กล มบร หารงานงบประมาณ

Size: px
Start display at page:

Download "กล มบร หารงานงบประมาณ"

Transcription

1 กล มบร หารงานงบประมาณ งานคณะกรรมการกล มบร หารงบประมาณ 1. เป นท ปร กษาของผ บร หารสถานศ กษาเก ยวก บงานบร หารงบประมาณของโรงเร ยน 2. ร วมก นกาหนดนโยบาย วางแผนงาน จ ดระบบงาน ควบค มงาน ประสานงาน และต ดตามประเม นผลงาน 3. น เทศต ดตามการปฏ บ ต งานของบ คลากรในกล มบร หารงานงบประมาณ ให เป นไปตามระเบ ยบของ ราชการ นโยบายและมาตรฐานค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน 4. ประสานงานก บกล มงานต าง ๆ ในโรงเร ยนเพ อพ ฒนาการปฏ บ ต งานของกล มบร หารงานงบประมาณ อย างม ประส ทธ ภาพ 5. ประสานงานเก ยวก บงานสาน กงานและจ ดทาสารสนเทศกล ม 7. ประสานงานเก ยวก บงานการเง น-การบ ญช พ สด และส นทร พย ให ดาเน นไปด วยความเร ยบร อย 8. ประสานงานเก ยวก บจ ดทาข อตกลงปฏ บ ต ราชการ 9. ประสานงานเก ยวก บงานตรวจสอบภายใน และระบบควบค มภายในให ดาเน นไปด วยความเร ยบร อย 10. ประสานงานก บงานส าน กงานผ อานวยการ งานส มพ นธ ก บส วนราชการโรงเร ยนและกล มโรงเร ยน 11. บร หารงาน วางแผน กาก บ และต ดตามผลของกล ม 12. ประเม นผลงานและการปฏ บ ต งานกล มบร หารงบประมาณ 13. จ ดทาแผนการจ ดท าข อตกลงและการปฏ บ ต ราชการ 14. ประสานท กกล มงานท ม ส วนเก ยวข องในการกาหนดต วช ว ด 15. กาก บ ต ดตามการปฏ บ ต ตามข อตกลงเพ อการปร บปร งพ ฒนา ให เข าถ งเกณฑ ต วช ว ดท กาหนด 16. จ ดทาแผนปฏ บ ต การและปฏ ท นปฏ บ ต งานของกล มบร หารงบประมาณ 17. ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งาน/โครงการของกล มบร หารงบประมาณตามแผนปฏ บ ต การ 18. รวบรวมและจ ดท ารายงานเพ อเสนอต อเขตพ นท การศ กษา 19. ประเม นผลและรายงานผลการปฏ บ ต งานต อผ อ านวยการสถานศ กษา 20. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย รองผ อานวยการกล มบร หารงานงบประมาณ 1. กาก บ ต ดตาม ด แลงานในกล มบร หารงานงบประมาณ 2. ประสานงานก บกล มงานต าง ๆ ท งภายในและภายนอกโรงเร ยน 3. ปฏ บ ต หน าท อ น ๆ ท เก ยวข อง หร องานท ได ร บมอบหมาย

2 ผ ช วยรองผ อานวยการกล มบร หารงานงบประมาณ 1. ปฏ บ ต หน าท แทนรองผ อานวยการกล มบร หารงานงบประมาณ กรณ รองผ อ านวยการกล มบร หารงานไม สามารถปฏ บ ต หน าท ได 2. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย หมายเหต ผ ช วยรองผ อานวยการคนท 1 ช วยรองผ อานวยการด แลเก ยวก บกล มงานงบประมาณ ผ ช วยรองผ อานวยการคนท 2 ช วยรองผ อ านวยการด แลเก ยวก บกล มงานแผนงาน งานสาน กงานกล มบร หารงานงบประมาณ 1. จ ดเตร ยมเอกสารการประช ม ระเบ ยบวาระการประช ม หน งส อเช ญประช ม บ นท กการประช มเสนอ รายงาน 2. จ ดทาระเบ ยนร บ-ส งเอกสารและหน งส อราชการตามระบบเก ยวก บ การจ ายเร อง การต ดตามเก บเร อง การเข าแฟ มต าง ๆ ของกล มบร หารงาน และจ ดพ มพ ค าส งของฝ าย 3. พ มพ หน งส องานกล มบร หารงานงบประมาณ โต ตอบ ร บ-ส ง หน งส อราชการ 4. จ ดหา ควบค ม บาร งร กษาว สด คร ภ ณฑ ภายในกล มบร หารงาน จ ดเก บและด แลพ สด อ ปกรณ ของ สาน กงานกล มบร หารงานงบประมาณ 5. กาก บด แลร กษาและจ ดห องสาน กงานบร หารงบประมาณให อย ในสภาพท เร ยบร อย และเหมาะสม 6. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย งานนโยบายและแผนงาน 1. จ ดทาแผนพ ฒนาการศ กษาของสถานศ กษาให สอดคล องก บเป าหมายและท ศทางของเขตพ นท การศ กษา และสนองความต องการของช มชนและส งคม โดยการม ส วนร วมของบ คคล ช มชน องค กร สถาบ นและ หน วยงานท เก ยวข องก บการจ ดและพ ฒนาการศ กษาของสถานศ กษา 2. กาหนดนโยบายโรงเร ยน จ ดทาแผนกลย ทธ พ ฒนาโรงเร ยนให สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาและ ความต องการของท องถ น กาหนดเป าหมาย มาตรการดาเน นงานให เป นร ปธรรม 3. ประสานงานเก ยวก บงานกาก บต ดตามมาตรฐานโรงเร ยน 4. ประสานงานกล มงาน / กล มสาระการเร ยนร / จ ดทาแผนปฏ บ ต การประจ าป แผนการใช จ าย งบประมาณ และปฏ ท นปฏ บ ต งานของโรงเร ยน 5. ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต การ 6. ประสานงานก บสาน กงานและสารสนเทศ รวบรวมข อม ล ว เคราะห ข อม ล และสร ปการปฏ บ ต งาน/โครงการ

3 ของโรงเร ยน 7. จ ดทาคานวณต นท นและผลผล ต 8. ประเม นผล และรายงานผลการปฏ บ ต งานต อผ อ านวยการสถานศ กษา 9. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย งานจ ดระบบการบร หารและพ ฒนาองค กร 1. การจ ดระบบการบร หาร 1.1 ศ กษาว เคราะห โครงสร าง ภารก จ การดาเน นงาน ปร มาณ ค ณภาพ และสภาพของสถานศ กษา 1.2 วางแผนออกแบบการจ ดระบบโครงสร างการแบ งส วนราชการภายในระบบการทางานและ การบร หารงานของสถานศ กษา 1.3 ดาเน นการบร หารจ ดการให เป นไปตามโครงสร างการแบ งส วนราชการท กาหนด 1.4 ต ดตามประเม นผลและปร บปร งการจ ดระบบบร หารให ม ประส ทธ ภาพ 1.5 จ ดทามาตรฐานการปฎ บ ต งาน 2. การพ ฒนาองค กร 2.1 ศ กษา ว เคราะห ข อม ลสภาพป จจ บ น ป ญหา และความต องการจ าเป นในการพ ฒนาองค กรของ สถานศ กษา 2.2 กาหนดแนวทางการพ ฒนาองค กรให ครอบคล มโครงสร าง ภารก จ บ คลากร เทคโนโลย และกลย ทธ ให สอดคล องก บสภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการจาเป นของสถานศ กษา 2.3 กาหนดเป าหมาย ผลผล ต ผลล พธ ต วช ว ด ในการปฏ บ ต งานของบ คลากร 2.4 ต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต งานตามแนวทางการพ ฒนาองค กรเป นระยะ ๆ อย างต อเน องและ สม าเสมอ 2.5 นาผลการประเม นไปใช ในการปร บปร งพ ฒนาองค กรและกระบวนการปฏ บ ต งานให เหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ 2.6 ปฏ บ ต หน าท อ น ๆ ท ได ร บมอบหมาย งานการเง นและการบ ญช ดาเน นงานเก ยวก บการเง นให เป นไปโดยถ กต องตามระเบ ยบของทางราชการในเร องต อไปน 1. การเบ ก-จ ายเง นท กประเภทให ถ กต องตามระเบ ยบ 2. จ ดทาทะเบ ยนค มการเก บเง นบาร งการศ กษา 3. ตรวจสอบเอกสารหล กฐาน ใบสาค ญ การเบ กจ ายเง นท กประเภท 4. จ ดทาฎ กาเบ กจ ายเง นเด อน เง นค าจ าง เง นสว สด การต างๆ เช น ค าเช าบ าน ค าร กษาพยาบาล ฯลฯ

4 5. นาส งเง น โอนเง น การก กเง นไว เบ กเหล อมป ตามว ธ การท กระทรวงการคล งกาหนด 6. รวบรวมรายละเอ ยดเก ยวก บการจ ดทาเร องอน ม ต เบ กเง นงบประมาณประจาป 7. ออกเอกสารทางการเง นตามระเบ ยบการบร หารงบประมาณ พ.ศ ว เคราะห รายจ ายของโรงเร ยน เพ อปร บปร งการใช จ ายให ม ประส ทธ ภาพ 9. เบ กจ ายเง นงบประมาณประเภทต างๆให เป นไปตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณของสถานศ กษา 10. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย 11. จ ดทาบ ญช ประจ าว นให ครอบคล มการร บ จ ายเง นท กประเภทและสร ปรายการบ นท กบ ญช ท กว นทาการ 12. ตรวจสอบความถ กต องของเง นสด และเง นฝากธนาคารตามรายงานเง นคงเหล อประจาว น และงบ ยอดเง นฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถ กต องของบ ญช แยกประเภทท ว ไป 13. จ ดทารายงายประจ าเด อนส งหน วยงานต นส งก ดตามระยะเวลาท กาหนด 14. จ ดทารายงานประจาป โดยจ ดทางบแสดงฐานะการเง น ส งให คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ผ านเขตพ นท การศ กษา และจ ดส งส าน กงานตรวจเง นแผ นด นและกรมบ ญช กลางตามระยะเวลาท ก าหนด 15. ดาเน นการเก ยวก บการเบ กเง นจากคล ง การร บเง น การเก บร กษาเง น การจ ายเง น การนาส งเง น การโอนเง นการก นเง นไว เบ กเหล อมป โดยให เป นไปตามข นตอนและว ธ การท กระทรวงการคล งก าหนด 16. จ ดทาบ ญช การเง นท งงบประมาณและเง นรายได สถานศ กษาตามระเบ ยบบ ญช 17. จ ดทารายงานการเง นและงบการเง น 18. เก บร กษาใบเสร จทาบ ญช ควบค มการใช ใบเสร จ 19. จ ดทาบ ญช ทะเบ ยนและรายงานท กไตรมาส 20. ประเม นผลและรายงานผลการปฏ บ ต งานต อผ อ านวยการสถานศ กษา 21. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย งานพ สด และส นทร พย 1. ควบค ม ด แล และปฏ บ ต หน าท การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร 2. แต งต งคณะกรรมการหร อบ คลากรเพ อดาเน นการส ารวจว สด คร ภ ณฑ ท ด นอาคาร และส งก อสร าง ท งหมดเพ อทราบสภาพการใช งาน 3. จ ดทาบ ญช ว สด ทะเบ ยนคร ภ ณฑ ซ งเป นทะเบ ยนรวมของโรงเร ยน 4. จ ดทาทะเบ ยนอาคารสถานท ทะเบ ยนราชพ สด ดาเน นการเก ยวก บการขออน ญาตร อถอนอาคารส ง ปล กสร าง 5. จ ดทาแผนการใช พ สด ตามกรอบรายจ ายล วงหน าระยะปานกลาง 6. จ ดหาพ สด โดยการจ ดทาเอง จ ดซ อ จ ดจ างตามระเบ ยบพ สด 7. จ ดทาระเบ ยนค มทร พย ส นให เป นป จจ บ น 8. จาหน าย บร จาค หร อขายทอดตลาดทร พย ส นท หมดสภาพ หร อไม ได ใช ประโยชน ให เป นไปตามระเบ ยบ

5 9. ให บร การเบ ก-จ ายว สด คร ภ ณฑ แก บ คลากรงานต าง ๆ ในสถานศ กษา 10. ร างส ญญาซ อ-ส ญญาจ าง 11. ตรวจสอบความถ กต องของเอกสาร หล กฐานใบสาค ญต าง ๆ 12. จ ดทารายงานการใช ว สด -คร ภ ณฑ ของกล มงาน/กล มสาระการเร ยน/งาน ตามแบบแผนปฏ บ ต การ 13. ประเม นผลและรายผลการปฏ บ ต งานต อผ อานวยการสถานศ กษา 14. ปฏ บ ต งานอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมายจากผ บร หารสถานศ กษา งานพ ฒนาระบบและเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ 1. จ ดทาสารสนเทศให เป นป จจ บ น ท นสม ยโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 2. จ ดเก บรวบรวมข อม ลของสถานศ กษาเพ อใช ในการบร หารจ ดการภายในสถานศ กษา 3. ประสานงานก บกล มงาน/กล มสาระการเร ยนร /งาน เพ อจ ดทาสารสนเทศของแต ละกล มงาน/งานและโรงเร ยน 4. นาเสนอและเผยแพร ข อม ลและสารสนเทศเพ อการบร หาร การบร การและการประชาส มพ นธ 5. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย งานสหกรณ โรงเร ยน 1. วางแผนการด าเน นงานสหกรณ ร านค า 2. กาหนดบ คลากรร บผ ดชอบ 3. ให ความร ความเข าใจแก น กเร ยนและบ คลากรในโรงเร ยน เก ยวก บระบบสหกรณ และการด าเน นการ ของสหกรณ 4. ควบค มการจาหน ายอ ปกรณ เพ อการเร ยนการสอนและส นค า ท จาเป นในช ว ตประจ าว นของน กเร ยน ให ม ค ณภาพ และราคาย อมเยาว 5. ดาเน นงานตามระเบ ยบของทางราชการและร กษาผลประโยชน ของสมาช ก 6. รายงานผลการด าเน นงานของสหกรณ เป นระยะตามท ผ บร หารก าหนด 7. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย งานโครงการโรงเร ยนในฝ น 1. สร างน กเร ยนให ร กการเร ยนร ตลอดช ว ต ค ด ว เคราะห เป น ร จ กใช เทคโนโลย ม ค ณธรรม ร กว ฒนธรรมไทย 2. ปล กฝ งให คร ได ม ความร ด าน ICT เพ อนาไปใช และจ ดการเร ยนร ท เน นน กเร ยนเป นสาค ญ

6 3. จ ดระบบการบร หารแนวใหม ท ม งพ ฒนาโรงเร ยนท ก ๆ ด าน ท งด านว ชาการ กระบวนการเร ยนร สภาพแวดล อม 4. นาเคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารมาเพ มประส ทธ ภาพการเร ยนร 5. เป นต นแบบในด านการพ ฒนาให ก บโรงเร ยนอ น ๆ 6. ประสานช มชน ภาคร ฐและเอกชนเข ามาร วมจ ดการศ กษา เพ อพ ฒนาล กหลานในอาเภอของตนเอง 7. จ ดหาว สด อ ปกรณ และส อเทคโนโลย ท กประเภท เพ อบร การให แก น กเร ยนอย างท วถ ง 8. จ ดให ม คณะกรรมการบร หารจ ดการท ประกอบข นด วยหลายภาคส วน ไม ว าจะเป นน กเร ยน คร ผ ปกครอง ผ นาช มชน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน หร อ อ น ๆ เข ามาม บทบาทในการจ ดการศ กษา 9. ประสานงานศ นย โรงเร ยนในฝ น 10. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย งานเอกสารส งพ มพ 1. ผล ตเอกสารประกอบการเร ยนการสอน โดยเน นค ณภาพของเน อหาว ชา และความประหย ด 2. ตรวจทานความถ กต องของงานพ มพ โดยเน นค ณภาพของงาน 3. อ ดส าเนาเอกสารส งพ มพ ต าง ๆ ของงาน กล มสาระต าง ๆ 4. จ ดทาแบบฟอร มทะเบ ยนงานพ มพ /อ ดสาเนา 5. ดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ภายในวงเง นงบประมาณท กาหนด 6. จ ดทารายละเอ ยดของงานและโครงการ พร อมท งงบประมาณรายจ ายของป ต อไป เพ อเสนอขออน ม ต ตามข นตอน 7. บ นท กสร ปการปฏ บ ต งานและรายงานให ผ บ งค บบ ญชาทราบภายในส ปดาห ส ดท ายของเด อน 8. ต ดตามผลและประเม นผลการดาเน นงาน 9. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย งานเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ประสานงานและให บร การด านอ นเตอร เน ตในหน วยงานต างๆ ภายในโรงเร ยน 2. จ ดอบรม แนะนาการใช งานอ นเตอร เน ตให ก บบ คลากรภายในโรงเร ยนและบ คคลภายนอก 3. ด แล บร หาร ประสานงาน และร กษาระบบเคร อข ายภายในโรงเร ยน 4. ด แล Server ซ อมบาร งเคร อง Server ด แลร กษาระบบและอ ปกรณ ท เก ยวข องก บอ นเตอร เน ต 5. งานซ อมแซม จ ดหา ทดแทน และทาความสะอาดคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง เพ อใช ในการบร หาร การจ ดการเร ยนการสอนและการบร การแก บ คคล 6. ปร บปร งค ณภาพของเคร องคอมพ วเตอร จ ดการด านโปรแกรมและตรวจเช คไวร ส

7 7. ด แล จ ดการบร หารเก ยวก บฐานข อม ลบนเว บไซต 8. พ ฒนาเว บไซต โรงเร ยน 9. ควบค ม กาก บด แลศ นย ว ทยบร การ( E-Classroom), ห องเร ยน world Crass ของโรงเร ยน 10. กาก บ ต ดตาม การใช คอมพ วเตอร ให เก ดประโยชน ต อการบร หารและการจ ดการศ กษา 11. ให บร การคอมพ วเตอร และอ นเตอร เน ตนอกเวลาแก คร น กเร ยนและผ ท สนใจ 12. พ ฒนาระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ตและคอมพ วเตอร เพ อนามาใช ให เก ดประโยชน ส งส ดในท ก ๆ ด าน 13. ประเม นผล และรายงานผลการปฏ บ ต งานต อผ อ านวยการสถานศ กษา 14. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย งานจ ดระบบการควบค มภายในหน วยงาน 1. วางแผนการตรวจสอบการดาเน นงาน 2. ทาการประเม นความเส ยงความควบค ม 3. ว เคราะห สภาพป จจ บ น ป ญหาตามโครงสร างและภารก จสถานศ กษา 4. ว เคราะห ความเส ยงของการดาเน นงาน พร อมกาหนดป จจ ยเส ยงและจ ดลาด บความเส ยง 5. กาหนดมาตรการในการป องก นความเส ยงในการดาเน นงานของสถานศ กษา 6. วางแผนการจ ดระบบการควบค มภายในสถานศ กษา 7. ดาเน นการควบค มตามหล กเกณฑ และว ธ การท ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด นกาหนด 8. ประเม นผล และรายงานผลการปฏ บ ต งานต อผ อ านวยการสถานศ กษา 9. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย งานระดมทร พยากรและการลงท นเพ อการศ กษา 1. ศ กษาว เคราะห ภารก จ งาน / โครงการ กรอบงบประมาณรายจ าย และแผนปฏ บ ต การประจ าป 2. ศ กษาว เคราะห แหล งทร พยากร บ คคล หน วยงาน องค กร และท องถ นท ม ศ กยภาพให การสน บสน น การจ ดการศ กษา ตลอดจนต ดต อประสานความร วมม ออย างเป นร ปธรรม 3. จ ดทาแผนระดมทร พยากรทางการศ กษาและท นการศ กษา โดยกาหนดว ธ แหล งการสน บสน นเป าหมาย เวลาดาเน นงาน และผ ร บผ ดชอบ 4. จ ดทาข อม ล เสนอแผนการระดมทร พยากรทางการศ กษา การเก บเง นบาร งการศ กษาต อคณะกรรมการ สถานศ กษาเพ อขอความเห นชอบและดาเน นการในร ปคณะกรรมการ 5. ประสานก บหน วยงานท เก ยวข องในการระดมทร พยากรทางการศ กษา การเก บเง นบาร งการศ กษา ตรวจสอบการระดมทร พยากรตามโครงการ

8 6. เก บร กษาเง นและเบ กจ ายไปใช ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ท ต องใช วงเง นเพ มเต มให เป นไปตามระเบ ยบ ของท นการศ กษา และระเบ ยบว าด วยเง นนอกงบประมาณท งตามว ตถ ประสงค และกาหนดว ตถ ประสงค 7. ประเม นผลและรายงานผลการปฏ บ ต งานต อผ อานวยการสถานศ กษา 8. ปฏ บ ต งานอ น ๆ ตามท ได ร บมอบหมาย

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ.

หน า ๒๙ เล ม ๑๒๔ ตอนท ๒๔ ก ราชก จจาน เบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. หน า ๒๙ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

คณะกรรมการบร หารกล มบร หารงานท วไป ขอบข ายหน าท ๑. สนองงานนโยบายของโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขตท ๑๖ และ นโยบายส าน

คณะกรรมการบร หารกล มบร หารงานท วไป ขอบข ายหน าท ๑. สนองงานนโยบายของโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขตท ๑๖ และ นโยบายส าน คณะกรรมการบร หารกล มบร หารงานท วไป ขอบข ายหน าท ๑. สนองงานนโยบายของโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขตท ๑๖ และ นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ๒.วางแผน ก าหนดมาตรการและท

More information

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป.

(ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. (ส าเนา) ค าส งโรงเร ยนทหารป นใหญ ศ นย การทหารป นใหญ (เฉพาะ) ท ๒๖๑/๕๔ เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ของ รร.ป.ศป. ----------------------------- เพ อให การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนทหารป

More information

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐาน การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ช อหน งส อ : มาตรฐานการปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ISBN : 978-616-202-036-0

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ

มาตรฐานการปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ -๑- การปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ การปฏ บ ต งานท เป นเล ศของสาน กโครงการพระราชด าร และก จการพ เศษประกอบด วย 1. การปฏ บ ต งานท เป นเล ศของสาน กโครงการพระราชด าร และก จการพ

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ

-ต วช ว ดท เผยแพร น ใช เป นต วอย างประกอบการจ ดทาต วช ว ดรายบ คคลเท าน น- สารบ ญ สารบ ญ หน า ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานการเจ าหน าท ๒ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานคล ง ๕ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานสารบรรณ ๗ ต วอย างต วช ว ดสาหร บผ ปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๘ ต

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information