นานาสาระ : ภารก จการส งเสร มจ ตส ำน ก

Size: px
Start display at page:

Download "นานาสาระ : ภารก จการส งเสร มจ ตส ำน ก"

Transcription

1 เร องน าร เก ยวก บผ ตรวจการแผ นด น นานาสาระ : ภารก จการส งเสร มจ ตส ำน ก ส ภรณ ย งวรการ 1 1 น กว ชาการอาว โสระด บส ง ส ำน กส งเสร มมาตรฐานจร ยธรรม ส ำน กงานผ ตรวจการแผ นด น

2 ตามท ฉบ บท แล ว ได กล าวไปเบ องต นเก ยวก บ การด ำเน นงานด านจร ยธรรมของผ ตรวจการแผ นด น ว าม ท งส น 3 ประการ ได แก 1. เสนอแนะหร อให ค ำแนะน ำในการ จ ดท ำหร อปร บปร งประมวลจร ยธรรมของผ ด ำรง ต ำแหน งทางการเม อง ข าราชการ และเจ าหน าท ของร ฐแต ละประเภท 2. ส งเสร มให ผ ด ำรงต ำแหน งทางการเม อง ข าราชการ และเจ าหน าท ของร ฐม จ ตส ำน กในด าน จร ยธรรม 3. รายงานการกระท ำท ม การฝ าฝ น ประมวลจร ยธรรม เพ อให ผ ท ร บผ ดชอบในการ บ งค บการให เป นไปตามประมวลจร ยธรรม ด ำเน นการ บ งค บให เป นไปตามประมวลจร ยธรรม โดยได เล าถ ง ค ำว า ประมวลจร ยธรรม ให ได ทราบก นแล ว ว าม ความเป นมาอย างไร และม ความส ำค ญอย างไร ส ำหร บฉบ บน จะมาเล าถ งการด ำเน นงานด านการ ส งเสร มจ ตส ำน กด านจร ยธรรมให แก ผ ด ำรงต ำแหน ง ทางการเม อง ข าราชการ และเจ าหน าท ของร ฐ ซ งส ำน กงานผ ตรวจการแผ นด นได ด ำเน นโครงการ ส งเสร มจ ตส ำน กด านจร ยธรรมให แก กล มเป าหมาย ท ง 3 กล มท ก ำหนดไว แต ผ ตรวจการแผ นด นพ จารณา แล วเห นว าเพ ยงแค 3 กล มน อาจย งไม เพ ยงพอ จ งได ก ำหนดกล มเป าหมายเฉพาะในด านการส งเสร ม จร ยธรรมเพ มเต มเป นพ เศษอ ก 6 กล มสถาบ น ได แก สถาบ นครอบคร ว / ศาสนา / การศ กษา / การเม อง การปกครอง / ส อมวลชน และกล มเคร อข าย ท งน เพ อให เก ดการส งเสร มจร ยธรรมท ครอบคล ม เหมาะสม เพราะท กภาคส วนม ความเก ยวพ นก น ไม สามารถ ส งเสร มเฉพาะกล มใดกล มหน งให เก ดผลอย างม ประส ทธ ภาพได ส ำน กส งเสร มมาตรฐานจร ยธรรม จ งด ำเน น ก จกรรม / โครงการเก ยวก บการส งเสร มจ ตส ำน ก ด านจร ยธรรม ในกล มเป าหมายต าง ๆ มาโดยตลอด ท งท จ ดท ำเอง ร วมม อก บหน วยงานท ร บผ ดชอบ รวมถ งการไปร วมก จกรรมด านจร ยธรรมของ หน วยงานร ฐอ น ๆ ซ งในฉบ บน ขอเสนอโครงการ ท ได จ ดท ำให แก กล มข าราชการคร ท เร ยกว า โครงการพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบด านค ณธรรม จร ยธรรม ซ งเป นโครงการท ประสบผลส ำเร จและ ได ร บการตอบร บเป นอย างด และได ขยายผลไปส โครงการพ ฒนาโรงเร ยนค ณธรรม จร ยธรรม ในโครงการกองท นการศ กษา สำ น กงานผ ตรวจการแผ นด น 125

3 :: โครงการพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบด านค ณธรรม จร ยธรรม :: ส บเน องจากว าสถาบ นการศ กษาม ความ ส ำค ญอย างย งท จะเป นจ ดเช อมโยงในการปล กและ ปล กจ ตส ำน กด านค ณธรรมจร ยธรรม เพราะเป น ศ นย กลางของช มชน อ กท งข าราชการคร เป น องค ประกอบส ำค ญในการพ ฒนาล กษณะ อ นพ งประสงค ให เก ดข นในเด กและเยาวชนด วยการ ปล กจ ตส ำน กด านค ณธรรมและจร ยธรรม ด งน น การปล กจ ตส ำน กให ก บข าราชการคร จ งควรด ำเน นการ ค ขนานไปก บการปล กจ ตส ำน กด านค ณธรรมจร ยธรรม ให ก บเด กและเยาวชน และต องอาศ ยการม ส วนร วม ของท กฝ ายท เก ยวข องท งจากบ าน โรงเร ยน และส งคม ส ำน กงานผ ตรวจการแผ นด นร วมม อก บ ศ นย ค ณธรรม (องค การมหาชน) และโรงเร ยน บางม ลนากภ ม ว ทยาคม จ งหว ดพ จ ตร ด ำเน นการ จ ดท ำ โครงการพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบด าน ค ณธรรม จร ยธรรม ข น เพ อปล กฝ งจ ตส ำน กด าน จร ยธรรมให ก บเด ก เยาวชน พร อมก บปล กจ ตส ำน ก ให ก บข าราชการคร ในโรงเร ยน และพ ฒนาโรงเร ยน บางม ลนากภ ม ว ทยาคม จ งหว ดพ จ ตร ให เป น โรงเร ยนต นแบบด านค ณธรรม จร ยธรรม โดย ล กษณะของโรงเร ยนต นแบบด านค ณธรรมจร ยธรรม น ม ความสอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ.ศ แต จะม งเน นท การจ ดก จกรรม พ ฒนาผ เร ยน ได แก ก จกรรมช มน ม / ชมรม และ ก จกรรมเพ อส งคม / สาธารณประโยชน โดยให เป น ก จกรรมท พ ฒนาการส งเสร มจ ตส ำน กด านค ณธรรม จร ยธรรมของคร และน กเร ยน ซ งจะต องร วมก นท ำ ก จกรรมค ณธรรม เร ยกว า โครงงานค ณธรรม กระบวนการพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบด าน ค ณธรรม จร ยธรรม ได เร มด ำเน นการต งแต เด อน ก นยายน 2553 โดยก ำหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาไว 3 ด าน ได แก การพ ฒนาคร การพ ฒนาน กเร ยน และ การพ ฒนาสภาพแวดล อมท เอ อต อการปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม โดยม งส เป าหมายเช งค ณธรรม 3 ด าน ค อ ซ อส ตย ร บผ ดชอบ พอเพ ยง และม 6 กล ม โครงงานค ณธรรมหล กเป นต วข บเคล อน เร ยกส น ๆ ว า ย ทธศาสตร เม อด ำเน นการครบ 1 ป โรงเร ยนบางม ลนากภ ม ว ทยาคม ได พ ฒนามาเป น โรงเร ยนต นแบบด านค ณธรรม จร ยธรรม ได ร บการ ประเม นผลจากน กว จ ยศ นย ค ณธรรม (องค การ มหาชน) และส ำน กงานผ ตรวจการแผ นด น โดยใช CIPPI Model ม ผลส มฤทธ อย ในระด บ ด (78.91%) ในส วนของการประเม นค ณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ ) โรงเร ยนบางม ลนาก ภ ม ว ทยาคม ม ผลคะแนนรวมท กต วบ งช ร อยละ กล าวค อ ม ผลการประเม นอย ในระด บ ค ณภาพ ด และได ร บการร บรองมาตรฐาน การศ กษา ม จ ดเด น ค อ ผ เร ยนม อ ตล กษณ ด าน ความซ อส ตย ม ความร บผ ดชอบ ม ความพอเพ ยง รวมท งสถานศ กษาม จ ดเน น จ ดเด น เป นโรงเร ยน ต นแบบด านค ณธรรม จร ยธรรม 126 ป ท 7 ฉบ บท 1 มกราคม - ม ถ นายน 2557

4 หล งจากท ได ด ำเน นโครงการพ ฒนาโรงเร ยน ต นแบบด านค ณธรรม จร ยธรรม จนประสบผลส ำเร จ ส ำน กงานผ ตรวจการแผ นด นได ส งมอบองค ความร กระบวนการพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบด านค ณธรรม จร ยธรรมให ก บผ แทนส ำน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศ กษาธ การ เม อเด อนมกราคม 2556 เพ อน ำไปประย กต ใช พ ฒนา โรงเร ยนอ น ๆ ท วประเทศ โดย สพฐ. ย นด ให ความร วมม อก บส ำน กงานผ ตรวจการแผ นด น โดยมอบหมายให ส ำน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ด การศ กษา ส งก ด สพฐ. เป นผ ร บผ ดชอบด ำเน นการ :: โครงการพ ฒนาโรงเร ยนค ณธรรม จร ยธรรม ในโครงการกองท นการศ กษา :: พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ได พระราชทานเง นส วนพระองค ให จ ดต ง โครงการ กองท นการศ กษา เพ อพระราชทานแก เด กท วไป และทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ ให พลเอกเปรม ต ณส ลานนท ประธานองคมนตร เป นประธาน โครงการกองท นการศ กษา โดยม เป าหมาย ค อ เพ อสร างคนด ส ส งคม โดยในป พ.ศ คณะกรรมการบร หารโครงการกองท นการศ กษาและ คณะ น ำโดยพลเอกส รย ทธ จ ลานนท องคมนตร (พร อมด วยองคมนตร อ ก 5 ท าน) ให ความสนใจ เข าเย ยมชมศ กษาด งานโรงเร ยนต นแบบฯ เพ อน ำ แนวทางการพ ฒนาไปปร บใช ก บโรงเร ยนในโครงการ กองท นการศ กษา การด ำเน นโครงการกองท นการศ กษา ได น ำองค ความร การพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบด าน ค ณธรรม จร ยธรรม (บางม ลนากโมเดล) มาใช ก บ โรงเร ยนท ส ำน กราชเลขาธ การให การสน บสน น ช วยเหล อ โดยม หน วยงานร วมก นเป นภาค เคร อข าย ในการพ ฒนาโรงเร ยนค ณธรรม จร ยธรรม ในโครงการ กองท นการศ กษา ภายใต กรอบอ ำนาจหน าท และ ความร บผ ดชอบของหน วยงานภาค ซ งได ท ำบ นท ก ข อตกลงความร วมม อในการพ ฒนาโรงเร ยนใน โครงการกองท นการศ กษา สำ น กงานผ ตรวจการแผ นด น 127

5 กล มเป าหมายในการด ำเน นโครงการกองท น การศ กษา ค อ คณะผ บร หารส ำน กงานเขตพ นท การศ กษา ศ กษาน เทศก แต ละเขตพ นท ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา ซ งเป นไปตามกล ม เป าหมายในการด ำเน นงานส งเสร มจร ยธรรมของ ส ำน กงานผ ตรวจการแผ นด น ค อ กล มข าราชการ (คร ) ท จะต องเป นแบบอย างท ด ให แก เด กและ เยาวชน รวมถ งสถานศ กษาท จะต องเป นหน วยงาน หล กในการอบรม บ มเพาะเด กและเยาวชน ให ม พฤต กรรมท ด งาม พร อมท งสอดแทรก ปล กฝ ง เร องค ณธรรม จร ยธรรม ความด งามให ก บเด ก เพ อให สถานศ กษาเป นแหล งผล ตคนด ส ส งคมไทย ให มากข น ป จจ บ น โครงการกองท นการศ กษาได ด ำเน นงานไปแล วรวม 3 ร น ได แก ร นท 1 ด ำเน นงานเด อนต ลาคม ก นยายน 2556 จ ำนวน 20 โรง ในเขตพ นท ภาคกลาง ร นท 2 ด ำเน นงานเด อนพฤษภาคม เมษายน 2557 จ ำนวน 27 โรง ในเขตพ นท ภาคกลาง ร นท 3 ด ำเน นงานเด อนกรกฎาคม ม ถ นายน 2558 จ ำนวน 25 โรง ในเขตพ นท ภาคอ สานเหน อ อ สานใต และภาคใต นอกจากน ได ด ำเน นการพ ฒนาโรงเร ยนใน โครงการของศ นย โรงเร ยนค ณธรรม ม ลน ธ ย วสถ รค ณ ส ำน กงานทร พย ส นส วนพระมหากษ ตร ย จ ำนวน 27 โรง ในพ นท 3 จ งหว ด ได แก พ จ ตร ลพบ ร และ สระบ ร ท เร มพ ฒนาในเด อนเมษายน 2557 และได ลงนามในบ นท กข อตกลงความร วมม อระหว างม ลน ธ ย วสถ รค ณ ส ำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน ส ำน กงานผ ตรวจการแผ นด น ศ นย ค ณธรรม (องค การมหาชน) และมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เร อง การพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงให ก บสถานศ กษา เม อว นท 21 พฤษภาคม 2557 ท งน เพ อเป นการขยายผล วงกว างไปย งโรงเร ยนในท กระด บ ท กส งก ด และสถาบ นการอ ดมศ กษาท วภ ม ภาคของประเทศ โดยร วมม อก บหน วยงานภาค เคร อข ายในการเสร มสร าง จ ตส ำน กด านค ณธรรม จร ยธรรม เพ อพ ฒนาให สถาบ น การศ กษาเป นสถานท ในการอบรมบ มเพาะคนด เข าส ส งคมต อไป โครงการพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบด านค ณธรรม จร ยธรรม และ โครงการพ ฒนาโรงเร ยนค ณธรรม จร ยธรรม ในโครงการกองท นการศ กษา ท ได กล าวถ ง ในฉบ บน เป นเพ ยงภารก จหน งในการส งเสร มจร ยธรรม ให แก กล มเป าหมายท เป นข าราชการ (คร ) และ กล มเป าหมายพ เศษ (สถาบ นการศ กษา) เท าน น ในฉบ บหน าเราจะมาด ก นถ งภารก จในการส งเสร ม จร ยธรรมให แก กล มผ ด ำรงต ำแหน งทางการเม อง ท งระด บชาต และระด บท องถ น ท ส ำน กงานผ ตรวจ การแผ นด นได ด ำเน นงานมาในหลาย ๆ โครงการ ต ดตาม นานาสาระ : ภารก จการส งเสร มจ ตส ำน ก ด านจร ยธรรม ได ใหม ในฉบ บหน าคะ ** ขอขอบค ณข อม ลจากท มพ ฒนาโรงเร ยน ค ณธรรม จร ยธรรม ** 128 ป ท 7 ฉบ บท 1 มกราคม - ม ถ นายน 2557

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) ส งเสร มประชาธ ปไตย ค ณธรรม ความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด ด D. Democracy, Decency, Drug- กระทรวงศ กษาธ การ

แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) ส งเสร มประชาธ ปไตย ค ณธรรม ความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด ด D. Democracy, Decency, Drug- กระทรวงศ กษาธ การ แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) 3 ด D ส งเสร มประชาธ ปไตย ค ณธรรม ความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด Democracy, Decency, Drug- กระทรวงศ กษาธ การ แผนย ทธศาสตร ตามนโยบายสถานศ กษา 3 ด (3D) -----------------------

More information

แผนพ ฒนาความซ อตรงแห งชาต พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาความซ อตรงแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 พ.ศ. 2555-2559 จากการประช มสม ชชาค ณธรรมแห งชาต คร งท 5 ป งบประมาณ 2554 จ ดโดย ศ นย ค ณธรรม (องค การมหาชน) และ หน วยงานองค กรภาค ย ทธศาสตร 22 องค กร พ.ศ. 2555-2559 จากการประช มสม ชชาค ณธรรมแห งชาต คร งท

More information

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา ๑. ความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาไทยจะต องปฏ บ ต ม ๔ ประการ ค อ การจ ดการเร ยน การสอน การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน

More information

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว มลพณ ชยการ ศร ย าน เอกสารประกอบต วบ งช ท 12 การสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ สารบ ญ หน า คานา ก แนวความค ดและหล กการ 1 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ปร บปร งเอกสาร

ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานได ปร บปร งเอกสาร ได ปร บปร งเอกสาร แนวทางการเข ยนรายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาประจ าป ของ สถานศ กษา ใหม เพ อให สถานศ กษาม แนวทางการเข ยนรายงานพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาประจ าป ของสถานศ กษาท สอดคล องก บระบบการประก น ค ณภาพการศ กษาระด

More information

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ง ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร กล มย ทธศาสตร และแผน สป. ค าน า ตามท ส าน กงานปล ดกระทรวงศ

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ

การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ 1 การจ ดทาแผนและระบบการพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ : ร ปแบบ (Model) การพ ฒนาก ฬาเป นเล ศ ๔ ร ปแบบ ศ กด ชาย พ ท กษ วงศ คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา งานว จ ยน ได ร บการสน บสน นงบประมาณจากการก ฬาแห งประเทศไทย

More information

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ ~ 1 ~ รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ นโยบายท 10. การส งเสร ม การบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาล และการป องก น ปราบปรามการท จร

More information

รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน

รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/น กเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านภ ยยาเสพต ด 1-3 พฤษภาคม 2552 ณ ศ นย พ ฒนาจ ตเฉล มพระเก ยรต ว ดป าไทรงาม

More information

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ. 2546 ได ออกแบบเป นหล กส ตร ท เน นผลล พธ (Outcome based) ม งพ ฒนาปร ชาสามารถของน กศ กษาคร ให เป นคร ช นว ชาช พท ม ความสามารถในการจ

More information

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หน า ๒๒ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต (ฉบ

More information

ศ นย สถานศ กษาพอเพ ยง (Sufficiency School Center) Page 1

ศ นย สถานศ กษาพอเพ ยง (Sufficiency School Center) Page 1 ศ นย สถานศ กษาพอเพ ยง (Sufficiency School Center) Page 1 ความเป นมาของม ลน ธ ย วสถ รค ณ จดทะเบ ยนจ ดต งม ลน ธ เม อ 30 มกราคม 2557 คณะกรรมการดาเน นงาน นพ.เกษม ว ฒนช ย ประธาน นายกฤษณ กาญจนก ญชร รองประธาน

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ค ม อ การสรรหาและค ดเล อกสถานศ กษา เพ อร บรางว ลระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ป การศ กษา

ค ม อ การสรรหาและค ดเล อกสถานศ กษา เพ อร บรางว ลระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ป การศ กษา ค ม อ การสรรหาและค ดเล อกสถานศ กษา เพ อร บรางว ลระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยน ป การศ กษา 2558 ศ นย เฉพาะก จค มครองและช วยเหล อเด กน กเร ยน ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน

บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน 10 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 1 นโยบาย (ต วช ว ดท 1 4) บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน โรงเร ยนว ดเสด จได น าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาบ รณา 1.แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ การเป นนโยบายของโรงเร

More information

ค ม อร ปแบบการพ ฒนาการบร หารสถานศ กษาแบบบร หารตนเอง โดยใช ร ปแบบ TAWATS's Model โรงเร ยนสตร อ างทอง

ค ม อร ปแบบการพ ฒนาการบร หารสถานศ กษาแบบบร หารตนเอง โดยใช ร ปแบบ TAWATS's Model โรงเร ยนสตร อ างทอง ค ม อร ปแบบการพ ฒนาการบร หารสถานศ กษาแบบบร หารตนเอง โดยใช ร ปแบบ TAWATS's Model โรงเร ยนสตร อ างทอง นายธว ช ศร สว าง ผ อ านวยการโรงเร ยนสตร อ างทอง โรงเร ยนสตร อ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาอ างทอง

More information

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1 โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1. ช อโครงการ โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร

More information

www.kroobannok.com ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น

www.kroobannok.com ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น ประเภทผลงานนว ตกรรม รองผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม ระด บประถมศ กษา ผ เสนอผลงานนว ตกรรม นายหารศ ก ภาระห นต รองผ อานวยการชานาญการ

More information

โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------

โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------ -๑- โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------ ๑. หล กการและเหต ผล จากสถานการณ บ านเม องในห วงเวลาท ผ านมา ประเทศไทยประสบป

More information