การบร หารทร พยากรบ คคลและการบร หารงานบ คคล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารทร พยากรบ คคลและการบร หารงานบ คคล"

Transcription

1 การบร หารทร พยากรบ คคลและการบร หารงานบ คคล แนวค ดเก ยวก บการบร หารทร พยากรบ คคล (HRM) ; 1980 สร ปรวบรวมโดย ดร.พลส ณห โพธ ศร ทอง อด ตเลขาธ การสภาสถาบ นราชภ ฏ (น กบร หารระด บ 10) ด วยเหต ผลส าค ญค อ สอดคล องก บปรากฏการณ ท เก ดข นในการแข งข น น นค อความต องการท จะเพ มข ด ความสามารถในการแข งข นในการเพ มค ณค าและในการบร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ ค าจ าก ดความของการบร หารทร พยากรบ คคล การบร หารทร พยากรบ คคลเป นท งกลย ทธ (Strategies) และกระบวนการ (Process) ท ผสมผสานในการบร หารทร พยากรท ม ค าส งส ดขององค การ น นค อบ คคลท ท างานตามล าพ ง และท างานร วมก บผ อ น เพ อให องค การประสบความส าเร จตามว ตถ ประสงค Storey (1989) ได อธ บายความแตกต างของการบร หารทร พยากรบ คคลด านร ปธรรม หร อเช งปร มาณ (hard HRM) และการบร หารทร พยากรบ คคลด านนามธรรมหร อเช งค ณภาพ (soft HRM) ด งน กระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลด านร ปธรรมหร อเช งปร มาณ เน นการจ ดการทร พยากรบ คคลในเช งปร มาณท สามารถค านวณได และค าน งถ งกลย ทธ ธ รก จใช ความเป นเหต เป นผลในล กษณะเด ยวก บต วแปรด านเศรษฐศาสตร อ น ๆ ปร ชญา พ นฐานของการบร หารทร พยากรบ คคลด านน เน นท การบร หารจ ดการท ท าให บ คลากร ในองค การม ม ลค าเพ มข น ม ศ กยภาพและความสามารถส งส าหร บการแข งข นก บองค การอ น บ คลากรในองค การค อ ท นมน ษย ท จะสามารถท า ก าไร ให ก บองค การได หากองค การ ลงท นในการพ ฒนาคนได อย างถ กต องและเหมาะสม การบร หารทร พยากรบ คคลด านนามธรรม หร อเช งค ณภาพน น ม รากฐานมาจากการยอมร บเร องของ มน ษยส มพ นธ ซ งเน นการส อสาร แรงจ งใจ และความเป นผ น า storey (1989) กล าวไว ว า แนวค ดน (soft HRM) มองล กจ าง/พน กงาน ว าเป นส นทร พย ท ม ค าย งขององค การ ท าให องค การได เปร ยบทางการแข งข นจากการยอมอ ท ศตน การปร บต วเองและค ณภาพ (ด านท กษะการปฏ บ ต งาน เป นต น) ด งน นความหมายของ Guest (1999) ล กจ างจะถ กมองว าเป นส อกลางม ใช เป นเพ ยงแค ว ตถ ช นหน ง การบร หาร

2 -2- ทร พยากรบ คคลด านนามธรรมหร อเช งค ณภาพ จ งเน นการท าให ล กจ างร ส กผ กพ น และยอมอ ท ศตนท ง ห วใจและว ญญาณ ซ งจะท าได ส าเร จถ าม กระบวนการท ท าให ล กจ างเก ด ความไว วางใจ ผ กพ น และยอมอ ท ศตนเพ อองค การ ท งน ก ญแจส าค ญค อ ว ฒนธรรมองค การ การท าให เก ด การร วมจ ตร วมใจซ งก นและก น ท งน เพราะม ความเช อว าผลประโยชน ท งของ ฝ ายบร หารและฝ ายล กจ างต องเค ยงค ก นไป หร อถ อว าเป นเร องเด ยวก น เป าหมายของการบร หารทร พยากรบ คคล จ ดม งหมายโดยรวมของการบร หารทร พยากรบ คคล ก เพ อให เก ดความแน ใจว า บ คลากรในองค การเท าน นท จะเป นผ น าพาองค การไปส ความส าเร จ Ulrich และ Lake (1990) ได ให ข อส งเกตว า ระบบบร หารทร พยากรบ คคลในองค การจะก อให เก ดแหล งส งสม ความสามารถ ความเช ยวชาญต าง ๆ ท องค การจะได เร ยนร และใช ส งต าง ๆ เหล าน นให เก ด ประโยชน ส งส ดก บโอกาสใหม ๆ ท จะเก ดข น เป าหมายของการบร หารทร พยากรบ คคล ม ด งต อไปน 1. ช วยให องค การสามารถค ดสรรและธ ารงร กษาบ คลากรท ม ฝ ม อ ม แรงจ งใจส ง ม ความร ส กผ กพ นและยอมอ ท ศตนเพ อองค การไว ได 2. เพ มพ นและพ ฒนาข ดความสามารถซ งฝ งอย ในต วของบ คลากร ความสามารถท บ คลากรจะ ให แก องค การ ศ กยภาพและการจ างงาน โดยให โอกาสในการเร ยนร และพ ฒนา ตลอดเวลา 3. พ ฒนาระบบงานท ท าให เก ดผลการปฏ บ ต งานระด บส ง โดยม กระบวนการ สรรหาและค ดเล อก ระบบจ ายค าตอบแทนตามผลการปฏ บ ต งานและการพ ฒนาการบร หาร และก จกรรมการฝ กอบรมท สอดคล องก บความต องการทางธ รก จ (Becker และคณะ; 1997) 4. พ ฒนาการบร หารงานท ท าให เก ดความผ กพ น และการม ข อผ กม ดร วมก น โดย ย ดถ อว าล กจ างค อผ ม ส วนได ส วนเส ยท ม ค าในองค การและต องสร างบรรยากาศท ท าให ท กคน ร ส กว าต องร วมแรงร วมใจและไว วางใจซ งก นและก น 5. สร างบรรยากาศท ช วยสร างความส มพ นธ และความร ส กกลมกล น ท งฝ ายบร หาร และฝ ายล กจ างท ต างก ร บร ว าเป นห นส วนของก นและก น 6. พ ฒนาสภาพแวดล อมในการท างานท ท าให ม การท างานเป นท มและย ดหย น 7. ช วยให องค การสร างความสมด ล และสนองตอบต อความต องการของผ ท ได ผล ประโยชน จากองค การ (เจ าของ ร ฐบาล ฝ ายบร หาร ล กจ าง ล กค า ผ ขายว ตถ ด บ และสาธารณชนท วไป)

3 ช วยให เก ดความม นใจว า บ คลากรในองค การร ส กว าตนเองม ค ณค าและได รางว ล ตอบแทนในงานท ตนท าและส งท ตนได ท าส าเร จ 9. สามารถบร หารจ ดการก บบ คลากรท ม ความหลากหลาย โดยค าน งถ งความแตกต าง ระหว างบ คลากรและกล ม ตามความต องการในการจ างงาน ล กษณะการท างาน และความปรารถนา 10. ช วยให เก ดความม นใจว าท กคนม โอกาสเท าเท ยมก น 11. บร หารจ ดการล กจ างโดยย ดหล กด านจร ยธรรมตามกรอบของความเป นมน ษย ความย ต ธรรม และความโปร งใส 12. ธ ารงร กษาและพ ฒนาล กจ างท งด านจ ตใจและร างกาย ก จกรรมหล กของการบร หารทร พยากรบ คคล ซ งด าเน นการโดยผ บร หารตามสายงานและ น กทร พยากรมน ษย ม ด งน 1. องค การ : การออกแบบองค การ, การออกแบบงาน, การพ ฒนาองค การ 2. ความส มพ นธ ของการจ างงาน : การเพ มค ณภาพของความส มพ นธ ของการจ างงาน โดยการสร างบรรยากาศของความไว วางใจ ท าส ญญาจ างงานโดยใช จ ตว ทยามากข น 3. ทร พยากร : การวางแผนทร พยากรบ คคล, การสรรหาและค ดเล อก 4. การบร หารผลการปฏ บ ต งาน : เพ อให องค การได ผลงานท ด กว าเด ม ท งท มและแต ละ บ คคลต องถ กว ดถ กประเม นและบร หารผลการปฏ บ ต งานภายใต กรอบงานตามว ตถ ประสงค ท ตกลงก นและตามศ กยภาพท จ าเป นต องม การประเม นและปร บปร งผลการปฏ บ ต งาน ม การ ระบ และท าให เก ดความพ งพอใจในส งท ต องการเร ยนร และพ ฒนา 5. การพ ฒนาทร พยากรบ คคล : การเร ยนร ในองค การและการเร ยนร รายบ คคล (พ ฒนาธ รก จ/องค การอย างเป นระบบให เป นองค การแห งการเร ยนร : LO สน บสน นล กจ างให ม โอกาสเร ยนร พ ฒนาความสามารถ สน บสน นความก าวหน าในงานอาช พ และสน บสน น การจ างงาน) การพ ฒนางานบร หาร : (จ ดโอกาสการเร ยนร และพ ฒนาเพ อเพ มศ กยภาพหร อ สมรรถนะของผ บร หารในการท างานให องค การบรรล เป าหมาย) การบร หารงานอาช พ : (วางแผนและพ ฒนางานอาช พส าหร บผ ม ศ กยภาพหร อสมรรถนะ)

4 การบร หารการให รางว ล : ระบบจ ายค าตอบแทน (พ ฒนาโครงสร างและระบบการ จ ายค าตอบแทนท เท ยงธรรม ย ต ธรรม และโปร งใส) การจ ายค าตอบแทนตามความพยายาม (เช อมโยงรางว ลก บความมานะพยายาม ผลงาน ศ กยภาพหร อสมรรถนะ และท กษะ) การให รางว ลท ไม ใช เง น : (เช น การยกย องยอมร บ การช นชมเช ดช การเพ มความร บผ ดชอบ และ โอกาสเจร ญเต บโต) 7. ล กจ างส มพ นธ : แรงงานส มพ นธ (จ ดการและด ารงร กษาความส มพ นธ ท งท เป น ทางการและไม เป นทางการระหว างสหภาพแรงงานและเหล าสมาช ก) การม ส วนร วมของ ล กจ าง (แลกเปล ยนข อม ลข าวสารก บล กจ างและให ค าปร กษาเก ยวก บเร องท สนใจตรงก น) การส อสาร (สร างและส งข อม ลข าวสารเร องท สนใจให ล กจ างได ร บร ) กระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล : ประกอบด วย 5 กระบวนการด งน การวางแผนก าล งคน การวางแผนก าวหน าในอาช พ Human Resource การสรรหาและเล อกสรร การฝ กอบรมและพ ฒนาบ คลากร Management Processes การประเม นการปฏ บ ต งาน และค าตอบแทน ม การน าเอาหล กการ แนวค ด ทฤษฎ และ Best Practice ไปใช ในกระบวนการบร หาร ทร พยากรบ คคล เพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการบร หารทร พยากรบ คคล/การบร หารงาน บ คคล เช น (1) การบร หารทร พยากรบ คคลเช งกลย ทธ (Strategic Human Resource Management : SHRM) (2) การบร หารทร พยากรบ คคลโดยย ดหล กสมรรถนะ (Competency Based Human Resource Management) (3) ความสามารถในการบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลใน ด านการพ ฒนาทร พยากรมน ษย (Human Resource Development : HRD) ในเร องการเร ยนร การจ ดการความร การบร หารเปล ยนแปลง และการเป นผ น า เพ อน าองค การไปส การเป น องค การแห งการเร ยนร (Learning Organization : LO) องค การสม ยใหม

5 - 5 - ความส มพ นธ ระหว างแนวค ดทฤษฎ การว จ ย และการปฏ บ ต ในกระบวนการบร หาร ทร พยากรบ คคล แสดงด งร ปสามเหล ยมด งน ค อ - การปฏ บ ต ท ม ป ญหา ต องน าไปส การว จ ย ทฤษฎ แนวค ด (ความค ด/ความเห นท เป น - การว จ ยต องอาศ ยแนวค ด ทฤษฎ ส ดยอดของการอธ บาย เป นกรอบในการว จ ย เช งศาสตร ) - แนวค ดทฤษฎ ท ด และถ กต อง น าไปปฏ บ ต ให เก ดผลตรงก นท กคร ง ท กเวลาท กสถานท - เม อทฤษฎ ก บปฏ บ ต ข ดก นต องใช ว จ ย พ ส จน ต ดส นหาความจร งค าตอบ กระบวนการ บร หารทร พยากร บ คคล (HRM) การว จ ย การปฏ บ ต (หาความร ความจร ง ค าตอบ) (Best Practice) ความเหม อนและความแตกต างระหว างการบร หารทร พยากรบ คคล และการบร หารงานบ คคล (Human Resource Management) (Personnel Administration/Management) ความเหม อน ม ด งน 1. กลย ทธ การบร หารมาจากกลย ทธ ธ รก จเช นเด ยวก น 2. ผ บร หารตามสายงานต องร บผ ดชอบการบร หารคน งาน บ คคลต องให ค าแนะน าท จ าเป นและบร การสน บสน นท จะช วยให ผ บร หารสามารถด าเน นงานตามความร บผ ดชอบ 3. การยอมร บน บถ อ เอกก ตบ คคล ต องม สมด ลระหว างความต องการขององค การ และของบ คคล และม การพ ฒนาคนเพ อให ใช ความสามารถเต มศ กยภาพเพ อความพ งพอใจของ ตนเอง และเพ อท าให องค การบรรล ว ตถ ประสงค 4. ตระหน กตรงก นว าในกระบวนการท างานต องจ ดคนให เหมาะสมก บการ เปล ยนแปลงขององค การโดยจ ดวางคนและพ ฒนาคนให เหมาะสมก บต าแหน งงาน 5. ใช การบร หารเหม อนก นในด านการค ดเล อก การว เคราะห ศ กยภาพ การบร หารผล การปฏ บ ต งาน การฝ กอบรม การพ ฒนาการบร หารและเทคน คการบร หารการให รางว ล

6 -6-6. ให ความส าเร จก บกระบวนการส อสารและการม ส วนร วมในระบบล กจ างส มพ นธ ความแตกต าง ม ด งน ค อ การบร หารงานบ คคลอย ท เร องของจ ดเน นและว ธ การมากกว าเน อหาสาระ Hendry และ Pettigrew (1990) กล าวว า การบร หารทร พยากรบ คคล อาจเร ยกว าเป น ม มมองหน ง ของการบร หารงานบ คคล แต ไม ใช การบร หารงานบ คคล Legge (1989) ได จ าแนก ความแตกต างไว ด งน 1. การบร หารงานบ คคล เป นก จกรรมท ม งกล มบ คคลท ไม ใช ผ บร หาร ขณะท ก จกรรมของการบร หารทร พยากรบ คคลน นย งไม ช ดเจน แต ท แน นอนค อ เน นกล มผ บร หาร 2. การบร หารทร พยากรบ คคล เป นก จกรรมของผ บร หารตามสายงานแบบบ รณาการ ขณะท การบร หารงานบ คคลม งท การม อ ทธ พลเหน อผ บร หารตามสายงาน 3. การบร หารทร พยากรบ คคล เน นความส าค ญของผ บร หารอาว โสว าต องม ส วนร วมในการบร หารว ฒนธรรม ขณะท การบร หารงานบ คคลเป นท สงส ยเก ยวก บการพ ฒนา องค การและการบร หารจากศ นย กลางรวมท งความค ดเก ยวก บส งคมและจ ตว ทยา ความแตกต างท เห นได ช ดเจนน นด ได จากแนวค ดการบร หารทร พยากรบ คคลท ย ดปร ชญา ธ รก จเป นต วน า ม การพ ฒนา การเป นเจ าของ และการด าเน นก จกรรมกลย ทธ ท ข บเคล อนโดย ผ บร หารอาว โส Guest (1991) กล าวถ งท กเร องท เก ยวข องก นน ไว ว า การบร หารทร พยากร บ คคลม ความส าค ญมากเก นกว าจะปล อยไว ในม อผ บร หารงานบ คคล ซ งอาจอธ บายได ว า การบร หารทร พยากรบ คคลเป นกระบวนการมากกว าเป นส งท มาแทนการบร หารงานบ คคล แบบด งเด ม ด วยเหต น ค าว าทร พยากรบ คคลจ งถ กใช ในธ รก จเพ มมากข น เพ อเป นทางเล อก แทนการบร หารงานบ คคล เพราะหลายคนร ส กว าแนวค ดน ใกล เค ยงก บความเป นจร งของ องค การ ส าหร บในภาคร ฐ หน วยงานราชการ เช น ส าน กงาน ก.ค.ศ. ในส วนท เป นกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ และข อบ งค บต าง ๆ น นจะใช การบร หารงานบ คคล แทน การบร หาร ทร พยากรบ คคล

7 - 7 - แบบจ าลองกลย ทธ ด านทร พยากรบ คคล พ นธก จ การกล นกรอง สภาพแวดล อม ภายใน กลย ทธ ธ รก จ กลย ทธ ด านทร พยากรบ คคล การกล นกรอง สภาพแวดล อม ภายนอก โปรแกรมด านทร พยากรบ คคล ในการก าหนดกลย ทธ ด านทร พยากรบ คคลน นจ าเป นต องตอบค าถาม 3 ข อ ค อ 1. ขณะน เราอย ท ใด? 2. เราต องการจะอย ท ใดใน 1 ป, 2 ป หร อ 3 ป ข างหน า? 3. เราจะไปให ถ งได อย างไร ล าด บข นของการก าหนดกลย ทธ ด านทร พยากรบ คคล 1. การว เคราะห เก ดอะไรข น ม ป ญหาอะไรบ าง อะไรด และอะไรไม ด ความต องการของธ รก จม อะไรบ าง ม ประเด นอะไรบ าง 2. การว น จฉ ย ท าไมจ งเก ดประเด นน สาเหต ของป ญหาม อะไรบ าง ป จจ ยอะไรบ างท ส งผลต อสถานการณ (การแข งข น สภาพแวดล อม การเม อง ฯลฯ) 3. การสร ปและเสนอแนะ ข อสร ปจากการว เคราะห /ว น จฉ ยม อะไรบ าง กลย ทธ ทางเล อกม อะไรบ าง แนะน าทางเล อกใด, เพราะเหต ใด

8 แผนปฏ บ ต การ เราต องท าอะไรบ างตามข อเสนอ จะเก ดป ญหาอะไรบ างและเราจะแก ป ญหาอย างไร ใครจะเป นผ ลงม อปฏ บ ต และเม อใด 5. การวางแผนทร พยากร เราต องใช ทร พยากรอะไรบ าง (เง น คน เวลา) เราจะได ทร พยากรมาอย างไร เราจะพ ดให ผ บร หารเช อได อย างไรว าทร พยากรเหล าน จ าเป นต องใช 6. ผลตอบแทน องค การจะได ร บผลตอบแทนจากการท าตามข อเสนออะไรบ าง พน กงานแต ละคนจะได ร บผลตอบแทนอะไรบ าง ผลตอบแทนจะสนองความต องการของธ รก จได อย างไร

9 - 9 - วงจรระบบการพ ฒนาสมรรถนะของบ คคล (Competence Development Lifecycle) ก าหนดท ศทาง HRM ว ส ยท ศน กลย ทธ HRM ก าหนดร ปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ท สอดคล องก บต าแหน งหน าท ก าหนด สมรรถนะ ก าหนดร ปแบบสมรรถนะ ว เคราะห ภารก จหล กของต าแหน งน น ๆ ว เคราะห หาความร ท กษะความสามารถ ค ณล กษณะเช งพฤต กรรมท ท าให การท า ภารก จหล กของต าแหน งน น ๆ ได ส าเร จ ก าหนดสมรรถนะจากการหลอมรวมกล ม ความร ท กษะและค ณล กษณะเช งพฤต กรรม จ ดท าโครงสร างร ปแบบสมรรถนะ ตรวจสอบความเหมาะสมและเป นไปได ของร ปแบบสมรรถนะ พ ฒนาสมรรถนะ จ ดท าแผนพ ฒนา ตนเอง (ID Plan) ออกแบบ หล กส ตรการพ ฒนา พ ฒนาสมรรถนะ (2) (3) (4) ประเม นสมรรถนะ ประเม นสมรรถนะตนเอง (Self-Assessment) หาค าความต างระหว าง สมรรถนะป จจ บ นก บสมรรถนะท คาดหว ง (สมรรถนะของต าแหน ง หน าท ) (Gap Analysis) บ นท กสมรรถนะท ไม ผ าน เกณฑ การประเม นเพ อจ ดท า แผนพ ฒนาต อไป ประเม นการพ ฒนา ก าก บ ต ดตามการพ ฒนา ประเม นพฤต กรรมอย างต อเน อง จ ดท ารายงานการพ ฒนา

10 ความส มพ นธ ระหว างสมรรถนะก บผลการปฏ บ ต งาน (Spencer & Spencer, Competence at Work,1993) สมรรถนะค อ Input พฤต กรรมค อ Process ผลผล ต/ผลล พธ ค อ Output/Outcome Competency Based Human Resource Management เป นจ ดเน นของการบร หารงานบ คคล ของท งภาคธ รก จและภาคราชการ ซ งพระราชบ ญญ ต ข าราชการพลเร อน พ.ศ จะใช Competency Based HRM เป นกลไกส าค ญในการบร หารงานบ คคล การว จ ยเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา ต องให ความสนใจใน Competency Based HRM เป นส าค ญ เพราะเก ยวข อง ท งใน 5 กระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลท ย ดหล กสมรรถนะ การว จ ยเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา ต องน าเจตนารมณ ของการปฏ ร ปการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และเพ มเต ม พ.ศ ในสามประเด นหล กมาเป นท ศทางด าเน นการ เจตนารมณ ของการปฏ ร ปการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และเพ มเต ม พ.ศ ในสามประเด นหล กม ด งน 1. ประเด นเก ยวก บสาระของการปฏ ร ปการศ กษา 5 ประการ ได แก 1.1 ต องจ ดการศ กษาให ก บคนไทยท กคนฟร และม ค ณภาพ 12 ป (Education for All) 1.2 ต องให ท กภาคส วนของส งคมเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา (All for Education) 1.3 ต องปฏ ร ปการเร ยนร ให เป นการเร ยนท ด ท ถ กต อง และท าให ผ เร ยนเป นส ข (Learning Reform) 1.4 ต องยอมร บว าการเร ยนร เป นของผ เร ยน โดยผ เร ยน และเพ อผ เร ยน น นค อ ผ เร ยนส าค ญท ส ด (Learner Center) 1.5 ต องให อ สระความคล องต วต อหน วยปฏ บ ต โดยการก าหนดให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล และต องกระจายอ านาจการบร หารจ ดการจากท ย ดกระทรวง ทบวง กรม เป นศ นย กลาง ไปเป นการบร หารจ ดการท ย ดสถานศ กษาเป นส าค ญ (School Based Management : SBM) 2. ประเด นเก ยวก บเป าหมาย ค อ การม งเน นให สถานศ กษา เขตพ นท การศ กษาหร อ หน วยปฏ บ ต การได พ ฒนาไปเป นองค การสม ยใหม (New Organization) ท เน นผลส มฤทธ หร อผลล พธ ของการด าเน นการ (Result Based Management : RBM) เน นการเป นองค การ แห งการเร ยนร (Learning Organization : LO) ท ย ดฐานความร และนว ตกรรมม การแลกเปล ยน

11 -11- เร ยนร และการจ ดการความร (Knowledge Management : KM) ม การสร างและพ ฒนาท นทาง ป ญญา (Intellectual Capital : IC) เป นต น 3. ประเด นเก ยวก บการพ ฒนาตนเองและเพ อนร วมงานให เป นม ออาช พ โดยพ ฒนาต งแต ระด บผ ปฏ บ ต งานให ม ความร ความสามารถ ให ใช ความร ในการปฏ บ ต งาน (Knowledge Workers) ไปจนถ งข นม ออาช พ (Professionalism) ข นเป นผ น า เพ อพ ฒนาให ม สมรรถนะ ท ส งข น พ ฒนาให เป นผ น าการเปล ยนแปลง และผ น าแบบจร ยธรรม (Moral Leadership) เพ อรองร บการปฏ ร ปการศ กษาและรองร บการกระจายอ านาจตามเจตนารมณ ท ม งหว งให เป น ผลส าเร จ การบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อม งส ภาวะผ น า การเปล ยนแปลง (Change Leadership) ภาวะผ น าการเปล ยนแปลงอาจจะม การแสดงออกโดยผ ใดก ได ในองค การ (สถานศ กษา, ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ฯลฯ) ในท ก ๆ ต าแหน ง ซ งอาจจะเป นผ น าหร อผ ตาม และ อาจจะเก ยวก บคนท ม อ านาจ/อ ทธ พลเท าเท ยมก น ส งกว าหร อต ากว าก ได ซ งภาวะผ น าเป น ปฏ ส มพ นธ ของบ คคลท ม ความแตกต างก นในด านอ านาจ ระด บ แรงจ งใจ และท กษะ เพ อน าไปส จ ดม งหมายร วมก นและเก ดข นได ใน 3 ล กษณะค อ 1. ภาวะผ น าการแลกเปล ยน (Transactional Leadership) เป นปฏ ส มพ นธ ท ผ น าต ดต อ ก บผ ตามเพ อแลกเปล ยนผลประโยชน ซ งก นและก น จ ดอย ในระด บช นแรกตามทฤษฎ ความต องการเป นล าด บข นของมาสโลว 2. ภาวะผ น าการเปล ยนแปลง (Transformational Leadership) ผ น าจะตระหน กถ ง ความต องการและแรงจ งใจของผ ตาม ผ น าและผ ตามท ม ปฏ ส มพ นธ ก นตามความต องการซ งก น และก น ก อให เก ดการเปล ยนแปลงสภาพท งสองฝ าย ค อ เปล ยนผ ตามไปเป นผ น าการ เปล ยนแปลง และเปล ยนผ น าการเปล ยนแปลงไปเป นผ น าแบบจร ยธรรม 3. ภาวะผ น าแบบจร ยธรรม (Moral Leadership) เก ดข นเม อผ น าการเปล ยนแปลงได ยกระด บความประพฤต และความปรารถเช งจร ยธรรมของท งผ น าและผ ตามให ส งข นและ ก อให เก ดการเปล ยนแปลงท งสองฝ าย อ านาจ/อ ทธ พลของผ น าจะเก ดข นเม อผ น าท าให ผ ตาม เก ดความไม พ งพอใจต อสภาพเด ม ท าให ผ ตามเก ดความข ดแย งระหว างค าน ยมก บการปฏ บ ต สร างจ ตส าน กให ผ ตามเก ดความต องการในระด บท ส งข นกว าเด มตามล าด บข นความต องการ ของมาสโลว หร อระด บการพ ฒนาจร ยธรรมของโคลเบ ร ก แล วจ งด าเน นการเปล ยนสภาพท าให ผ น า

12 -12- และผ ตามไปส จ ดม งหมายท ส งข น (Yukl & Eleet., 1992) (ภาวะผ น าการแลกเปล ยน ภาวะผ น าการเปล ยนแปลง ภาวะผ น าแบบจร ยธรรม) แบส (Bass.1999) ได น าเสนอแนวค ดถ งภาวะผ น าการเปล ยนแปลงว าเป นผ น าท ท า ให ผ ตามอย เหน อความสนใจในตนเอง ผ านทางการจ งใจอย างม อ ดมการณ หร อด วยแรงศร ทธา น บถ อ (Idealized Influence or Charismas) การสร างแรงบ นดาลใจ การกระต นทางป ญญา และการค าน งถ งความเป นป จเจกบ คคล ผ น าจะยกระด บว ฒ ภาวะและอ ดมการณ ของผ ตามท เก ยวก บผลส มฤทธ (Achievement) การบรรล ส จการแห งตน (Self actualization) ความเป นอย ท ด (Well being) ของส งคม องค การ (สถานศ กษา เขตพ นท ฯลฯ) และผ อ น นอกจากน น ภาวะผ น าการเปล ยนแปลงม แนวโน มท จะช วยกระต นความหมายของงานในช ว ตของผ ตาม ให ส งข น อาจจะช น าหร อเข าไปม ส วนร วมในการพ ฒนาความต องการทางศ ลธรรมให ส งข นด วย แบสและอโวล โอ (Bass & Avolio) กล าวถ งภาวะผ น าการเปล ยนแปลงว าสามารถ เห นได จากผ น าท ม ล กษณะด งน ค อ (1) ม การกระต นให เก ดความสนใจในระหว างผ ร วมงานและผ ตามให มองงาน ของพวกเขาในแง ม มใหม ๆ (2) ท าให เก ดความตระหน กร ในเร องภารก จ/พ นธก จ (Mission) และว ส ยท ศน (Vision) ของท มและขององค การ (3) ม การพ ฒนาความสามารถของผ ร วมงานและผ ตามไปส ระด บความสามารถ ท ส งข น ม ศ กยภาพมากข น (4) ช กน าและจ งใจให ผ ร วมงานและผ ตามมองให ไกลเก นความสนใจของพวก เขาเองไปส ส งท จะท าให กล มได ร บประโยชน ผ น าการเปล ยนแปลงจะช กน าและจ งใจผ อ นให ท ามากกว าส งท พวกเขาต งใจท จะท าต งแต ต นและบ อยคร งมากกว าท พวกเขาค ดว าม นจะเป นไปได (5) ผ น าการเปล ยนแปลงจะม การท าทายความคาดหว งและม กจะน าไปส การ บรรล ผลงานท ส งข น การวางแผนพ ฒนาตนเองและเพ อนร วมงานให เป นม ออาช พ หร อให ม สมรรถนะในการเป น ผ น าการเปล ยนแปลง เพ อรองร บการกระจายอ านาจตามเจตนารมณ ของการปฏ ร ปการศ กษา เป นการเตร ยมพร อมร บม อต อการเปล ยนแปลงค อ การเปล ยนแปลงองค การให

13 -13- ข บเคล อนโดยอาศ ย หร อใช ย ทธศาสตร (Strategy) เป นต วน า ซ งหมายว าเม อม การก าหนด ย ทธศาสตร แล ว ผ บร หาร ผ ปฏ บ ต งานขององค การต องปร บกระบวนท ศน การด าเน นงาน กระบวนการบร หารจ ดการให ม ความเหมาะสมและสามารถรองร บต อการน าย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต ได อย างบรรล ได ซ งองค การจ าเป นต องปร บเปล ยนไปเป นองค การท ม งเน นหร อให ความส าค ญก บกลย ทธ ท สร างข น ต องใช กระบวนการบร หารการเปล ยนแปลง (Change Management) เพ อให เก ดประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ค ณภาพและข ดสมรรถนะในการ ด าเน นงานและการบร หารการเปล ยนแปลงด งแผนภาพถ ดไป

14 -14- องค การท ม งเน นย ทธศาสตร Operation Management Processes Processes Improvement Reengineering Learn Enterprise Six Sigma, TQM ประส ทธ ภาพ efficiency ลดรอบระยะเวลา การด าเน นการ ลดต นท นและความส ญเส ย เพ มผลผล ต Customers Management Processes Customer Care Transparency Intangible Assets Management Processes ค ณภาพ ข ดสมรรถนะ Capacity-building เพ มความพ งพอใจ เพ มความไว วางใจ เพ มความพร อมเช งย ทธศาสตร เพ มค ณค า Value Creation effectiveness Information Capital Organization Capital ท มา : กระทรวงศ กษาธ การ (2550) เอกสารประกอบการพ ฒนา : หล กส ตรพ ฒนาผ น า การเปล ยนแปลง, กร งเทพฯ

15 การบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อส ความเป นม ออาช พ (Professionalism) ความเป นม ออาช พหมายถ ง บ คคลท ม มาตรฐานส ง (High Standard) ในด านความร ท กษะความสามารถ เจตคต การปฏ บ ต งาน ตลอดถ ง การบร หารจ ดการและเป นบ คคลท ได ร บ การศ กษา ฝ กอบรมและพ ฒนาในว ชาช พ หร ออาช พเฉพาะ มาอย างด ย ง (Well trained in particular job) จนม ท กษะและความสามารถส ง (Great skill and ability) สามารถปฏ บ ต งาน ด าเน นงาน หร อแสดงออกมาให เห นได อย างม ออาช พ (The practice of using professional actors in working) เจตนารมณ ของการปฏ ร ปการศ กษาในประเด นหน งค อ การให ข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษาอย างน อยใน 4 ต าแหน งท ม ว ทยฐานะ ค อ ต าแหน งคร ต าแหน งผ บร หาร สถานศ กษา ต าแหน งศ กษาน เทศก และต าแหน งผ บร หารการศ กษา ได พ ฒนาตนเองหร อ ได ร บการพ ฒนาไปส ความเป นม ออาช พ เพ อปฏ ร ปการศ กษาในประเด นเก ยวก บสาระส าค ญ 5 ประการ และประเด นเก ยวก บพ ฒนาสถานศ กษาหร อเขตพ นท การศ กษาไปเป นองค การ สม ยใหม พลส ณห โพธ ศร ทอง และคณะ (2548, 2550) ได น าเสนอร ปแบบผ บร หารม ออาช พ และคร ม ออาช พ ซ งเร ยกว า Pollasanha Model ด งแผนภาพท ถ ดไปน

16 ผ บร หารม ออาช พ (ส ดยอดผ น า) ผ น า (ภาวะผ น า : Leadership น กบร หาร (การบร หารจ ดการ : Management) ค ณธรรมจร ยธรรม (Integrity) (ซ อส ตย, พ ดก บท าตรงก น) ความฉลาดทางอารมณ ว ฒ ภาวะทางอารมณ (Emotional Quotient : EQ) สมรรถนะ (Competencies) ว ธ การและเคร องม อบร หาร (Management Method and Tools) (นว ตกรรมในการบร หารจ ดการ) การบร หารค ณธรรมจร ยธรรม (Integrity Management) การตระหน กร จ กตนเอง และภาวะอารมณ การค ดเช งย ทธศาสตร (Strategic thinking) การบร หารจ ดการเช งย ทธศาสตร (Strategic Management) จร ยท ศน จร ยปฏ บ ต การบร หารจ ดการอารมณ ของตนเอง การบร หารการเปล ยนแปลง (Change Management) การบร หารการเปล ยนแปลง (Change Management) ค ด พ ด ท าท ท ส งเกต ลงม อท าจนเก ดผล ท าจร งให เห นผล พ ส จน ผลงานได ม แรงจ งใจ - อารมณ ท ด ม ความเอ ออาทร - ใส ใจและ เข าใจผ อ น การใช ภาวะผ น า (Leadership) ความเช ยวชาญด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล (HRM-Management) การบร หารจ ดการค ณภาพโดยรวม (TQM) การจ ดการความร (KM) ย งไม ลงม อท า ม ร องรอย/หล กฐาน การกระท า ม ท กษะทางส งคม ร จ กโน มน าว ผ อ นท งทางตรงและทางอ อม ความเป นองค การแห งการเร ยนร (LD) ฯลฯ ท มา : พลส ณห โมเดล ดร.พลส ณห โพธ ศร ทอง โทร การส อสารและจ งใจ (Communication and Influencing) การแก ป ญหาและต ดส นใจ (Problem Solving and Decision Making) Balanced Scorecard (BSC) Benchmarking Six Sigma ค ณธรรมจร ยธรรม (Integrity) บรรษ ทภ บาล (Corporate Goodgovernance) ข นอย ท บร บทและสถานการณ เทคโนโลย และโลกาภ ว ตน Customers Management Process Customer Care School Based Management : SBM ( ดร.พลส ณห โพธ ศร ทอง) ฯลฯ

17 คร ม ออาช พ จร ยท ศน ค ด พ ด ย งไม ลงม อท า ค ณธรรมจร ยธรรม (Integrity) (ซ อส ตย, พ ดก บท าตรงก น) การบร หารค ณธรรมจร ยธรรม (Integrity Management) ท าท ท ส งเกตได คร ผ น า (ภาวะผ น า : Leadership) จร ยปฏ บ ต ท าจร งให เห นผล ลงม อท าจนเก ดผล พ ส จน ผลงานได ท มา : พลส ณห โมเดล ดร.พลส ณห โพธ ศร ทอง โทร ม ร องรอย/หล กฐาน การกระท า ความฉลาดทางอารมณ ว ฒ ภาวะทาง อารมณ (Emotional Quotient : EQ) การตระหน กร จ กตนเอง และภาวะอารมณ การบร หารจ ดการอารมณ ของตนเอง ม แรงจ งใจ - อารมณ ท ด ม ความเอ ออาทร ใส ใจ และเข าใจผ อ น ม ท กษะทางส งคม ร จ กโน มน าว ผ อ นท งทางตรงและทางอ อม ฯลฯ สมรรถนะ (Competencies) การออกแบบการเร ยนร และพ ฒนา ผ เร ยน (Learning Design and Learners Development) การบร หารจ ดการช นเร ยน (Classroom Management) การด แลช วยเหล อผ เร ยน (Learner Caring and Helping) ค ณธรรมจร ยธรรม (Integrity) การส งสมความเช ยวชาญ ในการจ ดการเร ยนร (Learner Management Expertise) น กพ ฒนาผ เร ยน (Learner Developer) (ผ ส งเสร มการเร ยนร ) (Learning Facilitator) การส อสารและจ งใจ (Communication and Influencing) การประย กต ใช เทคโนโลย เพ อการ จ ดการเร ยนร (Applied Technology for Learning Management) การสร างความส มพ นธ ก บช มชน เพ อการจ ดการเร ยนร (Community Collaboration for Learning Management) การประเม นและต ดตามผลการ จ ดการเร ยนร (Assessing and Monitoring Learning Management) ว ธ การและเคร องม อพ ฒนาผ เร ยน (Methods and Tools for Learner Development) (นว ตกรรมในการ ส งเสร มการเร ยนร และพ ฒนาผ เร ยน) 1. ด านจ ตว ทยาส าหร บคร (เข าใจธรรมชาต ผ เร ยนสามารถช วยเหล อส งเสร มผ เร ยนให เร ยนร และพ ฒนาได เต มศ กยภาพตรงก บ ความถน ดและความสนใจ) 2. ด านการพ ฒนาหล กส ตร (ร เข าใจและ สามารถว เคราะห -ประเม น-จ ดท าหล กส ตรและ สามารถพ ฒนาหล กส ตรได ) 3. ด านการจ ดการเร ยนร (สามารถอกแบบการ เร ยนร ท เหมาะสมก บว ย ความถน ด และ ความสนใจของผ เร ยน เล อกใช สร างและ พ ฒนาส ออ ปกรณ แหล งเร ยนร ท ส งเสร มการ เร ยนร ของผ เร ยน จ ดก จกรรมส งเสร มการ เร ยนร ของผ เร ยนและจ าแนกระด บการเร ยนร ของผ เร ยนจากการประเม นผล ตลอดท งสามารถ ประมวลรายว ชามาจ ดท าแผนการเร ยนร ราย เด อน/ภาค/ป ) 4. ด านการว ดประเม นผลการศ กษา (สามารถ ว ดประเม นผลได ตามสภาพจร งและน าผลการ ประเม นไปใช ปร บปร งการเร ยนร และหล กส ตร) 5. ด านการบร หารจ ดการในห องเร ยน(ม ภาวะผ น า ม ท กษะการบร หารจ ดการช นเร ยน ประสาน ประโยชน น านว ตกรรมใหม ๆ มาใช ) 6. ด านการว จ ยทางการศ กษา (สามารถว จ ย และน าผลการว จ ยไปใช ในการเร ยนร ของ ผ เร ยน 7. ด านนว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศ ทางการศ กษา (สามารถเล อกใช ออกแบบสร าง และปร บปร งนว ตกรรมเพ อให ผ เร ยนเก ดการ เร ยนร ท ด ) ฯลฯ ( ดร.พลส ณห โพธ ศร ทอง)

18 การว จ ยเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการบร หารงานบ คคลของข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา กรณ ต วอย างการประเม นผลงานของสถานศ กษา (โรงเร ยน/ว ทยาล ย) และต วผ บร หาร (ผอ.สถานศ กษา) 1. เกณฑ ในการประเม นและต วช ว ดในส วนของสถานศ กษา ซ งได พ จารณาจากเกณฑ 4 ม ต ด งน 1.1 ม ต ด านประส ทธ ภาพ (Efficiency Dimension) ด จากการบร หารงบประมาณ ในการจ ดการศ กษาและการว จ ย การประหย ดทร พยากรและพล งงานการลดระยะเวลาในการจ ด การศ กษาและให บร การต าง ๆ ของสถานศ กษา 1.2 ม ต ด านประส ทธ ผล (Effectiveness Dimension) ด จากผลท เก ดข นจร ง/ ผลล พธ ท เก ดข นในการด าเน นงานจร งตามแผนปฏ บ ต การ และแผนกลย ทธ ของสถานศ กษา ในส วนท เก ยวข องก บคร อาจารย (รวมถ งผ บร หารสถานศ กษา) น กเร ยน/น กศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง และช มชน 1.3 ม ต ด านค ณภาพของการจ ดการศ กษาและให บร การ (Efficacy Dimension) ด จากค ณภาพในการจ ดการศ กษา ค ณภาพในการให บร การ การม ส วนร วมของประชาชนหร อ หน วยงานภายนอก การปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณทางว ชาช พของคร อาจารย ผ บร หาร สถานศ กษา ผลกระทบท ม ต อช มชนและท องถ น ความสามารถในการศ กษาต อและการม งาน ท าของน กเร ยน น กศ กษา การได ร บความศร ทธาเช อม นและการยอมร บในผลผล ต/ผลงาน การ ได ร บความช นชมเก ยรต ยศ ช อเส ยง เป นต น 1.4 ม ต ด านการพ ฒนาองค การ (สถานศ กษา) (Organizational Development Dimension) ด จากการด าเน นงานตามปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ (ภารก จ) และเป าหมาย การสร างองค ความร /ว จ ย/ส งประด ษฐ ในสถานศ กษา (Construction of Knowledge) การแลกเปล ยนเร ยนร และการจ ดการความร ในสถานศ กษา (Knowledge Management : KM) การบร หารจ ดการ สถานศ กษาให เป นองค การแห งการเร ยนร (Learning Organization : LO) การประก นค ณภาพ การศ กษา (Quality Assurance : QA) การย ดหล กธรรมาภ บาล (Goodgovernance) เป นจรรยาบรรณของ สถานศ กษาในการบร หารจ ดการศ กษา

19 เกณฑ ในการประเม นและต วช ว ดในส วนของคร อาจารย ผ บร หารสถานศ กษา ซ งได พ จารณาจากเกณฑ 4 ม ต ด งน 2.1 ม ต ด านว น ย ความประพฤต ค ณธรรมจร ยธรรม และจรรยาบรรณว ชาช พ (Ethical Dimension) ด จากพฤต กรรมการร กษาระเบ ยบว น ย การประพฤต ตนเป นแบบอย างท ด การด ารงช ว ตอย างเหมาะสม ความร กศร ทธาในว ชาช พ ความร บผ ดชอบในว ชาช พ ค าน ยม และอ ดมการณ ของความเป นคร และบ คลากรทางการศ กษา ค ณธรรมจร ยธรรมของคร 20 ประการ เป นต น 2.2 ม ต ด านสมรรถนะในการปฏ บ ต งาน/ปฏ บ ต หน าท (Performance Dimension) ด จากว ส ยท ศน ด านพ ฒนาผ เร ยน/ด านบร หาร ท กษะการค ด การค ดอย างเป นระบบ การเป น ผ น าการเปล ยนแปลงด านพ ฒนาผ เร ยน ส งเสร มการเร ยนร /ด านการบร หารสถานศ กษา การบร หารงานบ คคล การบร หารจ ดการเทคโนโลย เพ อการส อสารและสารสนเทศ การบร หาร จ ดการงานว ชาการ การบร หารจ ดการงานงบประมาณ การบร หารจ ดการงานบร หารท วไป การระดมท นและทร พยากร การสร างว ฒนธรรมของการพ ฒนาอย างย งย น การพ ฒนาตนเอง ให ม สมรรถนะหล กสมรรถนะประจ าต าแหน งคร /ต าแหน งผ บร หารสถานศ กษาตามเกณฑ ก.ค.ศ. การพ ฒนาตนเองให เป นคร ม ออาช พ/ผ บร หารสถานศ กษาม ออาช พ เป นต น 2.3 ม ต ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต งาน/ปฏ บ ต หน าท (Products Dimension) ด จากช นงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ในต าแหน งคร /ต าแหน งผ บร หาร เช น เอกสารแผนการสอน/ แผนการบร หารจ ดการสถานศ กษา เอกสารรายงานผลการด าเน นงานตามแผนการสอน/ แผนการบร หารจ ดการสถานศ กษา เอกสารค ม อ ต ารา ส ออ ปกรณ ท ใช ในแผนการสอน/ แผนการบร หารจ ดการสถานศ กษา นว ตกรรมและส งประด ษฐ ท สร างและพ ฒนาข น เอกสาร งานว จ ย บทความทางว ชาการ และช นงานอ น ๆ ท เก ยวข องต อการปฏ บ ต งาน/การปฏ บ ต หน าท ของคร อาจารย /ผ บร หารสถานศ กษา โดยด ท ปร มาณและค ณภาพและการถ กน าไปใช และ เผยแพร ตามหล กเกณฑ ท ก.ค.ศ. ก าหนด 2.4 ม ต ด านช อเส ยงเป นท ร จ กยอมร บท วไปและม ผลงานท โดดเด นในวงว ชาช พ (Well Known and Outstanding Dimension) ด จากการเป นท ร จ กยอมร บและม ผลงานท โดด เด นในวงการว ชาช พคร และว ชาช พบร หารสถานศ กษา โดยการตรวจสอบและประเม นจาก หน วยงาน องค การ สมาคม ชมรมว ชาช พคร และว ชาช พบร หารสถานศ กษาและท เก ยวข อง

20 -20- เฉกเช นการประเม น การจ ดประกวดรางว ลระด บต าง ๆ เป นต น เช น การได ร บการประเม น จากค ร สภาให เป นคร ด เด น/ผ บร หารด เด น การได ร บการประเม นจากส าน กงานคณะกรรมการ เลขาธ การสภาการศ กษา (ส.ก.ศ.) ให เป นคร แห งชาต พ.ศ.... แต หน วยงานท งหลายท จ ดการ ประเม น (เป นเจ าภาพการประเม น) ต องเป นท ยอมร บในวงว ชาช พน น ๆ อย างแท จร ง และควร ก าหนดต วบ งช ด านการม ช อเส ยงเป นท ยอมร บ และการม ผลงานเป นท โดดเด นให ช ดเจน เป น ท ยอมร บน บถ อก นอย างจร งจ ง

21 เอกสารอ างอ ง กระทรวงศ กษาธ การ (2550). เอกสารประกอบการพ ฒนา : หล กส ตรการพ ฒนา ผ น าการเปล ยนแปลงเพ อรองร บการกระจายอ านาจส าหร บผ บร หารการศ กษา และผ บร หารสถานศ กษา, กร งเทพฯ ( พลส ณห โพธ ศร ทอง (2548). บนเส นทางท สร างสรรค. เอส แอนด จ กราฟฟ ค, กร งเทพฯ. นพร ตน โพธ ศร ทอง (2550). การจ ดการความร... ส การปฏ บ ต เพ อค ณภาพและการแข งข น. เอส แอนด จ กราฟฟ ค, กร งเทพฯ. ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ก.ค.ศ.) ส าน กงานปล ด กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ. (2550). รวมกฎหมาย กฎ ระเบ ยบการบร หาร งานบ คคลด านกฎหมายของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา. สกสค. ลาดพร าว, กร งเทพฯ. Bass, B.M., and Avolio, B.J. (1994). Introduction. In B.M. Bass and B.J. Avolio (Eds), Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership (pp. 1-10). Thousand Oaks, CA : Sage. Fullan, M. (2005). Leadership and Sustainability : System Thinkers in Action. Thousand Oaks. CA : Corwin Press ; Toronto : Ontario Principals Council. Gerald R. Ferris, M. Ronald Buckley (1996). Human Resources Management : Perspectives, Context, Functions, and Outcomes. 3 rd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey Michael Armstrong (2000). Strategic Human Resource Management. Kogan Page Ltd., 120 Pentonville Road, London N1 9JN.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย

ย ทธศาสตร 5 การสร างและเช อมโยงเคร อข าย เป าหมาย สร างและเช อมโยงเคร อข ายการเสร มสร างค ณภาพช ว ตการทางานองค กรภาคร ฐ พ ฒนาศ กยภาพแกนน าเคร อข าย ในการท างานเสร มสร างค ณภาพช ว ตการ ทางานองค กรภาคร ฐ ต ดตามและสน บสน นการด าเน นงานของเคร อข

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information