โครงการ ๑ ช วย ๙ ๑. หล กการและเหต ผล

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการ ๑ ช วย ๙ ๑. หล กการและเหต ผล"

Transcription

1 โครงการ ๑ ช วย ๙ ๑. หล กการและเหต ผล ตามผลการส ารวจโครงการประเม นผลการจ ดศ กษาของประเทศสมาช ก (Program for International Student Assessment -PISA) ขององค การเพ อความร วมม อทางเศรษฐก จและการพ ฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) พบว า เยาวชนไทยม ผลส มฤทธ ทางการศ กษาต ากว าเกณฑ มาตรฐาน โดยเฉพาะเม อเปร ยบเท ยบก บนานาประเทศ แม ว าร ฐบาลท ก ช ดจะพยายามปฏ ร ปการศ กษาและจ ดสรรงบประมาณสน บสน น เพ อการลงท นทางการศ กษาก ตาม สะท อนให เห นถ งป ญหาด านการจ ด การศ กษา ท จ าเป นต องม แรงหน นช วยจากภายนอก การสร าง ห วงโซ ค ณภาพทางการศ กษา ของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม น ค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) ท หน นเสร มการจ ดการศ กษาต งแต ระด บการศ กษาข นพ นฐาน การอาช วศ กษา และการอ ดมศ กษา ใน การน าผลการประเม นไปใช เพ อพ ฒนาสถานศ กษา โดยใช แนวทาง ๑ ช วย ๙ (๑ สถานศ กษา ช วย ๙ สถานศ กษา) ซ งเป นแนวทางท สน บสน นให สถานศ กษาท ม ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) ในระด บด มาก ท ม จ ตอาสา สม ครเป นแกนน าใน การให ความร วมม อช วยเหล อการพ ฒนาสถานศ กษาท ม ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสองในระด บค ณภาพต ากว าด มากให ม พ ฒนาการ ของค ณภาพการศ กษาการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) เป นความร วมม อระหว าง ส าน กงานร บรองมาตรฐานและ ประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) ก บสถานศ กษาท สม ครเข าร วมโครงการฯ เสม อน หม นม ตร ร วมพ ฒนา ในล กษณะ ห วงโซ ค ณภาพทางการศ กษา ท กระจายออกไปอย างกว างขวางและต อเน อง น าไปส ว ถ ช ว ตค ณภาพ ท เช อว าเป นแนวทางหน งท จะน าไปส การพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาอย างย งย น ๒. ว ตถ ประสงค ของโครงการ ๒.๑ เพ อส งเสร มให สถานศ กษาท ม ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) ต ากว าระด บด มาก น าผลการ ประก นค ณภาพภายในและการประเม นค ณภาพภายนอก รวมท งข อเสนอแนะไปใช ในการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน สถานศ กษา และ ระบบบร หารสถานศ กษา ๒.๒ เพ อข บเคล อนให สถานศ กษาท ม ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) หร อการประเม นค ณภาพ ภายนอกรอบสามในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระด บด มาก สามารถพ ฒนาและเพ มพ นศ กยภาพของสถานศ กษาอย างต อเน องส ความเป นเล ศ ๒.๓ เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างสถานศ กษาท ม ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) หร อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระด บด มากก บสถานศ กษาอ น ๆ ท ผลการ ประเม นระด บต ากว าให สามารถแลกเปล ยนเร ยนร และช วยเหล อซ งก นและก นในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓. เป าหมายของการด าเน นงาน สถานศ กษาท ม ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) ต ากว าระด บด มากท เข าร วมโครงการ ม ค าเฉล ยผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามด ข นกว าผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓)

2 ๔. เง อนไขและค ณสมบ ต ของสถานศ กษาท สม ครเข าร วมโครงการ สถานศ กษาท จะเข าร วมโครงการ ๑ ช วย ๙ จะต องอย ภายใต เง อนไขและม ค ณสมบ ต ด งน ๔.๑ เง อนไข ๔.๑.๑ สถานศ กษาเข าร วมโครงการโดยความสม ครใจ และเป นผ เสนอขอเข าร วมโครงการเอง ๔.๑.๒ เป นสถานศ กษาท จ ดการศ กษาในระด บอ ดมศ กษา ด านอาช วศ กษา หร อ การศ กษาข นพ นฐาน สถานศ กษาสามารถสม ครเข าร วมโครงการ ได เพ ยงกล มใดกล มหน ง ค อ สถานศ กษาแกนน า หร อ สถานศ กษาเคร อข ายการพ ฒนา ๔.๑.๓ สถานศ กษาแกนน าจะต องลงนามในบ นท กความร วมม อก บ สมศ. ในการพ ฒนาสถานศ กษาเคร อข ายการพ ฒนาอย างน อย ๙ แห ง และ สถานศ กษาเคร อข ายการพ ฒนาจะต องลงนามในบ นท กความร วมม อก บสถานศ กษาแกนน า ๔.๒ ค ณสมบ ต ของสถานศ กษาท สม ครเข าร วมโครงการ ๔.๒.๑ สถานศ กษาแกนน าหร อเร ยกโดยย อว า สถานศ กษาท เป น ๑ สถานศ กษาท สม ครเข าร วมโครงการในกล มน จะต องม ค ณสมบ ต ด งน ๑) ได ร บการร บรองมาตรฐานค ณภาพจาก สมศ. และม ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง(พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒๕๕๓) ในภาพรวมระด บด มากเท าน น หร อเป นสถานศ กษาท ได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ม ผลการ ประเม นในภาพรวมระด บด มากและได ร บการร บรองมาตรฐานค ณภาพจาก สมศ. ๒) ในกรณ เป นสถานศ กษาท จ ดการศ กษาหลายระด บ เช น สถานศ กษาเด ยวก นจ ดการศ กษาปฐมว ย และการศ กษาข นพ นฐาน จะต องม ผลการประเม นในระด บด มากและได ร บการร บรองท กระด บการศ กษา ๓) ต องม ความพร อมท จะเป นแกนน าในการประสานงานก บสถานศ กษาอ นๆ ท อย ในเคร อข ายการพ ฒนาของตน ๔.๒.๒ สถานศ กษาเคร อข ายการพ ฒนา หร อเร ยกโดยย อว า สถานศ กษาท เป น ๙ เป นสถานศ กษาท ม ผลการประเม นค ณภาพภายนอก รอบสอง ต ากว าระด บด มาก กล าวค อ ๑) กรณ ท เป นสถานศ กษาท จ ดการศ กษาข นพ นฐาน จะต องม ผลการประเม นในระด บด พอใช หร อปร บปร ง ๒) กรณ ท เป นสถานศ กษาท จ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษา หร อการอาช วศ กษา จะต องม ผลการประเม นในระด บด พอใช ควร ปร บปร ง หร อต องปร บปร ง ๕. หล กเกณฑ ส าค ญของการเข าร วมโครงการ ๕.๑ สถานศ กษาแกนน าในโครงการ ๑ ช วย ๙ จะได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามตามมาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ การ พ จารณา ตามกรอบการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ๕.๒ สถานศ กษาเคร อข ายการพ ฒนา จะได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ตามกรอบการประเม นค ณภาพภายนอกรอบ สามเช นเด ยวก บสถานศ กษาอ น ๆ ๕.๓ สถานศ กษาเคร อข ายการพ ฒนาของสถานศ กษาในโครงการ ๑ ช วย ๙ น น อาจเป นสถานศ กษาท จ ดการศ กษาในระด บ เด ยวก น หร อต างระด บก นก ได เช น สถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานในโครงการ ๑ ช วย ๙ ม สถานศ กษาเคร อข ายการพ ฒนาเป น ศ นย พ ฒนาเด ก จ านวน ๒ แห ง และเป นสถานศ กษาท จ ดการศ กษาในระด บการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน ๗ แห ง หร อสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษาอาจม สถานศ กษาในเคร อข ายการพ ฒนาท เป นสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา หร อการศ กษาข นพ นฐานก ได เป นต น โดยจะ ต งอย ในพ นท เด ยวก นหร อต างพ นท ก นก ได สถานศ กษาท ม เจ าของเด ยวก นก บสถานศ กษาแกนน าให น บรวมเป นสถานศ กษาเคร อข ายการพ ฒนาก ได แต กรณ น สถานศ กษาแกน น าแต ละแห งจะม สถานศ กษาเคร อข ายการพ ฒนาเช นน ได ไม เก น ๒ แห ง

3 ๕.๔ การท าข อตกลงความร วมม อก นระหว างสมศ. ก บสถานศ กษาท เข าร วมโครงการเก ดจากความสม ครใจของท กฝ าย เป นความ ตกลงความร วมม อก นท ต างฝ ายต างม ให ต อก น โดยมองเห นค ณค าในการพ ฒนาการศ กษาร วมก น เพ อประโยชน ต อประเทศชาต ๖. ข นตอนของโครงการ ๖.๑ สถานศ กษาท ม ความประสงค จะเป นสถานศ กษาแกนน าหร อท เร ยกว า สถานศ กษาท เป น ๑ ต องแสดงความจ านงต อ สมศ. โดยตรง และจ ดท าข อเสนอโครงการให สมศ. ทราบล วงหน าก อนเร มด าเน นการอย างน อย ๖ เด อน หร อ ๑ ภาคการศ กษา พร อมด วยข อม ล และแผนการด าเน นงานท เก ยวข อง เช น แจ งรายช อสถานศ กษาท อย ในเคร อข ายการพ ฒนา จ านวน ๙ แห ง พร อมแผนการพ ฒนาสถานศ กษา สถานศ กษาท เป น ๙ และระยะเวลาท ใช เพ อการพ ฒนา เป นต น เพ อให สมศ. ได จ ดท ากล มสถานศ กษาและเตร ยมการประเม น ๑ ช วย ๙ ๖.๒ คณะกรรมการบร หาร สมศ. พ จารณาให ความเห นชอบ โดยผ านการพ จารณาจากคณะกรรมการว ชาการท เก ยวข อง ได แก คณะกรรมการพ ฒนาระบบการประเม นค ณภาพภายนอกระด บการศ กษาข นพ นฐาน (กพพ.) คณะกรรมการพ ฒนาระบบการประเม นค ณภาพ ภายนอกด าน การอาช วศ กษา (กพศ.) คณะกรรมการพ ฒนาระบบการประเม นค ณภาพภายนอกการอ ดมศ กษา (กพอ.) ๖.๓ สมศ. แจ งผลการพ จารณาให สถานศ กษาท สม ครเข าร วมโครงการทราบ ๖.๔ สถานศ กษาด าเน นการตามแผนงานและรายละเอ ยดโครงการ ตามท ได ร บความเห นชอบจาก สมศ. ๖.๕ สมศ. ด าเน นการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามและการประเม นตามโครงการ ๑ ช วย ๙ ๖.๖ ประกาศผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามและผลการประเม นตามโครงการ ๑ ช วย ๙ ๖.๗ สถานศ กษาแกนน าท ผ านการประเม นตามโครงการ ๑ ช วย ๙ จะได ร บต นแบบประต มากรรมค ณภาพ หร อเก ยรต บ ตรให แก สถานศ กษาท งน แสดงไว ตามแผนภาพท ๑

4 แผนภาพท ๑ แสดงข นตอนการด าเน นงานตามโครงการ ๑ ช วย ๙ ข นตอน ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรม ค าอธ บายและก าหนดการ ๑. สถานศ กษาแกนน า สถานศ กษาจ ดท าข อเสนอ จ ดท าข อเสนอโครงการให สมศ. ทราบล วงหน าก อนเร ม ด าเน นโครงการอย างน อย ๖ เด อน หร อ ๑ ภาคการศ กษา พร อมด วยข อม ลและแผนการด าเน นงานท เก ยวข อง เช น โครงการย นความจ านงเข า แจ งรายช อสถานศ กษาท อย ในเคร อข ายการพ ฒนา จ านวน ร วมโครงการต อ สมศ. ๙ แห ง พร อมแผนการพ ฒนาสถานศ กษาเคร อข ายการ พ ฒนา และระยะเวลาท ใช เพ อการพ ฒนา เป นต น ๒. สมศ. จะต องผ านการพ จารณาจากคณะกรรมการว ชาการท คณะกรรมการบร หาร สมศ. พ จารณาให ความเห นชอบและแจ งผลการพ จารณา ให สถานศ กษาทราบ เก ยวข อง ได แก คณะกรรมการพ ฒนาระบบการประเม น ค ณภาพภายนอกระด บการศ กษาข นพ นฐาน (กพพ.) คณะกรรมการพ ฒนาระบบการประเม นค ณภาพภายนอก ด านการอาช วศ กษา (กพศ.) คณะกรรมการพ ฒนาระบบ การประเม นค ณภาพภายนอกการอ ดมศ กษา (กพอ.) ภายใน ๑ เด อน น บจากได ร บข อเสนอโครงการ ๓. สถานศ กษาแกนน า จ ดท ารายงานความก าวหน าของโครงการให แก สมศ. ทราบ ด าเน นการตามแผนงานและรายละเอ ยด โครงการตามท ได ร บความเห นชอบจาก สมศ. ท ก ๖ เด อน น บจากว นท ลงนามในบ นท กความร วมม อ (MOU) ก บ สมศ. และจ ดท ารายงานฉบ บสมบ รณ พร อม แผ นซ ด เม อครบก าหนดเวลาตามแผน ๔. สมศ. การประเม นตามกรอบหล กเกณฑ ว ธ การของการประเม น ด าเน นการประเม นค ณภาพภายนอก รอบสาม ค ณภาพภายนอกรอบสาม ตามรอบระยะเวลาท กฎหมาย ก าหนด ๕ สมศ. ประเม นผลส าเร จของสถานศ กษาแกนน าในการพ ฒนา ประเม นผลส าเร จ โครงการ ๑ ช วย ๙ สถานศ กษาเคร อข ายการพ ฒนา หล งจากท ได ร บรายงาน ฉบ บสมบ รณ จากสถานศ กษาแกนน าและประกาศผล ภายใน ๖ เด อน หร อ ๑ ภาคการศ กษา ๖. สมศ. มอบรางว ลต นแบบประต มากรรมภายในเวลา ๑ ป มอบรางว ลต นแบบ หล งจากประกาศผล ประต มากรรม หร อเก ยรต บ ตร

5 ๗. ผลผล ตของโครงการ ๗.๑ ได ร ปแบบ (Model) การน าผลประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และการประเม นค ณภาพภายนอกไปใช ในการปร บการ เร ยน เปล ยนการสอน และปร บปร งการบร หารของสถานศ กษา ๗.๒ ได เคร อข ายห วงโซ ค ณภาพทางการศ กษา ๑ ช วย ๙ ๗.๓ ได ข อเสนอแนะเช งนโยบายในการน าผลประเม นไปใช ส งเสร มและพ ฒนาค ณภาพการเร ยน การสอน สถานศ กษา และระบบ การศ กษาโดยใช ร ปแบบ ๑ ช วย ๙ ๘. ผลประโยชน ท จะได ร บ ๘.๑ สถานศ กษาแกนน า ๘.๑.๑ ได ร บการยกย อง เช ดช ให เป นต นแบบ เป นต วอย าง เป นผ น าในการพ ฒนาในการเป นสถานศ กษาท ใช โอกาสท ด กว าหร อ ความพร อมท ม อย ของตนเองไปช วยเหล อเก อก ลสถานศ กษาอ น ๆ ท ม ข อจ าก ด หร อพ ฒนาตนเองไม ได ให ได ม โอกาสในการพ ฒนา สถานศ กษาไปส ความส าเร จตามเป าหมายของการจ ดการศ กษา ๘.๑.๒ ประโยชน ท ได ร บ ค อได ร บการยกย องจากส งคม ท จะเป นผ ต ดส น ประเม นค าความด ของสถานศ กษาท เป น ๑ จ งไม ใช ต ว เง น หร อรางว ล หร อคะแนนพ เศษจากการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ๘.๑.๓ จะได ร บรางว ลต นแบบประต มากรรม หร อเก ยรต บ ตร ซ งเป นส ญล กษณ แสดงการเป นผ น าทางด านค ณภาพ ม ความเอ อ อาทร ช วยเหล อเก อก ล และร วมก นในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของชาต ๘.๒ สถานศ กษาเคร อข ายการพ ฒนา ได ร บโอกาส ความช วยเหล อในการพ ฒนาสถานศ กษาให ม ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด ข น กว าผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓) ๘.๓ สมศ. เป นองค กรท ร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษาของชาต ปรารถนาจะเห นความร วมม อในการพ ฒนาการศ กษาของ สถานศ กษาด วยก นเอง จากการรวมพล งก นอย างเหน ยวแน นท ก อให เก ดเคร อข ายการพ ฒนาอย างกว างขวาง ท ช วยเหล อเก อก ลก น โดยการ ใช โอกาส ข อได เปร ยบของสถานศ กษาท ม ความเข มแข งและม ความพร อมในด านต างๆ เข าไปช วยเหล อสถานศ กษาท ม โอกาสอย างจ าก ดให ได ร บการพ ฒนามากข น ๘.๔ ประเทศชาต และส งคม ๘.๔.๑ เคร อข ายความร วมม อท เข มแข งท าให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ ๘.๔.๒ ผ เร ยน ผ ปกครอง ม แหล งเร ยนร ท ม ค ณภาพ ๘.๔.๓ ค ณภาพของสถานศ กษาได ร บการพ ฒนาอย างรวดเร วภายใต ความร วมม อของเคร อข าย ห วงโซ ค ณภาพทางการศ กษา ๘.๔.๔ การศ กษาของประเทศไทยจะได ร บการพ ฒนาส มาตรฐานสากล

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way

โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way โครงการมอบท นการศ กษา Tollway Smart Way 1. หล กการและเหต ผล บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จ าก ด (มหาชน) ( บร ษ ท ) ตระหน กถ งความส าค ญของการศ กษาและการ พ ฒนาเยาวชนท ม ความสามารถซ งจะเป นก าล งหล กและแรงข

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป...

แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... แบบประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน กงานสถาบ นยานยนต ระด บผ จ ดการแผนก, ผ ช วยผ จ ดการ, ผ เช ยวชาญ ประจ าป... การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 1 การประเม นผลการปฏ บ ต งานคร งท 2 ผ ร บการประเม น 1 ต ลาคม - 31

More information

ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ

ต วอย างหน าปกรายงาน พร อมรายละเอ ยดโครงการ รายงานประจ าเด อน เป นการสร ปผลงานท ด าเน นการในช วงเด อนท ผ านมาซ งรายละเอ ยดจะคล ายคล ง ก บการรายงานผลงานประจ าส ปดาห จะต างก นเพ ยงว าการรายงานผลงานประจ าเด อนจะม แผนงาน Progress Chart แสดงผลการปฏ บ

More information