สร ปการประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปการประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ 2552-2554"

Transcription

1 1 การก าก บ ต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา เป นก จกรรมท ส าค ญท ม งรวบรวม และว เคราะห ข อม ลท งในเช งปร มาณและค ณภาพ เพ อเสนอให ผ บร หารและผ ร บผ ดชอบการด าเน นงาน โครงการได ทราบเป นระยะ ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา จ งได ก าหนดกลไกในการ ต ดตามประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ เพ อให สามารถน าผลประเม น มาใช ในการปร บปร งกลย ทธ การด าเน นงาน หร อปร บเปล ยนเป าหมายของโครงการ / ก จกรรมต างๆ ให เหมาะสมก บทร พยากรหร อสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป ตลอดจนน าผลการประเม นมาใช ในการวางแผน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาฯ ฉบ บต อไป 1. ว ตถ ประสงค ของการต ดตามและประเม นผล 1. เพ อรวบรวมผลการปฏ บ ต งานตามแผนพ ฒนาฯ ท ก าหนดไว โดยพ จารณาจากการใช จ าย งบประมาณ จ านวนผ ร บบร การ และโครงการท สามารถจ ดก จกรรมได ตามแผน 2. เพ อทราบป ญหาอ ปสรรคการด าเน นงานเป นระยะๆ น าไปส การปร บปร งแผนพ ฒนาฯ ในช วงเวลาท เหมาะสม 3. เพ อต องการทราบผลการประเม นแผนพ ฒนาสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ สาระส าค ญของการต ดตามและประเม นผล การต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา ท ม แผนพ ฒนาสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ เป นเคร องม อ แบ งสาระส าค ญในการ ประเม นผล เป น 4 ส วน ค อ 1. การต ดตามเป าหมายการใช จ ายงบประมาณในภาพรวม รายป 2. การต ดตามจ านวนผ ร บบร การในภาพรวม รายป 3. การต ดตามจ านวนโครงการท จ ดก จกรรม รายป 4. การประเม นค ณภาพแผนพ ฒนาฯ ข อม ลท ได จากการต ดตามและประเม นผลด งกล าว ต องม ความถ กต อง โปร งใส ตรวจสอบได และผ านการพ จารณากล นกรองอย างด ก อนน าเสนอผ บร หาร เพ อใช ในการต ดส นใจ เน องจากการด าเน นงาน ต างๆ ต องค าน งถ งประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของบ คลากรและกล มเป าหมายผ ร บบร การให มากท ส ด 3. กลไกการต ดตามการประเม นผล การต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การ จะน าไปใช ในการต ดตามผลการด าเน นงานของ สถานศ กษาท งหมด ในระยะ 3 ป ค อ ระหว างป งบประมาณ

2 2 ระบบและกลไกส าค ญท ด าเน นการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯไปใช ในการก าก บ ปร บปร งและพ ฒนากลย ทธ การด าเน นงานของสถานศ กษา ประกอบด วยคณะกรรมการต ดตามและ ประเม นผลแผนปฏ บ ต การ ซ งม ห วหน ากล มแผนงานและโครงการเป นเลขาน การ โดยน าผลการต ดตามและ ประเม นแผนปฏ บ ต การ ให ผ บร หารพ จารณาก าหนดมาตรการในการแก ป ญหาและอ ปสรรคต างๆ ท อาจ เก ดข นในการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาฯ ในส วนระด บปฏ บ ต การม การต ดตามและประเม นผลการใช จ าย งบประมาณและการด าเน นงานของโครงการ ตามแผนพ ฒนาประจ าป ท กป ระบบและกลไกท ส าค ญ อ กประการหน งของการต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การ ค อ การเสนอแนะแนวทางในการจ ดท าแผนพ ฒนา ฉบ บต อไป 4. ว ธ การต ดตามและประเม นผล การต ดตาม/ ท ประเม นผล 1 การเบ กจ าย งบประมาณ ใน ภาพรวม 2 จ านวน ผ ร บบร การใน ภาพรวม 3 ประเม น โครงการท จ ด ก จกรรม 4 ประเม นผล แผนพ ฒนาฯ 5 จ ดท าแผน พ ฒนาฉบ บถ ดไป การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาฯ สร ปได ด งน ระยะเวลา ผ ให ข อม ล ว ธ การ/เคร องม อ กลไก ท กป งบ ประมาณ ท กป งบ ประมาณ ท กป งบ ประมาณ ท กป งบ ประมาณ ส นระยะ แผนพ ฒนา 3 ป ส นระยะ ของแผน พ ฒนา 3 ป งานงบประมาณ กล มแผนงานฯ กล มแผนงาน และโครงการ งาน งบประมาณ กล มแผนงาน และโครงการ คณะกรรมการ ต ดตามฯ คณะกรรมการ ต ดตามฯ คณะกรรมการ ต ดตามฯ ต ดตามการเบ กจ าย งบประมาณรายป แบบ พ.11 แบบ พ.12 ต ดตามจ านวน ผ ร บบร การรายป แบบ พ.21 แบบ พ.22 ประเม นผลการจ ด ก จกรรมโครงการรายป แบบ พ.31 แบบ พ.32 สร ปผลการประเม น แผนพ ฒนาระยะท 1-3 จากผลการประเม น ข อ1-3 แบบ พ.41 สร ปผลการประเม น แผนพ ฒนาจาก สร ปผลการประเม น แบบ พ.42 ประช มระดมสมอง จ ดท าแผนพ ฒนาฯ สร ป และประเม นผล 1) เลขาน การคณะกรรมการ ต ดตามฯ รวบรวมและว เคราะห ข อม ล รายงานผ บร หารท กป งบประมาณ 2) เลขาน การคณะกรรมการ ต ดตามฯ รวบรวมและว เคราะห ข อม ล รายงานผ บร หารท กป งบประมาณ 3) เลขาน การคณะกรรมการต ดตามฯ รวบรวมและว เคราะห ข อม ล สร ปรายงานผ บร หาร เม อส น ป งบประมาณ 4.1) เลขาน การคณะกรรมการ ต ดตามฯ รวบรวมและว เคราะห ข อม ล สร ปรายงานผ บร หาร เม อส นป งบประมาณ 4.1) เลขาน การคณะกรรมการ ต ดตามฯ รวบรวมและว เคราะห ข อม ล สร ปรายงานผ บร หาร เม อส นระยะของแผนพ ฒนา 3 ป 5) พ ฒนางานอย างต อเน อง

3 3 1. การต ดตามผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม รายป ต ดตามการใช จ ายเง นงบประมาณในภาพรวม ท กป จาก แบบ พ.11 ข อม ลรายงาน ผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม รายป ต ดตามการใช จ ายเง นงบประมาณในภาพรวม เม อส นระยะแผนพ ฒนาฯ จาก แบบ พ.12 ข อม ลรายงานสร ปผลการเบ กจ ายงบประมาณ - แหล งข อม ล : งานงบประมาณ กล มแผนงานและโครงการ - ต ดตามการใช เง นให สอดคล องตามแผนท ระบ ไว ในแผนพ ฒนาฯ - ผ รวบรวม สร ปและว เคราะห ข อม ลจากแบบต ดตามและประเม นผลฯ ค อ กล มแผนงานและโครงการ - เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า ผ านเกณฑ 2. การต ดตามผลผ ร บบร การในภาพรวม รายป ต ดตามผลผ ร บบร การในภาพรวม ท กป จาก แบบ พ.21 ข อม ลรายงานผล ผ ร บบร การในภาพรวม รายป ต ดตามผลผ ร บบร การในภาพรวม เม อส นระยะแผนพ ฒนาฯ จาก แบบ พ.22 ข อม ล รายงานสร ปผ ร บบร การ - แหล งข อม ล : กล มแผนงานและโครงการ - ต ดตามจ านวนผ ร บบร การ รายป ให สอดคล องตามแผนท ระบ ไว ในแผนพ ฒนาฯ - ผ รวบรวม สร ปและว เคราะห ข อม ลจากแบบต ดตามและประเม นผลฯ ค อ กล มแผนงานและโครงการ - เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า ผ านเกณฑ 3. การต ดตามแผนโครงการท จ ดก จกรรม ต ดตามผลโครงการท จ ดก จกรรม รายป จาก แบบ พ.31 จ านวนโครงการท สามารถ จ ดก จกรรมได ตามแผน ต ดตามผลโครงการท จ ดก จกรรม เม อส นระยะแผนพ ฒนาฯ จาก แบบ พ.32 ข อม ล รายงานสร ปผลโครงการท สามารถจ ดก จกรรมได ตามแผน รายป - แหล งข อม ล : ผ ร บผ ดชอบโครงการ - ต ดตามผลการจ ดโครงการเช งปร มาณว าสอดคล องตามจ านวนเป าหมาย ท ระบ ไว ในแผนพ ฒนาฯ - ผ รวบรวม สร ปและว เคราะห ข อม ลจากแบบต ดตามและประเม นผลฯ ค อ กล มแผนงานและโครงการ - เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า ผ านเกณฑ

4 4 4. การประเม นผลแผนพ ฒนาฯ ต ดตามผลส มฤทธ ของแผนพ ฒนาฯ รายป เม อส นป งบประมาณ จาก แบบ พ.41 - เกณฑ ระด บค ณภาพ 5 ม ค า ด มาก ระด บร อยละ 90 ข นไป 4 ม ค า ด ระด บร อยละ ม ค า พอใช ระด บร อยละ ม ค า ควรปร บปร ง ระด บร อยละ ม ค า ต องปร บปร ง ระด บร อยละ 49 ลงมา - เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า เป นแผนพ ฒนาฯ ระยะท 1 2 และ 3 ท ด - แหล งข อม ล : กล มแผนงานและโครงการ - ผ ประเม นค ณภาพ : กรรมการสถานศ กษา - ผ รวบรวม สร ปและว เคราะห ข อม ลจากแบบต ดตามและประเม นผลฯ ค อ กล มแผนงานและโครงการ การประเม นค ณภาพของแผนพ ฒนา เม อส นระยะเวลา 3 ป จาก แบบ พ.42 ข อม ล สร ปผลการประเม นค ณภาพของแผนพ ฒนา - เกณฑ ระด บค ณภาพ 5 ม ค า ด มาก ระด บร อยละ 90 ข นไป 4 ม ค า ด ระด บร อยละ ม ค า พอใช ระด บร อยละ ม ค า ควรปร บปร ง ระด บร อยละ ม ค า ต องปร บปร ง ระด บร อยละ 49 ลงมา - เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า เป นแผนพ ฒนาฯท ด - ผ รวบรวมแบบต ดตามและประเม นผลฯ ค อ กล มแผนงานและโครงการ 5. กระบวนการจ ดท าแผนพ ฒนาฯในป ถ ดไป ประช มระดมสมอง สร ปประเม นผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาฯ รวบรวม ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะ เพ อเป นแนวทางการพ ฒนาการด าเน นงาน ในป งบประมาณถ ดไป

5 5 การก าก บ ต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ ของศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา โดยแบ งสาระส าค ญในการประเม นผลเป น 4 ส วน ม ผลการประเม น ด งน ต วช ว ดท 1 ผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม รายป จากผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม รายป ตามแบบ พ.11 และ พ.12 พบว า ม ผลการ ประเม นเม อเท ยบก บเป าหมายตามแผน ด งตารางท 1 ตารางท 1 ผลการประเม นเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม รายป ป งบประมาณ/ หมวดรายจ าย งบด าเน นงาน (ร อยละ) งบลงท น (ร อยละ) งบรายจ ายอ น (ร อยละ) รวมเฉล ย (ร อยละ) เกณฑ ต ดส นผ าน/ไม ผ าน ร อยละ 80 ข นไป ป งบประมาณ ผ าน ป งบประมาณ ผ าน ป งบประมาณ ผ าน รวมเฉล ย ผ าน จากตารางท 1 การว เคราะห ผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม รายป ตามแบบ พ.11และ พ.12 เม อพ จารณารายหมวดงบประมาณ พบว า ในป งบประมาณ 2552 และ 2553 สามารถเบ กจ ายเง นได ตามแผนท กหมวดงบประมาณ ส วนป งบประมาณ 2554 สามารถเบ กเง นหมวดงบด าเน นงาน และงบลงท น ได ตามแผน ส วน งบรายจ ายอ น เบ กได เพ ยง ร อยละ เน องจาก โครงการจ ดสร างน ทรรศการ เร อง พระบ ดาแห งเทคโนโลย ไทย ซ งจ ดสร างด วยว ธ การ TOR ไม สามารถด าเน นการสร างได แล วเสร จตามแผน เน องจากเก ดอ ทกภ ยอย างร นแรง ในเขตจ งหว ดพระนครศร อย ธยา เม อพ จารณารวมท กหมวดงบประมาณ เป นรายป แล ว พบว า ป งบประมาณ 2552 และ 2553 สามารถเบ กเง นได ตามแผน ค ดเป นร อยละ ป งบประมาณ 2554 สามารถเบ กเง นได ตามแผน ค ดเป น ร อยละ 83.33

6 6 เม อพ จารณารวมท กหมวดงบประมาณ ท กป งบประมาณแล ว พบว า ระหว างป งบประมาณ สามารถเบ กเง นได ตามแผนรวมเฉล ย ค ดเป นร อยละ ถ อว าผ านเกณฑ ต วช ว ดท 2 จ านวนผ ร บบร การในภาพรวม รายป จากผลสร ปจ านวนผ ร บบร การในภาพรวม รายป ตามแบบ พ.21 และ พ.22 พบว า ม ผลการ ประเม นเม อเท ยบก บเป าหมายตามแผน ด งตารางท 2 ตารางท 2 สร ปจ านวนผ ร บบร การในภาพรวม รายป ป งบประมาณ รวมเฉล ย (ร อยละ) เกณฑ ต ดส นผ าน/ไม ผ าน ร อยละ 80 ข นไป ป งบประมาณ ผ าน ป งบประมาณ ผ าน ป งบประมาณ ผ าน รวมเฉล ย ผ าน จากตารางท 2 การว เคราะห ผลจ านวนผ ร บบร การในภาพรวมรายป ตามแบบ พ.21 และ พ.22 เม อพ จารณา เป นรายป พบว า ในป งบประมาณ ม ผ ร บบร การส งกว าเป าหมายตามแผนท กป เม อพ จารณารวมท กป งบประมาณ แล ว พบว า ระหว างป งบประมาณ ม ผ ร บบร การรวมเฉล ย ค ดเป นร อยละ ถ อว าผ านเกณฑ ต วช ว ดท 3 โครงการท จ ดก จกรรมได ตามแผน รายป จากผลการประเม นโครงการท สามารถจ ดก จกรรมได ตามแผน รายป ตามแบบ พ.31 และ พ.32 พบว า ม ผลการประเม นเม อเท ยบก บเป าหมายตามแผน ด งตารางท 3 ตารางท 3 สร ปจ านวนโครงการท จ ดก จกรรมได ตามแผน รายป ป งบประมาณ รวมเฉล ย (ร อยละ) เกณฑ ต ดส นผ าน/ไม ผ าน ร อยละ 80 ข นไป ป งบประมาณ ผ าน ป งบประมาณ ผ าน ป งบประมาณ ผ าน รวมเฉล ย ผ าน จากตารางท 3 การว เคราะห ผลจ านวนโครงการท จ ดก จกรรมได ตามแผนรายป ตามแบบ พ.31 และ พ.32 เม อพ จารณา เป นรายป พบว า ในป งบประมาณ ม โครงการท สามารถจ ดก จกรรม ได ส งกว าเป าหมายตามแผนท กป

7 7 เม อพ จารณารวมท กป งบประมาณ แล ว พบว า ระหว างป งบประมาณ ม โครงการท สามารถจ ดก จกรรมได ส งกว าเป าหมาย รวมเฉล ย ค ดเป นร อยละ ถ อว าผ านเกณฑ การประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ ระยะท 1-3 การประเม นแผนพ ฒนาฯ ระยะท 1-3 จากแบบ พ.41 และ พ.42 ม ผลการประเม น ด งตารางท 4 ตารางท 4 ผลการประเม นแผนพ ฒนาค ณภาพสถานศ กษา ป งบประมาณ ระยะท 1-3 ท ต วช ว ด ร อยละ 1 ผลการประเม นแผนพ ฒนาฯ ระยะ ท / 2 ผลการประเม นแผนพ ฒนาฯ ระยะ ท / 3 ผลการประเม นแผนพ ฒนาฯ ระยะ ท / รวมเฉล ย / ระด บค ณภาพ หมาย เหต จากตารางท 4 ผลการประเม นแผนพ ฒนาฯ ระยะท 1-3 รายป เม อพ จารณา เป นรายป พบว า ป งบประมาณ 2552 ผลการประเม น ร อยละ ถ อว าเป นแผนพ ฒนา ระยะท 1 ท ด ป งบประมาณ 2553 ผลการประเม น ร อยละ ถ อว าเป นแผนพ ฒนา ระยะท 2 ท ด ป งบประมาณ 2554 ผลการประเม น ร อยละ ถ อว าเป นแผนพ ฒนา ระยะท 3 ท ด เม อพ จารณารวมท กป งบประมาณ แล ว พบว า ระหว างป งบประมาณ ม ผลการประเม น รวมเฉล ย ค ดเป นร อยละ ถ อว าเป นแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ ท ด กระบวนการจ ดท าแผนพ ฒนาฯในป ถ ดไป การประช มระดมสมอง สร ปผลการด าเน นงานตามแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ เพ อรวบรวมป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะ เพ อเป นแนวทางการพ ฒนาการด าเน นงาน ต อไป ในการจ ดท าแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ ท ผ านมา กล มแผนงานและโครงการ ได น าข อม ลจากการต ดตามการปฏ บ ต งานในป งบประมาณท ผ านมา เป นข อม ลเพ อประกอบการพ จารณาใน การจ ดท าแผนพ ฒนาฯ โดยม ผ บร หาร คณะกรรมการสถานศ กษา และบ คลากรของสถานศ กษา เข าร วม ประช มในการจ ดท าแผนพ ฒนาฯ ประโยชน ของแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ สามารถจ าแนกได ด งน 1. ผ ปฏ บ ต งานท กระด บสามารถทราบป ญหาอ ปสรรคการด าเน นงานเป นระยะ ท ก 1 ป น าไปส การปร บปร งแผนท เหมาะสม

8 8 2. สามารถน าข อม ลท ได ไปใช ในการต ดส นใจบร หารหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพต อไป 3. สามารถควบค มท ศทางและกลย ทธ ในการด าเน นงานให เป นไปตามแผนพ ฒนาฯ สร ปได ว า แผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ ของศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา ซ งม ผลการประเม นอย ในเกณฑ ด มาก เป นแนวทางในการด าเน นงาน ให สถานศ กษาสามารถพ ฒนากลย ทธ และแนวทางการด าเน นงาน ในป งบประมาณ ได อย าง ม ประส ทธ ภาพ และบรรล ผลตามว ตถ ประสงค ตามท ได ต งไว

9 9 ภาคผนวก

10 สร ปการประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ ค าส งศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา ท 39 / 2551 เร อง แต งต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป งบประมาณ และแผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ เพ อให การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป งบประมาณ และแผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ 2552 ของศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา ส าเร จล ล วงไปด วยด จ งแต งต ง คณะกรรมการ ด งน 1. นายส ชาต มาลากรรณ ผ อ านวยการ ประธานกรรมการ 2. นางราตร ศร อน นต คร คศ.3 กรรมการ 3. นางชยาภรณ อร ณร ตน คร คศ.3 กรรมการ 4. นางส น นทา ฮายาช คร คศ.3 กรรมการ 5. นางอ ญชรา หว งว ระ คร คศ.1 กรรมการ 6. นายสมชาย แก วเข ยว พน กงานน าชม กรรมการ 7. นายว ระย ทธ แซ ล น กว ชาการศ กษา กรรมการ 8. นายย ทธช ย ส ณฐ ต ฤท ย น กว ชาการศ กษา กรรมการ 9. นายอน ก ล เมฆส ท ศน น กว ชาการศ กษา กรรมการ 10. นายมาน ต คาว วงศ น กว ชาการศ กษา กรรมการ 11. นายพ ระพล ณ ฐฤทธ ศ กด น กว ชาการศ กษา กรรมการ 12. นางสาวศร เสาวล กษณ เก ยรต พ ร ยะ คร คศ.2 กรรมการและเลขาน การ 13. นางสาวว นชนก ร กษาจ ตร น กว ชาการศ กษา กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ให ผ ท ได ร บการแต งต ง ม หน าท จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป งบประมาณ และแผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ 2552 ของศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา ให เป นไปตาม เป าหมายและว ตถ ประสงค สนองตอบนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ และ ส าน กงาน กศน. บ งเก ดผลด แก ทางราชการ ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท 15 ส งหาคม พ.ศ (นายส ชาต มาลากรรณ ) ผ อ านวยการศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา

11 สร ปการประเม นผลแผนพ ฒนาสถานศ กษา ป งบประมาณ ค าส งศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา ท 54 / 2552 เร อง แต งต งคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป งบประมาณ เพ อให การก าก บ ต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป งบประมาณ ของศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา ส าเร จล ล วงไปด วยด จ งแต งต งคณะกรรมการ ด งน 1. นายส ชาต มาลากรรณ ผ อ านวยการ ประธานกรรมการ 2. นางราตร ศร อน นต คร คศ.3 กรรมการ 3. นางชยาภรณ อร ณร ตน คร คศ.3 กรรมการ 4. นางส น นทา ฮายาช คร คศ.3 กรรมการ 5. นางอ ญชรา หว งว ระ คร คศ.1 กรรมการ 6. นายสมชาย แก วเข ยว พน กงานน าชม กรรมการ 7. นายว ระย ทธ แซ ล น กว ชาการศ กษา กรรมการ 8. นายย ทธช ย ส ณฐ ต ฤท ย น กว ชาการศ กษา กรรมการ 9. นายอน ก ล เมฆส ท ศน น กว ชาการศ กษา กรรมการ 10. นายมาน ต คาว วงศ น กว ชาการศ กษา กรรมการ 11. นายพ ระพล ณ ฐฤทธ ศ กด น กว ชาการศ กษา กรรมการ 12. นางสาวศร เสาวล กษณ เก ยรต พ ร ยะ คร คศ.2 กรรมการและเลขาน การ 13. นางสาวว นชนก ร กษาจ ตร น กว ชาการศ กษา กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ให ผ ท ได ร บการแต งต ง ม หน าท จ ดท าค ม อการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป งบประมาณ ด าเน นการก าก บ ต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป งบประมาณ ว เคราะห ข อม ลท งในเช งปร มาณและค ณภาพ และจ ดท าสร ปผลการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา ป งบประมาณ ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท 1 ก นยายน พ.ศ (นายส ชาต มาลากรรณ ) ผ อ านวยการศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา

12 12 แบบ พ.11 แบบรายงานผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม ประจ าป งบประมาณ ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา... ค าช แจง แบบประเม นผลน เป นแบบประเม นผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม รายป ของสถานศ กษา ให ผ ประเม นกาเคร องหมาย ในช องท เห นว าตรงก บสภาพการปฏ บ ต งานท แท จร ง เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า ผ านเกณฑ ผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม หมวด งบประมาณ งบประมาณ จ ดสรร งบประมาณ เบ กจ ายจร ง ร อยละ เกณฑ ต ดส นผ าน/ไม ผ าน ร อยละ 80 ข นไป งบด าเน นงาน งบลงท น งบรายจ ายอ น รวมเฉล ย (ลงช อ)...ผ ประเม น (...)

13 13 แบบ พ.12 แบบรายงานสร ปผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม ป งบประมาณ ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา... ค าช แจง แบบประเม นผลน เป นแบบสร ปผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม จ านวน 3 ป ของสถานศ กษา ให ผ ประเม นกาเคร องหมาย ในช องท เห นว าตรงก บสภาพการปฏ บ ต งานท แท จร ง เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า ผ านเกณฑ สร ปผลการเบ กจ ายงบประมาณในภาพรวม หมวดงบประมาณ ผล เกณฑ ต ดส นผ าน/ไม ผ าน ร อยละ 80 ข นไป ป งบประมาณ 2552 ป งบประมาณ 2553 ป งบประมาณ 2554 รวมเฉล ย (ลงช อ)...ผ ประเม น (...)

14 14 แบบ พ.21 แบบรายงานผลจ านวนผ ร บบร การในภาพรวม ประจ าป งบประมาณ... ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา... ค าช แจง แบบประเม นผลน เป นแบบประเม นผลจ านวนผ ร บบร การในภาพรวม รายป ของสถานศ กษา ให ผ ประเม นกาเคร องหมาย ในช องท เห นว าตรงก บสภาพการปฏ บ ต งานท แท จร ง เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า ผ านเกณฑ จ านวนผ ร บบร การในภาพรวม ประเภทก จกรรม เป าหมาย ผ ร บบร การ ร อยละ เกณฑ ต ดส นผ าน/ไม ผ าน ร อยละ 80 ข นไป น ทรรศการ ค ายว ทยาศาสตร ก จกรรมการศ กษา บร การว ชาการ รวมเฉล ย (ลงช อ)...ผ ประเม น (...)

15 15 แบบ พ.22 แบบรายงานสร ปจ านวนผ ร บบร การในภาพรวม ป งบประมาณ ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา... ค าช แจง แบบประเม นผลน เป นแบบสร ปผลจ านวนผ ร บบร การในภาพรวม จ านวน 3 ป ของสถานศ กษา ให ผ ประเม นกาเคร องหมาย ในช องท เห นว าตรงก บสภาพการปฏ บ ต งานท แท จร ง เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า ผ านเกณฑ สร ปจ านวนผ ร บบร การในภาพรวม ป งบประมาณ ผล เกณฑ ต ดส นผ าน/ไม ผ าน ร อยละ 80 ข นไป ป งบประมาณ 2552 ป งบประมาณ 2553 ป งบประมาณ 2554 รวมเฉล ย (ลงช อ)...ผ ประเม น (...)

16 16 แบบ พ.31 แบบรายงานผลจ านวนโครงการท จ ดก จกรรม ประจ าป งบประมาณ... ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา... ค าช แจง แบบประเม นผลน เป นแบบประเม นผลจ านวนโครงการท จ ดก จกรรมเป นไปตามแผน รายป ให ผ ประเม นกาเคร องหมาย ในช องท เห นว าตรงก บสภาพการปฏ บ ต งานท แท จร ง เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า ผ านเกณฑ จ านวนโครงการท จ ดก จกรรมเป นไปตามแผน รายการ เป าหมาย จ ดได จร ง ร อยละ เกณฑ ต ดส นผ าน/ไม ผ าน ร อยละ 80 ข นไป โครงการ รวมเฉล ย (ลงช อ)...ผ ประเม น (...)

17 17 แบบ พ.32 แบบสร ปผลโครงการท จ ดก จกรรมเป นไปตามแผน ประจ าป งบประมาณ ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา... ค าช แจง แบบประเม นผลน เป นแบบสร ปผลจ านวนโครงการท จ ดก จกรรมได ตามแผน จ านวน 3 ป ให ผ ประเม นกาเคร องหมาย ในช องท เห นว าตรงก บสภาพการปฏ บ ต งานท แท จร ง เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า ผ านเกณฑ สร ปผลโครงการท จ ดก จกรรมเป นไปตามแผน ในภาพรวม ป งบประมาณ ผล เกณฑ ต ดส นผ าน/ไม ผ าน ร อยละ 80 ข นไป ป งบประมาณ 2552 ป งบประมาณ 2553 ป งบประมาณ 2554 รวมเฉล ย (ลงช อ)...ผ ประเม น (...)

18 18 แบบ พ.41 แบบสร ปผลการประเม นแผนพ ฒนาสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ ระยะท... ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา ค าช แจง แบบสร ปผลฯ น เป นการสร ปผลการประเม นแผนพ ฒนา รายป เกณฑ ระด บค ณภาพ 5 ม ค า ด มาก ระด บร อยละ 90 ข นไป 4 ม ค า ด ระด บร อยละ ม ค า พอใช ระด บร อยละ ม ค า ควรปร บปร ง ระด บร อยละ ม ค า ต องปร บปร ง ระด บร อยละ 49 ลงมา เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า เป นแผนพ ฒนา ระยะท...ท ด ท ต วช ว ด ร อยละ ผลการเบ กจ ายงบประมาณรายป เป นไปตามเป าหมาย จ านวนผ ร บบร การรายป เป นไปตามเป าหมาย จ านวนโครงการท สามารถจ ดก จกรรมได รายป เป นไปตามเป าหมาย รวมเฉล ย ระด บค ณภาพ หมาย เหต สร ปผลการประเม นแผนพ ฒนาสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ ระยะท... เป นแผนพ ฒนาสถานศ กษา ระยะท... ท ด เป นแผนพ ฒนาสถานศ กษา ระยะท... ท ไม ด (ลงช อ)...ผ ประเม น (...)

19 19 แบบ พ.42 แบบสร ปรวมผลการประเม นแผนพ ฒนาสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ ศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา ค าช แจง แบบสร ปผลฯ น เป นการสร ปรวมผลการประเม นแผนพ ฒนาฯ เกณฑ ระด บค ณภาพ 5 ม ค า ด มาก ระด บร อยละ 90 ข นไป 4 ม ค า ด ระด บร อยละ ม ค า พอใช ระด บร อยละ ม ค า ควรปร บปร ง ระด บร อยละ ม ค า ต องปร บปร ง ระด บร อยละ 49 ลงมา เกณฑ การต ดส น ระด บค ณภาพด มากและด หร อ ร อยละ 80 ข นไป หร อ ช วงคะแนน และ ถ อว า เป นแผนพ ฒนาฯ ท ด ท ต วช ว ด ร อยละ 1 ผลการประเม นแผนพ ฒนา ระยะท 1 2 ผลการประเม นแผนพ ฒนา ระยะท 2 3 ผลการประเม นแผนพ ฒนา ระยะท 3 รวมเฉล ย ระด บค ณภาพ หมาย เหต สร ปผลการประเม นแผนพ ฒนาสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ เป นแผนพ ฒนาสถานศ กษา ท ด เป นแผนพ ฒนาสถานศ กษา ท ไม ด (ลงช อ)...ผ ประเม น (...)

20 20 คณะผ จ ดท า ท ปร กษา นายส ชาต มาลากรรณ ผ อ านวยการศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพระนครศร อย ธยา ออกแบบการประเม น ว เคราะห ข อม ล และสร ปผล นางสาวศร เสาวล กษณ เก ยรต พ ร ยะ คร ช านาญการพ เศษ ร ปเล ม ว าท ร อยตร พ รพล งาเจ อ น กว ชาการคอมพ วเตอร

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information