ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา)

Size: px
Start display at page:

Download "ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา)"

Transcription

1 การศ กษาคร งน การศ กษาศ กยภาพการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย A Study on the Potential for Early Childhood Education in The Early Childhood Development Center of Subdistrict Administrative Organization, Phan District, Chiang Rai Province ผ เข ยน ว นเพ ญ ทะนนท, พฐา ส วรรณร ตน, ส ทธา ร ตนศ กด ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา) บทค ดย อ เพ อประเม นระด บศ กยภาพการการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด ก เล กขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาของ องค การบร หารส วนตาบลและในท ศนะของผ ปกครองเด กเล ก โดยศ กษาศ กยภาพ 5 ด าน ได แก (1) ด าน โครงสร างองค กร (2) ด านบ คลากร (3) ด านงบประมาณ (4) ด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย (5) ด านอาคาร สถานท กล มประชากรท ใช เก บข อม ลเพ อการศ กษาม จานวน526 คน จาแนกเป น (1) ผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา ขององค การบร หารส วนตาบล จานวน 126 คนและ (2) ผ ปกครอง จานวน 400 คน ผลการศ กษาม ด งน ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา ศ กยภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลอย ในระด บปานกลางท งโดยภาพรวมและแยกเป นรายด านในท ศนะ ของผ ปกครอง ศ กยภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หาร ส วนตาบลโดยภาพรวมอย ในระด บมาก และเม อพ จารณาเป นรายด านพบว า อย ระด บมากท กด าน ยกเว นด าน เด ยวท อย ในระด บปานกลางค อด านอาคารสถานท ป ญหา อ ปสรรคการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หาร ส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย พบว าในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาเห นว าองค การบร หาร ส วนตาบลม ป ญหาด านอาคารสถานท มากท ส ดซ งสอดคล องก บผ ปกครองท เห นว าองค การบร หารส วนตาบลควร ปร บปร งด านอาคารสถานท เป นลาด บแรก สาหร บข อเสนอแนะการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การ บร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาเห นว าควรแก ไข ปร บปร งในด านอาคารสถานท เป นลาด บแรกซ งสอดคล องก บผ ปกครองท เห นว าม เพ ยงด านเด ยวท สมควรได ร บ การแก ไขปร บปร งแก ไขค อด านอาคารสถานท เพ อให ศ นย พ ฒนาเด กเล กม ค ณภาพและได มาตรฐานต อไป ค าส าค ญ: ศ กยภาพ/องค การบร หารส วนตาบล/ศ นย พ ฒนาเด กเล ก/เด กปฐมว ย/การจ ดการศ กษา

2 ABSTRACT This study was conducted to assess the potential for early childhood education in the Early Childhood Development Center of Sub district Administrative Organization, Phan District, Chiang Rai Province. The study on five potential subjects and views of the staff on the educational board of the Sub district Administrative Organization and the children s parents were: (1) The organizational Structure (2) Personnel (3) Budget (4) Materials, Equipment and Technology (5) Building. Data was collected for the study from a sample group of 526 people. Classified: (1) 126 staffs on the educational board of Sub district Administrative Organization (2) 400 parents. The results of the study were as follows: In the view of the staff on the educational board, the potential for early childhood education in the Early Childhood Development Center of Sub district Administrative Organization found that it performed at a moderate level. In the view of the parents, the potential for early childhood education in the Early Childhood Development Center of Sub district Administrative Organization found that overall it performed at a high level; considering each aspect it was found that it performed at high levels excluding the building aspect that only had a moderate level. The problem and barriers in the early childhood education in the Early Childhood Development Center of Sub district Administrative Organization, Phan District, Chiang Rai Province found that in the view of the staff on the educational board the Sub district Administrative Organization was found to have problem on building performance at a high level. This is consistent with the parents view that the Sub district Administrative Organization should have renovated the buildings first. The recommendation for the early childhood education in the Early Childhood Development Center of Sub district Administrative Organization in Phan District, Chiang Rai Province found that in the view of the educational staff the building aspect should have been improved first. This is consistent with the parents view that this aspect should have been done to lift the standard of the Early Childhood Development Center. Keywords: Potential/Sub district Administrative Organization/The Early Childhood Development Center/Early Childhood/Education

3 1.บทนา คนเป นทร พยากรท สาค ญและม ค ณค าย งของประเทศชาต การพ ฒนาคนจะต องเร มต งแต เด กเพราะเป น ช วงอาย ท ม ความสาค ญท ส ดในช ว ตมน ษย เป นระยะท ร างกายม อ ตราการพ ฒนาส งมากโดยเฉพาะทางสมอง ถ า เด กได ร บการพ ฒนาเล ยงด ท ด ถ กต องตามหล กจ ตว ทยาและหล กว ชาการอ น ๆเด กก จะพ ฒนาได เต มศ กยภาพ และสามารถเจร ญเต บโตเป นพลเม องท ม ค ณภาพเป นกาล งในการพ ฒนาประเทศชาต ต อไป การจ ดการศ กษาในระด บปฐมว ย ถ อเป นการให บร การทางการศ กษาข นต นท ร ฐม งจ ดให ประชาชนในว ย แรกของช ว ต เป นการจ ดการศ กษาเพ อป พ นฐานช ว ตท ด ให เด ก เด กท กคนจ งควรได ร บการเล ยงด ส งเสร มการ เร ยนร และการจ ดประสบการณ ต าง ๆ อ นจะนาไปส ค ณล กษณะของคนไทยท พ งประสงค ซ งเป นเป าหมายของ การจ ดการศ กษาท ต องการให เด กไทยเป น คนเก ง คนด และม ความส ข โดยม การพ ฒนาท เหมาะสมก บช วงว ย พ ฒนาคนตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพตรงตามความต องการ ท งในด านส ขภาพ ร างกายและจ ตใจ สต ป ญญา ความร และท กษะ ค ณธรรมและจ ตสาน กท พ งประสงค และอย ในส งคมได อย างม ปกต ส ข (กรมส งเสร ม การปกครองท องถ น, 2549, หน า 11) และการพ ฒนาคนในชาต ให ม ค ณภาพน นจาเป นอย างย งท จะต องอาศ ย ระบบการจ ดการศ กษาท ด และม ประส ทธ ภาพในท กระด บโดยเฉพาะการจ ดการศ กษาในระด บปฐมว ย ท งน เพราะ เป นว ยเร มต นแห งการเร ยนร เป นว ยท ม พ ฒนาการท กด านอย างรวดเร วหากได ร บการอบรมเล ยงด และจ ด ประสบการณ การเร ยนร ถ กต องและเหมาะสมแล วก จะเป นการเตร ยมบ คคลให เข าส ส งคมย คใหม อย างม นคงและ ร เท าท นโลก ด งจะเห นได จากความค ดของน กการศ กษาท ว าการพ ฒนาคนค อรากฐานของช ว ตเราควรท จะเร ม ปล กฝ งต งแต เด ก เพราะรากฐานของช ว ตมน ษย เป นรากฐานของการศ กษาท กระด บ และจะเป นพลเม องท ด ม อาช พต อไปในอนาคต ซ งสอดคล องก บ เบญจา แสงมล (2544, หน า 84) ท กล าวไว ว าร ฐบาลเองก ม ความ ตระหน กถ งความสาค ญในเร องการจ ดการศ กษาปฐมว ย ด งจะเห นได จากการระบ สาระไว ในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ว าการจ ดการการศ กษาข นพ นฐานและการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยน ม จ ดม งหมายเพ อพ ฒนาและเตร ยมความพร อมของเด กให เต บโตเป นมน ษย ท สมบ รณ ท งทางด านร างกาย จ ตใจ อารมณ ส งคมและสต ป ญญาและได ม การบ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ มาตรา 80 (1) ว า ร ฐต องค มครองและพ ฒนาเด กและเยาวชน สน บสน นการอบรมเล ยงด และให การศ กษาปฐมว ย ท งน ต งแต อด ตจนถ งป จจ บ นม หน วยงานท ร บผ ดชอบการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยหลายหน วยงาน ด วยก น เช น หน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ ได แก สาน กงานคณะกรรมการการประถมศ กษาแห งชาต กรมการศาสนา กรมการฝ กห ดคร กรมสาม ญศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน หน วยงานในส งก ด กระทรวงมหาดไทย ได แก กรมการปกครอง กรมตารวจ กรมประชาสงเคราะห กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวง สาธารณส ข ทบวงมหาว ทยาล ย กระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม องค กรเอกชน และสมาคมหร อม ลน ธ เป น ต น ซ งแต ละหน วยงานม จ ดประสงค ในการจ ดต งแตกต างก นไป แต โดยหล กใหญ แล ว ม ว ตถ ประสงค ท คล ายคล ง

4 ก น ค อต องการพ ฒนาเด กทางด านร างกาย จ ตใจ อารมณ ส งคมและสต ป ญญาเต มตามศ กยภาพ และเตร ยมความ พร อมในการเข าเร ยนในระด บประถมศ กษา ป จจ บ นหน วยงานพ นฐานซ งกาก บด แลการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ย ค อ องค กรปกครองส วน ท องถ น การจ ดการศ กษาโดยองค กรปกครองส วนท องถ น เป นผลมาจากพระราชบ ญญ ต กาหนดแผนและข นตอน การกระจายอานาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ได บ ญญ ต ให องค กรปกครองส วนท องถ นม ส ทธ จ ดการศ กษาระด บใดก ได ตามความพร อมความเหมาะสม และความต องการของประชาชนในท องถ น และต งแต ป พ.ศ.2545 เป นต นมา กระทรวงมหาดไทยได ถ ายโอน งานการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กของกรมพ ฒนาช มชนไปย งองค การบร หารส วน ตาบล โดยกาหนดประเภทของกล มงานน เป นหน าท ท ต องทาและท กองค การบร หารส วนตาบลต องดาเน นการ จาก อานาจหน าท ตามแผนการกระจายอานาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ นท ได ถ ายโอนมาน น จ งเป นส งจาเป น อย างย งท องค การบร หารส วนตาบลซ งเป นหน วยงานผ ร บผ ดชอบจะต องดาเน นการให ตอบสนองความต องการ ของประชาชนในท องถ นและช มชนอย างม ประส ทธ ภาพโดยม งประโยชน ส งส ดก บเด กการจ ดการศ กษาสาหร บเด ก ปฐมว ยจ งต องได ร บการพ ฒนาและปร บปร งอย ตลอดเวลา ด งน นจ งสมควรได ร บการประเม นศ กยภาพจากผ ท เก ยวข องไม ว าจะเป นผ ให บร การหร อผ ร บบร การเพ อเพ มข ดความสามารถในการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บ เด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม ค ณภาพและได มาตรฐาน สาหร บอาเภอพาน ซ งเป นอาเภอหน งในจ งหว ดเช ยงราย เป นส วนราชการระด บภ ม ภาคม หน าท ควบค มด แลองค การบร หารส วนตาบลในเขตพ นท จานวน 15 แห ง ให สามารถบร หารจ ดการการบร การสาธารณะ ซ งร บถ ายโอนจากหน วยงานต าง ๆ ให ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลส งส ดต อประชาชน ท งน หมายรวมถ ง การจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก ซ งองค การบร หารส วนตาบลแต ละแห งม บทบาทหน าท ใน การจ ดการศ กษาตามท กฎหมายกล าวไว แล วข างต น โดยท ศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค การบร หารส วนตาบลใน เขตพ นท อาเภอพานม จานวนท งส น 49 แห ง ในภาพรวมศ กยภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ย ในศ นย พ ฒนาเด กเล กอย ในเกณฑ ด เม อพ จารณาจากผลการสร ปประเม นมาตรฐานการดาเน นงานด านศ นย พ ฒนา เด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพานในป พ.ศ แต ท งน ท งน นถ งแม ว าจะเคยม การ ประเม นในเร องด งกล าวมาแล วก ตาม น าหน กมากย งข น หากม การประเม นศ กยภาพด วยว ธ การอ นมาประกอบ ข อม ลท ได จะม สาหร บการประเม นศ กยภาพน นทาได หลายว ธ แต สาหร บการศ กษาคร งน ผ ศ กษาเล อกใช แบบสอบถามเพ อทราบความค ดเห นของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา และผ ปกครอง ซ งถ อเป นกล มบ คคล ท ม ความเก ยวข องโดยตรงก บการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วน ตาบล

5 ด งน นผ ศ กษาจ งสนใจท จะศ กษาศ กยภาพในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กของ องค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย เพราะเร องน ม หลายหน วยงานให ความสนใจว า องค การบร หารส วนตาบลซ งร บถ ายโอนภารก จด านการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก มาแล วน นจะสามารถจ ดการศ กษาได ม ค ณภาพมากน อยเพ ยงใด อ กท งในอาเภอพานย งไม ม ผ ใดศ กษาในเร อง ด งกล าว ผ ศ กษาในฐานะผ ดารงตาแหน งน กว ชาการศ กษาส งก ดองค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพานซ งถ อ เป นคนในพ นท และม ความเก ยวข องโดยตรงก บการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก จ งม แนวค ดว าเร องน น าจะเป นประโยชน และช วยให ผ ท เก ยวข องด านการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด ก เล กได ร บร ถ งระด บศ กยภาพ ป ญหา ข อจาก ด และข อเสนอแนะ เพ อท จะนาข อม ลท ได ไปใช เป นแนวทางในการ วางแผนและพ ฒนาการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม ค ณภาพและได มาตรฐานต อไป 2.ว ตถ ประสงค การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อ ศ กษาศ กยภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด าน การศ กษา ขององค การบร หารส วนตาบลและในท ศนะของผ ปกครองเด กเล กซ งเข าร บบร การในศ นย พ ฒนาเด ก เล กขององค การบร หารส วนตาบล 3.กรอบแนวค ดในการศ กษา การว จ ยในคร งน ผ ว จ ย ได ศ กษาการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กของ องค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ท เป นป จจ ยสาค ญต อการจ ดการศ กษาสาหร บเด ก ปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก 5 ด าน ได แก ด านโครงสร างองค กร ด านบ คลากร ด านงบประมาณ ด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย และด านอาคารสถานท และศ กษาในท ศนะของผ ปกครองและผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา 4.ขอบเขตการศ กษา ขอบเขตการว จ ยคร งน ประกอบด วย 4.1 ด านเน อหา การว จ ยคร งน เป นการศ กษาศ กยภาพในการดาเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบล ในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย 5 ด านได แก ด านโครงสร างองค กรด านบ คลากร ด านงบประมาณ ด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย และด านอาคารสถานท

6 4.2 ด านประชากรและกล มต วอย าง ประชากรท ใช ศ กษาในคร งน ม 2 กล ม ได แก (1) ผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา อ นประกอบด วย น กว ชาการศ กษา และผ ด แลเด ก จานวน 137 คน (2) ผ ปกครองประกอบด วย พ อ แม ป ย า ตา ยายหร อ ผ ปกครองท ร บผ ดชอบด แลเด กเล กท เข ามาร บบร การในศ นย พ ฒนาเด กเล ก ส งก ดองค การบร หารส วนตาบลใน เขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย จานวน 447 คน กล มประชากรท ศ กษาใช การส มแบบบ งเอ ญ และการเล อก ต วอย างแบบเจาะจง โดยใช ตารางการส มของ ยามาเน (Yamane, 1973) ส ตรท ใช ค อ n = 2.25N ได กล ม ต วอย างท งส น จานวน 584 คน 4.3 ข อจ าก ดของการว จ ย ข อจาก ดของการว จ ยคร งน ข อม ลจากกล มผ ปกครองและผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษา เป นข อจาก ดด านประชากรและกล มต วอย างท ใช ในการศ กษาส บเน องเก บ ซ งอาจจะไม ครอบคล มถ งผ ม ส วนเก ยวข องก บการจ ด การศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลได ท งหมด 5.ประโยชน ท จะได ร บ ประโยชน ท ได จากการว จ ยคร งน ค อ 5.1 ได ทราบศ กยภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาปฐมว ยของศ นย พ ฒนาเด กเล กอาเภอพานจ งหว ด เช ยงราย ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาและผ ปกครอง รวมท งความค ดเห นและข อเสนอแนะ 5.2 เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนา ปร บปร ง และแก ไขป ญหาการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก 6.น ยามศ พท น ยามศ พท เฉพาะ ม ด งน 6.1 องค การบร หารส วนต าบล หมายถ ง องค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต สภาตาบลและองค การบร หารส วนตาบล พ.ศ. 2537ท เข าไปม ส วนร วมในการการ ดาเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบล 6.2 เด กปฐมว ย หมายถ ง เด กเล กท ม อาย ระหว าง 3-5 ป ซ งเข าเร ยนในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การ บร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย 6.3 ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานศ กษาระด บปฐมว ย ท อย ในความด แลขององค การบร หารส วน ตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย

7 6.4 ผ ปกครอง หมายถ ง ผ ร บผ ดชอบด แลเด กเล กท เข าเร ยนในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หาร ส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ซ งม ความใกล ช ดก บเด ก ในท น หมายถ งพ อ แม ป ย า ตา ยาย 6.5 ผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาขององค การบร หารส วนต าบล หมายถ ง น กว ชาการศ กษาและผ ด แล เด กท ปฏ บ ต งานด านการศ กษา ส งก ดองค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย 6.6 ศ กยภาพ หมายถ ง ความสามารถในการปฏ บ ต หร อความพร อมขององค การบร หารส วนตาบล ใน การดาเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กเพ อให การดาเน นงานบรรล เป าหมาย และตอบสนองความพ งพอใจของ ผ ร บบร การ ซ งศ กยภาพม ท งหมด 5 ด าน ประกอบด วย ศ กยภาพด านโครงสร างองค กร หมายถ ง ความสามารถในการปฏ บ ต หร อความพร อมขององค การ บร หารส วนตาบลในด านการจ ดร ปแบบองค กร การจ ดลาด บบ งค บบ ญชาความสาม คค ภายในองค กร ท ส งผลถ ง การปฏ บ ต งาน การต ดส นใจ ข อม ลข าวสาร และการต ดต อส อสาร การแบ ง การมอบหมายงานในหน าท เพ อการ ปฏ บ ต งานด านการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ย ศ กยภาพด านบ คลากร หมายถ ง ความสามารถในการปฏ บ ต หร อความพร อมขององค การบร หาร ส วนตาบล ในด านการความเพ ยงพอของจานวนบ คลากร ค ณภาพของบ คลากร การนาบ คลากรไปใช ประโยชน เพ อการจ ดการศ กษาของศ นย พ ฒนาเด กเล ก ศ กยภาพด านงบประมาณ หมายถ ง ความสามารถในการปฏ บ ต หร อความพร อมขององค การ บร หารส วนตาบลด านความเพ ยงพอของงบประมาณในการจ ดการการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กการจ ดสรร งบประมาณอย างท วถ ง ท นเวลา การต ดตามตรวจสอบการใช งานงบประมาณให เป นไปตามระเบ ยบกฎหมาย ศ กยภาพด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย หมายถ ง ความสามารถในการปฏ บ ต หร อความพร อม ขององค การบร หารส วนตาบล ในการสรรหาว สด อ ปกรณ ตลอดจนเทคโนโลย และว ทยาการสม ยใหม มาใช ในการ จ ดการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล ก รวมถ งความสามารถ ในการผล ตส อการเร ยนการสอนท เหมาะสมก บพ ฒนาการ ของผ เร ยน การควบค มค ณภาพ มาตรฐานการใช ว สด อ ปกรณ เทคโนโลย ศ กยภาพด านสถานท หมายถ ง ความสามารถในการปฏ บ ต หร อความพร อมขององค การบร หาร ส วนตาบลในการพ จารณาความเหมาะสมของพ นท ก อสร างศ นย พ ฒนาเด กเล กในความด แลการจ ดการ ส งแวดล อมให เอ อต อการพ ฒนาเด กเล ก ม การจ ดมาตรการเพ อความปลอดภ ยม การปร บปร งพ ฒนาซ อมแซม อาคารสถานท ให เหมาะสมก บการใช งานให ม นคงปลอดภ ย และควบค มการจ ดการสถานท และส งแวดล อมให ถ ก ส ขล กษณะ

8 7.สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ การศ กษาเพ อประเม นศ กยภาพการดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กของ องค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย สามารถนาประเด นท สาค ญมาอภ ปรายผลได ด งน 7.1 ศ กยภาพขององค การบร หารส วนตาบลในการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาและผ ปกครองเด กเล กม ความค ดเห นแตกต างก นโดยผ ปฏ บ ต งานด าน การศ กษาม ระด บความค ดเห น โดยภาพรวมอย ในระด บปานกลาง และเม อพ จารณาเป นรายด านพบว าอย ในระด บ ปานกลางท กด านเน องจากการได ปฏ บ ต งาน การคล กคล และส มผ สก บการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในท ก ด านจ งส งผลให ทราบถ งศ กยภาพและป ญหาในการดาเน นงานได ช ดเจน แตกต างจากความค ดเห นของผ ปกครอง ท พบว าองค การบร หารส วนตาบลม ศ กยภาพมากกว า โดยพบว าในภาพรวมอย ในระด บมาก และเม อพ จารณาเป น รายด านพบว าอย ในระด บมาก 4 ด าน ค อ ด านโครงสร างองค กร ด านบ คลากร ด านงบประมาณ และด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย และม เพ ยงด านเด ยวท อย ในระด บปานกลางค อด านอาคารสถานท และส งแวดล อมอาจจะ ด วยเหต ผลท ว าผ ปกครองไม ได มาส มผ สใกล ช ดในเร องการดาเน นงานด านการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยใน ศ นย พ ฒนาเด กเล ก จ งอาจจะมองเพ ยงสภาพภายนอกอย างผ วเผ น ทาให มองไม ค อยเห นศ กยภาพและป ญหาใน การดาเน นงานอย างแท จร ง จากผลการศ กษาจะเห นว าในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาและในท ศนะของผ ปกครองม ความ ค ดเห นท เหม อนก นอย ด านเด ยวค อด านอาคาร สถานท และส งแวดล อม ถ อว าเป นด านท ม ศ กยภาพอย ในระด บ น อยท ส ด ท งน อาจจะเป นเพราะว าด านอาคารสถานท ย งไม ม ศ กยภาพและมาตรฐานเพ ยงพอ ไม ว าจะเป นการจ ด สถานท ต งของศ นย พ ฒนาเด กเล กให อย ในพ นท เหมาะสมสามารถเด นทางไป-มาได โดยสะดวก การบาร งร กษา อาคารสถานท ของศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม ความม นคง ปลอดภ ย การจ ดพ นท ใช สอยในอาคารเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล กได สะอาด ปลอดภ ยและเพ ยงพอสาหร บการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนของเด กปฐมว ย การม สถานท สาหร บเตร ยมและปร งอาหารสาหร บเด กปฐมว ยอย างถ กส ขล กษณะ ม ห องน า ห องส วมสาหร บเด กปฐมว ย อย างเพ ยงพอ การจ ดสภาพแวดล อมของศ นย พ ฒนาเด กเล กได เหมาะสมต อการจ ดการเร ยนการสอนสาหร บเด ก ปฐมว ย รวมถ งจ ดห องเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม อากาศถ ายเทได สะดวก ซ งส งเหล าน ล วนต องใช งบประมาณจานวนมากในการก อสร างอาคารสถานท ให ได มาตรฐาน ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ สมบ ต จ กร สมศ กด (2541) และงานว จ ยของ บ ษบา ลออช ยร งษ (2539)ซ งม ผลการศ กษาท สอดคล องก น ค อ ขาด งบประมาณในการจ ดสภาพแวดล อม อาคารสถานท ค บแคบ อ กท งย งสอดคล องก บงานว จ ย สมจ ต อ ดมจร สเดช (2537) พบว า อาคารเร ยนส วนมากเป นอาคารถาวร ห องเร ยนม ล กษณะเป นห องโถง ม แสงสว างและอากาศ ถ ายเทได ด พอสมควร การจ ดห องเร ยน ห องนอน ห องก จกรรม จ ดอย ในห องเด ยวก น ศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ

9 ในว ดย งขาดว สด คร ภ ณฑ ตลอดจนเคร องเล นในสนาม ส วนสภาพบร เวณท วไปม ความสะอาดร มร น ในระด บปาน กลาง เม อพ จารณาเป นรายด าน ช ให เห นว าศ กยภาพการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล ก ขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย ในด านโครงสร างองค กร ด านบ คลากร ด าน งบประมาณ และด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาและของผ ปกครอง พบว าแตกต างก น ค อในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาเห นว าการจ ดการศ กษาม ศ กยภาพอย ในระด บปาน กลางในท กด าน ในส วนของผ ปกครองเห นว าการจ ดการด านโครงสร างองค กร ด านบ คลากร ด านงบประมาณ และ ด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย ม ศ กยภาพอย ในระด บมาก ท งน อาจจะเป นเพราะว า ในม มมองของผ ปกครองท ไม ได มาส มผ สในเร องโครงสร างองค กร บ คลากร งบประมาณ รวมถ งว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย โดยตรง อาจจะ มองเพ ยงภายนอก มองไม เห นป ญหาและม ความค ดเห นว าองค การบร หารส วนตาบลม ความพร อมและม ศ กยภาพ อย ในระด บมาก ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ เพ ญพ ชญา บรรหาญ (2545, หน า ) พบว าองค การ บร หารส วนตาบลช น 1 และ ช น 2 ม ความพร อมในการร บถ ายโอนภารก จด านการจ ดการศ กษา เน องจากม ป จจ ย สาค ญค อ ม บ คลากรท ม ความร ความสามารถ ม งบประมาณสน บสน นเพ ยงพอ แต สาหร บผ ปฏ บ ต งานด านการจ ด การศ กษา ได ส มผ สก บด านโครงสร างองค กร บ คลากรงบประมาณ รวมถ งว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย โดยตรง จ ง ทาให มองเห นป ญหาและความต องการได ด กว าเพราะได คล กคล ก บด านต าง ๆ เหล าน เป นประจา จ งทาให ระด บ ความค ดเห นศ กยภาพการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กอย ในระด บปานกลางท กด าน ซ ง สอดคล องก บงานว จ ยของ สมจ ต อ ดมจร สเดช (2537) ท ศ กษาพบว า ศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดย งขาด ว สด คร ภ ณฑ ตลอดจนเคร องเล นในสนาม ส วนสภาพบร เวณท วไป ม ในระด บปานกลาง ด านบ คลากรพบว า คร และคร พ เล ยงส วนใหญ ขาดความร เก ยวก บว ธ การอบรมเล ยงด เด ก ส วนการบร หารและการจ ดการศ นย อบรมเด ก ก อนเกณฑ ในว ดเป นป ญหาระด บปานกลาง ด านงบประมาณพบว าม ป ญหาระด บมากท ส ด การจ ดสรรงบประมาณ จากกรมการศาสนาไม เป นระบบ บ คลากรขาดความร ความเข าในในการบร หารงบประมาณรวมถ งการบ ญช และ การพ สด ซ งท งหมดม ผลกระทบต อการบร หารงานท ก ๆ ด าน ของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ด อ กท ง ผด ง ศ กด อ บายล บ (2544, บทค ดย อ) พบว าองค การบร หารส วนตาบลม ความพร อมในการรองร บงานด านการจ ด การศ กษาในภาพรวมอย ในระด บค อนข างน อย ด านท ม ความพร อมมากท ส ดค อ ด านบ คลากร รองลงมา ค อด าน การจ ดการงบประมาณและด านว สด อ ปกรณ ตามลาด บ ป จจ ยท ม ความส มพ นธ ก บความพร อมในการร บโอนงาน ด านการจ ดการศ กษา ค อ รายได องค การบร หารส วนตาบลท ม รายได มากก จะม ความพร อมในการร บโอนงานด าน การจ ดการศ กษามากกว าองค การบร หารส วนตาบลท ม รายได น อย ส วนป จจ ยท ไม ม ความส มพ นธ ก บความพร อม ในการร บโอนงานการจ ดการศ กษาได แก ความห างไกลจากช มชนและประสบการณ ขององค การ ร ฐบาลควรปร บ

10 นโยบายเพ อเพ มรายได ให แก องค กรปกครองส วนท องถ น เพ อเพ มศ กยภาพในการจ ดการของท องถ นในด านต าง ๆ ป ญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะในการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กท ได จาก แบบสอบถามน น แม ว าผลการว จ ยในบางประเด นจะปรากฏออกมาว า องค การบร หารส วนตาบลม ศ กยภาพใน ระด บมาก แต ก ย งม ผ ตอบแบบสอบถามบางส วนซ งถ อเป นส วนน อยจากผ ตอบแบบสอบถามท งหมดได แสดง ความค ดเห น ในส วนของป ญหาและอ ปสรรค พบว าในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาเห นว าองค การบร หาร ส วนตาบลม ป ญหาด านอาคารสถานท มากท ส ดซ งเป นไปในแนวทางเด ยวก นก บผ ปกครองท มองว าป ญหาท พบมาก ค อด านอาคารสถานท สาหร บข อเสนอแนะ ในท ศนะของผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาเห นว าควรแก ไขปร บปร งใน ด านอาคารสถานท เป นลาด บแรกซ งสอดคล องก บผ ปกครองท เห นว าม เพ ยงด านเด ยวท สมควรได ร บการแก ไข ปร บปร งแก ไขมากท ส ดค อด านอาคารสถานท เพ อให ศ นย พ ฒนาเด กเล กสามารถจ ดการศ กษาได อย างม ค ณภาพ และได มาตรฐานต อไป ข อเสนอแนะ เพ อการนาผลการว จ ยไปใช ให เก ดประส ทธ ภาพและบรรล ตามว ตถ ประสงค ของการศ กษาศ กยภาพการจ ด การศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ด เช ยงราย ผ ว จ ยขอเสนอแนะเป น 2 ส วน ด งน 1. ข อเสนอแนะเพ อการปฏ บ ต 1.1 ด านอาคารสถานท และส งแวดล อม หน วยงานท เก ยวข องควรเร งดาเน นการปร บปร งอาคารสถานท และส งแวดล อมให ม มาตรฐาน อาท เช น ม จ ดพ นท ใช สอยในอาคารเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล กให สะอาด ปลอดภ ย ม นคง แข งแรงและเพ ยงพอสาหร บการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนของเด กปฐมว ย ม ห องน า ห อง ส วมสาหร บเด กปฐมว ยอย างเพ ยงพอ จ ดห องเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล กให ม อากาศถ ายเทได สะดวก รวมถ ง การจ ดสภาพแวดล อมของศ นย พ ฒนาเด กเล กท งภายนอกและภายในให ม ความเหมาะสมเพ อให เด กได การพ ฒนา อย างเต มตามศ กยภาพ 1.2 ด านโครงสร างขององค กร องค การบร หารส วนตาบลควรม การจ ดอ ตราบ คลากรฝ ายสน บสน น การศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยอย างเพ ยงพอ เช น ฝ ายธ รการ ฝ ายการเง น ท ด แลการดาเน นงานของศ นย พ ฒนาเด ก เล ก ควรม การจ ดก จกรรมหร อสร างแรงจ งใจให คนในองค กรตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดการศ กษาสาหร บ เด กปฐมว ยและควรม การปร บลดข นตอนการปฏ บ ต งานเพ อความกระช บรวดเร วในการดาเน นงาน อ กท งหากเก ด ป ญหาจะได แก ไขอย างท นท วงท 1.3 ด านบ คลากร องค การบร หารส วนตาบลควรม การจ ดบ คลากรผ ร บผ ดชอบด านการศ กษาเข าน เทศ กาก บต ดตามการปฏ บ ต งานของคร ผ ด แลเด กอย างสม าเสมอและต อเน อง ส งเสร มให คร ผ ด แลเด กเข าร บการ

11 อบรมเก ยวก บการด แลเด กปฐมว ยในร ปแบบต าง ๆ เพ อเพ มท กษะและเทคน คว ธ การในการจ ดการเร ยนการสอน อ กท งม การสน บสน นให ผ ด แลเด กได ร บการศ กษาท ส งข นในด านการศ กษาปฐมว ยและด านอ น ๆ ท เก ยวข อง เพ อให สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพและได มาตรฐาน 1.4 ด านงบประมาณ องค การบร หารส วนตาบลควรม การจ ดสรรงบประมาณสาหร บพ ฒนาบ คลากรของ ศ นย พ ฒนาเด กเล กอย างเพ ยงพอ ม การจ ดสรรงบประมาณเพ อให ศ นย พ ฒนาเด กเล กสามารถจ ดทาโครงการ/ ก จกรรมด านการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยอย างต อเน องและสม าเสมอ และม การควบค ม กาก บต ดตามตรวจสอบ การเบ กจ ายงบประมาณของศ นย พ ฒนาเด กเล กอย างใกล ช ดเพ อให ระบบงบประมาณม ความถ กต องและเก ด ประส ทธ ภาพส งส ด 1.5 ด านว สด อ ปกรณ และเทคโนโลย องค การบร หารส วนตาบลควรจ ดหาเทคโนโลย สม ยใหม เช น คอมพ วเตอร ไว ใช ในการจ ดการเร ยนการสอนสาหร บเด กปฐมว ยอย างเพ ยงพอ และม การตรวจสอบ ค ณภาพของ ส อให สามารถใช งานได ด อย เสมอ เพ อให ผ เร ยนได เก ดท กษะการเร ยนร และพ ฒนาได อย างเต มตามศ กยภาพ 1.6 ป ญหาและข อเสนอแนะ พบว าองค การบร หารส วนตาบลควรปร บปร งในด านอาคารสถานท เป น ลาด บแรก ด งน นหน วยงานท ร บผ ดชอบจ งต องเร งแก ไขป ญหาด านอาคารสถานท ของศ นย พ ฒนาเด กเล ก ให ม ความม นคง แข งแรง และสามารถใช จ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพ 2. ข อเสนอแนะเพ อการว จ ยในคร งต อไป 2.1 ควรจะม การศ กษาศ กยภาพการจ ดการศ กษาสาหร บศ นย พ ฒนาเด กเล กจากผ ท เก ยวข องก บการจ ด การศ กษาในระด บนโยบาย เช น นายกองค การบร หารส วนตาบล เพ อให ได ข อม ลท ครอบคล มมากย งข น 2.2 ควรจะม การศ กษาเฉพาะกรณ โดยศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล กแห งใดแห งหน งแล วเพ มความหลาย หลายของกล มต วอย างท นอกเหน อจากผ ปฏ บ ต งานด านการศ กษาและผ ปกครองเพ อจะได นาแนวทางมาปร บปร ง พ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล กน น ๆ ได โดยตรง 2.3 ควรจะม การศ กษาเปร ยบเท ยบศ กยภาพในการจ ดการศ กษาของศ นย พ ฒนาเด กเล ก แต ละแห ง เพ อ จะได เห นศ กยภาพในการจ ดการศ กษาท แตกต างก นออกไปอย างช ดเจน 2.4 ควรจะม การว จ ยบทบาทของช มชนผ ปกครองท ม ต อการพ ฒนาศ กยภาพในการจ ดการศ กษาของ องค การบร หารส วนท องถ นหร อของศ นย พ ฒนาเด กเล กในแต ละแห ง

12 8.เอกสารอ างอ ง กระทรวงศ กษาธ การ. (2545). พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต มฉบ บท 2 พ.ศ กร งเทพฯ: ค ร สภาลาดพร าว. กรมการปกครอง. (2537). กฎหมาย ระเบ ยบ และข อบ งค บองค การบร หารส วนต าบล.กร งเทพฯ: โรงพ มพ ส วนท องถ น. กรมการปกครอง. (2538ก). กฎหมาย ระเบ ยบและข อบ งค บสภาต าบลและองค การบร หารส วนต าบล. กร งเทพฯ: โรงพ มพ ส วนท องถ น กรมการปกครอง. (2538ข). ค ม อแนวทางการปฏ บ ต การจ ดการศ กษาของท องถ น. กร งเทพฯ:ส วนท องถ น. กรมการปกครอง. (2543). ข อม ลสภาต าบลและองค การบร หารส วนต าบล. กร งเทพฯ:อาสาร กษาด นแดน. กรมการปกครอง. (2545). ค ม อศ นย พ ฒนาเด กเล กองค กรปกครองส วนท องถ น. กร งเทพฯ:สาน กบร หาร การศ กษาท องถ น กรมการพ ฒนาช มชน. (2545). สร ปผลการดาเน นงานโครงการถ ายโอนการพ ฒนาเด ก.กร งเทพฯ: กรมการ พ ฒนาช มชน. กรมว ชาการ กระทรวงศ กษาธ การ. (2546). หล กส ตรการศ กษาปฐมว ย พ.ศ กร งเทพฯ:กรมฯ. กรมส งเสร มการปกครองส วนท องถ น. (ม.ป.ป.). มาตรฐานการศ กษา (ข นพ นฐาน) และเกณฑ การประเม น ศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น. กร งเทพฯ:อาสาร กษาด นแดน. กรมส งเสร มการปกครองท องถ น. (2549). ค ม อศ นย พ ฒนาเด กเล กส งก ดองค กรปกครองส วนท องถ น. กร งเทพฯ: โรงพ มพ ส วนท องถ น. โกว ทย พวงงาม. (2544). การปกครองท องถ นไทยหล กการและม ต ใหม ในอนาคต. กร งเทพฯ:ว ญญ ชน. จรรยา ช นส. (2552). แนวทางพ ฒนาการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของศ นย พ ฒนาเด กเล กในเขตอ าเภอแม ร ม จ งหว ดเช ยงใหม. การค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงใหม. ช วงศ ฉายะบ ตร. (2539). การปกครองท องถ นไทย. กร งเทพฯ: โรงพ มพ ส วนท องถ น. ด เรก พรส มา. (2543). ปฏ ร ปการศ กษาไทย. กร งเทพฯ: ส.ร งท พย ออฟเซ ท. ธเนศวร เจร ญเม อง. (2540). 100 ป การปกครองท องถ นไทย พ.ศ กร งเทพฯ:สาน กพ มพ คบไฟ. น ศามณ ผลธ ญญา. (2539). การว เคราะห สภาพการจ ดการศ กษาระด บก อนประถมศ กษาของโรงเร ยน เอกชนจ งหว ดเช ยงใหม. ว ทยาน พนธ ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาบร หารการศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงใหม. นพพร ธนะช ยข นธ. (2545). สถ ต เพ อการว จ ย. เช ยงราย: สถาบ นราชภ ฏเช ยงราย.

13 บ ลล งก จ นทบ รณ. (2545). แนวทางการจ ดการศ กษาระด บก อนประถมศ กษาขององค กรปกครองส วน ท องถ น เขตพ นท อ าเภอแม แจ ม จ งหว ดเช ยงใหม. ว ทยาน พนธ ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการ บร หารการศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงใหม. บ ญทว จ ตต วงค. (2540). สภาพการดาเน นงานของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดจ งหว ดส โขท ย.การ ค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษามหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงใหม. บ ษบา ลออช ยร งส. (2539). แนวทางพ ฒนาการจ ดการศ กษาระด บก อนประถมศ กษาของโรงเร ยนส งก ด เทศบาลนครเช ยงใหม. การค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ชาการบร หารการศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงใหม. เบญจา แสงมล. (2544). การจ ดห องเร ยนและสภาพแวดล อมในสถานศ กษาเด กปฐมว ยเอกสารการสอนช ด ว ชาฝ กอบรมคร และผ เก ยวข องก บการอบรมเล ยงด เด กปฐมว ยหน วยท หน วยท 7 (พ มพ คร ง ท 2). นนทบ ร : มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช. ปรารมภ จาปาศร. (2545). ศ กยภาพของประธานกรรมการบร หารองค การบร หารส วนต าบลต อการจ ด การศ กษา. ว ทยาน พนธ ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา.มหาว ทยาล ยศ ลปากร, กร งเทพฯ. ผด งศ กด อ บายล บ. (2544). ความพร อมขององค การบร หารส วนต าบลในการร บโอนงานด านการจ ด การศ กษาส ท องถ น: ศ กษากรณ องค การบร หารส วนต าบลในจ งหว ดลพบ ร. ป ญหาพ เศษร ฐ ประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชานโยบายสาธารณะ. มหาว ทยาล ยบ รพา, ชลบ ร. พ ทยาภรณ มานะจ ต. (2539). เอกสารประกอบการสอนรายว ชาการจ ดการศ กษาระด บอน บาล.(พ มพ คร งท 8). เช ยงใหม : สถาบ นราชภ ฏเช ยงใหม. พ รส ทธ คานวณศ ลป และศ ภว ฒนากร วงศ ธนวส. (2543). การพ ฒนาศ กยภาพการบร หารจ ดการองค การ บร หารส วนต าบลในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ. กร งเทพฯ: สาน กงานคณะกรรมการการว จ ยแห งชาต. พงษ ศ กด ศร วรก ล. (2541). ศ กยภาพขององค การบร หารส วนต าบลในการดาเน นการจ ดการศ กษาตามแนว ปฏ ร ปการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ. อ ดรธาน : สาน กงานพ ฒนาการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม เขตการศ กษา 9. เพ ญพ ชญา บรรหาญ. (2545). ศ กยภาพขององค การบร หารส วนต าบลในการร บถ ายโอนโรงเร ยนส าน กงาน การประถมศ กษาแห งชาต : กรณ ศ กษาอ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น.ว ทยาน พนธ ศ ลปศาสตรมหา บ ณฑ ต สาขาว ชาร ฐศาสตร. มหาว ทยาล ยรามคาแหง,กร งเทพฯ.

14 ย ทธช ย พ พ ฒน จร ยา. (2549). การศ กษาผลการดาเน นงานเพ อพ ฒนาศ นย พ ฒนาเด กเล กน าอย จ งหว ด แม ฮ องสอน. วารสารอนาม ยส งแวดล อม, 9(1), วรเดช จ นทศร. (2543). การบร หารโครงการพ ฒนาของร ฐ (พ มพ คร งท 3). กร งเทพฯ:สหายบล อกและการ พ มพ. สายส ร จ ต ก ล. (2542). สภาพการจ ดการบร การการพ ฒนาเด กปฐมว ย. กร งเทพฯ:สถาบ นแห งชาต เพ อ การศ กษาสาหร บเด กปฐมว ย. ส นสม ทร เสนาอาจ. (2536). การจ ดการศ กษาระด บก อนประถมศ กษาของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานการ ประถมศ กษาจ งหว ดตราด. ว ทยาน พนธ ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ตสาขาว ขาการบร หารการศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงราย. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ. (2541). รายงานศ กยภาพการจ ดการศ กษาป ญหาของ กระทรวงศ กษาธ การ. กร งเทพฯ: สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ. สมจ ต อ ดมจร สเดช. (2537). สภาพและการบร หารงานของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดของจ งหว ด เช ยงใหม. การค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม. สมบ ต จ กรสมศ กด. (2541). สภา0พการจ ดการศ กษาระด บก อนประถมศ กษาของโรงเร ยน ส งก ดส าน กงาน การประถมศ กษาจ งหว ดเช ยงราย. การค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หาร การศ กษา. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, เช ยงใหม. เสาวณ ย ว ลล ล ต. (2535). สภาพและป ญหาการดา เน นงานของศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนว ยเร ยนกองท พภาค ท 3. ปร ญญาน พนธ ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารการศ กษา.มหาว ทยาล ยนเรศวร, พ ษณ โลก. Yamane, T. (1973). Statistic: An introductory analysis. New York: Harper & Row.

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ

ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ

More information

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล สภาพป จจ บ นและป ญหาการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนขนาดเล ก ตามความค ดเห นของผ บร หาร คร และคณะกรรมการ สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 1 ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล เสนอต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 SCHOOL MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AMPHOE KLONGLUANG UNDER THE OFFICE OF PATHUMTHANI

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค าน า กรมส งเสร มการปกครองท องถ น 1 ค าน า ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาเด กปฐมว ย พ.ศ. 2551 ก าหนดให เด กปฐมว ย ได ร บ การพ ฒนาอย างม ค ณภาพตามแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐตามท บ ญญ ต ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย โดยม งเน นให

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development

โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development โครงการว จ ยการศ กษากฎหมายเพ อพ ฒนาการศ กษาของชาต Research Project on Legal Studies for National Education Development วน ดา แสงสารพ นธ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาความสอดคล องของสารบ ญญ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ธมกร ด ลยปกรณ ช ย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Factors Affecting the Educational Quality in Schools

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information