รายงานผลการปฏ บ ต งาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการปฏ บ ต งาน"

Transcription

1 1 รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการ บร หารจ ดการขยะในทะเลและชายฝ ง ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายภ ชงค สฤษฎ ช ยก ล ต าแหน ง ผ อ านวยการศ นย อน ร กษ ฯ ท 1 (จ.ระยอง) หน วยงาน ศ นย อน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ งท 1 (จ.ระยอง) 1. ว ตถ ประสงค ๑.1 เพ อจ ดระบบร ปแบบการบร หารจ ดการจ ดเก บ และจ าแนกประเภทขยะทะเลและชายฝ งท ม ผลกระทบ ต อทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง 1.๒ เพ อลดปร มาณขยะในทะเล ชายฝ ง และบร เวณช มชนชายฝ ง ไม ให ม ผลกระทบก บแหล งทร พยากร 1.๓ เพ อป องก น อน ร กษ และฟ นฟ แหล งทร พยากร ท ได ร บความเส ยหายจากการปกคล ม ของขยะ 1.๔ เพ อสร างการม ส วนร วม และสร างจ ตส าน กของ ช มชน น กเร ยน น ส ต น กศ กษา น กท องเท ยว และ ผ ประกอบการ ในพ นท ในการช วยก นอน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง 2. ว ธ ด าเน นการ 2.๑ การส ารวจพ นท ในการจ ดก จกรรม และจ ดท าแผนการด าเน นงาน ๒.2 ประสานเคร อข ายภาคร ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพ อประช มช แจง และวางแผนการด าเน นงาน 2.3 จ ดเตร ยมว สด -อ ปกรณ เอกสารประกอบการด าเน นงานก จกรรม 2.๔ ด าเน นการออกส ารวจพ นท เก บขยะชายหาดบร เวณหาดทรายแก วและด าน าเก บขยะบร เวณสะพาน ท าเท ยบเร อหน าด าน จ านวน ๑ ว น 2.๕ ด าเน นการจ ดก จกรรมด าน าเก บขยะชายหาดและด าน าเก บขยะบร เวณสะพานท าเท ยบเร อหน าด าน เกาะเสม ดจ งหว ดระยอง ใช ระยะเวลา ๑ ว น โดยม พ ธ เป ดโครงการฯ อย างเป นทางการ 2.6 แบ งท มน กด าน าท เข าร วมเก บขยะร บผ ดชอบพ นท สะพานท าเท ยบเร อหน าด าน ให สามารถเก บขยะได ครอบคล มพ นท มากท ส ด 2.๗ จ ดเร อไดร ฟ พร อมอ ปกรณ ด าน า และอาหาร เพ ออ านวยความสะดวกให ก บผ เข าร วมก จกรรม ปฏ บ ต งาน เก บขยะในทะเล พร อมเจ าหน าท ด แลความปลอดภ ย และเร อขนส งขยะเข าส ฝ งเพ อท าการค ดแยกต อไป 2.๘ ศ กษาชน ด ช งแยก ปร มาณขยะ ท เก บได แต ละแห ง ว เคราะห แหล งท มาของขยะ จ ดท ารายงาน เสนอแนะให หน วยงานท เก ยวข องในพ นท เพ อก าหนดการควบค มและป องก น 2.๙ ด าเน นการเผยแพร การจ ดก จกรรมผ านส อต างๆ เช น หน งส อพ มพ ว ทย โทรท ศน เข าร วมท าข าวให แพร หลายท วไป 2.๑๐ สร ปประเม นผลการด าเน นงาน 3. งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ วน)

2 2 4. เป าหมายท ต งไว เป าหมายท งป จ านวน 3 คร ง เป าหมายรอบ 6 เด อน ด าเน นการแล วเสร จจ านวน 2 คร ง 5. ประโยชน ท ได ร บ 5.1 สามารถจ ดระบบร ปแบบการบร หารจ ดการจ ดเก บ และจ าแนกประเภทขยะทะเลและชายฝ ง 5.2 สามารถลดปร มาณขยะในทะเล ชายฝ ง และช มชนชายฝ ง ไม ให ม ผลกระทบก บแหล งทร พยากร 5.3 สามารถป องก น อน ร กษ และฟ นฟ แหล งทร พยากร ท ได ร บความเส ยหายจากการปกคล ม ของขยะ 5.4.สามารถสร างการม ส วนร วม และสร างจ ตส าน กของ ช มชน น กเร ยน น ส ต น กศ กษา น กท องเท ยว และผ ประกอบการ ในพ นท ในการช วยก นอน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง 6. รายงานผลการด าเน นงาน คร งท 1 ว นท 29 มกราคม 2554 โครงการบร หารจ ดการขยะในทะเลและชายฝ ง ก จกรรมท 1 ด าเน นงานเม อว นท 29 มกราคม 2554 ในการปฏ บ ต งานใช ยานพาหนะค อ เร อทร พยากรฯ302,214 และจ างเหมาเร อไดร ฟพร อมอ ปกรณ ด าน า ด าเน นงานในพ นท เขตอน ร กษ ทร พยากรทางทะเล บร เวณหม เกาะนมสาว,ชายหาดเจ าหลาว-แหลมเสด จ โดยม เข า ผ เข าร วมประมาณ 500 คน ความยาวหาดท เก บขยะ 3 กม. จ านวน 150 ถ ง น าหน กขยะท เก บได โดยประมาณ 1,500 กก. ระยะเวลาท เก บขยะ ประมาณ 5 ช วโมง โดยแยกประเภทขยะได ด งน 6.1 ขยะจากก จกรรมชายฝ งและการพ กผ อน รวม 940 กก. 6.2 ขยะจากก จกรรมทางน า รวม 560 กก. หน วยงานท เข าร วม 1. ศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ าวค งกระเบนอ นเน องมาจากพระราชด าร 2. ศ นย ป องก นและปราบปรามประมงอ าวไทยฝ งตะว นออก 3. ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงชายฝ งระยอง 4. ขมรมอน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง 5. ศ นย อน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง ท 1 ไม ม คร งท 2 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2554 โครงการบร หารจ ดการขยะในทะเลและชายฝ ง ก จกรรมท 2 ด าเน นงานเม อว นท 20 ก มภาพ นธ 2554 ใน การปฏ บ ต งานใช ยานพาหนะค อ เร อทร พยากรฯ 601,213 และจ างเหมาเร อไดร ฟพร อมอ ปกรณ ด าน า ด าเน นงาน ในพ นท เขตอน ร กษ ทร พยากรทางทะเล บร เวณหม เกาะนมสาว,ชายหาดเจ าหลาว-แหลมเสด จ โดยม เข าผ เข าร วม ประมาณ 300 คน ความยาวหาดท เก บขยะ 3 กม. จ านวน 95 ถ ง น าหน กขยะท เก บได โดยประมาณ 950 กก. ระยะเวลาท เก บขยะ ประมาณ 5 ช วโมง โดยแยกประเภทขยะได ด งน ขยะจากก จกรรมชายฝ งและการพ กผ อน รวม 695 กก. ขยะจากก จกรรมทางน า รวม 534 กก.

3 3 หน วยงานท เข าร วม 1 ศ นย ว จ ยทร พยากรทางทะเลและชายฝ งอ าวไทยฝ งตะว นออก 2. อ ทยานแห งชาต เขาแหลมหญ า-หม เกาะเสม ด จ.ระยอง 3. ศ นย ป องก นและปราบปรามประมงทะเลอ าวไทยฝ งตะว นออก 4. ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงชายฝ งระยอง 5. ขมรมอน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง 6. บร ษ ท ว น ไทย จ าก ด(มหาชน) 7. บร ษ ท IRPC จ าก ด (มหาชน) 8. ศ นย อน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง ท 1 7. ป ญหา/อ ปสรรค - น กด าน าบางส วนเป นเคร อข ายท เพ งเร ยนด าหน ามา ท าให การปฏ บ ต งานใต น าไม เป นผลเท าไหร - การม ส วนร วมของผ ประกอบการท องเท ยว องค กรปกครองส วนท องถ นม น อย - ความต องการของพ นท ร บผ ดชอบของศ นย ฯม มากกว างบประมาณท ได ร บ 8. ข อเสนอแนะให ผ บร หารร บทราบ - ส าน กอน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง ม การประชาส มพ นธ โครงการท เป นการอน ร กษ ทร พยากร ฯผ านส อประชาส มพ นธ ต างๆ

4 ร ปภาพประกอบก จกรรม 4 เจ าหน าท ช วยน กด าน าอาสาแยกประเภทของขยะ ผ อ านวยการศ นย ฯ และปล ดจ งหว ดระยอง ส ารวจสภาพขยะหล งงานเสม ด อ นเล ฟ

5 ภาพประกอบการเก บขยะคร งท 2 บร เวณห นค นและสะพานท าเท ยบเร อเกาะเสม ด 5

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 อส.301 อส.302 อส.302/เง นก น อส.303 ส วนต ดตามประเม นผล ส าน กแผนงานและสารสนเทศ ก มภาพ นธ 2555 ค าน

More information

- 3 - /5.1.1.5 ควบค ม...

- 3 - /5.1.1.5 ควบค ม... - 2-4.1.1 รองผ ก าก บการป องก นปราบปราม เป นห วหน างานอ านวยการ และงานป องก น ปราบปราม 4.1.2 รองผ ก าก บการจราจร เป นห วหน างานจราจร ๔.๑.๓ รองผ ก าก บการส บสวน เป นห วหน างานส บสวน ๔.๑.๔ พน กงานสอบสวนท

More information

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น

More information

โครงการเสร มสร างช มชนชายฝ งเข มแข ง เพ อลดผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ในประเทศไทย

โครงการเสร มสร างช มชนชายฝ งเข มแข ง เพ อลดผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ในประเทศไทย โครงการเสร มสร างช มชนชายฝ งเข มแข ง เพ อลดผลกระทบจากการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ในประเทศไทย Building Coastal Resilience to reduce Climate Change impact in ทาไมถ งเก ดโครงการน? ช มชนชายฝ งม ความเส ยงภ ยต

More information

ข อก าหนดโครงการ (TOR) คร งท ๒ โครงการว จ ยและนว ตกรรมเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชนฐานราก

ข อก าหนดโครงการ (TOR) คร งท ๒ โครงการว จ ยและนว ตกรรมเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชนฐานราก ข อก าหนดโครงการ (TOR) คร งท ๒ โครงการว จ ยและนว ตกรรมเพ อถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชนฐานราก ๑. หล กการและเหต ผล ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ------------------------------- ส าน กงานคณะกรรมการการอ

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ

ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ ๑ ๒๕๕๗ ค ม อการดาเ งา เคร อข าย ส งคมสงเคราะห ใ งา ราชท ณฑ กระทรวงย ต ธรรม กรมราชท ณฑ กองส งคมสงเคราะห สารบ ญ เร อง หน า ๒ การดาเน นงานเคร อข ายส งคมสงเคราะห ในงานราชท ณฑ 3 แนวทางการประสานงานก บหน วยงานภาคส

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

ประจำป งบประมำณพ.ศ.2553

ประจำป งบประมำณพ.ศ.2553 แบบ สส. 002-1 แบบฟอร มข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นงบประมาณจาก ประจำป งบประมำณพ.ศ.2553 1. ช อคล น กเทคโนโลย เคร อข ายท เสนอโครงการ : คล น กเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ว ทยาเขตกาฬส นธ

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

ค ม อการใช งาน ป 2558 ระบบรายงานแผนปฏ บ ต การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด

ค ม อการใช งาน ป 2558 ระบบรายงานแผนปฏ บ ต การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ค ม อการใช งาน ระบบรายงานแผนปฏ บ ต การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ป 2558 ส วนแผนงานและงบประมาณ ส าน กย ทธศาสตร ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด ค าน า ค ม อการใช งานระบบรายงานแผนปฏ บ ต การป

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด ส วนนโยบายและแผนการกระจายอ านาจ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ฝ ายเลขาน การคณะอน

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

ค าน า 1. งบลงท น 171.4150 ล านบาท 2. งบด าเน นงาน 81.8098 ล านบาท 3. งบรายจ ายอ น 27.0000 ล านบาท รวมเป นเง นท งส น 280.

ค าน า 1. งบลงท น 171.4150 ล านบาท 2. งบด าเน นงาน 81.8098 ล านบาท 3. งบรายจ ายอ น 27.0000 ล านบาท รวมเป นเง นท งส น 280. ค าน า ในคราวประช ม คณะกรรมการองค การจ ดการน าเส ย คร งท 11/2555 เม อว นท 19 พฤศจ กายน พ.ศ. 2555 คณะกรรมการองค การจ ดการน าเส ย ได อน ม ต แผนปฏ บ ต การองค การ จ ดการน าเส ยประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 ----------------------------- ตามท กระทรวงสาธารณส ขได ก าหนดให ว คซ นรวมป องก นโรคห ด-คางท ม-ห ดเยอรม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2551 จ ดท าโดย จ งหว ด : ส ร นทร ว นท : ส งหาคม 2551 สารบ ญ หน า องค ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการ 5 ภาคผนวก 9 CKO Profile 10 รายช อท มงาน

More information

แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แบบฟอร มท ๒ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) หน าท : ๑/๗ ช อส วนราชการ / จ งหว ด : ส าน กอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรน าบาดาล กรมทร พยากรน

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information