Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications"

Transcription

1 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

2 สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word แนะน าโปรแกรม Microsoft Excel แนะน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint การเป ดโปรแกรม... 2 การป ดโปรแกรม... 3 ส วนประกอบหน าจอของท ง 3 โปรแกรม... 3 การใช งาน Ribbon... 5 การใช งาน Help... 5 การปร บแต ง Option ของโปรแกรม... 6 การเป ดและป ดโหมดการพ มพ (Overtype)... 6 การท างานก บไฟล... 7 การสร างเอกสารแบบใช Templates... 7 การบ นท กไฟล ในร ปแบบต างๆ... 7 การบ นท กไฟล โดยสร างโฟลเดอร ใหม... 8 การบ นท กไฟล แบบ PDF/XPS Document และการส งเอกสารออกภายนอก... 8 การเป ดไฟล เอกสารเก า การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม ท าความร จ กส วนประกอบของโปรแกรม การสร างและจ ดการเอกสาร พ มพ และแก ไขข อความ ซ อน/แสดงอ กขระท ไม พ มพ ซ อน/แสดงไม บรรท ด การย ายต าแหน งจ ดแทรก การบ นท กเอกสารแบบต างๆ ปร บแต งค ณสมบ ต ของเอกสาร โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 1 P age

3 สารบ ญ บทท หน า การสล บหน าต างเอกสาร/ ย บย อโปรแกรม การจ ดการข อความ ปร บเปล ยนม มมอง การย อขยายม มมองหน าจอ การใช ค าส งเล กท า หร อท าซ า การใช ค าส งต ด ค ดลอก และวาง การจ ดร ปแบบข อความ การปร บแต งข อความต วอ กษร จ ดต าแหน งข อความ การใช ค าส งค ดวางร ปแบบ การต งค าแท บและจ ดร ปแบบย อหน า ต งค าแท บ ต งค าการเย องของย อหน า การก าหนดระยะห างระหว างย อหน า การเว นระยะห างระหว างบรรท ด ส ญล กษณ ห วข อย อยและล าด บเลข การตรวจทานเอกสาร การใช พจนาน กรมแสดงค าเหม อน การค นหาและแทนท ค า การใช เคร องม องานว จ ยหารายการหน งส ออ างอ ง การใช เคร องม อด งข อม ลสถ ต ของเอกสาร การจ ดร ปแบบเอกสาร ก าหนดขนาดกระดาษและการวางแนว เปล ยนระยะขอบกระดาษ แทรกอ กขระพ เศษ แทรกว นท และเวลา การพ มพ เอกสาร ต งค าการพ มพ และแสดงต วอย างก อนพ มพ P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

4 สารบ ญ บทท หน า การก าหนดห วกระดาษและท ายกระดาษ แทรกต วแบ งหน า การใช ต วแบ งส วน แทรกห วกระดาษและท ายกระดาษ ใส หมายเลขหน า เคร องม อจ ดร ปแบบส าหร บการเผยแพร เอกสาร สไตล และการน าไปใช การสร างคอล มน เช งอรรถ และอ างอ งท ายเร อง การเช อมโยงหลายม ต การท างานก บกราฟ ก แทรกร ปภาพ แทรกภาพต ดปะ การปร บแต งร ปภาพ แทรกร ปทรงต างๆ การย ายร ป การจ ดเร ยงและจ ดต าแหน ง การท างานก บตาราง แทรกตาราง การเล อกช วงของตาราง ก าหนดสไตล ให ก บตาราง ก าหนดเส นขอบและแรเงา การต เส นขอบตาราง แทรก/ลบ ช องเซลล แถวหร อคอล มน ผสาน/แบ ง ช องเซลล แบ งตาราง การท างานร วมก บผ อ น จ ดการข อค ดเห น โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 3 P age

5 สารบ ญ บทท หน า การแก ไขข อค ดเห น การลบข อค ดเห น ต ดตามการเปล ยนแปลงข อม ลในเอกสาร การยอมร บหร อปฏ เสธข อม ลท ถ กแก ไข การป องก นเอกสาร การเข ารห สเอกสาร การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การพ มพ ข อม ลแบบต างๆ ลงในแผ นงาน การจ ดการข อม ล และแผ นงาน การเล อกช วงเซลล การค ดลอก/ ย ายข อม ล การเต มข อม ลอ ตโนม ต ก าหนดความกว างของคอล มน ก าหนดความส งของแถว แทรกแถว คอล มน หร อช องเซลล ลบแถว คอล มน หร อช องเซลล ส ตรการค านวณ ร ปแบบของส ตรค านวณ ต วถ กด าเน นการ ต วด าเน นการ เคร องหมายและล าด บการค านวณ ฟ งก ช นการค านวณ การใช งานฟ งก ช น ส วนประกอบของฟ งก ช น การใส ฟ งก ช น การค านวณหาผลรวมอ ตโนม ต การอ างอ งช องเซลล P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

6 สารบ ญ บทท หน า จ ดร ปแบบแผ นงาน ร ปแบบต วเลข จ ดต าแหน งข อม ล การผสานและแยกเซลล เส นขอบและแรเงา การก าหนดส พ น การใช สไตล ต วค ดวางร ปแบบ การจ ดการข อม ล ความหมายของฐานข อม ล ส วนประกอบของฐานข อม ล การเร มต นสร างฐานข อม ล การจ ดเร ยงข อม ล การเร ยงล าด บข อม ลแบบก าหนดเอง การกรองข อม ล แผนภ ม ส วนประกอบของแผนภ ม ชน ดของแผนภ ม และการสร างแผนภ ม การเปล ยนชน ดและร ปแบบของแผนภ ม การก าหนดโครงร างของแผนภ ม อ ตโนม ต การเปล ยนต าแหน งการวางแผนภ ม การปร บแต งแผนภ ม การปร บแต งรายละเอ ยดต างๆ ของแผนภ ม การปร บแต งส วนประกอบย อยในแผนภ ม การพ มพ เอกสาร ต งค าหน ากระดาษ ต งระยะขอบ ห วกระดาษและท ายกระดาษ โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 5 P age

7 สารบ ญ บทท หน า 4. การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม สร างงานน าเสนอ สร างงานน าเสนอเปล า สร างงานน าเสนอด วยแม แบบ การพ มพ ข อความบนสไลด การพ มพ และแก ไขข อความจากกล องข อความ แสดงงานน าเสนอในม มมองแบบต างๆ การเปล ยนม มมองแบบต างๆ รายละเอ ยดและหน าท ของม มมองต างๆ ต นแบบสไลด ห วกระดาษและท ายกระดาษ การต งค าหน ากระดาษ การต งค าขนาดและเปล ยนการวางแนวของสไลด การสร างสไลด ใหม เปล ยนโครงร างสไลด จ ดล าด บสไลด เปล ยนช ดร ปแบบ การปร บแต งสไลด ด วยช ดร ปแบบธ ม พ นหล งสไลด การซ อนและแสดงภาพพ นหล งสไลด การท างานก บข อความ ค ดลอก ย าย และวางข อความ จ ดร ปแบบข อความ จ ดต าแหน งข อความ ใส ส ญล กษณ ล าด บรายการ P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

8 บทท การใช งานโปรแกรมส าน กงาน (Key Application) แนะน าโปรแกรมส าน กงาน ไมโครซอฟท ออฟฟ ศ (อ งกฤษ: Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรม ส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ งสามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ ไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟฟ ศย งม การส งเสร มให ใช บร การผ านระบบเคร องแม ข าย (Server) และ บร การผ าน หน าเว บ (Web Based) ในร นใหม ๆ ของไมโครซอฟท ออฟฟ ศ เราจะเร ยกว า ระบบส าน กงาน (Office system) แทนแบบเก าค อ ช ดโปรแกรมส าน กงาน (Office Suite) และป จจ บ น Microsoft Office ได พ ฒนาไปถ ง Microsoft Office แล ว แต ในท น จะกล าวถ ง เฉพาะ Microsoft Office เท าน น ในช ดของโปรแกรม Microsoft Office ประกอบไปด วย โปรแกรมย อยๆ หลายโปรแกรม แต จะกล าวถ งแค เพ ยง โปรแกรมเท าน น ค อ Microsoft Word 2010 Microsoft Excel 2010 Microsoft PowerPoint 2010 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นหน งในโปรแกรมช ด Office 2010 ท ปร บปร ง ความสามารถให ม ประส ทธ ภาพด ข นกว าเด ม อ กท งม หน าจอส วนต ดต อผ ใช งาน (Interface) ท ม งเน นผลล พธ แบบใหม จะแสดงเคร องม อเม อผ ใช ต องการในล กษณะท ม การจ ดเร ยงและช ดเจน การแสดงต วอย างเป นภาพ และคล งข อม ลหร อภาพ (Gallery) ของล กษณะท ก าหนดไว ล วงหน า ร ปแบบตารางอ ตโนม ต และเน อหาอ นๆ จะช วยให เราใช งาน Microsoft Word ได อย างม ประส ทธ ภาพด ย งข น สามารถเล อกข อความ ตาราง ล กษณะกราฟ ก แบบอ กษร หร อแม แต องค ประกอบของเน อหาท ใช งานบ อยๆ ได อย างง ายดาย โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 1 P age

9 แนะน าโปรแกรม Microsoft Excel 2010 โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป นโปรแกรมท น ยมใช ในการจ ดการค านวณ ม ความสามารถในการค านวณส ตรต างๆ พร อมท งฟ งก ช นท ช วยในการค านวณทางคณ ตศาสตร หร อจะจ ดท าเป นตารางงานก ย งสะดวกมากข น ซ งถ อว าเป นโปรแกรมท ม ประโยชน มากมาย ส าหร บ Excel เวอร ช น 2010 จะม ความคล ายก บ Microsoft Excel 2007 อย พอสมควร แต ก ม การพ ฒนาเทคน คการใช งานบางประการเพ อให เราสามารถท างานได อย างสะดวกมากข น รวมไปถ งการว เคราะห ข อม ลและท าการต ดส นใจทางธ รก จได อย างรอบคอบ โดยเฉพาะการใช Excel เพ อต ดตามข อม ล สร างร ปแบบจ าลองส าหร บการว เคราะห ข อม ล เข ยนส ตรเพ อท าการ ค านวณก บข อม ล และการจ ดร ปแบบข อม ลในล กษณะต างๆ และน าเสนอข อม ลในแผนภ ม ต างๆ อย างม ออาช พ แนะน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 โปรแกรม PowerPoint เป นโปรแกรมการบรรยายหร อน าเสนอข อม ลให แก ผ ฟ งหร อ ผ ชม โดยอาจม อ ปกรณ ประกอบการบรรยายหร อไม ก ได เช น การบรรยายหน าช นเร ยนของ น กศ กษา การน าเสนอผล ตภ ณฑ ส นค าของพน กงานขาย การน าเสนอผลยอดขายของล กน องต อ ผ บ งค บบ ญชา ท สามารถน าเสนอผ านส อคอมพ วเตอร ไม ว าจะเป นการน าเสนอผ านอ ปกรณ อย างเคร องฉายสไลด โปรเจคเตอร และเป นโปรแกรมท ใช ในการน าเสนองานท หลากหลาย ร ปแบบตลอดจนการสร างเน อหาให เหมาะสมก บงานท น าเสนอ โดยผ สร างงานไม ต อง ออกแบบหร อตกแต งลวดลายให ย งยากเพ ยงแค สร างงานน าเสนอจากแม แบบก ได งานน าเสนอ ท สวยงามพร อมใช รวมท งการเล อกใช เคร องม อและค าส งต างๆ ของการสร างสไลด การท างานในม มมองต างๆ ของโปรแกรม พร อมล กเล นต างๆในการน าเสนอ เช น สามารถใส ภาพ เส ยง ตลอดจนภาพเคล อนไหวในสไลด ได อย างสะดวก ม ล าด บข นตอน ง ายรวดเร ว และย งสามารถบ นท กไฟล น าเสนอให อย ในร ปแบบไฟล PowerPoint Show ท สามารถเป ดข นมาใช งานในเคร องท ไม ม โปรแกรม PowerPoint ได ท นท ท าให ได ร บความน ยมเป นอย างมากในย คป จจ บ น การเป ดโปรแกรม การเร มต นใช งานโปรแกรมท ง โปรแกรมน น ม ข นตอนการเป ดใช โปรแกรมท เหม อนก น ตามข นตอนด งน 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

10 การป ดโปรแกรม เม อเป ดใช งานโปรแกรมจนท างานเสร จเร ยบร อยแล ว ว ธ การป ดโปรแกรมท ง โปรแกรมน นสามารถท าได ตามข นตอน ต อไปน 1. คล กท แท บ File คล กท ค าส ง Close เม อต องการป ดไฟล เอกสารป จจ บ นท ถ กเป ดใช งานในขณะน น 5. หร อ..คล กท แท บ File คล กท ค าส ง Exit เม อต องการป ดโปรแกรม Microsoft Word 2010 Note: เราอาจป ดโปรแกรมโดยคล กป มเคร องหมายกากบาทบน Title Bar หร อ Task Bar ได โดยคล กขวาท Task Bar แล วคล กท ส วนประกอบหน าจอของท ง 3 โปรแกรม Microsoft Word 2010 Quick Access Toolbar Title Bar Ribbons Curser Vertical Scrollbar View Shortcuts Zoom Slider Status Bar โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 3 P age

11 Microsoft Excel 2010 Quick Access Toolbar Title Bar Ribbons Vertical Scrollbar View Shortcuts Zoom Slider Status Bar Microsoft PowerPoint 2010 Quick Access Toolbar Title Bar Ribbons Vertical Scrollbar View Shortcuts Zoom Slider Status Bar 4 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

12 การใช งาน Ribbon การซ อนหร อแสดง Ribbon การใช งาน Ribbon ซ งเป นเคร องม อท เพ มเข ามาใหม ส าหร บช ด Office 2007 เป นต นมาน น ในบางคร งในขณะท างานหากเราต องการซ อนเคร องม อ Ribbon เพ อให เห นพ นท การท างานของเอกสารได ท งหน าก สามารถท า การซ อนหร อแสดงเคร องม อ Ribbon ได โดยการกดแป น Ctrl + F1 หร อใช ว ธ ด งน 1. คล กขวาท แท บ Ribbon ใดๆ 2. คล กเล อกค าส ง Minimize the Ribbon การใช งาน Help ท าได โดย Click ท ป ม ท อย ม มบนขวาของแถบร บบอน ปรากฎหน าต าง ช วยเหล อข นมา พ มพ ค าท ต องการค นหาลง ในช อง Search แล วกดป ม Search ทางด านขวาม อ ปรากฎผลล พธ ด งน โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 5 P age

13 การปร บแต ง Option ของโปรแกรม ข นตอนการปร บแต ง Option ของท ง 3 โปรแกรม ท าได โดย Click ท Tab File เล อกค าส ง Option ปรากฎหน าต าง Option ของแต ะโปรแกรมด งร ป การเป ดและป ดโหมดการพ มพ (Overtype) Insert mode เป นสถานะการพ มพ แทรก หมายถ ง พ มพ แทรกข อความ หร อต วอ กษร และสถานะการพ มพ ท บบนข อความ เก าซ งจะให ข อความเก าหายไป ถ าต องการให อย ในสถานะแทรกอ กคร ง ก กดป ม Insert ถ าต องการพ มพ ท บ ก กดป มน ซ าอ กคร ง หน ง ว ธ การเป ดและป ดโหมดการพ มพ ม ข นตอนด งน 1. คล ก Ribbon File 2. เล อกค าส ง Options Advanced 3. ท าเคร องหมายถ กหน าค าส ง Use the Insert key to control overtiype mode และ Use overtype mode 4. คล กป ม OK 6 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

14 การท างานก บไฟล การสร างเอกสารแบบใช Templates เป นแม แบบเอกสารท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให (มาพร อมก บการต ดต งโปรแกรมส าน กงานท ง โปรแกรม) ใช เป น แนวทางส าหร บการสร างงานเอกสารท ม ร ปแบบเฉพาะอย าง เช น แบบฟอร มจดหมาย ประว ต ย อ บ นท กข อความ ใบปะหน า FAX เป นต น ซ งเราสามารถน ามาแก ไขหร อเพ มเต มตามต องการได ภายหล ง ต วอย างการสร างเอกสารแบบใช Templates ของโปรแกรม Microsoft Word 2010 สามารถท าได โดย คล กท แท บ File ในหน ารายการ New คล กท 1. คล กเล อกร ปแบบ Template ตามท ต องการ(จะเห นต วอย างของร ปแบบท เรา เล อกทางด านขวาม อ) 2. คล กท Create Note: เราสามารถสร างเอกสารแบบใช Templates จาก Office.com โดยต องเช อมต ออ นเทอร เน ตเพ อ ดาวน โหลดมาต ดต งภายในเคร อง การบ นท กไฟล ในร ปแบบต างๆ (Save As) ตามปกต เม อสร างงานเอกสารเสร จแล วต องบ นท กเก บไว เป นไฟล ส าหร บการบ นท กไฟล คร งแรกเราต องต งช อไฟล และ สรรหาท จ ดเก บเพ อให ง ายต อการค นหาเม อต องน ามาใช ในคร งต อไป ใน Word 2010 ม ว ธ การบ นท กไฟล เอกสารโดยสามารถท า ได ด งน เล อกท ต ง คล กท แท บ File คล กเล อกค าส ง Save As 1. เล อกท ต งไฟล (ตามปกต จะต งค าให บ นท กใน Documents) 2. คล กในช อง File name: เพ อต งช อไฟล 3. คล กท ป มห วล กศรช ลงของ Save as type: เพ อ เล อกชน ดของไฟล ท ต องการบ นท ก ต ง ช อ ไฟล เล อก ชน ด โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 7 P age

15 การบ นท กไฟล โดยสร างโฟลเดอร ใหม เพ อให เก ดความเป นระเบ ยบและค นหาไฟล ท จ ดเก บง าย คล ายการจ ดเก บแยกเป นแฟ มๆ ท าได ด งน ในหน าต างค าส ง Save As 4. คล กป ม New Folder 5. พ มพ ช อโฟลเดอร ใหม (ควรต งช อให สอดคล องก บ งานเอกสารท จ ดเก บ) การบ นท กไฟล แบบ PDF/XPS Document และการส งเอกสารออกภายนอก (Save & Send) บางคร งเราอาจจ าเป นต องบ นท กไฟล ไปใช ในหลากหลายร ปแบบ เช น แบบ PDF Document เพ อให สามารถน าไปใช งาน แบบอ านได อย างเด ยว (Read Only) หร อส งออกไปใช ทาง ซ งสามารถท าได ด งน 1. คล กท แท บ File 2. คล กท หน ารายการ Save & Send 3. คล กท ค าส ง Create PDF/XPS Document จากน นเล อกท ต งไฟล เหม อนการบ นท กไฟล เอกสารตามปกต ท วไป หร อ...คล กท ค าส ง Send Using แล วคล กเล อกร ปแบบของ การจ ดส งไฟล ทาง 8 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

16 การเป ดไฟล เอกสารเก า ในการท างานน นอาจม ความจ าเป นท จะต องเป ดไฟล เอกสารเก าท เคยบ นท กไว ข นมาใช งานอ กคร ง หร อเพ อท าการ ปร บปร งแก ไขเพ มเต ม หร ออ นๆ ท งน เราสามารถเป ดไฟล เอกสารเก าข นมาได ด งน 1. คล กท แท บ File คล กเล อกค าส ง Open 2. ในหน าต าง Open คล กเล อกไดรฟ หร อโฟลเดอร ท เก บเอกสาร 3. คล กเล อกช อไฟล เอกสาร 4. คล กป ม Open หร อคล กป มล กศรช ลงเพ อเล อกร ปแบบการเป ดไฟล note โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 9 P age

17 note 10 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

18 บทท การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Quick Access Toolbar Title Bar Ribbons Curser Vertical Scrollbar View Shortcuts Zoom Slider ท าความร จ กส วนประกอบของโปรแกรม Status Bar แท บค าส ง (Tab) หร อร บบอน (Ribbon) หล งจากเป ดโปรแกรมข นมาแล วในหน าจอหล กจะเห น Tab ค าส งท ม อย ด วยก น 8 แท บแต ละ Tab ค าส งประกอบด วย ค าส งแยกตามกล มการท างาน เราเร ยกโดยรวมว า ร บบอน แถบเคร องม อด วน (Quick Access Toolbar) เป นแถบเก บค าส งท ใช งานบ อยๆ เอาไว เพ อเร ยกใช ได ท นท โดยตรงไม ต องผ านเข าไปย งแท บค าส งต างๆ เราสามารถ ก าหนดให แถบเคร องม อด วนน นม เฉพาะป มค าส งท เราเองม กจะเร ยกใช งานเป นประจ าได ด วยตนเอง ซ งสามารถท าได โดย โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 11 P age

19 คล กป มห วล กศรช ลง คล กบร เวณด านหน าค าส งท เรา ต องการ ซ งจะปรากฏเคร องหมาย ให เราเห นตรง บร เวณด านหน าค าส งท ถ กเล อกใช หร อ ใช ว ธ คล กเล อกในค าส งเพ มเต มจาก More Command แถบช อเร อง (Title Bar) เป นแถบบอกช อโปรแกรมและช อ ไฟล เอกสารท ถ กเป ดข นมาใช ในขณะน น กรณ ท เป ดโปรแกรมข นมาใช คร งแรกจะ เห นว าค าเร มต นจะต งช อไฟล ว า Document1 ต วกระพร บ/จ ดแทรกข อความ (Curser) ต วกระพร บ/จ ดแทรกข อความจะอย ในพ นท ท างาน (เสม อนหน ากระดาษ) ท าหน าท บอกต าแหน งป จจ บ นส าหร บการ แทรกข อความหร อป อนข อความใหม แถบเล อนหน ากระดาษ (Scrollbar) แถบเล อนแนวต ง (Vertical Scrollbar) ใช ส าหร บเล อนหน ากระดาษข นหร อเล อนลง ส วนแถบเล อนแนวนอน (Horizontal Scrollbar) ใช ส าหร บเล อนหน ากระดาษไปทางซ ายหร อเล อนไปทางขวา ต าแหน งของแถบเล อนแนวนอนจะอย ต ดก บ บร เวณแถบแสดงสถานะของโปรแกรม แถบแสดงสถานะโปรแกรม (Status Bar) อย ด านล างส ดของหน าจอโปรแกรมจะท าหน าท บอกถ งสถานะของโปรแกรมท เป นอย ในขณะน น เช น บอกต าแหน ง ของต วกระพร บ/จ ดแทรกข อความ บอกจ านวนค าท น บได ในเอกสาร เป นต น ป มปร บเปล ยนม มมอง (View Shortcuts) เป นป มค าส งทางล ดของแท บ View กล ม Document View ใช ในการปร บเปล ยนม มมองหน ากระดาษ ป มย อ-ขยายพ นท ท างาน (Zoom Level & Zoom Slider) เป นป มค าส งทางล ดของแท บ View กล ม Zoom ใช เม อต องการปร บย อ-ขยายขนาดของพ นท ท างาน 12 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

20 การสร างและจ ดการเอกสาร พ มพ และแก ไขข อความ การเร มต นพ มพ ข อความหล งจากเป ดโปรแกรมเราจะสามารถพ มพ ข อความลงในเอกสารท นท โดยให ส งเกตจาก Curser ว ากระพร บอย ท ต าแหน งใดก จะสามารถเร มพ มพ ได จากต าแหน งน น ในขณะพ มพ ข อความโปรแกรมจะต ดค าข นบรรท ดใหม ให อ ตโนม ต เสมอท งน ข นอย ก บก นหน าและก นหล งของหน าเอกสาร แต ถ าหากเราต องการข นบรรท ดใหม ในท นท ให กดแป น Shift + Enter ซ งจะช วยให สามารถข นบรรท ดใหม ได โดยไม ต องพ มพ ไปจนส ดพ นท ก นหล ง ส วนการกดแป น Enter เพ ยงอย างเด ยว จะท าให เราได ย อหน าใหม แทน ก นหน า ส ญล กษณ แทนการข นบรรท ดใหม โดยกดแป น Shift + Enter ก นหล ง ส ญล กษณ แทนการข นย อหน าใหม โดย กดแป น Enter การแก ไขข อความ ต วอย าง จากภาพกรณ ท ต องการไขค าว า Office ในบรรท ดท 2 เป นค าว า ออฟฟ ศ สามารถท าได หลายว ธ ด งน ลากเมาส คล มค าว า Office ใช ลบทางขวา หร อ Delete ใช ลบทางซ าย Backspac e คล กเมาส ค างแล วลาก (Drag Mouse) เล อกคล มค าว า Office แล วจ งพ มพ ข อความค าว า ออฟฟ ศ ท บลงไปแทนท คล กเมาส ให ม Curser กระพร บตรงด านหน าค าว า Office แล วกดแป น Del เพ อลบข อความท ละ 1 ต วอ กษร แล วจ งค อยพ มพ ข อความค าว า ออฟฟ ศ แทนท ลงไป คล กเมาส ให Curser กระพร บตรงด านหล งค าว า Office แล วกดแป น Backspace เพ อลบข อความท ละ 1 ต วอ กษรแล ว จ งค อยพ มพ ข อความค าว า ออฟฟ ศ แทนท ลงไป Note: เราอาจจะลากเมาส คล มข อความก อนแล วจ งค อยกดแป น Del หร อ Backspace คร งเด ยวก สามารถลบ ข อความได โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 13 P age

21 ซ อน/แสดงอ กขระท ไม พ มพ ท าได โดย Click ท ส ญล กษณ เพ อแสดงอ กขระท ไม พ มพ เช น ส ญล กษณ Enter การเว นวรรค เป นต น และถ า Click ซ าเป นการยกเล กการแสดง หร อซ อน ซ อน/แสดงไม บรรท ด บรรท ด การแสดงไม บรรรท ด ท าได โดย Click Ribbon View เล อกต วเล อก Ruler และถ า Click ซ าเป นการซ อนไม การย ายต าแหน งจ ดแทรก ในการพ มพ เอกสารน นส งท ส าค ญประการหน งค อการเคล อนย ายต วกระพร บ/จ ดแทรก ไปย งต าแหน งท ต องการพ มพ ซ ง ม หลายว ธ ด งน การใช เมาส เคล อนย ายต วกระพร บ/จ ดแทรกข อความ 1. เล อนต วช เมาส ไปย งต าแหน งท ต องการ 2. คล กเมาส ย งต าแหน งท ต องการ การใช แป นพ มพ เคล อนย ายต วกระพร บ/จ ดแทรกข อความ 14 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

22 แสดงผลล พธ จากการใช งานแป นต างๆ เพ อย ายข อความ กดแป น ผลล พธ จากการใช งาน เล อนตามท ศทางของล กศร คร งละ ต วอ กษร Ctrl + หร อ Ctrl + เล อนตามท ศทางของล กศร คร งละ ค า Ctrl + หร อ Ctrl + เล อนตามท ศทางของล กศร คร งละ ย อหน า Page Up. เล อนจอภาพข น หน าจอ Page Down. เล อนจอภาพลง 1 หน าจอ Ctrl + Page Up. เล อนหน ากระดาษข น หน ากระดาษ Ctrl + Page Down. เล อนหน ากระดาษลง หน ากระดาษ Home. เล อนไปย งต นบรรท ด End. เล อนไปย งท ายบรรท ด Ctrl + Home. เล อนไปย งจ ดเร มต นของการพ มพ เอกสาร Ctrl + End. เล อนไปย งจ ดส ดท ายในการพ มพ เอกสาร การบ นท กเอกสารแบบต างๆ ตามปกต เม อสร างงานเอกสารเสร จแล วต องบ นท กเก บไว เป นไฟล ส าหร บการบ นท กไฟล คร งแรกเราต องต งช อไฟล และ สรรหาท จ ดเก บเพ อให ง ายต อการค นหาเม อต องน ามาใช ในคร งต อไป ใน Word 2010 ม ว ธ การบ นท กไฟล เอกสารโดยสามารถท า ได ด งน โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 15 P age

23 เล อกท ต ง คล กท แท บ File คล กเล อกค าส ง Save As 1. เล อกท ต งไฟล (ตามปกต จะต งค าให บ นท กใน Documents) 2. คล กในช อง File name: เพ อต งช อไฟล 3. คล กท ป มห วล กศรช ลงของ Save as type: เพ อ เล อกชน ดของไฟล ท ต องการบ นท ก ต งช อไฟล เล อกชน ด ปร บแต งค ณสมบ ต ของเอกสาร รายละเอ ยดของไฟล เอกสาร(Document Properties) ค อ ค ณสมบ ต ต างๆ ท ม ประโยชน ส าหร บการตรวจสอบและค นหา ไฟล เอกสาร เช น ช อผ สร าง (Author) ช อเร อง (Title) ช อห วข อ (Subject) และค าส าค ญ (Keyword) เป นต น รายละเอ ยดท งหมดจะ อย ในหน ารายการ Info ของแท บ File และเราสามารถก าหนดให ไฟล เอกสารม รายละเอ ยดค ณสมบ ต ได ตามต องการ โดยสามารถ ท าได ด งน 1. คล กท แท บ File 2. ในหน ารายการ Info ให คล กท ค าส ง Properties คล กเล อกค าส ง Show Document Panel 3. ในหน าต าง Document Properties พ มพ หร อแก ไขรายละเอ ยดต างๆ 4. คล กป ม X ป ด เม อพ มพ เสร จเร ยบร อย 16 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

24 การสล บหน าต างเอกสาร/ ย บย อโปรแกรม Click ท Ribbon view แล วเล อกค าส ง Switch Windows เล อกหน าต างโปรแกรมท ต องการ และถ า ต องการย บย อโปรแกรม Click ท ป ม Minimize บนหน าต างโปรแกรม การจ ดการข อความ ปร บเปล ยนม มมอง การแสดงม มมองเอกสารด วยว ธ แตกต างก น (Viewing Documents in Different Ways) ม มมองในการท างานสามารถ ปร บเปล ยนได ตามความถน ดของผ ใช โปรแกรมเพ อให เหมาะสมก บล กษณะของงานท ท า ซ งแต ละม มมองก ม ประโยชน ในการใช งานท ต างก นออกไป เราสามารถเปล ยนม มมองได โดย คล กท แท บ View ในกล ม Document Views คล กเล อกม มมองท ต องการ(การต งค าตามปกต จะเป นม มมองแบบ Print Layout) โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 17 P age

25 Print Layout เหม อนพ มพ ออกกระดาษ Full Screen Reading ส าหร บอ านแบบเต มหน า Outline แสดงเค าโครงเน อหา หร อจะคล กเปล ยนม มมองท View Shortcuts บนแถบ Status Bar ด งน Print Layout Draft Outline Web Layout FullScreen Reading 18 Page โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

26 การย อขยายม มมองหน าจอ แต หากต องการจะปร บเปล ยนม มมองการท างานให ย อ-ขยายหน าจอเฉพาะพ นท ส าหร บพ มพ เอกสาร (Working Area) สามารถใช ค าส งด งน 1. คล กท แท บ View กล ม Zoom 2. คล กเล อกค าส ง Zoom (เพ อปร บขนาดหน าจอเองโดยผ ใช ) หร อ คล กเล อกค าส ง 100% (เพ อปร บขนาดหน าจอให เท าก บ 100%) หร อ คล กเล อกค าส ง One Page (เต มหน า), Two Page (สองหน า) และ Page Width (ปร บขนาดหน าจอให ก บความ กว างของหน ากระดาษ) นอกจากน นย งสามารถท าได โดยใช ป ม Zoom Level ก บป ม Zoom Slider บนแถบ Status Bar ได ด งน Zoom Level Zoom Slider โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 19 P age

27 การใช ค าส งเล กท า หร อท าซ า ขณะท างานน นอาจเก ดความผ ดพลาดท งท ต งใจและไม ต งใจ หร อในบางคร งเราอาจต องการยกเล กค าส งท เราส งผ ดพลาด ไปน น สามารถท าได โดย คล กป ม Undo บน Quick Access Toolbar เพ อยกเล กค าส งท เคยท าไปก อนหน า คล กป ม Redo บน Quick Access Toolbar เพ อท าซ าค าส งท ได ท าการยกเล กไป การใช ค าส งต ด ค ดลอก และวาง การค ดลอกข อความ (Copy) ส าหร บการพ มพ งานเอกสารต างๆ ในบางท ม หลายๆ คร งท เราต องการพ มพ ข อความหร อค าซ าๆ ก น ซ งอาจท าให เส ยเวลาในการพ มพ ซ าๆ ด งกล าว ด งน นเพ อเป นการลดเวลาในการท างานเช นน น เราสามารถจ ดการค ดลอกข อความหร อค าท ซ าๆ ก น เพ อน าไปใช หร อวางย งต าแหน งท ต องการได โดยใช ค าส งง ายๆ ด งน 1. ลากคล มหร อคล กเล อกข อความท ต องการค ดลอก 2. คล กท ค าส ง Copy ในแท บ Home กล ม Clipboard 3. จากน นคล กเล อกต าแหน งท ต องการวางข อความ 4. คล กท ค าส ง Paste เพ อวางข อม ลออกมา หร อจะใช การค ดลอก โดยคล กเมาส ขวาก ท า ได เช นก น การย ายข อความ (Cut) ส วนข อความท ถ กวางไว ในต าแหน งท ไม เหมาะสมหร อไม ถ กต องน น เราก สามารถท จะย ายข อความไปวางย งต าแหน งท ต องการได โดยม ข นตอนด งน 1. ลากคล มหร อคล กเล อกข อความท ต องการย าย 2. คล กท ค าส ง Cut ในแท บ Home กล ม Clipboard 3. จากน นคล กเล อกต าแหน งท ต องการวางข อความ 4. คล กท ค าส ง Paste เพ อวางข อม ลออกมา การย ายโดยคล กเมาส ขวา 20 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

28 การวางข อม ลออกจาก Clipboard (Paste) ไม ว าเราจะใช ค าส ง Cut หร อ Copy ก ตาม ข อม ลท ถ กค ดลอกหร อย ายไปท งหมดน นจะต องถ กน าไปจ ดเก บไว รอใน Clipboard ซ งการน าข อม ลออกจาก Clipboard น เองท เราเร ยกว า การวาง (Paste) และเราสามารถเล อกร ปแบบการวางได หลายว ธ ด งน 1. คล กเล อกต าแหน งท ต องการวางข อม ลออกจาก Clipboard 2. คล ก เพ อวางข อม ลล าส ดออกมาท นท หร อ คล ก เพ อเล อกล กษณะการวางข อม ล 3 แบบ Keep Source Formatting ร กษาร ปแบบตามต นฉบ บเด ม Keep Text Only วางเฉพาะต วอ กษรเท าน น Merge Formatting ข อม ลท วางออกมาให ม ร ปแบบเด ยวก บต าแหน งน น การจ ดร ปแบบข อความ การปร บแต งข อความต วอ กษร (Format Fonts) การพ มพ ข อความในเอกสารท เป นเน อหายาวๆ จะด น าเบ อหากเราไม แต งเต มหร อเพ มล กเล นให ก บต วอ กษร ท งน นอกจาก จะท าให งานเอกสารของเราด น าสนใจมากข นแล วย งช วยให เราเก ดความค ดสร างสรรในการผล ตผลงานท เป นเอกสารใน ร ปแบบต างๆ ได ด อ กด วย การจ ดการก บร ปแบบต วอ กษรหร อฟอนต น น สามารถท าได หลายว ธ ด งน ว ธ การปร บแต งร ปแบบต วอ กษร การใช ค าส งบน Mini Toolbar ในการจ ดการร ปแบบฟอนต เบ องต น เช น ต วหนา เอ ยง ข ดเส นใต เปล ยนส ขนาด เป นต น 1. ลากเมาส คล มค าว า Windows 7 ก อนแล ว Mini Toolbar จะปรากฏข นให เห นจางๆ 2. คล กป มบน Mini Toolbar เพ อท าให เป น ต วหนา ต วเอ ยง หร อข ดเส นใต 3. ตรวจด ผลล พธ ท ได โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 21 P age

29 การใช ค าส งบนแท บ Home กล ม Font เพ อการจ ดการร ปแบบฟอนต ท หลากหลายกว า คล กเพ อเล อกล กษณะของ ข อความในร ปประโยค ภาษาอ งกฤษ คล กเพ อเล อกร ปแบบ การข ดเส นใต เพ มเต ม คล กเพ อเล อกล กษณะพ เศษ ให ก บต วอ กษร ตาราง แสดงค าส งการจ ดร ปแบบฟอนต บนแท บ Home กล ม Font ป มค าส ง ช อค าส ง หน าท Font เปล ยนแบบต วอ กษร/ฟอนต Font Size เปล ยนขนาดต วอ กษร Glow Font ปร บขนาดต วอ กษรเพ มข น Shrink Font Clear Formatting ปร บขนาดต วอ กษรลดลง ยกเล ก/ล างการจ ดร ปแบบต วอ กษร Bold เปล ยนต วอ กษรให เป นต วหนา Italic เปล ยนต วอ กษรให เป นต วเอ ยง Underline เปล ยนต วอ กษรให เป นต วข ดเส นใต Strikethrough ข ดฆ าต วอ กษร 1 เส น Subscript เปล ยนให ต วอ กษรเป นต วห อย Superscript เปล ยนให ต วอ กษรเป นต วยก 22 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

30 ป มค าส ง ช อค าส ง หน าท Change Case เปล ยนแบบต วพ มพ ของต วอ กษรภาษาอ งกฤษ Text Effects เพ มล กษณะพ เศษให ก บต วอ กษร Text Highlight Color ปากกาเน นข อความ Font Color เปล ยนส ต วอ กษร การใช Font Dialog box ค าส งอ นๆ บนหน าต าง Font ใช เพ อเล อกการจ ดการก บร ปแบบฟอนต ในรายละเอ ยดท ครบถ วน ท กค าส ง เพราะในหน าต าง Font น จะม ค าส งอ กมากมายท ไม สามารถแสดงเป นป มค าส งครบท งหมดได บน Ribbon โดยสามารถ เร ยกใช ค าส งได ด งน 1. คล กท แท บ Home กล ม Font 2. คล กป ม บนแท บ Home กล ม Font เพ อเป ด Font Dialog box 3. คล กเล อกแท บ Font หร อแท บ Advanced 4. คล กเล อกค าส งท ต องการ 5. คล กป ม OK คล กเพ อเป ด Font Dialog box โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 23 P age

31 การปร บแต งล กษณะพ เศษเพ มเต มให ก บฟอนต บางคร งเราอาจจะต องการปร บแต งร ปแบบฟอนต ในบางส วนของเน องานเอกสาร ให แตกต างจากค าเร มต นตามปกต ซ ง สามารถท าได เองโดย... การท าให เป นต วยก (Superscript) หร อต วห อย (Subscript) โดยท าการเป ด Font Dialog box ข นมาก อน ในแท บ Font กล มค าส ง Effects 1. ลากเมาส คล มข อความท ต องการท าให เป นต วยกหร อต วห อย (ใช แป น Ctrl ช วยในการเล อกข อความท ไม ต ดก น) 2. คล กเล อกค าส ง Superscript หร อ Subscript คล ก OK 3. ตรวจด ผลล พธ ท ได ต วอย างเช น (ในภาพต วอย างจะแสดงเฉพาะท าให เป นต วยก) คล มต วเลข 2 และ 3 ไว ก อน คล ก Superscript ด ผลล พธ การปร บระยะห างระหว างต วอ กษร (Character Spacing) 1. ลากเมาส คล มข อความท ต องการท าให ม ระยะห างระหว างต วอ กษรหร อช องไฟเพ มข น 2. เป ด Font Dialog box ข นมาก อน คล กท แท บ Advance กล มค าส ง Character Spacing 3. ท ช อง Spacing: ให คล กเล อกค าส ง Expanded 4. ท ช อง By: ให พ มพ หร อคล กเล อกขนาดระยะห างตามต องการ คล กป ม OK 5. ตรวจด ผลล พธ ท ได คล ก Advanced ปร บระยะห าง คล มข อความ เล อกขยายระยะ 24 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

32 ด ระยะห างท ได แต ละต วอ กษรจะห างก นมากข น จ ดต าแหน งข อความ การจ ดต าแหน งข อความหร อย อหน า (Alignment)ในการพ มพ หร อการจ ดร ปแบบข อความหร อย อหน าน นนอกจากจะ จ ดร ปแบบให ก บต วอ กษรให ม ส ส นน าสนใจแล ว การจ ดวางต าแหน งข อความก ถ อเป นส งส าค ญเช นก นเพราะการจ ดต าแหน ง ข อความเป นล กษณะของการจ ดล าด บความส าค ญของเน อหาเอกสารอ กอย างหน งด วยเช นก น ซ งสามารถท าได โดย 1. ลากคล มข อความท ต องการจ ดต าแหน ง 2. คล กเล อกท ค าส งส าหร บการจ ดต าแหน งในแท บ Home กล ม Paragraph ตารางท แสดงค าส งการจ ดต าแหน งข อความหร อย อหน าบนแท บ Home กล ม Paragraph ป มค าส ง ช อค าส ง ล กษณะการท างาน Align Text Left จ ดต าแหน งให ช ดขอบซ ายหน ากระดาษ Center จ ดต าแหน งให อย ก งกลางหน ากระดาษ Align Text Right Justify Thai Distribute ตรวจด ผลล พธ ท ได จ ดต าแหน งช ดขอบขวาหน ากระดาษ จ ดต าแหน งให ช ดขอบซ ายและขอบขวาเสมอก น กรณ ข อความเป นภาษาอ งกฤษและในย อหน าน นม มากกว า บรรท ด จ ดต าแหน งให ช ดขอบซ ายและขอบขวาเสมอก น กรณ ข อความเป นภาษาไทยและในย อหน าน นม มากกว า บรรท ด Align Left Align Right Align Center โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 25 P age

33 การใช ค าส งค ดวางร ปแบบ ท าได โดย Click เล อกข อความท ต องการค ดลอกร ปแบบ จากน น click ท ร ป จากน นน าไปป ายท ข อม ลท ต องการ วางร ปแบบ การต งค าแท บและจ ดร ปแบบย อหน า ต งค าแท บ การต ง Tab หย ดข อความส าหร บจ ดระยะพ มพ งาน ขณะพ มพ งานเราจ าเป นต องกดแป น Spacebar บนค ย บอร ด 1 คร งเพ อ เว นวรรคให ม ช องว าง แต ถ าหากต องเว นระยะห างก นมากกว า 1 คร งบางคนอาจจะใช ว ธ กดแป น Spacebar หลายๆ คร ง ซ งอ นท จร ง เราควรกดแป น Tab แทน แต การกดแป น Tab ในบางคร งก ไม ได ระยะตามท เราต องการเพราะการกดแป น Tab 1 คร งข อความจะ เล อนออกไปหย ดในบร เวณท ห างจากจ ดเด มคร งละ 0.5 น ว (1.27 เซนต เมตร) ด งน นเราควรเร ยนร ว ธ การต งค า Tab หย ดข อความน เส ยใหม โดยสามารถท าได ด งน คล กป ม บนแท บ Home กล ม Paragraph เพ อเป ด Paragraph Dialog box คล กป ม เพ อเข าไปต งค าต างๆ ด งน 1. คล กในช อง Tab stop position: เพ อก าหนดระยะห างส าหร บการหย ดข อความ (ค า Default ก าหนดไว = 0.5 ) 2. ท Alignment คล กเล อกแบบการหย ดข อความ เช น ช ดซ าย Tab หร อช ดขวา Tab หร อก งกลาง Tab เป นต น 3. ท Leader คล กเล อกแบบส ญล กษณ น าหน า Tab เช น ไม ม หร อเป นเส นประ หร อเป นเส นใต เป นต น 4. คล กป ม OK พ มพ ต วเลขก าหนดระยะห าง เช น 0.5 หร อ 1.27 cm คล กเล อกแบบการหย ดข อความ คล กเล อกแบบส ญล กษณ น าหน า 26 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

34 การต ง Tab หย ดข อความบนแถบเส นไม บรรท ดว ธ น จ าเป นจะต องน าเอาแถบเส นไม บรรท ด (Ruler bar) ออกมาใช ก อน ซ งตามปกต การกดแป น Tab หย ด 1 คร งขณะพ มพ งานจะท าให เก ดการเว นระยะห างในงานเอกสาร 0.5 น ว (1.27 เซนต เมตร) ท งน เน องมาจากค า Default ของโปรแกรม แต อ กหน งว ธ ส าหร บการต งค า Tab หย ดข อความแบบก าหนดเองโดยใช แถบเส นไม บรรท ด ซ งอาจจะง ายกว าว ธ ข างต นและจะท าให เก ดร ปส ญล กษณ (Icon) ของ Tab หย ดบนเส นไม บรรท ดด วย สามารถท าได ตามข นตอน ด งน 1. คล กท แท บ View ในกล ม Show 2. คล กด านหน าค าส ง Ruler ให ปรากฏเคร องหมาย ด งภาพ 3. คล กเล อกแบบ Tab หย ดข อความท เป นส ญล กษณ (Icon) ตรงม มซ ายส ดของแถบเส นไม บรรท ด ด งตาราง ต อไปน ตาราง แสดงล กษณะการท างานของส ญล กษณ Tab หย ด ส ญล กษณ ช อส ญล กษณ ล กษณะการท างาน Left Tab Center Tab Right Tab Decimal Tab Bar Tab ท าให ข อความหย ดในต าแหน งช ดซ าย Tab ท าให ข อความหย ดในต าแหน งก งกลาง Tab ท าให ข อความหย ดในต าแหน งช ดขวา Tab ท าให ต วเลขหล งจ ดทศน ยมหย ด ณ ต าแหน ง Tab ท าให เก ดเส นตรงแนวต ง ณ ต าแหน ง Tab โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท ) 27 P age

35 First Line Indent ท าให ข อความบรรท ดแรกของย อหน าน นหย ด ณ ต าแหน ง Tab Hanging Indent ท าให ข อความบรรท ดท 2 ถ งบรรท ดส ดท ายของย อหน าน นหย ด ณ ต าแหน ง Tab 4. คล กบนแถบเส นไม บรรท ดจะเห นส ญล กษณ ของ Tab หย ด ด งภาพ (กรณ ต องการลบส ญล กษณ ของ Tab สามารถคล กค างไว แล วลากออกจากไม บรรท ดได ท นท ) Left Tab Center Tab Right Tab ต งค าการเย องของย อหน า เล อกช วงข อม ลท ต องการจ ดร ปแบบ คล กแท บ Page Layout ท าการก าหนดรายละเอ ยดในกล มค าส งย อหน า Indent: ก าหนดก นหน าท ช อง Indent Left, ก าหนดก นหล งท ช อง Indent Right Spacing : ก าหนดระยะห างระหว างย อหน า Before (ก อนย อหน าท เล อก) After (หล งย อหน าท เล อก) การก าหนดระยะห างระหว างย อหน า (Paragraph Spacing) การเว นระยะห างระหว างย อหน าช วยให การผล ตงานเอกสารโดยภาพรวมออกมาด สวยงามม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ของงานพ มพ เพราะตามปกต เราอาจใช ว ธ กดแป น Enter 1 คร งและปล อยให บรรท ดน นว างไว แล วจ งกดแป น Enter อ ก 1 คร ง เพ อเร มพ มพ ย อหน าใหม ซ งไม ใช ว ธ ท ถ กต องน ก ด งน นเราสามารถก าหนดระยะห างระหว างย อหน าได โดย 1. คล กเล อกย อหน าท ต องการก าหนดให ม ระยะห างระหว างย อหน า 2. คล กค าส ง Spacing ในแท บ Page Layout กล ม Paragraph 3. คล กในช องท ค าส ง Before ค อ ระยะห างในส วนด านบนของย อหน าท เล อกไว ให ใส ต วเลขส าหร บระยะห างตามต องการ (หน วยเป น point) หร อ ในช องท ค าส ง After ค อ ระยะห างในส วนด านล างของย อหน าท เล อกไว ให ใส ต วเลข ส าหร บระยะห างตามต องการ (หน วยเป น point) 28 P age โดยสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ (เออาร ไอท )

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป...

การใช โปรแกรมส าเร จร ป... Microsoft Office 2007 เป ดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Title Bar 1. เป นแถบท ท าให ร ว า เอกสารของ Microsoft Office 2007 จะเร มต นด วยเอกสารท ข นต นด วย Document 2. 3. Office Button : จะม เมน ย อยให เล

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

การเร มต นใช งานโปรแกรม

การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได ด วย การเร

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ บทท การก าหนดร ปแบบข อความ เร ยนร โปรแกรม Microsoft Word. การก าหนดร ปแบบต วอ กษร ข อความต าง ๆ ท พ มพ ลงไปในแฟ มเอกสาร ผ ใช สามารถเล อกล กษณะของต วอ กษร หร อส ญล กษณ พ เศษต าง ๆ พร อมก บขนาดของต วอ กษร

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

แนะน าการใช OneNote: 1. พ นฐานการใช โปรแกรม MS-OneNote 2010

แนะน าการใช OneNote: 1. พ นฐานการใช โปรแกรม MS-OneNote 2010 พ นฐานการใช โปรแกรม MS-OneNote 2010 บทท 1: เร มต นท างานก บ OneNote o แนะน าการใช OneNote o แนะน าการใช หน าจอของ OneNote และส วนประกอบต างๆ ของ OneNote o การสร างโน ตบ ก o การสร าง Page หล ก และ Page

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

การใช งานเคร องม อ JCE Editor

การใช งานเคร องม อ JCE Editor การใช งานเคร องม อ JCE Editor การท างานของป มเคร องม อต างๆ จะเหม อนก บการใช งานเคร องม อใน Microsoft word เวลาใช งาน สามารถเอาเมาส ไปช ท Icon เคร องม อน นๆ ด ได ว า Icon แต ละต วม ความหมายและใช ท าอะไร

More information

การสร างบทความ (Content)

การสร างบทความ (Content) การสร างบทความ (Content) 1. ข นตอนการสร างบทความ 1) หน าแผงวงจรหล ก คล กไอคอนการจ ดการบทความ หร อ เล อกจากเมน บทความ > การจ ดการบทความ 2) คล กป ม สร างใหม 1 2 3) ช อเร อง : พ มพ ช อบทความหร อห วข อข าว

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information