สารสนเทศทางการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๗

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สารสนเทศทางการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๗"

Transcription

1 สารสนเทศทางการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๗ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

2 คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ได ดาเน นการจ ดทาสารสนเทศ ทางการศ กษา ซ งเป นภาพรวมของเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ และเปร ยบเท ยบก บข อม ลย อนหล ง ๕ ป การดาเน นงานในคร งน เป นการนาข อม ลของโรงเร ยนในส งก ดท ก โดยใช ข อม ล ณ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๗ เพ อให สารสนเทศทางการศ กษาน เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการการศ กษา การคาดการณ แนวโน ม ทางการศ กษาข นพ นฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ต อไป สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ขอขอบค ณผ ม ส วนร วมในการด าเน นการ จ ดทาและให การสน บสน นจนสารสนเทศฉบ บน สาเร จด วยด หว งเป นอย างย งว าสารสนเทศทางการศ กษา ฉบ บน จะเป นประโยชน ต อการบร หารจ ดการการศ กษาข นพ นฐาน การคาดการณ แนวโน มทางการศ กษาต อ ผ สนใจตามสมควร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ก นยายน ๒๕๕๗

3 สารบ ญ ส วนท ๑ บทนา ๑ ส วนท ๒ ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ๕ ส วนท ๓ ข อม ลด านค ณภาพ ๑๗ ภาคผนวก ๑๘ - ข อม ลน กเร ยน ห องเร ยน คร รายโรง อาเภอ ๑ - ข อม ลโรงเร ยนขนาดท ๑ (๑-๑๒๐คน) รายโรง ๗ - ข อม ลโรงเร ยนขนาดท ๒ (๑๒๑-๖๐๐คน) รายโรง ๑๐ - ข อม ลโรงเร ยนขนาดท ๓ (๖๐๑ ๑๕๐๐คน) รายโรง ๑๓ - ข อม ลโรงเร ยนขนาดท ๔ (๑๕๐๐ คนข นไป) รายโรง ๑๔ - ข อม ลโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ๑๕ - ข อม ลพ นฐานโรงเร ยนรายโรง ๑๗ หน า

4 สารบ ญตาราง ตารางท ๑ จานวนโรงเร ยน ห องเร ยนและน กเร ยนในส งก ด ป การศ กษา ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ๕ ตารางท ๒ จานวนโรงเร ยนจาแนกตามขนาด ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ๕ ตารางท ๓ จานวนโรงเร ยนส งก ด สพฐ. จาแนกรายอาเภอ ระด บกาสอน ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๖ ตารางท ๔ จานวนน กเร ยนจาแนกตามระด บช น ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ๗ ตารางท ๕ จานวนห องเร ยน จาแนกตามระด บช น ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ๘ ตารางท ๖ เปร ยบเท ยบข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ๙ ตารางท ๗ จานวนห องเร ยนต อน กเร ยนจาแนกตามระด บช น ป การศ กษา ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ๑๐ ตารางท ๘ จานวนน กเร ยนต อประชากรว ยเร ยน จาแนกรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๑ ตารางท ๙ จานวนน กเร ยนท จบการศ กษาช นอน บาล ๒,ประถมศ กษาป ท ๖และม ธยมศ กษา ป ท ๓ ป การศ กษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๖ ๑๒ ตารางท ๑๐ จานวนน กเร ยนด อยโอกาสทางการศ กษา จาแนกรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๓ ตารางท ๑๑ จานวนน กเร ยนพ การ จาแนกรายช น/สาเหต ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๔ ตารางท ๑๒ จานวนน กเร ยนออกกลางค น จาแนกตามรายสาเหต /รายช น ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๕ ตารางท ๑๓ จานวนน กเร ยนส งก ด สช.จาแนกตามรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๖ หน า

5 ส วนท ๑ บทนา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ เป นหน วยงานทางการศ กษาส งก ด สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ร บผ ดชอบ ควบค ม กาก บ ด แล ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐานในเขตพ นท การศ กษาพ ทล ง เขต ๑ จานวน ๕ อาเภอ ได แก อาเภอเม องพ ทล ง อ าเภอควนขน น อาเภอศร บรรพต อ าเภอป าพะยอมและอ าเภอศร นคร นทร ม สถานศ กษาในส งก ด จานวน ๑๒๑ โรงและม สถานศ กษาเอกชนท ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาพ ทล ง เขต ๑ จานวน ๑๕ โรง ม หน าท ประสาน ส งเสร ม สน บสน นการบร หารและจ ดการศ กษาข นพ นฐานโดย องค คณะบ คคลในร ปแบบองค คณะบ คคล ๑. สถานท ต ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ม ท ต ง ๒ ส วน ค อ ส วนท ๑ ต งอย ท เลขท ๑๔ หม ท ๑ ตาบลเขาเจ ยก ถนนเอเช ย อาเภอเม องพ ทล ง จ งหว ดพ ทล ง รห สไปรษณ ย ๙๓๐๐๐ โทรศ พท ๐๗๔-๖๗๑-๖๔๘,๐๗๔-๖๗๑-๖๔๙, ๐๗๔-๖๗๑-๖๕๖, ๐๖๔-๖๗๑-๗๔๗ โทรสาร ๐๖๔-๖๗๑-๗๕๑ และ ๐๗๔-๖๗๐-๕๕๘ ส วนท ๒ ต งอย ท อ ทยานการศ กษาอ ดมป ญญา เลขท ๒๑๑ หม ท ๙ ต าบลโตนดด วน ถนนเอเช ย อาเภอควนขน น จ งหว ดพ ทล ง รห สไปรษณ ย ๙๓๑๑๐ ๒. เขตพ นท บร การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล งเขต๑ม เขตพ นท บร การในการจ ดการศ กษา ข นพ นฐาน ประกอบด วย ๕ อาเภอ ได แก อาเภอ พ นท (ตร.กม.) จานวน จานวนเทศบาล/อบต. ต าบล หม บ าน ท.เม อง ทต. อบต. เม องพ ทล ง ๔๒๗.๔ ๑๔ ๑๔๔ ๑ ๙ ๔ ควนขน น ๔๕๔.๐ ๑๒ ๑๒๙-๑๑ ๓ ศร บรรพต ๒๑๘.๕๐๔ ๓ ๓๐ - - ๓ ป าพะยอม ๓๘๖.๔ ๔ ๓๙-๒ ๒ ศร นคร นทร ๒๒๕.๖ ๔ ๔๓-๔ - รวม ๑.๗๑๑.๙๐ ๓๗ ๓๘๕ ๑ ๒๖ ๑๒

6 ๒.๑ แผนท เขตพ นท บร การของเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ โรงเร ยนขนาดเล กส ศ นย การเร ยนร ค ณภาพ โรงเร ยนด ประจาตาบล โรงเร ยนนาร องโรงเร ยนประจาตาบล โรงเร ยนในฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน ประจาอาเภอ โรงเร ยนมาตรฐานส สากล สพท.พ ทล ง เขต ๑ ๒.๒ ประชากรท งหมดในเขตพ นท บร การ อาเภอ จานวนประชากรแยกตามเพศ รวม ชาย หญ ง เม องพ ทล ง ๕๗,๓๗๘ ๖๒,๕๘๗ ๑๑๙,๙๖๕ ควนขน น ๔๐,๓๕๘ ๔๓,๕๑๙ ๘๓,๘๗๗ ศร บรรพต ๘,๙๐๘ ๘,๘๒๓ ๑๗,๗๓๑ ป าพะยอม ๑๗,๑๗๔ ๑๗,๗๐๘ ๓๔,๘๘๒ ศร นคร นทร ๑๓,๑๘๒ ๑๓,๑๘๙ ๒๖,๓๗๑ รวม ๑๓๗,๐๐๐ ๑๔๕,๘๒๖ ๒๘๒,๘๒๖ ท มาของข อม ล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เด อนธ นวาคม ๒๕๕๖ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๒

7 ภารก จองค กร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ม ภารก จหล กในการส งเสร มและ สน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน โดยให เป นไปตามอ านาจหน าท ของคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐานตามมาตรา ๓๖ และมาตรา๓๗ แห งพระราช บ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ ด งน ๑. จ ดทานโยบาย แผนพ ฒนาและมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษา ให สอดคล อง นโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานและความต องการของ ท องถ น ๒. ว เคราะห จ ดต งงบประมาณ เง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษาและหน วยงานใน เขตพ นท การศ กษา แจ งจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานท เก ยวข องทราบ รวมท งกาก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ๓. ประสาน ส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นการศ กษา ให สอดคล องก บท องถ น ๔. กาก บ ด แล ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาข นพ นฐานในสถานศ กษาในเขต พ นท การศ กษา ๕. ศ กษา ว เคราะห ว จ ยและรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๖. ประสาน ระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๗. จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษาและประเม นสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๘. ประสาน ส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ นรวมท ง บ คคล ช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถาบ นประกอบการและสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบการศ กษา ท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา ๙. ดาเน นการประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๑๐.ประสาน ส งเสร ม การดาเน นงานของคณะอน กรรมการและคณะท างานด านการศ กษา ๑๑.ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหน วยงานภาคร ฐเอกชนและองค กรปกครอง ส วนท องถ นในฐานะผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา ๑๒.ปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข องก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษา ท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของผ ใดโดยเฉพาะ หร อปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๓

8 โครงสร างการบร หาร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๔

9 ส วนท ๒ ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ตารางท ๑ จานวนโรงเร ยน ห องเร ยนและน กเร ยนในส งก ด สพฐ.ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ รายการ ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จานวนโรงเร ยน โรงเร ยนประถมศ กษา(อ.๑ ป. ๖) ๙๘ ๙๘ ๙๘ ๙๘ ๙๖ โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา(อ.๑ ม.๓) ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ รวม ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๑ จานวนห องเร ยน ก อนประถมศ กษา ๒๖๘ ๒๗๐ ๒๖๑ ๒๕๗ ๒๕๙ ประถมศ กษา ๘๐๘ ๘๑๔ ๘๐๑ ๗๘๘ ๗๗๐ ม ธยมศ กษาตอนต น ๗๙ ๗๙ ๗๗ ๗๕ ๗๖ รวม ๑,๑๕๕ ๑,๑๖๓ ๑,๑๓๙ ๑,๑๒๐ ๑,๑๐๕ จานวนน กเร ยน ก อนประถมศ กษา ๔,๓๐๗ ๔,๑๘๗ ๔,๑๒๙ ๔,๐๓๘ ๓,๙๒๕ ประถมศ กษา ๑๓,๗๘๙ ๑๓,๓๘๑ ๑๓,๐๕๙ ๑๒,๗๔๕ ๑๒,๖๕๑ ม ธยมศ กษาตอนต น ๑,๘๐๓ ๑,๖๕๙ ๑,๔๓๓ ๑,๒๖๗ ๑,๑๓๗ รวม ๑๖,๖๙๖ ๑๙,๒๒๗ ๑๘,๖๒๑ ๑๘,๐๕๐ ๑๗,๗๑๓ จากตารางท ๑ ในป การศ กษา ๒๕๕๗ แสดงให เห นว า จานวนโรงเร ยน จานวนน กเร ยนและห องเร ยน ลดลง สาเหต หน งมาจากโรงเร ยนบ านใสหลวง(ย บเล ก)และโรงเร ยนบ านเขาพนม(โอนไปส งก ด อปท.) ตารางท ๒ จานวนโรงเร ยนจาแนกตามขนาดโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ขนาดโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ร อยละ ขนาดท ๑ (น กเร ยนต งแต ๑ ๑๒๐ คน) ๕๖ ๖๑ ๖๓ ๖๘ ๖๕ ๕๓.๗๑ ขนาดท ๒ (น กเร ยนต งแต ๑๒๑ ๖๐๐ คน) ๖๖ ๖๐ ๕๘ ๕๓ ๕๔ ๔๔.๖๓ ขนาดท ๓ (น กเร ยนต งแต ๖๐๑ ๑,๕๐๐ คน) - ๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๘๓ ขนาดท ๔ (น กเร ยนต งแต ๑,๕๐๑ คน ข นไป) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๘๓ รวม ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๑ ๑๐๐ ท มา : สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ (๑๐ม.ย.๕๗) จากตารางท ๒ พบว าในป การศ กษา ๒๕๕๗ โรงเร ยนขนาดท ๑ (น กเร ยนต งแต ๑ ๑๒๐ คน) ม จานวนมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ๕๓.๗๑ รองลงมาเป นขนาดท ๒ (น กเร ยนต งแต ๑๒๑ ๖๐๐ คน) ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๕

10 ค ดเป นร อยละ ๔๓.๐๘ ส วนโรงเร ยนขนาดท ๓ และขนาดท ๔ (น กเร ยนต งแต ๖๐๑ ๑,๕๐๐ คน) และ (น กเร ยนต งแต ๑,๕๐๑ คน ข นไป) ม จานวนน อยท ส ด ค ดเป นร อยละ ๐.๘๒ โรงเร ยนขนาดท ๑ (น กเร ยนต งแต ๑ ๑๒๐ คน) ซ งเป นโรงเร ยนขนาดเล ก ม แนวโน มเพ มข นท กป ตารางท ๓ แสดงจานวนโรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จาแนกตามอาเภอและประเภทโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๗ ประเภทท เป ดสอนโรงเร ยน ท อาเภอ ขยายโอกาสฯ ประถมศ กษา ประถมศ กษา (อ.๑-ม๓) (อ.๑-ป.๖) ป.๑-ป.๖) รวม ๑ เม องพ ทล ง ๒ ๓๔ ๑ ๓๗ ๒ ควนขน น ๑๑ ๓๓-๔๔ ๓ ศร บรรพต ๓ ๘-๑๑ ๔ ป าพะยอม ๕ ๑๒-๑๗ ๕ ศร นคร นทร ๔ ๘-๑๒ รวมระด บเขตพ นท การศ กษา ๒๕ ๙๕ ๑ ๑๒๑ ท มา : สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ณ ว นท ๑๐ ม.ย. ๕๗ จากตารางท ๓ แสดงข อม ลจ านวนโรงเร ยนและประเภทโรงเร ยนจาแนกเป นรายอาเภอ ในป การศ กษา ๒๕๕๗ พบว าอาเภอท ม จานวนโรงเร ยนมากท ส ด ค อ อาเภอควนขน น และอาเภอเม อง พ ทล ง ป าพะยอม และศร นคร นทร ค อ จานวน ๔๔ โรง(๓๖.๓๗%),๓๗ โรง(๓๐.๕๘%),๑๗ โรง (๑๔.๐๔%) และ ๑๒ โรง(๙.๙๑%) ตามลาด บ ส วนอาเภอท ม จานวนโรงเร ยนน อยท ส ด ค อ อาเภอศร บรรพต จานวน ๑๑ โรง(๙.๑๐%) ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๖

11 ตารางท ๔ จานวนน กเร ยนจาแนกตามระด บช น ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ น กเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ อน บาล ๑ ๒,๑๒๒ ๒,๑๒๖ ๒,๑๑๐ ๒,๐๒๙ ๑,๙๗๑ อน บาล ๒ ๒,๑๘๕ ๒,๐๖๑ ๒,๐๑๙ ๒๐๐๙ ๑,๙๕๔ รวมระด บก อนประถมศ กษา ๔,๓๐๗ ๔,๑๘๗ ๔,๑๒๙ ๔,๐๓๘ ๓,๙๒๕ ประถมศ กษาป ท ๑ ๒,๑๔๐ ๒,๒๔๒ ๒,๑๕๘ ๒,๑๓๔ ๒,๑๔๕ ประถมศ กษาป ท ๒ ๒,๒๖๒ ๒,๐๖๓ ๒,๑๗๑ ๒,๐๙๗ ๒,๐๙๙ ประถมศ กษาป ท ๓ ๒,๒๐๙ ๒,๒๕๓ ๒,๐๕๕ ๒,๑๕๕ ๒,๐๗๔ ประถมศ กษาป ท ๔ ๒,๓๑๐ ๒,๑๖๙ ๒,๒๒๘ ๒,๐๓๖ ๒,๑๔๑ ประถมศ กษาป ท ๕ ๒,๓๘๔ ๒,๓๐๖ ๒,๑๖๕ ๒,๒๐๘ ๒,๐๒๘ ประถมศ กษาป ท ๖ ๒,๔๘๔ ๒,๓๔๘ ๒,๒๘๒ ๒,๑๑๕ ๒,๑๖๔ รวมระด บประถมศ กษา ๑๓,๗๘๙ ๑๓,๓๘๑ ๑๓,๐๕๙ ๑๒,๗๔๕ ๑๒,๖๕๑ ม ธยมศ กษาป ท ๑ ๕๘๘ ๕๓๐ ๔๔๘ ๔๖๐ ๓๘๕ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๖๓๙ ๕๖๑ ๔๖๕ ๔๐๑ ๔๑๙ ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๕๗๖ ๕๖๘ ๕๒๐ ๔๐๖ ๓๓๓ รวมระด บม ธยมศ กษาตอนต น ๑,๘๐๓ ๑,๖๕๙ ๑,๔๓๓ ๑,๒๖๗ ๑,๑๓๗ รวมจานวนท งส น ๑๙,๘๙๙ ๑๙,๒๒๗ ๑๘,๖๒๑ ๑๘,๐๕๐ ๑๗,๗๑๓ จากตารางท ๔ แสดงว าจากป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จานวนน กเร ยนท กระด บม แนวโน ม ลดลง เม อเท ยบก บป การศ กษา ๒๕๕๖ ระด บม ธยมศ กษาตอนต นม จานวนลดลงมากท ส ด (๑๓๐คน) รองลงมาเป นระด บก อนประถมศ กษา(๑๑๓คน) และระด บประถมศ กษา(๙๔คน) ตามลาด บ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๗

12 ตารางท ๕ จานวนห องเร ยนจาแนกตามระด บช น ป การศ กษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๖ ห องเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ อน บาล ๑ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๒๙ ๑๒๘ ๑๓๑ อน บาล ๒ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๒ ๑๒๙ ๑๒๘ รวมระด บก อนประถมศ กษา ๒๖๘ ๒๗๐ ๒๖๑ ๒๕๗ ๒๕๙ ประถมศ กษาป ท ๑ ๑๓๕ ๑๓๗ ๑๓๔ ๑๓๔ ๑๒๘ ประถมศ กษาป ท ๒ ๑๓๖ ๑๓๖ ๑๓๒ ๑๓๐ ๑๒๙ ประถมศ กษาป ท ๓ ๑๓๔ ๑๓๖ ๑๓๑ ๑๒๙ ๑๒๘ ประถมศ กษาป ท ๔ ๑๓๕ ๑๓๕ ๑๓๕ ๑๒๙ ๑๒๙ ประถมศ กษาป ท ๕ ๑๓๑ ๑๓๖ ๑๓๔ ๑๓๔ ๑๒๗ ประถมศ กษาป ท ๖ ๑๓๗ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๒ ๑๒๙ รวมระด บประถมศ กษา ๘๐๘ ๘๑๔ ๘๐๑ ๗๘๘ ๗๗๐ ม ธยมศ กษาป ท ๑ ๒๖ ๒๗ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๒๗ ๒๖ ๒๖ ๒๕ ๒๖ ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๕ ๒๕ รวมระด บม ธยมศ กษาตอนต น ๗๙ ๗๙ ๗๗ ๗๕ ๗๖ รวมจานวนท งส น ๑,๑๕๕ ๑,๑๖๓ ๑,๑๓๙ ๑,๑๒๐ ๑,๑๐๕ จากตารางท ๕ พบว า เม อเปร ยบเท ยบ จานวนห องเร ยนในป การศ กษา ๒๕๕๖ ก บป การศ กษา ๒๕๕๗ ม แนวโน มลดลง เน องมาจากสาเหต หน ง ค อ จานวนโรงเร ยนในป การศ กษา ๒๕๕๗ ลดลง จานวน ๒ โรง ค อ โรงเร ยนบ านใสหลวง(ย บเล ก)และโรงเร ยนบ านเขาพนม(โอนไปส งก ด อบต.พนมว งก ) ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๘

13 ตารางท ๖ เปร ยบเท ยบข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ รายการ ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ โรงเร ยนท งส น ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๑ โรงเร ยนท เป ดสอนถ งระด บ ประถมศ กษา ๙๘ ๙๘ ๙๘ ๙๘ ๙๖ ม ธยมศ กษาตอนต น ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ห องเร ยนท งส น ก อนประถมศ กษา ๒๖๘ ๒๗๐ ๒๖๑ ๒๕๗ ๒๕๙ ประถมศ กษาศ กษา ๘๐๘ ๘๑๔ ๘๐๑ ๗๘๘ ๗๗๐ ม ธยมศ กษาตอนต น ๗๙ ๗๙ ๗๗ ๗๕ ๗๖ น กเร ยนท งส น ก อนประถมศ กษา ๔๓๐๗ ๔๑๘๗ ๔๑๒๙ ๔๐๓๘ ๓๙๒๕ ประถมศ กษา ๑๓๗๘๙ ๑๓๓๘๑ ๑๓๐๕๙ ๑๒๗๔๕ ๑๒๖๕๑ ม ธยมศ กษาตอนต น ๑๘๐๓ ๑๖๕๙ ๑๔๓๓ ๑๒๖๗ ๑๑๓๗ จากตารางท ๕ พบว า เม อเปร ยบเท ยบ จานวนห องเร ยนในป การศ กษา ๒๕๕๖ ก บป การศ กษา ๒๕๕๗ ม แนวโน มลดลง เน องมาจากสาเหต หน ง ค อ จานวนโรงเร ยนในป การศ กษา ๒๕๕๗ ลดลง จานวน ๒ โรง ค อ โรงเร ยนบ านใสหลวง(ย บเล ก)และโรงเร ยนบ านเขาพนม(โอนไปส งก ด อบต.พนมว งก ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๙

14 ตารางท ๗ จานวนห องเร ยนต อน กเร ยนจาแนกตามระด บช น ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ น กเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ อน บาล ๑ ๑:๑๕ ๑:๑๕ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๕ อน บาล ๒ ๑:๑๖ ๑:๑๕ ๑:๑๕ ๑:๑๖ ๑:๑๕ รวมระด บก อนประถมศ กษา ๑:๑๖ ๑:๑๕ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๕ ประถมศ กษาป ท ๑ ๑:๑๕ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ประถมศ กษาป ท ๒ ๑:๑๖ ๑:๑๕ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ประถมศ กษาป ท ๓ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๗ ๑:๑๖ ประถมศ กษาป ท ๔ ๑:๑๗ ๑:๑๖ ๑:๑๗ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ประถมศ กษาป ท ๕ ๑:๑๘ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๕ ประถมศ กษาป ท ๖ ๑:๑๘ ๑:๑๗ ๑:๑๗ ๑:๑๖ ๑:๑๖ รวมระด บประถมศ กษา ๑:๑๗ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ม ธยมศ กษาป ท ๑ ๑:๒๒ ๑:๑๙ ๑:๑๘ ๑:๑๘ ๑:๑๕ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๑:๒๓ ๑:๒๑ ๑:๑๘ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๑:๒๒ ๑:๒๑ ๑:๒๐ ๑:๑๖ ๑:๑๓ รวมระด บม ธยมศ กษาตอนต น ๑:๒๒ ๑:๒๑ ๑:๑๙ ๑:๑๗ ๑:๑๔ รวมจานวนท งส น ๑:๑๗ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ จากตารางท ๗ พบว า จานวนน กเร ยนต อห องเร ยนในระด บก อนประถมศ กษาและระด บประถมศ กษาม อ ตราส วนใกล เค ยงก น ส วนระด บม ธยมศ กษาตอนต น(ขยายโอกาสทางการศ กษา)ม อ ตราส วนน กเร ยนต อ ห องเร ยนต ากว าระด บก อนประถมศ กษาและระด บประถมศ กษา ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๐

15 ตารางท ๘ จานวนน กเร ยนต อประชากรว ยเร ยน จาแนกรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระด บช น ประชากรว ยเร ยน น กเร ยน ร อยละของน กเร ยน จานวน อาย (ป ) (คน) ต อประชากรว ยเร ยน (คน) อน บาล ๑ ๕ ๓,๓๒๑ ๑,๙๗๑ ๕๙.๓๔ อน บาล ๒ ๖ ๓,๓๘๐ ๑,๙๕๔ ๕๗.๘๑ รวมก อนประถมศ กษา ๕-๖ ๖,๗๐๑ ๓,๙๒๕ ๕๘.๕๗ ประถมศ กษาป ท ๑ ๗ ๓,๓๐๘ ๒,๑๔๕ ๖๔.๘๔ ประถมศ กษาป ท ๒ ๘ ๓,๓๒๑ ๒,๐๙๙ ๖๓.๒๐ ประถมศ กษาป ท ๓ ๙ ๓,๒๐๙ ๒,๐๗๔ ๖๔.๖๓ ประถมศ กษาป ท ๔ ๑๐ ๓,๑๑๑ ๒,๑๔๑ ๖๘.๘๒ ประถมศ กษาป ท ๕ ๑๑ ๓,๑๖๙ ๒,๐๒๘ ๖๓.๙๙ ประถมศ กษาป ท ๖ ๑๒ ๓,๑๙๕ ๒,๑๖๔ ๖๗.๗๓ รวมประถมศ กษา ๗-๑๒ ๑๙,๓๑๓ ๑๒,๖๕๑ ๖๕.๕๐ ม ธยมศ กษาป ท ๑ ๑๓ ๓,๓๗๔ ๓๘๕ ๑๑.๔๑ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๑๔ ๓,๔๒๙ ๔๑๙ ๑๒.๒๑ ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๑๕ ๓,๗๑๔ ๓๓๓ ๘.๙๖ ม ธยมศ กษาตอนต น ๑๓-๑๕ ๑๐,๕๑๗ ๑,๑๓๗ ๑๐.๘๑ รวมท งส น ๕-๑๕ ๓๖,๕๓๑ ๑๗,๗๑๓ ๔๘.๔๘ จากตารางท ๘ จานวนน กเร ยนต อประชากรในว ยเร ยนท งหมดค ดเป นร อยละ ๔๘.๔๘ และ พบว าร อยละจานวนน กเร ยนต อประชากรในว ยเร ยนในระด บประถมศ กษาม จานวนมากท ส ด ค อ ๖๕.๕๐ รองลงมา ค อ ระด บก อนประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ค อร อยละ ๕๘.๕๗ และ ๑๐.๘๑ ตามลาด บ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๑

16 ตารางท ๙ จานวนน กเร ยนท จบการศ กษาช นอน บาล ๒ ประถมศ กษาป ท ๖ และม ธยมศ กษาป ท ๓ ป การศ กษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๖ ช น/น กเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ อน บาล ๒ จานวนน กเร ยนท งหมด ๒,๑๑๔ ๒,๑๘๕ ๒,๐๖๑ ๒,๐๑๙ ๒๐๐๙ จานวนน กเร ยนท จบ ๒,๑๑๔ ๒,๑๘๕ ๒,๐๖๑ ๒,๐๑๙ ๒๐๐๙ ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ประถมศ กษาป ท ๖ จานวนน กเร ยนท งหมด ๒,๘๘๐ ๒,๔๘๔ ๒,๓๔๘ ๒,๒๘๒ ๒๑๑๕ จานวนน กเร ยนท จบ ๒,๘๘๐ ๒,๔๘๔ ๒,๓๔๘ ๒,๒๘๒ ๒๐๗๖ ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๑๕ ม ธยมศ กษาป ท ๓ จานวนน กเร ยนท งหมด ๕๒๓ ๕๗๖ ๕๖๘ ๕๒๐ ๔๐๖ จานวนน กเร ยนท จบ ๔๒๕ ๕๔๖ ๔๘๘ ๕๐๘ ๓๔๓ ค ดเป นร อยละ ๘๑.๒๖ ๙๔.๗๙ ๘๕.๙๑ ๙๗.๖๙ ๘๔.๔๘ จากตารางท ๙ พบว าน กเร ยนช นอน บาล ๒ ม อ ตราการจบมากท ส ด ค อ ร อยละ๑๐๐ ส วนน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท ๖ และช นม ธยมศ กษาป ท ๓ (โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ม อ ตราการจบการศ กษาน อยกว าระด บอ นๆ ค อ ร อยละ ๙๗.๑๕ และ ๘๔.๔๘ ตามลาด บ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๒

17 เด กถ กบ งค บให ขายแรงงาน เด กท อย ในธ รก จทางเพศ เด กถ กทอดท ง เด กในสถานพ น จและค มครองเยาวชน เด กเร ร อน ผลกระทบจาดเอดส ชนกล มน อย เด กท ถ กทาร ายทาร ณ เด กยากจน เด กท ม ป ญหาเก ยวก บยาเสพต ด อ น ๆ กาพร า ทางานร บผ ดชอบตนเองและครอบคร ว รวม ตารางท ๑๐ จานวนน กเร ยนด อยโอกาสทางการศ กษา จ าแนกรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๗ จาแนกตามประเภท จานวนน กเร ยนด อยโอกาส อน บาล ๑ - - ๔-๒ ๑๐๓๑-๕ ๒๓ ๑ ๑๐๖๖ อน บาล ๒ - - ๒ - - ๑ - - ๑๐๕๗-๑๘ ๑๘ ๑ ๑๐๙๗ รวมระด บก อนประถมศ กษา - - ๖-๒ ๑ - - ๒๐๘๘-๒๓ ๔๑ ๒ ๒๑๖๓ ประถมศ กษาป ท ๑ - - ๑ - - ๑ - - ๑๒๔๗ ๑ ๒๕ ๑๗-๑๒๙๒ ประถมศ กษาป ท ๒ - - ๘ - - ๑ - - ๑๒๓๔-๑๙ ๒๔-๑๒๘๖ ประถมศ กษาป ท ๓ - - ๗ ๑-๑๒๘๒ - ๑๔ ๒๔-๑๓๒๘ ประถมศ กษาป ท ๔ - - ๒๖ ๑ ๑๓๔๑ ๑ ๑๔ ๒๗-๑๔๑๐ ประถมศ กษาป ท ๕ - - ๑๔ - - ๓ - - ๑๒๕๒-๑๔ ๒๘-๑๓๑๑ ประถมศ กษาป ท ๖ - - ๑๓ - - ๒ - - ๑๓๒๖-๑๓ ๓๗-๑๓๙๑ รวมระด บประถมศ กษา - - ๖๙ - - ๗ ๑ ๑ ๗๖๘๒ ๒ ๙๙ ๑๕๗-๘๐๑๘ ม ธยมศ กษาป ท ๑ - - ๒-๑ - - ๑ ๒๙๘-๒ ๘-๓๑๒ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๑ - - ๓๒๘-๓ ๔-๓๓๖ ม ธยมศ กษาป ท ๓ - - ๒ - - ๑ - - ๒๔๖-๓ ๖-๒๕๘ รวมระด บม ธยมศ กษาตอนต น - - ๔-๑ ๒-๖ ๘๗๒-๘ ๑๘-๙๐๖ รวมท งส น - - ๗๙-๓ ๑๐ ๑ ๒ ๑๐๖๔๒ ๒ ๑๓๐ ๒๑๖ ๒ ๑๑๐๘๗ ร อยละ - - ท มา : สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ( Data Management Center ๒๐๑๓) จากตารางท ๑๐ พบว าน กเร ยนด อยโอกาสประเภทเด กยากจนม มากท ส ด ค ดเป นร อยละ ๙๔.๑๗รองลงมาค อ อ น ๆและเด กกาพร า ค ดเป นร อยละ ๒.๔๔๖ และ ๒.๐๙ ตามลาด บ เม อพ จารณาตามระด บการศ กษา พบว า ในระด บประถมศ กษาม จานวนน กเร ยนด อยโอกาสมาก ท ส ดค ดเป นร อยละ ๗๑.๔๙ และระด บม ธยมศ กษาม จานวนน กเร ยนด อยโอกาสน อยท ส ด ค ดเป นร อยละ ๙.๑๐ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๓

18 ระด บช น ๑.ความพ การทางการมองเห น ๒. ความพ การทางการได ย น ๓. ความพ การทางสต ป ญญา ๔. ความพ การร างกาย,ส ขภาพ ๕.ความพ การทางการเร ยนร ๖.ความพ การทางการพ ด,ภาษา ๗.ความพ การทางการพฤต กรรม,อารมณ ๘.ความพ การทางการออท สต ก ๙.ความพ การซ าซ อน ๑๐.อ น ๆ รวม ตารางท ๑๑ จานวนน กเร ยนพ การ จาแนกรายช น/สาเหต ป การศ กษา ๒๕๕๗ อน บาล ๑ ๑ - - ๑ - - ๑ - - ๖ ๙ อน บาล ๒ ๑-๔ ๓ ๒ ๑ ๓ ๑๔ รวมก อนประถม ๒-๔ ๔ ๒-๑ - ๑ ๙ ๒๓ ประถมศ กษาป ท ๑ - - ๗ ๑ ๒๒ ๓-๔ ๑๑ ๓ ๕๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ๑-๑๐ ๒ ๔๒ ๑ ๑ ๑ ๖ ๓ ๖๗ ประถมศ กษาป ท ๓ ๑-๑๒ ๓ ๘๘-๒ ๑ ๘ ๘ ๑๒๓ ประถมศ กษาป ท ๔ ๓ ๑ ๑๓ ๕ ๑๐๑-๑ - ๑๐ ๖ ๑๔๐ ประถมศ กษาป ท ๕ ๒-๑๒ ๑ ๘๘ ๒ ๑ ๑ ๑๕ ๓ ๑๒๕ ประถมศ กษาป ท ๖ - - ๑๓ ๓ ๙๕ ๑ ๑ ๔ ๑๑ ๕ ๑๓๓ รวมประถมศ กษา ๗ ๑ ๖๗ ๑๕ ๔๓๖ ๗ ๖ ๑๑ ๖๑ ๒๘ ๖๓๙ ม ธยมศ กษาป ท ๑ - - ๔ ๑ ๓๐-๑ - ๑-๓๗ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๑๗ ๑-๑๘ ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๑ ๑๐-๒ ๑ รวมม ธยมศ กษาตอนต น - - ๔ ๒ ๕๗-๓ - ๒-๖๘ รวมท งส น ๙ ๑ ๗๕ ๒๑ ๔๙๕ ๗ ๑๐ ๑๑ ๖๔ ๓๗ ๗๓๐ ท มา : ข อม ลกล มนโยบายและแผน ( Data Management Center ๒๐๑๓) จากตารางท ๑๑ เม อพ จารณาจานวนน กเร ยนพ การจาแนกตามระด บ พบว าน กเร ยนระด บ ประถมศ กษาม มากท ส ด ค ดเป นร อยละ ๘๗.๕๔ รองลงมา ค อ น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น และ ระด บก อนประถมศ กษา ค ดเป นร อย ๙.๓๑ และ ๓.๑๕ ตามลาด บ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๔

19 ๑.ฐานะยากจน ๒. ม ป ญหาครอบคร ว ๓. สมรส ๔. ม ป ญหาการปร บต ว ๕.ต องคด /ถ กจ บ ๖.เจ บป าย/อ บ ต เหต ๗.อพยพตามผ ปกครอง ๘.หาเล ยงครอบคร ว ๙.อ น ๆ รวม ระด บช น ร อยละของนร.ออกกลางค นต อนร.ต นป ตารางท ๑๒ จานวนน กเร ยนออกกลางค น จาแนกตาสาเหต และรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๖ อน บาล ๑ อน บาล ๒ รวมก อนประถม ประถมศ กษาป ท ๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ประถมศ กษาป ท ๓ ประถมศ กษาป ท ๔ ประถมศ กษาป ท ๕-๓ ๓ - ประถมศ กษาป ท ๖ รวมประถมศ กษา - ๓ ๓ ๐.๐๑ ม ธยมศ กษาป ท ๑-๑ ๑ ๒ ๔ ม ธยมศ กษาป ท ๒-๓ ๓ - ม ธยมศ กษาป ท ๓ รวมม ธยมศ กษาตอนต น - ๔ ๑ ๒ ๗ ๐.๐๓ รวมท งส น - ๗ ๑ ๒ ๑๐ ๐.๐๕ ร อยละ ๗๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐๐ ท มา : ข อม ลกล มนโยบายและแผน ( Data Management Center ๒๐๑๓) จากตารางท ๑๒ พบว า ม จานวนน กเร ยนออกลางค นเน องจากสาเหต ป ญหาครอบคร วมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ๗๐ รองลงมาค อ สาเหต ม ป ญหาการปร บต ว ค ดเป นร อยละ ๒๐ และสมรส ค ดเป น ร อยละ ๑๐ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๕

20 ตารางท ๑๓ จานวนน กเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน จาแนกตามรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ระด บ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ อน บาล ๑ ๕๙๑ ๖๐๔ ๖๘๑ ๖๑๘ ๖๘๔ อน บาล ๒ ๗๓๕ ๗๙๙ ๙๓๖ ๙๔๙ ๘๒๖ อน บาล ๓ ๗๘๖ ๘๗๔ ๑,๐๐๖ ๑,๐๐๖ ๑๐๑๑ รวมระด บก อนประถม ๒,๑๑๒ ๒,๒๗๗ ๒,๖๒๓ ๒,๕๗๓ ๒๕๒๑ ประถมศ กษาป ท ๑ ๕๗๓ ๖๔๔ ๗๒๕ ๗๒๓ ๖๖๖ ประถมศ กษาป ท ๒ ๔๓๘ ๕๗๐ ๗๐๙ ๖๕๕ ๖๕๔ ประถมศ กษาป ท ๓ ๓๙๓ ๔๗๒ ๖๐๓ ๕๙๑ ๕๘๖ ประถมศ กษาป ท ๔ ๓๖๕ ๔๐๔ ๔๗๒ ๕๗๗ ๕๕๑ ประถมศ กษาป ท ๕ ๓๓๔ ๓๖๕ ๔๐๑ ๔๗๖ ๕๕๐ ประถมศ กษาป ท ๖ ๓๓๙ ๓๖๔ ๓๗๕ ๔๑๓ ๔๘๘ รวมระด บประถมศ กษา ๒,๔๔๒ ๒,๘๑๙ ๓,๒๘๕ ๓,๔๓๕ ๓๔๙๕ ม ธยมศ กษาป ท ๑ ๒๐๑ ๑๙๑ ๑๗๙ ๑๙๔ ๑๖๘ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๑๔๒ ๑๙๗ ๑๓๖ ๑๖๘ ๑๙๓ ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๑๔๖ ๑๔๑ ๑๗๘ ๑๖๓ ๑๖๔ รวมระด บม ธยมศ กษา ตอนต น ๔๘๙ ๕๒๙ ๔๙๓ ๕๒๕ ๕๒๕ รวมท งหมด ๕,๐๔๓ ๕,๖๒๕ ๖,๔๐๑ ๖,๕๓๓ ๖๕๔๑ ข อม ล ณ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๖

21 ส วนท ๓ ข อม ลด านค ณภาพ ๑. เปร ยบเท ยบผลผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ๑.๑ ระด บคะแนนเฉล ยของผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน เพ อประก น ค ณภาพผ เร ยนช นประถมศ กษาป ท ๖ (ONET) ระด บเขตพ นท ป การศ กษา ผลต าง ว ชา + เพ ม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ - ลด ภาษาไทย ๕๐.๒๗ ๕๐.๓๙ +๐.๑๒ ส งคมศ กษา ๔๘.๕๓ ๔๑.๓๒-๗.๒๑ ภาษาอ งกฤษ ๓๘.๖๗ ๓๕.๔๘-๓.๑๙ คณ ตศาสตร ๔๐.๗๘ ๕๐.๒๑ +๙.๔๓ ว ทยาศาสตร ๔๑.๗๙ ๔๑.๙๔-๐.๑๕ ส ขศ กษา ๖๐.๔๕ ๖๗.๓๗-๖.๙๒ ศ ลปะ ๕๖.๘๑ ๕๓.๓๕-๓.๔๖ การงานและอาช พ ๕๘.๘๘ ๖๑.๐๐ +๒.๑๒ ๑.๒ ระด บคะแนนเฉล ยของผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน เพ อประก น ค ณภาพผ เร ยนป การศ กษา ๒๕๕๕ ช นม ธยมศ กษาท ๓ (ONET) ว ชา ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ผลต าง + เพ ม - ลด ภาษาไทย ๕๒.๔๒ ๔๑.๖๑-๑๐.๘๑ ส งคมศ กษา ๔๔.๘๘ ๓๗.๒๓-๗.๖๕ ภาษาอ งกฤษ ๒๕.๗๓ ๒๗.๒๘ +๑.๕๕ คณ ตศาสตร ๒๔.๖๔ ๒๒.๕๑-๒.๑๓ ว ทยาศาสตร ๓๒.๗๕ ๓๕.๕๓ +๒.๗๘ ส ขศ กษา ๕๔.๔๓ ๕๕.๔๒ +๐.๙๙ ศ ลปะ ๔๒.๘๗ ๔๑.๘๐-๑.๐๗ การงานและอาช พ ๔๕.๕๒ ๔๒.๐๓-๓.๔๙ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๗

22 ภาคผนวก ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๘

23 ข อม ลจานวนน กเร ยน ห องเร ยน คร รายโรง รายอาเภอ ป การศ กษา 2557(10ม ถ นายน2557) ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต1 ท ช อโรงเร ยน อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวมท งส น คร รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง 1 ว ดโคกชะงาย(ต สสโรอานวย) ว ดควนแร ว ดบ านสวน บ านควนก ฎ ว ดประด ทอง อน บาลพ ทล ง ว ดปากสระ ว ดแจ ง(ป ญญาฐ ป ตประชาสรรค ) บ านมะกอกใต (ม ขประชาอ ปถ มภ ) ว ดท าสาเภาใต ว ดท าสาเภาเหน อ ว ดส วรรณว หารน อย ว ดตานาน(วรพ ฒนประชาสรรค ) บ านท งลาน ว ดประจ มท ศาราม บ านไสถ ว ว ดอภยาราม ว ดโพธาวาส (ภ รมอ ปถ มภ ) ว ดควนอ นทร น ม ตร ว ดอ มพวนาราม(ม ตรภาพท 89) ว ดนาท อม ว ดโคกแย ม รวมก อนประถม หน าท 1 จาก 6 รวมระด บประถมฯ รวมระด บ ม.ต น

24 ท ช อโรงเร ยน อ.1 อ.2 ข อม ลจานวนน กเร ยน ห องเร ยน คร รายโรง รายอาเภอ ป การศ กษา 2557(10ม ถ นายน2557) ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต1 รวมก อนประถม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวมระด บประถมฯ รวมระด บ ม.ต น รวมท งส น รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง 23 บ านนาโหนด ว ดห วหมอน ว ดบ วงช าง บ านต นไทร บ านแหลมยาง บ านปรางหม (ศร ว ทย ศ กษา) ว ดเขาแดง ว ดควนถบ อน บาลเม องพ ทล ง ว ดกลาง ว ดโอ (ป ปผล กประชาสรรค ) บ านเตาป น ว ดปากประ ว ดว หารเบ ก (กาญจนาน ก ล) ว ดโพเด ด (พ มพ นพ ทยา) รวมอาเภอเม องพ ทล ง บ านควนขน น บ านโคกวา บ านควนพล ว ดพ ก ลทอง ว ดไทรโกบ บ านหย ในสาม คค หน าท 2 จาก 6 คร

25 ท ช อโรงเร ยน อ.1 อ.2 ข อม ลจานวนน กเร ยน ห องเร ยน คร รายโรง รายอาเภอ ป การศ กษา 2557(10ม ถ นายน2557) ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต1 รวมก อนประถม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวมระด บประถมฯ รวมระด บ ม.ต น รวมท งส น รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง 7 บ านควนด นแดง บ านใสอ อย ว ดหร งแคบ ว ดป าตอ อน บาลควนขน น บ านโคกโดน ว ดทะเลน อย ว ดประด หอม (ส ขประชาสรรค ) บ านห วป าเข ยว ว ดโคกศ กด (เซ ยนประชาร ฐ) บ านข นหม ว ดเกาะยาง ว ดลานแซะ ว ดโงกน า ว ดพ งดาน ว ดเขาโพรกเพลง ว ดควนป นตาราม ว ดส นทราวาส บ านปากสระ บ านสาน กกอ ช มชนบ านควนปร ง ว ดท งข งหน ง หน าท 3 จาก 6 คร

26 ท ช อโรงเร ยน อ.1 อ.2 ข อม ลจานวนน กเร ยน ห องเร ยน คร รายโรง รายอาเภอ ป การศ กษา 2557(10ม ถ นายน2557) ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต1 รวมก อนประถม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวมระด บประถมฯ รวมระด บ ม.ต น รวมท งส น รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง 29 ท งยางเปล บ านระหว างควน บ านธรรมเถ ยร บ านควนพนางต ง (ส นประชา) ว ดไทรงาม บ านชายคลอง บ านท าช าง ว ดเขาป าเจ ว ดควนแพรกหา ว ดเขาอ อ ว ดดอนศาลา ว ดเขาทอง ว ดบ านสวน(คงว ทยาคาร) ว ดประด เร ยง ว ดแหลมโตนด บ านเตง รวมอาเภอควนขน น บ านเขาป บ านเหร ยงงาม ว ดใสประด ช ณหะว ณ ว ดโพรงง หน าท 4 จาก 6 คร

27 ท ช อโรงเร ยน อ.1 อ.2 ข อม ลจานวนน กเร ยน ห องเร ยน คร รายโรง รายอาเภอ ป การศ กษา 2557(10ม ถ นายน2557) ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต1 รวมก อนประถม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวมระด บประถมฯ รวมระด บ ม.ต น รวมท งส น รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง 6 บ านไทรทอง อน บาลศร บรรพต บ านโหล ะเร ด ว ดตะแพน บ านสวนโหนด บ านห สค ณ รวมอาเภอศร บรรพต ประชาร ฐบาร ง ว ดคลองใหญ บ านห วยกรวด บ านปากเหม อง บ านไสเล ยบ บ านโหล ะท อม(ราษฎร พ พ ฒน ) บ านเน นทราย บ านศาลาน า บ านบ อทราย บ านตล งช น อน บาลป าพะยอม บ านไสก น บ านลานข อย บ านท งช มพล บ านห วยน าดา หน าท 5 จาก 6 คร

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แบบรายงานผลการด าเน นงานโครงการอาหารกลางว น ส าหร บโรงเร ยนเอกชน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน โรงเร ยน...ต งอย เลขท...ซอย...ถนน... อ าเภอ...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... โทรสาร...รายงานต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนเร ยนรวมร วมพ ฒนา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ สภาพความเป นมาของป ญหา แผนบร หารจ ดการโรงเร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ "สม คร

8. ความเห นอ น ๆ เก ยวก บผ สม คร แบบ บว.3 หน งส อร บรองค ณสมบ ต ของผ สม คร ---------------- 1. ช อ สก ล (นาย/นาง/นางสาว). 2. สม ครสาขาว ชา..รห สสาขาว ชา 3. กล มว ชา (ถ"าม )... 4. ว น เด อน ป( ท ออกหน งส อร บรอง... 5. ช อผ "ร บรอง..ท อย

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร14 จานวน 26 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ธ รว ธ ธาดาต

More information

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก

2. เพ อลดข นตอนความย งยากในการบ นท ก เพ ม และ ต ดออก ช อเร อง พ ฒนาระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เจ าของผลงาน นางสาวปาจร ย พละเจร ญ หล กการและเหต ผล การพ ฒนาการระบบคงคล งบรรจ ภ ณฑ และฉลากเวชสาอางให ม ประส ทธ ภาพ เก ดจากความต องการท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการใช โปรแกรม การประมวลผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม การประมวลผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม การประมวลผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา กล มงานส งเสร มพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษา กล มน เทศต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ

สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ LOGO สถานภาพบบคลากร ทท ปฏฏ บบ ตฏ หนน า ทท ทท ดน านเทคโนโลยทสารสนเทศในสถานประกอบการ เรร ยบเรร ยงโดย ฝฝ ายวว จจ ยนโยบาย (ขข อมม ลปร 2556) [Source : Template presentation : http://www.themegallery.com] ขน

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS)

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 23-35 ส.ค. 2555 ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน

รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการ บร หารจ ดการขยะในทะเลและชายฝ ง ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายภ ชงค สฤษฎ ช ยก ล ต าแหน ง ผ อ านวยการศ นย อน ร กษ ฯ ท 1 (จ.ระยอง) หน วยงาน ศ นย อน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ งท 1

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556

กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556 กรอบการดาเน นงาน ประกวดรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจาป 2556 ข นตอน เหน อ ตะว นออก เฉ ยงเหน อ กลาง - ตะว นออก ใต 1 การประกวด จ.เพชรบ รณ จ.นครพนม- จ.เพชรบ ร ระด บภ ม ภาค ม กดาหาร 490 ราย 450 ราย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554 การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา เร อง การว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบว ดค ณภาพน กเร ยน ระด บช น และ ในเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ป การศ กษา โดยใชโปรแกรม การค านวณว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบ (Microsoft

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information