หล กการบร หารค ณภาพ 8 ประการ

Size: px
Start display at page:

Download "หล กการบร หารค ณภาพ 8 ประการ"

Transcription

1 หล กการบร หารค ณภาพ 8 ประการ 8 Principles for Quality Management โดย: ส จ นต ธงถาวรส วรรณ น ธ ศ บร ส ทธ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร 1

2 ประว ต ของ ISO ISO = International Organization for Standardization (isos) = Equal, Uniform, Standard บาบ โลน กล มห ตถกรรม ปฏ ว ต อ ตสาหกรรม ww 1 ww 2 BS 5750 ISO 9000 ปร บปร งแก ไขคร งแรก ปร บปร งแก ไขคร งท สอง 3000 ป ย คกลาง ทศวรรษ ก อนค.ศ. ท

3 ISO ค อ ระบบมาตรฐานด านค ณภาพท ยอมร บก นท วโลก (Quality System) การร บประก นด านการจ ดการระบบบร หารค ณภาพ ขององค กร ท ท าให ล กค าม นใจว าจะได ร บส นค า และบร การท เป นมาตรฐานและม ค ณภาพ (Quality Management System: QMS) การบร หารเช งปฏ บ ต ท ประย กต เข าก บ ระบบองค กรท ม อย เด ม เน นการว เคราะห พ ฒนา และปร บปร ง ประส ทธ ภาพท กหน วยงานท ส งผลต อ ค ณภาพ 3

4 ISO 9000 ค ออะไร ISO series 9000: อน กรมมาตรฐาน ซ งกล าวถ งระบบบร หารการจ ดการ ด านค ณภาพ (Quality Management System) ให ท านลองให ค าจ าก ดความค าต อไปน Quality =? Management =? System =? ด งน นเราต องเข าใจ หล กการพ นฐาน 8 ประการ ของ QMS ให ถ องแท ก อน.. 4

5 หล กการบร หารค ณภาพ 8 ประการ 8 Principles for Quality Management เป นกฎพ นฐานส าหร บน าองค กร และการด าเน นการ ม เป าหมายต อการปร บปร ง สมรรถนะอย างต อเน องในระยะยาว เน นท ล กค า และผ เก ยวข องอ น ๆ 5

6 หล กการบร หารค ณภาพ 8 ประการ 8 Principles for Quality Management 1. Customer-Focused Organization. 2. Leadership. 3. Involvement of People. 4. Process Approach. 5. System Approach to Management. 6. Continual Improvement. 7. Factual Approach to Decision Making. 8. Mutually Beneficial Supplier Relationships. 6

7 หล กการบร หารค ณภาพ 8 ประการ 8 Principles for Quality Management 1. การเป นองค กรท ม งเน นล กค าเป นส าค ญ (Customer-Focused Organization) หล กการ: องค กรต องทราบถ ง ความต องการ (Needs) ของล กค า ความคาดหว ง (Expectation) ของล กค า โดยต องว ดความพ งพอใจของล กค า แล วเช อมโยงเป าหมายขององค กร เข าก บความต องการของล กค า People Leadership Processes Planning Product Customer Satisfaction 7

8 หล กการบร หารค ณภาพ 8 ประการ 8 Principles for Quality Management 2. ความเป นผ น า (Leadership) หล กการ: องค กรต องก าหนด ม มมอง (Vision) และท ศทาง (Direction) องค กรท ช ดเจน จ ดม งหมาย (Goal) และเป าหมาย (Targets) ท สามารถว ดได อย างเป น ร ปธรรม ก าหนดกลย ทธ (Strategics) เพ อปฏ บ ต ให บรรล ผลได จร ง ท าการส อสารก บพน กงาน ให เก ดความเข าใจและ ตระหน กถ งความส าค ญด านค ณภาพ (Quality Awareness) และส งต างๆ ตามท กล าวมา แล วข างต น 8

9 หล กการบร หารค ณภาพ 8 ประการ 8 Principles for Quality Management 3. การม ส วนร วมของบ คลากร (Involvement of People) หล กการ: บ คลากรควรม ส วนร วมใน การแสดงความค ดเห นในการต ดส นใจ (Decision) เพ อปร บปร ง กระบวนการ ในระด บท เหมาะสม การเป นเจ าของจ ดม งหมาย (Goal) ขององค กร การพ ฒนาตนเอง เพ อให เก ดความพ งพอใจ ในการท างาน 9

10 หล กการบร หารค ณภาพ 8 ประการ 8 Principles for Quality Management 4. การม งเน นกระบวนการ (Process Approach) หล กการ: องค กรต องม งเน น การระบ และควบค มกระบวนการ ให เป นไปตามข อก าหนด และความต องการของล กค า อย างช ดเจน การก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบ รวมถ งทร พยากรต างๆ ท จ าเป น การว ดความสามารถของกระบวนการ และก าหนดช องทางใน การปร บปร ง Input Process Output 10

11 หล กการบร หารค ณภาพ 8 ประการ 8 Principles for Quality Management 5. การบร หารอย างเป นระบบ (System Approach to Management) หล กการ: บ คลากรต องเข าใจ เข าใจ ความส มพ นธ ของกระบวนการต างๆ โดยใช Work Flow เป นเคร องม อ จ ดความเช อมโยงกระบวนการต างๆ เข าก บจ ดม งหมายขององค กร ม การว ด และประเม นประส ทธ ผล (Effectiveness) ของกระบวนการ PROCESS WORKBENCH REWORK PROCESS WORKBENCH REWORK PROCESS WORKBENCH REWORK PRODUCT(S) IN + ENTRY CRITERIA PROCEDURE TO DO WORK STANDARDS TOOLBOX PROCEDURE TO CHECK WORK PRODUCT(S) OUT + EXIT CRITERIA PRODUCT(S) IN + ENTRY CRITERIA PROCEDURE TO DO WORK STANDARDS TOOLBOX PROCEDURE TO CHECK WORK PRODUCT(S) OUT + EXIT CRITERIA PRODUCT(S) IN + ENTRY CRITERIA PROCEDURE TO DO WORK STANDARDS TOOLBOX PROCEDURE TO CHECK WORK PRODUCT(S) OUT + EXIT CRITERIA 11

12 5. การบร หารอย างเป นระบบ (System Approach to Management) ระบบบร หารค ณภาพ การฝ กอบรม Internal Quality Audit PROCESS การจ ดท าเอกสาร การควบค มเอกสาร การว ดผล การว เคราะห และปร บปร ง การควบค มบ นท ก 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr East West North

13 หล กการบร หารค ณภาพ 8 ประการ 8 Principles for Quality Management 6. การปร บปร งอย างต อเน อง (Continual Improvement) หล กการ: องค กรต อง ว ดผลล พธ การปฏ บ ต งานเท ยบเป าหมาย เพ อต ดตามผลเสมอ ท าการว เคราะห ผล เพ อใช เป นแนวทางในการปร บปร งและ พ ฒนาอย างต อเน อง น าแผนการพ ฒนาไปวางแผนและก าหนดกลย ทธ ทางธ รก จ 13

14 6. การปร บปร งอย างต อเน อง (Continual Improvement) What Can we do better? เราจะท าให ด กว าน ได อย างไร? Should we do thing differently? เราควรเปล ยนแปลงกรรมว ธ หร อไม? What can we do more for the customer in the future? เราจะท าอะไรให ล กค าได อ ก? 14

15 หล กการบร หารค ณภาพ 8 ประการ 8 Principles for Quality Management 7. การต ดส นใจบนพ นฐานความเป นจร ง (Factual Approach to Decision Making) หล กการ: บ คลากรต องต ดส นใจ ต ดส นใจบน พ นฐานข อม ล, ข อเท จจร ง (Data & Fact) ท เช อถ อได ข อม ลท เหมาะสมในการก าหนดเป าหมาย (Targets) และ Action Plan ท สามารถปฏ บ ต ได จร ง 15

16 7. การต ดส นใจบนพ นฐานความเป นจร ง (Factual Approach to Decision Making) การต ดตามประส ทธ ผลตามหน วยงาน การต ดตามผลการด าเน นการเพ อวางแผนภายใต ข อม ลท เป นจร งและเพ ยงพอ 16

17 7. การต ดส นใจบนพ นฐานความเป นจร ง (Factual Approach to Decision Making) เป นการบร หารจ ดการบนกระดาษแผ นเด ยว ท เน นด ชน ช ว ดท ส าค ญเท าน น เป นการข บเคล อนประส ทธ ผลของระบบ 17

18 หล กการบร หารค ณภาพ 8 ประการ 8 Principles for Quality Management 8. การสร างความส มพ นธ ก บผ ส งมอบเพ อผลประโยชน ร วมก น (Mutually Beneficial Suppliers - Relationship) หล กการ: องค กรต อง สร างความส มพ นธ ท ด ก บผ ส งมอบ และให การสน บสน นใน การปร บปร งความสามารถของผ ส งมอบ ท าการส อสารก บผ ส งมอบอย างม ประส ทธ ภาพ 18

19 อน กรมมาตรฐาน ISO 9000 อน กรมมาตรฐาน ISO 9000:2000 ข อก าหนด * (Requirements) ข อแนะน า (Guildlines for Performance Improvements) ISO 9001 ISO 9000 ISO 9004 * ISO 9000 (หล กการของการบร หารค ณภาพ และค าศ พท ท ใช ก บ ISO 9000) ISO 9001 (ระบ ข อก าหนดของระบบบร หารค ณภาพ) ISO 9004 (เป นแนวทางเพ อปร บปร งสมรรถนะขององค กร) ISO (เป นแนวทางการตรวจสอบของระบบบร หารค ณภาพ) 19

20 ค ณล กษณะของ ISO 9001 ฉบ บป 2000 เป นระบบมาตรฐานท เน นบร หารกระบวนการ (Process Approach) กระบวนการท งหมดขององค กรจะต องถ กระบ ให แสดงถ ง ความส มพ นธ ซ งก นและก น (Relation & Interaction) เป นการบร หารท เน นให ความส าค ญก บการจ ดสรรทร พยากร การจ ดสรรทร พยากร ท จ าเป น (Resource Management) องค กรต องจ ดท าการประเม นความพ งพอใจของล กค า (Customer Satisfaction) องค กรต องแสดงให เห นถ งการปร บปร งอย างต อเน อง การปร บปร งอย างต อเน อง (Continual Improvement) 20

21 Continual Improvement Continual Improvement ความร บผ ดชอบ ของฝ ายบร หาร การจ ดสรร ทร พยากรท จ าเป น การว ดผล, การว เคราะห และปร บปร งผลล พธ Input การท าให เก ดผล ตภ ณฑ และบร การ Output Product & Service Quality Management Process Model 21 ความต องการของล กค า Customer Requirements ความพ งพอใจของล กค า Customer Satisfaction

22 จ าเป นต องท าอะไรบ างใน ISO 9001:2000 ระบบบร หารค ณภาพ ค าส งซ อ และ ข อก าหนดของล กค า การออกแบบ ผล ตภ ณฑ และบร การ การจ ดซ อ การร บประก นค ณภาพ การผล ต ผล ตภ ณฑ และบร การ การจ ดส ง และ และ การให บร การ 22

23 จ าเป นต องท าอะไรบ างใน ISO 9001:2000 มาตรฐาน ISO 9001 การตรวจสอบ ข อก าหนดของล กค า และกฎระเบ ยบต างๆ ระบบบร หารขององค กร การตรวจสอบ การปฏ บ ต งาน 23

24 บ คลากรและความร บผ ดชอบของท ม QMS 1. ผ บร หาร (Management) ผ บร หารระด บส ง : ก าหนดนโยบายค ณภาพจ ดสรรทร พยากร ผ บร หารท กระด บ : ก าหนดว ตถ ประสงค เป าหมาย และแผนงาน ให การสน บสน นด านทร พยากร ต ดตามการด าเน นงาน ทบทวนและปร บปร งประส ทธ ผล และประส ทธ ภาพ 24

25 บ คลากรและความร บผ ดชอบของท ม QMS ความร บผ ดชอบ 2. ต วแทนฝ ายบร หาร (QMR) (QMR = Quality Management Representative) แต งต งจากสมาช กระด บบร หาร ได ร บการอบรมในการจ ดท าระบบร หารค ณภาพ ร บผ ดชอบในการจ ดการ น าไปด าเน นงาน ต ดตามผล การร กษาไว และปร บปร งผลล พธ ของ QMS ส อสารให พน กงานได ทราบและตระหน กถ ง ความส าค ญ ของQMS 25

26 บ คลากรและความร บผ ดชอบของท ม QMS ความร บผ ดชอบ 3. ท มด าเน นงานระบบ QMS (Implementation Team) ร บผ ดชอบในการจ ดท าระเบ ยบปฏ บ ต (Quality Procedure) เอกสาร การท างานและสอนงาน (Work Operation & Instruction) ต างๆ และ ส อสารให ก บพน กงานท เก ยวข องทราบ น าระบบ QMS ไปด าเน นการและต ดตามผลอย างต อเน อง ท างานร วมก บ QMR อย างม ประส ทธ ภาพ 26

27 บ คลากรและความร บผ ดชอบของท ม QMS ความร บผ ดชอบ 4. ท มตรวจสอบค ณภาพภายใน (Internal Quality Auditor: IQA) เป นท มท ส าค ญท ส ดของระบบ QMS แต งต งจากพน กงานระด บกลางข นไป ผ านการอบรมการตรวจต ดตามค ณภาพภายใน ม ความร ในข อก าหนดของ ISO 9001:2000 ม ความร ในการท างานของหน วยงานท ต องไปตรวจ ไม ม ส วนเก ยวข อง (ส วนได ส วนเส ย ส วนได ส วนเส ย) ก บหน วยงานท ไปตรวจ 27

28 บทบาทผ บร หารและการต ดตามผล ส าหร บระบบบร หารค ณภาพ ท กอย างเร มต นจากนโยบายค ณภาพ (Quality Policy) เป าหมาย (Goals) ขององค กรจะต องสอดคล องก บความต องการท ระบ ในนโยบาย ว ตถ ประสงค (Quality ) ของหน วยงานต องน าไปส การ บรรล เป าหมาย Quality Policy Goal Goal Goal 28

29 กลไกการปร บปร งในระบบบร หารค ณภาพ (Continual Improvement) แก ไขและป องก นป ญหาท เก ดข น การด าเน นงาน ตามระบบ ตรวจสอบ / เปร ยบเท ยบ การตรวจสอบ ค ณภาพภายใน ผลล พธ ป ญหา / ความจ าเป น การทบทวน ของผ บร หาร ผลการตรวจสอบ ป ญหา / ความจ าเป นอ น การปฏ บ ต การ แก ไขและป องก น 29

มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000

มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 โดย อ มาพร ศ ร พ นท 2 สารบ ญ เร องท หน า 1 2 3 4 5 6 7 8 แนะน ามาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 หล กการบร หารค ณภาพ ( Quality Management Principle) ข อก าหนดในระบบบร

More information

Introduction to ISO 9001:2008 Quality Management System ระบบการจ ดการด านค ณภาพ

Introduction to ISO 9001:2008 Quality Management System ระบบการจ ดการด านค ณภาพ Introduction to ISO 9001:2008 Quality Management System ระบบการจ ดการด านค ณภาพ 24/07/2013 1 ระบบการจ ดการท ม ใช ในธ รก จ ป จจ บ นม ระบบการจ ดการต างๆ เก ดข นมากมายซ งหลายๆ ระบบจะเป นท ยอมร บและใช อย างแพร

More information

ข อก าหนด ISO 9001:2008

ข อก าหนด ISO 9001:2008 1. Scope / ขอบข าย ข อก าหนด ISO 9001:2008 1.1 General/ท วไป ข อก าหนดของมาตรฐานนานาชาต ฉบ บน ใช ส าหร บระบบบร หารค ณภาพระด บองค กรในการ a) แสดงความสามารถท จะท าผล ตภ ณฑ ให สอดคล องก บข อก าหนดของล กค

More information

ISO 9001 : 2008 REQUIREMENTS ข อก าหนดมาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ

ISO 9001 : 2008 REQUIREMENTS ข อก าหนดมาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9001 : 2008 REQUIREMENTS ข อก าหนดมาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ข อก าหนด ISO 9001:2008 By Industrial Business Development Center King Mongkut s University of Technology Thonburi ห วข อ บทน า การต ความข

More information

4. ประเภทการบร หารงานค ณภาพ

4. ประเภทการบร หารงานค ณภาพ 4. ประเภทการบร หารงานค ณภาพ ต ดต อได ท : ส าน กพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านการมาตรฐาน ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม ถนนพระรามท 6 แขวงท งพญาไท เขตราชเทว กร งเทพฯ 10400 นายว ระศ กด เพ งหล ง นางสาวว ชชา

More information

ค ม อค ณภาพ Quality Manual

ค ม อค ณภาพ Quality Manual Quality Manual สถาบ นยานยนต ส าน กงานใหญ จ งหว ดสม ทรปราการ เลขท 655 น คมอ ตสาหกรรมบางป ซอย 1 ต าบลบางป ใหม อ าเภอเม องสม ทรปราการ จ งหว ดสม ทรปราการ 10280 โทรศ พท 02-324-0710 ถ ง 9 โทรสาร 02-323-9598

More information

การบร หารจ ดการ KPI ตาม BSC 1.0 ว ตถ ประสงค

การบร หารจ ดการ KPI ตาม BSC 1.0 ว ตถ ประสงค การบร หารจ ดการ KPI ตาม BSC 1.0 ว ตถ ประสงค 1. เพ อใช เป นเคร องม อในการแปลงว ส ยท ศน พ นธก จ และกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ในแต ละหน วยงานให สอดคล อง ก บฝ าย/คกก/คอกก และโรงพยาบาล 2. เพ อให ม การว ดผลการด าเน

More information

ค าศ พท ระบบบร หารงานค ณภาพ

ค าศ พท ระบบบร หารงานค ณภาพ ค าศ พท ระบบบร หารงานค ณภาพ มาตรฐาน (Standard) ค อ ส งท ถ อเป นหล กส าหร บเท ยบก าหนด พระราชบ ญญ ต มาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ได ก าหนดค าว า "มาตรฐาน" ไว ว า มาตรฐาน ค อ ข อก าหนดรายการอย างใดอย

More information

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายของระด บองค กรส ระด บบ คคล-IPA การบร หารความเส ยง-RM หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ-IT การจ ดการความร

More information

ค ม อค ณภาพ Quality Manual ISO 9001:2008

ค ม อค ณภาพ Quality Manual ISO 9001:2008 ค ม อค ณภาพ ISO 9001:2008 ระบบบร หารค ณภาพ กรมส ขภาพจ ต 2556 เร อง ค ม อค ณภาพ หน า 2 / 39 หน วยงาน หน วยงานท เก ยวข อง ท กหน วยงาน ท กหน วยงาน ผ จ ดท า คณะท างานจ ดท าเอกสาร คณะท างานจ ดท าเอกสาร ผ ทบทวน

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพการศ กษา

บทท ๑ การประก นค ณภาพการศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษาในประเทศไทย บทท ๑ การประก นค ณภาพการศ กษา... ๑. ความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ป จจ บ นม ป จจ ยภายในและภายนอกประเทศหลายประการท ท าให การประก นค ณภาพ การศ กษา เป นส งจ าเป

More information

การศ กษาความสอดคล องเร องการจ ดการพล งงาน ตามกฎหมายก บมาตรฐาน ISO 50001

การศ กษาความสอดคล องเร องการจ ดการพล งงาน ตามกฎหมายก บมาตรฐาน ISO 50001 การศ กษาความสอดคล องเร องการจ ดการพล งงาน ตามกฎหมายก บมาตรฐาน ISO 50001 ย พาร ตน น เลาะ บ ณฑ ตศ กษา สาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร 140 ถนนเช อมส มพ นธ เขตหนองจอก

More information

หน วยท 14 ระบบการจ ดการอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย

หน วยท 14 ระบบการจ ดการอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย หน วยท 14 ระบบการจ ดการอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย ว ตถ ประสงค ของระบบการจ ดการอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย 1. เพ อควบค มความเส ยงต อผ ปฏ บ ต งานและสาธารณะ เน องจากการท างานต างๆ ม โอกาสท าให เก ดอ นตราย การควบค

More information

บทท 5 สร ปผลการศ กษาและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการศ กษาและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการศ กษาและข อเสนอแนะ การศ กษาน เป นการนาระบบบร หารค ณภาพมาประย กต ใช ในโรงงานผล ตผล ตภ ณฑ พลาสต ก โดยใช ระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 เพ อวางระบบการบร หารค ณภาพให ก บคล งพ สด สาหร บผล ตภ ณฑ พลาสต

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O<

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< ท มาของ PMQA PMQA ย อมาจาก Public Sector Management Quality Award ภาษาไทยเร ยกว า รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ซ งประเทศไทยโดยส าน กงาน

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

หล กการของเกณฑ ค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA Criteria)

หล กการของเกณฑ ค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA Criteria) โครงการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ () ป พ.ศ. 2550 Module 4 หล กการของเกณฑ ค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ( Criteria) Module 4 Module 4 หล กการของเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( Criteria) 4.1 ค าน

More information

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) กล มพ ฒนาระบบบร หาร (กพร.) กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า การบร หารจ ดการภาคร ฐในป จจ บ นได ย ดหล กการบร หารก

More information

เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง

เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง 1. ข อม ลท วไป ข อม ล เอกสารประกอบค าขอร บการร บรอง 1.1 ผ ย นค าขอ (1) เป นน ต บ คคล (2) เป นน ต บ คคลท ม ก จกรรมอ นนอกเหน อจากก จกรรม ทดสอบ/สอบเท ยบ (3) เป นหน วยงานของร ฐ (4) เป นร ฐว สาหก จ (5) เป นสถาบ

More information

เอกสารส าหร บการประช มประชาพ จารณ ร างแรก ว นท 18 พฤศจ กายน 2557 ห ามใช หร อย ดร างน เป นมาตรฐาน มาตรฐานฉบ บสมบ รณ จะม ประกาศในราชก จจาน เบกษา

เอกสารส าหร บการประช มประชาพ จารณ ร างแรก ว นท 18 พฤศจ กายน 2557 ห ามใช หร อย ดร างน เป นมาตรฐาน มาตรฐานฉบ บสมบ รณ จะม ประกาศในราชก จจาน เบกษา ร างแรก ว นท 18 พฤศจ กายน 2557 ห ามใช หร อย ดร างน เป นมาตรฐาน มาตรฐานฉบ บสมบ รณ จะม ประกาศในราชก จจาน เบกษา ร าง มาตรฐานระบบการจ ดการความปลอดภ ยของห องปฏ บ ต การ ท ม การปฏ บ ต งานเก ยวข องก บสารเคม :

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA )

ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA ) ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA ) 1. หล กการและแนวค ดการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐเป นการน

More information

ต วอย าง ค ม อค ณภาพ (Quality Manual) ISO 9001:2008

ต วอย าง ค ม อค ณภาพ (Quality Manual) ISO 9001:2008 ต วอย าง ISO 9001:2008 นางศ ร วรรณ ต รณเสถ ยรพ นธ นาวาตร บพ ธ ทศเทพพ ท กษ นาวาตร ก ตต ภ ม ภ ม โคกร กษ นายไชยชนะ แช มประเสร ฐ สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ก นยายน 2554 Page 2 of 44 สถานะการเผยแพร

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

การประก นค ณภาพการศ กษา ความหมายของการประก นค ณภาพการศ กษา ประก นค ณภาพ ค อ การวางแผนและการปฏ บต ของหน วยผล ตท ม งจะ ผล ตส งท ม ค ณภาพตรงก บความต

การประก นค ณภาพการศ กษา ความหมายของการประก นค ณภาพการศ กษา ประก นค ณภาพ ค อ การวางแผนและการปฏ บต ของหน วยผล ตท ม งจะ ผล ตส งท ม ค ณภาพตรงก บความต การประก นค ณภาพการศ กษา ความหมายของการประก นค ณภาพการศ กษา ประก นค ณภาพ ค อ การวางแผนและการปฏ บต ของหน วยผล ตท ม งจะ ผล ตส งท ม ค ณภาพตรงก บความต องการของผ ใ ช ผลผล ต การประก นค ณภาพการศ กษา หมายถ ง ก

More information

ความเป นมาของการประก นค ณภาพการศ กษา

ความเป นมาของการประก นค ณภาพการศ กษา ความเป นมาของการประก นค ณภาพการศ กษา โลกในย คป จจ บ นเป นย คโลกาภ ว ตน ท ม ความเจร ญก าวหน าด านเทคโนโลย สารสนเทศและ การเปล ยนแปลงท เก ดข นอย างรวดเร ว จ งจ าป นท แต ละประเทศต องเร ยนร ท จะปร บต วให ท

More information