ด านท 5 บ คลากรและการบร หารงานบ คลากร

Size: px
Start display at page:

Download "ด านท 5 บ คลากรและการบร หารงานบ คลากร"

Transcription

1 5.1 ค ณล กษณะของผ บร หาร ผ บร หารม ความร ความสามารถในงานว ชาการและการ บร หารจ ดการสถานศ กษา 1. ผ อานวยการว ทยาล ยฯ ได ร บการแต งต งให เป นว ทยากรพ เล ยง โครงการพ ฒนาข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา ก อนแต งต งให ดารงตาแหน ง ผ อานวยการสถานศ กษาและรองผ อานวยการ สถานศ กษาในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา ผ บร หารม ความสามารถท งงาน ว ชาการ และงานบร หารการจ ดการโดดเด น ผลการพ ฒนาประจ กษ ช ด - ผ อานวยการและรองผ อานวยการ ได ร บ การพ ฒนา ในป เอกสารประกอบการเป น ว ทยากรพ เล ยงของ ผอ.ดอกธ ป พ ทธมงคล ป ผ บร หารสถานศ กษาได ดาเน นการตาม โครงการสร างอาช พเพ อช มชน เช น โครงการพ ฒนา อาช พ โครงการจ งหว ดเคล อนท โครงการร วมด วยช วย ประชาชน โครงการศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน โครงการ สอนว ชาช พระยะส น โครงการต นกล าอาช พ - เอกสารสร ปโครงการอาช ว ร วมด วยช วยประชาชน - เอกสารสร ปโครงการศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน - เอกสารสอนว ชาช พระยะส น

2 5.1 ค ณล กษณะของผ บร หาร ผ บร หารม ความร ความสามารถในงานว ชาการและการ บร หารจ ดการสถานศ กษา 3. ผ บร หารสถานศ กษาส งเสร มและสน บสน นในการ จ ดทานว ตกรรม ส งประด ษฐ งานว จ ย และโครงงาน ให ก บแผนกว ชาต าง ๆ - รายงานผลโครงการ ประกวดส งประด ษฐ ของ สถานศ กษา 4. ผ บร หารสถานศ กษาได ดาเน นการจ ดทา แผนพ ฒนาสถานศ กษา ตามนโยบายสถานศ กษา 3D 5. ผ บร หารสถานศ กษาได น อมนาหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในการจ ดกระบวนการเร ยนการ สอน และการบร หารจ ดการ จนกระท งได ร บรางว ล - ได ร บเก ยรต บ ตร สถานศ กษาพอเพ ยง ใน ป 2553 จากร ฐมนตร ว าการ กระทรวงศ กษาธ การ - แผนพ ฒนาสถานศ กษา ตามนโยบายสถานศ กษา 3D - รายงานผลการดาเน นงาน สถานศ กษา 3D - โล สถานศ กษา 3D - เก ยรต บ ตร สถานศ กษา พอเพ ยง ในป 2553

3 5.1 ค ณล กษณะของผ บร หาร ผ บร หารม ความร ความสามารถในงานว ชาการและการ บร หารจ ดการสถานศ กษา 6. ผ บร หารสถานศ กษาจ ดทาเคร องม อประเม น ค ณภาพการอาช วศ กษาระด บ สาขาว ชา 7 มาตรฐาน 43 ต วบ งช - ทาให ท กแผนกว ชาสามารถดาเน นการจ ดทา การประก นค ณภาพภายในแผนกเพ อรองร บการ ประเม นการพ ฒนาค ณภาพวงจรค ณภาพ - สร ปการประเม นค ณภาพ การอาช วศ กษาระด บ สาขาว ชาฯ

4 ผ บร หารม ความสามารถท งงานว ชาการ และงานบร หารการจ ดการโดดเด น ผลการพ ฒนาประจ กษ ช ด นายดอกธ ป พ ทธมงคล ผ อานวยการว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได ร บการแต งต งให เป นท ปร กษาฝ กประสบการณ หล กส ตรการพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรทางการ ศ กษา ก อนแต งต งให ดารงตาแหน งผ อานวยการสถานศ กษา ประจาป การศ กษา 2554

5 ผ บร หารสถานศ กษาได ดาเน นการตามโครงการสร างอาช พเพ อช มชน เช น โครงการพ ฒนาอาช พ โครงการจ งหว ดเคล อนท โครงการร วมด วยช วยประชาชน โครงการศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน โครงการสอนว ชาช พระยะส น โครงการต นกล าอาช พ คณะผ บร หารว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบเคร องโครงการศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน โครงการอาช วะร วมด วยช วยประชาชน ช วงเทศกาลว นข นป ใหม และว นสงกรานต

6 ผ บร หารสถานศ กษาได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในการจ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการ จนกระท งได ร บรางว ลได ร บเก ยรต บ ตร สถานศ กษาพอเพ ยง ในป 2553 จากร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ

7 5.1 ค ณล กษณะของผ บร หาร ผ บร หารม ว ส ยท ศน และความเป นผ นา ผ บร หารม ว ส ยท ศน ท ท นสม ย กระต นและ พ ฒนาภาวะผ นาของบ คลากร โดยเป ดโอกาสให ท ก คนแสดงความสามารถเต มท ม ความร บผ ดชอบและ แสดงจ ดย นในการพ ฒนาสถานศ กษาช ดเจน ม การ วางแผนต ดตามงานอย างเป นระบบ นาช มชนเข ามา ม ส วนร วมในการวางแผนพ ฒนาสถานศ กษาและ สน บสน นป จจ ยต าง ฟ อย างเต มท ช มชนให การ ยอมร บด วยความศร ทธาอย างจร งใจ 1. ผ บร หารสถานศ กษาได ตระหน กและให ความสาค ญก บการจ ดทาการประก นค ณภาพ ระด บสถานศ กษา ระด บแผนกว ชา ลงส ระด บต ว บ คคล - ท กแผนกว ชาผ านการประเม นการประก น ค ณภาพระด บแผนกว ชา - SAR แผนกว ชา - คาส งแต งต งคณะกรรมการ ประเม น - หน งส อแจ งกาหนดการร บ การประเม น

8 5.1 ค ณล กษณะของผ บร หาร ผ บร หารม ว ส ยท ศน และความเป นผ นา 2. ว ทยาล ยฯ ม การใช โปรแกรมระบบ ควบค มผลงานเช งประจ กษ - สามารถน เทศต ดตามและประเม นผลการ ดาเน นงานของสถานศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ - ค ม อการควบค มรายงาน ผลงานเช งประจ กษ - รายงานผลการดาเน นงาน (เช งประจ กษ ) 3. ว ทยาล ยฯ ได นาช มชนเข ามาม ส วนร วมในการ วางแผนพ ฒนาสถานศ กษา - กาหนดนโยบายและแนวปฏ บ ต การร บ น กเร ยน น กศ กษา ของว ทยาล ยฯ โดยแต งต ง คณะกรรมการ ประกอบด วยสถานศ กษา ภาคร ฐ และภาคเอกชน สภาอ ตสาหกรรม สภาหอการค า สมาคมว ชาช พ สถาน ประกอบการ และองค กรปกครองส วนท องถ น โดยม ผ ว าราชการจ งหว ดเป นท ปร กษา - รายงานการประช มและ คาส งแต งต งคณะกรรมการร บ น กเร ยน น กศ กษา ใน สถานศ กษาส งก ดสาน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา จ งหว ดช มพร

9 5.1 ค ณล กษณะของผ บร หาร ผ บร หารม ว ส ยท ศน และความเป นผ นา - แต งต งกรรมการภาค 4 ฝ าย ดาเน นการ ตามนโยบายเร ยนฟร 15 ป ส การปฏ บ ต อย าง ม ค ณภาพ ประกอบด วย ผ แทนคร ผ แทน ผ ปกครอง ผ แทนช มชน และผ แทนน กเร ยน - คาส งการแต งต ง คณะกรรมการภาค 4 ฝ าย เร ยนฟร 15 ป 4. ว ทยาล ยฯ สารวจความพ งพอใจของสถาน ประกอบการท ม ต อว ทยาล ยฯ 5. ว ทยาล ยฯ ได ให ความร วมม อเข าร วมก จกรรม ก บช มชน - กาหนดให ช มชนเข ามาม ส วนร วมเป น คณะกรรมการบร หารสถานศ กษา - ผลการสารวจความพ งพอใจอย ในระด บส งส ด - ช มชนได ให การยอมร บด วยความศร ทธาอย าง จร งใจ - รายงานการประช ม คณะกรรมการภาค 4 ฝ าย เร ยนฟร 15 ป - รายงานผลโครงการสารวจ ความพ งพอใจของสถาน ประกอบการ - หน งส อขอบค ณ

10 5.1 ค ณล กษณะของผ บร หาร ผ บร หารม ความเป น ประชาธ ปไตยและย ดหล กการบร หาร แบบม ส วนร วม ผ บร หารร บฟ งความค ดเห นของ ผ ปฏ บ ต งานและผ เก ยวข องท กฝ าย ซ งรวมถ ง ผ ปกครอง ช มชนให ความสาค ญก บข อค ดเห น เหล าน น ม การกาหนดนโยบายและข นตอนการ ปฏ บ ต งานการปร บปร งและพ ฒนางานท เป น ระบบ คงเส นคงวา ม งผลประโยชน ท น กศ กษา เป นสาค ญ สามารถประสานส มพ นธ ได ด ก บคร ในสถานศ กษา ผ ปกครอง คณะกรรมการ สถานศ กษาและองค กรต าง ๆ ในช มชน 1. ว ทยาล ยฯ ได กาหนดให ม การประช มคร ผ ปกครอง เพ อร บฟ งความค ดเห นและข อเสนอแนะ มาปร บปร ง - องค กรต าง ๆ ในช มชนเข ามาม ส วนร วม กาหนดว ส ยท ศน ย ทธศาสตร โครงการ ก จกรรมต าง ๆ ในการพ ฒนาสถานศ กษา - แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ รายงานการประช ม ผ ปกครองน กเร ยน น กศ กษา

11 5.1 ค ณล กษณะของผ บร หาร ผ บร หารม ความเป น ประชาธ ปไตยและย ดหล กการบร หาร แบบม ส วนร วม - สถานศ กษาแต งต งคณะกรรมการ ภาค 4 ฝ าย เพ อดาเน นงานอย างบร ส ทธ ย ต ธรรม - รายงานการประช ม คณะกรรมการภาค 4 ฝ าย

12 5.1 ค ณล กษณะของผ บร หาร ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม เป นแบบอย างท ด เป นท ยอมร บของผ ท เก ยวข องท งในและ นอกสถานศ กษา ผ บร หารประพฤต ตนอย ในกรอบ ศ ลธรรม ปฏ บ ต ตนตามหล กธรรมทางศาสนาท ตนน บถ อเป นแบบอย างท ด ม ค ณธรรมบาง ประการเด นช ด จนได ร บการยกย องจากกล ม บ คลากรในสถานศ กษา ผ ปกครอง และช มชน หร อองค การต าง ๆ ท เก ยวข อง 1. ผ บร หารสถานศ กษา ประพฤต ตนเป น แบบอย างท ด เป นท ประจ กษ ต อสาธารณชนท งในและ นอกสถานศ กษา - ร ป การต างกาย - ร ปการทาก จกรรมต าง ๆ - การร วมก จกรรมหน าเสาธง - การร วมเด นเท ดพระเก ยรต - การร วมก จกรรมว นสาค ญ ทางพระพ ทธศาสนา

13 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม เป นแบบอย างท ด เป นท ยอมร บของผ ท เก ยวข องท งในและนอกสถานศ กษา คณะผ บร หาร คร เจ าหน าท และน กศ กษา ร วม ก จกรรมแห เท ยนพรรษา เน องในว นเข าพรรษา คณะผ บร หาร คร เจ าหน าท ร วมก จกรรมเด น เท ดพระเก ยรต 12 ส งหา มหาราช น คณะผ บร หาร และคร ร วมพ ธ วางพวงมาลา ในว นป ย มหาราช

14 5.2 ค ณล กษณะของคร คร ม ความร ความเข าใจ เก ยวก บโครงสร างหล กส ตรจ ตว ทยา และพ ฒนาการของน กศ กษา สามารถนามาใช ในการส งเสร มและ พ ฒนาน กศ กษาเป นรายบ คคล 1. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาคร ข บเคล อนหล กส ตรฐานสมรรถนะอาช พ การจ ดทา แผนการจ ดการบ รณาการตามหล กปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยง คร ร อยละ.100 ม ความร ความเข าใจ เก ยวก บโครงสร างหล กส ตรจ ตว ทยา และ พ ฒนาการของน กศ กษา สามารถนามาใช ใน การส งเสร มและพ ฒนาน กศ กษาเป นรายบ คคล - คร ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการเข ยน แผนการจ ดการเร ยนร จานวนร อยละ รายงานผล การ ดาเน นการอบรมเช ง ปฏ บ ต การเข ยนแผนการ จ ดการเร ยนร - สร ปผลการจ ดประช มเช ง ปฏ บ ต การการจ ดทาแผนฯ - ใบลงช อการเข าร วมอบรม การเข ยนแผนฯ

15 5.2 ค ณล กษณะของคร คร ม ความร ความเข าใจ เก ยวก บโครงสร างหล กส ตรจ ตว ทยา และพ ฒนาการของน กศ กษา สามารถนามาใช ในการส งเสร มและ พ ฒนาน กศ กษาเป นรายบ คคล 2. โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเสร มสร าง ท กษะการด แลช วยเหล อน กเร ยน น กศ กษา - คร ม ความร ความเข าใจ และท กษะการจ ด ก จกรรมช วยเหล อน กเร ยน น กศ กษา จานวน ร อยละ รายงานผลการดาเน นงาน ตามโครงการอบรมเช ง ปฏ บ ต การช วยเหล อน กเร ยน น กศ กษา - ใบสร ปการเข าอบรมการจ ด ก จกรรมช วยเหล อน กเร ยน น กศ กษา - คร นาความร และท กษะในการอบรมมาจ ด ก จกรรมโฮมร มเพ อแก ป ญหาให ผ เร ยน ทาให ผ เร ยนสามารถปร บเปล ยนพฤต กรรมได ตาม ค ณล กษณะท พ งประสงค - รายงานผลก จกรรมโฮมร ม น กเร ยน น กศ กษา

16 5.2 ค ณล กษณะของคร คร ม ท กษะในการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอน ตาม ความสามารถของน กศ กษา และม ปฏ ส มพ นธ ท ด ต อน กศ กษาและ ผ เก ยวข อง 1. คร จ ดทาแผนการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะ อาช พ แบบบ รณาการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง คร ร อยละ 100 ม ท กษะในการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนตามความสามารถ ของน กศ กษา และม ปฏ ส มพ นธ ท ด ต อน กศ กษา และผ ท เก ยวข อง - คร ผ สอนส งแผนการเร ยนร จานวนร อยละ 100 ใบสร ปการส งแผนการเร ยนร

17 5.2 ค ณล กษณะของคร คร ม งม นในการ ปฏ บ ต งานและความร บผ ดชอบใน หน าท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ตลอดจนเป นแบบอย างท ด คร ร อยละ 100 คร ม งม นในการ ปฏ บ ต งานและความร บผ ดชอบในหน าท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ตลอดจนเป นแบบอย างท ด 1. คร จ ดทาสม ดบ นท กผลงานและค ณงาม ความด และแฟ มรายงานผลการปฏ บ ต งาน - คร จานวนร อยละ 100 ปฏ บ ต งานและ ความร บผ ดชอบในหน าท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ตลอดจนเป นแบบอย างท ด - คร ปฏ บ ต หน าท ประพฤต ตนด ม ผลงาน ด เด น และเป นแบบอย างท ด จนได ร บรางว ล หน งแสนคร ด ประจาป ใบสร ปการส งสม ด บ นท กความด - หน งส อแจ งรายช อจาก หน วยศ กษาน เทศก

18 คร ปฏ บ ต หน าท ประพฤต ตนด ม ผลงานด เด น และเป นแบบอย างท ด จนได ร บรางว ล หน งแสนคร ด ประจาป 2554 ผ บร หารและข าราชการคร ได ร บรางว ลหน งแสนคร ด ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร

19 คร ปฏ บ ต หน าท ประพฤต ตนด ม ผลงานด เด น และเป นแบบอย างท ด จนได ร บรางว ล หน งแสนคร ด ประจาป 2554 ผ บร หารและข าราชการคร ได ร บรางว ลหน งแสนคร ด ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร นายส ทธ พงศ ว ฒ ไทย รองผ อานวยการว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร นายเดชา กาฬจ นโท นายส ธรรม อเนกส ภพล คร ว ทยฐานะชานาญการ คร ว ทยฐานะชานาญการ

20 5.2 ค ณล กษณะของคร คร ม ท กษะทางว ชาช พ ท กษะ การว จ ยและม การพ ฒนา ตนเองสม าเสมอ 1. คร ได พ ฒนาตนเองด านว ชาช พ คร ร อยละ 100 ม ท กษะทางว ชาช พ ท กษะ การว จ ยและม การพ ฒนาตนเอง สม าเสมอ - ทาให ผ านการประเม นท กษะทางว ชาช พ ม ใบประกอบว ชาช พท กคน จานวนร อยละ แบบสร ปการขอม ใบ ประกอบว ชาช พ ตนเอง 2. คร เข าร บการอบรมเพ อเพ มศ กยภาพของ - คร จานวนร อยละ 100 ได ผ านการอบรม พ ฒนาตามหน าท ความร บผ ดชอบท งภายในและ ภายนอกสถานศ กษา - หล กฐานการอบรมพ ฒนา ของบ คลากร

21 5.3 ค ณล กษณะของบ คลากรฝ าย สน บสน น บ คลากรฝ ายสน บสน น เข าใจบทบาทหน าท และปฏ บ ต หน าท ด วยความร บผ ดชอบ บ คลากรฝ ายสน บสน นร อยละ 100 เข าใจบทบาทหน าท และปฏ บ ต งานด วยความ ร บผ ดชอบ 1. บ คลากรฝ ายสน บสน นของว ทยาล ยฯ ม จานวน 30 คน ประกอบด วยล กจ างประจา จานวน 6 คน ล กจ างช วคราว 24 คน ปฏ บ ต งานตามสาย การบร หารงาน 4 ฝ าย ค อ ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ฝ ายพ ฒนาก จการ น กเร ยน น กศ กษา ฝ ายว ชาการ เข าร บการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานรายบ คคล - บ คลากรสายสน บสน น จานวนร อยละ 100 เข าใจบทบาทหน าท และปฏ บ ต งานด วยความ ร บผ ดชอบ - แบบสร ปการประเม นผล การปฏ บ ต งานของล กจ าง ช วคราว

22 บ คลากรสายสน บสน น จานวนร อยละ 100 เข าใจบทบาทหน าท และปฏ บ ต งานด วยความร บผ ดชอบ ว ทยาล ยม การประเม นผลการปฏ บ ต งานของคร จ างสอน เจ าหน าท ธ รการ คนงาน และยาม เป นประจาท กป ป ละ 2 คร ง

23 5.3 ค ณล กษณะของบ คลากรฝ าย สน บสน น บ คลากรฝ ายสน บสน นม มน ษย ส มพ นธ ท ด และให ความ ร วมม อก บสถานศ กษา 1. ว ทยาล ยฯ จ ดก จกรรมเน องในว นมหามงคล เฉล มพระชนมพรรษา บ คลากรฝ ายสน บสน นร อยละ 100 ม มน ษย ส มพ นธ ท ด และให ความร วมม อก บสถานศ กษา - บ คลากรสายสน บสน น จานวนร อยละ 100 เข าร วมก จกรรม ทาบ ญต กบาตร ถวายราชสด ด เฉล มพระเก ยรต ถวายเคร องราชส กการะ จ นเท ยน ช ยถวายพระพร - รายงานผลการเข าร วม ก จกรรมว นแม แห งชาต 2. ว ทยาล ยฯ จ ดงานม ฑ ตาจ ตแด ผ เกษ ยณอาย ราชการ - บ คลากรสายสน บสน น จานวนร อยละ 100 เข าร วมก จกรรมแสดงม ฑ ตาจ ต - รายงานผลการเข าร วมงาน ม ฑ ตาจ ต

24 บ คลากรฝ ายสน บสน นร อยละ 100 ม มน ษย ส มพ นธ ท ด และให ความร วมม อก บสถานศ กษา ก จกรรมว นไหว คร ซ งจ ดข นเป นประจาท กป คณะคร เจ าหน าท ร วมเด นเท ดพระเก ยรต ร วมงานม ฑ จ ต นายดอกธ ป พ ทธมงคล

25 5.3 ค ณล กษณะของบ คลากรฝ าย สน บสน น บ คลากรฝ ายสน บสน น ตระหน กในการเป นแบบอย างท ด 1. ว ฒนธรรมการแต งกายของบ คลากรสาย สน บสน น ถ กต องตามท ว ทยาล ยฯ กาหนด บ คลากรฝ ายสน บสน นร อยละ 100 ตระหน กในการเป นแบบอย างท ด - บ คลากรสายสน บสน น จานวนร อยละ 100 ตระหน กในการเป นแบบอย างท ด - หน งส อเว ยนเช ญชวนการ แต งกายด วยผ าบาต ก และ การแต งกายของคร จ างสอน เจ าหน าท 2. การลงเวลาปฏ บ ต งานของบ คลากรสาย สน บสน นเป นไปตามระเบ ยบ - บ คลากรสายสน บสน น จานวนร อยละ 100 มาปฏ บ ต งานและเล กปฏ บ ต ตรงตามเวลาท กาหนด - บ ญช การลงเวลาปฏ บ ต งาน

26 บ คลากรฝ ายสน บสน นร อยละ 100 ตระหน กในการเป นแบบอย างท ด การแต งกายประจาว นจ นทร ท กส ปดาห ของเจ าหน าท การแต งกายประจาว นพฤห สบด ท กส ปดาห

27 5.3 ค ณล กษณะของบ คลากรฝ าย สน บสน น บ คลากรฝ ายสน บสน นม ความร ความเข าใจแนวทางการจ ด การศ กษา บ คลากรสายสน บสน น จานวนร อยละ 100 ม ความร ความเข าใจแนวทางการจ ด การศ กษา 1. ว ทยาล ยฯ จ ดประช มช แจงเก ยวก บนโยบาย และแนวทางการปฏ บ ต งานในสถานศ กษา 2. ว ทยาล ยฯ จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนา ระบบประก นค ณภาพภายใน - บ คลากรฝ ายสน บสน น จานวนร อยละ 100 ม ความร ความเข าใจแนวทางการจ ดการศ กษา ของว ทยาล ยฯ - บ คลากรสายสน บสน น จานวนร อยละ 100 นาความร ท ได ร บไปใช ในการสน บสน นการ ปฏ บ ต งานการประก นค ณภาพภายในว ทยาล ยฯ - สร ปจานวนผ เข าร วม ประช ม - สร ปจานวนผ เข าร วมอบรม

28 5.4 การบร หารงานและการพ ฒนา บ คลากร โครงสร างการบร หารงาน การกาหนดค ณสมบ ต และบทบาท หน าท ของบ คลากรไว ช ดเจน ม การจ ดทาโครงสร างการบร หารงาน ระบ กล ม/ฝ าย/งานช ดเจน สายการบร หารงาน เหมาะสม กาหนดค ณสมบ ต และบทบาทหน าท ของบ คลากร ได ช ดเจนถ งรายบ คคล ม ค ม อ นโยบาย ค ม อการบร หารหร อค ม อดาเน นการ ย ดเป นมาตรฐาน 1. ว ทยาล ยฯ จ ดทาคาส งมอบหมายหน าท ประจาป - ม แผนภ ม การบร หารสถานศ กษา - ม ระเบ ยบสาน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา - ม บทบาทหน าท ของแต ละฝ าย เพ อใช ดาเน นงานเป นมาตรฐาน - คาส งมอบหมายหน าท ประจาป

29 5.4 การบร หารงานและการพ ฒนา บ คลากร โครงสร างการบร หารงาน การกาหนดค ณสมบ ต และบทบาท หน าท ของบ คลากรไว ช ดเจน 2. ว ทยาล ยฯ ม ค ม อการบร หารงานบ คลากร - ม กฎหมายและระเบ ยบใช สาหร บการบร หาร ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา - ม ค ม อการบร หารงาน บ คลากร

30 โครงสร างการบร หารงานการกาหนดค ณสมบ ต และบทบาทหน าท ของบ คลากรไว ช ดเจน

31 5.4 การบร หารงานและการพ ฒนา บ คลากร การจ ดระบบน เทศ ต ดตาม ประเม นผล และพ ฒนางาน ดาเน นไปอย างสม าเสมอ ม แผนการน เทศภายใน และแผนการ กาก บต ดตามงานท วางระบบได ด กาหนด ผ ร บผ ดชอบช วงระยะเวลาช ดเจน ดาเน นงาน ได ตามแผนและบรรล เป าหมาย ม การจ ดทา รายงาน และขยายผลให ผ เก ยวข องทราบ 1. ว ทยาล ยฯ จ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป - ว ทยาล ยฯ สามารถต ดตามผลการดาเน นงาน และงบประมาณเพ อนามาเป นข อม ลมาใช ใน การปร บแผนการปฏ บ ต งานประจาป อย าง สม าเสมอ - แผนปฏ บ ต การประจาป

32 5.4 การบร หารงานและการพ ฒนา บ คลากร การจ ดระบบน เทศ ต ดตาม ประเม นผล และพ ฒนางาน ดาเน นไปอย างสม าเสมอ 2. ว ทยาล ยฯ ใช ค ม อการน เทศต ดตามและ ประเม นผลการดาเน นงานของสถานศ กษา (เช ง ประจ กษ ) - ว ทยาล ยฯ ได ปฏ บ ต งานและรายงานผลตาม เวลาท กาหนด อย ในระด บ 5 ตรงตาม เป าหมายท กาหนดของสาน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษา - รายงานสร ปผลการ ดาเน นงานของสถานศ กษา โดยใช โปรแกรมการควบค ม ผลงานเช งประจ กษ

33 5.4 การบร หารงานและการพ ฒนา บ คลากร การเสร มสร างขว ญและ กาล งใจให แก บ คลากรท กฝ ายอย าง เหมาะสม ม ระบบการสร างขว ญกาล งใจ / การ พ จารณาความด ความชอบท เป นธรรมแก ท ก ฝ าย ม ข อตกลง / กต กาช ดเจนเหมาะสม ดาเน นการตามข อตกลงท กฝ ายได ร บท วถ งและ เก ดความพ งพอใจ 1. ว ทยาล ยฯ จ ดทาและเผยแพร หล กเกณฑ และ ว ธ การพ จารณาความด ความชอบแก ข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษาด วยความย ต ธรรมและโปร งใส - ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ได ร บการประเม นเล อนข นเง นเด อนและค าจ าง ตามหล กเกณฑ 2 ข น หร อ 1.5 ข น - เกณฑ การประเม น - คาส งเล อนข นเง นเด อน

34 5.4 การบร หารงานและการพ ฒนา บ คลากร การเสร มสร างขว ญและ กาล งใจให แก บ คลากรท กฝ ายอย าง เหมาะสม 2. ว ทยาล ยฯ ได จ ดสรรเง นรางว ลประจาป ให ก บ ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาด วยความ ย ต ธรรมและได จ ดสรรเง นค าครองช พ จานวน 500 บาท ต อคน / เด อน ให ก บล กจ างท กคนอย างเป น ธรรมและท วถ ง - บ คลากรม ขว ญและเก ดความพ งพอใจร วมม อ ปฏ บ ต งานส งผลให สถานศ กษาผ านการประเม น ประก นค ณภาพการศ กษาและได ร บเก ยรต บ ตร สถานศ กษาพอเพ ยง - รายงานการประเม นตนเอง - เก ยรต บ ตรสถานศ กษา พอเพ ยง - หล กฐานการจ ายเง นรางว ล และเง นค าครองช พของ ล กจ าง

35 5.4 การบร หารงานและการพ ฒนา บ คลากร การพ ฒนาบ คลากร ดาเน นอย างเป นระบบ ต อเน องและ ท วถ ง ม การวางแผนพ ฒนาบ คลากรร วมก นจากกล ม / ฝ ายท เก ยวข อง กาหนดเป นแผนระยะยาว สอดคล องก บความต องการจาเป นตามว ส ยท ศน และเป าหมาย ดาเน นการได ตามเป าหมาย บ คลากร ได ร บการฝ กอบรมส มมนาเฉล ยคนละ ไม น อยกว า 5 คร ง/ป - รายงานการประเม นตนเอง - เก ยรต บ ตรสถานศ กษา พอเพ ยง - หล กฐานการจ ายเง นรางว ล และเง นค าครองช พของ ล กจ าง 1. ว ทยาล ยฯ จ ดทาแผนย ทธศาสตร แผนพ ฒนา บ คลากร ส งเสร ม สน บสน นให บ คลากรเข าร บการ อบรมและพ ฒนาด านว ชาช พท งภายในและภายนอก สถานศ กษา - บ คลากรเข าร บการอบรมเพ อพ ฒนาศ กยภาพ ตามความต องการ ไม น อยกว า 20 ช วโมง/ คน/ป ค ดเฉล ยคนละไม น อยกว า 5 คร ง/ป - แผนย ทธศาสตร พ ฒนา สถานศ กษาป ของว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร - เอกสารการอบรมพ ฒนา บ คลากร

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษา คำนำ แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล

More information

ร าง แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พดอกคาใต ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2560

ร าง แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พดอกคาใต ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2560 1 ร าง แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พดอกคาใต ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2560 ว ทยาล ยการอาช พดอกคาใต สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 2 บทท 1 ภาพรวมของสถานศ กษา (School Profile) 1. ข อม

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ 41 4.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา สาหร บสถานศ กษาซ งจ ดการศ กษาเป นภาค ในส วนการศ กษาท สองและส วนการศ กษาท ส (ระด บต ากว าปร ญญาตร ) พ.ศ.๒๕๕๕ จ ดทาโดย กองประก นค ณภาพการศ กษา กรมย ทธศ กษาทหารเร อ คานา พระราชบ

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา

แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา แผนนโยบาย ในการประก นค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว มลพณ ชยการ ศร ย าน เอกสารประกอบต วบ งช ท 12 การสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ สารบ ญ หน า คานา ก แนวความค ดและหล กการ 1 นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาโรงเร

More information

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ 43 โครงการท 1 แบบเสนอโครงการประจ าป งบประมาณ 2558 1. ช อโครงการ ส งเสร มการร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 2.1 เพ อสนองจ ดเน น สพป.ป ตตาน เขต 2 ข อ 5 ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพในการแสดง ความสามารถ และการแข

More information

แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ยแม ฮ องสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ

แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ยแม ฮ องสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา

แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน คานา แผนดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

More information

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา รายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานของส

More information

ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ

ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ 91 มาตรฐานท ๘ ด านการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ต วบ งช ท 8.1 ระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการการบร หารจ ดการการฝ กอบรมว ชาช พระยะส น ว ทยาล ยฯ ส งเสร มการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นของสถานศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

รายงานผลการประเม นตนเอง

รายงานผลการประเม นตนเอง รายงานผลการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยการอาช พอ นทร บ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 คานา รายงานการประเม นตนเอง ( Self Assessment Report

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

เอกสารแนบ 1 เอกสารผลงาน

เอกสารแนบ 1 เอกสารผลงาน เอกสารแนบ 1 เอกสารผลงาน ประกอบการค ดเล อกข าราชการพลเร อนสาม ญเข าร บการประเม นบ คคล เพ อเล อนข นแต งต งให ดารงตาแหน งสาหร บผ ปฏ บ ต งานท ม ประสบการณ ประเภทว ชาการ ระด บชานาญการพ เศษ กรมการพ ฒนาช มชน จ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ

More information

บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน

บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน 10 ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา องค ประกอบท 1 นโยบาย (ต วช ว ดท 1 4) บทท 2 รายงานผลการดาเน นงาน โรงเร ยนว ดเสด จได น าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาบ รณา 1.แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ การเป นนโยบายของโรงเร

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information