VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti

Size: px
Start display at page:

Download "VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti"

Transcription

1 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké tituly proveniencie SR 2.2. Časopisecké tituly proveniencie ČR 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. VRÁBLOVÁ, Stanislava: Ochrana majetku kapitálových spoločností.- Bratislava: EPOS, s.- ISBN Sig. B (2191) 2. HODÁL, Peter - ALEXANDER, Juraj: Evropské právo obchodních společností.- 1. vyd.- Praha: Linde, s.- ISBN Sig. B (57); B021-22a (58); B (1448); B021-22b (2190) 3. Přehled judikatury ve věcech obchodních společností/ zost. ŠTENGLOVÁ, Ivana.- Praha: ASPI, s.- ISBN Sig. D09-6 (359); D09-6a (360); D09-6b (361); D09-6c (362) 4. KUHN, Petr - ŠTENGLOVÁ, Ivana - BÍLÁ, Irena - HAVEL, Bohumil: Zákon o přemenách obchodních společností a družstev: Komentář.- 1. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- ISBN Sig. C09-63 (2887) 5. MIRČEVSKÁ, Dalimila - PRUDÍK, Bohumil: Vklady do obchodních společností.- 1. vyd.- Praha: GRADA, s.- ISBN Sig. E11-8 (618); E11-8a (619) 6. POKORNÁ, Jarmila: Právní úprava obchodních společností v evropském a českém právu.- 1. vyd.- Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, s.- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity Řada teoretická; Sv. 370).- ISBN Sig. B (3156); B09-165a (3184); B09-165b (3185) 7. DVOŘÁK, Tomáš: Společnost s ručením omezeným.- 2. přep. a rozš. vyd.- Praha: ASPI, s.- (Právnické osoby).- ISBN Sig. B09-42 (642) 8. HANES, Dalibor: Spoločnosť s ručením obmedzeným v novej právnej úprave.- 4. prep. vyd.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Sig. B09-45 (646); B09-45a (2179); B09-45b (2180) -1-

2 9. RADA, Ivan: Jednatelé s.r.o., Představenstvo a.s.: práva, povinnosti, odpovědnost.- Praha: Linde, s.- ISBN Sig. B09-47 (648) 10. ELIÁŠ, Karel: Společnost s ručením omezeným.- 1. vyd.- Praha: PROSPEKTRUM, s.- ISBN Sig. B09-51 (652) 11. FEKETE, Imrich: Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným: Komplexná príručka.- Bratislava: EPOS, s.- ISBN Sig. E11-26 (668); E11-26a (669) 12. BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava - ŠTENGLOVÁ, Ivana: Společnost s ručením omezeným.- 2. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- ISBN Sig. B09-90 (1522); B09-91 (1521) 13. HOLEJŠOVSKÝ, Josef: Valné hromady společnosti s ručením omezeným.- 1. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- (Beckova edice právo a hospodářství).- ISBN Sig. B (3127) 14. PELIKÁNOVÁ, Irena - ČERNÁ, Stanislava: Obchodní právo: Společnosti obchodního práva a družstva: 2. díl.- 1. vyd.- Praha: ASPI, s.- ISBN Sig. B09-37/II (549) 15. ČERNÁ, Stanislava: Obchodní právo: Akciová společnost: 3. Díl.- 1. vyd.- Praha: ASPI, s.- ISBN Sig. B09-37/III (550) 16. DĚDIČ, Jan - ŠTENGLOVÁ, Ivana: Akciové společnosti.- 6. přep. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- (Beckova edice právo a hospodářství).- ISBN Sig. B09-95 (1384); B09-94 (1518) 17. DVOŘÁK, Tomáš: Akciová společnost a Evropská společnost.- 1. vyd.- Praha: ASPI, s.- (Právnické osoby).- ISBN X.- Sig. B09-41 (641); B09-41a (1414); B09-41b (2366) 18. HEJDA, Jan: Stanovy akciové společnosti a jejich změny.- Praha: Linde, s.- ISBN Sig. B (2166); B09-107a (2685) 19. SUCHOŽA, Jozef: Obchodné právo.- 1. vyd.- Bratislava: IURA EDITION s.r.o., s.- ISBN Sig. B09-39 (2911) 20. ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga: Základy obchodného práva 1.- Bratislava: IURA EDITION s.r.o., s.- (Edícia učebnice).- ISBN Sig. B (2960) 21. ŠKRINÁR, Alexander - NEVOLNÁ, Zuzana - KVOKAČKA, Lukáš: Prípadové štúdie z obchodného práva.- Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.- ISBN Sig. B (3026) 22. HALUŠKOVÁ, Anna - NEVOLNÁ, Zuzana - ŠKRINÁR, Alexander: Základné otázky obchodného práva.- Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, s.- ISBN Sig. B09-9 (285); B09-9a (286); B09-9b (933) 23. MAMOJKA, Mojmír: Základy obchodného práva.- 1. vyd.- Bratislava: Akadémia Policajného zboru, s.- ISBN X.- Sig. B09-10 (287) 24. DĚDIČ, Jan - ČECH, Petr: Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?.- 2. dopl. a aktual. vyd.- Praha: Bova Polygon, s.- ISBN X.- Sig. B09-13 (290) -2-

3 25. ŘÍMALOVÁ, Olga: Kniha procesních vzorů ve věcech obchodního práva: Komentované vzory s disketou.- 2. přep. a dopl. vyd.- Praha: C. H. Beck, s. + disketa.- ISBN Sig. B09-15 (293); B09-15a (2337); B09-15b (2338) 26. Obchodní právo/ autorský kolektiv.- Praha: ASPI, s.- ISBN Sig. B09-20 (307); B09-20a (308); B09-20b (2758) 27. DORNSEIFER, Frank: Corporate Business Forms in Europe: A Compendium of Public and Privite Limited Companies in Europe.- London: Sweet and Maxwell Ltd, s. - ISBN Sig. B (2745); B a (2746) 28. ŠVARC, Zbyněk a kol.: Základy obchodního práva.- Plzeň: Aleš Čeněk, s.- (Vysokoškolské učebnice).- ISBN Sig. B (2696) 29. ELIÁŠ, Karel - BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava - POKORNÁ, Jarmila: Kurs obchodního práva: Právnické osoby jako podnikatelé.- 5. vyd.- Bratislava: C. H. Beck, s.- (Právnické učebnice).- ISBN Sig. B (2728); B09-129a (2729) 30. ELIÁŠ, Karel - POKORNÁ, Jarmila - DVOŘÁK, Tomáš: Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva.- 6. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- (Právnické učebnice).- ISBN Sig. B (2977) 31. Obchodní judikatura: 1. díl / zost. HOLEYŠOVSKÝ, Milan.- Praha: NEWSLETTER, s.- ISBN Sig. D09-9/I (376) 32. Obchodní judikatura: Vybraná rozhodnutí českých soudú ve věcech týkajících se podnikání (díl druhý)/ zost. HOLEYŠOVSKÝ, Milan.- reedice 1. vyd.- Praha: NEWSLETTER, s.- ISBN Sig. D09-9/II (377) 33. Obchodní judikatura: Vybraná rozhodnutí českých soudú ve věcech týkajících se podnikání (díl třetí)/ zost. HOLEYŠOVSKÝ, Milan.- Praha: NEWSLETTER, s.- ISBN Sig. D09-9/III (378) 34. Obchodní judikatura: Vybraná rozhodnutí českých soudú ve věcech týkajícich se podnikání (díl čtvrtý)/ zost. HOLEYŠOVSKÝ, Milan.- Praha: NEWSLETTER, s.- ISBN Sig. D09-9/IV (379); D09-9/IVa (381) 35. Obchodní judikatura: Vybraná rozhodnutí českých soudú ve věcech týkajících se podnikání (díl pátý)/ zost. HOLEYŠOVSKÝ, Milan.- Praha: NEWSLETTER, s.- ISBN Sig. D09-9/V (380); D09-9/Va (382) 36. LASÁK, Jan - HAVEL, Bohumil: Kompendium korporačního práva.- 1. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- (Beckovy mezioborové učebnice).- ISBN Sig. B (3148) 37. FREUND, Miroslav: Obchodné právo: a niektoré súvisiace predpisy: 1. diel/ zost. FREUND, Miroslav; zost. REKENOVÁ, Zuzana; zost. ŠMERINGAI, Peter.- 1.vyd.- Bratislava: Iura Edition, 1993., voľné listy,.- (Edícia Súbor platných predpisov).- ISBN Sig. C09-14/I (539) 38. FREUND, Miroslav: Obchodné právo: a niektoré súvisiace predpisy: 2. diel/ zost. FREUND, Miroslav; zost. REKENOVÁ, Zuzana; zost. ŠMERINGAI, Peter.- 1. vyd.- Bratislava: Iura Edition, 1993., voľné listy,.- (Edícia Súbor platných predpisov).- ISBN Sig. C09-14/II (540) -3-

4 1. 2. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 1. ĎURICA, Milan: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii: (... výklad právnej úpravy konaní začatých do 1. januára 2012 a po 1. januári 2012).- Žilina: Eurokódex, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 2. ĎURICA, Milan: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii: v znení účinnom do 1. januára 2012 a od 1. januára 2012: komentár.- V Bratislave: C. H. Beck, s.- Beckova edícia Komentované zákony.- ISBN Slovenská národná knižnica 3. ĎURICA, Milan: Zákon o konkurze a vyrovnaní.- Žilina: Poradca podnikateľa, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 4. Obchodné a insolvenčné právo ako prostriedok na ochranu trhovej ekonomiky: vedecký zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Štiavnica/ editori: Milan Ďurica, Martin Kubinec.- Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 5. HUDECOVÁ, Eva ĎURICA, Milan: Obchodné právo.- Bratislava: Ekonomická univerzita, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 6. PATAKYOVÁ, Mária a kol.: Obchodný zákonník: komentár.- Bratislava: C. H. Beck, s.- Beckova edícia Komentované zákony.- ISBN Slovenská národná knižnica 7. PATAKYOVÁ, Mária: Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ: vzory a príklady k dosiahnutiu úspechu v každodennej praxi konateľov a spoločníkov: základné dielo stav - február Bratislava: Verlag Dashöfer, zv., (2030 s. s rozličným stránkovaním).- ISBN Slovenská národná knižnica 8. DĚDIČ, Jan LASÁK, Jan: Právo kapitálových obchodních společností: přehled judikatury s komentářem.- Praha: Linde Praha, s.- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 9. DĚDIČ, Jan: Právo v podnikání: 2, Právo obchodních společností.- 1. vyd. Praha: Prospektrum, s.- Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach 10. DĚDIČ, Jan ŠTENGLOVÁ, Ivana ČECH, Petr KŘÍŽ, Radim: Akciové společnosti.- 6. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 11. MIRČEVSKÁ, Dalimila: Kapitálové společnosti: daně, účetnictví, právo.- 1. vyd.- Praha: Grada Publishing, s.- (Účetnictví a daně).- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 12. DVOŘÁK, Tomáš: Akciová společnost a Evropská společnost.- 2. aktualiz. vyd.- Praha: ASPI, s.- (Právnické osoby).- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 13. Akciová společnost, společnost s r. o. a jiné obchodní společnosti/ *APR+ Žáček, Vladimír; Kratochvíl, Jaroslav.- 1. vyd.- Praha: Management Press, s.- ISBN Mestská knižnica v Bratislave 14. Právo akciových spoločností/ *APR+ Černejová, Alena; Hanes, Dalibor.- 1. vyd.- Bratislava: Bradlo, s.- ISBN Mestská knižnica v Bratislave -4-

5 15. VÁLKOVÁ, Katarína KRAĽOVIČ, Jozef: Akciová spoločnosť a jej organizačné a finančné riadenie: praktická príručka pre vrcholový manažment akciovej spoločnosti: základné dielo - stav máj Časť/diel [1.-2. zv.].- Bratislava: Verlag Dashöfer, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 16. KUBÍČEK, Pavol MAMOJKA, Mojmír: Obchodné spoločnosti.- 1. vyd.- Bratislava: Manz, s.- ISBN Mestská knižnica v Bratislave 17. Česko-slovenské kontexty obchodního práva: právní monografie / Jozef Suchoža... *et al.+.- Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 18. HUDECOVÁ, Eva: Ekonomicko-právne aspekty zakladania obchodných spoločností v legislatíve Slovenskej republiky.- Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s.- Edícia Studia oeconomica; 26.- ISBN Slovenská národná knižnica 19. NEVOLNÁ, Zuzana ŠKRINÁR, Alexander: Obchodné spoločnosti: aktuálne otázky a problémy.- 1. vyd.- Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.- ISBN Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 20. ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga: Obchodné právo 1: obchodné spoločnosti.- 2. dopl. a preprac. vyd.- Bratislava: Iuris libri, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 21. ŽITŇANSKÁ, Lucia - OVEČKOVÁ, Oľga: Obchodné právo 2.- Bratislava: Iura edition, s.- Edícia Vysokoškolské učebnice.- ISBN Slovenská národná knižnica 22. OVEČKOVÁ, Oľga - ŽITŇANSKÁ, Lucia: Základy obchodného práva. časť/diel 2.- Bratislava: Iura edition, s.- Edícia Učebnice.- ISBN Slovenská národná knižnica 23. ŽITŇANSKÁ, Lucia: Ochrana menšinových akcionárov v práve obchodných spoločností.- 1. vyd.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 24. Aktuálne otázky obchodného práva.- 1. vyd.- Bratislava: SAP, s.- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 25. KUBÍČEK, Pavol: Akciová spoločnosť: zodpovedne, strategicky, efektívne.- Bratislava: Verlag Dashöfer, rozličné stránkovanie.- ISSN x.- Stav: september Vysoká škola manažmentu - City University of Seattle 26. IVAŠKO, Nikolaj IVAŠKO, Mikuláš VLK, Eduard NEŠPOROVÁ, Marta PEŠKO, Štefan: Akciové spoločnosti, podniky so zahraničnou majetkovou účasťou a spoločnosti s ručením obmedzeným.- Bratislava: Alfa, s.- Edícia ekonomickej literatúry.- ISBN Slovenská národná knižnica 27. STRAPÁČ, Peter: Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti.- Bratislava: Epos, s.- ISBN Slovenská národná knižnica 28. MAMOJKA, Mojmír: Ekvivalencia práv a povinností spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným.- 1. vyd.- Bratislava: Veda, s.- ISBN Vysoká škola manažmentu - City University of Seattle -5-

6 29. HAVEL, Bohumil: Obchodní korporace ve světle proměn: variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací.- 1. vyd.- Praha: Auditorium, s.- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 30. Právo obchodních společností: Právní předpisy Evropské unie s judikaturou/ sestavil Jan Lasák.- Praha: Wolters Kluwer ČR, s.- (Právní předpisy Evropské unie s judikaturou; zv. 1).- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 31. PISTOVIČ, Juraj: Právo obchodných spoločností.- Dunajská Streda: Grafis, s.- Edícia Naša Európa.- ISBN Slovenská národná knižnica 32. TRUBANOVÁ, Mária: Minimalizácia rizík konateľov a prokuristov v s.r.o.: praktická príručka pre každodennú prax konateľov a prokuristov: základné dielo - stav január Časť/diel *1.-2. zv.].- Bratislava: Verlag Dashöfer, zv., 1800 s. s rozličným stránkovaním.- ISBN Slovenská národná knižnica 33. DOLEŽIL, Tomáš: Koncerny v komunitárním právu: analýza a náměty pro rekodifikaci.- Praha: Auditorium, s.- Edícia Studie.- ISBN Slovenská národná knižnica 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE SR 1. ĎURICA, Milan: Ako s konzorciami po nadobudnutí účinnosti Obchodného zákonníka.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 44, č. 4 (1992), s ĎURICA, Milan: Základy obchodného práva.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 12, č. 1-2 (2006), s ĎURICA, Milan: Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (1. časť).- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 55, č. 11 (2003), s ĎURICA, Milan: Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (2. časť).- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 55, č. 12 (2003), s ĎURICA, Milan: Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (3. časť).- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 56., č. 1 (2004), s ĎURICA, Milan: Zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti predstavenstvom a súdom: (po druhý raz).- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 56., č. 6-7 (2004), s MORAVČÍKOVÁ, Andrea BARTOVÁ, Zuzana: Zlúčenie obchodných spoločností.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN č. 12 (2003), s JABLONKA, Branislav: Dilema nad spoločným konaním štatutára s prokuristom.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 56, č. 2 (2004), s JABLONKA, Branislav: Medzinárodná obchodná arbitráž...- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 14, č. 12 (2008), s

7 10. SUCHOŽA, Jozef: Vybrané problémy práva akciovej spoločnosti.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 83, č. 4 (2000), s DUKES, Peter: Vyhlásenie rozhodnutia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti za neplatné.- In: Zo súdnej praxe.- ISSN X.- č. 1 (1996), s STESSL, Michaela: Cezhraničné zlúčenie alebo splynutie kapitálových spoločností podľa Obchodného zákonníka so zameraním na spoločnosti s ručením obmedzeným.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 14, č. 7-8 (2008), s KUBENEC, Martin: Niekoľko poznámok k postaveniu dozornej rady v kapitálových obchodných spoločnostiach.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 89, č.2 (2006), s KUBENEC, Martin: Právna povaha uznesenia valného zhromaždenia kapitálových spoločností a problematika jeho neplatnosti (niektoré aspekty).- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 88., č. 1 (2005), s OVEČKOVÁ, Oľga: Niektoré výkladové a aplikačné problémy zodpovednosti členov štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 90, č. 4 (2007), s OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť členov štatutárnych a dozorných orgánov kapitálových obchodných spoločností.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 90, č. 3 (2007), s OVEČKOVÁ, Oľga: Aktuálne otázky fungovania akciovej spoločnosti: (s osobitným zreteľom na ochranu minoritných akcionárov).- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 83, č. 4 (2000), s OVEČKOVÁ, Oľga: Aktuálne otázky právnej úpravy akciovej spoločnosti: (vstup do problematiky).- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 83, č. 4 (2000), s OVEČKOVÁ, Oľga: Likvidácia spoločnosti a predaj podniku.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 88, č. 6 (2005), s OVEČKOVÁ, Oľga: Možnosť prevádzkovania podniku po vyhlásení konkurzu.- In: Podnikateľ a právo.- č. 4 (2001), s OVEČKOVÁ, Oľga: Neplatnosť založenia obchodnej spoločnosti.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 84, č. 6 (2001), s OVEČKOVÁ, Oľga: Novela Obchodného zákonníka.- In: Podnikateľ a právo.- č. 9 (1999), s OVEČKOVÁ, Oľga: Sanácia podniku v rámci konkurzného konania a možnosti jeho ďalšieho prevádzkovania v slovenskom práve.- In: Podnikateľ a právo.- č. 8 (2002), s OVEČKOVÁ, Oľga: Prevod obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným.- In: Podnikateľ a právo.- č. 12 (2000), s OVEČKOVÁ, Oľga: Právna úprava obchodných spoločností v procese rekondifikácie súkromného práva na Slovensku.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 82, č. 6 (1999), s OVEČKOVÁ, Oľga: Zodpovednosť v obchodnom práve: (Inauguračná prednáška).- In: Právny obzor.- ISSN Právny obzor.- Roč. 78, č. 4 (1995), s

8 27. ŽITŇANSKÁ, Lucia: K niektorým otázkam neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia v kapitálových spoločnostiach.- In: Podnikateľ a právo.- č. 7 (2000), s ŽITŇANSKÁ, Lucia: Rezervný fond akciovej spoločnosti a novela Obchodného zákonníka.- In: Podnikateľ a právo.- č. 6 (1998), s ŽITŇANSKÁ, Lucia: Akciová spoločnosť.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN č. 9 (1997), s ŠPIRKO, Juraj: Aproximácia práva akciových spoločností.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 83, č. 4 (2000), s JURČOVÁ, Monika SMYČKOVÁ, Romana: Rozhodovanie o neplatnosti uznesení Valného zhromaždenia kapitálových spoločnosti.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 9, č. 6 (2008), s FEKETE, Imrich: Kapitálové vzťahy medzi spoločnosťou a spoločníkmi.- In: Mzdy a financie.- ISSN Roč. 6, č. 11 (1999), s VRÁBLOVÁ, Stanislava: Koniec odlievania zisku z kapitálových spoločností?.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 55, č. 6-7 (2003), s VRÁBLOVÁ, Stanislava: Právne aspekty financovania kapitálových spoločností.- In: Bulletin slovenskej Advokácie.- ISSN č. 2 (2003), s PATAKYOVÁ, Mária: Právne postavenie členov orgánov kapitálových spoločností ako špičkových manažérov v právnom poriadku Slovenskej republiky.- In: Podnikateľ a právo.- č. 12 (2002), s GRÚŇ, Lubomír: Akciová spoločnosť a niektoré vybrané otázky jej právnej úpravy.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 56, č. 8-9 (2004), s GRÚŇ, Lubomír: Možnosti finančného práva pri riešení niektorých otázok fungovania akciovej spoločnosti.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 83, č. 4 (2000), s GAVALEC, Miroslav: Komentár k navrhovanej novelizácii Obchodného zákonníka: zmeny v právnej regulácii vzťahu akcionárov a akciových spoločností na Slovensku.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 2, č. 8 (2001), s MAMOJKA, Mojmír: Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť: Obchodné spoločnosti v našej právnej úprave.- In: Dane a právo v praxi.- č. 1 (1996), s MAMOJKA, Mojmír: Akciová spoločnosť.- In: Dane a právo v praxi.- č. 2 (1996), s MAMOJKA, Mojmír: Zákon o akciových spoločnostiach.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 42, č. 3 (1990), s VOZÁR, Jozef: Akciová spoločnosť.- In: Dane a účtovníctvo v praxi.- ISSN Roč. 7, č. 6 (2002), s Akciová spoločnosť - právo voliť a odvolávať členov predstavenstva dozornou radou / Eva Babiaková...*et al.+.- Zo súdnej praxe.- ISSN X.- Roč. 3, č. 3 (1998), s

9 44. MAREK, Karel: K akciovým společnostem a podnikům se zahraniční majetkovou účastí (po vydání Obchodního zákoníku).- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 76, č. 2 (1993), s MARTINKOVIČOVÁ, Marcela: K novele Obchodného zákonníka: právo na primerané peňažné protiplnenie v prípade splynutia alebo zlúčenia akciových spoločností.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 9, č. 6 (2008), s ČAVOJSKÝ, Peter: K zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia z podnetu minoritných akcionárov.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 4, č. 3 (2003), s ČAVOJSKÝ, Peter: Ustanovujúce valné zhromaždenie akciovej spoločnosti: teória a aplikačné riziká.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 4, č. 2 (2003), s ČAVOJSKÝ, Peter: Účasť súdu na usporiadaní vnútorných vzťahov obchodnej spoločnosti.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 55, č. 10 (2003), s HANES, Dalibor: Niektoré teoretické otázky vzniku akciovej spoločnosti.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 73, č. 8 (1990), s HANES, Dalibor: Premena akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 75, č. 7 (1992), s MAZÁK, Ján: O vecnej príslušnosti krajského súdu na zvolanie valného zhromaždenia akciovej spoločnosti.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 49, č. 5 (1997), s JAKUBOVIČ, Daniel: Právna regulácia zvýšenia základného imania predstavenstvom akciovej spoločnosti.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 7, č. 3 (2007), s HAINISH, Edita: Právna úprava zákazu konkurencie v akciovej spoločnosti.- In: Acta Facultatis Iuridicae XXIV.- Bratislava: Univerzita Komenského, s HAINISH, Edita: Zákaz konkurencie členov predstavenstva v akciovej spoločnosti.- In: Bulletin slovenskej Advokácie.- ISSN Roč. 12, č. 1-2 (2006), s STESSLOVÁ, Michaela: Právne postavenie minoritných akcionárov v rámci fúzie a rozdelenia akciových spoločností podľa európskych smerníc, rakúskeho práva a slovenského práva.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 83, č. 4 (2000), s DOBŠOVIČ, Dušan: Transformácia akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.- In: Dane a účtovníctvo v praxi.- ISSN Roč. 12, č. 10 (2007), s DOBŠOVIČ, Dušan: Založenie a vznik akciovej spoločnosti.- In: Poradca.- ISSN č. 8-9 (2001), s LOPUCH, Martin: Vývoj právnej úpravy akciovej spoločnosti na území Slovenska.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 88, č. 5 (2005), s BOŠKAJOVÁ, Iveta: Zmeny v a.s. po novele Obchodného zákonníka.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN č. 12 (2002), s VAJDOVÁ, Iveta: Zvolávanie a rozhodovanie valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti.- Dane a účtovníctvo v praxi.- ISSN Roč. 8, č. 5 (2003), s. 30 a

10 61. BAŇACKÁ, Lucia: O následkoch smrti spoločníka s.r.o.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 59, č. 1 (2007), s PRIEVOZNÍK, Marián: Ručenie spoločníka obchodnej spoločnosti.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 58, č. 4 (2006), s BEDNÁR, Martin: Význam 59a Obchodného zákonníka z hľadiska transparentnosti vzťahov medzi spoločníkmi a obchodnými spoločnosťami.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 57, č. 8-9 (2005), s NÁVRAT, Matúš: Nedodržanie podmienok zvolania valného zhromaždenia a neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 59, č. 3 (2007), s ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR 1. ČERNÁ, Stanislava ŠTENGLOVÁ, Ivanka ČECH, Petr: Co přinese zákon o obchodních korporacích kapitálovým obchodním společnostem, jejich společníkům a věřitelům?.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 22, č. 4 (2012), s ČERNÁ, Stanislava: Vedlejší dohody (sideletters) společníků kapitálových společností.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 3, č. 1 (2011), s ŠTENGLOVÁ, Ivana DĚDIČ, Jan: Je usnesení valné hromady právním úkonem?.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 7, č. 5 (1999), s BORKOVEC, Aleš: K majetkovým právům společníka za trvání obchodní společnosti.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 9, č. 3 (2001), s HOLEJŠOVSKÝ, Josef: Vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem - některá specifika: k aktuálním otázkám judikatury.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 17, č. 12 (2011), s HOLEJŠOVSKÝ, Josef: Rozhodnutí mimo valnou hromadu.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 3, č. 6 (2011), s BAUDYŠ, Petr: Lze považovat usnesení valné hromady za právní úkon?.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 8, č. 4 (2000), s DVOŘÁK, Tomáš: Povinnosti členů vedoucích orgánů kapitálových společností v řízeních.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 9, č. 9 (2000), s DVOŘÁK, Tomáš: K některým otázkám spojeným s osobou likvidátora kapitálových obchodních společností.- In: Právník.- ISSN Roč. 139, č. 8 (2000), s DVOŘÁK, Tomáš: Usnesení valných hromad kapitálových obchodních společností.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 10, č. II (2002), s DVOŘÁK, Tomáš: Neplatnost usnesení valné hromady kapitálových obchodních společností po novele obchodního zákonníku.- In: Bulletin advokacie.- ISSN č. 5 (2001), s

11 12. DVOŘÁK, Tomáš: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným.- In: Právní fórum.- ISSN Roč. 7, č. 11 (2010), s DĚDIČ, Jan ČECH, Petr: K některým otázkám úpravy obchodních společností v obchodním zákonu.- In: Právní rozhledy.- ISSN č. 7 (2003), s DĚDIČ, Jan: Novinky v právní úpravě přeměn obchodních společností a družstev.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 4, č. 1 (2012), s DĚDIČ, Jan KASÍK, Petr: K rozhodování jediného společníka (zahraniční osoby) v působnosti valné hromady.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN č. 12 (2010), s DĚDIČ, Jan LASÁK, Jan: Rozhodování jediného společníka (akcionáře) včera, dnes a zítra.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN č. 9 (2012), s DĚDIČ, Jan LASÁK, Jan: O ochraně obchodní společnosti: věcná, časová a osobní souvislost s výkonem funkce.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN č. 11 (2010), s LASÁK, Jan HAVEL, Bohumil: Strategické hlasování v kapitálové obchodní společnosti a jeho důsledky.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 18, č. 17 (2010), s KRŮTA, Jan: Poznámky ke koncernovým vnitrostátním fúzím kapitálových obchodních společností.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 2, č. 2 (2010), s KRŮTA, Jan: Rozhodnutí jediného společníka s. r. o. v působnosti valné hromady.- In: Ad notam.- ISSN Roč. 14, č. 2 (2008), s ELIÁŠ, Karel: Rozhodování o jednatelské funkci společníka s. r. o. a jeho hlasovací právo. II.- In: Právní praxe v podnikání.- ISSN Roč. 8, č. 12 (1999), s ELIÁŠ, Karel: K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností.- In: Právník.- ISSN Roč. 138, č. 4 (1999), s ELIÁŠ, Karel: K právní povaze usnesení valné hromady.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 7, č. 12 (1999), s ELIÁŠ, Karel: Vydržení obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným nevyslovené argumenty.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 1, č. 1 (2009), s ELIÁŠ, Karel HAVEL, Bohumil: Nejvyšší soud České republiky: převody podílu ve společnostech s jediným společníkem.- In: Obchodněprávní revue.- Praha.- ISSN Roč. 3, č. 11 (2011), s PICHRT, Jan: Vybrané otázky právního postavení vrcholového managementu kapitálových společností z pohledu pracovního práva.- In: České pracovní právo v kontextu evropského práva.- V Praze: Karolinum, (Acta Universitatis Carolinae. Iuridica; 3-4/2007).- ISSN s BÁČOVÁ, Jana: Pohledávky jako předmět nepeněžitých vztahů do kapitálových společností.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 9, č. 7 (2000), s ZÁDĚRA, Filip: Povaha a obsah kritérií kladených na statutární orgán kapitálové obchodní společnosti.- In: Právní fórum.- ISSN Roč. 9, č. 6 (2012), s

12 29. BEJČEK, Josef: Principy odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 17 (2007), s KRÁĽOVÁ, Barbora: Zmeny v obchodnom zákonníku týkajúce sa obchodných spoločností so zameraním na spoločnosť s ručením obmedzeným.- In: Aktuální otázky práva ČR, SR a EU Ostrava: Key Publishing, ISBN (2013), s UŠIAKOVÁ, Lenka: Uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnym orgánom kapitálovej spoločnosti pri výkone funkcie tretími osobami vo svojom mene a na vlastný účet: vybrané problémy.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 22, č. 4 (2012), s POKORNÁ, Jarmila: K vymezení pojmu obchodní podíl.- In: Právník.- ISSN Roč. 134, č. 9 (1995), s LASÁK, Jan: K právu na vypořádání v právní úpravě společnosti s ručením omezeným.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 16, č. 4 (2007), s ČECH, Petr: Kolik společníků má společnost s ručením omezeným?.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 20, č. 2 (2012), s ČECH, Petr: S.r.o. po rekodifikaci.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 20, č. 5 (2012), s PELIKÁN, Robert: Několik poznámek k úpravě společnosti s ručením omezeným v novém zákoně o obchodních korporacích.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 4, č. 3 (2012), s RADA, Ivan: Práva členů orgánů společnosti s ručením omezeným a společnosti akciové.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 12, č. 1 (2004), s JANKECH, Pavel: Konanie v mene s.r.o. podľa slovenského práva.- In: Právní praxe v podnikání.- ISSN Roč. 8, č. 7-8 (1999), s ADÁMKOVÁ, Irena: Odstoupení jednatele z funkce v nečinné obchodní společnosti s ručením omezeným.- In: Právní fórum.- ISSN Roč. 9, č. 12 (2012), s BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava: Odstoupení jednatele společnosti s ručením omezeným.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 12, č. 4 (2003), s BŘEŇ, Milan TOMANOVÁ, Marie: Práva a povinnosti jednatele s.r.o.: Problematika úmrtí jediného jednatele společníka, který je současně v podstatě majoritním společníkem s.r.o.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 6, č. 12 (1998), s HEJDA, Jan: Právní úprava podílu ve společnosti s ručením omezeným v rekodifikačním návrhu zákona o obchodních korporacích.- In: Obchodněprávní revue.- Praha.- ISSN Roč. 3, č. 3 (2011), s JOSKOVÁ, Lucie: Napadení usnesení valné hromady společníkem podle zákona o obchodních korporacích.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN č. 2 (2013), s CZIGLE, Jana: Ukončení účasti společníka z vlasní vůle: společnost s ručením omezeným.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 10, č. 10 (2002), s

13 45. HANS-ULRICH, Theobald BUDÍKOVÁ, Petra: Vliv společníka s.r.o. na vyloučení jiného.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 20, č. 5 (2012), s MAURIC, Jan: Zánik účasti zahraničního společníka v české společnosti s ručením omezeným z důvodu prohlášení "konkursu" na jeho majetek dle 148 odst. 2 ObchZ.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 18, č. 13 (2010), s TYRNER, Miroslav - GREGOROVÁ, Radima: Zrušení účasti společníka soudem ve společnosti s ručením omezeným pro prohlášení konkursu na majetek společníka.- In: Právní rozhledy.- ISSN č. 5 (1998), s Zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným.- In: Právní praxe v podnikání.- ISSN Roč. 4, č. 11 (1995), s MAMOJKA, Mojmír: Prijatie rozhodnutia mimo valného zhromaždenia v spoločnosti s ručením obmedzeným.- In: Právník.- ISSN Roč. 148, č. 4 (2009), s ŠTENGLOVÁ, Ivana: Právní úprava společnosti s ručním omezeným po novele obchodního zákoníku provedené zákonem č. 370/2000 Sb.- In: Právo a podnikání.- ISSN Roč. 10, č. 2 (2001), s RIEDLOVÁ, Michaela MICKOVÁ, Michaela: Vybrané změny právní úpravy týkající se statutárních orgánů kapitálových společností od In: Rekodifikační novinky.- č. 6 (2012), s HAVEL, Bohumil: Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN č. 12 (2011), s BÁRTA, Jan: Některé otázky zrušení obchodněprávních subjektů bez likvidace ve zvláštních případech.- In: Právní rozhledy.- ISSN č. 12 (1995), s FILIP, Václav: Akcionářské právo na informace.- In: Právní rozhledy.- ISSN č. 14 (2010), s Rozsah oprávnění společníka nahlédnout do dokladů společnosti s ručením omezeným: rozhodnutí ve věcech obchodních: usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne , sp. zn. 29 Cdo 3704/2009 / Nejvyšší soud České republiky.- In: Soudní rozhledy.- Praha.- ISSN Roč. 18, č. 3 (2012), s Oprávnění státu coby osoby, na níž přešel obchodní podíl jediného společníka s. r. o., rozhodnout o zrušení této společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora: rozhodnutí soudů ČR - část civilní: rozhodnutí ve věcech obchodních/ Vrchní soud v Praze.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 18, č. 4 (2012), s. 146 Pezinok dňa Spracovala: Tatiana Krušinská Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C Pezinok tel. č.: 033/

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej

More information

I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005

I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005 EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě S B O R N Í K INOVAČNÍ PROCESY VE SVĚTĚ A JEJICH VLIV NA EVROPSKOU INTEGRACI (HISTORIE, REALITA, VIZE) I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2008 25. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu

organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA pod záštitou REKTORKY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej,

More information

EORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA

EORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA T Prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. narodil sa 13.12.1928 v Brezne pocta prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc. k 80. narodeninám TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA 1947-1951 Právnická fakulta

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE

AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU KATEDRA PODNIKOVOHOSPODÁRSKA Štefan Majtán a kolektív AKTUÁLNE POHĽADY NA KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODNIKANIE Vydavateľstvo EKONÓM Bratislava

More information

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC Martin Husovec Titul Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva Edice CZ.NIC 1 Martin Husovec ZODPOVEDNOSŤ NA INTERNETE podľa českého a slovenského práva Vydavatel: CZ.NIC, z. s. p. o.

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013 EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IX. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2013 25. leden, Kunovice, Česká republika 1 Kolektiv autorů

More information

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA KATEDRA REGIONÁLNÍ EKONOMIE A SPRÁVY XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Hustopeče, 18. 20. června 2014 Brno 2014 MASARYK

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Zameranie časopisu: teoretické a praktické

More information

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2007

More information

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR v Praze, Zuš Music Art, Fakultní školou uk v Praze s podporou FRVŠ ČR Sborník příspěvků z konference českých

More information

Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou. účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ. 30. november 2006.

Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou. účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ. 30. november 2006. Druhá časť Zborníka z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou VÝCHOVA, ŠKOLA, SPOLOČNOSŤ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ 30. november 2006 Bratislava Sekcia 1 A, B, C: Výchova a jej trendy v kontexte súčasného

More information

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

Aktuálne trendy manaţmentu v konkurenčnom prostredí

Aktuálne trendy manaţmentu v konkurenčnom prostredí Aktuálne trendy manaţmentu v konkurenčnom prostredí Topoľčianky 21. 22. septembra 2011 zborník z medzinárodnej konferencie Edtiori: prof. Ing. Mária Kadlečíková, CSc. doc. Ing. Mária Šajbidorová, CSc.

More information

Predmet: KMKAR/ Teória sociálnej a marketingovej komunikácie ON Obsahová náplň štátnicového predmetu

Predmet: KMKAR/ Teória sociálnej a marketingovej komunikácie ON Obsahová náplň štátnicového predmetu Predmet: KMKAR/ Teória sociálnej a marketingovej komunikácie ON Obsahová náplň štátnicového predmetu 1) Psycholingvistické a sociolingvistické aspekty komunikácie. Vzťah reči a jazyka s ľudskou psychikou

More information

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca OBJEDNÁVKA na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca Vychází 4 - krát ročně. Cena za kus 1,60 EUR/50 Kč. Celoročné předplatné: 6 EUR/200 Kč. Pro studenty zdravotnických

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 7/8 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I S SN 3 3 6-7 4 8 7 9 7 7 3 3 6 7 4 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 84 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie: (pozri tiež www.ssds.sk,

More information

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 ISSN 1338 0982

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 Vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Herdovo námestie 2, Trnava 917 01 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovak Journal for Educational

More information

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti Stará Lesná 8. 11. apríla 2013 Bratislava

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza ńtvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

GEOGRAFICKÉ ASPEKTY STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU 1. díl

GEOGRAFICKÉ ASPEKTY STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU 1. díl MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÉ ASPEKTY STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU 1. díl PhDr. Dana Hübelová (ed.) Brno 2009 Redakční rada: Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. Doc. RNDr. Alena

More information

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU formujúca myseľ i srdce FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA Zborník z 2. medzinárodnej konferencie ETICKÉ ASPEKTY OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI V TEÓRII A PRAXI 2010 VERBUM - vydavateľstvo

More information

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva. Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva. Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012 ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012 Dopravná logistika a krízové situácie Zborník 15. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou

More information

Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra špeciálnej pedagogiky Ministerstvo školstva SR Štátny pedagogický ústav

Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra špeciálnej pedagogiky Ministerstvo školstva SR Štátny pedagogický ústav Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta Katedra špeciálnej pedagogiky Ministerstvo školstva SR Štátny pedagogický ústav Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike Autor kresby: A. K. Spojená

More information

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti 1 2 Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti Bratislava - Praha 2011 3 Recenzenti: Prof. MUDr. Buhumil Chmelík, PhD. Prof.

More information