หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word"

Transcription

1 หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให อย ใน ร ปแบบท ผ ใช ต องการ การเร มต นเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ส วนประกอบหน าจอโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ด การสร างแฟ มเอกสารใหม การต งค าหน ากระดาษก อนพ มพ เอกสาร การบ นท กแฟ ม การเป ดแฟ มเอกสาร การออกจากแฟ มเอกสารและการออกจากโปรแกรม การพ มพ เอกสารออกทาง เคร องพ มพ การเล อกชน ดเคร องพ มพ การเล อกจ านวนหน าท จะพ มพ การเล อกจ านวนส าเนาช ดการ พ มพ ซ งเคร องพ มพ ด ดธรรมดาไม สามารถท าได ในเร องการพ มพ จ านวนหลายช ด สาระการเร ยนร 1. ความหมายของโปรแกรมด านจ ดการเอกสาร 2. ข นตอนการเข าโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word 2010) 3. ส วนประกอบหน าจอโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 4. การสร างแฟ มเอกสารใหม 5. การต งค าหน ากระดาษ 6. การบ นท กข อม ล 7. การเป ดแฟ มเอกสาร 8. การออกจากแฟ มเอกสารและการออกจากโปรแกรม 9. การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกความหมายของโปรแกรมด านจ ดการเอกสารได 2. สามารถเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) ได 3. อธ บายส วนประกอบหน าจอโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดได 4. สามารถสร างแฟ มเอกสารใหม ได 5. อธ บายข นตอนการต งค าหน ากระดาษได 6. ปฏ บ ต การต งค าหน ากระดาษได 7. ปฏ บ ต การบ นท กข อม ลได 8. สามารถเป ดแฟ มเอกสารได 9. ปฏ บ ต การออกจากโปรแกรมได 10. อธ บายข นตอนการพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ได 11. ปฏ บ ต การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ได 12. ม ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค

2 3 แบบทดสอบก อนเร ยนหน วยท 1 ตอนท 1 จงเล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว 1. ข อใดค อความหมายโปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) ก. ประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความเอกสารให อย ในร ปแบบท ผ ใช ต องการ ข. ก าหนดต วอ กษร ขนาดต วอ กษร ขนาดของกระดาษ ระยะขอบ ค. การจ ดย อหน า การต งแท บ ง. ถ กท กข อ 2. ข อใดค อประโยชน ของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ก. สร างเว บเพจ ข. หน งส อ แผ นพ บ แผ นปล ว โปสเตอร ค. ค านวณหาดอกเบ ยเง นฝาก ง. เก บฐานข อม ล 3. ข อใดไม ใช ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Word ก. ด บเบ ลคล ก Microsoft Word ท หน าจอ Desktop ข. Start Microsoft Word ค. คล กท Start Menu ง. Start All Programs Microsoft Word 4. การสร างไอคอน (Icon) โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) ท หน าจอเดสก ท อป (Desktop) ม ว ธ การท าอย างไร ก. โปรแกรม คล กป มขวาม อ ลากมาวางท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here ข. โปรแกรม คล กป มซ ายม อของเมาส ลากมาวางท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here ค. โปรแกรม คล กป มขวาม อท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here ง. โปรแกรม คล กป มซ ายม อท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here 5. แถบแสดงช อเร อง (Title Bar) หมายถ งข อใด ก. แสดงเมน ต าง ๆ ข. แสดงช อโปรแกรมและแฟ มข อม ลท ก าล งท างาน ค. แสดงรายละเอ ยดค าส งต าง ๆ ง. แสดงรายละเอ ยดป มควบค ม 6. แถบร บบอน (Ribbon Bar) หมายถ งข อใด ก. แสดงเมน ต าง ๆ ข. แสดงช อโปรแกรมและแฟ มข อม ลท ก าล งท างาน ค. แสดงรายละเอ ยดป มควบค ม ง. แสดงรายละเอ ยดค าส งต าง ๆ 7. แถบใดใช ในการเล อนข นลงในกรณ ท พ มพ เอกสารมากกว า 1 หน า

3 ก. แถบเล อนแนวต ง (Vertical Scroll Bar) ข. แถบเล อนแนวนอน (Herizntal Scroll Bar) ค. แถบร บบอน ง. แถบม มมอง 8. ถ าต องการสร างแฟ มเอกสารใหม ต องปฏ บ ต ตามข นตอนในข อใด ก. เล อกเมน แฟ ม, สร าง ข. เล อกเมน แทรก, สร าง ค. เล อกเมน หน าแรก, สร าง ง. เล อกเมน เค าโครงหน ากระดาษ, สร าง 9. ข อใดค อว ธ การ ต งค าหน ากระดาษ A4 ก. คล กท เมน ม มมอง ขนาด A4 ข. คล กท เมน หน าแรก ขนาด A4 ค. คล กท เมน แทรก ขนาด A4 ง. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ ขนาด A4 10. การวางแนวกระดาษแนวต ง ใช ค าส งอย างไร ก. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ การวางแนว แนวต ง ข. คล กท เมน หน าแรก การวางแนว แนวต ง ค. คล กท เมน แทรก การวางแนว แนวต ง ง. คล กท เมน ม มมอง การวางแนว แนวต ง 11. ข อใดค อว ธ การ จ ดหน ากระดาษ 2 คอล มน ก. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ คอล มน สอง ข. คล กท เมน หน าแรก คอล มน สอง ค. คล กท เมน แทรก คอล มน สอง ง. คล กท เมน ม มมอง คอล มน สอง 12. ถ าต องการบ นท กแฟ มข อม ลต องปฏ บ ต ตามข นตอนในข อใด ก. เล อกเมน แฟ ม, บ นท ก ข. เล อกเมน แทรก, บ นท ก ค. เล อกเมน เค าโครงหน ากระดาษ, บ นท ก ง. เล อกเมน หน าแรก, บ นท ก 13. ข อใดค อไฟล โปรแกรม MS-Word ก. DOC ข. XLS ค. PPT ง. DOCX 14. ส ญล กษณ น ท าหน าท อะไร ก. บ นท กแฟ มเอกสาร ข. วางข อความ ค. เป ดแฟ มเอกสารใหม ง. เป ดแฟ มเอกสารเก า 4

4 5 15. ค าส งการเป ดแฟ ม กรณ ใช แป นพ มพ ใช ค าส งอย างไร ก. <Ctrl - P> ข. <Ctrl - C> ค. <Ctrl - V> ง. <Ctrl - O> 1 6. ค าส งการออกจากแฟ มเอกสาร ใช ค าส งอย างไร ก. คล กเมน แฟ ม ข. คล กเมน แฟ ม ค. คล กเมน แฟ ม ง. คล กเมน แฟ ม 17. ค าส งการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ใช ค าส งอย างไร ก. คล กเมน แฟ ม ข. คล กเมน แฟ ม ค. คล กเมน แฟ ม ง. คล กเมน แฟ ม 18. ค าส งการพ มพ เอกสาร กรณ ใช แป นพ มพ ใช ค าส งอย างไร ก. <Ctrl - P> ข. <Ctrl - C> ค. <Ctrl - V> ง. <Ctrl - O> 19. ค าส งการพ มพ เอกสาร หน า 1, 9-12 หมายความว าอย างไร ก. พ มพ หน าป จจ บ น ข. พ มพ หน า 1, 9, 12 ค. พ มพ หน า 1, 9, 10, 11, 12 ง. พ มพ หน า 9, การด ต วอย างก อนพ มพ ใช ค าส งอย างไร ก. คล กเมน แฟ ม ต วอย างก อนพ มพ ข. คล กเมน แฟ ม พ มพ ค. คล กเมน แฟ ม พ มพ ต วอย างก อนพ มพ ง. คล กเมน แทรก ต วอย างก อนพ มพ

5 6 1. ความหมายของโปรแกรมด านจ ดการเอกสาร โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมจ ดการด านเอกสาร ค อ โปรแกรมท ต องใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค าข อความเอกสารให อย ในร ปแบบท ผ ใช ต องการ ซ งการจ ดการ ได แก การก าหนดต วอ กษร ขนาดต วอ กษร ขนาดของ กระดาษ ระยะขอบ การจ ดย อหน า การเปล ยนภาษาท ใช ในการพ มพ การพ มพ แทรก-ท บข อความ การค ดลอกข อความ การต ด การวาง การบ นท กแฟ มเอกสาร การเป ด-ป ดแฟ มเอกสาร การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ การเล อกชน ดเคร องพ มพ การเล อกจ านวนหน าท จะพ มพ การเล อก จ านวนส าเนาช ดการพ มพ ซ งเคร องพ มพ ด ดธรรมดาไม สามารถท าได ในเร องการพ มพ จ านวนหลายช ด โปรแกรม Microsoft Word เป นโปรแกรมด านจ ดการเอกสารท ม ความน ยมอย างมาก หลาย หน วยงาน หลายองค กร ท งภาคร ฐและเอกชนน ยมใช โปรแกรมน ในการจ ดท าเอกสารหลายร ปแบบ เช น หน งส อ แผ นพ บ แผ นปล ว โปสเตอร เป นต น จะเร ยกได ว า เป นโปรแกรมพ นฐานส าหร บ ส าน กงานท ม ความจ าเป นท บ คลากรขององค กร หน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน ต องม ความร ม ท กษะ ในการใช โปรแกรมได เป นอย างด จ งจะช วยให การท างานม ประส ทธ ภาพด ย งข น 2. ข นตอนการเข าโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word 2010) ว ธ ท 1 การเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด สามารถท าได หลายว ธ 1. คล กท ป ม 2. คล กท Microsoft Word 2010 ร ปท 1.1 ข นตอนการเข าส โปรแกรม Microsoft Word 2010

6 7 3. จะเข าส หน าต างของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ว ธ ท 2 ร ปท 1.2 หน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2010 การเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดสามารถ ท าได โดยการด บเบ ลคล กเมาส บน Icon ของ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดบนเดสก ท อป การสร างไอคอน (Icon) สามารถท าได โดยการคล กลาก โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดด วยเมาส ป มขวาม อไปไว ท หน าจอเดสก ท อป (Desktop) แล วเล อกค าส ง Create Shortcuts Here แสดงการ เข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดผ านทางไอคอน คล กป มขวาม อของเมาส ลากมาวางท หน าจอเดสก ท อป ร ปท 1.3 การสร างไอคอน (Icon) ของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดท หน าจอเดสก ท อป

7 8 ร ปท 1.4 แสดงการเข าส โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด โดยด บเบ ลคล กหน าจอเดสก ท อป 3. ส วนประกอบหน าจอโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด เม อเข าส โปรแกรมส าเร จ จะปรากฏหน าจอ ด งน ร ปท 1.5 แสดงส วนประกอบหน าจอโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 3.1 แถบแสดงช อเร อง (Title Bar) แสดงช อโปรแกรมและแฟ มข อม ลท ก าล งท างาน 3.2 แถบเมน (Menu Bar) หร อเมน หล ก เก บรวบรวมค าส งท งหมด เช น เมน แฟ ม, หน าแรก, แทรก, เค าโครงหน ากระดาษ, การอ างอ ง, การส งจดหมาย, ตรวจทาน, ม มมอง 3.3 ป มควบค ม (Control Menu)

8 9 3.4 แถบร บบอน (Ribbon Bar) แถบค าส งต าง ๆ ในแต ละเมน ท าให ใช ค าส งได สะดวกรวดเร ว แถบร บบอน ร ปท 1.6 แถบร บบอน 1) การใช งานแถบร บบอน เม อเราต องการใช แถบค าส งร บบอน สามารถคล กขวาม อท แถบ เมน จะปรากฏหน าต างเมน ล ดข นมา ร ปท 1.7 การใช งานแถบร บบอน 2) คล กส ญล กษณ จะปรากฏแถบร บบอน เพ อน ามาใช งานได 3) การยกเล กใช งานแถบร บบอน เพ อให พ นท กรอบข อความเต มจอ สามารถท าได โดย คล กขวาม อท แถบเมน จะปรากฏหน าต างเมน ล ดข นมา ร ปท 1.8 การยกเล กใช งานแถบร บบอน 4) คล ก 3.5 ไม บรรท ด การซ อน/แสดงไม บรรท ด 3.6 แถบเล อนแนวต ง (Vertical Scroll Bar) เล อนข นลงในกรณ ท พ มพ เอกสารมากกว า 1 หน า

9 แถบเล อนแนวนอน (Herizontal Scroll Bar) เล อนซ ายหร อขวา ในกรณ ท มองไม เห นเต ม หน าจอ 3.8 ม มมอง (View) แสดงม มมองต าง ๆ ของหน าจอ เช น ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ, การอ านแบบเต มหน าจอ, เค าโครงเว บ, เค าร าง และ แบบร าง ส วนใหญ น ยมใช ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ 3.9 แถบสถานะ (Status Bar) รายละเอ ยดของสถานะพ มพ ในขณะท างานป จจ บ น 3.10 ย อ/ขยายหน าจอ 4. การสร างแฟ มเอกสารใหม กรณ ต องการสร างแฟ มเอกสารใหม หร อเป ดหน าต างเอกสารใหม ใช ค าส งด งน 4.1 เมน แฟ ม สร าง เอกสารเปล า ร ปท 1.9 ข นตอนการสร างแฟ มเอกสารใหม 4.2 จะได แฟ มเอกสารใหม ด งร ปข างล าง

10 11 ร ปท 1.10 หน าจอแฟ มเอกสารใหม 5. การต งค าหน ากระดาษ 5.1 ขนาดกระดาษ คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ ขนาด A4 ร ปท 1.11 การต งค าหน ากระดาษ 5.2 การวางแนวกระดาษ คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ การวางแนว แนวต ง

11 12 ร ปท 1.12 ข นตอนการวางกระดาษ 5.3 ระยะขอบ คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ ระยะขอบ ปกต หร อเล อกระยะขอบแบบอ น ได เช น เล อกแบบแคบ ปานกลาง กว าง หน าค หร อระยะขอบแบบก าหนดเอง ร ปท 1.13 ข นตอนการจ ดระยะขอบ 5.4 การจ ดคอล มน

12 13 คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ คอล มน หน ง ร ปท 1.14 ข นตอนการจ ดคอล มน 6. การบ นท กข อม ล การบ นท กข อม ลหร อบ นท กแฟ มเอกสาร สามารถท าได หลายว ธ ว ธ ท 1 การบ นท กแฟ มเอกสาร คล กเมน แฟ ม บ นท ก ว ธ ท 2 คล กท ส ญล กษณ ว ธ ท 3 ค ย แป นล ด โดยกด <Ctrl> - <S> หล งจากเล อกรายการว ธ ท 1-3 จะปรากฏหน าต าง ด งร ปท 1.15 ร ปท 1.15 การบ นท กข อม ล

13 14 เช น บ นท กในไดร ฟ D: โฟลเดอร : น กศ กษาปวส.1คพ1 ช อแฟ ม : ex1 (หล งจากบ นท กเร ยบร อย ช อแฟ มเอกสารค อ ex1.docx) 7. การเป ดแฟ มเอกสาร เม อต องการเป ดแฟ มเอกสารเก าท เคยบ นท กแล ว ออกมาใช งาน สามารถท าได หลายว ธ ว ธ ท 1 คล กเมน แฟ ม เป ด เล อกไดร ฟ D:, โฟลเดอร : น กศ กษาปวส.1คพ1 ช อแฟ ม ex1 ว ธ ท 2 กดค ย ท แป นพ มพ <Ctrl> - <O> เล อกไดร ฟ D:, โฟลเดอร : น กศ กษาปวส.1คพ1 ช อแฟ ม ex1 หล งจากเล อกรายการว ธ ท 1-2 จะปรากฏหน าต าง ด งร ปท 1.16 ร ปท 1.16 การเป ดแฟ มเอกสาร 8. การออกจากแฟ มเอกสารและการออกจากโปรแกรม เม อต องการเล กใช งานโปรแกรม Microsoft Word ใช ค าส งด งน

14 15 ร ปท 1.17 การป ดแฟ มเอกสารและการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 8.1 กรณ ป ดแฟ มเอกสาร คล กเมน แฟ ม 8.2 กรณ ออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ว ธ ท 1 คล กเมน แฟ ม ว ธ ท 2 คล ก (ม มบนขวาม อของหน าต างโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด) 9. การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ก อนพ มพ เอกสาร ควรบ นท กแฟ มเอกสารให เร ยบร อยก อน และตรวจการพ มพ ข อม ลถ กต อง หร อไม หล งจากน นสามารถขอด ต วอย างก อนพ มพ เพ อตรวจด ผลท ได ก อนการส งพ มพ ซ งจะท าให ได เอกสารถ กต องและสวยงามตามร ปแบบท ต องการ การส งพ มพ เอกสารสามารถส งพ มพ ได ตามความต องการ เช น พ มพ เอกสารท งหมดหร อพ มพ บางหน า หร อพ มพ บางพ นท พ มพ เฉพาะหน าค พ มพ เฉพาะหน าค หร อจะพ มพ ก ช ดก ได โดยม ข นตอนด งต อไปน ค อ - <P> 9.1 คล กท เมน แฟ ม 9.2 เล อกค าส ง หร อใช Hot Key สามารถท าได โดย การกดป ม <Ctrl>

15 16 ร ปท 1.18 การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ 9.3 เล อกเคร องพ มพ ท ต องการใช งาน ระบ ย ห อเคร องพ มพ ร น ร ปท การเล อกเคร องพ มพ 9.4 การต งค า สามารถเล อก 1) พ มพ หน าท งหมด 2) พ มพ ส วนท เล อก โดยการระบายข อความท ต องการพ มพ 3) พ มพ หน าป จจ บ น หน าท ก าล งท างานในขณะน น

16 17 ร ปท การเล อกหน าท ต องการพ มพ 4) เล อกหน าท ต องการพ มพ เช น พ มพ หน า 1-2, หน า 5 และหน า 9 เป นต น 5) เล อกการวางหน ากระดาษแนวนอน หร อแนวต ง ร ปท 1.21 การวางหน ากระดาษแนวนอน หร อแนวต ง

17 18 6) เล อกขนาดกระดาษ เช น ขนาดกระดาษ A4 ร ปท 1.22 การเล อกขนาดกระดาษ 7) เล อกระยะขอบกระดาษ เช น ระยะขอบปกต ร ปท 1.23 การเล อกระยะขอบกระดาษ

18 19 8) เล อกจ านวนหน ากระดาษท ต องการพ มพ ร ปท 1.24 การเล อกจ านวนหน ากระดาษท ต องการพ มพ 9.5 ส าเนา ต องการพ มพ ส าเนาก ช ด เช น 1 ช ด หร อ 2 ช ด หร อระบ จ านวนช ดท ต องการก ช ด เป นต น 9.6 แสดงต วอย างก อนพ มพ 9.7 พ มพ

19 20 แบบฝ กทดสอบหล งเร ยนหน วยท 1 ตอนท 1 จงเล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว 1. ข อใดค อความหมายโปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) ก. ประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความเอกสารให อย ในร ปแบบท ผ ใช ต องการ ข. ก าหนดต วอ กษร ขนาดต วอ กษร ขนาดของกระดาษ ระยะขอบ ค. การจ ดย อหน า การต งแท บ ง. ถ กท กข อ 2. ข อใดค อประโยชน ของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ก. สร างเว บเพจ ข. ค านวณหาดอกเบ ยเง นฝาก ค. หน งส อ แผ นพ บ แผ นปล ว โปสเตอร ง. เก บฐานข อม ล 3. ข อใดไม ใช ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Word ก. ด บเบ ลคล ก Microsoft Word ท หน าจอ Desktop ข. Start Microsoft Word ค. Start All Programs Microsoft Word ง. คล กท Start Menu 4. การสร างไอคอน (Icon) โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) ท หน าจอเดสก ท อป (Desktop) ม ว ธ การท าอย างไร ก. โปรแกรม คล กป มซ ายม อของเมาส ลากมาวางท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here ข. โปรแกรม คล กป มขวาม อ ลากมาวางท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here ค. โปรแกรม คล กป มขวาม อท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here ง. โปรแกรม คล กป มซ ายม อท หน าจอเดสก ท อป Create Shortcuts Here 5. แถบแสดงช อเร อง (Title Bar) หมายถ งข อใด ก. แสดงเมน ต าง ๆ ข. แสดงรายละเอ ยดค าส งต าง ๆ ค. แสดงช อโปรแกรมและแฟ มข อม ลท ก าล งท างาน ง. แสดงรายละเอ ยดป มควบค ม 6. แถบร บบอน (Ribbon Bar) หมายถ งข อใด ก. แสดงเมน ต าง ๆ ข. แสดงช อโปรแกรมและแฟ มข อม ลท ก าล งท างาน ค. แสดงรายละเอ ยดค าส งต าง ๆ ง. แสดงรายละเอ ยดป มควบค ม 7. แถบใดใช ในการเล อนซ าย-ขวาของหน าจอ

20 ก. แถบเล อนแนวต ง (Vertical Scroll Bar) ข. แถบเล อนแนวนอน (Herizontal Scroll Bar) ค. แถบร บบอน ง. แถบม มมอง 8. ถ าต องการสร างแฟ มเอกสารใหม ต องปฏ บ ต ตามข นตอนในข อใด ก. เล อกเมน หน าแรก, สร าง ข. เล อกเมน แฟ ม, สร าง ค. เล อกเมน แทรก, สร าง ง. เล อกเมน เค าโครงหน ากระดาษ, สร าง 9. การต งค าหน ากระดาษ A4 ใช ค าส งอย างไร ก. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ ขนาด A4 ข. คล กท เมน ม มมอง ขนาด A4 ค. คล กท เมน หน าแรก ขนาด A4 ง. คล กท เมน แทรก ขนาด A4 10. การวางแนวกระดาษแนวนอน ใช ค าส งอย างไร ก. คล กท เมน หน าแรก การวางแนว แนวนอน ข. คล กท เมน แทรก การวางแนว แนวนอน ค. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ การวางแนว แนวต ง ง. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ การวางแนว แนวนอน 11. การจ ดร ปแบบ 3 คอล มน ม ว ธ การใช ค าส งอย างไร ก. คล กท เมน เค าโครงหน ากระดาษ คอล มน สาม ข. คล กท เมน หน าแรก คอล มน สาม ค. คล กท เมน แทรก คอล มน สาม ง. คล กท เมน ม มมอง คอล มน สาม 12. ถ าต องการบ นท กแฟ มข อม ลต องปฏ บ ต ตามข นตอนในข อใด ก. เล อกเมน แทรก, บ นท ก ข. เล อกเมน เค าโครงหน ากระดาษ, บ นท ก ค. เล อกเมน แฟ ม, บ นท ก ง. เล อกเมน หน าแรก, บ นท ก 13. ข อใดค อไฟล โปรแกรม MS-Word ก. DOC ข. XLS ค. PPT ง. DOCX 14. ส ญล กษณ น ท าหน าท อะไร ก. บ นท กแฟ มเอกสาร ข. วางข อความ ค. เป ดแฟ มเอกสารใหม ง. เป ดแฟ มเอกสารเก า 21

21 ค าส งการเป ดแฟ มเอกสาร กรณ ใช แป นพ มพ ใช ค าส งอย างไร ก. <Ctrl - P> ข. <Ctrl - C> ค. <Ctrl - O> ง. <Ctrl - V> 1 6. ค าส งการออกจากแฟ มเอกสาร ใช ค าส งอย างไร ก. คล กเมน แฟ ม ข. คล กเมน แฟ ม ค. คล กเมน แฟ ม ง. คล กเมน แฟ ม 17. ค าส งการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ใช ค าส งอย างไร ก. คล กเมน แฟ ม ข. คล กเมน แฟ ม ค. คล กเมน แฟ ม ง. คล กเมน แฟ ม 18. ค าส งการพ มพ เอกสาร กรณ ใช แป นพ มพ ใช ค าส งอย างไร ก. <Ctrl - C> ข. <Ctrl - P> ค. <Ctrl - V> ง. <Ctrl - O> 19. ค าส งการพ มพ เอกสาร หน า 1-4, 7, หมายความว าอย างไร ก. พ มพ หน าป จจ บ น ข. พ มพ หน า 1, 4, 7, 10, 12 ค. พ มพ หน า 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12 ง. พ มพ หน า 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, การด ต วอย างก อนพ มพ ใช ค าส งอย างไร ก. คล กเมน แฟ ม พ มพ ข. คล กเมน แฟ ม พ มพ ต วอย างก อนพ มพ ค. คล กเมน แทรก ต วอย างก อนพ มพ ง. คล กเมน แฟ ม ต วอย างก อนพ มพ

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา (Word Processing Software) ซอฟต แวร ประมวลคา (Word Processing Software) เป นซอฟต แวร ประย กต ใช สาหร บสร างและ จ ดการก บเอกสารในร ปแบบต างๆ เช น จดหมาย บ นท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า 1. ก อนจะม การน าเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานส าน กงาน อ ปกรณ ในข อใดได ร บความ น ยมในการน ามาใช ในการจ ดท าเอกสาร

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า 1. ก อนจะม การน าเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานส าน กงาน อ ปกรณ ในข อใดได ร บความ น ยมในการน ามาใช ในการจ ดท าเอกสาร 220-00 การใช โปรแกรมประมวลผลค า. ก อนจะม การน าเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานส าน กงาน อ ปกรณ ในข อใดได ร บความ น ยมในการน ามาใช ในการจ ดท าเอกสาร. เคร องถ ายเอกสาร 2. เคร องพ มพ ด ด 3. เคร องโทรสาร 4. เคร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

การเร มต นใช งานโปรแกรม

การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได ด วย การเร

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM)

เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เอกสารสารประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (KM) เร อง การสร างป มค าส งด วยแมโคร และค ย ล ดท ใช งานบ อย คณะว ศวกรรมศาสตร ก าแพงแสน โดย นายร งโรจน ระย บพ นธ, นางสมบ รณ พรมชาต สาระส าค ญ

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ข อสอบ V Net ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคา 1. ก อนจะม การนาเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานสาน

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ข อสอบ V Net ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคา 1. ก อนจะม การนาเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานสาน อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ข อสอบ V Net ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคา 1. ก อนจะม การนาเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานสาน กงาน อ ปกรณ ในข อใดได ร บความน ยมในการ นามาใช ในการจ

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan

ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan ค ม อว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan และว ธ ต ดต งโปรแกรมท ใช ในการ Scan สารบ ญ เน อหา หน า ว ธ การต งค าเคร องถ ายเอกสาร ให ใช งานฟ งก ช น Scan 1 การเป ดฟ งก ช น Scan ท เคร องถ ายเอกสาร

More information

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป.

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป. สาระเทคโนโลย โครงสร างเน อหาการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง21101 2 น าหน กว ชา 80 คาบ / ป ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 00 จ ดประสงค การเร ยนร.. ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 00... บอกความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได... บอกประโยชน ของโปรแกรม Microsoft Power

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ภาคผนวก ค ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต

ภาคผนวก ค ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต ภาคผนวก ค ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลการพ ฒนาช มชนและท องถ น เพ อการบร หาร พ นท ศ กษาภาคกลาง สารบ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

การเป ดโปรแกรม PowerPoint ข น มาใช งาน ให ไปท เมน Start Programs และ Microsoft PowerPoint เล อก งานน าเสนอเปล า

การเป ดโปรแกรม PowerPoint ข น มาใช งาน ให ไปท เมน Start Programs และ Microsoft PowerPoint เล อก งานน าเสนอเปล า 1 การเป ดโปรแกรม PowerPoint ข น มาใช งาน ให ไปท เมน Start Programs และ Microsoft PowerPoint เล อก งานน าเสนอเปล า การเล อกแผ น Slide จากเค าร างอ ตโนม ต เม อ ตอบตกลง จะม กรอบให เล อกภาพน ง ใหม ในการน าเสนองาน

More information

เร มต นก บ Microsoft Word

เร มต นก บ Microsoft Word เร มต นก บ Microsoft Word ในป จจ บ นการใช งานโปรแกรมช ด Microsoft Office เ ป นท น ยมแพร หลาย อย างมากใน ส าน กงานเพาระว าโปรกรม Microsoft Office สามารถใช งานง ายและม ประส ทธ ภาพส ง โปรแกรม ท ก ๆ โปรแกรมใน

More information

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย

รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย รห สว ชา CCOO6 ว ชา เสร มการใช โปรแกรมตารางงาน 1 ผ สอน อาจารย ศร ส ดา ร กสก ล ระด บช น ปวช.2 สาขาว ชาการขาย หน วยท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel -การบ นท กสม ดงาน (มาร จ กก บ Microsoft

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ

บทท 4 การก าหนดร ปแบบข อความ บทท การก าหนดร ปแบบข อความ เร ยนร โปรแกรม Microsoft Word. การก าหนดร ปแบบต วอ กษร ข อความต าง ๆ ท พ มพ ลงไปในแฟ มเอกสาร ผ ใช สามารถเล อกล กษณะของต วอ กษร หร อส ญล กษณ พ เศษต าง ๆ พร อมก บขนาดของต วอ กษร

More information

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า 1 บทน า Microsoft Word 97 หร อเร ยกส นๆ ว า Word 97 โปรแกรมส าหร บงานประมวลผล ค าระบบภาษาไทย - ภาษาอ งกฤษ ท ท างานบนว นโดวส 95/98/2000 ผล ตภ ณฑ บร ษ ทไมโครซอฟต โดยม ความสามารถต างๆ ด านการพ มพ และประมวลผลค

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

โครงการตำราเร ยน ช อหน งส อ เร ยนร คอมพ วเตอร 3 เร ยบเร ยงโดย ว ระ อ นศร ราคา 65 บาท ISBN 978-616-306-002-0 จ ดพ มพ จำหน ายเม อ ม ถ นายน 2555

โครงการตำราเร ยน ช อหน งส อ เร ยนร คอมพ วเตอร 3 เร ยบเร ยงโดย ว ระ อ นศร ราคา 65 บาท ISBN 978-616-306-002-0 จ ดพ มพ จำหน ายเม อ ม ถ นายน 2555 โครงการตำราเร ยน สำน กพ มพ ฟ ส กส เซ นเตอร ช อหน งส อ เร ยนร คอมพ วเตอร 3 เร ยบเร ยงโดย ว ระ อ นศร ราคา 65 บาท ISBN 978-616-306-002-0 จ ดพ มพ จำหน ายเม อ ม ถ นายน 2555 ต ดต อส งซ อได ท สำน กพ มพ ฟ ส กส

More information