เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

Size: px
Start display at page:

Download "เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)"

Transcription

1 ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) - ผ เร ยนร อยละ 80 ม ส ขน ส ย ในการด แลส ขภาพและออก ก าล งกายสม าเสมอ - ผ เร ยนร อยละ 80 ม น าหน ก ส วนส ง และม สมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ มาตรฐาน - ผ เร ยนร อยละ 80 ร จ กป องก นตนเองจากส ง เสพต ดให โทษและหล กเล ยง ตนเองจากสภาวะท เส ยงต อ ความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหาทาง เพศ - ผ เร ยนร อยละ 80ผ เร ยนเห น ค ณค าในตนเอง ม ความ ม นใจ กล าแสดงออกอย าง เหมาะสม - ผ เร ยนร อยละ 80 ม มน ษย ส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) - ผ เร ยนร อยละ ม ส ข น ส ยในการด แลส ขภาพและ ออกก าล งกายสม าเสมอ - ผ เร ยนร อยละ ม น าหน ก ส วนส ง และม สมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ มาตรฐาน - ผ เร ยนร อยละ ร จ กป องก นตนเองจากส งเสพ ต ดให โทษและหล กเล ยง ตนเองจากสภาวะท เส ยงต อ ความร นแรง โรคภ ย อ บ ต เหต และป ญหาทางเพศ - ผ เร ยนร อยละ เห น ค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล าแสดงออกอย างเหมาะสม - ผ เร ยนร อยละ ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น สนอง มาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท ก มาตรฐานท กต วบ งช

2 40 โครงการ/ก จกรรม เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) สนอง มาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) - ผ เร ยนร อยละ 80สร าง - ผ เร ยนร อยละ สร าง ผลงานจากการเข าร วม ผลงานจากการเข าร วม ก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร / ก จกรรมด านศ ลปะ ดนตร / นาฏศ ลป ก ฬา/น นทนาการ นาฏศ ลป ก ฬา/น นทนาการ ตามจ นตนาการ ตามจ นตนาการ 2. โครงการพ ฒนา ท กษะในการ แสวงหาความร ด วยตนเอง ร ก การเร ยนร และ พ ฒนาตนเอง อย างต อเน อง - ผ เร ยนร อยละ 85 ม น ส ย ร กการอ านและแสวงหา ความร ด วยตนเองจาก ห องสม ด แหล งเร ยนร และ ส อต างๆ รอบต ว - ผ เร ยนร อยละ 85 ท กษะ ในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และต งค าถามเพ อค นคว า หาความร เพ มเต ม - ผ เร ยนร อยละ 85 สามารถ เร ยนร ร วมก นในกล ม แลกเปล ยนความค ดเห น เพ อการเร ยนร ระหว างก น - ผ เร ยนร อยละ 85 ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และ น าเสนองาน - ผ เร ยนร อยละ ม น ส ย ร กการอ านและแสวงหา ความร ด วยตนเองจาก ห องสม ด แหล งเร ยนร และส อ ต างๆ รอบต ว - ผ เร ยนร อยละ ท กษะ ในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และต งค าถามเพ อค นคว าหา ความร เพ มเต ม - ผ เร ยนร อยละ สามารถเร ยนร ร วมก นในกล ม แลกเปล ยนความค ดเห นเพ อ การเร ยนร ระหว างก น - ผ เร ยนร อยละ ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และ น าเสนองาน กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท ก มาตรฐานท กต วบ งช

3 41 โครงการ/ก จกรรม เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) สนอง มาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) 3. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ความสามารถในการ ค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล - ผ เร ยนร อยละ 70 สร ป ความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และส อสารโดยการ พ ดหร อเข ยนตามความค ด ของตนเองได - ผ เร ยนร อยละ 80 สามารถ - ผ เร ยนร อยละ สร ป ความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และส อสารโดยการพ ด หร อเข ยนตามความค ดของ ตนเองได - ผ เร ยนร อยละ สามารถ น าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหา น าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหา ด วยภาษาหร อว ธ การของ ด วยภาษาหร อว ธ การของ ตนเอง ตนเอง - ผ เร ยนร อยละ 80 สามารถ - ผ เร ยนร อยละ สามารถ ก าหนดเป าหมาย คาดการณ ก าหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจแก ป ญหาโดยม ต ดส นใจแก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ เหต ผลประกอบ - ผ เร ยนร อยละ 80 ม - ผ เร ยนร อยละ ม ความค ดร เร มและ ความค ดร เร มและสร างสรรค

4 42 สร างสรรค ผลงานด วยความ ผลงานด วยความภาคภ ม ใจ ภาคภ ม ใจ 4. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ความร และท กษะท จ าเป น - ผ เร ยนร อยละ70ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน แต ละกล มสาระเป นไป - ผ เร ยนร อยละ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนแต ละกล มสาระเป นไปตามเกณฑ กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท ก มาตรฐานท กต วบ งช ตามหล กส ตร ตามเกณฑ - ผ เร ยนร อยละ 75 ม ผลการ ประเม นสมรรถนะส าค ญตาม หล กส ตรเป นไปตามเกณฑ - ผ เร ยนร อยละ ม ผลการ ประเม นสมรรถนะส าค ญตาม หล กส ตรเป นไปตามเกณฑ โครงการ/ก จกรรม เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) สนอง มาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) - ผ เร ยนร อยละ 80 ม ผลการ ประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยนเป นไป ตามเกณฑ - ผ เร ยนร อยละ 70 ม ผลการ ทดสอบระด บชาต เป นไป ตามเกณฑ - ผ เร ยนร อยละ ม ผล การประเม นการอ าน ค ด ว เคราะห และเข ยนเป นไปตาม เกณฑ - ผ เร ยนร อยละ ม ผล การทดสอบระด บชาต เป นไป ตามเกณฑ

5 43 5.โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ท กษะ ในการท างาน ร ก การท างาน สามารถท างาน ร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต อ อาช พส จร ต - ผ เร ยนร อยละ 80 ร จ ก วางแผนการท างานและ ด าเน นการจนส าเร จ - ผ เร ยนร อยละ 80ท างาน อย างม ความส ข ม งม นพ ฒนา งาน และภ ม ใจในผลงานของ ตนเอง - ผ เร ยนร อยละ 80สามารถ ท างานร วมก บผ อ นได - ผ เร ยนร อยละ ร จ ก วางแผนการท างานและ ด าเน นการจนส าเร จ - ผ เร ยนร อยละ ท างาน อย างม ความส ข ม งม นพ ฒนา งาน และภ ม ใจในผลงานของ ตนเอง - ผ เร ยนร อยละ สามารถท างานร วมก บผ อ นได กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท ก มาตรฐานท กต วบ งช - ผ เร ยนร อยละ 80 ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ต และหาความร เก ยวก บอาช พ ท ตนเองสนใจ - ผ เร ยนร อยละ ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ต และหาความร เก ยวก บอาช พท ตนเองสนใจ กลย ทธ ท 2 ค ณธรรมน าความร น อมน าปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงส การปฏ บ ต โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ ง เป าหมาย (เช งปร มาณและ ค ณภาพ) - ผ เร ยนร อยละ 80 ม ค ณล กษณะ ท พ ง ประสงค ตามหล กส ตร ผลสาเร จ (เช งปร มาณและ ค ณภาพ) - ผ เร ยนร อยละ ม ค ณล กษณะ ท พ ง ประสงค ตามหล กส ตร สนอง มาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช

6 44 ประสงค - ผ เร ยนร อยละ 80 ม ความเอ ออาทรผ อ น และกต ญญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ - ผ เร ยนร อยละ 80 ร จ ก ยอมร บความค ดและ ว ฒนธรรมท แตกต าง - ผ เร ยนร อยละ 80 ม ความตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม - ผ เร ยนร อยละ ม ความเอ ออาทรผ อ นและ กต ญญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ - ผ เร ยนร อยละ ร จ กยอมร บความค ด และว ฒนธรรมท แตกต าง - ผ เร ยนร อยละ ม ความตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนา ส งแวดล อม กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานของประชากรว ยเร ยนอย างท วถ ง เป าหมาย ผลสาเร จ สนอง โครงการ/ก จกรรม (เช งปร มาณและ (เช งปร มาณและ มาตรฐานการศ กษา

7 45 1. โครงการพ ฒนา สถานศ กษาให บรรล เป าหมายตาม ว ส ยท ศน ปร ชญา และ จ ดเน นท ก าหนด ค ณภาพ) ค ณภาพ) ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) - สถานศ กษาจ ดโครงการ - สถานศ กษาจ ด กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ก จกรรมท ส งเสร มให โครงการ ก จกรรมท ครอบคล มท กมาตรฐาน ผ เร ยนบรรล ตาม ส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ท กต วบ งช เป าหมายว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของ สถานศ กษา - สถานศ กษาม ผลการ ด าเน นงานส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตาม เป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของ สถานศ กษา ตามเป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน นของ สถานศ กษา - สถานศ กษาม ผลการ ด าเน นงานส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตาม เป าหมาย ว ส ยท ศน ปร ชญา และจ ดเน น ของสถานศ กษา 2. โครงการจ ดก จกรรม ตามนโยบาย จ ดเน น แนวทางการปฏ ร ป การศ กษา เพ อ พ ฒนาและส งเสร ม สถานศ กษาให ยกระด บค ณภาพส ง ข น - สถานศ กษาจ ดโครงการ ก จกรรมพ เศษเพ อ ตอบสนองนโยบาย จ ดเน น ตามแนวทาง การปฏ ร ปการศ กษา - สถานศ กษาม ผลการ ด าเน นงานบรรล ตาม เป าหมาย - สถานศ กษาจ ด โครงการ ก จกรรม พ เศษเพ อตอบสนอง นโยบาย จ ดเน น ตาม แนวทางการปฏ ร ป การศ กษา - สถานศ กษาม ผลการ ด าเน นงานบรรล ตาม เป าหมาย กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช

8 46 กลย ทธ ท 4 กระจายอานาจและส งเสร มความเข มแข งในสถานศ กษา โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา สถานศ กษาให ม การจ ดหล กส ตร กระบวนการ เร ยนร และ ก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน อย างรอบด าน เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) 1. สถานศ กษาม หล กส ตร สถานศ กษาเหมาะสมและ สอดคล องก บท องถ น 2. สถานศ กษาม การจ ด รายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยนเล อก เร ยนตามความถน ด ความสามารถและความ สนใจ 3. สถานศ กษาม การจ ด ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและตอบสนองความ ต องการ ความสามารถ ความถน ด และความสนใจ ของผ เร ยน 4. สถานศ กษาสน บสน นให คร จ ด กระบวนการเร ยนร ท ให ผ เร ยน ได ลงม อปฏ บ ต จร งจนสร ป ความร ได ด วยตนเอง 5. สถานศ กษาม การน เทศภายใน ก าก บ ต ดตามตรวจสอบ และ น าผลไปปร บปร งการเร ยน ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) - ม หล กส ตรสถานศ กษา เหมาะสมและสอดคล อง ก บท องถ น - ม การจ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยนเล อก เร ยนตามความถน ด วาม สามารถและความสนใจ - ม การจ ดก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยนท ส งเสร มและ ตอบสนองความต องการ ความสามารถ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน - คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท ให ผ เร ยนได ลงม อ ปฏ บ ต จร งจน สร ปความร ได ด วยตนเอง - ม การน เทศภายใน ก าก บ ต ดตามตรวจสอบ และน า ผลไปปร บปร งการเร ยน การสอนอย างสม าเสมอ สนอง มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช

9 47 การสอนอย างสม าเสมอ โครงการ/ก จกรรม เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) สนอง มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) 6. ให สถานศ กษาจ ดระบบด แล - ม การจ ดระบบด แล ช วยเหล อผ เร ยนท ม ช วยเหล อผ เร ยนท ม ประส ทธ ภาพและครอบคล ม ประส ทธ ภาพและ ถ งผ เร ยนท กคน ครอบคล มถ งผ เร ยนท กคน 2. โครงการพ ฒนา สถานศ กษาให ม การจ ด 1. สถานศ กษาม ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคารเร ยน ม นคง สะอาดและปลอดภ ย - ม ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ อาคาร เร ยนม นคง สะอาดและ กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช สภาพแวดล อมและ ม ส งอ านวยความสะดวก ปลอดภ ย ม ส งอ านวย การบร การท พอเพ ยง อย ในสภาพใช การ ความสะดวก พอเพ ยง อย ส งเสร มให ผ เร ยน ได ด สภาพแวดล อมร มร น ในสภาพใช การได ด พ ฒนาเต ม และม แหล งเร ยนร ส าหร บ สภาพแวดล อมร มร น และ ศ กยภาพ ผ เร ยน ม แหล งเร ยนร ส าหร บ 2. สถานศ กษาจ ดโครงการ ผ เร ยน ก จกรรมท ส งเสร มส ขภาพ - จ ดโครงการ ก จกรรมท อนาม ยและความปลอดภ ย ส งเสร มส ขภาพอนาม ย ของผ เร ยน และความปลอดภ ยของ 3. สถานศ กษาจ ดห องสม ดท ผ เร ยน ให บร การส อและเทคโนโลย - จ ดห องสม ดท ให บร การส อ

10 48 สารสนเทศท เอ อให ผ เร ยน เร ยนร ด วยตนเองและหร อ เร ยนร แบบม ส วนร วม และเทคโนโลย สารสนเทศ ท เอ อให ผ เร ยนเร ยนร ด วย ตนเองและหร อเร ยนร แบบม ส วนร วม โครงการ/ก จกรรม 3. โครงการ พ ฒนา สถานศ กษาให ม การประก น ค ณภาพภายใน สถานศ กษา ตามท ก าหนดใน กฎกระทรวง เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) 1. สถานศ กษา ก าหนด มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา 2. สถานศ กษาจ ดท าและ ด าเน นการตามแผนพ ฒนา การจ ดการศ กษาของ สถานศ กษาท ม งพ ฒนา ค ณภาพตามมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา 3. สถานศ กษาจ ดระบบข อม ล สารสนเทศและใช สารสนเทศในการบร หาร จ ดการเพ อพ ฒนาค ณภาพ สถานศ กษา ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) - สถานศ กษา ก าหนด มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา - สถานศ กษาจ ดท าและ ด าเน นการตามแผนพ ฒนา การจ ดการศ กษาของ สถานศ กษาท ม งพ ฒนา ค ณภาพตามมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา - สถานศ กษาจ ดระบบข อม ล สารสนเทศและใช สารสนเทศในการบร หาร จ ดการเพ อพ ฒนาค ณภาพ สถานศ กษา - สถานศ กษาต ดตาม สนอง มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช

11 49 4. สถานศ กษาต ดตาม ตรวจสอบ และประเม น ค ณภาพภายในตาม มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา 5. เพ อให สถานศ กษาน าผล การประเม นค ณภาพท ง ภายในและภายนอกไปใช วางแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาอย างต อเน อง ตรวจสอบ และประเม น ค ณภาพภายในตาม มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา - สถานศ กษาน าผลการ ประเม นค ณภาพท งภายใน และภายนอกไปใช วางแผน พ ฒนาค ณภาพการศ กษา อย างต อเน อง โครงการ/ก จกรรม 4. โครงการพ ฒนา สถานศ กษาให ม การสร าง ส งเสร ม สน บสน น ให สถานศ กษาเป น ส งคมแห งการ เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) 6. เพ อให สถานศ กษาม การ จ ดท ารายงานค ณภาพ ประจ าป ท เป นรายงานการ ประเม นค ณภาพภายใน - สถานศ กษาม การสร างและ พ ฒนาแหล งเร ยนร ภายใน สถานศ กษาและใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอก สถานศ กษา เพ อพ ฒนา ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) - สถานศ กษาม การจ ดท า รายงานค ณภาพประจ าป ท เป นรายงานการประเม น ค ณภาพภายใน - ม การสร างและพ ฒนา แหล งเร ยนร ภายใน สถานศ กษาและใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร ท งภายในและภายนอก สถานศ กษา เพ อพ ฒนา สนอง มาตรฐานการศ กษาของ สถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช

12 50 เร ยนร การเร ยนร ของผ เร ยนและ บ คลากรของสถานศ กษา รวมท งผ ท เก ยวข อง - สถานศ กษาม การ แลกเปล ยนเร ยนร ระหว าง บ คลากรภายในสถานศ กษา ระหว างสถานศ กษาก บ ครอบคร ว ช มชน และ องค กรท เก ยวข อง การเร ยนร ของผ เร ยนและ บ คลากรของสถานศ กษา รวมท งผ ท เก ยวข อง - ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างบ คลากรภายใน สถานศ กษา ระหว าง สถานศ กษาก บครอบคร ว ช มชน และองค กรท เก ยวข อง โครงการ/ก จกรรม 5. โครงการ พ ฒนาคร ให ม ความร ความสามารถ ปฏ บ ต งานตาม บทบาทหน าท เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) - คร ร อยละ 80ม การก าหนด เป าหมายค ณภาพผ เร ยนท ง ด านความร ท กษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ ค ณล กษณะท พ งประสงค ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) - คร ร อยละ 100 ม การ ก าหนดเป าหมายค ณภาพ ผ เร ยนท งด านความร ท กษะ กระบวนการ สมรรถนะ และค ณล กษณะท พ ง สนอง มาตรฐานการศ กษา ของสถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท ก มาตรฐานท กต วบ งช

13 51 อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ด ประส ทธ ผล - คร ร อยละ 80ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล และใช ข อม ลในการวางแผนการ จ ดการเร ยนร เพ อพ ฒนา ประสงค - คร ร อยละ 100 ม การ ว เคราะห ผ เร ยนเป น รายบ คคล และใช ข อม ลใน ศ กยภาพของผ เร ยน การวางแผนการจ ดการ - คร ร อยละ 80ออกแบบและ เร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพ การจ ดการเร ยนร ท ตอบสนอง ของผ เร ยน ความแตกต างระหว างบ คคล - คร ร อยละ 100 ออกแบบ และพ ฒนาการทางสต ป ญญา และการจ ดการเร ยนร ท - คร ร อยละ 80ใช ส อและ ตอบสนองความแตกต าง เทคโนโลย ท เหมาะสมผนวก ระหว างบ คคลและ ก บการน าบร บทและ พ ฒนาการทางสต ป ญญา ภ ม ป ญญาของท องถ นมา - คร ร อยละ 100 ใช ส อและ บ รณาการในการจ ดการ เทคโนโลย ท เหมาะสมผนวก เร ยนร ก บการน าบร บทและภ ม - คร ร อยละ 80ม การว ดและ ป ญญาของท องถ นมา ประเม นผลท ม งเน นการ บ รณาการในการจ ดการ พ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยน เร ยนร ด วยว ธ การท หลากหลาย โครงการ/ก จกรรม เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) สนอง มาตรฐาน การศ กษาของ สถานศ กษา

14 52 - คร ร อยละ 80ให ค าแนะน า ค าปร กษา และแก ไขป ญหา ให แก ผ เร ยนท งด านการ เร ยนและค ณภาพช ว ตด วย ความเสมอภาค - คร ร อยละ 80ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการ เร ยนร ในว ชาท ตน ร บผ ดชอบ และใช ผลในการ ปร บการสอน - คร ร อยละ 80ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป นสมาช กท ด ของ สถานศ กษา - คร ร อยละ 80จ ดการเร ยน การสอนตามว ชาท ได ร บ มอบหมายเต มเวลา เต ม ความสามารถ - คร ร อยละ 100 ม การว ดและ ประเม นผลท ม งเน นการ พ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยน ด วยว ธ การท หลากหลาย - คร ร อยละ 100 ให ค าแนะน า ค าปร กษา และ แก ไขป ญหาให แก ผ เร ยนท ง ด านการเร ยนและค ณภาพ ช ว ตด วยความเสมอภาค - คร ร อยละ 100 ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการจ ดการ เร ยนร ในว ชาท ตน ร บผ ดชอบ และใช ผลในการ ปร บการสอน - คร ร อยละ 100ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป นสมาช กท ด ของ สถานศ กษา - คร ร อยละ 100 จ ดการเร ยน การสอนตามว ชาท ได ร บ มอบหมายเต มเวลา เต ม ความสามารถ (มฐ.ท /ต วบ งช )

15 53 โครงการ/ ก จกรรม 6. โครงการ พ ฒนาผ บร หารให ม ความร ความสามารถ ปฏ บ ต งานตาม บทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและ เก ดประส ทธ ผล เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) - ผ บร หาร ม ว ส ยท ศน ภาวะผ น า และความค ดร เร มท เน นการ พ ฒนาผ เร ยน - ผ บร หาร ใช หล กการบร หาร แบบม ส วนร วมและใช ข อม ลผล การประเม นหร อผลการว จ ย เป นฐานค ดท งด านว ชาการและ การจ ดการ - ผ บร หาร สามารถบร หารจ ดการ การศ กษาให บรรล เป าหมาย ตามท ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต การ ผลสาเร จ (เช งปร มาณและค ณภาพ) - ผ บร หาร ม ว ส ยท ศน ภาวะ ผ น า และความค ดร เร มท เน น การพ ฒนาผ เร ยน - ผ บร หาร ใช หล กการบร หาร แบบม ส วนร วมและใช ข อม ล ผลการประเม นหร อ ผลการว จ ยเป นฐานค ดท งด าน ว ชาการและการจ ดการ - ผ บร หาร สามารถบร หาร จ ดการการศ กษาให บรรล เป าหมายตามท ก าหนดไว ใน แผนปฏ บ ต การ สนอง มาตรฐาน การศ กษาของ สถานศ กษา (มฐ.ท /ต วบ งช ) กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท ก มาตรฐานท กต ว บ งช - ผ บร หาร สามารถส งเสร มและ พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให พร อมร บการกระจายอ านาจ - ผ บร หาร สามารถส งเสร มและ พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรให พร อมร บการกระจายอ านาจ - น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชน พ งพอใจผลการบร หารการจ ด การศ กษา - น กเร ยน ผ ปกครอง และ ช มชนพ งพอใจผลการบร หาร การจ ดการศ กษา - ผ บร หาร ให ค าแนะน า ค าปร กษาทางว ชาการและเอา ใจใส การจ ดการศ กษาเต ม ศ กยภาพและเต มเวลา - ผ บร หาร ให ค าแนะน า ค าปร กษาทางว ชาการและ เอาใจใส การจ ดการศ กษาเต ม ศ กยภาพและเต มเวลา

16 54 กลย ทธ ท 5 การม ส วนร วมของผ ปกครอง ช มชน ภาคเอกชนและท องถ นในการจ ดการศ กษา สนอง ผลสาเร จ โครงการ/ เป าหมาย มาตรฐานการศ กษา (เช งปร มาณและ ก จกรรม (เช งปร มาณและค ณภาพ) ของสถานศ กษา ค ณภาพ) (มฐ.ท /ต วบ งช ) 1.คณะกรรมการ สถานศ กษา และผ ปกครอง - คณะกรรมการสถานศ กษา ร และปฏ บ ต หน าท ตามท ระเบ ยบก าหนด - คณะกรรมการ สถานศ กษา ร และ ปฏ บ ต หน าท ตามท กลย ทธ ท 1, 2, 3, 4, 5 ครอบคล มท กมาตรฐาน ท กต วบ งช ช มชน ปฏ บ ต งานตาม บทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ด ประส ทธ ผล - คณะกรรมการสถานศ กษา ก าก บต ดตาม ด แล และ ข บเคล อนการด าเน นงานของ สถานศ กษาให บรรล ผลส าเร จ ตามเป าหมาย - ผ ปกครองและช มชน เข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนา สถานศ กษา ระเบ ยบก าหนด - คณะกรรมการ สถานศ กษา ก าก บ ต ดตาม ด แล และ ข บเคล อนการ ด าเน นงานของ สถานศ กษาให บรรล ผล ส าเร จตามเป าหมาย - ผ ปกครองและช มชน เข ามาม ส วนร วมในการ พ ฒนาสถานศ กษา

17 ผลการดาเน นงานตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ 1.1 ม ส ขน ส ยในการด แลส ขภาพและออก ก าล งกาย สม าเสมอ 1.2 ม น าหน ก ส วนส ง และม สมรรถภาพทาง กายตามเกณฑ มาตรฐาน 1.3 ป องก นตนเองจากส งเสพต ดให โทษ และ หล กเล ยงตนเองจากสภาวะท เส ยงต อความ ร นแรง โรค ภ ย อ บ ต เหต และป ญหาทางเพศ 1.4 เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล า แสดงออกอย างเหมาะสม 1.5 ม มน ษยส มพ นธ ท ด และให เก ยรต ผ อ น สร างผลงานจากเข าร วมก จกรรมด าน ศ ลปะ / ดนตร / นาฏศ ลป ก ฬา / น นทนาการ ตามจ นตนาการ

18 56 ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - โครงการแข งข นก ฬาบ อโพธ เกมส มพ นธ - โครงการแข งข นก ฬาส ภายใน - โครงการแข งข นก ฬาบ อโพธ ค พ - ก จกรรมศ ลปะ ดนตร ก ฬา - โครงการลานก ฬาต านยาเสพต ด - บ นท กการว ดน าหน กส วนส ง - โครงการอาหารกลางว น อาหารเสร มนม - โครงการป องก นยาเสพต ดในสถานศ กษา - ก จกรรมการแสดงในว นส าค ญ - ก จกรรมรายงานหน าเสาธง - ก จกรรมแข งข นด านศ ลปะ การแสดงในว นส าค ญต าง ๆ ตามโครงการของโรงเร ยนและร วมก จกรรม ในงานบ ญประเพณ ต างๆ - เข าร วมแข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนจ ดท าโครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ ม การบ นท กน าหน ก ส วนส ง ม การทดสอบสมรรถภาพ ทางกายภาคเร ยนละ 1 คร ง ม โครงการปลอดสารเสพต ด จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน จ ดก จกรรมแข งข น ท กษะความสามารถด านต างๆ จ ดก จกรรมว นเด ก จ ดก จกรรมส งเสร มส ขภาพ ผลการพ ฒนา น กเร ยนร อยละ เป นผ ม ส ขภาพท ด และม ส นทร ยภาพ แนวทางการพ ฒนาในอนาคต โรงเร ยนจ ดก จกรรมต างๆอย างต อเน อง และปร บเปล ยนให สอดคล องก บพ ฒนาการและความ ต องการของผ เร ยน โดยม หน วยงาน ช มชนให การสน บสน น จ ดสถานท บร การส ขภาพเพ มมากข น เพ อรองร บ การใช บร การ และส งเสร มความเป นเล ศทางด านก ฬา

19 57 มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค 2.1 ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตาม หล กส ตร 2.2 เอ ออาทรผ อ นและกต ญญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ 2.3 ยอมร บความค ดและว ฒนธรรมท

20 58 แตกต าง 2.4ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนา ส งแวดล อม ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - โครงการว ยใสห วใจใฝ ค ณธรรม - โครงการน กเร ยนด ม ความร เช ดช ค ณธรรม - โครงการพลเม องด ม น าใจ ห วงใยผ ส งอาย - ก จกรรมว นส าค ญทางศาสนา - โครงการเยาวชนร นใหม ใส ใจส งแวดล อม ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนจ ดท าโรงเร ยนส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม จ ดก จกรรมว นส าค ญ ส งน กเร ยนเข าร วมสอบ ธรรมะ อบรมจร ยธรรมหน าเสาธงและเข าห องประช มว นส ดส ปดาห ก จกรรมว นพ อ ก จกรรมว นแม ก จกรรมว น เข าพรรษา โครงการปล กต นส ก โครงการส งเสร มการอน ร กษ ประเพณ ท องถ น เช นก จกรรมงานประเพณ ป ก ธงช ย ก จกรรมแห งปราสาทผ ง ผลการพ ฒนา น กเร ยนร อยละ ม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค เป นท ช นชอบต อผ พบเห น แนวทางการพ ฒนาในอนาคต จ ดท าโครงการและพ ฒนาผ เร ยนอย างต อเน องและขยายผลให ช มชนตระหน กและเห นความส าค ญในการปล กฝ งน ส ยบ ตรหลาน มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 3 ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด

21 ม น ส ยร กการอ านและแสดงหาความร ด วยตนเองจากห องสม ด แหล งเร ยนร และ ส อต าง ๆ รอบต ว 3.2 ม ท กษะในการอ าน ฟ ง ด พ ด เข ยน และต งค าถามเพ อค นคว าความร เพ มเต ม 3.3 เร ยนร ร วมก นเป นกล ม แลกเปล ยนความ ค ดเห นเพ อการเร ยนร ระหว างก น 3.4 ใช เทคโนโลย ในการเร ยนร และน าเสนอ ผลงาน ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) ม ก จกรรมโครงการ ด งน - โครงการห องสม ด - โครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน - สม ดบ นท กการอ าน - ทะเบ ยนหน งส อห องสม ด - สถ ต การเข าใช ห องสม ด - ผลงานน กเร ยน ว ธ การพ ฒนา โรงเร ยนจ ดท าโครงการและจ ดก จกรรมพ ฒนาให ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วย ตนเองร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน องด งน โครงการส งเสร มการอ าน ก จกรรมห องสม ด ก จกรรมการใช ICT ครงการท ศนศ กษา โครงการแข งข นท กษะว ชาการ ผลการพ ฒนา น กเร ยนร อยละ ม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กเร ยนร และพ ฒนา ตนเองอย ในระด บด แนวทางการพ ฒนาในอนาคต โรงเร ยนต องการพ ฒนาผ เร ยนด านการร กการอ านอย างต อเน อง ท งในและนอกเวลาเร ยน โดยขอความร วมม อก บช มชนและหน วยงานภายนอกให การสน บสน น น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ

22 60 มาตรฐาน / ต วบ งช ปร บ ปร ง (1) พอใช (2) ด (3) ด มาก (4) ด เย ยม (5) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหาได อย างม สต สมเหต ผล น กเร ยน/คร ท งหมด 4.1 สร ปความค ดจากเร องท อ าน ฟ ง และด และส อสารโดยการพ ดหร อเข ยนตาม ความค ดของตนเอง 4.2 น าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษา หร อว ธ การของตนเอง 4.3 ก าหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจ แก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ 4.4 ม ความค ดร เร ม และสร างสรรค ผลงาน ด วยความภาคภ ม ใจ ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) ม ก จกรรมโครงการ ด งน - โครงการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน - โครงการห องสม ด - โครงการเล อกต งสภาน กเร ยน - โครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน - โครงการว นส นทรภ - ก จกรรมแข งข นท กษะว ชาการ ว ธ การพ ฒนา จ ดก จกรรมส งเสร มน ส ยร กการอ าน การกล าวส นทรพจน ก จกรรมเส ยงตามสาย แต งหน งส อ เล มเล ก จ ดก จกรรมการสอนแบบโครงงานตามกล มสาระการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ท เน นกระบวนการ ค ด การแข งข นท กษะว ชาการ ก จกรรมสภาน กเร ยน ผลการพ ฒนา ผ เร ยนร อยละ ม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบและค ดได ตลอดแนวม การ จ ดระเบ ยบความค ด ใช เหต ผลในการอ างอ ง สร ปความค ดจากเร องท อ านและฟ ง มาพ ดหร อเข ยน ตามความค ดของตนเอง น าเสนอว ธ ค ด ว ธ แก ป ญหาด วยภาษาหร อว ธ การของตนเอง ม ความค ดสร างสรรค และภาคภ ม ใจในผลงานของตนเอง แนวทางการพ ฒนาในอนาคต

23 61 โรงเร ยนจ ดโครงการสน บสน นให ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบตามมาตรฐาน ท 4 เช นโครงการพ ฒนาผ เร ยนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 โครงการ ส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะกระบวนการค ดว เคราะห และส งเคราะห โดยให ช มชนและหน วยงานท เก ยวข องม ส วน ร วมจ ดก จกรรมสอนเสร ม ซ อมต วเข มเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 5 ผ เร ยนม ความร และท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร (ไม ต องหาค าร อยละ ให ตามระด บค ณภาพ 5.1 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยแต ละกล ม สาระเป นไปตามเกณฑ 5.2 ผลการประเม นสมรรถนะส าค ญตาม หล กส ตรเป นไปตามเกณฑ 5.3 ผลการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยนเป นไปตามเกณฑ 5.4 ผลการทดสอบระด บชาต เป นไปตาม เกณฑ ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - โครงการต วเข ม O-Net ม.3 - โครงการต วเข ม O-Net ม.6 - ผลการสอบ O-Net, NT - สร ปผลส มฤทธ ทางการเร ยน - โครงการท ศนศ กษาทางด านว ทยาศาสตร - โครงการส งเสร มการอ าน ว ธ การพ ฒนา จ ดท าแผนพ ฒนา โครงการด านว ชาการท ม งพ ฒนาผ เร ยนให ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนม ความร และ ท กษะท จ าเป นตามหล กส ตรด งน - โครงการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช โครงการส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะกระบวนการค ด ว เคราะห ส งเคราะห - โครงการพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยน 8 กล มสาระ - โครงการสอนซ อมเสร ม / ต วเข ม O-Net ม.3, ม.6

24 62 ผลการพ ฒนา น กเร ยนม ผลส มฤทธ ส งข นเป นบางรายว ชา แนวทางการพ ฒนาในอนาคต โรงเร ยนจ ดท าโครงการท ม งพ ฒนาให ผ เร ยนม ความร และท กษะท จ าเป นตามหล กส ตรอย างต อเน อง และต งเป าหมายในการพ ฒนาผ เร ยนเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนให ส งข น มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด ด านท 1 มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต 6.1 วางแผนการท างานและด าเน นการจน ส าเร จ 6.2 ท างานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนางาน และภ ม ใจในผลงานของตนเอง 6.3 ท างานร วมก บผ อ นได ม ความร ส กท ด ต ออาช พส จร ตและหา ความร เก ยวก บอาช พท ตนเองสนใจ ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอน สาระการเร ยนร การงานอาช พ - ก จกรรมการเร ยนร ในและนอกห องเร ยน - การปฏ บ ต งานกล มของน กเร ยน ผลงานของน กเร ยนเป น ว ธ การพ ฒนา จ ดก จกรรมตามโครงการส งเสร ม สน บสน นให ม ก จกรรมการเร ยนร ท งในและนอกห องเร ยน เพ อเพ มพ นความร และท กษะอาช พท ตนเองสนใจ น เทศต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงาน ผลการพ ฒนา ผ เร ยนร อยละ ม ความร ส กต ออาช พส จร ต ม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข

25 63 แนวทางการพ ฒนาในอนาคต ส งเสร มให ผ เร ยนม ท กษะความช านาญในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บ ผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด ด านท 2 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 7.1 คร ม การก าหนดเป าหมายค ณภาพผ เร ยน ท งด านความร ท กษะกระบวนการสมรรถนะ และค ณล กษณะท พ งประสงค 7.2 คร ม การว เคราะห ผ เร ยนเป นรายบ คคล และใช ข อม ลในการวางแผนการจ ดการ เร ยนร เพ อพ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน 7.3 คร ออกแบบการจ ดการเร ยนร ท ตอบสนองความแตกต างระหว างบ คคลและ พ ฒนาการทางสต ป ญญา 7.4 คร ใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมผนวก ก บการน าบร บทและภ ม ป ญญาของท องถ นมา บ รณาการในการจ ดการเร ยนร 7.5 คร ม การว ดและประเม นผลท ม งเน นการ พ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยน ด วยว ธ การท

26 64 หลากหลาย 7.6 คร ให ค าแนะน า ค าปร กษา และแก ไข ป ญหาให แก ผ เร ยนท งด านการเร ยนและ ค ณภาพช ว ตด วยความเสมอภาค 7.7 คร ม การศ กษา ว จ ยและพ ฒนาการ จ ดการเร ยนร ในว ชาท ตนร บผ ดชอบ และใช ผลในการปร บการสอน 7.8 คร ประพฤต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และเป นสมาช กท ด ของสถานศ กษา 7.9 คร จ ดการเร ยนการสอนตามว ชาท ได ร บ มอบหมายเต มเวลา เต มความสามารถ ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) ม ก จกรรมโครงการ ด งน - ก จกรรมปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษา - แผนการจ ดการเร ยนร - โครงการพ ฒนาบ คลากร - โครงการพ ฒนางานว ชาการ - ว จ ยในช นเร ยน - โครงการสอนซ อมเสร ม - ก จกรรมระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน - แฟ มสะสมผลงานคร ว ธ การพ ฒนา คร ม การว เคราะห สภาพผ เร ยน จ ดท าข อม ลน กเร ยนเป นรายบ คคล คร ม การท าแผนการสอนและ ได ร บการพ ฒนาจนสามารถผล ตส อนว ตกรรมและใช เทคโนโลย มาประย กต ใช ในการเร ยนการสอน โรงเร ยนม การปร บปร งและ พ ฒนาหล กส ตร ผลการพ ฒนา

27 65 คร ร อยละ 100 ม ความร ความเข าใจ ร เป าหมายของการจ ดการศ กษาและหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน ม การว เคราะห ศ กยภาพของผ เร ยน ม ความสามารถในการจ ดประสบการณ ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สามารถใช เทคโนโลย ในการพ ฒนาการเร ยนร ของตนเองและของผ เร ยนม การประเม นผลการเร ยนท สอดคล อง ก บสภาพการเร ยนร ท จ ดให ผ เร ยนและอ งพ ฒนาการผ เร ยนน าผลการประเม นมาปร บเปล ยนการจ ดการสอนโดย ท าการว จ ยเพ อพ ฒนา ส อและผ เร ยน แนวทางการพ ฒนาในอนาคต โรงเร ยนจ ดโครงการสน บสน น เพ อพ ฒนาคร ให ปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผลอย างต อเน อง มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) ด านท 2 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล 8.1 ผ บร หารม ว ส ยท ศน ภาวะผ น า และ ความค ดร เร มท เน นการพ ฒนาผ เร ยน 8.2 ผ บร หารใช หล กการบร หารแบบม ส วน ร วมและใช ข อม ลการประเม นหร อผลการว จ ย น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป น กเร ยน/คร ท งหมด

28 66 เป นฐานค ดท งด านว ชาการและการจ ดการ 8.3 ผ บร หารสามารถบร หารจ ดการ การศ กษาให บรรล เป าหมายตามท ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต การ 8.4 ผ บร หารส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรให พร อมก บการกระจายอ านาจ 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารจ ดการศ กษา 8.6 ผ บร หารให ค าแนะน า ค าปร กษาทาง ว ชาการและเอาใจใส การจ ดการศ กษาเต ม ศ กยภาพและเต มเวลา ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - โครงการน เทศ ต ดตาม - แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป - บ นท กการประช ม - ค าส งการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน - สม ดน เทศ สม ดเย ยม ของโรงเร ยน - แฟ มสะสมผลงานคร /ผ บร หารสถานศ กษา - แฟ มประกาศน ยบ ตร/รางว ลต างๆ ว ธ การพ ฒนา ผ บร หาร ม การประช มปฏ บ ต การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยกระบวนการม ส วนร วม ม การจ ดท าข อม ลสารสนเทศเพ อการบร หาร ม การต ดตามประเม นผลและรายงานค ณภาพการศ กษาโดยการ กระบวนการม ส วนร วมโดยใช กระบวนการค ณภาพ P D C A ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ม การน เทศ ภายในสม าเสมอและน าผลมาปร บปร ง ผลการพ ฒนา สถานศ กษาม แผนกลย ทธ ม ต วบ งช ความส าเร จ ม แผนปฏ บ ต การประจ าป ท สอดคล องก บอ ดมการณ และหล กการจ ดการศ กษาของชาต และปฏ บ ต งานตามแผนท วางไว จ ดท าข อม ลระบบสานสนเทศเพ อการ บร หารท ถ กต องและท นต อการใช งาน ด านผ บร หารม ความรอบร เก ยวก บหล กส ตรการเร ยนการสอนและการ ว ดผลประเม นผลการเร ยนการสอน ม ความเป นผ น าในการพ ฒนาว ชาการของโรงเร ยน

29 แนวทางการพ ฒนาในอนาคต ผ บร หารม การวางระบบและกลไกท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาโดยร วมม อ ก บช มชน 67

30 68 มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป ด านท 2 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 9 คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ปกครอง ช มชนปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผล 9.1 คณะกรรมการสถานศ กษาร และปฏ บ ต หน าท ตามท ระเบ ยบก าหนด 9.2 คณะกรรมการสถานศ กษาก าก บต ดตาม ด แล และข บเคล อนการด าเน นงานของ สถานศ กษาให บรรล ผลส าเร จตามเป าหมาย 9.3 ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วมใน การพ ฒนาสถานศ กษา ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - ค าส งแต งต งคณะกรรมการสถานศ กษา - บ นท กการประช มกรรมการสถานศ กษา - โครงการก จกรรมว นส าค ญ - โครงการประช มผ ปกครองเคร อข าย - โครงการว นสถาปนา-ท าบ ญโรงเร ยน ว ธ การพ ฒนา กรรมการสถานศ กษาม ส วนร วมในการพ ฒนาสถานศ กษาให ความเห นชอบปฏ บ ต การ ประจ าป น เทศต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามโครงการ ผลการพ ฒนา สถานศ กษาม การร วมม อก นระหว างกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง องค กรทางศาสนา องค กรภาคร ฐและเอกสาร เพ อให ผ ปฏ บ ต งานตามบทบาทและหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ด ประส ทธ ผล แนวทางการพ ฒนาในอนาคต จ ดประช มส มมนาและให ความร ใหม ก บคณะกรรรมการสถานศ กษามากข น น กเร ยน/คร ท งหมด

31 69 มาตรฐาน / ต วบ งช น กเร ยนคร ท อย ในระด บค ณภาพ พอใช ด ด เย ยม (2) (3) (5) ปร บ ปร ง (1) ด มาก (4) น กเร ยน/คร ท อย ในระด บ 3 ข นไป ด านท 2 มาตรฐานด านการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 10 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนอย างรอบด าน 10.1 หล กส ตรสถานศ กษาเหมาะสมและ สอดคล องก บท องถ น 10.2 จ ดรายว ชาเพ มเต มท หลากหลายให ผ เร ยนเล อกเร ยน ตามความถน ด ความสามารถและความสนใจ 10.3 จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส งเสร มและ ตอบสนองความต องการ ความสามารถ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน 10.4 สน บสน นให คร จ ดกระบวนการเร ยนร ท ให ผ เร ยนได ลงม อปฏ บ ต จร งจนสร ป ความร ได ด วยตนเอง 10.5 น เทศภายใน ก าก บ ต ดตามตรวจสอบ และน าผลไปปร บปร งการเร ยนการสอนอย าง สม าเสมอ 10.6 จ ดระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนท ม ประส ทธ ภาพ และครอบคล มถ งผ เร ยนท กคน ร องรอยความพยายาม(โครงการ/ก จกรรมท ทา) - หล กส ตรสถานศ กษา - การปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา - โครงการปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษา - รายงานการใช หล กส ตรสถานศ กษา - โครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา น กเร ยน/คร ท งหมด

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หล กส ตรส งเสร มศ กยภาพส ความเป นเล ศของน กเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น รายว ชาเพ มเต มคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ค าน า รายว

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information