VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie"

Transcription

1 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké tituly proveniencie SR 2.2. Časopisecké tituly proveniencie ČR 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. VOJTEK, Petr: Přehled judikatury ve věcech náhrady škody.- Praha: ASPI, s.- (Judikatura).- ISBN Sig. D08-4 (1054); D08-4a (2621); D08-4b (2622) 2. NEMCOVÁ, Katarína - VOJTKO, Peter: Judikatúra vo veciach náhrady škody.- 1. vyd.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Sig. D08-16 (3089) 3. Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (s poslednou novelou účinnou od ): Podľa právneho stavu k Žilina: Poradca podnikateľa, s.- (Zbierka zákonov SR - úplné znenia; č. 28/2005).- Sig. C08-24 (986) 4. FEKETE, Imrich: Občiansky zákonník: Veľký komentár ( 1 až 459): 1. diel.- Žilina: Eurokódex, s.- ISBN Sig. C08-58/I (3144); C08-58/Ia (3150) 5. FEKETE, Imrich: Občiansky zákonník: Veľký komentár ( 460 až 880): 2. diel.- Žilina: Eurokódex, s ISBN Sig. C08-58/II (3145); C08-58/IIa (3151) 6. Občianske právo s vysvetlivkami: Súvisiace predpisy: 1 zväzok: 2. časť 2 B-F.- Bratislava: Iura Edition, 1996., voľné listy,. - (Edícia Súbor platných predpisov).- ISBN Sig. C08-14/I-2 (481); C08-14/I-2a (483) 7. ŠILHÁN, Josef: Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti jej smluvní limitace.- 2. dopl. preprac. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- (Beckova edice právní instituty).- ISBN Sig. B (3128) -1-

2 1. 2. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 1. KLAPÁČ, Jozef: Zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel.- 1. vyd.- Bratislava: Veda, s.- Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Staromestská knižnica Bratislava 2. VOJTEK, Petr JANDOVÁ, Lucie: Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář.- 1.vyd.- V Praze: C.H. Beck, s.- (Beckovy komentáře).- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity Brno 3. Novelizovaný zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla *s dôvodovou správou v úplnom znení+.- Bratislava: Epos, s.- Edícia Novelizované zákony v úplnom znení s dôvodovými správami roč. 6., č. 20/ Univerzitná knižnica Bratislava 4. Náhrada škody způsobené dopravními prostředky: komentář k zákonu ze dne 11. července č. 63 Sb., o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky/ zpracoval Vilém Veselý; Právnický ústav ministerstva spravedlnosti.- 1. vyd.- Praha: Orbis, s.- (Komentáře a učebnice).- Knižnica Masarykovej univerzity Brno 5. KOPECKÝ, Zdeněk: Občan a dopravní nehoda.- 1. vyd.- Praha: Prospektrum, s.- (Právo do kapsy).- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity Brno 6. FRIML, Karel: Automobil a paragraf. 2. díl., Občanskoprávní.- 1. vyd.- Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, s.- Knižnica Masarykovej univerzity Brno 7. ATIYAH, P. S.: Accidents, compensation and the law.- London: Weidenfeld and Nicolson, s.- (Law in context).- (Weindenfeld Goldbacks).- Knižnica Masarykovej univerzity Brno 8. NEMCOVÁ, Katarína VOJTKO, Peter: Judikatúra vo veciach náhrady škody.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 9. HRADEC, Milan DEUTSCHMANN, Karel: Likvidace pojistných událostí silničních vozidel.- 1. vyd.- Praha: IBS expert, s.- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity Brno 10. VOJTEK, Petr: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci: komentář.- 3. vyd.- Praha: C.H. Beck, s.- (Beckovy komentáře).- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity Brno 11. FEKETE, Imrich: Občiansky zákonník: úplné znenie zákona s výkladom pre právnu a podnikateľskú prax.- Bratislava: Epos, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 12. BALÁK, František KORECKÁ, Věra VOJTEK, Petr: Občanský zákoník: s judikaturou a souvisejícími předpisy.- 2. vyd.- Praha: C.H. Beck, s.- (Zákony s judikaturou).- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity Brno 13. ŠTĚPINA, Jaroslav: Co vědět o náhradě škody podle občanského práva.- 1. vyd.- Praha: Práce, s.- (Právní poradna Práce; Sv. 15.).- Knižnica Masarykovej univerzity Brno -2-

3 14. NOVOTNÝ, Petr KOUKAL, Pavel ZAHOŘOVÁ, Eva: Nový občanský zákoník.- 1. vyd.- Praha: Grada, s.- (Právo pro každého).- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity Brno 15. POKORNÝ, Milan HOCHMAN, Josef: Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním: praktická příručka.- 3. aktualiz. a dopl. vyd.- Praha: Linde, s.- ISBN Právní stav k Knižnica Masarykovej univerzity Brno 16. OSTŘANSKÁ, Katarína: Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku *3+ (Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie).- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 17. BIČOVSKÝ, Jaroslav: Náhrada škody v československom právnom poriadku.- Bratislava: Obzor, s.- Slovenská národná knižnica 18. SVOBODA, Jaromír a kol.: Občiansky zákonník. Komentár a súvisiace predpisy.- 5. vyd.- Bratislava: Eurounion, s.- ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 19. Občiansky zákonník s judikatúrou.- 1. vyd.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Centrum vedecko-technických informácií SR 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE SR 1. FEKETE, Imrich: Náhrada škody obetiam dopravných nehôd a zákonné poistenie.- In: Dane a právo v praxi.- ISSN Roč. 5, č. 2 (2000), s FEKETE, Imrich: Náhrada škody z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla: náhrada škody z Poistného garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 9, č. 5 (2008), s FEKETE, Imrich: Náhrada škody z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla: náhrada škody z Poistného garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 9, č. 6 (2008), s FEKETE, Imrich: Právo použiteľné na dopravnú nehodu: (rozhodnutie Snemovne lordov v kauze Harding v. Wealends).- In Justičná revue.- ISSN Roč. 58, č. 12 (2006), s FEKETE, Imrich: Dopravná nehoda v zahraničí.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN č. 3 (1996), s FEKETE, Imrich: Medzinárodná jurisdikcia súdu pri cezhraničnej dopravnej nehode.- In Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 11 (2008), s FEKETE, Imrich: Náhrada nemajetkovej ujmy na zdraví v Slovenskej republike (základné smery vývoja právnej úpravy s judikatúrou).- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 6, č. 12 (2005), s

4 8. FEKETE, Imrich: Poistenie zodpovednosti za škody a ochrana poškodeného.- In: Poistné rozhľady.- ISSN Roč. 4, č. 4 (1998), s FEKETE, Imrich: Postihové právo poistiteľa a nárok na náhradu škody.- In: Poistné rozhľady.- ISSN Roč. 4, č. 1 (1998), s FEKETE, Imrich: Smernica 2000/26/ES a cezhraničná dopravná nehoda.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 14, č. 11 (2008), s FEKETE, Imrich: Zákonné poistenie a občianskoprávne postavenie poškodeného chodca.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 65, č. 5 (1982), s FEKETE, Imrich: Náhrada škody spôsobená užívateľom ciest.- In: Ekonomický a právny poradca podnikateľa.- ISSN č (2003), s NOVÁK, Radek: Neznalosť zákona cestných dopravcov neospravedlňuje: právna medzera vedie k dezinterpretácii Dohody CMR pri náhrade škôd.- In: Doprava a logistika.- ISSN Roč. 2, č. 2 (2007), s GAVALEC, Miroslav: Fenomén škody pri dopravných nehodách osobných automobilov.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 4, č. 1 (2003), s GAVALEC, Miroslav: Fenomén škody pri dopravných nehodách osobných automobilov.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 4, č. 2 (2003), s GAVALEC, Miroslav: Fenomén škody pri dopravných nehodách osobných automobilov: úloha poistení, druhy poistení a ich možný konflikt.- In: Obchodné právo.- ISSN Roč. 4, č. 4 (2003), s NÁROŽNÝ, Radovan: Právna úprava povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.- In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae.- Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela - Právnická fakulta, s PROCHOVSKÝ, F.: Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v novej právnej úprave.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 74, č (1991), s REPKOVÁ, Katarína: Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku na dráhe.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 5 (2008), s GRIGA, Marek TKÁČ, Juraj: K náhrade škody spôsobenej prevádzkou motorových vozidiel.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 63, 2011, č. 5, s ĎURANA, Marián STRAPÁČ, Peter: Možnosť liberácie zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku.- In: Justičná revue.- ISSN Roč č. 1 (2015), s LEŠKOVÁ, Marta: Náhrada škody pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, ako aj pri dopravnej nehode a možné spôsoby zdaňovania.- In: Daňový a účtovný poradca podnikateľa.- ISSN č. 15 (2002), s VALICOVÁ, Viera: Náhrada škody.- In: Personálny a mzdový poradca podnikateľa.- ISSN č (2009), s

5 2.2 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR 1. VOJTEK, Petr: K některým otázkám odpovědnosti za škodu v dopravě.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s K předpokladům pro podmíněné odsouzení a pro uložení trestuobecně prospěšných prací. K odpovědnosti za škodu způsobenou trestným činem spáchaným při provozu motorového vozidla: rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne sp. zn. 7 Tz 39/2001/ Nejvyšší soud ČR; František Púry; Petr Vojtek.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 7, č. 8 (2001), s FRIML, Karel: K některým otázkám rozsahu a způsobu náhrady škody na věcech se zaměřením na motorová vozidla.- In: Bulletin advokacie.- ISSN Roč. 2006, č. 2 (2006), s PETR, Bohuslav: K náhradě škody z hlediska příčinné souvislosti mezi dopravní nehodou a ušlým ziskem podnikatele aneb nenastal čas pro revizi dovolacího řízení?.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 11, č. 7 (2003), s DERKA, Ladislav: Náhrada škody na havarovaných vozidlech (polemika o ní?).- In: Soudce.- ISSN Roč. 11, č. 11 (2009), s KONTRADY, Pavel: Náhrada škody způsobené na používaném vozidle.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 16, č. 11 (2008), s FEKETE, Imrich: Systém zelenej karty a problematika škôd spôsobených motorovými vozidlami s falošnými poznávacími značkami.- In: Pojistný obzor.- ISSN Roč. 71, č. 4 (1994), s NEZDAŘIL, Aleš: Půjčovné za náhradní vůz součástí náhrady škody?.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 16, č. 11 (2008), s Náklady na zajištění provozu právnické osoby z hlediska pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 3521/2006/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s Osobní rozsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 1957/2006/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s Pojištění odpovědnosti za škodu a náklady na odtah vlastního havarovaného vozu: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 307/2007/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s Postihové právo pojišťovny při společné odpovědnosti řidiče: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 2871/2007/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s Tzv. úleková reakce v řetězci příčin a následků dopravní nehody: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 562/99/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s

6 14. Vymezení osoby bez pojištění odpovědnosti za škodu: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 1778/2007/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s K charakteru ušlého zisku odškodnitelného při poškození motorového vozidla: usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 25 Cdo 965/99/ Nejvyšší soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 15, č. 10 (2009), s MIKULCOVÁ, Lenka: Odpovědnost za škodu způsobenou leasingovému nájemci předčasným ukončením leasingového vztahu pro totální zničení předmětu leasingu.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 16, č. 18 (2008), s SVÁTEK, Zdeněk: Změny v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.- In: Veřejná správa '99.- ISSN Roč. 10, č. 50 (1999), s MRÁZEK, Josef: Česká pojišťovna, a.s., Kancelář pojistitelů a závazky ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.- In: Bulletin advokacie.- ISSN č. 1 (2001), s RAINER Arnold: Nový právní vývoj v oblasti povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou motorovým vozidlem.- In: Evropské právo.- č 9 (2000), s LÁTAL, Jaroslav: Škoda z neoprávněného užívání cizích motorových vozidel.- In: Právní rozhledy.- č. 4 (1994), s. 112 Pezinok, dňa Spracovala: Tatiana Krušinská Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C Pezinok tel. č.: 033/

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 06.10.2014

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Co-funded by the Criminal Justice Názov podujatia: Druh podujatia: Miesto konania: Vymáhanie náhrady majetkovej a nemajetkovej škody spôsobenej trestným činom v adhéznom

More information

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058)

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Európsky platobný rozkaz, Európske konanie s nízkou hodnotou sporu Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY AKTUÁLNA ROZHODOVACIA ČINNOSŤ ŠPECIALIZOVANÝCH RODINNÝCH SENÁTOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 19.01.2015 20.01.2015

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY, NEPRIJATEĽNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BEALE, H. G. - BISHOP, W. - FURMSTON, M.

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY AKTUÁLNE OTÁZKY DISCIPLINÁRNEJ ZODPOVEDNOSTI SUDCOV, KOMPARATÍVNY POHĽAD Z ČR 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. CODE of Judicial

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR)

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR) Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BARANCOVÁ, Helena: Slovenské a európske pracovné právo : slovenská a česká judikatúra,

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Európske rodinné právo 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. ARNULL, Anthony - DASHWOOD, Alan - DOUGAN, Michael - ROSS, Malcolm - SPAVENTA,

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY PRÁVNY STYK S CUDZINOU V KONTEXTE KOMUNITÁRNYCH NARIADENÍ O DORUČOVANÍ SÚDNYCH A MIMOSÚDNYCH PÍSOMNOSTÍ 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE

More information

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members Report on the Activities in 2012/2013 The Center for Human Rights and Democratization was founded in September 2009 as an independent nonprofit institution that concentrates on multi-discipline research

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

COMPENSATION FOR INDUSTRIAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES

COMPENSATION FOR INDUSTRIAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LIX 18 Number 4, 2011 COMPENSATION FOR INDUSTRIAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES J. Mervartová Received: March 14, 2011

More information

Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH

Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH V ROKU 2015 Názov časopisu štát počet spôsob miesto ex. nadob. ulož...academia SK 2 D Š, taj. Acta Universitatis

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis

Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis Karel Kocián i, Barbora Hájková ii Abstract: Article presents an initial findings of the ongoing project

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 AAA3 Kriminalistické, forenzní a právní souvislosti identifikace

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER SPOUSES CZECH REPUBLIC. Milana Hrusaková. Masarykovy Univerzity, Brno.

GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER SPOUSES CZECH REPUBLIC. Milana Hrusaková. Masarykovy Univerzity, Brno. GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER SPOUSES CZECH REPUBLIC Milana Hrusaková Masarykovy Univerzity, Brno September 2002 A. GENERAL 1. What is the current source of law for divorce? Divorce

More information

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION JANA KOMENDOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Příspěvek se zabývá vymahatelností hospodářských

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT AND INSURANCE

RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT AND INSURANCE Medunarodna naucna konferencija MENADŽMENT 2012 International Scientific Conference MANAGEMENT 2012 Mladenovac, Srbija, 20-21. april 2012 Mladenovac, Serbia, 20-21 April, 2012 RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT

More information

Zoznam publikačnej činnosti. doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. Zoznam publikačnej činnosti doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (100%) : Systém opravných prostriedkov v civilnom

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej

More information

INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY

INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY Eva Vávrová Klíčová slova: pojistný trh, komerční pojišťovna, pojistný produkt, environmentální pojištění, pojistitelnost, pojištění odpovědnosti za škodu,

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

UNIT 2 COMMON LAW AND EQUITY

UNIT 2 COMMON LAW AND EQUITY UNIT 2 COMMON LAW AND EQUITY Law is a word of many meanings and may be countable or uncountable. It means either: A system of regulations to govern the conduct of the people of a community, society or

More information

How Do Insurance Companies Inform their Clients of Insured Value within Business Insurance against Natural Disasters in the Czech Republic?

How Do Insurance Companies Inform their Clients of Insured Value within Business Insurance against Natural Disasters in the Czech Republic? How Do Insurance Companies Inform their Clients of Insured Value within Business Insurance against Natural Disasters in the Czech Republic? Lenka Přečková Silesian university in Opava School of Business

More information

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT Rudolf Kampf 1, Daniela Hykšová 2 Summary: This article focuses on waste management and its connection with reverse logistics, case study of waste

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A ĎALŠIE PREDPISY EÚ

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A ĎALŠIE PREDPISY EÚ VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A ĎALŠIE PREDPISY EÚ 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. ARNULL,

More information

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Radka Vaníčková Robert Zeman EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Abstract: The aim of the paper is to determine the current level of competences

More information

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses Jana Cocuľová University of Prešov in Prešov Department of management Konštantínova ul. 16, 080 01 Prešov, Slovakia jana.coculova@unipo.sk

More information

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES Rudolf Kampf 1, Milan Velechovský 2 Summary: The article deals with cycling as one of the options of transportation

More information

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium.

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium. 7514 10 rokov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. - Banská Bystrica: ÚPV SR, 2003 618 500 otázek a odpovědí pro zlepšovatele a vynálezce. PITRA, V. Praha: Práce, 1983 2396 ABC průmyslových

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING? ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 10 Number 4, 2012 IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

More information

THE INSTITUTE OF DEFERRED TAX 1

THE INSTITUTE OF DEFERRED TAX 1 THE INSTITUTE OF DEFERRED TAX 1 Jana Janoušková Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná Czech Republic phone: +420 596 398 304

More information

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ANNA KACHAŇÁKOVÁ, KATARÍNA STACHOVÁ, ZDENKO STACHO Abstract Nowadays, when competition on individual markets is constantly

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

Printed červenec 16, 2016 at 20:58

Printed červenec 16, 2016 at 20:58 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- 1 1 28 3,86 7,2539 30,0000 100,00 10 Marik, Milan-Kaja 2 26 6,48 4,0123 16,5939 55,31 11 Cerny, Vaclav 3 26 16,34 1,5912 6,5807 21,94 12 Cerny, Marek STANDARD --

More information

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí.

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí. Doc. RNDr. Ján GÁPER, CSc. Studium (1976 1981) PřF Univerzity Komenského Bratislava, magisterské a doktorské studium obor: Biologie, specializace: systematická botanika a geobotanika dipl. práce: Vzájemné

More information

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT Ludvík Eger Introduction The Faculty of economics of WBU in Pilsen has been organising since 1996 special courses for headmasters.

More information

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 CZECH-ASIAN FORUM business, cultural

More information

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Jangl, Štefan - Kavický, Vladimír : Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov. - Žilina (Slovenská republika) : Jana Kavická-KAVICKÝ,

More information

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Bartl David University of Ostrava Czech Republic Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Benčík Michal National Bank of Slovakia, Bratislava Slovakia Beránek Ladislav University of South Bohemia, České

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Marek Radvanský, Viliam Páleník* 1 Abstract: Aging of European citizens is a real threat for public finances of member countries,

More information

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III Faculty of Health Studies UJEP (FZS) organizes in cooperation with the Krajská zdravotní, a.s. and the Zdravotní ústav in Ústí nad Labem III. International scientific conference NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES

More information

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

WASTE SEPARATION IN VELKÝ ÚJEZD IN THE CONTEXT OF ECONOMICS

WASTE SEPARATION IN VELKÝ ÚJEZD IN THE CONTEXT OF ECONOMICS Abstract WASTE SEPARATION IN VELKÝ ÚJEZD IN THE CONTEXT OF ECONOMICS SEPARACE ODPADŮ V MĚSTYSI VELKÝ ÚJEZD V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Jana Švarcová College of logistics p.b.c., Přerov jana.svarcova@vslg.cz

More information

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium.

Publikácie dostupné v študovni Úradu priemyselného vlastníctva SR na prezenčné štúdium. 7514 10 rokov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. - Banská Bystrica: ÚPV SR, 2003 618 500 otázek a odpovědí pro zlepšovatele a vynálezce. PITRA, V. Praha: Práce, 1983 2396 ABC průmyslových

More information

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC ELIŠKA ŽUPOVÁ ABSTRACT To achieve the performance is necessary that person

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY EKONOMIKA A MANAGEMENT Dominik Vymětal, Miroslav Hučka, František Huňka, Josef Kašík 1. Introduction Enterprise production planning and control models at operational

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Course: Economics I. Author: Ing. Martin Pop

Course: Economics I. Author: Ing. Martin Pop Course: Economics I Author: Ing. Martin Pop Contents: Introduction 1. Perfectly competitive firms supply 1.1 Perfectly competitive firms assumptions 1.2 Perfectly competitive firms balance 1.3 Effect of

More information

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Emil Kříž Ing., Ph.D. Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, Czech Republic

More information

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Juraj Vačok, PhD. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Juraj Vačok, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom

More information

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Author: Juraj Nemec, Prof. PhD Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction In our paper we want to

More information

organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development

organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development Multinational Logistics Coordination Centre organize international scientific conference Logistics in the Armed forces - Multinational Logistics Capabilities Development as an official special supporting

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

RECONSTRUCTION OF THE STATE

RECONSTRUCTION OF THE STATE RECONSTRUCTION OF THE STATE Reconstruction of the State is a joint program of politicians, citizens, members of civil society and the business community, who wish to live in a country where success is

More information

National Seniors Championships

National Seniors Championships National Seniors Championships ITF Seniors Circuit SINGLES MAIN DRAW Week of City, Country Grade/Age Category Referee 13.-15.7.2007 Olomouc CZE 3 M-40+ FINAL POSITION 1 NEHASIL Libor CZE 2 KADLEC Jiri

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

Advances in Finance and Accounting. Dynamic Model WACC

Advances in Finance and Accounting. Dynamic Model WACC Dynamic Model IRENA HONKOVÁ Department of Business Economics and Management University of Pardubice Studentská 67, Pardubice CZECH REPUBLIC St23297@student.upce.cz http://www.upce.cz Abstract: - This article

More information

Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X

Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X Tomáš Hanák 1 SENSITIVITY ANALYSIS OF SELECTED FACTORS AFFECTING THE OPTIMIZATION OF THE FUNDS FINANCING RECOVERY FROM PROPERTY DAMAGE ON RESIDENTIAL BUILDINGS Abstract: Paper deals with the optimization

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Paneurópska vysoká škola. Personálna bibliografia - prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Paneurópska vysoká škola. Personálna bibliografia - prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Personálna bibliografia - prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB1 Základy európskej ochrany ľudských

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCE PLANNING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Large-Scale Industrial Company Alarm Receiving Centre Modernization

Large-Scale Industrial Company Alarm Receiving Centre Modernization Large-Scale Industrial Company Alarm Receiving Centre Modernization JIRI SEVCIK, MALUS MARTIN, SVOBODA PETR Department of Security Engineering Tomas Bata University in Zlín nám. T.G. Masaryka 5555 CZECH

More information

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic All what you need ABOUT beer in the Czech Republic Czech Beer and Malt Association Address: Lípová 15, 120 00, Praha 2 e-mail : csps@volny.cz website: www.cspcs.cz Executive director Ing. Jan Veselý jan.vesely@cspas.cz

More information

Syllables of Learning Modules

Syllables of Learning Modules Syllables of Learning Modules Educational Program: Qualified Economic-Legal Administration for the Commercial Sector Syllables of the learning modules for full-time and combined studies vary in the range

More information

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES Marek Potkány EKONOMIKA A MANAGEMENT 1. Introduction The success of every company depends on fast and precise market orientation and the ability to react to future changes

More information

BIBLIOGRAFIA PRÁC UČITEĽOV UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKEJ FAKULTY

BIBLIOGRAFIA PRÁC UČITEĽOV UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKEJ FAKULTY BIBLIOGRAFIA PRÁC UČITEĽOV UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKEJ FAKULTY 2000 2004 Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Vydavateľské oddelenie 2006 Zostavili: PhDr. Melánia Majeríková

More information

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2011

DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2011 University of Defence www.unob.cz Centre of Simulation and Training Technologies Veletrhy Brno, a. s. www.bvv.cz DISTANCE LEARNING, SIMULATION AND COMMUNICATION 2011 Proceedings Editor: Miroslav Hrubý

More information

THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT

THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT Zdeněk Dvořák, Bohuš Leitner 1 Summary: This article describes the integration process of information systems in transportation.

More information

EFFECTS OF CREATIVE ACCOUNTING ON THE FUTURE OF THE COMPANY

EFFECTS OF CREATIVE ACCOUNTING ON THE FUTURE OF THE COMPANY EFFECTS OF CREATIVE ACCOUNTING ON THE FUTURE OF THE COMPANY Veronika Fišerová Key words: Creative accounting, IFRS, tax, balance-sheet, statement income, financial reporting Klíčová slova: Kreativní účetnictví,

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

Introduction. Functions of Factoring

Introduction. Functions of Factoring Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 FACTORING AS A TOOL FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF IN TRANSPORT ENTERPRISES

More information

MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY

MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY ZUZANA VAĎUROVÁ JANA BLŠTÁKOVÁ Abstract Emphasizing employees performance management importance as one of the latest tendencies in human resource

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Economic and legal aspects of the agricultural land market

Economic and legal aspects of the agricultural land market Economic and legal aspects of the agricultural land market Jarmila Lazíková 1, Ivan Takáč 2, Štefan Buday 3 1 Department of Law, Faculty of European Studies and Regional Development, Slovak University

More information

Costs of The Employer's Liability Insurance System

Costs of The Employer's Liability Insurance System Costs of The Employer's Liability Insurance System Ing. Vojtěch CHLUBNA prof. Ing. Lubor Chundela, DrSc. Abstract Managing corporate costs is necessary activity that requires a lot of input data and information

More information

Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal 8.1 COMMUTING TO WORK IN PRAGUE

Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal 8.1 COMMUTING TO WORK IN PRAGUE 8.1 COMMUTING TO WORK IN PRAGUE Martin Ouředníček, Jiří Nemeškal Commuting to work is a traditional topic of geographical analysis. A historical survey of commuting relations is described in detail in

More information