การสร างบทความ (Content)

Size: px
Start display at page:

Download "การสร างบทความ (Content)"

Transcription

1 การสร างบทความ (Content) 1. ข นตอนการสร างบทความ 1) หน าแผงวงจรหล ก คล กไอคอนการจ ดการบทความ หร อ เล อกจากเมน บทความ > การจ ดการบทความ 2) คล กป ม สร างใหม 1 2 3) ช อเร อง : พ มพ ช อบทความหร อห วข อข าว Alias : xxxx (เป นภาษาอ งกฤษเท าน น) ) คล กเล อก Section และ Category ท ต องการ 5) เผยแพร : คล ก ใช หน าแรก : คล ก ใช (หากต องการเผยแพร บทความในหน าแรก) 6) คล กป ม ตาราง เพ อสร างตารางส าหร บพ มพ ข อความ ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V

2 7) ต งค าตารางตามท ต องการ 8) คล กท Parameters Advanced และคล กเล อกก าหนดค าพาราม เตอร ตามท ต องการ (ส วนน จะปรากฏบร เวณบทความ) 9) คล กป ม Insert จะได ตารางเพ อสร างบทความ * ค าแนะน าการก าหนดค าตาราง ไม ม ภาพ : Cols = 1 Rows = 1 ม 2 ภาพ : Cols = 1 Rows = 2 ม ภาพ : Cols = 1 Rows = 3 Alignment = Center ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V

3 แทรกร ปภาพ ข นตอนการแทรกร ปภาพ 1) คล กเมาส ในบรรท ดท ต องการแทรกร ปภาพ 2) คล กป มแทรกร ปภาพ 3) คล กเล อกโฟลเดอร ท จ ดเก บภาพ ) คล กเล อกร ปภาพ (จะเห นภาพต วอย างทางด านขวา) 5) ปร บขนาดภาพเป น 200 x 150 โดยประมาณ 6) คล กป ม Insert * ค าแนะน า ในการสร างบทความหร อเน อหาใดๆ ควรตรวจสอบการแสดงผลจากสภาพจร งก อน โดยเล อก การต งค าห วข อ เผยแพร : ไม / หน าแรก : ใช > คล ก น าไปใช > แสดงต วอย าง ว ธ การพ มพ เน อหา คล กเมาส ในแถวท ต องการ > พ มพ ข อความ และจ ดร ปแบบข อความตามต องการโดยใช เคร องม อของระบบ Editor ซ งท างานเหม อนโปรแกรมพ มพ เอกสาร Word (ค าแนะน า การข นบรรท ดใหม ให กดป ม Shift + Enter ระยะห างระหว างบรรท ดจะน อยลง) ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V

4 . การเช อมโยงเอกสาร (การล งค เอกสาร) เอกสารท น ามาข นส ระบบควรเป นแฟ มประเภท.PDF ยกเว นแบบเก บข อม ลหร อแบบรายงานต างๆ ควรเป นแฟ มประเภท word (.doc) เพ อให ผ ใช สามารถน าไปกรอกข อม ลเพ มเต มได สะดวก ห ามน า แฟ มข อม ลประเภท.exe หร อนามสก ลอ นๆ ท ไม อน ญาตข นส ระบบ เพราะระบบจะไม ยอมให เผยแพร และโรงเร ยนปลายทางจะไม สามารถดาวน โหลดแฟ มท ส งข นระบบได เน องจากเป นมาตรการด านการ ร กษาความปลอดภ ยของระบบเองท ง 2 ทาง และเพ อป องก นไวร ส การล งค เอกสาร ม ข นตอนด งน : 1) ท าแถบคล มข อความท ต องการล งค 2) คล กป ม Insert/edit link 3) คล กป ม Browse ไฟล ข อม ล ) คล กเล อกโฟลเดอร เก บข อม ล 5) คล กเล อกแฟ มข อม ลท ต องการล งค 6) กดป ม Insert เพ อก าหนดค า การล งค ข อม ล 7) กดป ม Insert เพ อสร างจ ดเช อมโยง ข อม ล * เม อด าเน นการเสร จ ต องทดลองเป ดจากเคร องท ท างานก อน โดยเล อกป ม น าไปใช งาน > คล กป ม แสดงต วอย าง และเป ดเอกสารท ล งค ไว จากหน าเว บว าเป ดได หร อไม หากเป ดไม ได ให กล บมาแก ไขใหม ตามข นตอนท 1-7 เม อเป ดเอกสารได ถ กต องจ งจะคล กป ม บ นท ก ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V

5 5. การจ ดล าด บบทความ เราสามารถจ ดล าด บบทความท แสดงผลในหน าเว บไซต ได ด งน 1) เล อก เมน บทความ > การจ ดการบทความหน าเว บ 2) ต องการให บทความใดแสดงเป นล าด บแรก ให เปล ยนต วเลขในช องเร ยง เป น 1 และ คล กบ นท ก ระบบจะจ ดล าด บข าวให ใหม 3) หากต องการป ดการเผยแพร ให คล กท เคร องหมายถ ก 6. การสร างล งค ในบทความ เพ ออ านต อ (Read more) เป นการสร างบทความในส วนของไตเต ลกล าวน าก อน แล วให ผ อ านคล กเพ ออ านต อด านใน ข นตอน 1) น าเคอร เซอร มาวางตรงส วนท ต องการจะต ดบทความให เข ามาอ านต อ 2) คล กท ป ม read more จะเก ดเส นส แดงข น จากส วนใต เส นน ลงไปจะเป นส วนท ต อง ใส รายละเอ ยดเพ อท จะเข ามาอ านต อ 3) เล อก น าไปใช > แสดงต วอย าง > บ นท ก ต วอย างหน าเว บไซต การใช อ านต อ (read more ) ในบทความ ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V

6 7. การแบ งหน าบทความ (Page Break) ในกรณ ท บทความหน งๆ ม ความยาวมากและต องการแบ งออกเป นส วนๆ เพ อให ด ด หร อ ไม ยาวเก นไป ต องการจะแบ งบทความตรงส วนไหนให น าเคอร เซอร มาวางแล วคล กท หน าใหม (Page Break) จะปรากฏหน าต าง Page title ข นมา พ มพ ช อหน าตามต องการ ช อเร ยกตารางบทความ ต องเป นภาษาอ งกฤษเท าน น คล ก แทรก ต วค นหน า จะม เส นค นหน าเพ มข นมา เพ อเร มหน าใหม พ มพ บทความใต เส นลงไป จะเร มหน าใหม > คล ก น าไปใช > คล ก แสดงต วอย าง > บ นท ก การแบ งหน าบทความหน าเว บไซต การน าเสนอบทความหน าเว บไซต ท ม เน อหาจ านวน มากในหน าเด ยว จะเป นการส นเปล องพ นท และด ไม สวยงาม ไม น าอ าน โปรแกรม Joomla สามารถจ ดการ แบ งเน อหาบทความได อย างสะดวก โดยม ข นตอนด งน ร ปแบบการแสดงผลการแบ งหน าบทความ จะปรากฏสารบ ญอย ด านข างของบทความ ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V

7 8. การแทรกค าส งในเอกสาร (การแทรก HTML) ยกเล ก (Tool editor ) แถบเคร องม อใน Joomla เช น JCE_157 (Joomla Content Editor ) ม หน าท อ านวย ความสะดวกในพ มพ เน อหา หร อการแทรกค าส งต างๆ ได อย าสะดวกรวดเร วโดยไม ต องพ มพ ค าส งเอง ท งหมด แต ถ าผ พ ฒนาเว บไซต ม ความร ด านภาษา HTML ก สามารถป ดแถบเคร องม อท งหมด และเป ด ใช พ นท ส าหร บเข ยนค าส งเองได หากต องการแทรกค าส ง HTML เองก สามารถท าได โดยคล กท ซ อน editor (Toggle Editor ) จะปรากฏพ นท ท สามารถแทรกค าส ง HTML และสามารถแก ไขได เอง พ มพ ค าส งเสร จ > เล อกน าไปใช > แสดงต วอย าง > บ นท ก (ห ามเป ดแถบเคร องม อ) ค ม อการใช โปรแกรม CMS : Joomla V

ค ม อการใช งาน DocSYS

ค ม อการใช งาน DocSYS ค ม อการใช งาน DocSYS โปรแกรมจ ดเก บเอกสารออนไลน Powered by GoodlyThink.com สารบ ญ 1. การใช งานคร งแรก 1 1.1 ล อกอ นเข าส ระบบ 2 1.2 บ นท กข อม ลแผนก 3 1.3 ก ำหนดกล มผ ใช งาน/ก ำหนดส ทธ การใช งาน 4 1.4

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส. e-book

การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส. e-book การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส e-book การสร างเว บเพจและหน งส ออ เล กทรอน กส 2 "Ncesoft Flip Book Maker" เป นซอฟต แวร ท ใช ในการสร างหน งส ออ เล กทรอน กส โดยสามารถน า ไฟล เอกสารแบบ PDF ท ม อย มาแปลงเป นหน

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM)

ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ค ม อฉบ บน ม ไว สาหร บ # คณะกรรมการตรวจประเม น @ 2005 CITCOMS Innovation Center, Naresuan University

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการส งคมฐานความร (Knowledge Based Society Management System) ระบบบร หารจ ดการส งคมฐานความร : 1 สารบ ญ เกร นน า ร ปแบบหน าจอสาหร บบ คคลท วไป 3 การสม ครสมาช ก 3 - กฎของการสม

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

Google Documents ค ออะไร

Google Documents ค ออะไร เอกสารประกอบการอบรมปฏ บ ต การโปรแกรมจ ดการเอกสารออนไลน ด วย Google Docs - หน า 1 Google Documents ค ออะไร Google Documents หร อท เร ยกก นส นๆ ว า Google Docs เป นบร การ ออนไลน ท ให ค ณสามารถจ ดการเอกสารได

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007

ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ม อะไรใหม ใน Microsoft Office Excel 2007 ซ อนท งหมด ในส วนต ดต อผ ใช ท ม งเน นท ผลล พธ Microsoft Office Excel 2007 จะม เคร องม อและค ณล กษณะท ม ประส ทธ ภาพซ งค ณ สามารถใช เพ อว เคราะห ข อม ล ใช ข อม ลร

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า

ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต บทน า 1 บทน า Microsoft Word 97 หร อเร ยกส นๆ ว า Word 97 โปรแกรมส าหร บงานประมวลผล ค าระบบภาษาไทย - ภาษาอ งกฤษ ท ท างานบนว นโดวส 95/98/2000 ผล ตภ ณฑ บร ษ ทไมโครซอฟต โดยม ความสามารถต างๆ ด านการพ มพ และประมวลผลค

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x

ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x 1 ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x ว ธ ต ดต ง ข นตอน การต ดต ง joomla 2.5.x บน Server จ าลอง Localhost ข นก อนการต ดต ง Joomla ค อโปรแกรม OpenSource จ าพวก CMS (Content Management System) ซ งใช ส าหร บสร างเว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน)

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการบ คลากร RPMS 2007 (ส าหร บผ ใช งาน) 1. ผ ใช สามารถเข าใช ระบบบร หารจ ดการบ คคลากร โดยผ านช องทางเว บไซต ว ทยาล ย www.ts-tech.ac.th แถบเมน ช อว า ระบบบร หารจ ดการบ

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น

ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น ตอนท 1 โดย ว ระพงค เก ดส น สว สด คร บช วงน เร มการป ดเทอม หลายท านอาจใช เวลาในการการจ ดทำรายงาน หร อหน งส อ ว นน เลยเข ยนบทความเทคน คเก ยวก บการจ ดทำรายงานมานำเสนอก นคร บ ซ งบทความว นน จะประกอบด วยห วข

More information