Lean Solutions and training. Lean Office ก าวแรกส ความเป นเล ศ

Size: px
Start display at page:

Download "Lean Solutions and training. Lean Office ก าวแรกส ความเป นเล ศ"

Transcription

1 Lean Office Your first step towards business excellence ก าวแรกส ความเป นเล ศ

2 ป ญหาท ม กพบ ในท ท างาน ข อม ลล กค า เส ยงต อการถ กขโมยหร อถ กขโมยโดยพน กงาน เน องจากขาดระบบ ควบค มท เหมาะสม ท เก บเอกสาร ไม เพ ยงพอ ม กเส ยเวลาไปก บการค นหาส งของหร อไฟล ท ต องการ ม ป ญหาส ขภาพเช นภ ม แพ เน องจากการท างาน ลงท นซ อระบบ Software ไปแล วแต ไม เคยใช หร อไม ค อยได ใช

3 Lean ช วยค ณได Lean ม งเน นในการ ลดของเส ยหร อส งส ญเปล า ในกระบวนการท างาน Lean ค อการเพ มประส ทธ ภาพ โดยการลดต นท นและช วยให การท างานเร วข น Lean ให ความส าค ญก บงานท เพ มม ลค าให ก บล กค า Lean ช วยให คนสน กและม ความส ขก บการท างานมากข น ม ใช การลดคน

4 ประโยชน ของ Lean Office Lean Solutions and training Career development เพ มโอกาสความก าวหน าในการท างาน Open communication แบ งป นความร และส อสารก นมากข น Lean Office cost saving Comfortable work place สภาพแวดล อมในการท างาน สะอาด สะดวก ปลอดภ ย Happiness เพ มสมด ลให ช ว ต และการท างาน ช วยให คนได ท างานในส งท ตนถน ด Creativity ส งเสร มไอเด ย ไอเด ยใหม ๆ ความค ดสร างสรรค สร างนว ตกรรม

5 ข นตอนส Lean Office Lean Solutions and training เปล ยนท ท างานของค ณให สะอาด และคล องต วข น ภายใน 2 ส ปดาห ภายใต การด แลและควบค มค ณภาพโดยท มงานม ออาช พด าน Total Productivity Management และ ท มท ปร กษาธ รก จด าน HR Development Solution ท จะช วยเพ มประส ทธ ภาพให ท มงานและปร บสภาพแวดล อมในการ ท างานของค ณให ด ข น Assessment Change Lean office แนะน า, ฝ กอบรม และท าการ ประเม น สภาพแวดล อม การท างาน 5 ช วโมง (ณ ท ท างาน) รวบรวมข อม ล และ เตร ยมการเพ อ ว นท าความสะอาดใหญ Big cleaning day (จากภายนอก) Big cleaning day ว นท าความสะอาดใหญ (ว นเสาร ) พร อมอาหารกลางว นฟร 8 ช วโมง (ณ ท ท างาน) ต ดตามประเม นผล และให ค านะน า เพ อการคงสภาพ แวดล อม ในการท างานท ด (จากภายนอก) ว นท Order Lean Office model is adapted from Toyota s lean manufacturing principles and H.M. the King of Thailand s sufficiency economy principles Visual Data Tracking People Cash

6 เคร องม อการจ ดการท เราใช Visual control & 5S Kaizen Value streams Pull Just in Time (JIT) Standardize Mistake proofing Theory of Constraints (TOC) Ergonomics 6

7 ประเม นสภาพแวดล อมในการท างาน โดยผ เช ยวชาญด าน Lean และ HRD Business importance rating for those areas (by customer) 4: Very high 3: High 2: Average 1: Low X: Not relevant Rating score to typical main areas of waste (led by us & photo documented) 4: High > over 90% 3: Emerging > 80-90% 2: Base > 50-80% 1: Under > below 50% X: Not applicable

8 ส งท ค ณจะได ร บจาก Lean Office 1. Assessment & Quick Report การประเม นสภาพแวดล อมและ Flow ของงาน 2. Training and Workshop การให ความร แก ท มงานเพ อปฏ บ ต ได เองในภายหล ง 3. ก จกรรม Big Cleaning Day พร อมบร การอาหารและเคร องด ม 4. รายงานสร ปผลการด าเน นงาน พร อมค าแนะน าในการแก ไขปร บปร ง ผลท คาดว าจะได ร บ หล งจากการปร บเปล ยนสภาพแวดล อมในการท างาน - ลดข นตอนในการท างาน - ลดปร มาณเอกสารและส งท ไม จ าเป น - ลดเวลาท เส ยไปก บการหาเอกสาร หาส งของ หร อการรออน ม ต - ลดการใช ทร พยากรท ไม จ าเป น - ลดค าใช จ ายและต นท น - ลดโอกาสการเจ บป วยของพน กงาน เช นภ ม แพ + เพ มความคล องต ว และความรวดเร วในการท างาน ด วยการจ ดระบบ Filing + เพ มความปลอดภ ยให ก บฐานข อม ลล กค าของค ณ + เพ มประส ทธ ภาพและก าไรให ธ รก จ + เพ มความส ข ความสน ก ให ก บการท างาน + เพ มความสมด ลให ก บช ว ตคนท างาน

9 งบประมาณท ค มค า Lean Office Solution ประกอบด วย 2 Package ค อ Assessment และ Change ท านสามารถเล อกได ว า จะเล อกท าการประเม นสภาพแวดล อมและกระบวนการท างาน (Assessment) อย างเด ยวเพ อให ท มงานท ม อย และได ร บการอบรมเก ยวก บ Lean ไปด าเน นงานต อ หร อ ต องการให เราช วยด าเน นการต อให ถ งระด บการ เปล ยนแปลง (Change) ด วยก สามารถเล อกได Assessment Working environment & workflow Assessment Training & workshop about Lean Gap Analysis & Quick Report Day ,000 Baht Change Big Cleaning Day (Kaizen Blitz) Office & Visual Change Full Report and Recommendation Post-change follow up Day ,000 Baht Flexible packages, up to your needs

10 งบประมาณท ค มค า ราคาพ เศษ ภายใน 10 เมษายน 2552 เฉล ยเร มต นเพ ยง 143 บาท/คน/ว น* พร อมอาหารกลางว นและเคร องด มให ในว น Big Cleaning Day *ราคาแพ กเกจรวม 40,000 บาท ส าหร บปฏ บ ต การ 2 ส ปดาห (2 ว น onsite) ส าหร บ office ขนาดไม เก น 20 ท าน ท งน ข นอย ก บความซ บซ อนของงาน และเป น rate ส าหร บเขตกร งเทพฯและปร มณฑล Your first step contact our Training Solution Department Hotlines: , ,

11 Your lean support team Australia Recognized Training Organization (RTO) No: Assisting Australian & New Zealand Companies since 1996 to develop and unleash the full potential of their people, equipment and processes. Specializing in lean and Total Productive Maintenance (TPM) Lean Solutions and training Thailand licensee of CTPM Australasia Lean & change management expert assisting Thai Companies in manufacturing, hospitality, healthcare and services to: Reduce their operating costs and cycle time Improve their processes Increase sales, product and service quality Contribute effectively to society Thailand Accredited Training Organization Human Resource Development expert assisting Thai Companies to: Develop knowledge and teamwork Optimize human capital efficiency Improve open communication

โดย อาจารย สมบ ต จ ว ธยาก ล 3 ต ลาคม 2556

โดย อาจารย สมบ ต จ ว ธยาก ล 3 ต ลาคม 2556 โดย อาจารย สมบ ต จ ว ธยาก ล 3 ต ลาคม 2556 กระบวนการจ ดการโลจ สต กส การไหลของข อม ล / ความต องการ Logistics Performance ถ กเวลา ถ กสถานท Supplier Procurement Operation Distribution Customer การไหลของว ตถ

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity)

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) โดย ก Tree Zone 4/381 7 กก 12150 : 0 2532 8187-8 : 0 2533 2481 บทสร ปผ บร หาร สภาวะว กฤตการณ ทางด านพล งงานของโลกในป จจ บ น ท าให ราคาของเช อเพล

More information

โครงการลดต นท น ส าหร บ สถานประกอบการในประเทศไทย

โครงการลดต นท น ส าหร บ สถานประกอบการในประเทศไทย ข อเสนอโครงการลดต นท น โครงการลดต นท น ส าหร บ สถานประกอบการในประเทศไทย (ส าหร บภาคการผล ตและการบร การ) เสนอโครงการโดยศ นย CRC: Cost Reduction Centre ผ ประสานงาน admin@thaicostreduction.com ท อย www.thaicostreduction.com

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฎ และหล กการท เก ยวข อง 2.1.1 หล กการของ LEAN CONSTRUCTION หล กการของ Lean Construction เป นการนาหล กการแนวความค ดมาจาก Lean Production ในอ ตสาหกรรมการผล ตซ งหล

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ 1 1. แนวค ดของ Ferderick W. Taylor 2. แนวค ดของ Hugo Munsterberg 3. แนวค ดของ Elton Mayo 4. แนวค ดของ Richard E. Walton 2 ความหมายการจ

More information

บทท 6 การวางแผนผ งสถานประกอบการ

บทท 6 การวางแผนผ งสถานประกอบการ บทท 6 การวางแผนผ งสถานประกอบการ ความหมายของการวางแผนผ งสถานประกอบการ (Layout) หมายถ ง การกาหนดตาแหน งของพ นท ปฏ บ ต งาน การต ดต งเคร องจ กร อ ปกรณ การกาหนดท ศทางการไหลของทร พยากร และผล ตภ ณฑ เพ อให การ

More information

แบบรายงานการพ ฒนาตนเอง หล ง ผ านการอบรม/ส มมนา คณะว ชา/หน วยงาน...คณะว ทยาศาสตร...

แบบรายงานการพ ฒนาตนเอง หล ง ผ านการอบรม/ส มมนา คณะว ชา/หน วยงาน...คณะว ทยาศาสตร... คณะว ชา/หน วยงาน...คณะว ทยาศาสตร... 1) ช อ-สก ล นายจ กรพงษ น มานะ (1) เร อง โครงการเพ มศ กยภาพด านไอซ ท สาหร บบ คลากรมหาว ทยาล ยพาย พ การบร หาร จ ดการทร พยากรเทคโนโลย สารสนเทศภายในสาน กงาน (2) ว น เด อน

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 รายงานผลการดาเน นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 กล มนโยบายและแผน ว ทยาล ยช มชนระนอง สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน กระทรวงศ กษาธ

More information

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา โครงการก อสร างในป จจ บ น ได ประสบป ญหาทางด านการบร หารจ ดการข อม ล ไม ว า จะเป นการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการแลกเปล ยนส อสารข อม ล ท งภายในและ ภายนอกองค

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ร อยละ ประเด นห วข อไม พ งพอใจส งส ด 3 อ นด บแรก (ร อยละความไม พ งพอใจ) ภาพรวมความพ ง พอใจ 1. กล มงานสารบรรณ และงานอ านวยการ ผ บร หาร

ร อยละ ประเด นห วข อไม พ งพอใจส งส ด 3 อ นด บแรก (ร อยละความไม พ งพอใจ) ภาพรวมความพ ง พอใจ 1. กล มงานสารบรรณ และงานอ านวยการ ผ บร หาร สร ปบทเร ยนการจ ดการความร เร อง แนวทางการปฏ บ ต งานระบบหน งส อเว ยนภายในหน วยงาน และแนวทางการปฏ บ ต งานจ ดซ อ จ ดจ างภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส (Electronic Government Procurement: e-gp) คณะท างาน บ คลากรงานสารบรรณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองคล งและพ สด ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

แผนพ ฒนาบ คลากรกองคล งและพ สด ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 แผนพ ฒนาบ คลากรกองคล งและพ สด ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 (Division of Finance and Facility Personnel Development Plan 2013-2017) ND FACILITIES MAHASARAKHAM U A E C N A NIVE FIN F O RSIT N IO S I Y

More information

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย

แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย แนวทางการตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) น ตยา ศร เก ด การตรวจสอบการด าเน นงานค ออะไร? การทบทวนการปฏ บ ต งานขององค กรเพ อประเม นความประหย ด(Economy) ความม ประส ทธ ภาพ(Efficiency) และความม ประส

More information

ระเบ ยบปฏ บ ต การจ ดการความร

ระเบ ยบปฏ บ ต การจ ดการความร ระเบ ยบปฏ บ ต การจ ดการความร 1) งานพ ฒนาบ คลากรฯและการจ ดการความร วางแผนการปฏ บ ต การการจ ดการความร ในว ทยาล ยฯเป น รายเด อน และท าความเข าใจเก ยวก บการ การจ ดการความร (KM : Knowledge Management) โดยม

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553

รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2. 1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.1 และก จกรรมสน บสน น รห ส 1.2,1.3 3. ล กษณะโครงการ : ต อเน อง 4. ระยะเวลาเร มต นโครงการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท. รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.) โครงการ: พ ฒนาว ด ท ศน การจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ระด บประถมศ

More information

ห วข อการอบรม/ส มมนา ร นท 1 ม นาคม 2558

ห วข อการอบรม/ส มมนา ร นท 1 ม นาคม 2558 จ ดอบรมหล กส ตร กลย ทธ เลขาฯ ม อขวาผ บร หาร ส าหร บสมาช กสมาคมฯ และบ คคลท วไป ท ม ความ ม งม นจะพ ฒนาตนเองข นส ความเป นเลขาน การม อ อาช พ เร ยนร บทบาทของตนเอง เสร มท กษะ เป ยม ด วยบ คล กภาพและมารยาททางส

More information

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ กรมควบค มโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ก 0 ส วนท ๑ บทน า ๑. เหต ผลและความเป นมา จากการประช มคณะร ฐมนตร เม อว นท ๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๒ ได ม มต เห นชอบย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information