คานา คณะกรรมการฝ ายประเม นผล พฤษภาคม 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "คานา คณะกรรมการฝ ายประเม นผล พฤษภาคม 2554"

Transcription

1

2 คานา ตามท มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ได จ ดการส มมนาอาจารย ประจาป 2554 เม อว นท 22 เมษายน 2554 ณ ห องประช มส ธรรม อาร ก ล อาคารสารน เทศ 50 ป มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร คณะอน กรรมการ ฝ ายสารสนเทศและประเม นผลการจ ดงานได ดาเน นการจ ดการทาแบบสอบถาม และเก บรวบรวมข อม ลจาก แบบสอบถาม เพ อว เคราะห ประเม นผล และจ ดท ารายงาน เพ อใช เป นข อม ลแก มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการใช ข อม ลเพ อปร บปร งการทางานในการจ ดส มมนาอาจารย ในป ต อไป คณะกรรมการฝ ายประเม นผล พฤษภาคม 2554

3 สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร 3 บทท บทนา 5 บทท 2 ว ธ ดาเน นการ 6 บทท 3 สร ปผลการประเม นและข อเสนอแนะ 8 สร ปความค ดเห นและข อเสนอแนะ 24 ภาคผนวก ต วอย างแบบสอบถาม 32 หน า สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

4 บทสร ปสาหร บผ บร หาร ตามท มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ได จ ดการส มมนาอาจารย ประจ าป 2554 เร อง การเตร ยมการ อ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ณ ห องประช มส ธรรมอาร ก ล อาคารสารน เทศ 50 ป มหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร ว ทยาเขตบางเขน เม อว นท 22 เมษายน 2554 คณะทางานได จ ดท าแบบสอบถาม เพ อส ารวจ ความค ดเห นของอาจารย เก ยวก บการจ ดงาน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นและ ข อเสนอแนะของอาจารย ท เข าร วมส มมนาและอาจารย ท ร บฟ งจากการถ ายทอดสด เก ยวก บการจ ด งานและความค ดเห นในด านต างๆ ม อาจารย เข าร วมการส มมนา จ านวน 763 คน นอกจากน ย งม อาจารย และบ คลากรท ร บฟ งการถ ายทอดสดออนไลน จานวน 322 คน ผลการประเม นความค ดเห น ม ด งน จานวนผ ท ตอบแบบสอบถามท งหมด 720 คน แบ งออกเป น ผ ท ตอบจากแบบสอบถามทางเอกสาร มากท ส ด เป นเพศหญ งมากท ส ด เป นพน กงานมหาว ทยาล ย ส วนใหญ ส งก ดว ทยาเขตบางเขน อาจารย ส งก ดว ทยาเขตบางเขนส งก ดคณะเศรษฐศาสตร มากท ส ด รองลงมาส งก ดคณะศ กษาศาสตร อาจารย ส งก ดว ทยาเขตก าแพงแสน ส งก ดคณะศ กษาศาสตร และพ ฒนศาสตร มากท ส ด รองลงมาส งก ด คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาจารย ส งก ดว ทยาเขตศร ราชาส งก ดคณะว ศวกรรมศาสตร รองลงมา ส งก ดคณะทร พยากรและส งแวดล อม อาจารย ส งก ดว ทยาเขตเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร ส งก ด คณะว ทยาศาสตร และว ศวกรรมศาสตร มากท ส ด รองลงมาส งก ดคณะศ ลปศาสตร และว ทยาการจ ดการ อาจารย ส งก ดว ทยาเขตส พรรณบ ร ส งก ดคณะเศรษฐศาสตร คณะมน ษยศาสตร และ คณะสถาป ตยกรรม ศาสตร มากท ส ด ภาพรวมความคาดหว งท จะได ร บประโยชน จากการร บฟ งการส มมนาฯ อย ในระด บมากท ส ด ม ความ พ งพอใจเร องนโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ม ความคาดหว งเฉล ยอย ในระด บ มาก การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม ความคาดหว งเฉล ยอย ใน ระด บมากท ส ด ในภาพรวมความพ งพอใจในภาพรวมม คะแนนความพ งพอใจเฉล ยอย ในระด บมาก ประเด นด าน ความร ท ได ร บจากการบรรยายในภาพรวม ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ยอย ในระด บมาก ม ความพ งพอใจ การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ยอย ในระด บมากท ส ด รองลงมาเป นนโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของ มก. ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ยอย ใน ระด บมาก ประเด นด านการนาความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการท างานในภาพรวมม คะแนนความพ งพอใจ เฉล ยอย ในระด บมาก ห วข อการบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ยอย ในระด บมาก ม ความพ งพอใจประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย อย ในระด บมากท ส ด ในภาพรวมม ความพ งพอใจต อการจ ดประช มส มมนา อาจารย มก. ประจาป 2554 อย ในระด บมาก ความต องการให ม การจ ดโครงการประช มส มมนาฯ ม ความต องการมากท ส ด โดยแบ งออกเป น 8 ด าน ค อด านการเร ยนการสอน เช น ห วข อเก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการเข าส ประชาคม อาเซ ยน เสวนากรอบอาเซ ยนก บ Action plan ของ มก. ท ท าให บ ณฑ ตแข งข นได ย ทธศาสตร การส งเสร ม สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

5 ความเช ยวชาญด านภาษาอ งกฤษของน ส ต เป นต น ด านนโยบายของมหาว ทยาล ย เช น การเตร ยมต วเพ อ การเป นผ นา การศ กษาในการผล ตบ ณฑ ตส อาเซ ยน กลย ทธ ท จะท าให มก. พ ฒนาเป นมหาว ทยาล ยภ ม ภาค เป นต น ด านธรรมะและค ณธรรม เช น จร ยธรรม ศ ลธรรม ของอาจารย ค ณธรรมของอาจารย ธรรมาภ บาล ของการบร หารงานในมหาว ทยาล ย เป นต น ด านพ ฒนาบ คลากร เช น แนวทางการพ ฒนาบ คลากรของ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เพ อเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน การพ ฒนาบ คลากรทาง การศ กษาส โลกเทคโนโลย ใหม ความสอดคล องของค าครองช พของบ คลากรทางการศ กษาก บภาวะงานท ได ร บ เป นต น ด านสว สด การ เช น การส งเสร มส ขภาพกายและจ ต ให พร อมต อการปฏ บ ต งานในสภาพส งคม สว สด การและประโยชน ของบ คลากรในการท างาน กองการเจ าหน าท เป นต น ด านงานว จ ย เช น มหาว ทยาล ยว จ ยต อความต องการของประชาชนภายในประเทศและประชาคมอาเซ ยน มหาว ทยาล ยว จ ยม ผลด อย างไรต อมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เป นต น ด านความก าวหน าของบ คลากร เช น นโยบายเก ยวก บ อ ตรากาล ง บ คลากร จะเพ ม-ลด อย างไร การส งเสร มหร อจ ดคอร สอบรมเก ยวก บการใช ภาษาอ งกฤษส าหร บ อาจารย เป นต น ด านอ นๆ เช น ควรเป นห วข อประเด นร อนในสถานการณ ป จจ บ นท ม การเปล ยนแปลง เร อง การพ ฒนาตามรอยพระราชดาร ดร.ส เมธ ต นต เวชก ล เป นต น ข อเสนอแนะจากการเข าร วมส มมนาฯ แบ งออกเป น 6 ด าน ค อ ด านเวลา เช น ควรตรงต อเวลา ควร จ ดการประช มส มมนาให มากกว าน เป นต น ด านการจ ดการ เช น ควรท าซองใส เอกสาร/แฟ ม/ถ ง/กระเป าผ า แจกด วย (ท กป ) เพ อเป นส ญล กษณ ของการประช ม มก.ประจ าป ('54) ของคณาจารย (และเป น KPI ว า อาจารย ผ น นได มาประช มส มมนาด วย) ควรจ ดส มมนาให ไม ตรงก บก จกรรมขององค กรในมหาว ทยาล ย เป นต น ด านสารสนเทศ เช น อยากให เป นการส อสาร 2 ทาง (ถาม-ตอบ) มากข น ม การแลกเปล ยนความค ดเห นใน ประเด นสาค ญ อาศ ยรายการว ทย /โทรท ศน ภายในเคร อข ายของ มก. อย างน อยเด อนละ คร ง ท อธ การบด / ผ บร หารมหาว ทยาล ย เพ อส อสารก บประชาคม มก. เป นต น ด านว ทยากร เช น การพ จารณาในการเช ญ ว ทยากรจากภายนอกมาพ ดในงานส มมนา การบรรยายให อาจารย ฟ ง ช วโมง ควรม ข อม ลเหมาะสม เพ ม ความร มากกว าข อม ลเด ม ๆ ท ไม ม อะไรใหม เป นต น ด านสถานท เช น ควรจ ดสถานท ท ม ท น งสบายกว าน อาจจะเป นโรงแรมหร ออ น ๆ เพราะเก าอ ห องประช มน งไม ค อยสะดวก อากาศในห องค อนข างร อน แอร ไม ค อย เย น เป นต น ด านอ น ๆ เช น อยากให ผ บร หารเช น คณบด รองคณบด หร อผ ท เป นห วหน าหน วยต าง ๆ ของ คณะเข าร วมส มมนาด วย เพ อให ได ร บฟ งและจะได น าไปพ ฒนาการเร ยนการสอนให เป นในแนวทางเด ยวก น ข อตกลงท เก ดข นควรน าไปกล นกรองและน าไปกระท าจร ง ๆ โดยด วนโดยอาจจะท าควบค ก นไปได หร อจ ด ตามลาด บความสาค ญเร งด วน เป นต น สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

6 บทท บทนา. ความเป นมา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ได จ ดการส มมนาอาจารย ในส งก ดมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เป นประจ า ท กป ส าหร บการจ ดส มมนาอาจารย ประจ าป พ ทธศ กราช 2554 เร อง การเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ในว นศ กร ท 22 เมษายน 2554 น น มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ได มอบหมาย ให คณะอน กรรมการฝ ายสารสนเทศและประเม นผลการจ ดงาน เป นผ จ ดท าแบบประเม นผลและ สร ปรายงานผลการดาเน นงาน เพ อประมวลความค ดเห น ข อเสนอแนะ ตลอดจนสะท อนให ภาพทางบวก และข อบกพร องเพ อประโยชน ต อการจ ดการส มมนาอาจารย ด งกล าวในคราวต อไป.2 ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นและข อเสนอแนะของอาจารย ท เข าร วมส มมนาและอาจารย ท ร บฟ ง จากการถ ายทอดสด เก ยวก บการจ ดงานและความค ดเห นในด านต าง ๆ สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

7 บทท 2 ว ธ ดาเน นการ การประเม นผลงานส มมนาอาจารย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ประจาป พ ทธศ กราช 2554 ม จ ดม งหมายเพ อนาข อม ลมาใช เป นแนวทางในการปร บปร งการดาเน นงานของการส มมนาในต อไป 2. จานวนอาจารย จานวนอาจารย ส งก ดมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 3,278 คน เข าร วมฟ งส มมนา จานวน 763 คน และร บฟ งทางออนไลน จานวน 322 คน โดยม รายละเอ ยดด งน ส งก ดว ทยาเขต ท งหมด(คน) เข าร วมส มมนา ร วมส มมนา ทางออนไลน บางเขน 2, กาแพงแสน ศร ราชา เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร ส พรรณบ ร อ นๆ - 64 รวมท งส น 3, จานวนอาจารย ท ตอบแบบสอบถาม อาจารย ท เข าร วมส มมนาตอบแบบสอบถาม แบ งออกเป น ตอบทางเอกสาร จานวน 72 คน และ ตอบทางออนไลน จานวน 8 คน ส งก ดว ทยาเขต ตอบทางเอกสาร (คน) ตอบทางออนไลน (คน) บางเขน กาแพงแสน 50 เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร 68 0 ศร ราชา 6 0 ส พรรณบ ร 3 0 รวมท งส น 7 8 หมายเหต /* ไม ตอบแบบสอบถาม 9 คน สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

8 2.3 เคร องม อท ใช ในการประเม น ในการประเม นคร งน ใช เคร องม อท เป นแบบสอบถาม จ านวน ฉบ บ โดยถามความค ดเห นความ คาดหว งท จะได ร บประโยชน จากการร บฟ งการบรรยาย ความพ งพอใจท ม ต อการจ ดโครงการประช มส มมนา อาจารย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ประจาป 2554 ความต องการให ม การจ ดโครงการประช มส มมนาอาจารย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในคร งต อไป และข อเสนอแนะ 2.4 การเก บรวบรวมข อม ล การเก บรวบรวมข อม ลเป นการเก บรวบรวมแบบสอบถามแบบเอกสารท ได ร บหล งการส มมนา และ แบบสอบถามทางออนไลน จากผ ท เข าร วมงานส มมนา 2.5 ว ธ ว เคราะห ข อม ล ว เคราะห ข อม ลจากแบบสอบถามโดยใช ในร ปแบบการแจกแจงความถ และค าเฉล ย 2.6 เกณฑ การแปลผล คะแนนความค ดเห นเฉล ย = น อยท ส ด = น อย = ปานกลาง = มาก = มากท ส ด สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

9 บทท 3 สร ปผลการประเม นและข อเสนอแนะ ผลการประเม นในคร งน เคร องม อท ใช ค อแบบสอบถาม แบ งความค ดเห นออกเป น 3 ส วน ด งน ค อ. ความคาดหว งท จะได ร บประโยชน จากการร บฟ งการบรรยาย 2. ความพ งพอใจท ม ต อการจ ดโครงการประช มส มมนาฯ 3. ความต องการให ม การจ ดโครงการประช มส มมนาฯ ในคร งต อไป 3. ผลการประเม นความค ดเห น ตารางท จานวนและร อยละของข อม ลท วไป. ประเภทของการตอบแบบสอบถาม - ตอบทางเอกสาร - ตอบทาง Online 2. เพศ - หญ ง - ชาย 3. ประเภท - พน กงานมหาว ทยาล ย - ข าราชการ - พน กงานเง นรายได - ล กจ างช วคราว 4. ว ทยาเขต - บางเขน - กาแพงแสน - เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร - ศร ราชา - ส พรรณบ ร หมายเหต */ ไม ตอบคาถาม (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) รายการ จานวน ร อยละ รวม รวม รวม รวม */9 */0 */9 สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

10 จานวนผ ท ตอบแบบสอบถามท งหมดเป น 720 คน แบ งออกเป น ผ ท ตอบจากแบบสอบถามทาง เอกสารมากท ส ดจานวน 72 คน ค ดเป นร อยละ 98.9 เป นเพศหญ งมากท ส ด จานวน 399 คน ค ดเป นร อยละ 56. พน กงานมหาว ทยาล ย จานวน 350 คน ค ดเป นร อยละ 49.3 ส งก ดว ทยาเขตบางเขน มากท ส ด จานวน 429 คน ค ดเป นร อยละ 60.3 ตารางท 2 แสดงจานวน และร อยละของหน วยงานจาแนกตามว ทยาเขต คณะ. เศรษฐศาสตร 68 (9.6) 2. เกษตร 57 (8.0) 3. ว ศวกรรมศาสตร 45 (6.3) ว ทยาเขต (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) เฉล มพระเก ยรต ส พรรณ รวม บางเขน กาแพงแสน ศร ราชา จ งหว ดสกลนคร จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ 24 (3.4) 8 (.) 5 (0.7) (0.) - (0.) (0.3) (0.) 06 (4.9) - 59 (8.3) - 47 (6.6) 4. อ ตสาหกรรมเกษตร 46 ( (6.5) 5. ว ทยาศาสตร 38 (5.4) 5 (0.7) (6.) 6. มน ษยศาสตร 40 (5.6) - - (0.) (0.) 42 (5.9) 7. ศ กษาศาสตร และพ ฒนาศาสตร (กาแพงแสน) - 3 (4.4) 2 (0.3) (0.) - 34 (4.8) 8. ศ กษาศาสตร 26 (3.7) 5 (0.7) (4.4) 9. ส ตวแพทย 2 (3.0) 9 (.3) (4.2) 0. เกษตร (กาแพงแสน) - 22 (3. (0.) 2 (0.3) - 25 (3.5). ประมง 22 (3.) (0.4) - 25 (3.5) 2. ศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร (กาแพงแสน) - 25 (3.5) (3.5) 3. ว ทยาศาสตร และว ศวกรรมศาสตร (เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร) (3.2) - 23 (3.2) 4. บร หารธ รก จ 9 (2.7) (0.) (0.) 2 (0.3) - 23 (3.2) 5. ว ศวกรรมศาสตร (ศร ราชา) (0.) - 20 (2.8) (3.0) 6. ทร พยากรและส งแวดล อม(ศร ราชา) (2.7) (0.) - 20 (2.8) สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

11 ตารางท 2 (ต อ) คณะ (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) ว ทยาเขต เฉล มพระเก ยรต บางเขน กาแพงแสน ศร ราชา จ งหว ดสกลนคร ส พรรณ รวม จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ ร อยละ 7. ส งคมศาสตร 3 (.8) (.8) 8. ศ ลปะศาสตร และว ทยาการจ ดการ (เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร) (.8) - 3 (4.9) 9. เทคน คการส ตวแพทย 2 (.7) (.7) 20. ว ศวกรรมศาสตร (กาแพงแสน) - 2 (.7) (.7) 2. ว ทยาการจ ดการ(ศร ราชา) (0.) - 8 (.) (0.) - 0 (.4) 22. สถาป ตยกรรมศาสตร 9 (.3) (0.) 0 (.4) 23. ว ทยาศาสตร การก ฬา(กาแพงแสน) - 8 (.) (0.) (.3) 24. วนศาสตร 8 (.) - - (0.) - 9 (.3) 25. ส ตวแพทย (กาแพงแสน) - 7 (.0) (.0) 26. ว ทยาล ยพาณ ชยนาว นานาชาต (ศร ราชา) (0.8) (0.8) 27. ทร พยากรธรรมชาต และอ ตสาหกรรม เกษตร(เฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร) (0.7) - 5 (0.7) 28. เศรษฐศาสตร (ศร ราชา) (0.3) (0.3) 29. ว ทยาล ยส งแวดล อม 2 (0.3) (0.3) รวม 428 (60.3) 50 (2.) 68 (9.6) 6 (8.6) 3 (0.4) 70 (00.0) หมายเหต /* ไม ตอบแบบสอบถาม 0 คน ผ ตอบแบบสอบถามส งก ดว ทยาเขตบางเขนมากท ส ดจานวน 428 คน ค ดเป นร อยละ 60.3 ส งก ด คณะเศรษฐศาสตร มากท ส ด จานวน 68 คน ค ดเป นร อยละ 9.6 รองลงมาส งก ดคณะศ กษาศาสตร จานวน 59 คน ค ดเป นร อยละ 9.8 สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

12 ว ทยาเขตกาแพงแสน จานวน 50 คน ค ดเป นร อยละ 2. ส งก ดคณะศ กษาศาสตร และพ ฒน ศาสตร มากท ส ดจานวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 4.4 รองลงมาส งก ดคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร จานวน 25 คน ค ดเป นร อยละ 3.5 ว ทยาเขตศร ราชา จานวน 68 คน ค ดเป นร อยละ 9.6 ส งก ดคณะว ศวกรรมศาสตร มากท ส ดจานวน 20 คน ค ดเป นร อยละ 2.8 รองลงมาส งก ดคณะทร พยากรและส งแวดล อม จานวน 9 คน ค ดเป นร อยละ 2.7 ว ทยาเขตเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร ส งก ดคณะว ทยาศาสตร และว ศวกรรมศาสตร มากท ส ด จานวน 23 คน ค ดเป นร อยละ 3.2 รองลงมาส งก ดคณะศ ลปศาสตร และว ทยาการจ ดการ จานวน 3 คน ค ดเป นร อยละ.8 ว ทยาเขตส พรรณบ ร ส งก ดคณะเศรษฐศาสตร คณะมน ษยศาสตร และคณะสถาป ตยกรรมศาสตร จานวน คน ค ดเป นร อยละ 0. ตารางท 3 แสดงจานวน ร อยละ ค าเฉล ยของความคาดหว งท จะได ร บประโยชน จากการร บฟ งส มมนาฯ ห วข อการบรรยาย มากท ส ด {5}. นโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 23 (30.9) 2. การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส 28 ประชาคมอาเซ ยน (39.7) ภาพรวม 285 (4.5) หมายเหต */ไม ตอบแบบสอบถาม มาก {4} 387 (56.2) 367 (5.8) 360 (52.4) (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) ความคาดหว ง ปาน น อย กลาง {3} {2} 86 2 (2.5) (0.3) 58 2 (8.2) (0.3) 4 (6.0) (0.) น อย ค าเฉล ย ท ส ด {} {5} 4.7 */3 (0.) */ */88 ม ผ ตอบแบบสอบถามจานวน 720 คน ภาพรวมความคาดหว งท จะได ร บประโยชน จากการร บฟ ง การส มมนาฯ ม คะแนนเฉล ย 4.35 อย ในระด บมากท ส ด ม รายละเอ ยดด งน เร องนโยบายการพ ฒนาด าน ว ชาการของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ม ความคาดหว งเฉล ย 4.7 อย ในระด บมาก การบรรยายพ เศษ เร อง การเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม ความคาดหว งเฉล ย 4.3 อย ในระด บมากท ส ด สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป 2554

13 ตารางท 4 แสดงจานวน ร อยละ ค าเฉล ยของความพ งพอใจประโยชน ท ได ร บและความพ งพอใจท ม ต อการจ ด โครงการประช มส มมนาอาจารย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ประจาป ความร ท ได ร บ ประเด น มาก ท ส ด {5} - นโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2 (7.6) - การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคม 290 อาเซ ยน (4.0) - การแลกเปล ยนข อค ดเห นและร บฟ งข อเสนอแนะในประเด นการ 76 เตร ยมการผล ตบ ณฑ ต มก. ส ประชาคมอาเซ ยน (.9) ภาพรวมของความร ท ได ร บจากการบรรยาย 95 (5.0) 2. การนาความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการทางาน มาก {4} 432 (63.0) 343 (48.5) 309 (48.4) 45 (65.7) (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) ความพ งพอใจ ปาน น อย กลาง {3} {2} 24 (8.) 67 (9.5) 203 (3.8) 8 (8.7) 8 (.2) 4 (0.6) 34 (5.3) 4 (0.6 น อย ท ส ด {} (0.) 3 (0.4) 7 (2.7) ค าเฉล ย {5} 3.97 */ */ */ */88 - นโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 23 (7.9) - การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคม 202 อาเซ ยน (28.7) - การแลกเปล ยนข อค ดเห นและร บฟ งข อเสนอแนะในประเด นการเตร ยม 82 การผล ตบ ณฑ ต มก. ส ประชาคมอาเซ ยน (2.6) ภาพรวมของการนาความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการทางาน 06 (6.3) 3. การเป ดโอกาสให ผ ฟ งม ส วนร วมในการแลกเปล ยนความค ดเห น 7 (3.5) 4. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจ ดประช มส มมนา 226 (32.3) 5. ความเหมาะสมของสถานท จ ดงาน และท จอดรถ 236 (34.) 6. ความพร อมของระบบแสง เส ยง ระบบไฟ การใช โสตท ศน ปกรณ 252 รวมท งการจ ดทาว ด ท ศน และอ ปกรณ ต างๆ (36.2) 7. ความพร อมของระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการถ ายทอด 28 Teleconference (34.9) 8. ความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม 34 (45.3) 9. ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของการลงทะเบ ยนผ ร วมงาน 29 (42.) 0. ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของพ ธ การบนเวท ตลอดการจ ดงาน 269 (39.2) 394 (57.3) 386 (54.9) 32 (49.2) 389 (59.9) 269 (5.0) 396 (56.7) 38 (55.) 382 (54.9) 345 (55.3) 347 (50.) 35 (50.8) 367 (53.5) 60 (23.3) 00 (4.2) 203 (3.) 4 (2.7) 42 (26.9) 7 (0.2) 69 (0.0) 54 (7.8) 55 (8.8) 29 (4.2) 43 (6.2) 50 (7.3) 0 (.5) 2 (.7) 32 (4.9) 2 (.8) 38 (7.2) 4 (0.6) 5 (0.7) 6 (0.9) 5 (0.8) (0.) 3 (0.4) 4 (2.) (0.) 7 (.3) 2 (0.3) (0.) 2 (0.3) (0.2) 3.9 */ */ */ */ */ */ */ */ */96-3 (0.4) 4.40 */ */29 (0.8) (0.2) */34 สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

14 ตารางท 4 (ต อ) มาก ประเด น ท ส ด {5}. ความเหมาะสมด านอาหารและเคร องด ม 98 (29.3) 2. การประชาส มพ นธ ข าวการจ ดงานท งในร ปของเอกสารและ 274 จดหมายอ เล กทรอน กส ฯลฯ (39.) 3. ความพ งพอใจต อการจ ดประช มส มมนาอาจารย ฯ ในภาพรวม 97 (28.) หมายเหต /* ไม ตอบแบบสอบถาม มาก {4} 38 (56.4) 336 (47.7) 435 (62.) (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) ความพ งพอใจ ปาน น อย กลาง {3} {2} 88 8 (3.0) (.2) 82 8 (.7) (.2) 64 (9.) 3 (0.4) น อย ท ส ด {} (0.2) (0.2) (0.2) ค าเฉล ย {5} 4.3 */ */ */20 ม ผ ตอบแบบสอบถามจ านวน 720 คน ในภาพรวมความพ งพอใจในภาพรวม ม คะแนนเฉล ย 3.65 อย ในระด บมาก โดยแบ งออกเป นประเด นด งต อไปน ประเด นด านความร ท ได ร บจากการบรรยายในภาพรวมม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 3.95 อย ใน ระด บมาก ม รายละเอ ยดค อ นโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของ มก. ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 3.97 อย ในระด บมาก การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม คะแนน ความพ งพอใจเฉล ย 4.29 อย ในระด บมากท ส ด การแลกเปล ยนข อค ดเห นและร บฟ งข อเสนอแนะในประเด น การเตร ยมการผล ตบ ณฑ ต มก. ส ประชาคมอาเซ ยน ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 3.62 อย ในระด บมาก ประเด นด านการนาความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการทางานในภาพรวมม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 3.90 อย ในระด บมาก ม รายละเอ ยดค อ นโยบายการพ ฒนาด านว ชาการของ มก. ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 3.9 อย ในระด บมาก การบรรยายพ เศษ เร องการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม คะแนน ความพ งพอใจเฉล ย 4.0 อย ในระด บมาก การแลกเปล ยนข อค ดเห นและร บฟ งข อเสนอแนะในประเด น การเตร ยมการผล ตบ ณฑ ต มก. ส ประชาคมอาเซ ยน ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 3.65 อย ในระด บมาก ประเด นด านการเป ดโอกาสให ผ ฟ งม ส วนร วมในการแลกเปล ยนความค ดเห น ม คะแนนความพ งพอใจ เฉล ย 3.68 อย ในระด บมาก ประเด นด านความเหมาะสมของระยะเวลาการจ ดประช มส มมนา ม คะแนนความ พ งพอใจเฉล ย 4.20 อย ในระด บมาก ประเด นด านความเหมาะสมของสถานท จ ดงานและท จอดรถ ม คะแนน ความพ งพอใจเฉล ย 4.22 อย ในระด บมาก ด านความพร อมของระบบแสง เส ยง ระบบไฟ การใช โสตท ศน ปกรณ รวมท งการจ ดทาว ด ท ศน และอ ปกรณ ต างๆ ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 4.26 อย ในระด บ มากท ส ด ด านความพร อมของระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการถ ายทอด Teleconference ม คะแนนความ พ งพอใจเฉล ย 4.24 อย ในระด บมากท ส ด ด านความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ม คะแนนความพ งพอใจ เฉล ย 4.40 อย ในระด บมากท ส ด ด านความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของการลงทะเบ ยนผ ร วมงาน ม คะแนนความ พ งพอใจเฉล ย 4.34 อย ในระด บมากท ส ด ด านความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของพ ธ การบนเวท ตลอดการจ ดงาน สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

15 ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 4.32 อย ในระด บมากท ส ด ด านความเหมาะสมด านอาหารและเคร องด ม ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 4.3 อย ในระด บมาก ด านการประชาส มพ นธ ข าวการจ ดงานท งในร ปของ เอกสารและจดหมายอ เล กทรอน กส ฯลฯ ม คะแนนความพ งพอใจเฉล ย 4.25 อย ในระด บมากท ส ด ตารางท 5 แสดงค าเฉล ยของความเห นในประเด นต าง ๆ จาแนกตามประเภทของการตอบแบบสอบถาม (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) ประเด น ตอบทางเอกสาร ตอบทาง Online. ประโยชน จากห วข อท บรรยาย ความร ท ได ร บ การน าความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการทางาน การเป ดโอกาสให ผ ฟ งม ส วนร วมในการแลกเปล ยนความค ดเห น ความเหมาะสมของระยะเวลาการจ ดการประช มส มมนา ความเหมาะสมของสถานท จ ดงานและท จอดรถ ความเหมาะสมระบบแสง เส ยง ระบบไฟ การใช โสตท ศน ปกรณ รวมท งการจ ดทาว ด ท ศน และอ ปกรณ ต างๆ 8. ความพร อมของระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการถ ายทอด Teleconference 9. ความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของการลงทะเบ ยนผ ร วมงาน ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของพ ธ การบนเวท ตลอดการจ ดงาน ความเหมาะสมของด านอาหารและเคร องด ม การประชาส มพ นธ ข าวการจ ดงานท งในร ปของเอกสารและ จดหมายอ เล กทรอน กส ฯลฯ 4. ความพ งพอใจต อการจ ดประช มส มมนาอาจารย ฯ ในภาพรวม ภาพรวม ม ผ ตอบแบบสอบถามจานวน 720 คน ในภาพรวมความพ งพอใจการจ ดส มมนาอาจารย มหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร ประจาป 2554 ผ ตอบแบบสอบถามทางเอกสาร ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.7 อย ในระด บ พ งพอใจมาก ผ ตอบแบบสอบถามทาง Online ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.28 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด ม รายละเอ ยดด งน ผ ตอบแบบสอบถามทางเอกสาร ประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ม ความพ งพอใจ เฉล ยมากท ส ดค อ 4.39 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด รองลงมาค อประเด นประโยชน จากห วข อท บรรยาย ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.35 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด และประเด นความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของ การลงทะเบ ยนผ ร วมงาน ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.34 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

16 ผ ตอบแบบสอบถามทาง Online ประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ม ความพ งพอใจ เฉล ยมากท ส ดค อ 4.88 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด รองลงมาค อประเด นประโยชน จากห วข อท บรรยายและ ประเด นการประชาส มพ นธ ข าวการจ ดงานท งในร ปของเอกสารและจดหมายอ เล กทรอน กส ม ความพ งพอใจ เฉล ย 4.63 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด และประเด นความเหมาะสมของระยะเวลาการจ ดการประช มส มมนา ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.50 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด ตารางท 6 แสดงค าเฉล ยของความเห นในประเด นต างๆ จาแนกตามว ทยาเขต (ผ ตอบแบบสอบถาม 720 คน) ประเด น บางเขน กาแพงแสน ศร ราชา เฉล มพระเก ยรต ส พรรณบ ร จ งหว ดสกลนคร. ประโยชน จากห วข อท บรรยาย ความร ท ได ร บ การน าความร ท ได ร บมาประย กต ใช ในการทางาน การเป ดโอกาสให ผ ฟ งม ส วนร วมในการแลกเปล ยน ความค ดเห น 5. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจ ดการ ประช มส มมนา 6. ความเหมาะสมของสถานท จ ดงานและท จอดรถ ความเหมาะสมระบบแสง เส ยง ระบบไฟ การใช โสตท ศน ปกรณ รวมท งการจ ดทาว ด ท ศน และ อ ปกรณ ต างๆ 8. ความพร อมของระบบเทคโนโลย สารสนเทศใน การถ ายทอด Teleconference 9. ความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของการลงทะเบ ยน ผ ร วมงาน. ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของพ ธ การบนเวท ตลอดการจ ดงาน 2. ความเหมาะสมของด านอาหารและเคร องด ม การประชาส มพ นธ ข าวการจ ดงานท งในร ปของ เอกสารและจดหมายอ เล กทรอน กส ฯลฯ 4. ความพ งพอใจต อการจ ดประช มส มมนาอาจารย ฯ ในภาพรวม ภาพรวม สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

17 ม ผ ตอบแบบสอบถามจานวน 720 คน ในภาพรวมความพ งพอใจการจ ดส มมนาอาจารย มหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร ประจ าป 2554 อาจารย ส งก ดว ทยาเขตบางเขน ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.2 อย ในระด บพ ง พอใจมาก อาจารย ส งก ดว ทยาเขตกาแพงแสนและว ทยาเขตศร ราชา ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.7 อย ในระด บ พ งพอใจมาก อาจารย ส งก ดว ทยาเขตเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร ม ความพ งพอใจเฉล ย 3.89 อย ในระด บ พ งพอใจมาก อาจารย ส งก ดว ทยาเขตส พรรณบ ร ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.74 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด อาจารย ส งก ดว ทยาเขตบางเขน ประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ความพ งพอใจเฉล ย 4.44 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด รองลงมาค อประเด นความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของการลงทะเบ ยนของ ผ ร วมงาน ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.40 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด อาจารย ส งก ดว ทยาเขตก าแพงแสน ประเด นประโยชน จากห วข อท บรรยาย ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.4 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด รองลงมาค อประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ความพ ง พอใจเฉล ย 4.35 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด อาจารย ส งก ดว ทยาเขตศร ราชา ประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ม ความพ งพอใจ เฉล ย 4.37 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด รองลงมาค อประเด น ความพร อมของระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ในการถ ายทอด Teleconference ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.3 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด อาจารย ส งก ดว ทยาเขตเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร ประเด นประโยชน จากห วข อท บรรยายและ ประเด นความเหมาะสมของว ทยากรในภาพรวม ม ความพ งพอใจเฉล ย 4.9 อย ในระด บพ งพอใจมาก รองลงมาค อประเด น ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของการลงทะเบ ยนผ ร วมงาน ความพ งพอใจเฉล ย 4.03 อย ในระด บพ งพอใจมาก อาจารย ส งก ดว ทยาเขตส พรรณบ ร ประเด นประโยชน จากห วข อท บรรยาย ประเด นความเหมาะสม ระบบแสง เส ยง ระบบไฟ การใช โสตท ศน ปกรณ รวมท งการจ ดท าว ด ท ศน และอ ปกรณ ต างๆ ประเด นความ พร อมของระบบเทคโนโลย สารสนเทศในการถ ายทอด Teleconference ประเด นความเหมาะสมของว ทยากร ในภาพรวม ม ความพ งพอใจเฉล ย 5.00 อย ในระด บพ งพอใจมากท ส ด สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

18 ตารางท 7 แสดงต องการให ม การจ ดโครงการประช มส มมนาอาจารย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในคร งต อไป () ไม ต องการ จานวน 222 คน ค ดเป นร อยละ (2) ต องการ จานวน 40 คน ค ดเป นร อยละ แบ งเป นห วข อท ต องการให จ ดในคร งต อไป ด งตาราง ด านการเร ยนการสอน จานวน(คน) เก ยวก บการจ ดการเร ยนการสอนเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน การบ รณาการระหว างคณาจารย คณะต างๆเพ อผล ตบ ณฑ ตส การแข งข นในอาเซ ยน สาขาว ชาท ตอบโจทย ประชาคมอาเซ ยน การปร บปร งหล กส ตรและการสร างหล กส ตรใหม ให สอดคล องก บการเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคม อาเซ ยน ว ธ การพ ฒนาน ส ตเพ อเตร ยมต วส ประชาคมอาเซ ยน งานประก นค ณภาพก บการพ ฒนาศ กษาเพ อเตร ยมพร อมเข าส การเป นประชาคม ASEAN การเตร ยมการผล ตบ ณฑ ต มก. ส ประชาคมอาเซ ยนควรจ ดการเสวนาคร งต อไป โดยม ว ทยากรร บเช ญ จาก มหาว ทยาล ยมห ดลและ ABAC เป นต น เสวนากรอบอาเซ ยนก บ Action plan ของ มก.ท ทาให บ ณฑ ตแข งข นได การสอนแบบภาษาอ งกฤษ ย ทธศาสตร การส งเสร มความเช ยวชาญด านภาษาอ งกฤษของน ส ต การต อส ก บว กฤตทางการศ กษาไทย ทาอย างไรถ งจะพ ฒนาให ท ดเท ยมก บชาต อ นได การพ ฒนาการศ กษาไทยในท กระด บอย างเป นร ปธรรม การพ ฒนาการเร ยนการสอนด วย E-course การพ ฒนางานว ชาการในภาพร วม การเตร ยมพ ฒนาการเร ยนการสอน การพ ฒนาสมอง เพ อถ ายทอดให น ส ต อ.บ ญช ย โกศลธนาก ล การพ ฒนาค ณภาพน ส ตท งในด านว ชาการ พฤต กรรม และ attitude การพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตเกษตร การพ ฒนาปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาประย กต ใช ก บการเร ยนการสอนในมหาว ทยาล ย พ ฒนาศ กยภาพอย างไรให ตรงใจผ ใช บ ณฑ ต ว ทยากร ค ณว กรม กรมด ษฐ และค ณธน นทร เจ ยรวนนท การผล ตบ ณฑ ตท ตอบสนองต อตลาดไทยขอว ทยากรท ม ว ส ยท ศน เก ยวก บตลาดไทยท มองเห นได เป นร ปธรรม เช น ว ทยาการจากฝ ายอ ตสาหกรรม หร อเกษตรกรรมไทย ความต องการบ ณฑ ตท หน วยงานเอกชนหร อผ ประกอบการต องการ การเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยโดยเน นเอกล กษณ ภ ม ป ญญาไทย สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

19 ตารางท 7 (ต อ) ด านการเร ยนการสอน (ต อ) ด านนโยบายของมหาว ทยาล ย จานวน(คน) การเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยโดยเน นความเป นไทยคนไทยท อย นอกประเทศด วยภาษาว ฒนธรรมคนไทย การเตร ยมการอ ดมศ กษาไทยโดยเน นน าภ ม ป ญญาไทยไปแบ งป นก บประชาคมโลก อะไรก ได ท ท นย คท นสม ยเพ อเตร ยมคณาจารย ให ม ความพร อมท จะน าความร ความเข าใจไปส น ส ต ศ.ดร.เจตนา นาคว ชระ เช ญมาพ ดเร องอะไรก ได เพราะท บรรยายด และม ความร ล กซ ง ประส ทธ ภาพการสอนของอาจารย ต อความสาเร จของน ส ต ความพร อมหร อความก าวหน าของมก.ในการผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพ การจ ดทาหล กส ตรใหม ๆอย างรวดเร วท นการ การจ ดการศ กษาให สอดคล องก บค ณภาพเยาวชนในป จจ บ น เทคน คการสอนให น ส ตม ท กษะในการค ดว เคราะห ป ญหา การสอนเพ อให ผ เร ยนค ดว เคราะห เป น ว ธ สอน ตามแบบ Critical thinking การยกระด บมาตรฐานการศ กษาในอ ดมศ กษา BEST PRACTICE ของการพ ฒนาว ชาการ แนวทางการปร บปร งหล กส ตร (หล กค ดและปร ชญาการศ กษา) ม มมองค ณภาพน ส ตผลผล ตเกษตรศาสตร TQF ก บภาระงานของอาจารย และการพ ฒนาหล กส ตร ตร โท และเอก นโยบายการศ กษาชาต รพก. ท เก ยวข อง การว เคราะห จ ดอ อนเสวนาและการแก ไขอย างเป นระบบของระบบการศ กษาไทย ว ทยากรจากภายในและภายนอก ป ญหาของบ ณฑ ตในภาพรวมท งประเทศ และแนวทางแก ไข จานวน(คน) การเตร ยมต วเพ อการเป นผ นา การศ กษาในการผล ตบ ณฑ ตส อาเซ ยน ประโยชน ของประเทศท ได ร บเม อเข าส ประเทศอาเซ ยน ความร วมม อของ KU ก บมหาว ทยาล ยช นน าใน ASEAN ด านส งคมแวดล อมและงบประมาณสน บสน น ว ทยากร:รอง เลขาธ การสาน กงบประมาณ และอธ การบด ม.เกษตรศาสตร นโยบายเข าส ASEAN การเป ดเสร ทางการศ กษา ใน ASEAN การพ ฒนานโยบายมหาว ทยาล ยส ความเป นไปได ในการเป นผ น าในอาเซ ยน ว ธ การเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

20 ตารางท 7 (ต อ) ด านนโยบายของมหาว ทยาล ย จานวน(คน) ความก าวหน าและการตรวจต ดตามความก าวหน าของมหาว ทยาล ยส ประชาคมอาเซ ยน การเตร ยมความพร อมของอ ดมศ กษาไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน แผนปฏ บ ต การในการเข าส ประชาคมอาเซ ยนอย างเป นร ปธรรม การเตร ยมความพร อมของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร สาหร บการร บน ส ตต างชาต การปร บปร ง Work Ranking ของมหาว ทยาล ย นโยบายในการพ ฒนาด านว ทยาการและว จ ย แผนระยะส น แผนระยะยาว แนวนโยบายของมหาว ทยาล ยในป ต อไป นโยบายการออกนอกระบบของมหาว ทยาล ย / อธ การบด นโยบายและต ดตามผลของนโยบาย กลย ทธ ท จะทาให มก. พ ฒนาเป นมหาว ทยาล ยภ ม ภาค การเตร ยมความพร อมในการออกนอกระบบ เป นมหาว ทยาล ยในก าก บของร ฐ ความพร อมของ มก. ในการออกนอกระบบ การออกนอกระบบ นโยบายของมหาว ทยาล ย แนวการปฏ บ ต ในความเป นจร ง แนวทางการพ ฒนาของ มก. ภายหล งออกนอกระบบ การน ามหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ออกนอกระบบ การเตร ยมความพร อมบ คลากรเพ อการออกนอกระบบ ความพร อมของมหาว ทยาล ยในการเข าส ระบบแท ง เกษตรศาสตร จะม งไปทางไหนใน 0 ป ข างหน า ท ศทางของม.เกษตรอ ก 4 ป ข างหน า แนวทางการพ ฒนามหาว ทยาล ยส ว จ ยค ช มชน สร ปผลงานและแนวทางอนาคตเช งนโยบาย มก ความอย รอดขององค กรในภาวะความเส ยงและว กฤตโลก USR - University Social Responsibility การสร างความร วมม อ ระหว างอ ดมศ กษา (KU) ก บภาคเอกชน ช แจงการดาเน นงานในภาพรวมของป ท ผ านมา สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

21 ตารางท 7 (ต อ) ด านนโยบายของมหาว ทยาล ย (ต อ) จานวน(คน) ความสามารถแบ งป นของบ ณฑ ตไทย ความม นคงในอาช พอาจารย และทางว ชาการ การว เคราะห และแนวทางในการแก ไขป ญหาของน ส ตเพ อลดป ญหาท จะเก ดข นก บอาจารย ระบบการบร หารพน กงานมหาว ทยาล ย ย งไม ม ห วข อท ต องการให มหาว ทยาล ยจ ดส มมนา แต ต องการให ม การส มมนา เพราะเป นการส อสารนโยบาย และ สามารถไปปร บใช ในอาช พอาจารย ได ด านธรรมะและค ณธรรม จานวน(คน) จร ยธรรม ศ ลธรรม ของอาจารย 2 จร ยธรรมผ บร หาร การพ ฒนาค ณธรรมสาหร บแม พ มพ โดยพระธรรมโกศาจารย ค ณธรรมของอาจารย ธรรมาภ บาลของการบร หารงานในมหาว ทยาล ย จรรยาบรรณว ชาช พอาจารย นโยบายการพ ฒนาจ ตใจ ความค ด ศ ลธรรม ของผ เก ยวข องก บการศ กษาไทย การสร างบ คคลากร (ผล ตบ ณฑ ต) ท ด จ ตสาธารณะ การสร างค ณภาพบ ณฑ ตเป นความร บผ ดชอบต อชาต บ านเม อง ว ทยากร : นายกร ฐมนตร การพ ฒนาค ณล กษณะของน ส ตให เป นท ต องการในส งคม ทางด านค ณธรรม จร ยธรรม การตรงต อเวลา การม ระเบ ยบว น ยในการเร ยน การสอนจร ยธรรม-น ส ต การพ ฒนาด านว ชาการควบค ก บการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม อย างเป นร ปธรรม การสอนจร ยธรรมและค ณธรรมในระด บอ ดมศ กษาอย างไรให ม ประส ทธ ผล ระบบอ ปถ มภ ก บความอ อนแอทางด านค ณธรรมและว ชาการ ด านพ ฒนาบ คลากร จานวน(คน) แนวทางการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เพ อเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน บาบ ดจ ตของอาจารย เพ อความพร อมก าวส ประชาคมอาเซ ยน การทางานเพ อพ ฒนาอาจารย ส ความเป นเล ศและนานาชาต การพ ฒนาท กษะด านภาษา หร อพ ฒนาค ณภาพน ส ต การพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาส โลกเทคโนโลย ใหม ความสอดคล องของค าครองช พของบ คลากรทางการศ กษา ก บภาวะงานท ได ร บ สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

22 ตารางท 7 (ต อ) ด านพ ฒนาบ คลากร (ต อ) จานวน(คน) จ ตว ทยาการเป นอาจารย มหาว ทยาล ยต อการปฏ บ ต ก บน ส ตย คใหม การทางานอย างไรให ประสบความสาเร จ แนวทางการพ ฒนาค ณภาพอาจารย /น ส ต ให ท ดเท ยมก บมหาว ทยาล ยช นนา ด านสว สด การ จานวน(คน) การส งเสร มส ขภาพกายและจ ต ให พร อมต อการปฏ บ ต งานในสภาพส งคม การส งเสร มหร อให ท นการศ กษาเพ อให อาจารย ร นใหม ได ใช ในการศ กษาต อท งภายในและต างประเทศ สว สด การ/ค าตอบแทนของการเป นอาจารย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร สว สด การและประโยชน ของบ คลากรในการทางาน กองการเจ าหน าท การพ ฒนาบ คลากรด านส ขภาพ ด านงานว จ ย จานวน(คน) Themes ว จ ยท เก ยวก บ ASEAN มหาว ทยาล ยว จ ยต อความต องการของประชาชนภายในประเทศและประชาคมอาเซ ยน How to become the international research University การพ ฒนาอาจารย ก าวส น กว จ ย(บรรยายการต พ มพ ลงวารสารนานาชาต ) แนวทางการเข ยนบทความว จ ยในวารสารนานาชาต การเป นมหาว ทยาล ยว จ ย มหาว ทยาล ยว จ ยม ผลด อย างไรต อมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ความส าเร จในการสร างมหาว ทยาล ยว จ ย ของ มก. นโยบายการว จ ยของมหาว ทยาล ย ย ทธศาสตร และท ศทาง /พ ฒนา การบ รณาการงานว ชาการและงานว จ ยของมก. นโยบายของมหาว ทยาล ยในด านต างๆ เน นว ชาการและว จ ย การสร างความเข มแข งด านการว จ ยของ มก. การสน บสน นบรรยากาศการว จ ยในระด บภาคว ชาส มหาว ทยาล ย แนวทางการสร างความเข มแข งทางการว จ ยของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร การเตร ยมผลงานว จ ยสาหร บตาแหน งศาสตราจารย การทางานว จ ย การพ ฒนาการศ กษาและว จ ยของมหาว ทยาล ยในม มมองของเอกชนภายนอก ว ทยากร ค ณว กรม กรมด ษฐ สร ปแบบสอบถามการประช มส มมนาอาจารย ประจาป

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information