แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ )

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา

2 ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ ท งในด านสมรรถนะ การบร หารผลงาน และการพ ท กษ ระบบค ณธรรม เพ อให บ คคลากรเทศบาลท ก ต าแหน งม ความร ในขอบเขตภารก จหน าท ความร บผ ดชอบเฉพาะต าแหน ง ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต ราชการ ตลอดจนความประพฤต ปฏ บ ต ตนให เหมาะสมส าหร บต าแหน ง และบรรล ผลส มฤทธ ของทางราชการ เป นพน กงานเทศบาลท ด ท ม ค ณธรรม โดยได ก าหนดหล กส ตรพ ฒนาในหลากหลาย ม ต อาท เช น ด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต งาน ด านพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ท ร บผ ดชอบเฉพาะต าแหน ง ด านการบร หารงาน ตลอดจนด านค ณธรรมและจร ยธรรม เป นต น คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ได ใช กรอบแนวทางการพ ฒนาบ คลากรตาม ประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการ บร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 ด าเน นการ รวมท ง ได ให ความส าค ญในการ พ ฒนาบ คลากรด านการเม อง เพ อเพ มพ นความร ความสามารถ อ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการใน ต าแหน งต างๆ ร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป เทศบาลต าบลตะขบ ส งหาคม 2554

3 สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 2 ส วนท 3 หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร 2 ส วนท 4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาด าเน นการพ ฒนา 3 ส วนท 5 งบประมาณในการด าเน นการพ ฒนา 3 ผ ร บผ ดชอบในการจ ดท าแผนพ ฒนา 4 ข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนา 4 ตารางการปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากร 6 ส วนท 6 การต ดตามและประเม นผล 6 แนวทางการพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร 8 1. หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 8 2. หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง 8 3. หล กส ตรการบร หาร หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพการปฏ บ ต งาน หล กส ตรการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม 13 ภาคผนวก บ นท กแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล 14

4 แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ส วนท 1 1. หล กการและเหต ผล 1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 หมวด 14 การบร หารงาน บ คคล ส วนท 4 การพ ฒนาพน กงานเทศบาล ข อ ก าหนดให เทศบาลม การพ ฒนาผ ได ร บการ บรรจ เข าร บราชการเป นพน กงานเทศบาลก อนมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผนของทาง ราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของพน กงานเทศบาล ในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานเทศบาลท ด โดยการพ ฒนาพน กงาน เทศบาลต องด าเน นการพ ฒนาให ครบถ วนตามหล กส ตรท ก าหนด เช น การพ ฒนาด านความร พ นฐานในการ ปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การฝ กอบรมในห องอบรม การฝ กอบรมทางไกล หร อการพ ฒนาตนเองก ได หาก เทศบาล ม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต มให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาของแต ละเทศบาลก ให กระท าได ท งน เทศบาลท จะด าเน นการจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด เป นหล กส ตรหล ก และเพ มเต มหล กส ตรตามความจ าเป นท เทศบาลพ จารณาเห นว าม ความเหมาะสมต อไป การพ ฒนาพน กงานเทศบาลเก ยวก บการปฏ บ ต งานในหน าท ให เทศบาลสามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ น ๆ ได เช น การพ ฒนาโดยผ บ งค บบ ญชา และการฝ กภาคสนาม และอาจกระท าได โดยส าน กงานคณะกรรมการกลาง พน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ส าน กงานคณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศบาลต นส งก ด หร อ ส าน กงานคณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร วมก บเทศบาลต นส งก ด หร อเทศบาลต นส งก ดร วมก บส วน ราชการอ นหร อภาคเอกชนก ได 1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 หมวด 14 การบร หารงาน บ คคล ส วนท 4 การพ ฒนาพน กงานเทศบาล ข อ 299 ให เทศบาลจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล เพ อ เพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล ต องก าหนดตามกรอบของแผนแม บทการ พ ฒนาพน กงานเทศบาลท คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด โดยให ก าหนดเป นแผนการ พ ฒนาพน กงานเทศบาล ตามกรอบของแผนอ ตราก าล งของเทศบาลน น จากหล กการและเหต ผลด งกล าว เทศบาลต าบลตะขบ จ งได หาความจ าเป นในการพ ฒนา บ คลากรของเทศบาล การศ กษาว เคราะห ถ งความจ าเป นท จะต องพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าแหน งต าง ๆ ท งใน ฐานะต วบ คคล และฐานะต าแหน ง ตามท ก าหนดในส วนราชการตามแผนอ ตราก าล งของเทศบาล ตลอดท ง ความจ าเป นในด านความร ความสามารถท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร ความสามารถและท กษะเฉพาะของ งานในแต ละต าแหน ง ด านการบร หาร และค านค ณธรรมและจร ยธรรม จ งจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของ เทศบาลข น

5 2 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการเป นพน กงานเทศบาลได เร ยนร แบบแผนของทาง ราชการ หล กและว ธ การปฏ บ ต ราชการ เข าใจถ งบทบาทและหน าท และแนวทางการปฏ บ ต ตนเป นข าราชการท ด ตามหล กส ตรท ก.ท.จ.ก าหนด เพ อใช เป นกรอบและแนวทางในการพ ฒนาพน กงานเทศบาล ล กจ างประจ าและพน กงานจ าง เพ อพ ฒนาและยกระด บข ดความสามารถของบ คลากรท กคน ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต ย ต ธรรม เส ยสละ โปร งใส พร อมร บการตรวจสอบ โดยย ดประโยชน ส วนรวมมากกว าประโยชน ส วนตน เพ อให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให ผ บ งค บบ ญชาท กระด บม หน าท ร บผ ดชอบในการควบค ม ด แล และการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท อย ภายใต การบ งค บบ ญชาโดยตรง รวมท งผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เพ งย ายหร อโอนมาด ารงต าแหน ง ซ งอย ภายใต การบ งค บบ ญชาของตน เพ อพ ฒนาคณะผ บร หารและสมาช กสภาเทศบาล ม ความสามารถในการบร หารงานอย างม ประส ทธ ภาพ 2. เป าหมายการพ ฒนา พน กงานเทศบาลท ได ร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการเป นพน กงานเทศบาลเข าใจแบบแผน ของทางราชการ หล กและว ธ การปฏ บ ต ราชการ เพ อส งเสร มให พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ า และพน กงานจ าง ม การพ ฒนาอย างต อเน อง เพ อให บ คลากรม การปฏ บ ต หน าท ได อย างถ กต อง ลดป ญหาในการปฏ บ ต งาน โดยย ดประโยชน ของส วนรวม เพ อให ผ บ งค บบ ญชาและผ อย ใต บ งค บบ ญชา ม ความพร อมในการปฏ บ ต งานในระด บท ส งข น เพ อให การประสานการท างานเป นท มและปฏ บ ต หน าท อย างสอดคล องก นและเป นระบบ 2.6 เพ อพ ฒนาส งเสร มความร ความสามารถด านการบร หารให แก คณะผ บร หารและสมาช กสภา เทศบาล ส วนท 3 หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของพน กงานเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 ก าหนดให ต องพ ฒนา 5 ด าน ได แก 1. ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายส าค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงาน นโยบายต าง ๆ เป นต น 2. ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ได แก ความร ความสามารถในการ ปฏ บ ต งานของต าแหน งหน งต าแหน งใดโดยเฉพาะ เช น งานฝ กอบรม งานพ มพ ด ด งานด านช าง 3. ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานและการบร การประชาชน เช น ใน เร องการวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น

6 4. ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กภาพท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งานร วมก บ บ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษย ส มพ นธ การท างาน การส อสารและส อความหมาย การเสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น 5. ด านศ ลธรรมค ณธรรม และจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งาน อย างม ความส ข ด งน น จ งให ผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ า และพน กงานจ าง ได ร บ การพ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถ การฝ กอบรมตามหล กส ตรการปฏ บ ต หน าท ราชการอย างน อย 1 หล กส ตร หร อหลายหล กส ตร ตามความเหมาะสมก บต าแหน ง ส วนท 4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาด าเน นการพ ฒนา 1. ว ธ การพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ว ธ การพ ฒนาผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ าง และพน กงานจ าง เทศบาล จะเป นหน วยด าเน นการเอง หร ออาจด าเน นการร วมก บสถาบ นพ ฒนาบ คลากร หร อส วนราชการหร อหน วยงาน อ นเป นผ ด าเน นการอบรม โดยว ธ การใดว ธ การหน งตามความจ าเป นและเหมาะสม ด งน 1. การปฐมน เทศ จะด าเน นการก อนท จะม การมอบหมายให ปฏ บ ต หน าท เฉพาะพน กงาน เทศบาลและพน กงานจ างผ ท ได ร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการใหม 2. การฝ กอบรม อาจด าเน นการโดยเทศบาลเอง หร อคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ด นครราชส มา ส าน กงานท องถ นจ งหว ดนครราชส มาหร อสถาบ นพ ฒนาบ คลากรท องถ น กรมส งเสร มการ ปกครองท องถ น หร อส วนราชการอ น ตามความจ าเป นและเหมาะสม รวมท งเทศบาลจะสน บสน นงบประมาณ เพ อให ท นการศ กษาระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท แก ผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ าและพน กงานจ าง 3. การศ กษาด งาน อาจด าเน นการในหล กส ตรอบรมและศ กษาด งานท อย ในความสนใจและ เก ยวข องก บอ านาจหน าท ของเทศบาล 4. การประช มเช งปฏ บ ต การหร อส มมนา อาจด าเน นการโดยคณะกรรมการพน กงานเทศบาล จ งหว ดนครราชส มา ท เก ยวข อง 5. การสอนงาน ให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท สอนงานให ก บผ อย ใต บ งค บบ ญชาก อนมอบหมายงาน 6. การให ค าปร กษา ให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ให ค าปร กษาด วยว ธ การท เหมาะสม 7. การประช ม จะจ ดให ม การประช มพน กงานเทศบาลอย างน อยเด อนละ 1 คร ง ระยะเวลาก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร ตามตารางแนบท าย ส วนท 5 งบประมาณในการด าเน นการพ ฒนา เทศบาลจะประมาณการต งจ ายไว ในงบประมาณรายจ ายประจ าป ซ งปรากฏด งน 1. เทศบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ

7 1.1 แผนงานบร หารท วไป งานบร หารท วไป หมวด ค าตอบแทนใช สอยและว สด รายการ ค าใช จ ายในการฝ กอบรมและส มมนา 1.2 แผนงานบร หารท วไป งานบร หารงานคล ง หมวด ค าตอบแทนใช สอยและว สด รายการ ค าใช จ ายในการฝ กอบรมและส มมนา 1.3 แผนงานเคหะและช มชน งานบร หารท วไปเก ยวก บเคหะและช มชน หมวด ค าตอบแทนใช สอยและว สด รายการ ค าใช จ ายในการฝ กอบรมและส มมนา 1.4 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการ ค าใช จ ายส าหร บการศ กษา ตามหล กเกณฑ การต ง งบประมาณเพ อให ท นการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น ผ ร บผ ดชอบในการจ ดท าแผนพ ฒนา 1. ส าน กปล ดเทศบาลต าบลตะขบ 2. บ คลากรผ ร บผ ดชอบ ม หน าท (1) ส ารวจความต องการในการพ ฒนาบ คลากร (2) ว เคราะห ข อม ล และจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป (3) เสนอแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ต อคณะกรรมการ/คณะบ คคลท ได ร บมอบหมาย (4) แก ไขปร บปร งตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบ คคลท ได ร บมอบหมาย (5) แจ งผลการพ จารณาแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ให นายกเทศมนตร ทราบ (6) จ ดท ารายงานผลการด าเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป (7) เสนอรายงานผลการด าเน นตามแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป และผลการประเม นและ ต ดตามผลเสนอคณะกรรมการ ข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร รายละเอ ยด ผ ม หน าท เก ยวข อง 1. ส ารวจความต องการในการพ ฒนาบ คลากร - ผ บร หาร - ห วหน าส วนราชการ - พน กงานท กคน - บ คลากร 2. ว เคราะห ป ญหา และข อม ลการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร - ผ บร หาร - คณะกรรมการ - บ คลากร - ห วหน าส วนราชการ 3. พ จารณาว าบ คลากรของหน วยงาน หร อส วนราชการภายใน จ ดใดท ต องม การฝ กอบรม เพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพการท างาน 4. จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ต อคณะกรรมการ/คณะ บ คคลท ได ร บมอบหมาย 5. จ ดส งบ คคลไปอบรม และจ ดท าเอกสารการฝ กอบรมท ได ร บ ความเห นชอบจากผ บ งค บบ ญชา - ผ บร หาร - ห วหน าส วนราชการ - บ คลากร - ผ บร หาร - ห วหน าส วนราชการ - บ คลากร - บ คลากร 4

8 5 รายละเอ ยด ผ ม หน าท เก ยวข อง 6. แก ไขปร บปร งตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบ คคล - ห วหน าส วนราชการ ท ได ร บมอบหมา - บ คลากร 7. จ ดท ารายงานผลการด าเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร - บ คลากร ประจ าป 8. ประเม นผล - ห วหน าส าน กปล ดเทศบาล - บ คลากร การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลตะขบ ว เคราะห ป ญหาให ได จากการ ประเม นผล การปฏ บ ต งาน ตลอดจนป ญหาท เก ดข น ของหน วยงาน พ จารณาความต องการฝ กอบรม ขออน ม ต ผ บร หารเพ อพ จารณาส งการ บ คลากรไม สามารถปฏ บ ต งานได ตาม มาตรฐาน และส าเร จตามท ก าหนด เก ดการส ญเส ยส นเปล องทร พยากร งานไม ส าเร จตามก าหนด พ จารณาเป นรายบ คคล หร อระด บ หน วยงานภายในเทศบาล ส ารวจความต องการเพ มเต มจาก บ คลากรในหน วยงาน ส งบ คลากรไป ฝ กอบรม ประเม นความจ าเป นท ต องม การ ฝ กอบรม ตามล าด บความจ าเป น ก อน - หล ง จ ดท าโครงการฝ กอบรม ด าเน นการฝ กอบรม ก าหนดเป าหมายของการ ฝ กอบรม ก าหนดเน อหาของการ ฝ กอบรม ก าหนดว ธ การฝ กอบรม รายงานผลการฝ กอบรม

9 6 ตารางการปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากร เด อน รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. ว เคราะห ป ญหาท ได จากการ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน 2. พ จารณาว าบ คลากรของ หน วยงานท สมควรจ ดให ม การ ฝ กอบรม 3. ด าเน นการเสนอเร องผ บร หาร เพ อพ จารณาส งการ 4. ประเม นความจ าเป นท ต องม การฝ กอบรม จ ดล าด บความ จ าเป น ก อน หล ง 5. จ ดส งบ คลากรไปฝ กอบรม หร อจ ดท าโครงการฝ กอบรมท ได ร บความเห นชอบ 6. ด าเน นการฝ กอบรมตาม โครงการท วางแผนไว 7. รายงานผลการด าเน นการ ฝ กอบรมตามโครงการ 8. แก ไขปร บปร งตามข อเสนอ แนะ 9. ประเม นผล ควรด าเน นการหล งจากเสร จการฝ กอบรม ส วนท 6 การต ดตามและประเม นผล 1. ก าหนดให ผ ร บผ ดชอบโครงการฝ กอบรมท เทศบาลต าบลตะขบด าเน นการเองจ ดให ม การประเม นผล การปฏ บ ต งานท งก อนและเสร จส นการฝ กอบรมตลอดจนต ดตามผลท เก ดข นภายหล งการฝ กอบรมรายงานให นายกเทศมนตร เพ อทราบถ งความส าเร จของการพ ฒนาความร และผลการปฏ บ ต งานของผ เข าร บการฝ กอบรม 2. ก าหนดให ผ เข าร บการฝ กอบรมพ ฒนาต องท ารายงานผลการเข าอบรมพ ฒนา ภายใน 7 ว นท าการ น บแต ว นกล บจากการอบรมส มมนา เพ อเสนอต อผ บ งค บบ ญชาตามล าด บจนถ งนายกเทศมนตร 3. ให ผ บ งค บบ ญชาท าหน าท ต ดตามผลการปฏ บ ต งาน โดยพ จารณาเปร ยบเท ยบผลการปฏ บ ต งาน ก อนและหล งการพ ฒนาตามข อ 1 4. น าข อม ลการต ดตามผลการปฏ บ ต งานมาประกอบการก าหนดหล กส ตรอบรมให เหมาะสมก บ ความต องการต อไป

10 5. ผ บ งค บบ ญชาน าผลการประเม นไปพ จารณาในการเล อนข นเง นเด อน เล อนระด บ ตาม ผลส มฤทธ การปฏ บ ต งาน 6. ผลการตรวจประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการขององค กรปกครองส วนท องถ นประจ าป โดย core team ต องผ านการประเม นต วช ว ดไม น อยกว าร อยละ 80 7

11 8 แนวทางการพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร 1. หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ 1 การฝ กอบรมพน กงานส วนท องถ นท บรรจ ใหม บ คลากรท ได ร บการบรรจ ใหม จ านวน 1-3 ราย ธ นวาคม - เมษายน ของท กป ม ถ นายน - ต ลาคม ของท กป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 2. หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 1 หล กส ตรเก ยวก บเจ าหน าท ว เคราะห ฯหร อ 2 หล กส ตรเก ยวก บบ คลากร 3 หล กส ตรเก ยวก บน กว ชาการประชาส มพ นธ หร อ 4 หล กส ตรเก ยวก บเจ าหน าท บร หารงาน ทะเบ ยนฯ 5 หล กส ตรเก ยวก บน ต กร 6 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย 7 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานธ รการหร อ เจ าหน าท ว เคราะห ฯ จ านวน 1 ราย บ คลากร จ านวน 1 ราย น กว ชาการประชาส มพ นธ จ านวน 1 ราย เจ าหน าท บร หารงานทะเบ ยนฯจ านวน 1 ราย น ต กร จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานป องก นและบรรเทาสาธารณ ภ ย จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานธ รการ จ านวน 2 ราย ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ

12 ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 8 หล กส ตรเก ยวก บน กว ชาการพ สด 9 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานการเง นและบ ญช 10 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานพ สด หร อ 11 หล กส ตรเก ยวก บนายช างโยธา หร อหล กส ตรอ น ท เก ยวข อง 12 หล กส ตรเก ยวก บน กว ชาการส ขาภ บาลหร อ 13 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานส ขาภ บาลหร อ 14 หล กส ตรเก ยวก บน กพ ฒนาช มชนหร อหล กส ตร อ นท เก ยวข อง 15 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานพ ฒนาช มชนหร อ 16 หล กส ตรเก ยวก บนายช างเคร องยนต หร อ 17 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานการประปาหร อ 18 หล กส ตรเก ยวก บน กว ชาการศ กษา หร อ น กว ชาการพ สด จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานการเง นและบ ญช จ านวน 2 ราย เจ าพน กงานพ สด จ านวน 1 ราย นายช างโยธา จ านวน 2 ราย น กว ชาการส ขาภ บาล จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานส ขาภ บาล จ านวน 1 ราย น กพ ฒนาช มชน จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานพ ฒนาช มชน จ านวน 1 ราย นายช างเคร องยนต จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานการประปา จ านวน 1 ราย น กว ชาการศ กษา จ านวน 1 ราย 9 ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ

13 10 ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 19 หล กส ตรเก ยวก บส นทนาการ หร อหล กส ตรอ น ท เก ยวข อง 20 หล กส ตรเก ยวก บคร ผ ช วย หร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง 21 หล กส ตรเก ยวก บคร ผ ด แลเด ก หร อหล กส ตรอ น ท เก ยวข อง 22 หล กส ตรเก ยวก บผ ช วยคร /ผ ช วยคร ผ ด แลเด ก 23 หล กส ตรเก ยวก บพน กงานจ างตามภารก จแต ละ ต าแหน ง 24 หล กส ตรเก ยวก บน กพ ฒนาช มชนหร อหล กส ตร อ นท เก ยวข อง 25 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานพ ฒนาช มชนหร อ ส นทนาการ จ านวน 1 ราย อย างน อย 1 คร ง/ป คร ผ ช วย จ านวน 1 ราย คร ผ ด แลเด ก จ านวน 1 ราย ผ ช วยคร /ผ ช วยคร ผ ด แลเด ก จ านวน 3 ราย พน กงานจ างตามภารก จ จ านวน 15 ราย น กพ ฒนาช มชน จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานพ ฒนาช มชน จ านวน 1 ราย ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ เทศบาลต าบลตะขบ

14 3. หล กส ตรการบร หาร ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 1 หล กส ตรนายกเทศมนตร หร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง 2 หล กส ตรรองนายกเทศมนตร หร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง 3 หล กส ตรเลขาน การสภาเทศบาล/เลขาน การ นายกฯ 4 หล กส ตรท ปร กษานายกเทศมนตร หร อหล กส ตร อ นท เก ยวข อง 5 หล กส ตรประธานสภา/รองประธานสภา เทศบาล 6 หล กส ตรสมาช กสภาเทศบาล หร อหล กส ตรอ น ท เก ยวข อง 6 หล กส ตรน กบร หารงานเทศบาล 7 หล กส ตรห วหน าส าน กปล ดเทศบาล 8 หล กส ตรน กบร หารงานช าง 9 หล กส ตรน กบร หารงานการคล ง นายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร จ านวน 2 ราย เลขาน การสภาเทศบาล/เลขาน การนายก ท ปร กษานายกเทศมนตร จ านวน 2 ราย ประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล จ านวน 2 ราย สมาช กสภาเทศบาล จ านวน 10 ราย น กบร หารงานเทศบาล จ านวน 2 ราย น กบร หารงานท วไป จ านวน 1 ราย น กบร หารงานช าง จ านวน 1 ราย น กบร หารงานการคล ง จ านวน 1 ราย ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ

15 12 ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 10 หล กส ตรน กบร หารงานสาธารณส ขและ ส งแวดล อม 11 หล กส ตรน กบร หารงานการศ กษา 12 หล กส ตรน กบร หารงานสว สด การส งคม 13 หล กส ตรน กบร หารงานการประปา น กบร หารงานสาธารณส ขฯ จ านวน 1 ราย น กบร หารงานการศ กษา จ านวน 1 ราย น กบร หารงานสว สด การส งคม จ านวน 1 ราย น กบร หารงานการประปา จ านวน 1 ราย 4. หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพการปฏ บ ต งาน ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 1 การส งเสร มการศ กษาต อระด บปร ญญาตร พน กงานเทศบาล/พน กงานจ าง/สมาช กสภา เทศบาล จ านวน 5-10 ราย 2 การส งเสร มการศ กษาต อระด บปร ญญาโท ผ บร หารเทศบาล พน กงานเทศบาล/ พน กงานจ าง/สมาช กสภาเทศบาล จ านวน 2-4 ราย 3 หล กส ตรการพ ฒนาบ คล กภาพและศ ลปะการ ผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล และ พ ด พน กงานเทศบาล จ านวน 2 ราย 4 หล กส ตรการศ กษาด งานด านการพ ฒนาอาช พ ผ บร หารท องถ น, สมาช กสภาเทศบาล, พน กงานเทศบาลและพน กงานจ างท กคน ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ เทศบาลต าบลตะขบ เทศบาลต าบลตะขบ เทศบาลต าบลตะขบ เทศบาลต าบลตะขบ

16 ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 5 หล กส ตรการด าเน นการทางว น ย หร อหล กส ตร อ นท เก ยวข อง 6 หล กส ตรการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป และ แผนพน กงานจ าง 4 ป หร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง 7 หล กส ตรการออกแบบและเข ยนแบบก อสร าง ด วยโปรแกรม AutoCAD หร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง ผ บร หารท องถ น พน กงานเทศบาล จ านวน 5 ราย บ คลากร อย างน อยป ละ 1 คร ง ผ ช วยช างโยธา/นายช างโยธา อย างน อยป ละ 1 คร ง 13 ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ หล กส ตรการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 1 หล กส ตรค ณธรรมและจร ยธรรม หร อหล กส ตร อ นท เก ยวข อง ผ บร หารท องถ น, สมาช กสภาเทศบาล, พน กงานเทศบาลและพน กงานจ างท กคน อย างน อย ป ละ 1 คร ง ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ เทศบาลต าบลตะขบ

17 บ นท กข อความ ส วนราชการ ส าน กปล ดเทศบาลต าบลตะขบ ท นม 52241/ ว นท 29 ส งหาคม 2554 เร อง ขออน ม ต แต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เร ยน นายกเทศมนตร ต าบลตะขบ 1. เร องเด ม ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 หมวด 14 ส วนท 4 ข อ 299 ก ก ก ก 2. ข อเท จจร ง เทศบาลต าบลตะขบ จะด าเน นการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลเป นแนวทางในการพ ฒนาพน กงานเทศบาลของ เทศบาลต าบลตะขบ และเป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาเพ อ เพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบในการปฏ บ ต งาน ราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ด งน น เพ อปฏ บ ต ให ถ กต องตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 หมวด 14 ส วนท 4 ข อ 300 จ งขอเสนอให แต งต งบ คคลด งต อไปน เป นคณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงาน เทศบาล 1. นายแหลม กายตะขบ ต าแหน ง นายกเทศมนตร ต าบลตะขบ ประธานกรรมการ 2. นายเผช ญ ธรรมสรางก ร ต าแหน ง ปล ดเทศบาลต าบลตะขบ กรรมการ 3. นางสมจ ตร อาชาราช ต าแหน ง ผ อ านวยการกองคล ง กรรมการ 4. นายส งวรณ แดงหล า ต าแหน ง รกท.ผ อ านวยการกองช าง กรรมการ 5. นางสาวแอนร ส งข ดอน ต าแหน ง รกท.ห วหน ากองการศ กษา กรรมการ 6. นางสาวจ นตนา พ งสระน อย ต าแหน ง รกท.ผ อ านวยการกองสาธารณส ขฯ กรรมการ 7. ร อยโทต อพงษ บ ญศ ร ต าแหน ง รกท.ห วหน ากองการประปา กรรมการ 8. ส บเอกเก ยรต ชาย นาร ต าแหน ง ห วหน าส าน กปล ดเทศบาล กรรมการและเลขาน การ 9. นางสาวจ นจ รา สว างจ ตร ต าแหน ง บ คลากร 5 ผ ช วยเลขาน การ 3. ข อกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บ การบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 หมวด 14 ส วนท 4 ข อ 288 ให เทศบาลม การพ ฒนาผ ได ร บการบรรจ เข าร บราชการ เป นพน กงานเทศบาล ก อนมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของพน กงานเทศบาลในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ขและ แนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานเทศบาลท ด

18 -2- ข อ 289 การพ ฒนาพน กงานเทศบาล ตามข อ 288 ต องด าเน นการพ ฒนาให ครบถ วน ตามหล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) ก าหนด เช นการพ ฒนาด านความร พ นฐานในการ ปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การฝ กอบรมในห องฝ กอบรม การฝ กอบรมทางไกล หร อการพ ฒนาตนเองก ได หากเทศบาลม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต มให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาของ แต ละเทศบาลก ให กระท าได ท งน เทศบาลท จะด าเน นการจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการพน กงาน เทศบาล ( ก.ท.จ.) ก าหนดเป นหล กส ตรหล ก และเพ มเต มหล กส ตรตามความจ าเป นท เทศบาลพ จารณาเห นว า ม ความเหมาะสมต อไป ข อ 290 การพ ฒนาพน กงานเทศบาลเก ยวก บการปฏ บ ต งานในหน าท ให เทศบาล สามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ น ๆ ได เช น การพ ฒนาโดยผ บ งค บบ ญชา และการฝ กภาคสนาม ข อ 291 การพ ฒนาพน กงานเทศบาลน อาจกระท าได โดยส าน กงานคณะกรรมการกลาง พน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ. ) ส าน กงานคณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) เทศบาลต นส งก ด หร อ ส าน กงานคณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) ร วมก บเทศบาลต นส งก ด หร อเทศบาลต นส งก ดร วมก บ ส วนราชการอ นหร อภาคเอกชนก ได ข อ 299 ให เทศบาลจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลตามวรรคหน ง ต องก าหนดตามกรอบของแผน แม บทการพ ฒนาพน กงานเทศบาลท คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ. ) ก าหนด โดยให ก าหนด เป นแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลม ระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอ ตราก าล งของเทศบาลน น ข อ 300 ในการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล ให เทศบาลแต งต งคณะกรรมการ จ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล ประกอบด วย (1) นายกเทศมนตร เป นประธานกรรมการ (2) ปล ดเทศบาล เป นกรรมการ (3) ผ อ านวยการกอง และห วหน าส วนราชการอ น เป นกรรมการ (4) ห วหน าส าน กปล ดเทศบาล เป นกรรมการและเลขาน การ ข อ 308 ให เทศบาลจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลตามข อ 301 แล วเสนอให คณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) พ จารณาให ความเห นชอบ ในการพ จารณาของคณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) ตามวรรคหน ง ให คณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) พ จารณาถ งความจ าเป นในการพ ฒนา กล มเป าหมายท เข าร บการ พ ฒนา หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาการพ ฒนา งบประมาณท เทศบาลจ ดสรรส าหร บการ พ ฒนา เม อคณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) พ จารณาม มต เห นชอบแล วให เทศบาลประกาศใช บ งค บ เป นแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลต อไป เม อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป แล ว ให เทศบาล ด าเน นการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลตาม ข อ 301 เป นระยะเวลา 3 ป ในรอบถ ดไป ท งน ให เป นไปตามระยะเวลาของแผนอ ตราก าล งพน กงานเทศบาลด วย

19 -3- ข อ 309 ในการพ จารณาของคณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) ตามข อ 308 หาก คณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.)เห นว าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลย งไม เหมาะสม ให เทศบาล ด าเน นการปร บปร ง แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลด งกล าวตามความเห นของคณะกรรมการพน กงาน เทศบาล ( ก.ท.จ.) หากเทศบาลม ความเห นว าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลม ความเหมาะสมแล ว และได แจ งย นย นแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลต อคณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) ให คณะกรรมการ พน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) เสนอเร องพร อมความเห นให คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ. ) พ จารณา ผลการพ จารณาของคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ. ) ตามวรรคหน งเป น ประการใด ให คณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) และเทศบาลด าเน นการตามความเห นของ คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ. ) 3. ข อพ จารณา เพ อให การปฏ บ ต ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 เห นควร ลงนามใน ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข อเสนอ จ งเร ยนมาเพ อโปรดอน ม ต (นางสาวจ นจ รา สว างจ ตร ) บ คลากร 5 ส บเอก (เก ยรต ชาย นาร ) ห วหน าส าน กปล ดเทศบาล ความเห นปล ดเทศบาล ค าส งนายกเทศมนตร ( ) อน ม ต ( ) ไม อน ม ต...ควรอน ม ต (นายเผช ญ ธรรมสรางก ร) ปล ดเทศบาลต าบลตะขบ (นายแหลม กายตะขบ) นายกเทศมนตร ต าบลตะขบ

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information