งานท ปร กษาในการจ ดทาย ทธศาสตร การบร หารงาน แผนย ทธศาสตร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ การประปาส วนภ ม ภาค ภาคผนวก 4-1

Size: px
Start display at page:

Download "งานท ปร กษาในการจ ดทาย ทธศาสตร การบร หารงาน แผนย ทธศาสตร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ การประปาส วนภ ม ภาค ภาคผนวก 4-1"

Transcription

1 ภาคผนวก 4-1 ระบบบร หารจ ดการล กค าส มพ นธ (Customer Relationship Management : CRM) 1. บทน า จ ดม งหมายสาค ญของแผนย ทธศาสตร ด านการตลาดและการบร การค อการเพ มความพ งพอใจ ให ผ ใช น าและใช กลย ทธ การตลาดเช งร ก ด งน นแผนเทคโนโลย สารสนเทศแนะนาระบบบร หารจ ดการ ล กค าส มพ นธ เพ อสน บสน นการการเพ มประส ทธ ภาพการทางาน เน องจากโปรแกรมน เป นประโยชน และเพ มความสาเร จในการขาย ให องค กรให บร การท ด แก ล กค า และให ข อม ลสน บสน นการต ดส นใจ ทางธ รก จอย างครบถ วน ระบบบร หารจ ดการล กค าส มพ นธ เป นกลย ทธ ทางธ รก จใช เพ อช วยบร หาร จ ดการความส มพ นธ ก บล กค าม ความสาค ญ ระบบน ใช จ ตว ทยาเร องล กค าเป นศ นย กลางการค าและ สน บสน นการค าขายอย างม ประส ทธ ภาพ รวมถ งข นตอนการให บร การ การประย กต ใช ระบบบร หาร จ ดการล กค าส มพ นธ ช วยการวางแผนและต ดต อธ รก จก บล กค าสะดวกสบายข น อ กท งให ข อม ลด าน การตลาดท เป นประโยชน ในการวางแนวทางให องค กรเป นผ นาทางธ รก จท งทางกลย ทธ และทางส งคม ล กษณะการทางานของระบบได แก ล กษณะของระบบงานท สร างความเข าใจเก ยวก บพฤต กรรมของล กค า ระบบช วยให การต ดต อส อสารก บล กค าได หลายทาง เพ อสร างความพ งพอใจให ก บล กค า และ เช ญชวนให ทางการตลาดท ทาให ช วยเพ มรายได พน กงานสามารถเร ยกใช งานระบบได จากโปรแกรม Microsoft Outlook และผ านทางเว บ สะดวกในการใช งาน ปร บให เหมาะสมก บล กษณะการทางานของพน กงาน และง ายต อการด แลระบบ ขณะเด ยวก นก สามารถเช อมต อก บระบบธ รก จอ นได และสามารถขยายระบบตามการเต บโตของธ รก จ เม อต องการ จ ดม งหมายแบ งออกเป น 3 ประเภทค อ 1) ช วยลดค าใช จ าย 2) ช วยเพ มรายได 3) ผลต อเน องทางกลย ทธ MSI ภาคผนวก 4-1 หน า 1

2 2. ประโยชน ของระบบบร หารจ ดการล กค าส มพ นธ นาไปส ความสาเร จในการขาย ช วยลดวงจรการขาย และช วยให ป ดการขายได มากข น ด วยการจ ดการก จกรรมและโอกาสท ก อให เก ดการขาย ทากระบวนการขายโดยอ ตโนม ต จ ดทาใบเสนอราคา และจ ดการคาส งซ อ ให บร การล กค าอย างม ประส ทธ ภาพและถ กต อง ด วยการใช ฐานความร ร วมก น รวมถ ง การจ ดเส นทางและการจ ดลาด บของงานให โดยอ ตโนม ต ช วยให ง ายต อการบร การล กค า อย างม ประส ทธ ภาพ ครบข อม ลเพ อการต ดส นใจอย างรวดเร ว จากรายงานท ครอบคล ม ทาให สามารถ ประมาณการยอดขาย ว ดผลของก จกรรมและประส ทธ ภาพของธ รก จ ประเม นผลความสาเร จ ในการขายและการให บร การ และมองเห นแนวโน ม ป ญหา และโอกาสได อย างรวดเร ว ทางานได จาก Outlook และ เว บ สามารถใช ล กษณะการทางานด านการขายท งหมดแบบ ออนไลน หร อออฟไลน ผ าน Microsoft Outlook หร อทางานแบบออนไลน จากท ใดก ได โดย ใช เว บบราวเซอร ใช ข อม ลร วมก น ด วนการประสานความสามารถด านการขายและการบร การล กค าเข า ด วยก นเป นอย างด ทาให การด อ พเดท และใช ข อม ลร วมก นระหว างท มและและแผนก เป นไปอย างสะดวก ง ายต อการใช งาน Microsoft CRM ถ กออกแบบมาเพ อลดเวลาและค าใช จ ายในการ ฝ กอบรม ผ ใช จ งเร มเร ยนร ใช งานได อย างรวดเร ว ด วยหน าจอโต ตอบท ง ายต อการใช และ เข าใจ ปร บให เข าก บล กษณะการทางานของค ณและขยายระบบได ง าย สามารถแก ไขหน าจอ โต ตอบและข นตอนการดาเน นงาน รวมถ งสามารถปร บโซล ช นให เหมาะก บธ รก จของค ณ และขยายระบบได ง าย เพ อตอบสนองความต องการท เปล ยนแปลงไปของค ณ การเช อมต อก บแอปพล เคช นอ นทาการเช อมต อก บ Microsoft Office และระบบทางธ รก จ อ นๆ 3. ล กษณะการทางาน 3.1 Microsoft CRM Sales Microsoft Outlook client: สาหร บทางานท งแบบออนไลน และออฟไลน ซ งสามารถใช งานฟ งช น การขายได อย างเต มท และสามารถปร บข อม ลท Client และ Server ให ตรงก นได ล กษณะการทางานม หลายประเภทด งต อไปน MSI ภาคผนวก 4-1 หน า 2

3 ให ภาพรวมของล กค าท สมบ รณ เร ยกด ข อม ลล กค าและการต ดต อท งหมด รวมถ งประว ต และบ นท กการให บร การล กค าได จากส วนกลาง การใช ข อม ลร วมก น ฟ งก ช นการทางานท ถ กประสานเข าด วยก นช วยให ง ายต อการใช ข อม ล ร วมก นระหว างฝ ายต างๆ ขององค กร การบร หาการก จการและโอกาสท ก อให เก ดการขยาย ด วยการกาหนดเส นทางของผ ต ดต อ อ ตโนม ต และขยายผล พร อมก บสร างโอกาสในการขาย รวมถ งการต ดตามและจ ดการ โอกาสเหล าน นในท กข นตอนของวงจรการขาย การจ ดการข นตอนการขาย ทาให ข นตอนในกระบวนการขายเป นไปโดยอ ตโนม ต เพ อ ต ดตามและป ดการขายได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพ แคตาล อกการบร การ ด วยความสามารถสมบ รณ แบบในการจ ดทาแคตาล อกการ ให บร การ ท รองร บการกาหนดหลายหน วยน บให ก บแต ละบร การ ส วนลด ทางเล อกของ ราคา และระด บราคาท ซ บซ อน บร การการส งซ อ โดยเปล ยนในเสนอราคาไปเป นคาส งซ อแล วแก ไขและบ นท กคาส งซ อ ไว เม อพร อมท จะจ ดส งส นค า ก สามารถจ ดทาใบส งของได ท นท โควตา โดยทาการว ดผลการขายก บเป าหมายของพน กงานขายแต ละคน รายงาน โดยใช เคร องม อทารายงานทรงประส ทธ ภาพ เพ อประมาณการยอดขาย ระบ ถ ง โอกาสและล กค าช นด และประเม นแนวโน มในอนาคต เอกสารการขาย ด วยคล งเอกสารการขายของระบบ ท พน กงานสามารถค นหา และใช งาน ได ท งแบบออนไลน และออฟไลน การบร หารเขตการขาย กาหนดเขตการขาย และบร หารกระบวนการขายตามเขต โดยใช ข อกาหนดของ Work Flow และรายงาน ส อสารด วยจดหมายและกระจายส ผ ร บจานวนมาก ด วย Template ท ปร บได ตามต องการ ช วยให การสร างและส งอ เมล ไปย งล กค าและกล มเป าหมายเป นไปอย างง ายดาย อ กท ง สน บสน นการสร างและส งเอกสารส งพ มพ ไปย งผ ร บจานวนมาก โดยใช ค ณสมบ ต การ จ ดทาเอกสารตามรายการผ ร บ (mail merge) ของ Microsoft Word 3.2 Microsoft CRM Customer Service การจ ดการกรณ ป ญหา - อานวยความสะดวกในการสร าง มอบหมายงานและจ ดการขอใช บร การจากล กค า โดยสามารถบร หารการปฏ บ ต งานและการส อสารของแต ละกรณ ได จาก ส วนกลาง MSI ภาคผนวก 4-1 หน า 3

4 ให ข อม ลของล กค าครบถ วน ทาให พน กงานสามารถทราบถ งข อม ลท งหมดของล กค า รวมท งข อม ลการขายและการส งซ อ เพ อระบ ถ งล กค าช นด และเข าใจถ งความต องการใช น า ของล กค าแต ละราย กาหนดลาด บของงานและผ ร บผ ดชอบ โดยใช ข อกาหนดของ Work Flow เพ อส งการขอ ใช บร การและกรณ ป ญหาไปย งผ ร บผ ดชอบท เหมาะสมโดยอ ตโนม ต หร อเข าส ค วเพ อรอ การแก ป ญหา ขยายผลการทางาน หร อมอบหมายงานใหม ฐานความร สาหร บองค กร ผ ใช สามารถบ นท กบทความด านการสน บสน น และข อม ล สน บสน นอ นๆ ท เก ยวข องในฐานความร เพ อให สามารถค นหาอ างอ งภายหล งได ส ญญาในการให บร การ สร างและด แลส ญญาการให บร การ โดยเม อทาการแก ไขกรณ ป ญหาเสร จส นแล ว ข อม ลของส ญญาท เก ยวข องจะได ร บการอ พเดทโดยอ ตโนม ต 3.3 Microsoft CRM Integration การขายและการบร การล กค า การประสานความสามารถด านการขายและการบร การ ล กค าอย างสมบ รณ แบบ ทาให การใช ข อม ลร วมก นภายในองค กรเป นไปอย างง ายดาย โดย พน กงานขายสามารถเร ยกใช ฟ งก ช นการขายท งหมด ผ านทาง Microsoft Outlook ท งแบบ ออนไลน และออฟไลน Microsoft Office การเช อมโยงก บ Microsoft Office ทาให ผ ใช สามารถสร างส งพ มพ เพ อ การส อสารได โดยใช Microsoft Word Mail Merge และย งสามารถนาข อม ลจาก Microsoft Excel มาใช งานได อ กด วย Microsoft Business Solution: Microsoft CRM สามารถเช อมต อก บ Microsoft Business Solution สาหร บ Financial Management ได เพ อเช อมโยงข อม ลท สาค ญ เช น ข อม ลล กค า ข อม ลการต ดต อ แคตาล อกการให บร การ การส งส นค า และรายการราคาเข าด วยก น แอปพล เคช นจากผ ค าอ นและ Web Service แอปพล เคช น จากผ ค าอ น และ Web Services สามารถเร ยกใช การทางานต างๆ ของ Microsoft CRM ได ผ านทาง API ของ Platform เพ อ การเช อมโยงระบบเข าด วยก น 4. บทสร ป ถ งแม ว าการใช ระบบบร หารจ ดการล กค าส มพ นธ เป นเคร องม อในการสน บสน นแผนย ทธศาสตร ด านการตลาดและการบร การจะนาผลประโยชน มาให กปภ. การทาให นาระบบน ไปใช อย างม ประส ทธ ภาพต องการมากกว าเทคโนโลย ความพร อมด านอ นเป นส วนสาค ญท ช วยผล กด นให ระบบน MSI ภาคผนวก 4-1 หน า 4

5 สาเร จ ซ งได แก กลย ทธ ทางการตลาด การทางาน และการเข าหาล กค า อ กท งการจ ดการโครงสร าง กระบวนการทางานและว ฒนธรรมองค กร MSI ภาคผนวก 4-1 หน า 5

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2

การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2 การปร บปร งและเพ มประส ทธ ภาพการขนส งส นค าทางทะเล กรณ ศ กษา บร ษ ท เอบ ซ จาก ด ส ภ ทรา เลาหร ตนาห ร ญ 1, รจนาฎ ไกรป ญญาพงศ 2 1 บ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาการจ ดการโลจ สต กส, คณะบร หารธ รก จ, มหาว ทยาล ยหอการค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการเลขาน การผ บร หารระด บส ง จ ดท าโดย กล มช วยอ านวยการและประสานราชการ ส าน กอ านวยการ สป. ศธ. สารบ ญ หน า กระบวนการเลขาน การผ บร หารระด บส ง กระบวนการสร างค ณค

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร.การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา และเทคโนโลย ช อหน วยการเร ยนร ประโยชน และโทษของ เวลา ๖ ช วโมง เร อง ประโยชน ของ เวลา ๔ ช วโมง 1. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ง 3.1 เข

More information

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556)

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) 1 แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) บทนา ป จจ บ นเป นย คท กล าวก นว าเป นย คแห งการเปล ยนแปลงท ก ๆ องค การต างต องเผช ญก บสภาวะการ เปล ยนแปลง ท งในระด บโลก ระด

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

Enterprise resource Planning ERP

Enterprise resource Planning ERP Enterprise resource Planning ERP พ ฒนาการต อขยายระบบจากการวางแผนทร พยากรองค กร เด มท ผ พ ฒนาการวางแผนทร พยากรองค กรต างพยายามอย างหน กท จะท าระบบอ นๆ ท กประเภทมา ตอบสนองผ ใช โดยไม ต องจ ดหาระบบอ นๆ ของผ

More information

1. ข อใดค อหล กพ นฐานท สาค ญท ท กองค การจาเป นต องย ดถ อในการบร หารทร พยากรมน ษย

1. ข อใดค อหล กพ นฐานท สาค ญท ท กองค การจาเป นต องย ดถ อในการบร หารทร พยากรมน ษย 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยนหน วยท 4 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง การบร หารงานทร พยากรมน ษย ใน สาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อค าตอบท ถ กต องท

More information

ค ม อ มาตรฐานการให บร การ โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา

ค ม อ มาตรฐานการให บร การ โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา ค ม อ มาตรฐานการให บร การ สาน กงานก จการน กศ กษา กล มงานก จการน กศ กษา มหาว ทยาล ยศร ปท ม โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา ส งหาคม 2554 คานา ค ม อมาตรฐานการให บร การ จ ดทาข นเพ อ ใช เป นแนวทางในการปฏ

More information

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น

บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น บทท ๑ การประก นค ณภาพภายในส วนงานสน บสน น มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ยพ ฒนาระบบประก นค ณภาพท ใช สาหร บสถาบ นสาน ก และ ส วนงานระด บกอง ซ งทาหน าท สน บสน นและทาหน าท ด านการบร หาร โดยกาหนดนโยบายส งเสร

More information

การให บร การส ความเป นเล ศ โดย นายพ ษณ พร ร โจปการ น กว ชาการศ กษา ชานาญการ ในงานบร การล กค าท หลายๆ ธ รก จกาล งดาเน นการอย น น ม กจะม ค าถามของผ

การให บร การส ความเป นเล ศ โดย นายพ ษณ พร ร โจปการ น กว ชาการศ กษา ชานาญการ ในงานบร การล กค าท หลายๆ ธ รก จกาล งดาเน นการอย น น ม กจะม ค าถามของผ การให บร การส ความเป นเล ศ โดย นายพ ษณ พร ร โจปการ น กว ชาการศ กษา ชานาญการ ในงานบร การล กค าท หลายๆ ธ รก จกาล งดาเน นการอย น น ม กจะม ค าถามของผ ประกอบการ หร อผ จ ดการ ว า ท า อย างไรถ งจะท าให องค การของเรา

More information

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน)

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) 1* ว ช ต บ ญฤทธ 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

บทท 13 การทาเอกสารประกอบโปรแกรม

บทท 13 การทาเอกสารประกอบโปรแกรม บทท 13 การทาเอกสารประกอบโปรแกรม การทาเอกสารประกอบโปรแกรมเป นงานท ส าค ญของการพ ฒนาโปรแกรม เอกสาร ประกอบโปรแกรมช วยให ผ ใช โปรแกรมเข าใจว ตถ ประสงค ข อม ลท จะต องใช ก บ โปรแกรม ตลอดจนผลล พธ ท จะได จากโปรแกรม

More information

บทท 8 ระบบสารสนเทศสาน กงาน

บทท 8 ระบบสารสนเทศสาน กงาน บทท 8 ระบบสารสนเทศสาน กงาน Outline ความหมายของระบบสารสนเทศสาน กงาน ประเภทของงานสาน กงาน ชน ดของระบบสารสนเทศสาน กงาน ประเภทของระบบสาน กงาน บทนา ป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร เจร ญก าวหน าอย างมาก และม บทบาทสาค

More information

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง

การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง 1 การว เคราะห และการจ ดทาแผนความเส ยง หมวดท 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การจ ดทาแผนการบร หารความเส ยงตาม SP7 ประเด นย ทธศาสตร 4 เสร มสร างข ดสมรรถนะการบร หารจ ดการองค กรและบ คลากร โครงการส มมนา เร อง นโยบาย

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

เร อง แนวทางการพ ฒนาระบบสารสนเทศของศ นย อนาม ยท ๓

เร อง แนวทางการพ ฒนาระบบสารสนเทศของศ นย อนาม ยท ๓ ข อเสนอแนวค ด/ว ธ การเพ อพ ฒนางานหร อปร บปร งงานให ม ประส ทธ ภาพมากข น เร อง แนวทางการพ ฒนาระบบสารสนเทศของศ นย อนาม ยท ๓ โดย นางสาวลล ตา ส กแสงป ญญา น กว ชาการสาธารณส ขปฏ บ ต การ ตาแหน งเลขท ๖๕๔ ขอประเม

More information

รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร คานา โครงการจ ดต งศ นย บร การร วมแบบครบวงจร (One Stop Service) เป นกลย ทธ หน งของการ พ ฒนาระบบการให บร การของมหาว

More information

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน 18 บทท 4 แนวทางการจ ดการ องค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ว ตถ ประสงค : พ ฒนากระบวนการจ ดการของหน วยงานเพ อให บ คลากรปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป ๑ มคอ.๓ หมวดท ๑ ข อม ลโดยท วไป ๑. รห สและช อรายว ชา ๓562133 คอมพ วเตอร

More information

บทท 7 โครงสร างและการจ ดแผนกงานในองค การ

บทท 7 โครงสร างและการจ ดแผนกงานในองค การ บทท 7 โครงสร างและการจ ดแผนกงานในองค การ ว ตถ ประสงค เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจ ล กษณะและสามารถจาแนกประเภทของ การจ ดโครงสร าง องค การได 7. โครงสร างองค การ แบบส ง และแบบกว าง การออกแบบโครงสร างองค

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

E-Office ร ปแบบการดาเน นการเพ อลดข นตอนการปฏ บ ต งาน ธว ช ร ตนมนตร *

E-Office ร ปแบบการดาเน นการเพ อลดข นตอนการปฏ บ ต งาน ธว ช ร ตนมนตร * E-Office ร ปแบบการดาเน นการเพ อลดข นตอนการปฏ บ ต งาน ธว ช ร ตนมนตร * ในย คน ไม ว าอะไรๆ ก ข นต นด วย e ท งน น ต วอย างเช น การท าธ รกรรมการเง นของธนาคาร โดยธนาคาร แต ละธนาคารจะแข งข นก นให บร การเพ อให

More information

พ ฒนาองค กรให เป นเล ศด วยกลย ทธ ง าย ๆ

พ ฒนาองค กรให เป นเล ศด วยกลย ทธ ง าย ๆ พ ฒนาองค กรให เป นเล ศด วยกลย ทธ ง าย ๆ MANAGEMENT GUIDEBOOK IN PRACTICE บทท 1 ร จ กองค กร ส ทธ ส นทอง. พ ฒนาองค กรให เป นเล ศด วยกลย ทธ ง ายๆ. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ : สถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต, 2550. การพ

More information

Chapter 7. การบร หารส าน กงาน (Office Management) แนวค ด ว ตถ ประสงค

Chapter 7. การบร หารส าน กงาน (Office Management) แนวค ด ว ตถ ประสงค การบร หารส าน กงาน (Office Management) Chapter 7 แนวค ด ก จกรรมต าง ๆ ท เก ดข นภายใน ส าน กงานส งผลต อการท างานของ บ คลากร ซ งค ณภาพในการบร หาร ส าน กงานจ งเป นป จจ ยท ท าให องค กร ประสบความส าเร จ หร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information