82 ป ไทย ปร ญญาตร คณะเศรษฐศาสตร 18,865,668 ห น (18.998%)

Size: px
Start display at page:

Download "82 ป ไทย ปร ญญาตร คณะเศรษฐศาสตร 18,865,668 ห น (18.998%)"

Transcription

1 ประว ต กรรมการท ครบกาหนดออกตามวาระและได ร บการเสนอช อกล บเข าดารงตาแหน ง นายยงค ทร พย ทวยชน อาย ส ญชาต การศ กษา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 82 ป ไทย ปร ญญาตร คณะเศรษฐศาสตร ตาแหน งในบร ษ ท ประธานกรรมการ ว นท ได ร บการแต งต งเป นกรรมการบร ษ ท 1 เมษายน 2547 การถ อห น/ส ดส วนจานวนห นท ม (ณ ว นท 29 ธ นวาคม 2557) ประว ต การทางาน 18,865,668 ห น (18.998%) บร ษ ทจดทะเบ ยน 24 ส งหาคม 2547 ป จจ บ น ประธานกรรมการ ก จการอ นท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน 2532 ป จจ บ น ประธานกรรมการ บร ษ ท เซค นโฮมร สอร ท จ าก ด การดารงตาแหน งในก จการท แข งข นหร อเก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ท ประว ต การทาผ ดกฎหมายในระยะ 10 ป ท ผ านมา - ไม ม

2 ล กษณะความส มพ นธ การเป นญาต สน ทก บผ บร หาร/ผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ท/บร ษ ทย อย - ม - บ ดา นายกฤษดา ทร พย ทวยชน บ ดา นางนภาพร ว มลอน พงษ การม ส วนได เส ยก บบร ษ ท/บร ษ ทใหญ /บร ษ ทย อย/บร ษ ทร วม หร อ น ต บ คคลท อาจม ความข ดแย งในป จจ บ น หร อในช วง 2 ป ท ผ านมา 1. เป นกรรมการท ม ส วนร วมในการบร หารงาน พน กงาน ล กจ าง หร อท - ไม เป น - ปร กษาท ได ร บเง นเด อนประจ า 2. เป นผ ให บร การทางว ชาช พ (เช น ผ สอบบ ญช ท ปร กษากฎหมาย) - ไม เป น - 3. ม ความส มพ นธ ทางธ รก จท ม น ยสาค ญ อ นอาจม ผลทาให ไม สามารถทาหน าท ได อย างอ สระ การเข าร วมประช มในป 2557 ประช ม จานวนคร งท เข าประช ม/ จานวนคร งประช มท งหมด ค ดเป นร อยละ - การประช มคณะกรรมการ 7/ การประช ม สาม ญผ ถ อห นประจ าป / การประช มว สาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2557 1/ การประช มคณะกรรมการตรวจสอบ การประช มคณะกรรมการ ก าก บด แลก จการและสรรหา - - ประเภทกรรมการท เสนอแต งต ง ประธานกรรมการ

3 ประว ต กรรมการท ครบกาหนดออกตามวาระและได ร บการเสนอช อกล บเข าดารงตาแหน ง นายปกรณ บร มาสพร อาย ส ญชาต 67 ป ไทย การศ กษา ปร ญญาโท ว ศวกรรมไฟฟ า จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ปร ญญาตร ว ศวกรรมไฟฟ า จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตาแหน งในบร ษ ท กรรมการบร หาร / ประธานกรรมการบร หาร กรรมการผ ม อานาจลงนามผ กพ นบร ษ ทฯ ว นท ได ร บการแต งต งเป นกรรมการบร ษ ท 1 เมษายน 2547 การถ อห น/ส ดส วนจานวนห นท ม (ณ ว นท 29 ธ นวาคม 2557) การผ านหล กส ตรอบรม ประว ต การทางาน 52,149,490 ห น (12.102%) สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Directors Certification Program (DCP) ร น 17/2545 หล กส ตร Directors Certification Program Refresher Course (RE DCP) ร น 1/2548 สถาบ นว ทยาการตลาดท น หล กส ตร ว ทยาการตลาดท น (วตท.) ร น 3 สมาคมบร ษ ทจดทะเบ ยนไทย หล กส ตร Executive Development Program (EDP) ร น 1 บร ษ ทจดทะเบ ยน 24 ส งหาคม 2547 ป จจ บ น กรรมการบร หาร และประธานกรรมการบร หาร 21 เมษายน 2547 ป จจ บ น ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บร ษ ท พรพรหมเมททอล จ าก ด (มหาชน) 29 เมษายน 2540 ป จจ บ น ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอ สระ บร ษ ท เนช น ม ลต ม เด ย กร ป จ าก ด (มหาชน)

4 ก จการอ นท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน 19 พฤศจ กายน 2557 ป จจ บ น กรรมการสถาบ นไฟฟ าและอ เล กทรอน กส 23 เมษายน 2553 ป จจ บ น ประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท แอล แอนด อ โซล ดสเตท จ าก ด 15 มกราคม 2535 ป จจ บ น ประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท แอล แอนด อ แมน แฟคเจอร ง จ าก ด การดารงตาแหน งในก จการท แข งข นหร อเก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ท ประว ต การทาผ ดกฎหมายในระยะ 10 ป ท ผ านมา ล กษณะความส มพ นธ การเป นญาต สน ทก บผ บร หาร/ผ ถ อห นรายใหญ ของบร ษ ท/บร ษ ทย อย การม ส วนได เส ยก บบร ษ ท/บร ษ ทใหญ /บร ษ ทย อย/บร ษ ทร วม หร อ น ต บ คคลท อาจม ความข ดแย งในป จจ บ น หร อในช วง 2 ป ท ผ านมา 1. เป นกรรมการท ม ส วนร วมในการบร หารงาน พน กงาน ล กจ าง หร อท - ไม เป น - ปร กษาท ได ร บเง นเด อนประจ า 2. เป นผ ให บร การทางว ชาช พ (เช น ผ สอบบ ญช ท ปร กษากฎหมาย) - ไม เป น - 3. ม ความส มพ นธ ทางธ รก จท ม น ยสาค ญ อ นอาจม ผลทาให ไม สามารถทาหน าท ได อย างอ สระ การเข าร วมประช มในป 2557 ประช ม จานวนคร งท เข าประช ม/ จานวนคร งประช มท งหมด ค ดเป นร อยละ - การประช มคณะกรรมการ 7/ การประช ม สาม ญผ ถ อห นประจ าป / การประช มว สาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2557 1/ การประช มคณะกรรมการตรวจสอบ การประช มคณะกรรมการ ก าก บด แลก จการและสรรหา - - ประเภทกรรมการท เสนอแต งต ง กรรมการบร หาร / ประธานเจ าหน าท บร หาร กรรมการผ ม อานาจลงนามผ กพ นบร ษ ทฯ

5 ประว ต กรรมการท ครบกาหนดออกตามวาระและได ร บการเสนอช อกล บเข าดารงตาแหน ง นายบ ญเล ศ ขอเจร ญพร อาย ส ญชาต การศ กษา จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 71 ป ไทย ปร ญญาตร ว ศวกรรมไฟฟ า ตาแหน งในบร ษ ท ประธานกรรมการก าก บด แลก จการ สรรหา และค าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอ สระ ว นท ได ร บการแต งต งเป นกรรมการบร ษ ท 1 เมษายน 2547 การถ อห น/ส ดส วนจานวนห นท ม (ณ ว นท 29 ธ นวาคม 2557) การผ านหล กส ตรอบรมของ ประว ต การทางาน - ไม ม สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) ร น 5/2556 หล กส ตร Directors Certification Program (DCP) ร น 108/2551 หล กส ตร Director Accreditation Program (DAP) ร น 13/2547 บร ษ ทจดทะเบ ยน 24 ส งหาคม 2547 ป จจ บ น ประธานกรรมการก าก บด แลก จการและสรรหา กรรมการตรวจสอบ 2553 ป จจ บ น กรรมการตรวจสอบ บร ษ ท เอเช ยน อ นซ เลเตอร จ าก ด (มหาชน) ก จการอ นท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน รองผ ว าการไฟฟ าส วนภ ม ภาค การดารงตาแหน งในก จการท แข งข นหร อเก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ท - ไม ม

6 ประว ต การทาผ ดกฎหมายในระยะ 10 ป ท ผ านมา ล กษณะความส มพ นธ และ ข อม ลประกอบการพ จารณาเล อกต งกรรมการอ สระ ข อกาหนด ค ณสมบ ต ถ อห นในบร ษ ท ระบ จ านวนห นและส ดส วนของจ านวนห นท ม ส ทธ ออกเส ยง (ถ าม ) - ไม ได ถ อห นในบร ษ ท - ม ความส มพ นธ ในล กษณะด งต อไปน ก บบร ษ ท/บร ษ ทย อย/บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย งในช วง 2 ป ท ผ านมา เป นกรรมการท ม ส วนร วมในการบร หารงาน พน กงาน ล กจ าง หร อท ปร กษาท ได ร บ - ไม เป น เง นเด อนประจ า เป นผ ให บร การทางว ชาช พ เช น ผ สอบบ ญช ท ปร กษาทางการเง น หร อท ปร กษาทาง - ไม เป น กฎหมาย ม ความส มพ นธ ทางธ รก จท ม น ยสาค ญอ นอาจม ผลทาให ไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได อย างเป นอ สระ ม ความส มพ นธ ทางสายโลห ตหร อโดยการจดทะเบ ยนตามกฎหมายของกรรมการ, ผ บร หาร หร อผ ถ อห นรายใหญ ผ ม อานาจควบค ม หร อบ คคลท จะได ร บการเสนอให เป น ผ บร หารหร อผ ม อานาจควบค มของบร ษ ทหร อบร ษ ทย อย หมายเหต น ยามของกรรมการอ สระของบร ษ ทปรากฎในเอกสารแนบ 4 การเข าร วมประช มในป 2557 ประช ม จานวนคร งท เข าประช ม/ จานวนคร งประช มท งหมด ค ดเป นร อยละ - การประช มคณะกรรมการ 7/ การประช ม สาม ญผ ถ อห นประจ าป / การประช มว สาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2557 1/ การประช มคณะกรรมการตรวจสอบ 4/ การประช มคณะกรรมการ ก าก บด แลก จการและสรรหา 1/1 100 ประเภทกรรมการท เสนอแต งต ง กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าก บด แลก จการ สรรหา และค าตอบแทน กรรมการอ สระ

7 ประว ต กรรมการท ครบกาหนดออกตามวาระและได ร บการเสนอช อกล บเข าดารงตาแหน ง นายศ ภช ย ว ฒนางก ร อาย ส ญชาต 70 ป ไทย การศ กษา ว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยแครนฟ ลด อ งกฤษ ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเซอร เรย อ งกฤษ ตาแหน งในบร ษ ท กรรมการอ สระ ว นท ได ร บการแต งต งเป นกรรมการบร ษ ท 29 เมษายน 2552 การถ อห น/ส ดส วนจานวนห นท ม (ณ ว นท 10 ธ นวาคม 2557) การผ านหล กส ตรอบรม สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD) หล กส ตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 2/2549 หล กส ตร Audit Committee Program (ACP) 11/2549 หล กส ตร Directors Certification Program (DCP) 54/2548 ประว ต การทางาน บร ษ ทจดทะเบ ยน 29 เมษายน 2552 ป จจ บ น กรรมการอ สระ ก จการอ นท ไม ใช บร ษ ทจดทะเบ ยน 2552 ป จจ บ น ประธานก ตต มศ กด กล มอ ตสาหกรรมป โตรเคม สภาอ ตสาหกรรมแห ง ประเทศไทย ประธานกรรมการบร หาร บร ษ ท แอร พอร ต เนอสซ งโฮม จ าก ด กรรมการ และกรรมการบร หาร อ ตสาหกรรมพ ฒนาม ลน ธ การดารงตาแหน งในก จการท แข งข นหร อเก ยวเน องก บธ รก จของบร ษ ท ประว ต การทาผ ดกฎหมายในระยะ 10 ป ท ผ านมา - ไม ม

8 ล กษณะความส มพ นธ และ ข อม ลประกอบการพ จารณาเล อกต งกรรมการอ สระ ข อกาหนด ค ณสมบ ต ถ อห นในบร ษ ท ระบ จ านวนห นและส ดส วนของจ านวนห นท ม ส ทธ ออกเส ยง (ถ าม ) - ไม ได ถ อห นในบร ษ ท - ม ความส มพ นธ ในล กษณะด งต อไปน ก บบร ษ ท/บร ษ ทย อย/บร ษ ทร วม หร อน ต บ คคลท อาจม ความข ดแย งในช วง 2 ป ท ผ านมา เป นกรรมการท ม ส วนร วมในการบร หารงาน พน กงาน ล กจ าง หร อท ปร กษาท ได ร บ - ไม เป น เง นเด อนประจ า เป นผ ให บร การทางว ชาช พ เช น ผ สอบบ ญช ท ปร กษาทางการเง น หร อท ปร กษาทาง - ไม เป น กฎหมาย ม ความส มพ นธ ทางธ รก จท ม น ยสาค ญอ นอาจม ผลทาให ไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได อย างเป นอ สระ ม ความส มพ นธ ทางสายโลห ตหร อโดยการจดทะเบ ยนตามกฎหมายของกรรมการ, ผ บร หาร หร อผ ถ อห นรายใหญ ผ ม อานาจควบค ม หร อบ คคลท จะได ร บการเสนอให เป น ผ บร หารหร อผ ม อานาจควบค มของบร ษ ทหร อบร ษ ทย อย หมายเหต น ยามของกรรมการอ สระของบร ษ ทปรากฎในเอกสารแนบ 4 การเข าร วมประช มในป 2557 ประช ม จานวนคร งท เข าประช ม/ จานวนคร งประช มท งหมด ค ดเป นร อยละ - การประช มคณะกรรมการ 7/ การประช ม สาม ญผ ถ อห นประจ าป / การประช มว สาม ญผ ถ อห น คร งท 1/2557 1/ การประช มคณะกรรมการตรวจสอบ การประช มคณะกรรมการ ก าก บด แลก จการและสรรหา - - ประเภทกรรมการท เสนอแต งต ง กรรมการอ สระ

หน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558

หน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558 หน งส อเช ญประช มสาม ญผ ถ อห นประจ ำป 2558 บร ษ ท ค วท ซ เอนเนอร ย จ ำก ด (มหาชน) ว นอ งคารท 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห องบอลร ม 1 ช น 3 โรงแรม ด เอมเมอร ร ล ถนนร ชดาภ เษก ด นแดง กร งเทพมหานคร เลขท

More information

ประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2558 บมจ. ทร พย ศร ไทย

ประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2558 บมจ. ทร พย ศร ไทย ประช มสาม ญผ ถ อห นประจ าป 2558 บมจ. ทร พย ศร ไทย ว นอ งคารท 21 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห องพ ชรก ต ยาภา ม ลน ธ วช รเวชว ทยาล ยเฉล มพระเก ยรต อาคารเฉล มพระบารม 50 ป วาระท 1 ร บรองรายงานการประช มสาม

More information

การประช มสาม ญประจาป ผ ถ อห น คร งท 1/2558 ว นท 29 เมษายน 2558 ณ ห องกร งเทพ บอลร ม โรงแรม รอย ลซ ต

การประช มสาม ญประจาป ผ ถ อห น คร งท 1/2558 ว นท 29 เมษายน 2558 ณ ห องกร งเทพ บอลร ม โรงแรม รอย ลซ ต การประช มสาม ญประจาป ผ ถ อห น คร งท 1/2558 ว นท 29 เมษายน 2558 ณ ห องกร งเทพ บอลร ม โรงแรม รอย ลซ ต วาระท 1 พ จารณาร บรองรายงานการประช ม สาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 ความเห นคณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการเห

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.)

โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) ******************************** 1. หล กการและเหต ผล ส บเน องจากการปร บโครงสร างเพ อขยายขอบเขตอ านาจหน าท และบ รณาการงานของ ส วนราชการ และการปร บว ธ การบร

More information

การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 VINTAGE ว นศ กร ท 25 เมษายน 2557 เร มเวลา 14.00 น. ณ ห องประช ม ช น 1 บร ษ ท ว นเทจ ว ศวกรรม จาก ด (มหาชน)

การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 VINTAGE ว นศ กร ท 25 เมษายน 2557 เร มเวลา 14.00 น. ณ ห องประช ม ช น 1 บร ษ ท ว นเทจ ว ศวกรรม จาก ด (มหาชน) ว นศ กร ท 25 เมษายน 2557 เร มเวลา 14.00 น. 1 ณ ห องประช ม ช น 1 บร ษ ท ว นเทจ ว ศวกรรม จาก ด (มหาชน) การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 VINTAGE ข อม ลท วไป ส นส ด ณ 31 ธ นวาคม 2556 ท นจดทะเบ ยน 318,550,000

More information

รายละเอ ยดเก ยวก บกรรมการ ผ บร หาร ผ ม อ านาจควบค มของบร ษ ท และเลขาน การบร ษ ท

รายละเอ ยดเก ยวก บกรรมการ ผ บร หาร ผ ม อ านาจควบค มของบร ษ ท และเลขาน การบร ษ ท รายละเอ ยดเก ยวก บกรรมการ ผ บร หาร ผ ม อ านาจควบค มของบร ษ ท และเลขาน การบร ษ ท - เอกสารแนบ 1 - ช อ-สก ล/ต าแหน ง อาย ส ดส วน ค ณว ฒ ทางการศ กษา ประสบการณ ท างาน การผ านหล กส ตรอบรม/ส มมนา ท จ ดโดย 1.

More information

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น

แบบรายงาน ตส. 310 แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น แบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร มการลงท น ประจ าป พ.ศ. (รอบป บ ญช ท รายงาน เร มเด อน ป 25.. ถ ง เด อน.. ป 25.) ขอร บรองว า รายการตามแบบรายงานผลการด าเน นการของบร ษ ทท ได ร บการส งเสร

More information

ส าน กกรรมการผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการจ านวน 11 ท าน ด งน

ส าน กกรรมการผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการจ านวน 11 ท าน ด งน 9. การจ ดการ 9.1 โครงสร างการจ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 โครงสร างการบร หารของบร ษ ท ประกอบด วยคณะกรรมการท งหมด 5 ช ด ได แก คณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการบร หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค

More information

ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554

ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554 ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554 เร อง การต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ การร บจ างบร หารอาคารโรงแรมแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 และการขายอส

More information

รายงานประจำป 2557 / 2014 Annual Report

รายงานประจำป 2557 / 2014 Annual Report รายงานประจำป 2557 / 2014 Annual Report สารบ ญ 3 4 6 7 8 9 11 ข อม ลทางการเง น และโครงสร างรายได คำอธ บายและการว เคราะห ของฝ ายจ ดการ สารจากประธานกรรมการ กรรมการผ จ ดการ คณะกรรมการบร ษ ท ภาพรวมธ รก จ ประว

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร...พ.ศ... คณะ...มหาว ทยาล ย... ประจาป การศ กษา...ว นท รายงาน... รห สหล กส ตร... อาจารย ประจ าหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ 2 ป จจ บ น หมายเหต 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 อาจารย

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

บร ษ ทจดทะเบ ยนก บตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เม อว นท 6 มกราคม 2547

บร ษ ทจดทะเบ ยนก บตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เม อว นท 6 มกราคม 2547 หมำยเหต สำรบ ญ 1 ข อม ลท วไป 2 เกณฑ การจ ดทางบการเง นรวมระหว างกาล 3 รายการก บบ คคลหร อก จการท เก ยวข องก น 4 ล กหน การค า 5 เง นลงท นในบร ษ ทย อย 6 ท ด น อาคารและอ ปกรณ 7 ภาษ เง นได รอการต ดบ ญช 8 เจ

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

การจ ดท าผลงานทางว ชาการของอาจารย

การจ ดท าผลงานทางว ชาการของอาจารย การจ ดท าผลงานทางว ชาการของอาจารย ห วข อในการน าเสนอ การจ ดท าเอกสารประกอบการสอน /เอกสาร ค าสอน บทความทางว ชาการ ผลงานทางว ชาการในล กษณะอ น ต ารา การขอต าแหน งทางว ชาการ ข นตอนเตร ยมการสอน สาขาว ชาก าหนดต

More information

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555

ค าน า กรมพ ฒนาธ รก จการค า ส าน กบร หารการประกอบธ รก จของคนต างด าว กรกฎาคม 2555 ค าน า ด วยคณะกรรมการการประกอบธ รก จของคนต างด าวได เห นชอบตามข อเสนอ ของคณะอน กรรมการพ จารณาทบทวนค าร บรองเก ยวก บการถ ายทอดเทคโนโลย และแนวทาง ในการต ดตามการด าเน นงานถ ายทอดเทคโนโลย ให ปร บปร งแบบค าร

More information

รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ...

รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ... รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ.... ๑. หล กการและเหต ผล ซากผล ตภ ณฑ เคร องใช ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส จ ดเป นว ตถ อ นตรายประเภทท

More information

รายงานการประช มคณะกรรมการส งเสร มก จการมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา คร งท 7/2556 ว นพ ธท 14 ส งหาคม พ.ศ

รายงานการประช มคณะกรรมการส งเสร มก จการมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา คร งท 7/2556 ว นพ ธท 14 ส งหาคม พ.ศ [ 2-2 ] รายงานการประช มคณะกรรมการส งเสร มก จการมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา คร งท 7/2556 ว นพ ธท 14 ส งหาคม พ.ศ.2556 ณ ห องประช มอย ธยา อาเซ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา --------------------------------------------------

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ประสงค จะร บสม

More information

การจ ดท างบการเง นรวม

การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารเผยแพร เลขท อช. 6/2547 การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารฉบ บน จ ดท าโดย และ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาต และตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เผยแพร เม อว นท 15 พฤศจ

More information

6. ม.ล.พรรธนฉ ตร สว สด ว ฒน * กรรมการสมาคมฯ ประศาสน คร การ กรรมการสมาคมฯ

6. ม.ล.พรรธนฉ ตร สว สด ว ฒน * กรรมการสมาคมฯ ประศาสน คร การ กรรมการสมาคมฯ รายงานการประช มใหญ สาม ญประจาป 2556 สมาคมทร พย ส นทางป ญญาแห งประเทศไทย ว นจ นทร ท 24 ม ถ นายน 2556 เวลา 15.00-16.00 น. ณ. ห องประช มออด ทอเร ยม ช น 26 อาคารศ ภาล ยแกรนด ทาวเวอร บร ษ ท ต ลล ก แอนด ก บบ

More information

รายงานการกำก บด แลก จการป 2551

รายงานการกำก บด แลก จการป 2551 รายงานการกำก บด แลก จการป 2551 67 คณะกรรมการบร ษ ท (คณะกรรมการ) ม ความต งใจท จะดำเน นธ รก จภายใต หล กเกณฑ การกำก บด แลก จการท ด ของตลาดหล กทร พย แห งประเทศ ไทย (ตลท.) และระเบ ยบปฏ บ ต ของคณะกรรมการกำก

More information

การเข ยนรายงานการประช ม

การเข ยนรายงานการประช ม การเข ยนรายงานการประช ม รายงานการประช ม ค อ การบ นท กความค ดเห นของผ มาประช ม ผ เข าร วมประช ม และมต ของท ประช มไว เป นหล กฐานด งน น เม อม การประช มจ งเป นหน าท ของฝ ายเลขาน การท จะต องร บผ ดชอบจ ดท า

More information

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 1 สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 ๑. ช อโครงการ: โครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา

More information

การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ

การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ ๑.สถานการณ จากป ญหาว กฤตเศรษฐก จท ประเทศไทยเผช ญอย ในขณะน อ นเน องมาจากภาวะเศรษฐก จโลก ท าให ม สถานประกอบการป

More information

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก สารบ ญ หน า 1/25 สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ 1. ร ปแบบองค ประกอบ 2. อานาจหน าท 2.1 อานาจหน าท คณะกรรมการบร ษ ท 2.2 อานาจหน าท คณะกรรมการบร หาร 2.3 อานาจหน าท กรรมการผ

More information