เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)"

Transcription

1 ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) - ผ เร ยนร อยละ 80 ม ส ขน ส ย ในการด แลส ขภาพและออก ก าล งกายสม าเสมอ - ผ เร ยนร อยละ 80 ม น าหน ก ส วนส ง และม สมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ มาตรฐาน - ผ เร ยนร อยละ 80 ร จ กป องก นตนเองจากส ง เสพต ดให โทษและหล กเล ยง ตนเองจากสภาวะท เส ยงต อ ความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหาทาง เพศ - ผ เร ยนร อยละ 80ผ เร ยนเห น ค ณค าในตนเอง ม ความ ม นใจ กล าแสดงออกอย าง เหมาะสม - ผ เร ยนร อยละ 80 ม มน ษย ส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) - ผ เร ยนร อยละ ม ส ข น ส ยในการด แลส ขภาพและ ออกก าล งกายสม าเสมอ - ผ เร ยนร อยละ ม น าหน ก ส วนส ง และม สมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ มาตรฐาน - ผ เร ยนร อยละ ร จ กป องก นตนเองจากส งเสพ ต ดให โทษและหล กเล ยง ตนเองจากสภาวะท เส ยงต อ ความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหาทางเพศ - ผ เร ยนร อยละ เห น ค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล าแสดงออกอย างเหมาะสม - ผ เร ยนร อยละ ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น สนอง มาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท ก มาตรฐานท กต วบ งช

2 40 โครงการ/ก จกรรม เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) สนอง มาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) - ผ เร ยนร อยละ 80สร าง - ผ เร ยนร อยละ สร าง ผลงานจากการเข าร วม ผลงานจากการเข าร วม ก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร / ก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร / นาฏศ ลป ก ฬา/น นทนาการ นาฏศ ลป ก ฬา/น นทนาการ ตามจ นตนาการ ตามจ นตนาการ 2. โครงการพ ฒนา ท กษะในการ แสวงหาความร ด วยตนเอง ร ก การเร ยนร และ พ ฒนาตนเอง อย างต อเน อง - ผ เร ยนร อยละ 85 ม น ส ย ร กการอ านและแสวงหา ความร ด วยตนเองจาก ห องสม ด แหล งเร ยนร และ ส อต างๆ รอบต ว - ผ เร ยนร อยละ 85 ท กษะ ในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และต งค าถามเพ อค นคว า หาความร เพ มเต ม - ผ เร ยนร อยละ 85 สามารถ เร ยนร ร วมก นในกล ม แลกเปล ยนความค ดเห น เพ อการเร ยนร ระหว างก น - ผ เร ยนร อยละ 85 ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และ น าเสนองาน - ผ เร ยนร อยละ ม น ส ย ร กการอ านและแสวงหา ความร ด วยตนเองจาก ห องสม ด แหล งเร ยนร และส อ ต างๆ รอบต ว - ผ เร ยนร อยละ ท กษะ ในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และต งค าถามเพ อค นคว าหา ความร เพ มเต ม - ผ เร ยนร อยละ สามารถเร ยนร ร วมก นในกล ม แลกเปล ยนความค ดเห นเพ อ การเร ยนร ระหว างก น - ผ เร ยนร อยละ ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และ น าเสนองาน กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท ก มาตรฐานท กต วบ งช

3 41 โครงการ/ก จกรรม เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) สนอง มาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) 3. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ความสามารถในการ ค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล - ผ เร ยนร อยละ 70 สร ป ความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และส อสารโดยการ พ ดหร อเข ยนตามความค ด ของตนเองได - ผ เร ยนร อยละ 80 สามารถ - ผ เร ยนร อยละ สร ป ความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และส อสารโดยการพ ด หร อเข ยนตามความค ดของ ตนเองได - ผ เร ยนร อยละ สามารถ น าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหา น าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหา ด วยภาษาหร อว ธ การของ ด วยภาษาหร อว ธ การของ ตนเอง ตนเอง - ผ เร ยนร อยละ 80 สามารถ - ผ เร ยนร อยละ สามารถ ก าหนดเป าหมาย คาดการณ ก าหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจแก ป ญหาโดยม ต ดส นใจแก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ เหต ผลประกอบ - ผ เร ยนร อยละ 80 ม - ผ เร ยนร อยละ ม ความค ดร เร มและ ความค ดร เร มและสร างสรรค

4 42 สร างสรรค ผลงานด วยความ ผลงานด วยความภาคภ ม ใจ ภาคภ ม ใจ 4. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ความร และท กษะท จ าเป น - ผ เร ยนร อยละ70ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน แต ละกล มสาระเป นไป - ผ เร ยนร อยละ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนแต ละกล มสาระเป นไปตามเกณฑ กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท ก มาตรฐานท กต วบ งช ตามหล กส ตร ตามเกณฑ - ผ เร ยนร อยละ 75 ม ผลการ ประเม นสมรรถนะส าค ญตาม หล กส ตรเป นไปตามเกณฑ - ผ เร ยนร อยละ ม ผลการ ประเม นสมรรถนะส าค ญตาม หล กส ตรเป นไปตามเกณฑ โครงการ/ก จกรรม เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) สนอง มาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) - ผ เร ยนร อยละ 80 ม ผลการ ประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยนเป นไป ตามเกณฑ - ผ เร ยนร อยละ 70 ม ผลการ ทดสอบระด บชาต เป นไป ตามเกณฑ - ผ เร ยนร อยละ ม ผล การประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยนเป นไปตาม เกณฑ - ผ เร ยนร อยละ ม ผล การทดสอบระด บชาต เป นไป ตามเกณฑ

5 43 5.โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ท กษะ ในการท างาน ร ก การท างาน สามารถท างาน ร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต อ อาช พส จร ต - ผ เร ยนร อยละ 80 ร จ ก วางแผนการท างานและ ด าเน นการจนส าเร จ - ผ เร ยนร อยละ 80ท างาน อย างม ความส ข ม งม นพ ฒนา งาน และภ ม ใจในผลงานของ ตนเอง - ผ เร ยนร อยละ 80สามารถ ท างานร วมก บผ อ นได - ผ เร ยนร อยละ ร จ ก วางแผนการท างานและ ด าเน นการจนส าเร จ - ผ เร ยนร อยละ ท างาน อย างม ความส ข ม งม นพ ฒนา งาน และภ ม ใจในผลงานของ ตนเอง - ผ เร ยนร อยละ สามารถท างานร วมก บผ อ นได กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท ก มาตรฐานท กต วบ งช - ผ เร ยนร อยละ 80 ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ต และหาความร เก ยวก บอาช พ ท ตนเองสนใจ - ผ เร ยนร อยละ ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ต และหาความร เก ยวก บอาช พท ตนเองสนใจ กลย ทธ ท 2 ค ณธรรมน าความร น อมน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงส การปฏ บ ต โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ ง เป าหมาย (เช งปร มาณและ ค ณภาพ) - ผ เร ยนร อยละ 80 ม ค ณล กษณะ ท พ ง ประสงค ตามหล กส ตร ผลสาเร จ (เช งปร มาณและ ค ณภาพ) - ผ เร ยนร อยละ ม ค ณล กษณะ ท พ ง ประสงค ตามหล กส ตร สนอง มาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช

6 44 ประสงค - ผ เร ยนร อยละ 80 ม ความเอ ออาทรผ อ น และกต ญญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ - ผ เร ยนร อยละ 80 ร จ ก ยอมร บความค ดและ ว ฒนธรรมท แตกต าง - ผ เร ยนร อยละ 80 ม ความตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม - ผ เร ยนร อยละ ม ความเอ ออาทรผ อ นและ กต ญญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ - ผ เร ยนร อยละ ร จ กยอมร บความค ด และว ฒนธรรมท แตกต าง - ผ เร ยนร อยละ ม ความตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนา ส งแวดล อม กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานของประชากรว ยเร ยนอย างท วถ ง เป าหมาย ผลสาเร จ สนอง โครงการ/ก จกรรม (เช งปร มาณและ (เช งปร มาณและ มาตรฐานการศ กษา

7 45 1. โครงการพ ฒนา สถานศ กษาให บรรล เป าหมายตาม ว ส ยท ศน ปร ชญา และ จ ดเน นท ก าหนด ค ณภาพ) ค ณภาพ) ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) - สถานศ กษาจ ดโครงการ - สถานศ กษาจ ด กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ก จกรรมท ส งเสร มให โครงการ ก จกรรมท ครอบคล มท กมาตรฐาน ผ เร ยนบรรล ตาม ส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ท กต วบ งช เป าหมายว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของ สถานศ กษา - สถานศ กษาม ผลการ ด าเน นงานส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตาม เป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของ สถานศ กษา ตามเป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของ สถานศ กษา - สถานศ กษาม ผลการ ด าเน นงานส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตาม เป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน น ของสถานศ กษา 2. โครงการจ ดก จกรรม ตามนโยบาย จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ป การศ กษา เพ อ พ ฒนาและส งเสร ม สถานศ กษาให ยกระด บค ณภาพส ง ข น - สถานศ กษาจ ดโครงการ ก จกรรมพ เศษเพ อ ตอบสนองนโยบาย จ ดเน น ตามแนวทาง การปฏ ร ปการศ กษา - สถานศ กษาม ผลการ ด าเน นงานบรรล ตาม เป าหมาย - สถานศ กษาจ ด โครงการ ก จกรรม พ เศษเพ อตอบสนอง นโยบาย จ ดเน น ตาม แนวทางการปฏ ร ป การศ กษา - สถานศ กษาม ผลการ ด าเน นงานบรรล ตาม เป าหมาย กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช

8 46 กลย ทธ ท 4 กระจายอานาจและส งเสร มความเข มแข งในสถานศ กษา โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา สถานศ กษาให ม การจ ดหล กส ตร กระบวนการ เร ยนร และ ก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน อย างรอบด าน เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) 1. สถานศ กษาม หล กส ตร สถานศ กษาเหมาะสมและ สอดคล องก บท องถ น 2. สถานศ กษาม การจ ด รายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยนเล อก เร ยนตามความถน ด ความสามารถและความ สนใจ 3. สถานศ กษาม การจ ด ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและตอบสนองความ ต องการ ความสามารถ ความถน ด และความสนใจ ของผ เร ยน 4. สถานศ กษาสน บสน นให คร จ ด กระบวนการเร ยนร ท ให ผ เร ยน ได ลงม อปฏ บ ต จร งจนสร ป ความร ได ด วยตนเอง 5. สถานศ กษาม การน เทศภายใน ก าก บ ต ดตามตรวจสอบ และ น าผลไปปร บปร งการเร ยน ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) - ม หล กส ตรสถานศ กษา เหมาะสมและสอดคล อง ก บท องถ น - ม การจ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยนเล อก เร ยนตามความถน ด วาม สามารถและความสนใจ - ม การจ ดก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยนท ส งเสร มและ ตอบสนองความต องการ ความสามารถ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน - คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท ให ผ เร ยนได ลงม อ ปฏ บ ต จร งจน สร ปความร ได ด วยตนเอง - ม การน เทศภายใน ก าก บ ต ดตามตรวจสอบ และน า ผลไปปร บปร งการเร ยน การสอนอย างสม าเสมอ สนอง มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช

9 47 การสอนอย างสม าเสมอ โครงการ/ก จกรรม เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) สนอง มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) 6. ให สถานศ กษาจ ดระบบด แล - ม การจ ดระบบด แล ช วยเหล อผ เร ยนท ม ช วยเหล อผ เร ยนท ม ประส ทธ ภาพและครอบคล ม ประส ทธ ภาพและ ถ งผ เร ยนท กคน ครอบคล มถ งผ เร ยนท กคน 2. โครงการพ ฒนา สถานศ กษาให ม การจ ด 1. สถานศ กษาม ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคารเร ยน ม นคง สะอาดและปลอดภ ย - ม ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคาร เร ยนม นคง สะอาดและ กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช สภาพแวดล อมและ ม ส งอ านวยความสะดวก ปลอดภ ย ม ส งอ านวย การบร การท พอเพ ยง อย ในสภาพใช การ ความสะดวก พอเพ ยง อย ส งเสร มให ผ เร ยน ได ด สภาพแวดล อมร มร น ในสภาพใช การได ด พ ฒนาเต ม และม แหล งเร ยนร ส าหร บ สภาพแวดล อมร มร น และ ศ กยภาพ ผ เร ยน ม แหล งเร ยนร ส าหร บ 2. สถานศ กษาจ ดโครงการ ผ เร ยน ก จกรรมท ส งเสร มส ขภาพ - จ ดโครงการ ก จกรรมท อนาม ยและความปลอดภ ย ส งเสร มส ขภาพอนาม ย ของผ เร ยน และความปลอดภ ยของ 3. สถานศ กษาจ ดห องสม ดท ผ เร ยน ให บร การส อและเทคโนโลย - จ ดห องสม ดท ให บร การส อ

10 48 สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยน เร ยนร ด วยตนเองและหร อ เร ยนร แบบม ส วนร วม และเทคโนโลย สารสนเทศ ท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วย ตนเองและหร อเร ยนร แบบม ส วนร วม โครงการ/ก จกรรม 3. โครงการ พ ฒนา สถานศ กษาให ม การประก น ค ณภาพภายใน สถานศ กษา ตามท ก าหนดใน กฎกระทรวง เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) 1. สถานศ กษา ก าหนด มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา 2. สถานศ กษาจ ดท าและ ด าเน นการตามแผนพ ฒนา การจ ดการศ กษาของ สถานศ กษาท ม งพ ฒนา ค ณภาพตามมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา 3. สถานศ กษาจ ดระบบข อม ล สารสนเทศและใช สารสนเทศในการบร หาร จ ดการเพ อพ ฒนาค ณภาพ สถานศ กษา ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) - สถานศ กษา ก าหนด มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา - สถานศ กษาจ ดท าและ ด าเน นการตามแผนพ ฒนา การจ ดการศ กษาของ สถานศ กษาท ม งพ ฒนา ค ณภาพตามมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา - สถานศ กษาจ ดระบบข อม ล สารสนเทศและใช สารสนเทศในการบร หาร จ ดการเพ อพ ฒนาค ณภาพ สถานศ กษา - สถานศ กษาต ดตาม สนอง มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช

11 49 4. สถานศ กษาต ดตาม ตรวจสอบ และประเม น ค ณภาพภายในตาม มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา 5. เพ อให สถานศ กษาน าผล การประเม นค ณภาพท ง ภายในและภายนอกไปใช วางแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาอย างต อเน อง ตรวจสอบ และประเม น ค ณภาพภายในตาม มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา - สถานศ กษาน าผลการ ประเม นค ณภาพท งภายใน และภายนอกไปใช วางแผน พ ฒนาค ณภาพการศ กษา อย างต อเน อง โครงการ/ก จกรรม 4. โครงการพ ฒนา สถานศ กษาให ม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาเป น ส งคมแห งการ เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) 6. เพ อให สถานศ กษาม การ จ ดท ารายงานค ณภาพ ประจ าป ท เป นรายงานการ ประเม นค ณภาพภายใน - สถานศ กษาม การสร างและ พ ฒนาแหล งเร ยนร ภายใน สถานศ กษาและใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอก สถานศ กษา เพ อพ ฒนา ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) - สถานศ กษาม การจ ดท า รายงานค ณภาพประจ าป ท เป นรายงานการประเม น ค ณภาพภายใน - ม การสร างและพ ฒนา แหล งเร ยนร ภายใน สถานศ กษาและใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอก สถานศ กษา เพ อพ ฒนา สนอง มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช

12 50 เร ยนร การเร ยนร ของผ เร ยนและ บ คลากรของสถานศ กษา รวมท งผ ท เก ยวข อง - สถานศ กษาม การ แลกเปล ยนเร ยนร ระหว าง บ คลากรภายในสถานศ กษา ระหว างสถานศ กษาก บ ครอบคร ว ช มชน และ องค กรท เก ยวข อง การเร ยนร ของผ เร ยนและ บ คลากรของสถานศ กษา รวมท งผ ท เก ยวข อง - ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากรภายใน สถานศ กษา ระหว าง สถานศ กษาก บครอบคร ว ช มชน และองค กรท เก ยวข อง โครงการ/ก จกรรม 5. โครงการ พ ฒนาคร ให ม ความร ความสามารถ ปฏ บ ต งานตาม บทบาทหน าท เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) - คร ร อยละ 80ม การก าหนด เป าหมายค ณภาพผ เร ยนท ง ด านความร ท กษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ ค ณล กษณะท พ งประสงค ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) - คร ร อยละ 100 ม การ ก าหนดเป าหมายค ณภาพ ผ เร ยนท งด านความร ท กษะ กระบวนการ สมรรถนะ และค ณล กษณะท พ ง สนอง มาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท ก มาตรฐานท กต วบ งช

13 51 อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ด ประส ทธ ผล - คร ร อยละ 80ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล และใช ข อม ลในการวางแผนการ จ ดการเร ยนร เพ อพ ฒนา ประสงค - คร ร อยละ 100 ม การ ว เคราะห ผ เร ยนเป น รายบ คคล และใช ข อม ลใน ศ กยภาพของผ เร ยน การวางแผนการจ ดการ - คร ร อยละ 80ออกแบบและ เร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพ การจ ดการเร ยนร ท ตอบสนอง ของผ เร ยน ความแตกต างระหว างบ คคล - คร ร อยละ 100 ออกแบบ และพ ฒนาการทางสต ป ญญา และการจ ดการเร ยนร ท - คร ร อยละ 80ใช ส อและ ตอบสนองความแตกต าง เทคโนโลย ท เหมาะสมผนวก ระหว างบ คคลและ ก บการน าบร บทและ พ ฒนาการทางสต ป ญญา ภ ม ป ญญาของท องถ นมา - คร ร อยละ 100 ใช ส อและ บ รณาการในการจ ดการ เทคโนโลย ท เหมาะสมผนวก เร ยนร ก บการน าบร บทและภ ม - คร ร อยละ 80ม การว ดและ ป ญญาของท องถ นมา ประเม นผลท ม งเน นการ บ รณาการในการจ ดการ พ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยน เร ยนร ด วยว ธ การท หลากหลาย โครงการ/ก จกรรม เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) สนอง มาตรฐาน การศ กษาของ สถานศ กษา

14 52 - คร ร อยละ 80ให ค าแนะน า ค าปร กษา และแก ไขป ญหา ให แก ผ เร ยนท งด านการ เร ยนและค ณภาพช ว ตด วย ความเสมอภาค - คร ร อยละ 80ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการ เร ยนร ในว ชาท ตน ร บผ ดชอบ และใช ผลในการ ปร บการสอน - คร ร อยละ 80ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป นสมาช กท ด ของ สถานศ กษา - คร ร อยละ 80จ ดการเร ยน การสอนตามว ชาท ได ร บ มอบหมายเต มเวลา เต ม ความสามารถ - คร ร อยละ 100 ม การว ดและ ประเม นผลท ม งเน นการ พ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยน ด วยว ธ การท หลากหลาย - คร ร อยละ 100 ให ค าแนะน า ค าปร กษา และ แก ไขป ญหาให แก ผ เร ยนท ง ด านการเร ยนและค ณภาพ ช ว ตด วยความเสมอภาค - คร ร อยละ 100 ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการ เร ยนร ในว ชาท ตน ร บผ ดชอบ และใช ผลในการ ปร บการสอน - คร ร อยละ 100ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป นสมาช กท ด ของ สถานศ กษา - คร ร อยละ 100 จ ดการเร ยน การสอนตามว ชาท ได ร บ มอบหมายเต มเวลา เต ม ความสามารถ (มฐ.ท /ต วบ งช )

15 53 โครงการ/ ก จกรรม 6. โครงการ พ ฒนาผ บร หารให ม ความร ความสามารถ ปฏ บ ต งานตาม บทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและ เก ดประส ทธ ผล เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) - ผ บร หาร ม ว ส ยท ศน ภาวะผ น า และความค ดร เร มท เน นการ พ ฒนาผ เร ยน - ผ บร หาร ใช หล กการบร หาร แบบม ส วนร วมและใช ข อม ลผล การประเม นหร อผลการว จ ย เป นฐานค ดท งด านว ชาการและ การจ ดการ - ผ บร หาร สามารถบร หารจ ดการ การศ กษาให บรรล เป าหมาย ตามท ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต การ ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) - ผ บร หาร ม ว ส ยท ศน ภาวะ ผ น า และความค ดร เร มท เน น การพ ฒนาผ เร ยน - ผ บร หาร ใช หล กการบร หาร แบบม ส วนร วมและใช ข อม ล ผลการประเม นหร อ ผลการว จ ยเป นฐานค ดท งด าน ว ชาการและการจ ดการ - ผ บร หาร สามารถบร หาร จ ดการการศ กษาให บรรล เป าหมายตามท ก าหนดไว ใน แผนปฏ บ ต การ สนอง มาตรฐาน การศ กษาของ สถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท ก มาตรฐานท กต ว บ งช - ผ บร หาร สามารถส งเสร มและ พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให พร อมร บการกระจายอ านาจ - ผ บร หาร สามารถส งเสร มและ พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให พร อมร บการกระจายอ านาจ - น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชน พ งพอใจผลการบร หารการจ ด การศ กษา - น กเร ยน ผ ปกครอง และ ช มชนพ งพอใจผลการบร หาร การจ ดการศ กษา - ผ บร หาร ให ค าแนะน า ค าปร กษาทางว ชาการและเอา ใจใส การจ ดการศ กษาเต ม ศ กยภาพและเต มเวลา - ผ บร หาร ให ค าแนะน า ค าปร กษาทางว ชาการและ เอาใจใส การจ ดการศ กษาเต ม ศ กยภาพและเต มเวลา

16 54 กลย ทธ ท 5 การม ส วนร วมของผ ปกครอง ช มชน ภาคเอกชนและท องถ นในการจ ดการศ กษา สนอง ผลสาเร จ โครงการ/ เป าหมาย มาตรฐานการศ กษา (เช งปร มาณและ ก จกรรม (เช งปร มาณและค ณภาพ) ของสถานศ กษา ค ณภาพ) (มฐ.ท /ต วบ งช ) 1.คณะกรรมการ สถานศ กษา และผ ปกครอง - คณะกรรมการสถานศ กษา ร และปฏ บ ต หน าท ตามท ระเบ ยบก าหนด - คณะกรรมการ สถานศ กษา ร และ ปฏ บ ต หน าท ตามท กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช ช มชน ปฏ บ ต งานตาม บทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ด ประส ทธ ผล - คณะกรรมการสถานศ กษา ก าก บต ดตาม ด แล และ ข บเคล อนการด าเน นงานของ สถานศ กษาให บรรล ผลส าเร จ ตามเป าหมาย - ผ ปกครองและช มชน เข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนา สถานศ กษา ระเบ ยบก าหนด - คณะกรรมการ สถานศ กษา ก าก บ ต ดตาม ด แล และ ข บเคล อนการ ด าเน นงานของ สถานศ กษาให บรรล ผล ส าเร จตามเป าหมาย - ผ ปกครองและช มชน เข ามาม ส วนร วมในการ พ ฒนาสถานศ กษา

17 ผลการดาเน นงานตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ 1.1 ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออก ก าล งกาย สม าเสมอ 1.2 ม น าหน ก ส วนส ง และม สมรรถภาพทาง กายตามเกณฑ มาตรฐาน 1.3 ป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษ และ หล กเล ยงตนเองจากสภาวะท เส ยงต อความ ร นแรง โรค ภ ย อ บ ต เหต และป ญหาทางเพศ 1.4 เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล า แสดงออกอย างเหมาะสม 1.5 ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น สร างผลงานจากเข าร วมก จกรรมด าน ศ ลปะ / ดนตร / นาฏศ ลป ก ฬา / น นทนาการ ตามจ นตนาการ

18 56 ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - โครงการแข งข นก ฬาบ อโพธ เกมส มพ นธ - โครงการแข งข นก ฬาส ภายใน - โครงการแข งข นก ฬาบ อโพธ ค พ - ก จกรรมศ ลปะ ดนตร ก ฬา - โครงการลานก ฬาต านยาเสพต ด - บ นท กการว ดน าหน กส วนส ง - โครงการอาหารกลางว น อาหารเสร มนม - โครงการป องก นยาเสพต ดในสถานศ กษา - ก จกรรมการแสดงในว นส าค ญ - ก จกรรมรายงานหน าเสาธง - ก จกรรมแข งข นด านศ ลปะ การแสดงในว นส าค ญต าง ๆ ตามโครงการของโรงเร ยนและร วมก จกรรม ในงานบ ญประเพณ ต างๆ - เข าร วมแข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนจ ดท าโครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ ม การบ นท กน าหน ก ส วนส ง ม การทดสอบสมรรถภาพ ทางกายภาคเร ยนละ 1 คร ง ม โครงการปลอดสารเสพต ด จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน จ ดก จกรรมแข งข น ท กษะความสามารถด านต างๆ จ ดก จกรรมว นเด ก จ ดก จกรรมส งเสร มส ขภาพ ผลการพ ฒนา น กเร ยนร อยละ เป นผ ม ส ขภาพท ด และม ส นทร ยภาพ แนวทางการพ ฒนาในอนาคต โรงเร ยนจ ดก จกรรมต างๆอย างต อเน อง และปร บเปล ยนให สอดคล องก บพ ฒนาการและความ ต องการของผ เร ยน โดยม หน วยงาน ช มชนให การสน บสน น จ ดสถานท บร การส ขภาพเพ มมากข น เพ อรองร บ การใช บร การ และส งเสร มความเป นเล ศทางด านก ฬา

19 57 มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค 2.1 ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตาม หล กส ตร 2.2 เอ ออาทรผ อ นและกต ญญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ 2.3 ยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท

20 58 แตกต าง 2.4ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนา ส งแวดล อม ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - โครงการว ยใสห วใจใฝ ค ณธรรม - โครงการน กเร ยนด ม ความร เช ดช ค ณธรรม - โครงการพลเม องด ม น าใจ ห วงใยผ ส งอาย - ก จกรรมว นส าค ญทางศาสนา - โครงการเยาวชนร นใหม ใส ใจส งแวดล อม ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนจ ดท าโรงเร ยนส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม จ ดก จกรรมว นส าค ญ ส งน กเร ยนเข าร วมสอบ ธรรมะ อบรมจร ยธรรมหน าเสาธงและเข าห องประช มว นส ดส ปดาห ก จกรรมว นพ อ ก จกรรมว นแม ก จกรรมว น เข าพรรษา โครงการปล กต นส ก โครงการส งเสร มการอน ร กษ ประเพณ ท องถ น เช นก จกรรมงานประเพณ ป ก ธงช ย ก จกรรมแห งปราสาทผ ง ผลการพ ฒนา น กเร ยนร อยละ ม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค เป นท ช นชอบต อผ พบเห น แนวทางการพ ฒนาในอนาคต จ ดท าโครงการและพ ฒนาผ เร ยนอย างต อเน องและขยายผลให ช มชนตระหน กและเห นความส าค ญในการปล กฝ งน ส ยบ ตรหลาน มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด

21 ม น ส ยร กการอ านและแสดงหาความร ด วยตนเองจากห องสม ด แหล งเร ยนร และ ส อต าง ๆ รอบต ว 3.2 ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และต งค าถามเพ อค นคว าความร เพ มเต ม 3.3 เร ยนร ร วมก นเป นกล ม แลกเปล ยนความ ค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น 3.4 ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และน าเสนอ ผลงาน ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) ม ก จกรรมโครงการ ด งน - โครงการห องสม ด - โครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน - สม ดบ นท กการอ าน - ทะเบ ยนหน งส อห องสม ด - สถ ต การเข าใช ห องสม ด - ผลงานน กเร ยน ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนจ ดท าโครงการและจ ดก จกรรมพ ฒนาให ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วย ตนเองร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน องด งน โครงการส งเสร มการอ าน ก จกรรมห องสม ด ก จกรรมการใช ICT ครงการท ศนศ กษา โครงการแข งข นท กษะว ชาการ ผลการพ ฒนา น กเร ยนร อยละ ม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนา ตนเองอย ในระด บด แนวทางการพ ฒนาในอนาคต โรงเร ยนต องการพ ฒนาผ เร ยนด านการร กการอ านอย างต อเน อง ท งในและนอกเวลาเร ยน โดยขอความร วมม อก บช มชนและหน วยงานภายนอกให การสน บสน น น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ

22 60 มาตรฐาน / ต วบ งช ปร บ ปร ง (1) พอใช (2) ด (3) ด มาก (4) ด เย ยม (5) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล น กเร ยน/คร ท งหมด 4.1 สร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และส อสารโดยการพ ดหร อเข ยนตาม ความค ดของตนเอง 4.2 น าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษา หร อว ธ การของตนเอง 4.3 ก าหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจ แก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ 4.4 ม ความค ดร เร ม และสร างสรรค ผลงาน ด วยความภาคภ ม ใจ ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) ม ก จกรรมโครงการ ด งน - โครงการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน - โครงการห องสม ด - โครงการเล อกต งสภาน กเร ยน - โครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน - โครงการว นส นทรภ - ก จกรรมแข งข นท กษะว ชาการ ว ธ การพ ฒนา จ ดก จกรรมส งเสร มน ส ยร กการอ าน การกล าวส นทรพจน ก จกรรมเส ยงตามสาย แต งหน งส อ เล มเล ก จ ดก จกรรมการสอนแบบโครงงานตามกล มสาระการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ท เน นกระบวนการ ค ด การแข งข นท กษะว ชาการ ก จกรรมสภาน กเร ยน ผลการพ ฒนา ผ เร ยนร อยละ ม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบและค ดได ตลอดแนวม การ จ ดระเบ ยบความค ด ใช เหต ผลในการอ างอ ง สร ปความค ดจากเร องท อ านและฟ ง มาพ ดหร อเข ยน ตามความค ดของตนเอง น าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อว ธ การของตนเอง ม ความค ดสร างสรรค และภาคภ ม ใจในผลงานของตนเอง แนวทางการพ ฒนาในอนาคต

23 61 โรงเร ยนจ ดโครงการสน บสน นให ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบตามมาตรฐาน ท 4 เช นโครงการพ ฒนาผ เร ยนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 โครงการ ส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะกระบวนการค ดว เคราะห และส งเคราะห โดยให ช มชนและหน วยงานท เก ยวข องม ส วน ร วมจ ดก จกรรมสอนเสร ม ซ อมต วเข มเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร (ไม ต องหาค าร อยละ ให ตามระด บค ณภาพ 5.1 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยแต ละกล ม สาระเป นไปตามเกณฑ 5.2 ผลการประเม นสมรรถนะส าค ญตาม หล กส ตรเป นไปตามเกณฑ 5.3 ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยนเป นไปตามเกณฑ 5.4 ผลการทดสอบระด บชาต เป นไปตาม เกณฑ ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - โครงการต วเข ม O-Net ม.3 - โครงการต วเข ม O-Net ม.6 - ผลการสอบ O-Net, NT - สร ปผลส มฤทธ ทางการเร ยน - โครงการท ศนศ กษาทางด านว ทยาศาสตร - โครงการส งเสร มการอ าน ว ธ การพ ฒนา จ ดท าแผนพ ฒนา โครงการด านว ชาการท ม งพ ฒนาผ เร ยนให ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนม ความร และ ท กษะท จ าเป นตามหล กส ตรด งน - โครงการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช โครงการส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะกระบวนการค ด ว เคราะห ส งเคราะห - โครงการพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน 8 กล มสาระ - โครงการสอนซ อมเสร ม / ต วเข ม O-Net ม.3, ม.6

24 62 ผลการพ ฒนา น กเร ยนม ผลส มฤทธ ส งข นเป นบางรายว ชา แนวทางการพ ฒนาในอนาคต โรงเร ยนจ ดท าโครงการท ม งพ ฒนาให ผ เร ยนม ความร และท กษะท จ าเป นตามหล กส ตรอย างต อเน อง และต งเป าหมายในการพ ฒนาผ เร ยนเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนให ส งข น มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต 6.1 วางแผนการท างานและด าเน นการจน ส าเร จ 6.2 ท างานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนางาน และภ ม ใจในผลงานของตนเอง 6.3 ท างานร วมก บผ อ นได ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ตและหา ความร เก ยวก บอาช พท ตนเองสนใจ ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอน สาระการเร ยนร การงานอาช พ - ก จกรรมการเร ยนร ในและนอกห องเร ยน - การปฏ บ ต งานกล มของน กเร ยน ผลงานของน กเร ยนเป น ว ธ การพ ฒนา จ ดก จกรรมตามโครงการส งเสร ม สน บสน นให ม ก จกรรมการเร ยนร ท งในและนอกห องเร ยน เพ อเพ มพ นความร และท กษะอาช พท ตนเองสนใจ น เทศต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงาน ผลการพ ฒนา ผ เร ยนร อยละ ม ความร ส กต ออาช พส จร ต ม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข

25 63 แนวทางการพ ฒนาในอนาคต ส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะความช านาญในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บ ผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด ด านท 2 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 7.1 คร ม การก าหนดเป าหมายค ณภาพผ เร ยน ท งด านความร ท กษะกระบวนการสมรรถนะ และค ณล กษณะท พ งประสงค 7.2 คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล และใช ข อม ลในการวางแผนการจ ดการ เร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน 7.3 คร ออกแบบการจ ดการเร ยนร ท ตอบสนองความแตกต างระหว างบ คคลและ พ ฒนาการทางสต ป ญญา 7.4 คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมผนวก ก บการน าบร บทและภ ม ป ญญาของท องถ นมา บ รณาการในการจ ดการเร ยนร 7.5 คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน นการ พ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยน ด วยว ธ การท

26 64 หลากหลาย 7.6 คร ให ค าแนะน า ค าปร กษา และแก ไข ป ญหาให แก ผ เร ยนท งด านการเร ยนและ ค ณภาพช ว ตด วยความเสมอภาค 7.7 คร ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการ จ ดการเร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผลในการปร บการสอน 7.8 คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป นสมาช กท ด ของสถานศ กษา 7.9 คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชาท ได ร บ มอบหมายเต มเวลา เต มความสามารถ ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) ม ก จกรรมโครงการ ด งน - ก จกรรมปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษา - แผนการจ ดการเร ยนร - โครงการพ ฒนาบ คลากร - โครงการพ ฒนางานว ชาการ - ว จ ยในช นเร ยน - โครงการสอนซ อมเสร ม - ก จกรรมระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน - แฟ มสะสมผลงานคร ว ธ การพ ฒนา คร ม การว เคราะห สภาพผ เร ยน จ ดท าข อม ลน กเร ยนเป นรายบ คคล คร ม การท าแผนการสอนและ ได ร บการพ ฒนาจนสามารถผล ตส อนว ตกรรมและใช เทคโนโลย มาประย กต ใช ในการเร ยนการสอน โรงเร ยนม การปร บปร งและ พ ฒนาหล กส ตร ผลการพ ฒนา

27 65 คร ร อยละ 100 ม ความร ความเข าใจ ร เป าหมายของการจ ดการศ กษาและหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน ม การว เคราะห ศ กยภาพของผ เร ยน ม ความสามารถในการจ ดประสบการณ ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สามารถใช เทคโนโลย ในการพ ฒนาการเร ยนร ของตนเองและของผ เร ยนม การประเม นผลการเร ยนท สอดคล อง ก บสภาพการเร ยนร ท จ ดให ผ เร ยนและอ งพ ฒนาการผ เร ยนน าผลการประเม นมาปร บเปล ยนการจ ดการสอนโดย ท าการว จ ยเพ อพ ฒนา ส อและผ เร ยน แนวทางการพ ฒนาในอนาคต โรงเร ยนจ ดโครงการสน บสน น เพ อพ ฒนาคร ให ปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผลอย างต อเน อง มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) ด านท 2 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 8.1 ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ น า และ ความค ดร เร มท เน นการพ ฒนาผ เร ยน 8.2 ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วน ร วมและใช ข อม ลการประเม นหร อผลการว จ ย น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด

28 66 เป นฐานค ดท งด านว ชาการและการจ ดการ 8.3 ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการ การศ กษาให บรรล เป าหมายตามท ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต การ 8.4 ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรให พร อมก บการกระจายอ านาจ 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารจ ดการศ กษา 8.6 ผ บร หารให ค าแนะน า ค าปร กษาทาง ว ชาการและเอาใจใส การจ ดการศ กษาเต ม ศ กยภาพและเต มเวลา ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - โครงการน เทศ ต ดตาม - แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป - บ นท กการประช ม - ค าส งการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน - สม ดน เทศ สม ดเย ยม ของโรงเร ยน - แฟ มสะสมผลงานคร /ผ บร หารสถานศ กษา - แฟ มประกาศน ยบ ตร/รางว ลต างๆ ว ธ การพ ฒนา ผ บร หาร ม การประช มปฏ บ ต การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยกระบวนการม ส วนร วม ม การจ ดท าข อม ลสารสนเทศเพ อการบร หาร ม การต ดตามประเม นผลและรายงานค ณภาพการศ กษาโดยการ กระบวนการม ส วนร วมโดยใช กระบวนการค ณภาพ P D C A ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ม การน เทศ ภายในสม าเสมอและน าผลมาปร บปร ง ผลการพ ฒนา สถานศ กษาม แผนกลย ทธ ม ต วบ งช ความส าเร จ ม แผนปฏ บ ต การประจ าป ท สอดคล องก บอ ดมการณ และหล กการจ ดการศ กษาของชาต และปฏ บ ต งานตามแผนท วางไว จ ดท าข อม ลระบบสานสนเทศเพ อการ บร หารท ถ กต องและท นต อการใช งาน ด านผ บร หารม ความรอบร เก ยวก บหล กส ตรการเร ยนการสอนและการ ว ดผลประเม นผลการเร ยนการสอน ม ความเป นผ น าในการพ ฒนาว ชาการของโรงเร ยน

29 แนวทางการพ ฒนาในอนาคต ผ บร หารม การวางระบบและกลไกท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาโดยร วมม อ ก บช มชน 67

30 68 มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป ด านท 2 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 9 คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชนปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผล 9.1 คณะกรรมการสถานศ กษาร และปฏ บ ต หน าท ตามท ระเบ ยบก าหนด 9.2 คณะกรรมการสถานศ กษาก าก บต ดตาม ด แล และข บเคล อนการด าเน นงานของ สถานศ กษาให บรรล ผลส าเร จตามเป าหมาย 9.3 ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วมใน การพ ฒนาสถานศ กษา ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - ค าส งแต งต งคณะกรรมการสถานศ กษา - บ นท กการประช มกรรมการสถานศ กษา - โครงการก จกรรมว นส าค ญ - โครงการประช มผ ปกครองเคร อข าย - โครงการว นสถาปนา-ท าบ ญโรงเร ยน ว ธ การพ ฒนา กรรมการสถานศ กษาม ส วนร วมในการพ ฒนาสถานศ กษาให ความเห นชอบปฏ บ ต การ ประจ าป น เทศต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามโครงการ ผลการพ ฒนา สถานศ กษาม การร วมม อก นระหว างกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง องค กรทางศาสนา องค กรภาคร ฐและเอกสาร เพ อให ผ ปฏ บ ต งานตามบทบาทและหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผล แนวทางการพ ฒนาในอนาคต จ ดประช มส มมนาและให ความร ใหม ก บคณะกรรรมการสถานศ กษามากข น น กเร ยน/คร ท งหมด

31 69 มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป ด านท 2 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 10 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน 10.1 หล กส ตรสถานศ กษาเหมาะสมและ สอดคล องก บท องถ น 10.2 จ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยนเล อกเร ยน ตามความถน ด ความสามารถและความสนใจ 10.3 จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและ ตอบสนองความต องการ ความสามารถ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน 10.4 สน บสน นให คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท ให ผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร งจนสร ป ความร ได ด วยตนเอง 10.5 น เทศภายใน ก าก บ ต ดตามตรวจสอบ และน าผลไปปร บปร งการเร ยนการสอนอย าง สม าเสมอ 10.6 จ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ประส ทธ ภาพ และครอบคล มถ งผ เร ยนท กคน ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - หล กส ตรสถานศ กษา - การปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา - โครงการปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษา - รายงานการใช หล กส ตรสถานศ กษา - โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา น กเร ยน/คร ท งหมด

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย

มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย เช ยงราย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ 1.1 ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออกก าล งกายสม าเสมอ 1.2 ม น าหน ก ส

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศ ณ ว นท ๑๖ ก มภาพ นธ พ.ศ. ๒๕๕๔ (สำเนำ) ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา โดยท ม การประกาศใช กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๓ ท ปร บปร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน

การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน ๑ การให คะแนนต วบ งช และสร ปผลรายมาตรฐาน การประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดค าน าหน กคะแนน ของมาตรฐานและต วบ งช ไว แตกต างก น ตามความส าค ญของมาตรฐานและต วบ งช โดยระด บค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ

ประกอบด วย ๕ ด าน ๑๕ มาตรฐาน (พ.ศ. ๒๕๕๔) ด านค ณภาพผ เร ยน (๖ มาตรฐาน) มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ตารางเปร ยบเท ยบ มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายใน และ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ต วบ งช พ นฐาน (๕ ต วบ งช หล ก) ต วบ งช ท ๑ ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ต วบ งช ท ๒ ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) ระด บการพ ฒนา

มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) ระด บการพ ฒนา 50 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตามจรรยาบรรณของว

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554 การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา เร อง การว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบว ดค ณภาพน กเร ยน ระด บช น และ ในเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ป การศ กษา โดยใชโปรแกรม การค านวณว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบ (Microsoft

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ปท มว น ส งก ดฝ าย ว ชาการของโรงเร ยน ม นโยบายการบร หารจ ดการของกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ระบบกลไกการ

More information

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 1 แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 2 ประเภทของสถานศ กษาในการประก นค ณภาพภายใน 1. ไม ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสาร รอร บการประเม น 2. ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสารหล กฐานรอร บการประเม

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ประโยชน สาค ญ กฎหมาย ผ เร ยน คร /บ คลากร ผ บร หาร สถานศ กษา สถานประกอบการ ช มชน

More information