VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti"

Transcription

1 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké tituly proveniencie SR 2.2. Časopisecké tituly proveniencie ČR 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. VRÁBLOVÁ, Stanislava: Ochrana majetku kapitálových spoločností.- Bratislava: EPOS, s.- ISBN Sig. B (2191) 2. HODÁL, Peter - ALEXANDER, Juraj: Evropské právo obchodních společností.- 1. vyd.- Praha: Linde, s.- ISBN Sig. B (57); B021-22a (58); B (1448); B021-22b (2190) 3. Přehled judikatury ve věcech obchodních společností/ zost. ŠTENGLOVÁ, Ivana.- Praha: ASPI, s.- ISBN Sig. D09-6 (359); D09-6a (360); D09-6b (361); D09-6c (362) 4. KUHN, Petr - ŠTENGLOVÁ, Ivana - BÍLÁ, Irena - HAVEL, Bohumil: Zákon o přemenách obchodních společností a družstev: Komentář.- 1. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- ISBN Sig. C09-63 (2887) 5. MIRČEVSKÁ, Dalimila - PRUDÍK, Bohumil: Vklady do obchodních společností.- 1. vyd.- Praha: GRADA, s.- ISBN Sig. E11-8 (618); E11-8a (619) 6. POKORNÁ, Jarmila: Právní úprava obchodních společností v evropském a českém právu.- 1. vyd.- Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, s.- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity Řada teoretická; Sv. 370).- ISBN Sig. B (3156); B09-165a (3184); B09-165b (3185) 7. DVOŘÁK, Tomáš: Společnost s ručením omezeným.- 2. přep. a rozš. vyd.- Praha: ASPI, s.- (Právnické osoby).- ISBN Sig. B09-42 (642) 8. HANES, Dalibor: Spoločnosť s ručením obmedzeným v novej právnej úprave.- 4. prep. vyd.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Sig. B09-45 (646); B09-45a (2179); B09-45b (2180) -1-

2 9. RADA, Ivan: Jednatelé s.r.o., Představenstvo a.s.: práva, povinnosti, odpovědnost.- Praha: Linde, s.- ISBN Sig. B09-47 (648) 10. ELIÁŠ, Karel: Společnost s ručením omezeným.- 1. vyd.- Praha: PROSPEKTRUM, s.- ISBN Sig. B09-51 (652) 11. FEKETE, Imrich: Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným: Komplexná príručka.- Bratislava: EPOS, s.- ISBN Sig. E11-26 (668); E11-26a (669) 12. BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava - ŠTENGLOVÁ, Ivana: Společnost s ručením omezeným.- 2. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- ISBN Sig. B09-90 (1522); B09-91 (1521) 13. HOLEJŠOVSKÝ, Josef: Valné hromady společnosti s ručením omezeným.- 1. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- (Beckova edice právo a hospodářství).- ISBN Sig. B (3127) 14. PELIKÁNOVÁ, Irena - ČERNÁ, Stanislava: Obchodní právo: Společnosti obchodního práva a družstva: 2. díl.- 1. vyd.- Praha: ASPI, s.- ISBN Sig. B09-37/II (549) 15. ČERNÁ, Stanislava: Obchodní právo: Akciová společnost: 3. Díl.- 1. vyd.- Praha: ASPI, s.- ISBN Sig. B09-37/III (550) 16. DĚDIČ, Jan - ŠTENGLOVÁ, Ivana: Akciové společnosti.- 6. přep. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- (Beckova edice právo a hospodářství).- ISBN Sig. B09-95 (1384); B09-94 (1518) 17. DVOŘÁK, Tomáš: Akciová společnost a Evropská společnost.- 1. vyd.- Praha: ASPI, s.- (Právnické osoby).- ISBN X.- Sig. B09-41 (641); B09-41a (1414); B09-41b (2366) 18. HEJDA, Jan: Stanovy akciové společnosti a jejich změny.- Praha: Linde, s.- ISBN Sig. B (2166); B09-107a (2685) 19. SUCHOŽA, Jozef: Obchodné právo.- 1. vyd.- Bratislava: IURA EDITION s.r.o., s.- ISBN Sig. B09-39 (2911) 20. ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga: Základy obchodného práva 1.- Bratislava: IURA EDITION s.r.o., s.- (Edícia učebnice).- ISBN Sig. B (2960) 21. ŠKRINÁR, Alexander - NEVOLNÁ, Zuzana - KVOKAČKA, Lukáš: Prípadové štúdie z obchodného práva.- Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.- ISBN Sig. B (3026) 22. HALUŠKOVÁ, Anna - NEVOLNÁ, Zuzana - ŠKRINÁR, Alexander: Základné otázky obchodného práva.- Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, s.- ISBN Sig. B09-9 (285); B09-9a (286); B09-9b (933) 23. MAMOJKA, Mojmír: Základy obchodného práva.- 1. vyd.- Bratislava: Akadémia Policajného zboru, s.- ISBN X.- Sig. B09-10 (287) 24. DĚDIČ, Jan - ČECH, Petr: Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?.- 2. dopl. a aktual. vyd.- Praha: Bova Polygon, s.- ISBN X.- Sig. B09-13 (290) -2-

3 25. ŘÍMALOVÁ, Olga: Kniha procesních vzorů ve věcech obchodního práva: Komentované vzory s disketou.- 2. přep. a dopl. vyd.- Praha: C. H. Beck, s. + disketa.- ISBN Sig. B09-15 (293); B09-15a (2337); B09-15b (2338) 26. Obchodní právo/ autorský kolektiv.- Praha: ASPI, s.- ISBN Sig. B09-20 (307); B09-20a (308); B09-20b (2758) 27. DORNSEIFER, Frank: Corporate Business Forms in Europe: A Compendium of Public and Privite Limited Companies in Europe.- London: Sweet and Maxwell Ltd, s. - ISBN Sig. B (2745); B a (2746) 28. ŠVARC, Zbyněk a kol.: Základy obchodního práva.- Plzeň: Aleš Čeněk, s.- (Vysokoškolské učebnice).- ISBN Sig. B (2696) 29. ELIÁŠ, Karel - BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava - POKORNÁ, Jarmila: Kurs obchodního práva: Právnické osoby jako podnikatelé.- 5. vyd.- Bratislava: C. H. Beck, s.- (Právnické učebnice).- ISBN Sig. B (2728); B09-129a (2729) 30. ELIÁŠ, Karel - POKORNÁ, Jarmila - DVOŘÁK, Tomáš: Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva.- 6. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- (Právnické učebnice).- ISBN Sig. B (2977) 31. Obchodní judikatura: 1. díl / zost. HOLEYŠOVSKÝ, Milan.- Praha: NEWSLETTER, s.- ISBN Sig. D09-9/I (376) 32. Obchodní judikatura: Vybraná rozhodnutí českých soudú ve věcech týkajících se podnikání (díl druhý)/ zost. HOLEYŠOVSKÝ, Milan.- reedice 1. vyd.- Praha: NEWSLETTER, s.- ISBN Sig. D09-9/II (377) 33. Obchodní judikatura: Vybraná rozhodnutí českých soudú ve věcech týkajících se podnikání (díl třetí)/ zost. HOLEYŠOVSKÝ, Milan.- Praha: NEWSLETTER, s.- ISBN Sig. D09-9/III (378) 34. Obchodní judikatura: Vybraná rozhodnutí českých soudú ve věcech týkajícich se podnikání (díl čtvrtý)/ zost. HOLEYŠOVSKÝ, Milan.- Praha: NEWSLETTER, s.- ISBN Sig. D09-9/IV (379); D09-9/IVa (381) 35. Obchodní judikatura: Vybraná rozhodnutí českých soudú ve věcech týkajících se podnikání (díl pátý)/ zost. HOLEYŠOVSKÝ, Milan.- Praha: NEWSLETTER, s.- ISBN Sig. D09-9/V (380); D09-9/Va (382) 36. LASÁK, Jan - HAVEL, Bohumil: Kompendium korporačního práva.- 1. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- (Beckovy mezioborové učebnice).- ISBN Sig. B (3148) 37. FREUND, Miroslav: Obchodné právo: a niektoré súvisiace predpisy: 1. diel/ zost. FREUND, Miroslav; zost. REKENOVÁ, Zuzana; zost. ŠMERINGAI, Peter.- 1.vyd.- Bratislava: Iura Edition, 1993., voľné listy,.- (Edícia Súbor platných predpisov).- ISBN Sig. C09-14/I (539) 38. FREUND, Miroslav: Obchodné právo: a niektoré súvisiace predpisy: 2. diel/ zost. FREUND, Miroslav; zost. REKENOVÁ, Zuzana; zost. ŠMERINGAI, Peter.- 1. vyd.- Bratislava: Iura Edition, 1993., voľné listy,.- (Edícia Súbor platných predpisov).- ISBN Sig. C09-14/II (540) -3-

4 1. 2. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 1. ĎURICA, Milan: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii: (... výklad právnej úpravy konaní začatých do 1. januára 2012 a po 1. januári 2012).- Žilina: Eurokódex, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 2. ĎURICA, Milan: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii: v znení účinnom do 1. januára 2012 a od 1. januára 2012: komentár.- V Bratislave: C. H. Beck, s.- Beckova edícia Komentované zákony.- ISBN Slovenská národná knižnica 3. ĎURICA, Milan: Zákon o konkurze a vyrovnaní.- Žilina: Poradca podnikateľa, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 4. Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky: vedecký zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Štiavnica/ editori: Milan Ďurica, Martin Kubinec.- Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 5. HUDECOVÁ, Eva ĎURICA, Milan: Obchodné právo.- Bratislava: Ekonomická univerzita, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 6. PATAKYOVÁ, Mária a kol.: Obchodný zákonník: komentár.- Bratislava: C. H. Beck, s.- Beckova edícia Komentované zákony.- ISBN Slovenská národná knižnica 7. PATAKYOVÁ, Mária: Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ: vzory a príklady k dosiahnutiu úspechu v každodennej praxi konateľov a spoločníkov: základné dielo stav - február Bratislava: Verlag Dashöfer, zv., (2030 s. s rozličným stránkovaním).- ISBN Slovenská národná knižnica 8. DĚDIČ, Jan LASÁK, Jan: Právo kapitálových obchodních společností: přehled judikatury s komentářem.- Praha: Linde Praha, s.- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 9. DĚDIČ, Jan: Právo v podnikání: 2, Právo obchodních společností.- 1. vyd. Praha: Prospektrum, s.- Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach 10. DĚDIČ, Jan ŠTENGLOVÁ, Ivana ČECH, Petr KŘÍŽ, Radim: Akciové společnosti.- 6. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 11. MIRČEVSKÁ, Dalimila: Kapitálové společnosti: daně, účetnictví, právo.- 1. vyd.- Praha: Grada Publishing, s.- (Účetnictví a daně).- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 12. DVOŘÁK, Tomáš: Akciová společnost a Evropská společnost.- 2. aktualiz. vyd.- Praha: ASPI, s.- (Právnické osoby).- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 13. Akciová společnost, společnost s r. o. a jiné obchodní společnosti/ *APR+ Žáček, Vladimír; Kratochvíl, Jaroslav.- 1. vyd.- Praha: Management Press, s.- ISBN Mestská knižnica v Bratislave 14. Právo akciových spoločností/ *APR+ Černejová, Alena; Hanes, Dalibor.- 1. vyd.- Bratislava: Bradlo, s.- ISBN Mestská knižnica v Bratislave -4-

5 15. VÁLKOVÁ, Katarína KRAĽOVIČ, Jozef: Akciová spoločnosť a jej organizačné a finančné riadenie: praktická príručka pre vrcholový manažment akciovej spoločnosti: základné dielo - stav máj Časť/diel [1.-2. zv.].- Bratislava: Verlag Dashöfer, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 16. KUBÍČEK, Pavol MAMOJKA, Mojmír: Obchodné spoločnosti.- 1. vyd.- Bratislava: Manz, s.- ISBN Mestská knižnica v Bratislave 17. Česko-slovenské kontexty obchodního práva: právní monografie / Jozef Suchoža... *et al.+.- Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 18. HUDECOVÁ, Eva: Ekonomicko-právne aspekty zakladania obchodných spoločností v legislatíve Slovenskej republiky.- Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s.- Edícia Studia oeconomica; 26.- ISBN Slovenská národná knižnica 19. NEVOLNÁ, Zuzana ŠKRINÁR, Alexander: Obchodné spoločnosti: aktuálne otázky a problémy.- 1. vyd.- Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.- ISBN Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 20. ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga: Obchodné právo 1: obchodné spoločnosti.- 2. dopl. a preprac. vyd.- Bratislava: Iuris libri, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 21. ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga: Obchodné právo 2.- Bratislava: Iura edition, s.- Edícia Vysokoškolské učebnice.- ISBN Slovenská národná knižnica 22. OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia: Základy obchodného práva. časť/diel 2.- Bratislava: Iura edition, s.- Edícia Učebnice.- ISBN Slovenská národná knižnica 23. ŽITŇANSKÁ, Lucia: Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností.- 1. vyd.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 24. Aktuálne otázky obchodného práva.- 1. vyd.- Bratislava: SAP, s.- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 25. KUBÍČEK, Pavol: Akciová spoločnosť: zodpovedne, strategicky, efektívne.- Bratislava: Verlag Dashöfer, rozličné stránkovanie.- ISSN x.- Stav: september Vysoká škola manažmentu - City University of Seattle 26. IVAŠKO, Nikolaj IVAŠKO, Mikuláš VLK, Eduard NEŠPOROVÁ, Marta PEŠKO, Štefan: Akciové spoločnosti, podniky so zahraničnou majetkovou účasťou a spoločnosti s ručením obmedzeným.- Bratislava: Alfa, s.- Edícia ekonomickej literatúry.- ISBN Slovenská národná knižnica 27. STRAPÁČ, Peter: Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti.- Bratislava: Epos, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 28. MAMOJKA, Mojmír: Ekvivalencia práv a povinností spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným.- 1. vyd.- Bratislava: Veda, s.- ISBN Vysoká škola manažmentu - City University of Seattle -5-

6 29. HAVEL, Bohumil: Obchodní korporace ve světle proměn: variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací.- 1. vyd.- Praha: Auditorium, s.- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 30. Právo obchodních společností: Právní předpisy Evropské unie s judikaturou/ sestavil Jan Lasák.- Praha: Wolters Kluwer ČR, s.- (Právní předpisy Evropské unie s judikaturou; zv. 1).- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 31. PISTOVIČ, Juraj: Právo obchodných spoločností.- Dunajská Streda: Grafis, s.- Edícia Naša Európa.- ISBN Slovenská národná knižnica 32. TRUBANOVÁ, Mária: Minimalizácia rizík konateľov a prokuristov v s.r.o.: praktická príručka pre každodennú prax konateľov a prokuristov: základné dielo - stav január Časť/diel *1.-2. zv.].- Bratislava: Verlag Dashöfer, zv., 1800 s. s rozličným stránkovaním.- ISBN Slovenská národná knižnica 33. DOLEŽIL, Tomáš: Koncerny v komunitárním právu: analýza a náměty pro rekodifikaci.- Praha: Auditorium, s.- Edícia Studie.- ISBN Slovenská národná knižnica 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE SR 1. ĎURICA, Milan: Ako s konzorciami po nadobudnutí účinnosti Obchodného zákonníka.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 44, č. 4 (1992), s ĎURICA, Milan: Základy obchodného práva.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 12, č. 1-2 (2006), s ĎURICA, Milan: Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (1. časť).- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 55, č. 11 (2003), s ĎURICA, Milan: Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (2. časť).- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 55, č. 12 (2003), s ĎURICA, Milan: Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (3. časť).- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 56., č. 1 (2004), s ĎURICA, Milan: Zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti predstavenstvom a súdom: (po druhý raz).- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 56., č. 6-7 (2004), s MORAVČÍKOVÁ, Andrea BARTOVÁ, Zuzana: Zlúčenie obchodných spoločností.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN č. 12 (2003), s JABLONKA, Branislav: Dilema nad spoločným konaním štatutára s prokuristom.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 56, č. 2 (2004), s JABLONKA, Branislav: Medzinárodná obchodná arbitráž...- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 14, č. 12 (2008), s

7 10. SUCHOŽA, Jozef: Vybrané problémy práva akciovej spoločnosti.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 83, č. 4 (2000), s DUKES, Peter: Vyhlásenie rozhodnutia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti za neplatné.- In: Zo súdnej praxe.- ISSN X.- č. 1 (1996), s STESSL, Michaela: Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie kapitálových spoločností podľa Obchodného zákonníka so zameraním na spoločnosti s ručením obmedzeným.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 14, č. 7-8 (2008), s KUBENEC, Martin: Niekoľko poznámok k postaveniu dozornej rady v kapitálových obchodných spoločnostiach.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 89, č.2 (2006), s KUBENEC, Martin: Právna povaha uznesenia valného zhromaždenia kapitálových spoločností a problematika jeho neplatnosti (niektoré aspekty).- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 88., č. 1 (2005), s OVEČKOVÁ, Oľga: Niektoré výkladové a aplikačné problémy zodpovednosti členov štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 90, č. 4 (2007), s OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť členov štatutárnych a dozorných orgánov kapitálových obchodných spoločností.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 90, č. 3 (2007), s OVEČKOVÁ, Oľga: Aktuálne otázky fungovania akciovej spoločnosti: (s osobitným zreteľom na ochranu minoritných akcionárov).- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 83, č. 4 (2000), s OVEČKOVÁ, Oľga: Aktuálne otázky právnej úpravy akciovej spoločnosti: (vstup do problematiky).- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 83, č. 4 (2000), s OVEČKOVÁ, Oľga: Likvidácia spoločnosti a predaj podniku.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 88, č. 6 (2005), s OVEČKOVÁ, Oľga: Možnosť prevádzkovania podniku po vyhlásení konkurzu.- In: Podnikateľ a právo.- č. 4 (2001), s OVEČKOVÁ, Oľga: Neplatnosť založenia obchodnej spoločnosti.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 84, č. 6 (2001), s OVEČKOVÁ, Oľga: Novela Obchodného zákonníka.- In: Podnikateľ a právo.- č. 9 (1999), s OVEČKOVÁ, Oľga: Sanácia podniku v rámci konkurzného konania a možnosti jeho ďalšieho prevádzkovania v slovenskom práve.- In: Podnikateľ a právo.- č. 8 (2002), s OVEČKOVÁ, Oľga: Prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným.- In: Podnikateľ a právo.- č. 12 (2000), s OVEČKOVÁ, Oľga: Právna úprava obchodných spoločností v procese rekondifikácie súkromného práva na Slovensku.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 82, č. 6 (1999), s OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť v obchodnom práve: (Inauguračná prednáška).- In: Právny obzor.- ISSN Právny obzor.- Roč. 78, č. 4 (1995), s

8 27. ŽITŇANSKÁ, Lucia: K niektorým otázkam neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia v kapitálových spoločnostiach.- In: Podnikateľ a právo.- č. 7 (2000), s ŽITŇANSKÁ, Lucia: Rezervný fond akciovej spoločnosti a novela Obchodného zákonníka.- In: Podnikateľ a právo.- č. 6 (1998), s ŽITŇANSKÁ, Lucia: Akciová spoločnosť.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN č. 9 (1997), s ŠPIRKO, Juraj: Aproximácia práva akciových spoločností.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 83, č. 4 (2000), s JURČOVÁ, Monika SMYČKOVÁ, Romana: Rozhodovanie o neplatnosti uznesení Valného zhromaždenia kapitálových spoločnosti.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 9, č. 6 (2008), s FEKETE, Imrich: Kapitálové vzťahy medzi spoločnosťou a spoločníkmi.- In: Mzdy a financie.- ISSN Roč. 6, č. 11 (1999), s VRÁBLOVÁ, Stanislava: Koniec odlievania zisku z kapitálových spoločností?.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 55, č. 6-7 (2003), s VRÁBLOVÁ, Stanislava: Právne aspekty financovania kapitálových spoločností.- In: Bulletin slovenskej Advokácie.- ISSN č. 2 (2003), s PATAKYOVÁ, Mária: Právne postavenie členov orgánov kapitálových spoločností ako špičkových manažérov v právnom poriadku Slovenskej republiky.- In: Podnikateľ a právo.- č. 12 (2002), s GRÚŇ, Lubomír: Akciová spoločnosť a niektoré vybrané otázky jej právnej úpravy.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 56, č. 8-9 (2004), s GRÚŇ, Lubomír: Možnosti finančného práva pri riešení niektorých otázok fungovania akciovej spoločnosti.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 83, č. 4 (2000), s GAVALEC, Miroslav: Komentár k navrhovanej novelizácii Obchodného zákonníka: zmeny v právnej regulácii vzťahu akcionárov a akciových spoločností na Slovensku.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 2, č. 8 (2001), s MAMOJKA, Mojmír: Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť: Obchodné spoločnosti v našej právnej úprave.- In: Dane a právo v praxi.- č. 1 (1996), s MAMOJKA, Mojmír: Akciová spoločnosť.- In: Dane a právo v praxi.- č. 2 (1996), s MAMOJKA, Mojmír: Zákon o akciových spoločnostiach.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 42, č. 3 (1990), s VOZÁR, Jozef: Akciová spoločnosť.- In: Dane a účtovníctvo v praxi.- ISSN Roč. 7, č. 6 (2002), s Akciová spoločnosť - právo voliť a odvolávať členov predstavenstva dozornou radou / Eva Babiaková...*et al.+.- Zo súdnej praxe.- ISSN X.- Roč. 3, č. 3 (1998), s

9 44. MAREK, Karel: K akciovým společnostem a podnikům se zahraniční majetkovou účastí (po vydání Obchodního zákoníku).- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 76, č. 2 (1993), s MARTINKOVIČOVÁ, Marcela: K novele Obchodného zákonníka: právo na primerané peňažné protiplnenie v prípade splynutia alebo zlúčenia akciových spoločností.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 9, č. 6 (2008), s ČAVOJSKÝ, Peter: K zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia z podnetu minoritných akcionárov.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 4, č. 3 (2003), s ČAVOJSKÝ, Peter: Ustanovujúce valné zhromaždenie akciovej spoločnosti: teória a aplikačné riziká.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 4, č. 2 (2003), s ČAVOJSKÝ, Peter: Účasť súdu na usporiadaní vnútorných vzťahov obchodnej spoločnosti.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 55, č. 10 (2003), s HANES, Dalibor: Niektoré teoretické otázky vzniku akciovej spoločnosti.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 73, č. 8 (1990), s HANES, Dalibor: Premena akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 75, č. 7 (1992), s MAZÁK, Ján: O vecnej príslušnosti krajského súdu na zvolanie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 49, č. 5 (1997), s JAKUBOVIČ, Daniel: Právna regulácia zvýšenia základného imania predstavenstvom akciovej spoločnosti.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 7, č. 3 (2007), s HAINISH, Edita: Právna úprava zákazu konkurencie v akciovej spoločnosti.- In: Acta Facultatis Iuridicae XXIV.- Bratislava: Univerzita Komenského, s HAINISH, Edita: Zákaz konkurencie členov predstavenstva v akciovej spoločnosti.- In: Bulletin slovenskej Advokácie.- ISSN Roč. 12, č. 1-2 (2006), s STESSLOVÁ, Michaela: Právne postavenie minoritných akcionárov v rámci fúzie a rozdelenia akciových spoločností podľa európskych smerníc, rakúskeho práva a slovenského práva.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 83, č. 4 (2000), s DOBŠOVIČ, Dušan: Transformácia akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.- In: Dane a účtovníctvo v praxi.- ISSN Roč. 12, č. 10 (2007), s DOBŠOVIČ, Dušan: Založenie a vznik akciovej spoločnosti.- In: Poradca.- ISSN č. 8-9 (2001), s LOPUCH, Martin: Vývoj právnej úpravy akciovej spoločnosti na území Slovenska.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 88, č. 5 (2005), s BOŠKAJOVÁ, Iveta: Zmeny v a.s. po novele Obchodného zákonníka.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN č. 12 (2002), s VAJDOVÁ, Iveta: Zvolávanie a rozhodovanie valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti.- Dane a účtovníctvo v praxi.- ISSN Roč. 8, č. 5 (2003), s. 30 a

10 61. BAŇACKÁ, Lucia: O následkoch smrti spoločníka s.r.o.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 59, č. 1 (2007), s PRIEVOZNÍK, Marián: Ručenie spoločníka obchodnej spoločnosti.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 58, č. 4 (2006), s BEDNÁR, Martin: Význam 59a Obchodného zákonníka z hľadiska transparentnosti vzťahov medzi spoločníkmi a obchodnými spoločnosťami.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 57, č. 8-9 (2005), s NÁVRAT, Matúš: Nedodržanie podmienok zvolania valného zhromaždenia a neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 59, č. 3 (2007), s ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR 1. ČERNÁ, Stanislava ŠTENGLOVÁ, Ivanka ČECH, Petr: Co přinese zákon o obchodních korporacích kapitálovým obchodním společnostem, jejich společníkům a věřitelům?.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 22, č. 4 (2012), s ČERNÁ, Stanislava: Vedlejší dohody (sideletters) společníků kapitálových společností.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 3, č. 1 (2011), s ŠTENGLOVÁ, Ivana DĚDIČ, Jan: Je usnesení valné hromady právním úkonem?.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 7, č. 5 (1999), s BORKOVEC, Aleš: K majetkovým právům společníka za trvání obchodní společnosti.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 9, č. 3 (2001), s HOLEJŠOVSKÝ, Josef: Vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem - některá specifika: k aktuálním otázkám judikatury.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 17, č. 12 (2011), s HOLEJŠOVSKÝ, Josef: Rozhodnutí mimo valnou hromadu.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 3, č. 6 (2011), s BAUDYŠ, Petr: Lze považovat usnesení valné hromady za právní úkon?.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 8, č. 4 (2000), s DVOŘÁK, Tomáš: Povinnosti členů vedoucích orgánů kapitálových společností v řízeních.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 9, č. 9 (2000), s DVOŘÁK, Tomáš: K některým otázkám spojeným s osobou likvidátora kapitálových obchodních společností.- In: Právník.- ISSN Roč. 139, č. 8 (2000), s DVOŘÁK, Tomáš: Usnesení valných hromad kapitálových obchodních společností.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 10, č. II (2002), s DVOŘÁK, Tomáš: Neplatnost usnesení valné hromady kapitálových obchodních společností po novele obchodního zákonníku.- In: Bulletin advokacie.- ISSN č. 5 (2001), s

11 12. DVOŘÁK, Tomáš: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným.- In: Právní fórum.- ISSN Roč. 7, č. 11 (2010), s DĚDIČ, Jan ČECH, Petr: K některým otázkám úpravy obchodních společností v obchodním zákonu.- In: Právní rozhledy.- ISSN č. 7 (2003), s DĚDIČ, Jan: Novinky v právní úpravě přeměn obchodních společností a družstev.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 4, č. 1 (2012), s DĚDIČ, Jan KASÍK, Petr: K rozhodování jediného společníka (zahraniční osoby) v působnosti valné hromady.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN č. 12 (2010), s DĚDIČ, Jan LASÁK, Jan: Rozhodování jediného společníka (akcionáře) včera, dnes a zítra.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN č. 9 (2012), s DĚDIČ, Jan LASÁK, Jan: O ochraně obchodní společnosti: věcná, časová a osobní souvislost s výkonem funkce.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN č. 11 (2010), s LASÁK, Jan HAVEL, Bohumil: Strategické hlasování v kapitálové obchodní společnosti a jeho důsledky.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 18, č. 17 (2010), s KRŮTA, Jan: Poznámky ke koncernovým vnitrostátním fúzím kapitálových obchodních společností.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 2, č. 2 (2010), s KRŮTA, Jan: Rozhodnutí jediného společníka s. r. o. v působnosti valné hromady.- In: Ad notam.- ISSN Roč. 14, č. 2 (2008), s ELIÁŠ, Karel: Rozhodování o jednatelské funkci společníka s. r. o. a jeho hlasovací právo. II.- In: Právní praxe v podnikání.- ISSN Roč. 8, č. 12 (1999), s ELIÁŠ, Karel: K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností.- In: Právník.- ISSN Roč. 138, č. 4 (1999), s ELIÁŠ, Karel: K právní povaze usnesení valné hromady.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 7, č. 12 (1999), s ELIÁŠ, Karel: Vydržení obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným nevyslovené argumenty.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 1, č. 1 (2009), s ELIÁŠ, Karel HAVEL, Bohumil: Nejvyšší soud České republiky: převody podílu ve společnostech s jediným společníkem.- In: Obchodněprávní revue.- Praha.- ISSN Roč. 3, č. 11 (2011), s PICHRT, Jan: Vybrané otázky právního postavení vrcholového managementu kapitálových společností z pohledu pracovního práva.- In: České pracovní právo v kontextu evropského práva.- V Praze: Karolinum, (Acta Universitatis Carolinae. Iuridica; 3-4/2007).- ISSN s BÁČOVÁ, Jana: Pohledávky jako předmět nepeněžitých vztahů do kapitálových společností.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 9, č. 7 (2000), s ZÁDĚRA, Filip: Povaha a obsah kritérií kladených na statutární orgán kapitálové obchodní společnosti.- In: Právní fórum.- ISSN Roč. 9, č. 6 (2012), s

12 29. BEJČEK, Josef: Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 17 (2007), s KRÁĽOVÁ, Barbora: Zmeny v obchodnom zákonníku týkajúce sa obchodných spoločností so zameraním na spoločnosť s ručením obmedzeným.- In: Aktuální otázky práva ČR, SR a EU Ostrava: Key Publishing, ISBN (2013), s UŠIAKOVÁ, Lenka: Uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnym orgánom kapitálovej spoločnosti pri výkone funkcie tretími osobami vo svojom mene a na vlastný účet: vybrané problémy.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 22, č. 4 (2012), s POKORNÁ, Jarmila: K vymezení pojmu obchodní podíl.- In: Právník.- ISSN Roč. 134, č. 9 (1995), s LASÁK, Jan: K právu na vypořádání v právní úpravě společnosti s ručením omezeným.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 16, č. 4 (2007), s ČECH, Petr: Kolik společníků má společnost s ručením omezeným?.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 20, č. 2 (2012), s ČECH, Petr: S.r.o. po rekodifikaci.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 20, č. 5 (2012), s PELIKÁN, Robert: Několik poznámek k úpravě společnosti s ručením omezeným v novém zákoně o obchodních korporacích.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 4, č. 3 (2012), s RADA, Ivan: Práva členů orgánů společnosti s ručením omezeným a společnosti akciové.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 12, č. 1 (2004), s JANKECH, Pavel: Konanie v mene s.r.o. podľa slovenského práva.- In: Právní praxe v podnikání.- ISSN Roč. 8, č. 7-8 (1999), s ADÁMKOVÁ, Irena: Odstoupení jednatele z funkce v nečinné obchodní společnosti s ručením omezeným.- In: Právní fórum.- ISSN Roč. 9, č. 12 (2012), s BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava: Odstoupení jednatele společnosti s ručením omezeným.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 12, č. 4 (2003), s BŘEŇ, Milan TOMANOVÁ, Marie: Práva a povinnosti jednatele s.r.o.: Problematika úmrtí jediného jednatele společníka, který je současně v podstatě majoritním společníkem s.r.o.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 6, č. 12 (1998), s HEJDA, Jan: Právní úprava podílu ve společnosti s ručením omezeným v rekodifikačním návrhu zákona o obchodních korporacích.- In: Obchodněprávní revue.- Praha.- ISSN Roč. 3, č. 3 (2011), s JOSKOVÁ, Lucie: Napadení usnesení valné hromady společníkem podle zákona o obchodních korporacích.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN č. 2 (2013), s CZIGLE, Jana: Ukončení účasti společníka z vlasní vůle: společnost s ručením omezeným.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 10, č. 10 (2002), s

13 45. HANS-ULRICH, Theobald BUDÍKOVÁ, Petra: Vliv společníka s.r.o. na vyloučení jiného.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 20, č. 5 (2012), s MAURIC, Jan: Zánik účasti zahraničního společníka v české společnosti s ručením omezeným z důvodu prohlášení "konkursu" na jeho majetek dle 148 odst. 2 ObchZ.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 18, č. 13 (2010), s TYRNER, Miroslav - GREGOROVÁ, Radima: Zrušení účasti společníka soudem ve společnosti s ručením omezeným pro prohlášení konkursu na majetek společníka.- In: Právní rozhledy.- ISSN č. 5 (1998), s Zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným.- In: Právní praxe v podnikání.- ISSN Roč. 4, č. 11 (1995), s MAMOJKA, Mojmír: Prijatie rozhodnutia mimo valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným.- In: Právník.- ISSN Roč. 148, č. 4 (2009), s ŠTENGLOVÁ, Ivana: Právní úprava společnosti s ručním omezeným po novele obchodního zákoníku provedené zákonem č. 370/2000 Sb.- In: Právo a podnikání.- ISSN Roč. 10, č. 2 (2001), s RIEDLOVÁ, Michaela MICKOVÁ, Michaela: Vybrané změny právní úpravy týkající se statutárních orgánů kapitálových společností od In: Rekodifikační novinky.- č. 6 (2012), s HAVEL, Bohumil: Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN č. 12 (2011), s BÁRTA, Jan: Některé otázky zrušení obchodněprávních subjektů bez likvidace ve zvláštních případech.- In: Právní rozhledy.- ISSN č. 12 (1995), s FILIP, Václav: Akcionářské právo na informace.- In: Právní rozhledy.- ISSN č. 14 (2010), s Rozsah oprávnění společníka nahlédnout do dokladů společnosti s ručením omezeným: rozhodnutí ve věcech obchodních: usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne , sp. zn. 29 Cdo 3704/2009 / Nejvyšší soud České republiky.- In: Soudní rozhledy.- Praha.- ISSN Roč. 18, č. 3 (2012), s Oprávnění státu coby osoby, na níž přešel obchodní podíl jediného společníka s. r. o., rozhodnout o zrušení této společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora: rozhodnutí soudů ČR - část civilní: rozhodnutí ve věcech obchodních/ Vrchní soud v Praze.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 18, č. 4 (2012), s. 146 Pezinok dňa Spracovala: Tatiana Krušinská Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C Pezinok tel. č.: 033/

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej

More information

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058)

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Európsky platobný rozkaz, Európske konanie s nízkou hodnotou sporu Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 19.01.2015 20.01.2015

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY, NEPRIJATEĽNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BEALE, H. G. - BISHOP, W. - FURMSTON, M.

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY AKTUÁLNA ROZHODOVACIA ČINNOSŤ ŠPECIALIZOVANÝCH RODINNÝCH SENÁTOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Co-funded by the Criminal Justice Názov podujatia: Druh podujatia: Miesto konania: Vymáhanie náhrady majetkovej a nemajetkovej škody spôsobenej trestným činom v adhéznom

More information

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BARANCOVÁ, Helena: Slovenské a európske pracovné právo : slovenská a česká judikatúra,

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR)

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR) Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Európske rodinné právo 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. ARNULL, Anthony - DASHWOOD, Alan - DOUGAN, Michael - ROSS, Malcolm - SPAVENTA,

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY AKTUÁLNE OTÁZKY DISCIPLINÁRNEJ ZODPOVEDNOSTI SUDCOV, KOMPARATÍVNY POHĽAD Z ČR 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. CODE of Judicial

More information

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members Report on the Activities in 2012/2013 The Center for Human Rights and Democratization was founded in September 2009 as an independent nonprofit institution that concentrates on multi-discipline research

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 AAA3 Kriminalistické, forenzní a právní souvislosti identifikace

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION JANA KOMENDOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Příspěvek se zabývá vymahatelností hospodářských

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING? ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 10 Number 4, 2012 IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

More information

CAPITAL DOCTRINE IN THE EUROPEAN UNION A LESSON TO LEARN FROM FINLAND?

CAPITAL DOCTRINE IN THE EUROPEAN UNION A LESSON TO LEARN FROM FINLAND? 137 155 CAPITAL DOCTRINE IN THE EUROPEAN UNION A LESSON TO LEARN FROM FINLAND? Mária Patakyová*, Barbora Grambličková** Abstract: The aim of this article is to analyse the legal capital doctrine in the

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY PRÁVNY STYK S CUDZINOU V KONTEXTE KOMUNITÁRNYCH NARIADENÍ O DORUČOVANÍ SÚDNYCH A MIMOSÚDNYCH PÍSOMNOSTÍ 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A ĎALŠIE PREDPISY EÚ

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A ĎALŠIE PREDPISY EÚ VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A ĎALŠIE PREDPISY EÚ 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. ARNULL,

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

BIBLIOGRAFIA PRÁC UČITEĽOV UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKEJ FAKULTY

BIBLIOGRAFIA PRÁC UČITEĽOV UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKEJ FAKULTY BIBLIOGRAFIA PRÁC UČITEĽOV UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKEJ FAKULTY 2000 2004 Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Vydavateľské oddelenie 2006 Zostavili: PhDr. Melánia Majeríková

More information

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Jangl, Štefan - Kavický, Vladimír : Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov. - Žilina (Slovenská republika) : Jana Kavická-KAVICKÝ,

More information

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC Međunarodna naučna konferencija MENADŽMENT 2010 Kruševac, Srbija, 17-18. mart 2010 Krusevac, Serbia, 17-18 March, 2010 International Scientific Conference MANAGEMENT 2010 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND

More information

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre)

6:00 p.m. - Wine Tasting organised by Znovín Znojmo (at the Congress Centre) The Ministry of the Environment Masaryk University in Brno Pardubice University J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem University of Economics in Prague University of Economics and Management in Prague

More information

Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH

Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH V ROKU 2015 Názov časopisu štát počet spôsob miesto ex. nadob. ulož...academia SK 2 D Š, taj. Acta Universitatis

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Law Department of Financial Law and Tax Law CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC ELIŠKA ŽUPOVÁ ABSTRACT To achieve the performance is necessary that person

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT AND INSURANCE

RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT AND INSURANCE Medunarodna naucna konferencija MENADŽMENT 2012 International Scientific Conference MANAGEMENT 2012 Mladenovac, Srbija, 20-21. april 2012 Mladenovac, Serbia, 20-21 April, 2012 RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the AC ) shall

More information

THE INSTITUTE OF DEFERRED TAX 1

THE INSTITUTE OF DEFERRED TAX 1 THE INSTITUTE OF DEFERRED TAX 1 Jana Janoušková Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná Czech Republic phone: +420 596 398 304

More information

ZALOŽENIE A VZNIK SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM (S.R.O. ZRIADENÝ VÚC)

ZALOŽENIE A VZNIK SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM (S.R.O. ZRIADENÝ VÚC) ZALOŽENIE A VZNIK SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM (S.R.O. ZRIADENÝ VÚC) 2009 Bc. Hajnalka Mážárová Abstrakt MÁŽÁROVÁ, Hajnalka: Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným. Dolný Štál: PC CENTER,

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR PROGRAM. 11. medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2015

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ČR PROGRAM. 11. medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA 2015 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, SR Pädagogische Hochschule Niederösterreich International Society for Engineering Pedagogy IGIP Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie Člen

More information

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses Jana Cocuľová University of Prešov in Prešov Department of management Konštantínova ul. 16, 080 01 Prešov, Slovakia jana.coculova@unipo.sk

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí.

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí. Doc. RNDr. Ján GÁPER, CSc. Studium (1976 1981) PřF Univerzity Komenského Bratislava, magisterské a doktorské studium obor: Biologie, specializace: systematická botanika a geobotanika dipl. práce: Vzájemné

More information

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Seminárny bulletin - Správa a riadenie podnikov

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Seminárny bulletin - Správa a riadenie podnikov Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Seminárny bulletin - Správa a riadenie podnikov Obsah: František OKRUHLICA Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita Bratislava Stratégia vlastníkov

More information

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Juraj Vačok, PhD. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Juraj Vačok, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Seznam diplomových prací 2015

Seznam diplomových prací 2015 Seznam diplomových prací 2015 Posudky vedoucích prací a oponentů a výsledky obhajob jsou k dispozici v knihovně VŠMVVP Název práce Autor(příjmení, jméno) Titul Signatura Vedoucí práce Oponent Hospodářské

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT Ludvík Eger Introduction The Faculty of economics of WBU in Pilsen has been organising since 1996 special courses for headmasters.

More information

Article Legal Consequences of the Determination of Corporate Income Tax Base Referring to IFRS

Article Legal Consequences of the Determination of Corporate Income Tax Base Referring to IFRS econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Molín,

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the

More information

Ing. Juraj DUBOVEC, Ph.D. Vzdělání a profesionální praxe: Absolvované kurzy: Publikační činnost:

Ing. Juraj DUBOVEC, Ph.D. Vzdělání a profesionální praxe: Absolvované kurzy: Publikační činnost: Vyučující v předmětu: Ekonomie, Podniková ekonomika Vzdělání a profesionální praxe: Specializace učitele: 1978-1983 VŠDS Žilina Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1990 Kurz pedagogiky -Ústav

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

EFFECTS OF CREATIVE ACCOUNTING ON THE FUTURE OF THE COMPANY

EFFECTS OF CREATIVE ACCOUNTING ON THE FUTURE OF THE COMPANY EFFECTS OF CREATIVE ACCOUNTING ON THE FUTURE OF THE COMPANY Veronika Fišerová Key words: Creative accounting, IFRS, tax, balance-sheet, statement income, financial reporting Klíčová slova: Kreativní účetnictví,

More information

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study)

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) Valid for students who entered the study from the academic

More information

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY!

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! Budapest Weekly 14:00 Plzeň, CAN Weekly 06:30 Olomouc Weekly 09:33 Praha, ÚAN Florenc Weekly 06:30, 07:30 Praha, Vaclav Havel Weekly 08:00 Airport Prague e 1 / 10 Ostrava, Svinov Weekly 10:28 Plzeň, CAN

More information

Syllables of Learning Modules

Syllables of Learning Modules Syllables of Learning Modules Educational Program: Qualified Economic-Legal Administration for the Commercial Sector Syllables of the learning modules for full-time and combined studies vary in the range

More information

Manažerské obchody. Čl. 6 odst. 4 MAD. Bližší pravidla

Manažerské obchody. Čl. 6 odst. 4 MAD. Bližší pravidla Manažerské obchody Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Bartl David University of Ostrava Czech Republic Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Benčík Michal National Bank of Slovakia, Bratislava Slovakia Beránek Ladislav University of South Bohemia, České

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

ERIK KUBIČKA City University of Seattle / Vysoká škola manažmentu, Trenčín, Slovak Republic

ERIK KUBIČKA City University of Seattle / Vysoká škola manažmentu, Trenčín, Slovak Republic Continuous Learning of Information and Knowledge Management Teachers at Business Universities: Implications for City University of Seattle / Vysoká škola manažmentu ERIK KUBIČKA City University of Seattle

More information

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic All what you need ABOUT beer in the Czech Republic Czech Beer and Malt Association Address: Lípová 15, 120 00, Praha 2 e-mail : csps@volny.cz website: www.cspcs.cz Executive director Ing. Jan Veselý jan.vesely@cspas.cz

More information

COMPENSATION FOR INDUSTRIAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES

COMPENSATION FOR INDUSTRIAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LIX 18 Number 4, 2011 COMPENSATION FOR INDUSTRIAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES J. Mervartová Received: March 14, 2011

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy

Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy R173800 VLOŽKA ČÍSLO: 101443/B OBCHODNÉ MENO: ACCOUNTING LK s.r.o. SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Černyševského

More information

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES Marek Potkány EKONOMIKA A MANAGEMENT 1. Introduction The success of every company depends on fast and precise market orientation and the ability to react to future changes

More information

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Kol. autorov Pezinok 2014 Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy

More information

Curriculum Vitae. Doc. Ing. Lubomír L Í Z A L, PhD. Education: Employment Career: Publications in Refereed Journals or Invited Papers:

Curriculum Vitae. Doc. Ing. Lubomír L Í Z A L, PhD. Education: Employment Career: Publications in Refereed Journals or Invited Papers: Curriculum Vitae Web Name: Doc. Ing. Lubomír L Í Z A L, PhD. Work phone/fax: (+420) 224 005 114 / 224 227 143 Email: Lubomir.Lizal@cerge-ei.cz Education: Ph.D., 1998 M.Sc.1992 Center for Economic Research

More information

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY EKONOMIKA A MANAGEMENT Dominik Vymětal, Miroslav Hučka, František Huňka, Josef Kašík 1. Introduction Enterprise production planning and control models at operational

More information

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LXI 238 Number 7, 2013 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361072143 SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING

More information

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

RECONSTRUCTION OF THE STATE

RECONSTRUCTION OF THE STATE RECONSTRUCTION OF THE STATE Reconstruction of the State is a joint program of politicians, citizens, members of civil society and the business community, who wish to live in a country where success is

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT Rudolf Kampf 1, Daniela Hykšová 2 Summary: This article focuses on waste management and its connection with reverse logistics, case study of waste

More information

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ PROSTŘEDEK KE ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI NA TRHU PRÁCE Michal Dittrich... - 1444 -

AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ PROSTŘEDEK KE ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI NA TRHU PRÁCE Michal Dittrich... - 1444 - Reflexia hospodárskej krízy v pracovnom a sociálnom zákonodarstve Reflections of Economic Crisis in Labour and Welfare Legislation Sekcia pracovného práva Labour Law Session Garanti sekcie/ Scholastic

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Paneurópska vysoká škola. Personálna bibliografia - prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Paneurópska vysoká škola. Personálna bibliografia - prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Personálna bibliografia - prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB1 Základy európskej ochrany ľudských

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium.

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium. 7514 10 rokov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. - Banská Bystrica: ÚPV SR, 2003 618 500 otázek a odpovědí pro zlepšovatele a vynálezce. PITRA, V. Praha: Práce, 1983 2396 ABC průmyslových

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

Economic and legal aspects of the agricultural land market

Economic and legal aspects of the agricultural land market Economic and legal aspects of the agricultural land market Jarmila Lazíková 1, Ivan Takáč 2, Štefan Buday 3 1 Department of Law, Faculty of European Studies and Regional Development, Slovak University

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER SPOUSES CZECH REPUBLIC. Milana Hrusaková. Masarykovy Univerzity, Brno.

GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER SPOUSES CZECH REPUBLIC. Milana Hrusaková. Masarykovy Univerzity, Brno. GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER SPOUSES CZECH REPUBLIC Milana Hrusaková Masarykovy Univerzity, Brno September 2002 A. GENERAL 1. What is the current source of law for divorce? Divorce

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015

13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015 Technology Centre ASCR, the Ministry of Education, Youth and Sports and the team of the FP7 MIRRIS project would like to invite you to the conference 13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015

More information

Literaúra ku kapitole 14:

Literaúra ku kapitole 14: Literaúra ku kapitole 14: [1] ANSOFF, I., MCDONNELL, E. Implanting Strategic Management. New York: Printice Hall, 1990. [2] ARNOLD, A. Assessing Capital risk: You can t be too Conservative. Harvard Business

More information

PROBLEMS OF MANAGER COMPETENCIES AND TEACHING MANAGEMENT IN THE MILITARY

PROBLEMS OF MANAGER COMPETENCIES AND TEACHING MANAGEMENT IN THE MILITARY 194 Management and Economics PROBLEMS OF MANAGER COMPETENCIES AND TEACHING MANAGEMENT IN THE MILITARY Mária PETRUFOVÁ Maria.Petrufova@aos.sk Armed Forces Academy of gen. M.R. Štefánik Liptovský Mikuláš,

More information

organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development

organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development Multinational Logistics Coordination Centre organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development as an official special supporting

More information