แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา"

Transcription

1 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ ) เทศบาลตาบลเสลภ ม อาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด สาน กปล ดเทศบาล งานว เคราะห นโยบายและแผน โทร ต อ 21

2 สารบ ญ หน าท บทท 1 บทนา 1-2 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานของเทศบาลตาบลเสลภ ม 3-๑๘ บทท 3 การว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนาท องถ น ๑๙-๒๙ บทท 4 ว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมายเพ อการพ ฒนา ๓๐-๓๕ บทท 5 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาท องถ น ๓๖-๓๘ บทท 6 การนาแผนพ ฒนาท องถ นไปส การปฏ บ ต และการต ดตาม ประเม นผล ๓๙ *******************************

3 1.1 ล กษณะของแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา -1- บทท 1 บทนา ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ กาหนดให ม แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาท องถ นซ งเป นแผนระยะยาว เพ อกาหนดท ศทางการพ ฒนาของ องค กรปกครองส วนท องถ นท งในด านส งคม เศรษฐก จ และส งแวดล อม แต ไม ได กาหนดห วงระยะเวลาของแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ นไว ด งน น การกาหนดห วงระยะเวลาของแผนย ทธศาสตร การ พ ฒนา จ งข นอย แนวค ดขององค กรปกครองส วนท องถ นท ต องการให เก ดข นในอนาคตข างหน ายาวนานเพ ยงใด ประกอบก บข อม ลป ญหาท ต องการแก ไข แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา หมายถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค กรปกครองส วน ท องถ นท กาหนดย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น ซ งแสดงถ ง ว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมายเพ อการพ ฒนาในอนาคต โดยสอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต แผนการบร หารราชการแผ นด น ย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด อาเภอ และแผนช มชน 1.2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา 1. เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาท องถ นในอนาคต 2. เพ อแสดงความส มพ นธ เช อมโยงและสอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต แผนการบร หารราชการแผ นด น ย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด อาเภอ และแผนช มชน 3. เพ อให ทราบข อม ลป ญหาท ต องการแก ไขในอนาคตข างหน า 4. เพ อศ กษา ว เคราะห กาหนดภารก จหล ก ประเด นย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค หร อจ ดม งหมาย และกลย ทธ แนวทางการดาเน นงานของแผนย ทธศาสตร ให เหมาะสม ช ดเจน และท นก บการ เปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ การเม อง ส งคม เทคโนโลย ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

4 ข นตอนในการจ ดทาแผนย ทธศาสตร พ ฒนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 16 โดยม ข นตอนดาเน นการ ด งน 1. คณะกรรมการการพ ฒนาท องถ นจ ดประช มประชาคมท องถ น ส วนราชการและร ฐว สาหก จท เก ยวข อง เพ อแจ งแนวทางการพ ฒนาท องถ น ร บทราบป ญหา ความต องการ ประเด นการพ ฒนา และประเด นท เก ยวข องตลอดจนความช วยเหล อทางว ชาการ และแนวทางปฏ บ ต ท เหมาะสมก บสภาพพ นท เพ อนามากาหนด แนวทางการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา โดยให นาข อม ลพ นฐานในการพ ฒนาจากหน วยงานต างๆ และข อม ล ในแผนช มชนมาพ จารณาประกอบการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา 2. คณะกรรมการสน บสน นการจ ดทาแผนพ ฒนาท องถ น รวบรวมแนวทางและข อม ล นามา ว เคราะห เพ อจ ดทาร างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแล วเสนอคณะกรรมการพ ฒนาท องถ น 3. คณะกรรมการพ ฒนาท องถ นพ จารณาร างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา เพ อเสนอผ บร หารท องถ น 4. ผ บร หารท องถ นพ จารณาอน ม ต ร างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา และประกาศใช แผน ย ทธศาสตร การพ ฒนา 1.4 ประโยชน ของการจ ดทาแผนย ทธศาสตร พ ฒนา การวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น เป นกระบวนการกาหนด ท ศทางในอนาคตขององค กรปกครองส วนท องถ น โดยกาหนดสภาพการณ ท ต องการบรรล และแนวทางในการบรรล บนพ นฐานของการรวบรวม และว เคราะห ข อม ลอย างรอบด านและเป นระบบ ท งน จะต องสอดคล องก บศ กยภาพ ของท องถ นและป ญหาความต องการของประชาชนในท องถ น ด งน น การวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งม ความสาค ญและประโยชน ต อองค กรปกครองส วนท องถ นเป นอย างย ง ท งน เน องจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา เป นแผนพ ฒนาท ม งไปส สภาพการณ อ นพ งประสงค ได อย างเท าท นก บการเปล ยนแปลง โดยสามารถจ ดสรร ทร พยากรท ม อย อย างจาก ดได อย างม ประส ทธ ภาพ การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งเป นการกาหนดท ศ ทางการพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น ท ต องกาหนดถ งสภาพการณ และแนวทางในการท จะทาให บรรล ถ ง สภาพการณ น น...

5 -3- บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานของเทศบาลตาบลเสลภ ม 2.1 สภาพท วไป ล กษณะและสภาพท วไปของเทศบาลตาบลเสลภ ม เด มอาเภอเสลภ ม ม ช อว า บ านเขาด นบ งโดน เข าใจว าจะเร ยกตามช อบ งใหญ แห งหน ง ท ม ช อว า บ งโดน ซ ง ต ดอย ก บโคกภ ด น โดยม หลวงจ มพลภ กด เป น นายกองปกครอง ต อมาได ม ใบบอกกราบบ งคมท ลพระกร ณาขอต ง บ านเขาด นบ งโดน เป นเม องเสลภ ม น คม เม อจ ลศ กราช 1240 ป เถาะ (พ.ศ. 2422) และได พระราชทานนาม ส ญญาบ ตรต งหลวงจ มพลภ กด เป น พระน คมบร ร กษ เจ าเม องเสลภ ม น คม คร นเม อป พ.ศ ทรงพระราช กร ณาโปรดเกล าต งมณฑลร อยเอ ดข น เม องเสลภ ม น คมจ งรวมก บมณฑลร อยเอ ด เร ยกว า เม องเสลภ ม และในป พ.ศ.2457 พระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห วทรงจ ดร ปการปกครองเส ยใหม โดยตราพระราชบ ญญ ต ล กษณะ การปกครองท องท พ ทธศ กราช 2457 ข นจ ดร ปการปกครองเป นจ งหว ด อาเภอ เม องเสลภ ม จ งเป นอาเภอเสลภ ม ส งก ดจ งหว ดร อยเอ ดต งแต บ ดน นเป นต นมา เด มเทศบาลตาบลเสลภ ม ช อเทศบาลตาบลกลาง ซ งแต ก อนเป นองค กรปกครองท องถ นร ปแบบส ขาภ บาล จ ดต งเม อ ว นท 31 ส งหาคม พ.ศ ต งอย ในเขตอาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด ม พ นท ท งหมด 14 ตารางก โลเมตร โดยครอบคล มพ นท บางส วนของ 3 ตาบล ค อ ตาบลกลาง ตาบลขว ญเม อง และบางส วนของตาบลนาเม อง ต อมาได เปล ยนแปลงฐานะของส ขาภ บาลเป นเทศบาล พ.ศ ประกาศราชก จจาน เบกษาฉบ บท - เล ม 116 ตอน 9 ก หน าท - ลงว นท 24 ก มภาพ นธ 2542 และเม อว นท 29 ก นยายน 2547 สภาตาบลกลางและสภา ตาบลขว ญเม อง ได ย บรวมก บเทศบาลตาบลเสลภ ม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร องการย บรวมสภาตาบลก บ เทศบาลตาบล ลงว นท 24 ก นยายน 2547 ซ งประกาศในราชก จจาน เบกษา ฉบ บประกาศท วไป เล ม 121 ตอนพ เศษ 108 ง ว นท 29 ก นยายน 2547 จ งทาให เทศบาลตาบลเสลภ ม ม พ นท ท งหมด ตร.กม.โดย ครอบคล มพ นท ท งหมดของตาบลกลาง ตาบลขว ญเม อง และบางส วนของหม ท 6 ตาบลนาเม อง ต อมาเทศบาล ตาบลกลาง ได เปล ยนช อเป นเทศบาลตาบลเสลภ ม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง เปล ยนช อเทศบาลตาบลกลางเป นเทศบาลตาบลเสลภ ม ลงว นท 7 มกราคม ขนาดท ต งและอาณาเขต ท ต ง เทศบาลตาบลเสลภ ม ต งอย ในอาเภอเสลภ ม ในท องท ของตาบลกลาง ตาบลขว ญเม อง และ บางส วนของตาบลนาเม อง ม พ นท ตารางก โลเมตร ซ งอย ทางท ศตะว นออกของจ งหว ดร อยเอ ด โดยต งอย ห างจากท ต งจ งหว ดร อยเอ ด 32 ก โลเมตร ม ระยะทางห างจากกร งเทพมหานคร 556 ก โลเมตร ท ศเหน อ : ต ดต อก บตาบลนาเม อง อาเภอเสลภ ม ท ศใต : ต ดต อก บตาบลนาเล ง อาเภอเสลภ ม ท ศตะว นออก : ต ดต อก บตาบลเม องไพร และตาบลขวาว อาเภอเสลภ ม ท ศตะว นตก : ต ดต อก บอาเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

6 -๔- ล กษณะภ ม ประเทศ ล กษณะภ ม ประเทศโดยท วไปของต าบลขว ญเม อง ส วนมากเป นท ราบส ง ส วนทางท ศเหน อของต าบล ขว ญเม อง และทางท ศตะว นออกจะเป นพ นท ราบท ใช ในการทานา ส วนใหญ ของตาบลทางท ศตะว นตกเป นท ราบร ม ฝ งแม น าช การใช ท ด นโดยท วไปจ งม การทานาในพ นท ราบล ม และเพาะปล กพ ชไร บนท ดอนหร อล กคล นลอนลาด ล กษณะภ ม ประเทศตาบลกลาง ล กษณะพ นท เป นท ราบเร ยบหร อคล นลอนลาด และล กลอนไม สม าเสมอ ส วนตอนล างเป นท ราบถ งท ราบล ม ม แม น าช ไหลผ านทางท ศใต ของตาบล การใช ท ด นจ งม การท านาในพ นท ราบล ม และพบปล กพ ชไร บนท ดอนหร อล กคล นลอนลาด ส วนบางส วนของตาบลนาเม อง ท อย ในเขตเทศบาลจะเป นท ราบ ส ง ล กษณะภ ม อากาศ ภ ม อากาศในพ นท อาเภอเสลภ ม ม อากาศร อนจ ดและแห งแล งในฤด ร อน และม อากาศหนาวเย นใน ฤด หนาว ซ งสามารถแบ งออกเป น 3 ฤด ค อ 1. ฤด ร อน เร มร อนประมาณเด อนก มภาพ นธ ถ ง เมษายน 2. ฤด ฝน เร มฤด ฝนประมาณเด อนพฤษภาคม ถ ง ต ลาคม 3. ฤด หนาว เร มฤด หนาวประมาณเด อนพฤศจ กายน ถ ง มกราคม ตราส ญล กษณ ประจาเทศบาล อน สาวร ย พระน คมบร ร กษ พ มดอกทองกวาว (จาน) ก ง นกเป ดน า ศาลาลอย รวงข าวหอมมะล ปลา แท นศ ลา 1. อน สาวร ย พระน คมบร ร กษ พ อเม องคนแรกผ ก อต งอาเภอเสลภ ม 2. แท นศ ลา เสลภ ม แปลว า พ นท ท ม ห นซ งเร ยกว าศ ลานคร 3. ศาลาลอย เอกล กษณ ของสระน ากลางเม องท ม ศาลากลางน าเป นท พ กผ อนหย อนใจ 4. น า หมายถ ง แหล งน าท ม อย มากมายเต มไปด วย ก ง หอย ป ปลา และนกเป ดน า ซ งบ งบอกถ งความอ ดมสมบ รณ 5. รวงข าวหอมมะล เสลภ ม เป นแหล งปล กข าวหอมมะล และเป นพ ชเศรษฐก จท สาค ญ 6. ดอกทองกวาว (ดอกจาน) เป นดอกไม ประจาเทศบาลตาบลเสลภ ม

7 ด านโครงสร างพ นฐาน การคมนาคมภายในเขตเทศบาล การคมนาคมภายในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม สามารถแบ งออกได เป น 2 พ นท ของตาบลหล กใน เขตเทศบาลด งน 1. ตาบลขว ญเม อง การคมนาคมของตาบลขว ญเม องม การคมนาคมต ดต อโดยทางบก ม เส นทางท สาค ญ ด งน - ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 23 (เสลภ ม -ยโสธร) ผ านทางท ศใต ของต าบลเป นแนวเขตระหว าง ตาบลกลางก บตาบลขว ญเม อง - ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 2046 ผ านทางท ศเหน อเป นเส นทางระหว างอาเภอ เสลภ ม และอาเภอโพนทอง การคมนาคมต ดต อก บอาเภอใกล เค ยง - เส นทางหลวงแผ นด นหมายเลข 2046 เร มต นจากเทศบาลต าบลเสลภ ม ม งไปทางท ศเหน อ สามารถเช อมการคมนาคมต ดต อก บอาเภอโพนทองเป นถนนลาดยางสภาพด - ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 2259 (เสลภ ม ค าโพนส ง) เป นเส นทางระหว างอ าเภอเสลภ ม และตาบลคาโพนส ง ซ งเป นตาบลหน งของอาเภอหนองพอก เป นเส นทางท ผ านหม ท 2,7,8,9 และ 10 ของต าบล ขว ญเม อง สภาพถนนเป นถนนลาดยางสภาพด การคมนาคมต ดต อภายในตาบลและตาบลใกล เค ยง ภายในตาบลขว ญเม องม ถนนลาดยางและถนน คสล.ใช ภายในเขตเทศบาลต าบลเสลภ ม ส วนการ ต ดต อหม บ านท อย นอกเขตเทศบาลใช ถนนลาดยาง ม รถโดยสารว งประจา 2. ตาบลกลาง การคมนาคมต ดต อก บอาเภอใกล เค ยง - ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 2259 ระหว างอาเภอเสลภ ม -หนองพอก ซ งแยกจาก ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 23 เข าถ งอาเภอหนองพอกประมาณ 53 ก โลเมตร - ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 23 ซ งเป นเส นทางอาเภอเสลภ ม ร อยเอ ด ระยะทาง 32 กม. - ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 23 ซ งเป นเส นทางระหว างอาเภอเสลภ ม ยโสธร เป น ระยะทาง 36 ก โลเมตร - ถนนผด งเกษมเป นถนน คสล. จากหม ท 2,7,8,11 ต.กลาง (เส นรอบเม อง) การคมนาคมต ดต อภายในเขตเทศบาลและตาบลใกล เค ยง ภายในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ม ถนนลาดยางและถนน คสล.ใช ส ญจรไป-มา ภายในเขตเทศบาลตาบลส วนการต ดต อหม บ านท อย นอกเขตเทศบาลใช ถนนลาดยาง ม รถโดยสารว งประจา สาหร บการคมนาคมโดยภาพรวมแล ว ถนนท ใช ส ญจรไปมาในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม เป นถนน คสล. เป นส วนใหญ นอกจากน นก จะเป นถนนลาดยางและถนนล กร ง โดยถนนแต ละสายย ง ขาดท อระบายน าเวลาฝนตกทาให เก ดน าท วมข งตามผ วจราจร ทาให ถนนชาร ดเป นหล มเป นบ อและบาง คร งน าจะไหลบ าเข าตามบ านเร อนทาให ทร พย ส นเส ยหายและก อให เก ดแหล งเพาะพ นธ ส ตว พาหะนาโรค ในฤด ฝน

8 -6- ถนน ถนนในความร บผ ดชอบของกรมทางหลวง - ลาดยาง จานวน 3 สาย ถนนในความร บผ ดชอบของทางหลวงชนบท - ลาดยาง จานวน - สาย ทางหลวงท องถ น - คอนกร ต จานวน 127 สาย - ลาดยาง จานวน 3 สาย - ล กร ง จานวน 29 สาย - ด น จานวน - สาย การไฟฟ า ป จจ บ นในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ม ไฟฟ าใช ครบท กช มชน แต ไม ครบท กหล งคาเร อน ต องทาการ ขยายเขตไฟฟ าสาธารณะภายในเขตเทศบาล ท งน เทศบาลได อ ดหน นงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ าสาธารณะ ให ก บการไฟฟ าส วนภ ม ภาคอาเภอเสลภ ม การประปา เทศบาลตาบลเสลภ ม ได ใช บร การประปาจากสาน กงานการประปาส วนภ ม ภาคและเทศบาลจะได ขยายเขตประปา เข าส ช มชนให ราษฏรท งในเขตเทศบาลได ใช น าประปาครบท กคร วเร อนในอนาคต การส อสารและโทรคมนาคม โทรศ พท คร วเร อนในเขตเทศบาลม โทรศ พท บ านใช ครอบคล มท กพ นท นอกจากน โทรศ พท สาธารณะย งม ไว ตามจ ดต างๆ ไปรษณ ย ในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ม ท ทาการไปรษณ ย โทรเลข 1 แห ง ต งอย ในหม ท 8 ตาบลกลาง 2.3 สภาพทางด านเศรษฐก จของเทศบาลตาบลเสลภ ม ประชากรในเขตเทศบาล ม ล กษณะอาศ ยอย ก นแบบกระจ กต วเป นกล มหร อเป นช มชนขนาดใหญ จ งม ความเป นอย ท แตกต างก นประกอบอาช พหลายประเภท เช น อาช พร บราชการ พน กงานร ฐว สาหก จ อาช พทานา ทา สวน อาช พค าขายและร บจ างท วไป นอกจากน แล วประชากรแถบแม น าช ย งม การทาประมงน าจ ดและการทาปศ ส ตว ซ งเกษตรกรจะทาการผล ตท งเพ อการบร โภคในคร วเร อนและส งขายภายในท องถ นหร อบร เวณใกล เค ยง การเกษตรกรรม เทศบาลตาบลเสลภ ม ม พ นท ท งหมด ตารางก โลเมตรหร อ 20, ไร อาช พการเพาะปล กพ ช การเล ยงส ตว และการทาการประมง ของเกษตรกรเทศบาลตาบลเสลภ ม ดาเน นการปล ก พ ชโดยเฉพาะการปล กข าวนาป เป นพ ชหล ก รองลงมาได แก การปล กข าวนาปร ง การปล กพ ชผ ก การปล กพ ชไร และ การปล กไม ผลไม ย นต น ตามลาด บ ในส วนของการเล ยงส ตว ส วนใหญ ม การเล ยงส ตว ป กโดยเฉพาะไก พ นเม องเป น หล ก รองลงมาได แก การเล ยงโคเน อ กระบ อ ส กร และในการทาการประมงเป นการทาประมงเพ อการย งช พเป น หล ก โดยม การจ บส ตว น าตามแหล งน าธรรมชาต ค อแม น าช บ งโดน รองลงมาได แก การจ บส ตว น าเพ อการ จาหน าย และม การเล ยงปลาท งการเล ยงปลาในนาข าว เล ยงปลาในบ อด น และเล ยงปลาในกระช ง ตามลาด บ

9 2.3.2 ก จการค าและบร การ เทศบาลตาบลเสลภ ม เป นศ นย กลางในการบร การข นพ นฐานให ก บประชากรโดยรวม ประชากร ส วนใหญ ม อาช พเกษตรกร และอาช พท สาค ญรองลงมาค อ ค าขาย ก จการค าและบร การจ งม สถานประกอบการ ขนาดกลาง ท จานวนส นค าอ ปโภค บร โภคในช ว ตประจาว น เพ อตอบสนองความต องการของประชากรในช มชน และพ นท ใกล เค ยง เช น การจาหน ายอาหาร เคร องด ม ของใช เบ ดเตล ด และขายของชา เป นต น ก จการอ ตสาหกรรม การประกอบอ ตสาหกรรมของเทศบาลตาบลเสลภ ม ส วนใหญ เป นก จการอ ตสาหกรรมขนาดเล กท ให บร การในช มชน เน องจากการประกอบอาช พทางการเกษตรกรรมเป นอาช พหล ก ด งน น จ งเป นอ ตสาหกรรม ผล ตภ ณฑ จากพ ช (โรงส ข าว ) อ ตสาหกรรมเคร องด ม (โรงงานทาน าแข ง) อ ตสาหกรรมแปรร ปไม และผล ตภ ณฑ จากไม (ทาเคร องเร อนจากไม วงกบ ประต หน าต าง) ผล ตภ ณฑ คอนกร ต ผล ตอ ปกรณ รวมท งการซ อมยานพาหนะ และอ ปกรณ และการผล ตอ นๆ การพาณ ชยกรรม 1. ธนาคาร ๕ แห ง 2. สถาน บร การน าม น ๔ แห ง 3. ตลาดสด ๔ แห ง 4. ร านค าต างๆ ๑,๐๐๔ แห ง 5. โรงฆ าส ตว 1 แห ง 6. โรงแรม 6 แห ง 7. สถาน บร การแก ส 1 แห ง การปศ ส ตว ราษฎรส วนใหญ ชอบการเล ยงส ตว ประเภทใช แรงงาน เช น โค กระบ อ ส วนใหญ เล ยงพ น ธ พ นเม อง และเล ยงส ตว ประเภทใช เป นอาหาร เช น ส กร ไก เป ด สาหร บส ตว ป กเล ยงเพ อบร โภคในคร วเร อน ท เหล อจ งออกจาหน าย เป นการเล ยงแบบปล อยจะม การให อาหารเสร มบ าง 2.4 ด านส งคม ข อม ลศาสนสถาน ว ฒนธรรมและประเพณ ท องถ น ได แก งานประเพณ ป ใหม,งานบ ญผะเหวด (บ ญมหาชาต ),งานประเพณ สงกรานต,งานประเพณ เข าพรรษา(แห เท ยน),งานประเพณ ออกพรรษา(แข งเร อยาว,กวน ข าท พย ),ประเพณ ว นลอยกระทง ลาด บท ช อสถานท อน ญาตให สร างว ด (ป พ.ศ.) ว ดศร ทองนพค ณ ว ดบ รพา ว ดโพธ ศร สว าง ว ดเหน อเสลภ ม ว ดม งเม อง(ธ) ว ดโพธ ไทรดงประเสร ฐ ว ดเสลภ ม วนาราม ว ดป าขว ญเม อง ว ดป านาคราช ว ดโคกภ ด นวนาราม ว ดน คมพ ฒนา ขนาดพ นท (ไร งานตรว.) ศาสนา ฌาปนสถาน พ ทธ อ นๆ ม ไม ม

10 จานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม เทศบาลตาบลเสลภ ม ครอบคล มพ นท ตร.กม. จานวน 3 ตาบล (22 หม บ าน 2 ช มชน) ข อม ลสาน กบร หารการทะเบ ยน เด อน เมษายน พ.ศ. 255๖ ตาบล หม ท ช อหม บ าน ประชากร รวม จานวน ชาย(คน) หญ ง(คน) หล งคาเร อน กลาง 1 บ านท าไคร บ านโคกก อง บ านเหน อ ค มว ดศร ทอง บ านใต ค มสร างกกพอก บ านโคกสะอาด ค มเม องใหม ค มสร างห น บ านท าไคร ใต บ านโคกก องเหน อ ขว ญเม อง 1 บ านคาหมากเว บ านดงประเสร ฐ บ านหนองฮาง ค มสนามม า , บ านท าไคร เหน อ บ านโคกคาเจร ญ ค มโรงพยาบาล ค มพานทอง บ านดงประเสร ฐใต บ านดงประเสร ฐเหน อ บ านท งเจร ญ ช มชนน คมเสลภ ม ช มชนโคกภ ด น รวมท งส น 6,587 7,006 13,593 4,330

11 -๙- ตารางเปร ยบเท ยบข อม ลประชากร รายการ ป ป จจ บ น(255๖) ป ท แล ว(255๕) 2 ป ท แล ว(255๔) ประชากรชาย (คน) 6,587 6,621 6,718 ประชากรหญ ง (คน) 7,006 6,989 7,070 รวมประชากร 13,593 13,610 13,788 บ าน(หล งคาเร อน) 4,330 4,208 4,135 การต งถ นฐานในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ล กษณะการต งถ นฐาน ในเขตเทศบาลตาบล เสลภ ม ม ล กษณะต าง ๆ ด งต อไปน - การต งถ นฐานในล กษณะกระจ กต วเป นกล มหร อเป นช มชนขนาดใหญ ในต าบลขว ญเม องซ ง ได แก บร เวณหม ท 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ตาบลกลางบร เวณหม ท 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 และต าบลนาเม อง บางส วน ได แก หม ท 6 ทาให ประชากรได ร บการบร การด านสาธารณ ปโภคอย างท วถ ง แนวโน มและท ศทางการขยายต วของช มชนในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ป จจ บ นประชากรส วนใหญ อาศ ยอย หนาแน นในเขตเทศบาลต าบลเสลภ ม ค อ ภายในพ นท ต าบล กลาง และต าบลขว ญเม อง ซ งเป นศ นย กลางความเจร ญด านการค าขายและการบร การ เป นท ต งศ นย ราชการ โรงเร ยน สถานท พ กผ อนหย อนใจและว ดท สาค ญ สาหร บร านค าและพาณ ชยกรรมรวมท งแหล งอาศ ยจะเกาะกล ม รวมต วอย างหนาแน นตลอดแนวสองข างถนนแจ งสน ท ซ งเป นทางหลวงแผ นด นซ งเช อมต ดต อก บจ งหว ดต าง ๆ เช น ยโสธร อ บลราชธาน และถนนพ ศเพล นพาณ ชย ซ งเป นถนนภายในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม แนวโน ม และท ศ ทางการขยายต วของช มชนในอนาคตคาดว าจะกระจายออกไปตามแนวถนนแจ งสน ท ช วงก โลเมตรท 153 ด าน ท ศตะว นออกเฉ ยงใต ซ งป จจ บ นม การก อสร างอาคารพาณ ชย เพ อทาเป นย านพาณ ชย กรรมต อไป

12 -๑๐ การศ กษา ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 255๖ ลาด บท ระด บการศ กษา จานวน ส งก ด คร น กเร ยน ร ฐบาล เอกชน ก อนประถมศ กษา ศ นย พ ฒนาเด กเล กบ านท าไคร ก อนประถมศ กษา,ประถมศ กษา โรงเร ยนสหม ตรพ ทยา โรงเร ยนว ดศร ทองนพค ณ โรงเร ยนบ านดงประเสร ฐ โรงเร ยนอน บาลเม องเสลภ ม โรงเร ยนเสลภ ม สาม คค โรงเร ยนขว ญเม อง โรงเร ยนบ านท าไคร โรงเร ยนศ ลานครว ทยา ก อนประถม,ประถมศ กษา,ม ธยมศ กษาตอนต น โรงเร ยนเสลภ ม ว ทยาส นต โรงเร ยนศร อร ณว ทย เสลภ ม โรงเร ยนว โรจน ผด งศาสน ม ธยมศ กษาต อนต น,ตอนปลาย โรงเร ยนเสลภ ม โรงเร ยนเสลภ ม พ ทยาคม ๒ 1๔ 12 1๖ ๕๐ ๑๐ ๗ ๓ ๑7 ๓๖ 12๐ ๒ 2๐๙ 425 2๘๑ 97๒ ๘๒ ๗๙ ๔๘ ๒๓๐ 8๐๗ 2,๒๒๐ 111 1,0๑๓ 2,๘๓ ข อม ลก ฬา น นทนาการสถานท พ กผ อนหย อนใจ สนามก ฬาท องถ น 1 แห ง สวนสาธารณะ 3 แห ง สนามก ฬาโรงเร ยน 7 แห ง ห องสม ดประชาชน 1 แห ง ข อม ลด านการสาธารณส ขและการอนาม ย (ข อม ล ณ ว นท ๔ ม ถ นายน 255๖) โรงพยาบาล ร ฐบาล 1 แห ง เต ยงคนไข 60 เต ยง เอกชน - แห ง เต ยงคนไข - เต ยง สาน กงานสาธารณส ขฯ 1 แห ง คล น ก 11 แห ง ร านขายยา 9 แห ง

13 -๑๑ การกาจ ดขยะม ลฝอย ส งปฏ ก ล 1. ว ธ การจ ดเก บและกาจ ดขยะม ลฝอย โดยม ว ธ 1.1 เทกองบนพ น 1.2 ฝ งกลบแบบไม ถ กหล กส ขาภ บาล 2. ปร มาณขยะม ลฝอย 10 ต น1 ว น 3. รถยนต บรรท กขยะม ลฝอย 4 ค น ขนาดความจ 4 6 ลบ.เมตร 4. รถด ดส งปฏ ก ล 1 ค น 5. ถ งรองร บขยะม ลฝอย 1,600 ใบ 6. พน กงานเก บ ขน และกวาดขยะม ลฝอย แยกเป น - พน กงาน 22 คน - จ างเหมา 2๕ คน 7. ม ท ด นสาหร บท งขยะม ลฝอย 36 ไร 1 งาน 75 ตารางวา 8. ม เตาเผาขยะม ลฝอย - เตา 2.5 ด านการเม อง-การบร หาร การจ ดองค กรบร หารของเทศบาล เทศบาลเป นองค กรปกครองท องถ นร ปแบบหน ง เป นทบวงการเม องท ม ฐานะเป น น ต บ คคล การจ ดร ปแบบการบร หารประกอบด วยโครงสร างท สาค ญ 2 ส วน ค อ 1. สภาเทศบาล ประกอบด วย สมาช กสภาเทศบาลซ งมาจากการเล อกต งโดยตรงของ ประชาชน ทาหน าท ในการควบค มการทางานของฝ ายบร หาร จานวนสมาช กสภาเทศบาลตาบล ม จานวน 12 คน ดารงตาแหน งคราวละ 4 ป อานาจหน าท ท สาค ญของสภาเทศบาล สร ปได ด งน ตราเทศบ ญญ ต เทศบ ญญ ต เป นกฎหมายของเทศบาล ใช บ งค บเฉพาะในเขตเทศบาลผ ม ส ทธ เสนอร างเทศบ ญญ ต ได แก คณะผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล หร อประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งตามท กฎหมาย กาหนด เว นแต ท เก ยวก บการเง นจะต องให นายกเทศมนตร ร บรองร วมด วย การพ จารณาให พ จารณา 3 วาระ เม อ สภาเทศบาลลงมต ให ความเห นชอบแล วก จะส งให ผ ว าราชการจ งหว ดพ จารณาให ความเห นชอบแล วประกาศใช ต อไป ควบค มการบร หารงานของคณะผ บร หาร กระทาได ค อ การต งกระท ถาม และการอน ม ต งบประมาณรายจ ายประจาป ให ความเห นชอบในการแต งต งคณะกรรมการต างๆ เช น คณะกรรมการสาม ญ และคณะกรรมการว สาม ญ เพ อทาหน าท หร อพ จารณาในภารก จท ได ร บมอบหมายจาก สภาเทศบาล

14 -๑๒- สมาช กสภาเทศบาลในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ม จานวน 12 คน แบ งเป น 2 เขต ด งน สมาช กสภาเทศบาล เขต 1 สมาช กสภาเทศบาล เขต 2 1. นายน ต พงษ สนทาธร 1. นายพาน ช หาญชาน 2. นายว ร ตน ถ งแสง 2. นายจ รว ฒน แพงอน นต 3. นายส ภ กด บ วระบ ต 3. นายประส ทธ สารเสวก 4. นายศ ภชาต อน นตว ธ 4. นายส ภ กด น ลใย 5. นางวาร พรหมช ยน นท 5. นายว ร ตน ส วรรณ 6. นายว ระว ฒน ภาคมฤค 6. นายธนาร กษ ราโช 2. นายกเทศมนตร ทาหน าท เป นฝ ายบร หารในก จการของเทศบาล ประกอบด วยนายกเทศมนตร 1 คน ซ ง มาจากการเล อกต งโดยตรงของประชาชน ม ระยะเวลาการดารงตาแหน งคราวละส ป น บแต ว นเล อกต ง นายกเทศมนตร อาจแต งต งรองนายกเทศมนตร จานวน 2 คน และท ปร กษานายกเทศมนตร และเลขาน การ นายกเทศมนตร แต งต งได จานวนรวมก นไม เก น 2 คน ซ งม ใช สมาช กสภาเทศบาลเป นผ ช วยเหล อในการบร หาร ราชการของเทศบาลตามท นายกเทศมนตร มอบหมาย ซ งประกอบไปด วย 1. นายธนว ฒน อร ญภ ม นายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม 2. ว าท ร.ต.เฉล มเก ยรต มาตผล รองนายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม 3. นายว ฒ พงษ เว ยงนนท รองนายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม 4. นายแปลก อ ตภ ม ท ปร กษานายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม 5. นายศ รว ชญ ธงทอง เลขาน การนายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม อานาจหน าท ของนายกเทศมนตร 1. กาหนดนโยบายโดยไม ข ดต อกฎหมาย และร บผ ดชอบในการบร หารราชการของ เทศบาลให เป นไปตาม กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ เทศบ ญญ ต และนโยบาย 2. ส ง อน ญาต และอน ม ต เก ยวก บราชการของเทศบาล 3. แต งต งและถอดถอนรองนายกเทศมนตร ท ปร กษานายกเทศมนตร และเลขาน การนายกเทศมนตร 4. วางระเบ ยบเพ อให งานของเทศบาลเป นไปด วยความเร ยบร อย 5. ร กษาการให เป นตามเทศบ ญญ ต 6. ปฏ บ ต หน าท อ นตามท กฎหมายบ ญญ ต ไว ในพระราชบ ญญ ต ไว ในเทศบาลและกฎหมายอ น

15 -๑๓ การจ ดส วนการบร หารเทศบาล เทศบาลตาบลเสลภ ม แบ งส วนการบร หาร ด งน 1. สาน กปล ดเทศบาล ม หน าท ดาเน นการในก จการของเทศบาล ให เป นไปตามกฎ หมาย ระเบ ยบแบบแผน และนโยบายของเทศบาล ท งม หน าท เป นเลขาน การของสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร แบ งเป นงานในความร บผ ดชอบ ด งน ค อ งานธ รการ งานประชาส มพ นธ งานน ต การ งานการเจ าหน าท งานทะเบ ยนราษฎร งานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย งานว เคราะห นโยบายและ แผน ตลอดจนงานอ น ๆ ท ม ได กาหนดไว ว าเป นงานของกองใด 2. กองคล ง ม หน าท ดาเน นก จการเก ยวก บการเง นและบ ญช พ สด และทร พย ส น ของเทศบาล การก เง น งานผลประโยชน ของเทศบาล งานแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น ตลอดจน งานอ น ๆ ท เก ยวก บการเง นท ม ได กาหนดไว เป นงานของกองใด 3. กองช าง ม หน าท ด าเน นก จการเก ยวก บงานโยธา งานบ าร งทางบก ทางระบายน า สวนสาธารณะ งานสารวจและแบบแผน งานสถาป ตยกรรมและผ งเม อง งานสาธารณ ปโภค ตลอดจนงานสถานท และไฟฟ าสาธารณะ 4. กองสาธารณส ขและส งแวดล อม ม หน าท ดาเน นก จการเก ยวก บการป องก นและควบค มโรคต ดต อ การส ขาภ บาล และร กษาความสะอาด งานส งเสร มส ขภาพ ตลาดสาธารณะ ศ นย บร การ สาธารณส ขอ น ๆ ให เป นไปตามกฎหมาย 5. กองการศ กษา ม หน าท ร บผ ดชอบจ ดการศ กษา ท งในระบบ นอกระบบและตามอ ธยาศ ย งานส นทนาการ งาน พ ฒนาก จกรรมเด กและเยาวชน งานการศาสนา งานขนบธรรมเน ยมประเพณ ศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ น 6. งานตรวจสอบภายใน ม หน าท ร บผ ดชอบ ตรวจสอบบ ญช ทะเบ ยนและเอกสารท เก ยวข อง ตรวจสอบเอกสารร บ- จ ายเง น ท กประเภท ตรวจสอบเง นนอกงบประมาณท กประเภท ตรวจสอบการเก บร กษาหล กฐานการเง น การบ ญช การจ ดเก บรายได ตรวจสอบการใช และเก บร กษายานพาหนะให ประหย ดและถ กต องตามระเบ ยบทางราชการ ตรวจสอบพ สด และการเก บร กษาและตรวจสอบการทาประโยชน ทร พย ส นของเทศบาล ห วหน าส วนราชการของเทศบาลตาบลเสลภ ม ประกอบด วย 1. นายรณย ทธ หอมหวล ปล ดเทศบาลตาบลเสลภ ม 2. นางสมร ชานาญภ ม ห วหน าสาน กปล ดเทศบาล 3. นางฉว วรรณ วรรณภ กด ผ อานวยการกองคล ง 4. นายสารวย พาลาร ตน ผ อานวยการกองช าง 5. นางอ งส ธา อ งเรขพาณ ชย ผ อานวยการกองสาธารณส ขและส งแวดล อม 6. นางสาวศ ร ร ตน สายเช อ ผ อานวยการกองการศ กษา โครงสร างองค กรของเทศบาลตาบลเสลภ ม แบ งออกเป น 1. ฝ ายการเม อง ม จานวนบ คลากรท งส น 17 คน ด งต อไปน - นายกเทศมนตร จานวน 1 คน - รองนายกเทศมนตร จานวน 2 คน - สมาช กสภาเทศบาล จานวน 12 คน - เลขาน การนายกเทศมนตร จานวน 1 คน - ท ปร กษานายกเทศมนตร จานวน 1 คน

16 -๑๔-2. ฝ ายข าราชการ ล กจ าง ม บ คลากรท งหมด 116 คน - พน กงานเทศบาล จานวน 38 คน - ล กจ างประจา จานวน 17 คน - พน กงานจ าง จานวน 61 คน กอง พน กงานเทศบาล ล กจ างประจา(คน) พน กงานจ าง(คน) รวม(คน) (คน) สาน กปล ดเทศบาล กองคล ง กองการศ กษา กองสาธารณส ขฯ กองช าง หน วยตรวจสอบภายใน รวม ข อม ล ณ ว นท ๒ พฤษภาคม 255๖ สร ปภารก จและว ตถ ประสงค การดาเน นการท สาค ญในระด บองค กร เทศบาลตาบลเสลภ ม ม ภารก จท ม งเน นเพ อแก ไขป ญหาและสนองความต องการของประชาชนในท องถ นท ก ๆ ด าน ให บร การสาธารณะ การพ ฒนาภายในช มชนเทศบาลฯ ตลอดจนให ความร วมม อก บ หน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชนเพ อการพ ฒนาบ านเม อง โดยม ว ส ยท ศน การพ ฒนาเทศบาลตาบลเสลภ ม ไว ด งน ม งพ ฒนาเศรษฐก จให ม นคง ส งเสร มการท องเท ยวว ถ พ ทธ ย ดหล กบร หารจ ดการท ด ส เม องน าอย 1.1 ภารก จ เทศบาลตาบลเสลภ ม ม ภารก จตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 และมาตรา 51 โดยสร ป ค อเทศบาลตาบลเสลภ ม ม อานาจหน าท ต องทาในการพ ฒนา ท งในด านการพ ฒนา เศรษฐก จส งคมและว ฒนธรรม มาตรา 50 ภายใต บ งค บแห งกฎหมาย เทศบาลตาบลม หน าท ต องทาในเขตเทศบาล ด งต อไปน (1). ร กษาความสงบเร ยบร อยของประชาชน (2) ให ม และบาร งทางบกทางน า (3) ร กษาความสะอาดของถนนหร อทางเด นและท สาธารณะ รวมท งการกาจ ดม ลฝอยและส ง ปฏ ก ล (4) ป องก นและระง บโรคต ดต อ (5) ให ม เคร องใช ในการด บเพล ง (6) ให ราษฎรได ร บการศ กษาอบรม (7) ส งเสร มการพ ฒนาสตร เด ก เยาวชน ผ ส งอาย และผ พ การ (8) บาร งศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น (9) หน าท อ นตามท กฎหมายบ ญญ ต ให เป นหน าท ของเทศบาล

17 -๑๕- มาตรา 51 ภายใต บ งค บแห งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจ ดทาก จการใดๆ ในเขตเทศบาล ด งต อไปน (1) ให ม น าสะอาดหร อการประปา (2) ให ม โรงฆ าส ตว (3) ให ม ตลาด ท าเท ยบเร อและท าข าม (4) ให ม ส สานและฌาปนสถาน (5) บาร งและส งเสร มการทามาหาก นของราษฎร (6) ให ม และบาร งสถานท ทาการพ ท กษ ร กษาคนเจ บไข (7) ให ม และบาร งการไฟฟ าหร อแสงสว างโดยว ธ อ น (8) ให ม และบาร งทางระบายน า (9) เทศพาณ ชย 1.2 ว ตถ ประสงค เทศบาลตาบลเสลภ ม ม ว ตถ ประสงค ในการปฏ บ ต งานให แก ประชาชนในเขตพ นท เทศบาลตาบลเสลภ ม ด งต อไปน (1) เพ อให การปฏ บ ต งานตามภารก จเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผล ใช ทร พยากรอย างค มค าสมประโยชน (2) ลดการทางานซ าซ อน ลดต นท น (3) ให เก ดความน าเช อถ อทางรายงานการเง น การบ ญช และการคล ง (4) เพ อให ม การปฏ บ ต ตามระเบ ยบ กฎหมาย ข อบ งค บและมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง (5) เพ อให บ คลากรม การพ ฒนาอ ท ศตนและเวลา ร วมม อร วมใจปฏ บ ต งาน เพ อผลประโยชน ของ องค กรและประโยชน ส ขของประชาชนโดยรวม การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 1. รถยนต ด บเพล ง จานวน 2 ค น 2. รถยนต บรรท กเคร องยนต ด บเพล งชน ดหาบหาม จานวน - ค น 3. รถยนต บรรท กน า จานวน 2 ค น 4. เคร องด บเพล งชน ดหาบหาม จานวน 1 เคร อง 5. อ ตรากาล งเจ าหน าท ด บเพล ง - พน กงานส วนท องถ น จานวน 1 คน - ล กจ างประจา จานวน ๓ คน - พน กงานจ าง จานวน ๘ คน 6. อาสาป องก นภ ยฝ ายพลเร อน จานวน 140 คน 7. ในรอบป ท ผ านมาม การปฏ บ ต หน าท จานวน ๑๔๕ คร ง 8. ในรอบป ท ผ านมาม การฝ กซ อม จานวน 2 คร ง 9. ว ทย ส อสาร จานวน ๘ เคร อง

18 การคล งท องถ น -๑๖- การบร หารรายร บ รายจ ายในป งบประมาณท ผ านมา เปร ยบเท ยบย อนหล ง 5 ป ป พ.ศ. รายการ พ.ศ. 255๕ พ.ศ. 255๔ พ.ศ. 255๓ พ.ศ. 255๒ พ.ศ รายร บ ๘๑,๗๑๘,๙๗๖.๒๐ 71,746, ,591, ,125, ,370, รายจ าย ๗๘,๖๔๖,๔๔๒.๓๓ 66,503, ,322, ,831, ,931, ด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ทร พยากรแหล งน าในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม และใกล เค ยง 1. แม น าช เป นแม น าแบ งแนวเขตของอ าเภอเสลภ ม ด านท ศตะว นตกก บเขต อ าเภอท งเขาหลวง อ าเภอธว ชบ ร ม ความกว าง ประมาณ 200 เมตร น าไหลผ านตลอดท งป เกษตรกรสามารถน าน าไปใช ประโยชน โดยอาศ ยเคร องส บน าจาก ชลประทานจ งหว ดร อยเอ ดและเคร องส บน าด วยไฟฟ าของเทศบาลตาบลเสลภ ม 2. ร องน าคาหมากเว เร มจากหม ท 6 โดยม ต นร องน าจากท สาธารณะโคกภ ด น บร เวณล มแฝก เป นล กษณะ น าซ บไหลมาจากหม ท 4 รวมก นเป นร องน า ขนาดความกว างเฉล ย 20 เมตร โดยม พ นท ร องน าในเขต หม ท 4 ประมาณ 4 ไร เศษ ม ถนนก นร องน าระหว างหม ท 4 ก บหม ท 7 เกษตรกรใช น าในการปล กพ ชผ กและ เล ยงส ตว พ นท ร องน าในหม ท 7 ม พ นท ประมาณ 16 ไร 2 งาน จากน นไหลมารวมก นท สระน าศาลาลอย 3. สระน าศาลาลอย อย บร เวณก งกลางของต วเม องในเขตเทศบาล ม พ นท 8 ไร เศษ และม พ นท ลาน า 6 ไร 1 งาน ส วนท เหล อเป นสถานท พ กผ อนหย อนใจ ไม ม การนาน าไปใช ประโยชน อ นใด นอกจากเป น แหล งสงวนพ นธ และขยายพ นธ ส ตว น า 4. สระโชต สถ ตย สาราญ ต งอย หม ท 8 ต.กลาง ป จจ บ นใช เก บน าและเป นสถานท พ กผ อนหย อนใจ ม พ นท 9 ไร 5. หนองก ง เป นแหล งน าขนาดใหญ ม น าตลอดป ใช ในการประมง ปล กพ ชและ เล ยงส ตว อย ในพ นท หม ท 5 ต.กลาง 6. บ งโดนน อย เป นแหล งน าขนาดเล ก ม น าตลอดป ใช ในการประมง ปล กพ ชและ เล ยงส ตว ม พ นท 4 ไร 3 งาน 25 ตารางวา 7. บ งโดน เป นแหล งน าขนาดใหญ ม น าตลอดป ใช ในการประมง ปล กพ ชและเล ยงส ตว บ งโดนต งอย ทางท ศตะว นตกของต วเม อง ในเขตตาบลกลาง ม พ นท 1,044 ไร 3 งาน 84 ตารางวา 8. หนองฮาง เป นแหล งน าขนาดเล ก ม น าตลอดป ใช น าในการประมง ปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ใน พ นท หม บ านหนองฮางหม 3 ตาบลขว ญเม อง ม พ นท 3 งาน 9. หนองมะอ เป นแหล งน าขนาดเล ก ม น าตลอดป ใช น าในการประมง ปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ใน พ นท หม บ านหนองฮางหม 3 ตาบลขว ญเม อง ม พ นท 2 งาน 69 ตารางวา

19 -๑๗-10. หนองจอกเจ ย เป นแหล งน าธรรมชาต ม น าตลอดป ใช น าในการประมง ปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ใน พ นท หม ท 1 บ านท าไคร ม พ นท 4 ไร 1 งาน 11. หนองหวายนอก เป นแหล งน าธรรมชาต ม น าตลอดป ใช น าในการประมงปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ใน พ นท หม ท 1 บ านท าไคร ม พ นท 2 ไร 3 งาน 12. หนองฮ เป นแหล งน าธรรมชาต ม น าตลอดป ใช น าในการประมงปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ใน พ นท หม บ านท าไคร หม 1 ตาบลกลาง ม พ นท 14 ไร 1 งาน 13. หนองฮ นอก เป นแหล งน าธรรมชาต ม น าตลอดป ใช น าในการประมงปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ใน พ นท หม 1ตาบลกลาง ม พ นท 32 ไร 14. หนองแฝกน อย เป นแหล งน าขนาดเล ก ใช ในการก กเก บน า ใช น า ในการประมงปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ในพ นท หม ท 6 ตาบลนาเม อง ม พ นท 1 ไร 2 งาน 75 ตารางวา 15. หนองแฝกใหญ เป นแหล งน าขนาดเล ก ใช ในการก กเก บน า ใช ในการ ประมงปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ในพ นท หม ท 6 ตาบลนาเม อง ม พ นท 2 ไร 3 งาน 70 ตารางวา ทร พยากรป าไม ในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ม พ นท ป าไม ไม มากน ก จะม เพ ยงบร เวณพ นท ของว ดป า ขว ญเม องและบร เวณป าละเมาะในพ นท สาธารณประโยชน โคกภ ด น เป นล กษณะการปล กสร างสวนป า ข นใหม ในเขตพ นท โรงเร ยนเสลภ ม พ ทยาคมและศ นย เพาะชากล าไม ร อยเอ ด สถานการณ น าเส ย เทศบาลตาบลเสลภ ม ม พ นท ตารางก โลเมตร ม ประชากรท งหมด 13,๕๙๓ คน ม ปร มาตรการใช น าประปา 1,800 ลบ.ม. ว น คาดการณ ปร มาณน าเส ย 691 ลบ.ม.ว น แหล งกาเน ด น าเส ยมาจากบ านเร อน ตลาด ย านพาณ ชย กรรม โรงพยาบาล ล กษณะพ นท ของเทศบาลจะเป นท ส งทางท ศตะว นตกและท ศเหน อแล วลาดต าลงมาทางท ศใต น าเส ยไหลรวมมาทางท ศใต ลงร องน าบร เวณสระโชต จากน นไหลลงตามท อระบายน าไหลลงคลองรอบบ งโดน ป จจ บ นย งไม ม ระบบบาบ ดน าเส ย ม เพ ยงแหล งบาบ ดตาม ธรรมชาต ท ม พ ชน าข นตามทางน า ปร มาณน าเส ยท เก ดข นแต ละว นประมาณ 691 ลบ.ม. ม เพ ยงส วนน อยท ไหลลง แหล งน าธรรมชาต เน องจากสามารถก าจ ดได เองตามบ านเร อน ด งน น สถานการณ และค ณภาพน าในแหล งน า ธรรมชาต จ งอย ในระด บด ส ตว และพ ชน าสามารถอาศ ยและขยายพ นธ ได ตามปกต

20 -๑๘ สถานการณ ขยะม ลฝอย เทศบาลตาบลเสลภ ม ม ปร มาณขยะท เก ดข น 10 ต นว น ม รถเก บขยะจานวน 4 ค น (เป นประเภท รถขนาดกลางจานวน 4 ค น) พน กงานเก บขยะและกวาดขยะม ลฝอย 27 คน จ างเหมา 20 คน ทาการเก บขน 2 เท ยว ว น คน ล กษณะขยะ พบว า เป นขยะผสม ม ขยะแห ง เช น เศษถ งพลาสต ก เศษกระดาษ เศษกระป อง และม ขยะสดปนเป นพวกเศษอาหารและเศษผลไม ว ธ ก าจ ดในป จจ บ น ใช ว ธ การก าจ ดแบบฝ งกลบเป นคร งคราว ป ละประมาณ 2-3 คร ง หร อใน คราวท ม ป ญหาจาเป น โดยพน กงานเก บขนจะท าการรวมขยะจากถ งรองร บขยะ ซ งเป นถ งขนาด 50 ล ตร ม ท งหมด ประมาณ 1,600 ใบ พ นท ท ใช ในการกาจ ด เป นท สาธารณประโยชน โคกภ ด น ม ขนาดพ นท 36 ไร อย ห างจากช มชนประมาณ 1 ก โลเมตร ป จจ บ นย งไม ม ระบบกาจ ดขยะม ลฝอยท ถ กส ขล กษณะ

21 -๑๙- บทท 3 การว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนาท องถ น 3.1 หล กและแนวค ดในการจ ดทาแผนพ ฒนาท องถ น น บแต ม พระราชบ ญญ ต กาหนดแผนและข นตอนการกระจายอานาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ท กาหนดหน าท ขององค กรปกครองส วนท องถ น ในการให บร การสาธารณะท จาเป นแก ท องถ น ซ งใน การถ ายโอนภารก จด งกล าว ย งรวมถ งงบประมาณท เพ มข น นอกจากน ย งม พระราชบ ญญ ต ว าด วยการเข าช อเสนอ ข อบ ญญ ต ท องถ น พ.ศ พระราชบ ญญ ต ว าด วยการลงคะแนนเส ยงเพ อถอดถอนสมาช กสภาท องถ น หร อ ผ บร หารท องถ น พ.ศ เป นต น ทาให เห นได ว าม การกาหนดต วบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพ อให การกระจายอานาจเป นไปอย างโปร งใสและสามารถถ กตรวจสอบจากประชาชนและองค กรต างๆ ตามท กฎหมาย บ ญญ ต ไว ด งน น องค กรปกครองส วนท องถ น จ งม บทบาทอานาจหน าท อย างกว างขวาง โดยม เพ ยงจะม หน าท ในการให บร การสาธารณพ นฐานแก ประชาชนในท องถ นเท าน น แต ย งขยายบทบาท หน าท ออกไปรวมถ งการ พ ฒนาค ณภาพช ว ตและการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของท องถ นด วย และเป นองค กรท เป ดให ประชาคมท องถ นม ส วนร วมในการบร หารและการตรวจสอบการปฏ บ ต งานขององค กรปกครองส วนท องถ นเพ มมากข น สาหร บเทศบาลตาบลเสลภ ม ได ให ความสาค ญก บการวางแผนเช งย ทธศาสตร ท เป นการพ ฒนาด านการ วางแผนให สอดคล องก บศ กยภาพและบทบาททางเศรษฐก จของพ นท รวมท งย ดกรอบแนวทางการพ ฒนาตาม แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต นโยบายของร ฐบาล แผนพ ฒนาจ งหว ด แผนพ ฒนาอาเภอ เป นต น ซ งม กรอบและแนวทาง ด งน แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ว ส ยท ศน ส งคมอย ร วมก นอย างม ความส ข ด วยความเสมอภาค เป นธรรม และภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลง พ นธก จ ๑. สร างส งคมเป นธรรมและเป นส งคมท ม ค ณภาพ ท กคนม ความม งคงในช ว ต ได ร บการค มครองทางส งคมท ม ค ณภาพอย างท วถ งและเท าเท ยม ม โอกาสเข าถ งทร พยากรและกระบวนการย ต ธรรมอย างเสมอภาคท กภาคส วน ได ร บการเสร มพล งให สามารถม ส วนร วมในกระบวนการพ ฒนา ภายใต ร บบร หารจ ดการภาคร ฐท โปร งใส เป นธรรม ๒. พ ฒนาค ณภาพคนไทยให ม ค ณธรรม เร ยนร ตลอดช ว ต ม ท กษะและการดารงช ว ตอย างเหมาะสมในแต ละ ช วงว ย สถาบ นทางส งคมและช มชนท องถ นม ความเข มแข ง สามารถปร บต วร เท าท นก บการเปล ยนแปลง ๓. พ ฒนาการผล ตและร การให เข มแข งและม ค ณภาพบนฐานความร ความค ดสร างสรรค และภ ม ป ญญา สร างความม นคงด านอาหารและพล งงาน ปร บโครงสร างการผล ตและการบร โภคให เป นม ตรก บส งแวดล อม พร อม สร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทางเศรษฐก จและส งคม ๔. สร างความม นคงของฐานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สน บสน นการม ส วนร วมของช มชนรวมท ง สร างภ ม ค มก นเพ อรองร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศและพ บ ต ทางธรรมชาต

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก ณ บทสร ปผ บร หาร... ก บทค ดย อ... ฐ ก ตต กรรมประกาศ... ฒ... ณ บทท 1 บทนา... 1 1. หล กการและเหต ผล... 1 2. ว ตถ ประสงค... 2 3. เป าหมายของโครงการ... 3 4. ขอบเขตการด าเน นงาน... 4 5. ว ธ ดาเน นการศ กษาว

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

1. ว ส ยท ศน คนพ การในกร งเทพมหานครเข าถ งส ทธ และใช ประโยชน ได อย างเท าเท ยม ท วถ ง เป นธรรมและม ค ณภาพช ว ตท ด อย างย งย น น าไปส ส งคมอย เย นเป นส ข ร วมก น 2. พ นธก จ 2.1 ส งเสร มคนพ การให เข าถ งส

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information