แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา

2 ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ ท งในด านสมรรถนะ การบร หารผลงาน และการพ ท กษ ระบบค ณธรรม เพ อให บ คคลากรเทศบาลท ก ต าแหน งม ความร ในขอบเขตภารก จหน าท ความร บผ ดชอบเฉพาะต าแหน ง ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กเกณฑ และว ธ การปฏ บ ต ราชการ ตลอดจนความประพฤต ปฏ บ ต ตนให เหมาะสมส าหร บต าแหน ง และบรรล ผลส มฤทธ ของทางราชการ เป นพน กงานเทศบาลท ด ท ม ค ณธรรม โดยได ก าหนดหล กส ตรพ ฒนาในหลากหลาย ม ต อาท เช น ด านความร พ นฐานในการปฏ บ ต งาน ด านพ ฒนาเก ยวก บงานในหน าท ท ร บผ ดชอบเฉพาะต าแหน ง ด านการบร หารงาน ตลอดจนด านค ณธรรมและจร ยธรรม เป นต น คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ได ใช กรอบแนวทางการพ ฒนาบ คลากรตาม ประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการ บร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 ด าเน นการ รวมท ง ได ให ความส าค ญในการ พ ฒนาบ คลากรด านการเม อง เพ อเพ มพ นความร ความสามารถ อ นจะท าให การปฏ บ ต หน าท ราชการใน ต าแหน งต างๆ ร วมก นได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป เทศบาลต าบลตะขบ ส งหาคม 2554

3 สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 2 ส วนท 3 หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร 2 ส วนท 4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาด าเน นการพ ฒนา 3 ส วนท 5 งบประมาณในการด าเน นการพ ฒนา 3 ผ ร บผ ดชอบในการจ ดท าแผนพ ฒนา 4 ข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนา 4 ตารางการปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากร 6 ส วนท 6 การต ดตามและประเม นผล 6 แนวทางการพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร 8 1. หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ 8 2. หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง 8 3. หล กส ตรการบร หาร หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพการปฏ บ ต งาน หล กส ตรการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม 13 ภาคผนวก บ นท กแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล 14

4 แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ส วนท 1 1. หล กการและเหต ผล 1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 หมวด 14 การบร หารงาน บ คคล ส วนท 4 การพ ฒนาพน กงานเทศบาล ข อ ก าหนดให เทศบาลม การพ ฒนาผ ได ร บการ บรรจ เข าร บราชการเป นพน กงานเทศบาลก อนมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผนของทาง ราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของพน กงานเทศบาล ในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และแนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานเทศบาลท ด โดยการพ ฒนาพน กงาน เทศบาลต องด าเน นการพ ฒนาให ครบถ วนตามหล กส ตรท ก าหนด เช น การพ ฒนาด านความร พ นฐานในการ ปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การฝ กอบรมในห องอบรม การฝ กอบรมทางไกล หร อการพ ฒนาตนเองก ได หาก เทศบาล ม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต มให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาของแต ละเทศบาลก ให กระท าได ท งน เทศบาลท จะด าเน นการจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด เป นหล กส ตรหล ก และเพ มเต มหล กส ตรตามความจ าเป นท เทศบาลพ จารณาเห นว าม ความเหมาะสมต อไป การพ ฒนาพน กงานเทศบาลเก ยวก บการปฏ บ ต งานในหน าท ให เทศบาลสามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ น ๆ ได เช น การพ ฒนาโดยผ บ งค บบ ญชา และการฝ กภาคสนาม และอาจกระท าได โดยส าน กงานคณะกรรมการกลาง พน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ส าน กงานคณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศบาลต นส งก ด หร อ ส าน กงานคณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร วมก บเทศบาลต นส งก ด หร อเทศบาลต นส งก ดร วมก บส วน ราชการอ นหร อภาคเอกชนก ได 1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 หมวด 14 การบร หารงาน บ คคล ส วนท 4 การพ ฒนาพน กงานเทศบาล ข อ 299 ให เทศบาลจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล เพ อ เพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล ต องก าหนดตามกรอบของแผนแม บทการ พ ฒนาพน กงานเทศบาลท คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด โดยให ก าหนดเป นแผนการ พ ฒนาพน กงานเทศบาล ตามกรอบของแผนอ ตราก าล งของเทศบาลน น จากหล กการและเหต ผลด งกล าว เทศบาลต าบลตะขบ จ งได หาความจ าเป นในการพ ฒนา บ คลากรของเทศบาล การศ กษาว เคราะห ถ งความจ าเป นท จะต องพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าแหน งต าง ๆ ท งใน ฐานะต วบ คคล และฐานะต าแหน ง ตามท ก าหนดในส วนราชการตามแผนอ ตราก าล งของเทศบาล ตลอดท ง ความจ าเป นในด านความร ความสามารถท วไปในการปฏ บ ต งาน ด านความร ความสามารถและท กษะเฉพาะของ งานในแต ละต าแหน ง ด านการบร หาร และค านค ณธรรมและจร ยธรรม จ งจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของ เทศบาลข น

5 2 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค และเป าหมายการพ ฒนา 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการเป นพน กงานเทศบาลได เร ยนร แบบแผนของทาง ราชการ หล กและว ธ การปฏ บ ต ราชการ เข าใจถ งบทบาทและหน าท และแนวทางการปฏ บ ต ตนเป นข าราชการท ด ตามหล กส ตรท ก.ท.จ.ก าหนด เพ อใช เป นกรอบและแนวทางในการพ ฒนาพน กงานเทศบาล ล กจ างประจ าและพน กงานจ าง เพ อพ ฒนาและยกระด บข ดความสามารถของบ คลากรท กคน ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต ย ต ธรรม เส ยสละ โปร งใส พร อมร บการตรวจสอบ โดยย ดประโยชน ส วนรวมมากกว าประโยชน ส วนตน เพ อให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท พ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชา เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให ผ บ งค บบ ญชาท กระด บม หน าท ร บผ ดชอบในการควบค ม ด แล และการพ ฒนาผ อย ใต บ งค บบ ญชาท อย ภายใต การบ งค บบ ญชาโดยตรง รวมท งผ อย ใต บ งค บบ ญชาท เพ งย ายหร อโอนมาด ารงต าแหน ง ซ งอย ภายใต การบ งค บบ ญชาของตน เพ อพ ฒนาคณะผ บร หารและสมาช กสภาเทศบาล ม ความสามารถในการบร หารงานอย างม ประส ทธ ภาพ 2. เป าหมายการพ ฒนา พน กงานเทศบาลท ได ร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการเป นพน กงานเทศบาลเข าใจแบบแผน ของทางราชการ หล กและว ธ การปฏ บ ต ราชการ เพ อส งเสร มให พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ า และพน กงานจ าง ม การพ ฒนาอย างต อเน อง เพ อให บ คลากรม การปฏ บ ต หน าท ได อย างถ กต อง ลดป ญหาในการปฏ บ ต งาน โดยย ดประโยชน ของส วนรวม เพ อให ผ บ งค บบ ญชาและผ อย ใต บ งค บบ ญชา ม ความพร อมในการปฏ บ ต งานในระด บท ส งข น เพ อให การประสานการท างานเป นท มและปฏ บ ต หน าท อย างสอดคล องก นและเป นระบบ 2.6 เพ อพ ฒนาส งเสร มความร ความสามารถด านการบร หารให แก คณะผ บร หารและสมาช กสภา เทศบาล ส วนท 3 หล กส ตรการพ ฒนาบ คลากร ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของพน กงานเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 ก าหนดให ต องพ ฒนา 5 ด าน ได แก 1. ด านความร ท วไปในการปฏ บ ต งาน ได แก ความร ท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานโดยท วไป เช น ระเบ ยบกฎหมาย นโยบายส าค ญของร ฐบาล สถานท โครงสร างของงาน นโยบายต าง ๆ เป นต น 2. ด านความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ได แก ความร ความสามารถในการ ปฏ บ ต งานของต าแหน งหน งต าแหน งใดโดยเฉพาะ เช น งานฝ กอบรม งานพ มพ ด ด งานด านช าง 3. ด านการบร หาร ได แก รายละเอ ยดท เก ยวก บการบร หารงานและการบร การประชาชน เช น ใน เร องการวางแผน การมอบหมายงาน การจ งใจ การประสานงาน เป นต น

6 4. ด านค ณสมบ ต ส วนต ว ได แก การช วยเสร มบ คล กภาพท ด ส งเสร มให สามารถปฏ บ ต งานร วมก บ บ คคลอ นได อย างราบร น และม ประส ทธ ภาพ เช น มน ษย ส มพ นธ การท างาน การส อสารและส อความหมาย การเสร มสร างส ขภาพอนาม ย เป นต น 5. ด านศ ลธรรมค ณธรรม และจร ยธรรม ได แก การพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน เช น จร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เพ อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน การปฏ บ ต งาน อย างม ความส ข ด งน น จ งให ผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ า และพน กงานจ าง ได ร บ การพ ฒนาท กษะ ความร ความสามารถ การฝ กอบรมตามหล กส ตรการปฏ บ ต หน าท ราชการอย างน อย 1 หล กส ตร หร อหลายหล กส ตร ตามความเหมาะสมก บต าแหน ง ส วนท 4 ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาด าเน นการพ ฒนา 1. ว ธ การพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ว ธ การพ ฒนาผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ าง และพน กงานจ าง เทศบาล จะเป นหน วยด าเน นการเอง หร ออาจด าเน นการร วมก บสถาบ นพ ฒนาบ คลากร หร อส วนราชการหร อหน วยงาน อ นเป นผ ด าเน นการอบรม โดยว ธ การใดว ธ การหน งตามความจ าเป นและเหมาะสม ด งน 1. การปฐมน เทศ จะด าเน นการก อนท จะม การมอบหมายให ปฏ บ ต หน าท เฉพาะพน กงาน เทศบาลและพน กงานจ างผ ท ได ร บการบรรจ แต งต งเข าร บราชการใหม 2. การฝ กอบรม อาจด าเน นการโดยเทศบาลเอง หร อคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ด นครราชส มา ส าน กงานท องถ นจ งหว ดนครราชส มาหร อสถาบ นพ ฒนาบ คลากรท องถ น กรมส งเสร มการ ปกครองท องถ น หร อส วนราชการอ น ตามความจ าเป นและเหมาะสม รวมท งเทศบาลจะสน บสน นงบประมาณ เพ อให ท นการศ กษาระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท แก ผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล พน กงานเทศบาล ล กจ างประจ าและพน กงานจ าง 3. การศ กษาด งาน อาจด าเน นการในหล กส ตรอบรมและศ กษาด งานท อย ในความสนใจและ เก ยวข องก บอ านาจหน าท ของเทศบาล 4. การประช มเช งปฏ บ ต การหร อส มมนา อาจด าเน นการโดยคณะกรรมการพน กงานเทศบาล จ งหว ดนครราชส มา ท เก ยวข อง 5. การสอนงาน ให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท สอนงานให ก บผ อย ใต บ งค บบ ญชาก อนมอบหมายงาน 6. การให ค าปร กษา ให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ให ค าปร กษาด วยว ธ การท เหมาะสม 7. การประช ม จะจ ดให ม การประช มพน กงานเทศบาลอย างน อยเด อนละ 1 คร ง ระยะเวลาก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร ตามตารางแนบท าย ส วนท 5 งบประมาณในการด าเน นการพ ฒนา เทศบาลจะประมาณการต งจ ายไว ในงบประมาณรายจ ายประจ าป ซ งปรากฏด งน 1. เทศบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ

7 1.1 แผนงานบร หารท วไป งานบร หารท วไป หมวด ค าตอบแทนใช สอยและว สด รายการ ค าใช จ ายในการฝ กอบรมและส มมนา 1.2 แผนงานบร หารท วไป งานบร หารงานคล ง หมวด ค าตอบแทนใช สอยและว สด รายการ ค าใช จ ายในการฝ กอบรมและส มมนา 1.3 แผนงานเคหะและช มชน งานบร หารท วไปเก ยวก บเคหะและช มชน หมวด ค าตอบแทนใช สอยและว สด รายการ ค าใช จ ายในการฝ กอบรมและส มมนา 1.4 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการ ค าใช จ ายส าหร บการศ กษา ตามหล กเกณฑ การต ง งบประมาณเพ อให ท นการศ กษาขององค กรปกครองส วนท องถ น ผ ร บผ ดชอบในการจ ดท าแผนพ ฒนา 1. ส าน กปล ดเทศบาลต าบลตะขบ 2. บ คลากรผ ร บผ ดชอบ ม หน าท (1) ส ารวจความต องการในการพ ฒนาบ คลากร (2) ว เคราะห ข อม ล และจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป (3) เสนอแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ต อคณะกรรมการ/คณะบ คคลท ได ร บมอบหมาย (4) แก ไขปร บปร งตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบ คคลท ได ร บมอบหมาย (5) แจ งผลการพ จารณาแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ให นายกเทศมนตร ทราบ (6) จ ดท ารายงานผลการด าเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป (7) เสนอรายงานผลการด าเน นตามแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป และผลการประเม นและ ต ดตามผลเสนอคณะกรรมการ ข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร รายละเอ ยด ผ ม หน าท เก ยวข อง 1. ส ารวจความต องการในการพ ฒนาบ คลากร - ผ บร หาร - ห วหน าส วนราชการ - พน กงานท กคน - บ คลากร 2. ว เคราะห ป ญหา และข อม ลการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร - ผ บร หาร - คณะกรรมการ - บ คลากร - ห วหน าส วนราชการ 3. พ จารณาว าบ คลากรของหน วยงาน หร อส วนราชการภายใน จ ดใดท ต องม การฝ กอบรม เพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพการท างาน 4. จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป ต อคณะกรรมการ/คณะ บ คคลท ได ร บมอบหมาย 5. จ ดส งบ คคลไปอบรม และจ ดท าเอกสารการฝ กอบรมท ได ร บ ความเห นชอบจากผ บ งค บบ ญชา - ผ บร หาร - ห วหน าส วนราชการ - บ คลากร - ผ บร หาร - ห วหน าส วนราชการ - บ คลากร - บ คลากร 4

8 5 รายละเอ ยด ผ ม หน าท เก ยวข อง 6. แก ไขปร บปร งตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบ คคล - ห วหน าส วนราชการ ท ได ร บมอบหมา - บ คลากร 7. จ ดท ารายงานผลการด าเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร - บ คลากร ประจ าป 8. ประเม นผล - ห วหน าส าน กปล ดเทศบาล - บ คลากร การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลตะขบ ว เคราะห ป ญหาให ได จากการ ประเม นผล การปฏ บ ต งาน ตลอดจนป ญหาท เก ดข น ของหน วยงาน พ จารณาความต องการฝ กอบรม ขออน ม ต ผ บร หารเพ อพ จารณาส งการ บ คลากรไม สามารถปฏ บ ต งานได ตาม มาตรฐาน และส าเร จตามท ก าหนด เก ดการส ญเส ยส นเปล องทร พยากร งานไม ส าเร จตามก าหนด พ จารณาเป นรายบ คคล หร อระด บ หน วยงานภายในเทศบาล ส ารวจความต องการเพ มเต มจาก บ คลากรในหน วยงาน ส งบ คลากรไป ฝ กอบรม ประเม นความจ าเป นท ต องม การ ฝ กอบรม ตามล าด บความจ าเป น ก อน - หล ง จ ดท าโครงการฝ กอบรม ด าเน นการฝ กอบรม ก าหนดเป าหมายของการ ฝ กอบรม ก าหนดเน อหาของการ ฝ กอบรม ก าหนดว ธ การฝ กอบรม รายงานผลการฝ กอบรม

9 6 ตารางการปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากร เด อน รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. ว เคราะห ป ญหาท ได จากการ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน 2. พ จารณาว าบ คลากรของ หน วยงานท สมควรจ ดให ม การ ฝ กอบรม 3. ด าเน นการเสนอเร องผ บร หาร เพ อพ จารณาส งการ 4. ประเม นความจ าเป นท ต องม การฝ กอบรม จ ดล าด บความ จ าเป น ก อน หล ง 5. จ ดส งบ คลากรไปฝ กอบรม หร อจ ดท าโครงการฝ กอบรมท ได ร บความเห นชอบ 6. ด าเน นการฝ กอบรมตาม โครงการท วางแผนไว 7. รายงานผลการด าเน นการ ฝ กอบรมตามโครงการ 8. แก ไขปร บปร งตามข อเสนอ แนะ 9. ประเม นผล ควรด าเน นการหล งจากเสร จการฝ กอบรม ส วนท 6 การต ดตามและประเม นผล 1. ก าหนดให ผ ร บผ ดชอบโครงการฝ กอบรมท เทศบาลต าบลตะขบด าเน นการเองจ ดให ม การประเม นผล การปฏ บ ต งานท งก อนและเสร จส นการฝ กอบรมตลอดจนต ดตามผลท เก ดข นภายหล งการฝ กอบรมรายงานให นายกเทศมนตร เพ อทราบถ งความส าเร จของการพ ฒนาความร และผลการปฏ บ ต งานของผ เข าร บการฝ กอบรม 2. ก าหนดให ผ เข าร บการฝ กอบรมพ ฒนาต องท ารายงานผลการเข าอบรมพ ฒนา ภายใน 7 ว นท าการ น บแต ว นกล บจากการอบรมส มมนา เพ อเสนอต อผ บ งค บบ ญชาตามล าด บจนถ งนายกเทศมนตร 3. ให ผ บ งค บบ ญชาท าหน าท ต ดตามผลการปฏ บ ต งาน โดยพ จารณาเปร ยบเท ยบผลการปฏ บ ต งาน ก อนและหล งการพ ฒนาตามข อ 1 4. น าข อม ลการต ดตามผลการปฏ บ ต งานมาประกอบการก าหนดหล กส ตรอบรมให เหมาะสมก บ ความต องการต อไป

10 5. ผ บ งค บบ ญชาน าผลการประเม นไปพ จารณาในการเล อนข นเง นเด อน เล อนระด บ ตาม ผลส มฤทธ การปฏ บ ต งาน 6. ผลการตรวจประเม นมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการขององค กรปกครองส วนท องถ นประจ าป โดย core team ต องผ านการประเม นต วช ว ดไม น อยกว าร อยละ 80 7

11 8 แนวทางการพ ฒนาบ คลากรตามแผนพ ฒนาบ คลากร 1. หล กส ตรความร พ นฐานในการปฏ บ ต ราชการ ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ 1 การฝ กอบรมพน กงานส วนท องถ นท บรรจ ใหม บ คลากรท ได ร บการบรรจ ใหม จ านวน 1-3 ราย ธ นวาคม - เมษายน ของท กป ม ถ นายน - ต ลาคม ของท กป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 2. หล กส ตรความร และท กษะเฉพาะของงานในแต ละต าแหน ง ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 1 หล กส ตรเก ยวก บเจ าหน าท ว เคราะห ฯหร อ 2 หล กส ตรเก ยวก บบ คลากร 3 หล กส ตรเก ยวก บน กว ชาการประชาส มพ นธ หร อ 4 หล กส ตรเก ยวก บเจ าหน าท บร หารงาน ทะเบ ยนฯ 5 หล กส ตรเก ยวก บน ต กร 6 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย 7 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานธ รการหร อ เจ าหน าท ว เคราะห ฯ จ านวน 1 ราย บ คลากร จ านวน 1 ราย น กว ชาการประชาส มพ นธ จ านวน 1 ราย เจ าหน าท บร หารงานทะเบ ยนฯจ านวน 1 ราย น ต กร จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานป องก นและบรรเทาสาธารณ ภ ย จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานธ รการ จ านวน 2 ราย ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ

12 ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 8 หล กส ตรเก ยวก บน กว ชาการพ สด 9 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานการเง นและบ ญช 10 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานพ สด หร อ 11 หล กส ตรเก ยวก บนายช างโยธา หร อหล กส ตรอ น ท เก ยวข อง 12 หล กส ตรเก ยวก บน กว ชาการส ขาภ บาลหร อ 13 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานส ขาภ บาลหร อ 14 หล กส ตรเก ยวก บน กพ ฒนาช มชนหร อหล กส ตร อ นท เก ยวข อง 15 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานพ ฒนาช มชนหร อ 16 หล กส ตรเก ยวก บนายช างเคร องยนต หร อ 17 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานการประปาหร อ 18 หล กส ตรเก ยวก บน กว ชาการศ กษา หร อ น กว ชาการพ สด จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานการเง นและบ ญช จ านวน 2 ราย เจ าพน กงานพ สด จ านวน 1 ราย นายช างโยธา จ านวน 2 ราย น กว ชาการส ขาภ บาล จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานส ขาภ บาล จ านวน 1 ราย น กพ ฒนาช มชน จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานพ ฒนาช มชน จ านวน 1 ราย นายช างเคร องยนต จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานการประปา จ านวน 1 ราย น กว ชาการศ กษา จ านวน 1 ราย 9 ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ

13 10 ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 19 หล กส ตรเก ยวก บส นทนาการ หร อหล กส ตรอ น ท เก ยวข อง 20 หล กส ตรเก ยวก บคร ผ ช วย หร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง 21 หล กส ตรเก ยวก บคร ผ ด แลเด ก หร อหล กส ตรอ น ท เก ยวข อง 22 หล กส ตรเก ยวก บผ ช วยคร /ผ ช วยคร ผ ด แลเด ก 23 หล กส ตรเก ยวก บพน กงานจ างตามภารก จแต ละ ต าแหน ง 24 หล กส ตรเก ยวก บน กพ ฒนาช มชนหร อหล กส ตร อ นท เก ยวข อง 25 หล กส ตรเก ยวก บเจ าพน กงานพ ฒนาช มชนหร อ ส นทนาการ จ านวน 1 ราย อย างน อย 1 คร ง/ป คร ผ ช วย จ านวน 1 ราย คร ผ ด แลเด ก จ านวน 1 ราย ผ ช วยคร /ผ ช วยคร ผ ด แลเด ก จ านวน 3 ราย พน กงานจ างตามภารก จ จ านวน 15 ราย น กพ ฒนาช มชน จ านวน 1 ราย เจ าพน กงานพ ฒนาช มชน จ านวน 1 ราย ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ เทศบาลต าบลตะขบ

14 3. หล กส ตรการบร หาร ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 1 หล กส ตรนายกเทศมนตร หร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง 2 หล กส ตรรองนายกเทศมนตร หร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง 3 หล กส ตรเลขาน การสภาเทศบาล/เลขาน การ นายกฯ 4 หล กส ตรท ปร กษานายกเทศมนตร หร อหล กส ตร อ นท เก ยวข อง 5 หล กส ตรประธานสภา/รองประธานสภา เทศบาล 6 หล กส ตรสมาช กสภาเทศบาล หร อหล กส ตรอ น ท เก ยวข อง 6 หล กส ตรน กบร หารงานเทศบาล 7 หล กส ตรห วหน าส าน กปล ดเทศบาล 8 หล กส ตรน กบร หารงานช าง 9 หล กส ตรน กบร หารงานการคล ง นายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร จ านวน 2 ราย เลขาน การสภาเทศบาล/เลขาน การนายก ท ปร กษานายกเทศมนตร จ านวน 2 ราย ประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล จ านวน 2 ราย สมาช กสภาเทศบาล จ านวน 10 ราย น กบร หารงานเทศบาล จ านวน 2 ราย น กบร หารงานท วไป จ านวน 1 ราย น กบร หารงานช าง จ านวน 1 ราย น กบร หารงานการคล ง จ านวน 1 ราย ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ

15 12 ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 10 หล กส ตรน กบร หารงานสาธารณส ขและ ส งแวดล อม 11 หล กส ตรน กบร หารงานการศ กษา 12 หล กส ตรน กบร หารงานสว สด การส งคม 13 หล กส ตรน กบร หารงานการประปา น กบร หารงานสาธารณส ขฯ จ านวน 1 ราย น กบร หารงานการศ กษา จ านวน 1 ราย น กบร หารงานสว สด การส งคม จ านวน 1 ราย น กบร หารงานการประปา จ านวน 1 ราย 4. หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพการปฏ บ ต งาน ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 1 การส งเสร มการศ กษาต อระด บปร ญญาตร พน กงานเทศบาล/พน กงานจ าง/สมาช กสภา เทศบาล จ านวน 5-10 ราย 2 การส งเสร มการศ กษาต อระด บปร ญญาโท ผ บร หารเทศบาล พน กงานเทศบาล/ พน กงานจ าง/สมาช กสภาเทศบาล จ านวน 2-4 ราย 3 หล กส ตรการพ ฒนาบ คล กภาพและศ ลปะการ ผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล และ พ ด พน กงานเทศบาล จ านวน 2 ราย 4 หล กส ตรการศ กษาด งานด านการพ ฒนาอาช พ ผ บร หารท องถ น, สมาช กสภาเทศบาล, พน กงานเทศบาลและพน กงานจ างท กคน ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ เทศบาลต าบลตะขบ เทศบาลต าบลตะขบ เทศบาลต าบลตะขบ เทศบาลต าบลตะขบ

16 ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 5 หล กส ตรการด าเน นการทางว น ย หร อหล กส ตร อ นท เก ยวข อง 6 หล กส ตรการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป และ แผนพน กงานจ าง 4 ป หร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง 7 หล กส ตรการออกแบบและเข ยนแบบก อสร าง ด วยโปรแกรม AutoCAD หร อหล กส ตรอ นท เก ยวข อง ผ บร หารท องถ น พน กงานเทศบาล จ านวน 5 ราย บ คลากร อย างน อยป ละ 1 คร ง ผ ช วยช างโยธา/นายช างโยธา อย างน อยป ละ 1 คร ง 13 ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ หล กส ตรการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม ท ก จกรรม/โครงการ/หล กส ตร เป าหมาย 1 หล กส ตรค ณธรรมและจร ยธรรม หร อหล กส ตร อ นท เก ยวข อง ผ บร หารท องถ น, สมาช กสภาเทศบาล, พน กงานเทศบาลและพน กงานจ างท กคน อย างน อย ป ละ 1 คร ง ระยะเวลาด าเน นการ หน วยด าเน นการ เทศบาลต าบลตะขบ

17 บ นท กข อความ ส วนราชการ ส าน กปล ดเทศบาลต าบลตะขบ ท นม 52241/ ว นท 29 ส งหาคม 2554 เร อง ขออน ม ต แต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เร ยน นายกเทศมนตร ต าบลตะขบ 1. เร องเด ม ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 หมวด 14 ส วนท 4 ข อ 299 ก ก ก ก 2. ข อเท จจร ง เทศบาลต าบลตะขบ จะด าเน นการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลเป นแนวทางในการพ ฒนาพน กงานเทศบาลของ เทศบาลต าบลตะขบ และเป นเคร องม อในการบร หารงานบ คคลของผ บร หาร อ กท งย งเป นการพ ฒนาเพ อ เพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบในการปฏ บ ต งาน ราชการและบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ด งน น เพ อปฏ บ ต ให ถ กต องตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 หมวด 14 ส วนท 4 ข อ 300 จ งขอเสนอให แต งต งบ คคลด งต อไปน เป นคณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงาน เทศบาล 1. นายแหลม กายตะขบ ต าแหน ง นายกเทศมนตร ต าบลตะขบ ประธานกรรมการ 2. นายเผช ญ ธรรมสรางก ร ต าแหน ง ปล ดเทศบาลต าบลตะขบ กรรมการ 3. นางสมจ ตร อาชาราช ต าแหน ง ผ อ านวยการกองคล ง กรรมการ 4. นายส งวรณ แดงหล า ต าแหน ง รกท.ผ อ านวยการกองช าง กรรมการ 5. นางสาวแอนร ส งข ดอน ต าแหน ง รกท.ห วหน ากองการศ กษา กรรมการ 6. นางสาวจ นตนา พ งสระน อย ต าแหน ง รกท.ผ อ านวยการกองสาธารณส ขฯ กรรมการ 7. ร อยโทต อพงษ บ ญศ ร ต าแหน ง รกท.ห วหน ากองการประปา กรรมการ 8. ส บเอกเก ยรต ชาย นาร ต าแหน ง ห วหน าส าน กปล ดเทศบาล กรรมการและเลขาน การ 9. นางสาวจ นจ รา สว างจ ตร ต าแหน ง บ คลากร 5 ผ ช วยเลขาน การ 3. ข อกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บ การบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 หมวด 14 ส วนท 4 ข อ 288 ให เทศบาลม การพ ฒนาผ ได ร บการบรรจ เข าร บราชการ เป นพน กงานเทศบาล ก อนมอบหมายหน าท ให ปฏ บ ต เพ อให ร ระเบ ยบแบบแผนของทางราชการ หล กและว ธ ปฏ บ ต ราชการ บทบาท และหน าท ของพน กงานเทศบาลในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ขและ แนวทางปฏ บ ต ตนเพ อเป นพน กงานเทศบาลท ด

18 -2- ข อ 289 การพ ฒนาพน กงานเทศบาล ตามข อ 288 ต องด าเน นการพ ฒนาให ครบถ วน ตามหล กส ตรท คณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) ก าหนด เช นการพ ฒนาด านความร พ นฐานในการ ปฏ บ ต ราชการ ให ใช ว ธ การฝ กอบรมในห องฝ กอบรม การฝ กอบรมทางไกล หร อการพ ฒนาตนเองก ได หากเทศบาลม ความประสงค จะพ ฒนาเพ มเต มให สอดคล องก บความจ าเป นในการพ ฒนาของ แต ละเทศบาลก ให กระท าได ท งน เทศบาลท จะด าเน นการจะต องใช หล กส ตรท คณะกรรมการพน กงาน เทศบาล ( ก.ท.จ.) ก าหนดเป นหล กส ตรหล ก และเพ มเต มหล กส ตรตามความจ าเป นท เทศบาลพ จารณาเห นว า ม ความเหมาะสมต อไป ข อ 290 การพ ฒนาพน กงานเทศบาลเก ยวก บการปฏ บ ต งานในหน าท ให เทศบาล สามารถเล อกใช ว ธ การพ ฒนาอ น ๆ ได เช น การพ ฒนาโดยผ บ งค บบ ญชา และการฝ กภาคสนาม ข อ 291 การพ ฒนาพน กงานเทศบาลน อาจกระท าได โดยส าน กงานคณะกรรมการกลาง พน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ. ) ส าน กงานคณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) เทศบาลต นส งก ด หร อ ส าน กงานคณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) ร วมก บเทศบาลต นส งก ด หร อเทศบาลต นส งก ดร วมก บ ส วนราชการอ นหร อภาคเอกชนก ได ข อ 299 ให เทศบาลจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล เพ อเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ท ด ค ณธรรมและจร ยธรรม อ นจะท าให ปฏ บ ต หน าท ราชการในต าแหน งน นได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลตามวรรคหน ง ต องก าหนดตามกรอบของแผน แม บทการพ ฒนาพน กงานเทศบาลท คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ. ) ก าหนด โดยให ก าหนด เป นแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลม ระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอ ตราก าล งของเทศบาลน น ข อ 300 ในการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล ให เทศบาลแต งต งคณะกรรมการ จ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล ประกอบด วย (1) นายกเทศมนตร เป นประธานกรรมการ (2) ปล ดเทศบาล เป นกรรมการ (3) ผ อ านวยการกอง และห วหน าส วนราชการอ น เป นกรรมการ (4) ห วหน าส าน กปล ดเทศบาล เป นกรรมการและเลขาน การ ข อ 308 ให เทศบาลจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลตามข อ 301 แล วเสนอให คณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) พ จารณาให ความเห นชอบ ในการพ จารณาของคณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) ตามวรรคหน ง ให คณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) พ จารณาถ งความจ าเป นในการพ ฒนา กล มเป าหมายท เข าร บการ พ ฒนา หล กส ตรการพ ฒนา ว ธ การพ ฒนาและระยะเวลาการพ ฒนา งบประมาณท เทศบาลจ ดสรรส าหร บการ พ ฒนา เม อคณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) พ จารณาม มต เห นชอบแล วให เทศบาลประกาศใช บ งค บ เป นแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลต อไป เม อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป แล ว ให เทศบาล ด าเน นการจ ดท าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลตาม ข อ 301 เป นระยะเวลา 3 ป ในรอบถ ดไป ท งน ให เป นไปตามระยะเวลาของแผนอ ตราก าล งพน กงานเทศบาลด วย

19 -3- ข อ 309 ในการพ จารณาของคณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) ตามข อ 308 หาก คณะกรรมการพน กงานเทศบาล (ก.ท.จ.)เห นว าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลย งไม เหมาะสม ให เทศบาล ด าเน นการปร บปร ง แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลด งกล าวตามความเห นของคณะกรรมการพน กงาน เทศบาล ( ก.ท.จ.) หากเทศบาลม ความเห นว าแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลม ความเหมาะสมแล ว และได แจ งย นย นแผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาลต อคณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) ให คณะกรรมการ พน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) เสนอเร องพร อมความเห นให คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ. ) พ จารณา ผลการพ จารณาของคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ. ) ตามวรรคหน งเป น ประการใด ให คณะกรรมการพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ.) และเทศบาลด าเน นการตามความเห นของ คณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล ( ก.ท.จ. ) 3. ข อพ จารณา เพ อให การปฏ บ ต ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานเทศบาลจ งหว ดนครราชส มา เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลของเทศบาล ลงว นท 11 พฤศจ กายน 2545 เห นควร ลงนามใน ค าส งแต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข อเสนอ จ งเร ยนมาเพ อโปรดอน ม ต (นางสาวจ นจ รา สว างจ ตร ) บ คลากร 5 ส บเอก (เก ยรต ชาย นาร ) ห วหน าส าน กปล ดเทศบาล ความเห นปล ดเทศบาล ค าส งนายกเทศมนตร ( ) อน ม ต ( ) ไม อน ม ต...ควรอน ม ต (นายเผช ญ ธรรมสรางก ร) ปล ดเทศบาลต าบลตะขบ (นายแหลม กายตะขบ) นายกเทศมนตร ต าบลตะขบ

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗ ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลหนองบ ว ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า 2555-2557 องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558 ตาบลบ านเหล า อาเภอเจร ญศ ลป จ งหว ดสกลนคร ********************************************************************* 1. หล กการและเหต ผล ด วยองค การบร หารส วนตาบลบ านเหล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2552-2554 องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบล ต าบลเขาด น อ าเภอบางปะกง บางปะกง จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลเขาด นน น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ป งบประมาณ 2552 2554

ป งบประมาณ 2552 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า องค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก สาวชะโงก อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลสาวชะโงก น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ หน าท ตามกฎหมายท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของผ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนการพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า ประจ างบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย องค การบร หารส วนต าบลปางมะผ า อ าเภอปางมะผ า จ งหว ดแม ฮ องสอน ค าน า ตามท คณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดแม ฮ องสอน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ประชาส มพ นธ โครงการ ฝ กอบรมเพ อเป นม ออาช พ ด านการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น คณะกรรมการกลางข าราชการและพน กงานส วนท องถ น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.)

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (รอบป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๗) องค การบร หารส วนต าบลคลองท อมเหน อ อ าเภอคลองท อม จ งหว ดกระบ ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระ หน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

เอกสารประกอบหมายเลข 4

เอกสารประกอบหมายเลข 4 เอกสารประกอบหมายเลข 4 ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา (1) ของนายโสภณ ศร โยธ น ต าแหน ง น กว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการ ส งก ด กองแผนงาน เพ อประกอบการค ดเล อกเพ อประเม นผลงานและแต งต งให ด ารงต าแหน

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา คณะกรรมการพ ฒนาแนวทางการจ ดท าระบบฐานข อม ลด านต างประเทศ 2 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาฐานข อม ลด านต างประเทศประจ าป พ.ศ.

More information

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน

5.1 ว ส ยท ศน พ ฒนาบ คลากรส ความเป นเล ศ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน ส วนท 1 บทนา 1. หล กการและเหต ผลการจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวการณ เปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ ร ประบบราชการ และการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย การบร หารจ ดการ ย คใหม ผ นาหร อผ บร หารองค การต าง ๆ ต

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information