สร ปการประช มส มมนาและงานแสดงน ทรรศการนานาชาต InnoBioPlast 2010 : Creating Global Market Opportunities through Thailand s Bioplastics Hub

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปการประช มส มมนาและงานแสดงน ทรรศการนานาชาต InnoBioPlast 2010 : Creating Global Market Opportunities through Thailand s Bioplastics Hub"

Transcription

1 สร ปการประช มส มมนาและงานแสดงน ทรรศการนานาชาต InnoBioPlast 2010 : Creating Global Market Opportunities through Thailand s Bioplastics Hub 1. หล กการและเหต ผล ว นท 9-11 ก นยายน 2553 เวลา น. ณ ศ นย แสดงส นค าและการประช ม อ มแพ ค เม องทองธาน ส บเน องจากคณะร ฐมนตร ได ม มต เห นชอบในหล กการแผนท น าทางแห งชาต การพ ฒนา อ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพ พ.ศ และอน ม ต กรอบวงเง นงบประมาณจ านวน 1,800 ล าน บาท เพ อด าเน นการตามแผนท น าทางแห งชาต ฯ เม อว นท 22 กรกฎาคม 2551 ท ผ านมา เพ อข บเคล อน การพ ฒนาอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพของประเทศ ให ม ความแข งแกร งและม ความพร อมด านศ กยภาพท จะเป นผ น าในภ ม ภาคได ในอ ก 5 ป ข างหน า โดยประกอบไปด วย 4 กลย ทธ แล วน น ท งน ในกลย ทธ ท 4 ด านการสร างโครงสร างพ นฐาน ด านการประชาส มพ นธ และการให ความร เพ อสร างความต นต ว ส าน กงานนว ตกรรมแห งชาต (องค การมหาชน) [สนช.] จ งก าหนดให ม การจ ดประช ม ว ชาการและการแสดงน ทรรศการด านพลาสต กช วภาพระด บนานาชาต InnoBioPlast 2010: Creating Global Market Opportunities through Thailand s Bioplastics Hub เพ อเป นเวท แลกเปล ยนองค ความร และความก าวหน าทางเทคโนโลย ระด บนานาชาต พร อมท งสร างเคร อข ายว สาหก จอ ตสาหกรรมพลาสต ก ช วภาพให เข มแข ง อ นจะช กน าไปส การพ ฒนานว ตกรรมและการลงท นในธ รก จอ ตสาหกรรมเศรษฐน เวศ อย างก าวกระโดด และเป นโอกาสท จะก าวส ความเป นผ น าระด บภ ม ภาคในอ ตสาหกรรมท เก ยวข องก บ ช วมวลของประเทศไทย รวมท งเป นการสร างความตระหน กด านการใช ผล ตภ ณฑ เพ อส งแวดล อม การจ ดประช มว ชาการและการแสดงน ทรรศการด านพลาสต กช วภาพระด บนานาชาต คร งน เก ดข นจากความส าเร จอย างต อเน อง ในการจ ดงาน InnoBioPlast 2006 : Bioplastics - Markets and Technologies Towards the MDGs ระหว างว นท ก นยายน 2549 ณ รอย ลพารากอนฮอลล สยาม พารากอน ซ งเป นงานประช มนานาชาต ท ครอบคล มอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพต งแต ระด บต นน าจนถ ง ปลายน าคร งแรกในภ ม ภาคเอเช ย และการจ ดงาน EcoInnovAsia 2008 : International Conference and Exhibition on Biofuel and Bioplastics ในระหว างว นท.3-5 ต ลาคม 2551 ณ ศ นย ประช มแห งชาต ส ร ก ต ซ งได ร บความสนใจจากผ สนใจมากกว า 20 ประเทศ ซ งแสดงให เห นว าประเทศไทยเป นประเทศท ม ศ กยภาพในด านว ตถ ด บช วมวล ซ งสามารถพ ฒนาเป นอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพเป นอ ตสาหกรรมคล น ล กใหม ของประเทศไทย การจ ดการประช มและน ทรรศการนานาชาต InnoBioPlast 2010 ในคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ น าเสนอความก าวหน าในด านเทคโนโลย การผล ต การประย กต ใช และนว ตกรรมผล ตภ ณฑ รวมถ งข อม ล สร ปการประช ม_Innobioplast2010 1/13

2 ด านการตลาด นโยบายภาคร ฐ และมาตรฐานต างๆ ท เก ยวข อง ซ งจะก อให เก ดการสร างเคร อข ายธ รก จ เทคโนโลย และการลงท นของอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพในประเทศไทย ตลอดจนม งหว งให เก ดการ ลงท นใหม บนธ รก จฐานความร โดยเฉพาะอย างย งทางด านพลาสต กช วภาพ นอกจากน ย งได ร บเก ยรต จาก ว ทยากรช นน าจากภาคอ ตสาหกรรม และภาคว จ ย มากกว า 38 ท านจากท วโลก อาท ญ ป น จ น สหร ฐอเมร กา เยอรมน เกาหล ใต และไทย ภายใต ห วข อท ครอบคล มต งแต ประเด นความก าวหน าทางด าน การว จ ยและพ ฒนา ตลอดไปจนถ งการว เคราะห ด านโอกาสทางด านการตลาดและการลงท น นอกจากน ย งได ม ความร วมม อก บ Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญ ป น ร วมจ ดงานส มมนา The Second Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium เพ อน าเสนอผลงานว จ ยด านพลาสต กช วภาพ โดยเน นด าน biobased และ biodegrable plastics เพ อให เห นแนวโน มและความก าวหน าของการว จ ยและพ ฒนาด านพลาสต กช วภาพของในประเทศ ญ ป น นอกจากน ย งได ร วมม อก บมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการจ ดประช มว ชาการระด บนานาชาต ของ น กว จ ยไทย เพ อก อให เก ดความร วมม อและแลกเปล ยนข อม ลด านเทคโนโลย ของพลาสต กช วภาพระหว าง ประเทศไทยและนานาชาต ตลอดจนสร างบรรยากาศในการเร งร ดและสร างเทคโนโลย เพ อก อให เก ด อ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพข นภายในประเทศได อย างรวดเร ว สอดคล องก บความเปล ยนแปลงของกระแส โลกท ต องการผล ตภ ณฑ ท มาจากว สด ท น ากล บมาใช ใหม ได และเป นม ตรต อส งแวดล อม 2. จ านวนผ เข าร วมส มมนาและน ทรรศการ ส าหร บผ เข าร วมการส มมนา จ านวนท งหมด 670 คน ประกอบด วย ชาวต างประเทศ 85 คน อาท สหร ฐอเมร กา ฝร งเศส เนเธอร แลนด เยอรมน สว ตเซอร แลนด เบลเย ยม อ ตาล เกาหล ใต อ นเด ย มาเลเซ ย ส งคโปร และเป นชาวไทยและชาวต างชาต ท อาศ ยและ/หร อท างานอย ในประเทศไทย 585 คน ท งน ม จ านวนผ เข าเย ยมชมน ทรรศการ ระหว างว นท 9-11 ก นยายน 2553 ประมาณ 2,000 คน สร ปการประช ม_Innobioplast2010 2/13

3 3. สร ปประเด นส าค ญ การจ ดประช มว ชาการและการแสดงน ทรรศการด านพลาสต กช วภาพระด บนานาชาต InnoBioPlast 2010: Creating Global Market Opportunities through Thailand s Bioplastics Hub ซ ง จะจ ดข นระหว างว นท 9-11 ก นยายน 2553 ณ ศ นย แสดงส นค าและการประช ม อ มแพ ค เม องทองธาน โดยได ร บการสน บสน นจาก เคร อซ เมนต ไทย บร ษ ท ปตท. จ าก ด (มหาชน) สมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต ก ช วภาพไทย (TBIA) บร ษ ท พ แรค (ประเทศไทย) จ าก ด บร ษ ท น าตาลม ตรผล จ าก ด บร ษ ท อ ตสาหกรรม ถ งพลาสต กไทย จ าก ด บร ษ ท พร แพค (ประเทศไทย) จ าก ด บร ษ ท โนวามองต จ าก ด และบร ษ ท บ เอเอส เอฟ (ไทย) จ าก ด โดยในงานด งกล าวประกอบด วย 3.1 ด านว ชาการ งานประช มส มมนาและงานแสดงน ทรรศการนานาชาต InnoBioPlast 2010: Creating Global Market Opportunities Through Thailand s Bioplastics Hub ท จ ดข นน เป นการน าเสนอความก าวหน า ในด านเทคโนโลย การผล ต การประย กต ใช และนว ตกรรมผล ตภ ณฑ รวมถ งข อม ลด านการตลาด นโยบาย ภาคร ฐ และมาตรฐานต างๆ ท เก ยวข อง ซ งจะก อให เก ดการสร างเคร อข ายธ รก จ เทคโนโลย และการลงท น ของอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพในประเทศไทย โดย สนช. ม งหว งให เก ดการลงท นใหม บนธ รก จ ฐานความร โดยเฉพาะอย างย งทางด านพลาสต กช วภาพ นอกจากน ย งได ร บเก ยรต จากว ทยากรช นน าจาก ภาคอ ตสาหกรรม และภาคว จ ย จ านวน 38 ท านจากท วโลก อาท ประเทศญ ป น จ น สหร ฐอเมร กา เยอรมน เกาหล ใต และไทย ภายใต ห วข อท ครอบคล มต งแต ประเด นความก าวหน าทางด านเทคโนโลย ตลอดไป จนถ งการว เคราะห ด านโอกาสทางด านการตลาดและการลงท น ซ งม ผ เข าร วมงานจากผ ประกอบการด าน พลาสต กช วภาพ สมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพไทย สถาบ นการศ กษา ศ นย ว จ ย หน วยงาน ราชการ และหน วยงานท เก ยวข อง ว ทยากรท งในประเทศและต างประเทศจ านวน 38 ท าน แบ งเป น 3 กล ม ค อ 1) กล มบร ษ ทเอกชนท เก ยวข องก บพลาสต กช วภาพ Mr. Marc Verbruggen จากบร ษ ท เนเจอร เว ร ค แอลแอลซ ประเทศสหร ฐอเมร กา ในฐานะท เป นบร ษ ทผ บ กเบ กธ รก จด านว สด พอล เมอร ฐานช วภาพ (Bio-Based Polymer) ท สลายต วได ทางช วภาพ บร ษ ท NatureWorks ได ก าวข นมาเป นผ พ ฒนาตลาดด านว สด พอล เมอร ฐาน ช วภาพ และเป นหน งในบร ษ ทผล ตเม ดพลาสต กช วภาพชน ดพอล แล กต กแอซ ด หร อ PLA สร ปการประช ม_Innobioplast2010 3/13

4 ระด บแนวหน าของโลกในขณะน ซ งได น าเสนอภาพรวมของอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพของ โลก ครอบคล มไปถ งข อม ลล าส ดเก ยวก บผล ตภ ณฑ ใหม ตลาดใหม โดยให ความส าค ญท งใน เร องของ Marketing Green หร อการตลาดเช งอน ร กษ ภายใต ห วข อการบรรยายเร อง An Industry Perspective : Development of a Global Market for Bioplastics และพ ฒนาการ ล าส ดท เก ยวข องก บว สด ฐานช วภาพ Dr. Kees Joziasse จากบร ษ ท พ แรค จ าก ด ประเทศเนเธอร แลนด ซ งในป จจ บ นได ม การ ลงท นต งโรงงานผล ตกรดแล กต กและแล กไทด ซ งเป นสารต งต นส าหร บใช ในการผล ตเม ด พลาสต กช วภาพ และผล ตได จากว ตถ ด บช วมวล ได แก น าตาลและแป งม นส าปะหล งใน ประเทศไทย ได น าเสนอในห วข อ Progress in Polylactide Technology and Applications โดยได เน นถ งความก าวหน าในการพ ฒนาเทคโนโลย ท โดดเด นของเม ดพลาสต กช วภาพ PLA ร นท 2 หร อ 2 nd generation PLA ท สามารถทนอ ณหภ ม การใช งานได มากกว า 100 องศา เซลเซ ยส Mr. Tooru Tsukahara จากบร ษ ท ม ตซ บ ช เคม คอล คอร ปอเรช น ประเทศญ ป น ได น าเสนอใน ห วข อ The Era of New Bioplastics: Bio-EP and Bio-PBS ซ งเม ดพลาสต กช วภาพชน ด PBS เป นเม ดพลาสต กช วภาพอ กชน ดท ม ศ กยภาพและการพ ฒนาเทคโนโลย อย างก าวกระโดด เน องจาก PBS จะสลายต วได ทางช วภาพได อย างรวดเร ว และม สมบ ต ท เหมาะสมในการข นร ป ฟ ล มท ม ความย ดหย นได ด สามารถผล ตเป นผล ตภ ณฑ เช น ฟ ล มคล มด น ถ งขยะ ถ งใส ของ ฯลฯ Dr. Damien Vitry จากบร ษ ท Arkema K.K. ประเทศญ ป น ซ งเป นบร ษ ทท ผล ตเม ดพลาสต ก จากน าม นละห ง ได น าเสนอภายใต ห วข อ Castor Oil Chemistry Arkema s 60 years Experience in High Performance 100 % Biobased Polyamide 11 การผล ตพอล เอไมด 11 หร อพลาสต กกล มไนล อน ซ งเป นพลาสต กเช งว ศวกรรมท สามารถผล ตได จากว ตถ ด บช ว มวลจากน าม นละห ง น บว าเป นนว ตกรรมเช งว สด ท น าสนใจเป นอย างย ง ท จะน าไปใช งานต างๆ ท ม ความแข งแรงส งอย างช นส วนยานยนต รองเท าก ฬา ช นส วนไฟฟ าและอ เล กทรอน กส 2) กล มสถาบ นการศ กษาจากประเทศญ ป น เป นความร วมม ออย างต อเน องเป นคร งท 2 ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ข นส งเพ ออ ตสาหกรรม (Institute of Advanced Industrial Science and Technology, AIST) ก บส าน กงานนว ตกรรมแห งชาต (องค การมหาชน) ในการจ ดการ ประช มส มมนา The Second Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium ภายใต การจ ดประช มส มมนาและน ทรรศการนานาชาต InnoBioplast 2010 โดยได ม การบรรยายจากคณะผ เช ยวชาญญ ป น ท าให เห นถ งแนวโน มของการพ ฒนางานว จ ย และเทคโนโลย ของพลาสต กช วภาพ ท จะม งเน นไปส การใช ว ตถ ด บช วมวลท ไม ใช อาหาร เช น กล มเซลล โลส ได แก ฟางข าว ชานอ อย เช น การผล ตพอล พรอล ล น เป นเม ดพลาสต กท ม การ ใช งานอย ท วไปจากเอทานอล ตลอดจนการว เคราะห ด านมาตรฐานการทดสอบและการร บรอง ผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพท ท ามาจากว ตถ ด บช วมวล เป นการตรวจสอบคาร บอนท อย ในว สด สร ปการประช ม_Innobioplast2010 4/13

5 ว าเป นคาร บอนท มาจากว ตถ ด บช วมวล ตามมาตรฐานของ ASTM D โดยประเทศ ญ ป นจะยอมร บผล ตภ ณฑ ท มาจากว ตถ ด บช วมวลมากกว าร อยละ 25 3) กล มคณาจารย และน กว จ ยไทย ผลงานว จ ยของ ดร. ส ร ล กษณ รอดทอง มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได น าเสนอการพ ฒนา เทคโนโลย ท ม ความก าวหน าในระด บนานาชาต ในการผล ตกรดแล กต กเพ อใช เป นว ตถ ด บ ส าหร บการผล ตพลาสต กช วภาพชน ดพอล แล กต กแอซ ด โดยการค ดแยกเช อจ ล นทร ย ท เหมาะสมส าหร บประเทศไทยในการเปล ยนแป งม นส าปะหล งเป นกรดแล กต กในข นตอนเด ยว ผลงานว จ ยของ ดร. ว น ตา บ ณโยดม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ได น าเสนอผลงานว จ ยท โดดเด น ในการพ ฒนาสารต วเร งปฏ ก ร ยา (catalyst) ชน ดใหม ส าหร บการผล ตพอล แล กไทด เพ อใช เป น สารข นกลางในการผล ตพลาสต กช วภาพชน ดพอล แล กต กแอซ ด ดร. ศ ภช ย หล อโลหการ ผ อ านวยการ สนช. กล าวรายงานการจ ดงาน InnoBioplast 2010 ดร. ว ระช ย ว ระเมธ ก ล ร ฐมนตร ว าการ กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป น ประธานเป ดงาน InnoBioplast 2010 นายป ยะบ ตร ชลว จารณ กรรมการนว ตกรรมแห งชาต กล าวต อนร บผ เข าร วมงาน นายสมศ กด บร ส ทธนะก ล นายกสมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพไทย กล าวต อนร บผ เข าร วมงาน สร ปการประช ม_Innobioplast2010 5/13

6 ว ทยากรท ม ช อเส ยงท เข าร วมบรรยายในงาน InnoBioplast 2010 จ านวน 40 ท าน จากประเทศต างๆ อาท สหร ฐอเมร กา ญ ป น เนเธอร แลนด เบลเย ยม เยอรมน ฝร งเศสและประเทศไทย 3.2 ด านน ทรรศการ งานน ทรรศการ InnoBioPlast 2010 ม หน วยงานและบร ษ ทต างๆ เข าร วมแสดงผลนว ตกรรมและ ผลงานท ท น าสนใจจะแบ งเป น 4 ส วน ได แก 1. วงจรช ว ตของพลาสต กช วภาพ (Bioplastics Life Cycle) แบ งย อยออกเป น 10 จ ดย อย (station) เร ยงตามกระบวนการการผล ตพลาสต กช วภาพต งแต ต นน าถ งปลายน า หร อต งแต ว ตถ ด บไปจนถ ง การข นร ปเป นผล ตภ ณฑ ด งน List of Station in Eng/Thai Station 1: Feedstocks for Bioplastics ว ตถ ด บท ใช ในการผล ตพลาสต กช วภาพ Station 3: Fermentation Technology เทคโนโลย การหม ก Station 5: Types of Bioplastics ประเภทของพลาสต กช วภาพ Station 7: Bioplastic Products ผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพ Station 9: Bioplastic Standards มาตรฐานของพลาสต กช วภาพ Station 2: Bioplastic Definitions ค าน ยามและความหมายของพลาสต กช วภาพ Station 4: Polymerization Technology เทคโนโลย การผล ตพอล เมอร Station 6:Bioplastic Compounding & Processing กระบวนการผสมและการข นร ปผล ตภ ณฑ พลาสต ก ช วภาพ Station 8: End of Life and Waste Management การบร หารจ ดการของเส ย และการกล บค นส ธรรมชาต Station 10: Environmental Impact ผลกระทบต อส งแวดล อมของพลาสต กช วภาพ สร ปการประช ม_Innobioplast2010 6/13

7 Station อธ บายกระบวนการการผล ตพลาสต กช วภาพต งแต ต นน าถ งปลายน า ผ เข าชมน ทรรศการใน station ต างๆ 2. การแสดงผลการประกวดรางว ลผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพด เด นประจ าป 2553 (Bioplastic Products Awards 2010) จ ดโดยสมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพไทย ร วมก บ สนช. เพ อกระต นให ผ ประกอบการเก ด แนวค ดในการออกแบบและประย กต การใช งานผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพให ม ความหลากหลาย มากย งข น และส งเสร มให เก ดการพ ฒนาผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพท ม สไตล และร ปแบบใหม ๆ โดยเน นการออกแบบท ใช ความค ดสร างสรรค ท ม ความแตกต าง รวมท งต องม การน าเทคโนโลย และ ข อม ลทางว ชาการท มาช วยสร างม ลค าเพ มหร อเพ มประโยชน ใช สอย เช น เทคโนโลย การผล ต หร อ การปร บปร งค ณสมบ ต ของว สด เป นต น ท งน ผลงานต องม ส วนผสมของพลาสต กช วภาพ เป น เทคโนโลย ท ม พ ฒนาในประเทศไทย และม แนวโน มของตลาดในอนาคต ด งน นการประกวดผลงาน การสร างสรรค ผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพด งกล าวจะเป นการเร มต นผล กด นให เก ดการพ ฒนา อ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพของประเทศไทยให สอดคล องก บความต องการของผ ผล ตและผ บร โภค ท าให ประเทศไทยม ความพร อมในการเป น Bioplastics hub ในภ ม ภาคน ได อย างรวดเร ว ส าหร บผล การประกวดผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพด เด นประจ าป 2553 ม ด งน รางว ลชนะเล ศ ได แก ขวดน า ร กษ ส งแวดล อม โดยบร ษ ท ไบโอ เกร น เว ล ด จ าก ด รางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 1 ได แก บรรจ ภ ณฑ เพ อส งแวดล อมส าหร บข าวกล องหอมมะล อ นทร ย โดยบร ษ ท แคปป ต ล เทรดด ง จ าก ดใน เคร อ เอสท ซ กร ป และรางว ลรองชนะเล ศอ นด บ 2 ได แก ซองพลาสต กช วภาพบรรจ สารด ด ความช น โดยบร ษ ท แอ ดวานซ แพคเกจจ ง จ าก ด สร ปการประช ม_Innobioplast2010 7/13

8 Bioplastic Products Awards การน าเสนอโปสเตอร แสดงผลงานว ชาการด านพลาสต กช วภาพจากน กว จ ยไทยและต างประเทศ ต งแต การพ ฒนาอ ตสาหกรรมต นน า กลางน า การพ ฒนาผล ตภ ณฑ และการทดสอบการสลายต วได ทางช วภาพ โดยแบ งเป น 4 กล ม ได แก 3.1 กระบวนการหม กว สด ช วมวลและการผล ตมอนอเมอร (Fermentation and Monomer Production) 3.2 กระบวนการผล ตข นกลางน า (Midstream and Intermediate Production) 3.3 การข นร ปและน าไปใช (Processing and Application) 3.4 มาตรฐานการย อยสลายและมาตรฐานอ น (Degradation and Standards) สร ปการประช ม_Innobioplast2010 8/13

9 การน าเสนอโปสเตอร และต วอย างผล ตภ ณฑ จากผลงานว จ ยและพ ฒนา นอกจากน ม การมอบรางว ลการน าเสนอโปสเตอร 2 ประเภท ได แก รางว ล Professional Award เป นรางว ลท ได ร บการพ จารณาต ดส นจากน กว จ ยประเทศญ ป นท ม ประสบการณ ด านการว จ ย และพ ฒนาด านว สด ช วภาพและพลาสต กช วภาพมามากกว า 20 ป และรางว ล Popular Awards ซ ง เป นรางว ลท ต ดส นจากผ เข าร วมประช มท งหมด รางว ลน เพ อเป นการให ก าล งใจแก น กว จ ยท ได สร างสรรค งานว จ ย โดยด จากแนวค ดของการว จ ยและพ ฒนา ความน าสนใจของเน อหา และร ปแบบ ในการน าเสนอ ผลงานว จ ยของน กศ กษาจากว ทยาล ยป โตรเล ยมและป โตรเคม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ของ นางสาวป ยวน จร ยาก ลโรจน และอาจารย ส วบ ญ จ รชาญช ย เร อง การเพ มสมบ ต การเข าก นได ของพอ ล เมอร ผสมระหว างพอล แล กต กแอซ ด, PLA และแป งโดยใช สารเช อมโยงประเภทไซเลน ได ร บรางว ล Professional award เพราะม แนวค ดท น าสนใจในการปร บปร งสมบ ต การผสมแป งเพ อใช เป นสารต ว เต มในการลดต นท นและเพ มสมบ ต ให ก บพลาสต กช วภาพ PLA ซ งเป นสารต วเต มท มาจากว ตถ ด บช ว มวลและม สมบ ต การสลายต วได ทางช วภาพ โดยเล อกใช สารเช อมโยงประเภทไซเลน เป นสารท ความ เหมาะสม เน องจากเป นการผล ตได ในข นตอนเด ยว ท าให ประย กต ใช ได ในระด บอ ตสาหกรรมได ด โดย หาความส มพ นธ ของปร มาณไซเลนท ใช และข นตอนท เหมาะสม เพ อให พลาสต กช วภาพผสมแป งม สมบ ต ตามต องการการใช งานและต นท นท เหมาะสม ส วนอ กผลงานของอาจารย ดวงดาว อาจองค และคณะ จากคณะว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ท เป นท ประท บใจของผ เข าร วมส มมนาจนได ร บรางว ล popular award ได แก การผล ต ฟ ล มท เป นม ตรต อส งแวดล อมด วยการผสมระหว าง PLA และผล กเซลล โลสขนาดเล ก (Microcrystalline Cellulose) เพ อปร บปร งสมบ ต ของ PLA ท ม ความแข งเปราะและราคาแพง ด วย สร ปการประช ม_Innobioplast2010 9/13

10 การใช ผล กเซลล โลสขนาดเล กจากเส นใยธรรมชาต ท ม ปร มาณของเซลล โลสส ง ได แก เส นใยกล วย เส นใยมะพร าว และเส นใยฝ ายจากเศษผ า โดยผลการทดลองเบ องต นสามารถใส เส นใยเซลล โลสได ส งถ งร อยละ 40 ท สามารถน ามาใช ข นร ปเป นกล มฟ ล มเพ อผล ตเป นผล ตภ ณฑ ชน ดต างๆ เช น ถ งใส ของ ฟ ล มห อผ กและผลไม ดร. เซอ ช ไอบะ มอบรางว ล Professional Award ก บ ผ แทนจากว ทยาล ยป โตรเล ยมและป โตรเคม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ดร. ว นทน ย จองค า สนช. มอบรางว ล Popular Award ก บ ผ แทนจากคณะว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ถ ายร ปหม ร วมก บผ ได ร บรางว ล 4. น ทรรศการด าเน นงานตามแผนท น าทางแห งชาต การพ ฒนาอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพ น ทรรศการ ของบร ษ ทในสมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพไทย และน ทรรศการแสดงต วอย างผล ตภ ณฑ พลาสต กช วภาพจากในประเทศและต างประเทศ เช น บรรจ ภ ณฑ พลาสต กช วภาพ (ถ งขยะชน ดต างๆ ถ งใส ของ ถ งเพาะช ากล าไม ถ วยชาม ฯลฯ) ผล ตภ ณฑ ส งทอจากพลาสต กช วภาพ (เส อย ด เส อเช ต ผ าม าน แผ นรองซ บหล งเบาะ ฯลฯ) ผล ตภ ณฑ เคร องใช ไฟฟ าจากพลาสต กช วภาพ (โทรศ พท ม อถ อ เคร องช งน าหน ก ฯลฯ) ช นส วนยานยนต จากพลาสต กช วภาพ (ก นชนรถ ฯลฯ) เป นต น สร ปการประช ม_Innobioplast /13

11 น ทรรศการด าเน นงานตามแผนท น าทางแห งชาต การพ ฒนาอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพ น ทรรศการของกล ม บร ษ ท ปตท. จ าก ด มหาชน น ทรรศการของสมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพไทย สร ปการประช ม_Innobioplast /13

12 3.3 ผลด านความร วมม อทางธ รก จและการว จ ย ดร. ว ระช ย ว ระเมธ ก ล ร ฐมนตร ว าการกระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เข าร วมประช ม ร วมก บบร ษ ทช นน าในการผล ตพลาสต กช วภาพ อาท บร ษ ท เนเจอร เว ร ค แอลแอลซ ประเทศ สหร ฐอเมร กา บร ษ ท พ แรค จ าก ด ประเทศเนเธอร แลนด และบร ษ ท ม ตซ บ ช เคม คอล คอร ปอเรช น ประเทศญ ป น เพ อแสดงบทบาทท ช ดเจนของประเทศไทยในการม งม นและเร งให เก ดการ พ ฒนาอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพด วยความท จะเป นศ นย กลางการผล ตพลาสต กช วภาพใน ภ ม ภาคเอเช ย ความร วมม อพ นธม ตรทางธ รก จระหว าง บร ษ ท ทานตะว นอ ตสาหกรรม จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทโน วามองท ประเทศอ ตาล ในการจ าหน ายเม ดพลาสต กช วภาพชน ดสลายต วได ในประเทศไทย และความ ร วมม อในอนาคตในการลงท นการผล ตโรงงานการผล ตเม ดพลาสต กช วภาพจากแป งในประเทศไทย ความร วมม อในการพ ฒนาทางการจ ดต งโรงงานต นแบบการผล ตกรดแล กต กและเม ดพลาสต กช วภาพ ชน ดพอล แล กต กแอซ ด (PLA) ข นในประเทศไทยโดยความร วมม อก บบร ษ ทเจ าของเทคโนโลย และ สมาคมอ ตสาหกรรมพลาสต กช วภาพ และน กว จ ยไทย 4. ค าน ยมท ได ร บจากผ เข าร วมงาน First of all, I have to thank you for the invitation. The organization of the conference is very good. Location, speakers stand, food very pleasant and well prepared. Accommodation recommendation as well as general assistance very good, as well.. (Dipl. Ing. Christoph Lohr, FKuR) Very interesting conference and topics related to industrial challenges in bioplastic industries + Extremely well organization by NIA. Excellent (Dr. Damien Vitry, Arkema K.K.) สร ปการประช ม_Innobioplast /13

13 Thank you for the invitation to speak at your conference recently. I think the conference was a great success! (Alan Adams, President Australian Bioplastics Association (Australia) It was also a pleasure for us to participate at the InnoBioPlast conference. We had a great time, and made very interesting business contacts. You and your colleagues/people from the NIA made a wonderful job organizing this conference. (Dr. Patrick Farquet, Sulzer Chemtech Ltd) It was a great honor and a good experience for me to attend such a great conference. We think that Thailand is a passionate sort of country and we are stimulated by its passion perennially (Dr. Hiromasa Shirai, Unitika Co.,Ltd., Japan) ผมและเพ อนน กศ กษาโครงการ MBA Innovation มหาว ทยาล ยรามค าแหงขอขอบพระค ณอย างส ง ท ให โอกาสในการเข าร วมส มมนาในอาท ตย ท ผ านมาซ งเป นประโยชน แก ผ เข าร วมงานด งกล าว อย างมาก พวกเราหว งเป นอย างย งว าหากทางส าน กงานนว ตกรรมแห งชาต จะม การจ ดงานท ม ประโยชน เช นน ในอนาคต พวกเราจะได ม โอกาสเข าร วมตามความสนใจท ต างก นของแต ละคนอ ก (ค ณม งกร ล ลาภ ทร, น กศ กษาโครงการ Innovation Management School มหาว ทยาล ย รามค าแหง) นางสาวมณฑา ไก ห ร ญ ผ สร ปรายงานการประช ม ดร.ว นทน ย จองค า ผ ตรวจทานสร ปรายงานการประช ม สร ปการประช ม_Innobioplast /13

ขอบเขตของงาน : TOR) ก จกรรมการประย กต ใช งานว จ ยพ ฒนาผล ตภ ณฑ สาขาไม และเคร องเร อน กล มก จการท 1 การพ ฒนาผล ตภ ณฑ ท เป นม ตรก บส งแวดล อม

ขอบเขตของงาน : TOR) ก จกรรมการประย กต ใช งานว จ ยพ ฒนาผล ตภ ณฑ สาขาไม และเคร องเร อน กล มก จการท 1 การพ ฒนาผล ตภ ณฑ ท เป นม ตรก บส งแวดล อม ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก จกรรมการประย กต ใช งานว จ ยพ ฒนาผล ตภ ณฑ สาขาไม และเคร องเร อน กล มก จการท 1 การพ ฒนาผล ตภ ณฑ ท เป นม ตรก บส งแวดล อม (Green Product) ภายใต โครงการการประย กต ใช

More information

แผนแม บทการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 National Industrial Development Master Plan

แผนแม บทการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 National Industrial Development Master Plan แผนแม บทการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 National Industrial Development Master Plan กระทรวงอ ตสาหกรรม ค าน า น บแต อด ตท ผ านมาภาคอ ตสาหกรรมเป นภาคท ม ความส าค ญในการข บเคล อนเศรษฐก จของประเทศ และ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

รายงานการศ กษาข นส ดท าย (Final Report)

รายงานการศ กษาข นส ดท าย (Final Report) รายงานการศ กษาข นส ดท าย (Final Report) บทว เคราะห ผลกระทบของประชมคมเศรษฐก จอาเซ ยนต อผ ประกอบการ SMEs ในสาขาท ม ความสาค ญต อระบบเศรษฐก จ โครงการศ กษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนต อ ผ ประกอบการ SMEs

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå

ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå ISBN 974-9632-48-6 à Ë 2/3 ºπ ÿ» µ å À Ÿ ΩÕ ÿ π Ÿ ΩÕ Õ πµ ÿ 𠪻 ºπªØ µ æ ËÕ Ÿ ΩÕ ª â«æ µ À Õ ø ŸÕÕ πµå π ß ππ ºπ æ µ Ëß «âõ «ß æ µ Ëß «âõ ค าน า ป จจ บ นประเทศไทยย งขาดการจ ดการขยะม ลฝอยท เป นระบบอย างครบวงจร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

เพ อคนไทย เพ ออนาคต ท ย งย น

เพ อคนไทย เพ ออนาคต ท ย งย น รายงานประจำาป 2557 เพ อคนไทย เพ ออนาคต ท ย งย น สารบ ญ 010 จ ดเด นทางการเง น 013 ข อม ลท วไป ของบร ษ ท 014 สารจากคณะกรรมการ 018 รายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ 022 รายงานของ คณะกรรมการสรรหา 023 รายงานของ คณะกรรมการ

More information

Insight ในเล ม. บทความ Article. ปฏ ท นก จกรรม Activity. บทส มภาษณ Star. ข าว News เพ มม ลค าเคร องสำ อางสม นไพรไทยด วยนาโนเทคโนโลย

Insight ในเล ม. บทความ Article. ปฏ ท นก จกรรม Activity. บทส มภาษณ Star. ข าว News เพ มม ลค าเคร องสำ อางสม นไพรไทยด วยนาโนเทคโนโลย ในเล ม Insight ข าว News กระทรวงว ทย ฯ จ ดทำ โครงการ เฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพ ร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร นายกร ฐมนตร ชมน ทรรศการ งานกระทรวงว ทย ฯ ท ทำ เน ยบร ฐบาล สวทช. จ บม อ สวน. สภาอ ตสาหกรรมฯ

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558

แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558 สร ปการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2559 กระทรวงอ ตสาหกรรม จ

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ เอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ เอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ เอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาผลการด าเน นโครงการน คมอ ตสาหกรรมเช งเศรษฐน เวศ น คม- อ ตสาหกรรมภาคเหน อ จ งหว ดล าพ น คร งน ผ ศ กษาได ศ กษาแนวค ด ทฤษฎ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ป การศ กษา 2554

รายงานผลการด าเน นงาน ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ป การศ กษา 2554 รายงานผลการด าเน นงาน ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ป การศ กษา 2554 โดย ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ค าน า ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ส วนท 1 ความเป นมา 1. ประว ต 1 ส วนท 2 การบร

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10

ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10 เอกสารแนบท ายเอกสารประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ข อ 1.1 ขอบเขต (Terms of Reference: TOR) การจ างจ ดงาน ประช มสม ชชาว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรม คร งท 10 1. หล กการและเหต ผล จากการท ประเทศไทยได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information