สารสนเทศทางการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๗

Size: px
Start display at page:

Download "สารสนเทศทางการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๗"

Transcription

1 สารสนเทศทางการศ กษาข นพ นฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๗ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

2 คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ได ดาเน นการจ ดทาสารสนเทศ ทางการศ กษา ซ งเป นภาพรวมของเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ และเปร ยบเท ยบก บข อม ลย อนหล ง ๕ ป การดาเน นงานในคร งน เป นการนาข อม ลของโรงเร ยนในส งก ดท ก โดยใช ข อม ล ณ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๗ เพ อให สารสนเทศทางการศ กษาน เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการการศ กษา การคาดการณ แนวโน ม ทางการศ กษาข นพ นฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ต อไป สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ขอขอบค ณผ ม ส วนร วมในการด าเน นการ จ ดทาและให การสน บสน นจนสารสนเทศฉบ บน สาเร จด วยด หว งเป นอย างย งว าสารสนเทศทางการศ กษา ฉบ บน จะเป นประโยชน ต อการบร หารจ ดการการศ กษาข นพ นฐาน การคาดการณ แนวโน มทางการศ กษาต อ ผ สนใจตามสมควร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ก นยายน ๒๕๕๗

3 สารบ ญ ส วนท ๑ บทนา ๑ ส วนท ๒ ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ๕ ส วนท ๓ ข อม ลด านค ณภาพ ๑๗ ภาคผนวก ๑๘ - ข อม ลน กเร ยน ห องเร ยน คร รายโรง อาเภอ ๑ - ข อม ลโรงเร ยนขนาดท ๑ (๑-๑๒๐คน) รายโรง ๗ - ข อม ลโรงเร ยนขนาดท ๒ (๑๒๑-๖๐๐คน) รายโรง ๑๐ - ข อม ลโรงเร ยนขนาดท ๓ (๖๐๑ ๑๕๐๐คน) รายโรง ๑๓ - ข อม ลโรงเร ยนขนาดท ๔ (๑๕๐๐ คนข นไป) รายโรง ๑๔ - ข อม ลโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ๑๕ - ข อม ลพ นฐานโรงเร ยนรายโรง ๑๗ หน า

4 สารบ ญตาราง ตารางท ๑ จานวนโรงเร ยน ห องเร ยนและน กเร ยนในส งก ด ป การศ กษา ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ๕ ตารางท ๒ จานวนโรงเร ยนจาแนกตามขนาด ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ๕ ตารางท ๓ จานวนโรงเร ยนส งก ด สพฐ. จาแนกรายอาเภอ ระด บกาสอน ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๖ ตารางท ๔ จานวนน กเร ยนจาแนกตามระด บช น ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ๗ ตารางท ๕ จานวนห องเร ยน จาแนกตามระด บช น ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ๘ ตารางท ๖ เปร ยบเท ยบข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ๙ ตารางท ๗ จานวนห องเร ยนต อน กเร ยนจาแนกตามระด บช น ป การศ กษา ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ๑๐ ตารางท ๘ จานวนน กเร ยนต อประชากรว ยเร ยน จาแนกรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๑ ตารางท ๙ จานวนน กเร ยนท จบการศ กษาช นอน บาล ๒,ประถมศ กษาป ท ๖และม ธยมศ กษา ป ท ๓ ป การศ กษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๖ ๑๒ ตารางท ๑๐ จานวนน กเร ยนด อยโอกาสทางการศ กษา จาแนกรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๓ ตารางท ๑๑ จานวนน กเร ยนพ การ จาแนกรายช น/สาเหต ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๔ ตารางท ๑๒ จานวนน กเร ยนออกกลางค น จาแนกตามรายสาเหต /รายช น ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๕ ตารางท ๑๓ จานวนน กเร ยนส งก ด สช.จาแนกตามรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๖ หน า

5 ส วนท ๑ บทนา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ เป นหน วยงานทางการศ กษาส งก ด สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ร บผ ดชอบ ควบค ม กาก บ ด แล ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐานในเขตพ นท การศ กษาพ ทล ง เขต ๑ จานวน ๕ อาเภอ ได แก อาเภอเม องพ ทล ง อ าเภอควนขน น อาเภอศร บรรพต อ าเภอป าพะยอมและอ าเภอศร นคร นทร ม สถานศ กษาในส งก ด จานวน ๑๒๑ โรงและม สถานศ กษาเอกชนท ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาพ ทล ง เขต ๑ จานวน ๑๕ โรง ม หน าท ประสาน ส งเสร ม สน บสน นการบร หารและจ ดการศ กษาข นพ นฐานโดย องค คณะบ คคลในร ปแบบองค คณะบ คคล ๑. สถานท ต ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ม ท ต ง ๒ ส วน ค อ ส วนท ๑ ต งอย ท เลขท ๑๔ หม ท ๑ ตาบลเขาเจ ยก ถนนเอเช ย อาเภอเม องพ ทล ง จ งหว ดพ ทล ง รห สไปรษณ ย ๙๓๐๐๐ โทรศ พท ๐๗๔-๖๗๑-๖๔๘,๐๗๔-๖๗๑-๖๔๙, ๐๗๔-๖๗๑-๖๕๖, ๐๖๔-๖๗๑-๗๔๗ โทรสาร ๐๖๔-๖๗๑-๗๕๑ และ ๐๗๔-๖๗๐-๕๕๘ ส วนท ๒ ต งอย ท อ ทยานการศ กษาอ ดมป ญญา เลขท ๒๑๑ หม ท ๙ ต าบลโตนดด วน ถนนเอเช ย อาเภอควนขน น จ งหว ดพ ทล ง รห สไปรษณ ย ๙๓๑๑๐ ๒. เขตพ นท บร การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล งเขต๑ม เขตพ นท บร การในการจ ดการศ กษา ข นพ นฐาน ประกอบด วย ๕ อาเภอ ได แก อาเภอ พ นท (ตร.กม.) จานวน จานวนเทศบาล/อบต. ต าบล หม บ าน ท.เม อง ทต. อบต. เม องพ ทล ง ๔๒๗.๔ ๑๔ ๑๔๔ ๑ ๙ ๔ ควนขน น ๔๕๔.๐ ๑๒ ๑๒๙-๑๑ ๓ ศร บรรพต ๒๑๘.๕๐๔ ๓ ๓๐ - - ๓ ป าพะยอม ๓๘๖.๔ ๔ ๓๙-๒ ๒ ศร นคร นทร ๒๒๕.๖ ๔ ๔๓-๔ - รวม ๑.๗๑๑.๙๐ ๓๗ ๓๘๕ ๑ ๒๖ ๑๒

6 ๒.๑ แผนท เขตพ นท บร การของเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ โรงเร ยนขนาดเล กส ศ นย การเร ยนร ค ณภาพ โรงเร ยนด ประจาตาบล โรงเร ยนนาร องโรงเร ยนประจาตาบล โรงเร ยนในฝ น โรงเร ยนด ใกล บ าน ประจาอาเภอ โรงเร ยนมาตรฐานส สากล สพท.พ ทล ง เขต ๑ ๒.๒ ประชากรท งหมดในเขตพ นท บร การ อาเภอ จานวนประชากรแยกตามเพศ รวม ชาย หญ ง เม องพ ทล ง ๕๗,๓๗๘ ๖๒,๕๘๗ ๑๑๙,๙๖๕ ควนขน น ๔๐,๓๕๘ ๔๓,๕๑๙ ๘๓,๘๗๗ ศร บรรพต ๘,๙๐๘ ๘,๘๒๓ ๑๗,๗๓๑ ป าพะยอม ๑๗,๑๗๔ ๑๗,๗๐๘ ๓๔,๘๘๒ ศร นคร นทร ๑๓,๑๘๒ ๑๓,๑๘๙ ๒๖,๓๗๑ รวม ๑๓๗,๐๐๐ ๑๔๕,๘๒๖ ๒๘๒,๘๒๖ ท มาของข อม ล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เด อนธ นวาคม ๒๕๕๖ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๒

7 ภารก จองค กร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ม ภารก จหล กในการส งเสร มและ สน บสน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน โดยให เป นไปตามอ านาจหน าท ของคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐานตามมาตรา ๓๖ และมาตรา๓๗ แห งพระราช บ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ ด งน ๑. จ ดทานโยบาย แผนพ ฒนาและมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษา ให สอดคล อง นโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานและความต องการของ ท องถ น ๒. ว เคราะห จ ดต งงบประมาณ เง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษาและหน วยงานใน เขตพ นท การศ กษา แจ งจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานท เก ยวข องทราบ รวมท งกาก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ๓. ประสาน ส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นการศ กษา ให สอดคล องก บท องถ น ๔. กาก บ ด แล ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาข นพ นฐานในสถานศ กษาในเขต พ นท การศ กษา ๕. ศ กษา ว เคราะห ว จ ยและรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๖. ประสาน ระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๗. จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษาและประเม นสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๘. ประสาน ส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ นรวมท ง บ คคล ช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถาบ นประกอบการและสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบการศ กษา ท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา ๙. ดาเน นการประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๑๐.ประสาน ส งเสร ม การดาเน นงานของคณะอน กรรมการและคณะท างานด านการศ กษา ๑๑.ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหน วยงานภาคร ฐเอกชนและองค กรปกครอง ส วนท องถ นในฐานะผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา ๑๒.ปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข องก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษา ท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของผ ใดโดยเฉพาะ หร อปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๓

8 โครงสร างการบร หาร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๔

9 ส วนท ๒ ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ตารางท ๑ จานวนโรงเร ยน ห องเร ยนและน กเร ยนในส งก ด สพฐ.ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ รายการ ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ จานวนโรงเร ยน โรงเร ยนประถมศ กษา(อ.๑ ป. ๖) ๙๘ ๙๘ ๙๘ ๙๘ ๙๖ โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา(อ.๑ ม.๓) ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ รวม ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๑ จานวนห องเร ยน ก อนประถมศ กษา ๒๖๘ ๒๗๐ ๒๖๑ ๒๕๗ ๒๕๙ ประถมศ กษา ๘๐๘ ๘๑๔ ๘๐๑ ๗๘๘ ๗๗๐ ม ธยมศ กษาตอนต น ๗๙ ๗๙ ๗๗ ๗๕ ๗๖ รวม ๑,๑๕๕ ๑,๑๖๓ ๑,๑๓๙ ๑,๑๒๐ ๑,๑๐๕ จานวนน กเร ยน ก อนประถมศ กษา ๔,๓๐๗ ๔,๑๘๗ ๔,๑๒๙ ๔,๐๓๘ ๓,๙๒๕ ประถมศ กษา ๑๓,๗๘๙ ๑๓,๓๘๑ ๑๓,๐๕๙ ๑๒,๗๔๕ ๑๒,๖๕๑ ม ธยมศ กษาตอนต น ๑,๘๐๓ ๑,๖๕๙ ๑,๔๓๓ ๑,๒๖๗ ๑,๑๓๗ รวม ๑๖,๖๙๖ ๑๙,๒๒๗ ๑๘,๖๒๑ ๑๘,๐๕๐ ๑๗,๗๑๓ จากตารางท ๑ ในป การศ กษา ๒๕๕๗ แสดงให เห นว า จานวนโรงเร ยน จานวนน กเร ยนและห องเร ยน ลดลง สาเหต หน งมาจากโรงเร ยนบ านใสหลวง(ย บเล ก)และโรงเร ยนบ านเขาพนม(โอนไปส งก ด อปท.) ตารางท ๒ จานวนโรงเร ยนจาแนกตามขนาดโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ขนาดโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ร อยละ ขนาดท ๑ (น กเร ยนต งแต ๑ ๑๒๐ คน) ๕๖ ๖๑ ๖๓ ๖๘ ๖๕ ๕๓.๗๑ ขนาดท ๒ (น กเร ยนต งแต ๑๒๑ ๖๐๐ คน) ๖๖ ๖๐ ๕๘ ๕๓ ๕๔ ๔๔.๖๓ ขนาดท ๓ (น กเร ยนต งแต ๖๐๑ ๑,๕๐๐ คน) - ๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๘๓ ขนาดท ๔ (น กเร ยนต งแต ๑,๕๐๑ คน ข นไป) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๐.๘๓ รวม ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๑ ๑๐๐ ท มา : สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ (๑๐ม.ย.๕๗) จากตารางท ๒ พบว าในป การศ กษา ๒๕๕๗ โรงเร ยนขนาดท ๑ (น กเร ยนต งแต ๑ ๑๒๐ คน) ม จานวนมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ๕๓.๗๑ รองลงมาเป นขนาดท ๒ (น กเร ยนต งแต ๑๒๑ ๖๐๐ คน) ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๕

10 ค ดเป นร อยละ ๔๓.๐๘ ส วนโรงเร ยนขนาดท ๓ และขนาดท ๔ (น กเร ยนต งแต ๖๐๑ ๑,๕๐๐ คน) และ (น กเร ยนต งแต ๑,๕๐๑ คน ข นไป) ม จานวนน อยท ส ด ค ดเป นร อยละ ๐.๘๒ โรงเร ยนขนาดท ๑ (น กเร ยนต งแต ๑ ๑๒๐ คน) ซ งเป นโรงเร ยนขนาดเล ก ม แนวโน มเพ มข นท กป ตารางท ๓ แสดงจานวนโรงเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จาแนกตามอาเภอและประเภทโรงเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๗ ประเภทท เป ดสอนโรงเร ยน ท อาเภอ ขยายโอกาสฯ ประถมศ กษา ประถมศ กษา (อ.๑-ม๓) (อ.๑-ป.๖) ป.๑-ป.๖) รวม ๑ เม องพ ทล ง ๒ ๓๔ ๑ ๓๗ ๒ ควนขน น ๑๑ ๓๓-๔๔ ๓ ศร บรรพต ๓ ๘-๑๑ ๔ ป าพะยอม ๕ ๑๒-๑๗ ๕ ศร นคร นทร ๔ ๘-๑๒ รวมระด บเขตพ นท การศ กษา ๒๕ ๙๕ ๑ ๑๒๑ ท มา : สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ณ ว นท ๑๐ ม.ย. ๕๗ จากตารางท ๓ แสดงข อม ลจ านวนโรงเร ยนและประเภทโรงเร ยนจาแนกเป นรายอาเภอ ในป การศ กษา ๒๕๕๗ พบว าอาเภอท ม จานวนโรงเร ยนมากท ส ด ค อ อาเภอควนขน น และอาเภอเม อง พ ทล ง ป าพะยอม และศร นคร นทร ค อ จานวน ๔๔ โรง(๓๖.๓๗%),๓๗ โรง(๓๐.๕๘%),๑๗ โรง (๑๔.๐๔%) และ ๑๒ โรง(๙.๙๑%) ตามลาด บ ส วนอาเภอท ม จานวนโรงเร ยนน อยท ส ด ค อ อาเภอศร บรรพต จานวน ๑๑ โรง(๙.๑๐%) ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๖

11 ตารางท ๔ จานวนน กเร ยนจาแนกตามระด บช น ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ น กเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ อน บาล ๑ ๒,๑๒๒ ๒,๑๒๖ ๒,๑๑๐ ๒,๐๒๙ ๑,๙๗๑ อน บาล ๒ ๒,๑๘๕ ๒,๐๖๑ ๒,๐๑๙ ๒๐๐๙ ๑,๙๕๔ รวมระด บก อนประถมศ กษา ๔,๓๐๗ ๔,๑๘๗ ๔,๑๒๙ ๔,๐๓๘ ๓,๙๒๕ ประถมศ กษาป ท ๑ ๒,๑๔๐ ๒,๒๔๒ ๒,๑๕๘ ๒,๑๓๔ ๒,๑๔๕ ประถมศ กษาป ท ๒ ๒,๒๖๒ ๒,๐๖๓ ๒,๑๗๑ ๒,๐๙๗ ๒,๐๙๙ ประถมศ กษาป ท ๓ ๒,๒๐๙ ๒,๒๕๓ ๒,๐๕๕ ๒,๑๕๕ ๒,๐๗๔ ประถมศ กษาป ท ๔ ๒,๓๑๐ ๒,๑๖๙ ๒,๒๒๘ ๒,๐๓๖ ๒,๑๔๑ ประถมศ กษาป ท ๕ ๒,๓๘๔ ๒,๓๐๖ ๒,๑๖๕ ๒,๒๐๘ ๒,๐๒๘ ประถมศ กษาป ท ๖ ๒,๔๘๔ ๒,๓๔๘ ๒,๒๘๒ ๒,๑๑๕ ๒,๑๖๔ รวมระด บประถมศ กษา ๑๓,๗๘๙ ๑๓,๓๘๑ ๑๓,๐๕๙ ๑๒,๗๔๕ ๑๒,๖๕๑ ม ธยมศ กษาป ท ๑ ๕๘๘ ๕๓๐ ๔๔๘ ๔๖๐ ๓๘๕ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๖๓๙ ๕๖๑ ๔๖๕ ๔๐๑ ๔๑๙ ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๕๗๖ ๕๖๘ ๕๒๐ ๔๐๖ ๓๓๓ รวมระด บม ธยมศ กษาตอนต น ๑,๘๐๓ ๑,๖๕๙ ๑,๔๓๓ ๑,๒๖๗ ๑,๑๓๗ รวมจานวนท งส น ๑๙,๘๙๙ ๑๙,๒๒๗ ๑๘,๖๒๑ ๑๘,๐๕๐ ๑๗,๗๑๓ จากตารางท ๔ แสดงว าจากป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จานวนน กเร ยนท กระด บม แนวโน ม ลดลง เม อเท ยบก บป การศ กษา ๒๕๕๖ ระด บม ธยมศ กษาตอนต นม จานวนลดลงมากท ส ด (๑๓๐คน) รองลงมาเป นระด บก อนประถมศ กษา(๑๑๓คน) และระด บประถมศ กษา(๙๔คน) ตามลาด บ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๗

12 ตารางท ๕ จานวนห องเร ยนจาแนกตามระด บช น ป การศ กษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๖ ห องเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ อน บาล ๑ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๒๙ ๑๒๘ ๑๓๑ อน บาล ๒ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๒ ๑๒๙ ๑๒๘ รวมระด บก อนประถมศ กษา ๒๖๘ ๒๗๐ ๒๖๑ ๒๕๗ ๒๕๙ ประถมศ กษาป ท ๑ ๑๓๕ ๑๓๗ ๑๓๔ ๑๓๔ ๑๒๘ ประถมศ กษาป ท ๒ ๑๓๖ ๑๓๖ ๑๓๒ ๑๓๐ ๑๒๙ ประถมศ กษาป ท ๓ ๑๓๔ ๑๓๖ ๑๓๑ ๑๒๙ ๑๒๘ ประถมศ กษาป ท ๔ ๑๓๕ ๑๓๕ ๑๓๕ ๑๒๙ ๑๒๙ ประถมศ กษาป ท ๕ ๑๓๑ ๑๓๖ ๑๓๔ ๑๓๔ ๑๒๗ ประถมศ กษาป ท ๖ ๑๓๗ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๒ ๑๒๙ รวมระด บประถมศ กษา ๘๐๘ ๘๑๔ ๘๐๑ ๗๘๘ ๗๗๐ ม ธยมศ กษาป ท ๑ ๒๖ ๒๗ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๒๗ ๒๖ ๒๖ ๒๕ ๒๖ ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๕ ๒๕ รวมระด บม ธยมศ กษาตอนต น ๗๙ ๗๙ ๗๗ ๗๕ ๗๖ รวมจานวนท งส น ๑,๑๕๕ ๑,๑๖๓ ๑,๑๓๙ ๑,๑๒๐ ๑,๑๐๕ จากตารางท ๕ พบว า เม อเปร ยบเท ยบ จานวนห องเร ยนในป การศ กษา ๒๕๕๖ ก บป การศ กษา ๒๕๕๗ ม แนวโน มลดลง เน องมาจากสาเหต หน ง ค อ จานวนโรงเร ยนในป การศ กษา ๒๕๕๗ ลดลง จานวน ๒ โรง ค อ โรงเร ยนบ านใสหลวง(ย บเล ก)และโรงเร ยนบ านเขาพนม(โอนไปส งก ด อบต.พนมว งก ) ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๘

13 ตารางท ๖ เปร ยบเท ยบข อม ลพ นฐานทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ รายการ ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ โรงเร ยนท งส น ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๑ โรงเร ยนท เป ดสอนถ งระด บ ประถมศ กษา ๙๘ ๙๘ ๙๘ ๙๘ ๙๖ ม ธยมศ กษาตอนต น ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ห องเร ยนท งส น ก อนประถมศ กษา ๒๖๘ ๒๗๐ ๒๖๑ ๒๕๗ ๒๕๙ ประถมศ กษาศ กษา ๘๐๘ ๘๑๔ ๘๐๑ ๗๘๘ ๗๗๐ ม ธยมศ กษาตอนต น ๗๙ ๗๙ ๗๗ ๗๕ ๗๖ น กเร ยนท งส น ก อนประถมศ กษา ๔๓๐๗ ๔๑๘๗ ๔๑๒๙ ๔๐๓๘ ๓๙๒๕ ประถมศ กษา ๑๓๗๘๙ ๑๓๓๘๑ ๑๓๐๕๙ ๑๒๗๔๕ ๑๒๖๕๑ ม ธยมศ กษาตอนต น ๑๘๐๓ ๑๖๕๙ ๑๔๓๓ ๑๒๖๗ ๑๑๓๗ จากตารางท ๕ พบว า เม อเปร ยบเท ยบ จานวนห องเร ยนในป การศ กษา ๒๕๕๖ ก บป การศ กษา ๒๕๕๗ ม แนวโน มลดลง เน องมาจากสาเหต หน ง ค อ จานวนโรงเร ยนในป การศ กษา ๒๕๕๗ ลดลง จานวน ๒ โรง ค อ โรงเร ยนบ านใสหลวง(ย บเล ก)และโรงเร ยนบ านเขาพนม(โอนไปส งก ด อบต.พนมว งก ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๙

14 ตารางท ๗ จานวนห องเร ยนต อน กเร ยนจาแนกตามระด บช น ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ น กเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ อน บาล ๑ ๑:๑๕ ๑:๑๕ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๕ อน บาล ๒ ๑:๑๖ ๑:๑๕ ๑:๑๕ ๑:๑๖ ๑:๑๕ รวมระด บก อนประถมศ กษา ๑:๑๖ ๑:๑๕ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๕ ประถมศ กษาป ท ๑ ๑:๑๕ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ประถมศ กษาป ท ๒ ๑:๑๖ ๑:๑๕ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ประถมศ กษาป ท ๓ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๗ ๑:๑๖ ประถมศ กษาป ท ๔ ๑:๑๗ ๑:๑๖ ๑:๑๗ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ประถมศ กษาป ท ๕ ๑:๑๘ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๕ ประถมศ กษาป ท ๖ ๑:๑๘ ๑:๑๗ ๑:๑๗ ๑:๑๖ ๑:๑๖ รวมระด บประถมศ กษา ๑:๑๗ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ม ธยมศ กษาป ท ๑ ๑:๒๒ ๑:๑๙ ๑:๑๘ ๑:๑๘ ๑:๑๕ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๑:๒๓ ๑:๒๑ ๑:๑๘ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๑:๒๒ ๑:๒๑ ๑:๒๐ ๑:๑๖ ๑:๑๓ รวมระด บม ธยมศ กษาตอนต น ๑:๒๒ ๑:๒๑ ๑:๑๙ ๑:๑๗ ๑:๑๔ รวมจานวนท งส น ๑:๑๗ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ ๑:๑๖ จากตารางท ๗ พบว า จานวนน กเร ยนต อห องเร ยนในระด บก อนประถมศ กษาและระด บประถมศ กษาม อ ตราส วนใกล เค ยงก น ส วนระด บม ธยมศ กษาตอนต น(ขยายโอกาสทางการศ กษา)ม อ ตราส วนน กเร ยนต อ ห องเร ยนต ากว าระด บก อนประถมศ กษาและระด บประถมศ กษา ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๐

15 ตารางท ๘ จานวนน กเร ยนต อประชากรว ยเร ยน จาแนกรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระด บช น ประชากรว ยเร ยน น กเร ยน ร อยละของน กเร ยน จานวน อาย (ป ) (คน) ต อประชากรว ยเร ยน (คน) อน บาล ๑ ๕ ๓,๓๒๑ ๑,๙๗๑ ๕๙.๓๔ อน บาล ๒ ๖ ๓,๓๘๐ ๑,๙๕๔ ๕๗.๘๑ รวมก อนประถมศ กษา ๕-๖ ๖,๗๐๑ ๓,๙๒๕ ๕๘.๕๗ ประถมศ กษาป ท ๑ ๗ ๓,๓๐๘ ๒,๑๔๕ ๖๔.๘๔ ประถมศ กษาป ท ๒ ๘ ๓,๓๒๑ ๒,๐๙๙ ๖๓.๒๐ ประถมศ กษาป ท ๓ ๙ ๓,๒๐๙ ๒,๐๗๔ ๖๔.๖๓ ประถมศ กษาป ท ๔ ๑๐ ๓,๑๑๑ ๒,๑๔๑ ๖๘.๘๒ ประถมศ กษาป ท ๕ ๑๑ ๓,๑๖๙ ๒,๐๒๘ ๖๓.๙๙ ประถมศ กษาป ท ๖ ๑๒ ๓,๑๙๕ ๒,๑๖๔ ๖๗.๗๓ รวมประถมศ กษา ๗-๑๒ ๑๙,๓๑๓ ๑๒,๖๕๑ ๖๕.๕๐ ม ธยมศ กษาป ท ๑ ๑๓ ๓,๓๗๔ ๓๘๕ ๑๑.๔๑ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๑๔ ๓,๔๒๙ ๔๑๙ ๑๒.๒๑ ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๑๕ ๓,๗๑๔ ๓๓๓ ๘.๙๖ ม ธยมศ กษาตอนต น ๑๓-๑๕ ๑๐,๕๑๗ ๑,๑๓๗ ๑๐.๘๑ รวมท งส น ๕-๑๕ ๓๖,๕๓๑ ๑๗,๗๑๓ ๔๘.๔๘ จากตารางท ๘ จานวนน กเร ยนต อประชากรในว ยเร ยนท งหมดค ดเป นร อยละ ๔๘.๔๘ และ พบว าร อยละจานวนน กเร ยนต อประชากรในว ยเร ยนในระด บประถมศ กษาม จานวนมากท ส ด ค อ ๖๕.๕๐ รองลงมา ค อ ระด บก อนประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ค อร อยละ ๕๘.๕๗ และ ๑๐.๘๑ ตามลาด บ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๑

16 ตารางท ๙ จานวนน กเร ยนท จบการศ กษาช นอน บาล ๒ ประถมศ กษาป ท ๖ และม ธยมศ กษาป ท ๓ ป การศ กษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๖ ช น/น กเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ อน บาล ๒ จานวนน กเร ยนท งหมด ๒,๑๑๔ ๒,๑๘๕ ๒,๐๖๑ ๒,๐๑๙ ๒๐๐๙ จานวนน กเร ยนท จบ ๒,๑๑๔ ๒,๑๘๕ ๒,๐๖๑ ๒,๐๑๙ ๒๐๐๙ ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ประถมศ กษาป ท ๖ จานวนน กเร ยนท งหมด ๒,๘๘๐ ๒,๔๘๔ ๒,๓๔๘ ๒,๒๘๒ ๒๑๑๕ จานวนน กเร ยนท จบ ๒,๘๘๐ ๒,๔๘๔ ๒,๓๔๘ ๒,๒๘๒ ๒๐๗๖ ค ดเป นร อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๑๕ ม ธยมศ กษาป ท ๓ จานวนน กเร ยนท งหมด ๕๒๓ ๕๗๖ ๕๖๘ ๕๒๐ ๔๐๖ จานวนน กเร ยนท จบ ๔๒๕ ๕๔๖ ๔๘๘ ๕๐๘ ๓๔๓ ค ดเป นร อยละ ๘๑.๒๖ ๙๔.๗๙ ๘๕.๙๑ ๙๗.๖๙ ๘๔.๔๘ จากตารางท ๙ พบว าน กเร ยนช นอน บาล ๒ ม อ ตราการจบมากท ส ด ค อ ร อยละ๑๐๐ ส วนน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท ๖ และช นม ธยมศ กษาป ท ๓ (โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ม อ ตราการจบการศ กษาน อยกว าระด บอ นๆ ค อ ร อยละ ๙๗.๑๕ และ ๘๔.๔๘ ตามลาด บ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๒

17 เด กถ กบ งค บให ขายแรงงาน เด กท อย ในธ รก จทางเพศ เด กถ กทอดท ง เด กในสถานพ น จและค มครองเยาวชน เด กเร ร อน ผลกระทบจาดเอดส ชนกล มน อย เด กท ถ กทาร ายทาร ณ เด กยากจน เด กท ม ป ญหาเก ยวก บยาเสพต ด อ น ๆ กาพร า ทางานร บผ ดชอบตนเองและครอบคร ว รวม ตารางท ๑๐ จานวนน กเร ยนด อยโอกาสทางการศ กษา จ าแนกรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๗ จาแนกตามประเภท จานวนน กเร ยนด อยโอกาส อน บาล ๑ - - ๔-๒ ๑๐๓๑-๕ ๒๓ ๑ ๑๐๖๖ อน บาล ๒ - - ๒ - - ๑ - - ๑๐๕๗-๑๘ ๑๘ ๑ ๑๐๙๗ รวมระด บก อนประถมศ กษา - - ๖-๒ ๑ - - ๒๐๘๘-๒๓ ๔๑ ๒ ๒๑๖๓ ประถมศ กษาป ท ๑ - - ๑ - - ๑ - - ๑๒๔๗ ๑ ๒๕ ๑๗-๑๒๙๒ ประถมศ กษาป ท ๒ - - ๘ - - ๑ - - ๑๒๓๔-๑๙ ๒๔-๑๒๘๖ ประถมศ กษาป ท ๓ - - ๗ ๑-๑๒๘๒ - ๑๔ ๒๔-๑๓๒๘ ประถมศ กษาป ท ๔ - - ๒๖ ๑ ๑๓๔๑ ๑ ๑๔ ๒๗-๑๔๑๐ ประถมศ กษาป ท ๕ - - ๑๔ - - ๓ - - ๑๒๕๒-๑๔ ๒๘-๑๓๑๑ ประถมศ กษาป ท ๖ - - ๑๓ - - ๒ - - ๑๓๒๖-๑๓ ๓๗-๑๓๙๑ รวมระด บประถมศ กษา - - ๖๙ - - ๗ ๑ ๑ ๗๖๘๒ ๒ ๙๙ ๑๕๗-๘๐๑๘ ม ธยมศ กษาป ท ๑ - - ๒-๑ - - ๑ ๒๙๘-๒ ๘-๓๑๒ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๑ - - ๓๒๘-๓ ๔-๓๓๖ ม ธยมศ กษาป ท ๓ - - ๒ - - ๑ - - ๒๔๖-๓ ๖-๒๕๘ รวมระด บม ธยมศ กษาตอนต น - - ๔-๑ ๒-๖ ๘๗๒-๘ ๑๘-๙๐๖ รวมท งส น - - ๗๙-๓ ๑๐ ๑ ๒ ๑๐๖๔๒ ๒ ๑๓๐ ๒๑๖ ๒ ๑๑๐๘๗ ร อยละ - - ท มา : สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๑ ( Data Management Center ๒๐๑๓) จากตารางท ๑๐ พบว าน กเร ยนด อยโอกาสประเภทเด กยากจนม มากท ส ด ค ดเป นร อยละ ๙๔.๑๗รองลงมาค อ อ น ๆและเด กกาพร า ค ดเป นร อยละ ๒.๔๔๖ และ ๒.๐๙ ตามลาด บ เม อพ จารณาตามระด บการศ กษา พบว า ในระด บประถมศ กษาม จานวนน กเร ยนด อยโอกาสมาก ท ส ดค ดเป นร อยละ ๗๑.๔๙ และระด บม ธยมศ กษาม จานวนน กเร ยนด อยโอกาสน อยท ส ด ค ดเป นร อยละ ๙.๑๐ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๓

18 ระด บช น ๑.ความพ การทางการมองเห น ๒. ความพ การทางการได ย น ๓. ความพ การทางสต ป ญญา ๔. ความพ การร างกาย,ส ขภาพ ๕.ความพ การทางการเร ยนร ๖.ความพ การทางการพ ด,ภาษา ๗.ความพ การทางการพฤต กรรม,อารมณ ๘.ความพ การทางการออท สต ก ๙.ความพ การซ าซ อน ๑๐.อ น ๆ รวม ตารางท ๑๑ จานวนน กเร ยนพ การ จาแนกรายช น/สาเหต ป การศ กษา ๒๕๕๗ อน บาล ๑ ๑ - - ๑ - - ๑ - - ๖ ๙ อน บาล ๒ ๑-๔ ๓ ๒ ๑ ๓ ๑๔ รวมก อนประถม ๒-๔ ๔ ๒-๑ - ๑ ๙ ๒๓ ประถมศ กษาป ท ๑ - - ๗ ๑ ๒๒ ๓-๔ ๑๑ ๓ ๕๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ๑-๑๐ ๒ ๔๒ ๑ ๑ ๑ ๖ ๓ ๖๗ ประถมศ กษาป ท ๓ ๑-๑๒ ๓ ๘๘-๒ ๑ ๘ ๘ ๑๒๓ ประถมศ กษาป ท ๔ ๓ ๑ ๑๓ ๕ ๑๐๑-๑ - ๑๐ ๖ ๑๔๐ ประถมศ กษาป ท ๕ ๒-๑๒ ๑ ๘๘ ๒ ๑ ๑ ๑๕ ๓ ๑๒๕ ประถมศ กษาป ท ๖ - - ๑๓ ๓ ๙๕ ๑ ๑ ๔ ๑๑ ๕ ๑๓๓ รวมประถมศ กษา ๗ ๑ ๖๗ ๑๕ ๔๓๖ ๗ ๖ ๑๑ ๖๑ ๒๘ ๖๓๙ ม ธยมศ กษาป ท ๑ - - ๔ ๑ ๓๐-๑ - ๑-๓๗ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๑๗ ๑-๑๘ ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๑ ๑๐-๒ ๑ รวมม ธยมศ กษาตอนต น - - ๔ ๒ ๕๗-๓ - ๒-๖๘ รวมท งส น ๙ ๑ ๗๕ ๒๑ ๔๙๕ ๗ ๑๐ ๑๑ ๖๔ ๓๗ ๗๓๐ ท มา : ข อม ลกล มนโยบายและแผน ( Data Management Center ๒๐๑๓) จากตารางท ๑๑ เม อพ จารณาจานวนน กเร ยนพ การจาแนกตามระด บ พบว าน กเร ยนระด บ ประถมศ กษาม มากท ส ด ค ดเป นร อยละ ๘๗.๕๔ รองลงมา ค อ น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น และ ระด บก อนประถมศ กษา ค ดเป นร อย ๙.๓๑ และ ๓.๑๕ ตามลาด บ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๔

19 ๑.ฐานะยากจน ๒. ม ป ญหาครอบคร ว ๓. สมรส ๔. ม ป ญหาการปร บต ว ๕.ต องคด /ถ กจ บ ๖.เจ บป าย/อ บ ต เหต ๗.อพยพตามผ ปกครอง ๘.หาเล ยงครอบคร ว ๙.อ น ๆ รวม ระด บช น ร อยละของนร.ออกกลางค นต อนร.ต นป ตารางท ๑๒ จานวนน กเร ยนออกกลางค น จาแนกตาสาเหต และรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๖ อน บาล ๑ อน บาล ๒ รวมก อนประถม ประถมศ กษาป ท ๑ ประถมศ กษาป ท ๒ ประถมศ กษาป ท ๓ ประถมศ กษาป ท ๔ ประถมศ กษาป ท ๕-๓ ๓ - ประถมศ กษาป ท ๖ รวมประถมศ กษา - ๓ ๓ ๐.๐๑ ม ธยมศ กษาป ท ๑-๑ ๑ ๒ ๔ ม ธยมศ กษาป ท ๒-๓ ๓ - ม ธยมศ กษาป ท ๓ รวมม ธยมศ กษาตอนต น - ๔ ๑ ๒ ๗ ๐.๐๓ รวมท งส น - ๗ ๑ ๒ ๑๐ ๐.๐๕ ร อยละ ๗๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐๐ ท มา : ข อม ลกล มนโยบายและแผน ( Data Management Center ๒๐๑๓) จากตารางท ๑๒ พบว า ม จานวนน กเร ยนออกลางค นเน องจากสาเหต ป ญหาครอบคร วมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ๗๐ รองลงมาค อ สาเหต ม ป ญหาการปร บต ว ค ดเป นร อยละ ๒๐ และสมรส ค ดเป น ร อยละ ๑๐ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๕

20 ตารางท ๑๓ จานวนน กเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน จาแนกตามรายช น ป การศ กษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ ระด บ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ อน บาล ๑ ๕๙๑ ๖๐๔ ๖๘๑ ๖๑๘ ๖๘๔ อน บาล ๒ ๗๓๕ ๗๙๙ ๙๓๖ ๙๔๙ ๘๒๖ อน บาล ๓ ๗๘๖ ๘๗๔ ๑,๐๐๖ ๑,๐๐๖ ๑๐๑๑ รวมระด บก อนประถม ๒,๑๑๒ ๒,๒๗๗ ๒,๖๒๓ ๒,๕๗๓ ๒๕๒๑ ประถมศ กษาป ท ๑ ๕๗๓ ๖๔๔ ๗๒๕ ๗๒๓ ๖๖๖ ประถมศ กษาป ท ๒ ๔๓๘ ๕๗๐ ๗๐๙ ๖๕๕ ๖๕๔ ประถมศ กษาป ท ๓ ๓๙๓ ๔๗๒ ๖๐๓ ๕๙๑ ๕๘๖ ประถมศ กษาป ท ๔ ๓๖๕ ๔๐๔ ๔๗๒ ๕๗๗ ๕๕๑ ประถมศ กษาป ท ๕ ๓๓๔ ๓๖๕ ๔๐๑ ๔๗๖ ๕๕๐ ประถมศ กษาป ท ๖ ๓๓๙ ๓๖๔ ๓๗๕ ๔๑๓ ๔๘๘ รวมระด บประถมศ กษา ๒,๔๔๒ ๒,๘๑๙ ๓,๒๘๕ ๓,๔๓๕ ๓๔๙๕ ม ธยมศ กษาป ท ๑ ๒๐๑ ๑๙๑ ๑๗๙ ๑๙๔ ๑๖๘ ม ธยมศ กษาป ท ๒ ๑๔๒ ๑๙๗ ๑๓๖ ๑๖๘ ๑๙๓ ม ธยมศ กษาป ท ๓ ๑๔๖ ๑๔๑ ๑๗๘ ๑๖๓ ๑๖๔ รวมระด บม ธยมศ กษา ตอนต น ๔๘๙ ๕๒๙ ๔๙๓ ๕๒๕ ๕๒๕ รวมท งหมด ๕,๐๔๓ ๕,๖๒๕ ๖,๔๐๑ ๖,๕๓๓ ๖๕๔๑ ข อม ล ณ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๖

21 ส วนท ๓ ข อม ลด านค ณภาพ ๑. เปร ยบเท ยบผลผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน ป การศ กษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ๑.๑ ระด บคะแนนเฉล ยของผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน เพ อประก น ค ณภาพผ เร ยนช นประถมศ กษาป ท ๖ (ONET) ระด บเขตพ นท ป การศ กษา ผลต าง ว ชา + เพ ม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ - ลด ภาษาไทย ๕๐.๒๗ ๕๐.๓๙ +๐.๑๒ ส งคมศ กษา ๔๘.๕๓ ๔๑.๓๒-๗.๒๑ ภาษาอ งกฤษ ๓๘.๖๗ ๓๕.๔๘-๓.๑๙ คณ ตศาสตร ๔๐.๗๘ ๕๐.๒๑ +๙.๔๓ ว ทยาศาสตร ๔๑.๗๙ ๔๑.๙๔-๐.๑๕ ส ขศ กษา ๖๐.๔๕ ๖๗.๓๗-๖.๙๒ ศ ลปะ ๕๖.๘๑ ๕๓.๓๕-๓.๔๖ การงานและอาช พ ๕๘.๘๘ ๖๑.๐๐ +๒.๑๒ ๑.๒ ระด บคะแนนเฉล ยของผลการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน เพ อประก น ค ณภาพผ เร ยนป การศ กษา ๒๕๕๕ ช นม ธยมศ กษาท ๓ (ONET) ว ชา ป การศ กษา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ผลต าง + เพ ม - ลด ภาษาไทย ๕๒.๔๒ ๔๑.๖๑-๑๐.๘๑ ส งคมศ กษา ๔๔.๘๘ ๓๗.๒๓-๗.๖๕ ภาษาอ งกฤษ ๒๕.๗๓ ๒๗.๒๘ +๑.๕๕ คณ ตศาสตร ๒๔.๖๔ ๒๒.๕๑-๒.๑๓ ว ทยาศาสตร ๓๒.๗๕ ๓๕.๕๓ +๒.๗๘ ส ขศ กษา ๕๔.๔๓ ๕๕.๔๒ +๐.๙๙ ศ ลปะ ๔๒.๘๗ ๔๑.๘๐-๑.๐๗ การงานและอาช พ ๔๕.๕๒ ๔๒.๐๓-๓.๔๙ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๗

22 ภาคผนวก ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑๘

23 ข อม ลจานวนน กเร ยน ห องเร ยน คร รายโรง รายอาเภอ ป การศ กษา 2557(10ม ถ นายน2557) ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต1 ท ช อโรงเร ยน อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวมท งส น คร รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง 1 ว ดโคกชะงาย(ต สสโรอานวย) ว ดควนแร ว ดบ านสวน บ านควนก ฎ ว ดประด ทอง อน บาลพ ทล ง ว ดปากสระ ว ดแจ ง(ป ญญาฐ ป ตประชาสรรค ) บ านมะกอกใต (ม ขประชาอ ปถ มภ ) ว ดท าสาเภาใต ว ดท าสาเภาเหน อ ว ดส วรรณว หารน อย ว ดตานาน(วรพ ฒนประชาสรรค ) บ านท งลาน ว ดประจ มท ศาราม บ านไสถ ว ว ดอภยาราม ว ดโพธาวาส (ภ รมอ ปถ มภ ) ว ดควนอ นทร น ม ตร ว ดอ มพวนาราม(ม ตรภาพท 89) ว ดนาท อม ว ดโคกแย ม รวมก อนประถม หน าท 1 จาก 6 รวมระด บประถมฯ รวมระด บ ม.ต น

24 ท ช อโรงเร ยน อ.1 อ.2 ข อม ลจานวนน กเร ยน ห องเร ยน คร รายโรง รายอาเภอ ป การศ กษา 2557(10ม ถ นายน2557) ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต1 รวมก อนประถม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวมระด บประถมฯ รวมระด บ ม.ต น รวมท งส น รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง 23 บ านนาโหนด ว ดห วหมอน ว ดบ วงช าง บ านต นไทร บ านแหลมยาง บ านปรางหม (ศร ว ทย ศ กษา) ว ดเขาแดง ว ดควนถบ อน บาลเม องพ ทล ง ว ดกลาง ว ดโอ (ป ปผล กประชาสรรค ) บ านเตาป น ว ดปากประ ว ดว หารเบ ก (กาญจนาน ก ล) ว ดโพเด ด (พ มพ นพ ทยา) รวมอาเภอเม องพ ทล ง บ านควนขน น บ านโคกวา บ านควนพล ว ดพ ก ลทอง ว ดไทรโกบ บ านหย ในสาม คค หน าท 2 จาก 6 คร

25 ท ช อโรงเร ยน อ.1 อ.2 ข อม ลจานวนน กเร ยน ห องเร ยน คร รายโรง รายอาเภอ ป การศ กษา 2557(10ม ถ นายน2557) ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต1 รวมก อนประถม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวมระด บประถมฯ รวมระด บ ม.ต น รวมท งส น รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง 7 บ านควนด นแดง บ านใสอ อย ว ดหร งแคบ ว ดป าตอ อน บาลควนขน น บ านโคกโดน ว ดทะเลน อย ว ดประด หอม (ส ขประชาสรรค ) บ านห วป าเข ยว ว ดโคกศ กด (เซ ยนประชาร ฐ) บ านข นหม ว ดเกาะยาง ว ดลานแซะ ว ดโงกน า ว ดพ งดาน ว ดเขาโพรกเพลง ว ดควนป นตาราม ว ดส นทราวาส บ านปากสระ บ านสาน กกอ ช มชนบ านควนปร ง ว ดท งข งหน ง หน าท 3 จาก 6 คร

26 ท ช อโรงเร ยน อ.1 อ.2 ข อม ลจานวนน กเร ยน ห องเร ยน คร รายโรง รายอาเภอ ป การศ กษา 2557(10ม ถ นายน2557) ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต1 รวมก อนประถม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวมระด บประถมฯ รวมระด บ ม.ต น รวมท งส น รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง 29 ท งยางเปล บ านระหว างควน บ านธรรมเถ ยร บ านควนพนางต ง (ส นประชา) ว ดไทรงาม บ านชายคลอง บ านท าช าง ว ดเขาป าเจ ว ดควนแพรกหา ว ดเขาอ อ ว ดดอนศาลา ว ดเขาทอง ว ดบ านสวน(คงว ทยาคาร) ว ดประด เร ยง ว ดแหลมโตนด บ านเตง รวมอาเภอควนขน น บ านเขาป บ านเหร ยงงาม ว ดใสประด ช ณหะว ณ ว ดโพรงง หน าท 4 จาก 6 คร

27 ท ช อโรงเร ยน อ.1 อ.2 ข อม ลจานวนน กเร ยน ห องเร ยน คร รายโรง รายอาเภอ ป การศ กษา 2557(10ม ถ นายน2557) ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต1 รวมก อนประถม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวมระด บประถมฯ รวมระด บ ม.ต น รวมท งส น รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง รวม ห อง 6 บ านไทรทอง อน บาลศร บรรพต บ านโหล ะเร ด ว ดตะแพน บ านสวนโหนด บ านห สค ณ รวมอาเภอศร บรรพต ประชาร ฐบาร ง ว ดคลองใหญ บ านห วยกรวด บ านปากเหม อง บ านไสเล ยบ บ านโหล ะท อม(ราษฎร พ พ ฒน ) บ านเน นทราย บ านศาลาน า บ านบ อทราย บ านตล งช น อน บาลป าพะยอม บ านไสก น บ านลานข อย บ านท งช มพล บ านห วยน าดา หน าท 5 จาก 6 คร

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

๑. เร องแจ งท ประช มทราบ

๑. เร องแจ งท ประช มทราบ สร ปการประช มส มมนาผ บร หารสถานศ กษาเพ อยกระด บค ณภาพการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๒ คร งท ๔/๒๕๕๗ ว นท ๕-๖ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดแก วร สอร ท อ.ส งหนคร จ.สงขลา ๑. เร องแจ งท ประช

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 เอกสารลาด บท 7/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ส าน กงานเขตพ นท

More information

ประจ าป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 รายงานผลการด าเน นงานป <56> < กล มนโยบายและแผน >

ประจ าป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 รายงานผลการด าเน นงานป <56> < กล มนโยบายและแผน > 1 ประจ าป งบประมาณ 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 < กล มนโยบายและแผน > 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 14 เป นหน วยงาน การจ ดการศ กษาท ม พ นท ร บผ ดชอบ 3 จ งหว ด ค อ จ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาแพงเพชร เขต 1 ส วนท 1 1 ส วนท 1 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐาน สภาพท วไป ต งอย เลขท 328 บร เวณศ นย ราชการจ งหว ด ถนน กาแพงเพชร ส โขท ย ตาบลหนองปล ง อาเภอเม องกาแพงเพชร จ งหว ดกาแพงเพชร รห สไปรษณ ย 62000 โทรศ พท 055 7051238 โทรสาร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา

ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา ประว ต โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา โรงเร ยนเทพม ตรศ กษา เป นโรงเร ยนเอกชนของม ลน ธ คาทอล ก เขตม สซ งส ราษฎร ธาน ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เขต 1 อาเภอเม อง จ งหว ดส ราษฎร ธาน สาน กงานบร หารงานคณะกรรมการส

More information

บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management)

บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) บทท 2 การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร หารและการจ ดการศ กษา โดยใช สถานศ กษาเป นฐาน (School Based Management) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ดาเน นการข บเคล อน การดาเน นงานตามมาตรฐานการบร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

More information

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต ต ลาคม

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต ต ลาคม ค าน า แผนพ ฒนาโรงเร ยนขนาดเล ก ป งบประมาณ 5 8 ฉบ บน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต ได จ ดท าข น เพ อเป นเคร องม อก าหนดท ศทางในการพ ฒนา โรงเร ยนขนาดเล กในส งก ดท ครอบคล มในท ก ๆ ด าน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายบร หารท วไป ป การศ กษา 2556

ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายบร หารท วไป ป การศ กษา 2556 ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายบร หารท วไป ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนศร ยาภ ย จ งหว ดช มพร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 11 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ http://www.sriyapai.ac.th

More information

รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา รายงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 โรงเร ยนชลประทานว ทยา ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร ด จ งหว ดนนทบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานนทบ ร เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ค าน

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556

รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 1 รายงานประเม นค ณภาพภายในสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนศ ลรว ตาบลเช ยงดาว อาเภอเช ยงดาว จ งหว ดเช ยงใหม ต งอย ในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 3 สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน

ล กษณะการใช งบประมาณ การใช จ ายงบประมาณ แนวทางการด าเน นงาน การบร หารงบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป เง นอ ดหน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน รายการค าจ ดการสอน (ค าอาหารน กเร ยนประจาพ กนอน) 51 น ยาม งบประมาณงบเง นอ ดหน น ประเภทเง นอ ดหน นท วไป

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

ส าน กงานจ ดหางานจ งหว ดระนอง (ศ นย ประสานแรงงานประมงจ งหว ดระนอง) ๑๓ ธ นวาคม ๒๕๕๖ โทร. ๐-๗๗๘๖-๒๐๒๖-๘ โทรสาร ๐-๗๗๘๖-๒๐๕๐ www.doe.go.

ส าน กงานจ ดหางานจ งหว ดระนอง (ศ นย ประสานแรงงานประมงจ งหว ดระนอง) ๑๓ ธ นวาคม ๒๕๕๖ โทร. ๐-๗๗๘๖-๒๐๒๖-๘ โทรสาร ๐-๗๗๘๖-๒๐๕๐ www.doe.go. ส าน กงานจ ดหางานจ งหว ดระนอง (ศ นย ประสานแรงงานประมงจ งหว ดระนอง) ๑๓ ธ นวาคม ๒๕๕๖ โทร. ๐-๗๗๘๖-๒๐๒๖-๘ โทรสาร ๐-๗๗๘๖-๒๐๕๐ www.doe.go.th/ranong สารบ ญ เร อง หน า ว ส ยท ศน /พ นธก จ/ภารก จ ๑ ๑. ความเป นมา

More information

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต

ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต ประเม นตนเอง รายงานการ โรงเร ยน อบจ.บ านนาบอน สร ป ป การศ กษา 2557 ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด ภ เก ต กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น กระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทนา สร ปผลการประเม นค ณภาพภายในสถานศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เอกสารกล มนโยบายและแผน ลาด บท 6/2554 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1

เอกสารกล มนโยบายและแผน ลาด บท 6/2554 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 เอกสารกล มนโยบายและแผน ลาด บท 6/2554 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 คานา เอกสารรายงานผลการด าเน นงานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครปฐม เขต 1 ประจ าป งบประมาณ 2554 ฉบ บน จ ดท

More information