แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา

Size: px
Start display at page:

Download "แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา"

Transcription

1 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ ) เทศบาลตาบลเสลภ ม อาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด สาน กปล ดเทศบาล งานว เคราะห นโยบายและแผน โทร ต อ 21

2 สารบ ญ หน าท บทท 1 บทนา 1-2 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานของเทศบาลตาบลเสลภ ม 3-๑๘ บทท 3 การว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนาท องถ น ๑๙-๒๙ บทท 4 ว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมายเพ อการพ ฒนา ๓๐-๓๕ บทท 5 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาท องถ น ๓๖-๓๘ บทท 6 การนาแผนพ ฒนาท องถ นไปส การปฏ บ ต และการต ดตาม ประเม นผล ๓๙ *******************************

3 1.1 ล กษณะของแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา -1- บทท 1 บทนา ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ กาหนดให ม แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาท องถ นซ งเป นแผนระยะยาว เพ อกาหนดท ศทางการพ ฒนาของ องค กรปกครองส วนท องถ นท งในด านส งคม เศรษฐก จ และส งแวดล อม แต ไม ได กาหนดห วงระยะเวลาของแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ นไว ด งน น การกาหนดห วงระยะเวลาของแผนย ทธศาสตร การ พ ฒนา จ งข นอย แนวค ดขององค กรปกครองส วนท องถ นท ต องการให เก ดข นในอนาคตข างหน ายาวนานเพ ยงใด ประกอบก บข อม ลป ญหาท ต องการแก ไข แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา หมายถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค กรปกครองส วน ท องถ นท กาหนดย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น ซ งแสดงถ ง ว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมายเพ อการพ ฒนาในอนาคต โดยสอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต แผนการบร หารราชการแผ นด น ย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด อาเภอ และแผนช มชน 1.2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา 1. เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาท องถ นในอนาคต 2. เพ อแสดงความส มพ นธ เช อมโยงและสอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต แผนการบร หารราชการแผ นด น ย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด อาเภอ และแผนช มชน 3. เพ อให ทราบข อม ลป ญหาท ต องการแก ไขในอนาคตข างหน า 4. เพ อศ กษา ว เคราะห กาหนดภารก จหล ก ประเด นย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค หร อจ ดม งหมาย และกลย ทธ แนวทางการดาเน นงานของแผนย ทธศาสตร ให เหมาะสม ช ดเจน และท นก บการ เปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ การเม อง ส งคม เทคโนโลย ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

4 ข นตอนในการจ ดทาแผนย ทธศาสตร พ ฒนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 16 โดยม ข นตอนดาเน นการ ด งน 1. คณะกรรมการการพ ฒนาท องถ นจ ดประช มประชาคมท องถ น ส วนราชการและร ฐว สาหก จท เก ยวข อง เพ อแจ งแนวทางการพ ฒนาท องถ น ร บทราบป ญหา ความต องการ ประเด นการพ ฒนา และประเด นท เก ยวข องตลอดจนความช วยเหล อทางว ชาการ และแนวทางปฏ บ ต ท เหมาะสมก บสภาพพ นท เพ อนามากาหนด แนวทางการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา โดยให นาข อม ลพ นฐานในการพ ฒนาจากหน วยงานต างๆ และข อม ล ในแผนช มชนมาพ จารณาประกอบการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา 2. คณะกรรมการสน บสน นการจ ดทาแผนพ ฒนาท องถ น รวบรวมแนวทางและข อม ล นามา ว เคราะห เพ อจ ดทาร างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแล วเสนอคณะกรรมการพ ฒนาท องถ น 3. คณะกรรมการพ ฒนาท องถ นพ จารณาร างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา เพ อเสนอผ บร หารท องถ น 4. ผ บร หารท องถ นพ จารณาอน ม ต ร างแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา และประกาศใช แผน ย ทธศาสตร การพ ฒนา 1.4 ประโยชน ของการจ ดทาแผนย ทธศาสตร พ ฒนา การวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น เป นกระบวนการกาหนด ท ศทางในอนาคตขององค กรปกครองส วนท องถ น โดยกาหนดสภาพการณ ท ต องการบรรล และแนวทางในการบรรล บนพ นฐานของการรวบรวม และว เคราะห ข อม ลอย างรอบด านและเป นระบบ ท งน จะต องสอดคล องก บศ กยภาพ ของท องถ นและป ญหาความต องการของประชาชนในท องถ น ด งน น การวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งม ความสาค ญและประโยชน ต อองค กรปกครองส วนท องถ นเป นอย างย ง ท งน เน องจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา เป นแผนพ ฒนาท ม งไปส สภาพการณ อ นพ งประสงค ได อย างเท าท นก บการเปล ยนแปลง โดยสามารถจ ดสรร ทร พยากรท ม อย อย างจาก ดได อย างม ประส ทธ ภาพ การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งเป นการกาหนดท ศ ทางการพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น ท ต องกาหนดถ งสภาพการณ และแนวทางในการท จะทาให บรรล ถ ง สภาพการณ น น...

5 -3- บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานของเทศบาลตาบลเสลภ ม 2.1 สภาพท วไป ล กษณะและสภาพท วไปของเทศบาลตาบลเสลภ ม เด มอาเภอเสลภ ม ม ช อว า บ านเขาด นบ งโดน เข าใจว าจะเร ยกตามช อบ งใหญ แห งหน ง ท ม ช อว า บ งโดน ซ ง ต ดอย ก บโคกภ ด น โดยม หลวงจ มพลภ กด เป น นายกองปกครอง ต อมาได ม ใบบอกกราบบ งคมท ลพระกร ณาขอต ง บ านเขาด นบ งโดน เป นเม องเสลภ ม น คม เม อจ ลศ กราช 1240 ป เถาะ (พ.ศ. 2422) และได พระราชทานนาม ส ญญาบ ตรต งหลวงจ มพลภ กด เป น พระน คมบร ร กษ เจ าเม องเสลภ ม น คม คร นเม อป พ.ศ ทรงพระราช กร ณาโปรดเกล าต งมณฑลร อยเอ ดข น เม องเสลภ ม น คมจ งรวมก บมณฑลร อยเอ ด เร ยกว า เม องเสลภ ม และในป พ.ศ.2457 พระบาทสมเด จพระมงก ฎเกล าเจ าอย ห วทรงจ ดร ปการปกครองเส ยใหม โดยตราพระราชบ ญญ ต ล กษณะ การปกครองท องท พ ทธศ กราช 2457 ข นจ ดร ปการปกครองเป นจ งหว ด อาเภอ เม องเสลภ ม จ งเป นอาเภอเสลภ ม ส งก ดจ งหว ดร อยเอ ดต งแต บ ดน นเป นต นมา เด มเทศบาลตาบลเสลภ ม ช อเทศบาลตาบลกลาง ซ งแต ก อนเป นองค กรปกครองท องถ นร ปแบบส ขาภ บาล จ ดต งเม อ ว นท 31 ส งหาคม พ.ศ ต งอย ในเขตอาเภอเสลภ ม จ งหว ดร อยเอ ด ม พ นท ท งหมด 14 ตารางก โลเมตร โดยครอบคล มพ นท บางส วนของ 3 ตาบล ค อ ตาบลกลาง ตาบลขว ญเม อง และบางส วนของตาบลนาเม อง ต อมาได เปล ยนแปลงฐานะของส ขาภ บาลเป นเทศบาล พ.ศ ประกาศราชก จจาน เบกษาฉบ บท - เล ม 116 ตอน 9 ก หน าท - ลงว นท 24 ก มภาพ นธ 2542 และเม อว นท 29 ก นยายน 2547 สภาตาบลกลางและสภา ตาบลขว ญเม อง ได ย บรวมก บเทศบาลตาบลเสลภ ม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร องการย บรวมสภาตาบลก บ เทศบาลตาบล ลงว นท 24 ก นยายน 2547 ซ งประกาศในราชก จจาน เบกษา ฉบ บประกาศท วไป เล ม 121 ตอนพ เศษ 108 ง ว นท 29 ก นยายน 2547 จ งทาให เทศบาลตาบลเสลภ ม ม พ นท ท งหมด ตร.กม.โดย ครอบคล มพ นท ท งหมดของตาบลกลาง ตาบลขว ญเม อง และบางส วนของหม ท 6 ตาบลนาเม อง ต อมาเทศบาล ตาบลกลาง ได เปล ยนช อเป นเทศบาลตาบลเสลภ ม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร อง เปล ยนช อเทศบาลตาบลกลางเป นเทศบาลตาบลเสลภ ม ลงว นท 7 มกราคม ขนาดท ต งและอาณาเขต ท ต ง เทศบาลตาบลเสลภ ม ต งอย ในอาเภอเสลภ ม ในท องท ของตาบลกลาง ตาบลขว ญเม อง และ บางส วนของตาบลนาเม อง ม พ นท ตารางก โลเมตร ซ งอย ทางท ศตะว นออกของจ งหว ดร อยเอ ด โดยต งอย ห างจากท ต งจ งหว ดร อยเอ ด 32 ก โลเมตร ม ระยะทางห างจากกร งเทพมหานคร 556 ก โลเมตร ท ศเหน อ : ต ดต อก บตาบลนาเม อง อาเภอเสลภ ม ท ศใต : ต ดต อก บตาบลนาเล ง อาเภอเสลภ ม ท ศตะว นออก : ต ดต อก บตาบลเม องไพร และตาบลขวาว อาเภอเสลภ ม ท ศตะว นตก : ต ดต อก บอาเภอท งเขาหลวง จ งหว ดร อยเอ ด

6 -๔- ล กษณะภ ม ประเทศ ล กษณะภ ม ประเทศโดยท วไปของต าบลขว ญเม อง ส วนมากเป นท ราบส ง ส วนทางท ศเหน อของต าบล ขว ญเม อง และทางท ศตะว นออกจะเป นพ นท ราบท ใช ในการทานา ส วนใหญ ของตาบลทางท ศตะว นตกเป นท ราบร ม ฝ งแม น าช การใช ท ด นโดยท วไปจ งม การทานาในพ นท ราบล ม และเพาะปล กพ ชไร บนท ดอนหร อล กคล นลอนลาด ล กษณะภ ม ประเทศตาบลกลาง ล กษณะพ นท เป นท ราบเร ยบหร อคล นลอนลาด และล กลอนไม สม าเสมอ ส วนตอนล างเป นท ราบถ งท ราบล ม ม แม น าช ไหลผ านทางท ศใต ของตาบล การใช ท ด นจ งม การท านาในพ นท ราบล ม และพบปล กพ ชไร บนท ดอนหร อล กคล นลอนลาด ส วนบางส วนของตาบลนาเม อง ท อย ในเขตเทศบาลจะเป นท ราบ ส ง ล กษณะภ ม อากาศ ภ ม อากาศในพ นท อาเภอเสลภ ม ม อากาศร อนจ ดและแห งแล งในฤด ร อน และม อากาศหนาวเย นใน ฤด หนาว ซ งสามารถแบ งออกเป น 3 ฤด ค อ 1. ฤด ร อน เร มร อนประมาณเด อนก มภาพ นธ ถ ง เมษายน 2. ฤด ฝน เร มฤด ฝนประมาณเด อนพฤษภาคม ถ ง ต ลาคม 3. ฤด หนาว เร มฤด หนาวประมาณเด อนพฤศจ กายน ถ ง มกราคม ตราส ญล กษณ ประจาเทศบาล อน สาวร ย พระน คมบร ร กษ พ มดอกทองกวาว (จาน) ก ง นกเป ดน า ศาลาลอย รวงข าวหอมมะล ปลา แท นศ ลา 1. อน สาวร ย พระน คมบร ร กษ พ อเม องคนแรกผ ก อต งอาเภอเสลภ ม 2. แท นศ ลา เสลภ ม แปลว า พ นท ท ม ห นซ งเร ยกว าศ ลานคร 3. ศาลาลอย เอกล กษณ ของสระน ากลางเม องท ม ศาลากลางน าเป นท พ กผ อนหย อนใจ 4. น า หมายถ ง แหล งน าท ม อย มากมายเต มไปด วย ก ง หอย ป ปลา และนกเป ดน า ซ งบ งบอกถ งความอ ดมสมบ รณ 5. รวงข าวหอมมะล เสลภ ม เป นแหล งปล กข าวหอมมะล และเป นพ ชเศรษฐก จท สาค ญ 6. ดอกทองกวาว (ดอกจาน) เป นดอกไม ประจาเทศบาลตาบลเสลภ ม

7 ด านโครงสร างพ นฐาน การคมนาคมภายในเขตเทศบาล การคมนาคมภายในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม สามารถแบ งออกได เป น 2 พ นท ของตาบลหล กใน เขตเทศบาลด งน 1. ตาบลขว ญเม อง การคมนาคมของตาบลขว ญเม องม การคมนาคมต ดต อโดยทางบก ม เส นทางท สาค ญ ด งน - ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 23 (เสลภ ม -ยโสธร) ผ านทางท ศใต ของต าบลเป นแนวเขตระหว าง ตาบลกลางก บตาบลขว ญเม อง - ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 2046 ผ านทางท ศเหน อเป นเส นทางระหว างอาเภอ เสลภ ม และอาเภอโพนทอง การคมนาคมต ดต อก บอาเภอใกล เค ยง - เส นทางหลวงแผ นด นหมายเลข 2046 เร มต นจากเทศบาลต าบลเสลภ ม ม งไปทางท ศเหน อ สามารถเช อมการคมนาคมต ดต อก บอาเภอโพนทองเป นถนนลาดยางสภาพด - ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 2259 (เสลภ ม ค าโพนส ง) เป นเส นทางระหว างอ าเภอเสลภ ม และตาบลคาโพนส ง ซ งเป นตาบลหน งของอาเภอหนองพอก เป นเส นทางท ผ านหม ท 2,7,8,9 และ 10 ของต าบล ขว ญเม อง สภาพถนนเป นถนนลาดยางสภาพด การคมนาคมต ดต อภายในตาบลและตาบลใกล เค ยง ภายในตาบลขว ญเม องม ถนนลาดยางและถนน คสล.ใช ภายในเขตเทศบาลต าบลเสลภ ม ส วนการ ต ดต อหม บ านท อย นอกเขตเทศบาลใช ถนนลาดยาง ม รถโดยสารว งประจา 2. ตาบลกลาง การคมนาคมต ดต อก บอาเภอใกล เค ยง - ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 2259 ระหว างอาเภอเสลภ ม -หนองพอก ซ งแยกจาก ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 23 เข าถ งอาเภอหนองพอกประมาณ 53 ก โลเมตร - ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 23 ซ งเป นเส นทางอาเภอเสลภ ม ร อยเอ ด ระยะทาง 32 กม. - ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 23 ซ งเป นเส นทางระหว างอาเภอเสลภ ม ยโสธร เป น ระยะทาง 36 ก โลเมตร - ถนนผด งเกษมเป นถนน คสล. จากหม ท 2,7,8,11 ต.กลาง (เส นรอบเม อง) การคมนาคมต ดต อภายในเขตเทศบาลและตาบลใกล เค ยง ภายในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ม ถนนลาดยางและถนน คสล.ใช ส ญจรไป-มา ภายในเขตเทศบาลตาบลส วนการต ดต อหม บ านท อย นอกเขตเทศบาลใช ถนนลาดยาง ม รถโดยสารว งประจา สาหร บการคมนาคมโดยภาพรวมแล ว ถนนท ใช ส ญจรไปมาในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม เป นถนน คสล. เป นส วนใหญ นอกจากน นก จะเป นถนนลาดยางและถนนล กร ง โดยถนนแต ละสายย ง ขาดท อระบายน าเวลาฝนตกทาให เก ดน าท วมข งตามผ วจราจร ทาให ถนนชาร ดเป นหล มเป นบ อและบาง คร งน าจะไหลบ าเข าตามบ านเร อนทาให ทร พย ส นเส ยหายและก อให เก ดแหล งเพาะพ นธ ส ตว พาหะนาโรค ในฤด ฝน

8 -6- ถนน ถนนในความร บผ ดชอบของกรมทางหลวง - ลาดยาง จานวน 3 สาย ถนนในความร บผ ดชอบของทางหลวงชนบท - ลาดยาง จานวน - สาย ทางหลวงท องถ น - คอนกร ต จานวน 127 สาย - ลาดยาง จานวน 3 สาย - ล กร ง จานวน 29 สาย - ด น จานวน - สาย การไฟฟ า ป จจ บ นในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ม ไฟฟ าใช ครบท กช มชน แต ไม ครบท กหล งคาเร อน ต องทาการ ขยายเขตไฟฟ าสาธารณะภายในเขตเทศบาล ท งน เทศบาลได อ ดหน นงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ าสาธารณะ ให ก บการไฟฟ าส วนภ ม ภาคอาเภอเสลภ ม การประปา เทศบาลตาบลเสลภ ม ได ใช บร การประปาจากสาน กงานการประปาส วนภ ม ภาคและเทศบาลจะได ขยายเขตประปา เข าส ช มชนให ราษฏรท งในเขตเทศบาลได ใช น าประปาครบท กคร วเร อนในอนาคต การส อสารและโทรคมนาคม โทรศ พท คร วเร อนในเขตเทศบาลม โทรศ พท บ านใช ครอบคล มท กพ นท นอกจากน โทรศ พท สาธารณะย งม ไว ตามจ ดต างๆ ไปรษณ ย ในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ม ท ทาการไปรษณ ย โทรเลข 1 แห ง ต งอย ในหม ท 8 ตาบลกลาง 2.3 สภาพทางด านเศรษฐก จของเทศบาลตาบลเสลภ ม ประชากรในเขตเทศบาล ม ล กษณะอาศ ยอย ก นแบบกระจ กต วเป นกล มหร อเป นช มชนขนาดใหญ จ งม ความเป นอย ท แตกต างก นประกอบอาช พหลายประเภท เช น อาช พร บราชการ พน กงานร ฐว สาหก จ อาช พทานา ทา สวน อาช พค าขายและร บจ างท วไป นอกจากน แล วประชากรแถบแม น าช ย งม การทาประมงน าจ ดและการทาปศ ส ตว ซ งเกษตรกรจะทาการผล ตท งเพ อการบร โภคในคร วเร อนและส งขายภายในท องถ นหร อบร เวณใกล เค ยง การเกษตรกรรม เทศบาลตาบลเสลภ ม ม พ นท ท งหมด ตารางก โลเมตรหร อ 20, ไร อาช พการเพาะปล กพ ช การเล ยงส ตว และการทาการประมง ของเกษตรกรเทศบาลตาบลเสลภ ม ดาเน นการปล ก พ ชโดยเฉพาะการปล กข าวนาป เป นพ ชหล ก รองลงมาได แก การปล กข าวนาปร ง การปล กพ ชผ ก การปล กพ ชไร และ การปล กไม ผลไม ย นต น ตามลาด บ ในส วนของการเล ยงส ตว ส วนใหญ ม การเล ยงส ตว ป กโดยเฉพาะไก พ นเม องเป น หล ก รองลงมาได แก การเล ยงโคเน อ กระบ อ ส กร และในการทาการประมงเป นการทาประมงเพ อการย งช พเป น หล ก โดยม การจ บส ตว น าตามแหล งน าธรรมชาต ค อแม น าช บ งโดน รองลงมาได แก การจ บส ตว น าเพ อการ จาหน าย และม การเล ยงปลาท งการเล ยงปลาในนาข าว เล ยงปลาในบ อด น และเล ยงปลาในกระช ง ตามลาด บ

9 2.3.2 ก จการค าและบร การ เทศบาลตาบลเสลภ ม เป นศ นย กลางในการบร การข นพ นฐานให ก บประชากรโดยรวม ประชากร ส วนใหญ ม อาช พเกษตรกร และอาช พท สาค ญรองลงมาค อ ค าขาย ก จการค าและบร การจ งม สถานประกอบการ ขนาดกลาง ท จานวนส นค าอ ปโภค บร โภคในช ว ตประจาว น เพ อตอบสนองความต องการของประชากรในช มชน และพ นท ใกล เค ยง เช น การจาหน ายอาหาร เคร องด ม ของใช เบ ดเตล ด และขายของชา เป นต น ก จการอ ตสาหกรรม การประกอบอ ตสาหกรรมของเทศบาลตาบลเสลภ ม ส วนใหญ เป นก จการอ ตสาหกรรมขนาดเล กท ให บร การในช มชน เน องจากการประกอบอาช พทางการเกษตรกรรมเป นอาช พหล ก ด งน น จ งเป นอ ตสาหกรรม ผล ตภ ณฑ จากพ ช (โรงส ข าว ) อ ตสาหกรรมเคร องด ม (โรงงานทาน าแข ง) อ ตสาหกรรมแปรร ปไม และผล ตภ ณฑ จากไม (ทาเคร องเร อนจากไม วงกบ ประต หน าต าง) ผล ตภ ณฑ คอนกร ต ผล ตอ ปกรณ รวมท งการซ อมยานพาหนะ และอ ปกรณ และการผล ตอ นๆ การพาณ ชยกรรม 1. ธนาคาร ๕ แห ง 2. สถาน บร การน าม น ๔ แห ง 3. ตลาดสด ๔ แห ง 4. ร านค าต างๆ ๑,๐๐๔ แห ง 5. โรงฆ าส ตว 1 แห ง 6. โรงแรม 6 แห ง 7. สถาน บร การแก ส 1 แห ง การปศ ส ตว ราษฎรส วนใหญ ชอบการเล ยงส ตว ประเภทใช แรงงาน เช น โค กระบ อ ส วนใหญ เล ยงพ น ธ พ นเม อง และเล ยงส ตว ประเภทใช เป นอาหาร เช น ส กร ไก เป ด สาหร บส ตว ป กเล ยงเพ อบร โภคในคร วเร อน ท เหล อจ งออกจาหน าย เป นการเล ยงแบบปล อยจะม การให อาหารเสร มบ าง 2.4 ด านส งคม ข อม ลศาสนสถาน ว ฒนธรรมและประเพณ ท องถ น ได แก งานประเพณ ป ใหม,งานบ ญผะเหวด (บ ญมหาชาต ),งานประเพณ สงกรานต,งานประเพณ เข าพรรษา(แห เท ยน),งานประเพณ ออกพรรษา(แข งเร อยาว,กวน ข าท พย ),ประเพณ ว นลอยกระทง ลาด บท ช อสถานท อน ญาตให สร างว ด (ป พ.ศ.) ว ดศร ทองนพค ณ ว ดบ รพา ว ดโพธ ศร สว าง ว ดเหน อเสลภ ม ว ดม งเม อง(ธ) ว ดโพธ ไทรดงประเสร ฐ ว ดเสลภ ม วนาราม ว ดป าขว ญเม อง ว ดป านาคราช ว ดโคกภ ด นวนาราม ว ดน คมพ ฒนา ขนาดพ นท (ไร งานตรว.) ศาสนา ฌาปนสถาน พ ทธ อ นๆ ม ไม ม

10 จานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม เทศบาลตาบลเสลภ ม ครอบคล มพ นท ตร.กม. จานวน 3 ตาบล (22 หม บ าน 2 ช มชน) ข อม ลสาน กบร หารการทะเบ ยน เด อน เมษายน พ.ศ. 255๖ ตาบล หม ท ช อหม บ าน ประชากร รวม จานวน ชาย(คน) หญ ง(คน) หล งคาเร อน กลาง 1 บ านท าไคร บ านโคกก อง บ านเหน อ ค มว ดศร ทอง บ านใต ค มสร างกกพอก บ านโคกสะอาด ค มเม องใหม ค มสร างห น บ านท าไคร ใต บ านโคกก องเหน อ ขว ญเม อง 1 บ านคาหมากเว บ านดงประเสร ฐ บ านหนองฮาง ค มสนามม า , บ านท าไคร เหน อ บ านโคกคาเจร ญ ค มโรงพยาบาล ค มพานทอง บ านดงประเสร ฐใต บ านดงประเสร ฐเหน อ บ านท งเจร ญ ช มชนน คมเสลภ ม ช มชนโคกภ ด น รวมท งส น 6,587 7,006 13,593 4,330

11 -๙- ตารางเปร ยบเท ยบข อม ลประชากร รายการ ป ป จจ บ น(255๖) ป ท แล ว(255๕) 2 ป ท แล ว(255๔) ประชากรชาย (คน) 6,587 6,621 6,718 ประชากรหญ ง (คน) 7,006 6,989 7,070 รวมประชากร 13,593 13,610 13,788 บ าน(หล งคาเร อน) 4,330 4,208 4,135 การต งถ นฐานในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ล กษณะการต งถ นฐาน ในเขตเทศบาลตาบล เสลภ ม ม ล กษณะต าง ๆ ด งต อไปน - การต งถ นฐานในล กษณะกระจ กต วเป นกล มหร อเป นช มชนขนาดใหญ ในต าบลขว ญเม องซ ง ได แก บร เวณหม ท 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ตาบลกลางบร เวณหม ท 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 และต าบลนาเม อง บางส วน ได แก หม ท 6 ทาให ประชากรได ร บการบร การด านสาธารณ ปโภคอย างท วถ ง แนวโน มและท ศทางการขยายต วของช มชนในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ป จจ บ นประชากรส วนใหญ อาศ ยอย หนาแน นในเขตเทศบาลต าบลเสลภ ม ค อ ภายในพ นท ต าบล กลาง และต าบลขว ญเม อง ซ งเป นศ นย กลางความเจร ญด านการค าขายและการบร การ เป นท ต งศ นย ราชการ โรงเร ยน สถานท พ กผ อนหย อนใจและว ดท สาค ญ สาหร บร านค าและพาณ ชยกรรมรวมท งแหล งอาศ ยจะเกาะกล ม รวมต วอย างหนาแน นตลอดแนวสองข างถนนแจ งสน ท ซ งเป นทางหลวงแผ นด นซ งเช อมต ดต อก บจ งหว ดต าง ๆ เช น ยโสธร อ บลราชธาน และถนนพ ศเพล นพาณ ชย ซ งเป นถนนภายในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม แนวโน ม และท ศ ทางการขยายต วของช มชนในอนาคตคาดว าจะกระจายออกไปตามแนวถนนแจ งสน ท ช วงก โลเมตรท 153 ด าน ท ศตะว นออกเฉ ยงใต ซ งป จจ บ นม การก อสร างอาคารพาณ ชย เพ อทาเป นย านพาณ ชย กรรมต อไป

12 -๑๐ การศ กษา ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 255๖ ลาด บท ระด บการศ กษา จานวน ส งก ด คร น กเร ยน ร ฐบาล เอกชน ก อนประถมศ กษา ศ นย พ ฒนาเด กเล กบ านท าไคร ก อนประถมศ กษา,ประถมศ กษา โรงเร ยนสหม ตรพ ทยา โรงเร ยนว ดศร ทองนพค ณ โรงเร ยนบ านดงประเสร ฐ โรงเร ยนอน บาลเม องเสลภ ม โรงเร ยนเสลภ ม สาม คค โรงเร ยนขว ญเม อง โรงเร ยนบ านท าไคร โรงเร ยนศ ลานครว ทยา ก อนประถม,ประถมศ กษา,ม ธยมศ กษาตอนต น โรงเร ยนเสลภ ม ว ทยาส นต โรงเร ยนศร อร ณว ทย เสลภ ม โรงเร ยนว โรจน ผด งศาสน ม ธยมศ กษาต อนต น,ตอนปลาย โรงเร ยนเสลภ ม โรงเร ยนเสลภ ม พ ทยาคม ๒ 1๔ 12 1๖ ๕๐ ๑๐ ๗ ๓ ๑7 ๓๖ 12๐ ๒ 2๐๙ 425 2๘๑ 97๒ ๘๒ ๗๙ ๔๘ ๒๓๐ 8๐๗ 2,๒๒๐ 111 1,0๑๓ 2,๘๓ ข อม ลก ฬา น นทนาการสถานท พ กผ อนหย อนใจ สนามก ฬาท องถ น 1 แห ง สวนสาธารณะ 3 แห ง สนามก ฬาโรงเร ยน 7 แห ง ห องสม ดประชาชน 1 แห ง ข อม ลด านการสาธารณส ขและการอนาม ย (ข อม ล ณ ว นท ๔ ม ถ นายน 255๖) โรงพยาบาล ร ฐบาล 1 แห ง เต ยงคนไข 60 เต ยง เอกชน - แห ง เต ยงคนไข - เต ยง สาน กงานสาธารณส ขฯ 1 แห ง คล น ก 11 แห ง ร านขายยา 9 แห ง

13 -๑๑ การกาจ ดขยะม ลฝอย ส งปฏ ก ล 1. ว ธ การจ ดเก บและกาจ ดขยะม ลฝอย โดยม ว ธ 1.1 เทกองบนพ น 1.2 ฝ งกลบแบบไม ถ กหล กส ขาภ บาล 2. ปร มาณขยะม ลฝอย 10 ต น1 ว น 3. รถยนต บรรท กขยะม ลฝอย 4 ค น ขนาดความจ 4 6 ลบ.เมตร 4. รถด ดส งปฏ ก ล 1 ค น 5. ถ งรองร บขยะม ลฝอย 1,600 ใบ 6. พน กงานเก บ ขน และกวาดขยะม ลฝอย แยกเป น - พน กงาน 22 คน - จ างเหมา 2๕ คน 7. ม ท ด นสาหร บท งขยะม ลฝอย 36 ไร 1 งาน 75 ตารางวา 8. ม เตาเผาขยะม ลฝอย - เตา 2.5 ด านการเม อง-การบร หาร การจ ดองค กรบร หารของเทศบาล เทศบาลเป นองค กรปกครองท องถ นร ปแบบหน ง เป นทบวงการเม องท ม ฐานะเป น น ต บ คคล การจ ดร ปแบบการบร หารประกอบด วยโครงสร างท สาค ญ 2 ส วน ค อ 1. สภาเทศบาล ประกอบด วย สมาช กสภาเทศบาลซ งมาจากการเล อกต งโดยตรงของ ประชาชน ทาหน าท ในการควบค มการทางานของฝ ายบร หาร จานวนสมาช กสภาเทศบาลตาบล ม จานวน 12 คน ดารงตาแหน งคราวละ 4 ป อานาจหน าท ท สาค ญของสภาเทศบาล สร ปได ด งน ตราเทศบ ญญ ต เทศบ ญญ ต เป นกฎหมายของเทศบาล ใช บ งค บเฉพาะในเขตเทศบาลผ ม ส ทธ เสนอร างเทศบ ญญ ต ได แก คณะผ บร หาร สมาช กสภาเทศบาล หร อประชาชนผ ม ส ทธ เล อกต งตามท กฎหมาย กาหนด เว นแต ท เก ยวก บการเง นจะต องให นายกเทศมนตร ร บรองร วมด วย การพ จารณาให พ จารณา 3 วาระ เม อ สภาเทศบาลลงมต ให ความเห นชอบแล วก จะส งให ผ ว าราชการจ งหว ดพ จารณาให ความเห นชอบแล วประกาศใช ต อไป ควบค มการบร หารงานของคณะผ บร หาร กระทาได ค อ การต งกระท ถาม และการอน ม ต งบประมาณรายจ ายประจาป ให ความเห นชอบในการแต งต งคณะกรรมการต างๆ เช น คณะกรรมการสาม ญ และคณะกรรมการว สาม ญ เพ อทาหน าท หร อพ จารณาในภารก จท ได ร บมอบหมายจาก สภาเทศบาล

14 -๑๒- สมาช กสภาเทศบาลในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ม จานวน 12 คน แบ งเป น 2 เขต ด งน สมาช กสภาเทศบาล เขต 1 สมาช กสภาเทศบาล เขต 2 1. นายน ต พงษ สนทาธร 1. นายพาน ช หาญชาน 2. นายว ร ตน ถ งแสง 2. นายจ รว ฒน แพงอน นต 3. นายส ภ กด บ วระบ ต 3. นายประส ทธ สารเสวก 4. นายศ ภชาต อน นตว ธ 4. นายส ภ กด น ลใย 5. นางวาร พรหมช ยน นท 5. นายว ร ตน ส วรรณ 6. นายว ระว ฒน ภาคมฤค 6. นายธนาร กษ ราโช 2. นายกเทศมนตร ทาหน าท เป นฝ ายบร หารในก จการของเทศบาล ประกอบด วยนายกเทศมนตร 1 คน ซ ง มาจากการเล อกต งโดยตรงของประชาชน ม ระยะเวลาการดารงตาแหน งคราวละส ป น บแต ว นเล อกต ง นายกเทศมนตร อาจแต งต งรองนายกเทศมนตร จานวน 2 คน และท ปร กษานายกเทศมนตร และเลขาน การ นายกเทศมนตร แต งต งได จานวนรวมก นไม เก น 2 คน ซ งม ใช สมาช กสภาเทศบาลเป นผ ช วยเหล อในการบร หาร ราชการของเทศบาลตามท นายกเทศมนตร มอบหมาย ซ งประกอบไปด วย 1. นายธนว ฒน อร ญภ ม นายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม 2. ว าท ร.ต.เฉล มเก ยรต มาตผล รองนายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม 3. นายว ฒ พงษ เว ยงนนท รองนายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม 4. นายแปลก อ ตภ ม ท ปร กษานายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม 5. นายศ รว ชญ ธงทอง เลขาน การนายกเทศมนตร ตาบลเสลภ ม อานาจหน าท ของนายกเทศมนตร 1. กาหนดนโยบายโดยไม ข ดต อกฎหมาย และร บผ ดชอบในการบร หารราชการของ เทศบาลให เป นไปตาม กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ เทศบ ญญ ต และนโยบาย 2. ส ง อน ญาต และอน ม ต เก ยวก บราชการของเทศบาล 3. แต งต งและถอดถอนรองนายกเทศมนตร ท ปร กษานายกเทศมนตร และเลขาน การนายกเทศมนตร 4. วางระเบ ยบเพ อให งานของเทศบาลเป นไปด วยความเร ยบร อย 5. ร กษาการให เป นตามเทศบ ญญ ต 6. ปฏ บ ต หน าท อ นตามท กฎหมายบ ญญ ต ไว ในพระราชบ ญญ ต ไว ในเทศบาลและกฎหมายอ น

15 -๑๓ การจ ดส วนการบร หารเทศบาล เทศบาลตาบลเสลภ ม แบ งส วนการบร หาร ด งน 1. สาน กปล ดเทศบาล ม หน าท ดาเน นการในก จการของเทศบาล ให เป นไปตามกฎ หมาย ระเบ ยบแบบแผน และนโยบายของเทศบาล ท งม หน าท เป นเลขาน การของสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร แบ งเป นงานในความร บผ ดชอบ ด งน ค อ งานธ รการ งานประชาส มพ นธ งานน ต การ งานการเจ าหน าท งานทะเบ ยนราษฎร งานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย งานว เคราะห นโยบายและ แผน ตลอดจนงานอ น ๆ ท ม ได กาหนดไว ว าเป นงานของกองใด 2. กองคล ง ม หน าท ดาเน นก จการเก ยวก บการเง นและบ ญช พ สด และทร พย ส น ของเทศบาล การก เง น งานผลประโยชน ของเทศบาล งานแผนท ภาษ และทะเบ ยนทร พย ส น ตลอดจน งานอ น ๆ ท เก ยวก บการเง นท ม ได กาหนดไว เป นงานของกองใด 3. กองช าง ม หน าท ด าเน นก จการเก ยวก บงานโยธา งานบ าร งทางบก ทางระบายน า สวนสาธารณะ งานสารวจและแบบแผน งานสถาป ตยกรรมและผ งเม อง งานสาธารณ ปโภค ตลอดจนงานสถานท และไฟฟ าสาธารณะ 4. กองสาธารณส ขและส งแวดล อม ม หน าท ดาเน นก จการเก ยวก บการป องก นและควบค มโรคต ดต อ การส ขาภ บาล และร กษาความสะอาด งานส งเสร มส ขภาพ ตลาดสาธารณะ ศ นย บร การ สาธารณส ขอ น ๆ ให เป นไปตามกฎหมาย 5. กองการศ กษา ม หน าท ร บผ ดชอบจ ดการศ กษา ท งในระบบ นอกระบบและตามอ ธยาศ ย งานส นทนาการ งาน พ ฒนาก จกรรมเด กและเยาวชน งานการศาสนา งานขนบธรรมเน ยมประเพณ ศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ น 6. งานตรวจสอบภายใน ม หน าท ร บผ ดชอบ ตรวจสอบบ ญช ทะเบ ยนและเอกสารท เก ยวข อง ตรวจสอบเอกสารร บ- จ ายเง น ท กประเภท ตรวจสอบเง นนอกงบประมาณท กประเภท ตรวจสอบการเก บร กษาหล กฐานการเง น การบ ญช การจ ดเก บรายได ตรวจสอบการใช และเก บร กษายานพาหนะให ประหย ดและถ กต องตามระเบ ยบทางราชการ ตรวจสอบพ สด และการเก บร กษาและตรวจสอบการทาประโยชน ทร พย ส นของเทศบาล ห วหน าส วนราชการของเทศบาลตาบลเสลภ ม ประกอบด วย 1. นายรณย ทธ หอมหวล ปล ดเทศบาลตาบลเสลภ ม 2. นางสมร ชานาญภ ม ห วหน าสาน กปล ดเทศบาล 3. นางฉว วรรณ วรรณภ กด ผ อานวยการกองคล ง 4. นายสารวย พาลาร ตน ผ อานวยการกองช าง 5. นางอ งส ธา อ งเรขพาณ ชย ผ อานวยการกองสาธารณส ขและส งแวดล อม 6. นางสาวศ ร ร ตน สายเช อ ผ อานวยการกองการศ กษา โครงสร างองค กรของเทศบาลตาบลเสลภ ม แบ งออกเป น 1. ฝ ายการเม อง ม จานวนบ คลากรท งส น 17 คน ด งต อไปน - นายกเทศมนตร จานวน 1 คน - รองนายกเทศมนตร จานวน 2 คน - สมาช กสภาเทศบาล จานวน 12 คน - เลขาน การนายกเทศมนตร จานวน 1 คน - ท ปร กษานายกเทศมนตร จานวน 1 คน

16 -๑๔-2. ฝ ายข าราชการ ล กจ าง ม บ คลากรท งหมด 116 คน - พน กงานเทศบาล จานวน 38 คน - ล กจ างประจา จานวน 17 คน - พน กงานจ าง จานวน 61 คน กอง พน กงานเทศบาล ล กจ างประจา(คน) พน กงานจ าง(คน) รวม(คน) (คน) สาน กปล ดเทศบาล กองคล ง กองการศ กษา กองสาธารณส ขฯ กองช าง หน วยตรวจสอบภายใน รวม ข อม ล ณ ว นท ๒ พฤษภาคม 255๖ สร ปภารก จและว ตถ ประสงค การดาเน นการท สาค ญในระด บองค กร เทศบาลตาบลเสลภ ม ม ภารก จท ม งเน นเพ อแก ไขป ญหาและสนองความต องการของประชาชนในท องถ นท ก ๆ ด าน ให บร การสาธารณะ การพ ฒนาภายในช มชนเทศบาลฯ ตลอดจนให ความร วมม อก บ หน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชนเพ อการพ ฒนาบ านเม อง โดยม ว ส ยท ศน การพ ฒนาเทศบาลตาบลเสลภ ม ไว ด งน ม งพ ฒนาเศรษฐก จให ม นคง ส งเสร มการท องเท ยวว ถ พ ทธ ย ดหล กบร หารจ ดการท ด ส เม องน าอย 1.1 ภารก จ เทศบาลตาบลเสลภ ม ม ภารก จตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 และมาตรา 51 โดยสร ป ค อเทศบาลตาบลเสลภ ม ม อานาจหน าท ต องทาในการพ ฒนา ท งในด านการพ ฒนา เศรษฐก จส งคมและว ฒนธรรม มาตรา 50 ภายใต บ งค บแห งกฎหมาย เทศบาลตาบลม หน าท ต องทาในเขตเทศบาล ด งต อไปน (1). ร กษาความสงบเร ยบร อยของประชาชน (2) ให ม และบาร งทางบกทางน า (3) ร กษาความสะอาดของถนนหร อทางเด นและท สาธารณะ รวมท งการกาจ ดม ลฝอยและส ง ปฏ ก ล (4) ป องก นและระง บโรคต ดต อ (5) ให ม เคร องใช ในการด บเพล ง (6) ให ราษฎรได ร บการศ กษาอบรม (7) ส งเสร มการพ ฒนาสตร เด ก เยาวชน ผ ส งอาย และผ พ การ (8) บาร งศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น (9) หน าท อ นตามท กฎหมายบ ญญ ต ให เป นหน าท ของเทศบาล

17 -๑๕- มาตรา 51 ภายใต บ งค บแห งกฎหมาย เทศบาลตาบลอาจจ ดทาก จการใดๆ ในเขตเทศบาล ด งต อไปน (1) ให ม น าสะอาดหร อการประปา (2) ให ม โรงฆ าส ตว (3) ให ม ตลาด ท าเท ยบเร อและท าข าม (4) ให ม ส สานและฌาปนสถาน (5) บาร งและส งเสร มการทามาหาก นของราษฎร (6) ให ม และบาร งสถานท ทาการพ ท กษ ร กษาคนเจ บไข (7) ให ม และบาร งการไฟฟ าหร อแสงสว างโดยว ธ อ น (8) ให ม และบาร งทางระบายน า (9) เทศพาณ ชย 1.2 ว ตถ ประสงค เทศบาลตาบลเสลภ ม ม ว ตถ ประสงค ในการปฏ บ ต งานให แก ประชาชนในเขตพ นท เทศบาลตาบลเสลภ ม ด งต อไปน (1) เพ อให การปฏ บ ต งานตามภารก จเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพประส ทธ ผล ใช ทร พยากรอย างค มค าสมประโยชน (2) ลดการทางานซ าซ อน ลดต นท น (3) ให เก ดความน าเช อถ อทางรายงานการเง น การบ ญช และการคล ง (4) เพ อให ม การปฏ บ ต ตามระเบ ยบ กฎหมาย ข อบ งค บและมต คณะร ฐมนตร ท เก ยวข อง (5) เพ อให บ คลากรม การพ ฒนาอ ท ศตนและเวลา ร วมม อร วมใจปฏ บ ต งาน เพ อผลประโยชน ของ องค กรและประโยชน ส ขของประชาชนโดยรวม การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 1. รถยนต ด บเพล ง จานวน 2 ค น 2. รถยนต บรรท กเคร องยนต ด บเพล งชน ดหาบหาม จานวน - ค น 3. รถยนต บรรท กน า จานวน 2 ค น 4. เคร องด บเพล งชน ดหาบหาม จานวน 1 เคร อง 5. อ ตรากาล งเจ าหน าท ด บเพล ง - พน กงานส วนท องถ น จานวน 1 คน - ล กจ างประจา จานวน ๓ คน - พน กงานจ าง จานวน ๘ คน 6. อาสาป องก นภ ยฝ ายพลเร อน จานวน 140 คน 7. ในรอบป ท ผ านมาม การปฏ บ ต หน าท จานวน ๑๔๕ คร ง 8. ในรอบป ท ผ านมาม การฝ กซ อม จานวน 2 คร ง 9. ว ทย ส อสาร จานวน ๘ เคร อง

18 การคล งท องถ น -๑๖- การบร หารรายร บ รายจ ายในป งบประมาณท ผ านมา เปร ยบเท ยบย อนหล ง 5 ป ป พ.ศ. รายการ พ.ศ. 255๕ พ.ศ. 255๔ พ.ศ. 255๓ พ.ศ. 255๒ พ.ศ รายร บ ๘๑,๗๑๘,๙๗๖.๒๐ 71,746, ,591, ,125, ,370, รายจ าย ๗๘,๖๔๖,๔๔๒.๓๓ 66,503, ,322, ,831, ,931, ด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ทร พยากรแหล งน าในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม และใกล เค ยง 1. แม น าช เป นแม น าแบ งแนวเขตของอ าเภอเสลภ ม ด านท ศตะว นตกก บเขต อ าเภอท งเขาหลวง อ าเภอธว ชบ ร ม ความกว าง ประมาณ 200 เมตร น าไหลผ านตลอดท งป เกษตรกรสามารถน าน าไปใช ประโยชน โดยอาศ ยเคร องส บน าจาก ชลประทานจ งหว ดร อยเอ ดและเคร องส บน าด วยไฟฟ าของเทศบาลตาบลเสลภ ม 2. ร องน าคาหมากเว เร มจากหม ท 6 โดยม ต นร องน าจากท สาธารณะโคกภ ด น บร เวณล มแฝก เป นล กษณะ น าซ บไหลมาจากหม ท 4 รวมก นเป นร องน า ขนาดความกว างเฉล ย 20 เมตร โดยม พ นท ร องน าในเขต หม ท 4 ประมาณ 4 ไร เศษ ม ถนนก นร องน าระหว างหม ท 4 ก บหม ท 7 เกษตรกรใช น าในการปล กพ ชผ กและ เล ยงส ตว พ นท ร องน าในหม ท 7 ม พ นท ประมาณ 16 ไร 2 งาน จากน นไหลมารวมก นท สระน าศาลาลอย 3. สระน าศาลาลอย อย บร เวณก งกลางของต วเม องในเขตเทศบาล ม พ นท 8 ไร เศษ และม พ นท ลาน า 6 ไร 1 งาน ส วนท เหล อเป นสถานท พ กผ อนหย อนใจ ไม ม การนาน าไปใช ประโยชน อ นใด นอกจากเป น แหล งสงวนพ นธ และขยายพ นธ ส ตว น า 4. สระโชต สถ ตย สาราญ ต งอย หม ท 8 ต.กลาง ป จจ บ นใช เก บน าและเป นสถานท พ กผ อนหย อนใจ ม พ นท 9 ไร 5. หนองก ง เป นแหล งน าขนาดใหญ ม น าตลอดป ใช ในการประมง ปล กพ ชและ เล ยงส ตว อย ในพ นท หม ท 5 ต.กลาง 6. บ งโดนน อย เป นแหล งน าขนาดเล ก ม น าตลอดป ใช ในการประมง ปล กพ ชและ เล ยงส ตว ม พ นท 4 ไร 3 งาน 25 ตารางวา 7. บ งโดน เป นแหล งน าขนาดใหญ ม น าตลอดป ใช ในการประมง ปล กพ ชและเล ยงส ตว บ งโดนต งอย ทางท ศตะว นตกของต วเม อง ในเขตตาบลกลาง ม พ นท 1,044 ไร 3 งาน 84 ตารางวา 8. หนองฮาง เป นแหล งน าขนาดเล ก ม น าตลอดป ใช น าในการประมง ปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ใน พ นท หม บ านหนองฮางหม 3 ตาบลขว ญเม อง ม พ นท 3 งาน 9. หนองมะอ เป นแหล งน าขนาดเล ก ม น าตลอดป ใช น าในการประมง ปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ใน พ นท หม บ านหนองฮางหม 3 ตาบลขว ญเม อง ม พ นท 2 งาน 69 ตารางวา

19 -๑๗-10. หนองจอกเจ ย เป นแหล งน าธรรมชาต ม น าตลอดป ใช น าในการประมง ปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ใน พ นท หม ท 1 บ านท าไคร ม พ นท 4 ไร 1 งาน 11. หนองหวายนอก เป นแหล งน าธรรมชาต ม น าตลอดป ใช น าในการประมงปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ใน พ นท หม ท 1 บ านท าไคร ม พ นท 2 ไร 3 งาน 12. หนองฮ เป นแหล งน าธรรมชาต ม น าตลอดป ใช น าในการประมงปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ใน พ นท หม บ านท าไคร หม 1 ตาบลกลาง ม พ นท 14 ไร 1 งาน 13. หนองฮ นอก เป นแหล งน าธรรมชาต ม น าตลอดป ใช น าในการประมงปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ใน พ นท หม 1ตาบลกลาง ม พ นท 32 ไร 14. หนองแฝกน อย เป นแหล งน าขนาดเล ก ใช ในการก กเก บน า ใช น า ในการประมงปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ในพ นท หม ท 6 ตาบลนาเม อง ม พ นท 1 ไร 2 งาน 75 ตารางวา 15. หนองแฝกใหญ เป นแหล งน าขนาดเล ก ใช ในการก กเก บน า ใช ในการ ประมงปล กพ ชและเล ยงส ตว อย ในพ นท หม ท 6 ตาบลนาเม อง ม พ นท 2 ไร 3 งาน 70 ตารางวา ทร พยากรป าไม ในเขตเทศบาลตาบลเสลภ ม ม พ นท ป าไม ไม มากน ก จะม เพ ยงบร เวณพ นท ของว ดป า ขว ญเม องและบร เวณป าละเมาะในพ นท สาธารณประโยชน โคกภ ด น เป นล กษณะการปล กสร างสวนป า ข นใหม ในเขตพ นท โรงเร ยนเสลภ ม พ ทยาคมและศ นย เพาะชากล าไม ร อยเอ ด สถานการณ น าเส ย เทศบาลตาบลเสลภ ม ม พ นท ตารางก โลเมตร ม ประชากรท งหมด 13,๕๙๓ คน ม ปร มาตรการใช น าประปา 1,800 ลบ.ม. ว น คาดการณ ปร มาณน าเส ย 691 ลบ.ม.ว น แหล งกาเน ด น าเส ยมาจากบ านเร อน ตลาด ย านพาณ ชย กรรม โรงพยาบาล ล กษณะพ นท ของเทศบาลจะเป นท ส งทางท ศตะว นตกและท ศเหน อแล วลาดต าลงมาทางท ศใต น าเส ยไหลรวมมาทางท ศใต ลงร องน าบร เวณสระโชต จากน นไหลลงตามท อระบายน าไหลลงคลองรอบบ งโดน ป จจ บ นย งไม ม ระบบบาบ ดน าเส ย ม เพ ยงแหล งบาบ ดตาม ธรรมชาต ท ม พ ชน าข นตามทางน า ปร มาณน าเส ยท เก ดข นแต ละว นประมาณ 691 ลบ.ม. ม เพ ยงส วนน อยท ไหลลง แหล งน าธรรมชาต เน องจากสามารถก าจ ดได เองตามบ านเร อน ด งน น สถานการณ และค ณภาพน าในแหล งน า ธรรมชาต จ งอย ในระด บด ส ตว และพ ชน าสามารถอาศ ยและขยายพ นธ ได ตามปกต

20 -๑๘ สถานการณ ขยะม ลฝอย เทศบาลตาบลเสลภ ม ม ปร มาณขยะท เก ดข น 10 ต นว น ม รถเก บขยะจานวน 4 ค น (เป นประเภท รถขนาดกลางจานวน 4 ค น) พน กงานเก บขยะและกวาดขยะม ลฝอย 27 คน จ างเหมา 20 คน ทาการเก บขน 2 เท ยว ว น คน ล กษณะขยะ พบว า เป นขยะผสม ม ขยะแห ง เช น เศษถ งพลาสต ก เศษกระดาษ เศษกระป อง และม ขยะสดปนเป นพวกเศษอาหารและเศษผลไม ว ธ ก าจ ดในป จจ บ น ใช ว ธ การก าจ ดแบบฝ งกลบเป นคร งคราว ป ละประมาณ 2-3 คร ง หร อใน คราวท ม ป ญหาจาเป น โดยพน กงานเก บขนจะท าการรวมขยะจากถ งรองร บขยะ ซ งเป นถ งขนาด 50 ล ตร ม ท งหมด ประมาณ 1,600 ใบ พ นท ท ใช ในการกาจ ด เป นท สาธารณประโยชน โคกภ ด น ม ขนาดพ นท 36 ไร อย ห างจากช มชนประมาณ 1 ก โลเมตร ป จจ บ นย งไม ม ระบบกาจ ดขยะม ลฝอยท ถ กส ขล กษณะ

21 -๑๙- บทท 3 การว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนาท องถ น 3.1 หล กและแนวค ดในการจ ดทาแผนพ ฒนาท องถ น น บแต ม พระราชบ ญญ ต กาหนดแผนและข นตอนการกระจายอานาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ท กาหนดหน าท ขององค กรปกครองส วนท องถ น ในการให บร การสาธารณะท จาเป นแก ท องถ น ซ งใน การถ ายโอนภารก จด งกล าว ย งรวมถ งงบประมาณท เพ มข น นอกจากน ย งม พระราชบ ญญ ต ว าด วยการเข าช อเสนอ ข อบ ญญ ต ท องถ น พ.ศ พระราชบ ญญ ต ว าด วยการลงคะแนนเส ยงเพ อถอดถอนสมาช กสภาท องถ น หร อ ผ บร หารท องถ น พ.ศ เป นต น ทาให เห นได ว าม การกาหนดต วบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพ อให การกระจายอานาจเป นไปอย างโปร งใสและสามารถถ กตรวจสอบจากประชาชนและองค กรต างๆ ตามท กฎหมาย บ ญญ ต ไว ด งน น องค กรปกครองส วนท องถ น จ งม บทบาทอานาจหน าท อย างกว างขวาง โดยม เพ ยงจะม หน าท ในการให บร การสาธารณพ นฐานแก ประชาชนในท องถ นเท าน น แต ย งขยายบทบาท หน าท ออกไปรวมถ งการ พ ฒนาค ณภาพช ว ตและการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของท องถ นด วย และเป นองค กรท เป ดให ประชาคมท องถ นม ส วนร วมในการบร หารและการตรวจสอบการปฏ บ ต งานขององค กรปกครองส วนท องถ นเพ มมากข น สาหร บเทศบาลตาบลเสลภ ม ได ให ความสาค ญก บการวางแผนเช งย ทธศาสตร ท เป นการพ ฒนาด านการ วางแผนให สอดคล องก บศ กยภาพและบทบาททางเศรษฐก จของพ นท รวมท งย ดกรอบแนวทางการพ ฒนาตาม แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต นโยบายของร ฐบาล แผนพ ฒนาจ งหว ด แผนพ ฒนาอาเภอ เป นต น ซ งม กรอบและแนวทาง ด งน แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ว ส ยท ศน ส งคมอย ร วมก นอย างม ความส ข ด วยความเสมอภาค เป นธรรม และภ ม ค มก นต อการเปล ยนแปลง พ นธก จ ๑. สร างส งคมเป นธรรมและเป นส งคมท ม ค ณภาพ ท กคนม ความม งคงในช ว ต ได ร บการค มครองทางส งคมท ม ค ณภาพอย างท วถ งและเท าเท ยม ม โอกาสเข าถ งทร พยากรและกระบวนการย ต ธรรมอย างเสมอภาคท กภาคส วน ได ร บการเสร มพล งให สามารถม ส วนร วมในกระบวนการพ ฒนา ภายใต ร บบร หารจ ดการภาคร ฐท โปร งใส เป นธรรม ๒. พ ฒนาค ณภาพคนไทยให ม ค ณธรรม เร ยนร ตลอดช ว ต ม ท กษะและการดารงช ว ตอย างเหมาะสมในแต ละ ช วงว ย สถาบ นทางส งคมและช มชนท องถ นม ความเข มแข ง สามารถปร บต วร เท าท นก บการเปล ยนแปลง ๓. พ ฒนาการผล ตและร การให เข มแข งและม ค ณภาพบนฐานความร ความค ดสร างสรรค และภ ม ป ญญา สร างความม นคงด านอาหารและพล งงาน ปร บโครงสร างการผล ตและการบร โภคให เป นม ตรก บส งแวดล อม พร อม สร างความเช อมโยงก บประเทศในภ ม ภาคเพ อความม นคงทางเศรษฐก จและส งคม ๔. สร างความม นคงของฐานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สน บสน นการม ส วนร วมของช มชนรวมท ง สร างภ ม ค มก นเพ อรองร บผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศและพ บ ต ทางธรรมชาต

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554...

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท 13) พ.ศ. 2552 กาหนด ว า ก อนนายกเทศมนตร

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) เทศบาลตาบลบ านด อาเภอเม องเช ยงราย จ งหว ดเช ยงราย พ ฒนาช ว ตความเป นอย ม งส การท องเท ยว สารบ ญ ห วข อ หน า 1. ส วนท 1 บทนา - ล กษณะของแผนพ ฒนาสามป 1 - ว ตถ ประสงค ของการจ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ บทท หน า บทท 1 บทน า 1 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค การบร หารส วนต าบลฝาละม 2-7 บทท 3 การว

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ของ เทศบาลตาบลภ ผาแดง อาเภอหนองว วซอ จ งหว ดอ ดรธาน คานา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 กาหนดให องค กรปกครองส วนท องถ

More information

แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร

แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร คานา องค การบร หารส วนตาบลจะต องจ ดทาแผนพ ฒนาท องถ นของตนเอง ตามกฎหมายการกาหนด แผนและข นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) องค การบร หารส วนตาบลดอน อาเภอปะนาเระ จ งหว ดป ตตาน สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทนา 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานของ อบต.ดอน 3 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนา อบต.ในป ท ผ านมา

More information

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๑ ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให ประกาศว า โดยท คณะร ฐมนตร ได พ

More information

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย

นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย 1 นโยบายและท ศทางการพ ฒนายางพาราไทย นท ขล บทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กร งเทพมหานคร ความส าค ญของยางพาราต อการพ ฒนาประเทศ ประเทศไทยเป นผ ผล ตยางธรรมชาต อ นด บหน งของโลก ม ศ กยภาพการผล ตมากกว า 2 ล านต น

More information

แผนอ ตราก าล ง 3 ป ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ขององค การบร หารส วนต าบลแม พร ก อ าเภอแม สรวย จ งหว ดเช ยงราย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แผนอ ตราก าล ง 3 ป ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ขององค การบร หารส วนต าบลแม พร ก อ าเภอแม สรวย จ งหว ดเช ยงราย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. แผนอ ตราก าล ง 3 ป ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ขององค การบร หารส วนต าบลแม พร ก อ าเภอแม สรวย จ งหว ดเช ยงราย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 สารบ ญ เร อง หน า 1. หล กการและเหต ผล 1 2 ว ตถ ประสงค 2

More information

ค าน า กองว ชาการและแผนงาน

ค าน า กองว ชาการและแผนงาน ค าน า แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554 2556) ถ อว าเป นเคร องม อส าค ญอย างย งท จะช วย ว เคราะห สภาพป ญหา ความต องการของท องถ นเพ อน าไปส การก าหนดจ ดม งหมายในการพ ฒนาการก าหนด ภารก จ และแนวทางการด าเน นงานอย างเป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559)

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ อ าเภอหนองเส อ จ งหว ดปท มธาน ค าน า แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา หมายถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556 ย ดม นในหล กธรรมาภ บาล ม งเน นบร การให คาปร กษา พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 27 260) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 26 คานา กรมส งเสร

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.

แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ. แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) กล มย ทธศาสตร พ ฒนาการเกษตร สาน กงานเกษตรและสหกรณ จ งหว

More information

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556

แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556 -ร าง- แผนพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลสามป พ.ศ.2554 2556 องค การบร หารส วนต าบลบางโรง อ าเภอคลองเข อน จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า **************** การจ ดท าแผนพ ฒนาสามป เป นการตระเตร ยมการด าเน นงานด านต างๆ

More information

ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย

ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย ค ม อแนวทางการดาเน นงาน การจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สาหร บผ ส งอาย ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยกล มเป าหมายพ เศษ สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก. 1Company Logo

ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก. 1Company Logo ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก 1 คานา ข อม ลพ นฐานถ อเป นส งท ม ความสาค ญอย างย ง โดยในส วนของเทศบาลการจ ดทา รายงานข อม ลพ นฐานจะเป นเหม อนการเป ดให ประชาชนและผ สนใจท วไปได เข าถ งเทศบาล

More information

แผนพ ฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบล อาเภอแกดา จ งหว ดมหาสารคาม

แผนพ ฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบล อาเภอแกดา จ งหว ดมหาสารคาม แผนพ ฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบล อาเภอแกดา จ งหว ดมหาสารคาม สารบ ญ หน า ส วนท บทนา ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค การบร หารส วนตาบล 2 - ส วนท 3 ผลการพ ฒนาตาบลในป ท ผ านมา 2-7 ส

More information

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗

คาแถลงนโยบาย คณะร ฐมนตร ของ พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ คาแถลงนโยบาย ของ คณะร ฐมนตร พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร แถลงต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ว นศ กร ท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ สารบ ญ ประกาศแต งต งนายกร ฐมนตร ก ประกาศแต งต งร ฐมนตร ข คาแถลงนโยบายของคณะร ฐมนตร

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

ศ กยภาพองค กรปกครองส วนท องถ นในการจ ดการส งแวดล อม *

ศ กยภาพองค กรปกครองส วนท องถ นในการจ ดการส งแวดล อม * ศ กยภาพองค กรปกครองส วนท องถ นในการจ ดการส งแวดล อม * ** รศ.ดร. โสภาร ตน จาร สมบ ต บทค ดย อ น บต งแต การประกาศใช พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม พ.ศ. 2535 ท ประกาศให ม เขตควบค มมลพ ษ เพ อจ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานในระด บบ ณฑ ตศ กษา โครงการว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาจ ตว ทยาช มชน ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เสนอ ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information