หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word"

Transcription

1 หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให อย ใน ร ปแบบท ผ ใช ต องการ การเร มต นเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ส วนประกอบหน าจอโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ด การสร างแฟ มเอกสารใหม การต งค าหน ากระดาษก อนพ มพ เอกสาร การบ นท กแฟ ม การเป ดแฟ มเอกสาร การออกจากแฟ มเอกสารและการออกจากโปรแกรม การพ มพ เอกสารออกทาง เคร องพ มพ การเล อกชน ดเคร องพ มพ การเล อกจ านวนหน าท จะพ มพ การเล อกจ านวนส าเนาช ดการ พ มพ ซ งเคร องพ มพ ด ดธรรมดาไม สามารถท าได ในเร องการพ มพ จ านวนหลายช ด สาระการเร ยนร 1. ความหมายของโปรแกรมด านจ ดการเอกสาร 2. ข นตอนการเข าโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word 2010) 3. ส วนประกอบหน าจอโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 4. การสร างแฟ มเอกสารใหม 5. การต งค าหน ากระดาษ 6. การบ นท กข อม ล 7. การเป ดแฟ มเอกสาร 8. การออกจากแฟ มเอกสารและการออกจากโปรแกรม 9. การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกความหมายของโปรแกรมด านจ ดการเอกสารได 2. สามารถเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) ได 3. อธ บายส วนประกอบหน าจอโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดได 4. สามารถสร างแฟ มเอกสารใหม ได 5. อธ บายข นตอนการต งค าหน ากระดาษได 6. ปฏ บ ต การต งค าหน ากระดาษได 7. ปฏ บ ต การบ นท กข อม ลได 8. สามารถเป ดแฟ มเอกสารได 9. ปฏ บ ต การออกจากโปรแกรมได 10. อธ บายข นตอนการพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ได 11. ปฏ บ ต การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ได 12. ม ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค

2 3 แบบทดสอบก อนเร ยนหน วยท 1 ตอนท 1 จงเล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว 1. ข อใดค อความหมายโปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) ก. ประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความเอกสารให อย ในร ปแบบท ผ ใช ต องการ ข. ก าหนดต วอ กษร ขนาดต วอ กษร ขนาดของกระดาษ ระยะขอบ ค. การจ ดย อหน า การต งแท บ ง. ถ กท กข อ 2. ข อใดค อประโยชน ของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ก. สร างเว บเพจ ข. หน งส อ แผ นพ บ แผ นปล ว โปสเตอร ค. ค านวณหาดอกเบ ยเง นฝาก ง. เก บฐานข อม ล 3. ข อใดไม ใช ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Word ก. ด บเบ ลคล ก Microsoft Word ท หน าจอ Desktop ข. Start Microsoft Word ค. คล กท Start Menu ง. Start All Programs Microsoft Word 4. การสร างไอคอน (Icon) โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) ท หน าจอเดสก ท อป (Desktop) ม ว ธ การท าอย างไร ก. โปรแกรม คล กป มขวาม อ ลากมาวางท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here ข. โปรแกรม คล กป มซ ายม อของเมาส ลากมาวางท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here ค. โปรแกรม คล กป มขวาม อท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here ง. โปรแกรม คล กป มซ ายม อท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here 5. แถบแสดงช อเร อง (Title Bar) หมายถ งข อใด ก. แสดงเมน ต าง ๆ ข. แสดงช อโปรแกรมและแฟ มข อม ลท ก าล งท างาน ค. แสดงรายละเอ ยดค าส งต าง ๆ ง. แสดงรายละเอ ยดป มควบค ม 6. แถบร บบอน (Ribbon Bar) หมายถ งข อใด ก. แสดงเมน ต าง ๆ ข. แสดงช อโปรแกรมและแฟ มข อม ลท ก าล งท างาน ค. แสดงรายละเอ ยดป มควบค ม ง. แสดงรายละเอ ยดค าส งต าง ๆ 7. แถบใดใช ในการเล อนข นลงในกรณ ท พ มพ เอกสารมากกว า 1 หน า

3 ก. แถบเล อนแนวต ง (Vertical Scroll Bar) ข. แถบเล อนแนวนอน (Herizntal Scroll Bar) ค. แถบร บบอน ง. แถบม มมอง 8. ถ าต องการสร างแฟ มเอกสารใหม ต องปฏ บ ต ตามข นตอนในข อใด ก. เล อกเมน แฟ ม, สร าง ข. เล อกเมน แทรก, สร าง ค. เล อกเมน หน าแรก, สร าง ง. เล อกเมน เค าโครงหน ากระดาษ, สร าง 9. ข อใดค อว ธ การ ต งค าหน ากระดาษ A4 ก. คล กท เมน ม มมอง ขนาด A4 ข. คล กท เมน หน าแรก ขนาด A4 ค. คล กท เมน แทรก ขนาด A4 ง. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ ขนาด A4 10. การวางแนวกระดาษแนวต ง ใช ค าส งอย างไร ก. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ การวางแนว แนวต ง ข. คล กท เมน หน าแรก การวางแนว แนวต ง ค. คล กท เมน แทรก การวางแนว แนวต ง ง. คล กท เมน ม มมอง การวางแนว แนวต ง 11. ข อใดค อว ธ การ จ ดหน ากระดาษ 2 คอล มน ก. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ คอล มน สอง ข. คล กท เมน หน าแรก คอล มน สอง ค. คล กท เมน แทรก คอล มน สอง ง. คล กท เมน ม มมอง คอล มน สอง 12. ถ าต องการบ นท กแฟ มข อม ลต องปฏ บ ต ตามข นตอนในข อใด ก. เล อกเมน แฟ ม, บ นท ก ข. เล อกเมน แทรก, บ นท ก ค. เล อกเมน เค าโครงหน ากระดาษ, บ นท ก ง. เล อกเมน หน าแรก, บ นท ก 13. ข อใดค อไฟล โปรแกรม MS-Word ก. DOC ข. XLS ค. PPT ง. DOCX 14. ส ญล กษณ น ท าหน าท อะไร ก. บ นท กแฟ มเอกสาร ข. วางข อความ ค. เป ดแฟ มเอกสารใหม ง. เป ดแฟ มเอกสารเก า 4

4 5 15. ค าส งการเป ดแฟ ม กรณ ใช แป นพ มพ ใช ค าส งอย างไร ก. <Ctrl - P> ข. <Ctrl - C> ค. <Ctrl - V> ง. <Ctrl - O> 1 6. ค าส งการออกจากแฟ มเอกสาร ใช ค าส งอย างไร ก. คล กเมน แฟ ม ข. คล กเมน แฟ ม ค. คล กเมน แฟ ม ง. คล กเมน แฟ ม 17. ค าส งการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ใช ค าส งอย างไร ก. คล กเมน แฟ ม ข. คล กเมน แฟ ม ค. คล กเมน แฟ ม ง. คล กเมน แฟ ม 18. ค าส งการพ มพ เอกสาร กรณ ใช แป นพ มพ ใช ค าส งอย างไร ก. <Ctrl - P> ข. <Ctrl - C> ค. <Ctrl - V> ง. <Ctrl - O> 19. ค าส งการพ มพ เอกสาร หน า 1, 9-12 หมายความว าอย างไร ก. พ มพ หน าป จจ บ น ข. พ มพ หน า 1, 9, 12 ค. พ มพ หน า 1, 9, 10, 11, 12 ง. พ มพ หน า 9, การด ต วอย างก อนพ มพ ใช ค าส งอย างไร ก. คล กเมน แฟ ม ต วอย างก อนพ มพ ข. คล กเมน แฟ ม พ มพ ค. คล กเมน แฟ ม พ มพ ต วอย างก อนพ มพ ง. คล กเมน แทรก ต วอย างก อนพ มพ

5 6 1. ความหมายของโปรแกรมด านจ ดการเอกสาร โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมจ ดการด านเอกสาร ค อ โปรแกรมท ต องใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค าข อความเอกสารให อย ในร ปแบบท ผ ใช ต องการ ซ งการจ ดการ ได แก การก าหนดต วอ กษร ขนาดต วอ กษร ขนาดของ กระดาษ ระยะขอบ การจ ดย อหน า การเปล ยนภาษาท ใช ในการพ มพ การพ มพ แทรก-ท บข อความ การค ดลอกข อความ การต ด การวาง การบ นท กแฟ มเอกสาร การเป ด-ป ดแฟ มเอกสาร การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ การเล อกชน ดเคร องพ มพ การเล อกจ านวนหน าท จะพ มพ การเล อก จ านวนส าเนาช ดการพ มพ ซ งเคร องพ มพ ด ดธรรมดาไม สามารถท าได ในเร องการพ มพ จ านวนหลายช ด โปรแกรม Microsoft Word เป นโปรแกรมด านจ ดการเอกสารท ม ความน ยมอย างมาก หลาย หน วยงาน หลายองค กร ท งภาคร ฐและเอกชนน ยมใช โปรแกรมน ในการจ ดท าเอกสารหลายร ปแบบ เช น หน งส อ แผ นพ บ แผ นปล ว โปสเตอร เป นต น จะเร ยกได ว า เป นโปรแกรมพ นฐานส าหร บ ส าน กงานท ม ความจ าเป นท บ คลากรขององค กร หน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน ต องม ความร ม ท กษะ ในการใช โปรแกรมได เป นอย างด จ งจะช วยให การท างานม ประส ทธ ภาพด ย งข น 2. ข นตอนการเข าโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word 2010) ว ธ ท 1 การเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด สามารถท าได หลายว ธ 1. คล กท ป ม 2. คล กท Microsoft Word 2010 ร ปท 1.1 ข นตอนการเข าส โปรแกรม Microsoft Word 2010

6 7 3. จะเข าส หน าต างของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ว ธ ท 2 ร ปท 1.2 หน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2010 การเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดสามารถ ท าได โดยการด บเบ ลคล กเมาส บน Icon ของ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดบนเดสก ท อป การสร างไอคอน (Icon) สามารถท าได โดยการคล กลาก โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดด วยเมาส ป มขวาม อไปไว ท หน าจอเดสก ท อป (Desktop) แล วเล อกค าส ง Create Shortcuts Here แสดงการ เข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดผ านทางไอคอน คล กป มขวาม อของเมาส ลากมาวางท หน าจอเดสก ท อป ร ปท 1.3 การสร างไอคอน (Icon) ของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดท หน าจอเดสก ท อป

7 8 ร ปท 1.4 แสดงการเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด โดยด บเบ ลคล กหน าจอเดสก ท อป 3. ส วนประกอบหน าจอโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด เม อเข าส โปรแกรมส าเร จ จะปรากฏหน าจอ ด งน ร ปท 1.5 แสดงส วนประกอบหน าจอโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 3.1 แถบแสดงช อเร อง (Title Bar) แสดงช อโปรแกรมและแฟ มข อม ลท ก าล งท างาน 3.2 แถบเมน (Menu Bar) หร อเมน หล ก เก บรวบรวมค าส งท งหมด เช น เมน แฟ ม, หน าแรก, แทรก, เค าโครงหน ากระดาษ, การอ างอ ง, การส งจดหมาย, ตรวจทาน, ม มมอง 3.3 ป มควบค ม (Control Menu)

8 9 3.4 แถบร บบอน (Ribbon Bar) แถบค าส งต าง ๆ ในแต ละเมน ท าให ใช ค าส งได สะดวกรวดเร ว แถบร บบอน ร ปท 1.6 แถบร บบอน 1) การใช งานแถบร บบอน เม อเราต องการใช แถบค าส งร บบอน สามารถคล กขวาม อท แถบ เมน จะปรากฏหน าต างเมน ล ดข นมา ร ปท 1.7 การใช งานแถบร บบอน 2) คล กส ญล กษณ จะปรากฏแถบร บบอน เพ อน ามาใช งานได 3) การยกเล กใช งานแถบร บบอน เพ อให พ นท กรอบข อความเต มจอ สามารถท าได โดย คล กขวาม อท แถบเมน จะปรากฏหน าต างเมน ล ดข นมา ร ปท 1.8 การยกเล กใช งานแถบร บบอน 4) คล ก 3.5 ไม บรรท ด การซ อน/แสดงไม บรรท ด 3.6 แถบเล อนแนวต ง (Vertical Scroll Bar) เล อนข นลงในกรณ ท พ มพ เอกสารมากกว า 1 หน า

9 แถบเล อนแนวนอน (Herizontal Scroll Bar) เล อนซ ายหร อขวา ในกรณ ท มองไม เห นเต ม หน าจอ 3.8 ม มมอง (View) แสดงม มมองต าง ๆ ของหน าจอ เช น ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ, การอ านแบบเต มหน าจอ, เค าโครงเว บ, เค าร าง และ แบบร าง ส วนใหญ น ยมใช ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ 3.9 แถบสถานะ (Status Bar) รายละเอ ยดของสถานะพ มพ ในขณะท างานป จจ บ น 3.10 ย อ/ขยายหน าจอ 4. การสร างแฟ มเอกสารใหม กรณ ต องการสร างแฟ มเอกสารใหม หร อเป ดหน าต างเอกสารใหม ใช ค าส งด งน 4.1 เมน แฟ ม สร าง เอกสารเปล า ร ปท 1.9 ข นตอนการสร างแฟ มเอกสารใหม 4.2 จะได แฟ มเอกสารใหม ด งร ปข างล าง

10 11 ร ปท 1.10 หน าจอแฟ มเอกสารใหม 5. การต งค าหน ากระดาษ 5.1 ขนาดกระดาษ คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ ขนาด A4 ร ปท 1.11 การต งค าหน ากระดาษ 5.2 การวางแนวกระดาษ คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ การวางแนว แนวต ง

11 12 ร ปท 1.12 ข นตอนการวางกระดาษ 5.3 ระยะขอบ คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ ระยะขอบ ปกต หร อเล อกระยะขอบแบบอ น ได เช น เล อกแบบแคบ ปานกลาง กว าง หน าค หร อระยะขอบแบบก าหนดเอง ร ปท 1.13 ข นตอนการจ ดระยะขอบ 5.4 การจ ดคอล มน

12 13 คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ คอล มน หน ง ร ปท 1.14 ข นตอนการจ ดคอล มน 6. การบ นท กข อม ล การบ นท กข อม ลหร อบ นท กแฟ มเอกสาร สามารถท าได หลายว ธ ว ธ ท 1 การบ นท กแฟ มเอกสาร คล กเมน แฟ ม บ นท ก ว ธ ท 2 คล กท ส ญล กษณ ว ธ ท 3 ค ย แป นล ด โดยกด <Ctrl> - <S> หล งจากเล อกรายการว ธ ท 1-3 จะปรากฏหน าต าง ด งร ปท 1.15 ร ปท 1.15 การบ นท กข อม ล

13 14 เช น บ นท กในไดร ฟ D: โฟลเดอร : น กศ กษาปวส.1คพ1 ช อแฟ ม : ex1 (หล งจากบ นท กเร ยบร อย ช อแฟ มเอกสารค อ ex1.docx) 7. การเป ดแฟ มเอกสาร เม อต องการเป ดแฟ มเอกสารเก าท เคยบ นท กแล ว ออกมาใช งาน สามารถท าได หลายว ธ ว ธ ท 1 คล กเมน แฟ ม เป ด เล อกไดร ฟ D:, โฟลเดอร : น กศ กษาปวส.1คพ1 ช อแฟ ม ex1 ว ธ ท 2 กดค ย ท แป นพ มพ <Ctrl> - <O> เล อกไดร ฟ D:, โฟลเดอร : น กศ กษาปวส.1คพ1 ช อแฟ ม ex1 หล งจากเล อกรายการว ธ ท 1-2 จะปรากฏหน าต าง ด งร ปท 1.16 ร ปท 1.16 การเป ดแฟ มเอกสาร 8. การออกจากแฟ มเอกสารและการออกจากโปรแกรม เม อต องการเล กใช งานโปรแกรม Microsoft Word ใช ค าส งด งน

14 15 ร ปท 1.17 การป ดแฟ มเอกสารและการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 8.1 กรณ ป ดแฟ มเอกสาร คล กเมน แฟ ม 8.2 กรณ ออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ว ธ ท 1 คล กเมน แฟ ม ว ธ ท 2 คล ก (ม มบนขวาม อของหน าต างโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด) 9. การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ก อนพ มพ เอกสาร ควรบ นท กแฟ มเอกสารให เร ยบร อยก อน และตรวจการพ มพ ข อม ลถ กต อง หร อไม หล งจากน นสามารถขอด ต วอย างก อนพ มพ เพ อตรวจด ผลท ได ก อนการส งพ มพ ซ งจะท าให ได เอกสารถ กต องและสวยงามตามร ปแบบท ต องการ การส งพ มพ เอกสารสามารถส งพ มพ ได ตามความต องการ เช น พ มพ เอกสารท งหมดหร อพ มพ บางหน า หร อพ มพ บางพ นท พ มพ เฉพาะหน าค พ มพ เฉพาะหน าค หร อจะพ มพ ก ช ดก ได โดยม ข นตอนด งต อไปน ค อ - <P> 9.1 คล กท เมน แฟ ม 9.2 เล อกค าส ง หร อใช Hot Key สามารถท าได โดย การกดป ม <Ctrl>

15 16 ร ปท 1.18 การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ 9.3 เล อกเคร องพ มพ ท ต องการใช งาน ระบ ย ห อเคร องพ มพ ร น ร ปท การเล อกเคร องพ มพ 9.4 การต งค า สามารถเล อก 1) พ มพ หน าท งหมด 2) พ มพ ส วนท เล อก โดยการระบายข อความท ต องการพ มพ 3) พ มพ หน าป จจ บ น หน าท ก าล งท างานในขณะน น

16 17 ร ปท การเล อกหน าท ต องการพ มพ 4) เล อกหน าท ต องการพ มพ เช น พ มพ หน า 1-2, หน า 5 และหน า 9 เป นต น 5) เล อกการวางหน ากระดาษแนวนอน หร อแนวต ง ร ปท 1.21 การวางหน ากระดาษแนวนอน หร อแนวต ง

17 18 6) เล อกขนาดกระดาษ เช น ขนาดกระดาษ A4 ร ปท 1.22 การเล อกขนาดกระดาษ 7) เล อกระยะขอบกระดาษ เช น ระยะขอบปกต ร ปท 1.23 การเล อกระยะขอบกระดาษ

18 19 8) เล อกจ านวนหน ากระดาษท ต องการพ มพ ร ปท 1.24 การเล อกจ านวนหน ากระดาษท ต องการพ มพ 9.5 ส าเนา ต องการพ มพ ส าเนาก ช ด เช น 1 ช ด หร อ 2 ช ด หร อระบ จ านวนช ดท ต องการก ช ด เป นต น 9.6 แสดงต วอย างก อนพ มพ 9.7 พ มพ

19 20 แบบฝ กทดสอบหล งเร ยนหน วยท 1 ตอนท 1 จงเล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว 1. ข อใดค อความหมายโปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) ก. ประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความเอกสารให อย ในร ปแบบท ผ ใช ต องการ ข. ก าหนดต วอ กษร ขนาดต วอ กษร ขนาดของกระดาษ ระยะขอบ ค. การจ ดย อหน า การต งแท บ ง. ถ กท กข อ 2. ข อใดค อประโยชน ของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ก. สร างเว บเพจ ข. ค านวณหาดอกเบ ยเง นฝาก ค. หน งส อ แผ นพ บ แผ นปล ว โปสเตอร ง. เก บฐานข อม ล 3. ข อใดไม ใช ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Word ก. ด บเบ ลคล ก Microsoft Word ท หน าจอ Desktop ข. Start Microsoft Word ค. Start All Programs Microsoft Word ง. คล กท Start Menu 4. การสร างไอคอน (Icon) โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) ท หน าจอเดสก ท อป (Desktop) ม ว ธ การท าอย างไร ก. โปรแกรม คล กป มซ ายม อของเมาส ลากมาวางท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here ข. โปรแกรม คล กป มขวาม อ ลากมาวางท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here ค. โปรแกรม คล กป มขวาม อท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here ง. โปรแกรม คล กป มซ ายม อท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here 5. แถบแสดงช อเร อง (Title Bar) หมายถ งข อใด ก. แสดงเมน ต าง ๆ ข. แสดงรายละเอ ยดค าส งต าง ๆ ค. แสดงช อโปรแกรมและแฟ มข อม ลท ก าล งท างาน ง. แสดงรายละเอ ยดป มควบค ม 6. แถบร บบอน (Ribbon Bar) หมายถ งข อใด ก. แสดงเมน ต าง ๆ ข. แสดงช อโปรแกรมและแฟ มข อม ลท ก าล งท างาน ค. แสดงรายละเอ ยดค าส งต าง ๆ ง. แสดงรายละเอ ยดป มควบค ม 7. แถบใดใช ในการเล อนซ าย-ขวาของหน าจอ

20 ก. แถบเล อนแนวต ง (Vertical Scroll Bar) ข. แถบเล อนแนวนอน (Herizontal Scroll Bar) ค. แถบร บบอน ง. แถบม มมอง 8. ถ าต องการสร างแฟ มเอกสารใหม ต องปฏ บ ต ตามข นตอนในข อใด ก. เล อกเมน หน าแรก, สร าง ข. เล อกเมน แฟ ม, สร าง ค. เล อกเมน แทรก, สร าง ง. เล อกเมน เค าโครงหน ากระดาษ, สร าง 9. การต งค าหน ากระดาษ A4 ใช ค าส งอย างไร ก. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ ขนาด A4 ข. คล กท เมน ม มมอง ขนาด A4 ค. คล กท เมน หน าแรก ขนาด A4 ง. คล กท เมน แทรก ขนาด A4 10. การวางแนวกระดาษแนวนอน ใช ค าส งอย างไร ก. คล กท เมน หน าแรก การวางแนว แนวนอน ข. คล กท เมน แทรก การวางแนว แนวนอน ค. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ การวางแนว แนวต ง ง. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ การวางแนว แนวนอน 11. การจ ดร ปแบบ 3 คอล มน ม ว ธ การใช ค าส งอย างไร ก. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ คอล มน สาม ข. คล กท เมน หน าแรก คอล มน สาม ค. คล กท เมน แทรก คอล มน สาม ง. คล กท เมน ม มมอง คอล มน สาม 12. ถ าต องการบ นท กแฟ มข อม ลต องปฏ บ ต ตามข นตอนในข อใด ก. เล อกเมน แทรก, บ นท ก ข. เล อกเมน เค าโครงหน ากระดาษ, บ นท ก ค. เล อกเมน แฟ ม, บ นท ก ง. เล อกเมน หน าแรก, บ นท ก 13. ข อใดค อไฟล โปรแกรม MS-Word ก. DOC ข. XLS ค. PPT ง. DOCX 14. ส ญล กษณ น ท าหน าท อะไร ก. บ นท กแฟ มเอกสาร ข. วางข อความ ค. เป ดแฟ มเอกสารใหม ง. เป ดแฟ มเอกสารเก า 21

21 ค าส งการเป ดแฟ มเอกสาร กรณ ใช แป นพ มพ ใช ค าส งอย างไร ก. <Ctrl - P> ข. <Ctrl - C> ค. <Ctrl - O> ง. <Ctrl - V> 1 6. ค าส งการออกจากแฟ มเอกสาร ใช ค าส งอย างไร ก. คล กเมน แฟ ม ข. คล กเมน แฟ ม ค. คล กเมน แฟ ม ง. คล กเมน แฟ ม 17. ค าส งการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ใช ค าส งอย างไร ก. คล กเมน แฟ ม ข. คล กเมน แฟ ม ค. คล กเมน แฟ ม ง. คล กเมน แฟ ม 18. ค าส งการพ มพ เอกสาร กรณ ใช แป นพ มพ ใช ค าส งอย างไร ก. <Ctrl - C> ข. <Ctrl - P> ค. <Ctrl - V> ง. <Ctrl - O> 19. ค าส งการพ มพ เอกสาร หน า 1-4, 7, หมายความว าอย างไร ก. พ มพ หน าป จจ บ น ข. พ มพ หน า 1, 4, 7, 10, 12 ค. พ มพ หน า 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12 ง. พ มพ หน า 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, การด ต วอย างก อนพ มพ ใช ค าส งอย างไร ก. คล กเมน แฟ ม พ มพ ข. คล กเมน แฟ ม พ มพ ต วอย างก อนพ มพ ค. คล กเมน แทรก ต วอย างก อนพ มพ ง. คล กเมน แฟ ม ต วอย างก อนพ มพ

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 1 ความร เบ องต น เก ยวก บ Microsoft Office Word 2007 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค 2 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรม Microsoft Office Word

More information

การใช Microsoft Excel 2003

การใช Microsoft Excel 2003 จ ดท าโดย... กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง เอกสารประกอบการอบรม ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ Copyright 2004: Srinakharinwirot University การใช Microsoft Excel 2003 โดย กร ณฑ ร ตน ศร กาหลง ค าอธ บายหล

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information