บทสร ปส าหร บผ บร หาร

Size: px
Start display at page:

Download "บทสร ปส าหร บผ บร หาร"

Transcription

1 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ส าน ก บร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 1-12 และกร งเทพมหานคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ม ว ตถ ประสงค เพ อต ดตามและประเม นผลสภาพการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของสถานศ กษาและร บทราบป ญหาและอ ปสรรค และแนวทางการพ ฒนาการด าเน นงานตาม นโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (โรงเร ยนสาธ ต) ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย และส าน กงานคณะกรรมการส งเสร ม การศ กษาเอกชน ในพ นท ร บผ ดชอบของส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 1 12 และ กร งเทพมหานคร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ การต ดตามและประเม นผล ได ก าหนดประชากรท ใช ในการต ดตามและประเม นผลในคร งน ได แก สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (โรงเร ยนสาธ ต) ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย และส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในพ นท ร บผ ดชอบของ ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 1 12 และกร งเทพมหานคร จ านวน 35,863 แห ง ส าหร บกล มต วอย างท ใช ในการต ดตามและประเม นผล โดยแบ งประชากรตามส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาและส งก ด แบบแบ งช น (Stratified Random Sampling) แล วส มต วอย าง และ ก าหนดขนาดของกล มต วอย างโดยใช ตารางของ Krejcie and Morgan (ป ระช ย เป ยมสมบ รณ : 2529) และ ใช ว ธ การส มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได กล มต วอย าง จ านวน 7,250 แห ง และเก บข อม ลโดยการ ส มภาษณ จ าแนกตามส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 1-12 และกร งเทพมหานคร ตาม พ นท ท ร บผ ดชอบ ท ง 13 แห ง ด าเน นการส มภาษณ ผ บร หารสถานศ กษาและผ ปกครองน กเร ยนของ สถานศ กษาท กส งก ด จ านวน 265 แห ง เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ม 2 ชน ด ค อ แบบสอบถาม และแบบส มภาษณ ท คณะ กรรมการต ดตามและประเม นผลสร างข นเก ยวก บการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (โรงเร ยนสาธ ต) ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย และส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ประกอบด วย ข อม ลท วไปของผ ตอบสอบถาม ม ล กษณะเป นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) สภาพการด าเน นงาน ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ เก ยวก บกระบวนการบร หารจ ดการค าเล าเร ยน หน งส อ เร ยน อ ปกรณ การเร ยน เคร องแบบน กเร ยน และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ม ล กษณะเป นแบบมาตรา

2 ข ส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ และตรวจสอบรายการ (Check list) ความค ดเห นเก ยวก บป ญหา และอ ปสรรค และแนวทางการพ ฒนาของสถานศ กษา เป นค าถามปลายเป ด 5 ด าน ค อ ด านค าเล าเร ยน ด าน หน งส อเร ยน ด านอ ปกรณ การเร ยน ด านเคร องแบบน กเร ยน และด านก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน โดยส ง แบบสอบถามไปย งกล มต วอย าง จ านวน 7,250 แห ง ได ร บแบบสอบถามค นมา 5,524 แห ง ค ดเป นร อยละ ข อม ลท ได น ามาว เคราะห โดยคณะท างานสร างโปรแกรมการว เคราะห ข อม ล จากโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช สถ ต ในการว เคราะห ข อม ล ได แก การแจกแจงความถ (Frequency) ค าร อยละ (Percentage) ค าเฉล ย (Mean) และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และความค ดเห นแบบ ปลายเป ด ว เคราะห โดยใช ว ธ การแจกแจงความถ (Frequency) ส วนการส มภาษณ แบบม โครงสร าง ส มภาษณ ผ บร หารสถานศ กษาและผ ปกครองน กเร ยนของสถานศ กษา จ านวน 265 แห ง จ านวน 530 คน เก ยวก บการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ มาว เคราะห เช งเน อหา (Content Analysis) โดยการสร ปความเช งพรรณนาว เคราะห (Descriptive Analysis) สร ปผลการต ดตามและประเม นผล ได ด งน จากการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ (ตารางท 3) การแต งต งคณะกรรมการด าเน นงานระบบการควบค มภายในสถานศ กษา (ตารางท 4) การ แต งต งคร /ผ สอนเป นคณะกรรมการด าเน นงานการประชาส มพ นธ ของสถานศ กษาให น กเร ยน/น กศ กษา/ ผ เร ยนได ร บทราบถ งนโยบาย (ตารางท 5) การประชาส มพ นธ ของสถานศ กษาให น กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน ได ร บทราบถ งนโยบาย (ตารางท 6) และการร บทราบของน กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยนเก ยวก บการด าเน นงาน ตามนโยบาย (ตารางท 7) ท งน อาจเน องมาจาก สถานศ กษาได ด าเน นการตามแนวทางและมาตรการท หน วยงานต นส งก ดก าหนดเพ อให เป นไปตามนโยบายของร ฐบาลและกระทรวงศ กษาธ การ และอาจเป น เพราะการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของสถานศ กษา ม ความเก ยวข องก บ ผ ปกครองน กเร ยนและประชาชนท วไปท ต องการการลดภาระค าใช จ าย การให โอกาสทางการศ กษาแก น กเร ยน และการจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ จ งท าให สถานศ กษาต องด าเน นการตามนโยบาย ข อบ งค บ แนวทาง และระเบ ยบต าง ๆ ท ก าหนด และเพ อให เก ดความโปร งใสในการด าเน นงานของสถานศ กษา ส าหร บการท ร ฐจ ดสรรงบประมาณค าอ ปกรณ การเร ยนในระด บม ธยมศ กษาตอนปลายสายสาม ญ และสายอาช พจ านวนเท าก น (460 บาท/คน/ป ) (ตารางท 8) บางส งก ดเห นด วยและบางส งก ดไม เห นด วย โดยเฉพาะผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เห นด วยต าส ด (ร อยละ 24.35) ส วนส งก ดอ น ๆ ค อ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เห นด วยส งส ด (ร อยละ 60.21) ท งน อาจ เน องมาจาก ผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เห นว าน กศ กษาม ความ จ าเป นต องม อ ปกรณ การเร ยนท ม ราคาส งหลายรายการ ซ งต างจากสถานศ กษาส งก ดอ นท อ ปกรณ การเร ยน ท ม ราคาต ากว า ซ งสอดคล องก บการให ส มภาษณ ของผ บร หารสถานศ กษาบางท าน ท กล าวว างบประมาณท

3 ค จ ดสรรให เป นค าอ ปกรณ การเร ยนของน กศ กษาระด บอาช วศ กษาค อนข างน อยและไม เพ ยงพอ เน องจากค า อ ปกรณ การเร ยนในระด บอาช วศ กษาม ราคาส ง จากการต ดตามและประเม นผล การได ร บหน งส อเร ยนของน กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน (ตารางท 9) โดยภาพรวมได ร บหน งส อเร ยนท นต อการเป ดเร ยน (ร อยละ 76.19) การได ร บหน งส อย มเร ยนของน กเร ยน/ น กศ กษา/ผ เร ยน (ตารางท 10) โดยภาพรวมได ร บหน งส อย มเร ยนในว นเป ดเทอม (ร อยละ 73.77) การได ร บ หน งส อเร ยนครบถ วนท กกล มสาระของน กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน (ตารางท 11) โดยภาพรวมได ร บครบถ วน ท กกล มสาระ (ร อยละ 76.64) และสภาพหน งส อเร ยนท สถานศ กษาให น กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน ย มเร ยน (ตารางท 18) โดยภาพรวมสภาพหน งส อเร ยนไม ช าร ด (ร อยละ 64.32) เป นท น าส งเกตว าสถานศ กษาส งก ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย สามารถด าเน นงานเก ยวก บหน งส อเร ยน ได น อยกว าส งก ดอ น ท งน อาจเน องมาจากสถานศ กษาส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ได ร บการจ ดสรรงบประมาณค าหน งส อเร ยนร อยละ 60 ของจ านวนน กศ กษา ซ งน อย กว าส งก ดอ น จ งไม สามารถตอบสนองความต องการของผ เร ยนได อย างท วถ ง ส วนสถานศ กษาส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (โรงเร ยนสาธ ต) และส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน สามารถด าเน นการเก ยวก บหน งส อเร ยนได ตามแนวทาง/มาตรการท หน วยงานต นส งก ดก าหนด อาจจะม ป ญหาอ ปสรรคบ างในประเด นท ส าน กพ มพ ไม สามารถจ ดพ มพ และจ ดส งหน งส อเร ยนให สถานศ กษาได ตาม ก าหนดเวลา และหน งส อเร ยนม สภาพช าร ดเส ยหายในระหว างการจ ดส ง ซ งสอดคล องก บการให ส มภาษณ ของผ บร หารสถานศ กษาท กล าวถ งป ญหาและอ ปสรรคด านหน งส อเร ยน ท ส าน กพ มพ จ ดส งหน งส อเร ยนให สถานศ กษาล าช า หน งส อเร ยนม สภาพช าร ดเส ยหาย และได ร บไม ท นต อการเป ดเทอม ส วนการได ร บเง น ส าหร บซ ออ ปกรณ การเร ยนจากสถานศ กษาท นต อการเร ยนของน กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน (ตารางท 12) โดย ภาพรวมได ร บท นต อการเร ยน (ร อยละ 77.46) ผ ปกครองน กเร ยนได ร บเง นค าอ ปกรณ การเร ยนโดยตรงจาก สถานศ กษา ครบตามจ านวนท ร ฐจ ดสรร (ตารางท 19) โดยภาพรวมได ร บครบ (ร อยละ 85.82) การได ร บเง น ส าหร บซ อเคร องแบบน กเร ยนจากสถานศ กษาท นต อการเป ดเทอมของน กเร ยน/น กศ กษา (ตารางท 13) โดย ภาพรวมได ร บท นต อการเป ดเทอม (ร อยละ 84.82) ผ ปกครองน กเร ยนได ร บเง นค าเคร องแบบน กเร ยน โดยตรงจากสถานศ กษา ครบตามจ านวนท ร ฐจ ดสรร (ตารางท 20) โดยภาพรวมได ร บครบ (ร อยละ 90.17) ผ ปกครองน กเร ยนน าเง นไปซ ออ ปกรณ การเร ยนและเคร องแบบน กเร ยน (ตารางท 21) โดยภาพรวมน าเง น ไปซ อ (ร อยละ 98.32) การจ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนของสถานศ กษา (ตารางท 14) โดยภาพรวมจ ดได ครอบคล มท กก จกรรม (ร อยละ 84.92) และการเส ยค าใช จ ายในการเข าร วมก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนของ น กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน (ตารางท 17) โดยภาพรวมไม เส ยค าใช จ าย (ร อยละ 87.64) แม ว ากระบวนการใน การด าเน นงานอาจม ป ญหาอ ปสรรคอย บ าง ก ถ อได ว าเป นป ญหาทางเทคน คว ธ ในการด าเน นงานของ ผ บร หารสถานศ กษาแต ละแห งและแต ละส งก ด ด งน น เพ อให การน านโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของกระทรวงศ กษาธ การไปส การปฏ บ ต ท ม ประส ทธ ภาพและบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ ควร

4 ง ด าเน นงานตามกลย ทธ ด งท สกนธ ช มท พ (บทสร ปผ บร หาร) ได น าเสนอกลย ทธ ในการน านโยบายส การ ปฏ บ ต : เร ยนฟร 15 ป อย างม ค ณภาพ กระทรวงศ กษาธ การได ใช กลย ทธ ต าง ๆ เพ อเป นกลไกในการ ข บเคล อนนโยบายน สร ปได ท งส น 9 กลย ทธ ประกอบด วย 1) กลย ทธ การเผยแพร ข าวสารนโยบาย 2) กล ย ทธ การให ความสน บสน นจากผ น าและผ ม อ านาจ 3) กลย ทธ การจ ดองค การบร หารและประสานงานท บ รณา การลดหล นก นต งแต ระด บชาต จนถ งระด บหม บ าน 4) กลย ทธ การประช มอบรมหร อส มมนาป ญหา 5) กล ย ทธ การใช เอกสารค ม อปฏ บ ต งาน 6) กลย ทธ การค ดเล อกผ น าคนส าค ญ 7) กลย ทธ การออกตรวจเย ยม ผ ปฏ บ ต งานในพ นท 8)กลย ทธ การตรวจสอบ ควบค ม ก าก บด แล และประเม นผล และ 9) กลย ทธ การให รางว ลและส งตอบแทนแก ผ ปฏ บ ต งานด เด น ซ งสอดคล องก บ ดร.กล า ทองขาว ได ศ กษาเร อง นโยบาย รณรงค การร หน งส อแห งชาต เม อ พ.ศ.2534 ท ประสบความส าเร จเป นอย างด มาแล ว ด วยการใช กลย ทธ ต าง ๆ ท ง 9 กลย ทธ ด งกล าวข างต นเช นเด ยวก น ส าหร บการม ส วนร วมของคร /ผ สอน ในการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ (ตารางท 16) โดยภาพรวมม ส วนร วมอย ในระด บมาก ( X = 3.86) ซ งส วนใหญ ปฏ บ ต งานเก ยวก บ การก าก บต ดตามการใช จ ายเง นค าเล าเร ยน ( X = 3.70) การจ ดท าบ ญช รายช อหน งส อเร ยน ( X = 3.93) การ ให ความช วยเหล อสน บสน นผ ปกครองในกรณ ท ม ป ญหา/ข อสงส ยในการด าเน นการซ ออ ปกรณ การเร ยน ( X = 3.97) และการด าเน นการจ ดก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ท ง 4 ก จกรรม ( X = 4.02) ซ งการม ส วน ร วมของคร /ผ สอน เป นการได ร บมอบหมายจากผ บร หารสถานศ กษา โดยม การแต งต งเป นคณะกรรมการ ด าเน นงานฝ ายต าง ๆ ในการด าเน นงานตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของสถานศ กษา ซ ง สอดคล องก บตารางท 5 สถานศ กษาส วนมากม การแต งต งคร /ผ สอนเป นคณะกรรมการด าเน นงานตาม นโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ (ร อยละ 55.68) การสละส ทธ ในการร บเง นตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพของผ ปกครอง น กเร ยน (ตารางท 22) ม ส วนน อยท สละส ทธ (ร อยละ 9.24) ซ งสอดคล องก บการให ส มภาษณ ของผ บร หาร สถานศ กษาและผ ปกครองน กเร ยน ท ส วนใหญ ม สาเหต มาจากผ ปกครองน กเร ยนม ภารก จและการเด นทาง ไม สะดวก ซ งจ านวนเง นก ไม มาก จ งไม ค อยให ความให ความส าค ญในการร บเง นจากสถานศ กษา แต ก ม ผ ปกครองน กเร ยนบางท านท ม ฐานะทางการเง นด ได ขอสละส ทธ ในการร บเง นตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ จากการต ดตามและประเม นผล การเส ยค าใช จ ายของผ ปกครองน กเร ยนตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ (ตารางท 23) ส วนใหญ เส ยค าใช จ ายลดลง (ร อยละ 87.51) ซ งส งก ดท เส ย ค าใช จ ายลดลงส งส ด ค อ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (ร อยละ 88.49) รองลงมา ส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ร อยละ 87.92) และส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา (ร อยละ 87.48) ตามล าด บ ซ งถ อว าเป นไปตามว ตถ ประสงค ของโครงการ ใน การแบ งเบาภาระค าใช จ าย ซ งเป นการบรรเทาความเด อดร อนของผ ปกครองน กเร ยน และย งเป นการสร าง

5 จ โอกาสและขยายโอกาสทางการศ กษาแก เด ก เยาวชน และประชาชนอย างท วถ ง ม ค ณภาพ และเป นธรรม อ ก ท งเป นการกระต นระบบเศรษฐก จอ กทางหน งด วย น กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน ท ออกกลางค น ป การศ กษา 2552 และ 2553 (ตารางท 24) โดย ภาพรวมออกกลางค น ป การศ กษา 2552/2553 ไม ค อยเล ยนแปลง (ร อยละ 7.68/7.69) แต เม อพ จารณาเป น รายส งก ด ออกกลางค นลดลง ค อ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (ร อยละ 20.94/15.50) และส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ร อยละ 5.23/4.96) ส วน ส งก ดท ออกกลางค นเพ มข น ค อ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน (7.27/10.16) และ ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (โรงเร ยนสาธ ต) (ร อยละ 0.83/0.86) ซ งจะเห นได ว า สถานศ กษาบางส งก ดออกกลางค นลดลง ท งน อาจเน องมาจาก ผ ปกครองน กเร ยนได ร บความช วยเหล อท ง ในด านค าเล าเร ยน ค าหน งส อเร ยน ค าเคร องแบบน กเร ยน ค าอ ปกรณ การเร ยน และค าก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน จากนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ จ งสามารถส งบ ตรหลานเข าเร ยนได และ สถานศ กษาก สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพมากข น ซ งสอดคล องก บตารางท 25 ท น กเร ยน/น กศ กษา/ผ เร ยน โดยภาพรวมม ความพ งพอใจ (ร อยละ 93.09) ส วนส งก ดท ม น กเร ยน/น กศ กษา/ ผ เร ยนออกกลางค นเพ มข น ท งน อาจเน องมาจากป จจ ยอ น ๆ เช น ป ญหาของผ ปกครองน กเร ยน และป ญหา ยาเสพต ด เป นต น ความค ดเห นของผ ปกครองน กเร ยนต อนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ (ตารางท 27) ส วนใหญ ผ ปกครองน กเร ยนเห นว า นโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ช วยลดภาระ ค าใช จ ายค าหน งส อเร ยน อย ในระด บมาก ( X = 4.16) ม ผลให บ ตรหลานได ม โอกาสในการศ กษาต อใน ระด บท ส งข น อย ในระด บมาก ( X = 4.14) และท าให น กเร ยนม ความพร อมในการเร ยน อย ในระด บมาก ( X = 4.06) ท งน อาจเน องมาจาก ผ ปกครองน กเร ยนได ร บความช วยเหล อค าใช จ ายในด านต าง ๆ ตาม นโยบาย ค อ ค าเล าเร ยน ค าหน งส อเร ยน ค าเคร องแบบน กเร ยน ค าอ ปกรณ การเร ยน และค าก จกรรมพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน ซ งสอดคล องก บภมรศร ส งห ไฝแก ว (2553) ท ได ศ กษาความพ งพอใจของผ ปกครองท ม ต อ นโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาตาก เขต 1 ผลการว จ ย พบว า ในภาพรวมม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ค ดเป นร อยละ 80 เม อเปร ยบเท ยบความพ งพอใจของ ผ ปกครองท ม ต อนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ท ประกอบอาช พต างก น ม ความพ งพอใจ แตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท.05 และเม อเปร ยบเท ยบความพ งพอใจของผ ปกครองท ม ต อ นโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ท ระด บการศ กษาต างก น ม ความพ งพอใจแตกต างก นอย างม น ยส าค ญท.05 และณรงค แผ วพลสง และคณะ (2552) ท ได ศ กษาความพ งพอใจของผ ปกครองท ม ต อ นโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาบ ร ร มย เขต 1 ผลการศ กษา พบว า โดยภาพรวมผ ปกครองม ความพ งพอใจต อนโยบายเร ยนฟร 15 ป อย างม ค ณภาพ พ งพอใจระด บมาก เม อเปร ยบเท ยบอาช พผ ปกครอง ระด บการศ กษา และรายได พบว า ม ความพ งพอใจไม แตกต างก น อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท.05

6 ฉ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน (ตารางท 28) ส วนใหญ ผ ปกครองน กเร ยนเห นว าน กเร ยน ม ผลส มฤทธ ด ข นกว าป ท ผ านมา (ร อยละ 91.84) ซ งส งก ดท ม ผลส มฤทธ ด ข นกว าป ท ผ านมาส งส ด ค อ ส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ร อยละ 93.25) ท งน อาจ เน องมาจาก สถานศ กษาได ร บงบประมาณค าก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน จ งท าให สามารถด าเน นการจ ด ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนให น กเร ยน/น กศ กษาได ครอบคล มและหลากหลายมากข น ท ง 4 ก จกรรม ค อ ก จกรรมว ชาการ ก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ก จกรรมศ กษาด งาน/ท ศนศ กษา และก จกรรมการ บร การเทคโนโลย ท าให น กเร ยน/น กศ กษาสามารถเร ยนร จากก จกรรมและได ร บประสบการณ ตรงจ งม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข นกว าป ท ผ านมา ป ญหาและอ ปสรรค และแนวทางการพ ฒนาการด าเน นงานตามนโยบาย เร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ของสถานศ กษา ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 1-12 และ กร งเทพมหานคร ป ญหาและอ ปสรรค จากการต ดตามและประเม นผล ส วนใหญ เป นป ญหาด านงบประมาณท ได ร บจ ดสรรไม พอเพ ยง และล าช า เม อพ จารณาเป นรายด าน พบว า 1. ด านค าเล าเร ยน ส วนใหญ งบอ ดหน นรายห วท จ ดสรรให สถานศ กษาไม เพ ยงพอต อการบร หาร จ ดการ ซ งต องพ ฒนาน กเร ยนให ม ค ณภาพ แต ละป การศ กษาม ค าใช จ ายท ส งข น บางโรงเร ยนใช ว ธ จ ดเก บ ค าธรรมเน ยมพ เศษเพ ม และหน วยงานต นส งก ดจ ดสรรงบประมาณให โรงเร ยนล าช า ไม ท นตามก าหนด เป ดเร ยน ส าหร บโรงเร ยนเอกชนในระด บปฐมว ย และประถมศ กษาช ากว าโรงเร ยนร ฐบาล 2. ด านหน งส อเร ยน ส วนใหญ โรงพ มพ และส าน กพ มพ จ ดส งหน งส อช า ไม ท นเป ดเร ยน และ หน งส อท จ ดส งม การช าร ดเส ยหาย และสถานศ กษาบางแห งได ร บหน งส อไม ครบตามจ านวนท ส งซ อ และ สถานศ กษาได ร บการจ ดสรรงบประมาณค าหน งส อเร ยนล าช า ไม ท นว นเป ดเร ยน สถานศ กษาต องส ารอง งบประมาณในการจ ดซ อหน งส อเร ยนหร อจ ายเง นค าถ ายเอกสารเพ ม ท าให เก ดป ญหาในการจ ดการเร ยน การสอนของคร ผ สอน 3. ด านอ ปกรณ การเร ยน ส วนใหญ สถานศ กษาได ร บการจ ดสรรงบประมาณค าอ ปกรณ การเร ยน ไม เพ ยงพอส าหร บการจ ดซ อ ซ งสภาพความเป นจร งเศรษฐก จและส นค าในป จจ บ นม ราคาส ง และหล กฐาน การใช จ ายเง นค าซ ออ ปกรณ การเร ยน ผ ปกครองไม น ามาให สถานศ กษา บางรายล าช า บางรายใบเสร จไม ถ กต อง บางรายท าหล กฐาน และบางรายน าเง นไปซ ออ ปกรณ ท ไม ตรงตามว ตถ ประสงค 4. ด านเคร องแบบน กเร ยน ส วนใหญ งบประมาณท ได ร บค าเคร องแบบน กเร ยนไม เพ ยงพอ เน องจากราคาค าเคร องแบบน กเร ยนม ราคาส ง และหล กฐานในการใช จ ายเง นเพ อซ อเคร องแบบน กเร ยน น กศ กษา ผ ปกครองไม น ามาย นให ก บสถานศ กษาหร อน ามาย นแต ล าช าต องต ดตามอย ตลอด

7 ช 5. ด านก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ส วนใหญ งบประมาณท ได จ ดสรรไม เพ ยงพอต อการจ ด ก จกรรมให ม ค ณภาพ และการจ ดก จกรรมท ศนศ กษานอกสถานท ต องใช งบประมาณมาก จ งท าให ทาง สถานศ กษาต องเก บเง นจากน กเร ยน/น กศ กษา เพ ม และม ค าใช จ ายในการท าประก นช ว ตน กเร ยน แนวทางการพ ฒนา จากการต ดตามและประเม นผล ส วนใหญ เป นแนวทางการพ ฒนาด านงบประมาณท ได ร บจ ดสรร ไม ครอบคล มและเหมาะสมก บราคาส นค าในสภาพเศรษฐก จป จจ บ น เม อพ จารณาเป นรายด าน พบว า 1. ด านค าเล าเร ยน ส วนใหญ ควรจ ดสรรงบประมาณเพ ม เพ อลดภาระค าใช จ ายของผ ปกครองได จร ง และควรจ ดสรรงบประมาณให โรงเร ยนของร ฐบาลและโรงเร ยนเอกชนเท าเท ยมก น และควรจ ดสรร ให 100 เปอร เซ นต 2. ด านหน งส อเร ยน ส วนใหญ ควรจ ดสรรงบประมาณด านหน งส อเร ยนเพ มเต ม รวมท งจ ดสรรใน ส วนของแบบฝ กห ดให ครอบคล มท กกล มสาระการเร ยนร ตามจ านวนน กเร ยนในสถานศ กษา และควร จ ดสรรงบประมาณล วงหน าก อนเป ดเทอม เพ อให ม เวลาด าเน นการบร หารจ ดการ 3. ด านอ ปกรณ การเร ยน ส วนใหญ ควรจ ดสรรงบประมาณเพ มเต มให เหมาะสมก บราคาส นค าและ สภาพเศรษฐก จป จจ บ น และให สถานศ กษาเป นผ ด าเน นการก บสหกรณ ของโรงเร ยน ซ งจะไม ม ป ญหา เร องใบเสร จการใช จ ายเง นของผ ปกครองน กเร ยน 4. ด านเคร องแบบน กเร ยน ส วนใหญ ควรจ ดสรรงบประมาณค าเคร องแบบน กเร ยนเพ มให เหมาะสมก บราคาส นค าในสภาพเศรษฐก จป จจ บ น และให เพ ยงพอก บจ านวนเคร องแบบน กเร ยน อย าง น อย 2 ช ด และควรจ ดสรรงบประมาณให ทางโรงเร ยนเป นผ ด าเน นการจ ดซ อเอง เพ อแก ป ญหาความ ย งยากท ต องให ผ ปกครองน าใบเสร จมาย นก บโรงเร ยน 5. ด านก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ส วนใหญ ควรจ ดสรรงบประมาณค าก จกรรมพ ฒนาค ณภาพ ผ เร ยนให ครอบคล มท กก จกรรม หร อเพ มเป นอย างน อยเทอมละ 2,000 บาทต อคน และควรเพ ม งบประมาณในส วนของการท าประก นช ว ตน กเร ยนในกรณ ท พาน กเร ยนไปท ศนศ กษานอกสถานท

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แนวทางการดาเน นงานตามนโยบายการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ.

แนวทางการดาเน นงานตามนโยบายการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. แนวทางการดาเน นงานตามนโยบายการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 1 ความเป นมา ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙

More information

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา

การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา การบร หารงานตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนในจ งหว ดฉะเช งเทรา ว าท ร อยตร ส รศ กด ส ทธ ศร การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาการบร

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท

ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท แผนพ ฒนาการศ กษา ของ ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ง ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร กล มย ทธศาสตร และแผน สป. ค าน า ตามท ส าน กงานปล ดกระทรวงศ

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แนวทางการดำาเน นงาน ตามนโยบายการสน บสน น ค าใช จ ายในการจ ดการศ กษา ต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

แนวทางการดำาเน นงาน ตามนโยบายการสน บสน น ค าใช จ ายในการจ ดการศ กษา ต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แนวทางการดำาเน นงาน ตามนโยบายการสน บสน น ค าใช จ ายในการจ ดการศ กษา ต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลดค าใช จ ายผ ปกครอง เพ มโอกาสทางการศ กษา พ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ประชาชนม ส วนร

More information

4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ

4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ 1) ความเป นมา 4.3 โครงการจ ดการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ ในป พ.ศ. 2518 กรมการศ กษานอกโรงเร ยน กระทรวงศ กษาธ การ เร มจ ดการศ กษาทางไกล ว ทย และไปรษณ ย เพ อขยายการศ

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

แนวทางการดำเน นงาน ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด ๑๕ ป อย างม ค ณภาพ ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

แนวทางการดำเน นงาน ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด ๑๕ ป อย างม ค ณภาพ ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แนวทางการดำเน นงาน ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด ๑๕ ป อย างม ค ณภาพ ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แนวทางการดำเน นงาน ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด ๑๕ ป อย างม ค ณภาพ ป งบประมาณ

More information

การม ส วนร วมในการบร หารสถานศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนมงฟอร ตว ทยาล ย แผนกประถม ประจ าป การศ กษา 2554

การม ส วนร วมในการบร หารสถานศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนมงฟอร ตว ทยาล ย แผนกประถม ประจ าป การศ กษา 2554 การม ส วนร วมในการบร หารสถานศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนมงฟอร ตว ทยาล ย แผนกประถม ประจ าป การศ กษา 2554 โดย งานว จ ย ฝ ายส าน กผ อ านวยการ โรงเร ยนมงฟอร ตว ทยาล ย แผนกประถม กรกฎาคม 2554

More information

เอกสารประกอบการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการลดป ญหาการออกกลางค นของผ เร ยนอาช วศ กษา

เอกสารประกอบการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการลดป ญหาการออกกลางค นของผ เร ยนอาช วศ กษา เอกสารประกอบการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ สำน กต ดตามและประเม นผลการอาช วศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ประจ ำป งบประมาณ ค ำน ำ เอกสารประกอบการปฏ บ ต งาน ประจ ำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ฉบ บน จ ดท ำข นโดยส

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th รายงานผล การด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School - Based Management : SBM ) ดร.สมศ กด ดลประส ทธ การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School - Based Management :

การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School - Based Management : SBM ) ดร.สมศ กด ดลประส ทธ การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School - Based Management : 1 การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School - Based Management : SBM ) ดร.สมศ กด ดลประส ทธ การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School - Based Management : SBM) เป นแนวค ด ใน การบร หารโรงเร ยนท ร เร มในประเทศสหร

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 การศ กษาข นพ นฐานเป นการศ กษาเร มแรกของคนในชาต ด งน น เพ อให การศ กษา ข นพ

More information

การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ

การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ISSN 0859-0036 รายงานท ด อาร ไอ ฉบ บท 103 เด อนพฤษภาคม 2557 เร อง บรรณาธ การ: ก ตต พงศ สนธ ส มพ นธ พ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา แนวค ด ว ตถ ประสงค ขอบข าย/ภารก จ ๑. งานธ รการ ๒. กล มงานส งเสร มค ณภาพการจ ดการศ กษา ๓. กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน ๔. กล มงานส งเสร มสว สด การ สว สด ภาพและกองท นเพ อการศ

More information

รายงานผล กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานผล กระทรวงศ กษาธ การ ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กระทรวงศ กษาธ การ ให ม รายได ระหว างเร ยนของกระทรวงศ กษาธ การ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ป ท พ มพ พ.ศ. 2554 จำนวนพ มพ 2,000 เล ม จ ดทำโดย

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย รศ.ดร.เก ยรต ส ดา ศร ส ข รายงานการว จ ยเป นเอกสารรายงานผลการด าเน นการว จ ย ซ งผ ว จ ยท กคนจะต องจ ดท า หล งจากท าว จ ยแล วเสร จ เพ อรายงานผลการด าเน นการว จ ย การเข ยนรายงานการว

More information