ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง"

Transcription

1 ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง เสนอ คณะผ ตรวจราชการและน เทศงาน กระทรวงสาธารณส ข รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 ระหว างว นท ก มภาพ นธ 2558 สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข

2 ตราส ญล กษณ ประจาจ งหว ด ศาลาจต รม ข ประด ษฐานพระพ ทธน รโรค นตรายช ยว ฒน จต รท ศ พระพ ทธน รโรค นตรายฯ พระค บ านค เม องแห งแดนท กษ ณ คาขว ญประจาจ งหว ด "เม องหน งโนรา อ นาข าว พราวน าตก แหล งนกน า ทะเลสาบงาม เขาอกทะล น าพ ร อน" ดอกไม ประจาจ งหว ด ธงประจาจ งหว ด ดอกพะยอม ดอกไม ประจ าจ งหว ดพ ทล ง พ นธงส ม วง ม ตราจ งหว ดค อภ เขาอกทะล แถบส เหล อง

3 ก คำนำ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ม แนวทางในการร บการตรวจราชการและน เทศงาน โดยม การจ ดการและบร หารงานให เป นไปตามความคาดหว งของ ร ฐบาลตามงาน INSPECTION 1) งานตามนโยบาย ร ฐมนตร ว าการกระทรวงสาธารณส ข, ปล ดกระทรวงสาธารณส ข 2) งานท จ งหว ดว เคราะห เห นว าม ป ญหาและ ต องการ พ ฒนา ให งานย งย น โดยม ประส ทธ ผลประส ทธ ภาพมากข น 3) งานท ผ ตรวจราชการและคณะเห นว า ควรทาให ได ผล ตามนโยบาย และ 4) งานท คาดว าจะเก ดป ญหาในอนาคต คาดการณ ป องก นป ญหาอ นอาจจะ เก ดได ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง โดยกล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข ได จ ดท ารายงาน ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง เพ อใช นาเสนอการตรวจราชการและน เทศงานกรณ ปกต รอบ ท 1 ประจ าป งบประมาณ 2558 เพ อเป นการก าก บ ต ดตามความก าวหน า ประเม นผลการปฏ บ ต หน าท ของ หน วยงานราชการในส วนภ ม ภาค ในการน านโยบายท ส าค ญเร งด วน และนโยบายด านส ขภาพไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม โดยก าหนดเคร องม อต วช ว ดความส าเร จและเป าหมายให สอดคล องก บสภาพป ญหา ในการ พ ฒนาระบบส ขภาพในแต ละย ทธศาสตร บรรล ตามเป าหมาย/ต วช ว ดท ก าหนดเพ อเป นการสะท อนผลการ ปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ท กระด บ ข อม ลท ปรากฏในรายงานฉบ บน ได ร บความร วมม อในการสน บสน นข อม ลจากหน วยงานในส งก ด ได แก โรงพยาบาลพ ทล ง โรงพยาบาลช มชนท กแห ง ส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอท กแห ง ตลอดจนกล มงานใน ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ท กกล มงาน หว งเป นอย างย งว ารายงานฉบ บน จะเป นข อม ลส าหร บการ พ ฒนางานสาธารณส ข ต อไป สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง 11 ก มภาพ นธ 2558 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า ก

4 ข บทสร ปสำหร บผ บร หำร จ งหว ดพ ทล ง แบ งเขตการปกครองออกเป น 11 อ าเภอ 65 ต าบล 1 เทศบาลเม อง 47 เทศบาล ตาบล 25 องค การบร หารส วนต าบล 1 องค การบร หารส วนจ งหว ด หม บ าน ท งหมด 670 หม บ าน และ ช มชน ในเขตเทศบาลเม อง 45 ช มชน บ านเร อนท งหมด 172,737 หล งคาเร อน จ านวนประชากรกลางป จากทะเบ ยน ราษฎร ณ ว นท 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 จ งหว ดพ ทล งม ประชากรท งหมด 522,231 คน เพศหญ งม มากกว าเพศ ชายเล กน อย โดยเพศชาย ม จ านวน 255,614 คน ร อยละ และเพศหญ ง จ านวน 266,617 คน ร อยละ ประชากรท ม มากท ส ด อย ในช วงอาย ป สถานะทางส ขภาพ ในป 2557 อ ตราเก ด ต อพ นประชากร อ ตราตาย 6.13 โดยม อ ตรา มารดาตาย ต อแสนเก ดม ช พ สาเหต การตายของมารดาพบว า เก ดจากหญ งต งครรภ ม ภาวะเส ยง จากโรคประจ าต วค อ โรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง โรคห วใจ ส าหร บป 2558 ม จ านวนมารดาตาย 1 ราย ค ดเป น อ ตรา ต อการเก ดม ช พแสนคน สาเหต จากการตกเล อดหล งคลอด สาหร บสถานการณ โรคท ต อง เฝ าระว งทางระบาดว ทยา ของจ งหว ดพ ทล ง ในป พ.ศ พบว า อ นด บท 1, 2 และ 3 เป นโรค อ จจาระร วง ปอดบวม ตาแดง โดยม อ ตราป วยต อแสนประชากร เท าก บ และ ตามลาด บ ในส วนป ญหาสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล งได ม กระบวนการจ ดลาด บความส าค ญของป ญหา ประจ าป 2558 โดยม การว เคราะห สถานการณ แนวโน มของป ญหา สาเหต และแนวทางแก ไขป ญหา ม การจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 เพ อแก ไขป ญหาสาธารณส ขในพ นท ซ งสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร จ งหว ด พ ทล ง ด านสาธารณส ข (ป ) โดยม ป ญหา 5 อ นด บแรกค อ 1) ไข เล อดออก 2) NCDs 3) อนาม ยแม และเด ก 4) มะเร งท กชน ด และ 5) อ จจาระร วงในเด กตากว า 5 ป ผลการด าเน นงานตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการ ประจ าป 2558 ซ ง ประกอบด วย 2 ภารก จ 5 ด าน 10 ห วข อ 13 ประเด นการตรวจราชการท ม งเน น ในไตรมาสท 2 ส วนใหญ อย ในช วงก าล งด าเน นการ ป จจ ยแห งความส าเร จผ บร หารท กระด บให ความส าค ญ และเร งให น านโยบายไปส การ ปฏ บ ต ในส วนโครงการของขว ญป ใหม 2558 ส าหร บประชาชน 1) โครงการรณรงค ให ว คซ นป องก นโรค คอต บและห ดเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา สยามบรมราชก มาร ในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ ผลการรณรงค ฉ ดว คซ นป องก นโรคคอต บในประชากรกล มอาย ป ต งแต เร มโครงการถ ง ว นท 4 ก มภาพ นธ 2558 ครอบคล ม ร อยละ ) โครงการท มหมอประจ าครอบคร ว (Family Care Team) ด แล ประชาชนท กกล มว ย ท กอาเภอจ ดทาการ ดป ใหม และจ ดท มหมอครอบคร วใน 3 ระด บ ค อ ระด บอ าเภอ ระด บ ต าบล และระด บช มชน เพ อให การด แลใน 3 กล มเป าหมายหล ก การด าเน นงานนโยบายหมอครอบคร ว ท ม งเน น ผลล พธ ท ม ประส ทธ ภาพ ต องอาศ ยระยะเวลา ข นก บหลายป จจ ย และต องอาศ ยความร วมม อจากภาค สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า ข

5 ค เคร อข าย และภาคส วนต างๆ ท เก ยวข อง 3) โครงการด แลส ขภาพผ ส งอาย ระยะยาว พ นท ด าเน นการ ต าบล โคกชะงาย อาเภอเม อง จ งหว ดพ ทล ง จานวนประชากรในพ นท 5,684 คน ม ผ ส งอาย 887 คน ค ดเป น ร อยละ ผ ส งอาย กล มต ดเต ยง จ านวน 15 คน (ร อยละ 1.69) ม การน ากระบวนการ DHS มาใช ในการด แล ผ ส งอาย ระยะยาว ม ระบบการด แลผ ส งอาย ต ดบ าน ต ดเต ยง โดย Care manager และ Care giver เช อมโยง ก บท มหมอประจ าครอบคร ว 4) โครงการจ ดต งหน วยงานด แลและประค บประคองระยะส ดท าย (Palliative Care Unit) จ งหว ดพ ทล งม การด าเน นงานในโรงพยาบาลของจ งหว ดพ ทล ง ท ง 11 แห ง ม เพ ยง โรงพยาบาล ศร นคร นทร (ป ญญาน นทภ กข ) ท ย งไม ม คณะกรรมการด แลผ ป วยระยะส ดท าย ส วนโครงการอ นๆ อย ระหว าง ดาเน นการ คาดว าในไตรมาส 3 ผลการดาเน นงานสามารถบรรล เป าหมายได ด านการบร หารจ ดการ สถานการณ การเง นการคล งของหน วยบร การในจ งหว ดพ ทล ง ในป 2557 พบว า ม โรงพยาบาลท ประสบภาวะว กฤต ทางการเง น ระด บ 7 จ านวนท งส น 6 แห ง จากท งหมด 11 แห ง ค ด เป น ร อยละ ซ งส งกว าเป าหมาย (ไม เก นร อยละ 10) และจากผลประเม นสถานการณ การเง นการคล ง ของหน วยบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2558 โดยใช ตารางการคานวณภาวะว กฤต ทางการเง น 7 ระด บ พบว า ณ 31 ธ นวาคม 2557 จ งหว ดพ ทล งประสบภาวะว กฤต ทางการเง นระด บ 7 (ซ งเป นระด บส งท ส ด) จ านวน 5 แห ง จากท งหมด 11 แห ง ค ดเป นร อยละ ย งพบว าเป นหน วยบร การท เคยประสบภาวะว กฤต ทางการเง น เร อร ง จานวน 3 แห งค อ โรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลตะโหมด และโรงพยาบาลศร บรรพต ป ญหา อ ปสรรค เก ดจาก งบบร การพ นฐานของหน วยบร การไม เพ ยงพอ จากการจ ดสรรให หน วยอ นท ไม ใช หน วยบร การจ านวน มาก ซ งข ดก บหล กการขององค การอนาม ยโลกท ต องจ ดสรรงบท ม อย อย างจ าก ดให บร การพ นฐานอย าง ครอบคล มและเพ ยงพอก อนจ ดสรรให หน วยอ น และหน วยบร การต องแบกร บภาระความเส ยงทางด านการเง น (Financial risk) ขณะท ย งคงต องร กษาค ณภาพบร การไว เช นเด ม เพ อลดความเส ยงทางด านผลล พธ ทางส ขภาพ (Health risk) ภายใต งบประมาณแบบปลายป ด สาหร บป ญหาอ ปสรรคและความต องการสน บสน น ด านการบร หารจ ดการม ป ญหาการขาดสภาพ คล องทางการเง นของหน วยบร การ โดยเฉพาะเคร อข ายท ม ป ญหาเร อร ง เช น โรงพยาบาลศร บรรพต และ ป ญหาการขาดแคลนบ คลากรบางสายงาน ส วนความต องการสน บสน น ต องการขอร บการสน บสน น งบประมาณเพ มเต ม โดยเฉพาะส าหร บหน วยบร การท ขาดสภาพคล อง ด านบ คลากรขอสน บสน นสายงาน แพทย ท นตแพทย และบ คลากรในสายงาน อ น ๆ ท จาเป น ************************************ สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า ค

6 ง สำรบ ญ คานา... ก บทสร ปสาหร บผ บร การ... ข ตอนท 1 ข อม ลท วไป ทร พยากรสาธารณส ข และสถานะส ขภาพ 1.1 ข อม ลท วไป และทร พยากรสาธารณส ข ข อม ลสถ ต ช พและสถานะส ขภาพ สถานการณ โรคต ดต อท ต องเฝ าระว งทางระบาดว ทยา ตอนท 2 แผนย ทศาสตร และการบร หารงบประมาณ 2.1 แผนย ทธศาสตร สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง แผนพ ฒนาส ขภาพจ งหว ดพ ทล ง การบร หารงบประมาณ ตอนท 3 ข อม ลการดาเน นงานตามประเด นการตรวจราชการ คณะท 1 การพ ฒนาส ขภาพตามกล มว ยและระบบควบค มโรค ประเด นท 1 การบร หารงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรคตามกล มว ย การพ ฒนาส ขภาพ : กล มสตร และเด ก การพ ฒนาส ขภาพ : กล มเด กว ยเร ยน การพ ฒนาส ขภาพ : กล มว ยร น การพ ฒนาส ขภาพ : กล มว ยท างาน การพ ฒนาส ขภาพ : กล มว ยส งอาย และคนพ การ ประเด นท 2 ระบบการควบค มป องก นโรคในพ นท ท ได มาตรฐาน คณะท 2 การพ ฒนาและจ ดระบบบร การท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ครอบคล ม ประชาชนสามารถเข าถ งได ประเด นท 3 อาเภอท ม ระบบส ขภาพระด บอาเภอ (District Health System : DHS) ท เช อมโยงระบบบร การปฐมภ ม ก บช มชนและท องถ นอย างม ค ณภาพ ประเด นท 4 การส งต อผ ป วยออกนอกเขตส ขภาพลดลง หน ำ สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า ง

7 จ หน ำ คณะท 3 การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อสน บสน นการจ ดบร การ ประเด นท 5 ประส ทธ ภาพของการบร หารการเง นการคล ง ประเด นท 6 หน วยบร การในพ นท ม ต นท นต อหน วยไม เก นเกณฑ เฉล ย กล มระด บบร การ ประเด นท 7 การบร หารจ ดการยาและเวชภ ณฑ ท ม ใช ยาอย างม ประส ทธ ภาพ สมเหต สมผล และม จร ยธรรม ประเด นท 8 การบร หารงานตามหล กธรรมาภ บาล คณะท 4 ระบบการค มครองผ บร โภคด านบร การ อาหารและผล ตภ ณฑ ส ขภาพ และด านส งแวดล อมส ขภาพ ประเด นท 9 การพ ฒนากลไกการดาเน นงานและผลการดาเน นงานค มครอง ผ บร โภคด านบร การอาหารและผล ตภ ณฑ ส ขภาพ ประเด นท 10 ระบบการค มครองผ บร โภคด านส งแวดล อมส ขภาพ (อสธจ.) คณะท 5 การตรวจราชการแบบบ รณาการ ประเด นท 11 โครงการบ รณาการระบบบร หารจ ดการความปลอดภ ยอาหาร ในส วนภ ม ภาค ประเด นท 12 โครงการพ ฒนามาตรฐานการผล ตอาหารแปรร ปท บรรจ ในภาชนะพร อมจาหน ายเข าส มาตรฐาน Primary GMP ประเด นท 13 โครงการแก ไขป ญหาผ เสพ ผ ต ดยาเสพต ด และการสร าง และพ ฒนาระบบรองร บการค นคนด ให ส งคม กำรตรวจรำชกำรประเด นอ น ๆ ประเด นท 15 ส งแวดล อม ประเด นท 16 การปราบปรามท จร ต ตอนท 4 โครงการของขว ญสาหร บประชาชน (ของขว ญป ใหม 2558) 1. โครงการรากฟ นเท ยมและฟ นเท ยมเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสพ ธ มหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 7 รอบ โครงการรณรงค ให ว คซ นป องก นโรคคอต บและห ดเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาสยามบรมราชก มาร ในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ โครงการท มหมอประจาครอบคร ว (Family Care Team) ด แลประชาชนท กกล มว ย โครงการด แลส ขภาพผ ส งอาย ระยะยาว สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า จ

8 ฉ 5. โครงการสาธารณส ขร วมใจมอบโลกสดใสเท ดไท องค ราช น (ตรวจค ดกรองและผ าต ดต อกระจก) โครงการจ ดต งหน วยงานด แลและประค บประคองระยะส ดท ายใน รพศ., รพท., และ รพช. (Palliative Care Unit) ตอนท 5 ต วช ว ดเขตบร การส ขภาพท ร อยละของหญ งต งครรภ ท ม ภาวะซ ดซ าในการตรวจเล อดคร งท ความครอบคล มของว คซ นในเด กต ากว า 1 ป อ ตราฟ นผ ในเด กปฐมว ย หน ำ สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า ฉ

9 ช สำรบ ญตำรำง หน ำ ตำรำงท แสดงจานวนและร อยละของประชากรกลางป พ.ศ.2557 จาแนกตามเพศและกล มอาย... 3 ตำรำงท รายช อโรงพยาบาลและจานวนเต ยง ในจ งหว ดพ ทล ง... 4 ตำรำงท พ นท ร บผ ดชอบและสถานบร การสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง ป ตำรำงท จานวนคล น กเอกชน ร านขายยา และสถานท ผล ตยา จ งหว ดพ ทล ง ป ตำรำงท ผลการว เคราะห จานวนอ ตรากาล งท ควรม และก าหนดกรอบอ ตรากาล ง ระด บโรงพยาบาลช มชน... 6 ตำรำงท ผลการว เคราะห จานวนอ ตรากาล งท ควรม และก าหนดกรอบอ ตรากาล ง ระด บโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล... 7 ตำรำงท ผลการจ ดสรรตาแหน งเพ อบรรจ ข าราชการประจาป ตำรำงท สร ปผลการบร หารจ ดการจ ดล กจ างช วคราวเข าส ตาแหน งพน กงาน กระทรวงสาธารณส ข ส วนราชการสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง... 9 ตำรำงท ข อม ลสถ ต ช พ จ งหว ดพ ทล ง ป พ.ศ ตำรำงท จานวนการตายและอ ตราตายต อแสนประชากร ของประชาชน จ งหว ดพ ทล ง จาแนกตาม สาเหต การตาย 10 อ นด บแรก ป พ.ศ ตำรำงท สาเหต การป วย ของผ ป วยนอกท มาร บบร การในสถานบร การของร ฐ 10 อ นด บแรก ป พ.ศ ตำรำงท สาเหต การป วย ของผ ป วยในท มาร บบร การในสถานบร การของร ฐ 10 อ นด บแรก ป พ.ศ ตำรำงท จานวนและอ ตราป วยด วยโรคต ดต อท ต องเฝ าระว ง ต งแต ว นท 1 มกราคม 2557 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2557 จ งหว ดพ ทล ง ตำรำงท จานวนและอ ตราป วยด วยโรคต ดต อท ต องเฝ าระว ง ต งแต ว นท 1 มกราคม 2557 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2557 จ งหว ดพ ทล ง ตำรำงท รายละเอ ยดการจ ดสรรงบประมาณ ป 2558 หน วยบร การในส งก ด สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า ช

10 ซ ตำรำงท รายละเอ ยดการจ ดสรรงบงบค าบร การทางการแพทย ท เบ กจ ายในล กษณะงบลงท น ป 2558 / งบค าเส อมก อนป 2558 หน วยบร การในส งก ดสาน กงาน สาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ป ตำรำงท สร ปการจ ดสรรงบประมาณตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2557 จาแนกตามประเด นย ทธศาสตร ของสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ตำรำงท แสดงจานวนผ ส งอาย เปร ยบเท ยบก บประชากรท งหมด แยกรายอาเภอ ป ตำรำงท ข อม ลประชากรผ ส งอาย ท ผ านการประเม น/ค ดกรองความสามารถ ในการประกอบก จว ตรประจาว น แยกรายอาเภอ (ต.ค. - ธ.ค.57) ตำรำงท ผ ส งอาย กล มเส ยงท ได ร บการพ ฒนาท กษะกาย ใจ แยกรายอาเภอ ป งบประมาณ ตำรำงท แสดงตาบลท ผ านเกณฑ ต าบลการด แลผ ส งอาย ระยะยาวและผ ส งอาย ท ต องได ร บการพ งพ ง(Long Term care) ป งบประมาณ ตำรำงท ข อม ลชมรมผ ส งอาย ของจ งหว ดพ ทล ง แยกรายอาเภอ ป งบประมาณ ตำรำงท ข อม ลคนพ การจากการสารวจแยกรายอ าเภอและแยกตามประเภทความพ การ ป ตำรำงท การส งต อผ ป วยออกนอกเขตส ขภาพลดลงเม อเท ยบก บป ท ผ านมา ตำรำงท จานวนการส งต อผ ป วยนอกเขตบร การ ตำรำงท สาเหต การส งต อนอกเขต ป 2558 (ต งแต เด อน ต.ค.57 - ธ.ค. 57) ตำรำงท ลาด บโรคหล กของการส งต อนอกเขต ป 2558 (ต งแต เด อน ต.ค. 57 ธ.ค. 57) ตำรำงท ลาด บโรงพยาบาลหล กของการส งต อนอกเขต ป 2558 (ต งแต เด อน ต.ค. 57 ธ.ค. 57) ตำรำงท รายงานร บ Refer back (ในเขต) ป 2558 (ต งแต เด อน ต.ค. 57 ธ.ค. 57) ตำรำงท รายงาน การ Refer back (ในจ งหว ด) ป 2557 (ต งแต เด อน ต.ค. 57 ธ.ค. 57) ตำรำงท จานวนการส งต อผ ป วยในรอบ 3 เด อน ป 2558 (ต งแต เด อน ต.ค. 57 ธ.ค. 57) ตำรำงท จานวนการส งต อผ ป วยในรอบ 3 เด อน ป 2558 ท ใช ระบบ Thai Refer (ต งแต เด อน ต.ค. 57 ธ.ค. 57) ตำรำงท ผลการประเม นประส ทธ ภาพการบร หารการเง นการคล งของหน วยบร การใน จ งหว ดพ ทล ง เปร ยบเท ยบข อม ลย อนหล ง 3 ป ( ) ตำรำงท สถานะทางการเง นของหน วยบร การส ขภาพในจ งหว ดพ ทล ง ไตรมาส 1/2558 (ข อม ล ณ 31 ธ.ค. 2557) หน ำ สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า ซ

11 ฌ ตำรำงท สถานะทางการเง นของหน วยบร การ ในส งก ดสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ป งบประมาณ 2558 จาแนกเป นรายเด อน (ข อม ล ณ 31 ธ นวาคม 2557) ตำรำงท สถานะทางการเง นของหน วยบร การ ในส งก ดสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ป งบประมาณ จาแนกเป นรายไตรมาส (ข อม ล ณ 31 ธ นวาคม 2557) ตำรำงท แสดงรายร บงบ UC ป งบประมาณ 2557 และ ป งบประมาณ 2558 ไตรมาสท 1 ของหน วยบร การ ในส งก ดสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ป งบประมาณ จาแนกเป นรายเคร อข าย (ข อม ล ณ 31 ธ นวาคม 2557) ตำรำงท แบบรายงานผลการประเม นระด บความสาเร จการบร หารการเง นการคล ง จ งหว ดพ ทล ง (ข อม ล ณ 31 ธ นวาคม 2557) ตำรำงท ผลการประเม นต นท นบร การแบบ Quick Method เปร ยบเท ยบก บเกณฑ เฉล ย กล มระด บบร การ ตำรำงท ข อม ลต นท นบร การ (Quick Method) ป งบประมาณ 2558 กรณ ผ ป วยนอก (OPD) ตำรำงท ข อม ลต นท นบร การ (Quick Method) ป งบประมาณ 2558 กรณ ผ ป วยใน (IPD) ตำรำงท จานวน ร อยละ ข อม ลท วไปของผ เสพ/ผ ต ดสารเสพต ดท เข าร บการบาบ ดร กษา ของจ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ ตำรำงท ผลการดาเน นงานโครงการฟ นเท ยมพระราชทาน ป ตำรำงท ผลการดาเน นงานโครงการรากฟ นเท ยม ตาม TOR ป หน ำ สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า ฌ

12 ญ สำรบ ญร ปภำพ/แผนภ ม แผนภ ม ท แสดงโครงสร างของประชากรกลางป จากทะเบ ยนราษฎร พ.ศ.2557 และประชากรกลางป ตามโครงการประก นส ขภาพถ วนหน า พ.ศ.2557 ตามกล มอาย... 4 ภำพท อ ตราตายด วยโรคหลอดเล อดห วใจ ภำพท อ ตราตายด วยโรคความด นโลห ตส ง/เบาหวาน ภำพท อ ตราความช กด วยโรคหลอดเล อดห วใจ โรคความด นโลห ตส ง โรคเบาหวาน ภำพท ความช กด ชน มวลกาย > 25 กก./ตร.ม ภำพท ความช กด ชน มวลกาย > 30 กก./ตร.ม หน ำ สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า ญ

13 ตอนท 1 ข อม ลท วไป ทร พยากรสาธารณส ข และสถานะส ขภาพ

14 1 ตอนท 1 ข อม ลท วไป ทร พยากรสาธารณส ข และสถานะส ขภาพ 1. ข อม ลท วไป และทร พยากรสาธารณส ข 1.1 สภาพการณ ท วไป ขนาดและท ต ง จ งหว ดพ ทล งอย ในภาคใต ฝ งตะว นออกห างจาก กร งเทพมหานคร ประมาณ 846 ก โลเมตร ม เน อท 3,424 ตารางก โลเมตร หร อ 2.14 ล านไร (พ นด น 1.91 ล านไร และพ นน า 0.22 ล านไร ) ม อาณาเขตต ดต อก บ จ งหว ด ใกล เค ยง ด งน ท ศเหน อ ต ดต อก บจ งหว ดนครศร ธรรมราช และจ งหว ด สงขลา ท ศใต ต ดต อก บจ งหว ดสงขลา และจ งหว ดสต ล ท ศตะว นออก ต ดต อก บจ งหว ดนครศร ธรรมราช และจ งหว ด สงขลา ท ศตะว นตก ต ดต อก บจ งหว ดสต ล และจ งหว ดตร ง โดยม เท อกเขานครศร ธรรมราช และเท อกเขา บรรท ด เป นแนวเขตพ ทล ง - ตร ง ล กษณะภ ม ประเทศ สภาพพ นท ม ล กษณะเป นภ เขาและท ราบส งทางด านตะว นตก ประกอบด วยเท อกเขาบรรท ด ม ระด บส งจากน าทะเลปานกลาง ประมาณ 50-1,000 เมตร พ นท ส วนใหญ เป นป าไม เช น สวนยางพารา สวนไม ผลและไม ย นต น ถ ดลงมาทางด านตะว นออกเป นท ราบสล บท ดอน ม ความส งจากระด บน าทะเล ปานกลางเฉล ย 0-15 เมตร บร เวณน ส วนใหญ ปล กข าว ยางพารา มะพร าว พ ชผ ก และพ ชไร ชน ดต างๆ โดยม อ ตราความลาดช น 1 : 1,000 จากท ศตะว นตกมาส ท ศตะว นออกของจ งหว ด สภาพภ ม อากาศ จ งหว ดพ ทล งต งอย ในเขตมรส มตะว นตกเฉ ยงเหน อ และมรส มตะว นออกเฉ ยงใต ท าให ม สภาพ อากาศแบบภาคใต อย ภายใต อ ทธ พลของมรส มท พ ดปกคล มประจ าฤด กาล ท าให ในป หน ง ๆ จะม เพ ยง 2 ฤด กาล ค อ 1. ฤด ร อน เร มต งแต ปลายเด อนม นาคม กลางเด อนก นยายน ความร อนและความอบอ าวของ อากาศม ส งส ดในช วงเด อนม ถ นายน โดยม อ ณหภ ม ส งส ดประมาณ 35.4 องศาเซลเซ ยส อ ณหภ ม ต าส ดประมาณ 24.0 องศาเซลเซ ยส โดยในช วง 10 ป จ งหว ดพ ทล งม อ ณหภ ม เฉล ยอย ในช วง องศาเซลเซ ยส สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 1

15 2. ฤด ฝน เร มต งแต กลางเด อนก นยายน กลางเด อนม นาคม โดยปร มาณฝนส งส ดในรอบป ค อ เด อนธ นวาคม 2548 ว ดได 1,506 ม ลล เมตร ม ความช นส มพ ทธ เฉล ยส งส ด 93.4% และเฉล ยต าส ด 62.54% ปร มาณน าฝน จ งหว ดพ ทล ง ม ฝนเฉล ยท งป ในช วง 10 ป 2,052.1 ม ลล เมตร ท มา : ศ นย อ ต น ยมว ทยาภาคใต ฝ งตะว นออก การเม องการปกครอง จ งหว ดพ ทล ง แบ งเขตการปกครองออกเป น 11 อ าเภอ 65 ต าบล 1 เทศบาลเม อง 47 เทศบาล ตาบล 25 องค การบร หารส วนต าบล 1 องค การบร หารส วนจ งหว ด หม บ าน ท งหมด 670 หม บ าน และ ช มชน ในเขตเทศบาลเม อง 45 ช มชน บ านเร อนท งหมด 172,737 หล งคาเร อน ม ประชากรท งส น 522,231 คน เม อ พ จารณาพ นท เป นรายอ าเภอ พบว าอ าเภอ ควนขน นม พ นท มากท ส ดเท าก บ ตารางก โลเมตร ค ดเป น ร อยละ ของพ นท ท งหมด ขนาดประชากรเฉล ย 3.02 คนต อ 1 คร วเร อน ความหนาแน นของประชากร ต อพ นท ค ดเป น 153 คน ต อ 1 ตารางก โลเมตร ศาสนา ประชากรส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธร อยละ ศาสนาอ สลามร อยละ และศาสนาอ น ๆ ร อยละ 0.06 ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ ในจ งหว ด ได แก งานประเพณ แข งโพน ช กพระ เศรษฐก จ จ งหว ดพ ทล งม ม ลค าผล ตภ ณฑ มวลรวมภายในจ งหว ด (GPP) ในป 2555 เฉล ยต อคนต อป 70,764 บาท น บเป นรายได ล าด บท 58 ของประเทศ รายได เฉล ยต อคนต อป ของประชากรจ งหว ดพ ทล ง ได ลดลงจากป 2554 และ 2553 เป นอย างมาก โดยในป 2554 และ 2553 จ งหว ดพ ทล ง ม รายได เฉล ยต อห วประชากร 79,549 และ 72,174 บาทตามล าด บ อ นเน องมาจากภาวะเศรษฐก จท ถดถอย และส นค าเกษตรม ราคาตกต า เน องจากผล ตภ ณฑ มวลรวมของจ งหว ดพ ทล ง ประมาณร อยละ 40 เป นรายได จากภาคเกษตรกรรม การศ กษา จ งหว ดพ ทล ง เป นจ งหว ดท ม สถานศ กษาในท กระด บต งแต ระด บก อนประถมศ กษา จนถ ง ระด บอ ดมศ กษา แบ งเขตการศ กษาออกเป น 2 เขต ค อ เขตการศ กษา 1 ประกอบด วยอ าเภอเม อง, ควนขน น, ศร บรรพต, ป าพะยอม, ศร นคร นทร เขตการศ กษา 2 ประกอบด วย อ าเภอบางแก ว, เขาช ยสน, ปากพะย น, ป าบอน, ตะโหมด, กงหรา ม สถานศ กษาท จ ดการศ กษารวมท งหมด 317 แห ง จ าแนกเป น ระด บอ ดมศ กษาม มหาว ทยาล ยท กษ ณ ว ทยาเขตพ ทล ง 1 แห ง อาช วศ กษา 7 แห ง โรงเร ยนในส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษา 241 โรง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 2 (ส วนแยกพ ทล ง) 28 โรง การศ กษา เอกชน 28 โรง องค กรปกครองส วนท องถ น 10 โรง กองการศ กษาพ เศษ (ศ กษาสงเคราะห ) 1 โรง และโรงเร ยน ต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 1 โรง การศ กษาของจ งหว ดพ ทล ง ขยายต วเช งปร มาณค อนข างส ง ส วน ค ณภาพจากการศ กษาของจ งหว ดพ ทล ง ย งค อนข างต า กล าวค อ ผลส มฤทธ ว ชาหล ก ม ค าเฉล ยต ากว า ร อยละ 50 หน า 2 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

16 3 โครงสร างของประชากรตามกล มอาย จ านวนประชากรกลางป จากทะเบ ยนราษฎร พ.ศ ณ ว นท 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 จ งหว ด พ ทล งม ประชากรท งหมด 522,231 คน ม ประชากรเพศหญ งม มากกว าประชากรเพศชายเล กน อย โดย ประชากรเพศชาย ม จ านวน 255,614 คน ร อยละ และเพศหญ ง จ านวน 266,617 คน ร อยละ ประชากรท ม มากท ส ด อย ในช วงอาย ป ร อยละ 8.35 รองลงมาเป นช วงอาย ป ร อยละ 8.34 เม อจาแนกตามกล มเป าหมายในการให บร การด านส ขภาพ พบว า ม กล มว ยทารกถ งว ยเด ก อาย 0-4 ป ร อยละ 5.38 กล มว ยเร ยน อาย 5-14 ป ร อยละ กล มว ยแรงงาน อาย ป ร อยละ และกล ม ผ ส งอาย 60 ป ข นไป ร อยละ โดยม อ ตราส วนพ งพ งทางอาย เท าก บ ส าหร บโครงสร างประชากรกลางป ตามโครงการประก นส ขภาพถ วนหน า พ.ศ ณ ว นท 1 กรกฎาคม 2557 จ งหว ดพ ทล งม ประชากรข นทะเบ ยนท งหมด จ านวน 573,045 คน มากกว าประชากรตาม ทะเบ ยนราษฎร ในช วงเวลาเด ยวก น ร อยละ 9.73 โดยม เพศหญ งมากกว าเพศชายเล กน อย ม ประชากรข น ทะเบ ยนเพศหญ ง จ านวน 291,736 คน ร อยละ เพศชาย จ านวน 281,309 คน ร อยละ ม กล มว ยทารกถ งว ยเด ก อาย 0-4 ป ร อยละ 5.88 กล มว ยเร ยน อาย 5-14 ป ร อยละ กล มว ยแรงงาน อาย ป ร อยละ และกล มผ ส งอาย 60 ป ข นไป ร อยละ ด งตารางท ตารางท แสดงจานวนและร อยละของประชากรกลางป พ.ศ.2557 จาแนกตามเพศและกล มอาย กล ม อาย ประชากรตามทะเบ ยนราษฎร 1 กรกฎาคม 2557 ประชากรตามโครงการประก นส ขภาพถ วนหน า 1 กรกฎาคม 2557 (ป ) ชาย ร อยละ หญ ง ร อยละ รวม ร อยละ ชาย ร อยละ หญ ง ร อยละ รวม ร อยละ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , รวม 255, , , , , , ท มา : งานข อม ลข าวสาร, งานประก นส ขภาพ สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 3

17 แผนภ ม ท แสดงโครงสร างของประชากรกลางป จากทะเบ ยนราษฎร พ.ศ.2557 และประชากรกลางป ตามโครงการประก นส ขภาพถ วนหน า พ.ศ.2557 ตามกล มอาย ประชากรจากทะเบ ยนราษฎร ประชากรจากโครงการประก นส ขภาพถ วนหน า ท มา : งานข อม ลข าวสาร กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข ( 1.2 สภาพการณ ด านส ขภาพ สถานบร การด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล งม สถานบร การสาธารณส ขภาคร ฐ ประเภทโรงพยาบาล จ านวน 11 แห ง ม จานวนเต ยง ท งหมด 805 เต ยง ม อ ตราส วนเต ยงต อประชากรเท าก บ 1 : 649 ด งตารางท 1.2 และ 1.3 ตารางท รายช อโรงพยาบาลและจานวนเต ยง ในจ งหว ดพ ทล ง ลาด บ อาเภอ ช อ ประเภท ระด บ จานวน (เต ยง) 1 เม อง โรงพยาบาลพ ทล ง โรงพยาบาลท วไป S ควนขน น โรงพยาบาลควนขน น โรงพยาบาลช มชน M เขาช ยสน โรงพยาบาลเขาช ยสน โรงพยาบาลช มชน F กงหรา โรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลช มชน F ตะโหมด โรงพยาบาลตะโหมด โรงพยาบาลช มชน F ป าบอน โรงพยาบาลป าบอน โรงพยาบาลช มชน F บางแก ว โรงพยาบาลบางแก ว โรงพยาบาลช มชน F ปากพะย น โรงพยาบาลปากพะย น โรงพยาบาลช มชน F ศร บรรพต โรงพยาบาลศร บรรพต โรงพยาบาลช มชน F ป าพะยอม โรงพยาบาลป าพะยอม โรงพยาบาลช มชน F ศร นคร นทร โรงพยาบาลศร นคร นทร (ป ญญาน นท โรงพยาบาลช มชน F2 30 ภ กข ) รวม 805 ท มา : งานข อม ลข าวสาร กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข หน า 4 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

18 5 ตารางท พ นท ร บผ ดชอบและสถานบร การสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง ป 2557 อาเภอ ประชากร คร ว ชาย หญ ง รวม เร อน หม บ าน ตา บล อบต. เทศ นคม. รพ. บาล สต. ศสช. รพ./ ขนาด เต ยง เต ยง:ปชก. (ทะ เบ ยน ราษฎร ) เม อง 59,462 64, ,884 42, : ม. กงหรา 18,154 18,326 36,480 10, : เขาช ยสน 21,536 22,403 43,939 14, : ตะโหมด 15,091 15,136 30,227 9, : ควนขน น 40,529 43,488 84,017 28, : ปากพะย น 24,552 25,540 50,092 15, : ศร บรรพต 8,929 8,869 17,798 6, : ป าบอน 23,415 24,002 47,417 15, : บางแก ว 13,057 13,315 26,372 8, : ป าพะยอม 17,214 17,542 34,756 11, : ศร นคร นทร 13,675 13,574 27,249 9, : รวม 255, , , , :649 3, ท มา : งานข อม ลข าวสาร กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข พ นท (กม. 2 ) ระยะ ทางจาก อ.เม อง (กม.) ตารางท จานวนคล น กเอกชน ร านขายยา และสถานท ผล ตยา จ งหว ดพ ทล ง ป 2557 สถานพยาบาลประเภทท ไม ร บผ ป วยไว ค างค น สถานพยาบาลประเภทท ร บผ ป วยไว ค างค น - เวชกรรมช น 1 41 แห ง โรงพยาบาลป ยะร กษ ขนาด 50 เต ยง 1 แห ง - การพยาบาลและผด งครรภ 62 แห ง - ท นตกรรม ช น 1 20 แห ง ร านขายยา/สถานท ผล ตยา - ท นตกรรม ช น 2 1 แห ง - แผนป จจ บ น (ขย.1) 85 แห ง - เวชกรรมแผนโบราณ 3 แห ง - แผนป จจ บ นบรรจ เสร จ (ขย.2) 14 แห ง - เทคน คการแพทย 5 แห ง - ร านขายยาส ตว (ขย.3) 12 แห ง - สหคล น ก 4 แห ง - แผนโบราณ ( ขยบ.) 15 แห ง รวม 136 แห ง รวม 126 แห ง ท มา : กล มงานค มครองผ บร โภค สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง (ณ 31 ธ นวาคม 2557) สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 5

19 1.3 การบร หารและจ ดการทร พยากรบ คคลของเขตบร การส ขภาพ ว ส ยท ศน : ประชาชนส ขภาพด ภายใต ระบบบร การท เป นเล ศ ภายในป 2559 ตารางท ผลการว เคราะห จานวนอ ตรากาล งท ควรม และก าหนดกรอบอ ตรากาล งระด บโรงพยาบาล ช มชน ลาด บ ตาแหน ง กรอบอ ตรากาล ง จานวนท ม จร ง FTE 1ry FTE หมาย ( 80 % ของท ควร ขาด/ ควรม ควรม ขรก. พรก. เหต ม ) เก น 1 แพทย ท นตแพทย เภส ชกร พยาบาลว ชาช พ น กเทคน คการแพทย น กว ทยาศาสตร การแพทย น กกายภาพบาบ ด น กร งส การแพทย เจ าพน กงานร งส การแพทย เจ าพน กงานท นต สาธารณส ข เจ าพน กงานเภส ช กรรม เจ าพน กงาน ว ทยาศาสตร การแพทย 13 น กจ ตว ทยาคล น ก น กเวชศาสตร การส อ ความหมาย น กเทคโนโลย ห วใจ และทรวงอก น กกายอ ปกรณ น กก จกรรมบาบ ด น กโภชนาการ หน า 6 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

20 7 ลาด บ ตาแหน ง กรอบอ ตรากาล ง จานวนท ม จร ง FTE 1ry FTE ( 80 % ของท ควร ขาด/ ควรม ควรม ขรก. พรก. ม ) เก น 19 น กส งคมสงเคราะห แพทย แผนไทย เจ าพน กงานเวชสถ ต เจ าพน กงานโสตท ศน ศ กษา เจ าพน กงาน สาธารณส ข(เวชก จ ฉ กเฉ น) 24 นวก./จพง.สาธารณส ข ท มา : กล มงานทร พยากรบ คคล สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง หมาย เหต ผลการว เคราะห อ ตราก าล งโดยการว เคราะห กรอบอ ตราก าล งท ควรม ตาม FTE ของโรงพยาบาล ช มชน ในจ งหว ดพ ทล ง จ านวน 10 โรง พบว าว ชาช พท ม ความขาดแคลน จ านวน 15 ว ชาช พ โดยว ชาช พท ม ความขาดแคลนส งส ดค อ แพทย จ านวน 38 คน แพทย แผนไทย จ านวน 37 คน แต ว ชาช พท ม จ านวนบ คลากร เก นกว าจ านวนท ควรม จานวน 5 ว ชาช พ ได แก พยาบาลว ชาช พ เภส ชกร น กว ชาการ/เจ าพน กงานสาธารณส ข เจ าพน กงานท นตสาธารณส ข และเจ าพน กงานร งส การแพทย ตารางท ผลการว เคราะห จานวนอ ตรากาล งท ควรม และก าหนดกรอบอ ตรากาล งระด บโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบล กรอบอ ตรากาล ง จานวนท ม อย จานวนท ควรม ตาแหน ง (80%ของจานวนท ควร จร ง ขาด/เก น (FTE) ม ) ขรก. พรก. 1 พยาบาลว ชาช พ นวก./จพ.สาธารณส ข เจ าพน กงานท นตสาธารณส ข แพทย แผนไทย รวม ท มา : กล มงานทร พยากรบ คคล สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 7

21 ผลการว เคราะห อ ตราก าล ง ระด บโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบลในจ งหว ดพ ทล ง จ านวน 124 แห ง โดยการว เคราะห กรอบอ ตรากาล งท ควรจะม ตามส ดส วนประชากรเปร ยบเท ยบก บจานวนบ คลากรท ม อย จร ง พบว า ว ชาช พท ม ความขาดแคลน ค อ พยาบาลว ชาช พ จ านวน 13 คน เจ าพน กงานท นตสาธารณส ข จ านวน 19 คน และแพทย แผนไทย จ านวน 3 คน แต สายงานเจ าพน กงานสาธารณส ขและน กว ชาการ สาธารณส ข ม จานวนบ คลากรเก นจากกรอบอ ตรากาล งท ควรม ตารางท ผลการจ ดสรรตาแหน งเพ อบรรจ ข าราชการประจาป 2558 จานวนท ได ร บการ ลาด บ ตาแหน ง จ ดสรร หน วยงาน รพท. รพช. รพสต. 1 พยาบาลว ชาช พ เภส ชกร น กเทคน คการแพทย น กว ชาการสาธารณส ข จพ.สาธารณส ข จพ.สาธารณส ข(เวชก จฉ กเฉ น) จพ.ท นตสาธารณส ข จพ.เภส ชกรรม จพ.ว ทยาศาสตร การแพทย จพ.เวชสถ ต จพ.สาธารณส ข(การแพทย แผนไทย) รวม ท มา : กล มงานทร พยากรบ คคล สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง จ งหว ดพ ทล ง ได ร บการจ ดสรรต าแหน งเพ อบรรจ ข าราชการ จ านวน 97 ต าแหน ง โดยแยกเป น 12 ว ชาช พว ชาช พท ได ร บจ ดสรรต าแหน งมากท ส ดค อ ต าแหน งพยาบาลว ชาช พ จ านวน 58 ต าแหน งและ คณะกรรมการก าล งคนของสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ได พ จารณากระจายตาแหน งไปย ง หน วยบร การ ในส งก ด ตามภาระงานและความขาดแคลนของแต ละหน วยงาน ซ งหน วยงานท ได ร บการจ ดสรรต าแหน ง จานวนมากท ส ดค อ โรงพยาบาลพ ทล ง จานวน 53 ตาแหน ง หน า 8 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

22 9 ตารางท สร ปผลการบร หารจ ดการจ ดล กจ างช วคราวเข าส ต าแหน งพน กงานกระทรวงสาธารณส ข ส วน ราชการสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง 1. ผ านการประเม น พกส.ซ งป จจ บ นย งปฏ บ ต งานอย 879 ราย 2. ได ร บการจ างเป น พกส. 548 ราย ร อยละ 66% 3. คงสถานะล กจ างช วคราว 360 ราย ร อยละ 34% 4. ค าใช จ ายท เป นค าจ าง ณ 1 พ.ค. 56 7,241,832 บาท/เด อน 5. กรอบวงเง นค าใช จ าย 10% 7,966,015 บาท/เด อน 6. ค าจ าง พกส. หล งจากบร หารวงเง นท เพ ม 10% (ไม รวมปร บค าจ าง บาท/เด อน 4,543,210 ประจาป ) 7. ค าจ างล กจ างช วคราว (ไม รวมปร บค าจ างประจาป ) 2,986,795 บาท/เด อน 8. ค าจ างรวม ณ ว นท 1 ต ลาคม 56 (ล กจ างช วคราว +ค าจ าง พกส. ) 7,530,005 บาท/เด อน ท มา : กล มงานทร พยากรบ คคล สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ม ล กจ างช วคราวผ านการประเม นเข าส ต าแหน ง พน กงาน กระทรวงสาธารณส ข จ านวน 879 ราย ได ร บการจ างเป น พน กงานกระทรวงสาธารณส ข จ านวน 548 ราย ค ดเป นร อยละ 66 ย งคงสถานะเป นล กจ างช วคราว จ านวน 360 คน ค ดเป นร อยละ 34 ม กรอบวงเง นร อยละ 10 ในการบร หารจ ดการจานวนเง น 7,966,015 บาท ม ค าใช จ าย ณ ว นท 1 ต ลาคม 2556 เป นจ านวนเง น 7,530,005 บาท สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 9

23 1.2 ข อม ลสถ ต ช พและสถานะส ขภาพ ข อม ลสถ ต สาธารณส ขท สาค ญ 1) ข อม ลสถ ต ช พ ตารางท ข อม ลสถ ต ช พ จ งหว ดพ ทล ง ป พ.ศ เคร องช ว ด (หน วยว ดต อประชากร) เป า หมาย สถานการณ ป พ.ศ อ ตราการเก ด (ต อพ น) อ ตราการตาย (ต อพ น) อ ตราการเพ มประชากร (ต อร อย) อ ตรามารดาตาย (ต อแสนเก ดม ช พ) < อ ตราทารกตาย (ต อพ นเก ดม ช พ) ท มา : สาน กนโยบายและย ทธศาสตร (ป พ.ศ ) : งานส งเสร มส ขภาพ สสจ.พ ทล ง 2) ข อม ลสถานะส ขภาพ (1) สาเหต การตาย ตารางท จานวนการตายและอ ตราตายต อแสนประชากร ของประชาชน จ งหว ดพ ทล ง จาแนกตามสาเหต การตาย 10 อ นด บแรก ป พ.ศ อ นด บ สาเหต การตาย พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ จานวน อ ตราตาย จานวน อ ตราตาย จานวน อ ตราตาย จานวน อ ตราตาย จานวน อ ตราตาย 1 โรคระบบไหลเว ยนโลห ต (I00-I99) เน องอกชน ดร าย (C00-D48) โลห ตเป นพ ษ (A40-A41) ปอดบวม (J12-J18) โรคของระบบส บพ นธ และทางเด นป สสาวะ (N00-N อ บ ต เหต การขนส ง (V01-V99) ถ กผ อ นทาร าย (X85-Y09) เบาหวาน (E10-E14) โรคภ ม ค มก นบกพร องเน องจากไวร ส (B20-B24) ว ณโรค (A15-A19) ท มา : มรณบ ตร (1 มกราคม - 31 ธ นวาคม ) สาน กนโยบายและย ทธศาสตร กระทรวงสาธารณส ข หน า 10 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

24 11 (2) สาเหต การป วย ตารางท สาเหต การป วย ของผ ป วยนอกท มาร บบร การในสถานบร การของร ฐ 10 อ นด บแรก ป พ.ศ อ นด บ สาเหต การป วย (กล มโรค) จานวน (ราย) พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ อ ตราป วย อ ตราป วย อ ตราป วย อ ตราป วย จานวน จานวน จานวน จานวน ต อแสน ต อแสน ต อแสน ต อแสน (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) ปชก. ปชก. ปชก. ปชก. อ ตราป วย ต อแสน ปชก. 1 โรคระบบ 340,574 67, ,412 58, ,666 57, ,231 53, ,101 53, หายใจ 2 โรคระบบ 211,436 41, ,764 54, ,381 46, ,242 43, ,962 46, ไหลเว ยน เล อด 3 โรคเก ยวก บ 170,390 33, ,602 45, ,478 43, ,872 45, ,199 45, ต อมไร ท อ 4 โรคระบบ 173,434 34, ,077 33, ,193 36, ,328 38, ,904 36, กล ามเน อ 5 โรคระบบ 173,962 34, ,348 33, ,361 33, ,775 34, ,222 34, ย อยอาหาร 6 สาเหต จาก 154,766 30, ,432 14, ,364 15, ,619 20, ,545 13, ภายนอกอ น 7 โรคต ดเช อ 78,908 15, ,483 13, ,056 13, ,677 14, ,708 13, และปรส ต 8 โรคผ วหน ง 73,320 14, ,444 12, ,409 13, ,098 13, ,046 12, โรคระบบ 43,777 8, ,617 9, ,435 9, ,546 12, ,315 12, ส บพ นธ ร วม ป สสาวะ 10 ภาวะ แปรปรวน ทางจ ต 33,145 6, ,665 7, ,632 7, ,691 8, ,175 7, ท มา : รายงาน 504 งานข อม ลข าวสาร กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 11

25 ตารางท สาเหต การป วย ของผ ป วยในท มาร บบร การในสถานบร การของร ฐ 10 อ นด บแรก ป พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ พ.ศ อ น สาเหต การป วย อ ตราป วย อ ตราป วย อ ตราป วย อ ตราป วย อ ตราป วย จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ด บ (กล มโรค) ต อแสน ต อแสน ต อแสน ต อแสน ต อแสน (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) ปชก. ปชก. ปชก. ปชก. ปชก. 1 ความผ ดปกต ของต อม 11,314 2, ,533 2, ,686 1, ,230 1, ,248 1, ไร ท อ/ ภาวะ โภชนาการบกพร อง/ ความผ ดปกต ของเมตะ บอล ซ ม 2 อาการ อาการแสดง 7,094 1, ,369 1, ,415 1, ,042 1, ,677 1, และส งผ ดปกต ท พบจา การตรวจทางคล น ก และตรวจทาง ห องปฏ บ ต การท ม ได ม รห สระบ ไว 3 ความด นโลห ตส ง 6,299 1, ,719 1, ,736 1, ,428 1, , โรคแทรกเก ยวก บการ 7,789 1, ,432 1, ,481 1, ,340 1, , ต งครรภ, การเจ บ ครรภ และการคลอด/ สภาวะการคลอด 5 โรคอ นของระบบย อย 4, , , , , อาหาร 6 โรคเล อดและอว ยวะ 4, , , , , สร างเล อดและความ ผ ดปกต เก ยวก บ ภ ม ค มก น 7 โรคต ดเช อของลาไส 4, , , , , เบาหวาน 3, , , , , ความผ ดปกต อ นท เก ด 2, , , , ในระยะปร กาเน ด 10 การต ดเช อโรคอ น/ ปรส ต/พยาธ 5,111 1, , , , , ท มา : รายงาน 505 งานข อม ลข าวสาร กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข หน า 12 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

26 สถานการณ โรคต ดต อท ต องเฝ าระว งทางระบาดว ทยา สถานการณ โรคต ดต อท ต องเฝ าระว งทางระบาดว ทยา 10 อ นด บแรก ของจ งหว ดพ ทล ง ต งแต ว นท 1 มกราคม 2557 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2557 ด งตาราง ท ด งน ตารางท จานวนและอ ตราป วยด วยโรคต ดต อท ต องเฝ าระว ง ต งแต ว นท 1 มกราคม 2557 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2557 จ งหว ดพ ทล ง อ นด บ โรค จานวนป วย (ราย) อ ตราป วยต อแสนประชากร 1 โรคอ จจาระร วง 11,302 2, โรคตาแดง 3, โรคปอดบวม 1, ส กใส ไข เล อดออก โรคต ดต อทางเพศส มพ นธ โรคม อ เท า ปาก ไข หว ดใหญ โรคสคร บไทฟ ส โรคอาหารเป นพ ษ ท มา : งานระบาดว ทยา กล มงานควบค มโรค เม อว เคราะห สถานการณ รายโรค ม รายละเอ ยดด งน โรคอ จจาระร วง ผ ป วยส วนใหญ พบมากในกล มอาย ต ากว า 5 ป โดยเฉพาะกล มอาย ต ากว า 2 ป พบมากท ส ด ในรอบ 10 ป ท ผ านมาอ ตราป วยม แนวโน มค อยๆเพ มส งข นเล กน อย อ าเภอท ม อ บ ต การณ ส งส ดค อ อ าเภอกงหรา (3, ต อประชากรแสนคน) รองลงมาค อ อ าเภอปากพะย น และ อ าเภอศร นคร นทร ตามลาด บ โรคตาแดง ผ ป วยส วนใหญ พบมากในกล มอาย ต ากว า 5 ป ในรอบ 10 ป ท ผ านมา หล งจากม การ ระบาดในป 2549 (อ ตราป วย ต อประชากรแสนคน) อ ตราป วยม แนวโน มลดลงอย างต อเน องท กป จนกระท ง ป 2556 อ ตราป วยต าส ด ต อประชากรแสนคน ก อนจะเพ มส งข นอ กคร งในป 2557 (อ ตรา ป วย ต อประชากรแสนคน) อ าเภอท ม อ บ ต การณ ส งส ดค อ อ าเภอกงหรา (1, ต อประชากรแสน คน) รองลงมาค อเขาช ยสน และ อ าเภอป าบอน ตามลาด บ พบการระบาดของโรคตาแดงในโรงเร ยนปอเนาะซ ง เป นโรงเร ยนม หอพ กภายใน (โรงเร ยนประจา) โรคปอดบวม ผ ป วยส วนใหญ พบมากในกล มอาย ต ากว า 5 ป ในรอบ 10 ป ท ผ านมา ช วง 5 ป แรก อ ตราป วยเพ มส งข น แต หล งจากป 2551 ในภาพรวมม แนวโน มลดลง อ าเภอท ม อ บ ต การณ ส งส ดค อ สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 13

27 อ าเภอกงหรา ( ต อประชากรแสนคน) รองลงมาค อ อ าเภอเขาช ยสน และอ าเภอศร บรรพต ตามล าด บ ไม ม ล กษณะการการเก ดโรคม การระบาดเป นกล มก อน (Cluster) ส กใส ผ ป วยส วนใหญ พบมากในกล มอาย 5-9 ป ในรอบ 10 ป ท ผ านมา อ ตราป วยเพ มส งและ ลดลง สล บก นแบบป เว นป แต ในภาพรวมม แนวโน มอ ตราป วยเพ มส งข น อ าเภอท ม อ บ ต การณ ส งส ดค อ อาเภอ ศร บรรพต ( ต อประชากรแสนคน) รองลงมาค อ อาเภอกงหรา และอาเภอตะโหมด ตามลาด บ ไข เล อดออก ผ ป วยส วนใหญ พบมากในกล มอาย ป ในรอบ 10 ป ท ผ านมาม แนวโน มอ ตรา ป วยเพ มส งข น ในป พ.ศ ม ผ ป วยเส ยช ว ต 1 ราย อาเภอท ม อ บ ต การณ ส งส ดค อ อ าเภอตะโหมด ( ต อประชากรแสนคน) รองลงมาค อ อาเภอควนขน น และอาเภอบางแก ว ตามลาด บ โรคต ดต อทางเพศส มพ นธ ผ ป วยส วนใหญ พบมากในกล มอาย ป เป นโรคในกล มกามโรค (ซ ฟ ล ส หนองใน หนองในเท ยม แผลร มอ อน ฯลฯ) ประมาณร อยละ 16 นอกน นเป นโรคกล มอ นๆ (พยาธ ช อง คลอด โลนท อว ยวะเพศ ห ดข าวส กท อว ยวะเพศ และอ นๆ) ร อยละ 84 อาเภอท ม อ บ ต การณ ส งส ดค อ อาเภอศร บรรพต ( ต อประชากรแสนคน) รองลงมาค อ อาเภอป าพะยอม และอาเภอควนขน น ตามลาด บ โรคม อ เท า ปาก ผ ป วยส วนใหญ พบมากในกล มอาย ต ากว า 5 ป ในรอบ 10 ป ท ผ านมา ม แนวโน มอ ตราป วยเพ มส งข น ก อนจะลดลงในป 2557 อ าเภอท ม อ บ ต การณ ส งส ดค อ อ าเภอศร บรรพต ( ต อประชากรแสนคน) รองลงมาค อ อาเภอควนขน น และอาเภอป าพะยอม ตามลาด บ ล กษณะการเก ดโรคม กม การระบาดเป นกล มก อน (Cluster) ในศ นย พ ฒนาเด กเล กและโรงเร ยนประถมศ กษาท ม ช นเด กเล ก โรคไข หว ดใหญ ผ ป วยส วนใหญ พบมากในกล มอาย ต ากว า 5 ป ในรอบ 10 ป ท ผ านมา หล ง อ ตราป วยเพ มข นส งส ดในป 2552 ( ต อประชากรแสนคน) ต อมา ป 2554 อ ตราป วยลดลงส ระด บท พบ ปกต ท กป ภาพรวมม แนวโน มอ ตราป วยคงท อ าเภอท ม อ บ ต การณ ส งส ดค อ อ าเภอศร บรรพต ( ต อ ประชากรแสนคน) รองลงมาค อ อ าเภอกงหรา และอ าเภอเขาช ยสน ตามล าด บ (ไม ม การระบาดของโรคแบบ กล มก อน (Cluster) โรคสคร บไทฟ ส ผ ป วยส วนใหญ พบมากในกล มอาย 65 ป ข นไป ในรอบ 10 ป ท ผ านมา ม แนวโน มอ ตราป วยเพ มส งข น โดยเฉพาะในรอบ 3 ป ท ผ านมา อ ตราป วยเพ มส งข นอย างรวดเร ว อ าเภอท ม อ บ ต การณ ส งส ดค อ อ าเภอศร บรรพต ( ต อประชากรแสนคน) รองลงมาค อ อ าเภอควนขน น และ อาเภอศร นคร นทร โรคอาหารเป นพ ษ ผ ป วยส วนใหญ พบมากในกล มอาย ต ากว า 5 ป ในรอบ 10 ป ท ผ านมา ม แนวโน มอ ตราป วยลดลงเล กน อย อ าเภอท ม อ บ ต การณ ส งส ดค อ อ าเภอศร บรรพต ( ต อประชากรแสน คน) รองลงมาค อ อ าเภอป าพะยอม และอ าเภอศร นคร นทร ตามล าด บ ม การระบาดเป นกล มก อนในโรงเร ยน ทะเลเหม ยง อ าเภอปากพะย น จากการสอบสวนโรคพบว าน าจะเก ดจากเช อโรคปนเป อนในอาหารม อกลาง ว นท โรงเร ยน แต ไม สามารถระบ ชน ดของอาหารและขบวนการปนเป อน เน องจากไม ได จ ดเก บอาหารส งตรวจ ทางห องปฏ บ ต การ (ไม ม อาหารท เหล อให เก บ) หน า 14 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

28 15 สาหร บสถานการณ โรคท ต องเฝ าระว งทางระบาดว ทยา ของจ งหว ดพ ทล ง ในช วงว นท 1-27 มกราคม 2558 พบว า อ นด บท 1 2 และ 3 เป นโรคอ จจาระร วง ปอดบวม ตาแดง โดยม อ ตราป วยต อ แสนประชากร เท าก บ และ ตามลาด บ ด งตารางท ตารางท จานวนและอ ตราป วยด วยโรคต ดต อท ต องเฝ าระว ง ในช วงว นท 1-27 มกราคม 2558 จ งหว ดพ ทล ง 1-27 มกราคม 2558 อาเภอท ม อ ตราป วย ลาด บ โรคต ดต อท เฝ าระว งทางระบาดว ทยา จานวน อ ตราป วย (ต อแสน) ส งส ด (ราย) (ต อแสน) 1. อ จจาระร วง (Diarrhea) ปากพะย น (199.63) 2. ปอดบวม (Pneumonia) เขาช ยสน (45.52) 3. ตาแดง (H. Conjunctivitis) กงหรา (41.12) 4. ไข หว ดใหญ (Influenza) เขาช ยสน (18.01) 5. โรคส กใส (Chickenpox) ปากพะย น (13.97) 6. ไข เล อดอก (Dengue fever, DHF, DSS) ตะโหมด (16.54) 7. โรคต ดต อทางเพศส มพ นธ (S.T.D., total) เขาช ยสน (15.93) 8. ม อ เท า ปาก (Hand, food, and mouth เขาช ยสน (11.38) disease) 9. อาหารเป นพ ษ (Food poisoning) ศร นคร นทร (7.34) 10. คางท ม (Mumps) ศร บรรพต (5.62) ท มา : รายงานการเฝ าระว งทางระบาดว ทยา (รง.506) สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 15

29 ตอนท 2 แผนย ทธศาสตร และการบร หารงบประมาณ

30 ตอนท 2 แผนย ทธศาสตร และการบร หารงบประมาณ 2.1 แผนย ทธศาสตร สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล งแผนพ ฒนาส ขภาพจ งหว ดพ ทล ง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง (พ.ศ ) ว ส ยท ศน ประชาชนส ขภาพด ภายใต ระบบบร การท เป นเล ศภายในป 2559 เข มม ง การลดป ญหา การแก ป ญหาเป าหมาย โรคเร อร ง ตามกล มอาย การวางแผนตอบโต ภาวะฉ กเฉ นทางการ แพทย และสาธารณส ขและการควบค มโรค ประเด น ย ทธศาสตร พ ฒนา ระบบบร หาร พ ฒนา ระบบบร การ ส งเสร ม การม ส วนร วม สร างเสร ม พฤต กรรมส ขภาพ ท ด ของประชาชน พ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร ค มครองผ บร โภค และการบ งค บใช กฎหมาย เป าประสงค เช งค ณค า (ประชาชน) การบร หาร จ ดการ ม ประส ทธ ภาพ บ คลากร ม ความส ข Goal ประชาชนม พฤต กรรมส ขภาพท ด (หม บ านปร บเปล ยนพฤต กรรม) กลย ทธ S1. สร างเสร มพฤต กรรมส ขภาพท ด โดยการม ส วนร วม ประชาชน ได ร บบร การ ส ข ภาพท ม ค ณภาพและได มาตรฐาน ประชาชน องค กร ท กภาคส วน ม ส วนร วมในการ จ ดการส ขภาพ และพ งตนเองได ประชาชนม พฤต กรรม ส ขภาพท ด เป น องค กรต นแบบ แห งการเร ยนร ด านส ขภาพ เป นศ นย ข อม ล ข าวสาร ด าน ส ขภาพ ประชาชน ได ร บการ ค มครอง ผ บร โภคด าน ผล ตภ ณฑ และ บร การส ขภาพ เป นองค กรต นแบบแห งการเร ยนร ด านส ขภาพ (ส ขภาพภาคประชาชน ปลอดภ ยจากภ ยภ บ ต ) สร างองค กรแห งการเร ยนร ภาค เคร อข าย Goal ประชาชน องค กร ท กภาคส วน ม ส วนร วมในการจ ดการส ขภาพและพ งตนเองได กลย ทธ บ รณาการแผนย ทธศาสตร และสร างเคร อข ายการ ดาเน นงานด านสาธารณส ขก บภาค เคร อข ายท กระด บ สร างการม ส วนร วมในการ จ ดการส ขภาพ พ ฒนาศ กยภาพ อสม กระบวนการ พ นฐาน Goal การบร หารจ ดการม ประส ทธ ภาพ ประชาชนได ร บบร การส ขภาพท ม ค ณภาพและได มาตรฐาน กลย ทธ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ (การ พ ฒนาค ณภาพหน วย สร างและพ ฒนา บร หารงบลงท น การบร หารโครงการ บร การ(นวตกรรม 5 ส ศ กยภาพความ OSM ธรรมมาภ บาล บร หารความ PMQA HA PCA) เช ยวชาญเฉพาะด าน เส ยง ต นท น ระบบบ ญช ระบบ ของหน วยบร การ ควบค มภายใน ) Goal เป นศ นย ข อม ลข าวสารด านส ขภาพ กลย ทธ พ ฒนาระบบข อม ลสนเทศให เป นส อสาธารณะ บ คลากรม ความส ข เพ มแรงจ งใจให บ คลากร (สร างขว ญและกาล งใจ ในการปฏ บ ต งาน) สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 16

31 กาหนดท ศทางขององค กร G R O W S = Generosity : งามน าใจ = Righteously : ใฝ ค ณธรรม = Orderly : ม ว น ย = With love and unity : ด วยร ก สาม คค = Service Mind : ม ใจบร การ ประชาชนส ขภาพด ภายใต ระบบบร การท เป นเล ศภายในป 2559 ว ส ยท ศน สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ด ให บร การด วยใจร ก ย ดหล กธรรมมาภ บาล ร วมสานสร างส ขภาพ ค าน ยม พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ระบบบร การ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและสร างการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย พ นธก จ 1. พ ฒนาระบบบร หาร 2. พ ฒนาระบบบร การ 3. ส งเสร มการม ส วนร วม 4. สร างเสร มพฤต กรรมส ขภาพท ด ของประชาชน 5. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 6. ค มครองผ บร โภคและการบ งค บใช กฎหมาย ประเด นย ทธศาสตร หน า 17 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

32 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาส ขภาพแบบบ รณาการ จ งหว ดพ ทล ง ประจาป เข มม งของย ทธศาสตร เป นจ ดเน นท ให ความส าค ญมากท ส ดของการพ ฒนาส ขภาพของ ประชาชนจ งหว ดพ ทล ง โดยส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล งได ก าหนดเข มม งและการพ ฒนานวตกรรมเช ง ย ทธศาสตร ไว 3 เข มม ง ด งน เข มม งท 1 การลดป ญหาโรคเร อร ง โรคเร อร งหมายถ ง โรคมะเร ง โรคความด นโลห ตส ง โรคเบาหวาน ห วใจขาดเล อดและโรคหลอด เล อดสมอง ว ณโรคและโรคเอดส โดยประชาชนได ร บการด แลร กษา โรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง โรคห วใจ ขาดเล อดและโรคหลอดเล อดสมอง ว ณโรคและโรคเอดส ท ด ข น เข มม งท 2 การแก ป ญหาเป าหมายตามกล มอาย : สตร /เด กปฐมว ย (อาย 0-5 ป ), ว ยเร ยน (5-14 ป ), ว ยร น/น กศ กษา (15-21 ป ), ว ยทางาน ผ ส งอาย ๖๐ ป ข นไปและผ พ การ โรค เข มม งท 3 การวางแผนตอบโต ภาวะฉ กเฉ นทางการแพทย และสาธารณส ขและการควบค ม จ ดย นทางย ทธศาสตร (Strategy Positioning) เป นจ ดย นหล กของการพ ฒนาส ขภาพ ท กาหนดข นมาจากการว เคราะห สภาพการณ ท วไปท เป น ป จจ ยเช งนโยบาย ภารก จ และความต องการผ ม ส วนได ส วนเส ย ท จะใช ในการด าเน นการให บรรล ผลด วยว ธ การ ทางย ทธศาสตร ซ งประกอบด วย 16 จ ดย น ด งน 1. พ ฒนาการเผยแพร ประชาส มพ นธ เช งร กความร ด านส ขภาพผ านส อแขนงต างๆ ท กร ปแบบให ครอบคล มท กกล มเป าหมาย 2. พ ฒนาระบบเฝ าระว งและมาตรการลดป จจ ยเส ยงท ม ผลต อพฤต กรรมส ขภาพของประชาชน/ ภ ยส ขภาพ/โรคระบาด/ภ ยพ บ ต 3. พ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชนท กกล มว ยและรวมท งกล มเป าหมายเฉพาะ/แรงงานข าม ชาต 4. สร างเสร มส ขภาพแก ประชาชนเพ อลดป จจ ยเส ยง/ภ ยส ขภาพ อย างม ส วนร วมและบ รณาการ 5. พ ฒนาข ดความสามารถของอสม.ให เป นน กจ ดการส ขภาพและสน บสน นอ ปกรณ พ นฐานท จาเป น และขยายไปย งกล มด อยโอกาสอ นๆ 6. สร างเสร มการใช การแพทย แผนไทยและแพทย ทางเล อกในการสร างพฤต กรรมส ขภาพของ ประชาชนและเฝ าระว งการใช สม นไพรท เก ดจากความเช อโดยไม ม ข อม ลทางเภส ชว ทยาย นย น 7. พ ฒนาร ปแบบการบร หารงบประมาณและร ปแบบการน เทศต ดตามประเม นผลเพ อควบค ม กาก บการบร หารงบประมาณ และแผนงานโครงการตามแผนย ทธศาสตร ส ขภาพ 8. พ ฒนาร ปแบบการสร างความตระหน กให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการด แลส ขภาพ สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 18

33 9. สน บสน นให เก ดนโยบายการพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ 10. ส งเสร มให ผ นาท กระด บม ความเข าใจระบบงานและม ค ณธรรมจร ยธรรม 11. สร างและพ ฒนาท มพ ฒนาค ณภาพท กระด บให ม ประส ทธ ภาพ 12. พ ฒนาศ กยภาพและสมรรถนะบ คลากรให สามารถใช ศ กยภาพของตนเองอย างเต ม ความสามารถเพ อรองร บระบบมาตรฐานการบร การส ขภาพอย างม ค ณภาพ ท งความร ท กษะ เจตคต และการ บร การ 13. พ ฒนาระบบข อม ลส ขภาพให ม ค ณภาพและเพ มช องทางการเข าถ งข อม ลข าวสารของ ประชาชนกล มเป าหมายต าง ๆ 14. พ ฒนาระบบข อม ลสน บสน นการบร หารจ ดการ การบร หารย ทธศาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ และเพ มประส ทธ ภาพโปรแกรมควบค มระบบงานต างๆให ตอบสนองต อผ บร หารและผ ปฏ บ ต งาน 15. พ ฒนาศ กยภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศของบ คลากร 16. พ ฒนาศ นย ข อม ลข าวสารส ขภาพท กระด บให ตอบสนองต อผ บร หารและผ ปฏ บ ต งาน การประเม นศ กยภาพองค กร (SWOT Analysis) จ ดแข ง(Strengths) 1. ผ บร หารท กระด บใช ร ปแบบการบร หารจ ดการแบบประชาธ ปไตยโดยการใช แผนงาน/ โครงการดาเน นการให สอดคล องก บต วช ว ดและเป าหมาย 2. ระบบการต ดตาม การใช ระเบ ยบและข อบ งค บทางการเง นม ความช ดเจน ทาให พบป ญหา ข อผ ดพลาด สามารถให คาแนะนาในการแก ป ญหาได ท นท วงท 3. เป ดโอกาสทางการศ กษาต อเน องให ม ความก าวหน า โดยม บ คลากรเฉพาะทางหลายสาขา ส งเสร มความก าวหน าในสายงานเก ดผลด ในการปฏ บ ต งาน 4. ระบบการพ ฒนาค ณภาพเคร อข ายบร การ ห องช นส ตร ท นตกรรมม ค ณภาพโดยได ร บรางว ล ชนะเล ศในระด บประเทศส งผลให ประชาชนได ร บบร การท ม ค ณภาพ 5. เป ดโอกาสทางการศ กษาต อเน องให ม ความก าวหน า โดยม บ คลากรเฉพาะทางหลายสาขา ส งเสร มความก าวหน าในสายงานส งผลให เก ดผลด ในการปฏ บ ต งาน จ ดอ อน(Weaknesses) 1. ผ อานวยการ รพช. จบใหม ขาดท กษะในการบร หารไม เต มประส ทธ ภาพ 2. บ คลากรขาดท กษะด านพฤต กรรมบร การท ด ท าให ผ ร บบร การไม ม ความพ งพอใจ 3. บ คลากรท ปฏ บ ต งานด านการเง น บ ญช พ สด ไม ตรงสายงาน ทาให เก ดข อผ ดพลาดในการ ปฏ บ ต งานด านการเง น บ ญช และพ สด 4. การกระจายของบ คลากรไม เหมาะสมก บพ นท และประชากร ทาให การพ ฒนาหน วยบร การไม เท าเท ยม หน า 19 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

34 5. บ คลากรย งทางานไม เต มประส ทธ ภาพ ทาให งานไม สาเร จตามเป าหมาย 6. ขาดการนาข อม ลไปใช ในการวางแผนและประเม นผล เน องจากเจ าหน าท ไม เห นความสาค ญ ของการนาข อม ลไปใช ประโยชน หร อการค นข อม ลให ผ ม ส วนได ส วนเส ยไปใช ประโยชน 7. บ คลากรไม ให ความสาค ญก บการจ ดเก บข อม ลท ม ค ณภาพ (ท นเวลา ครบถ วน ถ กต อง) ไม สามารถนาข อม ลไปใช ประโยชน ในการวางแผน หร อ แก ไขป ญหาได โอกาส(Opportunities) 1. นโยบายการสร างหล กประก นส ขภาพแห งชาต ทาให หน วยบร การม การพ ฒนาค ณภาพเพ มข น ตามผลงาน (4M) และผ บร การเข าถ งบร การท ม ค ณภาพ 2. ภาค เคร อข ายเข มแข งม ส วนร วมทาให เก ดการพ ฒนาแบบม ส วนร วม ร วมค ด ร วมทา 3. สภาพพ นท การคมนาคม สะดวกทาให เจ าหน าท ปฏ บ ต งานได สะดวกรวดเร วและผ ร บบร การ ได ร บบร การรวดเร ว 4. โครงข ายการส อสารท นสม ย สามาเข าถ งข อม ลได หลายช องทาง เพ มประส ทธ ภาพการท างาน อ ปสรรค/ภ ยค กคาม(Threat) 1. การเปล ยนแปลงนโยบายและผ บร หารท งระด บประเทศ และท องถ น ทาให นโยบายไม ต อเน องส งผลให การดาเน นงานล าช า 2. การจ ดสรรงบประมาณล าช า ม ข อจาก ดท ไม เอ อต อความต องการของพ นท ส งผลให การ ดาเน นงานล าช า เบ กจ ายล าช า เส ยโอกาสในการใช งบประมาณให เป นประโยชน 3. ม หน ส นมากคร วเร อน/ราคาพ ชผลตกต าส งผลให ขาดการด แลส ขภาพ เก ดภาวะทาง ส ขภาพจ ต 4. ว ยแรงงานออกไปทางานต างจ งหว ด ทาให ว ยพ งพ งขาดการด แลท ถ กต องและเหมาะสม ว ย แรงงานขาดโอกาสให ได ด แลส ขภาพอย างท วถ ง เอ อต อการเก ดโรคต ดต อ 5. การแพร ระบาดของยาเสพต ดและอบายม ขอ นๆก อให เก ดป ญหาอาชญากรรม (ป ญหาส งคม) ไม ม ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ป ญหาด านส ขภาพ การพ ฒนาประเทศล าช า 6. การเก ดภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ทาให ทร พย ส นเส ยหาย เก ดโรคระบาด ป ญหาส ขภาพจ ต ส นเปล องงบประมาณในการฟ นฟ 7. พฤต กรรมเส ยงจากว ถ ช ว ตและว ฒนธรรมของช มชน ก อให เก ดโรคต ดต อไม เร อร ง ว ถ ช ว ตใน ครอบคร วและช มชนเปล ยนไป 8. ความก าวหน าทางเทคโนโลย หากใช เก นควรม ผลกระทบต อส ขภาพ และพฤต กรมเล ยนแบบ ท ผ ด สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 20

35 เป าประสงค (Goals) G1 ประชาชนม พฤต กรรมส ขภาพท ด G2 ประชาชน องค กร ท กภาคส วน ม ส วนร วมในการจ ดการส ขภาพและพ งตนเองได G3 เป นองค กรต นแบบแห งการเร ยนร ด านส ขภาพ G4 ประชาชนได ร บบร การส ขภาพท ม ค ณภาพและได มาตรฐาน G5 การบร หารจ ดการม ประส ทธ ภาพ G6 เป นศ นย ข อม ลข าวสารด านส ขภาพ G7 บ คลากรม ความส ข ว ตถ ประสงค (Objective) O1 เพ อจ ดต งองค กรต นแบบแห งการเร ยนร และม การจ ดการความร อย างม ระบบ O2 เพ อสร างเสร ม สน บสน นให ประชาชน และองค กรท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการส ขภาพ ตนเอง ครอบคร ว ช มชน และปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพได อย างเหมาะสม O3 เพ อพ ฒนาค ณภาพหน วยบร การสาธารณส ขให ได มาตรฐานและร กษาระด บมาตรฐานการ ดาเน นงานของหน วยบร การอย างต อเน อง O4 เพ อให ประชาชนได ร บบร การท ม ค ณภาพ O5 เพ อ พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) O6 เพ อให หน วยงาน เคร อข าย ม ระบบข อม ลข าวสาร สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ผล กลย ทธ S1 สร างเสร มพฤต กรรมส ขภาพท ด โดยการม ส วนร วม (G1) S2 บ รณาการแผนย ทธศาสตร และสร างเคร อข ายการดาเน นงานด านสาธารณส ขก บภาค เคร อข าย ท กระด บ (G2) S3 สร างการม ส วนร วมในการจ ดการส ขภาพ (G2) S4 พ ฒนาศ กยภาพ อสม. (G2) S5 สร างองค กรแห งการเร ยนร (G3) S6 พ ฒนาค ณภาพหน วยบร การ (G4) S7 สร างและพ ฒนาศ กยภาพความเช ยวชาญเฉพาะด านของหน วยบร การ (G4) S8 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ (G5) S9 พ ฒนาระบบข อม ลสนเทศให เป นส อสาธารณะ (G6) S10 เพ มแรงจ งใจให บ คลากร (G7) หน า 21 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

36 ต วช ว ด (KPI) (1) ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หาร เป าประสงค การบร หารจ ดการม ประส ทธ ภาพ KPI1 บ คลากรได ร บการพ ฒนาสมรรถนะตามเกณฑ 80% KPI2 เร องร องเร ยนทางการบร หารทร พยากรท ม ม ล ลดลงร อยละ 10 KPI3 หน วยงาน (คปสอ.) ม การจ ดทาแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การท กหน วยงาน KPI4 ประส ทธ ภาพการเง นการคล ง ท ม ว กฤต ทางการเง นระด บ 7 ไม เก นร อยละ 10 (4 ต วช ว ดย อย) KPI5 หน วยงานท กแห งม ระบบควบค มภายใน (2 ต วช ว ดย อย) ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เป าประสงค บ คลากรม ความส ข KPI6 ความพ งพอใจผ ให บร การไม ต ากว าร อยละ 60 (2) ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร การ เป าประสงค ประชาชนได ร บบร การส ขภาพท ม ค ณภาพและได มาตรฐาน KPI7 หน วยงานผ านการร บรองค ณภาพมาตรฐานตามเกณฑ / สามารถร กษาระด บมาตรฐาน ได KPI8 ความพ งพอใจผ ร บบร การ (รพท./ รพช./ รพ.สต.) ไม ต ากว าร อยละ 85 KPI9 ข อร องเร ยนได ร บการแก ไขตามเกณฑ ท กาหนด 100% KPI10 หน วยงานท กระด บม การพ ฒนาค ณภาพตามแผนพ ฒนาระบบบร การ (Service Plan) (3) ประเด นย ทธศาสตร ส งเสร มการม ส วนร วม เป าประสงค ประชาชน องค กร ท กภาคส วน ม ส วนร วมในการจ ดการส ขภาพและ พ งตนเองได KPI11 หม บ าน/ช มชน เป นหม บ านจ ดการส ขภาพ ร อยละ 90 KPI12 จานวนเคร อข ายในการจ ดการส ขภาพครอบคล มท งระด บอ าเภอและจ งหว ด และม ก จกรรมอย างต อเน อง สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 22

37 (4) ประเด นย ทธศาสตร เสร มสร างพฤต กรรมส ขภาพท ด ของประชาชน เป าประสงค ประชาชนม พฤต กรรมส ขภาพท ด KPI13 ประชาชนปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ และม ส ขภาพแข งแรง (ต วช ว ดย อย 6 ต ว) KPI14 ประชาชนท ม ความร ท กษะในการด แลส ขภาพตนเอง ครอบคร ว ช มชน ร อยละ 85 ประเด นย ทธศาสตร เสร มสร างพฤต กรรมส ขภาพท ด ของประชาชน เป าประสงค เป นองค กรต นแบบแห งการเร ยนร ด านส ขภาพ KPI15 ม ศ นย การเร ยนร ต นแบบด านส ขภาพในระด บ คปสอ. ท กอ าเภอ KPI16 ศ นย การเร ยนร ต นแบบด านส ขภาพแบบม ผลงานการจ ดการความร 1 เร อง/ป (5) ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เป าประสงค เป นศ นย ข อม ลข าวสารด านส ขภาพ KPI17 ร อยละ 100 ของหน วยงานม การจ ดเก บข อม ลพ นฐาน ตามโปรแกรมครอบคล มและ เป นป จจ บ น KPI18 ร อยละ 100 ของหน วยงานท สามารถว เคราะห ข อม ล ประเม นตนเองและส งออก ข อม ล ได ถ กต อง ท นเวลา KPI19 ร อยละ 100 ของหน วยงานเคร อข ายม ศ กยภาพทางเทคโนโลย และสารสนเทศท เหมาะสมตามเกณฑ KPI20 ร อยละ 100 ของหน วยงานท ม การส งออกข อม ลได ถ กต อง ท นเวลา KPI21 ร อยละ 100 ของหน วยหน วยท ม การนาข อม ลไปใช ประโยชน KPI22 ร อยละ 100 ของหน วยงานม ช องทางให ประชาชนเข าถ งข อม ลส ขภาพของตนเอง 1 ช องทาง (6) ประเด นย ทธศาสตร ค มครองผ บร โภคและการบ งค บใช กฎหมาย เป าประสงค ประชาชนได ร บการค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ และบร การส ขภาพ KPI23 ระด บความสาเร จของการจ ดการป ญหาผล ตภ ณฑ ส ขภาพตามเกณฑ (การโฆษณาท ไม ถ กต องของส อท องถ นลดลง 20% และการจ ดการเคร องส าอางท ไม ถ กต องลดลง 20%) - ร อยละของคล น กเวชกรรมท ให บร การด านเสร มความงามและคล น กท ไม ได ร บ อน ญาตให ประกอบก จการสถานพยาบาลได ร บการเฝ าระว งให ดาเน นการตาม กฎหมาย หน า 23 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

38 - ร อยละของผล ตภ ณฑ อาหารม ค ณภาพม ค ณภาพมาตรฐานตามเกณฑ ท กาหนด (เล อกด าเน นการอย างน อย 2 ประเภท ท เป นป ญหาสาค ญของพ นท จากอาหาร 7 ประเภท ได แก ผ ก ผลไม น าบร โภค น าแข ง ผล ตภ ณฑ ช มชน น าม นทอดซ า และเกล อไอโอด น) - ระด บความสาเร จในการข บเคล อนก จกรรมส งเสร มการใช ยาปลอดภ ยในช มชน นาร อง - ร อยละของช นการโฆษณาด านส ขภาพผ ดกฎหมายซ งเฝ าระว งจากส อ ว ทย กระจายเส ยง หร อส ออ นในพ นท ร บผ ดชอบ ได ร บการจ ดการ - การบร หารจ ดการเร องร องเร ยน งานค มครองผ บร โภค - ระด บความสาเร จของการดาเน นงานโครงการอ นท เขตกาหนดเอง KPI24 ร อยละตลาดประเภท 2 ได ร บการต ดตามประเม นค ณภาพตลาดว าด วยส ขล กษณะ (ตลาดน ดประเภท 2 ผ านเกณฑ ตลาดน ดน าซ ออาเภอละ 1 แห ง) KPI25 ร อยละข อร องเร ยนเหต ราคาญตาม พรบ.การสาธารณส ข 2535 ได ร บการ ดาเน นการแก ไข KPI26 ร อยละข อร องเร ยนของผ บร โภคได ร บการแก ไขตามเวลาท กาหนด สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 24

39 สถานการณ แนวโน มด านส ขภาพ กล มสตร (หญ งต งครรภ /หล งคลอด) และทารก (0-2 ป ) เด กปฐมว ย (3-5 ป ) มารดาตาย/ ทารกตายปร กาเน ด ภาวะโลห ตจาง โรคจากว คซ น โภชนาการ /พ ฒนาการล าช า โรคทางระบาดว ทยา โภชนาการ /พ ฒนาการล าช า ป ญหาฟ นน านมผ ภาวะส ขภาพ ในกล มว ยต าง ๆ เยาวชนและว ยร น (6-12, <20 ป ) ว ยทางาน (30-60 ป ) ผ ส งอาย 60 ป ข นไป ผ พ การ โรคจากว คซ น ฟ นผ โรคทางระบาดว ทยา ต งครรภ ก อนว ย ยาเสพต ด โรคทางระบาดว ทยา โรคเร อร ง โรคเร อร ง โรคทางระบาดว ทยา ภาวะส ขภาพช องปาก ส ขภาพจ ต โรคทางระบาดว ทยา ส ขภาพจ ต หน า 25 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

40 ป ญหาสาธารณส ข ลาด บความสาค ญของป ญหาสาธารณส ขของจ งหว ดพ ทล ง ประจาป 2557 (ใช แก ป ญหาป 2558) 1. ไข เล อดออก 2. NCDs 3. อนาม ยแม และเด ก 4. มะเร งท กชน ด 5. อ จจาระร วงในเด กตากว า 5 ป 6. อ บ ต เหต จราจร 7. พ ฒนาการสมว ย (EQ/IQ) 8. ว ณโรค 9. โรคม อ เท า ปาก 10. ภาวะท นตะส ขภาพ แนวทางไขป ญหาส ขภาพประชาชนและย ทธศาสตร ในการด าเน นการ 1. การป องก นและควบค มโรคท เป นป ญหาสาค ญ 1) การลดป ญหาโรคเร อร ง (โรคเร อร งหมายถ ง โรคมะเร ง โรคความด นโลห ตส ง โรคเบาหวาน ห วใจขาดเล อด โรคหลอดเล อดสมอง ว ณโรค และโรคเอดส ) เข มม งท 1 โดยประชาชน ได ร บการด แลร กษา โรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง โรคห วใจขาดเล อดและโรคหลอดเล อดสมอง ว ณโรคและ โรคเอดส ท ด ข น โดยม ง (1) ลดอ บ ต การณ การเก ดโรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง โรคห วใจขาดเล อดและโรค หลอดเล อดสมอง (2) ลดอ ตราการเก ดภาวะแทรกซ อนท เก ดจากโรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง (3) ลดอ ตราความพ การท เก ดจากภาวะแทรกซ อน จากโรคเบาหวาน ความด นโลห ตส ง (4) ลดอ ตราการตายจากโรคเอดส 2) โรคท ป องก นได ด วยว คซ น, โรคต ดต อด วยอาหารและน า, โรคต ดต อท นาโดยแมลง ฯลฯ 2. การแก ป ญหาเป าหมายตามกล มอาย (กล มสตร และเด กปฐมว ย, เด กว ยเร ยน, เด กว ยร น/ น กศ กษา, ว ยทางาน, ผ ส งอาย และผ พ การ) เข มม งท 2 3. การวางแผนตอบโต ภาวะฉ กเฉ นทางการแพทย และสาธารณส ขและการควบค มโรค เข ม ม งท 3 4. การพ ฒนาระบบบร การข อม ลสารสนเทศท เช อมโยงและไร รอยต อ 5. สร างการม ส วนร วมในการปร บเปล ยนพฤต กรรมและการเข าถ งบร การโดยกองท นตาบลและภาค ส วนอ นๆ 6. การบร หารจ ดการ Service Plan /การพ ฒนากาล งคน สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 26

41 แผนพ ฒนาส ขภาพจ งหว ดพ ทล ง ความเช อมโยงแผนย ทธศาสตร สาน กงานสาธารณส ขก บแผนพ ฒนาส ขภาพและการนาแผนไปส การปฏ บ ต แผน ย ทธศาสตร เข มม งจ งหว ด พ ทล ง 1. พ ฒนา ระบบ บร หาร แผนระด บ กระทรวง พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการ เพ อสน บสน น การจ ดบร การ แผนงาน/โครงการ/ ก จกรรม โครงการอบรมเสร มสร าง ความร สาหร บบ คลากร ผ สาเร จการศ กษาใหม โครงการปฐมน เทศ ข าราชการใหม "หล กส ตร การเป นข าราชการท ด " โครงการประช มช แจงการ ประเม นบ คคลและผลงาน โครงพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรในการดาเน นงาน ด านสาธารณส ข โครงการประช ม ผ ร บผ ดชอบการจ ดการ ทร พยากรทางการบร หาร โครงการพ ฒนานโยบาย และย ทธศาสตร โครงการพ ฒนาระบบ บร หารจ ดการด านส ขภาพ ในการพ ฒนาบร การส ขภาพ (Service Plan) โครงการพ ฒนาระบบการ ประเม นผล และการ รายงานผลการดาเน นงาน ด านส ขภาพ ตอบสนองย ทธศาสตร สสจ งบประมาณ (ท กแหล ง) 3,434,070 หน า 27 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

42 แผน ย ทธศาสตร เข มม งจ งหว ด พ ทล ง 2. พ ฒนา ระบบ บร การ (เข มม งท 3) แผนระด บ กระทรวง พ ฒนาและ จ ดระบบ บร การท ม ค ณภาพ มาตรฐาน ครอบคล ม ประชาชน สามารถเข าถ ง บร การได แผนงาน/โครงการ/ ก จกรรม โครงการการบร หาร งบประมาณและควบค ม กาก บหน วยบร การเพ อ พ ฒนาประส ทธ ภาพการ บร หารจ ดการระบบบ ญช ส ขภาพและการว เคราะห การเง นการคล ง โครงการพ ฒนาท กษะ เจ าหน าท ตรวจสอบภายใน โครงการพ ฒนาระบบงาน ท นตสาธารณส ขจ งหว ด พ ทล ง โครงการเตร ยมความพร อม โต ตอบด านการจ ดการด าน การแพทย และสาธารณส ข ฉ กเฉ น โครงการพ ฒนาระบบ บร การการแพทย ฉ กเฉ น โครงการพ ฒนาค ณภาพการ ด แลผ ป วยส งต อ โครงการพ ฒนาค ณภาพงาน ร งส ว น จฉ ย โครงการพ ฒนาค ณภาพ ตามมาตรฐานบร การ สาธารณส ข โครงการประกวดผลงาน การพ ฒนาค ณภาพบร การ ตอบสนองย ทธศาสตร สสจ งบประมาณ (ท กแหล ง) 2,881,400 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 28

43 แผน ย ทธศาสตร เข มม งจ งหว ด พ ทล ง แผนระด บ กระทรวง แผนงาน/โครงการ/ ก จกรรม โครงการพ ฒนาค ณภาพ ห องปฏ บ ต การช นส ตร โครงการพ ฒนาค ณภาพงาน เคร อข ายว ชาช พ โครงการสน บสน นการธารง ค ณภาพ HA ข น 3 ด วย SPA in Action โครงการสน บสน นและ เสร มสร างความเข มแข ง เคร อข ายบร การส ขภาพ ระด บอาเภอเพ อเพ มการ เข าถ งบร การท ม ค ณภาพ มาตรฐาน โครงการประช มเช ง ปฏ บ ต การเพ อบ รณาการ การข บเคล อนการพ ฒนา เคร อข ายส ขภาพระด บ อาเภอ (DHS) โครงการพ ฒนาค ณภาพ เคร อข ายการแพทย แผน ไทยและการแพทย ทางเล อก โครงการพ ฒนาคล น ก บร การส ขภาพเด ก/สตร ผ านเกณฑ มาตรฐาน โครงการส งเสร มและ ยกระด บการพ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานงานส ขศ กษา ตอบสนองย ทธศาสตร สสจ งบประมาณ (ท กแหล ง) หน า 29 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

44 แผน ย ทธศาสตร เข มม งจ งหว ด พ ทล ง 3. ส งเสร ม การม ส วนร วม แผนระด บ กระทรวง พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการ เพ อสน บสน น การจ ดบร การ แผนงาน/โครงการ/ ก จกรรม โครงการพ ฒนาระบบ บร หารเวชภ ณฑ แบบ เคร อข าย โครงการป องก นการ ต งครรภ ในว ยร น (Stop teen mom) โครงการแลกเปล ยนเร ยนร ผลการดาเน นงานการด แล ส ขภาพผ ส งอาย ในช มชน โครงการสน บสน นอาเภอ ควบค มโรคเข มแข งแบบ ย งย น โครงการการดาเน นงาน ควบค มป องก นว ณโรค เพ อ สน บสน นนโยบายอาเภอ ควบค มโรคเข มแข งแบบ ย งย น โครงการพ ฒนากลไกการ ประสานงานเอดส โครงการอบรมว ชาการงาน ควบค มและป องก นโรค สาหร บผ บร หารสาธารณส ข โครงการ การดาเน นงาน ควบค มป องก นโรคอ บ ต ใหม อ บ ต ซ า โครงการสน บสน นการ ป องก นและควบค ม ไข เล อดออกในช มชน ตอบสนองย ทธศาสตร สสจ งบประมาณ (ท กแหล ง) 2,184,650 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 30

45 แผน ย ทธศาสตร เข มม งจ งหว ด พ ทล ง 4. สร างเสร ม พฤต กรรม ส ขภาพ (เข มม งท 1,2) แผนระด บ กระทรวง พ ฒนาและ จ ดระบบ บร การท ม ค ณภาพ มาตรฐาน ครอบคล ม ประชาชน สามารถเข าถ ง บร การได แผนงาน/โครงการ/ ก จกรรม โครงการประช มเพ อพ ฒนา ศ กยภาพคณะทางานใน ศ นย ร บเร องร องเร ยนและ เจรจาไกล เกล ย และ สน บสน นการปฏ บ ต งาน ว น จฉ ยคาร อง โครงการประเม นผลการ ดาเน นงานด านส ขภาพ โครงการพ ฒนาศ กยภาพอ สม. โครงการค ดเล อก อสม. ด เด นระด บจ งหว ด โครงการพ ฒนามาตรฐาน ศ นย พ ฒนาเด กเล กค ณภาพ โครงการไอค วด ไม ม อ วน ในโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ โครงการพ ฒนาศ กยภาพ โรงเร ยนส งเสร มส ขภาพ พ ฒนาศ กยภาพบ คลากรใน การค ดกรองโรคสมองเส อม ในผ ส งอาย โครงการเผยแพร งาน สาธารณส ขในก จกรรมต าง ๆ ป 2558 ตอบสนองย ทธศาสตร สสจ งบประมาณ (ท กแหล ง) 7,722,900 หน า 31 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

46 แผน ย ทธศาสตร เข มม งจ งหว ด พ ทล ง แผนระด บ กระทรวง แผนงาน/โครงการ/ ก จกรรม โครงการเฉล มพระเก ยรต 57 พรรษา มหาวช ราลง กรณ : หม บ านปร บเปล ยน พฤต กรรมลดโรคมะเร ง โรค ความด นโลห ตส ง โรคห วใจ และหลอดเล อด โครงการโรงเร ยนพ ฒนา พฤต กรรมส ขภาพตามส ข บ ญญ ต แห งชาต ป 2558 โครงการเคร อข ายน กเฝ า ระว งและปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพระด บ จ งหว ด โครงการส งเสร มการออก กาล งกายแก บ คลากร สาธารณส ข ป งบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการรณรงค ป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด โครงการจ ดอบรมการ จ ดการม ลฝอยต ดเช อให แก จนท. รพ.ของร ฐ/เอกชน คล น กคน และ คล น กส ตว โครงการประช ม คณะอน กรรมการ สาธารณส ขระด บจ งหว ด ตอบสนองย ทธศาสตร สสจ งบประมาณ (ท กแหล ง) สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 32

47 แผน ย ทธศาสตร เข มม งจ งหว ด พ ทล ง แผนระด บ กระทรวง แผนงาน/โครงการ/ ก จกรรม โครงการพ ฒนาบ คลากร องค กรปกครองส วนท องถ น ด านสาธารณส ข ป งบประมาณ 2558 โครงการเฝ าระว งความ ปลอดภ ยด านส ขาภ บาล อาหารในร านอาหารและ แผงลอย โครงการต ดตาม แนะนา และประเม นโรงคร ว โรงพยาบาล โครงการพ ฒนาศาสนสถาน ส งเสร มส ขภาพจ งหว ด พ ทล ง โครงการเม องส ขภาพด จ งหว ดพ ทล ง โครงการ ป องก นควบค ม โรคเบาหวาน ความด น โลห ตส ง ห วใจขาดเล อด หลอดเล อดสมอง ภาวะ ปอดอ ดก นเร อร ง โครงการป องก นและ ควบค มโรคมะเร ง โครงการการบาบ ดร กษา และฟ นฟ สมรรถภาพผ เสพ/ ผ ต ดสารเสพต ด ตอบสนองย ทธศาสตร สสจ งบประมาณ (ท กแหล ง) หน า 33 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

48 แผน ย ทธศาสตร เข มม งจ งหว ด พ ทล ง 5. พ ฒนา ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ แผนระด บ กระทรวง พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการ เพ อสน บสน น การจ ดบร การ แผนงาน/โครงการ/ ก จกรรม โครงการควบค ม ป องก น การบร โภคเคร องด ม แอลกอฮอล และยาส บ โครงการเฝ าระว งโรคจาก การประกอบอาช พ โครงการประช ม จนท.ใน การส งเสร มส ขภาพและเฝ า ระว งป องก นควบค มโรค และภ ยส ขภาพในผ ท เด นทางไปประกอบพ ธ ฮ จย โครงการส งเสร มส ขภาพ ช องปากในเด กปฐมว ย โครงการพ ฒนาเคร อข าย โรงเร ยนเด กไทยฟ นด (ค ห น องพ โรงเร ยนฟ นด จาก ประถมส ม ธยม) โครงการรณรงค คนไทยฟ น ด เพ อสด ด สมเด จย าป 2558 โครงการ จ ดต งศ นย ข อม ล ส ขภาพระด บจ งหว ดและ อาเภอ ในจ งหว ดพ ทล ง โครงการ จ ดทาระบบใช งานโปรแกรมร วมก นระด บ เขตเคร อข ายบร การท 12 ผ านระบบอ นเตอร เน ต โครงการ พ ฒนาช ดข อม ล 43 แฟ มให ม ค ณภาพ ตอบสนองย ทธศาสตร สสจ งบประมาณ (ท กแหล ง) 2,200,000 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 34

49 แผน ย ทธศาสตร เข มม งจ งหว ด พ ทล ง 6. ค มครอง ผ บร โภค และการ บ งค บใช กฎหมาย แผนระด บ กระทรวง พ ฒนาระบบ ค มครอง ผ บร โภคและ การบ งค บใช กฎหมาย ว ส ยท ศน : ประชาชนส ขภาพด ภายใต ระบบบร การท เป นเล ศ ภายในป 2559 แผนงาน/โครงการ/ ก จกรรม โครงการค มครองผ บร โภค ด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพ จ. พ ทล ง ป งบประมาณ 2558 ตอบสนองย ทธศาสตร สสจ งบประมาณ (ท กแหล ง) 543,100 หมายเหต รายละเอ ยดแผนงานโครงการ บรรจ อย ในแผนปฏ บ ต การประจาป 2558 จานวน 75 โครงการ 2.2 การบร หารงบประมาณ งบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ 2558 จ งหว ดพ ทล งได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ (งบด าเน นงาน) เป นเง น 20,303,524 บาท งบบ คลากร เป นเง น 1,732,703 บาท งบลงท น 21,592,400 บาท งบโครงการตามมาตรการเพ อกระต นเศรษฐก จ ฯ เป นเง น 26,590,900 บาท รายการส วนใหญ อย ระหว าง ดาเน นการ และงบตามโครงการพ ฒนาจ งหว ด เป นเง น 13,836,000 บาท( งบลงท นจ านวน 6 รายการเป นเง น 12,836,000 บาท การดาเน นงานอย ระหว างการรอส งมอบของและงบดาเน นงาน 800,000 บาท) และรายการ งบลงท นท ได เน นการไม แล วเสร จ จ านวน 1 รายการ ค อ อาคารพ กแพทย 10 ครอบคร ว เป นเง น 9,103,800 บาท รายละเอ ยดด งตารางท ตารางท รายละเอ ยดการจ ดสรรงบประมาณ ป 2558 หน วยบร การในส งก ดสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ด พ ทล ง ลาด บ รายการจ ดสรร รายการจ ดสรรงบประมาณ (บาท) รวมงบประมาณ งบดาเน นงาน งบลงท น งบบ คลากร (บาท) 1 งบประมาณรายจ าย 20,303,524 21,592,400 1,732,703 43,628,624 ประจาป งบกระต นเศรษฐก จ ฯ - 26,590,900-26,590,900 3 งบพ ฒนาจ งหว ดพ ทล ง 800,000 12,836,000-13,836,000 รวม 21,103,524 61,019,300 1,732,703 84,055,524 ท มา : งานแผนงาน กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข หน า 35 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

50 งบค าบร การทางการแพทย ท เบ กจ ายในล กษณะงบลงท น ป 2558 / งบค าเส อม จ งหว ดพ ทล งได ร บงบค าบร การทางการแพทย ท เบ กจ ายในล กษณะงบลงท น ป 2558 ส าหร บเป น ค าคร ภ ณฑ และส งก อสร าง ระด บหน วยบร การ 80% เป นเง น 36,290, บาท และระด บประเทศ 20% เป นเง น 4,220,000 บาท รวมเป นเง นท งส น 40,510, บาท อย ระหว างด าเน นการ ส วนงบค าเส อมใน ระบบหล กประก นส ขภาพถ วนหน า (งบ UC) ประจาป 2557 และก อนป 2557 ส วนใหญ ขณะน หน วยบร การท ได ร บจ ดสรรเง นอย ระหว างด าเน นการ เน องจากบางส วนม การปร บปร ง/ทบทวนรายการท สปสช. ท กท วง รายการท ประชาชนไม ได ร บบร การโดยตรง พร อมก บได ม การก าก บ ต ดตามให ด าเน นการก อหน ผ กพ นและ จ ดซ อจ ดจ างได ท นตามเวลาท กาหนด รายละเอ ยดด งตารางท 2.2.2, ตารางท รายละเอ ยดการจ ดสรรงบงบค าบร การทางการแพทย ท เบ กจ ายในล กษณะงบลงท น ป 2558 / งบค าเส อมก อนป 2558 หน วยบร การในส งก ดสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ป รายการ ป 2549 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ร บจ ดสรรงบค าเส อม 36,304, ,449, ,816, ,612, ,055, การเบ กจ าย 33,675, ,449, ,496, ,325, ,509, งบคงเหล อ 2,629, ,000, ,320, ,286, , ร อยละการเบ กจ าย รายการ ป 2556 ป 2557 ป 2558 ร บจ ดสรรงบค าเส อม 38,055, ,849, ,510, การเบ กจ าย 32,439, ,693, งบคงเหล อ 5,495, ,156, ,510, ร อยละการเบ กจ าย ท มา : งานแผนงาน กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 36

51 ตารางท สร ปการจ ดสรรงบประมาณตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 จาแนกตามประเด นย ทธศาสตร ของสาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง งบอ นๆ ประเด น จานวน งบกรม สป. งบ รวม ย ทธศาสตร โครงการ แพทย แผน อบจ. เง น บาร ง งบพ ฒนา จ งหว ด งบ สพฉ. เง นผ าน บ ญช ไทย 1. พ ฒนาระบบ 14 3,434, ,000 บร หาร 3,449, พ ฒนาระบบ 15 2,881,400 2,199, ,000-2,909,640 บร การ 8,490, ส งเสร มการม 13 2,184, , ,000 78,000 ส วนร วม 3,212, สร างเสร ม 29 7,722, , ,000 99,616 พฤต กรรมท ด 8,836, พ ฒนาระบบ 3-2,109,800 เทคโนโลย 2,109, ค มครอง 1 543, ,100 ผ บร โภคฯ รวม 75 16,766,120 2,199, ,000 3,023, ,000 2,909, ,616 78,000 26,641,926 ท มา : งานแผนงาน กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข ม.41 หน า 37 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

52 ตอนท 3 ข อม ลการดาเน นงานตามประเด นการตรวจราชการ

53 คณะท 1 การพ ฒนาส ขภาพตามกล มว ยและระบบควบค มโรค

54 คณะท 1 การพ ฒนาส ขภาพตามกล มว ยและระบบควบค มโรค ประเด นการตรวจราชการ 1 : การบร หารงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรคตามกล มว ย กระบวนการบร หารส งเสร มส ขภาพและป องก นโรคตามกล มว ย 1. การว เคราะห สภาพป ญหาส ขภาพ 1) กล มสตร / กล มเด ก 0-5 ป สถานการณ อนาม ยแม และเด ก จ งหว ดพ ทล ง ป 2557 พบป ญหาท เป นอ ปสรรคต อส ขภาพของ มารดาและเด กอาย แรกเก ดถ ง 5 ป ในหลายประเด นได แก ภาวะโลห ตจางในหญ งต งครรภ (ร อยละ 21.64) อ ตราการต งครรภ ของแม อาย ต ากว า 20 ป ส ง (ร อยละ 35.06) อ ตราทารกแรกเก ดขาดออกซ เจน (34.73 : 1,000 การเก ดม ช พ) อ ตราทารกแรกเก ดน าหน กน อยกว า 2,000 กร ม (ร อยละ 7.80) อ ตราภาวะตกเล อดหล ง คลอด (ร อยละ 0.98) และเด ก 0-5 ป ม พ ฒนาการสมว ยท กด าน (ร อยละ 98) (ข อม ลจากระบบรายงานส าน ก สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ป 2557) ส าหร บ อ ตราส วนการตายของมารดาป 2555, 2556 และ 2557 เท าก บ 23.90,26.65 และ ตามล าด บ ในป 2558 ม จ านวนมารดาตาย 1 รายค ดเป น อ ตรา ต อการเก ดม ช พแสนคน สาเหต การตายของมารดาพบว า เก ดจากการตกเล อดหล งคลอด สถานการณ กล มเด กอาย 0-5 ป ในจ งหว ดพ ทล ง ม การตรวจค ดกรองพ ฒนาการอนาม ย 55 โดยใช เคร องม อการตรวจอนาม ย 55 โดยบ คลากรท ผ านการอบรมและประช มเช งปฏ บ ต การฟ นฟ พ ฒนา ศ กยภาพน กส งเสร มพ ฒนาการเด กปฐมว ย เด กอาย 18, 30 เด อน จ านวน 5,970 คน ได ร บการตรวจ พ ฒนาการ จ านวน 5,853 คน ค ดเป น ร อยละ และเด กอาย 0-5 ป จ านวน 25,833 คน ม พ ฒนาการ สมว ย จานวน 25,668 คน ค ดเป น ร อยละ จากการน เทศต ดตามการด าเน นงานสถานบร การ พบว า การด าเน นงาน บร การคล น ก ANC/LR ย งขาดเวชภ ณฑ ตามเกณฑ มาตรฐาน หญ งต งครรภ ฝากครรภ คร งแรกน อยกว าหร อเท าก บ 12 ส ปดาห การฝาก ครรภ ครบ 5 คร ง การให บร การย งไม ครอบคล ม ค ณภาพบร การและความครบถ วนบร การคล น กฝากครรภ เช น การร บยาเสร มเม ดไอโอด น การให ยาเสร มธาต เหล กแก หญ งต งครรภ บางพ นท ย งไม ครอบคล มถ ง รพ.สต. การ ให บร การ ห องคลอด บางโรงพยาบาลไม ได ด าเน นการตามเกณฑ ค ณภาพ และไม ได ด าเน นการตามแนวทางท ก าหนดไว รวมท งท กษะการประเม นความร การเล ยงด ล ก ของมารดา บ ดา และผ เล ยงด ส าหร บคล น กเด กด ค ณภาพ บ คลากรย งขาดท กษะในการตรวจพ ฒนาการเด ก และการให ยาเสร มธาต เหล กแก เด ก ย งไม ครอบคล ม ท ก รพ.สต. สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 38

55 2) กล มเด กว ยเร ยน ในป พ.ศ จ งหว ดพ ทล งม เด กว ยเร ยน อาย 5 14 ป จ านวน 32,785 คน พบป ญหา ส ขภาพท สาค ญด านโภชนาการ ค อ ม ภาวะเร มอ วนและอ วน ร อยละ 9.34 ถ งแม จะไม เก นเกณฑ ท ได ก าหนดไว แต จากสถ ต เด กว ยเร ยน อาย 5 14 ป ของจ งหว ดพ ทล ง ต งแต ป 2555 เป นต นมา พบว า เด กว ยเร ยนม ภาวะ เร มอ วนและอ วนเพ มข นในท กๆ ป สาเหต เก ดจากพฤต กรรมการร บประทานอาหารท ไม ถ กต อง ท งปร มาณและส ดส วน ค อ ร บประทานอาหารประเภทข าว แป ง น าตาล และไขม นส ง ร บประทานผ ก ผลไม น อย รวมถ งการร บประทาน อาหารจานด วน (fast food) อาหารขยะ (junk food) ม การเคล อนไหวออกแรงและออกก าล งกายน อยในแต ละว น ตลอดจนด มน าอ ดลม และร บประทานขนมกร บกรอบเป นประจ า ท าให เด กได ร บพล งงานและน าตาล มากเก นไปจนทาให เก ดภาวะเร มอ วนและอ วนเพ มข น 3) กล มว ยร น สถานการณ การต งครรภ การป องก นการต งครรภ ไม พร อมในว ยร นและการต งครรภ ซ าในว ยร น เป นป ญหาท ม แนวโน มเพ มข น จากรายงานการคลอดม ช พในกล มหญ งอาย ป ในช วงป งบประมาณ ม อ ตราการคลอด12.35,14.46 และ 22.57ต อประชากรหญ งอาย ป พ นคน (ตามล าด บ) และในป งบประมาณ 2558 (เด อนต ลาคม ธ นวาคม 2558) ม อ ตราคลอดม ช พ 4.79 ต อประชากรหญ ง อาย ป พ นคนอ าเภอท ม อ ตราคลอดส งส ดใน 3 ล าด บแรกค อ อ าเภอศร บรรพต อ าเภอควนขน น และ อาเภอเขาช ยสน อ ตรา 11.07,10.99 และ 9.92 ต อประชากรหญ งอาย ป พ นคน (ตามลาด บ) การแก ป ญหาพฤต กรรมความเส ยงในว ยร น ในป งบประมาณ 2558 จ งหว ดพ ทล ง โดยความ ร วมม อของหน วยงานราชการท เก ยวข อง ภายใต คณะกรรมการค มครองเด กและเยาวชน ย ทธศาสตร จ งหว ด พ ทล ง การข บเคล อนย ทธศาสตร ป องก นและแก ไขป ญหาเด กและเยาวชนจ งครรภ ไม พร อม และการด าเน นงาน ป องก นการต งครรภ ในว ยร น ภายใต กระทรวงสาธารณส ข 4) กล มว ยทางาน จากการจ ดล าด บความส าค ญป ญหาสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง ป งบประมาณ 2557 เพ อใช แก ป ญหาใน ป งบประมาณ 2558 พบว า โรค NCDs จ ดเป นป ญหาสาธารณส ข อ นด บ 2 รองจากโรค ไข เล อดออก จากการว เคราะห ป ญหา พบว าแนวโน มอ ตราป วยและตายด วยโรคไม ต ดต อเร อร งเพ มมากข น เช นเด ยวก นก บระด บประเทศ ข อม ล 3 ป ย อนหล ง ของจ งหว ดพ ทล ง พบว าม อ ตราตายมากกว าค าเฉล ย ระด บประเทศ และระด บเขตส ขภาพ ส วนอ ตราความช ก/อ บ ต การณ ก ม แนวโน มเพ มข น โดยอ ตราตายด วยโรค หลอดเล อดห วใจของจ งหว ดพ ทล ง ม แนวโน มลดลง แต ม ค าเฉล ยส งกว าระด บเขตบร การส ขภาพท 12 และ ประเทศ อ ตราตายด วยโรคความด นโลห ตส งของจ งหว ดพ ทล ง ม แนวโน มลดลง แต ม ค าเฉล ยส งกว าระด บเขต บร การส ขภาพท 12 และอ ตราตายด วยโรคเบาหวานของจ งหว ดพ ทล ง ม แนวโน มลดลง แต ม ค าเฉล ยส งกว า ระด บเขตบร การส ขภาพท 12และประเทศ และอ ตราความช กด วยโรคหลอดเล อดห วใจ โรคความด นโลห ตส ง โรคเบาหวาน ม แนวโน มเพ มข น หน า 39 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

56 ในป พบว าโรคมะเร งเป นสาเหต การเส ยช ว ตของประชาชนในจ งหว ดพ ทล งในอ นด บ ต นๆ มะเร งท เป นสาเหต การตายในผ ชายค อโรคมะเร งต บ มะเร งปอด และมะเร งล าไส และผ หญ งเส ยช ว ตด วย มะเร งปากมดล ก มะเร งเต านม สาหร บสาเหต การป วยด วยโรคมะเร งเต านมและมะเร งปากมดล ก การให ความร และตรวจค ดกรองสามารถด าเน นการได ตามเป าหมายและสามารถค นหาผ ป วยได จ านวนมากข น ท าให อ ตรา ผ ป วยในด วยโรคมะเร งเต านมม แนวโน มเพ มส งข น จ งหว ดพ ทล งม ผ ป วยมะเร งเต านมกระจายอย ในท กอ าเภอ จ งหว ดพ ทล งใช แนวทางทางในการดาเน นงาน เช งบ รณาการ กล มว ยท างาน โดยม งานท เก ยวข อง ได แก งานป องก นควบค มโรคไม ต ดต อ, ต าบลจ ดการส ขภาพ, หม บ านปร บเปล ยนพฤต กรรม, สถาน ประกอบการปลอดโรคปลอดภ ย กายใจเป นส ข งานบ หร /ส รา และงาน DPAC ม การประช มช แจงแนวทางการ ด าเน นงานให ก บผ เก ยวข องระด บอ าเภอ/รพ./รพ.สต. และก าหนดต วช ว ดในการก าก บต ดตามแประเม นผล ม การต ดตามผลการด าเน นงาน จากการน เทศผสมผสานระด บจ งหว ด โดยจ ดท าแบบประเม น 4M2T ได แก คน เง น ของ กลว ธ ดาเน นงาน ระยะเวลาดาเน นงาน และระบบข อม ลข าวสาร 5) กล มผ ส งอาย /ผ พ การ จากข อม ลผ ส งอาย จ งหว ดพ ทล ง ป พ.ศ (ประชากรกลางป 2557) ม ผ ส งอาย จ านวนท งส น 80,658 คน ค ดเป นร อยละ ของประชากรท งหมด เป นชาย 34,980 คน (ร อยละ 43.37) หญ ง จ านวน 45,678 (ร อยละ 56.63) จ านวนชมรมผ ส งอาย ในจ งหว ดพ ทล ง ม ท งหมด 470 ชมรม ซ งผ านเกณฑ ชมรม ค ณภาพ จ านวน 249 ชมรม ค ดเป นร อยละ จากระบบรายงานก จกรรมสาธารณส ข (ต.ค. - ธ.ค.57) ผ ส งอาย ท ผ านการประเม นศ กยภาพตามความสามารถในการประกอบก จว ตรประจ าว น (ADL) จ านวนท งหมด 70,341 คน (ร อยละ 85.08) พบว า เป นกล มท 1 (ต ดส งคม) จ านวน 63,373 คน (ร อยละ 90.09) กล มท 2 (ต ดบ าน) จานวน 5,743 คน (ร อยละ 8.16) และกล มท 3 (ต ดเต ยง) จานวน 1,225 คน (ร อยละ 1.74) จากข อม ลข อม ลผ ส งอาย จ งหว ดพ ทล ง ป 2557 จ งหว ดพ ทล งได ด าเน นจากการค ดกรอง/ประเม น ส ขภาพผ ส งอาย ทางร างกายและจ ตใจ ประกอบด วยการค ดกรองโรคเบาหวาน ความด นโลห ต ฟ น สายตา และกล ม Geriatric syndrome ได แก ภาวะหกล ม สมรรถภาพสมอง (MMSE) กล นป สสาวะ ภาวะโภชนาการ ภาวะซ มเศร า และข อเข าเส อม เพ อค นหากล มเส ยง และกล มโรคท พบบ อยในผ ส งอาย เพ อน าปร บเปล ยน พฤต กรรมและพ ฒนาท กษะกาย ใจ พบว าในป งบประมาณ 2557 ม ผ ส งอาย กล มเส ยงท งหมด 19,632 คน และได ร บการพ ฒนาท กษะกาย ใจ จานวน 19,312 คน ค ดเป นร อยละ สาหร บการประเม นพฤต กรรมส ขภาพท พ งประสงค ประกอบด วย พฤต กรรมส ขภาพด านการออก ก าล งกาย ด านการร บประทานผ ก ผลไม การด มน า การส บบ หร /ยาเส น การด มเคร องด มท ม ส วนผสม แอลกอฮอล อย ระหว างการสารวจข อม ล สถานการณ ผ พ การ จากข อม ลการส ารวจคนพ การ โดยสถานบร การสาธารณส ขในจ งหว ดพ ทล ง ณ เด อน ธ นวาคม 2557 พบว าคนพ การท กประเภทรวม 12,108 คน แยกประเภทความพ การทางการ เคล อนไหว จ านวน 6,215 คน ค ดเป นร อยละ พ การทางการได ย น/ส อความหมาย จ านวน 2,108 คน ค ดเป นร อยละ 17.40, พ การทางสต ป ญญา จ านวน 1,667 คน ค ดเป นร อยละ 13.76, พ การทางการ สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 40

57 มองเห น จานวน 978 คน ค ดเป นร อยละ8.07, พ การทางจ ตใจ/พฤต กรรม/ออท สต ก จ านวน 870 คน ค ดเป น ร อยละ 7.18 พ การซ าซ อนจ านวน187 คน ค ดเป นร อยละ 1.54 และพ การทางการเร ยนร จ านวน 180 คน ค ด เป นร อยละ 1.48 จากระบบรายงานก จกรรมสาธารณส ข (ต.ค ธ.ค.57) ข อม ลคนพ การทางการเคล อนไหว (ขาขาด) ในป งบประมาณ 2558 จ านวน 233 คน ได ร บอ ปกรณ เคร องช วยความพ การจ านวน 226 คน ค ดเป นร อยละ โดยพบว าคนพ การขาขาดได ร บอ ปกรณ เคร องช วยความพ การครบถ วน 100% ผ านเกณฑ จ านวน 6 อ าเภอ ค ออ าเภอเม อง อ าเภอกงหรา อ าเภอเขาช ยสน อ าเภอศร บรรพต อ าเภอป าบอน และอ าเภอศร นคร นทร ส วนอ าเภออ น ๆ สาเหต ท ไม ได ร บอ ปกรณ เคร องช วยความพ การ ครอบคล ม 100% เน องจากอย ระหว างรอเวลาเหมาะสมต อการร บบร การ ในส วนการเฝ าระว งทางระบาดว ทยาของโรคต ดต อ พบว าโรคต ดต อท เป นป ญหาสาธารณส ข ส าค ญท ส ดค อ ไข เล อดออก โรคช ก นค นยา ไข มาลาเร ยบางพ นท นอกจากน พบม การระบาดของโรคม อ เท า ปาก ในกล มเด กเล กท งในศ นย พ ฒนาเด กเล กและโรงเร ยนประถมศ กษาท ม ช นเด กเล ก บางป ม การระบาดของ โรค เลปโตสไปโรซ ส ในประชากรท ม กม อาช พจ บปลาในแหล งน าธรรมชาต การระบาดของโรคตาแดง ในโรงเร ยน โรคอาหารเป นพ ษในโรงเร ยน ส วนโรคไม ต ดต อท เป นป ญหาสาธารณส ขและเป นสาเหต การตาย ได แก มะเร ง โรคห วใจและหลอดเล อด เบาหวาน และความด นโลห ตส ง อ บ ต เหต จราจร เป นต น ส วนโรคอ นๆ เช นโรคจากการประกอบอาช พในกล มเกษตรกร ในสถานประกอบการขนาดเล ก ได ม การจ ดระบบการเฝ า ระว งและประเม นความเส ยงในกล มแรงงานแต ย งไม พบป ญหามากน ก นอกจากน จ งหว ดพ ทล งได จ ดระบบเฝ า ระว งโรคต างๆ ตามมาตรการท กรมควบค มโรคกาหนดในกล มม สล มท เด นทางกล บจากแสวงบ ญ ผลจากการเฝ า ระว ง ไม พบผ ต องสงส ยป วยเป นโรคไวร สอ โบลา และโรคอ นๆ 2. แผนส ขภาพระด บจ งหว ดและการบร หารงบประมาณส งเสร มป องก น ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 โดยย ดถ อตามกรอบ ประเด นย ทธศาสตร ท ง 6 ประเด น ได แก 1. พ ฒนาระบบบร หาร 2. พ ฒนาระบบบร การ 3. ส งเสร มการม ส วนร วม 4. สร างเสร มพฤต กรรมส ขภาพท ด ของประชาชน 5. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ 6. ค มครองผ บร โภคและการบ งค บใช กฎหมาย ซ งในแต ละประเด นย ทธศาสตร ก ได ม การกาหนดต วช ว ด และจ ดท าแผนงานโครงการรองร บ โดย เน นการบ รณาการแผนงานโครงการร วมก นเพ อลดการใช ทร พยากร โดยในแผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ม โครงการ จ านวน 75 โครงการ งบประมาณ 18,966,120 บาท (รายละเอ ยดเพ มเต ม ด ในส วนท 1 แผนย ทธศาสตร แผนพ ฒนาจ งหว ด) หน า 41 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

58 ส าหร บแผนส ขภาพในระด บอ าเภอ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ม นโยบายให คปสอ., รพช., และ สสอ. ท กแห งจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต การประจ าป ของหน วยงาน โดยส าน กงาน สาธารณส ขจ งหว ดพ ทล งจะม การต ดตามความส าเร จในการจ ดท าแผน และต ดตามการด าเน นงานตามแผน เป นระยะ ๆ ผ านการน เทศงานผสมผสาน และช องทางอ น ๆ 3. การบร หารจ ดการระบบข อม ล ในการจ ดการข อม ลเพ อสน บสน นการด าเน นงาน ท งการบร หารจ ดการ การด แลส ขภาพ ประชาชน และการประเม นผลทางส ขภาพ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ได เน นให หน วยบร การจ ดเก บ ข อม ลโดยใช โปรแกรมระบบบร การ และให ม การเช อมโยงข อม ลเพ อใช ประโยชน ร วมก น ท งในระด บสถาน บร การ อาเภอ และจ งหว ด การจ ดเก บข อม ลระด บหน วยบร การ สถานบร การสาธารณส ขภาคร ฐในจ งหว ดพ ทล ง จ ดเก บข อม ลผ านโปรแกรมพ นฐานของหน วย บร การท กแห ง โดย รพ.สต. ท กแห ง (124 แห ง) ใช โปรแกรม JHCIS โรงพยาบาลช มชน ใช โปรแกรม MIT-NET จานวน 5 แห ง โปรแกรม HosXP จานวน 5 แห ง ส วนโรงพยาบาลพ ทล ง ใช โปรแกรม Home-C และโปรแกรม ท พ ฒนาข นเอง โดยสถานบร การท กแห งม อ นเทอร เน ตใช และสามารถส งออกช ดข อม ล 43 แฟ มได ท กสถาน บร การ การเช อมโยงข อม ลเพ อใช ประโยชน ร วมก น ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ก าหนดให สถานบร การท กแห ง ส งข อม ล 43 แฟ ม เข าระบบ คล งข อม ลส ขภาพ (Health Data Center : HDC) ของจ งหว ด เป นประจ าท กเด อน และได พ ฒนาโปรแกรม เช อมโยงข อม ลจาก 43 แฟ ม โปรแกรมระบบรายงาน โปรแกรมระบบคล งข อม ลโรคเร อร ง โปรแกรมระบบ ต ดตามต วช ว ด ฯลฯ เพ อสน บสน นข อม ลและสารสนเทศส าหร บใช ในการบร หารจ ดการ การด แลส ขภาพ ประชาชน และการประเม นผลงาน ท งในระด บจ งหว ด อาเภอ และตาบล การพ ฒนาค ณภาพข อม ล ได จ ดท ารายงานตรวจสอบค ณภาพข อม ล 43 แฟ ม แจ งหน วยบร การทางเวบไซต และจ ดท า รายงานสร ปฯ เสนอในท ประช ม กวป. รวมท ง การออกต ดตามน เทศ ตรวจสอบ และช วยแก ป ญหาให ก บสถาน บร การท ม ป ญหาในการจ ดการข อม ล/ค ณภาพข อม ล และสน บสน นให ม การจ ดต งศ นย ข อม ลระด บอ าเภอในท ก อาเภอ 4. การนาแผนไปส การปฏ บ ต สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ได แจ งแผนงานโครงการตามแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การประจ าป ให ก บกล มงานท ร บผ ดชอบ เพ อใช เป นกรอบเป นกรอบแนวทางในการด าเน นงาน ม การสร ป ต ดตามความก าวหน าเป นรายไตรมาส ม การสร ป/น าเสนอ เพ อต ดตามในการประช ม Staff และการประช ม อ น ๆ อ กท งได ม การบ นท กข อม ลลงในโปรแกรมบร หารย ทธศาสตร ท งในระด บจ งหว ด และ อ าเภอ เพ อให การ ถ ายทอดแผนส การปฏ บ ต และการควบค มต ดตาม เป นไปอย างสะดวก รวดเร วมากย งข น สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 42

59 5. การกาก บ ต ดตาม และประเม นผล ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ได ออกแบบการก าก บ ต ดตาม และประเม นผล ตามกรอบ แนวทาง 4M2T ได แก ก าล งคน (MAN) เง น (Money) ว สด /อ ปกรณ (Material) การจ ดการ (Management) ระยะเวลา (Time) และ เทคโนโลย (Technology) โดยได จ ดท าต วช ว ดส าหร บประเม นผลการปฏ บ ต งานของ หน วยบร การ ตามกรอบแนวทางของต วช ว ดกระทรวงสาธารณส ข ต วช ว ดระด บเขตส ขภาพ ต วช ว ดตาม ย ทธศาสตร ของจ งหว ด และต วช ว ดระด บจ งหว ดท กล มงานก าหนดข นจ ดท าเป นค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (MOU) ก บ รพ./สสอ. โดยในป งบประมาณ 2558 ม ต วช ว ดของกระทรวงสาธารณส ข ระด บกระทรวง จ านวน 21 ต วช ว ด ระด บเขต จ านวน 35 ต วช ว ด ระด บจ งหว ด 35 ต วช ว ด และต วช ว ดท เป น MOU ของส าน กงาน สาธารณส ขจ งหว ดก บโรงพยาบาลช มชนและส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอ จ านวน 39 ต วช ว ด ส วนการก าก บ ต ดตามผลการด าเน นงาน ม การต ดตามผ านการประช ม กวป. การประช ม Staff การน เทศงานผสมผสาน ต ดตามผ านระบบโปรแกรมต าง ๆ เช น โปรแกรมบร หารย ทธศาสตร โปรแกรมประเม นผลต วช ว ด และการ ต ดตามเฉพาะก จในบางพ นท ท ม ป ญหาในการด าเน นงาน เป นต น กระบวนการดาเน นงานและผลล พธ ตามกล มว ย 5 กล มว ย ท เป นนโยบายสาค ญของร ฐบาล เป าหมายท 1. ร อยละ 30 ของผ ส งอาย ม พฤต กรรมส ขภาพผ ส งอาย ท พ งประสงค (ต วช ว ดระด บกระทรวง) เป าหมายท 2. ร อยละ 30 ของ DHS ม ระบบการด แลผ ส งอาย ระยะยาวและผ ส งอาย ท ต องการการพ งพ ง (Long Term care) (ต วช ว ดระด บเขต) สถานการณ ผ ส งอาย จากข อม ลผ ส งอาย จ งหว ดพ ทล ง ป พ.ศ (ประชากรกลางป 2557) ม ผ ส งอาย จ านวนท งส น 80,658 คน ค ดเป นร อยละ ของประชากรท งหมด เป นชาย 34,980 คน (ร อยละ 43.37) หญ ง จ านวน 45,678 (ร อยละ 56.63) กระบวนการดาเน นงาน 1. ว เคราะห สถานการณ ป ญหาของผ ส งอาย 2. แต งต งคณะทางานผ ส งอาย ระด บจ งหว ด 3. จ ดทาฐานข อม ลผ ส งอาย ระด บตาบล/อาเภอ/จ งหว ด 4. ถ ายทอดนโยบาย/องค ความร แก เจ าหน าท สาธารณส ขท กระด บ 5. ถ ายทอดความร การประเม น/ค ดกรอง แก อสม./ผ ด แลผ ส งอาย 6. ม การประเม น/ค ดกรอง พฤต กรรมส ขภาพของผ ส งอาย โดยใช สม ดบ นท นท กเล มส ฟ า กรณ ไม ม สม ด ใช แบบฟอร มท เป นแนวทางเด ยวก บท ศ นย อนาม ยท 12สร างข น 7. ม การส งเสร มส ขภาพ พ ฒนาท กษะการใจ และด แลผ ส งอาย ระยะยาวโดยช มชน 8. จ ดทาแผนงานโครงการ 9. น เทศ/ต ดตามงานในพ นท หน า 43 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

60 แผนงานและแนวทางการดาเน นงาน ท ดาเน นการแล ว 1. ประช มถ ายทอดต วช ว ดและแนวทางการดาเน นงานป 2558 แก เจ าหน าท ระด บ รพท./รพช. สสอ./รพ.สต. (ว นท 28 ม.ค. 58) 2. แต งต งคณะทางานผ ส งอาย (Ageing Manager) ในระด บจ งหว ด/อาเภอ พร อมก บประช ม ช แจงบทบาทหน าท (ดาเน นการแล ว) 3. ค ดเล อกพ นท ดาเน นการของขว ญป ใหม โดยค ดเล อก ตาบลโคกชะงาย อาเภอเม อง 4. ค ดกรอง/ประเม นADL 5. อบรม Care Manger จานวน 5 คน โดยกรมอนาม ย ระหว างว นท ธ.ค.57 ท จะดาเน นการต อไป 1. อบรม Care giver จานวน 30 คน โดยศ นย อนาม ยเขต ประกวดผ ส งอาย 80 ป ช ว ม ส ข / ชมรมผ ส งอาย 3. จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร การดาเน นงานชมรมผ ส งอาย /ตาบล LTC 4. สน บสน นงบประมาณประช มว ชาการข าราชการบานาญของกระทรวงสาธารณส ข 5. สน บสน นก จกรรมชมรมผ ส งอาย ว ดส งเสร มส ขภาพ และพ ฒนาศ กยภาพให เข มแข งและ ย งย น 6. จ ดก จกรรมว นผ ส งอาย 7. จ ดก จกรรมโครงการส งเสร มการออกกาล งกายเพ อพ ฒนาท กษะ กายใจ แก ผ ส งอาย (ใช งบ จาก อบจ. จานวน 300,000 บาท) 8. น เทศต ดตามประเม นการด าเน น/ประเม นตาบล(LTC)/ประเม นชมรมผ ส งอาย /ประเม น มาตรฐานส ขภาพอนาม ยท พ งประสงค /ค ดกรองและประเม นผ ส งอาย ป ญหาอ ปสรรค 1. สม ดบ นท กส ขภาพ (เล มส ฟ า กระทรวงสาธารณส ข) ไม เพ ยงพอ ท าให ไม สามารถกระจายได ท วถ ง 2. ผ ร บผ ดชอบงานผ ส งอาย ม ภาระหน าท ร บผ ดชอบหลายอย าง ทาให การรวบรวมข อม ลล าช า 3. โปรแกรมบ นท กข อม ลไม ม ท าให เก ดความไม สะดวก ล าช า และความไม สมบ รณ ของข อม ล เน องจากข อม ลท เก บรวบรวมม จานวนมาก ผ ร บผ ดชอบ ช อ สก ล นายสมค ด ฤทธ ศ กด ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการ โทร ว น/เด อน/ป 6 ก มภาพ นธ 2558 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 44

61 การพ ฒนาส ขภาพ : กล มสตร และเด ก 1. สถานการณ / สภาพป ญหา / มาตรการดาเน นงาน สถานการณ อนาม ยแม และเด ก จ งหว ดพ ทล ง ป 2557 พบป ญหาท เป นอ ปสรรคต อส ขภาพของ มารดาและเด กอาย แรกเก ดถ ง 5 ป ในหลายประเด นได แก ภาวะโลห ตจางในหญ งต งครรภ (ร อยละ 21.64) อ ตราการต งครรภ ของแม อาย ต ากว า 20 ป ส ง (ร อยละ 35.06) อ ตราทารกแรกเก ดขาดออกซ เจน (34.73 : 1,000 การเก ดม ช พ) อ ตราทารกแรกเก ดน าหน กน อยกว า 2,000 กร ม (ร อยละ 7.80) อ ตราภาวะตกเล อดหล ง คลอด (ร อยละ 0.98 ) และเด ก 0-5 ป ม พ ฒนาการสมว ยท กด าน (ร อยละ 98) (ข อม ลจากระบบรายงานส าน ก สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ป 2557) ส าหร บ อ ตราส วนการตายของมารดาป 2555,2556 และ 2557 เท าก บ 23.90,26.65 และ ตามล าด บ ส าหร บ ป 2558 ม จ านวนมารดาตาย 1 รายค ดเป น อ ตรา ต อการเก ดม ช พแสนคน สาเหต การตายของมารดาพบว า เก ดจากหญ งต งครรภ ม ภาวะเส ยง จากโรคประจ าต วค อ โรคเบาหวาน ความ ด นโลห ตส ง โรคห วใจ และป 2558 มารดาเส ยช ว ต จากการตกเล อดหล งคลอด สถานการณ กล มเด กอาย 0-5 ป ในจ งหว ดพ ทล ง ม การตรวจค ดกรองพ ฒนาการอนาม ย 55 โดยใช เคร องม อการตรวจอนาม ย 55 โดยบ คลากรท ผ านการอบรมและประช มเช งปฏ บ ต การฟ นฟ พ ฒนา ศ กยภาพน กส งเสร มพ ฒนาการเด กปฐมว ย เด กอาย 18, 30 เด อน จ านวน 5,970 คน ได ร บการตรวจ พ ฒนาการ จานวน 5,853 คน ค ดเป น ร อยละ และเด กอาย 0 5 ป จ านวน 25,833 คนม พ ฒนาการ สมว ย จานวน 25,668 คน ค ดเป น ร อยละ จากการน เทศต ดตามการด าเน นงานสถานบร การ พบว า การด าเน นงาน บร การคล น ก ANC/LR ย งขาดเวชภ ณฑ ตามเกณฑ มาตรฐาน หญ งต งครรภ ฝากครรภ คร งแรกน อยกว าหร อเท าก บ 12 ส ปดาห การฝาก ครรภ ครบ 5 คร ง การให บร การย งไม ครอบคล ม ค ณภาพบร การและความครบถ วนบร การคล น กฝากครรภ เช น การร บยาเสร มเม ดไอโอด น การให ยาเสร มธาต เหล กแก หญ งต งครรภ บางพ นท ย งไม ครอบคล มถ ง รพ.สต. การให บร การ ห องคลอด บางโรงพยาบาลไม ได ดาเน นการตามเกณฑ ค ณภาพ และไม ได ด าเน นการตามแนวทาง ท ก าหนดไว รวมท งท กษะการประเม นความร การเล ยงด ล ก ของมารดา บ ดา และผ เล ยงด ส าหร บคล น กเด กด ค ณภาพ บ คลากรย งขาดท กษะในการตรวจพ ฒนาการเด ก และการให ยาเสร มธาต เหล กแก เด ก ย งไม ครอบคล ม ท ก รพ.สต. 1. ระบบและกลไกการจ ดการป ญหาแม และเด กระด บจ งหว ด จ งหว ดพ ทล งใช กลไกในการ ข บเคล อนงานอนาม ยแม และเด กโดยคณะกรรมการ MCH Board ด งน - ม การแต งต งคณะกรรมการ ระด บจ งหว ด และคณะกรรมการฯ ระด บอาเภอ ท กอาเภอ - ม การประช มว เคราะห สถานการณ ป ญหา ม การประช มแลกเปล ยน ท กไตรมาส - กาหนดแนวทางการดาเน นงานการแก ป ญหา ต ดตามกาก บกรณ เก ดภาวะว กฤต ก บ ระบบงานฯ ม ระบบส งต อ ม แนวทางการดาเน นงาน และม การทบทวนแนวทางการดาเน นงานท กป และท กคร ง ท ม ป ญหาในการดาเน นงาน หน า 45 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

62 - ม ระบบข อม ลท เป นป จจ บ น ม การส งข อม ลระบบรายงานก จกรรมสาธารณส ข - ม การ Conference Case กรณ มารดาตาย ท กคร ง ป 2558 จ งหว ดพ ทล ง ม มารดาตายจากสาเหต การตกเล อดจ านวน 1 ราย เป นหญ งไทย อาย 27 ป G3P2 Preg 40+5 wks เป นหญ งต งครรภ ในเขตอ าเภอบางแก ว และ Conference Case ทบทวนแนวทาง การดาเน นงานฯ ในว นท 22 ธ นวาคม 2557 ณ โรงพยาบาลพ ทล ง ให เป นไปตามมาตรฐานห องคลอดค ณภาพ ให ม ยาท จาเป น ค อ Cytotec Hemacle และ Nalador ท กโรงพยาบาล ระด บจ งหว ด และคณะกรรมการฯ ระด บอ าเภอ ในการว เคราะห สถานการณ ป ญหา ม การ ประช มแลกเปล ยน ท กไตรมาส กาหนดแนวทางการดาเน นงานการแก ป ญหา ต ดตามกาก บกรณ เก ดภาวะว กฤต ก บระบบงานฯ ม ระบบส งต อ ม แนวทางการดาเน นงาน ม ระบบข อม ลท เป นป จจ บ น ม การ Conference Case กรณ มารดาตาย ท กคร ง และได ดาเน นก จกรรม ด งน 1.1 โครงการข บเคล อนต าบลนมแม แบบองค รวมจ ดประช มเช งปฏ บ ต การ ให ต าบลนม แม 1 ตาบล/1 อาเภอ ประกอบด วยผ ร บผ ดชอบงานจาก สสอ./รพช./รพ.สต.เป าหมาย /อสม./อปท อ าเภอละ 10 คน ในว นท 2 ธ นวาคม 2557 ณ โรงแรมช ยคณาธาน 1.2 โครงการพ ฒนาระบบบร การ จ ดประช มเช งปฏ บ ต การการเล ยงล กด วยนมแม และการ ให ค าปร กษาฯ ประกอบด วยม สนมแม จาก สสอ./รพช./รพ.สต.เป าหมาย อ าเภอละ 5 คน ในว นท มกราคม 2558 ณ โรงแรมช ยคณาธาน 1.3 จ ดประช มการด าเน นงาน/การประเม น ANC ค ณภาพ และ WCC ค ณภาพ ในว นท 12 ก มภาพ นธ 2558 กล มเป าหมาย สสอ./รพช./รพ.สต จานวน 33 คน 1.4 จ ดประช มการด แล/การท าคลอดภาวะต ดไหล /คลอดยาก และการด แลการตกเล อด หล งคลอด ว นท ธ นวาคม 2557 (โดย โรงพยาบาลพ ทล ง) กล มเป าหมายผ ร บผ ดชอบงานห องคลอด โรงพยาบาลท กแห ง 1.5 ก าหนดแผนการประเม น/ต ดตามหน างานฯ ในคล น ก ANC/ห องคลอด/WCC/ศ นย เด กเล ก/ตาบลนมแม ฯ ในไตรมาสท 3 (เด อน เม.ย ม.ย 2558) 1.6 ก าหนดการประเม นโรงพยาบาลผ านเกณฑ งานอนาม ยแม และเด กซ า (ครบ 3 ป ) โรงพยาบาลป าบอน และโรงพยาบาลป าพะยอม เด อน พฤษภาคม 2558 (โดยท มประเม น จากศ นย อนาม ยท 12 ยะลา) 2. ระบบการจ ดการช วยเหล อหญ งต งครรภ ท ม ความเส ยงและหญ งต งครรภ ภาวะฉ กเฉ น จ งหว ดพ ทล งได ก าหนดแนวทางการด าเน นงานในการช วยเหล อหญ งต งครรภ ท ม ความเส ยงและ หญ งต งครรภ ภาวะฉ กเฉ น โดยคณะกรรมการ MCH Board เป นแนวทางท ช ดเจน และเป นร ปแบบเด ยวก น ท งจ งหว ด ม ระบบการปร กษา ทางโทรศ พท 24 ช วโมง ม ระบบส งต อข อม ลในการต ดตามด แลต งแต ระด บ รพ.สต./รพช./รพท. ด งน สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 46

63 2.1 ระบบการจ ดการช วยเหล อหญ งต งครรภ ท ม ความเส ยง รพ.สต.ค นหากล มเป าหมาย (หญ งว ยเจร ญพ นธ ท ม โรคประจ าต ว กล มเส ยง เช น โรคเบาหวานท ร บยา โรคความด นโลห ตส ง โรคห วใจ SLE โรคมะเร ง หอบห ด) ต ดตามให ความร ความเส ยง ในการต งครรภ กระต นให ฝากครรภ กรณ ท ร ต วว าต งครรภ รพช. ม แนวทางการฝากครรภ กล มเส ยง โดยส งพบ แพทย เพ อว น จฉ ย และส งต อโรงพยาบาลพ ทล งท กราย โรงพยาบาลพ ทล งม แนวทางการด แลหญ งกล มเส ยง โดยท มสหว ชาช พ หญ งกล มเส ยงร บการด แลโดย ส ต แพทย อาย รแพทย ว ส ญญ ท มห องผ าต ด ห องคลอด ห องหล งคลอด พร อมท งม ระบบส งต อ 2.2 ระบบการจ ดการช วยเหล อหญ งต งครรภ ภาวะฉ กเฉ น ม แนวทางการปร กษาให คาแนะน า การด แลหญ งต งครรภ ภาวะฉ กเฉ น และส งต อ โดยท ม แพทย โรงพยาบาลพ ทล งให คาปร กษาตลอด 24 ช วโมง สาหร บการดาเน นการแก ป ญหาเด กปฐมว ย (0-5 ป ) ด งน มาตรการดาเน นงาน ป งบประมาณ 2557 จ งหว ดพ ทล ง ได จ ดอบรมการให ความร การตรวจค ดกรองพ ฒนาการอนาม ย 55 โดยใช เคร องม อ การตรวจพ ฒนาการอนมม ย 55 ให แก บ คลากรผ ร บผ ดชอบงานคล น กส ขภาพเด กด และผ ท เก ยวข องใน โรงพยาบาล, โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบลท กแห ง เม อ ว นท 10 ก นยายน 2557 ท โรงแรมว งโนราห อ าเภอเม อง จ งหว ดพ ทล ง และได จ ดซ อเคร องม อตรวจพ ฒนาการอนาม ย 55 ให แก โรงพยาบาล, โรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพต าบลท กแห ง และจ ดซ อเคร องม อแก ไขกระต นส งเสร มพ ฒนาการ DSI (300 ข อ) ให แก โรงพยาบาลพ ทล งและโรงพยาบาลช มชนท กแห ง มาตรการดาเน นงาน ป งบประมาณ ม การประช มราชการต ดตามการด าเน นงานและแลกเปล ยนเร ยนร ของผ ร บผ ดชอบงาน พ ฒนาการเด กปฐมว ย ในคล น กส ขภาพเด กด และผ ร บผ ดชอบงานศ นย เด กเล กจากโรงพยาบาล และส าน กงาน สาธารณส ขอ าเภอท กแห ง คร งท 1 ในว นท 10 ต ลาคม 2558 คร งท 2 ในว นท 9 มกราคม และ 26 มกราคม 2558 โดยม การจ ดประช มต ดตามงานเด กปฐมว ย ท ก 3 เด อน ม การแต งต งคณะกรรมการพ ฒนาการเด ก ปฐมว ย จ งหว ดพ ทล ง ป 2558 และให ก มารแพทย โรงพยาบาลพ ทล ง เป นผ เข ยน CPG คล น กส ขภาพเด กด ค ณภาพ, การแก ไขพ ฒนาการ เด กท ม พ ฒนาการล าช า และเฝ าระว งเด กกล มเส ยง แต การว ธ การและการ ด าเน นงานแล วแต บร บทของพ นท รพท., รพช.,รพ.สต.ท กแห งจะต องม ทะเบ ยนเด กท ม พ ฒนาการล าช า, เด ก กล มเส ยง และทะเบ ยนส งต อพร อมแนวทางและว ธ การกระต นแก ไขพ ฒนาการในหน วยบร การ (รพ.สต.พบเด ก ม พ ฒนาการล าช าใน WCC และ ศ นย เด กเล ก ให ส งต อไปย ง รพช. ในพ นท กระต นแก ไขพ ฒนาการ 1 เด อน ไม ด ข น ไม สามารถแก ไขได หร อม ข อสงส ย ให ส ง รพ.พ ทล ง ในท กว นพ ธ) 2. ม การจ ดประช มเช งปฏ บ ต การฟ นฟ และพ ฒนาศ กยภาพน กส งเสร มพ ฒนาการเด ก ปฐมว ย แก บ คลากรผ ร บผ ดชอบงานพ ฒนาการเด ก ท กโรงพยาบาลและ PCU โรงพยาบาล เม อว นท ธ นวาคม 2557 หน า 47 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

64 3. จ งหว ดพ ทล ง ได ก าหนดนโยบายให หน วยงานย อยให ม การตรวจพ ฒนาการเด กอาย 0 5 ป ให ครอบคล ม และผ านเกณฑ ตามมาตรฐานกรมอนาม ย โดยใช กลย ทธ และว ธ การตามบร บทในแต ละ พ นท 2. ข อม ลประกอบการตรวจต ดตาม ต วช ว ด : ร อยละของเด กแรกเก ด 6 เด อนก นนมแม อย างเด ยว ข อม ลย อนหล ง 3 ป จานวนเด กแรกเก ด 6 เด อน เกณฑ ก นนมแม อาเภอ ท งหมด อย างเด ยว ร อยละ ระด บโลก / WHO > 50 % เม อง กงหรา ระด บประเทศ เขาช ยสน ตะโหมด เขต 12 ควนขน น ปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง ศร บรรพต ป าบอน บางแก ว ป าพะยอม ศร นคร นทร รวม 2,443 2, ท มา : ระบบรายงานก จกรรมสาธารณส ข ข อม ล ณ ว นท 9 มกราคม 2558 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 48

65 ต วช ว ด : ร อยละของเด ก 18, 30เด อน ม พ ฒนาการสมว ย ข อม ลย อนหล ง 3 ป จานวนเด กอาย 18, 30 เด อน เกณฑ ได ร บการตรวจ อาเภอ ท งหมด พ ฒนาการ ร อยละ ระด บโลก / WHO = 100 เม อง 1,717 1, กงหรา ระด บประเทศ เขาช ยสน 1,026 1, ตะโหมด เขต 12 ควนขน น ปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง ศร บรรพต ป าบอน บางแก ว ป าพะยอม ศร นคร นทร รวม 6,738 4, ท มา : รายงานก จกรรมสาธารณส ข (Re) สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ณ ว นท 3 ก มภาพ นธ 2558 หน า 49 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

66 ต วช ว ด : ร อยละของอาย 0-5 ป ม พ ฒนาการสมว ย ข อม ลย อนหล ง 3 ป จานวนเด ก 0-5 ป เกณฑ ม พ ฒนาการ อาเภอ ท งหมด สมว ย ร อยละ ระด บโลก / WHO > 85% เม อง 4,716 4, กงหรา 2,405 2, ระด บประเทศ เขาช ยสน 2,632 2, ตะโหมด 1,697 1, เขต 12 ควนขน น 2,896 2, ปากพะย น 2,794 2, จ งหว ดพ ทล ง ศร บรรพต 1,099 1, ป าบอน 3,027 2, บางแก ว 1,137 1, ป าพะยอม 2,157 2, ศร นคร นทร 1,280 1, รวม 25,840 25, ท มา : รายงานก จกรรมสาธารณส ข ( Re) สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ณ ว นท 3 ก มภาพ นธ 2558 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 50

67 ต วช ว ด : ศ นย เด กเล กผ านการประเม นมาตรฐานม ค ณภาพ ข อม ลย อนหล ง 3 ป ว ส ยท ศน : ประชาชนส ขภาพด ภายใต ระบบบร การท เป นเล ศ ภายในป 2559 เกณฑ อาเภอ ท งหมด จานวนศ นย เด กเล ก ผ าน ประเม น มาตรฐาน ร อยละ ระด บโลก / WHO > 60% เม อง กงหรา ระด บประเทศ เขาช ยสน ตะโหมด เขต 12 ควนขน น ปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง ศร บรรพต ป าบอน บางแก ว ป าพะยอม ศร นคร นทร รวม ท มา : รายงานก จกรรมสาธารณส ข( Re) สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ณ ว นท 3 ก มภาพ นธ 2558 หน า 51 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

68 ต วช ว ด : อ ตราตายของมารดา ไม เก น 15 ต อการเก ดม ช พแสนคน ข อม ลย อนหล ง 3 ป จานวนเก ดม จานวน อ ตรา/ เกณฑ อาเภอ ช พ มารดาตาย แสน ระด บโลก / WHO < 15 ต อ เม อง/รพ.พ ทล ง การเก ดม กงหรา ระด บประเทศ ช พแสน เขาช ยสน คน ตะโหมด เขต 12 ควนขน น ปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง ศร บรรพต ป าบอน บางแก ว , ป าพะยอม ศร นคร นทร รวม 1, ท มา : ระบบรายงานก จกรรมสาธารณส ข ข อม ล ณ ว นท 9 มกราคม 2558 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 52

69 ต วช ว ด : ร อยละของหญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ คร งแรกเม ออาย ครรภ < 12 ส ปดาห ข อม ลย อนหล ง 3 ป จานวนหญ งต งครรภ ฝากครรภ คร งแรก เกณฑ อาเภอ ท งหมด เม ออาย ครรภ ร อยละ < 12 ส ปดาห ระด บโลก / WHO > 60 % เม อง กงหรา ระด บประเทศ เขาช ยสน ตะโหมด เขต 12 ควนขน น ปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง ศร บรรพต ป าบอน บางแก ว ป าพะยอม ศร นคร นทร รวม ท มา : ระบบรายงานก จกรรมสาธารณส ข ข อม ล ณ ว นท 9 มกราคม 2558 หน า 53 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

70 ต วช ว ด : หญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ ค ณภาพครบ 5 คร งตามเกณฑ ข อม ลย อนหล ง 3 ป จานวนหญ งคลอด เกณฑ ฝากครรภ อาเภอ ท งหมด ครบ 5 คร ง ร อยละ ระด บโลก / WHO > 60 % เม อง กงหรา ระด บประเทศ เขาช ยสน ตะโหมด เขต 12 ควนขน น ปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง ศร บรรพต ป าบอน บางแก ว ป าพะยอม ศร นคร นทร รวม ท มา : ระบบรายงานก จกรรมสาธารณส ข ข อม ล ณ ว นท 9 มกราคม 2558 (เด อนต ลาคม-ธ นวาคม 2557) 3. สร ปประเด นสาค ญท เป นความเส ยงต อการทาให การข บเคล อนนโยบายหร อการดาเน นงานไม ประสบ ความสาเร จ ( Key Risk Area / Key Risk Factor ) 1. จานวนบ คลากรไม เพ ยงพอก บจานวนเด กท มาร บบร การในคล น กส ขภาพเด กด 2. เวลาในการให บร การน อยบางคร งอาจทาให บ คลากรตรวจพ ฒนาการไม ละเอ ยด 3. ระบบการส งต อและต ดตามเด กกล มเส ยง และเด กท ม พ ฒนาการล าช า ย งไม เป นระบบไม ม ทะเบ ยนในการส งต อและต ดตามเด กกล มเส ยง และเด กม พ ฒนาการล าช า ซ งเป นหล กฐานในการปฏ บ ต งาน ซ งส วนมากจะม การต ดตามด แลแต ไม ได ลงบ นท กหร อลงไม เป นป จจ บ นและลงไม ครบถ วน 4. คปสอ.บางแห งไม ได จ ดซ อยาเสร มธาต เหล กให เด กในกล มอาย 6 เด อน 5 ป ท มาร บบร การ ในคล น ก ส ขภาพเด กด ในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล 5. ม การบ นท กข อม ลในรายงานก จกรรมสาธารณส ขและรายงานประเม นต วว ด เขต 12 ให ตรงก นท กรายงาน ด านหญ งต งครรภ - หญ งต งครรภ ร บการฝากครรภ ช า เน องจากไม เห นความสาค ญในการฝากครรภ และหญ ง ต งครรภ ไปทางานต างจ งหว ด สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 54

71 - หญ งต งครรภ ไม เห นความสาค ญในการทานยาเสร มธาต เหล ก - หญ งต งครรภ ขาดความร ในการด แลตนเองระหว างต งครรภ และหล งคลอด ด านบร การ - บ คลากรขาดท กษะในการให บร การใน คล น กฝากครรภ ห องคลอด และ WCC - ในโรงพยาบาลช มชน ส ดส วนการด แลหญ งต งครรภ ไม เป นตามเกณฑ 1: 1 เน องจากต อง อย เวรในช วงนอกเวลาราชการ ท งในส วนห องคลอด และ ห องอ บ ต เหต - การดาเน นงาน ไม เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานและแนวทางท กาหนด 4. ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะ 1. คปสอ. ควรม การบร หารจ ดการหาแนวทางเร องบ คลากรไม เพ ยงพอก บจ านวนเด กท มาร บ บร การในคล น กส ขภาพเด กด เพ อให การดาเน นงานในคล น กส ขภาพเด กด และการตรวจพ ฒนาการเด กอาย 0 5 ป ให ครอบคล มผ านเกณฑ มาตรฐานกรมอนาม ย 2. การลงบ นท กข อม ลในรายงานในแต ละห วข อ ควรม การตรวจสอบทบทวนให ข อม ลตรงถ กต อง ตามความ เป น จร ง 3. คปสอ. ท กพ นท ควรให ยาเสร มธาต เหล กในเด กอาย 6 เด อน 5 ป อย างต อเน องท มาร บ บร การในคล น กส ขภาพเด กด ในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบล โดยใช เง นของ คปสอ. แต ละพ นท เพราะ เป นส ทธ ประโยชน ท เด กควรจะได ร บอย างต อเน อง 4. โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบลท กแห ง ควรม ระบบการส งต อและต ดตาม เด กกล มเส ยง และเด กท ม พ ฒนาการล าช า เพ อเป นหล กฐานในต ดตามประเม นอย างม ค ณภาพ 5. ควรม การกาหนดผ ร บผ ดชอบงานเฉพาะคล น กและม การพ ฒนาท กษะอย างต อเน องอย างน อย ป ละ 2 คร ง 5. ผลงานเด น / นว ตกรรมท สามารถเป นแบบอย าง ศ นย เด กเล กเทศบาลต าบลเขาช ยสน ได ร บการค ดเล อกจากโรงพยาบาลสถาบ นราชาน ก ลในการ น าร องเร องการตรวจพ ฒนาการเด กในศ นย เด กเล ก โดยใช TDSI (การประเม นและกระต นส งเสร มพ ฒนาเด ก การ 70 ข อ) ในป งบประมาณ 2557 และได ขยายผลลงส โรงเร ยนอน บาลเขาช ยสน และศ นย เด กเล กบ านเทพ ราช ในป งบประมาณ ผ รายงาน ช อ สก ล นางมาน ตา เสร ประเสร ฐ ตาแหน ง พยาบาลว ชาช พชานาญการ โทร e mail gmail.com ว น/เด อน/ป 4 ก.พ ช อ สก ล นางนารถอนงค ประด บทร พย ตาแหน ง พยาบาลว ชาช พชานาญการ โทร ว น/เด อน/ป 5 ก มภาพ นธ 2558 หน า 55 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

72 การพ ฒนาส ขภาพ : กล มเด กว ยเร ยน 1. การเฝ าระว งภาวะโภชนาการในเด กว ยเร ยน 1) สถานการณ / สภาพป ญหา / มาตรการดาเน นงาน ในป พ.ศ จ งหว ดพ ทล งม เด กว ยเร ยน อาย 5-14 ป จ านวน 32,785 คน พบป ญหา ส ขภาพท สาค ญด านโภชนาการ ค อ ม ภาวะเร มอ วนและอ วน ร อยละ 9.34 ถ งแม จะไม เก นเกณฑ ท ได ก าหนดไว แต จากสถ ต เด กว ยเร ยน อาย 5 14 ป ของจ งหว ดพ ทล ง ต งแต ป 2555 เป นต นมา พบว า เด กว ยเร ยนม ภาวะ เร มอ วนและอ วนเพ มข นในท กๆป สาเหต เก ดจากพฤต กรรมการร บประทานอาหารท ไม ถ กต อง ท งปร มาณและส ดส วน ค อ ร บประทานอาหารประเภทข าว แป ง น าตาล และไขม นส ง ร บประทานผ ก ผลไม น อย รวมถ งการร บประทาน อาหารจานด วน (fast food) อาหารขยะ ( junk food) ม การเคล อนไหวออกแรงและออกก าล งกายน อยในแต ละว น ตลอดจนด มน าอ ดลม และร บประทานขนมกร บกรอบเป นประจ า ท าให เด กได ร บพล งงานและน าตาล มากเก นไปจนทาให เก ดภาวะเร มอ วนและอ วนเพ มข น มาตรการดาเน นงาน ได ม การดาเน นงานผ านโครงการต างๆ ด งน 1.1) โครงการส งเสร มส ขภาพเด กว ยเร ยนไม อ วน ไอค วด เขตบร การส ขภาพท ) โครงการเจร ญรอยตามพระย คลบาท พ ฒนาโรงเร ยนต นแบบเด กไทยแก มใส ม โรงเร ยนเข า ร วมโครงการจานวน 10 โรงเร ยน ได แก โรงเร ยนเทศบาลว ดนางลาด โรงเร ยนเทศบาลจองถนน (ว ดบางแก ว) อ าเภอเม องพ ทล ง โรงเร ยนเทศบาลเขาช ยสน โรงเร ยนว ดท าควาย โรงเร ยนบ านท าลาด อ าเภอเขาช ยสน โรงเร ยนว ดดอนศาลา อาเภอควนขน น โรงเร ยนบ านว งปร ง โรงเร ยนบ านหน าว ง อ าเภอกงหรา โรงเร ยนบ าน เกาะเส อ โรงเร ยนบ านควนพระสาคร นทร อาเภอปากพะย น 1.3) โครงการโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพแบบบ รณาการของจ งหว ดพ ทล งม แผนการอบรมคร อนาม ย และคร โภชนาการของท กโรงเร ยน ท กส งก ด ในภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 และม การประเม นโรงเร ยน ส งเสร มส ขภาพระด บเพชร ป การศ กษา 2557 ในอ าเภอท เด กว ยเร ยนม ภาวะเร มอ วนและอ วนส งเก นเกณฑ อ าเภอเม อง (ร อยละ 13.16) ได แก โรงเร ยนบ านแหลมยาง (ประเม นซ า) โรงเร ยนว ดเขาแดง โรงเร ยนว ดควน ถบ อาเภอป าพะยอม (ร อยละ 10.57) ได แก โรงเร ยนบ านห วยน าด า โรงเร ยนอน บาลป าพะยอม และโรงเร ยน ว ดคลองใหญ (ก าล งรอผล) โดยเฉพาะโรงเร ยนบ านห วยน าด า ได ร บการค ดเล อกเป นต วแทนของเขตบร การ ส ขภาพท 12 เข าประกวดโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพระด บเพชรระด บประเทศในป การศ กษา 2557 อ กด วย 1.4) ประช มราชการต ดตามความก าวหน าและแลกเปล ยนการด าเน นงานอนาม ยเด กว ยเร ยน เป าหมายเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานใน รพท./รพช.และ สสอ. ท กแห ง ไตรมาสละ 1 คร ง สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 56

73 2) ข อม ลประกอบการตรวจต ดตาม ต วช ว ด : เด กอาย 5-14 ป ในโรงเร ยนท กส งก ดม อ ตราเร มอ วนและอ วน ไม เก นร อยละ 10 ข อม ลย อนหล ง 3 ป เด กอาย 5-14 ป ในโรงเร ยนท กส งก ด เกณฑ ม ภาวะเร มอ วน อาเภอ ท งหมด และอ วน ร อยละ ระด บโลก / WHO <10 % เม อง 6, กงหรา 2, ระด บประเทศ เขาช ยสน 2, ตะโหมด 2, เขต 12 ควนขน น 4, ปากพะย น 3, จ งหว ดพ ทล ง ศร บรรพต ป าบอน 3, บางแก ว 1, ป าพะยอม 2, ศร นคร นทร 1, รวม 32,785 3, ท มา : ระบบรายงานสาธารณส ขและการประเม นผลต วช ว ด สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง 3) สร ปประเด นสาค ญท เป นความเส ยงต อการทาให การข บเคล อนนโยบายหร อการดาเน นงานไม ประสบความสาเร จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) - ผ บร หารโรงเร ยนย งไม เห นความสาค ญและไม ให ความร วมม อมากเท าท ควร - โรงเร ยนให ความสาค ญด านว ชาการ การสอบ O Net A Net มากกว าด านส ขภาพ - เจ าหน าท สาธารณส ขท กระด บม จานวนน อย ทาให แต ละคนต องร บภาระงานมาก - ม การจ ดสรรงบประมาณไม เพ ยงพอ 4) ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะ - 5) ข อเสนอแนะต อนโยบาย / ต อส วนกลาง / ต อผ บร หาร / ต อระเบ ยบ กฎหมาย - ควรม การทา MOU หร อกาหนดต วช ว ดระหว างกระทรวงสาธารณส ขก บ กระทรวงศ กษาธ การ - ควรม การจ ดสรรงบประมาณในการดาเน นงานให มากข น หน า 57 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

74 2. การแก ป ญหาการเส ยช ว ตของเด ก (อาย ต ากว า 15 ป ) จากการจมน า 1) สถานการณ / สภาพป ญหา / มาตรการดาเน นงาน จากสถ ต จ งหว ดพ ทล งม อ ตราการเส ยช ว ตจากการจมน าของเด กอาย ต ากว า 15 ป ในป 2555 ม เด กเส ยช ว ต 5 คน ค ดเป น 4.90 ต อประชากรเด กแสนคน ป 2556 ม เด กเส ยช ว ต 6 คน ค ดเป น 6.10 ต อประชากรเด กแสนคนและในป 2557 ม เด กเส ยช ว ต 12 คน ค ดเป น ต อประชากรเด กแสนคน ส วนใน ป 2558 ย งไม ม เด กอาย ต ากว า 15 ป เส ยช ว ตจากการจมน า ถ งแม จะย งไม เก นเกณฑ ท ก าหนดไว แต จากสถ ต จะ เห นได ว าหากไม ม การเฝ าระว งท ด จ งหว ดพ ทล งม แนวโน มการเส ยช ว ตจากการจมน าของเด กอาย ต ากว า 15 ป เพ มส งข น มาตรการด าเน นงาน ม การด าเน นโครงการอบรมหล กส ตรการช วยเหล อเด กจมน า(คร ก) ให ก บ เจ าหน าท สาธารณส ขของโรงพยาบาล โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบล และอาสาสม ครสาธารณส ขประจ า หม บ านในพ นท อาเภอเขาช ยสน จานวน 40 คน ระหว างว นท ก นยายน ) สร ปประเด นสาค ญท เป นความเส ยงต อการทาให การข บเคล อนนโยบายหร อการดาเน นงาน ไม ประสบความสาเร จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) - ป 2558 เป นป แรกท ม การกาหนดป ญหาเด กอาย ไม เก น 15 ป เส ยช ว ตจากการจมน าเป น ต วช ว ด ทาให อาจจะย งไม ช ดเจนในแนวทางการดาเน นงาน - เจ าหน าท สาธารณส ขและคร ท ม ความร และท กษะในการช วยเหล อเด กจมน าม น อย 3) ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะ - 4) ข อเสนอแนะต อนโยบาย / ต อส วนกลาง / ต อผ บร หาร / ต อระเบ ยบ กฎหมาย - ควรม การกาหนดป ญหาเด กเส ยช ว ตจากการจมน าเป นต วช ว ดในท กระด บ - ควรม หล กส ตรการอบรมเจ าหน าท สาธารณส ขและคร ท งทางทฤษฎ และปฏ บ ต ในการ ช วยเหล อเด กจมน า - ควรม การเพ มหล กส ตรเก ยวก บความปลอดภ ยและท กษะการเอาช ว ตรอดทางน าให ก บ น กเร ยน ผ รายงาน ช อ สก ล นายณรงค ฤทธ ช เร อง ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขปฏ บ ต การ โทร ต อ 133 ว น/เด อน/ป 5 ก มภาพ นธ 2558 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 58

75 การพ ฒนาส ขภาพ : กล มว ยร น ด านการป องก นการต งครรภ ในกล มว ยร น 1. สถานการณ / สภาพป ญหา / มาตรการดาเน นงาน 1. สถานการณ การต งครรภ การป องก นการต งครรภ ไม พร อมในว ยร นและการต งครรภ ซ าใน ว ยร นเป นป ญหาท ม แนวโน มเพ มข น จากรายงานการคลอดม ช พในกล มหญ งอาย ป ในช วงป งบประมาณ ม อ ตราการคลอด 12.35, และ ต อประชากรหญ งอาย ป พ นคน (ตามล าด บ) และในป งบประมาณ 2558 (เด อนต ลาคม ธ นวาคม 2558) ม อ ตราคลอดม ช พ 4.79 ต อ ประชากรหญ งอาย ป พ นคนอ าเภอท ม อ ตราคลอดส งส ดใน 3 ล าด บแรกค อ อ าเภอศร บรรพต อ าเภอ ควนขน น และอ าเภอเขาช ยสน อ ตรา 11.07, และ 9.92 ต อประชากรหญ งอาย ป พ นคน (ตามลาด บ) 2. การแก ป ญหาพฤต กรรมความเส ยงในว ยร น ในป งบประมาณ 2558จ งหว ดพ ทล ง โดยความ ร วมม อของหน วยงานราชการท เก ยวข อง ภายใต คณะกรรมการค มครองเด กและเยาวชน ย ทธศาสตร จ งหว ด พ ทล ง การข บเคล อนย ทธศาสตร ป องก นและแก ไขป ญหาเด กและเยาวชนจ งครรภ ไม พร อม และการด าเน นงาน ป องก นการต งครรภ ในว ยร น ภายใต กระทรวงสาธารณส ข โดยส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ได ม มาตรการ ด งน 2.1 มาตรการในโรงเร ยนม การสอนท กษะช ว ตและเพศศ กษา ค ดกรองช วยเหล อกล มเส ยง ขอความร วมม อสถานศ กษาในการจ ดการเร ยนการสอนเพศศ กษา จากผลการ ส มภาษณ เจาะล กผ บร หารสถานศ กษาและคร สอนว ชาส ขศ กษาและพละศ กษา จ านวน 10 โรงเร ยน พบว า โรงเร ยนไม ม การจ ดการเร ยนการสอนเต มหล กส ตร (16 คาบ/ป การศ กษา) ระบบการจ ดสรรคร สอนว ชาส ข ศ กษาม ไม พ ยงพอ ไม สามารถบรรจ สาระว ชาเพศศ กษาเต มร ปแบบได ก จกรรมในโรงเร ยนท เก ยวข องก บ อนาม ยเจร ญพ นธ และเพศศ กษาในโรงเร ยน ค อ การให ความร วมม อจาก โรงพยาบาล บ านพ กเด กและ ครอบคร ว พ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพ ทล ง ในการจ ดก จกรรม พ เศษ และผ บร หาร สถานศ กษาพ งพอใจท โรงพยาบาลต างๆ เข าไปจ ดก จกรรมในโรงเร ยน ข อคาถามคร สอนว ชาส ขศ กษา (คร ท เคย ผ านการอบรมหล กส ตรก าวย างอย างเข าใจ และคร ท ไม เคยผ านการอบรม) ม ความประสงค จะอบรมหล กส ตร เพราะสภาพป ญหาเร องเพศม แนวโน มมากข น โครงการน าร อง One Hospital One School เพ อพ ฒนาโรงเร ยนต นแบบ การด าเน นงานส ขภาพกล มว ยร น อ าเภอละ 1 โรงเร ยน ก จกรรมค อ ส ารวจพฤต กรรมส ขภาพและความ ต องการด านการจ ดบร การของกล มว ยร น การอบรมพ ฒนาคร การให ค าปร กษาและการบ รณาการการสอน เพศศ กษา การจ ดให ม ม มบร การท เป นม ตรก บว ยร นในโรงเร ยน การอบรมแกนนาน กเร ยนประจ าห องเร ยน และ การพ ฒนาระบบความเช อมโยงก บระบบร การโรงพยาบาลและระบบการส งต อช วยเหล อก บหน วยงานอ นๆ ได ร บงบประมาณ จานวน 80,000 บาท (กาล งดาเน นการ) หน า 59 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

76 2.1.3 การจ ดท าเกณฑ ต วช ว ดการด าเน นงานในบทบาทท หน วยงานสาธารณส ข สามารถเข าไปม ส วนร วมก บโรงเร ยน (ตามผลการส มภาษณ เจาะล กผ บร หารสถานศ กษา) โดยการจ ดประช มผ ท เก ยวข องในการก าหนดต วช ว ดในระด บพ นท ค อ การจ ดก จกรรมเช งร กในโรงเร ยน เช น การจ ดอบรมน กเร ยน การอนาม ยเจร ญพ นธ และเพศศ กษา อย างน อยป ละ 1 คร ง เป าหมายโรงเร ยนม ธยมและโรงเร ยนขยายโอกาส ซ งได แจ งเป นลายล กษณ อ กษรไปย ง อาเภอและโรงพยาบาลท กแห ง โครงการผ ว าฯ พบน กเร ยนหน าเสาธง (โครงการพ เศษ) ผ ว าราชการจ งหว ด ให ความส าค ญป ญหาด านเพศส มพ นธ และการต งครรภ ของว ยร นโดยการบรรจ ลงในแผนการด าเน นงานให นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง พ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพ ทล ง และห วหน าบ านพ ก เด กและครอบคร วจ งหว ดพ ทล ง ไปร วมบรรยายหน าเสาธง (หล งเคารพธงชาต ) จ านวน 30 โรงเร ยน (ก าล ง ดาเน นการ) ผลงานความภาคภ ม ใจ ม น กเร ยนท ถ กล วงละเม ดทางเพศ โดยเพ อนบ าน ต งแต ก าล งเร ยนช น ป.4 ขณะน กาล งเร ยน ช น ม.2 ได แสดงตนของร บการค มครองและช วยเหล อ ขณะน เด กได ร บการด แลและปลอดภ ย 2.2 มาตรการในโรงพยาบาล การจ ดบร การท เป นม ตร การบร การค มกาเน ดในแม ว ยร น การด าเน นงานศ นย บร การท เป นม ตรก บว ยร น (ในระบบ)โครงการพ ฒนาและ ต ดตามการด าเน นงานมาตรฐานอ าเภออนาม ยการเจร ญพ นธ และการด าเน นงานบร การท เป นม ตรก บว ยร น (Youth Friendly Health Service : YFSH) อาเภอท ผ านเกณฑ อ าเภออนาม ยการเจร ญพ นธ ค อ อ าเภอปาก พะย น อาเภอกงหรา อาเภอเขาช ยสน อาเภอเป าหมายในป 2558 ค อ อ าเภอควนขน น อ าเภอป าพะยอม และ อาเภอบางแก ว ซ งจะจ ดอบรมผ ท เก ยวข อง การต ดตามประเม นผล (กาล งดาเน นการ) การจ ดต งศ นย เพ อนใจว ย Teen (นอกระบบ) ภายใต ช อ Love Young Club คล บว ยร น ณ อาคารสมาคมน กเร ยนเก าพ ทล ง ในบร เวณด านหน าโรงเร ยนพ ทล ง เป นลานก จกรรม พ นท สร างสรรค ส าหร บว ยร น โดยความร วมม อของภาค เคร อข าย ประกอบด วย ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด พ ทล ง ร วมก บ โรงพยาบาลพ ทล ง สาน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพ ทล ง ส าน กงานเขต พ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 12 จ งหว ดนครศร ธรรมราช (ส วนแยกพ ทล ง) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ ทล ง เขต 1 และ เขต 2 เทศบาลเม องพ ทล ง และส าน กงานสาธารณส ขอ าเภอเม องพ ทล ง เร ม ดาเน นการเป ดให บร การเม อว นท 8 มกราคม 2558 ให บร การว นจ นทร - ศ กร เวลา น น.. ว น เสาร เวลา น น. งบประมาณได ร บจ ดสรร 50,000 บาท ส าหร บก จกรรมพ ธ เป ดและการ ประชาส มพ นธ ทางสถาน ว ทย จ านวน 5 เด อน (อน ง ได จ ดท าโครงการขอสน บสน นงบประมาณจากกองท น ค มครองเด กและเยาวชน สาน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพ ทล ง ได ร บจ ดสรร 122,000 บาท เพ อเป นเง นอ ดหน นการจ ดก จกรรม ในป งบประมาณ 2558) สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 60

77 2.3 มาตรการในช มชนและครอบคร ว เพ อการสน บสน นท มว ชาการแก องค กรปกครองส วน ท องถ น และช มชน ในการด าเน นงานส ขภาพกล มว ยร น จ งได จ ดท าโครงการพ ฒนาท มว ทยากรระด บอ าเภอ หล กส ตรการอบรมว ยร น และหล กส ตรการอบรมพ อแม เพ อสน บสน นการด าเน นงานขององค กรปกครองส วน ท องถ นในการอบรมอย างม ค ณภาพ ได ร บงบประมาณ ได ร บงบประมาณ 50,000 บาท (ไม เพ ยงพอ) ซ งได ร บ แจ งจากส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดยะลา (เจ าภาพกล มว ยร น) จะม งบประมาณจ ดสรรเพ มเต มให ซ งอย ระหว างการดาเน นงาน 2. ข อม ลประกอบการตรวจต ดตาม ต วช ว ด : อ ตราคลอดม ช พในหญ งอาย ป ไม เก น 50 ต อประชากรหญ งอาย ป พ นคน ข อม ลย อนหล ง 3 ป จานวนประชากรหญ งอาย ป เกณฑ อาเภอ ท งหมด คลอดม ช พ อ ตราต อแสน ระด บโลก / WHO <50 ต อ เม อง 3, ประชากร กงหรา 2, ระด บประเทศ หญ งอาย เขาช ยสน 1, ป ตะโหมด เขต 12 พ นคน ควนขน น 2, ปากพะย น 1, จ งหว ดพ ทล ง ศร บรรพต ป าบอน 1, บางแก ว ป าพะยอม 1, ศร นคร นทร รวม 16, ท มา : รายงานก จกรรมสาธารณส ข สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง (ป งบประมาณ 2558) 3. สร ปประเด นสาค ญท เป นความเส ยงต อการทาให การข บเคล อนนโยบายหร อการดาเน นงานไม ประสบ ความสาเร จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ป ญหาเร องเพศส มพ นธ และการต งครรภ ของว ยร นมาจากหลายป จจ ย ค าน ยมส งคมด านเพศ เปล ยนแปลงไปจากเด ม ว ฒนธรรมท เปล ยน ส อ ท ศนคต ส วนบ คคล ความร ยาเสพต ด เหล า เคร องด ม แอลกอฮอล พ นฐานทางครอบคร ว โรงเร ยน ส งแวดล อมท เอ อต อการม พฤต กรรมทางเพศท ไม เหมาะสมฯลฯ ซ งยากต อการควบค มและลดป จจ ยเส ยง หน า 61 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

78 4. ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะ 1. ข อม ลสถานการณ ป ญหาการคลอดบ ตรของว ยร นท ได จากระบบบร การเป นข อม ลบางส วน ไม ม ระบบการส งต อข อม ลการคลอดในต างจ งหว ด โรงพยาบาลเอกชน หร อ สถานการณ การทาแท ง 2. ต วช ว ดการบรรจ หล กส ตรการสอนท กษะช ว ตและเพศศ กษาในโรงเร ยน 16 คาบ/ป ไม สามารถจะผล กด นในระด บจ งหว ดได จากการด าเน นงานโครงการก าวย าง ขององค กร PATH ได อบรมคร 166 คน จ านวน 54 โรงเร ยน ได สน บสน นท งว ชาการ งบประมาณ ด าเน นการมาตลอดเวลา 11 ป ก ไม สามารถ ผล กด นให หล กส ตรเพศศ กษาเข าส ระบบด งกล าวได 3. การดาเน นงานอาเภออนาม ยการเจร ญพ นธ ย งขาดความร วมม อระด บอ าเภอ การด าเน นงาน เช งร กของโรงพยาบาลท วไปและโรงพยาบาลช มชนท จ ดก จกรรมเช งร กในโรงเร ยน ได ด าเน นงานมาอย าง ต อเน องท กป ผ บร หารโรงเร ยนม ความพ งพอใจในก จกรรมด งกล าวและให ดาเน นการอย างต อเน อง 5. ข อเสนอแนะต อนโยบาย / ต อส วนกลาง / ต อผ บร หาร / ต อระเบ ยบ กฎหมาย 1. ผล กด นนโยบายระด บกระทรวงศ กษาให บรรจ หล กส ตรเพศว ถ ศ กษา ม การเร ยนการสอน 16 คาบ/ป การศ กษา 2. กฎหมายและบทลงโทษต อการกระทาความร นแรงต อเด กและสตร 3. พ ฒนาระบบการเก บข อม ลให ม ค ณภาพและเป นฐานระบบเด ยวท สามารถว เคราะห สถานการณ ป ญหาส ขภาพกล มว ยร นได 4. พ ฒนาการระบบบ รณาการงานส ขภาพกล มว ยร นภารก จของกระทรวงสาธารณส ข ตาม บทบาทของกรมต างๆให ให ม แนวทางท เป นข อปฏ บ ต ได จร ง 6. ผลงานเด น / นว ตกรรมท สามารถเป นแบบอย าง - 7. ผ รายงาน ช อ สก ล นางอรสา เหล าเจร ญส ข ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการ โทร ว น/เด อน/ป 6 ก มภาพ นธ 2558 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 62

79 การแก ป ญหาพฤต กรรมความเส ยงในว ยร น (ด านควบค มการ บร โภคเคร องด มแอลกอฮอล ) 1. สถานการณ / สภาพป ญหา / มาตรการดาเน นงาน การแก ป ญหาพฤต กรรมความเส ยงในว ยร น(ด านควบค มการ บร โภคเคร องด มแอลกอฮอล สถานการณ ในภาพรวม พบว า ในระด บประเทศ ความช กของน กด มไทยในกล มประชากรผ ใหญ (อาย 15 ป ข นไป) เท าก บร อยละ 31.5 หร อ 1 ใน 3 ของคนไทยด มเคร องด มแอลกอฮอล ใน 12 เด อนท ผ านมา ในกล มว ยร นท ม อาย ป ซ งเป นช วงอาย ท ต ากว าอาย ท สามารถเข าถ งเคร องด มแอลกอฮอล ได ตาม กฎหมาย ม ความช กของน กด มเท าก บร อยละ 14 หร อ 1 ใน 7 ของว ยร นไทยเข าถ งเคร องด มแอลกอฮอล ได ก อนอาย ตามท กฎหมายก าหนด ในประชากรว ยร นท อย ในช วงอาย ป พบว า ม ความช กของน กด มใน ระด บมากในพ นท ภาคเหน อ และภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ โดยจ งหว ดพะเยา เป นจ งหว ดท ม ความช กน กด มใน ประชากรว ยร นส งส ด (ร อยละ 30.4) สาหร บจ งหว ดท ม ความช กของน กด มในประชากรว ยร นในระด บปานกลาง ถ งต า ได แก จ งหว ดในเขตพ นท ภาคกลาง และภาคใต ส าหร บจ งหว ดพ ทล งความช กน กด มในประชากรว ยร น อย ท (ร อยละ 10.5) เป นลาด บท 44 ของประเทศ มาตรการดาเน นงาน ส าหร บในป งบประมาณ 2558 จ งหว ดพ ทล ง โดยส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ได ด าเน น ก จกรรมและกาหนดมาตรการดาเน นงานด งน 1. จ ดอบรมให ความร และท าความเข าใจเร อง กฎหมายควบค มเคร องด มแอลกอฮอล และยาส บ แก ผ ประกอบการร านอาหารและร านค า โดยจ ดอบรมฯ ในว นท 19 พฤศจ กายน 2557 ณ ห องประช มโรงแรม ช ยคณาธาน อาเภอเม อง จ งหว ดพ ทล ง กล มเป าหมาย 110 คน 2. จ ดอบรมให ความร และท าความเข าใจเร อง กฎหมายควบค มเคร องด มแอลกอฮอล และยาส บ แก แกนนาอาสาสม ครสาธารณส ข ตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ อสม. จ งหว ดพ ทล ง 2558 กล มเป าหมาย เป น อสม.ท กสถานบร การๆ ละ 1 คน รวม จานวน 138 คน ในว นท 19 ธ นวาคม 2557 ณ ห องประช มโรงแรม ช ยคณาธาน อาเภอเม อง จ งหว ดพ ทล ง 3. ประช มคณะกรรมการควบค มเคร องด มระด บจ งหว ด 4 คร ง/ป เพ อข บเคล อน และวางแผน การปฏ บ ต งาน และเสนอความเห นเก ยวก บมาตรการต างๆ ในการควบค มเคร องด มแอลกอฮอล ซ งไตรมาส แรกได ดาเน นการจ ดประช มฯ ว นท 29 ธ นวาคม 2557 ณ ห องประช มขว ญเม อง ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด พ ทล ง โดยผลการประช มฯ คร งท 1/2558 ได ก าหนดมาตรการเก ยวก บการด าเน นงานการจ ดสถานท ราชการ และสวนสาธารณะท อย ในกาก บด แลปลอดเคร องด มแอลกอฮอล ตามกฎหมาย 4. ประช มคณะอน กรรมการควบค มควบค มเคร องด มแอลกอฮอล ระด บจ งหว ด 2 คร ง/ป อย ระหว างเตร ยมการซ งคร งแรกจะดาเน นการประมาณเด อนม นาคม 2558 หน า 63 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

80 5. ประชาส มพ นธ กฎหมายและตรวจเต อน เฝ าระว ง การกระท าผ ดกฎหมายควบค มเคร องด ม แอลกอฮอล โดยก าหนดเป าหมายระด บจ งหว ด 10 คร ง/ป โดยบ รณาการร วมก บหน วยงานต ารวจ สรรพสาม ตและตารวจ โดยไตรมาสแรก ได ดาเน นดาเน นการไปแล ว จานวน 2 คร ง โดยผลการดาเน นงานสร ป ได ด งน คร งท 1 ว นท 27 ธ นวาคม 2557 สถานท ออกตรวจในพ นท อ าเภอเม องพ ทล ง อ าเภอควนขน น และอ าเภอป าพะยอม ประกอบด วย สถานบร การน าเช อเพล ง ร านค า สถานประกอบการ เทสโก โลต ส ในถนนสายหล ก โดย เป าหมายการตรวจเต อนและประชาส มพ นธ ค อ ตรวจท งส นจ านวน 20 แห ง ผลการออกตรวจพบว าม การ กระทาผ ดตาม พรบ.เคร องด มแอลกอฮอล จานวน 7 แห ง ในมาตราท กระทาผ ดค อกระท าผ ดมาตรา 32 ซ งเป น ฐานความผ ดเก ยวก บ การโฆษณาเคร องด มแอลกอฮอล จ านวน 3 แห ง ซ งบร ษ ทเบ ยร สน บสน นมาให ร าน ด งกล าว มาตรา 27(6) ขายเคร องด มแอลกอฮอล สถาน บร การน าม นเช อเพล ง จ านวน 2 แห ง พบในเขตอ าเภอ ป าพะยอม และร านชาท วไปย งม การขายเคร องด มแอลกอฮอล นอกเวลากฎหมายกาหนด จานวน 2 แห ง คร งท 2 ว นท 31 ธ นวาคม 2557 ออกตรวจในเขตพ นท อ าเภอเม อง อ าเภอเขาช ยสน อ าเภอป าบอน อ าเภอปากพะย น อาเภอตะโหมด และอาเภอบางแก ว ประกอบด วย สถานบร การน าเช อเพล ง ร านค า สถานประกอบการ เทสโก โลต ส ในถนนสายหล ก จานวน 16 แห ง ผลการออกตรวจ พบว าม การกระท าผ ดตาม พรบ.เคร องด มแอลกอฮอล จ านวน 6 แห ง ในมาตรา 32 จานวน 4 แห ง มาตรา 28 ขายเคร องด มแอลกอฮอล นอกเหน อเวลาท ก าหนด จ านวน 2 แห ง ซ ง ทางท มตรวจ ได ให คาแนะนา ตรวจเต อน จานวนท งหกแห ง 6 แห ง ซ งจากการออกตรวจเต อนในคร งน ส งท ได เต อนก บผ ประกอบการ ค อ 1. การโฆษณา กล าวค อ ห ามร านท จ าหน ายเคร องด มแอลกอฮอล ต ดป าย หร อแสดงช อ หร อเคร องหมายของเคร องด มแอลกอฮอล ซ งเป นการโฆษณาหร อประชาส มพ นธ ใดๆ โดยม การปรากฏภาพ ของส นค าหร อบรรจ ภ ณฑ ของเคร องด มแอลกอฮอล น นๆ 2. บ คคลและเวลาท สามารถจาหน ายเคร องด มแอลกอฮอล กล าวค อ ไม จ าหน ายเคร องด ม แอลกอฮอล ให แก เยาวชนอาย ต ากว า 20 ป และเวลาท สามารถจ าหน ายเคร องด มแอลกอฮอล ได ค อ ช วงเวลา น. และช วงเวลา น.เท าน น ส าหร บ พรบ.ค มครองส ขภาพผ ไม ส บบ หร พ.ศ.2535 และ พรบ.ควบค มผล ตภ ณฑ ยาส บ สถานประกอบการ สถานบ นเท ง ร านอาหาร ร านขายของชาย งทาผ ด พรบฯ เก อบท กแห ง 6. ประชาส มพ นธ โทษและพ ษภ ยบ หร ส รารวมท งข อกฎหมาย ผ านวารสารตล งสาร จดหมาย ข าว จานวน 2 คร ง 7. จ ดท าฐานข อม ลสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาและโรงเร ยนส งเสร มส ขภาพระด บเพชร จ านวน 15 แห ง เพ อให สถานศ กษาและรอบสถานศ กษาปฏ บ ต ตามกฎหมายเก ยวก บการควบค มเคร องด ม แอลกอฮอล (กาล งอย ระหว างการประสานก บพ นท ในการช แจงการดาเน นงาน) สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 64

81 8. น เทศ ต ดตามการด าเน นงานผสมผสานในระด บอ าเภอ จ านวน 2 คร ง/ป ร วมก บส าน กงาน สาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง เพ อให คาแนะนาและปร กษาการดาเน นควบค มเคร องด มแอลกอฮอล ระด บอาเภอ 2. สร ปประเด นสาค ญท เป นความเส ยงต อการทาให การข บเคล อนนโยบายหร อการดาเน นงานไม ประสบ ความสาเร จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) 1. ผ ประกอบการร านค าย งขาดความตระหน ก และผ ผล ตย งเล งเห นธ รก จเป นเช งพาณ ชย สาค ญ กว าผลกระทบต อส งคม 2. การบ งค บใช กฎหมายต องอาศ ยความร วมม อท กภาคส วน 3. พ ษภ ยของเคร องด มแอลกอฮอล ส งผลกระทบต อส ขภาพในระยะยาวไม เหม อนก บพ ษภ ยของ โรคต ดต ออ นๆ 3. ป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะ - 3. ข อเสนอแนะต อนโยบาย / ต อส วนกลาง / ต อผ บร หาร / ต อระเบ ยบ กฎหมาย - 4. ผลงานเด น / นว ตกรรมท สามารถเป นแบบอย าง - 5. ผ รายงาน ช อ สก ล นายไพฑ รย จ ตไชยร กษ ตาแหน ง น กว ชาการสาธารณส ขชานาญการ ว นท 5 ก มภาพ นธ 2558 หน า 65 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

82 การพ ฒนาส ขภาพ : กล มว ยทางาน 1) สถานการณ / สภาพป ญหา / มาตรการดาเน นงาน การป องก นควบค มโรค NCD และป จจ ยเส ยง (ส รา ยาส บ) จ งหว ดพ ทล ง พบว าแนวโน มอ ตราป วยและตายด วยโรคไม ต ดต อเร อร งเพ มมากข น เช นเด ยวก น ก บระด บประเทศ ข อม ล 3 ป ย อนหล ง ของจ งหว ดพ ทล ง พบว าม อ ตราตายมากกว าค าเฉล ยระด บประเทศ และ ระด บเขตส ขภาพ ส วนอ ตราความช ก/อ บ ต การณ ก ม แนวโน มเพ มข น ด งแผนภ ม ท แสดงไว ด งน ภาพท อ ตราตายด วยโรคหลอดเล อดห วใจ จากกราฟ อ ตราตายด วยโรคหลอดเล อดห วใจของจ งหว ดพ ทล ง ม แนวโน มลดลง แต ม ค าเฉล ยส ง กว าระด บเขตบร การส ขภาพท 12 และประเทศ ภาพท อ ตราตายด วยโรคความด นโลห ตส ง/เบาหวาน สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 66

83 อ ตราตายด วยโรคความด นโลห ตส งของจ งหว ดพ ทล ง ม แนวโน มลดลง แต ม ค าเฉล ยส งกว าระด บ เขตบร การส ขภาพท 12 และอ ตราตายด วยโรคเบาหวานของจ งหว ดพ ทล ง ม แนวโน มลดลง แต ม ค าเฉล ยส งกว า ระด บเขตบร การส ขภาพท 12 และประเทศ ภาพท อ ตราความช กด วยโรคหลอดเล อดห วใจ โรคความด นโลห ตส ง โรคเบาหวาน อ ตราความช กด วยโรคหลอดเล อดห วใจ โรคความด นโลห ตส ง โรคเบาหวาน ม แนวโน มเพ มข น ภาพท ความช กด ชน มวลกาย >25 กก./ตร.ม. หน า 67 สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558

84 ป 2556 ผลสารวจความช กด ชน มวลกาย >25 กก./ตร.ม.ในประชากรอาย 15 ป ข นไป ม แนวโน มลดลง ใน ภาพท ความช กด ชน มวลกาย >30 กก./ตร.ม. ผลสารวจความช กด ชน มวลกาย >30 กก./ตร.ม.ในประชากรอาย 15 ป ข นไป ม แนวโน มเพ มข น จากการจ ดล าด บความส าค ญป ญหาสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง ป งบประมาณ 2557 เพ อใช แก ป ญหาใน ป งบประมาณ 2558 พบว า โรค NCDs จ ดเป นป ญหาสาธารณส ข อ นด บ 2 รองจากโรค ไข เล อดออก แนวทางการดาเน นงาน จ งหว ดพ ทล งใช แนวทางทางในการดาเน นงาน เช งบ รณาการ กล มว ยท างาน โดยม งานท เก ยวข อง ได แก งานป องก นควบค มโรคไม ต ดต อ, ต าบลจ ดการส ขภาพ, หม บ านปร บเปล ยนพฤต กรรม, สถานประกอบ การปลอดโรคปลอดภ ยกายใจเป นส ข งานบ หร /ส รา และงาน DPAC ม การประช มช แจงแนวทางการด าเน นงาน ให ก บผ เก ยวข องระด บอ าเภอ/รพ./รพ.สต. และก าหนดต วช ว ดในการก าก บต ดตามแประเม นผล ม การต ดตาม ผลการด าเน นงาน จากการน เทศผสมผสานระด บจ งหว ด โดยจ ดท าแบบประเม น 4M2T ได แก คน เง น ของ กลว ธ ดาเน นงาน ระยะเวลาดาเน นงาน และระบบข อม ลข าวสาร การข บเคล อนงาน NCD ม การประช มคณะกรรมการ NCD Board ระด บจ งหว ด ก าหนดกรอบ นโยบาย แนวทางการด าเน นงาน ผ านกระบวนการด าเน นงานกล มว ยท างาน, Service plan NCD, NCD คล น กค ณภาพ และอาเภอควบค มโรคเข มแข ง ได จ ดทาค ม อเพ อสน บสน นการดาเน นงานระด บพ นท สร ปผลการดาเน นงานเสนอผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข เขต 12 รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 หน า 68

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ตารางสร ปผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย (...) รอบ 6 เด อน กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ( ) รอบ 1 เด อน ต วช ว ดผลการปฏ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information