นายว ทยา ฉายส วรรณ ประธานคณะกรรมการบร ษ ทฯ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นายว ทยา ฉายส วรรณ ประธานคณะกรรมการบร ษ ทฯ"

Transcription

1 นายว ทยา ฉายส วรรณ ประธานคณะกรรมการบร ษ ทฯ

2 นายไพบ ลย ศ ร ภาณ เสถ ยร ประธานคณะกรรมการบร หารและการลงท น และกรรมการกาหนดเกณฑ และประเม นผลการดาเน นงานของบร ษ ทฯ และพ จารณาค าตอบแทน

3 นายอมร เลาหมนตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภ บาล และสรรหา

4 พลตารวจตร ว ช ย ส งข ประไพ ประธานคณะกรรมการธรรมาภ บาล และสรรหา กรรมการบร หารความเส ยง และกรรมการกาหนดเกณฑ และประเม นผลการดาเน นงานของบร ษ ทฯ และพ จารณาค าตอบแทน

5 นายชน นทร ท นนโชต กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภ บาลและสรรหา และกรรมการบร หารความเส ยง

6 นายน พล ต งจ รวงษ ประธานคณะกรรมการบร หารความเส ยง และกรรมการบร หารและการลงท น

7 นายเอกช ย อ ตถกาญน นา กรรมการ

8 พ นเอกเปรมจ ร สย ธนไทยภ กด ประธานคณะกรรมการกาหนดเกณฑ และประเม นผลการดาเน นงานของบร ษ ทฯ และพ จารณาค าตอบแทนกรรมการบร หาร และการลงท น และกรรมการบร หารความเส ยง

9 นายชน นทร เชาวน น ร ต ศ ย กรรมการ

10 นายธ ชดา จ ตมหาวงศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภ บาลและสรรหา

11 นายจ ราย ทธ ร งศร ทอง กรรมการ และกรรมการผ อานวยการใหญ

12 WATER CHANGES EVERTHING การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ าป 2558 บมจ. จ ด ก า ร แ ล ะ พ ฒ น า ท ร พ ย า ก ร น า ภ า ค ต ะ ว น อ อ ก 25 เมษายน 2559 Because Water is life.

13 ระเบ ยบวาระท 1 เร องแจ งให ท ประช มทราบ A G M

14

15

16

17 แนะน าประว ต กรรมการ ผ อานวยการใหญ ช อ - นามสก ล : นายจ ราย ทธ ร งศร ทอง ตาแหน ง : กรรมการ ผ อานวยการใหญ การศ กษา : University of Texas at Austin Ph.D. Candidate สาขา Management Science And Information Systems The George Washington University ปร ญญาโท สาขา Operations Research สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ปร ญญาตร สาขา ว ศวกรรมคอมพ วเตอร ประสบการณ การทางาน ท ปร กษาร ฐมนตร กระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ สถานธนาน บาลกร งเทพมหานคร กรรมการ Christiani & Nielsen กรรมการ ธนาคารพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทย อ ปนายก สมาคมโทรคมนาคมแห งประเทศไทยในพระบรมราช ปถ มภ กรรมการผ จ ดการใหญ บร ษ ท กสท โทรคมนาคม จ าก ด (มหาชน) กรรมการผ จ ดการ บร ษ ทหล กทร พย บ วหลวง จ าก ด (มหาชน) รองกรรมการผ จ ดการ Lehman Brother ผ แทนประจ าประเทศไทย Enron International รองผ อานวยการ UBS Warburg ว ศวกรวางแผน Caltex Corporation สหร ฐอเมร กา

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 ผลประเม นการกาก บด แลก จการบร ษ ทจดทะเบ ยนไทย ประจาป IOD สร ปผลประเม นการก าก บด แลก จการบร ษ ทจดทะเบ ยนไทยประจ าป 2558 ซ งบร ษ ทฯ ม คะแนนอย ในเกณฑ ด เล ศ รายละเอ ยดด งน หมวด คะแนน ส ญล กษณ ความหมาย ภาพรวม 94 ด เล ศ จ จ ษ จ จ จ 100 จ ษ (IOD)

29

30 The ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 10 Countries

31 ASEAN Top 50 Publicly Listed Companies-Thailand ASEAN CG Scorecard 2015 By alphabetical order

32 ASEAN Top 2 Outstanding Achievement ASEAN CG Scorecard 2015 By alphabetical order

33

34

35

36

37

38

39 ระเบ ยบวาระท 2 เร องร บรองรายงานการประช มว สาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2558 A G M

40 ระเบ ยบวาระท 3 เร องร บทราบผลการด าเน นงานของบร ษ ทฯ ประจ าป 2558 A G M

41 ระเบ ยบวาระท 4 เร องพ จารณาอน ม ต งบแสดงฐานะการเง นและผลก าไรขาดท น ประจ าป 2558 A G M

42 ระเบ ยบวาระท 5 เร องพ จารณาอน ม ต จ ดสรรเง นก าไรประจ าป และ จ ายเง นป นผล A G M

43 ระเบ ยบวาระท 6 เร องพ จารณาแต งต งผ สอบบ ญช และค าตอบแทนผ สอบบ ญช ประจ าป 2559 A G M

44 หน งส อน ดประช มสาม ญผ ถ อห น ระเบ ยบวาระท 6 แจ งแก ไขรายช อผ สอบบ ญช ป 2558 รายช อผ สอบบ ญช ป 2558 เด ม นาย ว เช ยร ก งมนตร เลขท 3977 นาย ประส ทธ เย องศร ก ล เลขท 4174 นาย ส ดว ณ ป ญญาวงศ ข นต เลขท 3534 รายช อผ สอบบ ญช ป 2558 ท แก ไข น.ส. ส ข มาภรณ วงศ อร ยาพร เลขท 4843 นาย ประส ทธ เย องศร ก ล เลขท 4174 (คงเด ม) น.ส. วราภรณ วรธ ต ก ล เลขท 4474

45 ระเบ ยบวาระท 6 เร องพ จารณาแต งต งผ สอบบ ญช และค าตอบแทนผ สอบบ ญช ประจ าป 2559 A G M

46

47 ระเบ ยบวาระท 7 เร องพ จารณาแต งต งกรรมการแทนกรรมการท ออกตามวาระ A G M

48 กรรมการท ออกจากตาแหน งตามวาระ

49 กรรมการท ออกจากตาแหน งตามวาระ ค ณว ทยา ฉายส วรรณ ค ณน พล ต งจ รวงษ พลตารวจตร ว ช ย ส งข ประไพ พ นเอกเปรมจ ร สย ธนไทยภ กด

50 ประว ต ของบ คคลท ได ร บการเสนอช อ เป นกรรมการบร ษ ทฯ

51 ประว ต ของบ คคลท ได ร บการเสนอช อเป นกรรมการบร ษ ทฯ ช อ - นามสก ล : นายว ทยา ฉายส วรรณ ตาแหน ง : กรรมการ (กรรมการอ สระ) ประธานคณะกรรมการบร ษ ทฯ อาย : 61 ป ส ญชาต : ไทย การศ กษา : ปร ญญาโทศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต (พ ฒนาส งคม) สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร (น ด า) ปร ญญาตร ว ทยาศาสตรบ ณฑ ต (เกษตรศาสตร ) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร การฝ กอบรม : วปอ : TEPCOT 6 : บยป. 4 การอบรมจากสมาคมส งเสร ม สถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) : Role of the Chairman Program (RCP36 / 2015)

52 ประว ต ของบ คคลท ได ร บการเสนอช อเป นกรรมการบร ษ ทฯ ประสบการณ การทางาน ป จจ บ น ประธานคณะกรรมการ บร ษ ท จ ดการและพ ฒนาทร พยากรน าภาคตะว นออก จาก ด (มหาชน) ป จจ บ น ประธานคณะกรรมการ บร ษ ท ย น เวอร แซล ย ท ล ต ส จาก ด (มหาชน) ป จจ บ น ประธานคณะกรรมการ บร ษ ท เอ กคอมธารา จาก ด ป จจ บ น กรรมการ การไฟฟ านครหลวง (กฟน.) ป จจ บ น กรรมการ ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย ป จจ บ น กรรมการ บร ษ ท อะมานะฮ ล สซ ง จาก ด (มหาชน) ป จจ บ น สมาช กสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ผ ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ส าน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ รองอธ บด กรมการข าว ผ อานวยการส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ร กษาการในตาแหน ง รองอธ บด กรมการข าว

53 ประว ต ของบ คคลท ได ร บการเสนอช อเป นกรรมการบร ษ ทฯ ช อ - นามสก ล : นายน พล ต งจ รวงษ ตาแหน ง : กรรมการ (กรรมการอ สระ) อาย : 64 ป ส ญชาต : ไทย การศ กษา : ปร ญญาตร สถ ต ศาสตร และ Mini MBA มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การฝ กอบรม : หล กส ตรการบร หารระด บส ง (SEP / ศศ นทร ) หล กส ตรการบร หารธ รก จประก นว นาศภ ยระด บส ง (SITC / Switzerland) หล กส ตรการจ ดการและบร หารธ รก จประก นว นาศภ ย (SMP / Sweden) หล กส ตรการประก นอ คค ภ ยและว ศวกรรม (Philippines) หล กส ตรการประก นภ ยอ ปกรณ อ เลคโทรน กส (Munich / Germany) หล กส ตร วปอ การบร หารระด บส ง สถาบ นว ทยาการตลาดท น ร น 13 การอบรมจากสมาคมส งเสร ม สถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) : Director Certification Program ป 2545 : Director Certification Refresher Program ป 2551

54 ประว ต ของบ คคลท ได ร บการเสนอช อเป นกรรมการบร ษ ทฯ ประสบการณ การทางาน ป จจ บ น กรรมการ บร ษ ท นวก จประก นภ ย จาก ด (มหาชน) ประธานกรรมการบร หารบร ษ ท นวก จประก นภ ย จาก ด (มหาชน) กรรมการผ อานวยการ บร ษ ท นวก จประก นภ ย จาก ด (มหาชน) ท ปร กษา บร ษ ท ฟอลคอนประก นภ ย จาก ด (มหาชน) กรรมการในอน กรรมการอ คค ภ ย สมาคมประก นว นาศภ ย กรรมการในอน กรรมการภ ยเบ ดเตล ด สมาคมประก นว นาศภ ย

55 ประว ต ของบ คคลท ได ร บการเสนอช อเป นกรรมการบร ษ ทฯ ช อ - นามสก ล : พลตารวจตร ว ช ย ส งข ประไพ ตาแหน ง : กรรมการ (กรรมการอ สระ) อาย : 61 ป ส ญชาต : ไทย การศ กษา : ปร ญญาตร น ต ศาสตร บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยศร ปท ม ปร ญญาโท พ ฒนบร หารศาสตร (พ ฒนาส งคม) สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร : หล กส ตรการบร หารงานภาคร ฐ และกฎหมายมหาชน สถาบ นพระปกเกล า (ปรม.ร นท 6) หล กส ตรผ บร หารระด บส งด านการบร หารพ ฒนาเม อง (มหานคร ร น 2) หล กส ตรโรงเร ยนผ กาก บ ร นท 35 หล กส ตรการบร หารงานตารวจข นส ง ร นท 25 การฝ กอบรม การอบรมจากสมาคมส งเสร ม สถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) : Risk Management Program RMP 6 / 2015

56 ประว ต ของบ คคลท ได ร บการเสนอช อเป นกรรมการบร ษ ทฯ ประสบการณ การทางาน ป จจ บ น กรรมการ บมจ.จ ดการและพ ฒนาทร พยากรน าภาคตะว นออก 2557 รองจเรตารวจ ส าน กงานจเรตารวจ 2554 รองผ บ ญชาการนครบาล 2552 ผ บ งค บการตารวจนครบาล ผ บ งค บการตารวจนครบาล ผ บ งค บการตารวจนครบาล 2

57 ประว ต ของบ คคลท ได ร บการเสนอช อเป นกรรมการบร ษ ทฯ ช อ - นามสก ล : พ นเอกเปรมจ ร สย ธนไทยภ กด ตาแหน ง : กรรมการ (กรรมการอ สระ) อาย : 42 ป ส ญชาต : ไทย การศ กษา : ปร ญญาตร ว ศวกรรมอ ตสาหการ โรงเร ยนนายร อยพระจ ลจอมเกล า การอบรมจากสมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) : Risk Management Program RMP 6 / 2015

58 ประว ต ของบ คคลท ได ร บการเสนอช อเป นกรรมการบร ษ ทฯ ประสบการณ การทางาน ป จจ บ น กรรมการ บมจ.จ ดการและพ ฒนาทร พยากรน าภาคตะว นออก ป จจ บ น กรรมการ บมจ.ย น เวอร แซล ย ท ล ต ส 2557 นายทหารฝ ายเสนาธ การประจาผ บ งค บบ ญชากองท พบก กองบ ญชาการกองท พบก 2553 ผ บ งค บกองพ นทหารราบท 3 กองพลท 1 ร กษาพระองค 2552 ผ ช วยนายทหารย ทธการ กองย ทธการ กองท พน อยท ผ ช วยห วหน าฝ ายย ทธการ กองพลทหารราบท ผ บ งค บกองร อยกองบ ญชาการกองท พบกภาคท 1

59 ระเบ ยบวาระท 7 เร องพ จารณาแต งต งกรรมการแทนกรรมการท ออกตามวาระ A G M

60 ระเบ ยบวาระท 8 เร องพ จารณาค าตอบแทนและส ทธ ประโยชน แก คณะกรรมการ บร ษ ทฯ ประจ าป 2559 A G M

61 รายช อคณะกรรมการบร ษ ท

62 ค ณว ทยา ฉายส วรรณ

63 ค ณไพบ ลย ศ ร ภาณ เสถ ยร

64 ค ณอมร เลาหมนตร

65 พลตารวจตร ว ช ย ส งข ประไพ

66 ค ณน พล ต งจ รวงษ

67 ค ณชน นทร เชาวน น ร ต ศ ย

68 ค ณชน นทร ท นนโชต

69 พ นเอกเปรมจ ร สย ธนไทยภ กด

70 ค ณว รพงศ ไชยเพ ม

71 ค ณเอกช ย อ ตถกาญน นา

72 ค ณธ ชดา จ ตมหาวงศ

73 ค ณจ ราย ทธ ร งศร ทอง

74 WATER CHANGES EVERTHING การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจ าป 2558 บมจ. จ ด ก า ร แ ล ะ พ ฒ น า ท ร พ ย า ก ร น า ภ า ค ต ะ ว น อ อ ก 25 เมษายน 2559 Because Water is life.

75 ระเบ ยบวาระท 9 เร องพ จารณาอน ม ต ให บร ษ ทฯ ออกและเสนอขายห นก ในวงเง นรวมไม เก น 8,000 ล านบาท A G M

76 ระเบ ยบวาระท 10 เพ อการพ จารณาเร องอ นๆ A G M

77