คานา คณะกรรมการฝ ายประเม นผล พฤษภาคม 2554

Size: px
Start display at page:

Download "คานา คณะกรรมการฝ ายประเม นผล พฤษภาคม 2554"

Transcription

1

2 คานา ตามท มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ได จ ดการส มมนาอาจารย ประจาป 2554 เม อว นท 22 เมษายน 2554 ณ ห องประช มส ธรรม อาร ก ล อาคารสารน เทศ 50 ป มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร คณะอน กรรมการ ฝ ายสารสนเทศและประเม นผลการจ ดงานได ดาเน นการจ ดการทาแบบสอบถาม และเก บรวบรวมข อม ลจาก แบบสอบถาม เพ อว เคราะห ประเม นผล และจ ดท ารายงาน เพ อใช เป นข อม ลแก มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการใช ข อม ลเพ อปร บปร งการทางานในการจ ดส มมนาอาจารย ในป ต อไป คณะกรรมการฝ ายประเม นผล พฤษภาคม 2554

3 สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร 3 บทท บทนา 5 บทท 2 ว ธ ดาเน นการ 6 บทท 3 สร ปผลการประเม นและข อเสนอแนะ 8 สร ปความค ดเห นและข อเสนอแนะ 24 ภาคผนวก ต วอย างแบบสอบถาม 32 หน า สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

4 บทสร ปสาหร บผ บร หาร ตามท มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ได จ ดการส มมนาอาจารย ประจ าป 2554 เร อง การเตร ยมการ อ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ณ ห องประช มส ธรรมอาร ก ล อาคารสารน เทศ 50 ป มหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร ว ทยาเขตบางเขน เม อว นท 22 เมษายน 2554 คณะทางานได จ ดท าแบบสอบถาม เพ อส ารวจ ความค ดเห นของอาจารย เก ยวก บการจ ดงาน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นและ ข อเสนอแนะของอาจารย ท เข าร วมส มมนาและอาจารย ท ร บฟ งจากการถ ายทอดสด เก ยวก บการจ ด งานและความค ดเห นในด านต างๆ ม อาจารย เข าร วมการส มมนา จ านวน 763 คน นอกจากน ย งม อาจารย และบ คลากรท ร บฟ งการถ ายทอดสดออนไลน จานวน 322 คน ผลการประเม นความค ดเห น ม ด งน จานวนผ ท ตอบแบบสอบถามท งหมด 720 คน แบ งออกเป น ผ ท ตอบจากแบบสอบถามทางเอกสาร มากท ส ด เป นเพศหญ งมากท ส ด เป นพน กงานมหาว ทยาล ย ส วนใหญ ส งก ดว ทยาเขตบางเขน อาจารย ส งก ดว ทยาเขตบางเขนส งก ดคณะเศรษฐศาสตร มากท ส ด รองลงมาส งก ดคณะศ กษาศาสตร อาจารย ส งก ดว ทยาเขตก าแพงแสน ส งก ดคณะศ กษาศาสตร และพ ฒนศาสตร มากท ส ด รองลงมาส งก ด คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาจารย ส งก ดว ทยาเขตศร ราชาส งก ดคณะว ศวกรรมศาสตร รองลงมา ส งก ดคณะทร พยากรและส งแวดล อม อาจารย ส งก ดว ทยาเขตเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร ส งก ด คณะว ทยาศาสตร และว ศวกรรมศาสตร มากท ส ด รองลงมาส งก ดคณะศ ลปศาสตร และว ทยาการจ ดการ อาจารย ส งก ดว ทยาเขตส พรรณบ ร ส งก ดคณะเศรษฐศาสตร คณะมน ษยศาสตร และ คณะสถาป ตยกรรม ศาสตร มากท ส ด ภาพรวมความคาดหว งท จะได ร บประโยชน จากการร บฟ งการส มมนาฯ อย ในระด บมากท ส ด ม ความ พ งพอใจเร องนโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ม ความคาดหว งเฉล ยอย ในระด บ มาก การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม ความคาดหว งเฉล ยอย ใน ระด บมากท ส ด ในภาพรวมความพ งพอใจในภาพรวมม คะแนนความพ งพอใจเฉล ยอย ในระด บมาก ประเด นด าน ความร ท ได ร บจากการบรรยายในภาพรวม ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ยอย ในระด บมาก ม ความพ งพอใจ การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ยอย ในระด บมากท ส ด รองลงมาเป นนโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของ มก. ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ยอย ใน ระด บมาก ประเด นด านการนาความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการท างานในภาพรวมม คะแนนความพ งพอใจ เฉล ยอย ในระด บมาก ห วข อการบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ยอย ในระด บมาก ม ความพ งพอใจประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย อย ในระด บมากท ส ด ในภาพรวมม ความพ งพอใจต อการจ ดประช มส มมนา อาจารย มก. ประจาป 2554 อย ในระด บมาก ความต องการให ม การจ ดโครงการประช มส มมนาฯ ม ความต องการมากท ส ด โดยแบ งออกเป น 8 ด าน ค อด านการเร ยนการสอน เช น ห วข อเก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการเข าส ประชาคม อาเซ ยน เสวนากรอบอาเซ ยนก บ Action plan ของ มก. ท ท าให บ ณฑ ตแข งข นได ย ทธศาสตร การส งเสร ม สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

5 ความเช ยวชาญด านภาษาอ งกฤษของน ส ต เป นต น ด านนโยบายของมหาว ทยาล ย เช น การเตร ยมต วเพ อ การเป นผ นา การศ กษาในการผล ตบ ณฑ ตส อาเซ ยน กลย ทธ ท จะท าให มก. พ ฒนาเป นมหาว ทยาล ยภ ม ภาค เป นต น ด านธรรมะและค ณธรรม เช น จร ยธรรม ศ ลธรรม ของอาจารย ค ณธรรมของอาจารย ธรรมาภ บาล ของการบร หารงานในมหาว ทยาล ย เป นต น ด านพ ฒนาบ คลากร เช น แนวทางการพ ฒนาบ คลากรของ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เพ อเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน การพ ฒนาบ คลากรทาง การศ กษาส โลกเทคโนโลย ใหม ความสอดคล องของค าครองช พของบ คลากรทางการศ กษาก บภาวะงานท ได ร บ เป นต น ด านสว สด การ เช น การส งเสร มส ขภาพกายและจ ต ให พร อมต อการปฏ บ ต งานในสภาพส งคม สว สด การและประโยชน ของบ คลากรในการท างาน กองการเจ าหน าท เป นต น ด านงานว จ ย เช น มหาว ทยาล ยว จ ยต อความต องการของประชาชนภายในประเทศและประชาคมอาเซ ยน มหาว ทยาล ยว จ ยม ผลด อย างไรต อมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เป นต น ด านความก าวหน าของบ คลากร เช น นโยบายเก ยวก บ อ ตรากาล ง บ คลากร จะเพ ม-ลด อย างไร การส งเสร มหร อจ ดคอร สอบรมเก ยวก บการใช ภาษาอ งกฤษส าหร บ อาจารย เป นต น ด านอ นๆ เช น ควรเป นห วข อประเด นร อนในสถานการณ ป จจ บ นท ม การเปล ยนแปลง เร อง การพ ฒนาตามรอยพระราชดาร ดร.ส เมธ ต นต เวชก ล เป นต น ข อเสนอแนะจากการเข าร วมส มมนาฯ แบ งออกเป น 6 ด าน ค อ ด านเวลา เช น ควรตรงต อเวลา ควร จ ดการประช มส มมนาให มากกว าน เป นต น ด านการจ ดการ เช น ควรท าซองใส เอกสาร/แฟ ม/ถ ง/กระเป าผ า แจกด วย (ท กป ) เพ อเป นส ญล กษณ ของการประช ม มก.ประจ าป ('54) ของคณาจารย (และเป น KPI ว า อาจารย ผ น นได มาประช มส มมนาด วย) ควรจ ดส มมนาให ไม ตรงก บก จกรรมขององค กรในมหาว ทยาล ย เป นต น ด านสารสนเทศ เช น อยากให เป นการส อสาร 2 ทาง (ถาม-ตอบ) มากข น ม การแลกเปล ยนความค ดเห นใน ประเด นสาค ญ อาศ ยรายการว ทย /โทรท ศน ภายในเคร อข ายของ มก. อย างน อยเด อนละ คร ง ท อธ การบด / ผ บร หารมหาว ทยาล ย เพ อส อสารก บประชาคม มก. เป นต น ด านว ทยากร เช น การพ จารณาในการเช ญ ว ทยากรจากภายนอกมาพ ดในงานส มมนา การบรรยายให อาจารย ฟ ง ช วโมง ควรม ข อม ลเหมาะสม เพ ม ความร มากกว าข อม ลเด ม ๆ ท ไม ม อะไรใหม เป นต น ด านสถานท เช น ควรจ ดสถานท ท ม ท น งสบายกว าน อาจจะเป นโรงแรมหร ออ น ๆ เพราะเก าอ ห องประช มน งไม ค อยสะดวก อากาศในห องค อนข างร อน แอร ไม ค อย เย น เป นต น ด านอ น ๆ เช น อยากให ผ บร หารเช น คณบด รองคณบด หร อผ ท เป นห วหน าหน วยต าง ๆ ของ คณะเข าร วมส มมนาด วย เพ อให ได ร บฟ งและจะได น าไปพ ฒนาการเร ยนการสอนให เป นในแนวทางเด ยวก น ข อตกลงท เก ดข นควรน าไปกล นกรองและน าไปกระท าจร ง ๆ โดยด วนโดยอาจจะท าควบค ก นไปได หร อจ ด ตามลาด บความสาค ญเร งด วน เป นต น สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

6 บทท บทนา. ความเป นมา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ได จ ดการส มมนาอาจารย ในส งก ดมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เป นประจ า ท กป ส าหร บการจ ดส มมนาอาจารย ประจ าป พ ทธศ กราช 2554 เร อง การเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ในว นศ กร ท 22 เมษายน 2554 น น มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ได มอบหมาย ให คณะอน กรรมการฝ ายสารสนเทศและประเม นผลการจ ดงาน เป นผ จ ดท าแบบประเม นผลและ สร ปรายงานผลการดาเน นงาน เพ อประมวลความค ดเห น ข อเสนอแนะ ตลอดจนสะท อนให ภาพทางบวก และข อบกพร องเพ อประโยชน ต อการจ ดการส มมนาอาจารย ด งกล าวในคราวต อไป.2 ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นและข อเสนอแนะของอาจารย ท เข าร วมส มมนาและอาจารย ท ร บฟ ง จากการถ ายทอดสด เก ยวก บการจ ดงานและความค ดเห นในด านต าง ๆ สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

7 บทท 2 ว ธ ดาเน นการ การประเม นผลงานส มมนาอาจารย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ประจาป พ ทธศ กราช 2554 ม จ ดม งหมายเพ อนาข อม ลมาใช เป นแนวทางในการปร บปร งการดาเน นงานของการส มมนาในต อไป 2. จานวนอาจารย จานวนอาจารย ส งก ดมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 3,278 คน เข าร วมฟ งส มมนา จานวน 763 คน และร บฟ งทางออนไลน จานวน 322 คน โดยม รายละเอ ยดด งน ส งก ดว ทยาเขต ท งหมด(คน) เข าร วมส มมนา ร วมส มมนา ทางออนไลน บางเขน 2, กาแพงแสน ศร ราชา เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร ส พรรณบ ร อ นๆ - 64 รวมท งส น 3, จานวนอาจารย ท ตอบแบบสอบถาม อาจารย ท เข าร วมส มมนาตอบแบบสอบถาม แบ งออกเป น ตอบทางเอกสาร จานวน 72 คน และ ตอบทางออนไลน จานวน 8 คน ส งก ดว ทยาเขต ตอบทางเอกสาร (คน) ตอบทางออนไลน (คน) บางเขน กาแพงแสน 50 เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร 68 0 ศร ราชา 6 0 ส พรรณบ ร 3 0 รวมท งส น 7 8 หมายเหต /* ไม ตอบแบบสอบถาม 9 คน สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

8 2.3 เคร องม อท ใช ในการประเม น ในการประเม นคร งน ใช เคร องม อท เป นแบบสอบถาม จ านวน ฉบ บ โดยถามความค ดเห นความ คาดหว งท จะได ร บประโยชน จากการร บฟ งการบรรยาย ความพ งพอใจท ม ต อการจ ดโครงการประช มส มมนา อาจารย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ประจาป 2554 ความต องการให ม การจ ดโครงการประช มส มมนาอาจารย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในคร งต อไป และข อเสนอแนะ 2.4 การเก บรวบรวมข อม ล การเก บรวบรวมข อม ลเป นการเก บรวบรวมแบบสอบถามแบบเอกสารท ได ร บหล งการส มมนา และ แบบสอบถามทางออนไลน จากผ ท เข าร วมงานส มมนา 2.5 ว ธ ว เคราะห ข อม ล ว เคราะห ข อม ลจากแบบสอบถามโดยใช ในร ปแบบการแจกแจงความถ และค าเฉล ย 2.6 เกณฑ การแปลผล คะแนนความค ดเห นเฉล ย = น อยท ส ด = น อย = ปานกลาง = มาก = มากท ส ด สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

9 บทท 3 สร ปผลการประเม นและข อเสนอแนะ ผลการประเม นในคร งน เคร องม อท ใช ค อแบบสอบถาม แบ งความค ดเห นออกเป น 3 ส วน ด งน ค อ. ความคาดหว งท จะได ร บประโยชน จากการร บฟ งการบรรยาย 2. ความพ งพอใจท ม ต อการจ ดโครงการประช มส มมนาฯ 3. ความต องการให ม การจ ดโครงการประช มส มมนาฯ ในคร งต อไป 3. ผลการประเม นความค ดเห น ตารางท จานวนและร อยละของข อม ลท วไป. ประเภทของการตอบแบบสอบถาม - ตอบทางเอกสาร - ตอบทาง Online 2. เพศ - หญ ง - ชาย 3. ประเภท - พน กงานมหาว ทยาล ย - ข าราชการ - พน กงานเง นรายได - ล กจ างช วคราว 4. ว ทยาเขต - บางเขน - กาแพงแสน - เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร - ศร ราชา - ส พรรณบ ร หมายเหต */ ไม ตอบคาถาม (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) รายการ จานวน ร อยละ รวม รวม รวม รวม */9 */0 */9 สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

10 จานวนผ ท ตอบแบบสอบถามท งหมดเป น 720 คน แบ งออกเป น ผ ท ตอบจากแบบสอบถามทาง เอกสารมากท ส ดจานวน 72 คน ค ดเป นร อยละ 98.9 เป นเพศหญ งมากท ส ด จานวน 399 คน ค ดเป นร อยละ 56. พน กงานมหาว ทยาล ย จานวน 350 คน ค ดเป นร อยละ 49.3 ส งก ดว ทยาเขตบางเขน มากท ส ด จานวน 429 คน ค ดเป นร อยละ 60.3 ตารางท 2 แสดงจานวน และร อยละของหน วยงานจาแนกตามว ทยาเขต คณะ. เศรษฐศาสตร 68 (9.6) 2. เกษตร 57 (8.0) 3. ว ศวกรรมศาสตร 45 (6.3) ว ทยาเขต (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) เฉล มพระเก ยรต ส พรรณ รวม บางเขน กาแพงแสน ศร ราชา จ งหว ดสกลนคร จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ 24 (3.4) 8 (.) 5 (0.7) (0.) - (0.) (0.3) (0.) 06 (4.9) - 59 (8.3) - 47 (6.6) 4. อ ตสาหกรรมเกษตร 46 ( (6.5) 5. ว ทยาศาสตร 38 (5.4) 5 (0.7) (6.) 6. มน ษยศาสตร 40 (5.6) - - (0.) (0.) 42 (5.9) 7. ศ กษาศาสตร และพ ฒนาศาสตร (กาแพงแสน) - 3 (4.4) 2 (0.3) (0.) - 34 (4.8) 8. ศ กษาศาสตร 26 (3.7) 5 (0.7) (4.4) 9. ส ตวแพทย 2 (3.0) 9 (.3) (4.2) 0. เกษตร (กาแพงแสน) - 22 (3. (0.) 2 (0.3) - 25 (3.5). ประมง 22 (3.) (0.4) - 25 (3.5) 2. ศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร (กาแพงแสน) - 25 (3.5) (3.5) 3. ว ทยาศาสตร และว ศวกรรมศาสตร (เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร) (3.2) - 23 (3.2) 4. บร หารธ รก จ 9 (2.7) (0.) (0.) 2 (0.3) - 23 (3.2) 5. ว ศวกรรมศาสตร (ศร ราชา) (0.) - 20 (2.8) (3.0) 6. ทร พยากรและส งแวดล อม(ศร ราชา) (2.7) (0.) - 20 (2.8) สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

11 ตารางท 2 (ต อ) คณะ (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) ว ทยาเขต เฉล มพระเก ยรต บางเขน กาแพงแสน ศร ราชา จ งหว ดสกลนคร ส พรรณ รวม จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ 7. ส งคมศาสตร 3 (.8) (.8) 8. ศ ลปะศาสตร และว ทยาการจ ดการ (เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร) (.8) - 3 (4.9) 9. เทคน คการส ตวแพทย 2 (.7) (.7) 20. ว ศวกรรมศาสตร (กาแพงแสน) - 2 (.7) (.7) 2. ว ทยาการจ ดการ(ศร ราชา) (0.) - 8 (.) (0.) - 0 (.4) 22. สถาป ตยกรรมศาสตร 9 (.3) (0.) 0 (.4) 23. ว ทยาศาสตร การก ฬา(กาแพงแสน) - 8 (.) (0.) (.3) 24. วนศาสตร 8 (.) - - (0.) - 9 (.3) 25. ส ตวแพทย (กาแพงแสน) - 7 (.0) (.0) 26. ว ทยาล ยพาณ ชยนาว นานาชาต (ศร ราชา) (0.8) (0.8) 27. ทร พยากรธรรมชาต และอ ตสาหกรรม เกษตร(เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร) (0.7) - 5 (0.7) 28. เศรษฐศาสตร (ศร ราชา) (0.3) (0.3) 29. ว ทยาล ยส งแวดล อม 2 (0.3) (0.3) รวม 428 (60.3) 50 (2.) 68 (9.6) 6 (8.6) 3 (0.4) 70 (00.0) หมายเหต /* ไม ตอบแบบสอบถาม 0 คน ผ ตอบแบบสอบถามส งก ดว ทยาเขตบางเขนมากท ส ดจานวน 428 คน ค ดเป นร อยละ 60.3 ส งก ด คณะเศรษฐศาสตร มากท ส ด จานวน 68 คน ค ดเป นร อยละ 9.6 รองลงมาส งก ดคณะศ กษาศาสตร จานวน 59 คน ค ดเป นร อยละ 9.8 สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

12 ว ทยาเขตกาแพงแสน จานวน 50 คน ค ดเป นร อยละ 2. ส งก ดคณะศ กษาศาสตร และพ ฒน ศาสตร มากท ส ดจานวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 4.4 รองลงมาส งก ดคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร จานวน 25 คน ค ดเป นร อยละ 3.5 ว ทยาเขตศร ราชา จานวน 68 คน ค ดเป นร อยละ 9.6 ส งก ดคณะว ศวกรรมศาสตร มากท ส ดจานวน 20 คน ค ดเป นร อยละ 2.8 รองลงมาส งก ดคณะทร พยากรและส งแวดล อม จานวน 9 คน ค ดเป นร อยละ 2.7 ว ทยาเขตเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร ส งก ดคณะว ทยาศาสตร และว ศวกรรมศาสตร มากท ส ด จานวน 23 คน ค ดเป นร อยละ 3.2 รองลงมาส งก ดคณะศ ลปศาสตร และว ทยาการจ ดการ จานวน 3 คน ค ดเป นร อยละ.8 ว ทยาเขตส พรรณบ ร ส งก ดคณะเศรษฐศาสตร คณะมน ษยศาสตร และคณะสถาป ตยกรรมศาสตร จานวน คน ค ดเป นร อยละ 0. ตารางท 3 แสดงจานวน ร อยละ ค าเฉล ยของความคาดหว งท จะได ร บประโยชน จากการร บฟ งส มมนาฯ ห วข อการบรรยาย มากท ส ด {5}. นโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 23 (30.9) 2. การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส 28 ประชาคมอาเซ ยน (39.7) ภาพรวม 285 (4.5) หมายเหต */ไม ตอบแบบสอบถาม มาก {4} 387 (56.2) 367 (5.8) 360 (52.4) (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) ความคาดหว ง ปาน น อย กลาง {3} {2} 86 2 (2.5) (0.3) 58 2 (8.2) (0.3) 4 (6.0) (0.) น อย ค าเฉล ย ท ส ด {} {5} 4.7 */3 (0.) */ */88 ม ผ ตอบแบบสอบถามจานวน 720 คน ภาพรวมความคาดหว งท จะได ร บประโยชน จากการร บฟ ง การส มมนาฯ ม คะแนนเฉล ย 4.35 อย ในระด บมากท ส ด ม รายละเอ ยดด งน เร องนโยบายการพ ฒนาด าน ว ชาการของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ม ความคาดหว งเฉล ย 4.7 อย ในระด บมาก การบรรยายพ เศษ เร อง การเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม ความคาดหว งเฉล ย 4.3 อย ในระด บมากท ส ด สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป 2554

13 ตารางท 4 แสดงจานวน ร อยละ ค าเฉล ยของความพ งพอใจประโยชน ท ได ร บและความพ งพอใจท ม ต อการจ ด โครงการประช มส มมนาอาจารย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ประจาป ความร ท ได ร บ ประเด น มาก ท ส ด {5} - นโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2 (7.6) - การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคม 290 อาเซ ยน (4.0) - การแลกเปล ยนข อค ดเห นและร บฟ งข อเสนอแนะในประเด นการ 76 เตร ยมการผล ตบ ณฑ ต มก. ส ประชาคมอาเซ ยน (.9) ภาพรวมของความร ท ได ร บจากการบรรยาย 95 (5.0) 2. การนาความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการทางาน มาก {4} 432 (63.0) 343 (48.5) 309 (48.4) 45 (65.7) (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) ความพ งพอใจ ปาน น อย กลาง {3} {2} 24 (8.) 67 (9.5) 203 (3.8) 8 (8.7) 8 (.2) 4 (0.6) 34 (5.3) 4 (0.6 น อย ท ส ด {} (0.) 3 (0.4) 7 (2.7) ค าเฉล ย {5} 3.97 */ */ */ */88 - นโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 23 (7.9) - การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคม 202 อาเซ ยน (28.7) - การแลกเปล ยนข อค ดเห นและร บฟ งข อเสนอแนะในประเด นการเตร ยม 82 การผล ตบ ณฑ ต มก. ส ประชาคมอาเซ ยน (2.6) ภาพรวมของการนาความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการทางาน 06 (6.3) 3. การเป ดโอกาสให ผ ฟ งม ส วนร วมในการแลกเปล ยนความค ดเห น 7 (3.5) 4. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจ ดประช มส มมนา 226 (32.3) 5. ความเหมาะสมของสถานท จ ดงาน และท จอดรถ 236 (34.) 6. ความพร อมของระบบแสง เส ยง ระบบไฟ การใช โสตท ศน ปกรณ 252 รวมท งการจ ดทาว ด ท ศน และอ ปกรณ ต างๆ (36.2) 7. ความพร อมของระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการถ ายทอด 28 Teleconference (34.9) 8. ความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม 34 (45.3) 9. ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของการลงทะเบ ยนผ ร วมงาน 29 (42.) 0. ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของพ ธ การบนเวท ตลอดการจ ดงาน 269 (39.2) 394 (57.3) 386 (54.9) 32 (49.2) 389 (59.9) 269 (5.0) 396 (56.7) 38 (55.) 382 (54.9) 345 (55.3) 347 (50.) 35 (50.8) 367 (53.5) 60 (23.3) 00 (4.2) 203 (3.) 4 (2.7) 42 (26.9) 7 (0.2) 69 (0.0) 54 (7.8) 55 (8.8) 29 (4.2) 43 (6.2) 50 (7.3) 0 (.5) 2 (.7) 32 (4.9) 2 (.8) 38 (7.2) 4 (0.6) 5 (0.7) 6 (0.9) 5 (0.8) (0.) 3 (0.4) 4 (2.) (0.) 7 (.3) 2 (0.3) (0.) 2 (0.3) (0.2) 3.9 */ */ */ */ */ */ */ */ */96-3 (0.4) 4.40 */ */29 (0.8) (0.2) */34 สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

14 ตารางท 4 (ต อ) มาก ประเด น ท ส ด {5}. ความเหมาะสมด านอาหารและเคร องด ม 98 (29.3) 2. การประชาส มพ นธ ข าวการจ ดงานท งในร ปของเอกสารและ 274 จดหมายอ เล กทรอน กส ฯลฯ (39.) 3. ความพ งพอใจต อการจ ดประช มส มมนาอาจารย ฯ ในภาพรวม 97 (28.) หมายเหต /* ไม ตอบแบบสอบถาม มาก {4} 38 (56.4) 336 (47.7) 435 (62.) (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) ความพ งพอใจ ปาน น อย กลาง {3} {2} 88 8 (3.0) (.2) 82 8 (.7) (.2) 64 (9.) 3 (0.4) น อย ท ส ด {} (0.2) (0.2) (0.2) ค าเฉล ย {5} 4.3 */ */ */20 ม ผ ตอบแบบสอบถามจ านวน 720 คน ในภาพรวมความพ งพอใจในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.65 อย ในระด บมาก โดยแบ งออกเป นประเด นด งต อไปน ประเด นด านความร ท ได ร บจากการบรรยายในภาพรวมม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 3.95 อย ใน ระด บมาก ม รายละเอ ยดค อ นโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของ มก. ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 3.97 อย ในระด บมาก การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม คะแนน ความพ งพอใจเฉล ย 4.29 อย ในระด บมากท ส ด การแลกเปล ยนข อค ดเห นและร บฟ งข อเสนอแนะในประเด น การเตร ยมการผล ตบ ณฑ ต มก. ส ประชาคมอาเซ ยน ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 3.62 อย ในระด บมาก ประเด นด านการนาความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการทางานในภาพรวมม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 3.90 อย ในระด บมาก ม รายละเอ ยดค อ นโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของ มก. ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 3.9 อย ในระด บมาก การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม คะแนน ความพ งพอใจเฉล ย 4.0 อย ในระด บมาก การแลกเปล ยนข อค ดเห นและร บฟ งข อเสนอแนะในประเด น การเตร ยมการผล ตบ ณฑ ต มก. ส ประชาคมอาเซ ยน ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 3.65 อย ในระด บมาก ประเด นด านการเป ดโอกาสให ผ ฟ งม ส วนร วมในการแลกเปล ยนความค ดเห น ม คะแนนความพ งพอใจ เฉล ย 3.68 อย ในระด บมาก ประเด นด านความเหมาะสมของระยะเวลาการจ ดประช มส มมนา ม คะแนนความ พ งพอใจเฉล ย 4.20 อย ในระด บมาก ประเด นด านความเหมาะสมของสถานท จ ดงานและท จอดรถ ม คะแนน ความพ งพอใจเฉล ย 4.22 อย ในระด บมาก ด านความพร อมของระบบแสง เส ยง ระบบไฟ การใช โสตท ศน ปกรณ รวมท งการจ ดทาว ด ท ศน และอ ปกรณ ต างๆ ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 4.26 อย ในระด บ มากท ส ด ด านความพร อมของระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการถ ายทอด Teleconference ม คะแนนความ พ งพอใจเฉล ย 4.24 อย ในระด บมากท ส ด ด านความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ม คะแนนความพ งพอใจ เฉล ย 4.40 อย ในระด บมากท ส ด ด านความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของการลงทะเบ ยนผ ร วมงาน ม คะแนนความ พ งพอใจเฉล ย 4.34 อย ในระด บมากท ส ด ด านความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของพ ธ การบนเวท ตลอดการจ ดงาน สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

15 ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 4.32 อย ในระด บมากท ส ด ด านความเหมาะสมด านอาหารและเคร องด ม ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 4.3 อย ในระด บมาก ด านการประชาส มพ นธ ข าวการจ ดงานท งในร ปของ เอกสารและจดหมายอ เล กทรอน กส ฯลฯ ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 4.25 อย ในระด บมากท ส ด ตารางท 5 แสดงค าเฉล ยของความเห นในประเด นต าง ๆ จาแนกตามประเภทของการตอบแบบสอบถาม (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) ประเด น ตอบทางเอกสาร ตอบทาง Online. ประโยชน จากห วข อท บรรยาย ความร ท ได ร บ การน าความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการทางาน การเป ดโอกาสให ผ ฟ งม ส วนร วมในการแลกเปล ยนความค ดเห น ความเหมาะสมของระยะเวลาการจ ดการประช มส มมนา ความเหมาะสมของสถานท จ ดงานและท จอดรถ ความเหมาะสมระบบแสง เส ยง ระบบไฟ การใช โสตท ศน ปกรณ รวมท งการจ ดทาว ด ท ศน และอ ปกรณ ต างๆ 8. ความพร อมของระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการถ ายทอด Teleconference 9. ความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของการลงทะเบ ยนผ ร วมงาน ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของพ ธ การบนเวท ตลอดการจ ดงาน ความเหมาะสมของด านอาหารและเคร องด ม การประชาส มพ นธ ข าวการจ ดงานท งในร ปของเอกสารและ จดหมายอ เล กทรอน กส ฯลฯ 4. ความพ งพอใจต อการจ ดประช มส มมนาอาจารย ฯ ในภาพรวม ภาพรวม ม ผ ตอบแบบสอบถามจานวน 720 คน ในภาพรวมความพ งพอใจการจ ดส มมนาอาจารย มหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร ประจาป 2554 ผ ตอบแบบสอบถามทางเอกสาร ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.7 อย ในระด บ พ งพอใจมาก ผ ตอบแบบสอบถามทาง Online ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.28 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด ม รายละเอ ยดด งน ผ ตอบแบบสอบถามทางเอกสาร ประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ม ความพ งพอใจ เฉล ยมากท ส ดค อ 4.39 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด รองลงมาค อประเด นประโยชน จากห วข อท บรรยาย ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.35 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด และประเด นความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของ การลงทะเบ ยนผ ร วมงาน ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.34 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

16 ผ ตอบแบบสอบถามทาง Online ประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ม ความพ งพอใจ เฉล ยมากท ส ดค อ 4.88 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด รองลงมาค อประเด นประโยชน จากห วข อท บรรยายและ ประเด นการประชาส มพ นธ ข าวการจ ดงานท งในร ปของเอกสารและจดหมายอ เล กทรอน กส ม ความพ งพอใจ เฉล ย 4.63 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด และประเด นความเหมาะสมของระยะเวลาการจ ดการประช มส มมนา ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.50 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด ตารางท 6 แสดงค าเฉล ยของความเห นในประเด นต างๆ จาแนกตามว ทยาเขต (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) ประเด น บางเขน กาแพงแสน ศร ราชา เฉล มพระเก ยรต ส พรรณบ ร จ งหว ดสกลนคร. ประโยชน จากห วข อท บรรยาย ความร ท ได ร บ การน าความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการทางาน การเป ดโอกาสให ผ ฟ งม ส วนร วมในการแลกเปล ยน ความค ดเห น 5. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจ ดการ ประช มส มมนา 6. ความเหมาะสมของสถานท จ ดงานและท จอดรถ ความเหมาะสมระบบแสง เส ยง ระบบไฟ การใช โสตท ศน ปกรณ รวมท งการจ ดทาว ด ท ศน และ อ ปกรณ ต างๆ 8. ความพร อมของระบบเทคโนโลย สารสนเทศใน การถ ายทอด Teleconference 9. ความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของการลงทะเบ ยน ผ ร วมงาน. ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของพ ธ การบนเวท ตลอดการจ ดงาน 2. ความเหมาะสมของด านอาหารและเคร องด ม การประชาส มพ นธ ข าวการจ ดงานท งในร ปของ เอกสารและจดหมายอ เล กทรอน กส ฯลฯ 4. ความพ งพอใจต อการจ ดประช มส มมนาอาจารย ฯ ในภาพรวม ภาพรวม สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

17 ม ผ ตอบแบบสอบถามจานวน 720 คน ในภาพรวมความพ งพอใจการจ ดส มมนาอาจารย มหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร ประจ าป 2554 อาจารย ส งก ดว ทยาเขตบางเขน ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.2 อย ในระด บพ ง พอใจมาก อาจารย ส งก ดว ทยาเขตกาแพงแสนและว ทยาเขตศร ราชา ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.7 อย ในระด บ พ งพอใจมาก อาจารย ส งก ดว ทยาเขตเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร ม ความพ งพอใจเฉล ย 3.89 อย ในระด บ พ งพอใจมาก อาจารย ส งก ดว ทยาเขตส พรรณบ ร ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.74 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด อาจารย ส งก ดว ทยาเขตบางเขน ประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ความพ งพอใจเฉล ย 4.44 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด รองลงมาค อประเด นความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของการลงทะเบ ยนของ ผ ร วมงาน ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.40 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด อาจารย ส งก ดว ทยาเขตก าแพงแสน ประเด นประโยชน จากห วข อท บรรยาย ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.4 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด รองลงมาค อประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ความพ ง พอใจเฉล ย 4.35 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด อาจารย ส งก ดว ทยาเขตศร ราชา ประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ม ความพ งพอใจ เฉล ย 4.37 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด รองลงมาค อประเด น ความพร อมของระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ในการถ ายทอด Teleconference ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.3 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด อาจารย ส งก ดว ทยาเขตเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร ประเด นประโยชน จากห วข อท บรรยายและ ประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.9 อย ในระด บพ งพอใจมาก รองลงมาค อประเด น ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของการลงทะเบ ยนผ ร วมงาน ความพ งพอใจเฉล ย 4.03 อย ในระด บพ งพอใจมาก อาจารย ส งก ดว ทยาเขตส พรรณบ ร ประเด นประโยชน จากห วข อท บรรยาย ประเด นความเหมาะสม ระบบแสง เส ยง ระบบไฟ การใช โสตท ศน ปกรณ รวมท งการจ ดท าว ด ท ศน และอ ปกรณ ต างๆ ประเด นความ พร อมของระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการถ ายทอด Teleconference ประเด นความเหมาะสมของว ทยากร ในภาพรวม ม ความพ งพอใจเฉล ย 5.00 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

18 ตารางท 7 แสดงต องการให ม การจ ดโครงการประช มส มมนาอาจารย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในคร งต อไป () ไม ต องการ จานวน 222 คน ค ดเป นร อยละ (2) ต องการ จานวน 40 คน ค ดเป นร อยละ แบ งเป นห วข อท ต องการให จ ดในคร งต อไป ด งตาราง ด านการเร ยนการสอน จานวน(คน) เก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน การบ รณาการระหว างคณาจารย คณะต างๆเพ อผล ตบ ณฑ ตส การแข งข นในอาเซ ยน สาขาว ชาท ตอบโจทย ประชาคมอาเซ ยน การปร บปร งหล กส ตรและการสร างหล กส ตรใหม ให สอดคล องก บการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคม อาเซ ยน ว ธ การพ ฒนาน ส ตเพ อเตร ยมต วส ประชาคมอาเซ ยน งานประก นค ณภาพก บการพ ฒนาศ กษาเพ อเตร ยมพร อมเข าส การเป นประชาคม ASEAN การเตร ยมการผล ตบ ณฑ ต มก. ส ประชาคมอาเซ ยนควรจ ดการเสวนาคร งต อไป โดยม ว ทยากรร บเช ญ จาก มหาว ทยาล ยมห ดลและ ABAC เป นต น เสวนากรอบอาเซ ยนก บ Action plan ของ มก.ท ทาให บ ณฑ ตแข งข นได การสอนแบบภาษาอ งกฤษ ย ทธศาสตร การส งเสร มความเช ยวชาญด านภาษาอ งกฤษของน ส ต การต อส ก บว กฤตทางการศ กษาไทย ทาอย างไรถ งจะพ ฒนาให ท ดเท ยมก บชาต อ นได การพ ฒนาการศ กษาไทยในท กระด บอย างเป นร ปธรรม การพ ฒนาการเร ยนการสอนด วย E-course การพ ฒนางานว ชาการในภาพร วม การเตร ยมพ ฒนาการเร ยนการสอน การพ ฒนาสมอง เพ อถ ายทอดให น ส ต อ.บ ญช ย โกศลธนาก ล การพ ฒนาค ณภาพน ส ตท งในด านว ชาการ พฤต กรรม และ attitude การพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตเกษตร การพ ฒนาปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาประย กต ใช ก บการเร ยนการสอนในมหาว ทยาล ย พ ฒนาศ กยภาพอย างไรให ตรงใจผ ใช บ ณฑ ต ว ทยากร ค ณว กรม กรมด ษฐ และค ณธน นทร เจ ยรวนนท การผล ตบ ณฑ ตท ตอบสนองต อตลาดไทยขอว ทยากรท ม ว ส ยท ศน เก ยวก บตลาดไทยท มองเห นได เป นร ปธรรม เช น ว ทยาการจากฝ ายอ ตสาหกรรม หร อเกษตรกรรมไทย ความต องการบ ณฑ ตท หน วยงานเอกชนหร อผ ประกอบการต องการ การเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยโดยเน นเอกล กษณ ภ ม ป ญญาไทย สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

19 ตารางท 7 (ต อ) ด านการเร ยนการสอน (ต อ) ด านนโยบายของมหาว ทยาล ย จานวน(คน) การเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยโดยเน นความเป นไทยคนไทยท อย นอกประเทศด วยภาษาว ฒนธรรมคนไทย การเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยโดยเน นน าภ ม ป ญญาไทยไปแบ งป นก บประชาคมโลก อะไรก ได ท ท นย คท นสม ยเพ อเตร ยมคณาจารย ให ม ความพร อมท จะน าความร ความเข าใจไปส น ส ต ศ.ดร.เจตนา นาคว ชระ เช ญมาพ ดเร องอะไรก ได เพราะท บรรยายด และม ความร ล กซ ง ประส ทธ ภาพการสอนของอาจารย ต อความสาเร จของน ส ต ความพร อมหร อความก าวหน าของมก.ในการผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพ การจ ดทาหล กส ตรใหม ๆอย างรวดเร วท นการ การจ ดการศ กษาให สอดคล องก บค ณภาพเยาวชนในป จจ บ น เทคน คการสอนให น ส ตม ท กษะในการค ดว เคราะห ป ญหา การสอนเพ อให ผ เร ยนค ดว เคราะห เป น ว ธ สอน ตามแบบ Critical thinking การยกระด บมาตรฐานการศ กษาในอ ดมศ กษา BEST PRACTICE ของการพ ฒนาว ชาการ แนวทางการปร บปร งหล กส ตร (หล กค ดและปร ชญาการศ กษา) ม มมองค ณภาพน ส ตผลผล ตเกษตรศาสตร TQF ก บภาระงานของอาจารย และการพ ฒนาหล กส ตร ตร โท และเอก นโยบายการศ กษาชาต รพก. ท เก ยวข อง การว เคราะห จ ดอ อนเสวนาและการแก ไขอย างเป นระบบของระบบการศ กษาไทย ว ทยากรจากภายในและภายนอก ป ญหาของบ ณฑ ตในภาพรวมท งประเทศ และแนวทางแก ไข จานวน(คน) การเตร ยมต วเพ อการเป นผ นา การศ กษาในการผล ตบ ณฑ ตส อาเซ ยน ประโยชน ของประเทศท ได ร บเม อเข าส ประเทศอาเซ ยน ความร วมม อของ KU ก บมหาว ทยาล ยช นน าใน ASEAN ด านส งคมแวดล อมและงบประมาณสน บสน น ว ทยากร:รอง เลขาธ การสาน กงบประมาณ และอธ การบด ม.เกษตรศาสตร นโยบายเข าส ASEAN การเป ดเสร ทางการศ กษา ใน ASEAN การพ ฒนานโยบายมหาว ทยาล ยส ความเป นไปได ในการเป นผ น าในอาเซ ยน ว ธ การเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

20 ตารางท 7 (ต อ) ด านนโยบายของมหาว ทยาล ย จานวน(คน) ความก าวหน าและการตรวจต ดตามความก าวหน าของมหาว ทยาล ยส ประชาคมอาเซ ยน การเตร ยมความพร อมของอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน แผนปฏ บ ต การในการเข าส ประชาคมอาเซ ยนอย างเป นร ปธรรม การเตร ยมความพร อมของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร สาหร บการร บน ส ตต างชาต การปร บปร ง Work Ranking ของมหาว ทยาล ย นโยบายในการพ ฒนาด านว ทยาการและว จ ย แผนระยะส น แผนระยะยาว แนวนโยบายของมหาว ทยาล ยในป ต อไป นโยบายการออกนอกระบบของมหาว ทยาล ย / อธ การบด นโยบายและต ดตามผลของนโยบาย กลย ทธ ท จะทาให มก. พ ฒนาเป นมหาว ทยาล ยภ ม ภาค การเตร ยมความพร อมในการออกนอกระบบ เป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ ความพร อมของ มก. ในการออกนอกระบบ การออกนอกระบบ นโยบายของมหาว ทยาล ย แนวการปฏ บ ต ในความเป นจร ง แนวทางการพ ฒนาของ มก. ภายหล งออกนอกระบบ การน ามหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ออกนอกระบบ การเตร ยมความพร อมบ คลากรเพ อการออกนอกระบบ ความพร อมของมหาว ทยาล ยในการเข าส ระบบแท ง เกษตรศาสตร จะม งไปทางไหนใน 0 ป ข างหน า ท ศทางของม.เกษตรอ ก 4 ป ข างหน า แนวทางการพ ฒนามหาว ทยาล ยส ว จ ยค ช มชน สร ปผลงานและแนวทางอนาคตเช งนโยบาย มก ความอย รอดขององค กรในภาวะความเส ยงและว กฤตโลก USR - University Social Responsibility การสร างความร วมม อ ระหว างอ ดมศ กษา (KU) ก บภาคเอกชน ช แจงการดาเน นงานในภาพรวมของป ท ผ านมา สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

21 ตารางท 7 (ต อ) ด านนโยบายของมหาว ทยาล ย (ต อ) จานวน(คน) ความสามารถแบ งป นของบ ณฑ ตไทย ความม นคงในอาช พอาจารย และทางว ชาการ การว เคราะห และแนวทางในการแก ไขป ญหาของน ส ตเพ อลดป ญหาท จะเก ดข นก บอาจารย ระบบการบร หารพน กงานมหาว ทยาล ย ย งไม ม ห วข อท ต องการให มหาว ทยาล ยจ ดส มมนา แต ต องการให ม การส มมนา เพราะเป นการส อสารนโยบาย และ สามารถไปปร บใช ในอาช พอาจารย ได ด านธรรมะและค ณธรรม จานวน(คน) จร ยธรรม ศ ลธรรม ของอาจารย 2 จร ยธรรมผ บร หาร การพ ฒนาค ณธรรมสาหร บแม พ มพ โดยพระธรรมโกศาจารย ค ณธรรมของอาจารย ธรรมาภ บาลของการบร หารงานในมหาว ทยาล ย จรรยาบรรณว ชาช พอาจารย นโยบายการพ ฒนาจ ตใจ ความค ด ศ ลธรรม ของผ เก ยวข องก บการศ กษาไทย การสร างบ คคลากร (ผล ตบ ณฑ ต) ท ด จ ตสาธารณะ การสร างค ณภาพบ ณฑ ตเป นความร บผ ดชอบต อชาต บ านเม อง ว ทยากร : นายกร ฐมนตร การพ ฒนาค ณล กษณะของน ส ตให เป นท ต องการในส งคม ทางด านค ณธรรม จร ยธรรม การตรงต อเวลา การม ระเบ ยบว น ยในการเร ยน การสอนจร ยธรรม-น ส ต การพ ฒนาด านว ชาการควบค ก บการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม อย างเป นร ปธรรม การสอนจร ยธรรมและค ณธรรมในระด บอ ดมศ กษาอย างไรให ม ประส ทธ ผล ระบบอ ปถ มภ ก บความอ อนแอทางด านค ณธรรมและว ชาการ ด านพ ฒนาบ คลากร จานวน(คน) แนวทางการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เพ อเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน บาบ ดจ ตของอาจารย เพ อความพร อมก าวส ประชาคมอาเซ ยน การทางานเพ อพ ฒนาอาจารย ส ความเป นเล ศและนานาชาต การพ ฒนาท กษะด านภาษา หร อพ ฒนาค ณภาพน ส ต การพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาส โลกเทคโนโลย ใหม ความสอดคล องของค าครองช พของบ คลากรทางการศ กษา ก บภาวะงานท ได ร บ สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

22 ตารางท 7 (ต อ) ด านพ ฒนาบ คลากร (ต อ) จานวน(คน) จ ตว ทยาการเป นอาจารย มหาว ทยาล ยต อการปฏ บ ต ก บน ส ตย คใหม การทางานอย างไรให ประสบความสาเร จ แนวทางการพ ฒนาค ณภาพอาจารย /น ส ต ให ท ดเท ยมก บมหาว ทยาล ยช นนา ด านสว สด การ จานวน(คน) การส งเสร มส ขภาพกายและจ ต ให พร อมต อการปฏ บ ต งานในสภาพส งคม การส งเสร มหร อให ท นการศ กษาเพ อให อาจารย ร นใหม ได ใช ในการศ กษาต อท งภายในและต างประเทศ สว สด การ/ค าตอบแทนของการเป นอาจารย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร สว สด การและประโยชน ของบ คลากรในการทางาน กองการเจ าหน าท การพ ฒนาบ คลากรด านส ขภาพ ด านงานว จ ย จานวน(คน) Themes ว จ ยท เก ยวก บ ASEAN มหาว ทยาล ยว จ ยต อความต องการของประชาชนภายในประเทศและประชาคมอาเซ ยน How to become the international research University การพ ฒนาอาจารย ก าวส น กว จ ย(บรรยายการต พ มพ ลงวารสารนานาชาต ) แนวทางการเข ยนบทความว จ ยในวารสารนานาชาต การเป นมหาว ทยาล ยว จ ย มหาว ทยาล ยว จ ยม ผลด อย างไรต อมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ความส าเร จในการสร างมหาว ทยาล ยว จ ย ของ มก. นโยบายการว จ ยของมหาว ทยาล ย ย ทธศาสตร และท ศทาง /พ ฒนา การบ รณาการงานว ชาการและงานว จ ยของมก. นโยบายของมหาว ทยาล ยในด านต างๆ เน นว ชาการและว จ ย การสร างความเข มแข งด านการว จ ยของ มก. การสน บสน นบรรยากาศการว จ ยในระด บภาคว ชาส มหาว ทยาล ย แนวทางการสร างความเข มแข งทางการว จ ยของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร การเตร ยมผลงานว จ ยสาหร บตาแหน งศาสตราจารย การทางานว จ ย การพ ฒนาการศ กษาและว จ ยของมหาว ทยาล ยในม มมองของเอกชนภายนอก ว ทยากร ค ณว กรม กรมด ษฐ สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม

ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม ฝ ายว ชาการและว จ ย สาน กว ชาการ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๖ คานา ค ม อการให บร การทางว

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล

รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล โดย สาน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา ธ นวาคม 2554 สาน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการอ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

สร ปรายงานผลโครงการส มมนา ร ปแบบการจ ดก จกรรมร บน องใหม เช งสร างสรรค เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตอ ดมคต ไทย ว นท 5 6 ม นาคม 2549 ณ ว งส งห ร สอร ท อ.

สร ปรายงานผลโครงการส มมนา ร ปแบบการจ ดก จกรรมร บน องใหม เช งสร างสรรค เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตอ ดมคต ไทย ว นท 5 6 ม นาคม 2549 ณ ว งส งห ร สอร ท อ. สร ปรายงานผลโครงการส มมนา ร ปแบบการจ ดก จกรรมร บน องใหม เช งสร างสรรค เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตอ ดมคต ไทย ว นท 5 6 ม นาคม 2549 ณ ว งส งห ร สอร ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบ ร ------------------------- ตอนท 1 รายละเอ ยดโครงการส

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552

ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาการจ ดการ ประว ต คณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ พ ฒนามาจากภาคว ชาสหกรณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ตาม นโยบายของร

More information

สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า

สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า สารบ ญ เร อง หน า 1. สภามหาว ทยาล ยต ดตามผลการด าเน นงานและม ส วนร วมในการก าหนดท ศทางย ทธศาสตร และนโยบาย ของมหาว ทยาล ยท กษ ณ และให ข อส งเกตและข อเสนอแนะท ม น ยส าค ญ ๆ สร ปได ด งน 1.1 ด านบร หารจ ดการ...1

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2556 โรงเร ยนกมลาไสย อาเภอกมลาไสย จ งหว ดกาฬส นธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 24 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาอน ม ต การใช แผนปฏ บ ต การประจาป

More information

ค ม อ การบร การว ชาการแก ส งคม ป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร กล มงานส งเสร มว ชาการ และมาตรฐานการศ กษา สร างป ญญา พ ฒนาคน ฝ กฝนค ณธรรม

ค ม อ การบร การว ชาการแก ส งคม ป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร กล มงานส งเสร มว ชาการ และมาตรฐานการศ กษา สร างป ญญา พ ฒนาคน ฝ กฝนค ณธรรม ค ม อ การบร การว ชาการแก ส งคม ป การศ กษา 2553 กล มงานส งเสร มว ชาการ มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร และมาตรฐานการศ กษา สร างป ญญา พ ฒนาคน ฝ กฝนค ณธรรม คำนำ ในการพ ฒนาพ นท และช มชนท ม ความแตกต างหลากหลายทางด

More information

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค คานา แผนบร หารความเส ยงเป นเคร องม อส าค ญ ท จะช วยให ด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร

More information

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ผลงานแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ประจาป 2555 มหาว ทยาล ยขอนแก น

ผลงานแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ประจาป 2555 มหาว ทยาล ยขอนแก น ผลงานแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ประจาป 2555 มหาว ทยาล ยขอนแก น 0 คาน า สถาบ นอ ดมศ กษาได ด าเน นการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษามาอย างต อเน องตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต

More information

บทน า ความเป นมาและความส าค ญ

บทน า ความเป นมาและความส าค ญ บทน า ความเป นมาและความส าค ญ การจ ดการศ กษาอาช พในป จจ บ นม ความส าค ญมาก เพราะจะเป นการพ ฒนาประชากรของประเทศ ให ม ความร ความสามารถและท กษะในการประกอบอาช พของบ คคล และกล มบ คคล เป นการแก ป ญหาการ ว างงานและส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information