Work Flow กระบวนการ การจ ดการความร

Size: px
Start display at page:

Download "Work Flow กระบวนการ การจ ดการความร"

Transcription

1 Work Flow กระบวนการ การจ ดการความร การบ งช ความร การสร างและแสวงหาความร การจ ดการความร ให เป นระบบ การประมวลและกล นกรองความร ข อม ล N Y แก ไข/ปร บปร ง การเข าถ งความร การแบ งป นแลกเปล ยนเร ยนร การเร ยนร

2 Work Flow พ ฒนาบ คลากร ว เคราะห ข อกาหนดของการปฏ บ ต สารวจ / พ จารณาความต องการพ ฒนาบ คลากร /ว เคราะห ร ปแบบการพ ฒนาบ คลากร ควรฝ กอบรม N Y วางแผนจ ดการฝ กอบรม ประเม นประส ทธ ภาพ/ประส ทธ ผล บรรล ผล พ ฒนาอย างต อเน อง N Y ปร บปร ง/แก ไข สร ปผลการพ ฒนาอย าง ต อเน อง

3 ข นตอนการลาก จ (ตลอดป การศ กษาลาก จไม เก น 10 ว น ข อปฏ บ ต ในการลาก จ ท าบ นท กแลกเปล ยนคาบสอน เข ยนใบลาพร อมแนบบ นท กส งฝ ายบ คลากรล วงหน า 1 3 ว น รอฟ งผลการอน ม ต เม อได ร บการอน ม ต ให ท าส าเนาบ นท กเปล ยนคาบสอนส งท ฝ ายว ชาการ 1 ช ด

4 ข นตอนการลาป วย (ตลอดป การศ กษา ลาป วยไม เก น 15 ว น) ข อปฏ บ ต ในการลาป วย แจ งฝ ายบ คลากรด วยวาจาทางโทรศ พท ย นใบลาในว นแรกท กล บมาท างานพร อมแนบในร บรองแพทย จากโรงพยาบาลของร ฐหร อเอกชน (กรณ ใบร บรองแพทย ของโรงพยาบาลเอกชน จะม การตรวจสอบ ความถ กต องอ กคร ง และพ จารณาอน ม ต ตามความเหมาะสม) การขาดงาน (ไม ได ลาก จ หร อลาป วย) -ถ าม คร ขาดงานโดยไม ลา ฝ ายบ คลากรจะประสานก บฝ ายว ชาการให จ ดสอน - ในส วนของบ คลากรทางการศ กษา น กการภารโรงชาย หญ ง พน กงานข บรถ - จะม การห กเง นค าสอนแทนคาบละ 100 บาทให ก บอาจารย ท เข า สอนแทน(เช น ว นท ขาดงานม สอน แทน 4 คาบ = 400 บาท) - จะม การห กเง นว นละ 300 บาท

5 คร ท กท านเม อผ านการทดลองงานจะได ร บการพ จารณาบรรจ ตามข นตอนด งน ข นตอนการแต งต งคร คร ใหม เข ามาปฏ บ ต งาน กรรมการฝ ายต าง ๆ ประเม นการท างานภายในเวลา 2-4 เด อน ไม ผ าน ให ออก กรรมการประเม นผล ผ าน ฝ ายบ คลากรให คร กรอกส ญญาการเป นคร และน าเสนอผ ร บใบอน ญาตเซ นอน ม ต ฝ ายบ คลากรเสนอผ บร หารร บทราบ ฝ ายบ คลากรท าหน งส อแต งต งคร ให ผ อ านวยการเซ นอน ม ต ฝ ายบ คลากรรายงานต อ สช. ภายใน 30 ว น ฝ ายบ คลากรท าสม ดประจ าต วคร

6 คร และเจ าหน าท ท ได ร บการบรรจ จะได ร บสว สด การ ค าร กษาพยาบาล, เง นช วยเหล อบ ตร, สว สด การเก ยวก บการศ กษาบ ตร บรรจ ก อนป 2551 ครบ 5 ป บรรจ หล งป 2551 ครบ 10 ป ได ร บเง นสะสม 12% ข นตอนการเบ กสว สด การ ร บเอกสารท ฝ ายบ คลากร กรอกรายละเอ ยด เซ นช อก าก บและร บรองส าเนาในเอกสารท แนบ ฝ ายบ คลากรตรวจความถ กต อง เสนอผ บร หารเซ น และประท บตราโรงเร ยน ย นเบ กท กองท นสว สด การคร ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน (การดาเน นการเสร จส นภายใน 1 2 ส ปดาห )

7 ส งมอบงาน กรณ คร ลาออก คร ท จะลาออก แจ งห วหน าท ส งก ดฯ และฝ ายบ คลากร ฝ ายบ คลากรน าแบบฟอร มการส งงานไปให ห วหน าฯ ให อาจารย ท ลาออกตรวจสอบงานท จะส งมอบงาน ห วหน าฯ น าแบบฟอร มท ต ดตามงานเร ยบร อยแล ว ส งให ฝ ายบ คลากร ฝ ายบ คลากรตรวจสอบการส งงานของอาจารย ท ลาออกในด านต าง ๆ 1. ด านการสอน 2. ด านการเป นท ปร กษา 3. ด านการเป นท ปร กษาชมรม 4. ด านอ น ๆ ฝ ายบ คลากรประสานก บห วหน าฝ ายท เก ยวข องตรวจสอบงานด านต าง ๆ และเซ นร บทราบการส งงาน เสนอผ บร หารอน ม ต การลาออก กรณ ส งมอบงานเร ยบร อย ว ทยาล ยฯ จ ายค าตอบแทนตามระเบ ยบ กรณ ส งงานไม เร ยบร อย ว ทยาล ยฯ จะพ จารณาตามความเหมาะสม

8 Flow chart การว ดผลและประเม นผลตามสภาพจร ง

9

10 ฝ ายว น ยและความประพฤต การส งจดหมายแจ งการขาดเร ยนและเช ญผ ปกครอง เม อน กเร ยน-น กศ กษา ขาดเร ยน 1 ว น ในส ปดาห ฝ ายว น ยและความประพฤต จะส งใบแจ งการขาดเร ยน ฉบ บท 1 ให ผ ปกครองร บทราบ ขาดเร ยนต งแต 3 ว น จะม จดหมายแจ งฉบ บท 2 ให ผ ปกครองร บทราบและเช ญผ ปกครองมาพบ ขาดเร ยนต งแต 7 ว น จะม จดหมายแจ งฉบ บท 3 ให ผ ปกครอง ร บทราบและเช ญผ ปกครองมาพบ ขาดเร ยนต งแต 15 ว น จะม จดหมายแจ งฉบ บท 4 ให ผ ปกครองร บทราบ และเช ญผ ปกครองมาพบ ขาดเร ยนต ดต อก น 30 ว น จะม จดหมายแจ งขาดเร ยนฉบ บส ดท าย ให ผ ปกครองร บทราบและดาเน นการ ตามท ระบ ไว ในจดหมายเป นจดหมายแจ งเตร ยมค ดช อ ให พ นสภาพการเป นน กเร ยน-น กศ กษาของว ทยาล ยเทคโนโลย ชนะพลข นธ หากไม ได ร บการต ดต อกล บมาจากผ ปกครองและน กเร ยนภายใน 7 ว น จะม จดหมายแจ งต ดจาหน ายพ นสภาพ การเป นน กเร ยน-น กศ กษา ของว ทยาล ยเทคโนโลย ชนะพลข นธ

11 การจ ดซ อว สด อ ปกรณ การเร ยนการสอน

12 Work Flow ก จกรรมชมรม ชมรม ระบบก จกรรม สำน กก จกำรน กศ กษำ น กศ กษาเล อกชมรมตามความถน ด และความสนใจ เข ยนโครงการเพ อตอบสนองว ส ยท ศน ตรวจสอบและพ จารณาโครงการ เสนอโครงการ ไม ผ าน แก ไข/ปร บปร ง โครงการ ผ าน ดาเน นการตามโครงการ

13 น เทศต ดตามผล /ประช ม พ ฒนาก จกรรมอย างต อเน อง ประเม นผลการดาเน นงานตามโครงการ ไม ผ าน ก จกรรม เสนอ ซ อมก จกรรม ผ าน สร ปผลการดาเน นโครงการ สร ปรายงานผลส งผ บร หาร นารายงานผลมาวางแผนในป การศ กษาต อไป

14 Flow Chart ระบบน เทศการสอน \

15 โครงกำรบ รณำกำร Project ว เคราะห /ศ กษา/ส ารวจ ความต องการ/ป ญหาของช มชน กาหนด Theme โดยกรรมการว ชาการ กาหนด รายว ชาบ รณาการ โดยสาขาว ชา สาขาว ชาประช มคร ผ สอนในรายว ชาบ รณาการเพ อกาหนดห วข อProject สาขาว ชาท นาเสนอโครงการในท ประช มผ านการพ จารณาหร อไม ไม แก ไข/ปร บปร ง/เปล ยนแปลงรายว ชา ใช สาน กว ชาการกาหนดร ปแบบใบมอบหมายงาน แบบเสนอผลงาน แบบต ดตาม และประเม น Project น กศ กษานาเสนอโครงร าง Project ต ออาจารย ผ สอนบ รณาการ คณะกรรมการร วมก นพ จารณา Smart Project ไม ผ าน ปร บปร ง/แก ไข/ให ข อเสนอแนะ ผ าน ดาเน นงานตามโครงการ ตรวจต ดตามผลงาน ผ านหร อไม ไม ผ าน ปร บปร ง/แก ไข ช มชนทดลองใช ผลงาน 1-2 เด อน ขายต อ / แสดงผลงาน สร ปผลและรายงานผ บร หาร

16

17 Flow Chart ระบบน เทศฝ กงาน

18 ว เคราะห หล กส ตร ว เคราะห ผ เร ยน ต องการความช วยเหล อหร อไม N ออกแบบแผนการจ ดการเร ยนร และการประเม นผลการเร ยนร แต ละหน วย การจ ดการเร ยนร Y Flow chart ระบบการเร ยนร จ ดกล มปร บพ นฐาน น เทศภายใน / แลกเปล ยนเร ยนร ประเม นผลการเร ยนร แต ละหน วยการเร ยนร ควรปร บปร งหร อไม สร ปผลส มฤทธ และรายงานผลการ เร ยนร N ดาเน นการพ ฒนาการจ ดการเร ยนร Y ปร บปร งแก ไข/ว จ ย

19 Flowchart ระบบต ดตามด แลช วยเหล อน กเร ยนน กศ กษา ระบบต ดตามด แลช วยเหล อน กเร ยน/น กศ กษา ร จ กน กเร ยนรายบ คคล ค ดกรองน กเร ยน กล มพ เศษ กล มปกต กล มเส ยง กล มม ป ญหา ก จกรรมส งเสร ม/พ ฒนา ด ข น ป องก นและแก ป ญหา พฤต กรรม ไม ด ข น ส งต อศ นย ให คาปร กษา ส งต อผ เช ยวชาญภายนอก ป ญหาซ บซ อน สร ปรายงานผล

โครงสร างการบร หารโรงเร ยน

โครงสร างการบร หารโรงเร ยน 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยน คณะกรรมการบร หาร โรงเร ยน เทพพงษ วงศ ว เศษ ผ ร บใบอน ญาต ท ปร กษา เทพพงษ วงศ ว เศษ ผ อานวยการ เทพพงษ วงศ ว เศษ ผ จ ดการ เยาวล กษณ หม นหล น รองผ อานวยการ 1 กาพล นาคเกษม รองผ

More information

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม อการปฏ บ ต งาน ส าน กอธ การบด หน าท 1/32

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม อการปฏ บ ต งาน ส าน กอธ การบด หน าท 1/32 หน าท 1/32 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานธ รการน จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งาน สารบรรณ และการจ ดเก บเอกสาร การด าเน นงานของหน วยงานให เป นระบบ เพ อเอ ออ านวยในการ ปฏ บ ต งานเป นไปด วยความสะดวก

More information

งานบร การว ชาการ ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

งานบร การว ชาการ ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานบร การว ชาการ งานบร หารว ชาการภายในคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได แก งานท เก ยวข องก บพ นธก จ ผล ตบ ณฑ ต เช น งานตารางสอน การจ ดกรรมการค มสอบ การจ ดสอบ การว ดผลและประเม นผล งานว ชาการ คาจ ดความ ตารางสอน

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อการปฏ บ ต งาน ฝ ายการศ กษา ฝ ายการศ กษาส งก ดส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานของฝ ายการศ กษาฉบ บน เป นส วนหน งของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการ เพ อใช เป นเคร องม อในการท างาน โดยม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการบร หารการคล งส าน กงานเขต พ มพ คร งแรก ธ นวาคม 2554 จ านวนการพ มพ 70 เล ม จ ดท าโดย คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ของฝ ายการคล ง ส าน กงานเขต คณะท างาน ฯ 1. น.ส.ส ร กานต

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555

ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 2554 ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2555 ค ม อการจ ดการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านการศ กษานอกระบบโรงเร ยน (N-NET) ป การศ กษา 24 ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น และ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย ส าหร บศ นย สอบ และ สนามสอบ สอบ ว นท 26 ก มภาพ นธ 2 ต ลาคม

More information

งานบร หารงานท วไป ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

งานบร หารงานท วไป ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานบร หารงานท วไป ในการบร หารงานของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ภาระงานบร หารงานท วไปของส าน กงาน คณบด ผ ปฏ บ ต งานต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารจ ดการ ภายในส าน กงานหร

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งานกองกลาง ประจาป ๒๕๕๔ (FLOW CHART)

ข นตอนการปฏ บ ต งานกองกลาง ประจาป ๒๕๕๔ (FLOW CHART) ข นตอนการปฏ บ ต งานกองกลาง ประจาป ๒๕๕๔ (FLOW CHART) ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๔ Division Affairs of General คานา กองกลาง มหาว ทยาล ยพะเยา ได จ ดท าหน งส อข นตอนการปฏ บ ต งานกองกลาง ประจ าป ๒๕๕๔ (Flow Chart) เพ

More information

หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4)

หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4) หล กเกณฑ การค ดเล อกและตารางก าหนดอาย การเก บเอกสาร และจดหมายเหต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (ฉบ บปร บปร ง คร งท 4) งานจดหมายเหต มหาว ทยาล ย ฝ ายพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน

ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน ส าหร บศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ******************************************************************************* ว ตถ ประสงค - เพ อให การด าเน นงานจ ดการข

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง 1 ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง ระเบ ยบ ส าน กงานนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 และแก ไขเพ มเต ม ข อ 18 (1-6) ข อ 19 ข อ 20 ข อ 21 ข อ 22 ข อ 23ข อ 24 ข อ 26 ข อ 26 ว ธ การซ อ และการจ างคร งหน

More information

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 1 เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก 2 ค าน า เอกสาร ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายในของว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก พ.ศ.2556 เล มน เป นค ม อท ใช ส าหร บการประก

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป 2554

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป 2554 1 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป 255 คณะเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก 2 ค าน า ในป จจ บ น การบร หารงานจะต องม การบร หารจ ดการอย างเป นระบบ การน าเอาการบร หารความเส ยง มาใช ท าให ผ บร

More information

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา ค ม อ คร ท ปร กษา สารบ ญ บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา 1 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 21 ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552 30 ระเบ ยบปฏ บ ต ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา 54 ระเบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information