มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) ระด บการพ ฒนา

Size: px
Start display at page:

Download "มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) ระด บการพ ฒนา"

Transcription

1 50 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตามจรรยาบรรณของว ชาช พ คาอธ บาย : ผ บร หารม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย ส จร ต ม ความย ต ธรรมและเมตตาธรรม ม ความม นคงทาง อารมณ อดทน ร บฟ งความค ดเห นจากท กฝ าย บร หารงานอย างม สต ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ในด านความ เป นอย อย างพอเพ ยง และการอน ร กษ ส งแวดล อม ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น เส ยสละเพ อส วนรวม ย ด ม นและปฏ บ ต ตนตามหล กศาสนาท ตนน บถ อ ร กและศร ทธาในว ชาช พ และเป นสมาช กท ด ขององค กรว ชาช พ 1 ) ย ดม นและปฏ บ ต ตนตามหล กศาสนาท ตนน บถ อ 2 ) ร กและศร ทธาในว ชาช พ และเป นสมาช กท ด ขององค กรว ชาช พ 3 ) ม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย ส จร ต ม ความย ต ธรรมและเมตตาธรรม 4 ) ม ความม นคงทางอารมณ อดทน ร บฟ งความค ดเห นจากท กฝ าย บร หารงานอย างม สต 5 ) ปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ในด านความเป นอย อย างพอเพ ยง และการอน ร กษ ส งแวดล อม ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น เส ยสละเพ อส วนรวม 4 หมายถ ง ผ บร หารสถานศ กษาย ดม นและปฏ บ ต ตนตามหล กศาสนาท ตนน บถ อ ร กและศร ทธาใน ว ชาช พ และเป นสมาช กท ด ขององค กรว ชาช พ ม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย ส จร ต ม ความ ย ต ธรรมและเมตตาธรรม ม ความม นคงทางอารมณ อดทน ร บฟ งความค ดเห นจากท กฝ าย บร หารงานอย างม สต และปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ในด านความเป นอย อย างพอเพ ยง และ การอน ร กษ ส งแวดล อม ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น เส ยสละเพ อส วนรวม 3 หมายถ ง ผ บร หารสถานศ กษาย ดม นและปฏ บ ต ตนตามหล กศาสนาท ตนน บถ อ ร กและศร ทธาใน ว ชาช พ และเป นสมาช กท ด ขององค กรว ชาช พ ม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย ส จร ต ม ความ ย ต ธรรมและเมตตาธรรม ม ความม นคงทางอารมณ อดทน ร บฟ งความค ดเห นจากท กฝ าย บร หารงานอย างม สต หร อปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ในด านความเป นอย อย างพอเพ ยง และ การอน ร กษ ส งแวดล อม ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น เส ยสละเพ อส วนรวม

2 51 2 หมายถ ง ผ บร หารสถานศ กษาย ดม นและปฏ บ ต ตนตามหล กศาสนาท ตนน บถ อ ร กและศร ทธาใน ว ชาช พ และเป นสมาช กท ด ขององค กรว ชาช พ ม ความร บผ ดชอบ ซ อส ตย ส จร ต ม ความ ย ต ธรรมและเมตตาธรรม หร อม ความม นคงทางอารมณ อดทน ร บฟ งความค ดเห นจากท ก ฝ าย บร หารงานอย างม สต หร อปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด ในด านความเป นอย อย างพอเพ ยง และการอน ร กษ ส งแวดล อม ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น เส ยสละเพ อส วนรวม 1 หมายถ ง ผ บร หารสถานศ กษาย ดม นและปฏ บ ต ตนตามหล กศาสนาท ตนน บถ อ ร กและศร ทธาใน ว ชาช พ และเป นสมาช กท ด ขององค กรว ชาช พ - ช มชน - บ คลากรในโรงเร ยน ต วบ งช ท 11.2 ม ความค ดร เร ม ม ว ส ยท ศน และเป นผ นาทางว ชาการ คาอธ บาย : ผ บร หารสามารถกาหนดว ธ การใหม ๆ ท เก ดประโยชน ค มค า ค มท น ม ความเป นไปได ส ง นาองค กรไปส การเปล ยนแปลงท จะบรรล ตามว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ของสถานศ กษา และให ความสาค ญ ก บงานว ชาการโดยม การศ กษาค นคว าต ดตามความก าวหน าทางว ชาการ และม ผลงานว ชาการ 1 ) ความค ดร เร ม (กาหนดว ธ การหร อแนวทางใหม ในการจ ดการศ กษา) 2 ) ม ว ส ยท ศน (แสดงแนวค ดท ศทางการพ ฒนาสถานศ กษา) 3 ) เป นผ นาทางว ชาการ (รอบร และต ดตามความก าวหน าทางว ชาการ, กระต นและส งเสร ม, ให คาปร กษา ม และ/หร อนาผลงานทางว ชาการไปปร บใช )

3 52 4 หมายถ ง ผ บร หารเป นผ ม ว ส ยท ศน ในการกาหนดท ศทางการพ ฒนาการศ กษาโดยใช ว ธ การหร อ แนวทางใหม ๆในการจ ดการศ กษา เป นผ รอบร ก าวท นต อการเปล ยนแปลงและ ความก าวหน าทางการศ กษา สามารถกระต นส งเสร ม ให คาปร กษา และเป นผ นาการ เปล ยนแปลงในสถานศ กษา ม และ/หร อนาผลงานทางว ชาการไปปร บใช จนเป นท ประจ กษ ต อคร เด ก ผ ปกครองและช มชน 3 หมายถ ง ผ บร หารเป นผ ม ว ส ยท ศน ในการกาหนดท ศทางการพ ฒนาการศ กษาโดยใช ว ธ การหร อ แนวทางใหม ๆในการจ ดการศ กษา เป นผ รอบร ก าวท นต อการเปล ยนแปลงและ ความก าวหน าทางการศ กษา ขาดการกระต นส งเสร ม ให คาปร กษา และเป นผ นาการ เปล ยนแปลงในสถานศ กษา ม และ/หร อนาผลงานทางว ชาการไปปร บใช 2 หมายถ ง ผ บร หารเป นผ ม ความสามารถในการกาหนดท ศทางการพ ฒนาการศ กษาตามว ธ การหร อ แนวทางท เคยปฏ บ ต ในการจ ดการศ กษา เป นผ รอบร ในหล กการบร หารจ ดการศ กษา สามารถส งการ กาก บ ต ดตามอย างเข มงวดจนก อให เก ดการเปล ยนแปลงในสถานศ กษา 1 หมายถ ง ผ บร หารเป นผ กาหนดท ศทางการพ ฒนาการศ กษา และใช ว ธ การหร อแนวทางการจ ด การศ กษาตามกรอบของหน วยงานระด บส ง อาศ ยความความร ความชานาญของ ผ ใต บ งค บบ ญชาในการดาเน นงาน การให คาปร กษาท ไม ม ความช ดเจน ไม สามารถนาการ เปล ยนแปลงได - คร และบ คลากร น กเร ยน ผ ปกครอง ช มชน และบ คคลในวงว ชาช พ - เอกสาร บทความ เก ยรต บ ตร ภาพถ ายการเข าร วมก จกรรม

4 ต วบ งช ท 11.3 ม ความสามารถในการบร หารงานว ชาการและการจ ดการ 53 คาอธ บาย : ผ บร หารม การศ กษาค นคว า แสวงหาความร ใหม ๆ เก ยวก บการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร และการใช นว ตกรรมและเทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนร ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาคร ให สามารถผล ต และใช นว ตกรรมและเทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนร ท เน นน กเร ยนเป นสาค ญ ยกย องเช ดช เก ยรต คร ท ม ผลงานด เด นด วยความย ต ธรรม รวมท งบร หารจ ดการโดยย ดหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด และให คร และบ คลากรม ส วนร วมวางแผนการปฏ บ ต งาน ม การน เทศต ดตามงาน และพ ฒนางานแบบครบวงจร 1 ) บร หารจ ดการโดยย ดหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด และให คร และบ คลากรม ส วน ร วมวางแผนการปฏ บ ต งาน ม การน เทศต ดตามงาน และพ ฒนางานแบบครบวงจร 2 ) ยกย องเช ดช เก ยรต คร ท ม ผลงานด เด นด วยความย ต ธรรม 3 ) แสวงหาความร ใหม ๆ เก ยวก บการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร และการใช นว ตกรรมและ เทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนร 4 ) ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาคร ให สามารถผล ตและใช นว ตกรรมและเทคโนโลย ในการ จ ดการเร ยนร ท เน นน กเร ยนเป นสาค ญ

5 54 4 หมายถ ง ผ บร หารสถานศ กษาบร หารจ ดการโดยย ดหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด และให คร และ บ คลากรม ส วนร วมวางแผนการปฏ บ ต งาน ม การน เทศต ดตามงาน และพ ฒนางานแบบครบ วงจร ยกย องเช ดช เก ยรต คร ท ม ผลงานด เด นด วยความย ต ธรรม แสวงหาความร ใหม ๆ เก ยวก บการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร และการใช นว ตกรรมและเทคโนโลย ในการจ ดการ เร ยนร และ ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาคร ให สามารถผล ตและใช นว ตกรรมและ เทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนร ท เน นน กเร ยนเป นสาค ญ 3 หมายถ ง ผ บร หารสถานศ กษาบร หารจ ดการโดยย ดหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด และให คร และ บ คลากรม ส วนร วมวางแผนการปฏ บ ต งาน ม การน เทศต ดตามงาน และพ ฒนางานแบบครบ วงจร ยกย องเช ดช เก ยรต คร ท ม ผลงานด เด นด วยความย ต ธรรม แสวงหาความร ใหม ๆ เก ยวก บการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร และการใช นว ตกรรมและเทคโนโลย ในการจ ดการ เร ยนร หร อ ส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาคร ให สามารถผล ตและใช นว ตกรรมและ เทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนร ท เน นน กเร ยนเป นสาค ญ 2 หมายถ ง ผ บร หารสถานศ กษาบร หารจ ดการโดยย ดหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด และให คร และ บ คลากรม ส วนร วมวางแผนการปฏ บ ต งาน ม การน เทศต ดตามงาน และพ ฒนางานแบบครบ วงจร และยกย อง เช ดช เก ยรต คร ท ม ผลงานด เด นด วยความย ต ธรรม 1 หมายถ ง ผ บร หารสถานศ กษาบร หารจ ดการโดยย ดหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด และให คร และบ คลากรม ส วนร วมวางแผนการปฏ บ ต งาน ม การน เทศต ดตามงาน และพ ฒนางานแบบ ครบวงจร - ผลการประเม นผ บร หารเก ยวก บค ณล กษณะและการดาเน นการท ง 4 ข อ - แผนกลย ทธ สถานศ กษา - แผนปฏ บ ต การประจาป - รายงานผลการดาเน นการตามแผนฯประจาป - รายงานประเม นตนเองตามมาตรฐานระบบประก นค ณภาพ - ผลการส มภาษณ ซ กถาม คร และบ คลากร น กเร ยน ผ ปกครอง และผ ท เก ยวข องในวงว ชาช พ

6 55 ต วบ งช ท 11.4 ม การบร หารท ม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล ผ เก ยวข องพ งพอใจ คาอธ บาย : ผ บร หารสามารถขอความร วมม อและระดมทร พยากรจากองค กร/หน วยงานภาคร ฐ/เอกชน บร หารจ ดการงบประมาณและทร พยากรท ม อย ได บรรล ตามเป าหมายโครงการ ผลผล ตการดาเน นงานส วน ใหญ ส งผลโดยตรงถ งผ เร ยน ม การรายงานผลการดาเน นงานส ผ เก ยวข องท กฝ าย ผ เก ยวข องท กฝ ายพ งพอใจ 1 ) การประสานส มพ นธ และการระดมทร พยากรจากองค กรภายนอก 2 ) การบร หารจ ดการงบประมาณและทร พยากรท ม อย ได บรรล เป าหมาย 3 ) ผลผล ตการดาเน นงานส วนใหญ ส งผลโดยตรงถ งผ เร ยน 4 ) รายงานผลการดาเน นงานส ผ เก ยวข องท กฝ าย ผ เก ยวข องท กฝ ายพ งพอใจ 4 หมายถ ง ผ บร หารม ความสามารถในการบร หารจ ดการงบประมาณและทร พยากรท ม อย ได บรรล เป าหมาย การประสานส มพ นธ และการระดมทร พยากรจากองค กรภายนอก ผลผล ตการ ดาเน นงานส วนใหญ ส งผลโดยตรงถ งผ เร ยน ผ เก ยวข องท กกล มพ งพอใจ 3 หมายถ ง ผ บร หารม ความสามารถในการบร หารจ ดการงบประมาณและทร พยากรท ม อย ได บรรล เป าหมายการประสานส มพ นธ และการระดมทร พยากรจากองค กรภายนอก ผลผล ตการ ดาเน นงานส วนใหญ ส งผลโดยตรงถ งผ เร ยน ผ เก ยวข องส วนใหญ พ งพอใจ 2 หมายถ ง ผ บร หารม ความสามารถในการบร หารจ ดการงบประมาณและทร พยากรท ม อย ได บรรล เป าหมายการประสานส มพ นธ และการระดมทร พยากรจากองค กรภายนอก ผลผล ตไม ถ ง ผ เร ยนเท าท ควร ผ เก ยวข องบางกล มพ งพอใจ 1 หมายถ ง ผ บร หารม ความสามารถในการบร หารจ ดการงบประมาณและทร พยากร ท ม อย ได บรรล เป าหมายผ เก ยวข องส วนใหญ ไม พ งพอใจ

7 - ผลการประเม นประเด นการพ ฒนาท ง 4 ข อ - แผนงาน/โครงการ/ก จกรรมท เป นร องรอยหล กฐานท สอดคล องก บต วบ งช - แผนปฏ บ ต การประจาป - เอกสารรายงานผลการดาเน นการประจาป - ผลการส มภาษณ ซ กถาม คร บ คลากร และผ ท เก ยวข อง 56 ระด บค ณภาพรวมของมาตรฐานท 11 ต วบ งช ท หมายเหต ผลการพ ฒนา สร ปรวม

8 57 มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การจ ดองค กร โครงสร าง ระบบการบร หารงานและพ ฒนาองค กรอย างเป นระบบ ครบวงจร ต วบ งช ท 12.1 ม การจ ดองค กร โครงสร าง และระบบการบร หารงานท ม ความคล องต วส งและปร บเปล ยนได เหมาะสมตามสถานการณ คาอธ บาย : สถานศ กษาจ ดโครงสร างการบร หารสอดคล องก บกฎ ระเบ ยบ ว าด วยการแบ งส วนราชการ ภายในสถานศ กษาตามท หน วยงานต นส งก ดกาหนด ม การกาหนดบทบาท หน าท ความร บผ ดชอบ และ มาตรฐานของหน วยงานท ช ดเจน ม คาส งมอบหมายงาน ม การทบทวน ปร บเปล ยนโครงสร างให เหมาะสมก บ ท ศทางการบร หารสถานศ กษา 1 ) การจ ดองค กร โครงสร างการบร หารงานเหมาะสมก บขนาด และสถานการณ - โครงสร าง - บทบาทหน าท - มาตรฐานการปฏ บ ต งาน - การมอบหมายงาน 2 ) ระบบการบร หารงาน - การวางแผน (P) - การนาแผนไปส การปฏ บ ต (D) - การต ดตาม ประเม นผล (C) - การปร บปร งและพ ฒนา (A) 4 หมายถ ง สถานศ กษาม การจ ดโครงสร างการบร หารท เหมาะสม ย ดหย น ม การกาหนดบทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ มาตรฐานการปฏ บ ต งาน ม การมอบหมายงานแบบม ส วนร วม ม การ จ ดระบบการบร หารแบบครบวงจรท ง การวางแผน การนาแผนไปส การปฏ บ ต การต ดตาม ประเม นผล การปร บปร งและพ ฒนาท ม ความคล องต ว ย ดหย นเหมาะสมก บสถานการณ 3 หมายถ ง สถานศ กษาม การจ ดโครงสร างการบร หารท ย ดหย น แต ขาดเหมาะสมความ ม การกาหนด บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ มาตรฐานการปฏ บ ต งาน ม การมอบหมายงานแบบม ส วนร วม และจ ดระบบการบร หารท งการวางแผน การนาแผนไปส การปฏ บ ต การต ดตาม ประเม นผล การปร บปร งและพ ฒนาท ย งขาดความคล องต ว

9 58 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การจ ดโครงสร างการบร หารม ความย ดหย นแต ขาดเหมาะสม ม การกาหนด บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ ม การมอบหมายงานแบบส งการ แต ย งไม ม การจ ดทา มาตรฐานการปฏ บ ต งาน ม การจ ดระบบการบร หารด าน การวางแผน การนาแผนไปส การ ปฏ บ ต การต ดตาม ประเม นผล แต ขาดการนาผลไปปร บปร งและพ ฒนา 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การจ ดโครงสร างการบร หารม ความย ดหย นแต ม การกาหนด บทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ ท ไม สอดคล องก บโครงสร าง ไม ม การจ ดทามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ม การ มอบหมายงานแบบส งการม การจ ดระบบการบร หารท ขาดความคล องต ว - เอกสารท เก ยวข อง เช น แผนปฏ บ ต การประจาป ค ม อการบร หารสถานศ กษา ฯลฯ - ผลการซ กถามและส มภาษณ คร บ คลากรและผ ท เก ยวข อง ต วบ งช ท 12.2 ม การจ ดการข อม ลสารสนเทศอย างครอบคล มและท นต อการใช งาน คาอธ บาย : สถานศ กษาจ ดเก บข อม ลสารสนเทศอย างเป นระบบ เป นป จจ บ น ช ดเจน เพ ยงพอ และ ครอบคล มด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากร เด ก ส อ คร ภ ณฑ อาคาร สถานท องค กรช มชน แหล งเร ยนร ท งใน และนอกสถานศ กษา ภ ม ป ญญาท องถ น และข อม ลท จาเป นอ นๆ และม ความสะดวกรวดเร วในการนามาใช บร หารจ ดการและการจ ดการเร ยนร 1 ) ระบบข อม ลสารสนเทศ - ฐานข อม ล - การจ ดเก บและเร ยกใช

10 59 4 หมายถ ง สถานศ กษาม การจ ดระบบฐานข อม ลท ถ กต อง ช ดเจน เป นป จจ บ น เพ ยงพอ ครอบคล มต อ การใช ประโยชน ม การจ ดเก บท เป นระบบและ การให บร การได อย างสะดวก รวดเร ว 3 หมายถ ง สถานศ กษาม การจ ดระบบฐานข อม ลท ถ กต อง ช ดเจน เพ ยงพอ ครอบคล มต อการใช ประโยชน แต ไม เป นป จจ บ นม การจ ดเก บท เป นระบบและ การให บร การได อย างสะดวก รวดเร ว 2 หมายถ ง สถานศ กษาม การจ ดระบบฐานข อม ลท ถ กต อง ช ดเจน เพ ยงพอ ครอบคล มต อการใช ประโยชน แต ไม เป นป จจ บ นม การจ ดเก บท เป นระบบแต การให บร การไม สะดวก 1 หมายถ ง สถานศ กษาม การจ ดระบบฐานข อม ลท ถ กต อง ช ดเจน เพ ยงพอ ครอบคล มต อการใช ประโยชน แต ไม เป นป จจ บ น การจ ดเก บข อม ลไม เป นระบบและ การให บร การไม สะดวก - เอกสารท เก ยวข อง เช น แผนปฏ บ ต การประจาป ค ม อการบร หารข อม ลสารสนเทศ ฯลฯ - ผลการซ กถามและส มภาษณ คร บ คลากรและผ ท เก ยวข อง - การประเม นจากสภาพจร ง ต วบ งช ท 12.3 ม ระบบการประก นค ณภาพภายในท ดาเน นงานอย างต อเน อง คาอธ บาย : สถานศ กษาม ระบบการประก นค ณภาพภายในตามกฎกระทรวงท ว าด วย ระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน และดาเน นงาน ปร บปร ง พ ฒนาอย างต อเน อง 1 ) ระบบการประก นค ณภาพภายใน - การควบค ม ตรวจสอบ ทบทวนระบบการบร หารจ ดการศ กษา - การนาเสนอผลการบร หารจ ดการศ กษา

11 60 4 หมายถ ง สถานศ กษาม ระบบการประก นค ณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯ ท ผ ม ส วนเก ยวข องม ส วน ร วมในการควบค ม ตรวจสอบ ทบทวนประเม นค ณภาพการศ กษาและรายงานผลการจ ด การศ กษาอย างต อเน อง เป นท ยอมร บของผ ม ส วนเก ยวข อง 3 หมายถ ง สถานศ กษาม ระบบการประก นค ณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯท ผ ม ส วนเก ยวข องม ส วน ร วมในการควบค ม ตรวจสอบ ทบทวนประเม นค ณภาพการศ กษาและรายงานผลการจ ด การศ กษาต อผ ม ส วนเก ยวข อง 2 หมายถ ง สถานศ กษาม ระบบการประก นค ณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯท ผ ม ส วนเก ยวข องบางกล ม ม ส วนร วมในการควบค ม ตรวจสอบ ทบทวนประเม นค ณภาพการศ กษาและรายงานผลการ จ ดการศ กษาต อผ ม ส วนเก ยวข อง 1 หมายถ ง สถานศ กษาม ระบบการประก นค ณภาพภายในตามกฎกระทรวงฯท ผ ม ส วนเก ยวข องบางกล ม ม ส วนร วมในการควบค ม ตรวจสอบทบทวน และการประเม นค ณภาพการศ กษาขาดความ น าเช อถ อต อผ ม ส วนเก ยวข อง - เอกสารท เก ยวข อง เช น แผนปฏ บ ต การประจาป ค ม อการบร หารข อม ลสารสนเทศ ฯลฯ - ผลการซ กถามและส มภาษณ คร บ คลากรและผ ท เก ยวข อง - การประเม นจากสภาพจร ง ต วบ งช ท 12.4 ม การพ ฒนาบ คลากรอย างเป นระบบและต อเน อง คาอธ บาย : สถานศ กษาม แผนงาน/โครงการ/ก จกรรมเพ อพ ฒนาคร และบ คลากรให ม ค ณภาพ เหมาะสมก บบทบาทหน าท และความร บผ ดชอบ ม การดาเน นงานอย างเป นระบบ ตลอดจนม การสร าง แรงจ งใจจากผลการปฏ บ ต งาน เพ อความก าวหน าในว ชาช พและม การให สว สด การท เป นธรรม และท วถ ง 1 ) แผนพ ฒนาคร และบ คลากร 2 ) การดาเน นการตามแผน 3 ) การสร างแรงจ งใจ

12 61 4 หมายถ ง สถานศ กษาม นโยบาย/แผนการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา และดาเน นการอย างเป น ระบบ ท วถ ง ตรงก บป ญหาและความต องการของหน วยงาน/บ คลากรและม ก จกรรมท เสร มสร างแรงจ งใจให คร และบ คลากรม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ม การต ดตาม ประเม นผลและนาผลไปใช ปร บปร ง พ ฒนา 3 หมายถ ง สถานศ กษาม นโยบาย/แผนการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา และดาเน นการอย างเป น ระบบ ตรงก บป ญหาและความต องการของหน วยงาน/บ คลากรแต ไม ท วถ ง ม ก จกรรมท เสร มสร างแรงจ งใจให คร และบ คลากรม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ม การต ดตาม ประเม นผลและนาผลไปใช ปร บปร ง พ ฒนา 2 หมายถ ง สถานศ กษาม นโยบาย/แผนการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา และดาเน นการอย างเป น ระบบ ท วถ ง ตรงก บป ญหาและความต องการของหน วยงาน/บ คลากรแต ไม ท วถ ง ม ก จกรรม ท เสร มสร างแรงจ งใจให คร และบ คลากรม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ม การต ดตาม ประเม นผลแต ไม ม การนาผลไปใช ปร บปร ง พ ฒนา 1 หมายถ ง สถานศ กษาม นโยบาย/แผนการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา และดาเน นการอย างเป น ระบบ ท วถ ง ตรงก บป ญหาและความต องการของหน วยงาน/บ คลากรแต ไม ท วถ ง ม ก จกรรม ท เสร มสร างแรงจ งใจให คร และบ คลากรม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ขาดการต ดตาม ประเม นผลและไม ได นาผลไปใช ปร บปร ง พ ฒนา - เอกสารท เก ยวข อง เช น แผนปฏ บ ต การประจาป ค ม อการบร หารข อม ลสารสนเทศ ฯลฯ - ผลการซ กถามและส มภาษณ คร บ คลากรและผ ท เก ยวข อง - การประเม นจากสภาพจร ง

13 ต วบ งช ท 12.5 ผ ร บบร การและผ เก ยวข องพ งพอใจผลการบร หารงานและ การพ ฒนาเด ก คาอธ บาย : เด ก คร ผ ปกครอง และช มชนม ความพ งพอใจในค ณภาพการบร หารและการจ ดการศ กษา ของสถานศ กษา ด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากร และการบร หารงานท วไป 62 1 ) ความพ งพอใจการบร หารงานและการพ ฒนาเด ก - งานว ชาการ - งานงบประมาณ - งานบ คลากร - งานบร หารงานท วไป 4 หมายถ ง สถานศ กษาม ผลการบร หารงานด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากร และการบร หารท วไปท ส งผลให เด กม การพ ฒนา ทาให เด ก ผ ปกครอง ช มชนและผ ม ส วนเก ยวข องพ งพอใจ 3 หมายถ ง สถานศ กษาม ผลการบร หารงานด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากร และการบร หารท วไปท ส งผลให เด กม การพ ฒนา ทาให เด ก ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ 2 หมายถ ง สถานศ กษาม ผลการบร หารงานด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากร และการบร หารท วไปท ส งผลให เด กม การพ ฒนา ทาให เด ก ผ ปกครองพ งพอใจ 1 หมายถ ง สถานศ กษาม ผลการบร หารจ ดการด านว ชาการ งบประมาณ บ คลากร และการบร หารท วไปท ส งผลให เด กม การพ ฒนาทาให เด กพ งพอใจ - เอกสารท เก ยวข อง เช น แผนปฏ บ ต การประจาป ค ม อการบร หารข อม ลสารสนเทศ ฯลฯ - ผลการซ กถามและส มภาษณ คร บ คลากรและผ ท เก ยวข อง - การประเม นจากสภาพจร ง ระด บค ณภาพรวมของมาตรฐานท 12 ต วบ งช ท หมายเหต ผลการพ ฒนา สร ปรวม

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานและต วบ งช ค ณภาพการศ กษา มาตรฐานการศ กษา มาตรฐานการศ กษาของชาต

มาตรฐานและต วบ งช ค ณภาพการศ กษา มาตรฐานการศ กษา มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานและค ณภาพการศ กษา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (3) บ ญญ ต ให ม การกาหนดมาตรฐาน การศ กษาและให สภาการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรมแห งชาต ม หน าท พ จารณาเสนอนโยบาย แผนและ มาตรฐานการศ กษาของชาต

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ๑ การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ส าหร บ โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ส าน กงานย ทธศาสตร การศ กษา ส าน กการศ กษา ๑ องค ประกอบ ด านการจ ดการศ กษา ๑ ต วช ว ด

More information

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ คาอธ บายมาตรฐาน การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ หมายถ ง การดาเน นงานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อให บรรล ตามเป าหมาย โดยม งเน นการสร างและพ ฒนากระบวนการบร

More information

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว มลพณ ชยการ ศร ย าน เอกสารประกอบต วบ งช ท 12 การสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ สารบ ญ หน า คานา ก แนวความค ดและหล กการ 1 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร

More information

การประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ

การประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ การประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ - 131 - ค าช แจงการประเม นด านท 2 ด านความร ความสามารถ สายงานบร หารสถานศ กษา (ต าแหน งรองผ อ านวยการสถานศ กษาและผ อ านวยการสถานศ กษา) การประเม นด านท 2 ด านความร

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ

ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ 91 มาตรฐานท ๘ ด านการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ต วบ งช ท 8.1 ระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการการบร หารจ ดการการฝ กอบรมว ชาช พระยะส น ว ทยาล ยฯ ส งเสร มการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นของสถานศ

More information

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545

More information

แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา

แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ค าช แจงแบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งาน ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (แบบประเม นแนบท ายหล กเกณฑ

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)ในงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2) หน วยงาน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3) ห วหน าหน

More information

บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต

บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต บทท 6 แนวทางการพ ฒนาสถานศ กษาในอนาคต จากผลการประเม นค ณภาพการศ กษาท ง 2 ระด บ ค อ ระด บปฐมว ยและระด บการศ กษาข นพ นฐาน และผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน สถานศ กษาได น ามาว เคราะห น าข อม ลมาใช ในการวางแผนพ

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต

แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและต วบ งช ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต แผนพ ฒนาค ณภาพองค ประกอบและ ป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต องค ประกอบ/ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ

More information

มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา

มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา หน า 97 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา จ านวน 6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ว ธ การประเม น ด าเน นการประเม นตามมาตรฐานและต วบ งช ป การศ กษาละหน งคร ง เคร องม อท ใช ได

More information

แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔

แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔ แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 9 บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 2.1 ระบบประก นค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญม การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพโดยอาศ ยแนวความค ดท

More information

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information