โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา 2556

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา 2556"

Transcription

1 โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา 2556 ว นท 29 เมษายน พ.ศ คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

2 คำนำ การจ ดการความร เป นก จกรรมท ทาให บ คลากรสามารถนาความร ท ม อย ภายในตนเอง โดยสร ปความร เพ อแบ งป นให ผ อ นได ทราบและสามารถน าไปใช ประโยชน ได ซ งคณะเทคโนโลย การเกษตรเล งเห นว า โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจ าป การศ กษา 2556 เป นประโยชน แก บ คลากรภายในคณะ และได เผยแพร ให ผ อ นได ทราบอ กด วย นอกจากน ย งสามารถน ามาใช ในการประกอบการประก นค ณภาพการศ กษา ต วบ งช ท 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ น เร ยนร (สกอ. 7.2) และต วบ งช ท 9.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน (สกอ. 9.1) ได อ ก ด วย คณะเทคโนโลย การเกษตร เมษายน 2557

3 สำรบ ญ หน ำ บทท 1 บทนำ หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค 1 กล มเป าหมาย 1 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1 ต วช ว ดความสาเร จของโครงการ 2 กาหนดการอบรม 3 บทท 2 รำยงำนผลกำรดำเน นโครงกำร การบรรยาย เร อง เคร องม อ KM 4 การบรรยาย เร อง การจ ดเตร ยมเอกสารและหล กฐานเพ อรองร บการตรวจประเม น 4 ค ณภาพการศ กษา การนาเสนอเร องเล าเร าพล ง 5 ด านท 1 การจ ดการเร ยนการสอน 8 ด านท 2 การว จ ย 23 ด านท 3 การประก นค ณภาพ 30 ด านท 4 การบร การว ชาการ 32 ด านท 5 การให บร การ 37 บทท 3 สร ปกำรดำเน นโครงกำร สร ปก จกรรมของโครงการ 41 สร ปแบบประเม นความพ งพอใจของโครงการ 44 สร ปต วช ว ดความสาเร จของโครงการ 45 ภำคผนวก 46

4 บทท 1 บทนำ 1. หล กกำรและเหต ผล ป จจ บ นว ว ฒนาการทางด านเทคโนโลย ม การพ ฒนาอย างรวดเร ว ท าให ข อม ล ข าวสารและสารสนเทศท องค กรจะต องเก ยวข อง ร บร และจ ดการรวบรวมก ม มากข น จ งท าให องค กรอาจได ร บข อม ลท ไม ถ กต อง ซ งการ พ ฒนาองค กรให เป น องค การแห งการเร ยนร โดยอาศ ยกระบวนการ การจ ดการความร หร อ Knowledge Management (KM) เพ อสร างให องค กรม ความร เข มแข งและสามารถเร ยนร ได ด วยตนเองอย างเป นระบบเพ อช วย ผล กด นคณะเทคโนโลย การเกษตรให บรรล ผลตามย ทธศาสตร ก จกรรมเร องเล าเร าพล งเป นก จกรรมการบอกเล าเร องความสาเร จของตนเองให ก บผ อ นได ร บร ซ งผ เล าได ทบทวนและกล นกรองอย างรอบคอบเพ อให ส งท ท าประสบผลส าเร จ ด งน นก จกรรมเร องเล าเร าพล งจะท าให บ คลากรในคณะเทคโนโลย การเกษตรได ม โอกาสน าเสนอและเผยแพร ความร หร อความส าเร จท ตนม ให ก บผ อ น ได ร บร และตนเองย งสามารถเร ยนร จากความสาเร จของผ อ นได อ กด วย 2. ว ตถ ประสงค 1) เพ อเป นการส งเสร มและกระต นให บ คลากรม ความร ความเข าใจการจ ดการความร ของคณะฯ 2) เพ อเป ดโอกาสให บ คลากรน าผลส าเร จของการด าเน นการมาแลกเปล ยนเร ยนร 3) เพ อหา Best Practice ของการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพการบร การว ชาการ และการให บร การ 4) เพ อให คนในองค กรต องม ความเจตคต ท ด ในการแบ งป นความร และเผยแพร ผลงานความส าเร จของ ก จกรรมให บ คคลท วไปได ทราบ เช น เอกสารเผยแพร เว บไซต เป นต น 3. กล มเป ำหมำย 1) สถานะกล มเป าหมาย : บ คลากร คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 2) ปร มาณกล มเป าหมาย : จานวน 54 คน 3) พ นท กล มเป าหมาย : คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 4. ประโยชน ท คำดว ำจะได ร บ 1) บ คลากรม ความร ความเข าใจการจ ดการความร ท ได ร บจากก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร 2) บ คลากรนาผลสาเร จท ได จากก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร มาปร บใช ก บงาน 3) บ คลท วไปได ร บร ผลงานความส าเร จของบ คลากร ทางด านการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ และการให บร การ 4) เก ดการพ ฒนาความร การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ และการให บร การ และการให บร การต างๆ 5) ม Best Practice ในแต ละด าน โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

5 5. ต วช ว ดควำมสำเร จของโครงกำร ลำด บ ช อต วช ว ด หน วยน บ เป ำหมำย 1 บ คลากรคณะเทคโนโลย การเกษตรเข าร วม เปอร เซ นต 80 2 ผลการประเม นความพ งพอใจต อโครงการ เปอร เซ นต 80 3 ได ผลงาน Best Practice ของแต ละด าน เร อง 5 โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

6 กำหนดกำรอบรม โครงกำรส มมนำกำรจ ดกำรควำมร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย กำรเกษตร ประจำป กำรศ กษำ 2556 ว นอ งคำรท 29 เมษำยน พ.ศ ณ ห องประช มเกษตรพระวร ณ ช น 3 อำคำรปฏ บ ต กำร 9 ช น คณะเทคโนโลย กำรเกษตร มหำว ทยำล ยรำชภ ฏมหำสำรคำม เวลำ ก จกรรม น. ลงทะเบ ยน น กล าวรายงาน โดยรองศาสตราจารย ดร.รภ สสา จ นทาศร รองคณบด ฝ ายวางแผน และว จ ย บร การ ว ชาการ น. กล าวเป ดโครงการ โดยผ ช วยศาสตราจารย นายส ตวแพทย สมมาศ อ ฐร ตน คณบด คณะ เทคโนโลย การเกษตร น. บรรยาย เร อง เคร องม อ KM โดยอำจำรย อรอนงค ไชยรำ ผ ช วยคณบด ฝ ำยประก นค ณภำพกำรศ กษำและประชำส มพ นธ น. พ กร บประทานอาหารว าง น. บรรยาย เร อง กำรจ ดเตร ยมเอกสำรและหล กฐำนเพ อรองร บกำรตรวจประเม นค ณภำพกำรศ กษำ โดยอำจำรย อรอนงค ไชยรำ ผ ช วยคณบด ฝ ำยประก นค ณภำพกำรศ กษำและประชำส มพ นธ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น น. นาเสนอเร องเล าเร าพล ง ท ง 5 ด าน 1. การจ ดการเร ยนการสอน 2. การว จ ย 3. การประก นค ณภาพ 4. การบร การว ชาการ 5. การให บร การ น. พ กร บประทานอาหารว าง น. นาเสนอเร องเล าเร าพล ง ท ง 5 ด าน (ต อ) น. ลงคะแนนโหวตหา Best Practice ท ง 5 ด าน น. มอบรางว ลผ ได ร บ Best Practice ท ง 5 ด าน น. ถ ายภาพท ระล ก และป ดโครงการ หมายเหต กาหนดการอาจเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

7 บทท 2 รำยงำนผลกำรดำเน นโครงกำร ตามท คณะเทคโนโลย การเกษตร ม นโยบายส งเสร ม สน บสน น การด าเน นการในเร องของการจ ดการ ความร โดยม เป าหมายเพ อให เก ดการจ ดการความร ภายในคณะฯ และพ ฒนาไปส องค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) เพ อนาไปใช ในการประกอบต วบ งช ท 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร (สกอ. 7.2) และต ว บ งช ท 9.1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน (สกอ. 9.1) และเพ อให บ คลากรภายในคณะม ความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดการความร และนาไปส การพ ฒนาการปฏ บ ต งานของตนเอง ส งเสร มการท างาน โดยภาพรวมของคณะให ม ประส ทธ ภาพท งในด านการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การ บร การว ชาการ และการให บร การ อ นจะส งผลต อภาพล กษณ ของคณะฯ อ กด วย คณะเทคโนโลย การเกษตร 1. กำรบรรยำย เร อง เคร องม อ KM คณะเทคโนโลย การเกษตร จ ดก จกรรมการจ ดการความร โดยม การบรรยาย เคร องม อ KM โดย อาจารย อรอนงค ไชยรา ผ ช วยคณบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาและประชาส มพ นธ เคร องม อ KM ท ใช ในการ ส อสารข อม ลท น าสนใจและเป นประโยชน สามารถบอกต อแล วม ผ นาไปใช ได 2. กำรบรรยำย เร อง กำรจ ดเตร ยมเอกสำรและหล กฐำนเพ อรองร บกำรตรวจประเม นค ณภำพกำรศ กษำ คณะเทคโนโลย การเกษตร ได ด าเน นการจ ดอบรมความร การจ ดท าความเข าใจทางด านการ ประก นค ณภาพการศ กษา จ งได จ ดกรรมการบรรยาย เร อง การจ ดเตร ยมเอกสารและหล กฐานเพ อรองร บการ ตรวจประเม นค ณภาพการศ กษา โดยอาจารย อรอนงค ไชยรา ผ ช วยคณบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาและ ประชาส มพ นธ ในการเตร ยมเอกสาร หล กฐาน เพ อสอดคล องก บเกณฑ ข อกาหนดของแต ละต วบ งช ด งน องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนดาเน นการ องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา องค ประกอบท 4 การว จ ย องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม องค ประกอบท 6 การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ องค ประกอบท 11 อ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

8 3. กำรนำเสนอเร องเล ำเร ำพล ง จ ดก จกรรมได ด าเน นการแบ งการจ ดการความร ออกเป น 5 ด าน ค อ ด านท 1 การจ ดการเร ยน การสอน ด านท 2 การว จ ย ด านท 3 การประก นค ณภาพ ด านท 4 การบร การว ชาการ และด านท 5 การ ให บร การ โดยม บ คลากรท งสายว ชาการและบ คลากรสายสน บสน นเข าร วมการน าเสนอเร องเล าเร าพล ง เพ อหา แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) กำรจ ดกำรควำมร ช อผลงำน ผ ส งผลงำน ด ำนท 1 กำรจ ดกำรเร ยนกำรสอน 1. Se-mi nar พาเพล น อาจารย ทว ทร พย ไชยร กษ 2. การจ ดก จกรรมการเร ยนร และสอน อาจารย ส ทธ โชค พรรค พ ท กษ ตามแนวการสร างองค ความร ด วยตนเอง 3. ท นโลก... ท นโรค และศ ตร พ ช อาจารย ดร.ก ญชล กา ร ตนเช ดฉาย 4. การจ ดการเร ยนการสอนเน นผ เร ยน อาจารย ร งสรรค พงษ พ ฒนอาไพ ปฏ บ ต จร งตามมาตรฐานของ ผ ประกอบการ 5. หน วยฝ ก พ น อง เกษตรศาสตร อาจารย ธ ระร ตน ช ณแสน 6. ก จกรรมป นข าวเหน ยว อาจารย เกศจ ตต ขามค ลา 7. ส อ Animation กระต นความสนใจ อาจารย ธาน นทร ส งก นยา ในห องเร ยน 8. การบ รณาการการเร ยนการสอน อาจารย ปร ญญา เปรมโต ผ ประกอบการขนาดย อม 9. การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น อาจารย ดร.บ ณฑ ตา สว สด สาค ญ 10. สร างน กว จ ยร นเยาว สายเพาะเล ยง อาจารย ดร.จ ฑาร ตน แก นจ นทร ส ตว น า 11. ผล ตพ ชเก ยวข าวส มพ นธ ดารง อาจารย ส นทร โชคสว สด ธนะก จ ว ฒนธรรมไทย 12. ห องเร ยนใต ต นมะม วง อาจารย ดร.น ดต ยา ประกอบแสง 13. การใช ระบบ Classes Tart ในการ อาจารย อ ดร จ ตจ กร บร หารจ ดการเร ยนการสอน ด ำนท 2 กำรว จ ย 1. ผล ตภ ณฑ ม นหม กย สต (เน อโคข นม น ผศ. ดร.ส ทธ ศ กด คาผา และคณะ หม กย สต ) 2. การรวบรวมและศ กษาพ นธ ข าวพ นธ อาจารย ดร.สาราญ พ มราช พ นเม อง ของด ท กาล งจะส ญพ นธ 3. การศ กษาเทคโนโลย การผล ตม น อาจารย ทว ทร พย ไชยร กษ โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

9 กำรจ ดกำรควำมร ช อผลงำน ผ ส งผลงำน สาปะหล งในพ นท จ งหว ดมหาสารคาม 4. ศร ราชภ ฏ : ความภาคภ ม ใจของ รศ. ดร.รภ สสา จ นทาศร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม 5. การออกแบบและพ ฒนาสร างเคร อง อบแห งแบบถาดเพ อใช ในการผล ตชา ผ กหวานต นแบบ อาจารย ว ร ณ โมนะตระก ล อาจารย ดร.เหล กไหล จ นทะบ ตร อาจารย ว าท ร.ต.สราว ฒ ดาแก ว อาจารย ปาร ชาต ราชมณ ด ำนท 3 กำรประก นค ณภำพ 1. การประก นค ณภาพการศ กษาส การ อาจารย อรอนงค ไชยรา ปฏ บ ต ด ำนท 4 กำรบร กำรว ชำกำร 1. สร างช มชนให เข มแข งด วยการเพาะ อาจารย ดร.ก ญชล กา ร ตนเช ดฉาย เห ด 2. บร การว ชาการสร างนว ตกรรมเพ อ อาจารย ดร.เหล กไหล จ นทะบ ตร พ ฒนาท องถ นยกระด บมาตรฐานส ประชาคมอาเซ ยน 3. การบร การว ชาการด านเคร องจ กรกล อาจารย ว าท ร.ต.สราว ฒ ดาแก ว เกษตร ส ความเป นม ออาช พ 4. การเร ยนร ส การเป นม นกร (ม นกรต ว อาจารย พ ทธชาต อ มใจ น อย) ด ำนท 5 กำรให บร กำร 1. การบร หารด านการเง นและพ สด นางจ ราภรณ ทองสมบ รณ 2. เข ยนอย างไรให ย มเง นได (ม นยาก นางกรรณ กา น ม ตร จร งๆ) 3. ฟาร มส ตว ไม ม ว นหมดอาย นายศ ร ท ศน พ นธ ประส ทธ โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

10 โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

11 การจ ดการเร ยนการสอน โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

12 ช อผลงำน : Se-mi-nar พาเพล น เจ ำของผลงำน : อาจารย ทว ทร พย ไชยร กษ เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ในรายว ชาส มมนาทางการเกษตร เป นรายว ชาท ม งเน นให น กศ กษาได ท าการศ กษาค นคว า การรวบรวม ข อม ลทางว ชาการเก ยวก บว ทยาการใหม ๆ ด านเทคโนโลย การผล ตพ ชหร อท เก ยวข อง ซ งเป นการค นคว าข อม ล จากงานว จ ยท งในประเทศไทย และ/หร อต างประเทศ เข ยนรายงาน การน าเสนอรายงาน การอภ ปร าย สร ปผลการส มมนา นาเสนอรายงานหน าช นเร ยน และรวบรวมเล มส มมนาในข นตอนส ดท าย ล กษณะของผลงำน : ใช ว ธ การทาห องเร ยนไม ให เป นห องเร ยนเพ อให ผ เร ยนเข าใจได ใช การอภ ปรายร วมก นและก จกรรมศ กษาด งานนอกสถานท จากสถานการณ จร ง ท งในและนอกห องเร ยน โดยผ านกระบวนการน างานว จ ยของผ อ นมาให น กศ กษาได ช วยก นอภ ปรายในช นเร ยนถ งความส มพ นธ ก บห วข อท ตนเองทาส มมนา ว ธ กำรดำเน นงำน : 1) แจ งให น กศ กษาได ทราบถ งว ตถ ประสงค ของการส มมนาทางการเกษตร ช แจงระเบ ยบต างๆ 2) ให น กศ กษาเล อกอาจารย ท ปร กษาและค ดห วข อส มมนาทางการเกษตรท ตรงก บความสนใจ 3) นาน กศ กษาเข าสาน กว ทยบร การเพ ออบรมการส บค นข อม ลจากแหล งสารสนเทศผ านระบบ Internet โดยการใช ฐานข อม ลต างๆ 4) ม การจ ดส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร ด านงานว จ ยในรายว ชาเร ยน โดยนางานว จ ยมาอภ ปรายร วมก นใน ช นเร ยนและสร ปประเด นท เก ยวข องก บงานส มมนาของตนเอง 5) ม การใช ส อคอมพ วเตอร และส ออ เลคทรอน กส สน บสน นการเร ยนการสอน เช น จ ดทาแบบฟอร มการ เข ยนส มมนาในล กษณะเทมเพลต (template) เพ อให ง ายและสะดวกในการจ ดร ปแบบ 6) น าน กส กษาในช นเร ยนไปศ กษานอกสถานท โดยการเข าร วมฟ งการประช มส มมนาว ชาการด าน การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น และวางแผนจ ดส มมนาในล กษณะห อง ประช ม โดยให น กศ กษาจ ดแบ งหน าท ในการร บผ ดชอบส วนต างๆ เช นการเป นประธาน เลขาน การ เป นต น น กศ กษาท เร ยนรายว ชาส มมนาทางการเกษตร สามารถทราบเทคน คการส บค นข อม ลจากแหล ง สารสนเทศผ านระบบ Internet ได และสามารถนามาประกอบการเข ยนส มมนาได ตามร ปแบบการเข ยนส มมนาท โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

13 ก าหนดให ได และจากการไปศ กษาด งานนอกสถานท ท าให ได ร บความร และประสบการณ สามารถน ากล บมาจ ด ส มมนาทางการเกษตรภายในช นเร ยนของตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาในช นเร ยนได ม การแสดงออกด านความค ดเห นและกล าแสดงออกมากย งข น เร ยนร ระบบการ ทางานและการเร ยนเพ อไม ให เก ดความเคร ยด และสามารถเพล ดเพล นก บก จกรรมนอกห องเร ยนได โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

14 ช อผลงำน : การจ ดก จกรรมการเร ยนร และการสอนตามแนวการสร าง องค ความร ด วยตนเอง เจ ำของผลงำน : อาจารย ส ทธ โชค พรรค พ ท กษ เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : เป นการจ ดก จกรรมการเร ยนร แบบแสวงหาความร ได ด วยตนเอง (Self-Study) ค อ ล กษณะการเร ยนร ท เป นการให ผ เร ยนศ กษาและแสวงหาความร ด วยตนเอง โดยม ผ สอนเป นผ ช วยเหล อในการจ ดก จกรรมการเร ยนการ สอน ล กษณะของผลงำน : เป นร ปแบบหน งของผ สอนท ต องการการจ ดก จกรรมการเร ยนร ตามแนวการสร างองค ความร ด วยตนเอง โดยใช เทคน คการเร ยนร ร วมก น (Collaborative Learning) ซ งเป นว ธ การเร ยนการสอนอ กแบบหน งท ได ร บ ความน ยมสามารถน ามาประย กต ใช ก บการเร ยนการสอนก บสาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศการเกษตร โดยเน น การเร ยนการสอนบนเคร อข ายคอมพ วเตอร เน องจากการเร ยนการสอนบนเคร อข ายคอมพ วเตอร น น เป นอ กหน ง ร ปแบบท ผ สอนต องการให ผ เร ยนม โอกาสพบก นน อยลง แต ผ เร ยนต องเร ยน ศ กษาด วยตนเองมากข นและค นคว า ตามลาพ ง การเร ยนร ร วมก นร ปแบบน จะช วยเพ มประส ทธ ภาพและค ณภาพของก จกรรมการเร ยนร ด วยตนเอง ว ธ กำรดำเน นงำน : ว ธ การเราจะเน นการจ ดสภาพแวดล อมทางการเร ยนให ผ เร ยนได เร ยนร ร วมก น โดยจะม ร ปแบบล กษณะ เป นกล มเล กๆ โดยท สมาช กแต ละคนต องม ส วนร วมในการเร ยนร และในความส าเร จของกล ม ท งโดยการ แลกเปล ยนความค ดเห นและการแบ งป นทร พยากรทางการเร ยนร ร วมถ งการให กาล งใจแก ก นและก น สมาช กแต ละคนต องร บผ ดชอบการเร ยนร และภาระงานของตนเอง พร อมไปก บการม ปฏ ส มพ นธ ก บสมาช กในกล ม โดยม จ ดม งหมายในการเร ยนร ร วมก น ซ งความส าเร จของแต ละบ คคลค อความส าเร จของกล ม และความส าเร จของ กล มค อความสาเร จของท กคนเช นก น ผ เร ยนสามารถสร างสรรค ความร ความค ดด วยตนเองจากกระบวนการด วยการรวบรวมท าความเข าใจ สร ป ว เคราะห และส งเคราะห จากการศ กษาด วยตนเอง จนทาให ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด ข น ควำมภำคภ ม ใจ : เพ อเป นส วนหน งท ให ผ เร ยนสามารถเร ยนร อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประโยชน ส งส ด ตลอดท งอาจารย ผ จ ดการเร ยนการสอนย งสามารถน าความร ความสามารถน าไปใช ในการเร ยนการสอนในภาคการศ กษาต อไปได อย างม ประส ทธ ภาพและต อเน อง โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

15 ช อผลงำน : ท นโลก...ท นโรคและศ ตร พ ช เจ ำของผลงำน : อาจารย ดร.ก ญชล กา ร ตนเช ดฉาย เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ในรายว ชาศ ตร พ ชและการป องก นกาจ ด เป นรายว ชาท ม การศ กษาเก ยวก บศ ตร พ ชแต ละชน ดและส วนท สาค ญค อว ธ การ หล กส ตรในการป องก นกาจ ดศ ตร พ ชแต ละชน ดให เหมาะสมและม ประส ทธ ภาพส งส ดซ งม การใช เทคโนโลย ท ก าวหน าน ามาใช พ ฒนาว ธ การป องก นก าจ ดตลอดเวลา ด งน นการเร ยนร จากต วอย างงานว จ ยจ ง สามารถช วยให น กศ กษาเข าใจในเน อหาของบทเร ยนได ด ย งข น ล กษณะของผลงำน : การจ ดการเร ยนการสอนโดยกระต นให น กศ กษาม ส วนร วมในการร วมอภ ปรายและแสดงความค ดเห น ร วมก นและเป นการเร ยนร จากต วอย างงานว จ ยของน กว จ ยท ได ร บการเผยแพร จากแหล งต างๆ ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. อาจารย ให ความร ในหล กการป องก นกาจ ดศ ตร พ ชแต ละชน ด 2. มอบหมายงานให น กศ กษาส บค นข อม ลงานว จ ยด านการป องก นก าจ ดศ ตร พ ชพร อมเตร ยมน าเสนอ หน าช นเร ยน 3. น กศ กษาร วมอภ ปรายว ธ การป องกก นกาจ ดศ ตร พ ชจากต วอย างงานว จ ยของตนเองและงานว จ ยของ อาจารย 4. น กศ กษาร วมว เคราะห ข อด -ข อเส ยของแต ละว ธ การและสามารถเล อกใช ว ธ ท เหมาะสมได 1. น กศ กษาม เทคน คในการส บค นข อม ล 2. น กศ กษาสามารถส งเคราะห ข อม ลเพ อเตร ยมนาเสนอผ านส อคอมพ วเตอร 3. น กศ กษาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอนโดยการร วมอภ ปรายและแสดงความค ดเห น ควำมภำคภ ม ใจ : กระต นให น กศ กษาม ส วนร วมและแสดงความค ดเห นในช นเร ยนมากย งข น นอกจากน ย งเป นการสร าง พ นฐานและปล กฝ งแนวค ดการพ ฒนาความร ทางว ชาการผ านการว จ ย โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

16 ช อผลงำน : ท นโลก...ท นโรคและศ ตร พ ช เจ ำของผลงำน : อาจารย ร งสรรค พงษ พ ฒนอาไพ เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การจ ดการเร ยนการสอนท จะให ผ เร ยนประสบความส าเร จได น นจะต องเน นการสอนให ตรงก บความ ต องการของสถานประกอบการ เน นการใช เคร องม อ เคร องจ กรท ม ความหลากหลาย จากโรงงานร วมก บ สถานศ กษาให ท นสม ยตลอดเวลาเม อไปทางานจร งๆในโรงงาน ล กษณะของผลงำน : 1. จ ดทามาตรฐานการเร ยนร ร วมก บสถานประกอบการกาหนดเน อหา รายงาน ว ชา จ ดท าในโรงงาน ม แบบประเม นมาตรฐานแต ละเน อหา 2. ออกใบร บรองได ผ านการทดสอบเน อหาว ชาได มาตรฐานตามท สถานประกอบการ ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. จ ดความร วมม อทางว ชาการก บสถานประกอบการท สอดคล องก บเน อหาว ชาท สอน 2. เช ญว ทยากรผ เช ยวชาญจากสถานประกอบการมาร วมในการจ ดการเร ยนการสอน 3. น กศ กษาไปเร ยนจร งในสถานประกอบการเด อนละ 1 คร ง 4. ประเม นผลงานร วมก น 1. สถานประกอบการได น กศ กษาท ฝ กปฏ บ ต ได จร งตามความต องการของตลาดแรงงาน 2. ได ท กษะฝ ม อจร งๆ 3. ได ฝ กระเบ ยบ ค ณธรรม ในสถานประกอบการ ควำมภำคภ ม ใจ : 1. น กศ กษาท จบการศ กษาม งานทาตามความถน ดในสาขาว ชาท เร ยนมา 2. คณะว ชาและสาขาว ชาตลอดสถานประกอบการจ ดการเร ยนการสอนสอดคล องก บความต องการ พร อมส อาเซ ยน โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

17 ช อผลงำน : หน วยฝ กพ น อง เกษตรศาสตร เจ ำของผลงำน : อาจารย ธ ระร ตน ช ณแสน เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ว ชาเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พเกษตรศาสตร เป นว ชาบ งค บท จ ดข นเพ อเตร ยมความพร อมให ก บ น กศ กษาก อนออกฝ กประสบการณ ว ชาช พจร ง ท งน ด วยบร บทของสาขาว ชาฯ น กศ กษาควรม ความรอบร ท งด าน พ ช ส ตว และเพาะเล ยง ด งน นการจ ดก จกรรมหน วยฝ กพ น อง เกษตรศาสตร จ งอาจสามารถเสร มสร าง ความร ท งด านทฤษฏ และภาคปฏ บ ต ตลอดจนการเสร มสร างความสาม คค ภายในสาขาว ชาฯ และฝ กการวาง แผนการปฏ บ ต งาน ล กษณะของผลงำน : จ ดหน วยฝ กให ครอบคล มท งด านพ ช ส ตว และเพาะเล ยง ภายในแปลงทดลองคณะฯ เพ อให น กศ กษา หม นเว ยนการฝ กโดยม พ หน วยด แล ว ธ กำรดำเน นงำน : ต งหน วยฝ กให ครบท ง 3 ด าน เช น หน วยการปล กพ ชในด น/ไม ใช ด น จากน นแย งกล มภายในช นป (1และ2) ให เข าหน วยฝ ก เพราะฉะน นในหน วยฝ กจะม ท งร นพ และร นน อง ซ งร นพ จะม ประสบการณ จากการเป น น องฝ กในป ท ผ านมา จากน นมอบหมายให ห วหน าหน วยวางแผนการปฏ บ ต งาน และกระจายงานให ล กหน วย และดาเน นการตามแผน 1. ผลผล ตจากหน วยฝ ก 2. ฝ กความร บผ ดชอบ ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาเป นผ วางแผนดาเน นงานต งแต ต นกระท งรายงานผล โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

18 ช อผลงำน : ก จกรรมป นข าวเหน ยว เจ ำของผลงำน : อาจารย เกศจ ตต ขามค ลา เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ก จกรรมป นข าวเหน ยว เป นก จกรรมหน งในการน าน กศ กษาออกศ กษาด งานนอกสถานท ณ หาดเตย งาม อ าวนาว กโยธ น เพ อให น กศ กษาของสาขาว ชาบร หารธ รก จเกษตรได เร ยนร ประสบการณ จากหน วยงาน ภายนอกและเป ดโลกท ศน ให ก บน กศ กษาของสาขาฯ รวมท งสร างก จกรรมในระหว างการด งานให เก ดความร ก ความสาม คค ล กษณะของผลงำน : เป นงานท สร างความสาม คค และสร างความร กใคร กลมเกล ยวให ก บน กศ กษาช นป ท 1-3 ของสาขาว ชา บร หารธ รก จเกษตร จานวน 35 คน ว ธ กำรดำเน นงำน : 1) แบ งกล มน กศ กษาตามส ค อ แดง, ม วง, ฟ า, เข ยว ซ งแต ละกล มจะม พ เล ยงผ ด แลในการด าเน น ก จกรรม 2) ม การทาก จกรรมสร างความสาม คค เช น การต อต ว, การตอบคาถามในกล มเป นต น 3) ม ก จกรรมส นทนาการ ร องเพลง, เต น อย างสน กสนาน ผลจากการด าเน นก จกรรม ท าให น กศ กษาหลายคนเก ดความร กความสาม คค ก นเพ มมากข น จากท น กศ กษาบางคนไม เข ากล มและม ป ญหาก บเพ อนร วมร นก ท าให เข ากล มร วมท าก จกรรมและม การพ ดค ยปร บความ เข าใจก บเพ อนร วมร นและน กศ กษาหลานคนเก ดความประท บใจในก จกรรมคร งน ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาเก ดความภ ม ใจในก จกรรมท ได ทาและน กศ กษาม ความร กใคร กลมเกล ยวก นมากข น รวมท งเก ด ความสาม คค ในสาขาเพ มมากข น โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

19 ช อผลงำน : ส อ Animation กระต นความสนใจในห องเร ยน เจ ำของผลงำน : อาจารย ธาน นทร ส งก นยา เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การเร ยนการสอนในสาขาว ชาด านว ทยาศาสตร จะต องอาศ ยจ นตนาการในการเร ยนร โดยเน อหาท เร ยน จะซ บซ อนเป นกระบวนการท เข าใจยากซ งถ าใช หน งส อ หร อร ปภาพจะทาให น กศ กษาเข าในเน อหาของรายว ชาน น ยาก แต เม อใช ส งท เป นการ ต นหร อ Animation เข ามาใช ท าให น กศ กษาเข าใจในเน อหามากข นชอบการเร ยนร มากข น ต งใจเร ยนมากข น ล กษณะของผลงำน : เป นส อท ใช ในการกระต นความร ส กถ งพ นฐานของเด กน กศ กษาท ม ความชอบการ ต น หน ง หร อละคร เป นพ นฐานอย แล วจ งเป นต วกระต นท ด ทาให เด กล มการเร ยนการสอนแบบเด มๆ และเปล ยนแนวค ดใหม ในการใช ส อให ถ กว ธ นาไปส การเร ยนร ท ย งย นต อไป ว ธ กำรดำเน นงำน : ป จจ บ นส อทาง internet ม ผลต อการศ กษาข อม ลด านการเร ยนการสอนอย างมาก เช น youtube จะม ส อการ ต นและ Animation ท เก ยวข องก บการศ กษาด านว ทยาศาสตร ย งข อม ลเหล าน ม ประโยชน ต อการเร ยน การสอนเป นอย างมาก แต ผ นาไปใช ต องเล อกส อท เหมาะสมเข าใจง าย และสอดคล องก บเน อท เราสอน โดยการ โหลดเข า file และเพ มเข า powerpoint ท ใช สอนน าไปส การเร ยนการสอนท ม อรรถรสและเพ มประส ทธ ภาพใน การเร ยนร ในห องเร ยนอย างย งย น น กศ กษาม ความสนใจเน อหาและต งใจเร ยนมากข นเม อเท ยบก บภาพน งหร ออ กษรท อย บน Powerpoint พอสอนเสร จม การประเม นด วยการสอบและอธ บายกระบวนการท เก ดข นก บน กศ กษา ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาได แลกเปล ยนและได แสดงความร ส กถ งความเข าใจในการเร ยนการสอนและได ค ยก นระหว าง ออกจากห องเร ยน ด านความภ ม ใจท ตนเองเข าใจในเน อหาท เร ยน อ กท งน กศ กษาย งได ขอ File ท สอนกล บไป เป ดด ท ห องหล งเร ยนอ กด วย โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

20 ช อผลงำน : การบ รณาการณ การเร ยนการสอนผ ประกอบการขนาดย อม เจ ำของผลงำน : อาจารย ปร ญญา เปรมโต เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ส าหร บการบ รณาการณ การเร ยนการสอนผ ประกอบการขนาดย อม เป นการเร ยนการสอนแบบบ รณา การณ ระหว างการเร ยนและการฝ กปฏ บ ต โดยให น กศ กษา โดยม จ ดม งหมายท สาค ญ ค อ ให น กศ กษาได เร ยนร และ ฝ กปฏ บ ต ให เป นผ ประกอบการขนาดย อมในอนาคต ล กษณะของผลงำน : 1. จ ดท าบ นท กการเร ยนร ร วมก บสถานประกอบการขนาดย อมโดยให น กศ กษาม ความร และ ประสบการณ ในทางด านผ ประกอบการขนาดย อม 2. น กศ กษาจะได ร บประสบการณ ในด านกล มผ ประกอบการท กๆด าน เช น การขาย การเง น การ บ ญช ระบบรายร บ-รายจ าย ฯลฯ ว ธ กำรดำเน นงำน : 1) น กศ กษาได เข าฝ กปฏ บ ต งานภายในร านค า Aggie Mart โดยสมมต น กศ กษาเป นผ ประกอบการ ขนาดย อม 2) น กศ กษาเร ยนร ระบบบร หารการจ ดการต างๆ เช น การเง น บ ญช ตลาด ฯ,ฯ 3) น กศ กษาได เร ยนร ระบบการบร การ 1. น กศ กษา สามารถได ร บความร ในทางด านการจ ดการและการบร หารในระบบท งภายในและภายนอก จากกล มผ ประกอบการขนาดย อม 2. น กศ กษาม ความกระต อร อร นในการเร ยนการสอนหร อม ความร บผ ดชอบในด านระบบการบร หารและ การจ ดการภายในกล มผ ประกอบการขนาดย อม ควำมภำคภ ม ใจ : ท าให น กศ กษาม ความสนใจต ดตามผลงานและได ฝ กห ดและเร ยนร ในทางด านกล มผ ประกอบการขนาด ย อม และได ความร เก ยวก บด านการบร หารและการจ ดการระบบภายใน โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

21 ช อผลงำน : การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ เจ ำของผลงำน : อาจารย ดร.บ ณฑ ตา สว สด เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การจ ดการเร ยนการสอนในรายว ชาการเพาะเล ยงส ตว ทะเลสาขาว ชาเทคโนโลย การเพาะเล ยงส ตว น า คณะเทคโนโลย การเกษตร ล กษณะของผลงำน : เน นน กศ กษาเป นศ นย กลางของการจ ดการเร ยนการสอน ว ธ กำรดำเน นงำน : 1) สอบถามความต องการของน กศ กษา 2) ปร บปร งเน อหาในรายว ชาให ตรงก บความต องการของน กศ กษา ส วนเน อหาอ นๆท ม ความส าค ญใน รายว ชาก ย งคงไว น กศ กษาม ความร หลากหลายมากข น ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาม ความกระต อร อร นในการเร ยน ม ส วนร วมในการทาก จกรรมในห องเร ยน โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

22 ช อผลงำน : สร างน กว จ ยร นเยาว สายเพาะเล ยงส ตว น า เจ ำของผลงำน : อาจารย ดร.จ ฑาร ตน แก นจ นทร เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ได ท าการถ ายทอดกระบวนการค ดทางว ทยาศาสตร ว เคราะห ข อม ลการด าเน นงานท าว จ ยและเข ยน รายงานผลว จ ยให ก บน กศ กษา เพ อให เป น น กว จ ยร นเยาว สายเพาะเล ยงส ตว น า ต อไป ล กษณะของผลงำน : เป นการจ ดการเร ยนการสอนท เป นการบ รณาการการว จ ยมาร วมด วยโดยจ ดสอนในรายว ชา ป ญหาพ เศษ ทางด านการเพาะเล ยงส ตว น า ว ธ กำรดำเน นงำน : ได เป นอาจารย พ เล ยงให น กศ กษาท มาท าว จ ยด วย (Advisee) โดยได สอนท งว ชาการและภาคปฏ บ ต ให น กศ กษาโดยได ใช เคร องม อ Mentoring หร อ การเป นพ เล ยง ก บน กศ กษา น กศ กษาสามารถท างานว จ ยได ส าเร จ และน าเสนอผลว จ ยต อกรรมการได ด ตลอดจนสามารถเข ยน รายงานว จ ยได และเป นบ ณฑ ตของสาขาว ชาด วย ควำมภำคภ ม ใจ : สามารถสร างน กว จ ยร นเยาว สายเพาะเล ยงส ตว น าออกไปร บใช ส งคม (ถ าม โอกาสมาถ ง) โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

23 ช อผลงำน : ผล ตพ ชเก ยวข าวส มพ นธ ดารงว ฒนธรรมไทย เจ ำของผลงำน : อาจารย ส นทร โชคสว สด ธนะก จ เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : เป นโครงการท จ ดทาข นเพ อให น กศ กษาในสาขาว ชาฯ ได ม โอกาสในการทางานร วมก นเพ อให น กศ กษาได ม โอกาสใช ความร ความสามารถในการแก ไขป ญหาต างๆ อย างเป นระบบ และสามารถน าความร ท ม มาใช ประโยชน ได อย างเต มท น กศ กษาสามารถทางานร วมก นได ล กษณะของผลงำน : นาน กศ กษาในสาขาท กช นป ไปลงพ นท เก ยวข าวของเกษตรกรท ไม ม แรงงานเก บเก ยวข าว ว ธ กำรดำเน นงำน : 1) แบ งกล มน กศ กษาตามส ค อ แดง, ม วง, ฟ า, เข ยว ซ งแต ละกล มจะม พ เล ยงผ ด แลในการด าเน น ก จกรรม 2) ม การทาก จกรรมสร างความสาม คค เช น การต อต ว, การตอบคาถามในกล มเป นต น 3) ม ก จกรรมส นทนาการ ร องเพลง, เต น อย างสน กสนาน ผลจากการด าเน นก จกรรม ท าให น กศ กษาหลายคนเก ดความร กความสาม คค ก นเพ มมากข น จากท น กศ กษาบางคนไม เข ากล มและม ป ญหาก บเพ อนร วมร นก ท าให เข ากล มร วมท าก จกรรมและม การพ ดค ยปร บความ เข าใจก บเพ อนร วมร นและน กศ กษาหลานคนเก ดความประท บใจในก จกรรมคร งน ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาเก ดความภ ม ใจในก จกรรมท ได ทาและน กศ กษาม ความร กใคร กลมเกล ยวก นมากข น รวมท งเก ด ความสาม คค ในสาขาเพ มมากข น โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

24 ช อผลงำน : ห องเร ยนใต ต นมะม วง เจ ำของผลงำน : ดร.น ดต ยา ประกอบแสง เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การจ ดการเร ยนการสอนนอกห องเร ยน นอกเหน อเวลาเร ยนตามปกต ตามตารางเร ยนท ฟาร มส ตว ป ก สาขาว ชาส ตวศาสตร ล กษณะของผลงำน : น กศ กษาท สนใจจะมารวมกล มก นท าก จกรรมใต ต นมะม วงฟาร มส ตว ป ก เพ อเร ยนร การจ ดการฟาร ม ขนาดเล ก และแลกเปล ยนความค ดเห นก นหล งเล กเร ยน ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. ม พ นท ให น กศ กษาทาก จกรรม 2. อาจารย ม เวลาไปพบปะแลกเปล ยนความค ดเห นก บน กศ กษา 1. น กศ กษาม พ นท ทาก จกรรมหล งเล กเร ยน 2. น กศ กษาม การรวมกล มก นทาก จกรรมเพ อหารายได ระหว างเร ยน เช น การเล ยงเป ด 3. น กศ กษาสามารถพ ดค ยและปร กษาป ญหาต างๆก บอาจารย ได ควำมภำคภ ม ใจ : น กศ กษาม การรวมกล มม ความร กใคร สาม คค และร จ กทาก จกรรมร วมก น โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

25 ช อผลงำน : การใช ระบบ Class start ในการบร หารจ ดการเร ยนการสอน เจ ำของผลงำน : อาจารย อ ดร จ ตจ กร เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การทาระบบสารสนเทศในการจ ดการเร ยนการสอน โดยท เป นการใช ระบบ Class start มาช วยในการ จ ดการเร ยนการสอน ช วยในการบร หารจ ดการการเร ยนการสอนให สะดวกข น ต ดตามการเร ยนการสอนระหว าง น กศ กษาก บอาจารย ประจ าว ชา ม ความสะดวกและรวดเร วในการด าเน นการจ ดการเร ยนการสอน เพราะใช ใน ระบบออนไลน ล กษณะของผลงำน : ใช ระบบจ ดการเร ยนการสอนโดยท ระบบม การเพ มส วนท เก ยวข องก บระบบ เช น เอกสารประกอบการ สอน แบบฝ กห ด การส งแบบฝ กห ด การประกาศคะแนน การแทรกว ด โอ หร อเน อหาท เก ยวข อง ม การเพ ม บ นท กการเร ยนร ได ท งน กศ กษาและอาจารย ประจ าว ชา สามารถต ดต อและประสานงานก นได ตลอดซ งเพ มความ สะดวกมากข น ว ธ กำรดำเน นงำน : ลงช อการเข าใช ระบบท งน กศ กษาและอาจารย ประจาว ชา จากน น อาจารย ประจ าว ชาสร างช นเร ยนและ ให น กศ กษาขอเข าร วมช นเร ยนจากน นอาจารย ประจาว ชาจะเป นคนบร หารจ ดการในการเร ยนการสอนท งหมด 1. น กศ กษาสามารถท จะต ดตามกระบวรการการเร ยนการสอนได สะดวกข น 2. การต ดตามกระบวนการเร ยนการสอนได ง ายข น 3. น กศ กษาม ความกระต อร อร นในการเร ยนการสอน หร อการส งงานมากข นเน องจากระบบม เร องของ เวลาเข ามาเก ยวข องในการเร ยนการสอน ควำมภำคภ ม ใจ : ท าให น กศ กษา ม ความสนใจต ดตามก จกรรมในการจ ดการเร ยนการสอนมากข น การบร หารการเร ยน การสอนระหว างน กศ กษาก บอาจารย ม ความสะดวกมากข น โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

26 การว จ ย โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

27 ช อผลงำน : ผล ตภ ณฑ ม นหม กย สต (เน อโคข นม นหม กย สต ) เจ ำของผลงำน : ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส ทธ ศ กด คาผา เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : เป นผลผล ตท ได จากผลงานว จ ยโดยส ตว ท ใช กากม นหม กย สต เป นอาหาร เช น โคเน อ โคนม เป ด ไก ล กษณะของผลงำน : เป นผล ตภ ณฑ ท เน อโคข นชาโลเลย +วาก ว แปรร ปเพ อจาหน ายเช งพาน ชย ตามห างต างๆ ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. เตร ยมกล มเกษตรกรผ เล ยงโคเน อ 2. แปรร ปผล ตภ ณฑ เป นเน อโคข น 3. จ ดหาตลาดระด บล าง กลาง ส ง ผล ตภ ณฑ เน อโคข นม นหม กย สต ขายท วประเทศ ควำมภำคภ ม ใจ : 1. สร างผล ตภ ณฑ ใหม 2. สร างงานและสร างรายได ให เกษตรกร 3. สร างช อเส ยงให มหาว ทยาล ย โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

28 ช อผลงำน : การรวบรวมและศ กษาข าวพ นธ พ นเม องของด ท กาล งส ญพ นธ เจ ำของผลงำน : ดร.สาราญ พ มราช เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ข าวเป นพ ชเศรษฐก จท ส าค ญของประเทศไทย ป จจ บ นข าวท ปล กในพ นท ส วนใหญ จะเป นข าวพ นธ ปร บปร ง ส งผลทาให ข าวพ นธ พ นเม องตามท องถ นต างๆ กาล งจะส ญพ นธ ด งน นการรวบรวมพ นธ ข าวพ นเม องจ ง เป นส งท จาเป น อ กท งเป นการอน ร กษ พ นธ ข าวไทย ล กษณะของผลงำน : เป นงานว จ ยท ใช ประกอบการเร ยนการสอนของน กศ กษาสาขาว ชาเกษตรศาสตร และเป นการศ กษา ล กษณะประจาพ นธ ของข าวพ นธ ต างๆ เพ อใช เป นแหล งพ นธ กรรมในการปร บปร งพ นธ ข าวให เหมาะสมก บสภาพ พ นท ของจ งหว ดมหาสารคามต อไป ว ธ กำรดำเน นงำน : ท าการรวบรวมข าวพ นธ พ นเม องพ นธ ต างๆ (ข าวเหน ยว ข าวเจ า และข าวเหน ยวด า) ปล กขยายพ นธ และศ กษาล กษณะประจาพ นธ ของข าวแต ละพ นธ ได อน ร กษ พ นธ ข าวไทย โดยเฉพาะข าวพ นธ พ นเม องท กาล งจะส ญพ นธ ได ข อม ลล กษณะการเจร ญเต บโต ผลผล ต และองค ประกอบผลผล ตข าวพ นธ พ นเม อง ควำมภำคภ ม ใจ : ส งเสร มการเร ยนร พ นธ ข าวไทย และช วยให น กศ กษาได ท าป ญหาพ เศษตลอดใช ในการเร ยนการสอนใน บางรายว ชาทางด านการเกษตร สามารถทางานว จ ยได โดยใช งบประมาณส วนต ว โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

29 ช อผลงำน : การศ กษาเทคโนโลย การผล ตม นสาปะหล งในพ นท จ งหว ดมหาสารคาม เจ ำของผลงำน : อาจารย ทว ทร พย ไชยร กษ เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การศ กษาด านการเพ มผลผล ตม นส าปะหล งต อพ นท ของเกษตรกรในจ งหว ดมหาสารคาม โดยได ร บ ท นอ ดหน นการว จ ยจากส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) และสร างความร วมม อด านการว จ ยก บ เคร อข ายภายนอกมหาว ทยาล ย เช น มหาว ทยาล ยขอนแก น สถาน พ ฒนาท ด น และศ นย ว จ ยและพ ฒนา เกษตรกร ล กษณะของผลงำน : ท าการศ กษาการใช ป ยต างชน ดและอ ตราต างๆ ต อพ นท การปล กม นส าปะหล งของเกษตรกรในจ งหว ด มหาสารคาม เพ อให เกษตรกรสามารถลดต นท น สร างรายได ต อหน วยพ นท และทดสอบพ นธ ม นส าปะหล งท ม การตอบสนองต อการใช ป ยและพ นท ปล กของเกษตรกรท แตกต างก นได ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. ศ กษาเอกสาร และข อม ลเก ยวก บล กษณะพ นธ ม นส าปะหล งท เหมาะสมในการปล กในพ นท จ งหว ด มหาสารคาม 2. ศ กษาและออกสารวจพ นท การปล กม นสาปะหล งท สาค ญ 3. เล อกพ นท ของเกษตรกร เช น อาเภอเม อง และอาเภอบรบ อ เป นพ นท ทดสอบ 4. ปล กม นสาปะหล งทดสอบ ศ กษาการเจร ญเต บโตและผลผล ตท ได ได พ นธ ม นสาปะหล งและเทคโนโลย การผล ตม นสาปะหล งท เหมาะสมต อพ นท จ งหว ดมหาสารคาม ควำมภำคภ ม ใจ : ได พ นธ ม นส าปะหล งและเทคโนโลย การผล ตม นส าปะหล งท เหมาะสมต อพ นท จ งหว ดมหาสารคามและม การบ รณาการร วมก บการเร ยนการสอนในช นเร ยนโดยนาน กศ กษามาร วมในกระบวนการว จ ยด วย โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

30 ช อผลงำน : ศร ราชภ ฏ : ความภาคภ ม ใจของมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เจ ำของผลงำน : รองศาสตราจารย ดร.รภ สสา จ นทาศร เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ศร ราชภ ฏ ค อ มะละกอพ นธ ใหม ของประเทศท เก ดจากงานว จ ยของมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ร วมก บสาน กงานสน บสน นการว จ ย (สกว.) ได จากการค ดเล อกพ นธ เป นระยะเวลา 5 ป จากการกลายพ นธ ของ พ นธ คร งเน อแดง ขณะน ได ร บท นสน บสน นงานว จ ยจากหน วยงานท งสองต อในป ท 2 อ ก 3 ป เพ อพ ฒนาพ นธ มะละกอต อเน องอ ก 3 ป ในงบประมาณหลายล านบาท (6 ล านบาท) ล กษณะของผลงำน : มะละกอพ นธ น ม ล กษณะเด น ด านการบร โภคผลด บ เหมาะก บการทาอาหารยอดน ยม ค อ ส มต า ปอก เปล อกง าย ผลยาวร ขนาดใหญ เน อกรอบ ส เน อเหล องทอง รสชาต หวานกรอบ ว ธ กำรดำเน นงำน : ดาเน นการจ ดเล อกสายพ นธ มะละกอให ม ความบร ส ทธ เพ มข นจนถ งข วท 4 5 เพ อให สภาพการกระจาย ต วของสายพ นธ ศ กษาล กษณะประจ าพ นธ ด านการเจร ญเต บโต ด านค ณภาพขอผล จนถ งความต องการของ ผ บร โภค หล งจากม การเผยแพร พ นธ น ทางส อหลายช อง อาท ช อง 3, 9 วารสารเคหาการเกษตร หน งส อเกษตร ธรรมชาต จนถ งเทคโนโลย การเกษตร ม ปร มาณความต องการเมล ดพ นธ และต นพ นธ จ านวนมากจากผ สนใจและ เกษตรกรท วประเทศ ม ผลการส งซ อจากท วประเทศหลายแสนบาทจนผล ตไม ท นความต องการของเกษตรกร ควำมภำคภ ม ใจ : 1. มะละกอพ นธ น ได ข นทะเบ ยนในนามของมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคามโดยใช ช อว า พ นธ ศร ราช ภ ฏ ในป พ.ศ อย ในข นตอนการขอพระราชทานพ นธ (ช อพระราชทาน) จากพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอ ด ลยเดช 3. ได ร บเล อกจากส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สวทช.) ในการเป นนว ตกรรมการผล ต มะละกอปลอดโรคภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ 4. หน วยงานด านการเกษตรหลายหน วย : ต ดต อให บรรยายถ ายทอดความร ในร ปแบบการอบรมท งใน และนอกประเทศ เพ อเผยแพร ความร ด านการผล ตมะละกอ ปลอดโรคภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

31 5. หน วยงานด านการเกษตรหลายหน วย : ต ดต อให บรรยายถ ายทอดความร ในร ปแบบการอบรมท งใน และนอกประเทศ เพ อเผยแพร ความร ด านการผล ตมะละกอ 6. ม ยอดการส งจองเมล ดพ นธ และต นกล า จากผ สนใจท งในและต างประเทศ เช น มาเลเซ ย ลาว พม า และ ด ไบ 7. ม การเป ดช องทางการจาหน ายให ท วประเทศเน องจากต ดต อซ อพ นธ ลาบาก โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

32 ช อผลงำน : การออกแบบพ ฒนาสร างเคร องอบแห งแบบถาดเพ อใช ในการผล ตชา ผ กหวานต นแบบ เจ ำของผลงำน : อาจารย ว ร ณ โมนะตระก ล, นายเหล กไหล จ นทะบ ตร, นางสาวปาร ชาต ราชมณ และว าท ร อยตร สราว ฒ ดาแก ว เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : ป ญหาของการแปรร ปผ กหวานสดเป นใบชาแห งน น ท ส าค ญน นย งขาดองค ความร พ นฐานท ส าค ญเป น ต วก าหนดค ณภาพของใบชาผ กหวานซ งได แก การลดลงของความช นในผ กหวานระหว างกระบวนการผล ต ซ ง กระบวนการแปรร ปผ กหวานเป นใบชาแบ งออกได หลายข นตอน โดยในช วงการลดความช นของผ กหวานใน ระหว างกระบวนการผล ตน ข นอย ก บระยะเวลาในการให ความร อน (อ ณหภ ม ท ใช และน าหน กของผล ตภ ณฑ ) โดย ปกต แล ว การแปรร ปผ กหวานเป นใบชาในกระบวนการต างๆน น การควบค มปร มาณความช นท ลดลงใน กระบวนการผล ตเป นข นตอนท ม ความส าค ญต อค ณภาพของใบชาผ กหวาน ซ งม ความจ าเป นท จะต องควบค ม ปร มาณการลดลงของความช นให เหมาะสม ล กษณะของผลงำน : ร ปภาพ ว ธ กำรดำเน นงำน : การว จ ยในคร งน เป นการออกแบบและสร างเคร องอบแห งแบบถาดต นแบบเพ อน าไปใช ในกระบวนการ ผล ตชาผ กหวานจากว สาหก จช มชนกล มเกษตรกรปล กผ กปลอดภ ยจากสารพ ษต าบลภ ปอ เพ อเป นการเพ ม ศ กยภาพในการผล ตชาผ กหวานให ม ค ณภาพและมาตรฐาน เคร องอบแห งแบบถาดเพ อใช ในการผล ตชาผ กหวานต นแบบสามารถท างานได โดยท าความร อนได ตามท กาหนดและสามารถอบผล ตภ ณฑ ได ในปร มาณท ต องการ โดยใช เวลาทาอบแห ง ประมาณ 1 ช วโมง ต อรอบการ ผล ตและสามารถบรรจ ผ กหวานเพ อท าการอบแห งได ไม ต ากว า 20 ก โลกร มต อรอบการผล ต โดยค ณภาพ ผล ตภ ณฑ ของชาท ได ใกล เค ยงเท ยบก บผล ตภ ณฑ ท ม อย ในท องตลาดเด ยวก น ซ งได ร บการยอมร บจาก ผ ประกอบการและทางล กค าของผ ประกอบการ ทางคณะท างานได ม ข อเสนอแนะในการปร บเปล ยนในส วนของ กระบวนการผล ตเพ อควบค มต นท น โดยแสดงให เห นถ งความเป นไปได ท จะสามารถผล ตในเช งพาณ ชย ได ควำมภำคภ ม ใจ : ม การต อยอดผล ตภ ณฑ ของทางกล มท นาไปส การเป นส นค าในเช งพาณ ชย อย างต อเน อง โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

33 การประก นค ณภาพ โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

34 ช อผลงำน : งานประก นค ณภาพการศ กษาส การปฏ บ ต เจ ำของผลงำน : อาจารย อรอนงค ไชยรา เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การประก นค ณภาพการศ กษาม บทบาทส าค ญในการประเม นการบร หารจ ดการและการจ ดการเร ยนการ สอนอย างย ง การม งเน นให บ คลากรในคณะเทคโนโลย การเกษตรม ความตระหน กและเข าใจในการด าเน นงาน เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษา ล กษณะของผลงำน : เอกสารประกอบการจ ดทารายงานประเม นตนเอง (SAR) ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. ช แจงให บ คลากรเข าใจในกระบวรการการประก นค ณภาพเพ อให สอดคล องก บงานท ปฏ บ ต ประจา 2. แจกเอกสารประกอบการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง (SAR) 1. บ คลากรในคณะฯ ตระหน กและให ความสาค ญเก ยวก บการประก นค ณภาพ 2. ได ผลงานท ตรงตามเกณฑ การประเม น ควำมภำคภ ม ใจ : บ คลากรม ส วนร วมในงานประก นค ณภาพการศ กษา โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

35 การบร การว ชาการ โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

36 ช อผลงำน : สร างช มชนให เข มแข งด วยการเพาะเห ด เจ ำของผลงำน : ดร.ก ญชล กา ร ตนเช ดฉาย เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : การบร การว ชาการเทคน คการท าก อนเช อเห ดและห วเช อเห ดแบบง าย เพ อเป นการเสร มสร างช มชนให เข มแข ง พ งตนเองได ตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง โดยได ร บงบประมาณสน บสน นจากส าน กบร การว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม และช มชนผ านทางองค การบร หารส วนต าบลเหล า อ าเภอโกส มพ ส ย จ งหว ด มหาสารคาม ล กษณะของผลงำน : การให ความร แก ช มชน โดยใช เทคน คการท าก อนเห ดและห วเช อแบบง าย ซ งเป นการบ รณาการการ บร การว ชาการจากงานว จ ยและการเร ยนการสอน โดยการฝ กปฏ บ ต และม การต ดตามความสาเร จของโครงการ ว ธ กำรดำเน นงำน : 1. สารวจความต องการของช มชน 2. วางแผนการออกให บร การว ชาการ 3. ออกให บร การว ชาการตามแผน 4. ต ดตามผล 1. ผ เข าอบรมได เร ยนร ว ธ การทาก อนเห ดและห วเช อเห ดแบบง าย 2. ผ เข าร วมอบรมม ความสนใจและต งใจท จะท าให ส าเร จโดยม การต ดตามผลงานและพ ฒนางานจาก ความผ ดพลาดท เก ดข น โดยม ส วนร วมในการค ดว เคราะห แนวทางการแก ไขป ญหา 3. เก ดการรวมกล มของช มชนเก ดความร วมม อระหว างหน วยงาน ควำมภำคภ ม ใจ : สามารถสร างช มชนให เข มแข งพ งตนเองได ตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

37 ช อผลงำน : บร การว ชาการสร างนว ตกรรมเพ อพ ฒนาท องถ นยกระด บมาตรฐานส ประชาคมอาเซ ยน เจ ำของผลงำน : ดร.เหล กไหล จ นทะบ ตร เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : จากแผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ฉบ บท 11 พ.ศ ประเด น ย ทธศาสตร ท 3 บร การว ชาการเพ อเสร มสร างความแข งแกร งแก ช มชนและท องถ นบนพ นฐานความร ซ งเป น ย ทธศาสตร ท มหาว ทยาล ยอยากเห นช มชนหร อท องถ นเก ดความเข มแข งและพ งตนเองได ด งน นทางคณะ เทคโนโลย การเกษตรม บทบาทหน าท ในการบร การว ชาการสร างนว ตกรรมเพ อพ ฒนาท องถ นยกระด บมาตรฐานส ประชาคมอาเซ ยน ล กษณะของผลงำน : ยกระด บผลผล ต รายได และพ ฒนาค ณภาพช ว ตสร างความย งย นแก กล มเคร อข ายเกษตรกร ต าบลภ ปอ อ าเภอเม อง ต าบลโนนน าเกล ยง อ าเภอสห สข นธ จ งหว ดกาฬส นธ และพ นท ใกล เค ยง และสร างความร วมม อ พ ฒนาท องถ นระหว างผ นาช มชน น กการเม องท องถ น ว ธ กำรดำเน นงำน : Flow Chart พบว าเกษตรกรสามารถพ งพาตนเองลดรายจ าย เพ มรายได พ ฒนากระบวนการผลผล ตยกระด บ มาตรฐานส นค า เพ อให สามารถแข งข นการค าก อนเข าส ประชาคมอาเซ ยน นอกจากน ย งได ขยายพ นท ใกล เค ยง ได แก ตาบลโนนน าเกล ยง อาเภอสห สข นธ ใช กระบวนการบ รณาการ การเร ยนการสอนในรายว ชาเทคโนโลย การเพาะเล ยงก ง และงานว จ ยในการถ ายทอดส งเสร มด านว ชาการตลอดจนได โจทย ว จ ยในพ นท บร การว ชาการ ควำมภำคภ ม ใจ : พ ฒนานว ตกรรมพ ฒนาท องถ น บ รณาการพ ฒนาท องถ นและการยอมร บในช มชนและจ งหว ด 1. องค กรปกครองส วนท องถ นบรรจ ในแผนพ ฒนาท องถ น 2. เก ดการรวมกล มเคร อข ายเกษตรกร 3. มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคามได ร บการยอมร บระด บท องถ นและจ งหว ด 4. เก ดกระบวนการบ รณาการการเร ยนการสอน ว จ ย ระหว างผ นาและเกษตรกร โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

38 ช อผลงำน : การบร การว ชาการด านเคร องจ กรกลเกษตรส ความเป นม ออาช พ เจ ำของผลงำน : ว าท ร อยตร สราว ฒ ดาแก ว เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : นาน กศ กษาออกโครงการบร การว ชาการ ซ อมบ าร งเคร องจ กรกลเกษตรโดยเป นการจ ดการแบบบ รณา การการเร ยนการสอนร วมก บน กศ กษา อาจารย กล มชาวบ าน เป นการสร างช อเส ยงในคณะ เทคโนโลย การเกษตร และเป นการประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ย ล กษณะของผลงำน : เป นการจ ดการบร การว ชาการซ อมบ าร งเคร องจ กรกลเกษตร ซ งจะท าการจ ดท กเทอมในสาขาฯ โดย เบ องต นเกณฑ น กศ กษาจากรายว ชาท เร ยน ว ชาแทรกเตอร และเคร องท นแรงฟาร ม/ต นก าล งเคร องจ กรกลเกษตร ไปออกบร การนอกพ นท ว ธ กำรดำเน นงำน : ในด านการเร ยนการสอนฝ กให น กศ กษาร จ ดค ดและต ดส นใจในการท างาน เช น ม case ซ อมเคร องยนต จะสอนต งแต การว เคราะห อาการเบ องต น เคร องม อและอ ปกรณ ท จะต องใช ในการท างานเพราะถ าไม ม การ วางแผนในการปฏ บ ต งานจะทาให เส ยเวลาและค าใช จ ายในการทางาน ผลส มฤทธ จากโครงการออกบร การว ชาการ สามารถน าความร ท ได จากการเร ยนการสอนท ม ในต ารา น ามาลงม อปฏ บ ต และทดสอบท างานได ได ฝ กน กศ กษาให ม ความร บผ ดชอบ ฝ กภาวะความเป นผ น าและฝ กให น กศ กษาทางานเป นท ม ควำมภำคภ ม ใจ : ภาคหล งจากท ได ออกโครงการแล ว ความภาคภ ม ใจค อน กศ กษาสามารถท จะวางแผนในการปฏ บ ต งาน การวางแผน การทางานเป นท ม ความเป นผ นา การจ ดส นใจ ท ได สอนในห องเร ยนสามารถแสดงออกมาได อย าง ม ประส ทธ ภาพจากการออกบร การคร งล าส ดม กล มชาวบ านน ากระต กน าร อนมาให ซ อมโดยบอกว าล กไม ได ก นนม หลายว นแล วแต น กศ กษาสามารถซ อมได สร างความประท บใจอย างมากต อท มงาน อาจารย และน กศ กษา โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

39 ช อผลงำน : การเร ยนร ส การเป นม นกร (ม นกรต วน อย) เจ ำของผลงำน : อาจารย พ ทธชาต อ มใจ เสนอผลงำนด ำน : การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การประก นค ณภาพ การบร การว ชาการ การให บร การ ข อม ลเก ยวก บผลงำน : เป นการบร การว ชาการร วมก บการเร ยนการสอน โดยการน าเอาความร ท น กศ กษาเร ยนในรายว ชาออก บร การว ชาการส เยาวชนคนร นใหม เพ อให ร กและเข าใจในการประกอบอาช พการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ด านการประมงท ถ กต อง ล กษณะของผลงำน : การบร การว ชาการร วมก บการเร ยนการสอน โดยการท น กศ กษาท เร ยนมาใช ในการออกบร การว ชาการ ให ก บน กเร ยนในระด บประถมศ กษาให ม จ ตสาน กและเร ยนร ด านการอน ร กษ ทร พยากรประมง ว ธ กำรดำเน นงำน : ออกบร การว ชาการให ความร ก บน กเร ยนในระด บประถมศ กษาโดยน กศ กษาจากร นพ ส ร นน อง โดยใช ว ธ Coaching ในการสอนหร อการแนะนาจากร นพ ทา ให น กศ กษาสามารถใช ความร ท เร ยนมาส การปฏ บ ต จร ง 1. น กศ กษาม ความร ความเข าใจในบทเร ยนและสามารถนาไปใช ได จร ง 2. เยาวชนร จ กการอน ร กษ ทร พยากรด านการประมง และม ความร ด านการเพาะเล ยงส ตว น า ควำมภำคภ ม ใจ : 1. น กศ กษาม ความเข าใจในการเร ยนและการถ ายทอดความร มากข น 2. เยาวชนร จ กและเร ยนร การอน ร กษ ทร พยากรท สาค ญทางการประมงมากข น โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

40 การให บร การ โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เมษายน 2556 คำนำ ศ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

ผลงานแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ประจาป 2555 มหาว ทยาล ยขอนแก น

ผลงานแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ประจาป 2555 มหาว ทยาล ยขอนแก น ผลงานแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ประจาป 2555 มหาว ทยาล ยขอนแก น 0 คาน า สถาบ นอ ดมศ กษาได ด าเน นการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษามาอย างต อเน องตาม พระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษา คำนำ แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล

More information

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ คำนำ แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เล มน ได ด าเน นการโดย น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 2556 (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ คำนำ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ แผนปฏ บต การประจ าป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นคราชส มา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ2556เพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ธ นวาคม 2556 บทท 1 ข อม ลท วไป ช อ และท ต งหน วยงาน ว ทยาล ยการจ ดการ ต งอย ช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information