สร ปการประช มส มมนาและงานแสดงน ทรรศการนานาชาต InnoBioPlast 2010 : Creating Global Market Opportunities through Thailand s Bioplastics Hub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปการประช มส มมนาและงานแสดงน ทรรศการนานาชาต InnoBioPlast 2010 : Creating Global Market Opportunities through Thailand s Bioplastics Hub"

Transcription

1 สร ปการประช มส มมนาและงานแสดงน ทรรศการนานาชาต InnoBioPlast 2010 : Creating Global Market Opportunities through Thailand s Bioplastics Hub 1. หล กการและเหต ผล ว นท 9-11 ก นยายน 2553 เวลา น. ณ ศ นย แสดงส นค าและการประช ม อ มแพ ค เม องทองธาน ส บเน องจากคณะร ฐมนตร ได ม มต เห นชอบในหล กการแผนท น าทางแห งชาต การพ ฒนา อ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพ พ.ศ และอน ม ต กรอบวงเง นงบประมาณจ านวน 1,800 ล าน บาท เพ อด าเน นการตามแผนท น าทางแห งชาต ฯ เม อว นท 22 กรกฎาคม 2551 ท ผ านมา เพ อข บเคล อน การพ ฒนาอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพของประเทศ ให ม ความแข งแกร งและม ความพร อมด านศ กยภาพท จะเป นผ น าในภ ม ภาคได ในอ ก 5 ป ข างหน า โดยประกอบไปด วย 4 กลย ทธ แล วน น ท งน ในกลย ทธ ท 4 ด านการสร างโครงสร างพ นฐาน ด านการประชาส มพ นธ และการให ความร เพ อสร างความต นต ว ส าน กงานนว ตกรรมแห งชาต (องค การมหาชน) [สนช.] จ งก าหนดให ม การจ ดประช ม ว ชาการและการแสดงน ทรรศการด านพลาสต กช วภาพระด บนานาชาต InnoBioPlast 2010: Creating Global Market Opportunities through Thailand s Bioplastics Hub เพ อเป นเวท แลกเปล ยนองค ความร และความก าวหน าทางเทคโนโลย ระด บนานาชาต พร อมท งสร างเคร อข ายว สาหก จอ ตสาหกรรมพลาสต ก ช วภาพให เข มแข ง อ นจะช กน าไปส การพ ฒนานว ตกรรมและการลงท นในธ รก จอ ตสาหกรรมเศรษฐน เวศ อย างก าวกระโดด และเป นโอกาสท จะก าวส ความเป นผ น าระด บภ ม ภาคในอ ตสาหกรรมท เก ยวข องก บ ช วมวลของประเทศไทย รวมท งเป นการสร างความตระหน กด านการใช ผล ตภ ณฑ เพ อส งแวดล อม การจ ดประช มว ชาการและการแสดงน ทรรศการด านพลาสต กช วภาพระด บนานาชาต คร งน เก ดข นจากความส าเร จอย างต อเน อง ในการจ ดงาน InnoBioPlast 2006 : Bioplastics - Markets and Technologies Towards the MDGs ระหว างว นท ก นยายน 2549 ณ รอย ลพารากอนฮอลล สยาม พารากอน ซ งเป นงานประช มนานาชาต ท ครอบคล มอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพต งแต ระด บต นน าจนถ ง ปลายน าคร งแรกในภ ม ภาคเอเช ย และการจ ดงาน EcoInnovAsia 2008 : International Conference and Exhibition on Biofuel and Bioplastics ในระหว างว นท.3-5 ต ลาคม 2551 ณ ศ นย ประช มแห งชาต ส ร ก ต ซ งได ร บความสนใจจากผ สนใจมากกว า 20 ประเทศ ซ งแสดงให เห นว าประเทศไทยเป นประเทศท ม ศ กยภาพในด านว ตถ ด บช วมวล ซ งสามารถพ ฒนาเป นอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพเป นอ ตสาหกรรมคล น ล กใหม ของประเทศไทย การจ ดการประช มและน ทรรศการนานาชาต InnoBioPlast 2010 ในคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ น าเสนอความก าวหน าในด านเทคโนโลย การผล ต การประย กต ใช และนว ตกรรมผล ตภ ณฑ รวมถ งข อม ล สร ปการประช ม_Innobioplast2010 1/13

2 ด านการตลาด นโยบายภาคร ฐ และมาตรฐานต างๆ ท เก ยวข อง ซ งจะก อให เก ดการสร างเคร อข ายธ รก จ เทคโนโลย และการลงท นของอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพในประเทศไทย ตลอดจนม งหว งให เก ดการ ลงท นใหม บนธ รก จฐานความร โดยเฉพาะอย างย งทางด านพลาสต กช วภาพ นอกจากน ย งได ร บเก ยรต จาก ว ทยากรช นน าจากภาคอ ตสาหกรรม และภาคว จ ย มากกว า 38 ท านจากท วโลก อาท ญ ป น จ น สหร ฐอเมร กา เยอรมน เกาหล ใต และไทย ภายใต ห วข อท ครอบคล มต งแต ประเด นความก าวหน าทางด าน การว จ ยและพ ฒนา ตลอดไปจนถ งการว เคราะห ด านโอกาสทางด านการตลาดและการลงท น นอกจากน ย งได ม ความร วมม อก บ Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญ ป น ร วมจ ดงานส มมนา The Second Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium เพ อน าเสนอผลงานว จ ยด านพลาสต กช วภาพ โดยเน นด าน biobased และ biodegrable plastics เพ อให เห นแนวโน มและความก าวหน าของการว จ ยและพ ฒนาด านพลาสต กช วภาพของในประเทศ ญ ป น นอกจากน ย งได ร วมม อก บมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการจ ดประช มว ชาการระด บนานาชาต ของ น กว จ ยไทย เพ อก อให เก ดความร วมม อและแลกเปล ยนข อม ลด านเทคโนโลย ของพลาสต กช วภาพระหว าง ประเทศไทยและนานาชาต ตลอดจนสร างบรรยากาศในการเร งร ดและสร างเทคโนโลย เพ อก อให เก ด อ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพข นภายในประเทศได อย างรวดเร ว สอดคล องก บความเปล ยนแปลงของกระแส โลกท ต องการผล ตภ ณฑ ท มาจากว สด ท น ากล บมาใช ใหม ได และเป นม ตรต อส งแวดล อม 2. จ านวนผ เข าร วมส มมนาและน ทรรศการ ส าหร บผ เข าร วมการส มมนา จ านวนท งหมด 670 คน ประกอบด วย ชาวต างประเทศ 85 คน อาท สหร ฐอเมร กา ฝร งเศส เนเธอร แลนด เยอรมน สว ตเซอร แลนด เบลเย ยม อ ตาล เกาหล ใต อ นเด ย มาเลเซ ย ส งคโปร และเป นชาวไทยและชาวต างชาต ท อาศ ยและ/หร อท างานอย ในประเทศไทย 585 คน ท งน ม จ านวนผ เข าเย ยมชมน ทรรศการ ระหว างว นท 9-11 ก นยายน 2553 ประมาณ 2,000 คน สร ปการประช ม_Innobioplast2010 2/13

3 3. สร ปประเด นส าค ญ การจ ดประช มว ชาการและการแสดงน ทรรศการด านพลาสต กช วภาพระด บนานาชาต InnoBioPlast 2010: Creating Global Market Opportunities through Thailand s Bioplastics Hub ซ ง จะจ ดข นระหว างว นท 9-11 ก นยายน 2553 ณ ศ นย แสดงส นค าและการประช ม อ มแพ ค เม องทองธาน โดยได ร บการสน บสน นจาก เคร อซ เมนต ไทย บร ษ ท ปตท. จ าก ด (มหาชน) สมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต ก ช วภาพไทย (TBIA) บร ษ ท พ แรค (ประเทศไทย) จ าก ด บร ษ ท น าตาลม ตรผล จ าก ด บร ษ ท อ ตสาหกรรม ถ งพลาสต กไทย จ าก ด บร ษ ท พร แพค (ประเทศไทย) จ าก ด บร ษ ท โนวามองต จ าก ด และบร ษ ท บ เอเอส เอฟ (ไทย) จ าก ด โดยในงานด งกล าวประกอบด วย 3.1 ด านว ชาการ งานประช มส มมนาและงานแสดงน ทรรศการนานาชาต InnoBioPlast 2010: Creating Global Market Opportunities Through Thailand s Bioplastics Hub ท จ ดข นน เป นการน าเสนอความก าวหน า ในด านเทคโนโลย การผล ต การประย กต ใช และนว ตกรรมผล ตภ ณฑ รวมถ งข อม ลด านการตลาด นโยบาย ภาคร ฐ และมาตรฐานต างๆ ท เก ยวข อง ซ งจะก อให เก ดการสร างเคร อข ายธ รก จ เทคโนโลย และการลงท น ของอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพในประเทศไทย โดย สนช. ม งหว งให เก ดการลงท นใหม บนธ รก จ ฐานความร โดยเฉพาะอย างย งทางด านพลาสต กช วภาพ นอกจากน ย งได ร บเก ยรต จากว ทยากรช นน าจาก ภาคอ ตสาหกรรม และภาคว จ ย จ านวน 38 ท านจากท วโลก อาท ประเทศญ ป น จ น สหร ฐอเมร กา เยอรมน เกาหล ใต และไทย ภายใต ห วข อท ครอบคล มต งแต ประเด นความก าวหน าทางด านเทคโนโลย ตลอดไป จนถ งการว เคราะห ด านโอกาสทางด านการตลาดและการลงท น ซ งม ผ เข าร วมงานจากผ ประกอบการด าน พลาสต กช วภาพ สมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพไทย สถาบ นการศ กษา ศ นย ว จ ย หน วยงาน ราชการ และหน วยงานท เก ยวข อง ว ทยากรท งในประเทศและต างประเทศจ านวน 38 ท าน แบ งเป น 3 กล ม ค อ 1) กล มบร ษ ทเอกชนท เก ยวข องก บพลาสต กช วภาพ Mr. Marc Verbruggen จากบร ษ ท เนเจอร เว ร ค แอลแอลซ ประเทศสหร ฐอเมร กา ในฐานะท เป นบร ษ ทผ บ กเบ กธ รก จด านว สด พอล เมอร ฐานช วภาพ (Bio-Based Polymer) ท สลายต วได ทางช วภาพ บร ษ ท NatureWorks ได ก าวข นมาเป นผ พ ฒนาตลาดด านว สด พอล เมอร ฐาน ช วภาพ และเป นหน งในบร ษ ทผล ตเม ดพลาสต กช วภาพชน ดพอล แล กต กแอซ ด หร อ PLA สร ปการประช ม_Innobioplast2010 3/13

4 ระด บแนวหน าของโลกในขณะน ซ งได น าเสนอภาพรวมของอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพของ โลก ครอบคล มไปถ งข อม ลล าส ดเก ยวก บผล ตภ ณฑ ใหม ตลาดใหม โดยให ความส าค ญท งใน เร องของ Marketing Green หร อการตลาดเช งอน ร กษ ภายใต ห วข อการบรรยายเร อง An Industry Perspective : Development of a Global Market for Bioplastics และพ ฒนาการ ล าส ดท เก ยวข องก บว สด ฐานช วภาพ Dr. Kees Joziasse จากบร ษ ท พ แรค จ าก ด ประเทศเนเธอร แลนด ซ งในป จจ บ นได ม การ ลงท นต งโรงงานผล ตกรดแล กต กและแล กไทด ซ งเป นสารต งต นส าหร บใช ในการผล ตเม ด พลาสต กช วภาพ และผล ตได จากว ตถ ด บช วมวล ได แก น าตาลและแป งม นส าปะหล งใน ประเทศไทย ได น าเสนอในห วข อ Progress in Polylactide Technology and Applications โดยได เน นถ งความก าวหน าในการพ ฒนาเทคโนโลย ท โดดเด นของเม ดพลาสต กช วภาพ PLA ร นท 2 หร อ 2 nd generation PLA ท สามารถทนอ ณหภ ม การใช งานได มากกว า 100 องศา เซลเซ ยส Mr. Tooru Tsukahara จากบร ษ ท ม ตซ บ ช เคม คอล คอร ปอเรช น ประเทศญ ป น ได น าเสนอใน ห วข อ The Era of New Bioplastics: Bio-EP and Bio-PBS ซ งเม ดพลาสต กช วภาพชน ด PBS เป นเม ดพลาสต กช วภาพอ กชน ดท ม ศ กยภาพและการพ ฒนาเทคโนโลย อย างก าวกระโดด เน องจาก PBS จะสลายต วได ทางช วภาพได อย างรวดเร ว และม สมบ ต ท เหมาะสมในการข นร ป ฟ ล มท ม ความย ดหย นได ด สามารถผล ตเป นผล ตภ ณฑ เช น ฟ ล มคล มด น ถ งขยะ ถ งใส ของ ฯลฯ Dr. Damien Vitry จากบร ษ ท Arkema K.K. ประเทศญ ป น ซ งเป นบร ษ ทท ผล ตเม ดพลาสต ก จากน าม นละห ง ได น าเสนอภายใต ห วข อ Castor Oil Chemistry Arkema s 60 years Experience in High Performance 100 % Biobased Polyamide 11 การผล ตพอล เอไมด 11 หร อพลาสต กกล มไนล อน ซ งเป นพลาสต กเช งว ศวกรรมท สามารถผล ตได จากว ตถ ด บช ว มวลจากน าม นละห ง น บว าเป นนว ตกรรมเช งว สด ท น าสนใจเป นอย างย ง ท จะน าไปใช งานต างๆ ท ม ความแข งแรงส งอย างช นส วนยานยนต รองเท าก ฬา ช นส วนไฟฟ าและอ เล กทรอน กส 2) กล มสถาบ นการศ กษาจากประเทศญ ป น เป นความร วมม ออย างต อเน องเป นคร งท 2 ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ข นส งเพ ออ ตสาหกรรม (Institute of Advanced Industrial Science and Technology, AIST) ก บส าน กงานนว ตกรรมแห งชาต (องค การมหาชน) ในการจ ดการ ประช มส มมนา The Second Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium ภายใต การจ ดประช มส มมนาและน ทรรศการนานาชาต InnoBioplast 2010 โดยได ม การบรรยายจากคณะผ เช ยวชาญญ ป น ท าให เห นถ งแนวโน มของการพ ฒนางานว จ ย และเทคโนโลย ของพลาสต กช วภาพ ท จะม งเน นไปส การใช ว ตถ ด บช วมวลท ไม ใช อาหาร เช น กล มเซลล โลส ได แก ฟางข าว ชานอ อย เช น การผล ตพอล พรอล ล น เป นเม ดพลาสต กท ม การ ใช งานอย ท วไปจากเอทานอล ตลอดจนการว เคราะห ด านมาตรฐานการทดสอบและการร บรอง ผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพท ท ามาจากว ตถ ด บช วมวล เป นการตรวจสอบคาร บอนท อย ในว สด สร ปการประช ม_Innobioplast2010 4/13

5 ว าเป นคาร บอนท มาจากว ตถ ด บช วมวล ตามมาตรฐานของ ASTM D โดยประเทศ ญ ป นจะยอมร บผล ตภ ณฑ ท มาจากว ตถ ด บช วมวลมากกว าร อยละ 25 3) กล มคณาจารย และน กว จ ยไทย ผลงานว จ ยของ ดร. ส ร ล กษณ รอดทอง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได น าเสนอการพ ฒนา เทคโนโลย ท ม ความก าวหน าในระด บนานาชาต ในการผล ตกรดแล กต กเพ อใช เป นว ตถ ด บ ส าหร บการผล ตพลาสต กช วภาพชน ดพอล แล กต กแอซ ด โดยการค ดแยกเช อจ ล นทร ย ท เหมาะสมส าหร บประเทศไทยในการเปล ยนแป งม นส าปะหล งเป นกรดแล กต กในข นตอนเด ยว ผลงานว จ ยของ ดร. ว น ตา บ ณโยดม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ได น าเสนอผลงานว จ ยท โดดเด น ในการพ ฒนาสารต วเร งปฏ ก ร ยา (catalyst) ชน ดใหม ส าหร บการผล ตพอล แล กไทด เพ อใช เป น สารข นกลางในการผล ตพลาสต กช วภาพชน ดพอล แล กต กแอซ ด ดร. ศ ภช ย หล อโลหการ ผ อ านวยการ สนช. กล าวรายงานการจ ดงาน InnoBioplast 2010 ดร. ว ระช ย ว ระเมธ ก ล ร ฐมนตร ว าการ กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป น ประธานเป ดงาน InnoBioplast 2010 นายป ยะบ ตร ชลว จารณ กรรมการนว ตกรรมแห งชาต กล าวต อนร บผ เข าร วมงาน นายสมศ กด บร ส ทธนะก ล นายกสมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพไทย กล าวต อนร บผ เข าร วมงาน สร ปการประช ม_Innobioplast2010 5/13

6 ว ทยากรท ม ช อเส ยงท เข าร วมบรรยายในงาน InnoBioplast 2010 จ านวน 40 ท าน จากประเทศต างๆ อาท สหร ฐอเมร กา ญ ป น เนเธอร แลนด เบลเย ยม เยอรมน ฝร งเศสและประเทศไทย 3.2 ด านน ทรรศการ งานน ทรรศการ InnoBioPlast 2010 ม หน วยงานและบร ษ ทต างๆ เข าร วมแสดงผลนว ตกรรมและ ผลงานท ท น าสนใจจะแบ งเป น 4 ส วน ได แก 1. วงจรช ว ตของพลาสต กช วภาพ (Bioplastics Life Cycle) แบ งย อยออกเป น 10 จ ดย อย (station) เร ยงตามกระบวนการการผล ตพลาสต กช วภาพต งแต ต นน าถ งปลายน า หร อต งแต ว ตถ ด บไปจนถ ง การข นร ปเป นผล ตภ ณฑ ด งน List of Station in Eng/Thai Station 1: Feedstocks for Bioplastics ว ตถ ด บท ใช ในการผล ตพลาสต กช วภาพ Station 3: Fermentation Technology เทคโนโลย การหม ก Station 5: Types of Bioplastics ประเภทของพลาสต กช วภาพ Station 7: Bioplastic Products ผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพ Station 9: Bioplastic Standards มาตรฐานของพลาสต กช วภาพ Station 2: Bioplastic Definitions ค าน ยามและความหมายของพลาสต กช วภาพ Station 4: Polymerization Technology เทคโนโลย การผล ตพอล เมอร Station 6:Bioplastic Compounding & Processing กระบวนการผสมและการข นร ปผล ตภ ณฑ พลาสต ก ช วภาพ Station 8: End of Life and Waste Management การบร หารจ ดการของเส ย และการกล บค นส ธรรมชาต Station 10: Environmental Impact ผลกระทบต อส งแวดล อมของพลาสต กช วภาพ สร ปการประช ม_Innobioplast2010 6/13

7 Station อธ บายกระบวนการการผล ตพลาสต กช วภาพต งแต ต นน าถ งปลายน า ผ เข าชมน ทรรศการใน station ต างๆ 2. การแสดงผลการประกวดรางว ลผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพด เด นประจ าป 2553 (Bioplastic Products Awards 2010) จ ดโดยสมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพไทย ร วมก บ สนช. เพ อกระต นให ผ ประกอบการเก ด แนวค ดในการออกแบบและประย กต การใช งานผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพให ม ความหลากหลาย มากย งข น และส งเสร มให เก ดการพ ฒนาผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพท ม สไตล และร ปแบบใหม ๆ โดยเน นการออกแบบท ใช ความค ดสร างสรรค ท ม ความแตกต าง รวมท งต องม การน าเทคโนโลย และ ข อม ลทางว ชาการท มาช วยสร างม ลค าเพ มหร อเพ มประโยชน ใช สอย เช น เทคโนโลย การผล ต หร อ การปร บปร งค ณสมบ ต ของว สด เป นต น ท งน ผลงานต องม ส วนผสมของพลาสต กช วภาพ เป น เทคโนโลย ท ม พ ฒนาในประเทศไทย และม แนวโน มของตลาดในอนาคต ด งน นการประกวดผลงาน การสร างสรรค ผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพด งกล าวจะเป นการเร มต นผล กด นให เก ดการพ ฒนา อ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพของประเทศไทยให สอดคล องก บความต องการของผ ผล ตและผ บร โภค ท าให ประเทศไทยม ความพร อมในการเป น Bioplastics hub ในภ ม ภาคน ได อย างรวดเร ว ส าหร บผล การประกวดผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพด เด นประจ าป 2553 ม ด งน รางว ลชนะเล ศ ได แก ขวดน า ร กษ ส งแวดล อม โดยบร ษ ท ไบโอ เกร น เว ล ด จ าก ด รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ได แก บรรจ ภ ณฑ เพ อส งแวดล อมส าหร บข าวกล องหอมมะล อ นทร ย โดยบร ษ ท แคปป ต ล เทรดด ง จ าก ดใน เคร อ เอสท ซ กร ป และรางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 ได แก ซองพลาสต กช วภาพบรรจ สารด ด ความช น โดยบร ษ ท แอ ดวานซ แพคเกจจ ง จ าก ด สร ปการประช ม_Innobioplast2010 7/13

8 Bioplastic Products Awards การน าเสนอโปสเตอร แสดงผลงานว ชาการด านพลาสต กช วภาพจากน กว จ ยไทยและต างประเทศ ต งแต การพ ฒนาอ ตสาหกรรมต นน า กลางน า การพ ฒนาผล ตภ ณฑ และการทดสอบการสลายต วได ทางช วภาพ โดยแบ งเป น 4 กล ม ได แก 3.1 กระบวนการหม กว สด ช วมวลและการผล ตมอนอเมอร (Fermentation and Monomer Production) 3.2 กระบวนการผล ตข นกลางน า (Midstream and Intermediate Production) 3.3 การข นร ปและน าไปใช (Processing and Application) 3.4 มาตรฐานการย อยสลายและมาตรฐานอ น (Degradation and Standards) สร ปการประช ม_Innobioplast2010 8/13

9 การน าเสนอโปสเตอร และต วอย างผล ตภ ณฑ จากผลงานว จ ยและพ ฒนา นอกจากน ม การมอบรางว ลการน าเสนอโปสเตอร 2 ประเภท ได แก รางว ล Professional Award เป นรางว ลท ได ร บการพ จารณาต ดส นจากน กว จ ยประเทศญ ป นท ม ประสบการณ ด านการว จ ย และพ ฒนาด านว สด ช วภาพและพลาสต กช วภาพมามากกว า 20 ป และรางว ล Popular Awards ซ ง เป นรางว ลท ต ดส นจากผ เข าร วมประช มท งหมด รางว ลน เพ อเป นการให ก าล งใจแก น กว จ ยท ได สร างสรรค งานว จ ย โดยด จากแนวค ดของการว จ ยและพ ฒนา ความน าสนใจของเน อหา และร ปแบบ ในการน าเสนอ ผลงานว จ ยของน กศ กษาจากว ทยาล ยป โตรเล ยมและป โตรเคม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ของ นางสาวป ยวน จร ยาก ลโรจน และอาจารย ส วบ ญ จ รชาญช ย เร อง การเพ มสมบ ต การเข าก นได ของพอ ล เมอร ผสมระหว างพอล แล กต กแอซ ด, PLA และแป งโดยใช สารเช อมโยงประเภทไซเลน ได ร บรางว ล Professional award เพราะม แนวค ดท น าสนใจในการปร บปร งสมบ ต การผสมแป งเพ อใช เป นสารต ว เต มในการลดต นท นและเพ มสมบ ต ให ก บพลาสต กช วภาพ PLA ซ งเป นสารต วเต มท มาจากว ตถ ด บช ว มวลและม สมบ ต การสลายต วได ทางช วภาพ โดยเล อกใช สารเช อมโยงประเภทไซเลน เป นสารท ความ เหมาะสม เน องจากเป นการผล ตได ในข นตอนเด ยว ท าให ประย กต ใช ได ในระด บอ ตสาหกรรมได ด โดย หาความส มพ นธ ของปร มาณไซเลนท ใช และข นตอนท เหมาะสม เพ อให พลาสต กช วภาพผสมแป งม สมบ ต ตามต องการการใช งานและต นท นท เหมาะสม ส วนอ กผลงานของอาจารย ดวงดาว อาจองค และคณะ จากคณะว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ท เป นท ประท บใจของผ เข าร วมส มมนาจนได ร บรางว ล popular award ได แก การผล ต ฟ ล มท เป นม ตรต อส งแวดล อมด วยการผสมระหว าง PLA และผล กเซลล โลสขนาดเล ก (Microcrystalline Cellulose) เพ อปร บปร งสมบ ต ของ PLA ท ม ความแข งเปราะและราคาแพง ด วย สร ปการประช ม_Innobioplast2010 9/13

10 การใช ผล กเซลล โลสขนาดเล กจากเส นใยธรรมชาต ท ม ปร มาณของเซลล โลสส ง ได แก เส นใยกล วย เส นใยมะพร าว และเส นใยฝ ายจากเศษผ า โดยผลการทดลองเบ องต นสามารถใส เส นใยเซลล โลสได ส งถ งร อยละ 40 ท สามารถน ามาใช ข นร ปเป นกล มฟ ล มเพ อผล ตเป นผล ตภ ณฑ ชน ดต างๆ เช น ถ งใส ของ ฟ ล มห อผ กและผลไม ดร. เซอ ช ไอบะ มอบรางว ล Professional Award ก บ ผ แทนจากว ทยาล ยป โตรเล ยมและป โตรเคม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ดร. ว นทน ย จองค า สนช. มอบรางว ล Popular Award ก บ ผ แทนจากคณะว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ถ ายร ปหม ร วมก บผ ได ร บรางว ล 4. น ทรรศการด าเน นงานตามแผนท น าทางแห งชาต การพ ฒนาอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพ น ทรรศการ ของบร ษ ทในสมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพไทย และน ทรรศการแสดงต วอย างผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพจากในประเทศและต างประเทศ เช น บรรจ ภ ณฑ พลาสต กช วภาพ (ถ งขยะชน ดต างๆ ถ งใส ของ ถ งเพาะช ากล าไม ถ วยชาม ฯลฯ) ผล ตภ ณฑ ส งทอจากพลาสต กช วภาพ (เส อย ด เส อเช ต ผ าม าน แผ นรองซ บหล งเบาะ ฯลฯ) ผล ตภ ณฑ เคร องใช ไฟฟ าจากพลาสต กช วภาพ (โทรศ พท ม อถ อ เคร องช งน าหน ก ฯลฯ) ช นส วนยานยนต จากพลาสต กช วภาพ (ก นชนรถ ฯลฯ) เป นต น สร ปการประช ม_Innobioplast /13

11 น ทรรศการด าเน นงานตามแผนท น าทางแห งชาต การพ ฒนาอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพ น ทรรศการของกล ม บร ษ ท ปตท. จ าก ด มหาชน น ทรรศการของสมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพไทย สร ปการประช ม_Innobioplast /13

12 3.3 ผลด านความร วมม อทางธ รก จและการว จ ย ดร. ว ระช ย ว ระเมธ ก ล ร ฐมนตร ว าการกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เข าร วมประช ม ร วมก บบร ษ ทช นน าในการผล ตพลาสต กช วภาพ อาท บร ษ ท เนเจอร เว ร ค แอลแอลซ ประเทศ สหร ฐอเมร กา บร ษ ท พ แรค จ าก ด ประเทศเนเธอร แลนด และบร ษ ท ม ตซ บ ช เคม คอล คอร ปอเรช น ประเทศญ ป น เพ อแสดงบทบาทท ช ดเจนของประเทศไทยในการม งม นและเร งให เก ดการ พ ฒนาอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพด วยความท จะเป นศ นย กลางการผล ตพลาสต กช วภาพใน ภ ม ภาคเอเช ย ความร วมม อพ นธม ตรทางธ รก จระหว าง บร ษ ท ทานตะว นอ ตสาหกรรม จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทโน วามองท ประเทศอ ตาล ในการจ าหน ายเม ดพลาสต กช วภาพชน ดสลายต วได ในประเทศไทย และความ ร วมม อในอนาคตในการลงท นการผล ตโรงงานการผล ตเม ดพลาสต กช วภาพจากแป งในประเทศไทย ความร วมม อในการพ ฒนาทางการจ ดต งโรงงานต นแบบการผล ตกรดแล กต กและเม ดพลาสต กช วภาพ ชน ดพอล แล กต กแอซ ด (PLA) ข นในประเทศไทยโดยความร วมม อก บบร ษ ทเจ าของเทคโนโลย และ สมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพ และน กว จ ยไทย 4. ค าน ยมท ได ร บจากผ เข าร วมงาน First of all, I have to thank you for the invitation. The organization of the conference is very good. Location, speakers stand, food very pleasant and well prepared. Accommodation recommendation as well as general assistance very good, as well.. (Dipl. Ing. Christoph Lohr, FKuR) Very interesting conference and topics related to industrial challenges in bioplastic industries + Extremely well organization by NIA. Excellent (Dr. Damien Vitry, Arkema K.K.) สร ปการประช ม_Innobioplast /13

13 Thank you for the invitation to speak at your conference recently. I think the conference was a great success! (Alan Adams, President Australian Bioplastics Association (Australia) It was also a pleasure for us to participate at the InnoBioPlast conference. We had a great time, and made very interesting business contacts. You and your colleagues/people from the NIA made a wonderful job organizing this conference. (Dr. Patrick Farquet, Sulzer Chemtech Ltd) It was a great honor and a good experience for me to attend such a great conference. We think that Thailand is a passionate sort of country and we are stimulated by its passion perennially (Dr. Hiromasa Shirai, Unitika Co.,Ltd., Japan) ผมและเพ อนน กศ กษาโครงการ MBA Innovation มหาว ทยาล ยรามค าแหงขอขอบพระค ณอย างส ง ท ให โอกาสในการเข าร วมส มมนาในอาท ตย ท ผ านมาซ งเป นประโยชน แก ผ เข าร วมงานด งกล าว อย างมาก พวกเราหว งเป นอย างย งว าหากทางส าน กงานนว ตกรรมแห งชาต จะม การจ ดงานท ม ประโยชน เช นน ในอนาคต พวกเราจะได ม โอกาสเข าร วมตามความสนใจท ต างก นของแต ละคนอ ก (ค ณม งกร ล ลาภ ทร, น กศ กษาโครงการ Innovation Management School มหาว ทยาล ย รามค าแหง) นางสาวมณฑา ไก ห ร ญ ผ สร ปรายงานการประช ม ดร.ว นทน ย จองค า ผ ตรวจทานสร ปรายงานการประช ม สร ปการประช ม_Innobioplast /13

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM

แบบฟอร ม 2 แผนการจ ดการความร (KM ช อส วนราชการ/จ งหว ด : ท ท าการปกครองจ งหว ดเช ยงราย/จ งหว ดเช ยงราย หน า 1/7 ท จ าเป น (K) การป องก นและแก ไขป ญหา ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) ระด บความส าเร จของในการป องก นและแก ไขป ญหา 1. การจ ดต งคณะท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information