แนวทางพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร"

Transcription

1 แนวทางพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร โดย นายธ ารง ศร ท พย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2547 ISBN ล ขส ทธ ของบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร

2 THE DEVELOPMENTAL GUIDELINE ON BUSSINESS AFFAIRS ADMINISTRATION IN SECONDARY SCHOOLS UNDER THE GENERAL EDUCATION DEPARTMENT, RATCHABURI PROVINCE By Thamrong Srithip A Master s Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF EDUCATION Department of Educational Administration Graduate School SILPAKORN UNIVERSITY 2004 ISBN

3 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร อน ม ต ให สารน พนธ เร อง แนวทางพ ฒนา การบร หารงานธ รการ ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร เสนอโดย นายธ ารง ศร ท พย เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา... (รองศาสตราจารย ดร.จ ราวรรณ คงคล าย) คณบด บ ณฑ ตว ทยาล ย ว นท...เด อน...พ.ศ... อาจารย ผ ควบค มสารน พนธ อาจารย ดร.ศร ยา ส ขพาน ช คณะกรรมการตรวจสอบสารน พนธ...ประธานกรรมการ (ผ ช วยศาสตราจารย ว าท พ นตร ดร.นพดล เจนอ กษร).../.../......กรรมการ (อาจารย ดร.ศร ยา ส ขพาน ช).../.../......กรรมการ (รองศาสตราจารย ดร.ศ ร ช ย ช นะต งก ร).../.../...

4 K : สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ค าส าค ญ : แนวทางพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ธ ารง ศร ท พย : แนวทางพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ด กรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร (THE DEVELOPMENTAL GUIDELINE ON BUSINESS AFFAIRS ADMINISTRATION IN SECONDARY SCHOOLS UNDER THE GENERAL EDUCATION DEPARTMENT, RATCHABURI PROVINCE ) อาจารย ผ ควบค มสารน พนธ : อ.ดร.ศร ยา ส ขพาน ช. 99 หน า. ISBN การว จ ยในคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อทราบ 1)ระด บการบร หารงานธ รการ ในโรงเร ยน ม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร 2)แนวทางพ ฒนาการบร หารงานธ รการใน โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร โดยน ามาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงานบร หารในสถานศ กษา ต าแหน งผ อ านวยการโรงเร ยน ด านการบร หารงานธ รการ มาเป น ขอบเขตในการว จ ยคร งน ประชากรประกอบด วยโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร จ านวน 26 โรงเร ยน ผ ให ข อม ลในแต ละโรงเร ยนประกอบด วย ผ บร หารสถานศ กษา ผ ช วยผ บร หารฝ ายธ รการ ห วหน างานงานการเง นและการบ ญช ห วหน างานพ สด และห วหน า งานสารบรรณ จ านวน 130 คน สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ค อ ค าความถ ค าร อยละ (%) ค าเฉล ย ( µ ) ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการว เคราะห เน อหา (content analysis) ผลการว จ ยพบว า 1. ระด บการบร หารงานธ รการ ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ด ราชบ ร ด านการบร หารงานการเง นและการบ ญช การบร หารงานพ สด การบร หารงานสารบรรณ โดยภาพรวมอย ในระด บมาก ท กด าน 2. แนวทางพ ฒนาการบร หารงานธ รการในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร ด านการบร หารงานการเง นและการบ ญช การบร หารงานพ สด การบร หารงานสารบรรณ ควรน านว ตกรรมและเทคโนโลย มาใช ปฏ บ ต งาน จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ จ ดท าค ม อปฏ บ ต งาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล บศ ลปากร ป การศ กษา 2547 ลายม อช อน กศ กษา... ลายม อช ออาจารย ผ ควบค มสารน พนธ... ง

5 K MAJOR : EDUCATIONAL ADDMINISTRATION KEY WORD : DEVELOPMENTAL GUIDELINE ON BUSINESS AFFAIRS ADMINISTRATION IN SECONDARY SCHOOLS THAMRONG SRITHIP : THE DEVELOPMENTAL GUIDELINE ON BUSINESS AFFAIRS ADMINISTRATION IN SECONDARY SCHOOLS UNDER THE GENERAL EDUCATION DEPARTMENT, RATCHABURI PROVINCE. MASTER S REPORT ADVISOR: SARIYA SUKHABANIJ, Ph.D. 99 pp. ISBN The purpose of this study were to find : (1) the level of business affairs administration in secondary schools under the General Education Department,Ratchaburi province, and (2) the developmental guideline on business affairs administration in secondary schools under the General Education Department, Ratchaburi province. The study was confined to the standard of job specification of the administrative line in schools, the position of the school director, and business affairs administration. The population comprised 26 secondary schools under the General Education Department, Ratchaburi province. The respondents from each school were the school administrator, assistant administrator of business affairs, head of finance and accounting. Head of material management, and head of documentary work, totalling 130 respondents. The statistics used in data analysis were frequency (f), percentage (%),mean ( µ ),standard deviation (σ)and content analysis. The result of this research were as follows : 1. The business affairs administration in the secondary schools under the General Education Department, Ratchaburi province, in terms of finance and accounting, material, and documentary management, as a whole, was at a high level in every aspect. 2. The developmental guideline on business affairs administration in the secondary schools under the General Education Department, Ratchaburi province, in terms of finance and accounting, material, and documentary management should include the use of innovations and technologies, workshop training arrangement and operation handbook preparation. Department of Educational Administration Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2004 Student s signature Master s Report Advisor s signature.. จ

6 ก ตต กรรมประกาศ สารน พนธ ฉบ บน ส าเร จล ล วงไปด วยด โดยได ร บความอน เคราะห จากบ คคลหลายฝ าย ด งน อาจารย ดร.ศร ยา ส ขพาน ช รองศาสตราจารย ดร.ศ ร ช ย ช นะต งก ร และ ผ ช วยศาสตราจารย ว าท พ นตร ดร.นพดล เจนอ กษร ประธานกรรมการสอบสารน พนธ ผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณ อาจารย ท ได ให ค าปร กษา ค าแนะน า การตรวจสอบและแก ไขข อบกพร องต างๆ ด วยความเอาใจใส อย างด ย ง ขอขอบพระค ณท านผ อ านวยการนพดล โกส ม ผ ช วยผ อ านวยการโรงเร ยน คณะคร โรงเร ยนกร บใหญ ว องก ศลก จพ ทยาคม คณะผ บร หารโรงเร ยน ผ ช วยผ อ านวยการโรงเร ยนฝ ายธ รการ ห วหน างานการเง นและการบ ญช ห วหน างานพ สด ห วหน างานสารบรรณ โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร อาจารย วรกาญจน ส ขสดเข ยว อาจารย กานต มา ศร ท พย รวมท งเพ อนน กศ กษาปร ญญาโทท กท าน ท ให ค าปร กษา ค าแนะน า และให ความช วยเหล อ ในการว จ ยเป นอย างด ประโยชน และค ณค าของสารน พนธ ฉบ บน ผ ว จ ยขอมอบเป นส งบ ชาพระค ณของบ ดา มารดา คร อาจารย และผ ม พระค ณท กท านท ม ส วนในการวางรากฐานการศ กษาแก ผ ว จ ย ฉ

7 สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย... ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ... จ ก ตต กรรมประกาศ... ฉ สารบ ญตาราง... ญ บทท 1 บทน า... 1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา... 2 ป ญหาและความส าค ญของป ญหา... 5 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย... 7 ข อค าถามของการว จ ย... 7 สมมต ฐานของการว จ ย... 7 ขอบข ายการว จ ย... 7 ขอบเขตการว จ ย... 9 น ยามศ พท เฉพาะ เอกสารและวรรณกรรมท เก ยวข อง การบร หารโรงเร ยน การม ธยมศ กษา จ ดม งหมายของการม ธยมศ กษา การบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนม ธยมศ กษา การบร หารงานธ รการในโรงเร ยน บทบาทและหน าท ของบ คลากรฝ ายธ รการ การบร หารงานการเง นและการบ ญช การบร หารงานพ สด การบร หารงานสารบรรณ การบร หารงานธ รการตามเกณฑ มาตรฐานโรงเร ยนม ธยมศ กษาส งก ด กรมสาม ญศ กษา พ.ศ ช

8 บทท หน า การบร หารสถานศ กษาข นพ นฐานฐานะท เป นน ต บ คคล ด านการบร หารงบประมาณ ด านการบร หารงานบ คคล ด านการบร หารท วไป งานว จ ยท เก ยวข อง ว ธ ด าเน นการว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ย ระเบ ยบว ธ ว จ ย แบบแผนของการว จ ย ประชากร ต วแปรท ศ กษา เคร องม อท ใช ในการว จ ย การสร างและพ ฒนาเคร องม อ การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ล ตอนท 1 การว เคราะห สถานภาพท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ตอนท 2 การว เคราะห ระด บการด าเน นงานบร หารงานธ รการ ในโรงเร ยน ม ธยมศ กษา ตอนท 3 การว เคราะห เน อหาจากแบบสอบถามปลายเป ด สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผล ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะเพ อการว จ ยคร งต อไป บรรณาน กรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก หน งส อขอความอน เคราะห ซ

9 หน า ภาคผนวก ข ค าความเช อม นของแบบสอบถาม ภาคผนวก ค รายช อโรงเร ยนท เป นกล มต วอย าง ภาคผนวก ง แบบสอบถามเพ อการว จ ย ประว ต ผ ว จ ย ฌ

10 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1 ความพ งพอใจของการด าเน นงานบร หารงานธ รการ ของผ ช วยผ อ านวยการ ฝ ายธ รการ โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร จ านวนร อยละของสถานภาพท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของการด าเน นงานบร หารงานธ รการ โรงเร ยนม ธยมศ กษ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาราชบ ร โดยรวม ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของ การด าเน นงานบร หารงานธ รการ ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร ด าน การบร หารงานการเง นและการบ ญช ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของการด าเน นงานบร หารงานธ รการใน โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร ด าน การบร หารงานพ สด ค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานการด าเน นงานการด าเน นงานบร หารงาน ธ รการ ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร ด านการบร หารงานสารบรรณ ญ

11 บทท 1 บทน า การศ กษาเป นเคร องม อท จะช วยสร างคนให เป นคนท ม ค ณภาพ ด งน นแต ละประเทศจ ง ม งเน นไปท สถาบ นการศ กษาต างๆ ให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ โรงเร ยน เป นหน วยงานทางการศ กษาท จ ดต งข นเพ อสนองความต องการของส งคมให บร การทางการศ กษา แก สมาช กในส งคมน นๆ หน วยงานหร อองค กรใดๆ จะสามารถด าเน นการให บรรล เป าหมาย ท ต งไว อย างม ประส ทธ ภาพได น น จ าเป นจะต องม การจ ดการการบร หารอย างมระบบข นตอน และ ม แผนปฏ บ ต งานท ต อเน อง หน าท ความร บผ ดชอบเบ องต นของโรงเร ยนท วๆ ไป ค อ สร างและ พ ฒนาต วผ เร ยนให ม ความเจร ญงอกงาม ให ม มน ษย ส มพ นธ ม ความสามารถทางการอาช พและ เป นพลเม องท ด ของประเทศชาต ด งน นโรงเร ยนควรพ ฒนาท กๆด าน เพ อตอบสนองความต องการ ของช มชน เด ก และเยาวชนท จะปร บต วให ใช ว ทยาการ และเทคโนโลย ท เหมาะสม ให ได ร บการ ปล กฝ ง ถ ายทอดความร การปฏ บ ต ค ณธรรม จร ยธรรม เอกล กษณ ว ฒนธรรมท องถ นของชาต รวมท งการหาทางจ ดสภาพและส งแวดล อมให สมบ รณ ด เย ยมเท าท จะท าได ในย คโลกาภ ว ตน ท ท า ให โลกไร พรมแดนและจากกระแสผล กด นต างๆ ท าให ต องแข งข นก บนานาประเทศในท กๆด าน อย างหล กเล ยงไม ได เพ อให ประเทศไทยม ศ กยภาพในการแข งข นและย นหย ดได อย างม นคง ม ศ กด ศร ในส งคมโลกมน ษย แห งความเป นไทย ป จจ ยส าค ญหน ง ค อการพ ฒนาคนให ม ค ณภาพ ซ งการพ ฒนาคนได ต องอาศ ยการศ กษาเป นส าค ญ และเป นท ยอมร บโดยท วก นโดยท วไปว า เด ก หร อเยาวชนท มาร บการศ กษา หร อเข าโรงเร ยนจะม ความแตกต างก นท งทางด านเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม พ ฒนาการ เจตคต ท กษะ ความสามารถต างๆ ด งน นการจ ดการศ กษาจ งจ าเป นต อง ใช ว ธ การหลากหลายท เหมาะสมก บสภาพต างๆ ของผ เร ยน เพ อให ผ เร ยนสามารถด ารงช ว ต อย 1 ท ามกลางความเปล ยนแปลงและเพ อให ผ เร ยนม ค ณภาพความร ความสามารถต างๆ ได 1 กระทรวงศ กษาธ การ, กรมว ชาการ, ว ส ยท ศน ด านการศ กษา (กร งเทพ : โรงพ มพ ค ร สภา ลาดพร าว,2540), 5. 1

12 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา กกกกกกก การบร หารงานในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา ม ผ ร บผ ดชอบ ได แก คร ใหญ อาจารย ใหญ ผ อ านวยการโรงเร ยน ม หน าท ควบค มด แล ส งเสร มประสานงาน วาง แผนการด าเน นงานและประเม นผลงาน ท งด านว ชาการ ธ รการ ปกครอง ก จกรรม และปฏ บ ต งาน อ นๆ ท เก ยวข อง 2 คณะกรรมการข าราชการคร ได ก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบของผ อ านวยการโรงเร ยน ไว ด งน หน าท ความร บผ ดชอบ บร หารงานในฐานะห วหน าสถานศ กษาในสถานศ กษา ซ งม หน าท ร บผ ดชอบปร มาณและค ณภาพของงานส งมากเป นพ เศษ และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย ล กษณะงานท ปฏ บ ต วางแผนปฏ บ ต งาน ก าหนดหน าท และว ธ การด าเน นงานของบ คลากรใน สถานศ กษา ควบค มด และและต ดตามผลการด าเน นงานด านว ชาการ เช น การเร ยนการสอนและ ฝ กอบรม จ ดท าระเบ ยนและว ดผลการศ กษาให เป นไปตามหล กส ตร แผนการสอน โครงการสอน ท งว ชาการสาม ญและว ชาช พ จ ดโปรแกรมการเร ยน ค ม อประกอบการเร ยนการสอน ว สด อ ปกรณ การศ กษา จ ดบร การแนะแนว ห องสม ดและส อทางการศ กษาให ใช ได ในสถานศ กษาและ สามารถเผยแพร เป นต วอย างได จ ดฝ กอบรมว ชาช พให สอดคล องก บความต องการของท องถ น ควบค ม ด แลงานธ รการหร องานบร หารท วไปของสถานศ กษา เช น อาคารสถานท การเง น พ สด คร ภ ณฑ ทะเบ ยนเอกสาร ให เป นไปตามระเบ ยบ ควบค มด แลปกครอง จ ดระบบงานในสถานศ กษา ก าหนดล กษณะงาน มอบหมายงานให เหมาะสมก บความร ความสามารถ ต ดตามให ค าปร กษา แก ป ญหา และน เทศบ งค บบ ญชา คร น กเร ยน น กศ กษา ตลอดจนเจ าหน าท อ น ให สามารถ ปฏ บ ต ตามหน าท อย างถ กต องครบถ วน ด แลสว สด ภาพและความเป นอย ของน กเร ยน น กศ กษา คร อาจารย และเจ าหน าท อ น สร างความส มพ นธ ก บผ ปกครองและประชาชนในท องถ น จ ดก จกรรม และส งเสร มการประกอบอาช พของประชาชน ให เป นไปตามนโยบายของร ฐบาล ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลจ ดท าสถ ต ต างๆ น าเทคน คและว ธ การใหม ๆทางการศ กษามาใช เผยแพร เพ อ ปร บปร งค ณภาพทางการศ กษาของสถานศ กษา พ ฒนาสถานศ กษาให เป นท น ยมของประชาชน เข าร วมประช มคณะกรรมการต างๆตามท ได ร บแต งต งและปฏ บ ต การสอน และอบรมว ชาสาม ญ และว ชาช พในสาขาว ชาใดว ชาหน ง หร อหลายว ชาแก น กเร ยนน กศ กษาหร อประชาชน ตลอดจน 2 2 หน วยศ กษาน เทศ กรมสาม ญศ กษา, การพ ฒนาค ณภาพการบร หารงานการจ ด การศ กษา ของผ บร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา กรมสาม ญศ กษา (กร งเทพ : โรงพ มพ การศาสนา, 2538), 9.

13 ปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 3 ซ งโดยท วไปผ บร หารโรงเร ยนม กแบ งสายงานบร หารโรงเร ยนออกเป น 4 ส วน ค อ งานว ชาการ งานธ รการ งานปกครอง และงานบร การ แล วมอบให ผ ช วยผ บร หาร หร อบ คลากรในโรงเร ยนไป ร วมก นด าเน นงานภายไต การควบค มด แลของผ บร หาร 4 แม ว าการบร หารงานว ชาการจะเป นงานหล กและส าค ญย งของโรงเร ยน แต การ บร หารงานธ รการก น บว าม ความส าค ญท ผ บร หารโรงเร ยน จะต องด าเน นการให เป นไปด วยความ ถ กต อง รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ เพราะงานธ รการเป นศ นย กลางของการบร หาร ท จะ สน บสน นให การบร หารงานของฝ ายอ นๆม ประส ทธ ภาพในการด าเน นงานทางการศ กษาทท งมวล ผ บร หารโรงเร ยนม กจะใช เวลาในการบร หารงานธ รการมากกว าการบร หารงานด านอ นๆ เพราะ หากม ความผ ดพลาดเก ดข น จะเป นท ประจ กษ ย งกว าฝ ายจ ดการเร ยนการสอนและฝ ายอ นๆ เป น อ นมาก บางคร งนอกจากจะถ กลงโทษทางว น ยแล ว ย งต องร บโทษทางแพ งและคด อาญาอ กด วย งานธ รการเป นงานด านเทคน ค โรงเร ยนจ งม กจะขาดเจ าหน าท โดยเฉพาะเพ อท างานเหล าน เช น งาน สารบรรณ งานบ ญช งานการเง น งานทะเบ ยนและพ สด อ กท งงานธ รการเป นงานท เส ยงต อ ความผ ด ต องร บผ ดชอบอย างย ดเย อยาวนาน จ งม กปรากฏเสมอว า คร ท มาช วยงานธ รการขอ ลาออกจากหน าท กล บไปสอนหน งส ออย างเด ยว ความขาดแคลนบ คลากรฝ ายธ รการอย าง กระท นห นจ งอาจเก ดข นได เสมอ 5 งานธ รการม บทบาทท จะสน บสน นงานด านอ นๆของโรงเร ยนให สามารด าเน นไปตาม จ ดม งหมายด วยความรวดเร ว เร ยบร อย เป นเร องเก ยงก บระเบ ยบปฏ บ ต ของทางราชการ การ วางแผน การจ ดระบบเอกสารและหน งส อราชการ การเง น การบ ญช การพ สด การบร หารงาน บ คคลและการประเม นผลต างๆ กรมสาม ญศ กษาจ งถ อว าการบร หารงานธ รการเป นภารก จท ผ บร หารต องเอาใจใส โดยเฉพาะการปฏ บ ต งานด านการเง น การบ ญช และการพ สด โรงเร ยน และกรมสาม ญศ กษาย งจ ดให ม การประช มอบรมส มมนางานธ รการ แก ผ บร หารโรงเร ยน ผ ช วย ผ บร หารฝ ายธ รการ ผ ตรวจสอบการเง นและบ ญช ในโรงเร ยน เจ าหน าท การเง น เจ าหน าท พ สด อย างต อเน อง กรมสาม ญศ กษา, กองการเจ าหน าท, ค ม อการบร หารงานบ คคล กรมสาม ญศ กษา (กร งเทพฯ : โรงพ มพ ค ร สภาลาดพร าว, 2541), เสร ลาชโรจน, การบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา กรมสาม ญศ กษา ( กร งเทพฯ: โรงพ มพ อ กษรสม ย, 2530 ), เร องเด ยวก น,63. 6 กรมสาม ญศ กษา, การอบรมหล กส ตรผ บร หารสถานศ กษาระด บส ง, 2539.(อ ดส าเนา)

14 จ าลอง เชยอ กษร ได ว จ ยเร อง การบร หารงานธ รการในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ด กรมสาม ญศ กษา ในกร งเทพมหานครกล มท 5 ตามเกณฑ มาตรฐานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ ทธศ กราช 2539 พบว าในการบร หารงานธ รการ พบป ญหาด งน ขาดบ คลากรร บผ ดชอบใน การจ ดท าแผนงานธ รการ ขาดคร ธ รการโดยตรง ต องใช คร ปฏ บ ต หน าท การสอนปฏ บ ต งานธ รการ หร อคร ธ รการจ องไปปฏ บ ต การสอนในว ชาต างๆท าให ม เวลาปฏ บ ต งานน อย บ คลากรท ร บผ ดชอบ งานสารบรรณม ไม เพ ยงพอ บ คคลากรท ร บผ ดชอบม ไม เพ ยงพอหร อบ คลากรม งานในด ายอ นๆมาก บ คลากรในโรงเร ยนย งให ความร วมม อไม ด พอ ข าราชการคร และล กจ าง ข าราชการคร ท ย ายมาไม น าสม ดประว ต หร อ ก.พ.7 มาด วย หร อน ามาให ล าช า ขาดบ คลากรร บผ ดชอบในการประเม นผล 7 ในการปฏ บ ต ราชการงานการเง น พ สด ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงาน การตรวจเง นแผ นด น ตรวจพบป ญหา ด งน งานการเง นและบ ญช ไม จ ดให ม การตรวจสอบร บ-จ าย ประจ าว น ไม ได จ ดท าค าส งแต งต งกรรมการเก บร กษาเง น ไม ได จ ดท าทะเบ ยนค มใบเสร จร บเง น และไม ได จ ดท ารายงานการใช ใบเสร จร บเง นเม อส นป งบประมาณ ใช ใบเสร จร บเง นข าม ป งบประมาณในเล มเด ยวก น ส าเนาใบเสร จร บเง นบางฉบ บไม ได สล กหล งส าเนาใบเสร จฉบ บ ส ดท ายของการร บเง นในว นหน ง ๆ ใบเสร จร บเง นเล มท ใช แล วไม ได เก บรวบรวมแยกต างหากจาก ใบเสร จร บเง นเล มท ย งไม ได ใช ส งใช เง นย มเก นก าหนดระยะเวลาท ระบ ไว ในส ญญาย ม ส ญญา ย มไม ได แสดงประมาณการค าใช จ ายในการย ม ไม ได บ นท กใบส าค ญรองจ ายในทะเบ ยนค ม เอกสารแทนต วเง น การจ ดท าบ ญช ไม เป นป จจ บ น ผ ท ท าหน าท ร บ-จ ายเง นก บผ ท าบ ญช เป นคน เด ยวก น บ นท กรายการในสม ดเง นสดโดยไม อ างหล กฐานการร บเง น บ นท กรายการร บเง นบ าร ง การศ กษาในสม ดเง นสดไม ตรงก บว นท ร บเง นตามใบเสร จ ยอดเง นรวมในทะเบ ยนค มเง นนอก งบประมาณท กประเภทไม ตรงก บสม ดเง นสด เน องจากบ นท กรายการในทะเบ ยนค มเง นนอก งบประมาณไม ครบถ วน การร บ-จ ายเง นงบประมาณบางรายการไม ได บ นท กในสม ดเง นสด ไม ได จ ดท าทะเบ ยนค มเง นฝากธนาคารประเภทกระแสรายว นเง นบ าร งการศ กษา เง นฝากธนาคารกระแส รายว น ประเภทเง นอ ดหน นตามยอดเง นท ธนาคารแจ งส งกว ายอดเง นตามทะเบ ยนค มเง นฝาก ธนาคารประเภทกระแสรายว นของ เง นฝากธนาคารประเภทกระแสรายว นเง นบ าร งการศ กษา 4 7 จ าลอง เชยอ กษร, การบร หารงานธ รการในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา ในกร งเทพมหานคร กล มท 5 ตามเกณฑ มาตรฐานกรมสาม ญศ กษา พ ทธศ กราช 2539 (ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต สาขาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร, 2539),

15 เก นอ านาจการเก บร กษา บ นท กรายการร บเง นค าร บสม ครล กจ างเป นเง นบ าร งการศ กษา ร บเง น ค าธรรมเน ยมการอบรมซ งกล มโรงเร ยนกรมสาม ญศ กษาเป นผ จ ดท า ไม ได ห กภาษ ณ ท จ ายส ง สรรพากร งานพ สด เช น คร ภ ณฑ บางรายการไม ได ลงทะเบ ยนคร ภ ณฑ รวมท งไม จ ดท าเลขท ประจ าคร ภ ณฑ หล กฐานการร บ (ใบตรวจร บ) หล กฐานการจ าย (ใบเบ ก) ของว สด และคร ภ ณฑ จ ดเก บไว รวมก น ม การบ นท กรายการจ ายพ สด ในบ ญช ว สด แต ไม ม ใบเบ กพ สด ไม ม ค าส ง แต งต งเจ าหน าท พ สด ไม จ ดท าหล กฐานการร บบร จาคคร ภ ณฑ จ ดซ อจ ดจ างวงเง นเก น 10,000 บาท แต ไม ม ใบส งซ อส งจ าง ไม ม ผ เก ยวข องลงนามในรายงานขอซ อขอจ าง และใบตรวจร บพ สด รวมท งการลงนามอน ม ต จ าย ไม ได ลงจ ายพ สด ออกจากทะเบ ยน เม อได ด าเน นการจ าหน าย พ สด แล ว ยอดว สด คงเหล อตามบ ญช ไม ตรงก บยอดคงเหล อท ตรวจน บได ด าเน นการตรวจสอบ พ สด ประจ าป งบประมาณ ย งไม แล วเสร จ 8 อย างไรก ตามความแตกต างในเร องของขนาดโรงเร ยน ม ผลท าให การบร หารงานของ โรงเร ยน ม ปร มาณความย งยาดซ บซ อนแตกต างก น ถ าโรงเร ยนขนาดเล กงานธ รการย อมม ปร มาณน อยกว าโรงเร ยนขนาดใหญ อ กขนาดของโรงเร ยนใหญ มากข นเพ ยงใด งานธ รการของ โรงเร ยนก ย งม มากข น อ กท งป จจ บ นคณะกรรมการข าราชการคร ได ยกเล กการก าหนดเง อนไขใน การปฏ บ ต หน าท คร สน บสน นการสอนต อท ายเลขท ต าแหน งข าราชการคร ย งม ผลท าให คร สน บสน นการสอนในฝ ายธ รการขาดแคลนและม ภาระงานเพ มมากข น โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร จ านวน 26 โรง ม ท งโรงเร ยนขนาดเล ก ขนาดกลางและ ขนาดใหญ จ งท าให เก ดความย งยากอย างย งในการบร หารงานธ รการ ท ท กโรงเร ยนจะต อง ด าเน นการให บรรล ผลส าเร จตามนโยบายและเป าหมายอย างครบถ วนสมบ รณ ป ญหาและความส าค ญของป ญหา ในสภาพป จจ บ น การบร หารงานธ รการม ป ญหาหลายประการ เช น ด านงานสารบรรณ ความขาดแคลนคร ท ม ท กษะท จะมาปฏ บ ต หน าท ในงานประจ า เช น งานคอมพ วเตอร งานพ มพ ด ด งานจ ดระบบการเก บ ค นหาเอกสารและการท าลาย เป นต น งานด านการเง นและการบ ญช ม ป ญหาการจ ดท าบ ญช ไม ครบถ วน การลงบ ญช ผ ดพลาดและไม เป นป จจ บ น โรงเร ยนบางแห งต ง คร คนเด ยวร บผ ดชอบท งงานด านการเง นและบ ญช ส วนงานด านพ สด น น โรงเร ยนจ ดท าบ ญช ว สด 5 8 ส าน กงานสาม ญศ กษาจ งหว ดราชบ ร, หน งส อท ศธ 0861/3208, 7 ต ลาคม 2545.

16 และทะเบ ยนคร ภ ณฑ ไม เป นป จจ บ น ท งย งปรากฏว าขาดแคลนเจ าาหน าท ท ม ค ณสมบ ต ท เหมาะสมส าหร บงานทะเบ ยนสถ ต และรายงาน โรงเร ยนไม วางแผนจ ดระบบข อม ลบ คลากร อาคารสถานท และอ นๆ ตารางท 1 ความพ งพอใจของการด าเน นงานบร หารงานธ รการ ของผ ช วยผ อ านวยการฝ ายธ รการ โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร 6 การบร หารงานธ รการ µ σ ค าระด บ ความพ งพอใจ 1. การวางแผนงานธ รการ ปานกลาง 2. การบร หารงานธ รการ ปานกลาง 3. การบร หารงานสารบรรณ น อย 4. การบร หารงานการเง นและการบ ญช น อย 5. การบร หารงานพ สด น อย 6. การบร หารงานทะเบ ยนสถ ต และล กจ างประจ า น อย 7. การประเม นผลงานธ รการ น อย รวม น อย ท มา : ส าน กงานสาม ญศ กษาจ งหว ดราชบ ร, แบบสร ปความพ งพอใจการด าเน นงานการบร หารงานธ รการ ของผ ช วยผ อ านวยการฝ ายธ รการ ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร (ราชบ ร : หน วยศ กษาน เทศก, 2545), 25. จากตารางท 1 พบว า ความพ งพอใจของผ ช วยผ อ านวยการฝ ายธ รการ ในการ บร หารงานธ รการ ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร โดยภาพรวมอย ใน ระด บน อย µ = 2.327, σ = 0.655) เม อพ จารณาเป นรายด านพบว า การวางแผนงานธ รการ และการจ ด โครงสร างการบร หารงานธ รการ ม ความพ งพอใจการปฏ บ ต อย ในระด บปานกลาง การบร หารงานสาร บรรณ การบร หารงานการเง นและการบ ญช การบร หารงานทะเบ ยนสถ ต และล กจ างประจ า และการ ประเม นผลงานธ รการ ม ความพ งพอใจการปฏ บ ต อย ในระด บน อย โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร ม จ านวนท งหมด 26 โรงเร ยน ประสบป ญหาเก ยวก บการบร หารงานธ รการเป นค อนข างมาก จ งจ าเป นต องม การพ ฒนา

17 บ คลกรให ม ความร เพ อช วยสน บสน นให งานด านอ นๆของโรงเร ยน ด าเน นไปตามจ ดม งหมาย ผ ว จ ยซ งปฏ บ ต หน าท ผ ช วยผ บร หารโรงเร ยนฝ ายธ รการ โรงเร ยนม ธยมศ กษาส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร จ งม ความสนใจท จะศ กษา แนวทางพ ฒนาการบร หารงานธ รการในโรงเร ยน ม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร เพ อให ทราบสภาพการปฏ บ ต งานและป ญหา อ ปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก ป ญหา เพ อน าไปก าหนดแนวทางพ ฒนางานในหน าท ให ม ประส ทธ ภาพต อไป ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อทราบระด บการบร หารงานธ รการในโรงเร ยนม ธยมศ กษาส งก ด กรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร 2. เพ อทราบแนวทางพ ฒนาการบร หารงานธ รการในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ด กรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร ข อค าถามของการว จ ย 1.การบร หารงานธ รการในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร อย ในระด บใด 2.แนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการในโรงเร ยนม ธยมศ กษาส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร เป นอย างไร สมม ต ฐานของการว จ ย กการบร หารงานธ รการในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร อย ในระด บปานกลาง 7 ขอบข ายการว จ ย แดเน ยล แคทซ และโรเบ ร ต คานส ( Daniel Katz and Robert L. Kahn) ม แนวความค ดว า โรงเร ยนเป นหน วยงานหร อองค กรระบบเป ด ท เน นความส มพ นธ ระหว าง โครงสร างและส งแวดล อม ประกอบด วย ด านป จจ ยน าเข า (Input ) ได แก นโยบาย บ คลากร งบประมาณ ว สด อ ปกรณ ด านกระบวนการ (process) ได แก กระบวนการบร หาร กระบวนการ น เทศ กระบวนการเร ยนการสอน ด านผลผล ต (output) ก ค อ ค ณภาพของโรงเร ยนตามนโยบาย ของหน วยเหน อและจ ดประสงค ของหล กส ตรและม ความส มพ นธ ก บสภาพแวดล อม (context) ท ง

18 ภายในและภายนอกองค กร นอกจากน ย งม ข อม ลย อนกล บ (Feedback ) ของระบบเป น องค ประกอบหน งท จะช วยปร บปร งค ณภาพของระบบให สามารถด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล 9 ผ อ านวยการโรงเร ยน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงานบร หารใน สถานศ กษา ม หน าท ร บผ ดชอบปร มาณและค ณภาพของงานส งมากเป นพ เศษ และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย ล กษณะงานท ปฏ บ ต วางแผนปฏ บ ต งาน ก าหนดหน าท และว ธ การ ด าเน นงานของบ คลากรในสถานศ กษา ควบค มด และและต ดตามผลการด าเน นงาน ซ งม กระบวนการบร หาร ด งน ค อ บร หารงานธ รการ บร หารการเร ยนการสอน และการน เทศ แฮ ค และคณะ(Hack and other) กล าวถ งค ณสมบ ต ของบ คคลท ท าหน าท บร หารงานธ รการไว 5 ประการ ค อ 1)ม ความช านาญในการวางแผนเพราะท กษะในการวางแผนม ความจ าเป นมาก ในท กๆงาน 2) ม ความช านาญในด านการเง น ม ความรอบร เก ยวก บกฎระเบ ยบ ข อบ งค บต างๆ ทางด านการเง น 3)ม ความช านาญด านการจ ดการ เป นความสามารถในการแก ป ญหาท เก ดข น ท งในภาวะปกต และภาวะว กฤตอ นก อให เก ดความเร ยบร อยในการปฏ บ ต งาน 4) ม ความช านาญ ในเร องคน ม ความร เร องจ ตว ทยาเก ยวก บบ คคลในเร องความเช อ เจตคต ค าน ยม ความต องการท เก ยวก บพฤต กรรม การท างานของบ คคล และ 5) ม ความม งม นและพล งแรงกล า เป นค ณสมบ ต ท เก ยวก บอ ดมการณ ของบ คคลในการท างาน ซ งแสดงให เห นถ งความต งใจในการปฏ บ ต หน าท ด วย ความซ อส ตย ส จร ต 10 หล กการส าค ญในการบร หารงานธ รการ ประกอบด วย 1)ประส ทธ ภาพ (efficiency) หมายถ งการด าเน นงานให เป นไปตามท คาดไว หร อกล าวอ กน ยหน งก ค อ การท างานท ต องการให ได ร บประโยชน ส งส ด 2)ประส ทธ ผล (effectiveness) หมายถ งการพ จารณาผลของการ ท างานท ส าเร จล ล วงด งประสงค หร อท คาดหว งไว เป นหล ก 3) ประหย ด (economy) หมายถ งการ แสวงหาว ธ การท จะใช จ ายเง นหร อทร พยากรของโรงเร ยนด วยความพ น จรอบคอบ ประกอบด วย เหต ผล และม งประโยชน ของโรงเร ยนเป นท ต ง 8 9 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The social Psychology of Organizations (New York : John wiley & Sons, Ion.,1990), W.G. Hack, I.C.Condal and J.R.Ray, School Business Administration : A Planning Approach (Boston : Allyn and Bacon,1992),

19 9 สภาพแวดล อม (context) - สภาพทางเศรษฐก จ - สภาพทางส งคม - สภาพทางภ ม ศาสตร ป จจ ยน าเข า (Input ) - นโยบาย - สารสนเทศ - ว สด อ ปกรณ - งบประมาณ - บ คลากร กระบวนการ (process) - การบร หาร - งานธ รการ - การเร ยนการสอน - การน เทศ ผลผล ต(output) - น กเร ยนม ค ณภาพ ตามเกณฑ - คร ม ความพ งพอใจ ข อม ลย อนกล บ (Feedback) แผนภ ม ท 1 ขอบข ายของการว จ ย ท มา : กรมสาม ญศ กษา, กองการเจ าหน าท, ค ม อการบร หารงานบ คคล กรมสาม ญศ กษา (กร งเทพฯ : โรงพ มพ ค ร สภาลาดพร าว, 2541), 740. : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The social Psychology of Organizations (New York : John wiley & Sons, Ion.,1990), ขอบเขตการว จ ย การว จ ยในคร งน เพ อศ กษาสภาพการบร หารงานธ รการในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ด กรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร เพ อน าผลท ได จากการว จ ยไปใช ในการปร บปร งพ ฒนาการ

20 บร หารงานธ รการในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร ให เหมาะสม ซ ง เป นป จจ ยสน บสน นให การด าเน นการต างๆของโรงเร ยนด าเน นไปด วยด โดยการน า มาตรฐาน ก าหนดต าแหน งสายงานบร หารในสถานศ กษา ต าแหน งผ อ านวยการโรงเร ยน ด านการ บร หารงานธ รการ ได แก การบร หารงานการเง นและการบ ญช การบร หารงานพ สด การบร หารงาน สารบรรณ มาเป นขอบเขตในการว จ ย 10 การบร หารงานธ รการ 1. การบร หารงานการเง นและการบ ญช 2. การบร หารงานพ สด 3. การบร หารงานสารบรรณ แผนภ ม ท 2 ขอบเขตของการว จ ย ท มา : กรมสาม ญศ กษา,กองการเจ าหน าท, ค ม อการบร หารงานบ คคล กรมสาม ญศ กษา (กร งเทพฯ : โรงพ มพ ค ร สภาลาดพร าว, 2541), 740. น ยามศ พท เฉพาะ กกกกกก เพ อให ความหมายของค าท ใช ในการว จ ยคร งน เป นท เข าใจตรงก น ผ ว จ ยจ งขอก าหนด ความหมายเฉพาะท เป นค าหล ก ๆ ด งต อไปน กกกกกก การบร หารงานธ รการ หมายถ ง การด าเน นงานเก ยวก บภารก จการบร หารโรงเร ยน ด านงานธ รการ ตามเกณฑ มาตรฐานก าหนดต าแหน งข าราชการคร ต าแหน งผ อ านวยการ โรงเร ยน ท คณะกรรมการข าราชการคร ได ก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบของผ อ านวยการ

21 โรงเร ยน ได แก การบร หารงานการเง นและการบ ญช การบร หารงานพ สด และ การบร หารงาน สารบรรณ ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร โรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร หมายถ ง สถานศ กษาท จ ดการเร ยนการสอน หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน ต งแต ช วงช นท 3-4 ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1-6 ในจ งหว ดราชบ ร 11

22 บทท 2 เอกสารและวรรณกรรมท เก ยวข อง การศ กษาวรรณกรรมท เก ยวข องก นงานว จ ยคร งน ผ ว จ ยได ศ กษาค นคว าเก ยวก บ การบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา การบร หารงานธ รการในโรงเร ยนม ธยมศ กษา และงานว จ ยท เก ยวข อง เพ อศ กษาแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดกรมสาม ญศ กษา จ งหว ดราชบ ร โดยม รายละเอ ยดด งน การบร หารโรงเร ยน เฮนร ฟาโยล (Henri Fayol) กล าวว าการบร หารจะต องประกอบด วย การวางแผน (planning) การจ ดองค กร(crganizing) การบ งค บบ ญชา(commanding) การประสานงาน (coordantion) การควบค มงาน(controlling) 1 ร ซเซลล ท เกรก (Russel T. Gregg) ได กล าว เก ยวก บกระบวนการบร หาร ม 7 ข นตอน ค อ การต ดส นใจ(decision Making) การวางแผน (planning)การจ ดองค การ(organizing) การต ดต อส อสาร(communicating) การใช อ ทธ พล (influencing)การประสานงาน (coordantion) การประเม นผลงาน (evaluating) 2 โรอ ล เอฟ แคมเบล (Roald F. Campbell) ได เสนอกระบวนการบร หาร เป น 5 ข นตอน ค อ การต ดส นใจ (decision Making) การวางแผนโครงการ(programming) การเสร มก าล งบ าร ง(stimulating) การประสานงาน (coordantion) การประเม นผล (appraising) 3 บาร นาร ด ( Barnard) น ยามไว ว า การบร หาร ค อการท างานภายในองค การ ซ งเป นระบบของการร วมก นปฏ บ ต ก จกรรม ต งแต 1 Henri Fayol, General and Industrial Management (London : Pitman,1499), Russel T. Gregg, The Administrative Process Administrative Behavior in Education (New York : Harper,1957), Roald F. Campbell and other, Introduction to Education Administration (Boston : Allyn and Bacon, Inc.,1971),

23 สองคนข นไป 4 ไซมอน (Simon ) อธ บายว า การบร หาร ค อก จกรรมต างๆ ท บ คคลต งแต สองคน ข นไปร วมก นด าเน นงานเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค อย างใดอย างหน งหร อหลายอย างร วมก น 5 และ ผ เช ยวชาญทางการศ กษาของย เนสโก ได ให ความหมายของการบร หาร สร ปได ว า การบร หาร เป นขบวนการท เก ยวข องเก ยวก บการว น จฉ ย ต ดส นใจในการวางแผนประกอบก บการใช ข อม ลต างๆ มาควบค มการปฏ บ ต งาน เพ อให ความก าวหน าของงานเป นไปตามแผนท วางไว และ ผ บร หาร จะต องม เทคน คในการบร หาร โดยใช เคร องม อ ว ธ การและว ธ ปฏ บ ต ต างๆ ในการน เทศ แนะแนว 6 และจ งใจบ คลากรให ปฏ บ ต งานให ได ผลด จากความหมายท กล าวมาข างต นพอสร ปได ว า การบร หาร ค อการปฏ บ ต ก จกรรมของ บ คคลต งแต สองคนข นไป ร วมม อก นใช เทคน ค กระบวนการและทร พยากรต างๆท ม อย เพ อให การด าเน นการขององค กรบรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ การม ธยมศ กษา หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ได กล าวถ งการศ กษาระด บม ธยมศ กษา สร ปได ว า การศ กษาระด บม ธยมศ กษาแบ งออกเป น 2 ตอน ค อ 1) ช วงช นท 3 ช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 ม งเน นให ผ เร ยนส ารวจความสามารถตามความถน ด ความสนใจของตนเอง และพ ฒนา บ คล กภาพส วนตน พ ฒนาความสามารถ ท กษะพ นฐานด านการเร ยนร และท กษะในการด ารงช ว ต ให ม ความสมด ลท งด านความร ความค ด ความสามารถ ความด งาม และความร บผ ดชอบต อ ส งคม สามารถเสร มสร างส ขภาพส วนตนและช มชน ม ความภ มใจในความเป นไทย ตลอดจนใช เป น พ นฐานในการประกอบอาช พหร อศ กษาต อ 2) ช วงช นท 4 ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 เป นหล กส ตร ท ม งเน นการศ กษาเพ อเพ มพ นความร และท กษะเฉพาะด าน ม งปล กฝ งความร ความสามารถและ ท กษะทางว ทยาการและเทคโนโลย เพ อให เก ดความค ดร เร มสร างสรรค น าไปใช ให เก ดประโยชน ต อ 13 4 Chester I. Barnard, Organization & Management ( Cambridge : Harvard University Press,1964 ),72. 5 Herbert A. Simon, Administrative Behavior, 2 nd ed. (New York : The Macmillan Co., 1966), 3. 6 ก ต มา ปร ด ด ลก, การบร หารและการน เทศการศ กษาเบ องต น (กร งเทพฯ : อ กษรพ พ ฒน, 2532 ),4

24 การศ กษาต อและประกอบอาช พ ม งม นพ ฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป น ผ น าและผ ให บร การช มชนในด านต างๆ 7 คาร เตอร ว ก ด (Carter V. Good) ให ความหมายของการม ธยมศ กษาไว ว า การม ธยมศ กษา ค อ การศ กษาท วางแผนไว ส าหร บเยาวชนในว ย ป เน นหน กเพ อให เป น เคร องม อให ก บการเร ยนร แสดงออกและท าความเข าใจก บสภาพความเป นไปของช ว ตท แท จร งและ เป นการพ ฒนาท ศนคต ในการค ดค น น ส ย และสาระอ นเก ยวก บส งคม ร างกาย และสต ป ญญา 8 หร อ การม ธยมศ กษา เป นการศ กษาระด บกลางท ม ความส าค ญมาก เพราะเป นการจ ดการศ กษา ให เด ก ในว ย ป ซ งก าล งเจร ญเต บโตท งร างกายและจ ตใจ ถ าได ร บการพ ฒนาให ม ความร ความสามารถ ม ค ณธรรม ม ความร บผ ดชอบ ร จ กส ทธ หน าท ร ช องทางในการประกอบอาช พอย าง ม ประส ทธ ภาพ ซ งพร อมท จะท างานได ท นท และแรงงานกล มน ม ความย ดหย นส งมาก สามารถ น าไปด ดแปลงต อเต มได อย างอเนกประสงค เป นท คาดหว งว าจะเป นแรงงานท ส าค ญของส งคม และช วยแก ป ญหาเศรษฐก จของประเทศได อย างหน ง 9 หร อ การม ธยมศ กษา หมายถ ง การวางแผน การจ ดการศ กษาส าหร บเยาวชนท ม อาย ระหว าง ป ท ม จ ดหมายส งส ดเพ อวางแนวทาง ช ว ต ในอนาคตให ก บเยาวชนซ งจะเจร ญเต บโตเป นผ ใหญ ในว นข างหน ง ให ม ท งความร ความสามารถ ประสบการณ และท กษะในการประกอบอาช พหร อด ารงช ว ตอย างใดอย างหน ง ตลอดท งกล อมเกลา ปล กฝ งเจตคต และค าน ยมท ด งามเหมาะสม ซ งจะเป นพ นฐานท ม นคงและเป นประโยชน ใน การด าเน นช ว ตของตนเองและประเทศชาต ต อไป ด งน นการจ ดการศ กษาระด บช นน จ งต องม การวางแผนอย างรอบคอบร ดก ม ม หล กการท แน นอนเพ อปล กฝ งและสร างสรรค เยาวชนของชาต ให ม ล กษณะและค ณสมบ ต อ นพ งประสงค ตามท ส งคมและประเทศชาต ต องการอย างแท จร ง จ งพอ สร ปได ว า การม ธยมศ กษาม ความส าค ญสองประการค อ 1) ความส าค ญต อการพ ฒนาบ คคล เน องจากผ เร ยนในระด บม ธยมศ กษาก าล งจะเป นผ ใหญ ในอนาคต การศ กษาระด บน จ งม ส วน ส าค ญในการสร างค ณล กษณะท จะให ผ เร ยนสามารถปร บต วได เป นอย างด เป นท ยอมร บของส งคม ม ความร ความสามารถ ท จะให ผ เร ยนประกอบอาช พเล ยงตนได เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม สามารถท างานและอย ร วมก บผ อ นได ร จ กร กษาส ขภาพของตนและร จ กใช เวลาว างให เป น 14 7 กระทรวงศ กษาธ การ, หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน (กร งเทพฯ: ว ฒนาพาน ช,2544), Carter V. Good, Dictionary of Education, 3 rd ed. (New York : McGraw-Hill Book Company, 1973), เสร ลาชโรจน, การบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา กรมสาม ญศ กษา (กร งเทพฯ : โรงพ มพ อ กษรสม ย, 2534), 310.

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information