оксана Косован ЛНГЛ ИСЬКЛ МОВЛ Робочий зошит для го класу зага ьноосв тн х навчальних заклад в навчання Терноп ль Видавництво П дручники пос бники

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "оксана Косован ЛНГЛ ИСЬКЛ МОВЛ Робочий зошит для го класу зага ьноосв тн х навчальних заклад в навчання Терноп ль Видавництво П дручники пос бники"

Transcription

1 ксн Ксвн ЛНГЛ ИСЬКЛ МОЛ Рбчий зшит для г клсу зг ьнсв тн х нвчльних зклд в й нвчння рчн с М Несв Терн ль идвництв П дручники с бники з

2 Ну Г гг у Г е С О О О О О О Му Му Му Му Му Му Му у у е у е е у у у у у у

3 с ес З Му е у у е е С Не се З у у Ь чр у

4 ГсгГ у л О О О О Г ес З е У с у Е ех р е Му е Ь Му е е е Му у е е Не е ес у че у

5 т ух у у ч чр Ьу Г че у с ж ý э з у эгс г М зуъ Ь у Му Р е ктивний щсливий л С чесний рцелюбний Е рзумний життерд сн рд сний веселий Н увжний ь е у

6 ц Чу Г гг у Г е с ес у Му е е е р уч М е е е О чр Му у Му че Му че у

7 Чу Г г Г у с глс Гг ес е еее ес е е Рч е у с ече ее Му ече е Ту е

8 Г гпу О с с Г ёс ý у у у е Дн йсш в Рбщ й юш дд шсу д дручн Несвф

9 Ф Ф ф ý Г у л Ф Г г у О С Г Р р ех че й Ое Ьу е Ое е ее Ьу Ьу Ье е Ьу Му Му ГИг ý ý че

10 е е ре е у е ече у Му е Му у М с л

11 Му Гс Пу О чр б чч Г е е Не с Ь е уч е р

12 х Му Гс у е есс Ф е ф й е с с е е С М Ье Р рр Ье у е ех е есе ре с С М р С р с Ье е ех р Х ре Р рр бь у Е

13 Р е е у е у е у е е у е е у

14 чр Т е Е е И И с Е И Е Му Й Й Не Й И Е Й Й ш Е Е П Е Е Ш Ш Е Ь чр у

15 ч е Т Т С Му е ср С С Не е уч ч

16 есг у Ь ех р е е эес е е е Не е Му е у р у у е ш сь м РбФий юшш д шсу д дручш

17 че г З р у е е е у О е Т е е

18 с е с е г Х Е Ь е у Не е с Му е е р С че у С е е е С Ь у С

19 ý ý е О О е С сэ е е г чр уч Ь З д е е у е у у

20 е г с р е ечу Ь е уч

21 е г ý у у у у П е че у у е у р чр е е е ГЁ М с е Л Ё г г т Му е е П е П

22 Р рр ех И З е Ь О Р рр ех н бчил чудву яскрву св тлу сукню з р знкльрвими см кми Бекк чл дн мтися в в тря лет ти немв тх З н злет л нд хмрми Бекк мхл рукю людям н крбл внизу н лет л нл джунглями устелею сн гми т кригю

23 Г О С О ч ч Ь е ý Пе Д с сч ь е ý Ье се Ь е у е е у е Д е е е у е у е Д е у е е Ь у е се

24 Г е г Э О О И Т е е Т е е Т е е у е у Т е е у Т е е с р е е е у е Т е е Ь Т е е у Ь и ье ре е Ь нгл йськ мв Рбчий зшит ш я ксу д дручник

25 ф З Г смжити н грил чистити Ь чр ч Ье чр О И Ш сэ е П П П П гу П П П р П П П

26 З Г З С О О Т е е ч у С е у у с с у у с у е с с у у у в с Ь е Т е

27 Ф ф ý в З Г С ý э еч Л е С г е се е с е с е Те Ь еч с чр ч еч Ё у е е е е с е

28 т Г ý ý е сч е ч л в Ё О ф

29 Г ес Т у Т у у у ý ý й ч

30 Г О О О О С О О Ьс р е С Е Н с е рерре Ь чр у е ё Ж

31 Г у с е е у С у у у ý нф у З у е у е у у у

32 Р рр ех с с е е е Не р с с Р рр Ь О ех нгл йськ мв Рбчий зшит для к су д дручник

33 Н чс с н Е Е р е с че у е Му е Не Не Ь е е р е е Ре е че у Ьу Не

34 Нс О О О О О О О ýý Ье е Т Му чр уч р е М у

35 с Е с с е Е с с с уч с с с Ш П П П ч Ье е К с е П у ч уч

36 С с с с е зýý эýф г фф р е с р е Е ь чр Рч у у г р е в е е е Ье е е с с Ф с Ё

37 Нс Е П Ё ý ё ý ý Р С ý ф С Ф О чр Е Ь чр Му О у р е е р е че с е

38 Н че с г чр Т Й И И Не с И И И И И р И Ьч уч ф я ф ý

39 О Нс С ý О О О э е О О О О О ОЕ Му С у с с ч е е е е в С Му Л С Не у р е с с р ер е

40 е М е Ьчу уе е ех с е е е уе е у уч уч нгл йськ мв Рбчий зшит для клсу л дручник

41 чр у е у е П П П ече П уе у е че е е е есе

42 Н чс О Р рр ех С е е е е с с С С е С р С с Ьх ех Ье с р с Р рр б рее с Ьх Е с Н ф р

43 Г с г с сс е е Щ у т е С с у С е у у С С С с е е е у

44 е с ес г шше е е есе е е с Т е е е е е у у Ж

45 Р О З Ф ý с гё ý Ё ý Ч е е У че че че у Ьу чр з с че Ье с с е ре е М с с Му с че с

46 с ге э с Ф ý ф ý е е е у с у Ьес у че у е м у с с

47 е с е е О ех р е е Ч ж щ ч у Ье у у Ье у че у у у у у л у Ье е у

48 чс ч ч е я е е р л р р е р е с М ý р р е Ь чр е есе е

49 г г Му ящ л чу Т Р р ех З е е ех Р р С Е Ьу

50 е с е е е е с е е с е С у С е С ъ

51 Р рр ех Ое Ьу Т е ече е ече О Р рр ех е е глянув нвкл бчив хлчик Ьу Змусим цьг хчик зняти свю цуртцу з нс сильн ший тд бчим хт Пт м дув ще дужче Снце св тил з яскрвг блкитнг неб Ствл все тел ше тел ше гдився ц Снце мл рц ю

52 дг с с ý Р р ех е чр

53 дг с с с е у С Е е з

54 ц д с с с чр у г у у уе р уч е Мч р

55 г С е се Р О е С з С С Л С С у х у ече С е

56 О О э гс О О О О О О О О О ý Р р ёх е у е с у че у ш ч Ье

57 н с е с чр О О О О О й Т г Ьу

58 гс э О г с г е Н ес рс р

59 О О г с с чр ех ч Ье е у Ьее Ьее С р с с ече Ьее у ече у у

60 с е Р р ех ч е есе С М С С Ье Р р ех у е е у Ьее

61 Р ссс с е З еу С е Е н О Ь чр е еп Ьч у е Ь

62 Р ссе е в с ес О Т е е Р су с С Т е е е С р с С Ь с уч ý р

63 ис ере есе е е С Е Н с с е е с

64 е в е е ее ере есе е д ý р у Ь уч е есе Ьч уч се е

65 Р ссе с ч Р р О ех л л ý ý ее Ь О дбеться сид ти в рцу н т читти кни Мему бртв дбеться кттися н чвн зер Бенв дбеться сстер гти з т хми в рку йму дбеться р лювтися стежиню в рку кли чуд в гд

66 С Р рр ех е есе е у р е С у с С е е е с у в С уе с в е е ече у

67 е Ф с ъ фё ж л ь

68 Р ссе е е М рус Р рр ех е М е е П ч Ье П Ьу с П П г г е у у че

69 Р ссе сге Е Р е е чр ече П Не П П П П д е уч е есе

70 Р р ех че И Е е М ý е е у Р р ех Н дргх е бгт мшин вулиця ду е шумн Нм ткж дбеться ляти в рку дивитися фрбльн мтч н стд н З Нрик нц кжнг в зиту я бн мю свю ббусю Мя ббуся вирщуе тут кв ти Ми хдим в л с збирем тм гри би т ягди

71 ТГ с ех р е с фщ ять Г у э Э

72 ТГ еь с с гу в с С Му с с С ч е

73 Р рр О ех И О О в есе Ье у Ое в с е М ё Ь чр З

74 р Г Ф в Ф й ý ф ý т ý ё з ё л е Му б р З Му Ь у Не у у р е у у у ь

75 ТГс О чс чч е у ече рр ц ее у М с

76 с ТГс в с р Е е р ер е н к Ь чр б у г Ё Е Г

77 ш г э е ТГ ý Е ре уч э Е ъ Ь ж

78 Ф Ф э Ф Ё ý е Ф е ý ё ф е с е ече С Ь с С ече ф Ф Ф ф э Ф ф Ф ý Ф ý б Ф с с е ф Ф

79 с с с Н ее Т ее С с е р е с с с ье в Му Му в в е с Му с Ь Ё О О О с э с э с э

80 Р рр О ех е с з М е с е М е Ь М е се еь е е еу Р рр О О ех е

81 ý С Е Ьх рее чр ех р е И е Т Е Ье е И Ь Е И Ье е е И ъ О

82 ý ý Е р ё чр ее ех р е Ё в Е й Ь с у е

83 О О З О е е

84 Му чр яъ гл С з у ý ф ф ф

85 ý Т уч л л З РЕ е С Е Н чр з в Ч чр е е е е И

86 ý сз ý О р г е е РЕ у Му чш е у у З у е у у е

87 ý ь уч е ё Ь чр М у е ч

88 Э О О С ь О О О О О б е х р р ер е с ХР у Е Ь у у М у е есе

89 з ýсг э Ге е е С С РЕ Ье С Му е РЕ с ес С Му уе с у уе че у у

90 С О чс Т ч е

91 ре с т г ý е е Ь чр б

92 ý г И Е е е е Ь уч ч с

Myocardial Bridges: A Prospective Forensic Autopsy Study

Myocardial Bridges: A Prospective Forensic Autopsy Study DOI: 10.2298/SARH1504153M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-007.2-091.5 153 Myocardial Bridges: A Prospective Forensic Autopsy Study Jelena Micić-Labudović 1, Tatjana Atanasijević 1, Vesna

More information

Scaphoid Fractures in Children

Scaphoid Fractures in Children 444 Srp Arh Celok Lek. 2014 Jul-Aug;142(7-8):444-449 DOI: 10.2298/SARH1408444G ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.717.7-001 Scaphoid Fractures in Children Djordje Gajdobranski 1,2, Dragoljub Živanović

More information

Balloon Valvuloplasty as a Treatment of Congenital Aortic Stenosis in Children and Adolescents

Balloon Valvuloplasty as a Treatment of Congenital Aortic Stenosis in Children and Adolescents Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):17-22 DOI: 10.2298/SARH1402017P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.132-007.271-089.819.1 17 Balloon Valvuloplasty as a Treatment of Congenital Aortic Stenosis

More information

MasterCard Titanium a special card... exceptional benefits. MasterCard Titanium Credit Card

MasterCard Titanium a special card... exceptional benefits. MasterCard Titanium Credit Card fjт OQcSe bh MasterCard Titanium Credit Card КС Тс К СуСЖ КСт КС КУТ т тлсм МСОКТ ЖР ткт ОКР ткм ЛсКЛ Ж КТЖУт. fjт OQcSe...Z bh FSG gjge Ahli United Bank and The Sultan Center present the MasterCard Titanium

More information

Mesenchymal Stem Cells Isolated from Peripheral Blood and Umbilical Cord Wharton s Jelly

Mesenchymal Stem Cells Isolated from Peripheral Blood and Umbilical Cord Wharton s Jelly 178 Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):178-186 DOI: 10.2298/SARH1304178T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 602.9 Mesenchymal Stem Cells Isolated from Peripheral Blood and Umbilical Cord Wharton

More information

Funds transfers short guide for B@W Expatriates customers

Funds transfers short guide for B@W Expatriates customers Funds transfers short guide for B@W Expatriates customers To initiate funds transfer transaction the following channels can be used: Citibank Online (max. daily and transaction limit is $ 20 000). IVR

More information

Impact of Educational Intervention on Prescribing Inappropriate Medication to Elderly Nursing Homes Residents

Impact of Educational Intervention on Prescribing Inappropriate Medication to Elderly Nursing Homes Residents 174 Srp Arh Celok Lek. 2015 Mar-Apr;143(3-4):174-179 DOI: 10.2298/SARH1504174I ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.03-053.9 Impact of Educational Intervention on Prescribing Inappropriate Medication

More information

Lamotrigine Augmentation in Delirium Tremens

Lamotrigine Augmentation in Delirium Tremens Srp Arh Celok Lek. 2011 Dec;139(Suppl 1):41-45 ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.893-085 41 Lamotrigine Augmentation in Delirium Tremens Gorica Djokić, Dijana Lazić, Milutin Nenadović, Nebojša

More information

ежглеяис тгс йубеямгсеыс

ежглеяис тгс йубеямгсеыс 30669 ежглеяис тгс йубеямгсеыс тгс еккгмийгс дглойяатиас теувос деутеяо ая жщккоу 2706 15 дейелбяъоу 2015 апожасеис аяихл оий 513734684 йщяысг ТОУ ехмийощ сведъоу диавеъяисгр апобкчтым (есда) ЙАИ ТОУ ехмийощ

More information

Bradykinin Stimulation of Nitric Oxide Production is not Sufficient for Gamma-Globin Induction

Bradykinin Stimulation of Nitric Oxide Production is not Sufficient for Gamma-Globin Induction Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):189-196 DOI: 10.2298/SARH1404189C ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.277.03 ; 616.155-006.6-085.277 189 Bradykinin Stimulation of Nitric Oxide Production

More information

MANAGEMENT OF SMALL BUSINESS ENTERPRISES IN LATVIA. Inese Ratanova, BIA (Riga)

MANAGEMENT OF SMALL BUSINESS ENTERPRISES IN LATVIA. Inese Ratanova, BIA (Riga) MANAGEMENT OF SMALL BUSINESS ENTERPRISES IN LATVIA Inese Ratanova, BIA (Riga) enterprises, which would Ье take into account the specific needs of small businesses in Latvia. Controlling can provide accomplishment

More information

š Č š ž Ž š Ž Ž Š Ž Ť Š Ž Ž ž Ť Ó Š š Ž š Ť Á š Ž Ž Ť Ž Ů š Š Ž Š Ž Ó Š š š š Š Ž Ů Ž š Ť ňš Ž š Ť Ž š Ž Ť Ž Š š Ť š š Ť Ť Ž Ž Ť Ť Ě Ó Ó Ó Ó Ó Š Ť š ž Ť Ž Ó Š Č š Ó š Ž Ž š Ó Ý Ť Ó Š Ť š Ř Ó š Ů Ď Ž š

More information

Changes in Subgingival Microflora after Placement and Removal of Fixed Orthodontic Appliances

Changes in Subgingival Microflora after Placement and Removal of Fixed Orthodontic Appliances DOI: 10.2298/SARH1406301Z ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-089.28-06 ; 616.314-008.8:579.8 301 Changes in Subgingival Microflora after Placement and Removal of Fixed Orthodontic Appliances

More information

GRADUATE SKILLS AND WORКPLACE LEARNING ON MARITIME PROGRAMMES АТ LJМU

GRADUATE SKILLS AND WORКPLACE LEARNING ON MARITIME PROGRAMMES АТ LJМU Рагt 1. Рарег Presentations GRADUATE SKILLS AND WORКPLACE LEARNING ON MARITIME PROGRAMMES АТ LJМU Steve Bonsall, Dr., Head ofmaritime, Transport and Management, School of Engineering. LJMU. E-mail: s.bonsall@ljmu.ac.uk

More information

ежглеяис тгс йубеямгсеыс

ежглеяис тгс йубеямгсеыс 5759 ежглеяис тгс йубеямгсеыс тгс еккгмийгс дглойяатиас теувос пяыто ая жщккоу 240 12 дейелбяъоу 2012 пяанг молохетийоу пеяиеволемоу ЦЙЯИСГ ТЫМ сведъым ТЫМ сулбэсеым тяопопоъгсгр ТГР йщяиар сщлбасгр вяглатодотийчр

More information

Í Ť ř š ř ř š š ť ř š ř š š š Ť ř š š Ť š ř Ú Ýó ýš Ý Á ž Á Á Á Á Ť Ť Ť ř Ý Ť šč ě Ý Ý Ý ň Á ó Ý ÍÝ Ť Ť Ň ŤŤŇ Ť ý Ď ť Ý Ý Ú Ý ě Ý ý ó ř š ó Š š ř šť š Š Ý š š š Ť Ň Ý Ó ý ě Ý Ý č Ú ý Ý Ý ÝÝ Ú Ť ň ť š

More information

On the mean value of certain functions connected with the convergence of orthogonal series

On the mean value of certain functions connected with the convergence of orthogonal series Analysis Mathematica, 4 (1978), 27 35. On the mean value of certain functions connected with the convergence of orthogonal series B. S. KASIN Dedicated to Professor P. L. UVjanov on his 50th birthday In

More information

WHO WANTS TO DESTROY THE ANTI-CANCER PREPARATION UKRAIN? *

WHO WANTS TO DESTROY THE ANTI-CANCER PREPARATION UKRAIN? * WHO WANTS TO DESTROY THE ANTI-CANCER PREPARATION UKRAIN? * ЦЕНТРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА З ПИТАНЬ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ ТА КОРУПЦІЇ 020 19 Nst 31/ 14d 1 Дампфшіфштрассе, 4 1030 Відень

More information

сьуклзуз Ѕгбрзфпя ухн делцпй,

сьуклзуз Ѕгбрзфпя ухн делцпй, сьуклзуз Ѕгбрзфпя ухн делцпй, ће мег лз чбс убт рспукблпэме уфзн змесядб ме иёмб "Ќеюфесет еоеляоейт уфпн кбскянп фпх ихсепейдё" рпх иб рсбгмбфпрпйзиея фзн бсбукехё 19 ерфемвсяпх 2008, уфзн»еуублпнякз.

More information

е я е у м а A п о к а б ы м S T R U C T U R E O F E A R N I N G S S U R V E Y

е я е у м а A п о к а б ы м S T R U C T U R E O F E A R N I N G S S U R V E Y йупяиайг дглойяатиа REPUBLIC OF CYPRUS е я е у м а A п о к а б ы м S T R U C T U R E O F E A R N I N G S S U R V E Y 2 0 1 0 статистийг упгяесиа STATISTICAL SERVICE еяцатийщр статистийщр Labour Statistics

More information

THE POSSIBILITY OF EDUCATION ABOUT RELIGIOUS CULTURE IN PUBLIC SCHOOLS

THE POSSIBILITY OF EDUCATION ABOUT RELIGIOUS CULTURE IN PUBLIC SCHOOLS Originalni naučni rad Inoue Nobutaka 1 UDK: 37.032:2(520) THE POSSIBILITY OF EDUCATION ABOUT RELIGIOUS CULTURE IN PUBLIC SCHOOLS I Recent Argument on Religious Education in Japan Arguments on religious

More information

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS

EFFICIENCY OF SOLAR ROOF WITH TRANSPARENT COVER FOR HEATING SUPPLY OF BUILDINGS Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(14) 2014, s. 117-124 Orest VOZNYAK, Stepan SHAPOVAL, Ostap PONA, Maryana KASYNETS Lviv Polytechnic National University, Ukraine EFFICIENCY OF SOLAR

More information

Результат запроса: Драйвера ms 6714 ver 5

Результат запроса: Драйвера ms 6714 ver 5 Результат запроса: Драйвера ms 6714 ver 5 Скачал ms 5 ver драйвера 6714, рaботает все. Раньше не мог найти pаботающую версию, вылетала. Msi MS-6714 Pdf User Manuals. View online or download Msi MS-6714

More information

Chronic Fatigue Syndrome

Chronic Fatigue Syndrome 256 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):256-261 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1104256B Chronic Fatigue Syndrome Snežana Brkić, Slavica Tomić, Maja Ružić, Daniela Marić Hospital

More information

italian furniture CLASSICO NIGHT

italian furniture CLASSICO NIGHT italian furniture CLASSICO NIGHT ESSENZE PREGIATE PRECIOUS ESSENCES protagonisti PAG. 10 PAG. 28 PAG. 33 PAG. 40 dell armonia harmony S protagonists PAG. 50 PAG. 62 PAG. 78 PAG. 82 LA RICERCA DEL PIACERE

More information

MARITIME EDUCATION AND TRAINING SYSTEM IN GEORGIA

MARITIME EDUCATION AND TRAINING SYSTEM IN GEORGIA /nternational Association of Maritime Universities AGA 10 MARITIME EDUCATION AND TRAINING SYSTEM IN GEORGIA Avtandil Gegenava, Nadim Varshanidze, AЬdul Kakhidze, Batumi Maritime Academy Batumi, Georgia

More information

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 17.07.2013 р. 994) Н55 Несвіт А.М. Англійська мова : підруч. для 3-го

More information

М. 3329/2005 жей (а~ 81/4.4.2005). 81/4.4.2005).

М. 3329/2005 жей (а~ 81/4.4.2005). 81/4.4.2005). F ежглеяис тгс йубеямгсеыс тгс еккгмийгс дглойяатиас 15969 теувос деутеяо ая. жккоу 1156 19 ауцостоу 2005 аожасеис аяихл. дуц3а/ц. 71559 ояистий йатэтанг СЕ ХЕЯАЕУТИЙР ОЛэДЕР ТЫМ ЖАЯЛАЙЕУТИЙМ ИДИОСЙЕУАСЛэТЫМ

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

ЗВАГ ЙКВЙВП ДВЗ ЩЗ ИЕИВАОЗЕБ Е Е АЩҐЩЗЕБ ВВ О Е РИОМЕ ВАЛ ИН НИРЩЗЩАЙДВРВ ЖЩЙ ВИВЪ ЩЗЕБ, КИЕЖВИ Щ

ЗВАГ ЙКВЙВП ДВЗ ЩЗ ИЕИВАОЗЕБ Е Е АЩҐЩЗЕБ ВВ О Е РИОМЕ ВАЛ ИН НИРЩЗЩАЙДВРВ ЖЩЙ ВИВЪ ЩЗЕБ, КИЕЖВИ Щ ВДО ОДО ЩЖЕЕ ЗОНД, 2008, 423, 1,. 110113 Н Д 553.411+546.59 РЩВЛЕЖЕБ ЗВАГ ЙКВЙВП ДВЗ ЩЗ ИЕИВАОЗЕБ Е Е АЩҐЩЗЕБ ВВ О Е РИОМЕ ВАЛ ИН НИРЩЗЩАЙДВРВ ЖЩЙ ВИВЪ ЩЗЕБ, КИЕЖВИ Щ 2008. О О. Е. Л, Ж. О. Ж,. К. К, А.

More information

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED PROXIMAL GASTRIC CANCER

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED PROXIMAL GASTRIC CANCER Yu.A. Vinnik V.V. Оlеksеnkо S.V. Efetov 3 K.A. Aliyev Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine SI «Crimea State Medical University named after S.I. Georgievsky» 3 CRI «Oncologic

More information

Wireless-G USB Network Adapter

Wireless-G USB Network Adapter USER GUIDE Wireless-G USB Network Adapter Model: WUSB54G About This Guide About This Guide Icon Descriptions While reading through the User Guide you may see various icons that call attention to specific

More information

í Á

í Á í Í á á í Á í í ň Ý Í ř Ť Í ÉÍ í á Í ť Á Í Í ó Ť Í ó ť É É Ý ř ř É á Í ř č Í Í í Í í Í Í ř Ť Ť Í É Ú ťď Í Í ďí í ť É ť ť É ž Á ó ť ý ť ť ť ť Ž í Ú í Í ď Í ď í Ý ď Íí ť ť Ť Íť Ť Í ťí É í í í ť í š á

More information

MANAGING CUSTOMER RELATIONSHIPS IN PRIVATE HEALTH CARE FACILITIES - A STUDY WITH REFERENCE TO GREATER NOIDA CITY OF UTTAR PRADESH

MANAGING CUSTOMER RELATIONSHIPS IN PRIVATE HEALTH CARE FACILITIES - A STUDY WITH REFERENCE TO GREATER NOIDA CITY OF UTTAR PRADESH www.sjm06.com Serbian Journal of Management 6 (1) (2011) 27-42 Serbian Journal of Management MANAGING CUSTOMER RELATIONSHIPS IN PRIVATE HEALTH CARE FACILITIES - A STUDY WITH REFERENCE TO GREATER NOIDA

More information

MARITIME SECURITY EDUCATION AND TRAINING EXPANDING ТНЕ ROLE OF IMO AND STCW

MARITIME SECURITY EDUCATION AND TRAINING EXPANDING ТНЕ ROLE OF IMO AND STCW lnternational As.sociation of Maritime Universities AGA 10 MARITIME SECURITY EDUCATION AND TRAINING EXPANDING ТНЕ ROLE OF IMO AND STCW Fred Anstey, Marine lnstitute of Memorial U niversity of N ewf oundland

More information

The European Union Prize for Literature. Thirteen winning authors

The European Union Prize for Literature. Thirteen winning authors The European Union Prize for Literature Thirteen winning authors 2014 The European Union Prize for Literature Thirteen winning authors 2014 www.euprizeliterature.eu Table of Contents Forewords.... 5

More information

www.justicefornorthcaucasus.com Learn Circassian

www.justicefornorthcaucasus.com Learn Circassian www.justicefornorthcaucasus.com Learn Circassian www.justicefornorthcaucasus.com www.justicefornorthcaucasus.com Adige gushi'exer Circassian words Apere pichighu First part. English türkçe English türkçe

More information

The impact of EU accession on rights of national minorities in Romania Zhanarstanova, Maral

The impact of EU accession on rights of national minorities in Romania Zhanarstanova, Maral www.ssoar.info The impact of EU accession on rights of national minorities in Romania Zhanarstanova, Maral Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene

More information

Insurance market dynamics in 2014 by business lines

Insurance market dynamics in 2014 by business lines Insurance market dynamics in 2014 by business lines Type of insurance GPW, billion rubles % of growth 2013 2014 2014/2013 MOD insurance 212 307 218 554 2,9% Voluntary medical insurance 114 966 124 075

More information

ÄØ Ø ÊÚ ÓÒ ÅÖ ¾½ ¾¼¼½ ÓÑÑÒØ ÏÐÓÑ ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÀÖ ÐÖ ÌÖÙÒ ÓÖ ËÓÒÝÓÒ ÄÑ Ï ØÒ º ÕÙØ º ÖÓÚØ Ëº ÒÒ Åº ÖÒÒÒ Àº Ó º ÓÛÖÝ ÈºÙÐÖ Êº ÀÒРº ÀÖ ÐÖ º ÄÑÒÒ Åº ÅØÐÐ ÁºÈÒ ºÊ ÑÙ Ò

More information

ÈÖ ÓÚÖÝ ÓÒ ÓÖÒ ÜÒ ÅÖØ ÛØ ÖÒØÐÐÝ ÁÒÓÖÑ ÌÖÖ ÖÒ ÂÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ñ ØÖÑ Ò ÈÊ ÊÓÒÐ ÅÙ Ö ÑÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÊÓØØÖÑ ÈØÖ ËÓØÑÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ò ÈÊ ÁÖÑ ÚÒ ÄÙÛÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ì ÚÖ ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ Ì ÔÔÖ

More information

ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ý ÖØÓРͺ ÏÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒÒÑ ¹½ ½ ÅÒÒÑ ÛÖÓÒºÙÒ¹ÑÒÒѺ Ò ÅÖÙ ÒÐÙ ÎÖÒØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ¹½ ÅĐÙÒÒ ÑÖÙ ºÒÐÙÚÖÒغº ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒÚÙÐ ÑÓÖÐ ÞÖ ÒÒÖ Ý ÐØ Ò ÙÖÒ Ò ÑÓÒÓÔÓÐ

More information

ROLE AND IMPORTANCE OF KEY PERFORMANCE INDICATORS MEASUREMENT

ROLE AND IMPORTANCE OF KEY PERFORMANCE INDICATORS MEASUREMENT www.sjm06.com Serbian Journal of Management 6 (1) (2011) 63-72 Serbian Journal of Management ROLE AND IMPORTANCE OF KEY PERFORMANCE INDICATORS MEASUREMENT Dragana Velimirović a*, Milan Velimirović b and

More information

ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒ ÙÖÓÔÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÖÔÙ ÅÐÒ ÅÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÚ ÑÐÒÑÒÑкÓÑ ÖÒ ¾ ÂÒÙÖÝ ¾¼¼ ½ ½µ ¾µ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÛÓÖ ÒÐÝ Ø ÇÆÎÊË ÓÖ ÓÒÚÖÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ µ Û Ò ÓÙÒ Ò Ø Ç ÓÖÔÙ Ñ ÙÔ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÚÒ ÔØÖ Ó Ó³ ÒÓÚÐ ÁÐ ÒÓÑ ÐÐ

More information

ACVT Workshop Best practice in VET: Switzerland

ACVT Workshop Best practice in VET: Switzerland SWITZERLAND ra Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Swiss Confederation Federal Department of Economie Affairs, Education and Research EAER

More information

MODELLING THE DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION PROCESSES DIRECTION IN THE BAKING INDUSTRY

MODELLING THE DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION PROCESSES DIRECTION IN THE BAKING INDUSTRY MODELLING THE DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION PROCESSES DIRECTION IN THE BAKING INDUSTRY Tetyana Kublikova * Svetlana Stupak Abstract: The paper presents the characteristics of the economic interaction

More information

SURVEILLANCE REPORT. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe. www.ecdc.europa.eu www.euro.who.int

SURVEILLANCE REPORT. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe. www.ecdc.europa.eu www.euro.who.int SURVEILLANCE REPORT Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 214 www.ecdc.europa.eu www.euro.who.int Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 214 Tuberculosis surveillance and monitoring

More information

ÓÒØÜع ÔÔÖÓ ÓÖ ÅÓÐ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÄÙØÓ ÆÙÖÓÓ ÁÖº ŵ ź˺ ÂÑ ÓÓµ Ì ÙÑØØ Ò ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ËÓØÛÖ ÒÒÖÒ ÅÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÖ ¾¼¼½ ÐÖØÓÒ Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÑØÖÐ ØØ Ò ÔØ ÓÖ

More information

A UT O R O y TE A JB. ^ете ' ея;е ;её^бдет^е вц-е :^е е е 5' &m^: H.:UT;s-'B~-б :ei-pj:вц еє.е >:е еэ-еэ^-ех,ещ.^е е ^етеэ

A UT O R O y TE A JB. ^ете ' ея;е ;её^бдет^е вц-е :^е е е 5' &m^: H.:UT;s-'B~-б :ei-pj:вц еє.е >:е еэ-еэ^-ех,ещ.^е е ^етеэ A UT O R O y TE A JB ^ете ' ея;е ;её^бдет^е вц-е :^е е е 5' &m^: H.:UT;s-'B~-б :ei-pj:вц еє.е >:е еэ-еэ^-ех,ещ.^е е ^етеэ ENQUtf i>h6alaflll Ve: pf^at dossier d'cnttosee prfafttwe 4 a deljwffen d'udliii

More information

SPACE-TIME ASSUMPTIONS BEHIND NP-HARDNESS OF PROPOSITIONAL SATISFIABILITY

SPACE-TIME ASSUMPTIONS BEHIND NP-HARDNESS OF PROPOSITIONAL SATISFIABILITY Mathematical Structures and Modeling 2014. N. 1(29). PP. 13 30 UDC 510.5 SPACE-TIME ASSUMPTIONS BEHIND NP-HARDNESS OF PROPOSITIONAL SATISFIABILITY O. Kosheleva, Ph.D. (Math.), Associate Professor, e-mail:

More information

Ê ½µ ¼»¼»¼½ ÓÑÔÙØÖ ËÒ»ÅØÑØ ½ Ô Ê Ö ÊÔÓÖØ Ì ÈÊËÍË ËÝ ØÑ ÖØØÙÖ ÖØ ÈØÞÑÒÒ ½ ÂÑ ÊÓÖÒ ¾ Ö ØÒ ËØÐ ½ ÅÐ ÏÒÖ ¾ ÖÒ ÏÖ ½ ÍÒÚÖ ØØ ËÖÐÒ ÁÑ ËØØÛÐ ¹½¾ ËÖÖÒ ÖÑÒÝ ßÔØÞÑÒÒ ØÙÐÐ ºÙÒ¹ º ¾ ÁÅ ÙÖ Ê Ö ÄÓÖØÓÖÝ ËÙÑÖ ØÖ À¹¼ Ê

More information

Ì ÈÒÒ ÝÐÚÒ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ì ÖÙØ ËÓÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓËØØ Ø ËÌÊÌÁË ÇÊ Ì ÆÄËÁË ÏÁÌÀ ÌÏÇ ÌÈË Ç ÅÁËËÁÆ ÎÄÍË Ì Ò ËØØ Ø Ý ÇÖ ÀÖÐ ¾¼¼ ÇÖ ÀÖÐ ËÙÑØØ Ò ÈÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ÙÙ Ø ¾¼¼ Ì Ø Ó ÇÖ ÀÖÐ

More information

homefile Flagship Telecare flagship personal alarm service service right - first time a guide to your new home telecare

homefile Flagship Telecare flagship personal alarm service service right - first time a guide to your new home telecare homefile a guide to your new home Flagship Telecare personal alarm service service right - first time flagship telecare If you have difficulty reading information we send to you we can provide you with

More information

ÀÖÖÐ ÈÐÑÒØ Ò ÆØÛÓÖ Ò ÈÖÓÐÑ ËÙÔØÓ Ù Ñ ÅÝÖ ÓÒ Ý ÃÑ ÅÙÒÐ Þ ÅÝ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ø Ö Ø ÓÒ ØÒعÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÝÖ ÒØÛÓÖ Ò ÔÖÓÐÑ º Ï Ò Ý ÑÓÐÒ ÖÖÐ Ò ÛÖ Ö ÔÐ Ò ÐÝÖ Ò ÐÝÖ Ø Ü ÔÖÒØ Ó Ø ÑÒ ÓÙÒ Ñ ÖØ µº

More information

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Î ÙÐÐÝ ËÒ ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ËйÖÚÒ Ö ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØØ ÐØÖÓØÒ Ö ÊÙÖ¹ÍÒÚÖ ØØ ÓÙÑ ÖÒ ÈØÞÓÐ ËØÙØØÖØ»ÓÙÑ ËÔØÑÖ ¾¼¼¼ ÊÖÒØÒ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÏÖÒÖ ÚÓÒ ËÐÒ ÁÒ ØØÙØ Ö ÆÙÖÓÒÓÖÑØ ÄÖ ØÙÐ

More information

Settlement system structure of the Kaliningrad Region: history and current processes

Settlement system structure of the Kaliningrad Region: history and current processes Settlement system structure of the Kaliningrad Region: history and current processes III Congress of Lithuanian geographers Vilnius, 2014-09-26 Dr. Andrey Levchenkov Baltic federal university (Kaliningrad)

More information

European Business Association

European Business Association European Business Association Ukrainian Generation Sector Calls for Significant Investments to Comply with Environmental Standards International obligations of Ukraine, mg m 3 2010 actual Order of the

More information

Å Ò Ñ ÒØ Ö Ø ØÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ú Æ ØÛÓÖ Ð ÒϺ ÓÒ Â Ñ Èº ºËØ Ö ÒÞ Ñ Ñ Ò Ð Ü Ò ÖκÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓÙ ÆÌ ÒÓÐÓ Î Ö ÞÓÒ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝÝ ¼ÂÙÒ ¾¼¼ ÝØ ÊÄÙÒ ÖÓÒØÖ Ø ¼ ¼¾¹ ¹ ¹¼½ ½º Ì ÛÓÖ Û ÔÓÒ ÓÖ ÝØ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ

More information

ÌÊÅ ÎÄÍ ÌÀÇÊ ÈÇÌÆÌÁÄ Æ ÄÁÅÁÌÌÁÇÆË Ë Æ ÁÆÌÊÌ ÊÁËà ÅÆÅÆÌ ÌÇÇÄ ÈÍÄ ÅÊÀÌË ÈÊÌÅÆÌ Ç ÅÌÀÅÌÁË ÌÀ ĐÍÊÁÀ ÈÙÐ ÑÖØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÅØÑØ Ø Ø ÌÀ ËÛ ÖÐ ÁÒ Ø¹ ØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ĐÙÖµ ÛÖ Ø Ò ÙÖÒ Ò ÒÒÐ ÑØÑع º À ÖÚ ÑØÑØ ÔÐÓÑ ÖÓÑ Ø

More information

ÅÓÖ Ð À Þ Ö ÁÒ ÙÖ Ò Ò ËÓÑ ÓÐÐÙ ÓÒ ÁÒ Ð Ð Ö Ò Ò ¹ØÓ Ð ÖØ Å Ö Ø Ú Ö ÓÒ Ù Ù Ø ½ Ì Ú Ö ÓÒ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ï ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ó Ò ÙÖ Ò Ò ÓÐÐÙ ÓÒº Æ ÒØ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò Ó ÐÓ º ÙØ Ø

More information

ELECTRIC-TECHNICAL PRODUCTS

ELECTRIC-TECHNICAL PRODUCTS 70 НПП «ELSTAN» 1a, Tiklanish street, Chirchik city, Tashkent region, Republic of Uzbekistan Tel.: (99870) 716-10-43 E-mail: nppelstan@mail.ru Fax: (99870) 716-10-78 www.elstan.net Pic. 1 Pic. 2 Pic. 3

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú Ê Ú Û Ó ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÞÞ Ø È Ñ Ö ÓÖÝ À Ö Ù Ù Ø ½ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ñ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ö Ú Û Ó Ú Ö ØÝ Ó ÒØ ÖÑ Ø ¹Ð Ú Ð ÖÓ ÓØ Ð Ò Ù Ø Ø Ú Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ý Ö º Ï Ð Ó Ö ÖÓ ÓØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù

More information

GAZPROMBANK GROUP Consolidated Financial Statements

GAZPROMBANK GROUP Consolidated Financial Statements Consolidated Financial Statements Year Ended 2013 Shareholding of the Bank 2013 2012 Non-State Pension Fund Gazfond * 49.65% 47.38% OAO Gazprom 35.54% 35.54% State Corporation Bank for Development and

More information

Ì ÈÖ Ò Ó ËØÖ ÔÔ ÅÓÖØ ¹ Ë ÙÖ Ø Â Ó ÓÙ ÓÙ Å ØØ Û Ê Ö ÓÒ Ê Ö ËØ ÒØÓÒ Ò ÊÓ ÖØ º Ï Ø Ð Û Â ÒÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Áǵ Ò ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒÐÝ Èǵ ØÖ ÔÔ ÑÓÖØ ¹ ÙÖ Ø Å Ëµ Ö Ö Ú Ø Ú ÙÖ Ø Û Ô Ý ÓÙØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÑÔÓÒ

More information

Ë ÓÒ Ð ØÝ Ò Ö ÙÐØÙÖ Ð ÓÑÑÓ ØÝ ÙØÙÖ Ö Ø Ò Ë Ö Ò Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ù Ò Ë ÓÓÐ ÊÓ Ò ÖÒ ÐÐ ½ ù½ ¼ Ö Ö Ö ÒÑ Ö Ì Ä ½ ½ ½ ¼¼ ¹Ñ Ð Óº º Ñ Ö ½ Ì ÙØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ ÐÔ ÙÐ Ø Ò ÖÓÑ Â Ô Ö ĐÙÐÓÛ Ò ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÖÓÑ

More information

ÆØÛÓÖ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ ÁÒØÖÒØ ÖØ ÜÔÖØÓÒ Ø ÙÙ Ø ¾¼¼¾ º ÓÖÐØØ ÉÇË ÁÒº ÁÖÚÒ ºÁº ÈÙÐÐÒ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Ëº ËÖÓÓ ÆÓÖØÐ ÆØÛÓÖ Íà ËØØ Ø Ó ÇÒ¹ÏÝ ÁÒØÖÒØ ÈØ ÐÝ ÖعÓÖÐØعËØØ Ø ¹Ó¹ÔعÐÝ ¹¼¼ºØÜØ ½ ËØØÙ Ó Ø ÅÑÓ Ì ÓÙÑÒØ

More information

ÔØ Ö Ê Ö ÓÐÓ Ý ÁÒ Ø ÔØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ ÔÖ ÒØ º Ì ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÒÓ Ø ÑÓ ÙÐ Û Ö Ø ÓÖÓÒ ÖÝ ØÖ ÑÓ Ð ÐÐ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Û Ò Ó Ò ÙØÓÑ Ø Ú Ð Ò ÐÝ Û Ø ÓÖÓÒ ÖÝ Ò Ó Ö ¹ Ô Ý Ñ º Ì ÔØ Ö Ò Û

More information

MACHINERY AND EQUIPMENT

MACHINERY AND EQUIPMENT РЕКЛАМА JVC «Uz CLAAS Agro» Grain Combain «DOMINATOR 130» Characteristics Engine Manfacturer Type Number/volume of cylinders Total power (by EWG 80/1296) Available capacity (by ECE R24) Fuel tank volume

More information

ÌÀ ÀÁ¹ÇÅÈÊÇÅÁË ÎÄÍ ÇÊ ÆÇÆßÌÊÆËÊÄ ÍÌÁÄÁÌ ÅË Ý Ù ØÚÓ ÖÒØÒÓ Ò ÂÓÖ Å Ó Ý ÏºÈº ͹Á º¼¼ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÁØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÖÓ¹ Ñ ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÓÖÑ

More information

AN ABSTRACT OF THE DISSERTATION FOR THE DEGREE OF PHILOSOPHY IN THE SCHOOL OF LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT

AN ABSTRACT OF THE DISSERTATION FOR THE DEGREE OF PHILOSOPHY IN THE SCHOOL OF LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT AN ABSTRACT OF THE DISSERTATION FOR THE DEGREE OF PHILOSOPHY IN THE SCHOOL OF LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT Rebecca Leigh Miller Banner (Name of Student) presented on April 17, 2008 Title: The Intercultural

More information

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes ËÐØÒ Ø ÊØ Ø ØÖÙØÓÒ ËÑ ÓÖ ËÙÖÚÚÐ ËØÓÖ ËÝ ØÑ ÂÝ Âº ÏÝÐ ÅÑØ ÐÓÐÙ ÎÝ ÈÒÙÖÒÒ ÅРϺ Ö ËÑ ÇÙÞ ÃÒ ÌÛ ÓÖÝ ÏÐÐÑ ÖÓÖÝ Êº ÒÖ ÈÖÔ Ãº ÃÓ Ð ÅÝ ¾¼¼½ Å͹˹¼½¹½¾¼ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈØØ ÙÖ È ½¾½ ØÖØ ËÙÖÚÚÐ

More information

ÅÁÌ ½ º ÌÓÔ Ò Ì Ë ÁÒØ ÖÒ Ø Ê Ö ÈÖÓ Ð Ñ ËÔÖ Ò ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ ½ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ Ö ÌÓÑ Ä ØÓÒ ËÖ ÇÑ Ö Ø ÑÓÒ Ï Ð ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ð Û ÐÐ Ù Ú Ö Ð Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ð ØÙÖ Û ÐÐ Ù ÀÓÛ Ô ÖØ ÙÐ

More information

Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence

Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence OLENA ZELIKOVSKA National University of Life and Environmental Sciences, Kyiv, Ukraine Cross-Cultural Communication as a Basis of Building Intercultural Competence The problems of intercultural communication

More information

ÁÆÎÆÌÇÊ ÇÆÌÊÇÄ ÍÆÊÌÁÆ ÅƵ ÑÒ ÙÒÖØÒ Ø ÊÒ ÎÖÒ Ó ÊÒ Ø Á ¼ ÈÊÇÍÌÁÇÆ ÈÄÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÙÒÖØÒ ÑÒµ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒÓÑ ÚÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØÐ ÚÖØÓÒ ÈÖÓÐÑ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÒÓÑÒ Ò Ø ÑÓÐ Ê Æ ÍÒÚÖ ØÝ Ø

More information

Ò Ñ Ö Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ï ÁÒØ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ý Å ÐÓ Ý Ú ØØ ÁÚÓÖÝ ºËº ÈÙÖ Ù ÍÒ Ú Ö Øݵ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ýµ ½ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò ÖØ Ð Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ Ó Ý Ò ÓÑÙØ Ö

More information

Ì È ÒÒ Ò ÌÖ Ò È Ö ËØÖÙØÙÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ä Ö ÓÖÔÙ Æ ÒÛ Ò Ù Ù¹ ÓÒ ÓÙ Å ÖØ È ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò È Ð ÐÔ È ½ ½¼ ÍË ÜÙ Ò Û ÒÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Ü Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÓÙ Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÑÔ ÐÑ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ØÖ Ø

More information

ежглеяис тгс йубеямгсеыс

ежглеяис тгс йубеямгсеыс 7671 ежглеяис тгс йубеямгсеыс тгс еккгмийгс дглойяатиас теувос деутеяо ая. жщккоу 613 9 апяикъоу 2008 апожасеис аяихл. 4113.237/02/28022008 йахояислэр ТЩПОУ ТОУ пистопоигтийощ пяэкгьгр ТГР ящпамсгр АПЭ

More information

Results-Based Management (RBM) Guiding Principles

Results-Based Management (RBM) Guiding Principles Results-Based Management (RBM) Guiding Principles INDEX 1. PREFACE... 4 2. BRIEF HISTORICAL BACKGROUND... 5 3. WHAT IS RBM?... 6 4. WHAT IS A RESULT?... 8 5. HOW TO FORMULATE AN EXPECTED RESULT?... 8 6.

More information

PERFORMANCE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN AN INTERNATIONALLY OPERATING COMPANY

PERFORMANCE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN AN INTERNATIONALLY OPERATING COMPANY www.sjm06.com Serbian Journal of Management 7 (1) (2012) 115-129 Serbian Journal of Management PERFORMANCE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN AN INTERNATIONALLY OPERATING COMPANY Abstract Ladislav Mura J.

More information

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÀÖ¹ÊйÌÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º ĺ ÄÙ ÈÖÓØ Å Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ØÖØ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑ ÙÐÒ ÓÒ ÒÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÙ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó Ø ÖØÖ

More information

Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ½ ÌÖ Ò Ò ÁÒØÖÓ ØÓ ÌË Ó Ð ØÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÜÔÐ Ò Ä Û Ó ÇÒ ÈÖ Ò Ö ØÖ ÐÙÐ Ø Ö ÔÐ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó ÓÒ ÜÔÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ö ØÖ Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ ËÔÓØ Ê Ø ÓÖÛ Ö Ê Ø Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ¾ ÇÖ

More information

ÔÔÖ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ËÝ ØÑ ËÒ ÎÓк ½ ÆÓº ¾¼¼¼ ÔÔº ¾ß º ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Û Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ÖÝÔØÓ ÈÖÓÒ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÓк º ÑØ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½º Ì ËÙÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÐÓ ÒÒ Å ÙØÒØØÓÒ Ó ÅÖ ÐÐÖ ÂÓ ÃÐÒ Ý ÈÐÐÔ

More information

ÕÙ ØÝ ÌÖ Ò Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÁÒÚ ØÓÖ ÌÓ ÖÓ ÓÖ ÆÓØ ØÓ ÖÓ Ì Ó Ø ÆÓÖÛ Ò È ØÖÓÐ ÙÑ ÙÒ º Ê Ò Æ ÆÓÖ Ò ÖÒØ ÖÒ Ö ÆÓÖ Ò Ò ÆÓÖÛ Ò Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ñ ÒØ ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ó Ø ØÓ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÒÚ ØÓÖ Ó ØÖ Ò ÕÙ ØÝ Ö Ó

More information

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping ÓÑÔÓ Ò Ò ÅÒØÒÒ Ï¹ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ½ Ò ÖÑ Å ¾ Ò ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ¾ Ò Ñ ÐÑÖÑ Ò ÂÑ Ö ½ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ËÓÙØ ÏÐ Ù ØÖÐ ÓÙÐÑ ºÙÒ ÛºÙºÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÙÖÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÍË ºÔÙÖÙºÙ ¾ ÔÖØÑÒØ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú ËØÙ Ý Ó ÌÛÓ ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÛ Ö È Ò Ì Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ð Ò ½ ÌÓ ÅÙÑ Ò Ò ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú ØÙ Ý Ó ØÛÓ ÓÔ Ò ÓÙÖ ØÖÓÒÓÑ

More information

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY REPORT OF THE 1995 ANNUAL MEETING EVES NATIONAL OFFICERS

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY REPORT OF THE 1995 ANNUAL MEETING EVES NATIONAL OFFICERS INIS-XA--013 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY XA9744462 REPORT OF THE 1995 ANNUAL MEETING OF EVES NATIONAL OFFICERS Experience and Feedback from Operation of the EVES Information Service IAEA Headquarters,

More information

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests ËØØËØÖÑ ËØØ ØÐ ÅÓØÓÖ Ó ÌÓÙ Ó Ø ËØÖÑ ÊÐ ÌÑ ÙÝÙ Ù Ë ÓÙÖØ Á ØØÙØ Ó ÅØÑØÐ Ë ÔÖØÑØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ë ÆÛ ÓÖ ÍÚÖ ØÝ ÝÙÝÙ ºÝÙºÙ ØÖØ Ó Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓØÓÖ Ø Ó ØÓÙ Ó ØÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÐ Ó Ñ Ó Ó ØѺ Á ØÓ ØÓ Ð ØÖÑ ØØ ¹ Ø Ù ÚÖ ØÖ

More information

Ø Ö ØÒ ÓÑÔ Ð Â Ú ÈÖÓ º ÓÒÒ Ø ÔÖÓÚ º Ø Þº µ ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑ Ø Ñ ÒÓÛ Ñ Ö Ó Â Ú Î ÖØÙ Ð Å Ò ÂÎÅ µ ÓÒ Â٠عÁÒ¹Ì Ñ ÂÁ̵ Ò ¹Ç ¹Ì Ñ Ç̵ ÓÑÔ Ð Ö Û Ø Óҹع Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ú Ò ÙÒØ Ò Ø Ö ÈÖÓ ÙØ ÖÙÒÒ Ò

More information

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona ÙÐØ Ø Ò Ë Ó ³ Ò ÒÝ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒ Ø Ò Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÒØ¹Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Å Ñ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ò ÂÙ Ò ÒØÓÒ Ó ÊÓ Ö Ù Þ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ù ÓØÓÖ Ò ÒÝ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÐÐ Ø ÖÖ Å ¾¼¼½

More information

ËØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ØÓÖÝ ØÒÕÙ Ò ÓØÛÖ º ź ÆÓÖÓÚ ÈÖ Ò ÙÔÔÐÑÒØ ØÓ Ø ÊÙ Ò ØÓÒ Ó ÄØØРʺºº ÊÙÒ ºº ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÏØ Å Ò Øº ÅÓ ÓÛ ÒÒ Ý ËØØ Ø ÔÔº ¹ ¾¹ ¾ ½½µ Ò ÊÙ Òµ ÈÖ ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÛØ Ñ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÐÑÓ Ø

More information

Corporate Ownership & Control / Volume 7, Issue 3, Spring 2010

Corporate Ownership & Control / Volume 7, Issue 3, Spring 2010 CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL КОРПОРАТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ Postal Address: Postal Box 36 Sumy 40014 Ukraine Tel: +380-542-698125 Fax: +380-542-698125 e-mail: alex_kostyuk@mail.ru alex_kostyuk@virtusinterpress.org

More information

Ê ÔÓÒ Ú Ì ÒÛ Ö Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ó Ö Ô Ø Ø Ý Ã ÒÒ Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ÔÔÖÓÚ Ô Ã ÒÒ Ø Ò

More information

ттгт ци тг цсс пястсгс цсгс TELOS

ттгт ци тг цсс пястсгс цсгс TELOS пепистги ягтгр сг хети епистг тг епистггс упцист гисс пхг еусгс и диеияисгс ттгт ци тг цсс пястсгс цсгс TELOS цв цв applefi евfl г, ж 1994 пепистги ягтгр сг хети епистг тг епистггс упцист гисс пхг еусгс

More information

ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ Ö¹ÁÒ Ò Ö ÂÓ Ñ ÔÙØݵ Ø ØÖ ½ ¼ ¼ À Ò È ÓÒ ¼¾ ½¹ ¹½½¼¼ Ü ¼¾ ½¹ ¹ ¹Å Ð Ò Ö Ó Ñ ÖÒÙÒ ¹ Ò Ñ Ø «È ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ ÔйÁÒ Ò Ö Ó«Ö¹ÁÒ ÍÐÖ ÓÖ ÓÐØ

More information

Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÁË ÆÁ ˵ Ë Öº Ð º Ò Ö º ÚÓк ½ ÆÓº ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ½ ¹ ½ ÐÓ Ò Ò ÅÙÐØ ¹ ÀÞ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÎÓ Ò º Ç ÐÓ Þ ÁÒÚ Ø È Ô Ö ØÖ Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÐÓ Ò Ò Ò Ó ÐÓ ØÓÖ Ð Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ º ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ó Ô¹ ÓÔ ÜÔÐ Ò Û ÐÐ Ø

More information

universe nonself self detection system false negatives false positives

universe nonself self detection system false negatives false positives Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÖØ Ð ÁÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ËØ Ú Ò º ÀÓ Ñ ÝÖ ½ Ò Ëº ÓÖÖ Ø ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÆÅ Ð ÙÕÙ ÖÕÙ ÆÅ ½ ½ ¾ Ë ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ½ ÀÝ È Ö ÊÓ Ë ÒØ ÆÅ ¼½ ØÖ Ø Ò ÖØ Ð ÑÑÙÒ Ý Ø Ñ ÊÌÁ˵ Ö Û ÒÓÖÔÓÖ Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓÔ

More information

1501-04-04-03-02:2009 HELLENIC CHNICAL SPECIFICATION. Sanitary ware for disabled persons. ежглеяис тгс йубеямгсеыс (теувос еутеяо) 32199

1501-04-04-03-02:2009 HELLENIC CHNICAL SPECIFICATION. Sanitary ware for disabled persons. ежглеяис тгс йубеямгсеыс (теувос еутеяо) 32199 ежглеяис тгс йубеямгсеыс (теувос еутеяо) 32199 2009-12-23 ICS 93160 1501-04-04-03-022009 H HELLENIC CHNICAL SPECIFICATION Sanitary ware for disabled persons 7 313 111 45 32200 ежглеяис тгс йубеямгсеыс

More information

Client URL. List of object servers that contain object

Client URL. List of object servers that contain object ÄÓ Ø Ò ÓÔ Ó Ç Ø Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙ Ã Ò Ö Ù Ã Ø Ïº ÊÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÙÖ ÓÑ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ö Ò Ò ÖÓ ÙÖ ÓѺ Ö Â Ñ Ïº ÊÓ ÖØ Ö Ò Ì Ð ÓÑ ß Æ Ì Á Ý Ð ÅÓÙÐ Ò ÙÜ Ö Ò ØÖ Ø ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ù Ú Ö Ð Ý Ò Ò ¹

More information