Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Size: px
Start display at page:

Download "Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications"

Transcription

1 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

2 สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word แนะน าโปรแกรม Microsoft Excel แนะน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint การเป ดโปรแกรม... 2 การป ดโปรแกรม... 3 ส วนประกอบหน าจอของท ง 3 โปรแกรม... 3 การใช งาน Ribbon... 5 การใช งาน Help... 5 การปร บแต ง Option ของโปรแกรม... 6 การเป ดและป ดโหมดการพ มพ (Overtype)... 6 การท างานก บไฟล... 7 การสร างเอกสารแบบใช Templates... 7 การบ นท กไฟล ในร ปแบบต างๆ... 7 การบ นท กไฟล โดยสร างโฟลเดอร ใหม... 8 การบ นท กไฟล แบบ PDF/XPS Document และการส งเอกสารออกภายนอก... 8 การเป ดไฟล เอกสารเก า การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม ท าความร จ กส วนประกอบของโปรแกรม การสร างและจ ดการเอกสาร พ มพ และแก ไขข อความ ซ อน/แสดงอ กขระท ไม พ มพ ซ อน/แสดงไม บรรท ด การย ายต าแหน งจ ดแทรก การบ นท กเอกสารแบบต างๆ ปร บแต งค ณสมบ ต ของเอกสาร โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 1 P age

3 สารบ ญ บทท หน า การสล บหน าต างเอกสาร/ ย บย อโปรแกรม การจ ดการข อความ ปร บเปล ยนม มมอง การย อขยายม มมองหน าจอ การใช ค าส งเล กท า หร อท าซ า การใช ค าส งต ด ค ดลอก และวาง การจ ดร ปแบบข อความ การปร บแต งข อความต วอ กษร จ ดต าแหน งข อความ การใช ค าส งค ดวางร ปแบบ การต งค าแท บและจ ดร ปแบบย อหน า ต งค าแท บ ต งค าการเย องของย อหน า การก าหนดระยะห างระหว างย อหน า การเว นระยะห างระหว างบรรท ด ส ญล กษณ ห วข อย อยและล าด บเลข การตรวจทานเอกสาร การใช พจนาน กรมแสดงค าเหม อน การค นหาและแทนท ค า การใช เคร องม องานว จ ยหารายการหน งส ออ างอ ง การใช เคร องม อด งข อม ลสถ ต ของเอกสาร การจ ดร ปแบบเอกสาร ก าหนดขนาดกระดาษและการวางแนว เปล ยนระยะขอบกระดาษ แทรกอ กขระพ เศษ แทรกว นท และเวลา การพ มพ เอกสาร ต งค าการพ มพ และแสดงต วอย างก อนพ มพ P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

4 สารบ ญ บทท หน า การก าหนดห วกระดาษและท ายกระดาษ แทรกต วแบ งหน า การใช ต วแบ งส วน แทรกห วกระดาษและท ายกระดาษ ใส หมายเลขหน า เคร องม อจ ดร ปแบบส าหร บการเผยแพร เอกสาร สไตล และการน าไปใช การสร างคอล มน เช งอรรถ และอ างอ งท ายเร อง การเช อมโยงหลายม ต การท างานก บกราฟ ก แทรกร ปภาพ แทรกภาพต ดปะ การปร บแต งร ปภาพ แทรกร ปทรงต างๆ การย ายร ป การจ ดเร ยงและจ ดต าแหน ง การท างานก บตาราง แทรกตาราง การเล อกช วงของตาราง ก าหนดสไตล ให ก บตาราง ก าหนดเส นขอบและแรเงา การต เส นขอบตาราง แทรก/ลบ ช องเซลล แถวหร อคอล มน ผสาน/แบ ง ช องเซลล แบ งตาราง การท างานร วมก บผ อ น จ ดการข อค ดเห น โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 3 P age

5 สารบ ญ บทท หน า การแก ไขข อค ดเห น การลบข อค ดเห น ต ดตามการเปล ยนแปลงข อม ลในเอกสาร การยอมร บหร อปฏ เสธข อม ลท ถ กแก ไข การป องก นเอกสาร การเข ารห สเอกสาร การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การพ มพ ข อม ลแบบต างๆ ลงในแผ นงาน การจ ดการข อม ล และแผ นงาน การเล อกช วงเซลล การค ดลอก/ ย ายข อม ล การเต มข อม ลอ ตโนม ต ก าหนดความกว างของคอล มน ก าหนดความส งของแถว แทรกแถว คอล มน หร อช องเซลล ลบแถว คอล มน หร อช องเซลล ส ตรการค านวณ ร ปแบบของส ตรค านวณ ต วถ กด าเน นการ ต วด าเน นการ เคร องหมายและล าด บการค านวณ ฟ งก ช นการค านวณ การใช งานฟ งก ช น ส วนประกอบของฟ งก ช น การใส ฟ งก ช น การค านวณหาผลรวมอ ตโนม ต การอ างอ งช องเซลล P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

6 สารบ ญ บทท หน า จ ดร ปแบบแผ นงาน ร ปแบบต วเลข จ ดต าแหน งข อม ล การผสานและแยกเซลล เส นขอบและแรเงา การก าหนดส พ น การใช สไตล ต วค ดวางร ปแบบ การจ ดการข อม ล ความหมายของฐานข อม ล ส วนประกอบของฐานข อม ล การเร มต นสร างฐานข อม ล การจ ดเร ยงข อม ล การเร ยงล าด บข อม ลแบบก าหนดเอง การกรองข อม ล แผนภ ม ส วนประกอบของแผนภ ม ชน ดของแผนภ ม และการสร างแผนภ ม การเปล ยนชน ดและร ปแบบของแผนภ ม การก าหนดโครงร างของแผนภ ม อ ตโนม ต การเปล ยนต าแหน งการวางแผนภ ม การปร บแต งแผนภ ม การปร บแต งรายละเอ ยดต างๆ ของแผนภ ม การปร บแต งส วนประกอบย อยในแผนภ ม การพ มพ เอกสาร ต งค าหน ากระดาษ ต งระยะขอบ ห วกระดาษและท ายกระดาษ โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 5 P age

7 สารบ ญ บทท หน า 4. การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม สร างงานน าเสนอ สร างงานน าเสนอเปล า สร างงานน าเสนอด วยแม แบบ การพ มพ ข อความบนสไลด การพ มพ และแก ไขข อความจากกล องข อความ แสดงงานน าเสนอในม มมองแบบต างๆ การเปล ยนม มมองแบบต างๆ รายละเอ ยดและหน าท ของม มมองต างๆ ต นแบบสไลด ห วกระดาษและท ายกระดาษ การต งค าหน ากระดาษ การต งค าขนาดและเปล ยนการวางแนวของสไลด การสร างสไลด ใหม เปล ยนโครงร างสไลด จ ดล าด บสไลด เปล ยนช ดร ปแบบ การปร บแต งสไลด ด วยช ดร ปแบบธ ม พ นหล งสไลด การซ อนและแสดงภาพพ นหล งสไลด การท างานก บข อความ ค ดลอก ย าย และวางข อความ จ ดร ปแบบข อความ จ ดต าแหน งข อความ ใส ส ญล กษณ ล าด บรายการ P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

8 บทท การใช งานโปรแกรมส าน กงาน (Key Application) แนะน าโปรแกรมส าน กงาน ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ (อ งกฤษ: Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรม ส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ งสามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ ไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟฟ ศย งม การส งเสร มให ใช บร การผ านระบบเคร องแม ข าย (Server) และ บร การผ าน หน าเว บ (Web Based) ในร นใหม ๆ ของไมโครซอฟท ออฟฟ ศ เราจะเร ยกว า ระบบส าน กงาน (Office system) แทนแบบเก าค อ ช ดโปรแกรมส าน กงาน (Office Suite) และป จจ บ น Microsoft Office ได พ ฒนาไปถ ง Microsoft Office แล ว แต ในท น จะกล าวถ ง เฉพาะ Microsoft Office เท าน น ในช ดของโปรแกรม Microsoft Office ประกอบไปด วย โปรแกรมย อยๆ หลายโปรแกรม แต จะกล าวถ งแค เพ ยง โปรแกรมเท าน น ค อ Microsoft Word 2010 Microsoft Excel 2010 Microsoft PowerPoint 2010 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นหน งในโปรแกรมช ด Office 2010 ท ปร บปร ง ความสามารถให ม ประส ทธ ภาพด ข นกว าเด ม อ กท งม หน าจอส วนต ดต อผ ใช งาน (Interface) ท ม งเน นผลล พธ แบบใหม จะแสดงเคร องม อเม อผ ใช ต องการในล กษณะท ม การจ ดเร ยงและช ดเจน การแสดงต วอย างเป นภาพ และคล งข อม ลหร อภาพ (Gallery) ของล กษณะท ก าหนดไว ล วงหน า ร ปแบบตารางอ ตโนม ต และเน อหาอ นๆ จะช วยให เราใช งาน Microsoft Word ได อย างม ประส ทธ ภาพด ย งข น สามารถเล อกข อความ ตาราง ล กษณะกราฟ ก แบบอ กษร หร อแม แต องค ประกอบของเน อหาท ใช งานบ อยๆ ได อย างง ายดาย โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 1 P age

9 แนะน าโปรแกรม Microsoft Excel 2010 โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป นโปรแกรมท น ยมใช ในการจ ดการค านวณ ม ความสามารถในการค านวณส ตรต างๆ พร อมท งฟ งก ช นท ช วยในการค านวณทางคณ ตศาสตร หร อจะจ ดท าเป นตารางงานก ย งสะดวกมากข น ซ งถ อว าเป นโปรแกรมท ม ประโยชน มากมาย ส าหร บ Excel เวอร ช น 2010 จะม ความคล ายก บ Microsoft Excel 2007 อย พอสมควร แต ก ม การพ ฒนาเทคน คการใช งานบางประการเพ อให เราสามารถท างานได อย างสะดวกมากข น รวมไปถ งการว เคราะห ข อม ลและท าการต ดส นใจทางธ รก จได อย างรอบคอบ โดยเฉพาะการใช Excel เพ อต ดตามข อม ล สร างร ปแบบจ าลองส าหร บการว เคราะห ข อม ล เข ยนส ตรเพ อท าการ ค านวณก บข อม ล และการจ ดร ปแบบข อม ลในล กษณะต างๆ และน าเสนอข อม ลในแผนภ ม ต างๆ อย างม ออาช พ แนะน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 โปรแกรม PowerPoint เป นโปรแกรมการบรรยายหร อน าเสนอข อม ลให แก ผ ฟ งหร อ ผ ชม โดยอาจม อ ปกรณ ประกอบการบรรยายหร อไม ก ได เช น การบรรยายหน าช นเร ยนของ น กศ กษา การน าเสนอผล ตภ ณฑ ส นค าของพน กงานขาย การน าเสนอผลยอดขายของล กน องต อ ผ บ งค บบ ญชา ท สามารถน าเสนอผ านส อคอมพ วเตอร ไม ว าจะเป นการน าเสนอผ านอ ปกรณ อย างเคร องฉายสไลด โปรเจคเตอร และเป นโปรแกรมท ใช ในการน าเสนองานท หลากหลาย ร ปแบบตลอดจนการสร างเน อหาให เหมาะสมก บงานท น าเสนอ โดยผ สร างงานไม ต อง ออกแบบหร อตกแต งลวดลายให ย งยากเพ ยงแค สร างงานน าเสนอจากแม แบบก ได งานน าเสนอ ท สวยงามพร อมใช รวมท งการเล อกใช เคร องม อและค าส งต างๆ ของการสร างสไลด การท างานในม มมองต างๆ ของโปรแกรม พร อมล กเล นต างๆในการน าเสนอ เช น สามารถใส ภาพ เส ยง ตลอดจนภาพเคล อนไหวในสไลด ได อย างสะดวก ม ล าด บข นตอน ง ายรวดเร ว และย งสามารถบ นท กไฟล น าเสนอให อย ในร ปแบบไฟล PowerPoint Show ท สามารถเป ดข นมาใช งานในเคร องท ไม ม โปรแกรม PowerPoint ได ท นท ท าให ได ร บความน ยมเป นอย างมากในย คป จจ บ น การเป ดโปรแกรม การเร มต นใช งานโปรแกรมท ง โปรแกรมน น ม ข นตอนการเป ดใช โปรแกรมท เหม อนก น ตามข นตอนด งน 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

10 การป ดโปรแกรม เม อเป ดใช งานโปรแกรมจนท างานเสร จเร ยบร อยแล ว ว ธ การป ดโปรแกรมท ง โปรแกรมน นสามารถท าได ตามข นตอน ต อไปน 1. คล กท แท บ File คล กท ค าส ง Close เม อต องการป ดไฟล เอกสารป จจ บ นท ถ กเป ดใช งานในขณะน น 5. หร อ..คล กท แท บ File คล กท ค าส ง Exit เม อต องการป ดโปรแกรม Microsoft Word 2010 Note: เราอาจป ดโปรแกรมโดยคล กป มเคร องหมายกากบาทบน Title Bar หร อ Task Bar ได โดยคล กขวาท Task Bar แล วคล กท ส วนประกอบหน าจอของท ง 3 โปรแกรม Microsoft Word 2010 Quick Access Toolbar Title Bar Ribbons Curser Vertical Scrollbar View Shortcuts Zoom Slider Status Bar โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 3 P age

11 Microsoft Excel 2010 Quick Access Toolbar Title Bar Ribbons Vertical Scrollbar View Shortcuts Zoom Slider Status Bar Microsoft PowerPoint 2010 Quick Access Toolbar Title Bar Ribbons Vertical Scrollbar View Shortcuts Zoom Slider Status Bar 4 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

12 การใช งาน Ribbon การซ อนหร อแสดง Ribbon การใช งาน Ribbon ซ งเป นเคร องม อท เพ มเข ามาใหม ส าหร บช ด Office 2007 เป นต นมาน น ในบางคร งในขณะท างานหากเราต องการซ อนเคร องม อ Ribbon เพ อให เห นพ นท การท างานของเอกสารได ท งหน าก สามารถท า การซ อนหร อแสดงเคร องม อ Ribbon ได โดยการกดแป น Ctrl + F1 หร อใช ว ธ ด งน 1. คล กขวาท แท บ Ribbon ใดๆ 2. คล กเล อกค าส ง Minimize the Ribbon การใช งาน Help ท าได โดย Click ท ป ม ท อย ม มบนขวาของแถบร บบอน ปรากฎหน าต าง ช วยเหล อข นมา พ มพ ค าท ต องการค นหาลง ในช อง Search แล วกดป ม Search ทางด านขวาม อ ปรากฎผลล พธ ด งน โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 5 P age

13 การปร บแต ง Option ของโปรแกรม ข นตอนการปร บแต ง Option ของท ง 3 โปรแกรม ท าได โดย Click ท Tab File เล อกค าส ง Option ปรากฎหน าต าง Option ของแต ะโปรแกรมด งร ป การเป ดและป ดโหมดการพ มพ (Overtype) Insert mode เป นสถานะการพ มพ แทรก หมายถ ง พ มพ แทรกข อความ หร อต วอ กษร และสถานะการพ มพ ท บบนข อความ เก าซ งจะให ข อความเก าหายไป ถ าต องการให อย ในสถานะแทรกอ กคร ง ก กดป ม Insert ถ าต องการพ มพ ท บ ก กดป มน ซ าอ กคร ง หน ง ว ธ การเป ดและป ดโหมดการพ มพ ม ข นตอนด งน 1. คล ก Ribbon File 2. เล อกค าส ง Options Advanced 3. ท าเคร องหมายถ กหน าค าส ง Use the Insert key to control overtiype mode และ Use overtype mode 4. คล กป ม OK 6 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

14 การท างานก บไฟล การสร างเอกสารแบบใช Templates เป นแม แบบเอกสารท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให (มาพร อมก บการต ดต งโปรแกรมส าน กงานท ง โปรแกรม) ใช เป น แนวทางส าหร บการสร างงานเอกสารท ม ร ปแบบเฉพาะอย าง เช น แบบฟอร มจดหมาย ประว ต ย อ บ นท กข อความ ใบปะหน า FAX เป นต น ซ งเราสามารถน ามาแก ไขหร อเพ มเต มตามต องการได ภายหล ง ต วอย างการสร างเอกสารแบบใช Templates ของโปรแกรม Microsoft Word 2010 สามารถท าได โดย คล กท แท บ File ในหน ารายการ New คล กท 1. คล กเล อกร ปแบบ Template ตามท ต องการ(จะเห นต วอย างของร ปแบบท เรา เล อกทางด านขวาม อ) 2. คล กท Create Note: เราสามารถสร างเอกสารแบบใช Templates จาก Office.com โดยต องเช อมต ออ นเทอร เน ตเพ อ ดาวน โหลดมาต ดต งภายในเคร อง การบ นท กไฟล ในร ปแบบต างๆ (Save As) ตามปกต เม อสร างงานเอกสารเสร จแล วต องบ นท กเก บไว เป นไฟล ส าหร บการบ นท กไฟล คร งแรกเราต องต งช อไฟล และ สรรหาท จ ดเก บเพ อให ง ายต อการค นหาเม อต องน ามาใช ในคร งต อไป ใน Word 2010 ม ว ธ การบ นท กไฟล เอกสารโดยสามารถท า ได ด งน เล อกท ต ง คล กท แท บ File คล กเล อกค าส ง Save As 1. เล อกท ต งไฟล (ตามปกต จะต งค าให บ นท กใน Documents) 2. คล กในช อง File name: เพ อต งช อไฟล 3. คล กท ป มห วล กศรช ลงของ Save as type: เพ อ เล อกชน ดของไฟล ท ต องการบ นท ก ต ง ช อ ไฟล เล อก ชน ด โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 7 P age

15 การบ นท กไฟล โดยสร างโฟลเดอร ใหม เพ อให เก ดความเป นระเบ ยบและค นหาไฟล ท จ ดเก บง าย คล ายการจ ดเก บแยกเป นแฟ มๆ ท าได ด งน ในหน าต างค าส ง Save As 4. คล กป ม New Folder 5. พ มพ ช อโฟลเดอร ใหม (ควรต งช อให สอดคล องก บ งานเอกสารท จ ดเก บ) การบ นท กไฟล แบบ PDF/XPS Document และการส งเอกสารออกภายนอก (Save & Send) บางคร งเราอาจจ าเป นต องบ นท กไฟล ไปใช ในหลากหลายร ปแบบ เช น แบบ PDF Document เพ อให สามารถน าไปใช งาน แบบอ านได อย างเด ยว (Read Only) หร อส งออกไปใช ทาง ซ งสามารถท าได ด งน 1. คล กท แท บ File 2. คล กท หน ารายการ Save & Send 3. คล กท ค าส ง Create PDF/XPS Document จากน นเล อกท ต งไฟล เหม อนการบ นท กไฟล เอกสารตามปกต ท วไป หร อ...คล กท ค าส ง Send Using แล วคล กเล อกร ปแบบของ การจ ดส งไฟล ทาง 8 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

16 การเป ดไฟล เอกสารเก า ในการท างานน นอาจม ความจ าเป นท จะต องเป ดไฟล เอกสารเก าท เคยบ นท กไว ข นมาใช งานอ กคร ง หร อเพ อท าการ ปร บปร งแก ไขเพ มเต ม หร ออ นๆ ท งน เราสามารถเป ดไฟล เอกสารเก าข นมาได ด งน 1. คล กท แท บ File คล กเล อกค าส ง Open 2. ในหน าต าง Open คล กเล อกไดรฟ หร อโฟลเดอร ท เก บเอกสาร 3. คล กเล อกช อไฟล เอกสาร 4. คล กป ม Open หร อคล กป มล กศรช ลงเพ อเล อกร ปแบบการเป ดไฟล note โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 9 P age

17 note 10 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

18 บทท การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Quick Access Toolbar Title Bar Ribbons Curser Vertical Scrollbar View Shortcuts Zoom Slider ท าความร จ กส วนประกอบของโปรแกรม Status Bar แท บค าส ง (Tab) หร อร บบอน (Ribbon) หล งจากเป ดโปรแกรมข นมาแล วในหน าจอหล กจะเห น Tab ค าส งท ม อย ด วยก น 8 แท บแต ละ Tab ค าส งประกอบด วย ค าส งแยกตามกล มการท างาน เราเร ยกโดยรวมว า ร บบอน แถบเคร องม อด วน (Quick Access Toolbar) เป นแถบเก บค าส งท ใช งานบ อยๆ เอาไว เพ อเร ยกใช ได ท นท โดยตรงไม ต องผ านเข าไปย งแท บค าส งต างๆ เราสามารถ ก าหนดให แถบเคร องม อด วนน นม เฉพาะป มค าส งท เราเองม กจะเร ยกใช งานเป นประจ าได ด วยตนเอง ซ งสามารถท าได โดย โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 11 P age

19 คล กป มห วล กศรช ลง คล กบร เวณด านหน าค าส งท เรา ต องการ ซ งจะปรากฏเคร องหมาย ให เราเห นตรง บร เวณด านหน าค าส งท ถ กเล อกใช หร อ ใช ว ธ คล กเล อกในค าส งเพ มเต มจาก More Command แถบช อเร อง (Title Bar) เป นแถบบอกช อโปรแกรมและช อ ไฟล เอกสารท ถ กเป ดข นมาใช ในขณะน น กรณ ท เป ดโปรแกรมข นมาใช คร งแรกจะ เห นว าค าเร มต นจะต งช อไฟล ว า Document1 ต วกระพร บ/จ ดแทรกข อความ (Curser) ต วกระพร บ/จ ดแทรกข อความจะอย ในพ นท ท างาน (เสม อนหน ากระดาษ) ท าหน าท บอกต าแหน งป จจ บ นส าหร บการ แทรกข อความหร อป อนข อความใหม แถบเล อนหน ากระดาษ (Scrollbar) แถบเล อนแนวต ง (Vertical Scrollbar) ใช ส าหร บเล อนหน ากระดาษข นหร อเล อนลง ส วนแถบเล อนแนวนอน (Horizontal Scrollbar) ใช ส าหร บเล อนหน ากระดาษไปทางซ ายหร อเล อนไปทางขวา ต าแหน งของแถบเล อนแนวนอนจะอย ต ดก บ บร เวณแถบแสดงสถานะของโปรแกรม แถบแสดงสถานะโปรแกรม (Status Bar) อย ด านล างส ดของหน าจอโปรแกรมจะท าหน าท บอกถ งสถานะของโปรแกรมท เป นอย ในขณะน น เช น บอกต าแหน ง ของต วกระพร บ/จ ดแทรกข อความ บอกจ านวนค าท น บได ในเอกสาร เป นต น ป มปร บเปล ยนม มมอง (View Shortcuts) เป นป มค าส งทางล ดของแท บ View กล ม Document View ใช ในการปร บเปล ยนม มมองหน ากระดาษ ป มย อ-ขยายพ นท ท างาน (Zoom Level & Zoom Slider) เป นป มค าส งทางล ดของแท บ View กล ม Zoom ใช เม อต องการปร บย อ-ขยายขนาดของพ นท ท างาน 12 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

20 การสร างและจ ดการเอกสาร พ มพ และแก ไขข อความ การเร มต นพ มพ ข อความหล งจากเป ดโปรแกรมเราจะสามารถพ มพ ข อความลงในเอกสารท นท โดยให ส งเกตจาก Curser ว ากระพร บอย ท ต าแหน งใดก จะสามารถเร มพ มพ ได จากต าแหน งน น ในขณะพ มพ ข อความโปรแกรมจะต ดค าข นบรรท ดใหม ให อ ตโนม ต เสมอท งน ข นอย ก บก นหน าและก นหล งของหน าเอกสาร แต ถ าหากเราต องการข นบรรท ดใหม ในท นท ให กดแป น Shift + Enter ซ งจะช วยให สามารถข นบรรท ดใหม ได โดยไม ต องพ มพ ไปจนส ดพ นท ก นหล ง ส วนการกดแป น Enter เพ ยงอย างเด ยว จะท าให เราได ย อหน าใหม แทน ก นหน า ส ญล กษณ แทนการข นบรรท ดใหม โดยกดแป น Shift + Enter ก นหล ง ส ญล กษณ แทนการข นย อหน าใหม โดย กดแป น Enter การแก ไขข อความ ต วอย าง จากภาพกรณ ท ต องการไขค าว า Office ในบรรท ดท 2 เป นค าว า ออฟฟ ศ สามารถท าได หลายว ธ ด งน ลากเมาส คล มค าว า Office ใช ลบทางขวา หร อ Delete ใช ลบทางซ าย Backspac e คล กเมาส ค างแล วลาก (Drag Mouse) เล อกคล มค าว า Office แล วจ งพ มพ ข อความค าว า ออฟฟ ศ ท บลงไปแทนท คล กเมาส ให ม Curser กระพร บตรงด านหน าค าว า Office แล วกดแป น Del เพ อลบข อความท ละ 1 ต วอ กษร แล วจ งค อยพ มพ ข อความค าว า ออฟฟ ศ แทนท ลงไป คล กเมาส ให Curser กระพร บตรงด านหล งค าว า Office แล วกดแป น Backspace เพ อลบข อความท ละ 1 ต วอ กษรแล ว จ งค อยพ มพ ข อความค าว า ออฟฟ ศ แทนท ลงไป Note: เราอาจจะลากเมาส คล มข อความก อนแล วจ งค อยกดแป น Del หร อ Backspace คร งเด ยวก สามารถลบ ข อความได โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 13 P age

21 ซ อน/แสดงอ กขระท ไม พ มพ ท าได โดย Click ท ส ญล กษณ เพ อแสดงอ กขระท ไม พ มพ เช น ส ญล กษณ Enter การเว นวรรค เป นต น และถ า Click ซ าเป นการยกเล กการแสดง หร อซ อน ซ อน/แสดงไม บรรท ด บรรท ด การแสดงไม บรรรท ด ท าได โดย Click Ribbon View เล อกต วเล อก Ruler และถ า Click ซ าเป นการซ อนไม การย ายต าแหน งจ ดแทรก ในการพ มพ เอกสารน นส งท ส าค ญประการหน งค อการเคล อนย ายต วกระพร บ/จ ดแทรก ไปย งต าแหน งท ต องการพ มพ ซ ง ม หลายว ธ ด งน การใช เมาส เคล อนย ายต วกระพร บ/จ ดแทรกข อความ 1. เล อนต วช เมาส ไปย งต าแหน งท ต องการ 2. คล กเมาส ย งต าแหน งท ต องการ การใช แป นพ มพ เคล อนย ายต วกระพร บ/จ ดแทรกข อความ 14 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

22 แสดงผลล พธ จากการใช งานแป นต างๆ เพ อย ายข อความ กดแป น ผลล พธ จากการใช งาน เล อนตามท ศทางของล กศร คร งละ ต วอ กษร Ctrl + หร อ Ctrl + เล อนตามท ศทางของล กศร คร งละ ค า Ctrl + หร อ Ctrl + เล อนตามท ศทางของล กศร คร งละ ย อหน า Page Up. เล อนจอภาพข น หน าจอ Page Down. เล อนจอภาพลง 1 หน าจอ Ctrl + Page Up. เล อนหน ากระดาษข น หน ากระดาษ Ctrl + Page Down. เล อนหน ากระดาษลง หน ากระดาษ Home. เล อนไปย งต นบรรท ด End. เล อนไปย งท ายบรรท ด Ctrl + Home. เล อนไปย งจ ดเร มต นของการพ มพ เอกสาร Ctrl + End. เล อนไปย งจ ดส ดท ายในการพ มพ เอกสาร การบ นท กเอกสารแบบต างๆ ตามปกต เม อสร างงานเอกสารเสร จแล วต องบ นท กเก บไว เป นไฟล ส าหร บการบ นท กไฟล คร งแรกเราต องต งช อไฟล และ สรรหาท จ ดเก บเพ อให ง ายต อการค นหาเม อต องน ามาใช ในคร งต อไป ใน Word 2010 ม ว ธ การบ นท กไฟล เอกสารโดยสามารถท า ได ด งน โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 15 P age

23 เล อกท ต ง คล กท แท บ File คล กเล อกค าส ง Save As 1. เล อกท ต งไฟล (ตามปกต จะต งค าให บ นท กใน Documents) 2. คล กในช อง File name: เพ อต งช อไฟล 3. คล กท ป มห วล กศรช ลงของ Save as type: เพ อ เล อกชน ดของไฟล ท ต องการบ นท ก ต งช อไฟล เล อกชน ด ปร บแต งค ณสมบ ต ของเอกสาร รายละเอ ยดของไฟล เอกสาร(Document Properties) ค อ ค ณสมบ ต ต างๆ ท ม ประโยชน ส าหร บการตรวจสอบและค นหา ไฟล เอกสาร เช น ช อผ สร าง (Author) ช อเร อง (Title) ช อห วข อ (Subject) และค าส าค ญ (Keyword) เป นต น รายละเอ ยดท งหมดจะ อย ในหน ารายการ Info ของแท บ File และเราสามารถก าหนดให ไฟล เอกสารม รายละเอ ยดค ณสมบ ต ได ตามต องการ โดยสามารถ ท าได ด งน 1. คล กท แท บ File 2. ในหน ารายการ Info ให คล กท ค าส ง Properties คล กเล อกค าส ง Show Document Panel 3. ในหน าต าง Document Properties พ มพ หร อแก ไขรายละเอ ยดต างๆ 4. คล กป ม X ป ด เม อพ มพ เสร จเร ยบร อย 16 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

24 การสล บหน าต างเอกสาร/ ย บย อโปรแกรม Click ท Ribbon view แล วเล อกค าส ง Switch Windows เล อกหน าต างโปรแกรมท ต องการ และถ า ต องการย บย อโปรแกรม Click ท ป ม Minimize บนหน าต างโปรแกรม การจ ดการข อความ ปร บเปล ยนม มมอง การแสดงม มมองเอกสารด วยว ธ แตกต างก น (Viewing Documents in Different Ways) ม มมองในการท างานสามารถ ปร บเปล ยนได ตามความถน ดของผ ใช โปรแกรมเพ อให เหมาะสมก บล กษณะของงานท ท า ซ งแต ละม มมองก ม ประโยชน ในการใช งานท ต างก นออกไป เราสามารถเปล ยนม มมองได โดย คล กท แท บ View ในกล ม Document Views คล กเล อกม มมองท ต องการ(การต งค าตามปกต จะเป นม มมองแบบ Print Layout) โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 17 P age

25 Print Layout เหม อนพ มพ ออกกระดาษ Full Screen Reading ส าหร บอ านแบบเต มหน า Outline แสดงเค าโครงเน อหา หร อจะคล กเปล ยนม มมองท View Shortcuts บนแถบ Status Bar ด งน Print Layout Draft Outline Web Layout FullScreen Reading 18 Page โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

26 การย อขยายม มมองหน าจอ แต หากต องการจะปร บเปล ยนม มมองการท างานให ย อ-ขยายหน าจอเฉพาะพ นท ส าหร บพ มพ เอกสาร (Working Area) สามารถใช ค าส งด งน 1. คล กท แท บ View กล ม Zoom 2. คล กเล อกค าส ง Zoom (เพ อปร บขนาดหน าจอเองโดยผ ใช ) หร อ คล กเล อกค าส ง 100% (เพ อปร บขนาดหน าจอให เท าก บ 100%) หร อ คล กเล อกค าส ง One Page (เต มหน า), Two Page (สองหน า) และ Page Width (ปร บขนาดหน าจอให ก บความ กว างของหน ากระดาษ) นอกจากน นย งสามารถท าได โดยใช ป ม Zoom Level ก บป ม Zoom Slider บนแถบ Status Bar ได ด งน Zoom Level Zoom Slider โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 19 P age

27 การใช ค าส งเล กท า หร อท าซ า ขณะท างานน นอาจเก ดความผ ดพลาดท งท ต งใจและไม ต งใจ หร อในบางคร งเราอาจต องการยกเล กค าส งท เราส งผ ดพลาด ไปน น สามารถท าได โดย คล กป ม Undo บน Quick Access Toolbar เพ อยกเล กค าส งท เคยท าไปก อนหน า คล กป ม Redo บน Quick Access Toolbar เพ อท าซ าค าส งท ได ท าการยกเล กไป การใช ค าส งต ด ค ดลอก และวาง การค ดลอกข อความ (Copy) ส าหร บการพ มพ งานเอกสารต างๆ ในบางท ม หลายๆ คร งท เราต องการพ มพ ข อความหร อค าซ าๆ ก น ซ งอาจท าให เส ยเวลาในการพ มพ ซ าๆ ด งกล าว ด งน นเพ อเป นการลดเวลาในการท างานเช นน น เราสามารถจ ดการค ดลอกข อความหร อค าท ซ าๆ ก น เพ อน าไปใช หร อวางย งต าแหน งท ต องการได โดยใช ค าส งง ายๆ ด งน 1. ลากคล มหร อคล กเล อกข อความท ต องการค ดลอก 2. คล กท ค าส ง Copy ในแท บ Home กล ม Clipboard 3. จากน นคล กเล อกต าแหน งท ต องการวางข อความ 4. คล กท ค าส ง Paste เพ อวางข อม ลออกมา หร อจะใช การค ดลอก โดยคล กเมาส ขวาก ท า ได เช นก น การย ายข อความ (Cut) ส วนข อความท ถ กวางไว ในต าแหน งท ไม เหมาะสมหร อไม ถ กต องน น เราก สามารถท จะย ายข อความไปวางย งต าแหน งท ต องการได โดยม ข นตอนด งน 1. ลากคล มหร อคล กเล อกข อความท ต องการย าย 2. คล กท ค าส ง Cut ในแท บ Home กล ม Clipboard 3. จากน นคล กเล อกต าแหน งท ต องการวางข อความ 4. คล กท ค าส ง Paste เพ อวางข อม ลออกมา การย ายโดยคล กเมาส ขวา 20 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

28 การวางข อม ลออกจาก Clipboard (Paste) ไม ว าเราจะใช ค าส ง Cut หร อ Copy ก ตาม ข อม ลท ถ กค ดลอกหร อย ายไปท งหมดน นจะต องถ กน าไปจ ดเก บไว รอใน Clipboard ซ งการน าข อม ลออกจาก Clipboard น เองท เราเร ยกว า การวาง (Paste) และเราสามารถเล อกร ปแบบการวางได หลายว ธ ด งน 1. คล กเล อกต าแหน งท ต องการวางข อม ลออกจาก Clipboard 2. คล ก เพ อวางข อม ลล าส ดออกมาท นท หร อ คล ก เพ อเล อกล กษณะการวางข อม ล 3 แบบ Keep Source Formatting ร กษาร ปแบบตามต นฉบ บเด ม Keep Text Only วางเฉพาะต วอ กษรเท าน น Merge Formatting ข อม ลท วางออกมาให ม ร ปแบบเด ยวก บต าแหน งน น การจ ดร ปแบบข อความ การปร บแต งข อความต วอ กษร (Format Fonts) การพ มพ ข อความในเอกสารท เป นเน อหายาวๆ จะด น าเบ อหากเราไม แต งเต มหร อเพ มล กเล นให ก บต วอ กษร ท งน นอกจาก จะท าให งานเอกสารของเราด น าสนใจมากข นแล วย งช วยให เราเก ดความค ดสร างสรรในการผล ตผลงานท เป นเอกสารใน ร ปแบบต างๆ ได ด อ กด วย การจ ดการก บร ปแบบต วอ กษรหร อฟอนต น น สามารถท าได หลายว ธ ด งน ว ธ การปร บแต งร ปแบบต วอ กษร การใช ค าส งบน Mini Toolbar ในการจ ดการร ปแบบฟอนต เบ องต น เช น ต วหนา เอ ยง ข ดเส นใต เปล ยนส ขนาด เป นต น 1. ลากเมาส คล มค าว า Windows 7 ก อนแล ว Mini Toolbar จะปรากฏข นให เห นจางๆ 2. คล กป มบน Mini Toolbar เพ อท าให เป น ต วหนา ต วเอ ยง หร อข ดเส นใต 3. ตรวจด ผลล พธ ท ได โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 21 P age

29 การใช ค าส งบนแท บ Home กล ม Font เพ อการจ ดการร ปแบบฟอนต ท หลากหลายกว า คล กเพ อเล อกล กษณะของ ข อความในร ปประโยค ภาษาอ งกฤษ คล กเพ อเล อกร ปแบบ การข ดเส นใต เพ มเต ม คล กเพ อเล อกล กษณะพ เศษ ให ก บต วอ กษร ตาราง แสดงค าส งการจ ดร ปแบบฟอนต บนแท บ Home กล ม Font ป มค าส ง ช อค าส ง หน าท Font เปล ยนแบบต วอ กษร/ฟอนต Font Size เปล ยนขนาดต วอ กษร Glow Font ปร บขนาดต วอ กษรเพ มข น Shrink Font Clear Formatting ปร บขนาดต วอ กษรลดลง ยกเล ก/ล างการจ ดร ปแบบต วอ กษร Bold เปล ยนต วอ กษรให เป นต วหนา Italic เปล ยนต วอ กษรให เป นต วเอ ยง Underline เปล ยนต วอ กษรให เป นต วข ดเส นใต Strikethrough ข ดฆ าต วอ กษร 1 เส น Subscript เปล ยนให ต วอ กษรเป นต วห อย Superscript เปล ยนให ต วอ กษรเป นต วยก 22 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

30 ป มค าส ง ช อค าส ง หน าท Change Case เปล ยนแบบต วพ มพ ของต วอ กษรภาษาอ งกฤษ Text Effects เพ มล กษณะพ เศษให ก บต วอ กษร Text Highlight Color ปากกาเน นข อความ Font Color เปล ยนส ต วอ กษร การใช Font Dialog box ค าส งอ นๆ บนหน าต าง Font ใช เพ อเล อกการจ ดการก บร ปแบบฟอนต ในรายละเอ ยดท ครบถ วน ท กค าส ง เพราะในหน าต าง Font น จะม ค าส งอ กมากมายท ไม สามารถแสดงเป นป มค าส งครบท งหมดได บน Ribbon โดยสามารถ เร ยกใช ค าส งได ด งน 1. คล กท แท บ Home กล ม Font 2. คล กป ม บนแท บ Home กล ม Font เพ อเป ด Font Dialog box 3. คล กเล อกแท บ Font หร อแท บ Advanced 4. คล กเล อกค าส งท ต องการ 5. คล กป ม OK คล กเพ อเป ด Font Dialog box โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 23 P age

31 การปร บแต งล กษณะพ เศษเพ มเต มให ก บฟอนต บางคร งเราอาจจะต องการปร บแต งร ปแบบฟอนต ในบางส วนของเน องานเอกสาร ให แตกต างจากค าเร มต นตามปกต ซ ง สามารถท าได เองโดย... การท าให เป นต วยก (Superscript) หร อต วห อย (Subscript) โดยท าการเป ด Font Dialog box ข นมาก อน ในแท บ Font กล มค าส ง Effects 1. ลากเมาส คล มข อความท ต องการท าให เป นต วยกหร อต วห อย (ใช แป น Ctrl ช วยในการเล อกข อความท ไม ต ดก น) 2. คล กเล อกค าส ง Superscript หร อ Subscript คล ก OK 3. ตรวจด ผลล พธ ท ได ต วอย างเช น (ในภาพต วอย างจะแสดงเฉพาะท าให เป นต วยก) คล มต วเลข 2 และ 3 ไว ก อน คล ก Superscript ด ผลล พธ การปร บระยะห างระหว างต วอ กษร (Character Spacing) 1. ลากเมาส คล มข อความท ต องการท าให ม ระยะห างระหว างต วอ กษรหร อช องไฟเพ มข น 2. เป ด Font Dialog box ข นมาก อน คล กท แท บ Advance กล มค าส ง Character Spacing 3. ท ช อง Spacing: ให คล กเล อกค าส ง Expanded 4. ท ช อง By: ให พ มพ หร อคล กเล อกขนาดระยะห างตามต องการ คล กป ม OK 5. ตรวจด ผลล พธ ท ได คล ก Advanced ปร บระยะห าง คล มข อความ เล อกขยายระยะ 24 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

32 ด ระยะห างท ได แต ละต วอ กษรจะห างก นมากข น จ ดต าแหน งข อความ การจ ดต าแหน งข อความหร อย อหน า (Alignment)ในการพ มพ หร อการจ ดร ปแบบข อความหร อย อหน าน นนอกจากจะ จ ดร ปแบบให ก บต วอ กษรให ม ส ส นน าสนใจแล ว การจ ดวางต าแหน งข อความก ถ อเป นส งส าค ญเช นก นเพราะการจ ดต าแหน ง ข อความเป นล กษณะของการจ ดล าด บความส าค ญของเน อหาเอกสารอ กอย างหน งด วยเช นก น ซ งสามารถท าได โดย 1. ลากคล มข อความท ต องการจ ดต าแหน ง 2. คล กเล อกท ค าส งส าหร บการจ ดต าแหน งในแท บ Home กล ม Paragraph ตารางท แสดงค าส งการจ ดต าแหน งข อความหร อย อหน าบนแท บ Home กล ม Paragraph ป มค าส ง ช อค าส ง ล กษณะการท างาน Align Text Left จ ดต าแหน งให ช ดขอบซ ายหน ากระดาษ Center จ ดต าแหน งให อย ก งกลางหน ากระดาษ Align Text Right Justify Thai Distribute ตรวจด ผลล พธ ท ได จ ดต าแหน งช ดขอบขวาหน ากระดาษ จ ดต าแหน งให ช ดขอบซ ายและขอบขวาเสมอก น กรณ ข อความเป นภาษาอ งกฤษและในย อหน าน นม มากกว า บรรท ด จ ดต าแหน งให ช ดขอบซ ายและขอบขวาเสมอก น กรณ ข อความเป นภาษาไทยและในย อหน าน นม มากกว า บรรท ด Align Left Align Right Align Center โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 25 P age

33 การใช ค าส งค ดวางร ปแบบ ท าได โดย Click เล อกข อความท ต องการค ดลอกร ปแบบ จากน น click ท ร ป จากน นน าไปป ายท ข อม ลท ต องการ วางร ปแบบ การต งค าแท บและจ ดร ปแบบย อหน า ต งค าแท บ การต ง Tab หย ดข อความส าหร บจ ดระยะพ มพ งาน ขณะพ มพ งานเราจ าเป นต องกดแป น Spacebar บนค ย บอร ด 1 คร งเพ อ เว นวรรคให ม ช องว าง แต ถ าหากต องเว นระยะห างก นมากกว า 1 คร งบางคนอาจจะใช ว ธ กดแป น Spacebar หลายๆ คร ง ซ งอ นท จร ง เราควรกดแป น Tab แทน แต การกดแป น Tab ในบางคร งก ไม ได ระยะตามท เราต องการเพราะการกดแป น Tab 1 คร งข อความจะ เล อนออกไปหย ดในบร เวณท ห างจากจ ดเด มคร งละ 0.5 น ว (1.27 เซนต เมตร) ด งน นเราควรเร ยนร ว ธ การต งค า Tab หย ดข อความน เส ยใหม โดยสามารถท าได ด งน คล กป ม บนแท บ Home กล ม Paragraph เพ อเป ด Paragraph Dialog box คล กป ม เพ อเข าไปต งค าต างๆ ด งน 1. คล กในช อง Tab stop position: เพ อก าหนดระยะห างส าหร บการหย ดข อความ (ค า Default ก าหนดไว = 0.5 ) 2. ท Alignment คล กเล อกแบบการหย ดข อความ เช น ช ดซ าย Tab หร อช ดขวา Tab หร อก งกลาง Tab เป นต น 3. ท Leader คล กเล อกแบบส ญล กษณ น าหน า Tab เช น ไม ม หร อเป นเส นประ หร อเป นเส นใต เป นต น 4. คล กป ม OK พ มพ ต วเลขก าหนดระยะห าง เช น 0.5 หร อ 1.27 cm คล กเล อกแบบการหย ดข อความ คล กเล อกแบบส ญล กษณ น าหน า 26 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

34 การต ง Tab หย ดข อความบนแถบเส นไม บรรท ดว ธ น จ าเป นจะต องน าเอาแถบเส นไม บรรท ด (Ruler bar) ออกมาใช ก อน ซ งตามปกต การกดแป น Tab หย ด 1 คร งขณะพ มพ งานจะท าให เก ดการเว นระยะห างในงานเอกสาร 0.5 น ว (1.27 เซนต เมตร) ท งน เน องมาจากค า Default ของโปรแกรม แต อ กหน งว ธ ส าหร บการต งค า Tab หย ดข อความแบบก าหนดเองโดยใช แถบเส นไม บรรท ด ซ งอาจจะง ายกว าว ธ ข างต นและจะท าให เก ดร ปส ญล กษณ (Icon) ของ Tab หย ดบนเส นไม บรรท ดด วย สามารถท าได ตามข นตอน ด งน 1. คล กท แท บ View ในกล ม Show 2. คล กด านหน าค าส ง Ruler ให ปรากฏเคร องหมาย ด งภาพ 3. คล กเล อกแบบ Tab หย ดข อความท เป นส ญล กษณ (Icon) ตรงม มซ ายส ดของแถบเส นไม บรรท ด ด งตาราง ต อไปน ตาราง แสดงล กษณะการท างานของส ญล กษณ Tab หย ด ส ญล กษณ ช อส ญล กษณ ล กษณะการท างาน Left Tab Center Tab Right Tab Decimal Tab Bar Tab ท าให ข อความหย ดในต าแหน งช ดซ าย Tab ท าให ข อความหย ดในต าแหน งก งกลาง Tab ท าให ข อความหย ดในต าแหน งช ดขวา Tab ท าให ต วเลขหล งจ ดทศน ยมหย ด ณ ต าแหน ง Tab ท าให เก ดเส นตรงแนวต ง ณ ต าแหน ง Tab โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 27 P age

35 First Line Indent ท าให ข อความบรรท ดแรกของย อหน าน นหย ด ณ ต าแหน ง Tab Hanging Indent ท าให ข อความบรรท ดท 2 ถ งบรรท ดส ดท ายของย อหน าน นหย ด ณ ต าแหน ง Tab 4. คล กบนแถบเส นไม บรรท ดจะเห นส ญล กษณ ของ Tab หย ด ด งภาพ (กรณ ต องการลบส ญล กษณ ของ Tab สามารถคล กค างไว แล วลากออกจากไม บรรท ดได ท นท ) Left Tab Center Tab Right Tab ต งค าการเย องของย อหน า เล อกช วงข อม ลท ต องการจ ดร ปแบบ คล กแท บ Page Layout ท าการก าหนดรายละเอ ยดในกล มค าส งย อหน า Indent: ก าหนดก นหน าท ช อง Indent Left, ก าหนดก นหล งท ช อง Indent Right Spacing : ก าหนดระยะห างระหว างย อหน า Before (ก อนย อหน าท เล อก) After (หล งย อหน าท เล อก) การก าหนดระยะห างระหว างย อหน า (Paragraph Spacing) การเว นระยะห างระหว างย อหน าช วยให การผล ตงานเอกสารโดยภาพรวมออกมาด สวยงามม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ของงานพ มพ เพราะตามปกต เราอาจใช ว ธ กดแป น Enter 1 คร งและปล อยให บรรท ดน นว างไว แล วจ งกดแป น Enter อ ก 1 คร ง เพ อเร มพ มพ ย อหน าใหม ซ งไม ใช ว ธ ท ถ กต องน ก ด งน นเราสามารถก าหนดระยะห างระหว างย อหน าได โดย 1. คล กเล อกย อหน าท ต องการก าหนดให ม ระยะห างระหว างย อหน า 2. คล กค าส ง Spacing ในแท บ Page Layout กล ม Paragraph 3. คล กในช องท ค าส ง Before ค อ ระยะห างในส วนด านบนของย อหน าท เล อกไว ให ใส ต วเลขส าหร บระยะห างตามต องการ (หน วยเป น point) หร อ ในช องท ค าส ง After ค อ ระยะห างในส วนด านล างของย อหน าท เล อกไว ให ใส ต วเลข ส าหร บระยะห างตามต องการ (หน วยเป น point) 28 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ค ม อ Fundamentals Excel 2003

ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ค ม อ Fundamentals Excel 2003 ร จ กก บ Excel 2003 โปรแกรม Excel เป นหน งในโปรแกรมหล กของโปรแกรมช ด Microsoft Office 2003 ซ งประกอบไปด วยโปรแกรมหล กๆ ค อ Microsoft Word 2003, Microsoft PowerPoint 2003,

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม

ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม ว ทยากร ณรงค ว ฒ เกต ธรรม หล กส ตรน เหมาะส าหร บผ ท ต องการใช งานโปรแกรม Microsoft Office ทราบถ งเทคน คต างๆซ ง ม ความจ าเป นในช ว ต การท างานป จจ บ น ด งน นผ ท ม ความร และสามารถใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information