โดย แพทย หญ งศ ร พร ก ญชนะ ประธานคณะกรรมการบ รณาการพ ฒนาการเด กไทย

Size: px
Start display at page:

Download "โดย แพทย หญ งศ ร พร ก ญชนะ ประธานคณะกรรมการบ รณาการพ ฒนาการเด กไทย"

Transcription

1 โดย แพทย หญ งศ ร พร ก ญชนะ ประธานคณะกรรมการบ รณาการพ ฒนาการเด กไทย

2 ว ตถ ประสงค โครงการบ รณาการพ ฒนาการเด กไทย 1. เพ อให เก ดระบบเฝ าระว ง ค ดกรอง ส งเสร ม พ ฒนาการเด กแรกเก ด 5 ป แบบบ รณา การให เก ดร ปแบบ (Model Development) ในการแก ไขป ญหาเด กท ม พ ฒนาการ ล าช าในระด บประเทศต อไป 2. เพ อให ม ระบบรายงานข อม ลเป นป จจ บ น (real time) ในเขตพ นท เป าหมาย 3. เพ อเพ มศ กยภาพเจ าหน าท สาธารณส ขให สามารถประเม นพ ฒนาการเด กท ม ภาวะ พ ฒนาการล าช าได ต งแต ในระยะเร มต นได (Early detection) 4. เพ อให เจ าหน าท สาธารณส ขม การต ดตามด แล ค ดกรอง ประเม น และแนะน าการ ส งเสร มพ ฒนาการเด กอย างต อเน อง (Early Intervention)

3 คาส งแต งต งคณะกรรมการ โครงการบ รณาการพ ฒนาการเด กไทย

4

5

6

7 เคร องม อ เด กกล มเส ยง

8 เคร องม อ เด กปกต

9 เด ก ผลการเปร ยบเท ยบ การเฝ าระว งพ ฒนาการเด ก ด วยเคร องม อ DSPM และ Denver II n DSPM Denver II % ปกต % สงส ยล าช า % ปกต % สงส ยล าช า 9 เด อน เด อน เด อน เด อน รวมท กอาย หญ ง ชาย ความไวของแบบแบบทดสอบ DSPM (Sensitivity) % ความจาเพาะของแบบแบบทดสอบDSPM (Specificity) %

10 หน วยงานท ร บผ ดชอบ ศ นย อนาม ย ศ นย ส ขภาพจ ต ใน 31 จ งหว ดน าร อง เช ยงใหม เช ยงราย ลาพ น ลาปาง แพร น าน แม ฮ องสอน พะเยา กร งเทพมหานครฯ กาแพงเพชร ขอนแก น ชลบ ร ช ยนาท นครราชส มา นครศร ธรรมราช นครสวรรค นนทบ ร พ ษณ โลก เพชรบ ร ภ เก ต มหาสารคาม ยะลา ราชบ ร ลพบ ร สระแก ว สระบ ร ส โขท ย หนองบ วลาภ อ ตรด ตถ อ บลราชธาน บ ร ร มย ***หมายเหต ส แดง น าร องท งเคร องม อ DAIM และ DSPM

11

12 รายงาน เด กท ม ภาวะ LBW และ BA ในแต ละจ งหว ด LCDIP ระหว างว นท 1 ส งหาคม 2556 ถ ง 3 ก มภาพ นธ 2558 ลาด บ จ งหว ด LW BA รวม 1 เช ยงใหม ลาพ น ลาปาง แพร น าน พะเยา เช ยงราย แม ฮ องสอน ขอนแก น ร อยเอ ด รวม 5,155 ราย 1,524 ราย 6,679 ราย

13 ตารางแสดงจานวนและร อยละของผลการประเม นพ ฒนาการเด กท ม ภาวะ Low Birth Weight

14 ตารางแสดงจานวนและร อยละของผลการประเม นพ ฒนาการเด กท ม ภาวะ Birth Asphyxia

15 การต ดตามเด กท ง 2 กล มอย างน อยจ งหว ดละ 100 คน (จากการ คลอดท รพช. 50 คน และจาก รพท.- รพศ. 50 คน) เป นเวลา 5 ป ต ดตามใน พ นท โดย คณะอน กรรมการ/กรรมการ MCH Board ด านพ ฒนาการเด ก ประกอบด วย ก มารแพทย และส ต แพทย ห วหน าฝ ายส งเสร มส ขภาพ ผ ร บผ ดชอบงานพ ฒนาการเด กระด บอาเภอ ผ ร บผ ดชอบการบ นท กและรายงานผล ต ดตามจากส วนกลาง โดยศ นย อนาม ยและศ นย ส ขภาพจ ตของเขต ท ร บผ ดชอบ

16

17 ข อม ลจากการต ดตามโครงการ ในจ งหว ดน าร อง ระหว าง ก.ย.-พย. 57

18 1. การกาหนดนโยบายและมอบหมายงาน ผ อ านวยการให การสน บสน น โดยการส งบ คลากรเข า ร วมประช มการช แจงโครงการ ม หน งส อส งการให หน วยงานท เก ยวข องภายในองค กร ม ระบบต ดตามการทางานโดยผ าน KPI หร อ น าเสนอผล การทางานในการประช ม MCH board หร อการประช ม หน วยงานประจาท กเด อน

19 2. การสน บสน นและอานวยความสะดวก ม งบประมาณของ รพ. สน บสน น (บางแห ง) ม สถานท เหมาะสม และ อ ปกรณ เพ ยงพอ หร อ สน บสน น การจ ดซ อเพ มเต ม ให ทางานร วมก นเป น สหสาขา ทาโครงการขอสน บสน นงบประมาณจาก สปสช. (บางแห ง)

20 1. อ ปกรณ และค ม อ ม ความม นใจในการใช อ ปกรณ เพ มข น เม อได ใช ไประยะหน ง เน อหาของค ม อค อนข างละเอ ยดและใช เวลานานในการ ประเม น ได ร บอ ปกรณ และค ม อค อนข างช าและจานวนไม เพ ยงพอ

21 2. การบร หารจ ดการโครงการ ผ ร บผ ดชอบโครงการหลากหลาย เช น ก มารแพทย, ฝ ายการ พยาบาล,เวชกรรมส งคม,เจ าหน าท WCC บางแห งสถานท ไม เป นส ดส วน/ต องแยกม มทาเอง จ ดระบบ ทางานเป นแบบ one stop service น ดเด กแยกตามกล มอาย

22 3. ข อเสนอแนะ จ ดอบรมการใช อ ปกรณ และค ม อเพ มเต ม เพ มการสน บสน นอ ปกรณ และค ม อ ต องการส อ ว ด ท ศน ในการกระต น ให ประชาชน ผ ปกครองเห นความสาค ญของการเฝ าระว งและส งเสร ม พ ฒนาการ

23 ค ม ออ านง าย เข าใจด ส ส นถ กใจ ม ประโยชน มาก ขอให ขนาดร ปเล มเล กลง เพ อสะดวกในการพกพา พ งพอใจต อการให บร การของเจ าหน าท / บางแห งบอกว า ไม ได ร บคาช แจงการใช ค ม อจากเจ าหน าท ส งเสร มได ตลอดเวลา ตามช วงอาย ทาก จกรรมตามค ม อ ท กว น ใช เวลาช วงก อนเข านอนในการฝ ก ส วนใหญ ฝ กในช วงเย น ประมาณ 2 3 ว น ต อคร ง

24 ส วนใหญ อสม ย งไม ได เข ามาม ส วนร วมดาเน นการ อสม ย นด ท จะต ดตาม พ อแม เก ยวก บการใช ค ม อในการ เล ยงด ม บางจ งหว ด อสม ได ร บการช แจงแล ว เห นว า ค ม อม ประโยชน แต ขนาดต วหน งส อเล กไป เน อหามาก ท าให อ านยาก

25 1. คณะกรรมการด แลกาก บต ดตามพ ฒนาการ 2. นโยบายให ม WCC 2 ว น/เด อน โดยแยกน ดตามกล มอาย 3. เคร องม อ (Equipment) เพ ยงพอ 4. การอบรมเจ าหน าท สาธารณส ข (Training) 5. ข อม ลการต ดตาม (monitoring) 6. การประเม นผลเป นระยะ

26 การแก ไขสาเหต ของ Birth Asphyxia และ Low Birth Weight Early Detection พ ฒนาการล าช าและการช วยเหล อท ม ประส ทธ ภาพ Early Intervention การปร บระบบให เอ อต อการส งเสร มพ ฒนาการเด กโดยพ อแม ผ ปกครอง เป นการแก ไขป ญหาของพ นท เพ อคนในพ นท เป นต วอย างของการบ รณาการงานสาธารณส ขของประเทศ

27 Settings รพ.สต. รพช. ท มอาเภอ ค รพท./ศ ศ นย อนาม ย ศ นย ส ขภาพจ ต Role and Function ของแต ละระด บ (ร าง ) เคร องม อ DSPM (เฝ าระว ง ค ดกรอง ส งเสร ม) DSPM DAIM (LBW/BA) TEDA4I (Stimulation) ม อการปฏ บ ต งาน และก าก บงาน DSPM DAIM TEDA4I คล น กเฉพาะทาง กลไก WCC, ศพด. โดย เจ าหน าท สาธารณส ข, อสม., พ อแม, WCC ศพด. โดยพยาบาล น กพ ฒนาการเด ก ก มารแพทย ท วไป M/E : MCH Board อ าเภอ พยาบาล, น กกายภาพ DBP

28 Role and Function ของแต ละระด บ (ร าง ) ต อ Settings เคร องม อ ท มจ งหว ด สสจ. โรงพยาบาล จ ตเวช ค ม อการปฏ บ ต งาน และก าก บงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน และก าก บงาน TDSI 654 ข อ Rehabilitation กลไก M/E :MCH Board จ งหว ด ห วหน าฝ ายส งเสร ม นายแพทย สาธารณส ข จ งหว ด แพทย จ ตเวชฯ พยาบาลเฉพาะทาง

29 Role and Function ของแต ละระด บ (ร าง ) ต อ Settings ระด บเขต เคร องม อ ค ม อการปฏ บ ต งาน และก าก บงาน ประเม นผล Sampling Survey ประเม นผลเช ง ค ณภาพ / ปร มาณ กลไก MCH Board เขต ผ ตรวจราชการเขตส ขภาพ สาธารณส ขน เทศเขตส ขภาพ Internal Audit (DBP,ศ นย อนาม ย, ศ นย ส ขภาพจ ต) External Audit (สถาบ นพ ฒนาส ขภาพอาเซ ยน ม.มห ดล, สถาบ นแห งชาต เพ อพ ฒนาเด กและครอบคร ว ม. มห ดล, ว ทยาล ยว ทยาศาสตร สาธารณส ข จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย)

30 เด กท คลอด ต งแต 1 เมษายน 2558 ท กคน กล มปกต > เล มขาว (DSPM) เจ าหน าท ตรวจพ ฒนาการ ช วง อาย 9, 18,30 และ 42 เด อน อสม. ผ ปกครอง ตรวจพ ฒนาการ (Screening) ช วงอาย 2, 4, 6, 8, 12,15, 17, 24, 29, 36, 41, 48, 54, 56 และ 42 เด อน (Surveillance) กล มเส ยง BA, LBW -> เล มเข ยว (DAIM) *น ดตามอาการเด ก ด แลท รพช. รพท. รพศ.

31 43 แฟ ม (สมว ย/ไม สมว ย) LCDIP1,2,3 / TCDIP DAIM / DSPM

32 1. รายงานผลการดาเน นงานเด อน (Monthly Report) 2. ต ดตามความก าวหน า 3. ว เคราะห และแก ไขป ญหา + อ ปสรรค - ความครอบคล มของการใช เคร องม อ - ค ณภาพ (สมว ย/ไม สมว ย) (Service plan - สาขาก มารฯ)

33 - Internal survey = service 2 คร ง (ป ละ 1 คร ง) - External survey = 1 คร ง (ป ท 3) โดย ระด บเขต ผ ตรวจ ระด บจ งหว ด สสจ. / ห วหน าฝ ายส งเสร ม ระด บอาเภอ สสอ. / พยาบาลเวชปฏ บ ต

34

35

36 ข อม ลสถานการณ พ ฒนาการเด กไทย ระหว างว นท 01 มกราคม 2557 ถ ง ว นท 31 ธ นวาคม 2557

37 ข อม ลสถานการณ พ ฒนาการเด กไทย ระหว างว นท 01 มกราคม 2558 ถ ง ว นท 31 มกราคม 2558

38 สมว ย หมายถ ง ม ผลการประเม นพ ฒนาการครบท กด าน ไม สมว ย หมายถ ง ม อย างน อย 1 ด านท ไม สมว ย ก าวหน า หมายถ ง เคยไม สมว ย แล วทาการประเม นรอบใหม แล วม อย างน อย 1 ด าน ท สมว ย. แต ไม ได สมว ยครบท กด านท เคยไม สมว ย รอการประเม น หมายถ ง เด กท ม พ ฒนาการไม สมว ยในคร งแรกแล วรอการ ประเม นในคร งท 2

39 โจทย ค อ การแผนปฏ บ ต การแต ละจ งหว ด 1.ประช มช แจงแต ละจ งหว ด ว นท? 2.แผนการอบรมถ งระด บ รพช. ระด บ รพสต. ว นท? 3. Implement ว นท? 4. ผ บร หารจ ดการ Monitor - ระด บเขต --- ผ ตรวจราชการ - ระด บจ งหว ด? - ระด บอาเภอ?

"โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ใน โอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558"

โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ใน โอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ใน โอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ๒๓ ม นาคม ๒๕๕๙ สถาบ นพ ฒนาการเด กราชนคร นทร จ งหว ดเช ยงใหม การม ส วนร วม บทบาทของแพทย

More information

แนวทางการดาเน นงาน "โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558"

แนวทางการดาเน นงาน โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558 แนวทางการดาเน นงาน "โครงการส งเสร มพ ฒนาการเด กเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เน องในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558" กระทรวงสาธารณส ข 1 คานา ค ม อด าเน นงานโครงการบ รณาการพ

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

นายส ว ฒน มห ตน ร นดร ก ล ผ อานวยการโรงพยาบาลสวนปร ง

นายส ว ฒน มห ตน ร นดร ก ล ผ อานวยการโรงพยาบาลสวนปร ง คำนำ รายงานประจ าป 2555 (Annual Report) เป นเคร องม อท บ งช การด าเน นงาน เสม อนกระเงาท สะท อนภาพการด าเน นงานของโรงพยาบาลในรอบป ท ผ านมา โรงพยาบาลสวนปร งได ม ความก าวหน าในการ พ ฒนาด านต างๆ อย างต อเน

More information

สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต

สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต ค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) (ใช ในการประเม นผลสถาน ตารวจในส งก ด บช.น., ภ.๑ ๙) สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห

More information

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 ----------------------------- ตามท กระทรวงสาธารณส ขได ก าหนดให ว คซ นรวมป องก นโรคห ด-คางท ม-ห ดเยอรม

More information

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย คานา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 255 8 ฉบ บน ได จ ดทาข น โดยรวบรวมโครงการของศ นย อนาม ยท 3 ตามกล มว ย ได แก กล มเด กว ยเร ยน และว ยร น, กล มว ยทางาน, กล มพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม และงานตามพ นธก จ ท งโครงการท

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ๑ ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ส วนการศ กษาสงเคราะห กองพ ทธศาสนศ กษา สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร

More information

Base Line ป ญหาระด บพ นท

Base Line ป ญหาระด บพ นท ต วช ว ด/ค าเป าหมาย ระด บประเทศ Base Line ป ญหาระด บพ นท ย ทธศาสตร เขตบร การท ๑๒ ย ทธศาสตร จ งหว ด ย ทธศาสตร เคร อข ายอาเภอ (CUP) ย ทธศาสตร หน วยบร การ เป าประสงค ระด บเขต เป าประสงค ระด บจ งหว ด เป าประสงค

More information

รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป 2553

รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และ ป 2553 รายงานการตรวจสอบการด าเน นงาน โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป 2552 และป 2553 โครงการส งเสร มอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน (อสม.) เช งร ก ป พ.ศ. 2552 และป 2553 ม ว ตถ ประสงค

More information

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 9 1 การพ ฒนาส ขภาพ ตามกล มว ย 2 การพ ฒนาระบบและ จ ดระบบบร การฯ

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป 2555 1 1 1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ข อเสนอการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาแนวทางการส งเสร มเคร อข ายการว จ ยทาง ในการข บเคล อนการว จ ยและพ ฒนา พ นท ด าเน นการท 10 ภาคเหน อตอนล าง หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายของคณะร ฐมนตร ฯพณฯ พลเอก ประย

More information

การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ โครงการประกวดโรงเร ยนและน กเร ยนด เด นด านค ณธรรมและจร ยธรรม การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

More information

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บปร บปร ง ว นท 30 ก นยายน 2557) ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ประจาป

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน ประจาป งบประมาณ 2558 โดย กองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน - สาเนาค ฉบ บ - ประกาศกองท นหล กประก นส ขภาพองค การบร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2556 (แผนกลย ทธ ว ทยาล ยเซนต หล ยส ระยะท 3 ป การศ กษา 2555 2559)

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2556 (แผนกลย ทธ ว ทยาล ยเซนต หล ยส ระยะท 3 ป การศ กษา 2555 2559) หน า 1 แผนปฏ บ ต การว ทยาล ยเซนต หล ยส ประจา (ระด บสถาบ น) 1. ท ศทางของว ทยาล ยเซนต หล ยส ตามแผนกลย ทธ ว ทยาล ยเซนต หล ยส ระยะท 3 (ป การศ กษา 2555-2559) ตามท ว ทยาล ยเซนต หล ยส ได จ ดท าแผนกลย ทธ ว ทยาล

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information