คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3"

Transcription

1

2 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท ขยาย โอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ ง พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการ ศ กษาและพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท สอดคล องก บย ทธศาสตร การจ ดการศ กษา ข นพ นฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 ได จ ดท า แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ข นโดยผ านการว เคราะห ความ สอดคล องก บนโยบายของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สภาพป ญหาและ ความต องการในการพ ฒนา เพ อให เขตพ นท การศ กษาใช เป นกรอบแนวทางในการบร หาร และจ ดการศ กษาข นพ นฐานให เป นไปในท ศทางเด ยวก น ซ งม สาระส าค ญ 6 ส วน ประกอบด วย ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา ส วนท 2 นโยบายท เก ยวข องก บ การศ กษา ส วนท 3 การว เคราะห สถานภาพของเขตพ นท การศ กษา ส วนท 4 ท ศทางการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษา ส วนท 5 โครงการ/งบประมาณ และส วนท 6 การบร หารแผนส การปฏ บ ต ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 ขอขอบค ณคณะท างานในการจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ผ ม ส วนได ส วนเส ยท กท านท ม ส วนร วมในการจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานให สาเร จล ล วงไปได ด วยด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 พฤศจ กายน 2557 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ก

3 สารบ ญ หน า คานา ก สารบ ญ ข ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา 1 สภาพท วไป 1 อานาจหน าท 3 โครงสร างการแบ งส วนราชการ 5 ข อม ลพ นฐานการศ กษา 6 ผลการดาเน นงานท ผ านมา 7 ส วนท 2 นโยบายท เก ยวข องก บการศ กษา 14 นโยบายร ฐบาล 14 นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ 16 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 17 นโยบายกล มจ งหว ดภาคใต ฝ งอ าวไทย 21 นโยบายจ งหว ดส ราษฎร ธาน 22 ส วนท 3 การศ กษาสถานภาพของเขตพ นท การศ กษา ด านการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 24 ด านขยายโอกาสทางการศ กษา 25 ด านการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา 30 ด านการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ 33 ส วนท 4 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษา ว ส ยท ศน (Vision) 36 พ นธก จ (Mission) 36 ค าน ยม (Values) 36 เป าประสงค หล ก (Goals) 36 กลย ทธ (Strategic Issues) 37 ผลผล ตหล ก 37 จ ดเน นการดาเน นงาน 37 แนวทางพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 39 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ข

4 ส วนท 5 โครงการ/งบประมาณ สารบ ญ (ต อ) หน า กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท 72 กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม ม ว ถ ช ว ต 74 ความเป นไทย ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสการเข าถ งบร การการศ กษาให ท วถ ง 75 เสมอภาค อย างม ค ณภาพ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา 75 กลย ทธ ท 5 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ 76 ส วนท 6 การบร หารแผนส การปฏ บ ต 78 แนวทางการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผล 78 ว ธ การต ดตามและประเม นผล 80 ระยะเวลาการต ดตามและประเม นผล 80 หล กเกณฑ การต ดตาม 80 ภาคผนวก 84 คาส งแต งต งคณะกรรมการดาเน นงานโครงการวางแผนการ 85 ข บเคล อนนโยบาย ป งบประมาณ 2558 คาส งแต งต งคณะทางานกล นกรองแผนพ ฒนาการศ กษา 90 ข นพ นฐาน (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ค

5 สภาพท วไป ส วนท ๑ สภาพการจ ดการศ กษา ท ต ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ต งอย ถนนเอเซ ย (A41) หม ท 1 ต าบลเว ยงสระ อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน รห สไปรษณ ย ๘๔๑๙๐ อาณาเขต ท ศเหน อ ต ดต อก บอาเภอเม อง อาเภอกาญจนด ษฐ อาเภอพ นพ น จ งหว ดส ราษฎร ธาน ท ศตะว นออก ต ดต อก บอาเภอถ าพรรณรา จ งหว ดนครศร ธรรมราช ท ศตะว นตก ต ดต อก บอาเภอพ นพ น อาเภอค ร ร ฐน คม จ งหว ดส ราษฎร ธาน และอาเภอปลายพระยา จ งหว ดกระบ ท ศใต ต ดต อก บอาเภอท งใหญ จ งหว ดนครศร ธรรมราช และอาเภอเขาพนม จ งหว ดกระบ อ.เม อง อ.พ นพ น อ.พนม อ.ค ร ร ฐน คม อ.กาญจนด ษฐ จ.นครศร ธรรมราช จ.กระบ แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑

6 การคมนาคม สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ต งอย ห าง จากศาลากลางจ งหว ดส ราษฎร ธาน ระยะทาง 72 ก โลเมตร และม เส นทางคมนาคม ด งต อไปน ทางรถยนต ม ทางหลวงแผ นด น 4 สาย ค อ ๑. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 44 ผ านอ าเภอบ านนาเด ม อ าเภอ เค ยนซา อาเภอเว ยงสระ อาเภอพระแสง 2. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 41 ผ านอ าเภอบ านนาเด ม อ าเภอ บ านนาสาร อาเภอเว ยงสระ อาเภอช ยบ ร 3. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 4035 ผ านอ าเภอบ านนาสาร อาเภอเว ยงสระ อาเภอพระแสง อาเภอช ยบ ร 4. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 4009 ผ านอ าเภอบ านนาสาร อ าเภอ เว ยงสระ ทางรถไฟ ม รถไฟว งผ านและจอดท สถาน อ าเภอบ านนาเด ม อ าเภอบ านนาสาร และอาเภอเว ยงสระ ภ ม ประเทศ เป นท ราบสล บภ เขาส งต า ซ งม ความอ ดมสมบ รณ เหมาะแก การเพาะปล ก ยางพารา ปาล มน าม น และสวนผลไม ม แม น า ล าธารไหลผ าน ในฤด แล งบางพ นท ขาด แคลนน าอ ปโภคบร โภค ในฤด ฝนเก ดอ ทกภ ย เขตพ นท บร การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ม เขตพ นท บร การครอบคล มพ นท 6 อ าเภอของจ งหว ดส ราษฎร ธาน ค อ อ าเภอบ านนาสาร อ าเภอ บ านนาเด ม อาเภอเค ยนซา อาเภอเว ยงสระ อาเภอพระแสง และอาเภอช ยบ ร สภาพเศรษฐก จ ประชากรส วนใหญ ประกอบอาช พทางการเกษตร รายได เฉล ย 279,709 บาท ต อคร วเร อนต อป รายได บ คคลเฉล ย 81,692 บาทต อป แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๒

7 อานาจหน าท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 เป น หน วยงานทางการศ กษาท อย ภายใต การกาก บด แลของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐานม อานาจหน าท ด งน 1. ตามมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม ด งน (๑) อานาจหน าท ในการบร หารและการจ ดการศ กษา และพ ฒนาสาระ ของหล กส ตรการศ กษาให สอดคลองก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานของ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (๒) อ านาจหน าท ในการพ ฒนางานด านว ชาการและจ ดให ม ระบบ ประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาร วมก บสถานศ กษา (๓) ร บผ ดชอบในการพ จารณาแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษา ของสถานศ กษาและสาน กงานเขตพ นท การศ กษา (๔) ปฏ บ ต หน าท อ นตามท กฎหมายกาหนด 2. ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การแบ งส วนราชการภายใน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม ด งน (1) จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนาและมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน และความต องการท องถ น (2) ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา และแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บ ให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งกาก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของ หน วยงานด งกล าว (3) ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษา ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา (4) ก าก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผล สถานศ กษาข นพ นฐานใน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา (5) ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาใน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา (6) ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท ง ทร พยากรบ คคล เพ อ ส งเสร ม สน บสน น การจ ดและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๓

8 (7) จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษาและประเม นผลสถานศ กษาใน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา (8) ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท ง บ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถานบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลาย (9) ด าเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนา การศ กษาในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา (10) ประสาน ส งเสร ม การด าเน นงานของคณะอน กรรมการและ คณะทางานด านการศ กษา (11) ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต างๆ ท ง ภาคร ฐ ภาคเอกชนและองค กรปกครองส วนท องถ น ในฐานะส าน กงานผ แทน กระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา (12) ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษา ท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของหน วยงานใดโดยเฉพาะหร อปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๔

9 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๕

10 ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ตารางท 1 ข อม ลสถานศ กษา สถานศ กษาส งก ด สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน - สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 - สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 จานวน (แห ง) สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน 21 องค กรปกครองส วนท องถ น 8 กองบ ญชาการตารวจตระเวนชายแดน 1 สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต 1 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 1 กรมการศ กษานอกโรงเร ยน 6 ตารางท 2 ข อม ลน กเร ยน รวมท งส น 208 ส งก ด หมายเหต จานวน (คน) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 25,537 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน 10,448 รวมท งส น 35,985 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๖

11 ตารางท 3 ข อม ลบ คลากร ส งก ด จานวน (คน) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 1,647 ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท ปฏ บ ต งานใน สถานศ กษา 1,486 พน กงานราชการ 46 คร อ ตราจ าง (แก ป ญหาขาดแคลนคร ข นว กฤต และ โครงการ SP2) บ คลากรในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 81 สาน กงานส งเสร มการศ กษาเอกชน 372 ผ บร หารโรงเร ยน/คร 372 ผลการดาเน นงานท ผ านมา 34 รวม 1,985 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 ได ด าเน นการข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต ประจ าป งบประมาณ 2557 และได สร ปผล การดาเน นงานออกเป น 4 ด าน ด งน 1. ด านค ณภาพการศ กษา 1.1 เด กปฐมว ยท กคนม ความพร อมด านร างกาย อารมณ ส งคมและ สต ป ญญาตามหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย 1.2 น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 อ านออก เข ยนได และน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 อ านคล อง เข ยนคล อง น กเร ยนท กคนผ านเกณฑ การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ระด บด ข นไป แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๗

12 1.4 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก น ค ณภาพผ เร ยน (NT) ช น ป. 3 ป การศ กษา 2556 ด งน ความสามารถ ระด บการสอน ป กศ ประเทศ ป กศ 2556 ป กศ สพป.สฏ.3 ป กศ 2556 ผลต าง ด านภาษา ด านคานวณ ด านเหต ผล รวมท กด าน ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-Net) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2556 ด งน กล มสาระ ข อม ลฐาน ค า ค าคะแนนเฉล ย เป าหมาย ป การศ กษา 2556 ป 2554 ป 2555 ป กศ ระด บ เขตพ นท ระด บ สพฐ. ระด บ ประเทศ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ส ขศ กษา ศ ลปศ กษา การงานอาช พ รวมเฉล ย แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๘

13 1.6 ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O Net) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2556 ด งน ค า ค าคะแนนเฉล ย ข อม ลฐาน กล มสาระ เป าหมาย ป การศ กษา 2556 ป 2554 ป 2555 ป ระด บ ระด บ ระด บ กศ เขตพ นท สพฐ. ประเทศ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ส ขศ กษา ศ ลปศ กษา การงานอาช พ รวมเฉล ย ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 63 ได ร บรางว ลชนะเล ศ ระด บภาค (ลาด บท 5) และระด บประเทศ (ลาด บท 6) 1.8 ได ร บรางว ลพระราชทาน ประจ าป การศ กษา 2556 ประเภท น กเร ยน ระด บประถมศ กษาสถานศ กษาขนาดเล ก ค อเด กหญ งประภ สสร ส หาโมก น กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนว ดเพ งประด ษฐาราม 2. ด านโอกาสทางการศ กษา 2.1 เด กปฐมว ยท กคนม ความพร อมด านร างกาย อารมณ ส งคมและ สต ป ญญาตามหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย 2.2 เด กท ม อาย ถ งเกณฑ บ งค บเข าเร ยนป การศ กษา 2556 จ านวน 3,460 คน ได เข าเร ยนจานวน 3,460 คน ค ดเป น อ ตราการออกกลางค นในระด บประถมศ กษาค ดเป น 0.12 ระด บม ธยมศ กษาค ดเป น ผ เร ยนท จบช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2556 จ านวน 2,926 คน ได ศ กษาต อระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 จานวน 2,926 คน ค ดเป น 100 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๙

14 2.5 ผ เร ยนท จบช นม ธยมศ กษาป ท 3 จานวน 699 คน ได ศ กษาต อ ในระด บช นม ธยมศ กษา ป ท 4 จานวน 690 คน ค ดเป น ผ ปกครองม ความพ งพอใจท ได ร บการบร การการศ กษาข นพ นฐาน ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 ม ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการยกย อง เช ดช เก ยรต ด งน 3.1 รางว ลจากสาน กงานเลขาธ การค ร สภา ประจาป 2557 ด งน 1) คร ผ สอนด เด น จานวน 10 ราย 2) คร ด ในดวงใจ จานวน 3 ราย 3) รางว ลค ร สภา จานวน 2 ราย 3.2 รางว ลจากส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มสว สด การและ สว สด ภาพคร และบ คลากรทางการศ กษาตามโครงการคร ด ม ท กว น 1) ส ดยอดคร ด นางกาญจนา เสส ต ง 2) ครอบคร วคร ด นางกฤต ยา หน ชม 3.3 รางว ลจากสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 1) OBEC AWARDS ระด บชาต ป การศ กษา 2556 จ านวน 11 ราย 2) หน งแสนคร ด จานวน 194 ราย 3.4 การค ดเล อกเป นผ บ งค บบ ญชาล กเส อด เด น ระด บเขตพ นท การศ กษา ประจาป ) ประเภทผ บร หาร ได แก นายน คม อ อนเกตพล โรงเร ยนบ านเขาร กษ นายส ราษฎร ส ภาวงศ โรงเร ยนบ านโคกมะม วง นายสมพร ไชยป นต โรงเร ยนบ านยวนปลา 2) ประเภทผ สอน ได แก นางร ตต ยา ช ช วยส วรรณ โรงเร ยนว ดคลองฉนวน นางสาวส ดาวรรณ แพก ล โรงเร ยนบ านธารอาร นางสาวณฐกร ร กษ ธรรม โรงเร ยนบ านเขาร กษ นายบ ญโช อานวย โรงเร ยนบ านโคกมะม วง แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๐

15 4. ด านการบร หารจ ดการ 4.1 สถานศ กษาในส งก ดท กโรงม ระบบการประก นค ณภาพภายในท เข มแข งครบองค ประกอบตามกฎกระทรวง 4.2 ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของ สมศ. รอบสาม ด งน จานวนโรงเร ยน ท เข าร บการ ประเม น จานวนโรงเร ยน ท ร บทราบผลการ ประเม น 95 โรง 95 โรง ผลการประเม น ร บรอง ไม ร บรอง ค ณภาพ ค ณภาพ 80โรง 15 โรง ( ( 84.21) 15.79) หมายเหต 4.3 ผลการบร หารจ ดการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ป งบประมาณ 2556 ส าน กต ดตามและประเม นผล การจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ด งน กลย ทธ ป 2555 ป 2556 ผลต าง 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท ก ระด บตามหล กส ตร 2. ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป น ชาต ไทย 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยน 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ไม ประเม น พ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล รวมเฉล ย แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๑

16 4.4 ผลการด าเน นงานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (KRS) ประจาป งบประมาณ 2556 ม ต คะแนน ประเม น ม ต ภายนอก (External Impacts) (น าหน ก 26.1) นโยบายสาค ญเร งด วนของร ฐบาลและภารก จหล ก (น าหน ก 22.1) ความพ งพอใจของผ ร บบร การ (น าหน ก 4) ม ต ภายใน (Internal Management) (น าหน ก 22.83) ระด บความสาเร จของการจ ดท าต นท นต อหน วยผลผล ต (น าหน ก 3) ความสาเร จของการเบ กจ ายเง นงบประมาณ (น าหน ก 1) ระด บความสาเร จของปร มาณผลผล ตท ทาได จร งเปร ยบเท ยบก บ เป าหมายผลผล ตตามเอกสารงบประมาณรายจ าย (น าหน ก 0.83) ระด บความสาเร จของการดาเน นการตามมาตรการประหย ด พล งงานของส วนราชการ (น าหน ก 3) ระด บความสาเร จของการปร บปร งกระบวนการ (น าหน ก 4) ระด บความสาเร จของการพ ฒนาบ คลากร (น าหน ก 5) ระด บความสาเร จของการพ ฒนาปร บปร งสารสนเทศ (น าหน ก 3) ระด บความสาเร จของการพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ (น าหน ก 3) ระด บความสาเร จของการดาเน นโครงการสร างความโปร งใสใน การปฏ บ ต ราชการ (น าหน ก 0) รวม (น าหน ก 48.93) แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๒

17 4.5 ผลการดาเน นงานตามตามแผนปฏ บ ต ราชการ (ARS) ประจาป งบประมาณ 2556 กลย ทธ 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร และสงเสร มความสามารถดานเทคโนโลย เพ อ เปนเคร องม อใน การเร ยนร 2. ปล กฝงค ณธรรม ความสาน กในความเปนชาต ไทยและว ถ ช ว ตตาม หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาใหท วถ ง ครอบคล มผ เร ยนไดร บโอกาส ในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบใหสามารถจ ดการ เร ยนการสอนไดอยางม ค ณภาพ 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการตามแนวทางการกระจาย อานาจศ กษาหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน และความร วมม อก บองค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและ สน บสน นการจ ดการศ กษา ระด บคะแนน แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๓

18 ส วนท 2 นโยบายท เก ยวข องก บการศ กษา การจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให ม ค ณภาพตามมาตรฐาน น น จ าเป นอย างย งท จะต อง ว เคราะห นโยบายด านการศ กษาท เก ยวข องท กระด บ ซ งประกอบด วย 1. นโยบายร ฐบาล นโยบายด านการศ กษาและการเร ยนร การทะน บาร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ตามค าแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ร ฐบาลจะนาการศ กษา ศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ความภาคภ ม ใจในประว ต ศาสตร และความเป นไทยมาใช สร างส งคมให เข มแข งอย างม ค ณภาพและค ณธรรมควบค ก นด งน 1) จ ดให ม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร โดยให ความส าค ญท งการศ กษาใน ระบบและการศ กษาทางเล อกไปพร อมก น เพ อสร างค ณภาพของคนไทยให สามารถเร ยนร พ ฒนาตนได เต มตามศ กยภาพ ประกอบอาช พและดารงช ว ตได โดยม ความใฝ ร และท กษะท เหมาะสม เป นคนด ม ค ณธรรม สร างเสร มค ณภาพการเร ยนร โดยเน นการเร ยนร เพ อสร าง ส มมาช พในพ นท ลดความเหล อมล า และพ ฒนาก าล งคนให เป นท ต องการเหมาะสมก บ พ นท ท งในด านการเกษตร อ ตสาหกรรม และธ รก จบร การ 2) ในระยะเฉพาะหน า จะปร บเปล ยนการจ ดสรรงบประมาณสน บสน นการศ กษา ให สอดคล องก บความจ าเป นของผ เร ยนและล กษณะพ นท ของสถานศ กษา และปร บปร ง และบ รณาการระบบการก ย มเง นเพ อการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพเพ อเพ มโอกาสแก ผ ยากจนหร อด อยโอกาส จ ดระบบการสน บสน นให เยาวชนและประชาชนท วไปม ส ทธ เล อก ร บบร การการศ กษาท งในระบบโรงเร ยนและนอกโรงเร ยน โดยจะพ จารณาจ ดให ม ค ปอง การศ กษาเป นแนวทางหน ง 3) ให องค กรภาคประชาส งคม ภาคเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น และ ประชาชนท วไปม โอกาสร วมจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพและท วถ ง และร วมในการปฏ ร ป การศ กษาและการเร ยนร กระจายอานาจการบร หารจ ดการศ กษาส สถานศ กษา เขตพ นท การศ กษา และองค กรปกครองส วนท องถ นตามศ กยภาพและความพร อม โดยให สถานศ กษาสามารถเป นน ต บ คคลและบร หารจ ดการได อย างอ สระและคล องต วข น แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๔

19 4) พ ฒนาคนท กช วงว ยโดยส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต เพ อให สามารถม ความร และท กษะใหม ท สามารถประกอบอาช พได หลากหลายตามแนวโน มการจ างงานใน อนาคต ปร บกระบวนการเร ยนร และหล กส ตรให เช อมโยงก บภ ม ส งคม โดยบ รณาการ ความร และค ณธรรมเข าด วยก นเพ อให เอ อต อการพ ฒนาผ เร ยนท งในด านความร ท กษะ การใฝ เร ยนร การแก ป ญหา การร บฟ งความเห นผ อ น การม ค ณธรรม จร ยธรรม และความ เป นพลเม องด โดยเน นความร วมม อระหว างผ เก ยวข องท งในและนอกโรงเร ยน 5) ส งเสร มอาช วศ กษาและการศ กษาระด บว ทยาล ยช มชน เพ อสร างแรงงานท ม ท กษะโดยเฉพาะในท องถ นท ม ความต องการแรงงาน และพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ให เช อมโยงก บมาตรฐานว ชาช พ 6) พ ฒนาระบบการผล ตและพ ฒนาคร ท ม ค ณภาพและม จ ตว ญญาณของความ เป นคร เน นคร ผ สอนให ม ว ฒ ตรงตามว ชาท สอน น าเทคโนโลย สารสนเทศและเคร องม อท เหมาะสมมาใช ในการเร ยนการสอนเพ อเป นเคร องม อช วยคร หร อเพ อการเร ยนร ด วย ตนเอง เช น การเร ยนทางไกล การเร ยนโดยระบบอ เล กทรอน กส เป นต น รวมท งปร บระบบ การประเม นสมรรถนะท สะท อนประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนและการพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยนเป นสาค ญ ๗) ทะน บ าร งและอ ปถ มภ พระพ ทธศาสนาและศาสนาอ น ๆ สน บสน นให องค กรทางศาสนาม บทบาทส าค ญในการปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ตลอดจนพ ฒนา ค ณภาพช ว ตสร างส นต ส ขและความปรองดองสมานฉ นท ในส งคมไทยอย างย งย น และม ส วนร วมในการพ ฒนาส งคมตามความพร อม ๘) อน ร กษ ฟ นฟ และเผยแพร มรดกทางว ฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ น ภ ม ป ญญาท องถ น รวมท งความหลากหลายของศ ลปว ฒนธรรมไทย เพ อการเร ยนร สร าง ความภาคภ ม ใจในประว ต ศาสตร และความเป นไทย น าไปส การสร างความส มพ นธ อ นด ใน ระด บประชาชน ระด บชาต ระด บภ ม ภาค และระด บนานาชาต ตลอดจนเพ มม ลค าทาง เศรษฐก จให แก ประเทศ ๙) สน บสน นการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ว ฒนธรรมของประเทศเพ อนบ าน และว ฒนธรรมสากล และการสร างสรรค งานศ ลปะและว ฒนธรรมท เป นสากล เพ อเตร ยม เข าส เสาหล กว ฒนธรรมของประชาคมอาเซ ยนและเพ อการเป นส วนหน งของประชาคมโลก ๑๐) ปล กฝ งค าน ยมและจ ตส าน กท ด รวมท งสน บสน นการผล ตส อค ณภาพ เพ อเป ดพ นท สาธารณะให เยาวชนและประชาชนได ม โอกาสแสดงออกอย างสร างสรรค แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๕

20 2. นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน กระทรวงศ กษาธ การม งปฏ ร ปการศ กษาท งระบบ โดยยกระด บค ณภาพการศ กษา สร างโอกาสให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างท วถ ง และสร างการม ส วนร วมของท กภาค ส วน เพ อให พลเม องม ค ณภาพม ความสมานฉ นท ปรองดอง ม ระเบ ยบว น ย ม ความ ภาคภ ม ใจในประว ต ศาสตร และความเป นไทย สามารถเสร มสร างความม นคงของชาต และ ศ กยภาพในการแข งข นให เป นท ยอมร บในระด บสากล พ นธก จ 1. ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยน 2. เสร มสร างโอกาสทางการศ กษาแก ประชาชนอย างเสมอภาค 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการการศ กษาตามหล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร 1. การสร างความสมานฉ นท สาม คค ปรองดอง แก ประชาชน 2. การเพ มและกระจายโอกาสทางการศ กษาให แก ประชาชนอย างเท าเท ยม 3. การเพ มศ กยภาพในการแข งข น และส งเสร มการว จ ยพ ฒนาประเทศ 4. การปฏ ร ปการเร ยนร และยกระด บค ณภาพการศ กษา ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรมและจ ตสาน กความเป นไทย 5. การปฏ ร ปคร โดยเน นการผล ตและพ ฒนาคร ท ม ค ณภาพ 6. การปฏ ร ประบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ 7. การพ ฒนาการศ กษาในจ งหว ดชายแดนภาคใต 8. การเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 9. การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษาให ท นสม ย เป าประสงค 1. น กเร ยน น กศ กษา ประชาชนได ร บความร ความเข าใจในประว ต ศาสตร ไทย และย ดหล กความสมานฉ นท สาม คค ปรองดอง ม ท ศนคต ความเป นประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 2. น กเร ยน น กศ กษาท กกล ม ได ร บโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท กาหนดไว 3. ก าล งคนระด บกลางและระด บส งม ค ณภาพ มาตรฐาน สามารถแข งข นได ใน ระด บสากล แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๖

21 4. ประชาชนได ร บความร ความเข าใจในว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม 5. ผลงานการศ กษาและว จ ยเพ อบร การร กษาพยาบาลและส งเสร มส ขภาพได ร บ การพ ฒนา 6. ผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ได ร บการเผยแพร นาไปใช ประโยชน หร อต อยอดใน เช งพาณ ชย 7. ประชาชนได ร บการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ตท ม มาตรฐานค ณภาพ 8. ประชาชนได ร บความร ความเข าใจ ม ความตระหน กร วมอน ร กษ และท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย 9. คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาตามเส นทางว ชาช พท งระบบ เต มตามศ กยภาพ เพ อยกระด บเข าส มาตรฐานว ชาช พช นส ง 10. หน วยงานม ระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล 11. ประชาชนในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพและยกระด บ ค ณภาพช ว ต 12. น กเร ยน น กศ กษา คร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการ เสร มสร างความส มพ นธ และพ ฒนาความร วมม อก บประเทศในภ ม ภาค 13. หน วยงานม ระบบบร หารและจ ดการความร รองร บการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา 3. นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ว ส ยท ศน การศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทย ม ค ณภาพ และมาตรฐานระด บสากล บน พ นฐานของความเป นไทย พ นธก จ 1. ส งเสร มและสน บสน นให ประชากรว ยเร ยนท กคน ได ร บการศ กษาอย างท วถ ง และม ค ณภาพ 2. ส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตาม หล กส ตร 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท เน นการม ส วนร วมเพ อเสร มสร างความร บผ ดชอบ ต อค ณภาพการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๗

22 เป าประสงค 1. น กเร ยนระด บก อนประถมศ กษาม พ ฒนาการท เหมาะสมตามช วงว ยและได สมด ลและน กเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐานท กคน ม พ ฒนาการเหมาะสมตามช วงว ย และม ค ณภาพ 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ งม ค ณภาพ และเสมอภาค 3. คร ผ บร หารสถานศ กษาและบ คลากรทางการศ กษาอ น ม ท กษะท เหมาะสม และม ว ฒนธรรมการทางานท ม งเน นผลส มฤทธ 4. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ประส ทธ ภาพและเป นกลไก ข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐานการศ กษาส ค ณภาพมาตรฐานระด บสากล 5. ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานบ รณาการการท างานเน นการ บร หารแบบม ส วนร วมกระจายอานาจและความร บผ ดชอบส ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา 6. พ นท พ เศษได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท ๑ พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท เป าประสงค ท ๑ น กเร ยนระด บก อนประถมศ กษาม พ ฒนาการท เหมาะสมตามช วงว ยและได สมด ล และน กเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐานท กคนม พ ฒนาการเหมาะสมตามช วงว ยและม ค ณภาพ กลย ทธ ๑. จ ดระบบข อม ลสารสนเทศท เก ยวข องก บค ณภาพของผ เร ยน ท กระด บ ท กประเภท ให ม ประส ทธ ภาพ ๒. ประชาส มพ นธ สร างความเข าใจในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ให แก ผ ปกครองช มชน ส งคมและสาธารณชน ม งพ ฒนาผ เร ยนท เหมาะสมก บว ยท กษะ และค ณล กษณะท จาเป นของน กเร ยนท สถานประกอบการต องการและท จ าเป นต อการใช ช ว ตในอนาคต เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาไทยส มาตรฐานสากล บนพ นฐานของความ เป นไทย ๓. สน บสน นการจ ดสรรงบประมาณ ในร ปแบบท ส งเสร มการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บบร บทของพ นท รวมถ งระด บและประเภทของ ผ เร ยน แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๘

23 ๔. ส งเสร มการน าหล กส ตรไปส การปฏ บ ต ให เก ดประส ทธ ภาพ รวมถ งการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาให สอดคล องก บความต องการของช มชน ส งคม ท องถ น และผ เร ยน ๕. ใช ส อการเร ยนการสอน เทคโนโลย และนว ตกรรมท หลากหลาย เพ อส งเสร มการเร ยนร ท งในห องเร ยนและนอกห องเร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๖. จ ดระบบน เทศ ต ดตามผล และรายงานผล ให ม ความเข มแข ง และต อเน องเป นร ปธรรมและหลากหลายม ต เน นการน เทศแบบก ลยาณม ตร ๗. สน บสน นให ม การแนะแนวผ เร ยน ให ม แรงจ งใจในการเร ยน เพ อการเร ยนต อและการม อาช พส จร ต เพ อความม นคงในช ว ต ด วยผ แนะแนวท หลากหลาย เช น คร ผ ประกอบอาช พต าง ๆ ท งท เป นผ ปกครอง ศ ษย เก าผ ท ท างานสถาน ประกอบการใน/นอกพ นท ๘. ส งเสร มสน บสน นการนาการทดสอบ O-NET การประเม นของ PISA และระบบการทดสอบกลางของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานมา เป นส วนหน งในการจ ดการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพและมาตรฐานท ใกล เค ยงก น ๙. ส งเสร มการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาให ม ความ เข มแข งเพ อรองร บการประเม นภายนอก ๑๐. จ ดระบบการจ ดการศ กษาข นพ นฐานให ม การเร ยนการสอน ท งว ชาสาม ญ และว ชาช พ เพ อรองร บการม อาช พต งแต การเร ยนในระด บการศ กษาข น พ นฐาน ๑๑. ส งเสร มการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศโดยเฉพาะ ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร และภาษาอาเซ ยนอย างน อย ๑ ภาษา เพ อรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และส มาตรฐานสากล ๑๒. ประสานหน วยงานท เก ยวข องก บการค ดเล อกผ เร ยนท จบ การศ กษาข นพ นฐานเพ อเร ยนต อให ม ว ธ การค ดเล อกท หลากหลายสอดคล องก บหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐาน นอกเหน อจากการว ดความร และความสามารถในการสอบแข งข น ย ทธศาสตร ท ๒ ขยายโอการเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ งครอบคล มผ เร ยน ให ได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ และม ค ณภาพ เป าประสงค ท ๒ ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษา ข นพ นฐานอย างท วถ งม ค ณภาพ และเสมอภาค แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๙

24 เป าประสงค ท ๖ พ นท พ เศษ ได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ กลย ทธ ๑. พ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศ น กเร ยนเป นรายบ คคล ท งใน เช งปร มาณและค ณภาพให ม ประส ทธ ภาพ ๒. สน บสน นการบร หารจ ดการงบประมาณ ประเภทงบเง น อ ดหน นรายห วให ผ เร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร แบบตามต วผ เร ยน (Demandside Financing) ม การเช อมโยงก บหน วยงานท เก ยวข อง และหน วยงานท จ ดการศ กษาข น พ นฐาน เน นการบร หารงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ ๓. ส งเสร มให ผ เร ยนท กระด บ และท กประเภท ม โอกาสเข าเร ยน ในโรงเร ยนท ม ค ณภาพ เร ยนจนจบหล กส ตร ม โอกาสเร ยนต อ ม อาช พท ส จร ตและม นคง ในช ว ต ๔. สน บสน นโรงเร ยนด ม ค ณภาพ ท งในระด บประถมศ กษาและ ระด บม ธยมศ กษาให เป นโรงเร ยนท ม ร ปแบบการเร ยนการสอนท ม งส มาตรฐานสากล บน พ นฐานของความเป นไทย ให ครอบคล มท กจ งหว ดkอาเภอตาบล ๕. สน บสน นให โรงเร ยนท จ ดการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอน ปลายในพ นท พ เศษม โอกาสจ ดการศ กษาด านว ชาช พท งท จ ดเองและสร างความร วมม อก บ หน วยงานอ น เพ อเป นการสร างอาช พส จร ตให ก บผ เร ยน ๖. ส งเสร มการจ ดการศ กษาในร ปแบบท หลากหลาย ท งใน ร ปแบบปกต ร ปแบบเพ อความเป นเล ศ ร ปแบบเพ อเด กพ การ เด กด อยโอกาส และร ปแบบ การศ กษาทางเล อก จ ดให ม ความเหมาะสมและเต มศ กยภาพของผ เร ยนและย งคงระด บ ค ณภาพตามมาตรฐาน ๗. ส งเสร มสน บสน นระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนให ม ความเข มแข ง และต อเน อง ๘. ประสานหน วยงานท เก ยวข อง วางแนวทางการด แลช วยเหล อ และจ ดการศ กษาท เหมาะสม แก เด กด อยโอกาสท ไม อย ในทะเบ ยนราษฎร เช น บ ตรหลาน ของแรงงานต างด าว เด กไร ส ญชาต เด กพล ดถ น เด กต างด าวเด กไทยท ไม ม เลขประจ าต ว ประชาชน ย ทธศาสตร ท ๓ พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา เป าประสงค ท ๓ คร ผ บร หารสถานศ กษาและบ คลากรทางการศ กษาอ น ม ท กษะท เหมาะสมและม ว ฒนธรรมการทางานท ม งเน นผลส มฤทธ แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๒๐

25 เป าประสงค ท ๖ พ นท พ เศษ ได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เป นพ เศษ กลย ทธ ๑. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร ง และการช วยเหล ออย างต อเน อง ๒. พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษากล มท ม ความจ าเป นต องได ร บ การพ ฒนาเร งด วน ๓. เสร มสร างระบบแรงจ งใจ เพ อให คร และบ คลากรทางการ ศ กษาม ขว ญกาล งใจในการทางาน สอดคล องก บผลส มฤทธ ของน กเร ยน ๔. ประสานและสน บสน นให ก บองค กรและคณะบ คคลท เก ยวข องจ ดเตร ยมและจ ดสรรคร และผ บร หารสถานศ กษาท ม ความสามารถสอดคล องก บ ความต องการของโรงเร ยน และส งคม ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ เป าประสงค ท ๔ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ประส ทธ ภาพ และเป นกลไกข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐานส ค ณภาพระด บ มาตรฐานสากล เป าประสงค ท ๕ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน บ รณาการการทางาน เน นการบร หารแบบม ส วนร วม กระจายอานาจและความร บผ ดชอบ ส สาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา เป าประสงค ท ๖ พ นท พ เศษ ได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เป นพ เศษ กลย ทธ ๑. กระจายอานาจและความร บผ ดชอบ ๒. ส งเสร มการม ส วนร วม ๓. ส งเสร มให สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และองค คณะบ คคลม ความร บผ ดชอบต อผลการดาเน นงาน 4. นโยบายกล มจ งหว ดภาคใต ฝ งอ าวไทย ว ส ยท ศน ศ นย กลางการสร างสรรค เศรษฐก จการเกษตรและการท องเท ยวระด บนานาชาต แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๒๑

26 เป าประสงค รวม 1. พ ชเศรษฐก จยางพาราและปาล มน าม นม ศ กยภาพในการแข งข นและสร าง ม ลค าเพ มแก ระบบเศรษฐก จ 2. การท องเท ยวได ร บการพ ฒนาบนฐานทร พยากรท หลากหลายให ม ช อเส ยงระด บ นานาชาต 3. ไม ผลและส นค าประมงปลอดภ ยต อการบร โภคและม ศ กยภาพในการส งออก 4. การคมนาคมขนส งและระบบโลจ สต กส ของกล มจ งหว ดสมารถรองร บการค า การลงท นการท องเท ยวการเกษตรและการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร 1 การบร หารจ ดการเพ อเพ มม ลค าพ ชเศรษฐก จยางพาราและปาล ม น าม น ย ทธศาสตร 2 การพ ฒนาการท องเท ยวนานาชาต บนฐานทร พยากรและ เอกล กษณ ของพ นท ย ทธศาสตร 3 การพ ฒนาไม ผลและการประมงให ปลอดภ ยและม ศ กยภาพในการ ส งออก ย ทธศาสตร 4 การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานทางคมนาคมขนส งและระบบโลจ สต กส ให รองร บการค า การลงท น การท องเท ยว การเกษตรและการพ ฒนาค ณภาพช ว ต 5. นโยบายจ งหว ดส ราษฎร ธาน ว ส ยท ศน (Vision) เม องเกษตรค ณภาพ การท องเท ยวย งย น ส งคมเป นส ข เป าประสงค รวม (Goals) 1. เพ มศ กยภาพการพ ฒนาเศรษฐก จ ด านการเกษตรและอ ตสาหกรรม เกษตรการท องเท ยวและการขนส งโลจ สต กส 2. ส ส งคมเป นส ขด วยการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชน 3. ม ฐานทร พยากรธรรมชาต และบร หารจ ดการส งแวดล อมท ย งย น พ นธก จ (Missions) 1. พ ฒนาศ กยภาพทางเศรษฐก จ (ด านเกษตรกรรมและอ ตสาหกรรม ต อเน องและการท องเท ยว) ให ม ความม งค งและเจร ญเต บโตอย างม เสถ ยรภาพ 2. พ ฒนาส งคม ค ณธรรมและค ณภาพช ว ตของประชาชน แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๒๒

27 3. บร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมให ย งย น 4. บร หารจ ดการภาคร ฐตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด (Strategic issues) 1. การเพ มศ กยภาพการแข งข นภาคเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร 2. การส งเสร มการท องเท ยวท ย งย น 3. การเช อมโยงเส นทางคมนาคมและศ นย โลจ สต กส (Logistics) ภาคใต ตอนบน 4. การพ ฒนาส งคมปลอดภ ย ค ณภาพช ว ตท ด และม ศ กยภาพ ในการแข งข น 5. การสร างฐานทร พยากรธรรมชาต ท ม นคงและม สภาพแวดล อม ท เหมาะสม แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๒๓

28 ส วนท 3 การว เคราะห สถานภาพของเขตพ นท การศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ได ด าเน นการว เคราะห สถานภาพของเขตพ นท การศ กษา โดยการระดมความค ดเห นจากผ ม ส วนเก ยวข องในการ ก าหนดนโยบาย การน านโยบายส การปฏ บ ต ท งในระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และ สถานศ กษา ประกอบก บการว เคราะห จากข อม ลผลการดาเน นงานท ผ านมา สภาพป ญหา และความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย ซ งสร ปผลการว เคราะห ได ด งน 1. ด านการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ประเด นการพ จารณา จ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา 1. เด กปฐมว ยท กคนม ความพร อมด านร างกาย อารมณ ส งคม และ สต ป ญญาตามหล กส ตร การศ กษาปฐมว ยอย างม ค ณภาพ 1. น กเร ยนม ความพร อม ด านร างกาย อารมณ ส งคมและสต ป ญญา ตามหล กส ตร การศ กษาปฐมว ย 2. คร ผ สอนม ความร ความสามารถและม ท กษะในการจ ดการ เร ยนการสอน 3. โรงเร ยนจ ดการเตร ยม ความพร อมปฐมว ย อย างม ค ณภาพ ผ าน การประเม นค ณภาพ ภายในอย ในระด บด และได ร บการร บรอง การประเม นภายนอก ของ สมศ. ท กโรงเร ยน คร ผ สอนปฐมว ยท เป นอ ตรา จ างม ความร ความสามารถ ท กษะและประสบการณ ใน การจ ดการเร ยนการสอน ค อนข างน อย แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๒๔

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แผนค ออะไร แผนพ ฒนา (เตร ยมก อนทา) แผนปฏ บ ต การ (ทาจร ง) นโยบายค ออะไร การเม องกาหนด (ฝ ายบร หาร ครม.) ส วนราชการนาไปปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 1 แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 2 ประเภทของสถานศ กษาในการประก นค ณภาพภายใน 1. ไม ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสาร รอร บการประเม น 2. ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสารหล กฐานรอร บการประเม

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การปฏ ร ปการศ กษา ให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ

การปฏ ร ปการศ กษา ให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ การปฏ ร ปการศ กษา ให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ (ร าง) กรอบการปฏ ร ปการศ กษาให เป นท ยอมร บในระด บสากลและสอดคล องก บ ความต องการของประเทศ สถานการณ และ ป ญหาท พบ - ค ณภาพผ

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information