คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

Size: px
Start display at page:

Download "คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3"

Transcription

1

2 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท ขยาย โอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ ง พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการ ศ กษาและพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการท สอดคล องก บย ทธศาสตร การจ ดการศ กษา ข นพ นฐาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 ได จ ดท า แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ข นโดยผ านการว เคราะห ความ สอดคล องก บนโยบายของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สภาพป ญหาและ ความต องการในการพ ฒนา เพ อให เขตพ นท การศ กษาใช เป นกรอบแนวทางในการบร หาร และจ ดการศ กษาข นพ นฐานให เป นไปในท ศทางเด ยวก น ซ งม สาระส าค ญ 6 ส วน ประกอบด วย ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา ส วนท 2 นโยบายท เก ยวข องก บ การศ กษา ส วนท 3 การว เคราะห สถานภาพของเขตพ นท การศ กษา ส วนท 4 ท ศทางการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษา ส วนท 5 โครงการ/งบประมาณ และส วนท 6 การบร หารแผนส การปฏ บ ต ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 ขอขอบค ณคณะท างานในการจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ผ ม ส วนได ส วนเส ยท กท านท ม ส วนร วมในการจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานให สาเร จล ล วงไปได ด วยด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 พฤศจ กายน 2557 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ก

3 สารบ ญ หน า คานา ก สารบ ญ ข ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา 1 สภาพท วไป 1 อานาจหน าท 3 โครงสร างการแบ งส วนราชการ 5 ข อม ลพ นฐานการศ กษา 6 ผลการดาเน นงานท ผ านมา 7 ส วนท 2 นโยบายท เก ยวข องก บการศ กษา 14 นโยบายร ฐบาล 14 นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ 16 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 17 นโยบายกล มจ งหว ดภาคใต ฝ งอ าวไทย 21 นโยบายจ งหว ดส ราษฎร ธาน 22 ส วนท 3 การศ กษาสถานภาพของเขตพ นท การศ กษา ด านการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน 24 ด านขยายโอกาสทางการศ กษา 25 ด านการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา 30 ด านการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ 33 ส วนท 4 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษา ว ส ยท ศน (Vision) 36 พ นธก จ (Mission) 36 ค าน ยม (Values) 36 เป าประสงค หล ก (Goals) 36 กลย ทธ (Strategic Issues) 37 ผลผล ตหล ก 37 จ ดเน นการดาเน นงาน 37 แนวทางพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 39 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ข

4 ส วนท 5 โครงการ/งบประมาณ สารบ ญ (ต อ) หน า กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท 72 กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม ม ว ถ ช ว ต 74 ความเป นไทย ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสการเข าถ งบร การการศ กษาให ท วถ ง 75 เสมอภาค อย างม ค ณภาพ กลย ทธ ท 4 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา 75 กลย ทธ ท 5 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ 76 ส วนท 6 การบร หารแผนส การปฏ บ ต 78 แนวทางการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผล 78 ว ธ การต ดตามและประเม นผล 80 ระยะเวลาการต ดตามและประเม นผล 80 หล กเกณฑ การต ดตาม 80 ภาคผนวก 84 คาส งแต งต งคณะกรรมการดาเน นงานโครงการวางแผนการ 85 ข บเคล อนนโยบาย ป งบประมาณ 2558 คาส งแต งต งคณะทางานกล นกรองแผนพ ฒนาการศ กษา 90 ข นพ นฐาน (พ.ศ ) และแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ค

5 สภาพท วไป ส วนท ๑ สภาพการจ ดการศ กษา ท ต ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ต งอย ถนนเอเซ ย (A41) หม ท 1 ต าบลเว ยงสระ อ าเภอเว ยงสระ จ งหว ดส ราษฎร ธาน รห สไปรษณ ย ๘๔๑๙๐ อาณาเขต ท ศเหน อ ต ดต อก บอาเภอเม อง อาเภอกาญจนด ษฐ อาเภอพ นพ น จ งหว ดส ราษฎร ธาน ท ศตะว นออก ต ดต อก บอาเภอถ าพรรณรา จ งหว ดนครศร ธรรมราช ท ศตะว นตก ต ดต อก บอาเภอพ นพ น อาเภอค ร ร ฐน คม จ งหว ดส ราษฎร ธาน และอาเภอปลายพระยา จ งหว ดกระบ ท ศใต ต ดต อก บอาเภอท งใหญ จ งหว ดนครศร ธรรมราช และอาเภอเขาพนม จ งหว ดกระบ อ.เม อง อ.พ นพ น อ.พนม อ.ค ร ร ฐน คม อ.กาญจนด ษฐ จ.นครศร ธรรมราช จ.กระบ แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑

6 การคมนาคม สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ต งอย ห าง จากศาลากลางจ งหว ดส ราษฎร ธาน ระยะทาง 72 ก โลเมตร และม เส นทางคมนาคม ด งต อไปน ทางรถยนต ม ทางหลวงแผ นด น 4 สาย ค อ ๑. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 44 ผ านอ าเภอบ านนาเด ม อ าเภอ เค ยนซา อาเภอเว ยงสระ อาเภอพระแสง 2. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 41 ผ านอ าเภอบ านนาเด ม อ าเภอ บ านนาสาร อาเภอเว ยงสระ อาเภอช ยบ ร 3. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 4035 ผ านอ าเภอบ านนาสาร อาเภอเว ยงสระ อาเภอพระแสง อาเภอช ยบ ร 4. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 4009 ผ านอ าเภอบ านนาสาร อ าเภอ เว ยงสระ ทางรถไฟ ม รถไฟว งผ านและจอดท สถาน อ าเภอบ านนาเด ม อ าเภอบ านนาสาร และอาเภอเว ยงสระ ภ ม ประเทศ เป นท ราบสล บภ เขาส งต า ซ งม ความอ ดมสมบ รณ เหมาะแก การเพาะปล ก ยางพารา ปาล มน าม น และสวนผลไม ม แม น า ล าธารไหลผ าน ในฤด แล งบางพ นท ขาด แคลนน าอ ปโภคบร โภค ในฤด ฝนเก ดอ ทกภ ย เขตพ นท บร การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ม เขตพ นท บร การครอบคล มพ นท 6 อ าเภอของจ งหว ดส ราษฎร ธาน ค อ อ าเภอบ านนาสาร อ าเภอ บ านนาเด ม อาเภอเค ยนซา อาเภอเว ยงสระ อาเภอพระแสง และอาเภอช ยบ ร สภาพเศรษฐก จ ประชากรส วนใหญ ประกอบอาช พทางการเกษตร รายได เฉล ย 279,709 บาท ต อคร วเร อนต อป รายได บ คคลเฉล ย 81,692 บาทต อป แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๒

7 อานาจหน าท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 เป น หน วยงานทางการศ กษาท อย ภายใต การกาก บด แลของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐานม อานาจหน าท ด งน 1. ตามมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม ด งน (๑) อานาจหน าท ในการบร หารและการจ ดการศ กษา และพ ฒนาสาระ ของหล กส ตรการศ กษาให สอดคลองก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานของ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (๒) อ านาจหน าท ในการพ ฒนางานด านว ชาการและจ ดให ม ระบบ ประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาร วมก บสถานศ กษา (๓) ร บผ ดชอบในการพ จารณาแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษา ของสถานศ กษาและสาน กงานเขตพ นท การศ กษา (๔) ปฏ บ ต หน าท อ นตามท กฎหมายกาหนด 2. ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การแบ งส วนราชการภายใน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม ด งน (1) จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนาและมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน และความต องการท องถ น (2) ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา และแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บ ให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งกาก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของ หน วยงานด งกล าว (3) ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษา ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา (4) ก าก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผล สถานศ กษาข นพ นฐานใน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา (5) ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาใน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา (6) ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท ง ทร พยากรบ คคล เพ อ ส งเสร ม สน บสน น การจ ดและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๓

8 (7) จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษาและประเม นผลสถานศ กษาใน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา (8) ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท ง บ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถานบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลาย (9) ด าเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนา การศ กษาในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา (10) ประสาน ส งเสร ม การด าเน นงานของคณะอน กรรมการและ คณะทางานด านการศ กษา (11) ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต างๆ ท ง ภาคร ฐ ภาคเอกชนและองค กรปกครองส วนท องถ น ในฐานะส าน กงานผ แทน กระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา (12) ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษา ท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของหน วยงานใดโดยเฉพาะหร อปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๔

9 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๕

10 ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ตารางท 1 ข อม ลสถานศ กษา สถานศ กษาส งก ด สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน - สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 - สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 จานวน (แห ง) สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน 21 องค กรปกครองส วนท องถ น 8 กองบ ญชาการตารวจตระเวนชายแดน 1 สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต 1 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา 1 กรมการศ กษานอกโรงเร ยน 6 ตารางท 2 ข อม ลน กเร ยน รวมท งส น 208 ส งก ด หมายเหต จานวน (คน) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 25,537 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน 10,448 รวมท งส น 35,985 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๖

11 ตารางท 3 ข อม ลบ คลากร ส งก ด จานวน (คน) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 1,647 ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาท ปฏ บ ต งานใน สถานศ กษา 1,486 พน กงานราชการ 46 คร อ ตราจ าง (แก ป ญหาขาดแคลนคร ข นว กฤต และ โครงการ SP2) บ คลากรในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 81 สาน กงานส งเสร มการศ กษาเอกชน 372 ผ บร หารโรงเร ยน/คร 372 ผลการดาเน นงานท ผ านมา 34 รวม 1,985 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 ได ด าเน นการข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต ประจ าป งบประมาณ 2557 และได สร ปผล การดาเน นงานออกเป น 4 ด าน ด งน 1. ด านค ณภาพการศ กษา 1.1 เด กปฐมว ยท กคนม ความพร อมด านร างกาย อารมณ ส งคมและ สต ป ญญาตามหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย 1.2 น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 อ านออก เข ยนได และน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 อ านคล อง เข ยนคล อง น กเร ยนท กคนผ านเกณฑ การประเม นค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ระด บด ข นไป แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๗

12 1.4 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก น ค ณภาพผ เร ยน (NT) ช น ป. 3 ป การศ กษา 2556 ด งน ความสามารถ ระด บการสอน ป กศ ประเทศ ป กศ 2556 ป กศ สพป.สฏ.3 ป กศ 2556 ผลต าง ด านภาษา ด านคานวณ ด านเหต ผล รวมท กด าน ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-Net) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2556 ด งน กล มสาระ ข อม ลฐาน ค า ค าคะแนนเฉล ย เป าหมาย ป การศ กษา 2556 ป 2554 ป 2555 ป กศ ระด บ เขตพ นท ระด บ สพฐ. ระด บ ประเทศ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ส ขศ กษา ศ ลปศ กษา การงานอาช พ รวมเฉล ย แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๘

13 1.6 ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O Net) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2556 ด งน ค า ค าคะแนนเฉล ย ข อม ลฐาน กล มสาระ เป าหมาย ป การศ กษา 2556 ป 2554 ป 2555 ป ระด บ ระด บ ระด บ กศ เขตพ นท สพฐ. ประเทศ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ส ขศ กษา ศ ลปศ กษา การงานอาช พ รวมเฉล ย ผลการแข งข นท กษะทางว ชาการงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนคร งท 63 ได ร บรางว ลชนะเล ศ ระด บภาค (ลาด บท 5) และระด บประเทศ (ลาด บท 6) 1.8 ได ร บรางว ลพระราชทาน ประจ าป การศ กษา 2556 ประเภท น กเร ยน ระด บประถมศ กษาสถานศ กษาขนาดเล ก ค อเด กหญ งประภ สสร ส หาโมก น กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนว ดเพ งประด ษฐาราม 2. ด านโอกาสทางการศ กษา 2.1 เด กปฐมว ยท กคนม ความพร อมด านร างกาย อารมณ ส งคมและ สต ป ญญาตามหล กส ตรการศ กษาปฐมว ย 2.2 เด กท ม อาย ถ งเกณฑ บ งค บเข าเร ยนป การศ กษา 2556 จ านวน 3,460 คน ได เข าเร ยนจานวน 3,460 คน ค ดเป น อ ตราการออกกลางค นในระด บประถมศ กษาค ดเป น 0.12 ระด บม ธยมศ กษาค ดเป น ผ เร ยนท จบช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2556 จ านวน 2,926 คน ได ศ กษาต อระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 จานวน 2,926 คน ค ดเป น 100 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๙

14 2.5 ผ เร ยนท จบช นม ธยมศ กษาป ท 3 จานวน 699 คน ได ศ กษาต อ ในระด บช นม ธยมศ กษา ป ท 4 จานวน 690 คน ค ดเป น ผ ปกครองม ความพ งพอใจท ได ร บการบร การการศ กษาข นพ นฐาน ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 ม ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการยกย อง เช ดช เก ยรต ด งน 3.1 รางว ลจากสาน กงานเลขาธ การค ร สภา ประจาป 2557 ด งน 1) คร ผ สอนด เด น จานวน 10 ราย 2) คร ด ในดวงใจ จานวน 3 ราย 3) รางว ลค ร สภา จานวน 2 ราย 3.2 รางว ลจากส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มสว สด การและ สว สด ภาพคร และบ คลากรทางการศ กษาตามโครงการคร ด ม ท กว น 1) ส ดยอดคร ด นางกาญจนา เสส ต ง 2) ครอบคร วคร ด นางกฤต ยา หน ชม 3.3 รางว ลจากสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 1) OBEC AWARDS ระด บชาต ป การศ กษา 2556 จ านวน 11 ราย 2) หน งแสนคร ด จานวน 194 ราย 3.4 การค ดเล อกเป นผ บ งค บบ ญชาล กเส อด เด น ระด บเขตพ นท การศ กษา ประจาป ) ประเภทผ บร หาร ได แก นายน คม อ อนเกตพล โรงเร ยนบ านเขาร กษ นายส ราษฎร ส ภาวงศ โรงเร ยนบ านโคกมะม วง นายสมพร ไชยป นต โรงเร ยนบ านยวนปลา 2) ประเภทผ สอน ได แก นางร ตต ยา ช ช วยส วรรณ โรงเร ยนว ดคลองฉนวน นางสาวส ดาวรรณ แพก ล โรงเร ยนบ านธารอาร นางสาวณฐกร ร กษ ธรรม โรงเร ยนบ านเขาร กษ นายบ ญโช อานวย โรงเร ยนบ านโคกมะม วง แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๐

15 4. ด านการบร หารจ ดการ 4.1 สถานศ กษาในส งก ดท กโรงม ระบบการประก นค ณภาพภายในท เข มแข งครบองค ประกอบตามกฎกระทรวง 4.2 ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของ สมศ. รอบสาม ด งน จานวนโรงเร ยน ท เข าร บการ ประเม น จานวนโรงเร ยน ท ร บทราบผลการ ประเม น 95 โรง 95 โรง ผลการประเม น ร บรอง ไม ร บรอง ค ณภาพ ค ณภาพ 80โรง 15 โรง ( ( 84.21) 15.79) หมายเหต 4.3 ผลการบร หารจ ดการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ป งบประมาณ 2556 ส าน กต ดตามและประเม นผล การจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ด งน กลย ทธ ป 2555 ป 2556 ผลต าง 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท ก ระด บตามหล กส ตร 2. ปล กฝ งค ณธรรม ความสาน กในความเป น ชาต ไทย 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยน 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ไม ประเม น พ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล รวมเฉล ย แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๑

16 4.4 ผลการด าเน นงานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (KRS) ประจาป งบประมาณ 2556 ม ต คะแนน ประเม น ม ต ภายนอก (External Impacts) (น าหน ก 26.1) นโยบายสาค ญเร งด วนของร ฐบาลและภารก จหล ก (น าหน ก 22.1) ความพ งพอใจของผ ร บบร การ (น าหน ก 4) ม ต ภายใน (Internal Management) (น าหน ก 22.83) ระด บความสาเร จของการจ ดท าต นท นต อหน วยผลผล ต (น าหน ก 3) ความสาเร จของการเบ กจ ายเง นงบประมาณ (น าหน ก 1) ระด บความสาเร จของปร มาณผลผล ตท ทาได จร งเปร ยบเท ยบก บ เป าหมายผลผล ตตามเอกสารงบประมาณรายจ าย (น าหน ก 0.83) ระด บความสาเร จของการดาเน นการตามมาตรการประหย ด พล งงานของส วนราชการ (น าหน ก 3) ระด บความสาเร จของการปร บปร งกระบวนการ (น าหน ก 4) ระด บความสาเร จของการพ ฒนาบ คลากร (น าหน ก 5) ระด บความสาเร จของการพ ฒนาปร บปร งสารสนเทศ (น าหน ก 3) ระด บความสาเร จของการพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ (น าหน ก 3) ระด บความสาเร จของการดาเน นโครงการสร างความโปร งใสใน การปฏ บ ต ราชการ (น าหน ก 0) รวม (น าหน ก 48.93) แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๒

17 4.5 ผลการดาเน นงานตามตามแผนปฏ บ ต ราชการ (ARS) ประจาป งบประมาณ 2556 กลย ทธ 1. พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร และสงเสร มความสามารถดานเทคโนโลย เพ อ เปนเคร องม อใน การเร ยนร 2. ปล กฝงค ณธรรม ความสาน กในความเปนชาต ไทยและว ถ ช ว ตตาม หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาใหท วถ ง ครอบคล มผ เร ยนไดร บโอกาส ในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ 4. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบใหสามารถจ ดการ เร ยนการสอนไดอยางม ค ณภาพ 5. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการตามแนวทางการกระจาย อานาจศ กษาหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน และความร วมม อก บองค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและ สน บสน นการจ ดการศ กษา ระด บคะแนน แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๓

18 ส วนท 2 นโยบายท เก ยวข องก บการศ กษา การจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให ม ค ณภาพตามมาตรฐาน น น จ าเป นอย างย งท จะต อง ว เคราะห นโยบายด านการศ กษาท เก ยวข องท กระด บ ซ งประกอบด วย 1. นโยบายร ฐบาล นโยบายด านการศ กษาและการเร ยนร การทะน บาร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ตามค าแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ร ฐบาลจะนาการศ กษา ศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ความภาคภ ม ใจในประว ต ศาสตร และความเป นไทยมาใช สร างส งคมให เข มแข งอย างม ค ณภาพและค ณธรรมควบค ก นด งน 1) จ ดให ม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร โดยให ความส าค ญท งการศ กษาใน ระบบและการศ กษาทางเล อกไปพร อมก น เพ อสร างค ณภาพของคนไทยให สามารถเร ยนร พ ฒนาตนได เต มตามศ กยภาพ ประกอบอาช พและดารงช ว ตได โดยม ความใฝ ร และท กษะท เหมาะสม เป นคนด ม ค ณธรรม สร างเสร มค ณภาพการเร ยนร โดยเน นการเร ยนร เพ อสร าง ส มมาช พในพ นท ลดความเหล อมล า และพ ฒนาก าล งคนให เป นท ต องการเหมาะสมก บ พ นท ท งในด านการเกษตร อ ตสาหกรรม และธ รก จบร การ 2) ในระยะเฉพาะหน า จะปร บเปล ยนการจ ดสรรงบประมาณสน บสน นการศ กษา ให สอดคล องก บความจ าเป นของผ เร ยนและล กษณะพ นท ของสถานศ กษา และปร บปร ง และบ รณาการระบบการก ย มเง นเพ อการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพเพ อเพ มโอกาสแก ผ ยากจนหร อด อยโอกาส จ ดระบบการสน บสน นให เยาวชนและประชาชนท วไปม ส ทธ เล อก ร บบร การการศ กษาท งในระบบโรงเร ยนและนอกโรงเร ยน โดยจะพ จารณาจ ดให ม ค ปอง การศ กษาเป นแนวทางหน ง 3) ให องค กรภาคประชาส งคม ภาคเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น และ ประชาชนท วไปม โอกาสร วมจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพและท วถ ง และร วมในการปฏ ร ป การศ กษาและการเร ยนร กระจายอานาจการบร หารจ ดการศ กษาส สถานศ กษา เขตพ นท การศ กษา และองค กรปกครองส วนท องถ นตามศ กยภาพและความพร อม โดยให สถานศ กษาสามารถเป นน ต บ คคลและบร หารจ ดการได อย างอ สระและคล องต วข น แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๔

19 4) พ ฒนาคนท กช วงว ยโดยส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต เพ อให สามารถม ความร และท กษะใหม ท สามารถประกอบอาช พได หลากหลายตามแนวโน มการจ างงานใน อนาคต ปร บกระบวนการเร ยนร และหล กส ตรให เช อมโยงก บภ ม ส งคม โดยบ รณาการ ความร และค ณธรรมเข าด วยก นเพ อให เอ อต อการพ ฒนาผ เร ยนท งในด านความร ท กษะ การใฝ เร ยนร การแก ป ญหา การร บฟ งความเห นผ อ น การม ค ณธรรม จร ยธรรม และความ เป นพลเม องด โดยเน นความร วมม อระหว างผ เก ยวข องท งในและนอกโรงเร ยน 5) ส งเสร มอาช วศ กษาและการศ กษาระด บว ทยาล ยช มชน เพ อสร างแรงงานท ม ท กษะโดยเฉพาะในท องถ นท ม ความต องการแรงงาน และพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา ให เช อมโยงก บมาตรฐานว ชาช พ 6) พ ฒนาระบบการผล ตและพ ฒนาคร ท ม ค ณภาพและม จ ตว ญญาณของความ เป นคร เน นคร ผ สอนให ม ว ฒ ตรงตามว ชาท สอน น าเทคโนโลย สารสนเทศและเคร องม อท เหมาะสมมาใช ในการเร ยนการสอนเพ อเป นเคร องม อช วยคร หร อเพ อการเร ยนร ด วย ตนเอง เช น การเร ยนทางไกล การเร ยนโดยระบบอ เล กทรอน กส เป นต น รวมท งปร บระบบ การประเม นสมรรถนะท สะท อนประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอนและการพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยนเป นสาค ญ ๗) ทะน บ าร งและอ ปถ มภ พระพ ทธศาสนาและศาสนาอ น ๆ สน บสน นให องค กรทางศาสนาม บทบาทส าค ญในการปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ตลอดจนพ ฒนา ค ณภาพช ว ตสร างส นต ส ขและความปรองดองสมานฉ นท ในส งคมไทยอย างย งย น และม ส วนร วมในการพ ฒนาส งคมตามความพร อม ๘) อน ร กษ ฟ นฟ และเผยแพร มรดกทางว ฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ น ภ ม ป ญญาท องถ น รวมท งความหลากหลายของศ ลปว ฒนธรรมไทย เพ อการเร ยนร สร าง ความภาคภ ม ใจในประว ต ศาสตร และความเป นไทย น าไปส การสร างความส มพ นธ อ นด ใน ระด บประชาชน ระด บชาต ระด บภ ม ภาค และระด บนานาชาต ตลอดจนเพ มม ลค าทาง เศรษฐก จให แก ประเทศ ๙) สน บสน นการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ว ฒนธรรมของประเทศเพ อนบ าน และว ฒนธรรมสากล และการสร างสรรค งานศ ลปะและว ฒนธรรมท เป นสากล เพ อเตร ยม เข าส เสาหล กว ฒนธรรมของประชาคมอาเซ ยนและเพ อการเป นส วนหน งของประชาคมโลก ๑๐) ปล กฝ งค าน ยมและจ ตส าน กท ด รวมท งสน บสน นการผล ตส อค ณภาพ เพ อเป ดพ นท สาธารณะให เยาวชนและประชาชนได ม โอกาสแสดงออกอย างสร างสรรค แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๕

20 2. นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน กระทรวงศ กษาธ การม งปฏ ร ปการศ กษาท งระบบ โดยยกระด บค ณภาพการศ กษา สร างโอกาสให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างท วถ ง และสร างการม ส วนร วมของท กภาค ส วน เพ อให พลเม องม ค ณภาพม ความสมานฉ นท ปรองดอง ม ระเบ ยบว น ย ม ความ ภาคภ ม ใจในประว ต ศาสตร และความเป นไทย สามารถเสร มสร างความม นคงของชาต และ ศ กยภาพในการแข งข นให เป นท ยอมร บในระด บสากล พ นธก จ 1. ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยน 2. เสร มสร างโอกาสทางการศ กษาแก ประชาชนอย างเสมอภาค 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการการศ กษาตามหล กธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร 1. การสร างความสมานฉ นท สาม คค ปรองดอง แก ประชาชน 2. การเพ มและกระจายโอกาสทางการศ กษาให แก ประชาชนอย างเท าเท ยม 3. การเพ มศ กยภาพในการแข งข น และส งเสร มการว จ ยพ ฒนาประเทศ 4. การปฏ ร ปการเร ยนร และยกระด บค ณภาพการศ กษา ปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรมและจ ตสาน กความเป นไทย 5. การปฏ ร ปคร โดยเน นการผล ตและพ ฒนาคร ท ม ค ณภาพ 6. การปฏ ร ประบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ 7. การพ ฒนาการศ กษาในจ งหว ดชายแดนภาคใต 8. การเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 9. การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษาให ท นสม ย เป าประสงค 1. น กเร ยน น กศ กษา ประชาชนได ร บความร ความเข าใจในประว ต ศาสตร ไทย และย ดหล กความสมานฉ นท สาม คค ปรองดอง ม ท ศนคต ความเป นประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 2. น กเร ยน น กศ กษาท กกล ม ได ร บโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท กาหนดไว 3. ก าล งคนระด บกลางและระด บส งม ค ณภาพ มาตรฐาน สามารถแข งข นได ใน ระด บสากล แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๖

21 4. ประชาชนได ร บความร ความเข าใจในว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม 5. ผลงานการศ กษาและว จ ยเพ อบร การร กษาพยาบาลและส งเสร มส ขภาพได ร บ การพ ฒนา 6. ผลงานว จ ยและนว ตกรรมท ได ร บการเผยแพร นาไปใช ประโยชน หร อต อยอดใน เช งพาณ ชย 7. ประชาชนได ร บการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ตท ม มาตรฐานค ณภาพ 8. ประชาชนได ร บความร ความเข าใจ ม ความตระหน กร วมอน ร กษ และท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย 9. คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาตามเส นทางว ชาช พท งระบบ เต มตามศ กยภาพ เพ อยกระด บเข าส มาตรฐานว ชาช พช นส ง 10. หน วยงานม ระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล 11. ประชาชนในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพและยกระด บ ค ณภาพช ว ต 12. น กเร ยน น กศ กษา คร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการ เสร มสร างความส มพ นธ และพ ฒนาความร วมม อก บประเทศในภ ม ภาค 13. หน วยงานม ระบบบร หารและจ ดการความร รองร บการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา 3. นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ว ส ยท ศน การศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทย ม ค ณภาพ และมาตรฐานระด บสากล บน พ นฐานของความเป นไทย พ นธก จ 1. ส งเสร มและสน บสน นให ประชากรว ยเร ยนท กคน ได ร บการศ กษาอย างท วถ ง และม ค ณภาพ 2. ส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตาม หล กส ตร 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท เน นการม ส วนร วมเพ อเสร มสร างความร บผ ดชอบ ต อค ณภาพการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๗

22 เป าประสงค 1. น กเร ยนระด บก อนประถมศ กษาม พ ฒนาการท เหมาะสมตามช วงว ยและได สมด ลและน กเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐานท กคน ม พ ฒนาการเหมาะสมตามช วงว ย และม ค ณภาพ 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ งม ค ณภาพ และเสมอภาค 3. คร ผ บร หารสถานศ กษาและบ คลากรทางการศ กษาอ น ม ท กษะท เหมาะสม และม ว ฒนธรรมการทางานท ม งเน นผลส มฤทธ 4. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ประส ทธ ภาพและเป นกลไก ข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐานการศ กษาส ค ณภาพมาตรฐานระด บสากล 5. ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานบ รณาการการท างานเน นการ บร หารแบบม ส วนร วมกระจายอานาจและความร บผ ดชอบส ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา 6. พ นท พ เศษได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท ๑ พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท เป าประสงค ท ๑ น กเร ยนระด บก อนประถมศ กษาม พ ฒนาการท เหมาะสมตามช วงว ยและได สมด ล และน กเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐานท กคนม พ ฒนาการเหมาะสมตามช วงว ยและม ค ณภาพ กลย ทธ ๑. จ ดระบบข อม ลสารสนเทศท เก ยวข องก บค ณภาพของผ เร ยน ท กระด บ ท กประเภท ให ม ประส ทธ ภาพ ๒. ประชาส มพ นธ สร างความเข าใจในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ให แก ผ ปกครองช มชน ส งคมและสาธารณชน ม งพ ฒนาผ เร ยนท เหมาะสมก บว ยท กษะ และค ณล กษณะท จาเป นของน กเร ยนท สถานประกอบการต องการและท จ าเป นต อการใช ช ว ตในอนาคต เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาไทยส มาตรฐานสากล บนพ นฐานของความ เป นไทย ๓. สน บสน นการจ ดสรรงบประมาณ ในร ปแบบท ส งเสร มการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษาท สอดคล องก บบร บทของพ นท รวมถ งระด บและประเภทของ ผ เร ยน แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๘

23 ๔. ส งเสร มการน าหล กส ตรไปส การปฏ บ ต ให เก ดประส ทธ ภาพ รวมถ งการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษาให สอดคล องก บความต องการของช มชน ส งคม ท องถ น และผ เร ยน ๕. ใช ส อการเร ยนการสอน เทคโนโลย และนว ตกรรมท หลากหลาย เพ อส งเสร มการเร ยนร ท งในห องเร ยนและนอกห องเร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๖. จ ดระบบน เทศ ต ดตามผล และรายงานผล ให ม ความเข มแข ง และต อเน องเป นร ปธรรมและหลากหลายม ต เน นการน เทศแบบก ลยาณม ตร ๗. สน บสน นให ม การแนะแนวผ เร ยน ให ม แรงจ งใจในการเร ยน เพ อการเร ยนต อและการม อาช พส จร ต เพ อความม นคงในช ว ต ด วยผ แนะแนวท หลากหลาย เช น คร ผ ประกอบอาช พต าง ๆ ท งท เป นผ ปกครอง ศ ษย เก าผ ท ท างานสถาน ประกอบการใน/นอกพ นท ๘. ส งเสร มสน บสน นการนาการทดสอบ O-NET การประเม นของ PISA และระบบการทดสอบกลางของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานมา เป นส วนหน งในการจ ดการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพและมาตรฐานท ใกล เค ยงก น ๙. ส งเสร มการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาให ม ความ เข มแข งเพ อรองร บการประเม นภายนอก ๑๐. จ ดระบบการจ ดการศ กษาข นพ นฐานให ม การเร ยนการสอน ท งว ชาสาม ญ และว ชาช พ เพ อรองร บการม อาช พต งแต การเร ยนในระด บการศ กษาข น พ นฐาน ๑๑. ส งเสร มการเร ยนการสอนภาษาต างประเทศโดยเฉพาะ ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร และภาษาอาเซ ยนอย างน อย ๑ ภาษา เพ อรองร บการก าวส ประชาคมอาเซ ยน ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ และส มาตรฐานสากล ๑๒. ประสานหน วยงานท เก ยวข องก บการค ดเล อกผ เร ยนท จบ การศ กษาข นพ นฐานเพ อเร ยนต อให ม ว ธ การค ดเล อกท หลากหลายสอดคล องก บหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐาน นอกเหน อจากการว ดความร และความสามารถในการสอบแข งข น ย ทธศาสตร ท ๒ ขยายโอการเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ งครอบคล มผ เร ยน ให ได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ และม ค ณภาพ เป าประสงค ท ๒ ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษา ข นพ นฐานอย างท วถ งม ค ณภาพ และเสมอภาค แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๑๙

24 เป าประสงค ท ๖ พ นท พ เศษ ได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ กลย ทธ ๑. พ ฒนาระบบข อม ลสารสนเทศ น กเร ยนเป นรายบ คคล ท งใน เช งปร มาณและค ณภาพให ม ประส ทธ ภาพ ๒. สน บสน นการบร หารจ ดการงบประมาณ ประเภทงบเง น อ ดหน นรายห วให ผ เร ยน เพ อพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร แบบตามต วผ เร ยน (Demandside Financing) ม การเช อมโยงก บหน วยงานท เก ยวข อง และหน วยงานท จ ดการศ กษาข น พ นฐาน เน นการบร หารงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ ๓. ส งเสร มให ผ เร ยนท กระด บ และท กประเภท ม โอกาสเข าเร ยน ในโรงเร ยนท ม ค ณภาพ เร ยนจนจบหล กส ตร ม โอกาสเร ยนต อ ม อาช พท ส จร ตและม นคง ในช ว ต ๔. สน บสน นโรงเร ยนด ม ค ณภาพ ท งในระด บประถมศ กษาและ ระด บม ธยมศ กษาให เป นโรงเร ยนท ม ร ปแบบการเร ยนการสอนท ม งส มาตรฐานสากล บน พ นฐานของความเป นไทย ให ครอบคล มท กจ งหว ดkอาเภอตาบล ๕. สน บสน นให โรงเร ยนท จ ดการศ กษาระด บม ธยมศ กษาตอน ปลายในพ นท พ เศษม โอกาสจ ดการศ กษาด านว ชาช พท งท จ ดเองและสร างความร วมม อก บ หน วยงานอ น เพ อเป นการสร างอาช พส จร ตให ก บผ เร ยน ๖. ส งเสร มการจ ดการศ กษาในร ปแบบท หลากหลาย ท งใน ร ปแบบปกต ร ปแบบเพ อความเป นเล ศ ร ปแบบเพ อเด กพ การ เด กด อยโอกาส และร ปแบบ การศ กษาทางเล อก จ ดให ม ความเหมาะสมและเต มศ กยภาพของผ เร ยนและย งคงระด บ ค ณภาพตามมาตรฐาน ๗. ส งเสร มสน บสน นระบบด แลช วยเหล อผ เร ยนให ม ความเข มแข ง และต อเน อง ๘. ประสานหน วยงานท เก ยวข อง วางแนวทางการด แลช วยเหล อ และจ ดการศ กษาท เหมาะสม แก เด กด อยโอกาสท ไม อย ในทะเบ ยนราษฎร เช น บ ตรหลาน ของแรงงานต างด าว เด กไร ส ญชาต เด กพล ดถ น เด กต างด าวเด กไทยท ไม ม เลขประจ าต ว ประชาชน ย ทธศาสตร ท ๓ พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา เป าประสงค ท ๓ คร ผ บร หารสถานศ กษาและบ คลากรทางการศ กษาอ น ม ท กษะท เหมาะสมและม ว ฒนธรรมการทางานท ม งเน นผลส มฤทธ แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๒๐

25 เป าประสงค ท ๖ พ นท พ เศษ ได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เป นพ เศษ กลย ทธ ๑. พ ฒนาองค ความร และสมรรถนะของคร ผ านการปฏ บ ต จร ง และการช วยเหล ออย างต อเน อง ๒. พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษากล มท ม ความจ าเป นต องได ร บ การพ ฒนาเร งด วน ๓. เสร มสร างระบบแรงจ งใจ เพ อให คร และบ คลากรทางการ ศ กษาม ขว ญกาล งใจในการทางาน สอดคล องก บผลส มฤทธ ของน กเร ยน ๔. ประสานและสน บสน นให ก บองค กรและคณะบ คคลท เก ยวข องจ ดเตร ยมและจ ดสรรคร และผ บร หารสถานศ กษาท ม ความสามารถสอดคล องก บ ความต องการของโรงเร ยน และส งคม ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ เป าประสงค ท ๔ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ประส ทธ ภาพ และเป นกลไกข บเคล อนการศ กษาข นพ นฐานส ค ณภาพระด บ มาตรฐานสากล เป าประสงค ท ๕ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน บ รณาการการทางาน เน นการบร หารแบบม ส วนร วม กระจายอานาจและความร บผ ดชอบ ส สาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา เป าประสงค ท ๖ พ นท พ เศษ ได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา เป นพ เศษ กลย ทธ ๑. กระจายอานาจและความร บผ ดชอบ ๒. ส งเสร มการม ส วนร วม ๓. ส งเสร มให สถานศ กษาและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และองค คณะบ คคลม ความร บผ ดชอบต อผลการดาเน นงาน 4. นโยบายกล มจ งหว ดภาคใต ฝ งอ าวไทย ว ส ยท ศน ศ นย กลางการสร างสรรค เศรษฐก จการเกษตรและการท องเท ยวระด บนานาชาต แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๒๑

26 เป าประสงค รวม 1. พ ชเศรษฐก จยางพาราและปาล มน าม นม ศ กยภาพในการแข งข นและสร าง ม ลค าเพ มแก ระบบเศรษฐก จ 2. การท องเท ยวได ร บการพ ฒนาบนฐานทร พยากรท หลากหลายให ม ช อเส ยงระด บ นานาชาต 3. ไม ผลและส นค าประมงปลอดภ ยต อการบร โภคและม ศ กยภาพในการส งออก 4. การคมนาคมขนส งและระบบโลจ สต กส ของกล มจ งหว ดสมารถรองร บการค า การลงท นการท องเท ยวการเกษตรและการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ประเด นย ทธศาสตร ย ทธศาสตร 1 การบร หารจ ดการเพ อเพ มม ลค าพ ชเศรษฐก จยางพาราและปาล ม น าม น ย ทธศาสตร 2 การพ ฒนาการท องเท ยวนานาชาต บนฐานทร พยากรและ เอกล กษณ ของพ นท ย ทธศาสตร 3 การพ ฒนาไม ผลและการประมงให ปลอดภ ยและม ศ กยภาพในการ ส งออก ย ทธศาสตร 4 การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานทางคมนาคมขนส งและระบบโลจ สต กส ให รองร บการค า การลงท น การท องเท ยว การเกษตรและการพ ฒนาค ณภาพช ว ต 5. นโยบายจ งหว ดส ราษฎร ธาน ว ส ยท ศน (Vision) เม องเกษตรค ณภาพ การท องเท ยวย งย น ส งคมเป นส ข เป าประสงค รวม (Goals) 1. เพ มศ กยภาพการพ ฒนาเศรษฐก จ ด านการเกษตรและอ ตสาหกรรม เกษตรการท องเท ยวและการขนส งโลจ สต กส 2. ส ส งคมเป นส ขด วยการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชน 3. ม ฐานทร พยากรธรรมชาต และบร หารจ ดการส งแวดล อมท ย งย น พ นธก จ (Missions) 1. พ ฒนาศ กยภาพทางเศรษฐก จ (ด านเกษตรกรรมและอ ตสาหกรรม ต อเน องและการท องเท ยว) ให ม ความม งค งและเจร ญเต บโตอย างม เสถ ยรภาพ 2. พ ฒนาส งคม ค ณธรรมและค ณภาพช ว ตของประชาชน แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๒๒

27 3. บร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมให ย งย น 4. บร หารจ ดการภาคร ฐตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด ประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด (Strategic issues) 1. การเพ มศ กยภาพการแข งข นภาคเกษตรและอ ตสาหกรรมเกษตร 2. การส งเสร มการท องเท ยวท ย งย น 3. การเช อมโยงเส นทางคมนาคมและศ นย โลจ สต กส (Logistics) ภาคใต ตอนบน 4. การพ ฒนาส งคมปลอดภ ย ค ณภาพช ว ตท ด และม ศ กยภาพ ในการแข งข น 5. การสร างฐานทร พยากรธรรมชาต ท ม นคงและม สภาพแวดล อม ท เหมาะสม แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๒๓

28 ส วนท 3 การว เคราะห สถานภาพของเขตพ นท การศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ได ด าเน นการว เคราะห สถานภาพของเขตพ นท การศ กษา โดยการระดมความค ดเห นจากผ ม ส วนเก ยวข องในการ ก าหนดนโยบาย การน านโยบายส การปฏ บ ต ท งในระด บส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และ สถานศ กษา ประกอบก บการว เคราะห จากข อม ลผลการดาเน นงานท ผ านมา สภาพป ญหา และความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย ซ งสร ปผลการว เคราะห ได ด งน 1. ด านการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ประเด นการพ จารณา จ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา 1. เด กปฐมว ยท กคนม ความพร อมด านร างกาย อารมณ ส งคม และ สต ป ญญาตามหล กส ตร การศ กษาปฐมว ยอย างม ค ณภาพ 1. น กเร ยนม ความพร อม ด านร างกาย อารมณ ส งคมและสต ป ญญา ตามหล กส ตร การศ กษาปฐมว ย 2. คร ผ สอนม ความร ความสามารถและม ท กษะในการจ ดการ เร ยนการสอน 3. โรงเร ยนจ ดการเตร ยม ความพร อมปฐมว ย อย างม ค ณภาพ ผ าน การประเม นค ณภาพ ภายในอย ในระด บด และได ร บการร บรอง การประเม นภายนอก ของ สมศ. ท กโรงเร ยน คร ผ สอนปฐมว ยท เป นอ ตรา จ างม ความร ความสามารถ ท กษะและประสบการณ ใน การจ ดการเร ยนการสอน ค อนข างน อย แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน (พ.ศ ) ๒๔

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information