แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ."

Transcription

1 แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าโดย จ งหว ด : ส ร นทร ว นท : ส งหาคม 2551

2 สารบ ญ หน า องค ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการ 5 ภาคผนวก 9 CKO Profile 10 รายช อท มงาน KM 11

3 องค ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร 1 ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : จ งหว ดส ร นทร หน าท : 1/3 ประเด นย ทธ ศาสตร การพ ฒนา เป าประสงค (Objective) ลดต นท นการผล ต เพ ม ผลผล ต เพ มค ณภาพ และมาตรฐาน เพ อการส งออก ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง ร อยละท เพ มข นของ ผลผล ตข าวหอมมะล ต อไร เป าหมายของ ต วช ว ด องค ท จ าเป นต อการ ปฏ บ ต ราชการตามประเด น ย ทธศาสตร ร อยละ 13 ผล ตและใช ป ย ลดต นท นการผล ต เพ ม ผลผล ต เพ มค ณภาพ และมาตรฐาน เพ อการส งออก ร อยละท เพ มข นของ ผลผล ตข าวหอมมะล ต อไร ร อยละ 13 รณรงค และส งเสร มการไถ กลบตอซ งและการใช ป ย ส งเสร มและ พ ฒนาศ กยภาพ การค า การ ลงท นและ ท องเท ยว ลดต นท นการผล ต เพ ม ผลผล ต เพ มค ณภาพ และมาตรฐาน เพ อการส งออก การพ ฒนาแหล ง ท องเท ยวเด ม ร อยละท เพ มข นของ ผลผล ตข าวหอมมะล ต อไร ม ซ มประต 1 แหล ง อาคารเอนกประสงค 2 หล ง ร อยละ 13 การจ ดท าค ม อส อองค ด าน ม อาคาร และจ ด ชมว ว 1 ท ปร บปร งภ ม ท ศน วนอ ทยาน เขาสวาย

4 2 ประเด นย ทธ ศาสตร ด านการพ ฒนา ไหมส ร นทร และผล ตภ ณฑ OTOP ด านพล งงาน ทดแทนท ย งย น เป าประสงค (Objective) การพ ฒนาแหล ง ท องเท ยวเด ม พ ฒนาป จจ ยท เก อหน น ต อการค า การลงท น และการท องเท ยว การเพ มศ กยภาพการ ผล ตผ าไหม การเพ มศ กยภาพการ ผล ตผ าไหม การเพ มศ กยภาพการ ผล ตผ าไหม ส งเสร มและสน บสน น ภาคร ฐเอกชนและ ผ ประกอบการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง ม แหล งท องเท ยวเช ง อน ร กษ ผ เขาร บการฝ กอบรม ม เร อง ค ดเตอร ผ ผล ตผ าไหมได ร บทราบข อม ลเร อง การขอร บรอง มาตรฐาน กล มเป าหมายท ได ร บการอบรมและ พ ฒนาค ณภาพ ผล ตภ ณฑ ไหมและ สามารถย นขอ ใบร บรองได ผ ผล ตผ าไหมได ร บ ความเข าใจ ทางด านการสาว ไหม ผ เข าร บการฝ กอบรม ม เร องการ อน ร กษ และ ประหย ดพล งงาน น า ท ได ไปใช ปฏ บ ต เป าหมายของ ต วช ว ด ม แหล ง ท องเท ยวเช ง อน ร กษ อย าง น อย 1 แหล ง ร อยละ 60 ร อยละ 80 องค ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาพ นท ท องเท ยวเช ง อน ร กษ ของว ทยาเขตส ร นทร แบบ ครบวงจร ประช มส มมนาบ คลากรค ดเตอร การเผยแพร ประชาส มพ นธ ร อยละ 80 การฝ กอบรมกล มเป าหมาย ร อยละ 80 การสาวไหม ร อยละ 60 รณรงค สร างจ ตส าน กให ความเข าใจก บกล มเป าหมายใน การอน ร กษ และประหย ดพล งงาน

5 ประเด นย ทธ ศาสตร ด านการฟ นฟ อน ร กษ และพ ฒนา ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ด านการพ ฒนา ส งคมอย างย งย น เป าประสงค (Objective) ส งเสร มและสน บสน น ภาคร ฐเอกชนและ ผ ประกอบการใช พล งงาน อย างม ประส ทธ ภาพ ส งเสร มและสน บสน น ภาคร ฐเอกชนและ ผ ประกอบการใช พล งงาน อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง จ านวนปร มาณการ ใช พล งงานลดลง ม ผ ใช พล งงาน ทดแทน เพ มข น เป าหมาย ของต วช ว ด ลดลงร อย ละ 10 ร อยละ 10 พ ฒนาทร พยากรน า ม แหล งน าเพ มข น จ านวน 158 แห ง พ ฒนาทร พยากรน า ม ผ เข าร วม โครงการฯ พ ฒนาค ณภาพส งแวดล อม ม เคร อข าย อาสาสม ครพ ท กษ ส งแวดล อม การส งเสร มการปฏ บ ต ตามหล ก ธรรมศาสนา ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ว ฒนธรรม ค าน ยม และ กฎระเบ ยบของส งคม ผ เข าร บการอบรม และปฏ บ ต ธรรม ม ความพ งพอใจ จ านวน 1,000 คน จ านวน 10 เคร อข าย ร อยละ 70 3 องค ท จ าเป นต อการ ปฏ บ ต ราชการตามประเด น ย ทธศาสตร การเผยแพร ประชาส มพ นธ ข อม ลข าวสารด านพล งงาน อย างต อเน อง ฝ กอบรมศ กษาด งานด าน พล งงานทดแทน จ ดหาน าเพ ออ ปโภคบร โภค พ ฒนาถ ายทอดเทคโนโลย ด าน ทร พยากรน าบาดาลแก องค กร ปกครองส วนท องถ น ส งเสร มครอบคร วอบอ นด วย พระธรรม การส งเสร มการปฏ บ ต ตามหล ก ธรรมศาสนา ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ว ฒนธรรม ค าน ยม และ กฎระเบ ยบของส งคม ผ เข าร บการอบรม และปฏ บ ต ธรรม ม ความพ งพอใจ ร อยละ 70 ส งเสร มการปฏ บ ต ธรรมเฉล ม พระเก ยรต เพ มประส ทธ ภาพใน การปฏ บ ต งาน การส งเสร มการปฏ บ ต ตามหล ก ธรรมศาสนา ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ว ฒนธรรม ค าน ยม และ กฎระเบ ยบของส งคม เยาวชนเข าค าย ปฏ บ ต ธรรม จ านวน 1,000 คน ส งเสร มการเข าค ายปฏ บ ต ธรรม ของเยาวชน

6 องค ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการจ ดการ ค อ 4 แผนการจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนา องค ท จ าเป น : การจ ดท าค ม อ ส อองค ด าน ผ ทบทวน : เหต ผลท เล อกองค : เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ตามย ทธศาสตร จ งหว ด และเพ อพ ฒนา การผล ต ตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง ต วช ว ดตามค าร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : ร อยละท เพ มข นของผลผล ตข าว หอมมะล ต อไร ผ อน ม ต : (นายว ระ ศร ว ฒนตระก ล) รองผ ว าราชการจ งหว ดส ร นทร ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการ (CKO) (นายพ ลศ กด ประณ ทนรพาล) ผ ว าราชการจ งหว ดส ร นทร ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ

7 แผนการจ ดการ แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) 5 ช อส วนราชการ : ส าน กงานจ งหว ดส ร นทร หน าท : 1/1 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนา องค ท จ าเป น (K) : การจ ดท าค ม อส อองค ด าน ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ร อยละท เพ มข นของผลผล ตข าวหอมมะล ต อไร เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ผลผล ตข าวหอมมะล ต อไร เพ มข นร อยละ 13 ล าด บ ท ก จกรรมการจ ดการ 1. การบ งช ม.ย. ส.ค. -ท าการตรวจสอบ 2551 ในองค กรเพ อหา ท ต องม ก บท ต องใช ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย ทะเบ ยน รายการ/ค ม อ การใช ท ต องใช ใน การจ ดท าค ม อ ส อองค ด าน 30 คน จนท. กล ม เป าหมาย ส งเสร ม การ / ส าน กงาน มาตรฐาน (มกท.) /ศ นย ปฏ บ ต การ จ งหว ด ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมาย เหต นายส ทธ พร อย ระหว าง - เภาอ อน ด าเน นการ จ งหว ด ส ร นทร / นายชวาล เย นเสมอ ปกครอง 7ว

8 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล ม เป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมาย ท เหต 2. การสร าง และแสวงหา ก.ค. ม ท ม องค น กว ชาการ นายส ทธ พร อย ระหว าง (ภายในและ ก.ย เก ยวข องด าน ท ผ เช ยวชาญ เภาอ อน ด าเน นการ ภายนอกองค กร) -การรวบรวมองค การจ ดท า ค ม อส อองค เก ยวข อง การจ ดท า ด าน / จ งหว ดส ร นทร /นายชวาล จากส วน ราชการและหน วยงาน/ ด าน ค ม อส อองค ปราชญ / ด าน กร เย นเสมอ องค กรด าน อย าง ผ เช ยวชาญ ปกครอง และจ ดท าเป น องค ในร ปแบบ เอกสาร และ Digital -ท าการส บค นข อม ล องค จากระบบ Internet แล วน ามา ประมวลเป นองค ด านการจ ดท าค ม อส อ องค ด าน ของจ งหว ด ส ร นทร น อย 2 เร อง 3. การจ ดให เป น ระบบ - ในร ปเอกสาร อ เล กทรอน กส ลงใน Web site ของจ งหว ด ส ร นทร ท งระบบ internet - ในร ปเอกสารจ ดเป น ค ม อ เอกสารเผยแพร แผ นพ บ ใน CD Rom ม.ย. ก.ย ม ฐานข อม ล ในร ป เอกสารและ อ เล ก ทรอ น กส ม ฐานข อม ล ในร ป เอกสารและ อ เล กทรอน กส อย าง น อย 1 ระบบ น กว ชาการ ผ เช ยวชาญ ด านการจ ดท า ค ม อส อองค ด าน นายชวาล เย นเสมอ ปกครอง 6 อย ระหว าง ด าเน น การ

9 7 ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ท 4. การประมวลและ กล นกรององค -แต งต งคณะท างาน ประมวลและ กล นกรอง องค เร อง ค ม อส อองค ด าน 5. การเข าถ ง -หน งส อเว ยน เอกสาร สร ปผลก จกรรมท เก ยวข อง - Web board บอร ด ประชาส มพ นธ ระยะ เวลา ม.ย. ก.ย ม.ย. ก.ย ต วช ว ด เป าหมาย ม การประช ม ทบทวนก น ระหว าง ผ เก ยวข อง เพ อประมวล และ กล นกรอง องค /ม ค ม อส อองค ด าน -ม การใช ระบบ IT เข ามาใช -ม บอร ด ประชาส ม พ นธ เผยแพร ม การ ทบทวน ร วมก น ระหว าง ผ เก ยวข อง เพ อ ประมวล และ กล นกรอง อย างน อยป ละ 1 คร ง -ม ระบบ IT ให สามารถ เข าถ ง องค - ม Web board - ม บอร ด ประชาส มพ นธ 1 แห ง กล ม เป าหมาย คณะท างาน ผ เช ยวชาญ ด านการจ ดท า ค ม อส อองค ด าน กร น กว ชาการ ผ สนใจ ท วไป ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมาย เหต นายชวาล อย ระหว าง เย นเสมอ ด าเน นการ ปกครอง / นายส ารวย อ ตทา จนท.บร หาร งานท วไป นายชวาล เย นเสมอ ปกครอง / นายส ารวย อ ตทา จนท.บร หาร งานท วไป อย ระหว าง ด าเน นการ

10 ล าด บ ท ก จกรรมการจ ดการ 6. การแบ งบ นแลกเปล ยน -จ ดต งศ นย แห งการ เร ยนร การส มมนาเช ง ว ชาการผ เช ยวชาญ -ประช มร วมก นของ ผ เก ยวข อง เพ อแบ งป น 7. การเร ยนร - อบรม ประช ม ส มมนา เจ าหน าท และผ ท เก ยวข อง -เจ าหน าท และ กล มเป าหมาย ท ได คะแนนส งส ดได ร บ การยกย องและได ร บ รางว ล ผ ทบทวน : ระยะ เวลา ก.ค. ก.ย ก.ค. ก.ย ต วช ว ด เป าหมาย -ม Home Page - ม ศ นย ปฏ บ ต การ - ม การ ประช ม ทบทวน ผ เก ยวข อง ผ เข าร บการ ฝ กอบรม ผ านเกณฑ การประเม น - ม Home Page ม ศ นย ปฏ บ ต การ - ม การ ประช ม ทบทวน อย าง 1 คร ง ผ เข าร บการ ฝ กอบรม ผ านเกณฑ การ ประเม น ไม น อยกว า 70 % ผ อน ม ต : กล ม เป าหมาย กร น กว ชาการ ผ เช ยวชาญ และผ สนใจ ท วไป เจ าหน าท / กร 8 ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมาย เหต นายชวาล อย ระหว าง เย นเสมอ ด าเน นการ ปกครอง นายชวาล เย นเสมอ ปกครอง อย ระหว าง ด าเน นการ (นายว ระ ศร ว ฒนตระก ล) รองผ ว าราชการจ งหว ดส ร นทร ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการ (CKO) (นายพ ลศ กด ประณ ทนรพาล) ผ ว าราชการจ งหว ดส ร นทร ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ

11 9 CKO Profile ส วนท 1 : ส าน กงานจ งหว ดส ร นทร ส าน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย หน วยงาน : จ งหว ดส ร นทร ผ บร หารด านการจ ดการ (Chief Knowledge Office : CKO) ช อ : นายว ระ นามสก ล : ศร ว ฒนตระก ล ส วนท 2 : ข อม ลส วนบ คคล ช อ-สก ล (ภาษาอ งกฤษ) Mr. Weera Sriwatthanatratrakoon ว น-เด อน-ป เก ด 17 เมษายน 2498 ต าแหน งงาน (ป จจ บ น) รองผ ว าราชการจ งหว ดส ร นทร ฝ าย/แผนก/หน วย จ งหว ดส ร นทร การศ กษาด งาน - เก ยรต ค ณท ได ร บ - ส าน กทะเบ ยนด เด น อ าเภอตาคล ป รองชนะเล ศอ นด บ 1 ส าน กทะเบ ยนด เด น อ าเภอท าแซะ จ.ช มพร ป 2541 ท อย ศาลากลางจ งหว ดส ร นทร ต าบลในเม อง อ าเภอเม องส ร นทร จ งหว ดส ร นทร การต ดต อส อสาร โทรศ พท : โทรศ พท ม อถ อ : address : - ประว ต การศ กษา (จากการศ กษาล าส ด-เร มต น) ค ณว ฒ สาขา สถาบ น ป พ.ศ.ท จบการศ กษา ปร ญญาโท พ ฒนบร หารศาสตร มหาบ นฑ ตทางร ฐ ประศาสนศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒน บร หารศาสตร (น ด า)

12 รายช อท มงาน KM 10 1 จ งหว ดส ร นทร ประธานคณะท างาน 2 ผ แทนรองอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน รองประธานคณะท างาน ว ทยาเขตส ร นทร 3 ผ แทนและสหกรณ จ งหว ดส ร นทร คณะท างาน 4 ผ แทนสหกรณ จ งหว ดส ร นทร คณะท างาน 5 ผ แทนผอ.ศ นย บร การว ชาการด านพ ชและป จจ ยการผล ตส ร นทร คณะท างาน 6 ผ แทนปศ ส ตว จ งหว ดส ร นทร คณะท างาน 7 ผ แทนห วหน าโครงการชลประทานส ร นทร คณะท างาน 8 ผ แทนผ อ านวยการศ นย เมล ดพ นธ ข าวส ร นทร คณะท างาน 9 ผ แทนประมงจ งหว ดส ร นทร คณะท างาน 10 ผ แทนผ อ านวยการศ นย ว จ ยข าวส ร นทร คณะท างาน 11 ผ แทนห วหน าสถาน พ ฒนาท ด นส ร นทร คณะท างาน 12 ผ แทนผอ.ศ นย หม อนไหมเฉล มพระเก ยรต ส ร นทร คณะท างาน 13 ห วหน ากล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด สนจ.สร. คณะท างาน 14 ห วหน ากล มงานข อม ลสารสนเทศและการส อสาร สนจ.สร. คณะท างาน 15 ห วหน าฝ ายอ านวยการ ส าน กงานจ งหว ดส ร นทร คณะท างาน 16 ห วหน ากล มส งเสร มและพ ฒนาการ สนง.จ งหว ดฯ คณะท างาน 17 ห วหน ากล มส งเสร มและการพ ฒนาการผล ต สนง.จ งหว ดฯ คณะท างาน 18 ห วหน าฝ ายย ทธศาสตร และสารสนเทศ สนง.จ งหว ดฯ คณะท างาน 19 นายชวาล เย นเสมอ ปกครอง 7ว คณะท างาน 20 นายสมพร พ ลเพ ม น กว ชาการพ ฒนาช มชน 7ว คณะท างาน 21 นายภ ษ ต ท ดศร น กว ชาการส งเสร มการ 7 คณะท างาน 22 นางกรรณ การ พลบ รณ ศร น กว ชาการส งเสร มการ 7ว คณะท างาน 23 นายว ระศ กด ประพ ตรภา น กว ชาการส งเสร มการ 7ว คณะท างานและเลขาน การ 24 นายว จ ตร ช วา น กว ชาการส งเสร มการ 7 คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ 25 นายส ารวย อ ตทา เจ าหน าท บร หารงานท วไป 6ว คณะท างานและผ ช วยเลขาน การ **************

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information