คาสาค ญ : การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน / ประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "คาสาค ญ : การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน / ประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณ"

Transcription

1 ความส มพ นธ ระหว างการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานก บประส ทธ ภาพ การบร หารงบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม The Relationship Between School-based Management and Administration Budget Efficiency in Nakhonpathom Municipality, Nakhonpathom Province น ศาชล ส ขไพบ ลย * Nisachon Sukpaiboon ดร.กาญจนา บ ญส ง** Dr.Kancana Boonsong บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1) เพ อศ กษาการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ของ สถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม 2) เพ อศ กษาประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของ สถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม 3) เพ อศ กษาความส มพ นธ การบร หารโดยใช โรงเร ยน เป นฐานก บประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม กล มต วอย างท ใช ในการว จ ย ได แก ผ บร หารสถานศ กษาคร ผ สอน และคณะกรรมการสถานศ กษาในโรงเร ยนส งก ด เทศบาลนครนครปฐม จานวน 234 คน เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ลในคร งน ได แก แบบสอบถาม สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ได แก ค าร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ค าส มประส ทธ สหส มพ นธ แบบเพ ยร ส น ผลการว จ ย พบว า การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานก บประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาล นครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม อย ในระด บมาก และม ความส มพ นธ ก นในระด บส งมาก อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.01 คาสาค ญ : การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน / ประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณ *น กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ ร **รองศาสตราจารย ประจาสาขาว ชาบร หารการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ ร

2 ABSTRACT The purposes of this research were : 1) to study the levels of the school-based management of schools in Nakornpathom Municipality, Nakornpathom : 2) to study the levels of the effectiveness of budgeting management of schools in Nakornpathom Municipality,Nakornpathom and to study and 3) to study the Relationship between the school-based management and the effectiveness of budgeting management of school. Sample used for the research were 234 administrators, teachers and school boards. An instrument used was a set of rating scale questionnaires. Statistics employed comprised of percentage, mean, standard deviation and Pearson s Product Moment Correlation The findings were as follows The Relationship between the school-based management and the effectiveness of budgeting management of school in Nakornpathom Municipality, Nakornpathom in overall with significantly statistical level of and the relationship was on average, high. Keywords : School Based Management : SBM / Administration Budget Efficiency บทนา การปฏ ร ปการศ กษาของไทยในป จจ บ นม ความม งหมายท จะจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาคนไทย ให เป นมน ษย ท สมบ รณ เป นคนด ม ความสามารถและม ความส ข การดาเน นงานให บรรล เป าหมายอย างม พล งและม ประส ทธ ภาพ จาเป นท จะต องม การกระจายอานาจและให ท กฝ ายม ส วนร วม ซ งสอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ได กาหนดให ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ด การศ กษาไปย งสถานศ กษาไปส เขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา จ ดให ม คณะกรรมการสถานศ กษาแต ละแห ง ทาหน าท กาก บ ส งเสร มและสน บสน นก จกรรมของสถานศ กษาของตนเอง ใน 4 ด าน ค อ ด านว ชาการ งบประมาณ การบร หารงานบ คคล และการบร หารท วไป จากแนวทางการปฏ ร ปการศ กษาข างต น ทาให ร ปแบบการบร หาร โรงเร ยนได เปล ยนไปส การบร หารแบบใช โรงเร ยนเป นฐาน (School Based Management : SBM) โดยม หล กการ ท สาค ญค อ การกระจายอานาจไปย งสถานศ กษาโดยตรง ให โรงเร ยนม อานาจและต องร บผ ดชอบการบร หารจ ดการ แบบเบ ดเสร จ เน นการม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ย ซ งเป นนว ตกรรมทางการบร หารท ให สถานศ กษาม อ สระใน การบร หารและจ ดการเร ยนการสอนและท สาค ญ ค อ เป นการค นอานาจให ประชาชนได เข ามาม ส วนร วมในการจ ด การศ กษาอย างแท จร ง (ธ ระ ร ญเจร ญ, 2545, หน า 185) การนาหล กการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานน น ม หล กการ 5 ประการ ค อ หล กการกระจายอานาจ หล กการม ส วนร วม หล กการค นอานาจการศ กษาให ประชาชน หล กการบร หารตนเอง หล กการตรวจสอบและ ถ วงด ลมาใช ในการจ ดการศ กษาของประเทศไทยน น เพ อให การจ ดการศ กษาม ประส ทธ ภาพ และม ค ณภาพ

3 กรมส งเสร มการปกครองท องถ นในฐานะส วนราชการส งก ดกระทรวงมหาดไทย ซ งม บทบาทภารก จสาค ญใน การส งเสร มสน บสน นองค กรปกครองส วนท องถ น เพ อให เป นองค กรท ม ความเข มแข ง ม ศ กยภาพในการให บร การ สาธารณะ ตอบสนองความต องการของประชาชนอย างม ประส ทธ ภาพ และม บทบาทในการนานโยบายและ แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ของร ฐบาล และกระทรวงมหาดไทย มาปฏ บ ต ให เก ดผลอย าง ร ปธรรม จ งได จ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ ของกรมส งเสร มการปกครองท องถ น ให เข มแข ง เพ อสร างความม นคงและม งค งของประชาชนอย างย งย น (กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น, 2548, หน า 5) ซ งกาหนดเป นแผนในล กษณะ แผนพ ฒนาเช งกลย ทธ ท กาหนดจ ดม งหมายหร อท ศทางท ควรจะเป นภายใน 3 ป กาหนดกลย ทธ มาตรการดาเน นการในแต ละป รวมท งก าหนดเป าหมาย และต วช ว ดไว ด วย เพ อเป นไปตาม มาตรฐานการศ กษาของชาต และค ณล กษณะท พ งประสงค ซ งกล าวไว ในประเด นย ทธศาสตร ท 2 ในเร องพ ฒนา ระบบบร หารการศ กษาให ได มาตรฐาน ม งส ผลส มฤทธ ขององค กรปกครองส วนท องถ น โดยกาหนดเป าประสงค เช ง ย ทธศาสตร ไว ว า ม การบร หารจ ดการศ กษาโดยใช โรงเร ยนเป นฐานและย ดหล กธรรมาภ บาล ให สอดคล องก บระบบ การศ กษาของชาต (กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น, 2548, หน า 5; อ างถ งใน อ ท ย บ ญประเสร ฐ, 2546, หน า 3) การบร หารงบประมาณของสถานศ กษาข นพ นฐานม งเน นความเป นอ สระในการบร หารจ ดการ ม ความ คล องต ว โปร งใส ตรวจสอบได งบประมาณ ถ อเป นห วใจของท กองค กร ถ าใช ให ถ กทาง งบประมาณจะเป นส งท บอกรายละเอ ยดเก ยวก บเร องการเง นเพ อนาไปวางแผนสาหร บป ต อๆ ไป และเป นส งท ย นย นว าสถานการณ น น ผ ดแปลกไปจากท วางแผนไว เป นเคร องป องก นไม ให เก ดป ญหาข น แต หลายคร งท งบประมาณถ กนาไปใช ผ ดทาง ทาให การดาเน นงานไม บรรล เป าหมายท วางไว เทศบาลนครนครปฐมได ร บการโอนการศ กษาประชาบาล จากกระทรวงธรรมการในสม ยร ชกาลท 5 มา ส งก ดเทศบาลนครนครปฐมกระทรวงมหาดไทย เทศบาลนครนครปฐมได จ ดการศ กษาข นพ นฐาน โดยม หน วยงาน ท ร บผ ดชอบ การบร หารจ ดการศ กษาของเทศบาลนครนครปฐม ค อ สาน กการศ กษา ส งก ดเทศบาลนครนครปฐม ซ งม โรงเร ยนในส งก ด จานวน 8 โรงเร ยน 1 ว ทยาล ย 1 ศ นย ฝ กว ชาช พ 1 ศ นย เยาวชน 1 ศ นย พ ฒนาเด ก โดยจ ด การศ กษาเป น 3 ร ปแบบ ค อ การศ กษาในระบบ โรงเร ยน การศ กษานอกระบบโรงเร ยนและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ในทางปฏ บ ต กระทรวงศ กษาธ การ จะเป นผ ดาเน นการเก ยวก บการออกพระราชบ ญญ ต ประถมศ กษา ระเบ ยบ เก ยวก บการจ ดเด กในเกณฑ การศ กษาภาคบ งค บเข าเร ยนในโรงเร ยนประถมศ กษา ระเบ ยบเก ยวก บการจ ดการ เร ยนการสอน หล กส ตร ส อ และการประเม นผล ส วนกระทรวงมหาดไทยจะดาเน นการในการพ ฒนาบ คลากรการ สน บสน นด านงบประมาณ เป นต น โดยสาน กการศ กษาเทศบาลนครนครปฐม ม พ นธก จในการจ ดการศ กษา ค อ จ ดการศ กษาข นพ นฐานอย างม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน พ ฒนาระบบบร หารจ ดการแบบม ส วนร วม จ ดม งหมาย เพ อการพ ฒนาการศ กษาศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม (เทศบาลนครนครปฐม, 2548, หน า 10-28) หล กการของการบร หารงบประมาณแบบใช โรงเร ยนเป นฐาน ม หล กการท สอดคล องก บหล กการของระบบ งบประมาณแบบม งเน นผลงานเช งย ทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ซ งเป น ระบบงบประมาณท สาน กงบประมาณ นามาใช ในการจ ดท างบประมาณของส วนราชการต างๆ โดยม แนวค ดท สาค ญ ค อ 1) ใช ว ธ การและกระบวนการงบประมาณเป นเคร องม อ ในการจ ดสรรงบประมาณให เก ดผลสาเร จตามนโยบาย 2) คาน งถ งความโปร งใส ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 3) มอบความคล องต วในการจ ดทาและบร หาร

4 งบประมาณให ก บผ ปฏ บ ต (Devolution) และหน วยปฏ บ ต ต องแสดงความร บผ ดชอบ (Accountability) ต อผลงานท เก ดจากการใช งบประมาณ (สาน กงบประมาณ, 2546, หน า 17) ซ งการพ ฒนาระบบงบประมาณแบบ ม งเน นผลงานเช งย ทธศาสตร น ได ถ กกาหนดไว เป น 1 ใน 6 ย ทธศาสตร สาค ญในแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบ ราชการไทย (พ.ศ ) โดยย ดหล กสาค ญ ค อ การถ ายโอนอานาจการต ดส นใจให ก บหน วยงานปฏ บ ต ควบค ก บการเสร มสร างภาระร บผ ดชอบในการใช จ ายงบประมาณ (สาน กงานคณะกรรมการระบบราชการ, 2546, หน า 14) จะเห นว าหล กการของระบบงบประมาณแบบม งเน นผลงานเช งย ทธศาสตร สอดคล องก บหล กการของ การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ค อ การให โรงเร ยนซ งเป นหน วยปฏ บ ต ม อานาจม ความคล องต วในการบร หาร งบประมาณและแสดงความร บผ ดชอบต อผลท เก ดจากการใช งบประมาณอย างไรก ด การให โรงเร ยนม อานาจใน การบร หาร และควบค มงบประมาณ อาจม ป ญหาในการใช จ ายงบประมาณไม ได น าไปส การพ ฒนาค ณภาพของ น กเร ยนส งข นด งท ร ง แก วแดง (2546, หน า ) กล าวไว ว า การท ผ บร หารสถานศ กษา หลายราย ม งบประมาณมาใช จ ายในโรงเร ยนมาก แต ค ณภาพของน กเร ยนย งต าสะท อนให เห นว า การใช เง นและทร พยากร ท ม อย ไม ถ งผ เร ยน เพราะโรงเร ยนไม ได ให ความสาค ญก บการใช เง นท ม อย ในการปฏ ร ปการเร ยนร เพ อให ผ เร ยนม ค ณภาพ ด งน นการให สถานศ กษาม อานาจในการบร หารงบประมาณ ม ได หมายความว า ค ณภาพของน กเร ยนจะ ส งข นหากสถานศ กษาไม ม การบร หารงบประมาณท ม เหต ผล และม งเน นการใช งบประมาณ เพ อพ ฒนาค ณภาพ น กเร ยน การท โรงเร ยนจะใช งบประมาณท โรงเร ยนม อ สระในการใช จ ายให ม ประส ทธ ภาพน น ส งสาค ญอ นหน ง ค อ โรงเร ยนต องม ข นตอนการบร หารงบประมาณท ม เหต ผลโปร งใส และช ดเจน ซ งจะทาให การจ ดสรรงบประมาณของ โรงเร ยนตอบสนองการจ ดการเร ยน การสอนท สาค ญ และให ความร บ คลากรเก ยวก บงบประมาณท แท จร งของ โรงเร ยนทาให เก ดการทางานเป นท ม (พรจ นทร พรศ กด ก ล, 2550, หน า 3) การบร หารงบประมาณ จ งม ความสาค ญย งต อระบบการศ กษาท กาล งม การปฏ ร ปการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล ม ความ เท าเท ยมก น ม ความสาค ญต อการพ จารณาค ณภาพการศ กษาและกระบวนการต ดตามประเม นผล อ กท งย งเป น เง อนไขสาค ญ ในการผล กด น เอ ออานวย ส งเสร มให กระบวนการปฏ ร ปการศ กษาบรรล ผลได โดยม อ ปสรรค และ ป ญหาน อยท ส ด และช วยลดป ญหาความไม เท าเท ยมก นในโอกาสและการได ร บบร การทางการศ กษา การรวมศ นย อานาจ การอาศ ยร ปแบบเด ยวในการปฏ บ ต ภารก จภายใต เง อนไขท แตกต างหลากหลาย จากเหต ผลด งกล าว ผ ว จ ยจ งสนใจท จะศ กษาความส มพ นธ การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานก บ ประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม ว าจะม ความส มพ นธ ก นหร อไม ส มพ นธ ก นในล กษณะใด เพ อนาผลท ได ร บจากการว จ ยเป นแนวทางในการพ ฒนาการ บร หารงานได อย างเป นระบบ พ ฒนาค ณภาพการบร หารงานงบประมาณ ให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน ส งส ด ในสถานศ กษาต อไป

5 ว ธ ดาเน นการว จ ย ในการว จ ยเร อง ความส มพ นธ ระหว างการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานก บประส ทธ ภาพการบร หาร งบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม ผ ว จ ยดาเน นการ โดยม ข นตอน ด งต อไปน ประชากรและกล มต วอย าง ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน ประกอบด วย ผ บร หารสถานศ กษา คร ผ สอนและคณะกรรมการ สถานศ กษาข นพ นฐานในโรงเร ยนส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม ป การศ กษา 2554 จาก 8 โรงเร ยน จานวน 613 คน กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน ประกอบด วย ผ บร หารสถานศ กษา คร ผ สอนและคณะกรรมการ สถานศ กษาข นพ นฐานในโรงเร ยนส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม ป การศ กษา 2554 จาก 8 โรงเร ยน จานวน 234 คน กาหนดขนาดของกล มต วอย างโดยใช ตารางสาเร จร ปของ Krejcie และ Morgan โดยใช ว ธ การเล อก กล มต วอย างแบบแบ งช นชน ดส ดส วน (Proportional Stratified Sampling) เคร องม อท ใช ในการว จ ย เคร องม อท ใช ในการว จ ยคร งน เป นแบบสอบถามเก ยวก บความส มพ นธ ระหว างการบร หารโดยใช โรงเร ยน เป นฐานก บประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม จานวน 1 ฉบ บ ตอนท 1 แบบสอบถามเก ยวก บสถานภาพและข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ตอนท 2 แบบสอบถามเก ยวก บการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม ตอนท 3 แบบสอบถามเก ยวก บประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม ล กษณะแบบสอบถามท งตอนท 2 และ 3 เป นแบบมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ การว เคราะห ข อม ล ในการว เคราะห ข อม ลคร งน ผ ว จ ยได เก บรวบรวมข อม ลและว เคราะห ข อม ลโดยการนาแบบสอบถามท ได กล บค นมาแล ว ด าเน นการตรวจสอบความถ กต องและความสมบ รณ ในแต ละฉบ บ แล วผ ว จ ยว เคราะห ข อม ลด วย ว ธ ทางสถ ต โดยใช โปรแกรมสาเร จร ป เพ อคานวณหาค าสถ ต ด งน 1. ว เคราะห สถานภาพของผ ตอบแบบสอบถาม โดยใช การค านวณค าร อยละ แล วนาเสนอในร ปตาราง ประกอบคาบรรยาย 2. การว เคราะห การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานก บประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของ สถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม โดยใช ค าเฉล ย ( ) และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3. การว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานก บประส ทธ ภาพการบร หาร งบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม ด วยค าส มประส ทธ สหส มพ นธ ด วยว ธ การของเพ ยร ส น (Pearson-Coefficient Correlation) แล วนาเสนอในร ปตารางประกอบคาบรรยาย

6 ผลการว จ ย ผลการว เคราะห การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ด นครปฐม โดยภาพรวม พบว า อย ในระด บมากท กด าน และเม อแยกพ จารณาเป นรายด าน พบว า ด านหล กการ ตรวจสอบและถ วงด ล อย ในอ นด บส งท ส ด ส วนด านการบร หารตนเอง ด านการม ส วนร วม ด านการกระจายอานาจ และด านหล กการค นอานาจการจ ดการศ กษาให ประชาชน อย ในอ นด บรองลงมาตามลาด บ ผลการว เคราะห ประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของสถานศ กษา ในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม เสนอพบว า อย ในระด บมากท กด าน และเม อแยกพ จารณาเป นรายด าน พบว า ด านการจ ดทา งบประมาณ อย ในอ นด บท ส งท ส ด ส วนด านการอน ม ต งบประมาณ การบร หารงบประมาณ และการประเม นผล งบประมาณ อย ในอ นด บรองลงมาตามลาด บ ผลการว เคราะห ความส มพ นธ ระหว างการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานก บประส ทธ ภาพการบร หาร งบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม โดยภาพรวมการบร หารโดยใช โรงเร ยน เป นฐานม ความส มพ นธ ก บการบร หารงบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.01 โดยม ความส มพ นธ ก นในระด บส งมาก และเป นความส มพ นธ ทางบวก หร อ กล าวอ กน ยหน งว า การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานก บประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของสถานศ กษาใน ส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม ม ความส มพ นธ ในล กษณะคล อยตามก น กล าวค อ โรงเร ยนใดม การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานในระด บเพ มข น ประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของสถานศ กษาก จะม ระด บเพ มข นด วย ในทางตรงก นข ามหากโรงเร ยนใดม การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานในระด บน อยลง ประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของสถานศ กษาก จะม ระด บน อยลงด วย การอภ ปรายผล จากผลของการว จ ย เร องความส มพ นธ ระหว างการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานก บประส ทธ ภาพ การบร หารงบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม ประเด นอภ ปรายผลด งน 1. การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม โดยภาพรวม พบว า ม การปฏ บ ต อย ในระด บมาก และเม อพ จารณาเป นรายด าน พบว าท กด านอย ในระด บมาก โดยด านหล กการตรวจสอบและถ วงด ล เป นอ นด บท ส งท ส ด ส วนด านการบร หารตนเอง ด านการม ส วนร วม ด านการกระจายอานาจ และด านหล กการค นอานาจการจ ดการศ กษาให ประชาชนอย ในอ นด บรองลงมาตามลาด บ ซ งสอดคล องก บ อ ท ย บ ญประเสร ฐ (2542, หน า ) ท พบว า หล กการท สาค ญในการบร หารโรงเร ยน ค อ หล กการกระจายอ านาจ หล กการม ส วนร วม หล กการค นอานาจจ ดการศ กษาให ประชาชน หล กการบร หารตนเอง และหล กการตรวจสอบถ วงด ล สอดคล องก บ สมศ กด รอบคอบ (2548, หน า 94-95) ท ศ กษาประส ทธ ภาพการ บร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานของสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษานครปฐม เขต 1 พบว า ประส ทธ ภาพการบร หารตนเองอย ในลาด บส งส ด รองลงมา ได แก ด านการกระจายอานาจ ด านการค น อานาจการจ ดการศ กษาให แก ประชาชน ด านการม ส วนร วม และด านการตรวจสอบถ วงด ลตามลาด บ

7 เม อพ จารณาผลการว เคราะห เป นรายด าน สภาพท ปฏ บ ต มากท ส ดในแต ละด านท ง 5 ด าน ม ด งน 1) ด านการกระจายอานาจ สถานศ กษาแต งต งคณะกรรมการ/บ คคลต ดตามการใช จ ายงบประมาณให เป นไปตาม แผนท ได ร บอน ม ต 2) ด านการม ส วนร วม สถานศ กษาเป ดโอกาสให คณะกรรมการสถานศ กษาม ส วนร วมในการ วางแผนด านงบประมาณ 3) ด านการค นอานาจจ ดการศ กษาให ประชาชน สถานศ กษาจ ดท น อ ปกรณ การศ กษา ท จาเป นอ นๆ แก ผ เร ยนท ขาดแคลนและไม สามารถพ งตนเองได 4) ด านการบร หารตนเอง สถานศ กษา ม การจ ดทา โครงการและก จกรรมตอบสนองว ตถ ประสงค ครบถ วน 5) ด านการตรวจสอบและถ วงด ล สถานศ กษาได จ ดทาและ แสดงแผนงานและโครงการและหล กฐาน รายร บ-รายจ าย ของสถานศ กษาอย างครบถ วน ซ งสอดคล องก บ แอดเลอร (Adler, 1997, p. 168 ) ศ กษาการร บร ของคร เก ยวก บการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานท ม ผลกระทบต อการให อานาจคร พบว า 1) การให อานาจในโรงเร ยน ค อ การให คร ม ส วนร วมในการบร หาร การสน บสน นและการทางาน เป นท ม 2) ป จจ ยกระต นให คร ม ส วนร วมในการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ค อ การร วมม อทางานความ ก าวหน าทางอาช พของคร การพ ฒนาของโรงเร ยนและการส อสารของโรงเร ยน 3) ส งท ท าทายให คร ม ส วนร วมใน การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ค อ คร ได ร วมสร างฉ นทามต ในเร องสาค ญของโรงเร ยน 4) การต ดส นใจในระด บ โรงเร ยน ค อ การวางแผน การดาเน นงาน การพ ฒนาคร การบร หารบ คคลและการบร หารงบประมาณ 5) ส งท ม อ ทธ พลต อการทางานของท มงานการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ค อ การส อสาร การสน บสน น และการอานวย ความสะดวกโดยผ บร หารโรงเร ยน 6) ป จจ ยสาค ญต อการต ดส นใจในโรงเร ยน ค อ การม ส วนร วมของบ คลากร 7) คร ม ความร ส กว าได ร บอานาจ เน องจากได ม ส วนร วมในการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานและได ร บการ สน บสน นจากคณะกรรมการโรงเร ยน 2. ประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม ในภาพรวม พบว า ม การปฏ บ ต อย ในระด บมาก และเม อพ จารณาเป นรายด าน พบว าท กด านอย ในระด บมาก โดย ด านการจ ดทางบประมาณ เป นอ นด บท ส งท ส ด รองลงมา ได แก การอน ม ต งบประมาณ การบร หารงบประมาณ และการประเม นผลงบประมาณ อาจกล าวได ว า สถานศ กษาได ดาเน นงานตามแผนในการบร หารงบประมาณอย าง จร งจ ง โดยได ม การเผยแพร แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณของสถานศ กษาให บ คลากรท เก ยวข องร บทราบ รวมท งการส อสารนโยบายงบประมาณของสถานศ กษาให ผ ท เก ยวข องร บทราบ โดยเฉพาะอย างย งห วหน าโครงการ หร อห วหน าก จกรรม เพ อให ด าเน นการตามการก าหนดเป าหมายและท ศทางในการจ ดท างบประมาณประจาป ตาม บร บทของสถานศ กษา รวมท งดาเน นการตามข นตอนท ได ก าหนดไว ในแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ซ ง สอดคล องก บงานว จ ยของ ธ ระ ร ญเจร ญ (2545, หน า 45-47) ท ได ศ กษาว จ ยเร อง สภาพและป ญหาการจ ด การศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษาในประเทศไทย ผลการศ กษา พบว า ศ กยภาพในการร บการกระจายอานาจ ด านการบร หารงบประมาณของโรงเร ยนอย ในระด บมาก ในเร องเก ยวก บการสร างความโปร งใสในการใช งบประมาณและสามารถตรวจสอบได การเสนอและการใช งบประมาณเพ อประโยชน ต อการจ ดการศ กษาโดยตรง การประเม นการใช งบประมาณเป นประจาและต อเน อง

8 เม อพ จารณาผลการว เคราะห เป นรายด าน สถานท ปฏ บ ต มากท ส ดในแต ละด านท ง 4 ด าน ม ด งน 1) ด านการจ ดทางบประมาณ สถานศ กษาดาเน นงานตามแผนในการบร หารงบประมาณอย างจร งจ ง 2) ด านการอน ม ต งบประมาณ ในการประช มพ จารณางบประมาณคณะกรรมการสถานศ กษาได ให ข อเสนอแนะและความค ดเห นท เป นประโยชน 3) ด านการบร หารงบประมาณ สถานศ กษาดาเน นงานตามแผนการ จ ดสรรงบประมาณ 4) ด านการประเม นผลงบประมาณ สถานศ กษานาผลการประเม นงบประมาณไปใช ใน การจ ดทางบประมาณในป ต อไป ซ งสอดคล องก บ ส รศ กด หน พย นต (2545, หน า 74-75) ท ศ กษาความความ พร อมในการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน ของโรงเร ยนประถมศ กษาจ งหว ดกระบ โดยศ กษาความพร อมด านการ บร หารงบประมาณและการเง น 9 ด าน ได แก 1) ความสามารถวางแผนจ ดทางบประมาณ แบบม งเน นผลงาน โดยโรงเร ยนเอง 2) บร หารงบประมาณประจาป ท งเง นงบประมาณและเง นนอกงบประมาณของโรงเร ยนได เอง 3) ควบค มด แลการใช จ ายเง นงบประมาณและเง นนอกงบประมาณของโรงเร ยนได เอง 4) เสนอขออน ม ต เง นตาม โครงการได ถ กต องตามระเบ ยบการงบประมาณของทางราชการ 5) จ ดทาเง นนอกงบประมาณเพ อเสนอขออน ม ต แผนงานและโครงการต อคณะกรรมการสถานศ กษา 6) จ ดท าบ ญช การเง นของโรงเร ยนตามระเบ ยบกระทรวง การคล ง 7) เก บร กษาเง นท งรายร บ-รายจ าย ตามระเบ ยบการเก บร กษาเง นและสามารถตรวจสอบได โดยต ง คณะกรรมการตรวจสอบการใช จ ายเง นเอง 8) จ ดทาทะเบ ยน พ สด คร ภ ณฑ และบ ญช ผลประโยชน ท เก ดจาก ราชพ สด 9) จ ดทางบประมาณเบ กจ าย ควบค มพ สด คร ภ ณฑ ผลการศ กษา พบว า โรงเร ยนท งขนาด กลาง เล ก ม ความพร อมด านความสามารถวางแผน และจ ดทางบประมาณแบบม งเน นผลงานโดยโรงเร ยนได เอง น อยกว า ความสามารถด านอ นๆ 3. ความส มพ นธ ระหว างการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานก บประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของ สถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม โดยภาพรวมการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานม ความส มพ นธ ก บการบร หารงบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.01 โดยม ความส มพ นธ ก นในระด บส งมาก เม อพ จารณาความส มพ นธ ระหว างการ บร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานท ง 5 ป จจ ย โดยภาพรวม พบว า ท ง 5 ป จจ ย ม ความส มพ นธ ก บประส ทธ ภาพ การบร หารงบประมาณของสถานศ กษา ในทางบวกอย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.01 โดยม ความส มพ นธ ในระด บส งมาก 2 ป จจ ย เร ยงตามลาด บค าส มประส ทธ สหส มพ นธ ได ด งน ป จจ ยด านการบร หารตนเอง และป จจ ย ด านหล กการตรวจสอบและถ วงด ล ประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนคร นครปฐม จ งหว ดนครปฐม ในแต ละข นตอน พบว า ม ความส มพ นธ ก นในทางบวกในข นตอน ในระด บส งมาก อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท 0.01 โดยข นตอน ด านการจ ดท างบประมาณ ด านการอน ม ต งบประมาณ และ ด านการบร หารงบประมาณ ท งน อาจกล าวได ว า โรงเร ยนในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม ซ งส งก ดหน วยงานเทศบาล กองการศ กษาท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ นต องบร หารงานตามแนวระบบ ปฏ ร ประบบบร หารการศ กษา โดยนาย ทธศาสตร การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานมาบร หารจ ดการในสถานศ กษา และอาจเน องมาจากการดาเน นการจ ดการศ กษาของเทศบาลน น ม ข นตอนการส งการหร อการบร หารจ ดการ ท กระช บ รวดเร ว ท งน เพราะเทศบาลเป นองค กรขนาดเล ก ม การบร หารจ ดการภายในโดยคณะผ บร หารเทศบาล เป นผ กาหนดนโยบายและมอบอานาจการบร หารจ ดการให ผ บร หารสถานศ กษานาไปปฏ บ ต เป ดโอกาสให ช มชน

9 ม ส วนร วมในการต ดส นใจ ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ อาร ล กษณ พงษ โสภา (2545, หน า 91) ท ได ศ กษา ความส มพ นธ ของกระบวนการงบประมาณก บส มฤทธ ผลของการบร หารงบประมาณ พบว า ท งต วแปรท งสอง ม ความส มพ นธ ในระด บส งโดยกระบวนการงบประมาณเก ยวก บการประเม นผล ม ความส มพ นธ ส มฤทธ ผลของ การบร หารงบประมาณมากท ส ด รองลงมา ได แก การวางแผนงบประมาณ การจ ดสรรงบประมาณ การใช จ าย งบประมาณ นโยบายงบประมาณ และการควบค มงบประมาณ ข อเสนอแนะ 1. ข อเสนอแนะในการนาผลการว จ ยไปใช 1. จากผลการศ กษาในด านการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนคร นครปฐม จ งหว ดนครปฐม ควรดาเน นการในเร องต อไปน 1) ผ บร หารสถานศ กษาควรเป ดโอกาสให ประชาชนใน ท องถ น ท สถานศ กษาต งอย ม ส วนร วมในการระดมทร พยากรเพ อการจ ดการศ กษาโดยเน นให คณะกรรมการ สถานศ กษาม ความเข าใจในเป าหมายการดาเน นงานของสถานศ กษาและม ความสาม คค ในการทางานร วมก น 2) ให คณะกรรมการสถานศ กษาและองค กรปกครองส วนท องถ นให คาแนะนา เสนอข อค ดเห นด านการบร หารงาน งบประมาณต อสถานศ กษา 2. จากผลการศ กษาการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานก บประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณของ สถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครนครปฐม จ งหว ดนครปฐม โดยรวมม ความส มพ นธ ก นในระด บส งและม ความส มพ นธ ก นในทางบวก ด งน น ผ บร หารสถานศ กษา คณะคร คณะกรรมการสถานศ กษา และผ ท เก ยวข องก บ การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนท กโรงเร ยน ควรให ความสาค ญต อการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานและการบร หาร งบประมาณ โดยนาหล กการส าค ญในการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานและข นตอนการบร หารงบประมาณมา ดาเน นอย างจร งจ งท กกระบวนการนามา ซ งการพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยนและสถานศ กษา และเพ อพ ฒนาการ บร หารงบประมาณให เก ดประส ทธ ภาพมากย งข น 2. ข อเสนอแนะในการทาการว จ ยคร งต อไป 1. ควรศ กษาเก ยวก บป จจ ยการบร หารงานโดยใช โรงเร ยนเป นฐานท ส งผลต อค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษาของสถานศ กษา 2. ควรศ กษาการดาเน นงานระบบควบค มภายในของสถานศ กษาข นพ นฐานเพ อเป นแนวทางในการ ดาเน นงานของสถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพต อไป

10 เอกสารอ างอ ง คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ และม ลน ธ สถาบ นว จ ยกฎหมาย. (2546). พระราชกฤษฎ กาว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ กร งเทพฯ : สาน กงานฯ. เทศบาลนครนครปฐม. (2548). การจ ดการศ กษา. นครปฐม : เทศบาลนครนครปฐม. ธ ระ ร ญเจร ญ. (2545). สภาพและป ญหาการบร หารและการจ ดการศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษาใน ประเทศไทย. การประช มทางว ชาการ เร องการว จ ยทางการบร หารการศ กษาโดยสาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาแห งชาต ว นท ก นยายน มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ว ทยาเขตบางนา. กร งเทพฯ : ม.ป.พ. พรจ นทร พรศ กด ก ล. (2550). ร ปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเร ยนท บร หารงบประมาณ แบบใช โรงเร ยนเป นฐาน ในโรงเร ยนประถมศ กษา ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน. ปร ญญาน พนธ การศ กษาปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ. ร ง แก วแดง. (2546). โรงเร ยนน ต บ คคล. (พ มพ คร งท 3). กร งเทพฯ : ว ฒนาพาน ช. ส งเสร มการปกครองท องถ น, กรม. (2548). การจ ดการศ กษาท องถ นตามท กฎหมายกาหนดและหน วยงานท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษาท องถ น. กร งเทพฯ : ช มน มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย. ส รศ กด หน พย นต. (2545). ความพร อมในการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานของโรงเร ยนประถมศ กษาส งก ด สาน กงานการประถมศ กษา จ งหว ดกระบ. ว ทยาน พนธ เศรษฐศาสตรมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร. สมศ กด รอบคอบ. (2548). ประส ทธ ภาพการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานของสถานศ กษาข นพ นฐานส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษานครปฐมเขต 1. ปร ญญาคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ นครปฐม. อาร ล กษณ พงษ โสภา. (2545). กระบวนการงบประมาณท ม ความส มพ นธ ก บส มฤทธ ผลของการบร หาร งบประมาณ กรณ สาน กงานการประถมศ กษาจ งหว ดช ยภ ม. รายงานการศ กษาอ สระ เศรษฐศาสตรมหาบ ณฑ ต บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยขอนแก น. อ ท ย บ ญประเสร ฐ. (2540). เอกสารช ดความร พ นฐานหล กส ตรและการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยน. กร งเทพฯ : เอส.ด.เพรส.. (2542). การศ กษาแนวทางการบร หารงานและการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาในร ปแบบ การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน. กร งเทพฯ : ค ร สภาลาดพร าว.. (2546). การบร หารและการจ ดการสถานศ กษาโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน. เอกสารประกอบ การประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การผ บร หารสถานศ กษา เพ อรองร บการกระจายอานาจ การบร หาร จ ดการศ กษา. เช ยงใหม : สาน กงานการประถมศ กษาจ งหว ดเช ยงใหม.

11 References Adler, R. & G. (1997). Understanding human condition. New York : Harcourt Brace College. Publishers. Boonprasert, U. (1997). Document on basic knowledge set curriculum and the academic administration of the school. Bangkok : S.D. Press.. (1999). The study of the process on educational administration and management of school in administration form by using the school as a base. Bangkok : Kurusapha Ladprao.. (2003). Administration and management of School by using the school as a base. Documentation of the workshop seminar of the school administrators to support a decentralization in Education Management. Chiang Mai : Primary Education Office of Chiang Mai. Department of Local Administration. (2005). Local education management that follows the laws and agencies involved in local education management. Bangkok : Agriculture Cooperative of Thailand. Keawdang, R. (2003). Legal Person School. (3 rd ed.). Bangkok : Wattanapanich. Nakorn Pathom Municipality. (2005). Educational Management. Nakorn Pathom : Nakorn Pathom City Municipality. Noopayan, S. (2002). The readiness for school-based management of primary education school, under the Primary Education Office of Kabi. Master s thesis, Kasetsart University. Phongsopa, A. (2002). The budgeting process related to the achievement of budgeting execution : A case study of Chaiyaphum Provincial Primary Education Office. An Independent Study Report for the Master of Arts, Khon Kaen University. Pornsakkul, P. (2007). A model of school-based budgeting process in primary school under the Office of Basic Education Commission. Doctoral Dissertation, Srinakharinwirot University. Public Sector Development Commission & Law Research Institute Foundation. (2003). The royal decree on criteria and procedures of good governance Bangkok : Office of Public Sector Development Commission and Law Research Institute Foundation.

12 Robkob, S. (2005). The efficiency of school-based management of basic education institutions under the Jurisdiction of the Office of Nakhon Pathom Education Area 1. Master s thesis, Nakhon Pathom Rajabhat University. Rueyjaroen, T. (2002). Situation and problems of governance of basic education schools in Thailand. The Symposium on Research of Educational Administration by the Office of the National Education Commission on the of September, Assumption University (Bangna Campus). Bangkok.

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558

การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558 การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558 ว ธ การจ ดสรรงบประมาณของหน วยงานราชการไทย ในป จจ บ น ใช ว ธ การแบบม งเน นผลงาน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ในฐานะสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการ พ ฒนาท องถ น โดยพ นธก จหล กของคณะคร ศาสตร ค อ การผล ตบ ณฑ ต พ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษา ส งเสร มการว จ ยทางการศ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information