VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie

Size: px
Start display at page:

Download "VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie"

Transcription

1 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké tituly proveniencie SR 2.2. Časopisecké tituly proveniencie ČR 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. VOJTEK, Petr: Přehled judikatury ve věcech náhrady škody.- Praha: ASPI, s.- (Judikatura).- ISBN Sig. D08-4 (1054); D08-4a (2621); D08-4b (2622) 2. NEMCOVÁ, Katarína - VOJTKO, Peter: Judikatúra vo veciach náhrady škody.- 1. vyd.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Sig. D08-16 (3089) 3. Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (s poslednou novelou účinnou od ): Podľa právneho stavu k Žilina: Poradca podnikateľa, s.- (Zbierka zákonov SR - úplné znenia; č. 28/2005).- Sig. C08-24 (986) 4. FEKETE, Imrich: Občiansky zákonník: Veľký komentár ( 1 až 459): 1. diel.- Žilina: Eurokódex, s.- ISBN Sig. C08-58/I (3144); C08-58/Ia (3150) 5. FEKETE, Imrich: Občiansky zákonník: Veľký komentár ( 460 až 880): 2. diel.- Žilina: Eurokódex, s ISBN Sig. C08-58/II (3145); C08-58/IIa (3151) 6. Občianske právo s vysvetlivkami: Súvisiace predpisy: 1 zväzok: 2. časť 2 B-F.- Bratislava: Iura Edition, 1996., voľné listy,. - (Edícia Súbor platných predpisov).- ISBN Sig. C08-14/I-2 (481); C08-14/I-2a (483) 7. ŠILHÁN, Josef: Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti jej smluvní limitace.- 2. dopl. preprac. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- (Beckova edice právní instituty).- ISBN Sig. B (3128) -1-

2 1. 2. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 1. KLAPÁČ, Jozef: Zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.- 1. vyd.- Bratislava: Veda, s.- Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Staromestská knižnica Bratislava 2. VOJTEK, Petr JANDOVÁ, Lucie: Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář.- 1.vyd.- V Praze: C.H. Beck, s.- (Beckovy komentáře).- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity Brno 3. Novelizovaný zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla *s dôvodovou správou v úplnom znení+.- Bratislava: Epos, s.- Edícia Novelizované zákony v úplnom znení s dôvodovými správami roč. 6., č. 20/ Univerzitná knižnica Bratislava 4. Náhrada škody způsobené dopravními prostředky: komentář k zákonu ze dne 11. července č. 63 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky/ zpracoval Vilém Veselý; Právnický ústav ministerstva spravedlnosti.- 1. vyd.- Praha: Orbis, s.- (Komentáře a učebnice).- Knižnica Masarykovej univerzity Brno 5. KOPECKÝ, Zdeněk: Občan a dopravní nehoda.- 1. vyd.- Praha: Prospektrum, s.- (Právo do kapsy).- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity Brno 6. FRIML, Karel: Automobil a paragraf. 2. díl., Občanskoprávní.- 1. vyd.- Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, s.- Knižnica Masarykovej univerzity Brno 7. ATIYAH, P. S.: Accidents, compensation and the law.- London: Weidenfeld and Nicolson, s.- (Law in context).- (Weindenfeld Goldbacks).- Knižnica Masarykovej univerzity Brno 8. NEMCOVÁ, Katarína VOJTKO, Peter: Judikatúra vo veciach náhrady škody.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 9. HRADEC, Milan DEUTSCHMANN, Karel: Likvidace pojistných událostí silničních vozidel.- 1. vyd.- Praha: IBS expert, s.- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity Brno 10. VOJTEK, Petr: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář.- 3. vyd.- Praha: C.H. Beck, s.- (Beckovy komentáře).- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity Brno 11. FEKETE, Imrich: Občiansky zákonník: úplné znenie zákona s výkladom pre právnu a podnikateľskú prax.- Bratislava: Epos, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 12. BALÁK, František KORECKÁ, Věra VOJTEK, Petr: Občanský zákoník: s judikaturou a souvisejícími předpisy.- 2. vyd.- Praha: C.H. Beck, s.- (Zákony s judikaturou).- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity Brno 13. ŠTĚPINA, Jaroslav: Co vědět o náhradě škody podle občanského práva.- 1. vyd.- Praha: Práce, s.- (Právní poradna Práce; Sv. 15.).- Knižnica Masarykovej univerzity Brno -2-

3 14. NOVOTNÝ, Petr KOUKAL, Pavel ZAHOŘOVÁ, Eva: Nový občanský zákoník.- 1. vyd.- Praha: Grada, s.- (Právo pro každého).- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity Brno 15. POKORNÝ, Milan HOCHMAN, Josef: Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním: praktická příručka.- 3. aktualiz. a dopl. vyd.- Praha: Linde, s.- ISBN Právní stav k Knižnica Masarykovej univerzity Brno 16. OSTŘANSKÁ, Katarína: Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku *3+ (Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie).- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 17. BIČOVSKÝ, Jaroslav: Náhrada škody v československom právnom poriadku.- Bratislava: Obzor, s.- Slovenská národná knižnica 18. SVOBODA, Jaromír a kol.: Občiansky zákonník. Komentár a súvisiace predpisy.- 5. vyd.- Bratislava: Eurounion, s.- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 19. Občiansky zákonník s judikatúrou.- 1. vyd.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Centrum vedecko-technických informácií SR 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE SR 1. FEKETE, Imrich: Náhrada škody obetiam dopravných nehôd a zákonné poistenie.- In: Dane a právo v praxi.- ISSN Roč. 5, č. 2 (2000), s FEKETE, Imrich: Náhrada škody z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla: náhrada škody z Poistného garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 9, č. 5 (2008), s FEKETE, Imrich: Náhrada škody z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla: náhrada škody z Poistného garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 9, č. 6 (2008), s FEKETE, Imrich: Právo použiteľné na dopravnú nehodu: (rozhodnutie Snemovne lordov v kauze Harding v. Wealends).- In Justičná revue.- ISSN Roč. 58, č. 12 (2006), s FEKETE, Imrich: Dopravná nehoda v zahraničí.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN č. 3 (1996), s FEKETE, Imrich: Medzinárodná jurisdikcia súdu pri cezhraničnej dopravnej nehode.- In Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 11 (2008), s FEKETE, Imrich: Náhrada nemajetkovej ujmy na zdraví v Slovenskej republike (základné smery vývoja právnej úpravy s judikatúrou).- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 6, č. 12 (2005), s

4 8. FEKETE, Imrich: Poistenie zodpovednosti za škody a ochrana poškodeného.- In: Poistné rozhľady.- ISSN Roč. 4, č. 4 (1998), s FEKETE, Imrich: Postihové právo poistiteľa a nárok na náhradu škody.- In: Poistné rozhľady.- ISSN Roč. 4, č. 1 (1998), s FEKETE, Imrich: Smernica 2000/26/ES a cezhraničná dopravná nehoda.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 14, č. 11 (2008), s FEKETE, Imrich: Zákonné poistenie a občianskoprávne postavenie poškodeného chodca.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 65, č. 5 (1982), s FEKETE, Imrich: Náhrada škody spôsobená užívateľom ciest.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN č (2003), s NOVÁK, Radek: Neznalosť zákona cestných dopravcov neospravedlňuje: právna medzera vedie k dezinterpretácii Dohody CMR pri náhrade škôd.- In: Doprava a logistika.- ISSN Roč. 2, č. 2 (2007), s GAVALEC, Miroslav: Fenomén škody pri dopravných nehodách osobných automobilov.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 4, č. 1 (2003), s GAVALEC, Miroslav: Fenomén škody pri dopravných nehodách osobných automobilov.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 4, č. 2 (2003), s GAVALEC, Miroslav: Fenomén škody pri dopravných nehodách osobných automobilov: úloha poistení, druhy poistení a ich možný konflikt.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 4, č. 4 (2003), s NÁROŽNÝ, Radovan: Právna úprava povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.- In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae.- Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Právnická fakulta, s PROCHOVSKÝ, F.: Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v novej právnej úprave.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 74, č (1991), s REPKOVÁ, Katarína: Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku na dráhe.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 5 (2008), s GRIGA, Marek TKÁČ, Juraj: K náhrade škody spôsobenej prevádzkou motorových vozidiel.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 63, 2011, č. 5, s ĎURANA, Marián STRAPÁČ, Peter: Možnosť liberácie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku.- In: Justičná revue.- ISSN Roč č. 1 (2015), s LEŠKOVÁ, Marta: Náhrada škody pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, ako aj pri dopravnej nehode a možné spôsoby zdaňovania.- In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa.- ISSN č. 15 (2002), s VALICOVÁ, Viera: Náhrada škody.- In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa.- ISSN č (2009), s

5 2.2 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR 1. VOJTEK, Petr: K některým otázkám odpovědnosti za škodu v dopravě.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s K předpokladům pro podmíněné odsouzení a pro uložení trestuobecně prospěšných prací. K odpovědnosti za škodu způsobenou trestným činem spáchaným při provozu motorového vozidla: rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne sp. zn. 7 Tz 39/2001/ Nejvyšší soud ČR; František Púry; Petr Vojtek.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 7, č. 8 (2001), s FRIML, Karel: K některým otázkám rozsahu a způsobu náhrady škody na věcech se zaměřením na motorová vozidla.- In: Bulletin advokacie.- ISSN Roč. 2006, č. 2 (2006), s PETR, Bohuslav: K náhradě škody z hlediska příčinné souvislosti mezi dopravní nehodou a ušlým ziskem podnikatele aneb nenastal čas pro revizi dovolacího řízení?.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 11, č. 7 (2003), s DERKA, Ladislav: Náhrada škody na havarovaných vozidlech (polemika o ní?).- In: Soudce.- ISSN Roč. 11, č. 11 (2009), s KONTRADY, Pavel: Náhrada škody způsobené na používaném vozidle.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 16, č. 11 (2008), s FEKETE, Imrich: Systém zelenej karty a problematika škôd spôsobených motorovými vozidlami s falošnými poznávacími značkami.- In: Pojistný obzor.- ISSN Roč. 71, č. 4 (1994), s NEZDAŘIL, Aleš: Půjčovné za náhradní vůz součástí náhrady škody?.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 16, č. 11 (2008), s Náklady na zajištění provozu právnické osoby z hlediska pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 3521/2006/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s Osobní rozsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 1957/2006/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s Pojištění odpovědnosti za škodu a náklady na odtah vlastního havarovaného vozu: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 307/2007/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s Postihové právo pojišťovny při společné odpovědnosti řidiče: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 2871/2007/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s Tzv. úleková reakce v řetězci příčin a následků dopravní nehody: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 562/99/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s

6 14. Vymezení osoby bez pojištění odpovědnosti za škodu: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 1778/2007/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s K charakteru ušlého zisku odškodnitelného při poškození motorového vozidla: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 965/99/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s MIKULCOVÁ, Lenka: Odpovědnost za škodu způsobenou leasingovému nájemci předčasným ukončením leasingového vztahu pro totální zničení předmětu leasingu.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 16, č. 18 (2008), s SVÁTEK, Zdeněk: Změny v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.- In: Veřejná správa '99.- ISSN Roč. 10, č. 50 (1999), s MRÁZEK, Josef: Česká pojišťovna, a.s., Kancelář pojistitelů a závazky ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.- In: Bulletin advokacie.- ISSN č. 1 (2001), s RAINER Arnold: Nový právní vývoj v oblasti povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou motorovým vozidlem.- In: Evropské právo.- č 9 (2000), s LÁTAL, Jaroslav: Škoda z neoprávněného užívání cizích motorových vozidel.- In: Právní rozhledy.- č. 4 (1994), s. 112 Pezinok, dňa Spracovala: Tatiana Krušinská Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C Pezinok tel. č.: 033/

organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu

organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA pod záštitou REKTORKY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej,

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2008 25. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC Martin Husovec Titul Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva Edice CZ.NIC 1 Martin Husovec ZODPOVEDNOSŤ NA INTERNETE podľa českého a slovenského práva Vydavatel: CZ.NIC, z. s. p. o.

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Zameranie časopisu: teoretické a praktické

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR v Praze, Zuš Music Art, Fakultní školou uk v Praze s podporou FRVŠ ČR Sborník příspěvků z konference českých

More information

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2007

More information

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA KATEDRA REGIONÁLNÍ EKONOMIE A SPRÁVY XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Hustopeče, 18. 20. června 2014 Brno 2014 MASARYK

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Nové rozmery informačného univerza 9. 12. máj 2011 Stará Lesná Vysoké Tatry Bratislava 2011 INFOS

More information

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti Stará Lesná 8. 11. apríla 2013 Bratislava

More information

GEOGRAFICKÉ ASPEKTY STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU 1. díl

GEOGRAFICKÉ ASPEKTY STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU 1. díl MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÉ ASPEKTY STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU 1. díl PhDr. Dana Hübelová (ed.) Brno 2009 Redakční rada: Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. Doc. RNDr. Alena

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti 1 2 Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti Bratislava - Praha 2011 3 Recenzenti: Prof. MUDr. Buhumil Chmelík, PhD. Prof.

More information

Psychologie práce a organizace 2013 Sborník mezinárodní konference

Psychologie práce a organizace 2013 Sborník mezinárodní konference Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky finanční podpoře udělené roku 2013 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Institucionálního rozvojového plánu, programu V. Excelence,

More information

Vážení účastníci medzinárodného seminára

Vážení účastníci medzinárodného seminára Perspektívy vývoja ťažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve Vážení účastníci medzinárodného seminára Technika a mechanizácia prác v ťažbovo-výrobnom procese lesov Slovenska zaznamenala

More information

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012 Brno, 23. listopadu 2012 Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Záštitu nad konferencí převzali

More information

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Andrej Mátel Milan Schavel Pavel Mühlpachr Tibor Roman (eds.) 2010 A n d r e j M á t e

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Miron Zelina: Školská reforma je proces... Štefan Porubský: Nieko¾ko poznámok k školskej reforme 08 z aspektu primárnej edukácie O UÈITE¼OVI Jaroslava Vašutová: Uèitelé

More information

Knižnica Katedry psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre Kraskova 1 Zodp.: Lívia Kriváčková

Knižnica Katedry psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre Kraskova 1 Zodp.: Lívia Kriváčková Kód PK Prír.č Autor Názov Vydavateľ Miesto vyd. R.v. ISBN/ISSN Jaz. VP 224 P426 Adams Ken Vaše dieťa môže byť geniálne a šťastné SPN Bratislava 1991 80 08 01475 X slo PE 191 P56378 Albert Alexander Manažérstvo

More information

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie Konferencia sa konala v dňoch 15-16.5.2014 v Starej Lesnej Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2014 Katedra

More information

Mozart & Bratislava To

Mozart & Bratislava To Spravodaj c 164 Motto: Život zvíťazí nad smrťou, láska zdolá nenávisť, slovenský národ zvíťazí nad úkladmi nepriateľov. Pred nami katakomby a milióny mučeníkov, zástupy vyznávačov. My sa práce a boja nebojíme,

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza ńtvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2014 Ročník 3 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 3. ročník, 2014, č. 2 Vedecký recenzovaný

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 7/8 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I S SN 3 3 6-7 4 8 7 9 7 7 3 3 6 7 4 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 84 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie: (pozri tiež www.ssds.sk,

More information

Listy. Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20

Listy. Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20 Listy SLOVÁKOV A ČECHOV, Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20 6 2015 ktorí chcú o sebe vedieť viac Martin Guzi Fico a Smer odmietajú kontrolu Soňa Gabzdilová Nemecká menšina na Slovensku po februári 1948 (I. časť)

More information

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 1 2012 Ročník 1 OBSAH Príhovor (Bibiána Hlebová)...3 Z histórie Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej

More information