ในโครงการบ รณาการพ ฒนาการเด กล านนา LCDIP (Lanna Child Development Integration Project) งบประมาณป 2557

Size: px
Start display at page:

Download "ในโครงการบ รณาการพ ฒนาการเด กล านนา LCDIP (Lanna Child Development Integration Project) งบประมาณป 2557"

Transcription

1 ในโครงการบ รณาการพ ฒนาการเด กล านนา LCDIP (Lanna Child Development Integration Project) งบประมาณป 2557

2 ว ตถ ประสงค 1. เพ อให เก ดระบบการเฝ าระว ง ค ดกรอง ส งเสร ม พ ฒนาการ เด กแรกเก ด 5 ป แบบบ รณาการ (Model Development) สาหร บเป นต นแบบในการแก ไขป ญหา เด กท ม พ ฒนาการล าช า หากการประเม นได ผลด จะได ขยายประสบการณ ไปย ง จ งหว ดอ นและนาเสนอกระทรวงสาธารณส ขเพ อใช ท วประเทศต อไป 2. เพ อให ม ระบบรายงานข อม ลเป นป จจ บ น (real time) ของเด กไทย 3. เพ อเพ มประส ทธ ภาพให พ อแม ผ ปกครอง ส งเสร มพ ฒนาการเด กได อย างถ กต อง เหมาะสม 4. เพ อเพ มศ กยภาพเจ าหน าท สาธารณส ขให สามารถประเม นพ ฒนาการเด กท ม ภาวะ พ ฒนาการล าช าได ต งแต ระยะเร มต น (Early detection) และต ดตามด แล แนะนาการส งเสร มพ ฒนาการเด กอย างเน อง

3

4 ป 2557 ป 2558 ป 2559

5 ประช มช แจงโครงการฯ และการปฏ บ ต งาน ต อผ บร หาร ว นท 12 ม ถ นายน 2557 ณ ห องประช มธาราทอง โรงแรมฮอล เดย อ นน เช ยงใหม อาเภอเม อง จ งหว ดเช ยงใหม ผ เข าร วมประช มประกอบด วย นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ด ห วหน าฝ ายส งเสร ม เจ าหน าท สาธารณส ข ผ ร บผ ดชอบงานอนาม ยแม และเด ก ในเขต 8 จ งหว ดภาคเหน อตอนบน จานวนผ เข าร วม 75 คน

6 อบรมการใช ค ม อเฝ าระว งและส งเสร มพ ฒนาการเด กปฐมว ย DSPM (เล มขาว) / DAIM (เล มเข ยว) / การใช โปรแกรม DSPM และ DAIM กล มเป าหมาย ค ม อ DSPM (เล มขาว) สาหร บเจ าหน าท สาธารณส ข รพ.สต. ใน 8 จ งหว ดภาคเหน อตอนบน ค ม อ DAIM (เล มเข ยว) สาหร บเจ าหน าท สาธารณส ข รพช./ รพท./รพศ. ใน 8 จ งหว ดภาคเหน อตอนบน การใช โปรแกรม DSPM และ DAIM สาหร บเจ าหน าท สาธารณส ข รพช./ รพท./รพศ. ใน 8 จ งหว ดภาคเหน อตอนบน

7 สร ปผ เข าร วมประช มใน 8 จ งหว ดภาคเหน อตอนบน จ งหว ด จำนวนผ เข ำร วมประช มท งหมด (คน) จ งหว ดเช ยงรำย 246 จ งหว ดพะเยำ 115 จ งหว ดน ำน 213 จ งหว ดแพร 143 จ งหว ดลำปำง 274 จ งหว ดแม ฮ องสอน 92 จ งหว ดลำพ น 150 จ งหว ดเช ยงใหม 338 รวม 1,571

8 จ งหว ดเช ยงราย ในว นท พฤษภาคม 2557 ณ ห องประช มกาสะลองคา สาน กงานสาธารณส ข จ งหว ดเช ยงราย ม ผ เข าร วมประช มท งหมด 246 คน

9 จ งหว ดพะเยา ในว นท 2-4 กรกฎาคม 2557 ณ ห องประช ม ว ทยาล ยพยาบาลพะเยา และห องประช มโรงพยาบาลพะเยา จ งหว ดพะเยา ม ผ เข าร วมประช มท งหมด 115 คน

10 จ งหว ดน าน ในว นท 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ ห องประช มเส ยวดอกขาว อาคารส ร เวชร กษ โรงพยาบาลน าน และห องประช มจามจ ร สำน กงำนส งเสร มกำรศ กษำนอกระบบและกำรศ กษำตำมอ ธยำศ ย จ งหว ดน ำน ม ผ เข าร วมประช มท งหมด 213 คน

11 จ งหว ดแพร ในว นท กรกฎาคม 2557 ณ ห องประช มงาช าง โรงแรมนครแพร ทาวเวอร และห องประช มสหกรณ ออมทร พย คร แพร จ งหว ดแพร ม ผ เข าร วมประช มท งหมด 143 คน

12 จ งหว ดลาปาง ในว นท กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเอเช ย จ งหว ดลาปาง ม ผ เข าร วมประช มท งหมด 274 คน

13 จ งหว ดเช ยงใหม ในว นท กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม เช ยงใหม แกรนด ว ว จ งหว ดเช ยงใหม ม ผ เข าร วมประช มท งหมด 338 คน

14 จ งหว ดแม ฮ องสอน ในว นท กรกฎาคม 2557 ณ ห องประช ม อาคาร สว. โรงพยาบาลศร ส งวาลย ม ผ เข าร วมประช มท งหมด 92 คน

15 จ งหว ดลาพ น ในว นท กรกฎาคม 2557 ณ แกรนด จามจ ร ร สอร ท จ งหว ดลาพ น ม ผ เข าร วมประช มท งหมด 150 คน

16

17

18

19 งบประมาณป 2558

20

21 ก จกรรมและกล มเป าหมาย ป 2558 ลาด บ จ งหว ด รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. จานวน 1 เช ยงใหม เช ยงราย ลาปาง แม ฮ องสอน น าน พะเยา แพร ลาพ น รวม 1, ,200

22 งบประมาณป 2558 แยกตามก จกรรม ระยะเวลา รายละเอ ยด งบประมาณ ต.ค. ธ.ค. 57 ประช มเตร ยมงาน และช แจงโครงการและการปฏ บ ต งานต อผ บร หาร (5 คร ง) 185,000 ม.ค. ม.ย. 58 พ ฒนาและด แลโปรแกรม TEDA4I 416,000 ม.ย. 58 อบรมการใช ค ม อเฝ าระว งและส งเสร มพ ฒนาการเด กปฐมว ยDSPM,ค ม อ 6,312,000 ประเม นและส งเสร มพ ฒนาการเด กกล มเส ยงDAIM และการใช โปรแกรม ในรพ.สต. 8 จ งหว ด ท งหมด 1,100 แห ง (แยกอบรมรายจ งหว ด) ม.ย. 58 อบรมการใช ค ม อประเม นเพ อช วยเหล อเด กปฐมว ยท ม ป ญหาพ ฒนาการ 908,000 TEDA4I ให รพช./รพท./รพศ. ใน 8 จ งหว ด ท งหมด 100 แห ง (อบรม 2 คร ง) ส.ค. 58 น เทศต ดตามและประเม นผลการดาเน นโครงการ 220,000 ก.ย. 58 จ ดประช มสร ปและเผยแพร ผลการดาเน นงานโครงการ (300 คน) 119,000 - ค าใช สอยอ นๆสาหร บการดาเน นโครงการ 611,800 รวม 8,771,800

23 รวม 8,771,800 งบประมาณป 2558 หน วยงาน งบประมาณ สถาบ นพ ฒนาการเด กราชนคร นทร 1,551,800 เช ยงใหม 2,045,265 เช ยงราย 1,706,460 ลาปาง 774,925 ลาพ น 433,700 แม ฮ องสอน 417,075 แพร 641,300 น าน 671,425 พะเยา 529,850

24 ค ม อเฝ าระว งและส งเสร มพ ฒนาการเด กปฐมว ย DSPM สาหร บเจ าหน าท สาธารณส ข และ พ อแม ผ ปกครอง

25 Poster ค ม อเฝ าระว งและส งเสร มพ ฒนาการเด กปฐมว ย DSPM สาหร บเจ าหน าท สาธารณส ข

26 DVD ค ม อเฝ าระว งและส งเสร มพ ฒนาการเด กปฐมว ย DSPM สาหร บเจ าหน าท สาธารณส ข

27 อ ปกรณ สาหร บค ม อเฝ าระว งและส งเสร มพ ฒนาการเด กปฐมว ย DSPM (จานวน 20 ช ด) สาหร บเจ าหน าท สาธารณส ข 9 เด อน 18 เด อน 30 เด อน 42 เด อน

28 ค ม อประเม นและส งเสร มพ ฒนาการเด กกล มเส ยง (DAIM)

29 DVD ค ม อประเม นและส งเสร มพ ฒนาการเด กกล มเส ยง (DAIM)

30 อ ปกรณ ประเม นพ ฒนาการเด กกล มเส ยง DAIM (จานวน 16 ช ด)

31 ค ม อการประเม นเพ อช วยเหล อเด กปฐมว ยท ม ป ญหาพ ฒนาการ (TEDA4I)

32 ค ม อการประเม นเพ อช วยเหล อเด กปฐมว ยท ม ป ญหาพ ฒนาการ (TEDA4I) ข อประเม น/ด าน ช วงอาย (เด อน) รวมข อแต ละอาย GM FM RL EL PS รวม

33 ค ม อดาเน นโครงการบ รณาการพ ฒนาการเด กล านนา พร อมการใช โปรแกรม DSPM และ โปรแกรม LCDIP

34 การด แลร กษา ระบบ และ โปรแกรม DSPM และ โปรแกรม LCDIP โปรแกรม LCDIP โปรแกรม DSPM

35 โปรแกรม LCDIP

36 โปรแกรม DSPM

37 ผลท คาดว าจะได ร บ 1. เด กไทยม พ ฒนาการสมว ย ร อยละ 85 เด กกล มเส ยงได ร บการกระต นพ ฒนาการร อยละ ฐานข อม ลในการค ดกรองต ดตาม และกระต นพ ฒนาการเด กแรกเก ด 5 ป และม ระบบ รายงานข อม ลเป นป จจ บ น (real time) ของเด กไทยในเขตพ นท เคร อข ายส ขภาพท 1 3. แนวทางปฏ บ ต ในการกระต นพ ฒนาการเด กแรกเก ด 5 ป ท ไม สมว ย 4. ฐานข อม ลและป จจ ยท ม ความส มพ นธ ก บการเก ด ภาวะ LBW และภาวะ BA ข อม ลการ ต ดตามและด แลในเด กท ม ภาวะขาดออกซ เจน ( BA) และ เด กท ม น าหน กแรกเก ดน อยกว า 2,500 กร ม ( LBW) เพ อใช ในการวางแผนการพ ฒนางานอนาม ยแม และเด กอย างม ประส ทธ ภาพ 5. พ อแม ผ ปกครอง สามารถกระต นและส งเสร มพ ฒนาการเด กได อย างถ กต อง เหมาะสม 6. เจ าหน าท สาธารณส ขในท กระด บ ม ศ กยภาพในการต ดตามด แล ค ดกรอง ประเม น (Early detection) และแนะน าการกระต นพ ฒนาการเด กว ยแรกเก ด 5 ป ท ไม สมว ย ได อย าง ต อเน อง

38

โดย แพทย หญ งศ ร พร ก ญชนะ ประธานคณะกรรมการบ รณาการพ ฒนาการเด กไทย

โดย แพทย หญ งศ ร พร ก ญชนะ ประธานคณะกรรมการบ รณาการพ ฒนาการเด กไทย โดย แพทย หญ งศ ร พร ก ญชนะ ประธานคณะกรรมการบ รณาการพ ฒนาการเด กไทย ว ตถ ประสงค โครงการบ รณาการพ ฒนาการเด กไทย 1. เพ อให เก ดระบบเฝ าระว ง ค ดกรอง ส งเสร ม พ ฒนาการเด กแรกเก ด 5 ป แบบบ รณา การให เก ดร ปแบบ

More information

"โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ใน โอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558"

โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ใน โอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ใน โอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ๒๓ ม นาคม ๒๕๕๙ สถาบ นพ ฒนาการเด กราชนคร นทร จ งหว ดเช ยงใหม การม ส วนร วม บทบาทของแพทย

More information

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2. 1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.1 และก จกรรมสน บสน น รห ส 1.2,1.3 3. ล กษณะโครงการ : ต อเน อง 4. ระยะเวลาเร มต นโครงการ

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

เกษณ ศร ร กษา ส าน กงานความร วมม อระหว างประเทศ การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาเคร อข ายการด าเน นงานสาธารณส ขในพ นท ชายแดน และกล มแรงงานต างด าว

เกษณ ศร ร กษา ส าน กงานความร วมม อระหว างประเทศ การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาเคร อข ายการด าเน นงานสาธารณส ขในพ นท ชายแดน และกล มแรงงานต างด าว การต ดตามประเม นผลและต วช ว ด โครงการพ ฒนาข ดความสามารถ อสต. ในการจ ดการส ขภาพช มชนและการพ ฒนาค ณภาพช ว ต เกษณ ศร ร กษา ส าน กงานความร วมม อระหว างประเทศ การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาเคร อข ายการด าเน

More information

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ 1 การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ องค ประกอบพ นฐานในโครงการแต ละโครงการน นควรจะม ด งน ๑.ช อแผนงาน เป นการกาหนดช อให ครอบคล มโครงการเด ยวหร อหลายโครงการท ม ล กษณะงานไปใน ท ศ ทางเด ยวก นเพ อแก ไขป ญหาหร

More information

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 ----------------------------- ตามท กระทรวงสาธารณส ขได ก าหนดให ว คซ นรวมป องก นโรคห ด-คางท ม-ห ดเยอรม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา

บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา บทท 1 บทนา มหาว ทยาล ยบ รพาได พ ฒนามาจากว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน เม อว นท 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ม การขยายการศ กษาส ภ ม ภาคโดยต งว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน ในจ งหว ดชลบ

More information

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ข อเสนอการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาแนวทางการส งเสร มเคร อข ายการว จ ยทาง ในการข บเคล อนการว จ ยและพ ฒนา พ นท ด าเน นการท 10 ภาคเหน อตอนล าง หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายของคณะร ฐมนตร ฯพณฯ พลเอก ประย

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ

โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1 โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสทรงเจร ญพระชนมาย ๖๐ พรรษา : พ ฒนาการบ ญช เด กและเยาวชน สร างโรงเร ยนต นแบบ 1. ช อโครงการ โครงการเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ตารางสร ปผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย (...) รอบ 6 เด อน กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ( ) รอบ 1 เด อน ต วช ว ดผลการปฏ

More information

Base Line ป ญหาระด บพ นท

Base Line ป ญหาระด บพ นท ต วช ว ด/ค าเป าหมาย ระด บประเทศ Base Line ป ญหาระด บพ นท ย ทธศาสตร เขตบร การท ๑๒ ย ทธศาสตร จ งหว ด ย ทธศาสตร เคร อข ายอาเภอ (CUP) ย ทธศาสตร หน วยบร การ เป าประสงค ระด บเขต เป าประสงค ระด บจ งหว ด เป าประสงค

More information

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน ประจาป งบประมาณ 2558 โดย กองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน - สาเนาค ฉบ บ - ประกาศกองท นหล กประก นส ขภาพองค การบร

More information

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100 1 รายงานสร ปผลการด าเน นงานของกระบวนการตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามท คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวดท 6 การจ ดการกระบวนการ ได

More information

มาตราการป จจ บ นและแผนการส งเสร ม ความเท าเท ยมก นสาหร บชนกล มน อย

มาตราการป จจ บ นและแผนการส งเสร ม ความเท าเท ยมก นสาหร บชนกล มน อย สถานฝ กอบรมท กษะใหม ให แก ล กจ าง (Employees Retraining Board) มาตราการป จจ บ นและแผนการส งเสร ม ความเท าเท ยมก นสาหร บชนกล มน อย ภาพรวมของการ บร การ สถานฝ กอบรมท กษะใหม ให แก ล กจ าง (ERB) จ ดให ม หล

More information

โครงการส มมนา ผ บร หารการพยาบาล กล มการพยาบาล โรงพยาบาลช มชน : บร หารการพยาบาลภายใต สถานการณ ว กฤต ฉ กเฉ น : Crisis Management in Nursing

โครงการส มมนา ผ บร หารการพยาบาล กล มการพยาบาล โรงพยาบาลช มชน : บร หารการพยาบาลภายใต สถานการณ ว กฤต ฉ กเฉ น : Crisis Management in Nursing โครงการส มมนา ผ บร หารการพยาบาล กล มการพยาบาล โรงพยาบาลช มชน : บร หารการพยาบาลภายใต สถานการณ ว กฤต ฉ กเฉ น : Crisis Management in Nursing หล กการและเหต ผล สถานการณ ว กฤต ฉ กเฉ น (Crisis : state of emergency)

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖ แบบ คจ-๓.๒ รายงานตามแผนปฏ บ ต การเสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และว น ย ประจาป งบประมาณ ๒๕ ของหน วยงาน ศ นย ท ๑๑ นครศรธรรมราช คร งท ๑ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ เม.ย. ) คร งท ๒ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ ม.ย. )

More information