ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา)"

Transcription

1 ความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วน ท องถ น เขตอ าเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย The Attitude of School Personnel toward the Academic Administration of the Executive Administrators in the Secondary School under the Chiang Rai Local Governance Organization ผ เข ยน ภาน ร ตน น นตา, ธน ษฐา ร ศม เจร ญ ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา) บทค ดย อ สารน พนธ ฉบ บน ม จ ดประสงค หมายเพ อศ กษาความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการบร หารงานว ชาการ ของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย กล มต วอย างท ใช ในการค นคว าอ สระคร งน ได แก ผ บร หารโรงเร ยน และคร ผ สอน จาก โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ประกอบด วยผ บร หารโรงเร ยน 13 คน ประกอบด วยคร ผ สอน 226 คน เคร องม อ ท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล เป นแบบสอบถามมาตราส วนประมาณค า 5 ระด บ และแบบส มภาษณ สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ได แก ค าความถ ค าร อยละ ค าเฉล ย และค าเบ ยงเบนมาตรฐาน ผลการว จ ยพบว า (1) ความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย โดยรวมและ ท กรายด านอย ในระด บมาก เร ยงลาด บจากมากไปหาน อย ด งน ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ด าน หล กส ตรและการบร หารหล กส ตร ด านการว ดและประเม นผลการศ กษา ด านการน เทศภายใน ด านการจ ดการ เร ยนการสอน และด านการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร (2) ผลการศ กษาป ญหา การบร หารงานว ชาการของ ผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ด เช ยงราย พบว า ด านหล กส ตรและการบร หารหล กส ตร ค อ คร ม ความร ความเข าใจในเร องของหล กส ตรและการ บร หารหล กส ตรม ไม เพ ยงพอ ด านการจ ดการเร ยนการสอน ค อ ก จกรรมของน กเร ยนม มากเก นไป ทาให น กเร ยนม เวลาเร ยนน อย การเร ยนการสอนจ งไม ได ผลตามท ต องการ ด านการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร ค อ ขาดบ คลากรท ม ความร อย างแท จร งในเร องการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร ด านการน เทศภายใน ค อ ไม ม การ วางแผนการน เทศภายในโรงเร ยนให เป นระบบ ด านการว ดและประเม นผลการศ กษา ค อ ไม ม การจ ดทาค ม อ และระเบ ยบการว ดผลประเม นผลท ช ดเจน และด านการประก นค ณภาพการศ กษา ค อ ไม ม การแต งต ง คณะกรรมการการประก นค ณภาพภายในท ช ดเจน (3) ผลการศ กษาข อเสนอแนะและแนวทางการปร บปร งการ

2 บร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาโรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขต อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงรายพบว า ด านหล กส ตรและการบร หารหล กส ตร ควรจ ดให ม การอบรมส มมนาให ความร แก คณะคร ในเร องของหล กส ตรและการบร หารหล กส ตรอย างสม าเสมอ ด านการจ ดการเร ยนการสอน ควรพ จารณาในการส งน กเร ยนเข าร วมก จกรรมของทางหน วยงานต นส งก ด ด านการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร ค อจ ดหาบ คลากรท ม ความร อย างแท จร งในเร องการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร มาอบรม หร อให ความร ก บคณะ คร และผ บร หาร ด านการน เทศภายใน ค อจ ดให ม การวางแผนการน เทศภายในโรงเร ยนให เป นระบบ ด านการ ว ดและประเม นผลการศ กษา ค อส งเสร มให ม การจ ดทาค ม อ และระเบ ยบการว ดผลประเม นผล และด านการ ประก นค ณภาพการศ กษา ค อผ บร หารสถานศ กษาควรท จะแต งต งคณะกรรมการการประก นค ณภาพภายในท ช ดเจน ค าส าค ญ: ความค ดเห นของบ คลากร/การบร หารงานว ชาการ ABSTRACT The present research aims to study the attitude of school personnel toward the six areas of academic administration of the Executive Administrators in the Secondary School under the Chiang Rai Local Governance Organization. The six areas of academic administration are the Educational Quality Assurance, the Curriculum Management, the Educational Assessment, the Internal Supervision, the Learning and Teaching management, and the research Development. In this study, the researcher primarily used the 5-rating scale questionnaires to collect the data from the group of informant which consisted of the 13 Executive Administrators and 226 secondary school teachers. Furthermore, the researcher used the group interview with that sample group of informants to assure the data collected from the questionnaires. From this present study, it is interestingly investigated as the followings: (1) The school personnel greatly have been satisfied with the academic administration of their Executive Administrators. The most three satisfied academic administrative areas were the Educational Quality Assurance, the Curriculum Management, and the Educational Assessment respectively. (2) From this present study, it is found that there are some problems related with the academic administration in the Secondary Schools under the Chiang Rai Local Governance Organization. Generally, the teachers have some misconception or misunderstanding about their schools, curriculum management. In addition, students in some schools do not have enough time for their study due to the plenty number of outside-class activities. As the result, they could not

3 concentrate very well in their academic performance. For the Research Development, it is clearly seen that some schools do not have the well-qualified staff who can give the school teachers guidance doing the research. Moreover, it is investigated that there is no systematic administration in the Educational Assessment; that is, less systematized personnel assignment in the Education quality Assurance administration. (3) The researcher found some significant recommended solutions for the above said administrative problems. There should be some more seminars or group discussions for the school teachers in order to have more understanding and right concept of how to develop the curriculum or have the well management of their course assessment. The schools Executive Administrators should authorize the specialists who are able to give some productive advice or suggestion in developing more classroom researchers. The well-standardized management system of the Educational Quality Assurance and the Internal Supervision importantly should not be neglect. Keywords: The Attitude of School Personnel/Academic Administration 1.บทนา การศ กษาน บเป นรากฐานท สาค ญในการสร างสรรค ความเจร ญก าวหน า การแก ป ญหา และการพ ฒนา ในด านต าง ๆ เพราะการศ กษาม ความสาค ญโดยตรงก บการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ให เป นผ ร จ กค ด ร จ กทา ร จ กแก ป ญหาช วยพ ฒนาฟ นฟ ศ กยภาพของบ คคลให สามารถพ งตนเองพ ฒนาตนเองพ ฒนาช มชนและพ ฒนา ส งคมได นอกจากน การศ กษาย งเป นเคร องม อในการปล กจ ตสาน กของบ คคลให เห นค ณค าของการอน ร กษ ธรรมชาต และส งแวดล อม รวมท งการเห นค ณค าของการอย ร วมก นอย างส นต ส ข การศ กษาจ งเป น กระบวนการพ ฒนาท ม ความสาค ญอย างย งในฐานะท เป นรากฐานของการพ ฒนาด านอ น ๆ (กรมว ชาการ, 2543, หน า 9) ส งสาค ญท จะทาให ประเทศชาต เก ดความเจร ญก าวหน าได จาเป นต องใช การศ กษาเป นเคร องม อ เพราะการศ กษาเป นกระบวนการท สามารถสร างและพ ฒนาคนไทยให ม ความร ความสามารถในท กด านได อย าง ต อเน อง และตลอดช ว ตซ ง ว ระว ฒน อ ท ยร ตน และเฉล มช ย หาญกล า(2546, หน า 3) กล าวว าการศ กษาเป น ส วนสาค ญท จะพ ฒนาคนให ม ค ณภาพ เม อคนม ค ณภาพก จะสามารถพ ฒนาประเทศให เจร ญก าวหน าได สาหร บว ช ย ต นศ ร (2544, หน า 170) สร ปว า การศ กษาเท าน นท จะเป นกระบวนการปร บเปล ยนให เก ดความ เข าใจการยอมร บหร อปฏ เสธ และเป นกระบวนการของเหต ผลท ฉ ดให มน ษย ข นมาจากความโง เขลา งมงายหร อ

4 การหลงผ ดในกระแสการเปล ยนแปลงของโลกและส งคมโลกาภ ว ฒน นอกจากน ธ ระ ร ญเจร ญ (2546, หน า 6) กล าวว าการศ กษาเป นเคร องม อพ ฒนาประชากรและประเทศชาต การพ ฒนาประเทศจะดาเน นไปได อย างม ค ณภาพและประส ทธ ภาพจะต องอาศ ยระบบการศ กษาท ได ร บการพ ฒนามาด แล ว สร ปได ว า การให การศ กษาท ม ค ณภาพแก ประชากรของประเทศจ งเป นเร องสาค ญ ในระยะเวลาท ผ านมา แม ว าร ฐบาลจะได พยายามในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของคนไทยมาโดย ตลอด แต ผลจากการประเม นความสามารถในการแข งข นในระด บนานาชาต ของน กเร ยนไทย เม อเปร ยบเท ยบ ก บน กเร ยนประเทศต าง ๆ ในภ ม ภาคเด ยวก นย งจ ดว าอย ในระด บท ไม น าพ งพอใจ ด วยเหต น จ งเก ดการปฏ ร ป การศ กษาข นในประเทศไทย เพ อม งท จะแก ป ญหาและพ ฒนาส งคมไทยโดยยกระด บการศ กษาให ส งข นให ม มาตรฐานส งเท ยบเท าระด บสากล สอดคล องก บท ศทางพ ฒนาการเม อง เศรษฐก จ ส งคม และโลกในย คโลกาภ ว ตน โดยจะเห นเด นช ดจากข อกาหนดในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 กาหนดให ร ฐต องจ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ ดการศ กษาอบรมให เก ดความร ค ค ณธรรม จ ดให ม กฎหมายเก ยวก บการศ กษาแห งชาต ปร บปร งการศ กษาให สอดคล องก บความเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จและ ส งคม สร างเสร มความร และปล กฝ งจ ตสาน กท ถ กต องเก ยวก บการเม องการปกครองในระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข สน บสน นการค นคว าว จ ยในศ ลปะว ทยาการต าง ๆ เร งร ดพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาประเทศ พ ฒนาว ชาช พคร และส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ น ศ ลปะและว ฒนธรรม ของชาต ซ งส งผลให ม การประกาศพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ มาตรา 6 และมาตรา 7 กาหนดให ร ฐต องจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจสต ป ญญา ความร ม ค ณธรรม จร ยธรรมและว ฒนธรรมในการดารงช ว ต สามารถอย ร วมก บ ผ อ นได อย างม ความส ข โดยกระบวนการเร ยนร ต องม งปล กฝ งจ ตสาน กท ถ กต องเก ยวก บการเม องการปกครอง ในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข ร จ กร กษาและส งเสร มส ทธ หน าท เสร ภาพ ความ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศ กด ศร ความเป นมน ษย ม ความภาคภ ม ใจในความเป นไทย ร จ กร กษา ผลประโยชน ส วนรวมและของประเทศชาต รวมท งส งเสร มศาสนาศ ลปะ ว ฒนธรรม การก ฬา ภ ม ป ญญาท องถ น ภ ม ป ญญาไทย และความร อ นเป นสากลตลอดจนอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ความสามารถ ในการประกอบอาช พ ร จ กพ งตนเอง ม ความค ดร เร มสร างสรรค ใฝ ร และเร ยนร ด วยตนเองอย างต อเน อง จากความสาค ญและนโยบายการกระจายอานาจการศ กษาของร ฐบาลตามเจตนารมณ ของ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ทาให สถานศ กษาข นพ นฐานโดยม ผ นาองค กรค อผ บร หาร สถานศ กษาจ งได ร บมอบอานาจและความร บผ ดชอบตามภารก จ และม อ สระในการบร หารจ ดการตามกฎหมาย ระเบ ยบข อบ งค บท จะส งการอน ญาต อน ม ต หร อปฏ บ ต ราชการตามท ได ร บมอบหมายอย างเต มท ด งน นการ

5 บร หารว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาเป นส งสาค ญย งท จะบร หารจ ดการการศ กษาให ม ค ณภาพเป นไปตาม เป าหมายได เพราะการบร หารงานว ชาการ เป นเคร องม อสาค ญท ส ดในการปฏ บ ต งานของผ บร หารสถานศ กษา และจะเห นได ว างานว ชาการเป นห วใจของโรงเร ยน เป นช ว ตจ ตใจของสถาบ นท เด ยว ส วนงานด านอ น ๆ เป น องค ประกอบท จะทาให สถาบ นดาเน นไปด วยความราบร นเท าน น (พน ส ห นนาค นทร, 2524, หน า 235) ผ บร หารการศ กษา ท กคนควรจะร บผ ดชอบเป นผ นาของคร ในด านว ชาการเป นอ นด บแรก เพราะหน าท ของ โรงเร ยนหร อสถาบ นการศ กษาท กแห ง ค อ การให ความร แก น กเร ยนในด านว ชาการ โดยการทางานร วมก บคร กระต นเต อนคร ให คาแนะนาคร และประสานงานให คร ท กคนทางานร วมก นอย างม ประส ทธ ภาพในการสอน (ภ ญโญ สาธร, 2526, หน า 232 ) ซ งสอดคล องก บแนวค ดของ จ นทราน สงวนนาม (2545, หน า 143) และปร ยาพร วงศ อน ตรโรจน (2543, หน า 1) ท กล าวว า งานว ชาการเป นงานหล กของการบร หารสถานศ กษา ไม ว าสถานศ กษาจะเป นประเภทใด มาตรฐานและค ณภาพของสถานศ กษาจะพ จารณาได จากผลงานด าน ว ชาการ เน องมาจากงานว ชาการเก ยวก บหล กส ตรการจ ดโปรแกรมการศ กษา และการจ ดการเร ยนการสอน ซ ง เป นห วใจของงานว ชาการในสถานศ กษาและจะเก ยวข องก บผ บร หารสถานศ กษา และบ คลากรท กระด บของ สถานศ กษา ซ งจะเก ยวข องทางตรงหร อทางอ อมก ข นอย ท ล กษณะงานน น ด งน นจ งอาจสร ปได ว า กรรมการบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาท ม การปฏ บ ต อย างม ประส ทธ ภาพ ก จะม ผลต อการพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาไปส มาตรฐานการศ กษาตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษาได เป นอย างด พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ให ความสาค ญเก ยวก บการจ ดการศ กษาของประเทศ ม งเน นการบร หารจ ดการเป นเอกภาพ ม การกระจายอานาจรวมท งกาหนดมาตรฐานและการประก นค ณภาพ การศ กษาอย างเป นระบบท ต อเน องช ดเจน พฤต ซ งในหมวดท 6 เก ยวก บมาตรฐานและการประก นค ณภาพ การศ กษา มาตรา 47 ให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาท ก ระด บ ประกอบด วยระบบประก นค ณภาพภายในและระบบการประก นค ณภาพภายนอก มาตรา 48 ให หน วยงานต นส งก ด และสถานศ กษาจ ดให ม ระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว าการประก น ค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องดาเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดทา รายงานประจาป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อนาไปส การ พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และร บรองการประก นค ณภาพภายนอก มาตรา 49 ให ม สาน ก ร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา ม ฐานะเป นองค กรมหาชนทาหน าท พ ฒนาเกณฑ ว ธ ประเม น ค ณภาพภายนอก และทาการประเม นผลการจ ดการศ กษาเพ อให ม การตรวจสอบค ณภาพของสถานศ กษา โดย ให ม การประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาท กแห งอย างน อยหน งคร งท กห าป น บต งแต การประเม นคร ง ส ดท าย และเสนอผลการประเม นต อหน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน

6 จากบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญและพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ด งกล าวข างต นแสดงให เห นว า ร ฐบาลให ความสาค ญของการศ กษา และใช การศ กษาเป นเคร องม อในการพ ฒนาคนไทยให ม ค ณภาพ เพ อให สามารถพ ฒนาประเทศให เจร ญก าวหน า แข งข นก บนานาประเทศในส งคมโลกได และจากข อม ลรายงาน ประจาป ของสถานศ กษาในส งก ดเทศบาลนครเช ยงรายพบว าจ ดท ควรพ ฒนาค อการพ ฒนาการเร ยนการสอน เป นอ นด บแรก และกาก บงานในท กด านให เป นร ปธรรมสะท อนให เห นว าโรงเร ยนส วนใหญ ม ค ณภาพด าน ว ชาการอย ในเกณฑ ท ไม น าพอใจ โดยเฉพาะผลการประเม นค ณภาพภายนอก ช ให เห นถ งความสอดคล อง ระหว างผลการเร ยนของน กเร ยน การสอนของคร และการบร หารว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา ว าอย ใน เกณฑ ต องปร บปร ง แสดงให เห นว าการจ ดการศ กษาในป จจ บ นย งไม ประสบความสาเร จ โรงเร ยนย งไม สามารถ จ ดการศ กษาท สนองต อความต องการของผ เร ยน ช มชน ส งคมและประเทศชาต ได การจ ดการศ กษาของโรงเร ยนให ม ค ณภาพ ผ บร หารสถานศ กษาในฐานะผ นาส งส ดของโรงเร ยนต อง เป นบ คคลท ม ค ณภาพ เป นผ นาทางการศ กษา ค อ ม ว ส ยท ศน ม ความร ความสามารถและให ความสาค ญก บการ บร หารงานว ชาการมากกว างานอ น ๆ เน นการพ ฒนาให เก ดข นโดยตรงก บน กเร ยน ม เป าหมายส งส ดอย ท การ พ ฒนาน กเร ยนให ม ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาท ส งคมไทยต องการ ผ ว จ ยซ งปฏ บ ต งานในโรงเร ยนระด บ ม ธยมศ กษา ส งก ดเทศบาลนครเช ยงราย จ งม ความสนใจท จะศ กษาการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย โดยคาดหว งว าผลของการว จ ย จะเป นข อม ลเบ องต นสาหร บผ บร หารสถานศ กษานาไปใช ปร บปร งและพ ฒนาการบร หารงานว ชาการของตนเอง และโรงเร ยน รวมท งจะเป นประโยชน สาหร บผ บร หารระด บส ง และหน วยงานท เก ยวข อง เพ อใช เป นข อม ลใน การพ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาให ม ความร ความสามารถในการบร หารงานว ชาการต อไป 2.ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อศ กษาการบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ด องค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ตามความค ดเห นของบ คลากรทางการศ กษา 2.2 เพ อศ กษาป ญหาของการบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ตามความค ดเห นของบ คลากรทาง การศ กษา 2.3 เพ อศ กษาข อเสนอแนะและแนวทางปร บปร งการบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ตามความ ค ดเห นของบ คลากรทางการศ กษา

7 3.กรอบแนวค ดในการศ กษา ในการว จ ยคร งน ผ ว จ ยได ศ กษาและใช แนวค ดการบร หารงานว ชาการตามหล กส ตรผ ช วยผ บร หาร สถานศ กษาและผ บร หารสถานศ กษา ตามหล กเกณฑ และว ธ การพ ฒนาข าราชการคร เพ อเข าส ตาแหน งสายงาน ผ บร หารในสถานศ กษาป งบประมาณ 2547 ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (เจร ญ ภ กด วา น ช, 2547, หน า 2) ซ งกาหนดความร เฉพาะตาแหน งในงานด านว ชาการออกเป น 6 ด าน ได แก หล กส ตรและ การบร หารหล กส ตร การจ ดการเร ยนการสอน การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร การน เทศภายใน การว ดและการ ประเม นผลการศ กษา และ การประก นค ณภาพการศ กษา เพ อศ กษาป ญหา ข อเสนอแนะและแนวทางปร บปร ง การบร หารงานว ชาการ 4.ขอบเขตการศ กษา การว จ ยคร งน ผ ว จ ยม งศ กษาความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม องจ งหว ดเช ยงราย 4.1 ขอบเขตด านประชากร ประชากร ประชากรในการว จ ยคร งน ได แก ผ บร หารโรงเร ยน และคร ผ สอน ในโรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ด องค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ป การศ กษา 2555 จานวน 4 โรงเร ยน ได แก โรงเร ยนเทศบาล 1 ศร เก ด, โรงเร ยนเทศบาล 5 เด นห า, โรงเร ยนเทศบาล 6 นครเช ยงราย และโรงเร ยน องค การบร หารส วนจ งหว ดเช ยงราย ประกอบด วยผ บร หารโรงเร ยนจานวน 13 คน และคร ผ สอน จานวน 288 คน รวมท งส น 301 คน กล มต วอย าง กล มต วอย างในการว จ ยคร งน ได แก ผ บร หารโรงเร ยน และคร ผ สอน ในโรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ป การศ กษา 2555 โดยกาหนดขนาดกล ม ต วอย างจากตาราง เคร จซ และมอร แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp ) ได เป นผ บร หาร โรงเร ยนจานวน 13 คน และคร ผ สอน จานวน 226 คน 4.2 ขอบเขตด านเน อหา ต วแปรต น ได แก บ คลากรทางการศ กษา 1. ผ บร หารโรงเร ยน 2. คร ผ สอน

8 4.2.2 ต วแปรตาม ได แก การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ในขอบข ายงาน 6 ด าน ได แก 1. หล กส ตรและการบร หารหล กส ตร 2. การจ ดการเร ยนการสอน 3. การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร 4. การน เทศภายใน 5. การว ดและการประเม นผลการศ กษา 6. การประก นค ณภาพการศ กษา ผลท ได จากการศ กษา ได แก 1. ป ญหา 2. ข อเสนอแนะและแนวทางปร บปร ง 5.ประโยชน ท จะได ร บ เพ อเป นแนวทางในการแก ป ญหาและพ ฒนาการบร หารงานว ชาการ ของโรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ใน ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย 5.1 เพ อใช เป นข อม ลพ นฐานให ก บสถานศ กษา รวมถ งหน วยงานท เก ยวข องในการวางแผนพ ฒนา ส งเสร ม ปร บปร งแก ไขกระบวนการดาเน นงานให สอดคล อง เพ อยกระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาและเพ ม ประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการศ กษาต อไป 5.2 เพ อนาผลการศ กษาเสนอสาน กการศ กษาเทศบาลนครเช ยงราย และกองการศ กษาองค การบร หาร ส วนจ งหว ดเช ยงราย เพ อหาแนวทางพ ฒนาการปฏ บ ต งานว ชาการแก ผ บร หารโรงเร ยนและคร ท ได ร บ มอบหมายในการบร หารงานว ชาการให บรรล ว ตถ ประสงค ต อไป 6.น ยามศ พท 6.1 การบร หารงานว ชาการ หมายถ ง การดาเน นงานก จกรรมต าง ๆ ของผ บร หารสถานศ กษาในการพ ฒนาปร บปร งการจ ดการ เร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพ ตามขอบข ายงานว ชาการของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (เจร ญ ภ กด วาน ช, 2547, หน า 2) กาหนดเป นความร เฉพาะตาแหน งในการพ ฒนาข าราชการคร เพ อเข าส ตาแหน งสายงานผ บร หารในสถานศ กษา ตามหล กส ตรผ ช วยผ บร หารสถานศ กษาและ ผ บร หารสถานศ กษา ป งบประมาณ 2547 ประกอบด วยงานหล ก 6 ด าน ด งน หล กส ตรและการบร หารหล กส ตร หมายถ ง การดาเน นงานจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษา ให สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน เหมาะสมก บสภาพแวดล อมเศรษฐก จ และความ ต องการของช มชนและท องถ น

9 6.1.2 การจ ดการเร ยนการสอน หมายถ ง การดาเน นงานกาก บด แล ช วยเหล อสน บสน นให คร จ ด ประสบการณ การเร ยนร ให ผ เร ยนสามารถพ ฒนาตามธรรมชาต และเต มศ กยภาพ การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร หมายถ ง การดาเน นงานส งเสร ม สน บสน นกาก บด แล ให คร ผ สอนสามารถนากระบวนการว จ ยไปใช ในการพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยน การน เทศภายใน หมายถ ง การดาเน นงานให ความช วยเหล อ ช แนะและร วมม อก บคร เพ อ ปร บปร งแก ไข และพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนของคร การว ดและการประเม นผลการศ กษา หมายถ ง การดาเน นงานตรวจสอบค ณภาพของผ เร ยน และการจ ดทาเอกสารหล กฐานการศ กษาตามหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต ของการว ดและประเม นผลการศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษา หมายถ ง การดาเน นงานพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนให เป นไปตามมาตรฐานการศ กษาโดยใช ระบบการควบค ม ตรวจสอบค ณภาพและประเม นค ณภาพภายในและ จากหน วยงานภายนอก 6.2 ความค ดเห น หมายถ ง การแสดงออกด านความร ส กต อส งท พบเห นของบ คลากรทางการศ กษา เก ยวก บการบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย 6.3 บ คลากรทางการศ กษา หมายถ ง ผ บร หารโรงเร ยนและคร ผ สอนระด บม ธยมศ กษา ในโรงเร ยน ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย 6.4 ผ บร หารสถานศ กษา หมายถ ง ผ อานวยการสถานศ กษา หร อผ ร กษาราชการในตาแหน ง ผ อานวยการสถานศ กษาในกรณ ตาแหน งว าง และรองผ อานวยการสถานศ กษาหร อผ ร กษาราชการในตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษาในกรณ ตาแหน งว าง ในโรงเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย 6.5 คร ผ สอน หมายถ ง คร ท ปฏ บ ต หน าท สอนระด บม ธยมศ กษา ในโรงเร ยน ส งก ดองค กรปกครอง ส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย 6.6 การศ กษาข นพ นฐาน หมายถ ง การจ ดการศ กษา รวมท งหมดไม น อยกว า 12 ป โดยแบ ง ออกเป น 3 ระด บ ด งน การศ กษาระด บก อนประถมศ กษา การศ กษาระด บประถมศ กษา การศ กษาระด บ ม ธยมศ กษา แบ งออกเป น ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย การศ กษาระด บ ม ธยมศ กษาตอนปลาย ให แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อประเภทสาม ญศ กษา และประเภทอาช วศ กษา 6.7 โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ในส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอ าเภอเม องจ งหว ด เช ยงราย หมายถ ง หน วยงานส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ม หน าท ร บผ ดชอบการจ ดการศ กษาใน โรงเร ยนส งก ดเทศบาลนครเช ยงราย ระด บม ธยมศ กษา จานวน 3 โรงเร ยน และส งก ดองค การบร หารส วน จ งหว ดเช ยงราย จานวน 1 โรงเร ยน รวมโรงเร ยนท ร บผ ดชอบท งส น จานวน 4 โรงเร ยนได แก โรงเร ยน เทศบาล 1 ศร เก ด, โรงเร ยนเทศบาล 5 เด นห า, โรงเร ยนเทศบาล 6 นครเช ยงราย และโรงเร ยนองค การ บร หารส วนจ งหว ดเช ยงราย

10 7.สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ การว จ ยคร งน สร ปผลการว จ ยได ด งน 8.1 ผลการว เคราะห ข อม ลเก ยวก บสถานภาพส วนต วของผ ตอบแบบสอบถาม พบว าจานวนบ คลากรท เป นคร ผ สอนส วนใหญ เป นผ หญ ง ค ดเป นร อยละ ม อาย ระหว าง ป จานวนมากท ส ด ค ดเป นร อย ละ ม ประสบการณ 5-10 ป จานวนมากท ส ด ค ดเป นร อยละ51.77 และม ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญา ตร จานวนมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ส วนบ คลากรท เป นผ บร หารสถานศ กษาส วนใหญ เป นผ ชาย ค ดเป น ร อยละ ม อาย ระหว าง 50 ป ข นไปจานวนมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ม ประสบการณ มากกว า 15 ป ข นไปจานวนมากท ส ด ค ดเป นร อยละ84.62 และม ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาโทจานวนมากท ส ด ค ดเป น ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ลจากแบบสอบถาม เพ อศ กษาการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ตามความค ดเห นของคร ผ สอน พบว าโดยรวมและรายด านท กด านอย ในระด บมาก เร ยงตามค าเฉล ยจากมาก ไปหาน อย ค อ ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ด านหล กส ตรและการบร หารหล กส ตร ด านการว ดและ ประเม นผลการศ กษา ด านการน เทศภายใน ด านการจ ดการเร ยนการสอนและด านการว จ ยเพ อพ ฒนาการ เร ยนร โดยม รายละเอ ยดด งน ด านการประก นค ณภาพการศ กษา โดยรวมและรายข อท กข ออย ในระด บมากเร ยงตามค าเฉล ย จากมากไปหาน อย 3 ลาด บแรก ค อ ผ บร หารส งเสร มให โรงเร ยนม การจ ดทาระบบการประก นค ณภาพ การศ กษา ผ บร หารส งเสร มให โรงเร ยนม หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา และผ บร หารส งเสร มให ม การแต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษา ข อท ม การปฏ บ ต ในระด บน อย ท ส ด ค อ ผ บร หารส งเสร มให คร ม ความเข าใจเร องการประก นค ณภาพการศ กษา ด านหล กส ตรและการบร หารหล กส ตรโดยรวมและรายข อท กข ออย ในระด บมาก เร ยงตาม ค าเฉล ยจากมากไปหาน อย 3 ลาด บแรกค อ ผ บร หารจ ดให ม คณะกรรมการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษาให เหมาะสมก บความต องการของผ เร ยนและท องถ น ผ บร หารส งเสร มและสน บสน นคร ในการพ ฒนาหล กส ตรให เหมาะสมก บความต องการของผ เร ยนและท องถ น และผ บร หารจ ดให ม การปร บปร ง/พ ฒนาหล กส ตรให เหมาะสมก บความต องการของผ เร ยนและท องถ น ข อท ม การปฏ บ ต ในระด บน อยท ส ด ค อ ผ บร หารส งเสร มให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาหล กส ตรและการนาหล กส ตรไปใช ให เหมาะสมก บความต องการของ ผ เร ยนและท องถ น ด านการว ดและประเม นผลการศ กษา โดยรวมและรายข อท กข ออย ในระด บมากเร ยงตาม ค าเฉล ยจากมากไปหาน อย 3 ลาด บแรกค อ ผ บร หารควบค มด แลให คร ผ สอนม ความร และสามารถกาหนด แนวทางว ดผลและประเม นผลการเร ยนการสอน ผ บร หารส งเสร มให คร ได ร บการฝ กอบรมเก ยวก บการว ดผล และประเม นผล และผ บร หารม การกาก บด แล การว ดผลและประเม น ผลให เป นไปตามหล กเกณฑ ของ หล กส ตร ข อท ม การปฏ บ ต ในระด บน อยท ส ด ค อ ผ บร หารส งเสร มให คร ม การจ ดเก บเคร องม อว ดผล ประเม นผลเป นระบบ

11 8.2.4 ด านการน เทศภายในโดยรวมและรายข อท กข ออย ในระด บมาก เร ยงตามค าเฉล ยจากมากไปหา น อย 3 ลาด บแรก ค อ ผ บร หารสน บสน นแนะนาและส งเสร มคร ไปประช ม อบรมส มมนาศ กษาด งานหร อศ กษา ต อเพ อพ ฒนาตนเอง ผ บร หารยอมร บในความค ดเห นของคณะคร ในการพ ฒนาระบบการน เทศการศ กษาและ การพ ฒนาคร ผ บร หารม การน เทศภายในหลายร ปแบบและเสนอแนะให คร พ ฒนาตนเองให ท นก บการ เปล ยนแปลงก บสภาพการณ ในป จจ บ นอย เสมอ และผ บร หารให การน เทศคณะคร ในสถานศ กษาและพ ฒนาไป ในท ศทางท สถานศ กษาต องการ ข อท ม การปฏ บ ต ในระด บน อยท ส ด ค อ ผ บร หารเช ญชวนบ คคลท เช ยวชาญ ด านต าง ๆ มาช วยในการน เทศและพ ฒนาคร ให ม ความร ความสามารถย งข น ด านการจ ดการเร ยนการสอน โดยรวมและรายข อท กข ออย ในระด บมาก เร ยงตามค าเฉล ยจาก มากไปหาน อย 3 ลาด บแรกค อ ผ บร หารกระต นให คร ม การปร บปร ง/พ ฒนาว ธ การจ ดการเร ยนการสอนให สอดคล องก บ พ.ร.บ. การศ กษาแห งชาต พ.ศ ผ บร หารอธ บายช แจงและกระต นให คร จ ดการเร ยนการ สอนโดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญ และผ บร หารจ ดให ม การนาเสนอเทคน คหร อว ธ การสอนแบบใหม ให ก บคร และ เน นการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญข อท ม การปฏ บ ต ในระด บน อยท ส ด ค อ ผ บร หารประสาน ความร วมม อก บบ คคลภายนอกสมาคมและม ลน ธ ต าง ๆ เข ามาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอน ด านการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร โดยรวมและรายอย ในระด บมาก เร ยงตามค าเฉล ยจากมาก ไปหาน อย 3 ลาด บแรกค อ ผ บร หารจ ดประช มเช งปฏ บ ต การทางการทาว จ ยเพ อพ ฒนาความร ความสามารถ ของคร ผ สอน ผ บร หารม การจ ดอบรมให ความร แก คร ผ สอนเก ยวก บกระบวนการทาว จ ย ผ บร หารม การส งเสร ม ให คร ผ สอนม โครงการว จ ยโดยถ อว าเป นส วนหน งของภาระหน าท และผ บร หารม การส งเสร มให คร ผ สอนม โอกาสแลกเปล ยนความร เก ยวก บการทาว จ ยข อท ม การปฏ บ ต ในระด บน อยท ส ด ค อ ผ บร หารม การสน บสน น งบประมาณและว สด อ ปกรณ ในการทาว จ ย 8.3 ผลการว เคราะห ข อม ลจากแบบสอบถามและแบบส มภาษณ เพ อศ กษาป ญหาในการบร หารงาน ว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ตามความค ดเห นของบ คลากรทางการศ กษา เร ยงลาด บจากมากไปหาน อยในแต ละด าน ด งต อไปน ด านหล กส ตรและการบร หารหล กส ตร ได แก ความร ความเข าใจในเร องของหล กส ตรและการ บร หารหล กส ตรม ไม เพ ยงพอ หน วยงานต นส งก ดไม ให ความเอาใจใส ต อการนาหล กส ตรไปใช เท าท ควร ขาด การอบรมส มมนาในเร องของหล กส ตรและการบร หารหล กส ตรเอกสารข อม ลท เก ยวข องก บหล กส ตรบางอย าง ได ร บล าช า และไม พ ยงพอต อความต องการ ทาให เก ดป ญหาในด านการเร ยนการสอน หล กส ตรไม เหมาะสม ก บสภาพท องถ นและไม สอดคล องก บสภาพช ว ตป จจ บ น ช มชนไม ม ส วนร วมในการจ ดทาและใช หล กส ตร ด านการจ ดการเร ยนการสอน ได แก ก จกรรมของน กเร ยนม มากเก นไป ทาให น กเร ยนม เวลา เร ยนน อย การเร ยนการสอนจ งไม ได ผลตามท ต องการ คร ผ สอนขาดเทคน คในการจ ดการเร ยนการสอนท เน น ผ เร ยนเป นสาค ญ ส อการเร ยนการสอนม ไม เพ ยงพอต อการจ ดการเร ยนการสอน คร ม งสอนให เด กน กเร ยน เข าใจในหน งส อเร ยนมากกว าการปฏ บ ต จร ง ขาดแคลนงบประมาณในการสน บสน นการจ ดซ อ และจ ดหาส อ

12 การเร ยนการสอน คร ผ สอนม ช วโมงในการสอนมาก ไม ม เวลาในการจ ดทาส อการเร ยนการสอน ขาดแรงจ งใจ จากผ บร หารในการจ ดการเร ยนการสอน ด านการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร ได แก ขาดบ คลากรท ม ความร อย างแท จร งในเร องการว จ ย เพ อพ ฒนาการเร ยนร ขาดงบประมาณในการส งเสร มในการทาว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร ขาดหน งส อ หร อ เอกสารตาราท เป นแบบอย างในการจ ดทาการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร คร ผ สอนขาดขว ญกาล งใจในการฏ บ ต งาน ด านการน เทศภายใน ได แก ไม ม การวางแผนการน เทศภายในโรงเร ยนให เป นระบบ 2 ผ บร หาร ไม ให ความสาค ญในการน เทศภายใน ทาให ม การน เทศท ไม ต อเน องไม ได ผลเท าท ควร ไม ม เคร องม อในการ น เทศภายในท ช ดเจนและเพ ยงพอ คร ผ สอนไม ม การน เทศภายในซ งก นและก น ไม ม การกาหนดการณ ในการ น เทศภายในท แน นอน ด านการว ดและประเม นผลการศ กษา ได แก ไม ม การจ ดทาค ม อ และระเบ ยบการว ดผล ประเม นผลท ช ดเจน การว ดและประเม นผลไม ม แนวทางการปฏ บ ต ท ไปในแนวทางเด ยวก น เคร องม อท ใช ใน การว ดผลประเม นผลไม ม มาตรฐาน รวมถ งโปรแกรมทางคอมพ วเตอร ด วย คร ม งท จะว ดผลและประเม นผล เพ อเก บเป นหล กฐานเท าน น ไม ม การนาไปปร บปร งและพ ฒนาตนเอง คร ขาดความร ความเข าใจเก ยวก บการ ว ดผลประเม นผลท แท จร ง ผ บร หารขาดการต ดตามเอาใจใส ในการด แลเร องของการว ดผลและประเม นผล ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ได แก ไม ม การแต งต งคณะกรรมการการประก นค ณภาพ ภายในท ช ดเจน ผ บร หารและคร ขาดความร ความเข าใจในเร องการประก นค ณภาพการศ กษา ผ บร หารขาดการ ต ดตาม ด แลเอาใจใส ในเร องการประก นค ณภาพการศ กษา ทาให ไม ม การดาเน นงานอย างต อเน อง ไม ม การ อบรมส มมนาการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ไม ม การกาหนดปฏ ท นในการดาเน นงานประก น ค ณภาพการศ กษาท ช ดเจน 8.4 ผลการว เคราะห ข อม ลจากแบบสอบถามและแบบส มภาษณ เพ อศ กษาข อเสนอแนะและแนว ทางการปร บปร งการบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กร ปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ตามความค ดเห นของบ คลากรทางการศ กษา ตามความ ค ดเห นของบ คลากรทางการศ กษา เร ยงลาด บจากมากไปหาน อยในแต ละด านด งต อไปน ด านหล กส ตรและการบร หารหล กส ตร ได แก ควรจ ดให ม การอบรมส มมนาให ความร แก คณะคร ในเร องของหล กส ตรและการบร หารหล กส ตรอย างสม าเสมอ ควรม การปร บปร งหล กส ตรให สอดคล องก บ ผ เร ยนและท องถ นมากท ส ด ผ บร หารและคร ผ สอนควรศ กษาเร องหล กส ตรและการบร หารหล กส ตรให ม ความร ท แท จร งก อนท จะนาหล กส ตรไปใช หน วยงานต นส งก ดควรท จะสน บสน นงบประมาณในการพ ฒนาและแปร บ ปร งหล กส ตรอย างสม าเสมอ ควรม การจ ดหาเอกสารทางว ชาการท เก ยวข องก บเร องหล กส ตรและการบร หาร หล กส ตรมาให คณะคร ให เพ ยงพอต อความต องการ ด านการจ ดการเร ยนการสอน ได แก ลดก จกรรมของน กเร ยนให น อยลงจะทาให น กเร ยนม เวลา เร ยนมากข นทาให การจ ดการเร ยนการสอนได ผลตามท ต องการ ควรม การกระต นให คร ผ สอนหาเทคน คในการ จ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ มาใช พ ฒนาการเร ยนการสอน ทางโรงเร ยนควรจ ดหางบประมาณ

13 ในการจ ดซ อหร อจ ดทา ส อการเร ยนการสอน ให เพ ยงพอต อการจ ดการเร ยนการสอน ควรม การประเม นการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนอย างสม าเสมอส งเสร มการจ ดการเร ยนร ท งในและนอกห องเร ยนให ได ประโยชน ส ง ท ส ด ลดภาระงานของคร ผ สอนให น อยลงเพ อให คร ม เวลาในการเตร ยมการสอนและการจ ดทาส อประกอบการ เร ยนการสอนให มากย งข น ผ บร หารควรม การเสร มแรงจ งใจในการจ ดการเร ยนการสอน ด านการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร ได แก จ ดหาบ คลากรท ม ความร อย างแท จร งในเร องการว จ ย เพ อพ ฒนาการเร ยนร มาอบรมหร อให ความร ก บคณะคร และผ บร หาร สน บสน นงบประมาณในการส งเสร มใน การทาว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร จ ดหาหน งส อ หร อเอกสารตาราท เป นแบบอย างในการจ ดทาการว จ ยเพ อ พ ฒนาการเร ยนร ให เพ ยงพอต อความต องการของคร ผ สอนผ บร หารควรม การเสร มแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน ส งเสร มให คร ม การอบรม ศ กษาด งาน เพ อให คร เก ดท กษะและประสบการณ ในกาจ ดทาว จ ยเพ อพ ฒนาการ เร ยนร ด านการน เทศภายใน ได แก ควรม การวางแผนการน เทศภายในโรงเร ยนให เป นระบบ ผ บร หาร ต องให ความสาค ญในการน เทศภายใน และทาการน เทศภายในอย างต อเน องเพ อนาผลมาพ ฒนาปร บปร งและ แก ไข สร างเคร องม อในการน เทศภายในท ช ดเจนและเพ ยงพอส งเสร มให คร ผ สอนม การน เทศภายในซ งก นและ ก น จ ดทากาหนดการณ ในการน เทศภายใน หร อปฏ ท นการน เทศภายในท แน นอน ด านการว ดและประเม นผลการศ กษา ได แก ผ บร หารควรท จะส งเสร มให ม การจ ดทาค ม อ และ ระเบ ยบการว ดผลประเม นผลท ช ดเจน วางแผนการการว ดและประเม นผลไห ม แนวทางการปฏ บ ต ท ไปใน แนวทางเด ยวก น จ ดหาหร อจ ดสร างเคร องม อท ใช ในการว ดผลประเม นผลท ม มาตรฐาน รวมถ งโปรแกรมทาง คอมพ วเตอร ท ง ายต อการใช งานว ดผลและประเม นผล ส งเสร มให คณะคร เข าร วมการอบรม หร อส มมนาให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการว ดผลประเม นผลท แท จร งผ บร หารควรท จะต ดตามเอาใจใส ในการด แลเร องของ การว ดผลและประเม นผลของคณะคร อย างใกล ช ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ได แก แต งต งคณะกรรมการการประก นค ณภาพภายในท ช ดเจน ผ บร หารและคร ควรม การอบรม ส มมนาเร องการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อให ม ความร ความเข าใจ ในเร องการประก นค ณภาพการศ กษา ผ บร หารควรต ดตาม ด แลเอาใจใส ในเร องการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ม การดาเน นงานอย างต อเน อง จ ดก จกรรมส งเสร มการประก นค ณภาพการศ กษา จ ดทากาหนดการหร อ กาหนดปฏ ท นในการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาท ช ดเจน

14 จากผลการว จ ย ความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ม ประเด น สาค ญจากการค นพบท สมควรนามาอภ ปรายด งน 1. ความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาโรงเร ยนระด บ ม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงรายโดยรวมท กด านอย ในระด บ มาก ท งน อาจเป นเพราะ ผ บร หารสถานศ กษาส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ม ความตระหน กถ ง ความสาค ญของการบร หารงานว ชาการในฐานะท เป นงานหล กของโรงเร ยน และส งผลโดยตรงต อค ณภาพของ ผ เร ยน ด งท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน(เจร ญ ภ กด วาน ช, 2547, หน า 163) กล าวว า การ บร หารสถานศ กษาตามบทบาท ภาระหน าท และงานของผ บร หารสถานศ กษา งานว ชาการถ อว าเป นงานหล ก ผ บร หารท ย ดงานว ชาการเป นหล กในการบร หารและม ความเป นผ นาทางว ชาการ จะนาโรงเร ยนไปส ความสาเร จ ซ ง อ ท ย บ ญประเสร ฐ (2540,หน า 25) ได กล าวถ งความสาค ญของงานว ชาการว าเป นงานท ผล ตคนให ม ค ณภาพ ทาให โรงเร ยนม ช อเส ยง เป นท ยอมร บของส งคม ผลการว จ ยด งกล าวสอดคล องก บผลงานว จ ยของ ดา ร ตน พ มพ อ บล(2549, หน า 76) ท พบว าผ บร หารม บทบาทการบร หารงานว ชาการ ในภาพรวมอย ในระด บ มากสอดคล องก บงานว จ ยของ จ ระศ กด อ นทร หอม (2548, หน า 83) ท พบว า ผ บร หารโรงเร ยนม ระด บการ ปฏ บ ต เก ยวก บการบร หารงานว ชาการโดยรวมอย ในระด บมาก และสอดคล องก บงานว จ ยของ ศ ร พร เมฆว ทยา (2548, หน า 86-89) ท พบว า การบร หารงานว ชาการโดยรวมอย ในระด บมาก 2. ความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาโรงเร ยนระด บ ม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ด านท ม การปฏ บ ต อย ในระด บ มากเป นลาด บแรก ค อ ด านการประก นค ณภาพการศ กษา รองลงมา ค อด านหล กส ตรและการบร หารหล กส ตร ด านการว ดและประเม นผลการศ กษา ด านการน เทศภายในด านการจ ดการเร ยนการสอน และด านการว จ ยเพ อ พ ฒนาการเร ยนร เป นลาด บส ดท าย โดยม ประเด นสาค ญในรายด านและรายข อท สมควรนามาอภ ปราย ด งน 2.1 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ตามความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการบร หารงานว ชาการ ของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ในด านน โดยรวมและรายข อม การปฏ บ ต อย ในระด บมากเป นลาด บแรก ท งน อาจเป นเพราะ ผ บร หารสถานศ กษาให ความสาค ญก บการประก นค ณภาพการศ กษา ตามแนวพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ท กาหนดให โรงเร ยนท กแห งต องจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา และให ถ อว าระบบประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการ บร หารการศ กษาท โรงเร ยนต องดาเน นการอย างต อเน อง เพ อให การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของท กโรงเร ยนม มาตรฐานการศ กษาเท าเท ยมก น และท กโรงเร ยนต องเข าร บการประเม นค ณภาพภายนอกจากสาน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) อย างน อยหน งคร งในท กห าป เพ อสร างความ ม นใจให แก ผ ร บบร การทางการศ กษาว าการดาเน นงานของโรงเร ยนจะม ประส ทธ ภาพ ผ เร ยนม ค ณภาพตาม มาตรฐาน สอดคล องก บงานว จ ยของ ประทวน พรมจ อย (2548, หน า 83) ท พบว า ผ บร หารม การปฏ บ ต งาน

15 ว ชาการ ด านการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา อย ในระด บมากสอดคล องก บงานว จ ยของ จ ระศ กด อ นทร หอม (2548, หน า 83) ท พบว า ผ บร หารม การปฏ บ ต เก ยวก บการบร หารงานว ชาการ ด านการ พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา อย ในระด บมาก และสอดคล องก บงานว จ ยของ ดาร ตน พ มพ อ บล (2549, หน า 76) ท พบว าผ บร หารม บทบาทการบร หารงานว ชาการ ในด านการประก น ค ณภาพภายในสถานศ กษา อย ในระด บมาก เม อพ จารณารายข อ ข อท ม การปฏ บ ต มากเป นลาด บแรก ค อ ผ บร หารส งเสร มให โรงเร ยนม การจ ดทาระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ท งน อาจเป นเพราะ ท กโรงเร ยน จะต องร บการประเม นค ณภาพภายนอกจากสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา(องค การ มหาชน) เพ อร บรองมาตรฐานโรงเร ยนว าม มาตรฐานการศ กษาตามเกณฑ สมศ. หร อไม หากผลการประเม น ไม ได มาตรฐาน โรงเร ยนจะต องปร บปร งแก ไข ซ งผลการประเม นม ผลต อความม นใจของผ ปกครองช มชนใน การส งบ ตรหลานเข าเร ยนในโรงเร ยน จ งทาให ผ บร หารตระหน กและให ความสนใจเตร ยมการประก นค ณภาพ ภายในเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกเป นพ เศษ ส วนข อท ผ บร หารม การปฏ บ ต ในลาด บส ดท าย ค อ ผ บร หารส งเสร มให คร ม ความเข าใจเร องการประก นค ณภาพการศ กษา ท งน อาจเป นเพราะ การประก น ค ณภาพย งเป นเร องใหม สาหร บโรงเร ยนผ บร หารสถานศ กษา และคร ย งขาดความร และท กษะในการตรวจสอบ ทบทวน ทาให ขาดความม นใจ และผ บร หารย งขาดการส งเสร มให คร ม ความร ความเข าใจในเร องการประก น ค ณภาพการศ กษาให แน ช ด 2.2 ด านหล กส ตรและการบร หารหล กส ตร ตามความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการบร หารงาน ว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ในด านน โดยรวมและรายข อม การปฏ บ ต อย ในระด บมาก เป นอ นด บท 2 รองมาจากด านการ ประก นค ณภาพการศ กษา ท งน อาจเป นเพราะ ผ บร หารสถานศ กษาตระหน กถ งความสาค ญของหล กส ตรใน ฐานะท เป นต วกาหนดแนวทางในการจ ดประสบการณ ในการเร ยนร ท ด และถ กต องแก ผ เร ยน ด งท ส น ย ภ พ นธ (2546 หน า 16) ได กล าวถ งความสาค ญของหล กส ตรว าเป นห วใจของการศ กษา หล กส ตรท เหมาะสม ท นสม ย และม ประส ทธ ภาพ ย อมทาให คนในประเทศม ความร ม ค ณภาพและม ศ กยภาพในการพ ฒนาประเทศ สอดคล องก บงานว จ ยของ ศ ร พรเมฆว ทยา (2548, หน า 87) ท พบว า การบร หารงานว ชาการ ด านการพ ฒนา หล กส ตรสถานศ กษาอย ในระด บมากสอดคล องก บงานว จ ยของ จ ระศ กด อ นทร หอม (2548, หน า 83) ท พบว าผ บร หารโรงเร ยนม ระด บการปฏ บ ต เก ยวก บการบร หารงานว ชาการด านการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา อย ในระด บมากสอดคล องก บงานว จ ยของ ประทวน พรมจ อย (2548, หน า 82) ท พบว าผ บร หารม การ ปฏ บ ต งานว ชาการ ด านการพ ฒนาหล กส ตร อย ในระด บมาก เม อพ จารณารายข อ ข อท ม การปฏ บ ต มากเป น ลาด บแรก ค อ ผ บร หารจ ดให ม คณะกรรมการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษาให เหมาะสมก บความต องการของ ผ เร ยนและท องถ น ท งน อาจเป นเพราะผ บร หารสถานศ กษาได ถ อปฏ บ ต ตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ท ม งเน นการปฏ ร ปกระบวนการ พ ฒนาหล กส ตรให ม ความคล องต ว และสอดคล องก บความต องการของผ เร ยน ช มชน ส งคม ประเทศชาต โดยให ช มชนม ส วนร วมในการพ ฒนาหล กส ตร สาหร บข อท ม การปฏ บ ต ในลาด บ ส ดท าย ค อ ผ บร หารส งเสร มให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนาหล กส ตรและการนาหล กส ตรไปใช ให เหมาะสมก บความต องการของผ เร ยนและท องถ น ท งน อาจเป นเพราะ ผ บร หารย งขาดความร ความเข าใจและ

16 ท กษะในการบร หารหล กส ตรโดยเฉพาะการประเม นผลการใช หล กส ตร ไม ม นใจในว ธ การประเม น ขาดท กษะ ในการเข ยนรายงานผลการใช หล กส ตร และย งไม ให ความสาค ญก บผ เก ยวข องก บการใช หล กส ตรเท าท ควร 2.3 ด านการว ดและประเม นผลการศ กษา ตามความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการบร หารงานว ชาการ ของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ในด านน โดยรวมและรายข อม การปฏ บ ต อย ในระด บมากเป นลาด บ 3 รองจากด านการประก น ค ณภาพการศ กษา และด านหล กส ตรและการบร หารหล กส ตรอาจเป นเพราะการว ดผลและประเม นผลเป น ก จกรรมทางว ชาการท สาค ญและต อเน องจากการจ ดการเร ยนการสอนทาให ทราบว าการจ ดการเร ยนการสอน ของโรงเร ยนบรรล เป าหมายหร อไม ด งท สมน ก ภ ทท ยธน (2546, หน า 9) ได กล าวว า การว ดผลประเม นผล ช วยให ผ บร หารสถานศ กษาสามารถวางแผนการเร ยนการสอน และการต ดส นใจเก ยวก บการจ ดการศ กษาได อย างถ กต องนอกจากน ในป จจ บ นได ม การกาหนดให การจ ดการเร องผลการเร ยนเฉล ยของผ เร ยนต องม ความ ถ กต องไม ม ข อผ ดพลาด ทาให ผ บร หารให ความสาค ญและเอาใจในด านน เป นอย างด สอดคล องก บงานว จ ยของ ดาร ตน พ มพ อ บล (2549, หน า 76) ท พบว าผ บร หารม บทบาทการบร หารงานว ชาการ ในด านการว ดและ ประเม นผลการศ กษา อย ในระด บมาก สอดคล องก บงานว จ ยของ จ ระศ กด อ นทร หอม(2548, หน า 83) ท พบว า ผ บร หารโรงเร ยนม ระด บการปฏ บ ต เก ยวก บการบร หารงานว ชาการโดยรวมอย ในระด บมาก ด านท ม การ ปฏ บ ต ในระด บมากได แก ด านการพ ฒนากระบวนการเร ยนร รองลงมาค อด านการว ดผลประเม นผล และ สอดคล องก บงานว จ ยของ ศ ร พร เมฆว ทยา (2548, หน า 87)ท พบว าการบร หารงานว ชาการ ด านการว ดผล ประเม นผลอย ในระด บมากเม อพ จารณารายข อ ข อท ม การปฏ บ ต มากเป นลาด บแรก ค อ ผ บร หารควบค มด แล ให คร ผ สอนม ความร และสามารถกาหนดแนวทางว ดผลและประเม นผลการเร ยนการสอน ท งน อาจเป นเพราะ ผ บร หารสถานศ กษา ม ตระหน กและปฏ บ ต ตามแนวทางการว ดผลและประเม นผลการศ กษาตามแนว พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ท เน นการประเม น สภาพจร งจากกระบวนการ การปฏ บ ต และผลงานท สอดคล องก บการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น สาค ญ ส วนข อท ม การปฏ บ ต มากเป นลาด บส ดท าย ค อ ผ บร หารส งเสร มให คร ม การจ ดเก บเคร องม อว ดผล ประเม นผลเป นระบบ ท งน อาจเน องมาจาก โรงเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ นย งไม ม ว ธ และเคร องม อ การจ ดเก บเคร องม อในการว ดผลประเม นผลท เพ ยงพอ 2.4 ด านการน เทศภายใน ตามความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ใน ด านน โดยรวมและรายข อม การปฏ บ ต อย ในระด บมาก ท งน อาจเป นเพราะ ผ บร หารสถานศ กษาตระหน กถ ง ความสาค ญของการน เทศภายในท ม ต อการดาเน นงานแก ไขปร บปร ง พ ฒนาค ณภาพคร และค ณภาพผ เร ยน ให เป นไปตามมาตรฐานการศ กษา ด งท ปร ยาพร วงศ อน ตรโรจน (2548, หน า 15-16) ได กล าวว า การน เทศ ภายในเป นกระบวนการช แนะให ความช วยเหล อและความร วมม อก บคร และบ คคลท เก ยวข องก บการจ ด การศ กษาเพ อปร บปร งการเร ยนการสอนของคร และเพ มค ณภาพของน กเร ยนให เป นไปตามเป าหมายของ การศ กษา สอดคล องก บงานว จ ยของ สาเร ง แสงท น (2548, หน า 62) ท พบว าผ บร หารม บทบาทการ บร หารงานว ชาการด านการน เทศภายในอย ในระด บมาก เม อพ จารณารายข อ ข อท ม การปฏ บ ต มากเป นลาด บ

17 แรก ค อผ บร หารสน บสน นแนะนาและส งเสร มคร ไปประช ม อบรมส มมนาศ กษาด งานหร อศ กษาต อเพ อพ ฒนา ตนเอง ท งน อาจเป นเพราะ ผ บร หารร บร แนวค ดเก ยวก บการน เทศภายในแนวใหม ซ งเป นการรวมพล งเพ อ สร างสรรค ให ก จการต าง ๆ พ ฒนาก าวหน าไปด วยด บ คลากรแต ละคนม ความสามารถในแต ละเร องแตกต างก น ผ ร บการน เทศในเร องหน ง อาจเป น ผ น เทศในอ กเร องหน งได ด งท กมล ภ ประเสร ฐ (2545, หน า 13) ได กล าวว า การน เทศภายในม หล กการ ให ท กคนร วมก นร บผ ดชอบในการนาโรงเร ยนส มาตรฐานร วมก น ท กคน ต องร วมค ด ร วมทา ร วมก นแก ไขป ญหาท เก ดข น แต ละคนเป นผ น เทศและผ ร บการน เทศตามความสามารถ เฉพาะต ว สาหร บข อท ม การปฏ บ ต ในลาด บส ดท าย ค อ ผ บร หารเช ญชวนบ คคลท เช ยวชาญด านต าง ๆ มาช วย ในการน เทศและพ ฒนาคร ให ม ความร ความสามารถย งข น ท งน อาจเป นเพราะว า ผ บร หารม ภาระงานหลาย ด าน ไม ม เวลาเพ ยงพอและย งไม ให ความสาค ญของงานน เทศภายในเท าท ควร 2.5 ด านการจ ดการเร ยนการสอน ตามความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการบร หารงานว ชาการของ ผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ด เช ยงราย ในด านน โดยรวมและรายข อม การปฏ บ ต อย ในระด บมากท งน อาจเป นเพราะ นโยบายจ ดเน นของ กระทรวงศ กษาธ การให ความสาค ญก บการปฏ ร ประบบ การเร ยนการสอน เพ อให น กเร ยนเป นคนด ม ค ณภาพ ตามท ส งคมม งหว ง โดยกาหนดให ข บเคล อนผล กด นย ทธศาสตร นโยบายของกระทรวงศ กษาธ การให เก ดความ ช ดเจนทางย ทธศาสตร และกระบวนการในการทางาน เร องท ได ร บการพ จารณาเป นลาด บแรก ค อ การปฏ ร ป หล กส ตรการ เร ยนการสอน ด วยเหต น จ งส งผลให ผ บร หารสถานศ กษา และหน วยงานต นส งก ด ต องเร ง ดาเน นการปร บปร ง และส งเสร มให คร ปร บการเร ยน เปล ยนการสอน เพ อสนองนโยบายของ กระทรวงศ กษาธ การ สอดคล องก บงานว จ ยของ จ ระศ กด อ นทร หอม (2548, หน า 83) ท พบว า ผ บร หาร โรงเร ยนม ระด บการปฏ บ ต เก ยวก บการบร หารงานว ชาการโดยรวมอย ในระด บมาก ด านท ม ค าเฉล ยส งส ด ค อ ด านการพ ฒนากระบวนการเร ยนร สอดคล องก บงานว จ ยของ ศ ร พร เมฆว ทยา (2548, หน า 87) ท พบว าการ บร หารงานว ชาการ ด านการพ ฒนาการเร ยนร อย ในระด บมาก เม อพ จารณารายข อ ข อท ม การปฏ บ ต มากใน ลาด บแรก ค อ ผ บร หารกระต นให คร ม การปร บปร ง/พ ฒนาว ธ การจ ดการเร ยนการสอนให สอดคล องก บ พ.ร.บ. การศ กษาแห งชาต พ.ศ ท งน อาจเป นเพราะนโยบายของกระทรวงศ กษา ท กาหนดให ม การ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ตามแนวพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ส วนข อท ผ บร หารม การปฏ บ ต ในลาด บส ดท าย ค อ ผ บร หารประสานความร วมม อก บบ คคลภาย นอกสมาคมและม ลน ธ ต าง ๆเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยน การสอน ท งน อาจเป นเพราะ ผ บร หารและผ ปกครอง ช มชน ภ ม ป ญญาท องถ น ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ การม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอนย งไม ช ดเจนและเข าใจตรงก น ผ บร หารไม ร จ กช มชนด พอ ไม ม นใจว า จะให ผ ปกครอง ช มชน และภ ม ป ญญาท องถ นเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการเร ยนการสอนในล กษณะใด เพ ยงใด จะม กระทบต อการทดสอบรวบยอดระด บชาต หร อไม และย งไม เป ดโอกาสให ผ ปกครองช มชน ภ ม ป ญญาท องถ นเข ามาม ส วนในการจ ดการเร ยนการสอนเท าท ควร ในส วนของผ ปกครองและช มชนย งไม เข าใจ บทบาทการม ส วนร วมของตนอย างแท จร ง ม ความเช อและความเข าใจแบบเด มว าการเร ยนการสอนเป นหน าท

18 ของคร และโรงเร ยนสภาพเศรษฐก จไม เอ ออานวย ต องประกอบอาช พ ไม สามารถสละเวลาได ไม พร อมท จะ เส ยสละ 2.6 ด านการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร ตามความค ดเห นของบ คลากรท ม ต อการบร หารงานว ชาการ ของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ในด านน โดยรวมและรายข อม การปฏ บ ต อย ในระด บมากและเป นลาด บส ดท าย ท งน อาจเป น เพราะ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ กาหนดให โรงเร ยนส งเสร มการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนการสอน และสน บสน นให นาผลการว จ ยมา พ ฒนาการเร ยนการสอน แต ท ปฏ บ ต เป นลาด บส ดท าย อาจเป นเพราะ การว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร เป นการ บร หารว ชาการแนวใหม สาหร บผ บร หาร สอดคล องก บ ธ ระ ร ญเจร ญ (2546, หน า ) ท กล าวว าการ ว จ ยในโรงเร ยนจ งย งม ไม มาก ส วนมากจะเน นไปทางขอเล อนข นหร อตาแหน ง การว จ ยเพ อนาผลมาใช ในการ ปฏ บ ต อย างแท จร งย งม น อย ผ บร หารโรงเร ยนม กค ดว าการว จ ยเป นเร องยาก สอดคล องก บงานว จ ยของ ดาร ตน พ มพ อ บล (2549, หน า 76) ท พบว าผ บร หารม บทบาทการบร หารงานว ชาการ ในด านการว จ ยเพ อพ ฒนาการ เร ยนร อย ในระด บมาก เม อพ จารณารายข อ ข อท ม การปฏ บ ต มากเป นลาด บแรก ค อผ บร หารจ ดประช มเช ง ปฏ บ ต การทางการทาว จ ยเพ อพ ฒนาความร ความสามารถของคร ผ สอน ท งน อาจเป นเพราะ ผ บร หารตระหน ก ถ งความสาค ญของการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร ว าเป นประโยชน ในการพ ฒนาการศ กษา สามารถใช แก ป ญหา ใช ในการวางแผนพ ฒนางาน และเป นแนวทางให คร ผ สอนพ ฒนาการเร ยนการสอนจากสภาพจร ง ส วนข อท ผ บร หารสถานศ กษาม การปฏ บ ต อย ในลาด บส ดท าย ค อ ผ บร หารม การสน บสน นงบประมาณและว สด อ ปกรณ ในการทาว จ ย ท งน อาจเป นเพราะ ผ บร หารขาดความร ในว ธ การว จ ย ม ภาระงานมาก ไม ม นใจในการทาว จ ยด วย ตนเองไม ม นใจในค ณภาพผลงานว จ ยของคร และไม ได กาหนดแนวทางการเผยแพร ผลงานการว จ ยการให รางว ลแก คร ท ม ผลงานว จ ยไว อย างช ดเจน และไม ม การวางแผนงบประมาณเอาไว 3. ผลการว เคราะห ข อม ลจากแบบสอบถามและแบบส มภาษณ เพ อศ กษาป ญหาข อเสนอแนะและแนว ทางการปร บปร งการบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กร ปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ตามความค ดเห นของบ คลากรทางการศ กษา โดยม ประเด นสาค ญในรายด านท สมควรนามาอภ ปราย ด งน 3.1 ด านหล กส ตรและการบร หารหล กส ตร ป ญหาท พบมากท ส ดค อ คร ม ความร ความเข าใจในเร อง ของหล กส ตรและการบร หารหล กส ตรม ไม เพ ยงพอ ท งน อาจเน องมาจากคณะคร ย งขาดการเข าร วมการส มมนา อบรมในเร องหล กส ตร ด งท ส ม ตร ค ณาน กร (2518, หน า 130)กล าวว า การนาหล กส ตรไปใช เป น กระบวนการท ทาให หล กส ตรกลายเป นจร งข น และเป นข นตอนหน งในกระบวนการพ ฒนาหล กส ตร ด งน น ผ บร หารสถานศ กษาควรท จะทาความเข าใจในสภาพป ญหาด งกล าว และ จ ดให ม การอบรมส มมนาให ความร แก คณะคร ในเร องของหล กส ตรและการบร หารหล กส ตรอย างสม าเสมอ 3.2 ด านการจ ดการเร ยนการสอน ป ญหาท พบมากท ส ดค อ ก จกรรมของน กเร ยนม มากเก นไป ทาให น กเร ยนม เวลาเร ยนน อย การเร ยนการสอนจ งไม ได ผลตามท ต องการ ท งน เน องมาจากการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น ต องม ก จกรรมท ทางต นส งก ดขอความร วมม อท งคณะคร และ

19 น กเร ยนเข าร วมก จกรรมอย ตลอด จ งทาให น กเร ยนม เวลาเร ยนไม เพ ยงพอ ส งผลให ผลการเร ยนของน กเร ยน ลดลง ด งน นทางผ บร หาร ควรท จะพ จารณาในการส งน กเร ยนเข าร วมก จกรรมของทางหน วยงานต นส งก ด เพ อ เป นการลดก จกรรมของน กเร ยนให น อยลง จะทาให น กเร ยนม เวลาเร ยนมากข นทาให การจ ดการเร ยนการสอน ได ผลตามท ต องการ 3.3 ด านการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร ป ญหาท พบมากท ส ดค อ ขาดบ คลากรท ม ความร อย างแท จร งใน เร องการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร และขาดงบประมาณในการส งเสร มในการทาว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร ท งน อาจเน องมาจาก งบประมาณในการสน บสน นการทาว จ ยในช นเร ยนเพ อพ ฒนาการเร ยนร น น ไม ได ทาต งแต ต น ป งบประมาณ ไม ม การวางแผนไว อย างเป นระบบทาให ไม ม งบประมาณท เพ ยงพอต อการสน บสน น ด งน น ผ บร หารสถานศ กษา ต องใช ว ธ การบร หารงบประมาณเพ อท จะนามาใช ในเร องของการทาว จ ยเพ อพ ฒนาการ เร ยนร ในการจ ดหาบ คลากรท ม ความร อย างแท จร งในเร องการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร มาอบรม หร อให ความร ก บคณะคร และผ บร หาร และ สน บสน นงบประมาณในการส งเสร มในการทาว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร 3.4 ด านการน เทศภายใน ป ญหาท พบมากท ส ดค อ ไม ม การวางแผนการน เทศภายในโรงเร ยนให เป น ระบบ และผ บร หารไม ให ความสาค ญในการน เทศภายใน ทาให ม การน เทศท ไม ต อเน องไม ได ผลเท าท ควร ด ง จะเห นได จากพน ส ห นนาค นทร (2513, หน า 148) กล าวว าการน เทศการศ กษาม งอย ท การปร บปร งส งเสร ม การเร ยนการสอนให ด ข น ทางด านการน เทศม ใช การจ บผ ด แต เป นการช วยเหล อซ งก นและก น จ งต องต งอย บน รากฐานแห งมน ษยส มพ นธ ท ด และด งท บ ญม ธ อ ด (2531, หน า 62) ได ทาการศ กษาพบว า ผ บร หาร สถานศ กษาไม สามารถปฏ บ ต งานน เทศภายในโรงเร ยนได อย างเต มท เพราะม งานมาก และคร ผ สอนต องม ภาระงานท ร บผ ดชอบมาก ม ช วโมงในการสอนมาก จ งไม ม เวลาในการวางแผนการน เทศการศ กษา ด งน นท ง ผ บร หารสถานศ กษาและคร ผ สอน ควรม การวางแผนการน เทศภายในโรงเร ยนให เป นระบบ ผ บร หารต องให ความสาค ญในการน เทศภายใน และทาการน เทศภายในอย างต อเน องเพ อนาผลมาพ ฒนาปร บปร งและแก ไข 3.5 ด านการว ดและประเม นผลการศ กษา ป ญหาท พบมากท ส ดค อ ไม ม การจ ดทาค ม อ และระเบ ยบ การว ดผลประเม นผลท ช ดเจน และการว ดและประเม นผลไม ม แนวทางการปฏ บ ต ท ไปในแนวทางเด ยวก น ท งน อาจเน องมาจากม การเปล ยนหล กส ตการจ ดการศ กษาข นพ นฐานจากหล กส ตรการศ กษา พ.ศ มาเป น หล กส ตรการศ กษา พ.ศ และย งไม ม แนวทางในการจ ดทาค ม อและระเบ ยบท ช ดเจนน ก ในส วนการว ด และประเม นผลซ ง น พนธ ก นาวงค (2533, หน า72) กล าวว า การว ดและประเม นผลเป นก จกรรมท ต องทา ควบค ก น โดยปกต ม จ ดม งหมาย 2ประการ ค อ ประเม นผลเพ อปร บปร งการเร ยนการสอน และประเม นผลเพ อ ต ดส นผลการเร ยนด งน นผ บร หารควรท จะส งเสร มให ม การจ ดทาค ม อ และระเบ ยบการว ดผลประเม นผลท วาง แผนการการว ดและประเม นผลไห ม แนวทางการปฏ บ ต ท ไปในแนวทางเด ยวก น 3.6 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ป ญหาท พบมากท ส ดค อ ไม ม การแต งต งคณะกรรมการการ ประก นค ณภาพภายในท ช ดเจน และ ผ บร หารและคร ขาดความร ความเข าใจในเร องการประก นค ณภาพ การศ กษา ด งน น ผ บร หารสถานศ กษาควรท จะแต งต งคณะกรรมการการประก นค ณภาพภายในท ช ดเจน และ ให ผ บร หารและคร ควรม การอบรม ส มมนาเร องการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อให ม ความร ความเข าใจใน เร องการประก นค ณภาพการศ กษาท ช ดเจน

20 ข อเสนอแนะ จากความค ดเห นของบ คลากรเก ยวก บการบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษาโรงเร ยนระด บ ม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงรายผ ว จ ยม ข อเสนอแนะ ด งน 1. ข อเสนอแนะท วไป 1.1 สาหร บผ บร หารสถานศ กษา จากผลการว จ ยพบว า ผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วน ท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงรายม การบร หารงานว ชาการอย ในระด บมาก แต ผลจากการประเม น ค ณภาพการศ กษาระด บชาต ของน กเร ยน ย งอย ในเกณฑ ท ไม น าพอใจผ บร หารสถานศ กษาควรม การพ จารณา ทบทวน วางแผนปร บปร งแก ไขการดาเน นงานด านว ชาการให ม ค ณภาพส งข นอย างเป นร ปธรรม จากผลการว จ ยพบว า ผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วน ท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย ม การบร หารงานว ชาการด านการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร อย ใน ลาด บส ดท ายโดยเฉพาะการส งเสร มขว ญกาล งใจแก คร ท ม ผลงาน การเผยแพร ผลงานของคร และการเป น ต วอย างในการจ ดทาว จ ย ผ บร หารสถานศ กษาควรกาหนดแนวทางและมาตรการส งเสร ม สน บสน นให คร ท กคน ทาว จ ยในช นเร ยน เพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน ด วยการเป นผ นาในการว จ ย และสร างบรรยากาศการว จ ยให เก ดข นในโรงเร ยนอย างต อเน อง 1.2 สาหร บหน วยงานท เก ยวข อง ต นส งก ดของโรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ด เช ยงราย ควรพ จารณาทบทวนการดาเน นงานเพ อวางแผน หาแนวทางปร บปร งแก ไขการบร หารงานว ชาการ ของโรงเร ยนในส งก ด เพ อยกระด บค ณภาพผ เร ยนในแต ละระด บช น แต ละโรงเร ยน ให ม มาตรฐานส งข น และ ใกล เค ยงก น และควรพ จารณาหาแนวทางในการพ ฒนาส งเสร มสน บสน นผ บร หารสถานศ กษาและบ คลากรใน ส งก ด ให ใช การว จ ยเป นเคร องม อในการพ ฒนาการเร ยนร อย างจร งจ งและต อเน อง 2. ข อเสนอแนะเพ อการว จ ยคร งต อไป 2.1 ควรศ กษาเก ยวก บป จจ ยการบร หารงานว ชาการท ส งผลต อการเพ มผลส มฤทธ ทางการเร ยนของ น กเร ยน โรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น เขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย 2.2 ควรศ กษาสภาพป ญหา ความต องการของคร ผ สอนและผ บร หารสถานศ กษาในด านการ บร หารงานด านอ น ๆ ของโรงเร ยนระด บม ธยมศ กษา ส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ นเขตอาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย เพ อพ ฒนาการบร หารงานของผ บร หารโรงเร ยนอย างต อเน อง

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information