บทสร ปส าหร บผ บร หาร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทสร ปส าหร บผ บร หาร"

Transcription

1 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ส าน ก บร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 1-12 และกร งเทพมหานคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ม ว ตถ ประสงค เพ อต ดตามและประเม นผลสภาพการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของสถานศ กษาและร บทราบป ญหาและอ ปสรรค และแนวทางการพ ฒนาการด าเน นงานตาม นโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (โรงเร ยนสาธ ต) ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย และส าน กงานคณะกรรมการส งเสร ม การศ กษาเอกชน ในพ นท ร บผ ดชอบของส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 1 12 และ กร งเทพมหานคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ การต ดตามและประเม นผล ได ก าหนดประชากรท ใช ในการต ดตามและประเม นผลในคร งน ได แก สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (โรงเร ยนสาธ ต) ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย และส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในพ นท ร บผ ดชอบของ ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 1 12 และกร งเทพมหานคร จ านวน 35,863 แห ง ส าหร บกล มต วอย างท ใช ในการต ดตามและประเม นผล โดยแบ งประชากรตามส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาและส งก ด แบบแบ งช น (Stratified Random Sampling) แล วส มต วอย าง และ ก าหนดขนาดของกล มต วอย างโดยใช ตารางของ Krejcie and Morgan (ป ระช ย เป ยมสมบ รณ : 2529) และ ใช ว ธ การส มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได กล มต วอย าง จ านวน 7,250 แห ง และเก บข อม ลโดยการ ส มภาษณ จ าแนกตามส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 1-12 และกร งเทพมหานคร ตาม พ นท ท ร บผ ดชอบ ท ง 13 แห ง ด าเน นการส มภาษณ ผ บร หารสถานศ กษาและผ ปกครองน กเร ยนของ สถานศ กษาท กส งก ด จ านวน 265 แห ง เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ม 2 ชน ด ค อ แบบสอบถาม และแบบส มภาษณ ท คณะ กรรมการต ดตามและประเม นผลสร างข นเก ยวก บการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (โรงเร ยนสาธ ต) ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย และส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ประกอบด วย ข อม ลท วไปของผ ตอบสอบถาม ม ล กษณะเป นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) สภาพการด าเน นงาน ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ เก ยวก บกระบวนการบร หารจ ดการค าเล าเร ยน หน งส อ เร ยน อ ปกรณ การเร ยน เคร องแบบน กเร ยน และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ม ล กษณะเป นแบบมาตรา

2 ข ส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ และตรวจสอบรายการ (Check list) ความค ดเห นเก ยวก บป ญหา และอ ปสรรค และแนวทางการพ ฒนาของสถานศ กษา เป นค าถามปลายเป ด 5 ด าน ค อ ด านค าเล าเร ยน ด าน หน งส อเร ยน ด านอ ปกรณ การเร ยน ด านเคร องแบบน กเร ยน และด านก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน โดยส ง แบบสอบถามไปย งกล มต วอย าง จ านวน 7,250 แห ง ได ร บแบบสอบถามค นมา 5,524 แห ง ค ดเป นร อยละ ข อม ลท ได น ามาว เคราะห โดยคณะท างานสร างโปรแกรมการว เคราะห ข อม ล จากโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช สถ ต ในการว เคราะห ข อม ล ได แก การแจกแจงความถ (Frequency) ค าร อยละ (Percentage) ค าเฉล ย (Mean) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และความค ดเห นแบบ ปลายเป ด ว เคราะห โดยใช ว ธ การแจกแจงความถ (Frequency) ส วนการส มภาษณ แบบม โครงสร าง ส มภาษณ ผ บร หารสถานศ กษาและผ ปกครองน กเร ยนของสถานศ กษา จ านวน 265 แห ง จ านวน 530 คน เก ยวก บการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ มาว เคราะห เช งเน อหา (Content Analysis) โดยการสร ปความเช งพรรณนาว เคราะห (Descriptive Analysis) สร ปผลการต ดตามและประเม นผล ได ด งน จากการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ (ตารางท 3) การแต งต งคณะกรรมการด าเน นงานระบบการควบค มภายในสถานศ กษา (ตารางท 4) การ แต งต งคร /ผ สอนเป นคณะกรรมการด าเน นงานการประชาส มพ นธ ของสถานศ กษาให น กเร ยน/น กศ กษา/ ผ เร ยนได ร บทราบถ งนโยบาย (ตารางท 5) การประชาส มพ นธ ของสถานศ กษาให น กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน ได ร บทราบถ งนโยบาย (ตารางท 6) และการร บทราบของน กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยนเก ยวก บการด าเน นงาน ตามนโยบาย (ตารางท 7) ท งน อาจเน องมาจาก สถานศ กษาได ด าเน นการตามแนวทางและมาตรการท หน วยงานต นส งก ดก าหนดเพ อให เป นไปตามนโยบายของร ฐบาลและกระทรวงศ กษาธ การ และอาจเป น เพราะการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของสถานศ กษา ม ความเก ยวข องก บ ผ ปกครองน กเร ยนและประชาชนท วไปท ต องการการลดภาระค าใช จ าย การให โอกาสทางการศ กษาแก น กเร ยน และการจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ จ งท าให สถานศ กษาต องด าเน นการตามนโยบาย ข อบ งค บ แนวทาง และระเบ ยบต าง ๆ ท ก าหนด และเพ อให เก ดความโปร งใสในการด าเน นงานของสถานศ กษา ส าหร บการท ร ฐจ ดสรรงบประมาณค าอ ปกรณ การเร ยนในระด บม ธยมศ กษาตอนปลายสายสาม ญ และสายอาช พจ านวนเท าก น (460 บาท/คน/ป ) (ตารางท 8) บางส งก ดเห นด วยและบางส งก ดไม เห นด วย โดยเฉพาะผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เห นด วยต าส ด (ร อยละ 24.35) ส วนส งก ดอ น ๆ ค อ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เห นด วยส งส ด (ร อยละ 60.21) ท งน อาจ เน องมาจาก ผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เห นว าน กศ กษาม ความ จ าเป นต องม อ ปกรณ การเร ยนท ม ราคาส งหลายรายการ ซ งต างจากสถานศ กษาส งก ดอ นท อ ปกรณ การเร ยน ท ม ราคาต ากว า ซ งสอดคล องก บการให ส มภาษณ ของผ บร หารสถานศ กษาบางท าน ท กล าวว างบประมาณท

3 ค จ ดสรรให เป นค าอ ปกรณ การเร ยนของน กศ กษาระด บอาช วศ กษาค อนข างน อยและไม เพ ยงพอ เน องจากค า อ ปกรณ การเร ยนในระด บอาช วศ กษาม ราคาส ง จากการต ดตามและประเม นผล การได ร บหน งส อเร ยนของน กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน (ตารางท 9) โดยภาพรวมได ร บหน งส อเร ยนท นต อการเป ดเร ยน (ร อยละ 76.19) การได ร บหน งส อย มเร ยนของน กเร ยน/ น กศ กษา/ผ เร ยน (ตารางท 10) โดยภาพรวมได ร บหน งส อย มเร ยนในว นเป ดเทอม (ร อยละ 73.77) การได ร บ หน งส อเร ยนครบถ วนท กกล มสาระของน กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน (ตารางท 11) โดยภาพรวมได ร บครบถ วน ท กกล มสาระ (ร อยละ 76.64) และสภาพหน งส อเร ยนท สถานศ กษาให น กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน ย มเร ยน (ตารางท 18) โดยภาพรวมสภาพหน งส อเร ยนไม ช าร ด (ร อยละ 64.32) เป นท น าส งเกตว าสถานศ กษาส งก ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สามารถด าเน นงานเก ยวก บหน งส อเร ยน ได น อยกว าส งก ดอ น ท งน อาจเน องมาจากสถานศ กษาส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ได ร บการจ ดสรรงบประมาณค าหน งส อเร ยนร อยละ 60 ของจ านวนน กศ กษา ซ งน อย กว าส งก ดอ น จ งไม สามารถตอบสนองความต องการของผ เร ยนได อย างท วถ ง ส วนสถานศ กษาส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (โรงเร ยนสาธ ต) และส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สามารถด าเน นการเก ยวก บหน งส อเร ยนได ตามแนวทาง/มาตรการท หน วยงานต นส งก ดก าหนด อาจจะม ป ญหาอ ปสรรคบ างในประเด นท ส าน กพ มพ ไม สามารถจ ดพ มพ และจ ดส งหน งส อเร ยนให สถานศ กษาได ตาม ก าหนดเวลา และหน งส อเร ยนม สภาพช าร ดเส ยหายในระหว างการจ ดส ง ซ งสอดคล องก บการให ส มภาษณ ของผ บร หารสถานศ กษาท กล าวถ งป ญหาและอ ปสรรคด านหน งส อเร ยน ท ส าน กพ มพ จ ดส งหน งส อเร ยนให สถานศ กษาล าช า หน งส อเร ยนม สภาพช าร ดเส ยหาย และได ร บไม ท นต อการเป ดเทอม ส วนการได ร บเง น ส าหร บซ ออ ปกรณ การเร ยนจากสถานศ กษาท นต อการเร ยนของน กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน (ตารางท 12) โดย ภาพรวมได ร บท นต อการเร ยน (ร อยละ 77.46) ผ ปกครองน กเร ยนได ร บเง นค าอ ปกรณ การเร ยนโดยตรงจาก สถานศ กษา ครบตามจ านวนท ร ฐจ ดสรร (ตารางท 19) โดยภาพรวมได ร บครบ (ร อยละ 85.82) การได ร บเง น ส าหร บซ อเคร องแบบน กเร ยนจากสถานศ กษาท นต อการเป ดเทอมของน กเร ยน/น กศ กษา (ตารางท 13) โดย ภาพรวมได ร บท นต อการเป ดเทอม (ร อยละ 84.82) ผ ปกครองน กเร ยนได ร บเง นค าเคร องแบบน กเร ยน โดยตรงจากสถานศ กษา ครบตามจ านวนท ร ฐจ ดสรร (ตารางท 20) โดยภาพรวมได ร บครบ (ร อยละ 90.17) ผ ปกครองน กเร ยนน าเง นไปซ ออ ปกรณ การเร ยนและเคร องแบบน กเร ยน (ตารางท 21) โดยภาพรวมน าเง น ไปซ อ (ร อยละ 98.32) การจ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนของสถานศ กษา (ตารางท 14) โดยภาพรวมจ ดได ครอบคล มท กก จกรรม (ร อยละ 84.92) และการเส ยค าใช จ ายในการเข าร วมก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนของ น กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน (ตารางท 17) โดยภาพรวมไม เส ยค าใช จ าย (ร อยละ 87.64) แม ว ากระบวนการใน การด าเน นงานอาจม ป ญหาอ ปสรรคอย บ าง ก ถ อได ว าเป นป ญหาทางเทคน คว ธ ในการด าเน นงานของ ผ บร หารสถานศ กษาแต ละแห งและแต ละส งก ด ด งน น เพ อให การน านโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของกระทรวงศ กษาธ การไปส การปฏ บ ต ท ม ประส ทธ ภาพและบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ ควร

4 ง ด าเน นงานตามกลย ทธ ด งท สกนธ ช มท พ (บทสร ปผ บร หาร) ได น าเสนอกลย ทธ ในการน านโยบายส การ ปฏ บ ต : เร ยนฟร 15 ป อย างม ค ณภาพ กระทรวงศ กษาธ การได ใช กลย ทธ ต าง ๆ เพ อเป นกลไกในการ ข บเคล อนนโยบายน สร ปได ท งส น 9 กลย ทธ ประกอบด วย 1) กลย ทธ การเผยแพร ข าวสารนโยบาย 2) กล ย ทธ การให ความสน บสน นจากผ น าและผ ม อ านาจ 3) กลย ทธ การจ ดองค การบร หารและประสานงานท บ รณา การลดหล นก นต งแต ระด บชาต จนถ งระด บหม บ าน 4) กลย ทธ การประช มอบรมหร อส มมนาป ญหา 5) กล ย ทธ การใช เอกสารค ม อปฏ บ ต งาน 6) กลย ทธ การค ดเล อกผ น าคนส าค ญ 7) กลย ทธ การออกตรวจเย ยม ผ ปฏ บ ต งานในพ นท 8)กลย ทธ การตรวจสอบ ควบค ม ก าก บด แล และประเม นผล และ 9) กลย ทธ การให รางว ลและส งตอบแทนแก ผ ปฏ บ ต งานด เด น ซ งสอดคล องก บ ดร.กล า ทองขาว ได ศ กษาเร อง นโยบาย รณรงค การร หน งส อแห งชาต เม อ พ.ศ.2534 ท ประสบความส าเร จเป นอย างด มาแล ว ด วยการใช กลย ทธ ต าง ๆ ท ง 9 กลย ทธ ด งกล าวข างต นเช นเด ยวก น ส าหร บการม ส วนร วมของคร /ผ สอน ในการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ (ตารางท 16) โดยภาพรวมม ส วนร วมอย ในระด บมาก ( X = 3.86) ซ งส วนใหญ ปฏ บ ต งานเก ยวก บ การก าก บต ดตามการใช จ ายเง นค าเล าเร ยน ( X = 3.70) การจ ดท าบ ญช รายช อหน งส อเร ยน ( X = 3.93) การ ให ความช วยเหล อสน บสน นผ ปกครองในกรณ ท ม ป ญหา/ข อสงส ยในการด าเน นการซ ออ ปกรณ การเร ยน ( X = 3.97) และการด าเน นการจ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ท ง 4 ก จกรรม ( X = 4.02) ซ งการม ส วน ร วมของคร /ผ สอน เป นการได ร บมอบหมายจากผ บร หารสถานศ กษา โดยม การแต งต งเป นคณะกรรมการ ด าเน นงานฝ ายต าง ๆ ในการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของสถานศ กษา ซ ง สอดคล องก บตารางท 5 สถานศ กษาส วนมากม การแต งต งคร /ผ สอนเป นคณะกรรมการด าเน นงานตาม นโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ (ร อยละ 55.68) การสละส ทธ ในการร บเง นตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพของผ ปกครอง น กเร ยน (ตารางท 22) ม ส วนน อยท สละส ทธ (ร อยละ 9.24) ซ งสอดคล องก บการให ส มภาษณ ของผ บร หาร สถานศ กษาและผ ปกครองน กเร ยน ท ส วนใหญ ม สาเหต มาจากผ ปกครองน กเร ยนม ภารก จและการเด นทาง ไม สะดวก ซ งจ านวนเง นก ไม มาก จ งไม ค อยให ความให ความส าค ญในการร บเง นจากสถานศ กษา แต ก ม ผ ปกครองน กเร ยนบางท านท ม ฐานะทางการเง นด ได ขอสละส ทธ ในการร บเง นตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ จากการต ดตามและประเม นผล การเส ยค าใช จ ายของผ ปกครองน กเร ยนตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ (ตารางท 23) ส วนใหญ เส ยค าใช จ ายลดลง (ร อยละ 87.51) ซ งส งก ดท เส ย ค าใช จ ายลดลงส งส ด ค อ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (ร อยละ 88.49) รองลงมา ส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ร อยละ 87.92) และส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา (ร อยละ 87.48) ตามล าด บ ซ งถ อว าเป นไปตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ใน การแบ งเบาภาระค าใช จ าย ซ งเป นการบรรเทาความเด อดร อนของผ ปกครองน กเร ยน และย งเป นการสร าง

5 จ โอกาสและขยายโอกาสทางการศ กษาแก เด ก เยาวชน และประชาชนอย างท วถ ง ม ค ณภาพ และเป นธรรม อ ก ท งเป นการกระต นระบบเศรษฐก จอ กทางหน งด วย น กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน ท ออกกลางค น ป การศ กษา 2552 และ 2553 (ตารางท 24) โดย ภาพรวมออกกลางค น ป การศ กษา 2552/2553 ไม ค อยเล ยนแปลง (ร อยละ 7.68/7.69) แต เม อพ จารณาเป น รายส งก ด ออกกลางค นลดลง ค อ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (ร อยละ 20.94/15.50) และส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ร อยละ 5.23/4.96) ส วน ส งก ดท ออกกลางค นเพ มข น ค อ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน (7.27/10.16) และ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (โรงเร ยนสาธ ต) (ร อยละ 0.83/0.86) ซ งจะเห นได ว า สถานศ กษาบางส งก ดออกกลางค นลดลง ท งน อาจเน องมาจาก ผ ปกครองน กเร ยนได ร บความช วยเหล อท ง ในด านค าเล าเร ยน ค าหน งส อเร ยน ค าเคร องแบบน กเร ยน ค าอ ปกรณ การเร ยน และค าก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน จากนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ จ งสามารถส งบ ตรหลานเข าเร ยนได และ สถานศ กษาก สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพมากข น ซ งสอดคล องก บตารางท 25 ท น กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน โดยภาพรวมม ความพ งพอใจ (ร อยละ 93.09) ส วนส งก ดท ม น กเร ยน/น กศ กษา/ ผ เร ยนออกกลางค นเพ มข น ท งน อาจเน องมาจากป จจ ยอ น ๆ เช น ป ญหาของผ ปกครองน กเร ยน และป ญหา ยาเสพต ด เป นต น ความค ดเห นของผ ปกครองน กเร ยนต อนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ (ตารางท 27) ส วนใหญ ผ ปกครองน กเร ยนเห นว า นโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ช วยลดภาระ ค าใช จ ายค าหน งส อเร ยน อย ในระด บมาก ( X = 4.16) ม ผลให บ ตรหลานได ม โอกาสในการศ กษาต อใน ระด บท ส งข น อย ในระด บมาก ( X = 4.14) และท าให น กเร ยนม ความพร อมในการเร ยน อย ในระด บมาก ( X = 4.06) ท งน อาจเน องมาจาก ผ ปกครองน กเร ยนได ร บความช วยเหล อค าใช จ ายในด านต าง ๆ ตาม นโยบาย ค อ ค าเล าเร ยน ค าหน งส อเร ยน ค าเคร องแบบน กเร ยน ค าอ ปกรณ การเร ยน และค าก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน ซ งสอดคล องก บภมรศร ส งห ไฝแก ว (2553) ท ได ศ กษาความพ งพอใจของผ ปกครองท ม ต อ นโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาตาก เขต 1 ผลการว จ ย พบว า ในภาพรวมม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ค ดเป นร อยละ 80 เม อเปร ยบเท ยบความพ งพอใจของ ผ ปกครองท ม ต อนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ท ประกอบอาช พต างก น ม ความพ งพอใจ แตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท.05 และเม อเปร ยบเท ยบความพ งพอใจของผ ปกครองท ม ต อ นโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ท ระด บการศ กษาต างก น ม ความพ งพอใจแตกต างก นอย างม น ยส าค ญท.05 และณรงค แผ วพลสง และคณะ (2552) ท ได ศ กษาความพ งพอใจของผ ปกครองท ม ต อ นโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาบ ร ร มย เขต 1 ผลการศ กษา พบว า โดยภาพรวมผ ปกครองม ความพ งพอใจต อนโยบายเร ยนฟร 15 ป อย างม ค ณภาพ พ งพอใจระด บมาก เม อเปร ยบเท ยบอาช พผ ปกครอง ระด บการศ กษา และรายได พบว า ม ความพ งพอใจไม แตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท.05

6 ฉ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน (ตารางท 28) ส วนใหญ ผ ปกครองน กเร ยนเห นว าน กเร ยน ม ผลส มฤทธ ด ข นกว าป ท ผ านมา (ร อยละ 91.84) ซ งส งก ดท ม ผลส มฤทธ ด ข นกว าป ท ผ านมาส งส ด ค อ ส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ร อยละ 93.25) ท งน อาจ เน องมาจาก สถานศ กษาได ร บงบประมาณค าก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน จ งท าให สามารถด าเน นการจ ด ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนให น กเร ยน/น กศ กษาได ครอบคล มและหลากหลายมากข น ท ง 4 ก จกรรม ค อ ก จกรรมว ชาการ ก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ก จกรรมศ กษาด งาน/ท ศนศ กษา และก จกรรมการ บร การเทคโนโลย ท าให น กเร ยน/น กศ กษาสามารถเร ยนร จากก จกรรมและได ร บประสบการณ ตรงจ งม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข นกว าป ท ผ านมา ป ญหาและอ ปสรรค และแนวทางการพ ฒนาการด าเน นงานตามนโยบาย เร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของสถานศ กษา ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 1-12 และ กร งเทพมหานคร ป ญหาและอ ปสรรค จากการต ดตามและประเม นผล ส วนใหญ เป นป ญหาด านงบประมาณท ได ร บจ ดสรรไม พอเพ ยง และล าช า เม อพ จารณาเป นรายด าน พบว า 1. ด านค าเล าเร ยน ส วนใหญ งบอ ดหน นรายห วท จ ดสรรให สถานศ กษาไม เพ ยงพอต อการบร หาร จ ดการ ซ งต องพ ฒนาน กเร ยนให ม ค ณภาพ แต ละป การศ กษาม ค าใช จ ายท ส งข น บางโรงเร ยนใช ว ธ จ ดเก บ ค าธรรมเน ยมพ เศษเพ ม และหน วยงานต นส งก ดจ ดสรรงบประมาณให โรงเร ยนล าช า ไม ท นตามก าหนด เป ดเร ยน ส าหร บโรงเร ยนเอกชนในระด บปฐมว ย และประถมศ กษาช ากว าโรงเร ยนร ฐบาล 2. ด านหน งส อเร ยน ส วนใหญ โรงพ มพ และส าน กพ มพ จ ดส งหน งส อช า ไม ท นเป ดเร ยน และ หน งส อท จ ดส งม การช าร ดเส ยหาย และสถานศ กษาบางแห งได ร บหน งส อไม ครบตามจ านวนท ส งซ อ และ สถานศ กษาได ร บการจ ดสรรงบประมาณค าหน งส อเร ยนล าช า ไม ท นว นเป ดเร ยน สถานศ กษาต องส ารอง งบประมาณในการจ ดซ อหน งส อเร ยนหร อจ ายเง นค าถ ายเอกสารเพ ม ท าให เก ดป ญหาในการจ ดการเร ยน การสอนของคร ผ สอน 3. ด านอ ปกรณ การเร ยน ส วนใหญ สถานศ กษาได ร บการจ ดสรรงบประมาณค าอ ปกรณ การเร ยน ไม เพ ยงพอส าหร บการจ ดซ อ ซ งสภาพความเป นจร งเศรษฐก จและส นค าในป จจ บ นม ราคาส ง และหล กฐาน การใช จ ายเง นค าซ ออ ปกรณ การเร ยน ผ ปกครองไม น ามาให สถานศ กษา บางรายล าช า บางรายใบเสร จไม ถ กต อง บางรายท าหล กฐาน และบางรายน าเง นไปซ ออ ปกรณ ท ไม ตรงตามว ตถ ประสงค 4. ด านเคร องแบบน กเร ยน ส วนใหญ งบประมาณท ได ร บค าเคร องแบบน กเร ยนไม เพ ยงพอ เน องจากราคาค าเคร องแบบน กเร ยนม ราคาส ง และหล กฐานในการใช จ ายเง นเพ อซ อเคร องแบบน กเร ยน น กศ กษา ผ ปกครองไม น ามาย นให ก บสถานศ กษาหร อน ามาย นแต ล าช าต องต ดตามอย ตลอด

7 ช 5. ด านก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ส วนใหญ งบประมาณท ได จ ดสรรไม เพ ยงพอต อการจ ด ก จกรรมให ม ค ณภาพ และการจ ดก จกรรมท ศนศ กษานอกสถานท ต องใช งบประมาณมาก จ งท าให ทาง สถานศ กษาต องเก บเง นจากน กเร ยน/น กศ กษา เพ ม และม ค าใช จ ายในการท าประก นช ว ตน กเร ยน แนวทางการพ ฒนา จากการต ดตามและประเม นผล ส วนใหญ เป นแนวทางการพ ฒนาด านงบประมาณท ได ร บจ ดสรร ไม ครอบคล มและเหมาะสมก บราคาส นค าในสภาพเศรษฐก จป จจ บ น เม อพ จารณาเป นรายด าน พบว า 1. ด านค าเล าเร ยน ส วนใหญ ควรจ ดสรรงบประมาณเพ ม เพ อลดภาระค าใช จ ายของผ ปกครองได จร ง และควรจ ดสรรงบประมาณให โรงเร ยนของร ฐบาลและโรงเร ยนเอกชนเท าเท ยมก น และควรจ ดสรร ให 100 เปอร เซ นต 2. ด านหน งส อเร ยน ส วนใหญ ควรจ ดสรรงบประมาณด านหน งส อเร ยนเพ มเต ม รวมท งจ ดสรรใน ส วนของแบบฝ กห ดให ครอบคล มท กกล มสาระการเร ยนร ตามจ านวนน กเร ยนในสถานศ กษา และควร จ ดสรรงบประมาณล วงหน าก อนเป ดเทอม เพ อให ม เวลาด าเน นการบร หารจ ดการ 3. ด านอ ปกรณ การเร ยน ส วนใหญ ควรจ ดสรรงบประมาณเพ มเต มให เหมาะสมก บราคาส นค าและ สภาพเศรษฐก จป จจ บ น และให สถานศ กษาเป นผ ด าเน นการก บสหกรณ ของโรงเร ยน ซ งจะไม ม ป ญหา เร องใบเสร จการใช จ ายเง นของผ ปกครองน กเร ยน 4. ด านเคร องแบบน กเร ยน ส วนใหญ ควรจ ดสรรงบประมาณค าเคร องแบบน กเร ยนเพ มให เหมาะสมก บราคาส นค าในสภาพเศรษฐก จป จจ บ น และให เพ ยงพอก บจ านวนเคร องแบบน กเร ยน อย าง น อย 2 ช ด และควรจ ดสรรงบประมาณให ทางโรงเร ยนเป นผ ด าเน นการจ ดซ อเอง เพ อแก ป ญหาความ ย งยากท ต องให ผ ปกครองน าใบเสร จมาย นก บโรงเร ยน 5. ด านก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ส วนใหญ ควรจ ดสรรงบประมาณค าก จกรรมพ ฒนาค ณภาพ ผ เร ยนให ครอบคล มท กก จกรรม หร อเพ มเป นอย างน อยเทอมละ 2,000 บาทต อคน และควรเพ ม งบประมาณในส วนของการท าประก นช ว ตน กเร ยนในกรณ ท พาน กเร ยนไปท ศนศ กษานอกสถานท

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ

การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ 063 การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ การจ ดการศ กษาเป น หน าท ของร ฐ ท จะต องปฏ บ ต ตามร ฐธรรมน ญ และตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต, และ ร ฐ ในท น หมายถ งกระทรวงศ กษาธ การเป

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ

การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ ช อโครงการ.... แผนงาน.... ล กษณะโครงการ.... ผ ร บผ ดชอบ.... ระยะเวลาด าเน นการ.... สอดคล องก บมาตรฐาน..... หล กการและเหต ผล.............................. ด านปร มาณ.......... ด านค ณภาพ............ ข นตอนด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจท ศนคต ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 6 ท ม ต อว ชาการงาน อาช พและเทคโนโลย (งานบ าน) กรณ ศ กษาเฉพาะในโรงเร ยนอ สส มช ญระยอง ผ ว จ ย คร วร ษฐา ฉายาก ล กล มสาระการเร ยนร การงานอาช

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information