โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา 2556"

Transcription

1 โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา 2556 ว นท 29 เมษายน พ.ศ คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

2 คำนำ การจ ดการความร เป นก จกรรมท ทาให บ คลากรสามารถนาความร ท ม อย ภายในตนเอง โดยสร ปความร เพ อแบ งป นให ผ อ นได ทราบและสามารถน าไปใช ประโยชน ได ซ งคณะเทคโนโลย การเกษตรเล งเห นว า โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจ าป การศ กษา 2556 เป นประโยชน แก บ คลากรภายในคณะ และได เผยแพร ให ผ อ นได ทราบอ กด วย นอกจากน ย งสามารถน ามาใช ในการประกอบการประก นค ณภาพการศ กษา ต วบ งช ท 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ น เร ยนร (สกอ. 7.2) และต วบ งช ท 9.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน (สกอ. 9.1) ได อ ก ด วย คณะเทคโนโลย การเกษตร เมษายน 2557

3 สำรบ ญ หน ำ บทท 1 บทนำ หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค 1 กล มเป าหมาย 1 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1 ต วช ว ดความสาเร จของโครงการ 2 กาหนดการอบรม 3 บทท 2 รำยงำนผลกำรดำเน นโครงกำร การบรรยาย เร อง เคร องม อ KM 4 การบรรยาย เร อง การจ ดเตร ยมเอกสารและหล กฐานเพ อรองร บการตรวจประเม น 4 ค ณภาพการศ กษา การนาเสนอเร องเล าเร าพล ง 5 ด านท 1 การจ ดการเร ยนการสอน 8 ด านท 2 การว จ ย 23 ด านท 3 การประก นค ณภาพ 30 ด านท 4 การบร การว ชาการ 32 ด านท 5 การให บร การ 37 บทท 3 สร ปกำรดำเน นโครงกำร สร ปก จกรรมของโครงการ 41 สร ปแบบประเม นความพ งพอใจของโครงการ 44 สร ปต วช ว ดความสาเร จของโครงการ 45 ภำคผนวก 46

4 บทท 1 บทนำ 1. หล กกำรและเหต ผล ป จจ บ นว ว ฒนาการทางด านเทคโนโลย ม การพ ฒนาอย างรวดเร ว ท าให ข อม ล ข าวสารและสารสนเทศท องค กรจะต องเก ยวข อง ร บร และจ ดการรวบรวมก ม มากข น จ งท าให องค กรอาจได ร บข อม ลท ไม ถ กต อง ซ งการ พ ฒนาองค กรให เป น องค การแห งการเร ยนร โดยอาศ ยกระบวนการ การจ ดการความร หร อ Knowledge Management (KM) เพ อสร างให องค กรม ความร เข มแข งและสามารถเร ยนร ได ด วยตนเองอย างเป นระบบเพ อช วย ผล กด นคณะเทคโนโลย การเกษตรให บรรล ผลตามย ทธศาสตร ก จกรรมเร องเล าเร าพล งเป นก จกรรมการบอกเล าเร องความสาเร จของตนเองให ก บผ อ นได ร บร ซ งผ เล าได ทบทวนและกล นกรองอย างรอบคอบเพ อให ส งท ท าประสบผลส าเร จ ด งน นก จกรรมเร องเล าเร าพล งจะท าให บ คลากรในคณะเทคโนโลย การเกษตรได ม โอกาสน าเสนอและเผยแพร ความร หร อความส าเร จท ตนม ให ก บผ อ น ได ร บร และตนเองย งสามารถเร ยนร จากความสาเร จของผ อ นได อ กด วย 2. ว ตถ ประสงค 1) เพ อเป นการส งเสร มและกระต นให บ คลากรม ความร ความเข าใจการจ ดการความร ของคณะฯ 2) เพ อเป ดโอกาสให บ คลากรน าผลส าเร จของการด าเน นการมาแลกเปล ยนเร ยนร 3) เพ อหา Best Practice ของการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพการบร การว ชาการ และการให บร การ 4) เพ อให คนในองค กรต องม ความเจตคต ท ด ในการแบ งป นความร และเผยแพร ผลงานความส าเร จของ ก จกรรมให บ คคลท วไปได ทราบ เช น เอกสารเผยแพร เว บไซต เป นต น 3. กล มเป ำหมำย 1) สถานะกล มเป าหมาย : บ คลากร คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 2) ปร มาณกล มเป าหมาย : จานวน 54 คน 3) พ นท กล มเป าหมาย : คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 4. ประโยชน ท คำดว ำจะได ร บ 1) บ คลากรม ความร ความเข าใจการจ ดการความร ท ได ร บจากก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร 2) บ คลากรนาผลสาเร จท ได จากก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร มาปร บใช ก บงาน 3) บ คลท วไปได ร บร ผลงานความส าเร จของบ คลากร ทางด านการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ และการให บร การ 4) เก ดการพ ฒนาความร การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ และการให บร การ และการให บร การต างๆ 5) ม Best Practice ในแต ละด าน โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

5 5. ต วช ว ดควำมสำเร จของโครงกำร ลำด บ ช อต วช ว ด หน วยน บ เป ำหมำย 1 บ คลากรคณะเทคโนโลย การเกษตรเข าร วม เปอร เซ นต 80 2 ผลการประเม นความพ งพอใจต อโครงการ เปอร เซ นต 80 3 ได ผลงาน Best Practice ของแต ละด าน เร อง 5 โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

6 กำหนดกำรอบรม โครงกำรส มมนำกำรจ ดกำรควำมร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย กำรเกษตร ประจำป กำรศ กษำ 2556 ว นอ งคำรท 29 เมษำยน พ.ศ ณ ห องประช มเกษตรพระวร ณ ช น 3 อำคำรปฏ บ ต กำร 9 ช น คณะเทคโนโลย กำรเกษตร มหำว ทยำล ยรำชภ ฏมหำสำรคำม เวลำ ก จกรรม น. ลงทะเบ ยน น กล าวรายงาน โดยรองศาสตราจารย ดร.รภ สสา จ นทาศร รองคณบด ฝ ายวางแผน และว จ ย บร การ ว ชาการ น. กล าวเป ดโครงการ โดยผ ช วยศาสตราจารย นายส ตวแพทย สมมาศ อ ฐร ตน คณบด คณะ เทคโนโลย การเกษตร น. บรรยาย เร อง เคร องม อ KM โดยอำจำรย อรอนงค ไชยรำ ผ ช วยคณบด ฝ ำยประก นค ณภำพกำรศ กษำและประชำส มพ นธ น. พ กร บประทานอาหารว าง น. บรรยาย เร อง กำรจ ดเตร ยมเอกสำรและหล กฐำนเพ อรองร บกำรตรวจประเม นค ณภำพกำรศ กษำ โดยอำจำรย อรอนงค ไชยรำ ผ ช วยคณบด ฝ ำยประก นค ณภำพกำรศ กษำและประชำส มพ นธ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. นาเสนอเร องเล าเร าพล ง ท ง 5 ด าน 1. การจ ดการเร ยนการสอน 2. การว จ ย 3. การประก นค ณภาพ 4. การบร การว ชาการ 5. การให บร การ น. พ กร บประทานอาหารว าง น. นาเสนอเร องเล าเร าพล ง ท ง 5 ด าน (ต อ) น. ลงคะแนนโหวตหา Best Practice ท ง 5 ด าน น. มอบรางว ลผ ได ร บ Best Practice ท ง 5 ด าน น. ถ ายภาพท ระล ก และป ดโครงการ หมายเหต กาหนดการอาจเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

7 บทท 2 รำยงำนผลกำรดำเน นโครงกำร ตามท คณะเทคโนโลย การเกษตร ม นโยบายส งเสร ม สน บสน น การด าเน นการในเร องของการจ ดการ ความร โดยม เป าหมายเพ อให เก ดการจ ดการความร ภายในคณะฯ และพ ฒนาไปส องค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) เพ อนาไปใช ในการประกอบต วบ งช ท 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร (สกอ. 7.2) และต ว บ งช ท 9.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน (สกอ. 9.1) และเพ อให บ คลากรภายในคณะม ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดการความร และนาไปส การพ ฒนาการปฏ บ ต งานของตนเอง ส งเสร มการท างาน โดยภาพรวมของคณะให ม ประส ทธ ภาพท งในด านการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การ บร การว ชาการ และการให บร การ อ นจะส งผลต อภาพล กษณ ของคณะฯ อ กด วย คณะเทคโนโลย การเกษตร 1. กำรบรรยำย เร อง เคร องม อ KM คณะเทคโนโลย การเกษตร จ ดก จกรรมการจ ดการความร โดยม การบรรยาย เคร องม อ KM โดย อาจารย อรอนงค ไชยรา ผ ช วยคณบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาและประชาส มพ นธ เคร องม อ KM ท ใช ในการ ส อสารข อม ลท น าสนใจและเป นประโยชน สามารถบอกต อแล วม ผ นาไปใช ได 2. กำรบรรยำย เร อง กำรจ ดเตร ยมเอกสำรและหล กฐำนเพ อรองร บกำรตรวจประเม นค ณภำพกำรศ กษำ คณะเทคโนโลย การเกษตร ได ด าเน นการจ ดอบรมความร การจ ดท าความเข าใจทางด านการ ประก นค ณภาพการศ กษา จ งได จ ดกรรมการบรรยาย เร อง การจ ดเตร ยมเอกสารและหล กฐานเพ อรองร บการ ตรวจประเม นค ณภาพการศ กษา โดยอาจารย อรอนงค ไชยรา ผ ช วยคณบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาและ ประชาส มพ นธ ในการเตร ยมเอกสาร หล กฐาน เพ อสอดคล องก บเกณฑ ข อกาหนดของแต ละต วบ งช ด งน องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดาเน นการ องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา องค ประกอบท 4 การว จ ย องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท 6 การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ องค ประกอบท 11 อ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

8 3. กำรนำเสนอเร องเล ำเร ำพล ง จ ดก จกรรมได ด าเน นการแบ งการจ ดการความร ออกเป น 5 ด าน ค อ ด านท 1 การจ ดการเร ยน การสอน ด านท 2 การว จ ย ด านท 3 การประก นค ณภาพ ด านท 4 การบร การว ชาการ และด านท 5 การ ให บร การ โดยม บ คลากรท งสายว ชาการและบ คลากรสายสน บสน นเข าร วมการน าเสนอเร องเล าเร าพล ง เพ อหา แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) กำรจ ดกำรควำมร ช อผลงำน ผ ส งผลงำน ด ำนท 1 กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน 1. Se-mi nar พาเพล น อาจารย ทว ทร พย ไชยร กษ 2. การจ ดก จกรรมการเร ยนร และสอน อาจารย ส ทธ โชค พรรค พ ท กษ ตามแนวการสร างองค ความร ด วยตนเอง 3. ท นโลก... ท นโรค และศ ตร พ ช อาจารย ดร.ก ญชล กา ร ตนเช ดฉาย 4. การจ ดการเร ยนการสอนเน นผ เร ยน อาจารย ร งสรรค พงษ พ ฒนอาไพ ปฏ บ ต จร งตามมาตรฐานของ ผ ประกอบการ 5. หน วยฝ ก พ น อง เกษตรศาสตร อาจารย ธ ระร ตน ช ณแสน 6. ก จกรรมป นข าวเหน ยว อาจารย เกศจ ตต ขามค ลา 7. ส อ Animation กระต นความสนใจ อาจารย ธาน นทร ส งก นยา ในห องเร ยน 8. การบ รณาการการเร ยนการสอน อาจารย ปร ญญา เปรมโต ผ ประกอบการขนาดย อม 9. การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น อาจารย ดร.บ ณฑ ตา สว สด สาค ญ 10. สร างน กว จ ยร นเยาว สายเพาะเล ยง อาจารย ดร.จ ฑาร ตน แก นจ นทร ส ตว น า 11. ผล ตพ ชเก ยวข าวส มพ นธ ดารง อาจารย ส นทร โชคสว สด ธนะก จ ว ฒนธรรมไทย 12. ห องเร ยนใต ต นมะม วง อาจารย ดร.น ดต ยา ประกอบแสง 13. การใช ระบบ Classes Tart ในการ อาจารย อ ดร จ ตจ กร บร หารจ ดการเร ยนการสอน ด ำนท 2 กำรว จ ย 1. ผล ตภ ณฑ ม นหม กย สต (เน อโคข นม น ผศ. ดร.ส ทธ ศ กด คาผา และคณะ หม กย สต ) 2. การรวบรวมและศ กษาพ นธ ข าวพ นธ อาจารย ดร.สาราญ พ มราช พ นเม อง ของด ท กาล งจะส ญพ นธ 3. การศ กษาเทคโนโลย การผล ตม น อาจารย ทว ทร พย ไชยร กษ โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

9 กำรจ ดกำรควำมร ช อผลงำน ผ ส งผลงำน สาปะหล งในพ นท จ งหว ดมหาสารคาม 4. ศร ราชภ ฏ : ความภาคภ ม ใจของ รศ. ดร.รภ สสา จ นทาศร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 5. การออกแบบและพ ฒนาสร างเคร อง อบแห งแบบถาดเพ อใช ในการผล ตชา ผ กหวานต นแบบ อาจารย ว ร ณ โมนะตระก ล อาจารย ดร.เหล กไหล จ นทะบ ตร อาจารย ว าท ร.ต.สราว ฒ ดาแก ว อาจารย ปาร ชาต ราชมณ ด ำนท 3 กำรประก นค ณภำพ 1. การประก นค ณภาพการศ กษาส การ อาจารย อรอนงค ไชยรา ปฏ บ ต ด ำนท 4 กำรบร กำรว ชำกำร 1. สร างช มชนให เข มแข งด วยการเพาะ อาจารย ดร.ก ญชล กา ร ตนเช ดฉาย เห ด 2. บร การว ชาการสร างนว ตกรรมเพ อ อาจารย ดร.เหล กไหล จ นทะบ ตร พ ฒนาท องถ นยกระด บมาตรฐานส ประชาคมอาเซ ยน 3. การบร การว ชาการด านเคร องจ กรกล อาจารย ว าท ร.ต.สราว ฒ ดาแก ว เกษตร ส ความเป นม ออาช พ 4. การเร ยนร ส การเป นม นกร (ม นกรต ว อาจารย พ ทธชาต อ มใจ น อย) ด ำนท 5 กำรให บร กำร 1. การบร หารด านการเง นและพ สด นางจ ราภรณ ทองสมบ รณ 2. เข ยนอย างไรให ย มเง นได (ม นยาก นางกรรณ กา น ม ตร จร งๆ) 3. ฟาร มส ตว ไม ม ว นหมดอาย นายศ ร ท ศน พ นธ ประส ทธ โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

10 โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

11 การจ ดการเร ยนการสอน โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

12 ช อผลงำน : Se-mi-nar พาเพล น เจ ำของผลงำน : อาจารย ทว ทร พย ไชยร กษ เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ในรายว ชาส มมนาทางการเกษตร เป นรายว ชาท ม งเน นให น กศ กษาได ท าการศ กษาค นคว า การรวบรวม ข อม ลทางว ชาการเก ยวก บว ทยาการใหม ๆ ด านเทคโนโลย การผล ตพ ชหร อท เก ยวข อง ซ งเป นการค นคว าข อม ล จากงานว จ ยท งในประเทศไทย และ/หร อต างประเทศ เข ยนรายงาน การน าเสนอรายงาน การอภ ปร าย สร ปผลการส มมนา นาเสนอรายงานหน าช นเร ยน และรวบรวมเล มส มมนาในข นตอนส ดท าย ล กษณะของผลงำน : ใช ว ธ การทาห องเร ยนไม ให เป นห องเร ยนเพ อให ผ เร ยนเข าใจได ใช การอภ ปรายร วมก นและก จกรรมศ กษาด งานนอกสถานท จากสถานการณ จร ง ท งในและนอกห องเร ยน โดยผ านกระบวนการน างานว จ ยของผ อ นมาให น กศ กษาได ช วยก นอภ ปรายในช นเร ยนถ งความส มพ นธ ก บห วข อท ตนเองทาส มมนา ว ธ กำรดำเน นงำน : 1) แจ งให น กศ กษาได ทราบถ งว ตถ ประสงค ของการส มมนาทางการเกษตร ช แจงระเบ ยบต างๆ 2) ให น กศ กษาเล อกอาจารย ท ปร กษาและค ดห วข อส มมนาทางการเกษตรท ตรงก บความสนใจ 3) นาน กศ กษาเข าสาน กว ทยบร การเพ ออบรมการส บค นข อม ลจากแหล งสารสนเทศผ านระบบ Internet โดยการใช ฐานข อม ลต างๆ 4) ม การจ ดส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร ด านงานว จ ยในรายว ชาเร ยน โดยนางานว จ ยมาอภ ปรายร วมก นใน ช นเร ยนและสร ปประเด นท เก ยวข องก บงานส มมนาของตนเอง 5) ม การใช ส อคอมพ วเตอร และส ออ เลคทรอน กส สน บสน นการเร ยนการสอน เช น จ ดทาแบบฟอร มการ เข ยนส มมนาในล กษณะเทมเพลต (template) เพ อให ง ายและสะดวกในการจ ดร ปแบบ 6) น าน กส กษาในช นเร ยนไปศ กษานอกสถานท โดยการเข าร วมฟ งการประช มส มมนาว ชาการด าน การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น และวางแผนจ ดส มมนาในล กษณะห อง ประช ม โดยให น กศ กษาจ ดแบ งหน าท ในการร บผ ดชอบส วนต างๆ เช นการเป นประธาน เลขาน การ เป นต น น กศ กษาท เร ยนรายว ชาส มมนาทางการเกษตร สามารถทราบเทคน คการส บค นข อม ลจากแหล ง สารสนเทศผ านระบบ Internet ได และสามารถนามาประกอบการเข ยนส มมนาได ตามร ปแบบการเข ยนส มมนาท โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

13 ก าหนดให ได และจากการไปศ กษาด งานนอกสถานท ท าให ได ร บความร และประสบการณ สามารถน ากล บมาจ ด ส มมนาทางการเกษตรภายในช นเร ยนของตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาในช นเร ยนได ม การแสดงออกด านความค ดเห นและกล าแสดงออกมากย งข น เร ยนร ระบบการ ทางานและการเร ยนเพ อไม ให เก ดความเคร ยด และสามารถเพล ดเพล นก บก จกรรมนอกห องเร ยนได โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

14 ช อผลงำน : การจ ดก จกรรมการเร ยนร และการสอนตามแนวการสร าง องค ความร ด วยตนเอง เจ ำของผลงำน : อาจารย ส ทธ โชค พรรค พ ท กษ เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : เป นการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบแสวงหาความร ได ด วยตนเอง (Self-Study) ค อ ล กษณะการเร ยนร ท เป นการให ผ เร ยนศ กษาและแสวงหาความร ด วยตนเอง โดยม ผ สอนเป นผ ช วยเหล อในการจ ดก จกรรมการเร ยนการ สอน ล กษณะของผลงำน : เป นร ปแบบหน งของผ สอนท ต องการการจ ดก จกรรมการเร ยนร ตามแนวการสร างองค ความร ด วยตนเอง โดยใช เทคน คการเร ยนร ร วมก น (Collaborative Learning) ซ งเป นว ธ การเร ยนการสอนอ กแบบหน งท ได ร บ ความน ยมสามารถน ามาประย กต ใช ก บการเร ยนการสอนก บสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศการเกษตร โดยเน น การเร ยนการสอนบนเคร อข ายคอมพ วเตอร เน องจากการเร ยนการสอนบนเคร อข ายคอมพ วเตอร น น เป นอ กหน ง ร ปแบบท ผ สอนต องการให ผ เร ยนม โอกาสพบก นน อยลง แต ผ เร ยนต องเร ยน ศ กษาด วยตนเองมากข นและค นคว า ตามลาพ ง การเร ยนร ร วมก นร ปแบบน จะช วยเพ มประส ทธ ภาพและค ณภาพของก จกรรมการเร ยนร ด วยตนเอง ว ธ กำรดำเน นงำน : ว ธ การเราจะเน นการจ ดสภาพแวดล อมทางการเร ยนให ผ เร ยนได เร ยนร ร วมก น โดยจะม ร ปแบบล กษณะ เป นกล มเล กๆ โดยท สมาช กแต ละคนต องม ส วนร วมในการเร ยนร และในความส าเร จของกล ม ท งโดยการ แลกเปล ยนความค ดเห นและการแบ งป นทร พยากรทางการเร ยนร ร วมถ งการให กาล งใจแก ก นและก น สมาช กแต ละคนต องร บผ ดชอบการเร ยนร และภาระงานของตนเอง พร อมไปก บการม ปฏ ส มพ นธ ก บสมาช กในกล ม โดยม จ ดม งหมายในการเร ยนร ร วมก น ซ งความส าเร จของแต ละบ คคลค อความส าเร จของกล ม และความส าเร จของ กล มค อความสาเร จของท กคนเช นก น ผ เร ยนสามารถสร างสรรค ความร ความค ดด วยตนเองจากกระบวนการด วยการรวบรวมท าความเข าใจ สร ป ว เคราะห และส งเคราะห จากการศ กษาด วยตนเอง จนทาให ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด ข น ควำมภำคภ ม ใจ : เพ อเป นส วนหน งท ให ผ เร ยนสามารถเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน ส งส ด ตลอดท งอาจารย ผ จ ดการเร ยนการสอนย งสามารถน าความร ความสามารถน าไปใช ในการเร ยนการสอนในภาคการศ กษาต อไปได อย างม ประส ทธ ภาพและต อเน อง โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

15 ช อผลงำน : ท นโลก...ท นโรคและศ ตร พ ช เจ ำของผลงำน : อาจารย ดร.ก ญชล กา ร ตนเช ดฉาย เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ในรายว ชาศ ตร พ ชและการป องก นกาจ ด เป นรายว ชาท ม การศ กษาเก ยวก บศ ตร พ ชแต ละชน ดและส วนท สาค ญค อว ธ การ หล กส ตรในการป องก นกาจ ดศ ตร พ ชแต ละชน ดให เหมาะสมและม ประส ทธ ภาพส งส ดซ งม การใช เทคโนโลย ท ก าวหน าน ามาใช พ ฒนาว ธ การป องก นก าจ ดตลอดเวลา ด งน นการเร ยนร จากต วอย างงานว จ ยจ ง สามารถช วยให น กศ กษาเข าใจในเน อหาของบทเร ยนได ด ย งข น ล กษณะของผลงำน : การจ ดการเร ยนการสอนโดยกระต นให น กศ กษาม ส วนร วมในการร วมอภ ปรายและแสดงความค ดเห น ร วมก นและเป นการเร ยนร จากต วอย างงานว จ ยของน กว จ ยท ได ร บการเผยแพร จากแหล งต างๆ ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. อาจารย ให ความร ในหล กการป องก นกาจ ดศ ตร พ ชแต ละชน ด 2. มอบหมายงานให น กศ กษาส บค นข อม ลงานว จ ยด านการป องก นก าจ ดศ ตร พ ชพร อมเตร ยมน าเสนอ หน าช นเร ยน 3. น กศ กษาร วมอภ ปรายว ธ การป องกก นกาจ ดศ ตร พ ชจากต วอย างงานว จ ยของตนเองและงานว จ ยของ อาจารย 4. น กศ กษาร วมว เคราะห ข อด -ข อเส ยของแต ละว ธ การและสามารถเล อกใช ว ธ ท เหมาะสมได 1. น กศ กษาม เทคน คในการส บค นข อม ล 2. น กศ กษาสามารถส งเคราะห ข อม ลเพ อเตร ยมนาเสนอผ านส อคอมพ วเตอร 3. น กศ กษาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอนโดยการร วมอภ ปรายและแสดงความค ดเห น ควำมภำคภ ม ใจ : กระต นให น กศ กษาม ส วนร วมและแสดงความค ดเห นในช นเร ยนมากย งข น นอกจากน ย งเป นการสร าง พ นฐานและปล กฝ งแนวค ดการพ ฒนาความร ทางว ชาการผ านการว จ ย โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

16 ช อผลงำน : ท นโลก...ท นโรคและศ ตร พ ช เจ ำของผลงำน : อาจารย ร งสรรค พงษ พ ฒนอาไพ เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การจ ดการเร ยนการสอนท จะให ผ เร ยนประสบความส าเร จได น นจะต องเน นการสอนให ตรงก บความ ต องการของสถานประกอบการ เน นการใช เคร องม อ เคร องจ กรท ม ความหลากหลาย จากโรงงานร วมก บ สถานศ กษาให ท นสม ยตลอดเวลาเม อไปทางานจร งๆในโรงงาน ล กษณะของผลงำน : 1. จ ดทามาตรฐานการเร ยนร ร วมก บสถานประกอบการกาหนดเน อหา รายงาน ว ชา จ ดท าในโรงงาน ม แบบประเม นมาตรฐานแต ละเน อหา 2. ออกใบร บรองได ผ านการทดสอบเน อหาว ชาได มาตรฐานตามท สถานประกอบการ ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. จ ดความร วมม อทางว ชาการก บสถานประกอบการท สอดคล องก บเน อหาว ชาท สอน 2. เช ญว ทยากรผ เช ยวชาญจากสถานประกอบการมาร วมในการจ ดการเร ยนการสอน 3. น กศ กษาไปเร ยนจร งในสถานประกอบการเด อนละ 1 คร ง 4. ประเม นผลงานร วมก น 1. สถานประกอบการได น กศ กษาท ฝ กปฏ บ ต ได จร งตามความต องการของตลาดแรงงาน 2. ได ท กษะฝ ม อจร งๆ 3. ได ฝ กระเบ ยบ ค ณธรรม ในสถานประกอบการ ควำมภำคภ ม ใจ : 1. น กศ กษาท จบการศ กษาม งานทาตามความถน ดในสาขาว ชาท เร ยนมา 2. คณะว ชาและสาขาว ชาตลอดสถานประกอบการจ ดการเร ยนการสอนสอดคล องก บความต องการ พร อมส อาเซ ยน โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

17 ช อผลงำน : หน วยฝ กพ น อง เกษตรศาสตร เจ ำของผลงำน : อาจารย ธ ระร ตน ช ณแสน เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ว ชาเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พเกษตรศาสตร เป นว ชาบ งค บท จ ดข นเพ อเตร ยมความพร อมให ก บ น กศ กษาก อนออกฝ กประสบการณ ว ชาช พจร ง ท งน ด วยบร บทของสาขาว ชาฯ น กศ กษาควรม ความรอบร ท งด าน พ ช ส ตว และเพาะเล ยง ด งน นการจ ดก จกรรมหน วยฝ กพ น อง เกษตรศาสตร จ งอาจสามารถเสร มสร าง ความร ท งด านทฤษฏ และภาคปฏ บ ต ตลอดจนการเสร มสร างความสาม คค ภายในสาขาว ชาฯ และฝ กการวาง แผนการปฏ บ ต งาน ล กษณะของผลงำน : จ ดหน วยฝ กให ครอบคล มท งด านพ ช ส ตว และเพาะเล ยง ภายในแปลงทดลองคณะฯ เพ อให น กศ กษา หม นเว ยนการฝ กโดยม พ หน วยด แล ว ธ กำรดำเน นงำน : ต งหน วยฝ กให ครบท ง 3 ด าน เช น หน วยการปล กพ ชในด น/ไม ใช ด น จากน นแย งกล มภายในช นป (1และ2) ให เข าหน วยฝ ก เพราะฉะน นในหน วยฝ กจะม ท งร นพ และร นน อง ซ งร นพ จะม ประสบการณ จากการเป น น องฝ กในป ท ผ านมา จากน นมอบหมายให ห วหน าหน วยวางแผนการปฏ บ ต งาน และกระจายงานให ล กหน วย และดาเน นการตามแผน 1. ผลผล ตจากหน วยฝ ก 2. ฝ กความร บผ ดชอบ ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาเป นผ วางแผนดาเน นงานต งแต ต นกระท งรายงานผล โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

18 ช อผลงำน : ก จกรรมป นข าวเหน ยว เจ ำของผลงำน : อาจารย เกศจ ตต ขามค ลา เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ก จกรรมป นข าวเหน ยว เป นก จกรรมหน งในการน าน กศ กษาออกศ กษาด งานนอกสถานท ณ หาดเตย งาม อ าวนาว กโยธ น เพ อให น กศ กษาของสาขาว ชาบร หารธ รก จเกษตรได เร ยนร ประสบการณ จากหน วยงาน ภายนอกและเป ดโลกท ศน ให ก บน กศ กษาของสาขาฯ รวมท งสร างก จกรรมในระหว างการด งานให เก ดความร ก ความสาม คค ล กษณะของผลงำน : เป นงานท สร างความสาม คค และสร างความร กใคร กลมเกล ยวให ก บน กศ กษาช นป ท 1-3 ของสาขาว ชา บร หารธ รก จเกษตร จานวน 35 คน ว ธ กำรดำเน นงำน : 1) แบ งกล มน กศ กษาตามส ค อ แดง, ม วง, ฟ า, เข ยว ซ งแต ละกล มจะม พ เล ยงผ ด แลในการด าเน น ก จกรรม 2) ม การทาก จกรรมสร างความสาม คค เช น การต อต ว, การตอบคาถามในกล มเป นต น 3) ม ก จกรรมส นทนาการ ร องเพลง, เต น อย างสน กสนาน ผลจากการด าเน นก จกรรม ท าให น กศ กษาหลายคนเก ดความร กความสาม คค ก นเพ มมากข น จากท น กศ กษาบางคนไม เข ากล มและม ป ญหาก บเพ อนร วมร นก ท าให เข ากล มร วมท าก จกรรมและม การพ ดค ยปร บความ เข าใจก บเพ อนร วมร นและน กศ กษาหลานคนเก ดความประท บใจในก จกรรมคร งน ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาเก ดความภ ม ใจในก จกรรมท ได ทาและน กศ กษาม ความร กใคร กลมเกล ยวก นมากข น รวมท งเก ด ความสาม คค ในสาขาเพ มมากข น โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

19 ช อผลงำน : ส อ Animation กระต นความสนใจในห องเร ยน เจ ำของผลงำน : อาจารย ธาน นทร ส งก นยา เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การเร ยนการสอนในสาขาว ชาด านว ทยาศาสตร จะต องอาศ ยจ นตนาการในการเร ยนร โดยเน อหาท เร ยน จะซ บซ อนเป นกระบวนการท เข าใจยากซ งถ าใช หน งส อ หร อร ปภาพจะทาให น กศ กษาเข าในเน อหาของรายว ชาน น ยาก แต เม อใช ส งท เป นการ ต นหร อ Animation เข ามาใช ท าให น กศ กษาเข าใจในเน อหามากข นชอบการเร ยนร มากข น ต งใจเร ยนมากข น ล กษณะของผลงำน : เป นส อท ใช ในการกระต นความร ส กถ งพ นฐานของเด กน กศ กษาท ม ความชอบการ ต น หน ง หร อละคร เป นพ นฐานอย แล วจ งเป นต วกระต นท ด ทาให เด กล มการเร ยนการสอนแบบเด มๆ และเปล ยนแนวค ดใหม ในการใช ส อให ถ กว ธ นาไปส การเร ยนร ท ย งย นต อไป ว ธ กำรดำเน นงำน : ป จจ บ นส อทาง internet ม ผลต อการศ กษาข อม ลด านการเร ยนการสอนอย างมาก เช น youtube จะม ส อการ ต นและ Animation ท เก ยวข องก บการศ กษาด านว ทยาศาสตร ย งข อม ลเหล าน ม ประโยชน ต อการเร ยน การสอนเป นอย างมาก แต ผ นาไปใช ต องเล อกส อท เหมาะสมเข าใจง าย และสอดคล องก บเน อท เราสอน โดยการ โหลดเข า file และเพ มเข า powerpoint ท ใช สอนน าไปส การเร ยนการสอนท ม อรรถรสและเพ มประส ทธ ภาพใน การเร ยนร ในห องเร ยนอย างย งย น น กศ กษาม ความสนใจเน อหาและต งใจเร ยนมากข นเม อเท ยบก บภาพน งหร ออ กษรท อย บน Powerpoint พอสอนเสร จม การประเม นด วยการสอบและอธ บายกระบวนการท เก ดข นก บน กศ กษา ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาได แลกเปล ยนและได แสดงความร ส กถ งความเข าใจในการเร ยนการสอนและได ค ยก นระหว าง ออกจากห องเร ยน ด านความภ ม ใจท ตนเองเข าใจในเน อหาท เร ยน อ กท งน กศ กษาย งได ขอ File ท สอนกล บไป เป ดด ท ห องหล งเร ยนอ กด วย โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

20 ช อผลงำน : การบ รณาการณ การเร ยนการสอนผ ประกอบการขนาดย อม เจ ำของผลงำน : อาจารย ปร ญญา เปรมโต เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ส าหร บการบ รณาการณ การเร ยนการสอนผ ประกอบการขนาดย อม เป นการเร ยนการสอนแบบบ รณา การณ ระหว างการเร ยนและการฝ กปฏ บ ต โดยให น กศ กษา โดยม จ ดม งหมายท สาค ญ ค อ ให น กศ กษาได เร ยนร และ ฝ กปฏ บ ต ให เป นผ ประกอบการขนาดย อมในอนาคต ล กษณะของผลงำน : 1. จ ดท าบ นท กการเร ยนร ร วมก บสถานประกอบการขนาดย อมโดยให น กศ กษาม ความร และ ประสบการณ ในทางด านผ ประกอบการขนาดย อม 2. น กศ กษาจะได ร บประสบการณ ในด านกล มผ ประกอบการท กๆด าน เช น การขาย การเง น การ บ ญช ระบบรายร บ-รายจ าย ฯลฯ ว ธ กำรดำเน นงำน : 1) น กศ กษาได เข าฝ กปฏ บ ต งานภายในร านค า Aggie Mart โดยสมมต น กศ กษาเป นผ ประกอบการ ขนาดย อม 2) น กศ กษาเร ยนร ระบบบร หารการจ ดการต างๆ เช น การเง น บ ญช ตลาด ฯ,ฯ 3) น กศ กษาได เร ยนร ระบบการบร การ 1. น กศ กษา สามารถได ร บความร ในทางด านการจ ดการและการบร หารในระบบท งภายในและภายนอก จากกล มผ ประกอบการขนาดย อม 2. น กศ กษาม ความกระต อร อร นในการเร ยนการสอนหร อม ความร บผ ดชอบในด านระบบการบร หารและ การจ ดการภายในกล มผ ประกอบการขนาดย อม ควำมภำคภ ม ใจ : ท าให น กศ กษาม ความสนใจต ดตามผลงานและได ฝ กห ดและเร ยนร ในทางด านกล มผ ประกอบการขนาด ย อม และได ความร เก ยวก บด านการบร หารและการจ ดการระบบภายใน โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

21 ช อผลงำน : การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ เจ ำของผลงำน : อาจารย ดร.บ ณฑ ตา สว สด เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การจ ดการเร ยนการสอนในรายว ชาการเพาะเล ยงส ตว ทะเลสาขาว ชาเทคโนโลย การเพาะเล ยงส ตว น า คณะเทคโนโลย การเกษตร ล กษณะของผลงำน : เน นน กศ กษาเป นศ นย กลางของการจ ดการเร ยนการสอน ว ธ กำรดำเน นงำน : 1) สอบถามความต องการของน กศ กษา 2) ปร บปร งเน อหาในรายว ชาให ตรงก บความต องการของน กศ กษา ส วนเน อหาอ นๆท ม ความส าค ญใน รายว ชาก ย งคงไว น กศ กษาม ความร หลากหลายมากข น ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาม ความกระต อร อร นในการเร ยน ม ส วนร วมในการทาก จกรรมในห องเร ยน โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

22 ช อผลงำน : สร างน กว จ ยร นเยาว สายเพาะเล ยงส ตว น า เจ ำของผลงำน : อาจารย ดร.จ ฑาร ตน แก นจ นทร เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ได ท าการถ ายทอดกระบวนการค ดทางว ทยาศาสตร ว เคราะห ข อม ลการด าเน นงานท าว จ ยและเข ยน รายงานผลว จ ยให ก บน กศ กษา เพ อให เป น น กว จ ยร นเยาว สายเพาะเล ยงส ตว น า ต อไป ล กษณะของผลงำน : เป นการจ ดการเร ยนการสอนท เป นการบ รณาการการว จ ยมาร วมด วยโดยจ ดสอนในรายว ชา ป ญหาพ เศษ ทางด านการเพาะเล ยงส ตว น า ว ธ กำรดำเน นงำน : ได เป นอาจารย พ เล ยงให น กศ กษาท มาท าว จ ยด วย (Advisee) โดยได สอนท งว ชาการและภาคปฏ บ ต ให น กศ กษาโดยได ใช เคร องม อ Mentoring หร อ การเป นพ เล ยง ก บน กศ กษา น กศ กษาสามารถท างานว จ ยได ส าเร จ และน าเสนอผลว จ ยต อกรรมการได ด ตลอดจนสามารถเข ยน รายงานว จ ยได และเป นบ ณฑ ตของสาขาว ชาด วย ควำมภำคภ ม ใจ : สามารถสร างน กว จ ยร นเยาว สายเพาะเล ยงส ตว น าออกไปร บใช ส งคม (ถ าม โอกาสมาถ ง) โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

23 ช อผลงำน : ผล ตพ ชเก ยวข าวส มพ นธ ดารงว ฒนธรรมไทย เจ ำของผลงำน : อาจารย ส นทร โชคสว สด ธนะก จ เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : เป นโครงการท จ ดทาข นเพ อให น กศ กษาในสาขาว ชาฯ ได ม โอกาสในการทางานร วมก นเพ อให น กศ กษาได ม โอกาสใช ความร ความสามารถในการแก ไขป ญหาต างๆ อย างเป นระบบ และสามารถน าความร ท ม มาใช ประโยชน ได อย างเต มท น กศ กษาสามารถทางานร วมก นได ล กษณะของผลงำน : นาน กศ กษาในสาขาท กช นป ไปลงพ นท เก ยวข าวของเกษตรกรท ไม ม แรงงานเก บเก ยวข าว ว ธ กำรดำเน นงำน : 1) แบ งกล มน กศ กษาตามส ค อ แดง, ม วง, ฟ า, เข ยว ซ งแต ละกล มจะม พ เล ยงผ ด แลในการด าเน น ก จกรรม 2) ม การทาก จกรรมสร างความสาม คค เช น การต อต ว, การตอบคาถามในกล มเป นต น 3) ม ก จกรรมส นทนาการ ร องเพลง, เต น อย างสน กสนาน ผลจากการด าเน นก จกรรม ท าให น กศ กษาหลายคนเก ดความร กความสาม คค ก นเพ มมากข น จากท น กศ กษาบางคนไม เข ากล มและม ป ญหาก บเพ อนร วมร นก ท าให เข ากล มร วมท าก จกรรมและม การพ ดค ยปร บความ เข าใจก บเพ อนร วมร นและน กศ กษาหลานคนเก ดความประท บใจในก จกรรมคร งน ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาเก ดความภ ม ใจในก จกรรมท ได ทาและน กศ กษาม ความร กใคร กลมเกล ยวก นมากข น รวมท งเก ด ความสาม คค ในสาขาเพ มมากข น โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

24 ช อผลงำน : ห องเร ยนใต ต นมะม วง เจ ำของผลงำน : ดร.น ดต ยา ประกอบแสง เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การจ ดการเร ยนการสอนนอกห องเร ยน นอกเหน อเวลาเร ยนตามปกต ตามตารางเร ยนท ฟาร มส ตว ป ก สาขาว ชาส ตวศาสตร ล กษณะของผลงำน : น กศ กษาท สนใจจะมารวมกล มก นท าก จกรรมใต ต นมะม วงฟาร มส ตว ป ก เพ อเร ยนร การจ ดการฟาร ม ขนาดเล ก และแลกเปล ยนความค ดเห นก นหล งเล กเร ยน ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. ม พ นท ให น กศ กษาทาก จกรรม 2. อาจารย ม เวลาไปพบปะแลกเปล ยนความค ดเห นก บน กศ กษา 1. น กศ กษาม พ นท ทาก จกรรมหล งเล กเร ยน 2. น กศ กษาม การรวมกล มก นทาก จกรรมเพ อหารายได ระหว างเร ยน เช น การเล ยงเป ด 3. น กศ กษาสามารถพ ดค ยและปร กษาป ญหาต างๆก บอาจารย ได ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาม การรวมกล มม ความร กใคร สาม คค และร จ กทาก จกรรมร วมก น โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

25 ช อผลงำน : การใช ระบบ Class start ในการบร หารจ ดการเร ยนการสอน เจ ำของผลงำน : อาจารย อ ดร จ ตจ กร เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การทาระบบสารสนเทศในการจ ดการเร ยนการสอน โดยท เป นการใช ระบบ Class start มาช วยในการ จ ดการเร ยนการสอน ช วยในการบร หารจ ดการการเร ยนการสอนให สะดวกข น ต ดตามการเร ยนการสอนระหว าง น กศ กษาก บอาจารย ประจ าว ชา ม ความสะดวกและรวดเร วในการด าเน นการจ ดการเร ยนการสอน เพราะใช ใน ระบบออนไลน ล กษณะของผลงำน : ใช ระบบจ ดการเร ยนการสอนโดยท ระบบม การเพ มส วนท เก ยวข องก บระบบ เช น เอกสารประกอบการ สอน แบบฝ กห ด การส งแบบฝ กห ด การประกาศคะแนน การแทรกว ด โอ หร อเน อหาท เก ยวข อง ม การเพ ม บ นท กการเร ยนร ได ท งน กศ กษาและอาจารย ประจ าว ชา สามารถต ดต อและประสานงานก นได ตลอดซ งเพ มความ สะดวกมากข น ว ธ กำรดำเน นงำน : ลงช อการเข าใช ระบบท งน กศ กษาและอาจารย ประจาว ชา จากน น อาจารย ประจ าว ชาสร างช นเร ยนและ ให น กศ กษาขอเข าร วมช นเร ยนจากน นอาจารย ประจาว ชาจะเป นคนบร หารจ ดการในการเร ยนการสอนท งหมด 1. น กศ กษาสามารถท จะต ดตามกระบวรการการเร ยนการสอนได สะดวกข น 2. การต ดตามกระบวนการเร ยนการสอนได ง ายข น 3. น กศ กษาม ความกระต อร อร นในการเร ยนการสอน หร อการส งงานมากข นเน องจากระบบม เร องของ เวลาเข ามาเก ยวข องในการเร ยนการสอน ควำมภำคภ ม ใจ : ท าให น กศ กษา ม ความสนใจต ดตามก จกรรมในการจ ดการเร ยนการสอนมากข น การบร หารการเร ยน การสอนระหว างน กศ กษาก บอาจารย ม ความสะดวกมากข น โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

26 การว จ ย โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

27 ช อผลงำน : ผล ตภ ณฑ ม นหม กย สต (เน อโคข นม นหม กย สต ) เจ ำของผลงำน : ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส ทธ ศ กด คาผา เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : เป นผลผล ตท ได จากผลงานว จ ยโดยส ตว ท ใช กากม นหม กย สต เป นอาหาร เช น โคเน อ โคนม เป ด ไก ล กษณะของผลงำน : เป นผล ตภ ณฑ ท เน อโคข นชาโลเลย +วาก ว แปรร ปเพ อจาหน ายเช งพาน ชย ตามห างต างๆ ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. เตร ยมกล มเกษตรกรผ เล ยงโคเน อ 2. แปรร ปผล ตภ ณฑ เป นเน อโคข น 3. จ ดหาตลาดระด บล าง กลาง ส ง ผล ตภ ณฑ เน อโคข นม นหม กย สต ขายท วประเทศ ควำมภำคภ ม ใจ : 1. สร างผล ตภ ณฑ ใหม 2. สร างงานและสร างรายได ให เกษตรกร 3. สร างช อเส ยงให มหาว ทยาล ย โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

28 ช อผลงำน : การรวบรวมและศ กษาข าวพ นธ พ นเม องของด ท กาล งส ญพ นธ เจ ำของผลงำน : ดร.สาราญ พ มราช เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ข าวเป นพ ชเศรษฐก จท ส าค ญของประเทศไทย ป จจ บ นข าวท ปล กในพ นท ส วนใหญ จะเป นข าวพ นธ ปร บปร ง ส งผลทาให ข าวพ นธ พ นเม องตามท องถ นต างๆ กาล งจะส ญพ นธ ด งน นการรวบรวมพ นธ ข าวพ นเม องจ ง เป นส งท จาเป น อ กท งเป นการอน ร กษ พ นธ ข าวไทย ล กษณะของผลงำน : เป นงานว จ ยท ใช ประกอบการเร ยนการสอนของน กศ กษาสาขาว ชาเกษตรศาสตร และเป นการศ กษา ล กษณะประจาพ นธ ของข าวพ นธ ต างๆ เพ อใช เป นแหล งพ นธ กรรมในการปร บปร งพ นธ ข าวให เหมาะสมก บสภาพ พ นท ของจ งหว ดมหาสารคามต อไป ว ธ กำรดำเน นงำน : ท าการรวบรวมข าวพ นธ พ นเม องพ นธ ต างๆ (ข าวเหน ยว ข าวเจ า และข าวเหน ยวด า) ปล กขยายพ นธ และศ กษาล กษณะประจาพ นธ ของข าวแต ละพ นธ ได อน ร กษ พ นธ ข าวไทย โดยเฉพาะข าวพ นธ พ นเม องท กาล งจะส ญพ นธ ได ข อม ลล กษณะการเจร ญเต บโต ผลผล ต และองค ประกอบผลผล ตข าวพ นธ พ นเม อง ควำมภำคภ ม ใจ : ส งเสร มการเร ยนร พ นธ ข าวไทย และช วยให น กศ กษาได ท าป ญหาพ เศษตลอดใช ในการเร ยนการสอนใน บางรายว ชาทางด านการเกษตร สามารถทางานว จ ยได โดยใช งบประมาณส วนต ว โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

29 ช อผลงำน : การศ กษาเทคโนโลย การผล ตม นสาปะหล งในพ นท จ งหว ดมหาสารคาม เจ ำของผลงำน : อาจารย ทว ทร พย ไชยร กษ เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การศ กษาด านการเพ มผลผล ตม นส าปะหล งต อพ นท ของเกษตรกรในจ งหว ดมหาสารคาม โดยได ร บ ท นอ ดหน นการว จ ยจากส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) และสร างความร วมม อด านการว จ ยก บ เคร อข ายภายนอกมหาว ทยาล ย เช น มหาว ทยาล ยขอนแก น สถาน พ ฒนาท ด น และศ นย ว จ ยและพ ฒนา เกษตรกร ล กษณะของผลงำน : ท าการศ กษาการใช ป ยต างชน ดและอ ตราต างๆ ต อพ นท การปล กม นส าปะหล งของเกษตรกรในจ งหว ด มหาสารคาม เพ อให เกษตรกรสามารถลดต นท น สร างรายได ต อหน วยพ นท และทดสอบพ นธ ม นส าปะหล งท ม การตอบสนองต อการใช ป ยและพ นท ปล กของเกษตรกรท แตกต างก นได ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. ศ กษาเอกสาร และข อม ลเก ยวก บล กษณะพ นธ ม นส าปะหล งท เหมาะสมในการปล กในพ นท จ งหว ด มหาสารคาม 2. ศ กษาและออกสารวจพ นท การปล กม นสาปะหล งท สาค ญ 3. เล อกพ นท ของเกษตรกร เช น อาเภอเม อง และอาเภอบรบ อ เป นพ นท ทดสอบ 4. ปล กม นสาปะหล งทดสอบ ศ กษาการเจร ญเต บโตและผลผล ตท ได ได พ นธ ม นสาปะหล งและเทคโนโลย การผล ตม นสาปะหล งท เหมาะสมต อพ นท จ งหว ดมหาสารคาม ควำมภำคภ ม ใจ : ได พ นธ ม นส าปะหล งและเทคโนโลย การผล ตม นส าปะหล งท เหมาะสมต อพ นท จ งหว ดมหาสารคามและม การบ รณาการร วมก บการเร ยนการสอนในช นเร ยนโดยนาน กศ กษามาร วมในกระบวนการว จ ยด วย โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

30 ช อผลงำน : ศร ราชภ ฏ : ความภาคภ ม ใจของมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เจ ำของผลงำน : รองศาสตราจารย ดร.รภ สสา จ นทาศร เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ศร ราชภ ฏ ค อ มะละกอพ นธ ใหม ของประเทศท เก ดจากงานว จ ยของมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ร วมก บสาน กงานสน บสน นการว จ ย (สกว.) ได จากการค ดเล อกพ นธ เป นระยะเวลา 5 ป จากการกลายพ นธ ของ พ นธ คร งเน อแดง ขณะน ได ร บท นสน บสน นงานว จ ยจากหน วยงานท งสองต อในป ท 2 อ ก 3 ป เพ อพ ฒนาพ นธ มะละกอต อเน องอ ก 3 ป ในงบประมาณหลายล านบาท (6 ล านบาท) ล กษณะของผลงำน : มะละกอพ นธ น ม ล กษณะเด น ด านการบร โภคผลด บ เหมาะก บการทาอาหารยอดน ยม ค อ ส มต า ปอก เปล อกง าย ผลยาวร ขนาดใหญ เน อกรอบ ส เน อเหล องทอง รสชาต หวานกรอบ ว ธ กำรดำเน นงำน : ดาเน นการจ ดเล อกสายพ นธ มะละกอให ม ความบร ส ทธ เพ มข นจนถ งข วท 4 5 เพ อให สภาพการกระจาย ต วของสายพ นธ ศ กษาล กษณะประจ าพ นธ ด านการเจร ญเต บโต ด านค ณภาพขอผล จนถ งความต องการของ ผ บร โภค หล งจากม การเผยแพร พ นธ น ทางส อหลายช อง อาท ช อง 3, 9 วารสารเคหาการเกษตร หน งส อเกษตร ธรรมชาต จนถ งเทคโนโลย การเกษตร ม ปร มาณความต องการเมล ดพ นธ และต นพ นธ จ านวนมากจากผ สนใจและ เกษตรกรท วประเทศ ม ผลการส งซ อจากท วประเทศหลายแสนบาทจนผล ตไม ท นความต องการของเกษตรกร ควำมภำคภ ม ใจ : 1. มะละกอพ นธ น ได ข นทะเบ ยนในนามของมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคามโดยใช ช อว า พ นธ ศร ราช ภ ฏ ในป พ.ศ อย ในข นตอนการขอพระราชทานพ นธ (ช อพระราชทาน) จากพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอ ด ลยเดช 3. ได ร บเล อกจากส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สวทช.) ในการเป นนว ตกรรมการผล ต มะละกอปลอดโรคภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 4. หน วยงานด านการเกษตรหลายหน วย : ต ดต อให บรรยายถ ายทอดความร ในร ปแบบการอบรมท งใน และนอกประเทศ เพ อเผยแพร ความร ด านการผล ตมะละกอ ปลอดโรคภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

31 5. หน วยงานด านการเกษตรหลายหน วย : ต ดต อให บรรยายถ ายทอดความร ในร ปแบบการอบรมท งใน และนอกประเทศ เพ อเผยแพร ความร ด านการผล ตมะละกอ 6. ม ยอดการส งจองเมล ดพ นธ และต นกล า จากผ สนใจท งในและต างประเทศ เช น มาเลเซ ย ลาว พม า และ ด ไบ 7. ม การเป ดช องทางการจาหน ายให ท วประเทศเน องจากต ดต อซ อพ นธ ลาบาก โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

32 ช อผลงำน : การออกแบบพ ฒนาสร างเคร องอบแห งแบบถาดเพ อใช ในการผล ตชา ผ กหวานต นแบบ เจ ำของผลงำน : อาจารย ว ร ณ โมนะตระก ล, นายเหล กไหล จ นทะบ ตร, นางสาวปาร ชาต ราชมณ และว าท ร อยตร สราว ฒ ดาแก ว เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ป ญหาของการแปรร ปผ กหวานสดเป นใบชาแห งน น ท ส าค ญน นย งขาดองค ความร พ นฐานท ส าค ญเป น ต วก าหนดค ณภาพของใบชาผ กหวานซ งได แก การลดลงของความช นในผ กหวานระหว างกระบวนการผล ต ซ ง กระบวนการแปรร ปผ กหวานเป นใบชาแบ งออกได หลายข นตอน โดยในช วงการลดความช นของผ กหวานใน ระหว างกระบวนการผล ตน ข นอย ก บระยะเวลาในการให ความร อน (อ ณหภ ม ท ใช และน าหน กของผล ตภ ณฑ ) โดย ปกต แล ว การแปรร ปผ กหวานเป นใบชาในกระบวนการต างๆน น การควบค มปร มาณความช นท ลดลงใน กระบวนการผล ตเป นข นตอนท ม ความส าค ญต อค ณภาพของใบชาผ กหวาน ซ งม ความจ าเป นท จะต องควบค ม ปร มาณการลดลงของความช นให เหมาะสม ล กษณะของผลงำน : ร ปภาพ ว ธ กำรดำเน นงำน : การว จ ยในคร งน เป นการออกแบบและสร างเคร องอบแห งแบบถาดต นแบบเพ อน าไปใช ในกระบวนการ ผล ตชาผ กหวานจากว สาหก จช มชนกล มเกษตรกรปล กผ กปลอดภ ยจากสารพ ษต าบลภ ปอ เพ อเป นการเพ ม ศ กยภาพในการผล ตชาผ กหวานให ม ค ณภาพและมาตรฐาน เคร องอบแห งแบบถาดเพ อใช ในการผล ตชาผ กหวานต นแบบสามารถท างานได โดยท าความร อนได ตามท กาหนดและสามารถอบผล ตภ ณฑ ได ในปร มาณท ต องการ โดยใช เวลาทาอบแห ง ประมาณ 1 ช วโมง ต อรอบการ ผล ตและสามารถบรรจ ผ กหวานเพ อท าการอบแห งได ไม ต ากว า 20 ก โลกร มต อรอบการผล ต โดยค ณภาพ ผล ตภ ณฑ ของชาท ได ใกล เค ยงเท ยบก บผล ตภ ณฑ ท ม อย ในท องตลาดเด ยวก น ซ งได ร บการยอมร บจาก ผ ประกอบการและทางล กค าของผ ประกอบการ ทางคณะท างานได ม ข อเสนอแนะในการปร บเปล ยนในส วนของ กระบวนการผล ตเพ อควบค มต นท น โดยแสดงให เห นถ งความเป นไปได ท จะสามารถผล ตในเช งพาณ ชย ได ควำมภำคภ ม ใจ : ม การต อยอดผล ตภ ณฑ ของทางกล มท นาไปส การเป นส นค าในเช งพาณ ชย อย างต อเน อง โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

33 การประก นค ณภาพ โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

34 ช อผลงำน : งานประก นค ณภาพการศ กษาส การปฏ บ ต เจ ำของผลงำน : อาจารย อรอนงค ไชยรา เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การประก นค ณภาพการศ กษาม บทบาทส าค ญในการประเม นการบร หารจ ดการและการจ ดการเร ยนการ สอนอย างย ง การม งเน นให บ คลากรในคณะเทคโนโลย การเกษตรม ความตระหน กและเข าใจในการด าเน นงาน เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษา ล กษณะของผลงำน : เอกสารประกอบการจ ดทารายงานประเม นตนเอง (SAR) ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. ช แจงให บ คลากรเข าใจในกระบวรการการประก นค ณภาพเพ อให สอดคล องก บงานท ปฏ บ ต ประจา 2. แจกเอกสารประกอบการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง (SAR) 1. บ คลากรในคณะฯ ตระหน กและให ความสาค ญเก ยวก บการประก นค ณภาพ 2. ได ผลงานท ตรงตามเกณฑ การประเม น ควำมภำคภ ม ใจ : บ คลากรม ส วนร วมในงานประก นค ณภาพการศ กษา โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

35 การบร การว ชาการ โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

36 ช อผลงำน : สร างช มชนให เข มแข งด วยการเพาะเห ด เจ ำของผลงำน : ดร.ก ญชล กา ร ตนเช ดฉาย เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การบร การว ชาการเทคน คการท าก อนเช อเห ดและห วเช อเห ดแบบง าย เพ อเป นการเสร มสร างช มชนให เข มแข ง พ งตนเองได ตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง โดยได ร บงบประมาณสน บสน นจากส าน กบร การว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม และช มชนผ านทางองค การบร หารส วนต าบลเหล า อ าเภอโกส มพ ส ย จ งหว ด มหาสารคาม ล กษณะของผลงำน : การให ความร แก ช มชน โดยใช เทคน คการท าก อนเห ดและห วเช อแบบง าย ซ งเป นการบ รณาการการ บร การว ชาการจากงานว จ ยและการเร ยนการสอน โดยการฝ กปฏ บ ต และม การต ดตามความสาเร จของโครงการ ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. สารวจความต องการของช มชน 2. วางแผนการออกให บร การว ชาการ 3. ออกให บร การว ชาการตามแผน 4. ต ดตามผล 1. ผ เข าอบรมได เร ยนร ว ธ การทาก อนเห ดและห วเช อเห ดแบบง าย 2. ผ เข าร วมอบรมม ความสนใจและต งใจท จะท าให ส าเร จโดยม การต ดตามผลงานและพ ฒนางานจาก ความผ ดพลาดท เก ดข น โดยม ส วนร วมในการค ดว เคราะห แนวทางการแก ไขป ญหา 3. เก ดการรวมกล มของช มชนเก ดความร วมม อระหว างหน วยงาน ควำมภำคภ ม ใจ : สามารถสร างช มชนให เข มแข งพ งตนเองได ตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

37 ช อผลงำน : บร การว ชาการสร างนว ตกรรมเพ อพ ฒนาท องถ นยกระด บมาตรฐานส ประชาคมอาเซ ยน เจ ำของผลงำน : ดร.เหล กไหล จ นทะบ ตร เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : จากแผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ฉบ บท 11 พ.ศ ประเด น ย ทธศาสตร ท 3 บร การว ชาการเพ อเสร มสร างความแข งแกร งแก ช มชนและท องถ นบนพ นฐานความร ซ งเป น ย ทธศาสตร ท มหาว ทยาล ยอยากเห นช มชนหร อท องถ นเก ดความเข มแข งและพ งตนเองได ด งน นทางคณะ เทคโนโลย การเกษตรม บทบาทหน าท ในการบร การว ชาการสร างนว ตกรรมเพ อพ ฒนาท องถ นยกระด บมาตรฐานส ประชาคมอาเซ ยน ล กษณะของผลงำน : ยกระด บผลผล ต รายได และพ ฒนาค ณภาพช ว ตสร างความย งย นแก กล มเคร อข ายเกษตรกร ต าบลภ ปอ อ าเภอเม อง ต าบลโนนน าเกล ยง อ าเภอสห สข นธ จ งหว ดกาฬส นธ และพ นท ใกล เค ยง และสร างความร วมม อ พ ฒนาท องถ นระหว างผ นาช มชน น กการเม องท องถ น ว ธ กำรดำเน นงำน : Flow Chart พบว าเกษตรกรสามารถพ งพาตนเองลดรายจ าย เพ มรายได พ ฒนากระบวนการผลผล ตยกระด บ มาตรฐานส นค า เพ อให สามารถแข งข นการค าก อนเข าส ประชาคมอาเซ ยน นอกจากน ย งได ขยายพ นท ใกล เค ยง ได แก ตาบลโนนน าเกล ยง อาเภอสห สข นธ ใช กระบวนการบ รณาการ การเร ยนการสอนในรายว ชาเทคโนโลย การเพาะเล ยงก ง และงานว จ ยในการถ ายทอดส งเสร มด านว ชาการตลอดจนได โจทย ว จ ยในพ นท บร การว ชาการ ควำมภำคภ ม ใจ : พ ฒนานว ตกรรมพ ฒนาท องถ น บ รณาการพ ฒนาท องถ นและการยอมร บในช มชนและจ งหว ด 1. องค กรปกครองส วนท องถ นบรรจ ในแผนพ ฒนาท องถ น 2. เก ดการรวมกล มเคร อข ายเกษตรกร 3. มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคามได ร บการยอมร บระด บท องถ นและจ งหว ด 4. เก ดกระบวนการบ รณาการการเร ยนการสอน ว จ ย ระหว างผ นาและเกษตรกร โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

38 ช อผลงำน : การบร การว ชาการด านเคร องจ กรกลเกษตรส ความเป นม ออาช พ เจ ำของผลงำน : ว าท ร อยตร สราว ฒ ดาแก ว เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : นาน กศ กษาออกโครงการบร การว ชาการ ซ อมบ าร งเคร องจ กรกลเกษตรโดยเป นการจ ดการแบบบ รณา การการเร ยนการสอนร วมก บน กศ กษา อาจารย กล มชาวบ าน เป นการสร างช อเส ยงในคณะ เทคโนโลย การเกษตร และเป นการประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ย ล กษณะของผลงำน : เป นการจ ดการบร การว ชาการซ อมบ าร งเคร องจ กรกลเกษตร ซ งจะท าการจ ดท กเทอมในสาขาฯ โดย เบ องต นเกณฑ น กศ กษาจากรายว ชาท เร ยน ว ชาแทรกเตอร และเคร องท นแรงฟาร ม/ต นก าล งเคร องจ กรกลเกษตร ไปออกบร การนอกพ นท ว ธ กำรดำเน นงำน : ในด านการเร ยนการสอนฝ กให น กศ กษาร จ ดค ดและต ดส นใจในการท างาน เช น ม case ซ อมเคร องยนต จะสอนต งแต การว เคราะห อาการเบ องต น เคร องม อและอ ปกรณ ท จะต องใช ในการท างานเพราะถ าไม ม การ วางแผนในการปฏ บ ต งานจะทาให เส ยเวลาและค าใช จ ายในการทางาน ผลส มฤทธ จากโครงการออกบร การว ชาการ สามารถน าความร ท ได จากการเร ยนการสอนท ม ในต ารา น ามาลงม อปฏ บ ต และทดสอบท างานได ได ฝ กน กศ กษาให ม ความร บผ ดชอบ ฝ กภาวะความเป นผ น าและฝ กให น กศ กษาทางานเป นท ม ควำมภำคภ ม ใจ : ภาคหล งจากท ได ออกโครงการแล ว ความภาคภ ม ใจค อน กศ กษาสามารถท จะวางแผนในการปฏ บ ต งาน การวางแผน การทางานเป นท ม ความเป นผ นา การจ ดส นใจ ท ได สอนในห องเร ยนสามารถแสดงออกมาได อย าง ม ประส ทธ ภาพจากการออกบร การคร งล าส ดม กล มชาวบ านน ากระต กน าร อนมาให ซ อมโดยบอกว าล กไม ได ก นนม หลายว นแล วแต น กศ กษาสามารถซ อมได สร างความประท บใจอย างมากต อท มงาน อาจารย และน กศ กษา โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

39 ช อผลงำน : การเร ยนร ส การเป นม นกร (ม นกรต วน อย) เจ ำของผลงำน : อาจารย พ ทธชาต อ มใจ เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : เป นการบร การว ชาการร วมก บการเร ยนการสอน โดยการน าเอาความร ท น กศ กษาเร ยนในรายว ชาออก บร การว ชาการส เยาวชนคนร นใหม เพ อให ร กและเข าใจในการประกอบอาช พการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ด านการประมงท ถ กต อง ล กษณะของผลงำน : การบร การว ชาการร วมก บการเร ยนการสอน โดยการท น กศ กษาท เร ยนมาใช ในการออกบร การว ชาการ ให ก บน กเร ยนในระด บประถมศ กษาให ม จ ตสาน กและเร ยนร ด านการอน ร กษ ทร พยากรประมง ว ธ กำรดำเน นงำน : ออกบร การว ชาการให ความร ก บน กเร ยนในระด บประถมศ กษาโดยน กศ กษาจากร นพ ส ร นน อง โดยใช ว ธ Coaching ในการสอนหร อการแนะนาจากร นพ ทา ให น กศ กษาสามารถใช ความร ท เร ยนมาส การปฏ บ ต จร ง 1. น กศ กษาม ความร ความเข าใจในบทเร ยนและสามารถนาไปใช ได จร ง 2. เยาวชนร จ กการอน ร กษ ทร พยากรด านการประมง และม ความร ด านการเพาะเล ยงส ตว น า ควำมภำคภ ม ใจ : 1. น กศ กษาม ความเข าใจในการเร ยนและการถ ายทอดความร มากข น 2. เยาวชนร จ กและเร ยนร การอน ร กษ ทร พยากรท สาค ญทางการประมงมากข น โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

40 การให บร การ โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information