โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.)

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.)"

Transcription

1 โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) ******************************** 1. หล กการและเหต ผล ส บเน องจากการปร บโครงสร างเพ อขยายขอบเขตอ านาจหน าท และบ รณาการงานของ ส วนราชการ และการปร บว ธ การบร หารจ ดการเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐท ม งผลส มฤทธ โดยใช งบประมาณแผ นด นเป นเคร องม อสาค ญในการพ ฒนาระบบบร หารราชการแผ นด นของประเทศให รองร บ การเปล ยนแปลงท ม พลว ตรส งในท กด าน ส าน กงบประมาณในฐานะของหน วยงานท วางย ทธศาสตร ด านการงบประมาณของประเทศ ได ปร บว ธ การบร หารจ ดการเพ อเพ มประส ทธ ภาพด านการงบประมาณให สอดคล องก บสถานการณ ป จจ บ น ท งในม ต งานตามย ทธศาสตร กระทรวงและหน วยงาน ม ต งานตามย ทธศาสตร พ นท และม ต งานตามย ทธศาสตร เฉพาะของร ฐบาลให ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง ซ งในการข บเคล อนย ทธศาสตร หน วยงาน จ าเป นต องพ ฒนา ความร ความสามารถด านการบร หารจ ดการประมาณของผ บร หารส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หน วยงานอ นของร ฐ เช น ความร เก ยวก บระบบงบประมาณ การวางแผนและจ ดท างบประมาณ การบร หารและอน ม ต งบประมาณ การบ รณาการงบประมาณ การต ดตาม ประเม นผลและการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายงบประมาณ รวมท ง ต ดตามและว เคราะห แนวโน มด านเศรษฐก จ ส งคม เทคโนโลย และส งแวดล อมท ม ผลต องบประมาณแผ นด น เพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการด านการงบประมาณ สาน กงบประมาณ ได กาหนดให ม โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) เพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารจ ดการงบประมาณของผ บร หารระด บส งของส วนราชการ ร ฐว สาหก จ และหน วยงานอ นของร ฐ และให ตระหน กในการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายงบประมาณให ม ความค มค า เก ดประโยชน ต อประชาชนและประเทศ 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาความร ท กษะ สมรรถนะด านการบร หารจ ดการงบประมาณของผ บร หาร ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หน วยงานอ นของร ฐ 2.2 เพ อให ผ บร หารส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หน วยงานอ นของร ฐ ตระหน กในการ เพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายงบประมาณให ม ความค มค า

2 เน อหาของหล กส ตร 3.1 ความร ว ชาการท วไป (1) การปฏ ร ปการเม องไทย (2) หล กธรรมาภ บาลก บระบบราชการไทย (3) การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม (4) แนวโน มเศรษฐก จไทยและเศรษฐก จโลก (5) การบร หารการคล งภาคร ฐ (6) การบร หารจ ดการเง นก และหน สาธารณะ 3.2 ความร ด านการงบประมาณ (1) ระบบงบประมาณ (2) การทบทวนและวางแผนงบประมาณ (3) การจ ดทางบประมาณ (4) การบร หารงบประมาณและการอน ม ต งบประมาณ (5) การต ดตาม ประเม นผลและการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายงบประมาณ (6) กฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข อง (7) การบร หารจ ดการการเง นภาคร ฐ (8) การบร หารจ ดการงบประมาณจ งหว ดและกล มจ งหว ดและเง นอ ดหน นองค กร ปกครองส วนท องถ น (9) การบร หารจ ดการงบประมาณของร ฐว สาหก จ องค กรอ สระ องค กรมหาชน ศาล (10) การบร หารจ ดการงบประมาณของภาคเอกชน (11) การบร หารความเส ยง 3.3 เสร มสร างประสบการณ และองค ความร (1) ส มมนาถ ายทอดประสบการณ และองค ความร (2) การศ กษาด งานภายในประเทศและต างประเทศ (3) การจ ดทารายงานการศ กษากล ม 4. ค ณสมบ ต ผ เข าร บการศ กษาอบรม 4.1 ข าราชการพลเร อนสาม ญท ด ารงต าแหน งประเภทบร หารระด บต นข นไป (หร อเท ยบเท า) เช น รองอธ บด รองผ ว าราชการจ งหว ด 4.2 ผ บร หารร ฐว สาหก จ หน วยงานอ นของร ฐท ดารงต าแหน งระด บรองห วหน าหน วยงานข นไป 4.3 ผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ น 4.4 เจ าของก จการ หร อผ บร หารระด บส งของภาคเอกชน

3 ผ เข าร บการศ กษาอบรมส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร หร อเท ยบเท าข นไป ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา หร อ ก.พ.ร บรอง โดยภาคร ฐ ม อาย ป ภาคเอกชนม อาย 40 ป ข นไป 4.6 ผ เข าร บการศ กษาอบรมต องไม ศ กษาอบรมในหล กส ตรอ นท ม ระยะเวลาเด ยวก นก บ หล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) 4.7 เป นผ ท คณะกรรมการก าก บหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส งพ จารณา เห นว าม ความเหมาะสมท จะเข าร บการศ กษาอบรม 5. ผลล พธ 5.1 ผ บร หารส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หน วยงานอ นของร ฐน าความร ท ได ร บไปปร บใช ในการบร หารจ ดการด านงบประมาณของหน วยงานอย างม ประส ทธ ภาพ 5.2 ส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หน วยงานอ นของร ฐม การใช จ ายงบประมาณอย าง ม ประส ทธ ภาพมากข น 5.3 สาน กงบประมาณม เคร อข ายในการบร หารจ ดการงบประมาณเพ มข น 5.4 ส าน กงบประมาณม ข อม ลการพ ฒนาร ปแบบและว ธ การงบประมาณท เหมาะสมก บ สถานการณ มากย งข น 6. การสาเร จการศ กษา ผ เข าร บการศ กษาอบรมในหล กส ตรฯ เป นผ ผ านและส าเร จการศ กษาอบรมเม อปฏ บ ต ตาม เกณฑ ต าง ๆ ต อไปน โดยครบถ วน 6.1 ผ เข าศ กษาอบรมต องม เวลาศ กษาอบรม ไม น อยกว าร อยละ 80 ของการเข าร บฟ ง การบรรยาย 6.2 ผ เข าศ กษาอบรมต องม ส วนร วมในการศ กษาอบรมตามกระบวนการศ กษาอบรมท กาหนดไว ในหล กส ตร 6.3 ม การจ ดท าเอกสารว ชาการ โดยร วมจ ดท าเอกสารว ชาการกล ม โดยผ านอาจารย ท ปร กษา โดยเอกสารว ชาการกล มต องแล วเสร จและน าเสนอผลการศ กษาต อท ประช มใหญ หร อกรณ อ น ท คณะกรรมการหล กส ตรฯ กาหนด 6.4 ผ ผ านและสาเร จการศ กษาตามหล กส ตรน จะได ร บ ประกาศน ยบ ตรช นส งทางการ บร หารการงบประมาณ และม ศ กด และส ทธ แห งประกาศน ยบ ตรช นส งน นท กประการ

4 ค าใช จ าย ผ เข าศ กษาอบรมไม เส ยค าใช จ ายตลอดหล กส ตร โดยม เง อนไขด งน 7.1 ค าใช จ ายอ นท ไม เก ยวก บการศ กษาอบรม เช น ค าใช จ ายในการเด นทางมาศ กษาอบรม ค าท พ ก ค าแท กซ ฯลฯ กรณ ท สามารถเบ กได ให เบ กจากหน วยงานต นส งก ด 7.2 กรณ ศ กษาด งานภายในประเทศ จ ดให พ กห องค หากต องการท จะพ กเด ยวให เส ยค าใช จ ายเอง 7.3 กรณ การศ กษาด งานต างประเทศ ให พ กห องค และโดยสารเคร องบ นช นประหย ด หากต องการท จะพ กเด ยวหร อโดยสารเคร องบ นช นหน งหร อช นธ รก จให เส ยค าใช จ ายเอง และค าใช จ ายอ นค อ ค าเคร องแต งกาย ค าแท กซ ค าว ซ า ค าธรรมเน ยมหน งส อเด นทาง ของผ เข าร บอบรมเบ กจากต นส งก ด 8. ว ธ การอบรม 8.1 บรรยาย เป นการบรรยายพ เศษโดยผ ทรงว ฒ (Executive Forum) หร อหล กว ชา ในห องเร ยน 8.2 อภ ปรายกล ม เป นการอภ ปรายกล มเพ อถ ายทอดประสบการณ และองค ความร ของ ผ บร หารท ประสบความสาเร จ 8.3 ศ กษาด งานภายในประเทศ เป นการศ กษาด งานภายในประเทศท ประสบความส าเร จ หร อประสบป ญหาอ ปสรรคในองค กร 8.4 ศ กษาด งานต างประเทศ เป นการศ กษาด งานต างประเทศในองค กรท ประสบความส าเร จ ท งภาคร ฐและเอกชน 9. สถานท ดาเน นงาน 9.1 พ ธ เป ด ณ ส าน กงบประมาณและต างจ งหว ด ว นศ กร ท ธ นวาคม 2557 (3 ว น 2 ค น) 9.2 ดาเน นการฝ กอบรม ว นเสาร ท 20 ธ นวาคม พฤษภาคม ) ดาเน นการฝ กอบรม ในห องเร ยน ท กว นเสาร เวลา น. 2) ศ กษาด งานภายในประเทศ 1 คร ง เด อนม นาคม ) ศ กษาด งานต างประเทศ 1 คร ง เด อนพฤษภาคม 2558 (ประมาณ 7 ว น)

5 รายละเอ ยดการสม ครเข าร บการศ กษา หล กฐานท ต องแนบพร อมแบบฟอร มประว ต ผ เข าร บการศ กษาอบรม 10.1 ต ดร ปถ ายขนาด 2 น ว จานวน 1 ใบ ถ ายไว ไม เก น 3 เด อน 10.2 สาเนาบ ตรประจาต วประชาชน หร อสาเนาบ ตรข าราชการ/เจ าหน าท ของร ฐ/ผ บร หาร ร ฐว สาหก จ พร อมร บรองสาเนาถ กต อง 10.3 ส งแบบฟอร มประว ต ผ เข าร บการศ กษาอบรม ทางโทรสารท เบอร และ ภายในว นศ กร ท 28 พฤศจ กายน 2557 เพ อจะได เสนอรายช อผ เข าร บการศ กษา อบรมให คณะกรรมการกาก บหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส งพ จารณาก อนประกาศรายช อต อไป 11. ผ ร บผ ดชอบโครงการ สถาบ นพ ฒนาบ คลากรด านการงบประมาณ สาน กงบประมาณ 1) นางสาวศ ล กษณ ป นน วม ผ อานวยการสถาบ นพ ฒนาบ คลากร ด านการงบประมาณ 2) นายประส ทธ เรว ล ผ อานวยการส วนวางแผนพ ฒนาบ คลากร ด านการงบประมาณ 3) นางเฟ องจ ต อน นต ผ อานวยการส วนพ ฒนาบ คลากร ด านการงบประมาณ 1 4) นายช ชร พงษ นคราว ฒน ผ อานวยการส วนพ ฒนาบ คลากร ด านการงบประมาณ 2 5) นางสาวส ร ธร ล ข ตเดชาโรจน ผ อานวยการส วนบร หารจ ดการความร ด าน การงบประมาณ ผ ประสานงานโครงการ 1) นางเพ ยงพ ศ จ นโทท ย น กทร พยากรบ คคลชานาญการ โทร ม อถ อ ) นางสาวปร ตา จ ระก ต พร น กทร พยากรบ คคลชานาญการ โทร ม อถ อ ) นางสาวชลธ รา โพล ว ฒนะ น กทร พยากรบ คคลปฏ บ ต การ โทร ม อถ อ ผ ประสานงานด งานภายในประเทศ 1) นางสาวธ ราพร ส วรรณวงศ น กทร พยากรบ คคลชานาญการ โทร ม อถ อ ผ ประสานงานด งานต างประเทศ 1) นางสาวส ชาดา กาญจนน มมาน น กทร พยากรบ คคลชานาญการ โทร ม อถ อ ) นายชลกร บ วพ นธ น กทร พยากรบ คคลปฏ บ ต การ โทร ม อถ อ

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า

ใบสม ครเข าร บการศ กษา การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า ใบสม ครเข าร บการศ กษา หล กส ตรประกาศน ยบ ตรช นส ง การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง ร นท 14 ป การศ กษา พ.ศ. 2558-2559 ข นตรงต อเลขาธ การ สถาบ นพระปกเกล า รายละเอ ยดการสม ครเข าร บการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice

รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice รายงานการประเม นผล โครงการศ กษาด งานองค กร Best Practice ระหว างว นท 11-12 กรกฎาคม 2554 ณ โครงการส งน าและบ าร งร กษาท งส มฤทธ ส าน กชลประทานท 8 และ บร ษ ท เจร ญโภคภ ณฑ จ าก ด (มหาชน) ด าเน นการโดย ส วนฝ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1. หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม เพ อให เป นไปตามค าส งคณะร กษาความสงบแห งชาต ท ๖๙/๒๕๕๗ เร อง มาตรการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบ เพ อให การบร

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย เทศบาลตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร แผนพน กงาน 3 ป (พ.ศ.2555 2557) จ ดทาโดย ตาบลว งแซ ม อาเภอมะขาม จ งหว ดจ นทบ ร คานา ตามท คณะกรรมการพน กงาน จ งหว ด จ นทบ ร ได ประกาศคณะกรรมการ พน กงานจ งหว ดจ นทบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร

More information

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง ค าน า จากการท มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยของมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร (ม ถ นายน 2552 พฤษภาคม 2556)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑. หล กการและเหต ผล โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘.. ผ บร หารระด บส งเป นผ ท ม ส วนสาค ญในการข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร ในการบร หารประเทศ โดยเฉพาะอย

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information