หล กทฤษฎ และ ปฏ บ ต การบร หารการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กทฤษฎ และ ปฏ บ ต การบร หารการศ กษา"

Transcription

1 หล กทฤษฎ และ ปฏ บ ต การบร หารการศ กษา ดร.ประภาพรรณ ร กเล ยง บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก

2 คำนำ หน งส อหล กทฤษฎ และการปฏ บ ต การบร หารการศ กษาผ เข ยนม ว ตถ ประสงค ให ผ ศ กษา ศ กษาถ งหล กทฤษฎ และปฏ บ ต การบร หารการศ กษา (Principles, Theories and Practices of Educational Admonition) แนวค ดพ นฐานเก ยวก บทฤษฎ การบร หาร แนวค ด พ นฐานเก ยวก บการบร หารการศ กษาแนวค ดพ นฐานเก ยวก บองค การหล กการบร หารสถานศ กษา ค ณธรรมจร ยธรรมของผ บร หารการจ ดโครงสร างองค การทางการศ กษาของประเทศไทยการ บร หารการศ กษาตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา การบร หารสถานศ กษาส ความเป นเล ศ หว ง เป นอย างย งว าจะเป นประโยชน สามารถสร างพ นฐานความร ความเข าใจต อผ ศ กษา และผ ท ม ความสนใจ ขอขอบค ณเจ าของผลงานเข ยนหน งส อ ต ารา และเอกสารว ชาการต าง ๆ ด งรายช อ ปรากฏในบรรณาน กรม และเอกสารอ านประกอบ ท ายเล ม ท ผ เข ยนได น าเน อหาสาระในผลงาน เข ยนของท านมารวบรวมและเร ยบเร ยงเป นหน งส อล มน ดร.ประภาพรรณ ร กเล ยง 2556

3 สารบ ญ หน า บทท 1 บทท 2 บทท 3 บทท 4 แนวค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หาร ความหมายและความส าค ญของการบร หาร 1 ว ว ฒนาการของการบร หาร 3 ระบบการบร หาร 13 กระบวนการบร หาร 14 หล กการท ส าค ญของการบร หาร 16 ความหมายของผ บร หาร 17 ระด บของผ บร หาร 17 บทบาทของผ บร หาร 18 ท กษะของผ บร หาร 22 แนวค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หารการศ กษา ความหมายของการบร หารการศ กษา 24 ว ว ฒนาการของทฤษฎ การบร หารการศ กษา 24 ความหมายของผ บร หารทางการศ กษา 34 บทบาทของผ บร หารทางการศ กษา 34 แนวค ดพ นฐานเก ยวก บองค การ ความหมายขององค การ 39 องค การในฐานะท เป นระบบ 42 โครงสร างองค การ 43 ประเภทของโครงสร างองค การ 44 ว ฒนธรรมองค การ 54 การเปล ยนแปลงองค การ 57 หล กการบร หารสถานศ กษา ความหมายการบร หารการศ กษา 65 แนวค ดการบร หารสถานศ กษา 66 การบร หารงานของผ บร หารสถานศ กษา 67

4 บทท 4 บทท 5 บทท 6 บทท 7 บทท 8 สารบ ญ (ต อ) หน า หล กการบร หารสถานศ กษา (ต อ) การบร หารสถานศ กษาท เป นน ต บ คคล 68 หล กการบร หารสถานศ กษา 69 แนวทางการบร หารสถานศ กษาในต างประเทศ 74 ค ณธรรมจร ยธรรมของผ บร หาร ความหมายของค ณธรรม 84 ความหมายของจร ยธรรม 85 ค ณธรรมและจร ยธรรมของผ บร หาร 86 หล กธรรมส าหร บน กบร หาร 88 มาตรฐานค ณธรรมและจร ยธรรมของน กบร หาร 95 มาตรฐานการปฏ บ ต การ และจรรยาบรรณว ชาช พ 97 การจ ดโครงสร างองค การทางการศ กษาของประเทศไทย โครงสร างของกระทรวงศ กษาธ การ 99 โครงสร างของเขตพ นท การศ กษา 104 โครงสร างของสถานศ กษา 106 การบร หารการศ กษาตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา การบร หารแบบการกระจายอ านาจ 112 การบร หารแบบส วนร วม 116 การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน 122 การบร หารแบบโรงเร ยนน ต บ คคล 128 การบร หารสถานศ กษาส ความเป นเล ศ การจ ดระบบการบร หารสถานศ กษาส ความเป นเล ศ 134 การบร หารสถานศ กษาส ความเป นเล ศ 135 แนวค ดใหม ในการบร หารสถานศ กษาส ความเป นเล ศ 136 ย ทธศาสตร การบร หารสถานศ กษาเพ อความเป นเล ศ 139 บรรณาน กรม 154

5 สารบ ญภาพ หน า บทท 1 บทท 3 แนวค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หาร ภาพท 1.1 ความส มพ นธ ขององค ประกอบเช งระบบ 14 ภาพท 1.2 กระบวนการบร หาร 4 ประการ (Process of Management) 15 ภาพท 1.3 กระบวนการบร หารแนวค ดของวงจรเดมม ง 17 ภาพท 1.4 บทบาทของผ บร หาร 22 ภาพท 1.5 ท กษะการบร หารท ส าค ญ 23 แนวค ดพ นฐานเก ยวก บองค การ ภาพ 3.1 ความส มพ นธ ก นของว ส ยท ศน พ นธะก จ และการก าหนดผลล พธ 42 ภาพ 3.2 ความส มพ นธ ก นของเป าประสงค ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 42 ภาพ 3.3 องค การในฐานะท เป นระบบเป ด 44 ภาพ 3.4 โครงสร างองค การแบบราชการ 49 ภาพ 3.5 โครงสร างองค การแบบท มงาน 53 ภาพ 3.6 โครงสร างองค การแบบแมกร กซ 53 ภาพ 3.7 โครงสร างองค การแนวราบ 65 ภาพ 3.6 โครงสร างองค การแบบแมกร กซ 53 ภาพ 3.8 โครงสร างองค การแบบ Modular 55 ภาพ 3.9 เป าหมายในการเปล ยนแปลง 63 ภาพ 3.10 แหล งท มาของการต อต านการเปล ยนแปลงจากบ คคล 65 ภาพ 3.11 แหล งท มาของการต อต านการเปล ยนแปลงจากองค การ 66

6 บทท 6 บทท 7 บทท 8 สารบ ญภาพ (ต อ) หน า การจ ดโครงสร างองค การทางการศ กษาของประเทศไทย ภาพท 6.1 การจ ดโครงสร างของกระทรวงศ กษาธ การ 106 ภาพท 6.2 การจ ดการโครงสร างส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 112 ภาพท 6.3 การจ ดโครงสร างสถานศ กษาในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ 116 ภาพท 6.4 ต วอย างโครงสร างสถานศ กษาเอกชน 117 การบร หารการศ กษาตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา ภาพท 7.1 แสดงก จกรรมส งเสร มการบร หารแบบม ส วนร วม ตามแนวทางของ Keith Davis และ John W. Newstrom 127 ภาพท 7.2 แสดงว ธ การส งเสร มการบร หารแบบม ส วนร วมตามแนว ทางของ Joseph Putti 128 ภาพท 7.3 แสดงหล กการส าค ญของการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน การบร หารแบบโรงเร ยนน ต บ คคล 130 การบร หารสถานศ กษาส ความเป นเล ศ การจ ดระบบการบร หารสถานศ กษาส ความเป นเล ศ 134 การบร หารสถานศ กษาส ความเป นเล ศ 135 แนวค ดใหม ในการบร หารสถานศ กษาส ความเป นเล ศ 136 ย ทธศาสตร การบร หารสถานศ กษาเพ อความเป นเล ศ 139

7 สารบ ญตาราง บทท 4 หน า หล กการบร หารสถานศ กษา ตารางท 4-1 แสดงเปร ยบเท ยบกระบวนการบร หารงานของ ผ บร หารสถานศ กษา 68

8 บทท 1 แนวค ดพ นฐานเก ยวก บการบร หาร การบร หาร (Administration หร อ Management) เป นกระบวนการท เก ยวก บการวางแผน (Planning) การจ ดองค การ (Organizing) การน า (Larding) และการควบค ม (Controlling) การใช ทร พยากรเพ อให การปฏ บ ต งานบรรล เป าหมาย หร อการบร หารเป นท งศาสตร และศ ลปะในการ ระดมและใช ทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด ให สามารถด าเน นงานจนส าเร จตามว ตถ ประสงค ท องค การก าหนดไว การบร หารเป นส งท ม ความจ าเป นและส าค ญอย างย ง เพราะว าในการด าเน นงานใดๆ ก ตามหากไม ม การบร หารโอกาสท จะประสบผลส าเร จม น อยมาก หร อหากว าสามารถด าเน นงานจน ประสบผลส าเร จแต จะพบว าการดาเน นงานน นไม ม ประส ทธ ภาพ กล าวค อ ม การใช ทร พยากรต างๆ มากมาย อาท คน ว สด อ ปกรณ งบประมาณและเง นลงท น และเทคน คว ธ การเป นจ านวนมากและ อาจใช เวลายาวนาน การบร หารสามารถช วยขจ ดป ญหาเหล าน ได เพราะการบร หารจะม การ วางแผนไว ล วงหน าอย างเป นระบบว าจะท าอะไร (ก าหนดว ตถ ประสงค ) อย างไร (ระบ ก จกรรมและ ก าหนดทร พยากรท ใช ) ท ไหน (ระบ สถานท ) เม อใด (ก าหนดว นเวลา) และโดยใคร (ระบ บ คคลท ร บผ ดชอบ) ในข นตอนการด าเน นงานตามแผนก จะม การประสานความร วมม อก บผ ท เก ยวข องการ ต ดตามและก าก บเพ อด ความก าวหน าของงาน ค ณภาพของงาน ป ญหาอ ปสรรคในการด าเน นงาน และหาแนวทางแก ไขป ญหา นอกจากน นย งม การประเม นผลและรายงานผลการด าเน นงานให ผ เก ยวข องได ทราบ จากเหต ผลท ยกมาน แสดงให เห นอย างช ดแจ งว าการบร หารเป นส งท จ าเป นเป น และม ความส าค ญต อการดาเน นงานเป นอย างมาก ความหมายและความสาค ญของการบร หาร ความหมายของการบร หาร การบร หาร (Administration) โดยท วไปใช ในความหมายกว างๆ ท รวมถ งการบร หารร ฐก จ และธ รก จ การน ยามความหมายของการบร หารน น ม กม ล กษณะแตกต างก นไปในแต ละท ศนะและ แต ละแนวการศ กษา ด งน

9 2 ช บ กาญจนประกร กล าวว า การบร หาร หมายถ ง การท างานของคณะบ คคล (Group people)ต งแต 2 คนข นไป ท ร วมก นปฏ บ ต การให บรรล เป าหมายร วมก น ฉะน น ค าว าการ บร หารงานน จ งแสดงให เห นถ งล กษณะการบร หารงานแต ละประเภทได เสมอแล วแต กรณ แต ถ า เป นการท างานโดยบ คคลคนเด ยว เราเร ยกว าเป นการท างานเฉยๆ เท าน น Harold Koontz ให ความหมายว า การบร หาร ค อ การด าเน นงานให บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว โดยการอาศ ยป จจ ยท งหลาย ได แก คน เง น ว ตถ ส งของ อ ปกรณ ในการ ปฏ บ ต งาน Peter F. Drucker ได ให ความหมายการบร หารเช งพฤต กรรมว า การบร หาร ค อ ศ ลปะ ในการท างานให บรรล เป าหมายร วมก บผ อ น จากความหมายท กล าวมาอาจสร ปได ว า การบร หาร ค อ การใช ศาสตร และศ ลป ใน การเอาท พยากรการบร หาร (Administrative resources) มาประกอบการตามกระบวนการบร หาร ให บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ (สมพงศ เกษมส น, 2521 : 5-6) ความสาค ญของการบร หาร ป จจ บ นเป นท ยอมร บก นว าผ บร หารในท กระด บ ม อ ทธ พลต อองค การสม ยใหม ในท กแง ม ม ผ บร หารจ งต องท าความเข าใจในภาระหน าท และความร บผ ดชอบของงานด านการบร หารท งต อ ตนเอง ต อกล ม ต อส งคมและต อประโยชน ท เก ยวเน องก น ผ บร หารท กองค การต างเก ยวข องก บการบร หารจ ดการระบบย อย 2 ระบบค อ 1. ระบบงาน ก ค อ ทร พยากรท ไม ม ช ว ต ได แก ทร พย ส น เง นท น เคร องจ กร ว สด อ ปกรณ 2. ระบบคน ก ค อ มน ษย หร อทร พยากรบ คคล ท เป นผ ปฏ บ ต งานโดยใช ทร พยากรต างๆ หร อส งของ เพ อท จะก อให เก ดผลส าเร จให ก บองค การ ด งน นการบร หารจ งเก ยวข องก บการ บร หารงาน และ บร หารคน อย ตลอดเวลา ผ บร หารจ งต องท าหน าท จ ดการเร องระบบงานด านต างๆ และว ธ การปฏ บ ต งาน เพ อให เก ดระบบ การผล ต การให บร การ หร อการดาเน นงานด านต างๆ ท กด านเป นไปด วยด พร อมๆ ก นก บการท ต อง จ ดการเร องคน หร อบ คลากร ซ งจะเป นผ เข าไปร บมอบหมายและปฏ บ ต งานตามหน าท หร อ ต าแหน งงานต างๆ ท ก าหนดไว เพ อให ท กคนม มานะ ท มเทก าล งความสามารถ ท งกายและใจให เก ดผลงานท ด และประสานก นก บการท างานของบ คคลฝ ายอ นๆ อย างด ด วย อาจกล าวได ว า ผ บร หารท าหน าท จ ดให การท างานของสองระบบน ค อ ระบบงานและระบบคน ให สามารถประสาน ท างานร วมก นไปอย างม ประส ทธ ภาพ

10 3 ว ว ฒนาการของการบร หาร ว ว ฒนาการของการบร หารจ ดการ สามารถจ ดแบ งออกเป น 4 ย คด วยก น ค อ ย คการ บร หารแบบว ทยาศาสตร (Scientific Management Era) ย คมน ษยส มพ นธ (Human Relations Era ) ย คการบร หารเช งพฤต กรรมศาสตร (Behavioral Science Management Era) และย คการ บร หารเช งระบบ (Systematic Approach Management Era) ย คการบร หารแบบว ทยาศาสตร (Scientific Management Era) การบร หารแบบว ทยาศาสตร หมายถ ง การบร หารท ม หล กเกณฑ ม เหต ม ผล การบร หารใน ย คน เปล ยนจากการใช อ านาจแบบเบ ดเสร จของผ ม อ านาจไปส การใช ศาสตร แห งการบร หารอาจ กล าวได ว า ป จจ ยท ท าให เก ดการเปล ยนแปลงการบร หาร ค อ การเปล ยนแปลงแนวค ดทางการเม อง การแสวงหาส ทธ เสร ภาพของมน ษย การเปล ยนแปลงทางว ทยาการต างๆ ท าให เก ดการพ ฒนาทาง อ ตสาหกรรมอย างกว างขวาง ในย คน ม ผ ท ม ผลงานอย างเด นช ดหลายคน ได แก Adam Smith แนวค ดเพ อพ ฒนาระบบบร หารเร มมาต งแต ป ค.ศ โดย Smith น กเศรษฐศาสตร ได ช ว า การแบ งงานก นท าตามความช านาญท าให เพ มผลผล ตได น นเพราะเหต ผล 3 ประการ ค อ เพ มท กษะการท างาน แบ งงานก นท าเป นส วนๆ ท าให ย นระยะเวลาการส งทอดงาน เคร องจ กรช วยท นแรง ท าให สามารถท างานได มากข น Frederick W Taylor Taylor ได ช อว าเป นบ ดาของการบร หารแบบว ทยาศาสตร เข ยนหน งส อ ช อ Principles of Scientific Management สร ปแนวค ดท ส าค ญในการบร หารแบบว ทยาศาสตร ไว 4 ประการ ค อ การปร บปร งระบบการผล ต ด วยการหาว ธ ท ด ท ส ด (One best way) การค ดเล อกและจ ดบ คคลเข าท างานอย างเป นระบบ (Put the right man to the right job) และม การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง การจ งใจด านการเง น โดยให ค าตอบแทนเป นส ดส วนก บผลผล ตของแต ละบ คคล (Equal Work, Equal pay) การเน นความช านาญเฉพาะอย างและแบ งงานก นท าระหว างฝ ายบร หาร และฝ ายปฏ บ ต การ (Specification and Division of Work)

11 4 Frank และ Lilian Gilbreth Gilbreth ม ความสนใจในเร องท เก ยวก บพ นท หร อบร เวณท ปฏ บ ต งานและการวางต าแหน ง เคร องม อต างๆ ได เสนอการว เคราะห การปฏ บ ต งานเช งพ นฐาน ออกเป น 17 องค ประกอบค อ 1) แสวงหา (search) 2) ค นหา (find) 3) เล อก (select) 4) จ บฉวย (grasp) 5) จ ดต าแหน ง(position) 6) ประกอบ (assemble) 7) ใช (use) 8) ถอด (disassemble) 9) ตรวจสอบ (inspect) 10) ขนส ง (transport) 11) ก าหนดล วงหน า (preposition) 12) ปล อย (release) 13) ท าให ว าง (empty) 14) รอคอย (wait) 15) ความล าช าท หล กเล ยงได และไม ได (avoidable and unavoidable relays) 16) หย ดพ ก (rest) และ 17) วางแผน (plan) งานอ กช นหน งของ Gilbreth ท ควรจะกล าวถ งก ค อ การ แนะน ากระบวนการท าแผนภ ม การไหลเว ยน (Process of Flowcharting) ซ งแสดงให ทราบถ ง ก จกรรมการดาเน นงานท งระบบ Henry L. Gantt Gantt เป นท ร จ กมากท ส ด จากงานการพ ฒนาเส นกราฟ ส าหร บการวางแผนการ บร หารงานการควบค มการผล ต แผนภ ม ของ Gantt (Gantt chart) ถ กน ามาใช คร งแรกใน สงครามโลกคร งท 1 องค ประกอบส าค ญในแนวค ดของเขาก ค อ การท าก าหนดการโดยอาศ ยเวลา แทนการใช ปร มาณงาน จากผลงานของเขาน เอง Gantt จ งได ร บเหร ยญบร หารยอดเย ยมจาก ร ฐบาล ประเทศต างๆ ท วโลกได น าแผนภ ม ของ Gantt น ไปใช แม กระท งประเทศสาธารณร ฐร สเซ ย ในสม ยน น น กวางแผนของร ฐบาลกลางก ใช แผนภ ม ของ Gantt ในการควบค มแผนงาน 5 ป อ กด วย Harring Emerson Emerson เป นท ร จ กด ก บผลงาน หล กประส ทธ ภาพ 12 ประการ ซ งพอสร ปได ด งต อไปน 1) ม ว ตถ ประสงค ขององค การท ช ดเจน 2) ใช สาม ญส าน กในการค นหาป ญหาและความร ท จะต องใช 3) สร างบ คลากรท ม ความสามารถ 4) ม กฎระเบ ยบเฉพาะส าหร บองค การ 5) ม ความย ต ธรรมก บผ ร วมงานท กคน 6) ม ระเบ ยบ และรายงานท เช อถ อได ถ กต อง ท นต อเหต การณ 7) ม ระบบการต ดต อส อสารท รวดเร วฉ บไว 8) ม มาตรฐานและก าหนดการท แน นอน

12 5 9) ม สภาพแวดล อมท ได มาตรฐาน 10) ม การดาเน นงานท เป นมาตรฐาน 11) ม ข อแนะน าการปฏ บ ต งานเข ยนไว เป นลายล กษณ อ กษร 12) ม แผนการจ ายค าตอบแทนท ม ประส ทธ ภาพ Henri Fayol Fayol ได พ มพ หน งส อช อ ทฤษฎ การบร หารงานของร ฐ (The Theory of the Administration of the state) ซ งม องค ประกอบของการบร หารส าค ญ 5 ประการ (POCCC) ท สามารถสะท อนถ งหน าท หร อกระบวนการบร หารท ร จ กก นในป จจ บ น ด งต อไปน 1) การวางแผน(Planning) หมายถ ง การคาดการณ และก าหนดว ธ การพ จารณา ถ งอนาคต โดยการวางแผนเก ยวก บส งท จะกระท า 2) การจ ดองค การ (Organizing) หมายถ ง การก าหนดโครงสร าง จ ดหาอ ปกรณ และบ คลากรท จะต องใช ในการดาเน นงาน 3) การส งการ (Commanding) หมายถ ง การร กษาไว ซ งก จกรรมต างๆ ของ บ คลากร 4) การประสานงาน (Coordinating) หมายถ ง การท าให รวมก นอย และเก ดความ เป นอ นหน งอ นเด ยวก นของก จกรรมและความพยายามต าง ๆ 5) การควบค ม (Controlling) หมายถ ง การท าให แน ใจว าท กอย างด าเน นไปตาม หล กเกณฑ หร อคาส ง Luther Gulick และ Lyndall Urwick Gulickและ Urwickได ขยายความค ดของกระบวนการบร หารออกเป น 7 ข น โดยท วไปใช อ กษรย อ ค อ POSDCORB ได แก Planning Organizing Staffing Directing Coordinating Reporting Budgeting การวางแผน การจ ดองค การ การจ ดการบ คลากร การก าก บงาน การประสานงาน การรายงาน การงบประมาณ

13 6 จากช นงานต าง ๆ ของผ เช ยวชาญในย คแรกน น พอจะสร ปผลกระทบของย คการบร หาร แบบว ทยาศาสตร ได ด งต อไปน ม การเน นท การเพ มผลผล ตและประส ทธ ภาพ เพ มความสนใจเร องความช านาญเฉพาะทางในการเพ มผลผล ต พยายามลดความเม อยล า ปร บปร งเคร องม อ ว ธ การและสภาพการท างาน สนใจเร องท กษะของผ ปฏ บ ต งานก บงานท ร บผ ดชอบและการให ค าตอบแทน เช อว าเง นเท าน นเป นรางว ลท กระต นคนงานให เพ มผลผล ต หร อท าให ผลผล ตต า ย คมน ษยส มพ นธ (Human Relations Era) ย คน เร มปรากฏประมาณป ค.ศ.1930 ซ งเป นช วงสม ยของภาวะเศรษฐก จตกต า น กจ ตว ทยาและน กส งคมว ทยาได ท าการว พากษ จ ดอ อนของการบร หารแบบว ทยาศาสตร ท ม นเน น การเพ มผลผล ตและปร บปร งประส ทธ ภาพของการท างาน โดยไม ค าน งถ งบ คคลท ปฏ บ ต งาน การ บร หารแบบว ทยาศาสตร บ บบ งค บให คนท างานอย างไม เต มใจและไม สนใจ เปร ยบเสม อน เคร องจ กรท ท างานตามก าหนดและล กษณะงานท ผ บร หารวางไว แนวความค ดของน กบร หารเช ง มน ษยส มพ นธ เห นว า การบร หารแบบว ทยาศาสตร เป นส วนหน งของการบร หาร แต ไม ใช ห วใจของ การบร หารท งหมด ความส าค ญของการท างานข นอย ก บคนท ปฏ บ ต งานด วย เพราะคนม ช ว ตจ ตใจ ม ความค ดต องการการยอมร บ ต องการก าล งใจในการท างาน Mary Parker Follett น กส งคมสงเคราะห ท จ ดประกายแนวค ดทางการบร หารเช งมน ษย ส มพ นธ ค อ Follett โดย Follett ได ประย กต ความร พ นฐานด านจ ตว ทยาและส งคมสงเคราะห ของเธอเพ อท าความเข าใจก บ แนวความค ดเก ยวก บอ านาจ (Authority) และการจ งใจ (Motivation) ในโรงงาน อ ตสาหกรรม เธอ ใช เหต ผลอธ บายว า อ านาจท แท จร งน นข นอย ก บกฎแห งสถานการณ (The Lew of Situation) เธอ กล าวว าผ ท ม เหต ผลน นสามารถแก ความข ดแย งได โดยการรวบรวมความค ดให เป นหน งเด ยว ไม ใช การใช อ านาจหร อการประน ประนอม จากผลงานของเธออาจกล าวได ว าเธอเป นน กปร ชญาการ บร หารท เน นพฤต กรรมมน ษย และเป นผ ท ได น า การแก ป ญหาการบร หารงานโดยกระบวนการ กล ม มาใช

14 7 การทดลองของ Hawthorne การทดลองน เร มต งแต ป ค.ศ ท สาขา Hawthorne ของบร ษ ทการไฟฟ าตะว นตก (Western Electric Comp) ในเม องซ เซโร ร ฐอ ลล นอยส ประเทศสหร ฐอเมร กา โดยท าการศ กษา ทดลองต ดต อก นเป นเวลาหลายป จนกระท งป ค.ศ.1930 ซ งเป นการศ กษาการท างานของคนงาน หญ งท ท าหน าท ประกอบเคร องชะลอส ญญาณโทรศ พท ท ม ช นส วนต างๆ หลายช น ซ งพบว า ผลผล ตจะข นอย ก บความเร วและความต อเน องท คนงานหญ งท างาน การทดลองในช วงแรกก าหนดให ผ ปฏ บ ต งานท างานก นเป นกล มๆ ละ 100 คนโดย พ จารณาจ ายค าตอบแทนจากปร มาณผลงานของกล มด วยการค ดเล อก คนงานหญ ง 5 คนท สม คร ใจเข าร วมการทดลองได ม การเก บรวบรวมข อม ลเก ยวก บการผล ตไว อย างละเอ ยดท กข นตอน เพ อ ใช ส าหร บเปร ยบเท ยบก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นภายหล งด วย ซ งม ข อสร ปเป นข นตอน ด งต อไปน ข นท 1 ย ายคนงานหญ ง 5 คน จากข นท ประกอบเคร องรวม แยกไปอย ห องประกอบ เด ยวคนละห อง ข นท 2 เปล ยนระบบการจ ายค าตอบแทนพ เศษ โดยค ดจากผลงานของ 5 คน แทนท จะเป นผลงานรวมของกล มท ง 100 คน ข นท 3 ให พ ก 2 ช วงๆ ละ 5 นาท ในภาคเช าและบ าย ข นท 4 ต อมาได เพ มเวลาพ กเป นช วงละ 10 นาท ข นท 5 ต อมาช วงเวลาพ กเป นเวลา 5 นาท แต เพ มการพ กเป น 6 ช วง ข นท 6 ภายหล งลดจ านวนช วงการพ กเป นภาคละ 2 ช วง แต ในภาคเช าจ ดกาแฟ หร อซ ปพร อมก บแซนว ชให ส วนภาคบ ายก ม อาหารว างให เช นก น ข นท 7 ต อมาการพ กในภาคเช าขยายเป น 15 นาท โดยม อาหารว างจ ดให เหม อนเด ม ข นท 8 ม การเปล ยนแปลงว นเวลาการท างาน เช น ลดช วโมงการท างาน หร อยกเล ก การท างานในว นเสาร ข นท 9 เปล ยนแปลงระบบแสงสว าง การระบายอากาศ และส งอ านวยความสะดวกอ นๆ ก อนการเปล ยนแปลงแต ละคร งได ม การปร กษาหาร อก นก อนเสมอ โดยคนงาน

15 8 ท กคนม โอกาสแสดงความค ดเห นเก ยวก บผ น เทศงาน ข อเสนอแนะ และบางคร งก ได ร บอน ญาตให ต ดส นใจเล อกเคร องม อท ใช ด วยผ น เทศของคนงานหญ งก อย ในท มของการทดลองด วยโดยเพ ม ความสนใจให ก บคนงานเหล าน นมากกว าแต ก อนอ กด วย ปรากฏว าการเปล ยนแปลงแต ละคร งท าให ผลผล ตเพ มข น การหย ดงานก ลดลงเม อเท ยบ ก บคนงานท ห องประกอบรวม ความต องการการน เทศงานก น อยลง ขว ญและก าล งใจก ด ข น หล งจากการทดลองผ านไปหลายส ปดาห ท กคนก เช อว าม ความเก ยวโยงระหว างผลผล ตและ องค ประกอบ ทางกายภาพต างๆ ต อมาผ ท าการทดลองก ยกเล กระบบใหม ห นกล บเข าส ระบบเด ม แบบท างานไม ม พ ก ไม ม กาแฟ และแสงสว างไม ด แต ก เป นท แปลกใจท พบว าผลผล ตได เพ มส งข น อ กและย งคงส ง ต อไปเร อยๆ ฉะน น จ งม ข อสงส ยว าความเก ยวโยงโดยตรงระหว างผลผล ตก บ สภาพแวดล อมน นม จร งหร อไม การพ ฒนาในย คน ท าให เก ดแนวค ดใหม ๆ ข นหลายอย าง การศ กษาของ Hawthorne ได ช ให เห นว าย งม องค ประกอบอ นๆ อ กมากท ม ความส าค ญต องาน นอกจากเง นและสภาพการท างาน ต วอย างเช น ชน ดของการน เทศงาน อ ทธ พลของกล มแบบไม เป นทางการต อบ คคลและโอกาสท ได ร บและการม ส วนร วม การค นพบด งกล าวท าให ห นกล บไปมองการส งคมของงานและมน ษย ประกอบก บสภาวะทางเศรษฐก จและเทคน คต าง ๆ ต อมาภายหล งผ เข ยนเก ดความสงส ยว าค าจ าง น นไม ถ อว าเป นต วกระต นจร งหร อ ในเวลาเด ยวก นก บท ม การค นพบด งกล าวแล ว การพ ฒนาอ ตสาหกรรมก เข ามาม ส วน ส าค ญด วย เช น การไม ลงรอยก นระหว างคนงานก บฝ ายบร หาร อ นเน องมาจากการน เทศงานค อ ในช วงทศวรรษ 1920 ย งใช การน เทศงานแบบเผด จการ แต หล งจากน น ช วงทศวรรษ 1930 ม การ เปล ยนแปลงร ปแบบเป นตรงก นข าม ค อ เน นเทคน คการบร หารด วย การท าด ต อบ คคล และ พยายามท าให เขาม ความส ข ผลของการศ กษา Hawthorne ประกอบด วยการพ ฒนาด านส งคมและเศรษฐก จท าให เก ด การเปล ยนแปลงกลย ทธ ในการบร หารงานข น แต เทคน คของการสร างมน ษยส มพ นธ น ล มเหลว เพราะม ความเข าใจท ผ ดเก ยวก บส งท โยงใยก บการม มน ษยส มพ นธ ท ด ซ งต อมาในช วงศวรรษ 1940 คาว า มน ษยส มพ นธ จ งไม ค อยจะได ร บการยอมร บจากน กบร หารมากน กและในภายหล งก ได ม การปร บปร งว ธ การส าหร บใช เพ อการศ กษาแบบ Hawthorne อ กด วย

16 9 Rensis Likert Likert ได ศ กษาถ งระบบการบร หาร 4 แบบ (Four Management Systems) ซ ง ประกอบด วยระบบ 1: แบบเผด จการ (Exploitive-Authoritative) ระบบ 2: แบบเผด จการแบบม ศ ลป (Benevolent-Authoritative) ระบบ 3: แบบให ค าปร กษา (Consultative) ระบบ 4: แบบการม ส วนร วมของกล ม (Group Participative) โดยแต ละระบบช ให ทราบถ งบรรยากาศองค การท ม ผล ต อประส ทธ ผลการปฏ บ ต งาน เช น ผ บร หารสน บสน นให คนงานม ความส มพ นธ ก นอย างใกล ช ด กล มท างานท ม ประส ทธ ภาพ ค อ กล มท ม ปฏ ส มพ นธ ระหว างสมาช กในกล มในระด บส ง หล กการ บร หาร ค อ การแก ไขป ญหาโดยการแสวงหาข อม ลท ถ กต องจากผ ท เก ยวข อง ผ บร หารท ม ความส มพ นธ ท ด ก บคนงาน จะม ข อม ลท ด ส าหร บการต ดส นใจหร อแก ไขความข ดแย งโดย Likert สร ปว า การบร หารงานแบบม ส วนร วมของกล มหร อระบบ 4 น นด ท ส ดและสามารถพ ฒนาการ ปฏ บ ต งานท ด อย างถาวรในระยะยาว ย คการบร หารเช งพฤต กรรมศาสตร (Behavioral Science Maanagement Era) การบร หารเช งพฤต กรรมศาสตร เป นการผสมผสานการบร หารแบบว ทยาศาสตร และการ บร หารแบบมน ษยส มพ นธ เข าด วยก น แนวความค ดการบร หารแบบระบบราชการ (Bureaucracy) ของ Max webber อาจถ อว าเป นจ ดเร มต นของการศ กษาโครงสร างองค การในเช งพฤต กรรม ศาสตร แม ว าแนวค ดของ Webber จะใกล เค ยงก บการบร หารแบบว ทยาศาสตร ก ตาม Max webber Webber อธ บายการบร หารงานองค การในร ปแบบอ ดมคต ว า องค ประกอบของการบร หาร ระบบราชการ จะต องม ล กษณะส าค ญ ด งน องค การก าหนดสายการบ งค บบ ญชาช ดเจน องค การก าหนดตาแหน งและอ านาจหน าท ของแต ละคนอย างช ดเจน ม กฎม ระเบ ยบ ข อบ งค บในการปฏ บ ต งาน ม การงานก นตามความช านาญเฉพาะด าน ม ระบบการจ งใจในการท างาน โดยการก าหนดอ ตราเง นเด อนตามตาแหน งและระยะเวลาในการท างาน

17 10 ม ระบบความส มพ นธ ภายในองค การอย างเป นทางการ ไม ม การต ดต อก นส วนต ว หร อข ามสายงานการบ งค บบ ญชา ใช ระบบค ณธรรมในการบร หารงาน ม เหต ผลในการต ดส นใจแก ไขป ญหาโดย อาศ ยกรอบกฎเกณฑ ท วางไว เป นลายล กษณ อ กษร Abraham Maslow น กจ ตว ทยา ช อ Maslow ได น าเสนอเก ยวก บระด บข นความต องการ (Need Hierarchy) ของมน ษย ซ งใช ส าหร บอธ บายกระบวนการจ งใจ Maslow ระบ ข นความต องการของมน ษย ไว 5 ระด บ โดยม พ นฐานว ามน ษย ม ความต องการจากระด บไประด บส งเหม อนข นบ นได ค อ ความต องการทางร างกาย (Physiological) ความต องการความปลอดภ ย (Security) ความต องการทางส งคม (Social) ความต องการทางจ ตใจ (Psychological) และ ความต องการบรรล ถ งศ กยภาพของตน (Self-actualization) Douglas McGregor แนวค ดของ McGregor ท ร จ กก นท วไปว า ทฤษฎ X และทฤษฎ Y เป นทฤษฎ การบร หารเช ง พฤต กรรมศาสตร ซ งแบ งคนออกเป น 2 ประเภท ค อ ทฤษฎ X ม สมมต ฐานว า คนเก ยจคร าน ไม ชอบท างาน ไม ม ความร บผ ดชอบต องการเพ ยง ความม นคงของตาแหน งงาน การก าก บคนประเภทน ต องใช การบ งค บข เข ญท าให กล ว ทฤษฎ Y ม สมมต ฐานว า โดยธรรมชาต คนชอบท างาน ม ว น ยในการควบค มตนเองม ความ ร บผ ดชอบ ต องการท างานให ส าเร จตามศ กยภาพของตน และสร ปว าการบร หารงานสม ยก อนบร หารแบบทฤษฎ X ค อ มองคนในแง ลบ ส าหร บ ทฤษฎ Y ซ งมองคนในแง บวกน น เป นพ นฐานของการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการสม ยใหม ตลอดท งการควบค มและภาวะผ น า

18 11 Frederick Herzberg Herzberg ก น บว าเป นน กพฤต กรรมศาสตร อ กผ หน งท ช ให เห นความแตกต างระหว าง ป จจ ยท ท าให คนพอใจและไม พอใจในการท างาน ซ งร จ กก นในนามทฤษฎ การจ งใจสองป จจ ย (Two-Factor of Motivation Theory) โดยแบ งเป นป จจ ยพ นฐานหร อค าจ น (Hygiene Factors) และป จจ ยจ งใจ (Motivators Factors) Fred Fiedler Fiedler ได เสนอว า ในการเล อกแบบพฤต กรรมภาวะผ น น ต องพ จารณาสถานการณ ด วย องค ประกอบของสถานการณ ค อ ความส มพ นธ ระหว างห วหน าและผ ใต บ งค บบ ญชา (Leadermember relation)ผ บ งค บบ ญชาเป นท ยอมร บของผ ปฏ บ ต งานในงานฐานะผ น าหร อไม โครงสร าง งาน (Task structure) ม รายละเอ ยดเร องงานช ดเจนหร อไม และอ านาจตามต าแหน ง (Position Power) ผ บ งค บบ ญชาม อ านาจมากน อยขนาดไหน โดยสร ป การบร หารเช งพฤต กรรมศาสตร พ จารณาองค การในฐานะระบบส งคมจ ตว ทยา (Psycho-Social System) โดยให ความส าค ญก บบ คคลในองค การว าเป นส วนประกอบส าค ญ องค การม สภาพเป นระบบเป ดท ม ความเก ยวข องก บสภาพแวดล อม ม งพ จารณาในเร องของบ คคล และพฤต กรรมและพฤต กรรมของบ คคล แนวค ดส าค ญสร ปได ด งน 1. องค การเป นระบบส งคม (Social System) และระบบเทคน คทางเศรษฐก จ (Technical Economic System) ระบบน ก าหนดบทบาทหน าท ของบ คคลซ งอาจเปล ยนแปลงได ตามแบบของ องค การ 2. บ คคลในองค การไม ได ต องการแรงจ งใจทางเศรษฐก จเพ ยงพออย างเด ยว แต ต องการ แรงจ งใจท งทางจ ตว ทยาและส งคมว ทยา พฤต กรรมของคนอาจเป นผลจากอารมณ ความร ส ก และ ท ศนคต 3. ล กษณะการท างานของกล มแบบไม เป นทางการเป นเร องส าค ญท ควรเอาใจใส กล มม บทบาทท ส าค ญในการก าหนดท ศนคต และการท างาน 4. ผ บร หารย งคงเน นเร องอ านาจตามตาแหน ง แต น าเอามน ษยส มพ นธ การใช อ านาจ แบบประชาธ ปไตยมาประกอบการบร หารด วย 5. ความพอใจในผลงานท าให เก ดการเพ มประส ทธ ภาพของงาน 6. พ ฒนาระบบการต ดต อส อสารระหว างระด บต าง ๆ ในหน วยงาน 7. ผ บร หารม ท กษะทางส งคมและความช านาญทางเทคน ค

19 12 ต ดส นใจ 8. ผ บร หารค าน งถ งความต องการางส งคมว ทยา จ ตว ทยาให ปฏ บ ต งานม ส วนร วมในการ ย คการบร หารเช งระบบ (Systematic Approach Management Era) ในช วงประมาณป ค.ศ ค าว า ระบบ (System) ถ กน ามาใช ในการบร หาร แนวค ด การบร หารในย คต าง ๆ ท ผ านมา 1. การบร หารไม ได คาน งถ งความส มพ นธ ระหว างองค การก บสภาพแวดล อม ภายนอกองค การ (External Environment) 2. โดยปกต จะพ จารณาเฉพาะม ต ท กดด นองค การหร อพน งงาน แล วขยายไป พ จารณาม ต อ น ในการตอบสนองต อข อว พากษ ว จารณ น น กว ชาการทางการบร หารได น าแนวค ดเช งระบบ มาใช ในการบร หารและการจ ดองค การ ค าว าระบบ หมายถ ง การเร ยงล าด บองค ประกอบต าง ๆ ท ถ กก าหนดข นเพ อด าเน นการให บรรล ว ตถ ประสงค ตามแผนงาน องค ประกอบต าง ๆ ม ความส มพ นธ และส งผลกระทบซ งก นและก นตลอดมา หากพ จารณา กระทรวงในฐานะท เป นระบบใหญ (Total System) จะประกอบด วย ระบบย อย (Subsystem) ได แก กรม กอง ส าน กงานต าง ๆ ซ งระบบย อยเหล าน ต องท างาน ตามบทบาทหน าท ของตนได อย างสอดคล องต องก น จะท าให เก ดด ลยภาพข น ในท านองเด ยวก น หากมองระบบการบร หารราชการระด บประเทศ กระทรวงก เป นระบบย อยของระบบการบร หาร ราชการแผ นด นเป นต น จากท กล าวมา อาจสร ปล กษณะส าค ญของระบบได ด งน ระบบหน ง ๆ ย อมเป นระบบย อยของระบบท ใหญ กว า หร อกล าวอ กน ยหน งระบบ ใหญ ระบบหน งย อมประกอบด วยหลายระบบย อย ระบบท กระบบม จ ดม งหมายเฉพาะ ม การก าหนดโครงสร างของระบบย อยม ความส มพ นธ ก น การเปล ยนแปลงในระบบหน งย อมม ผลกระทบต อระบบอ น ๆ โดยเฉพาะถ าม การ เปล ยนแปลงในระบบใหญ จะท าให ระบบย อยเปล ยนแปลงไปด วยอย างไม ม ทางหล กเล ยง

20 13 น กว ชาการด านทฤษฎ ระบบ ค อ Harold Koontz ได แบ งระบบออกเป น 2 ล กษณะ ค อ 1. ระบบเป ด (Closed-loop System) ล กษณะของระบบป ด แสดงความส มพ นธ แบบ ทางเด ยวระหว างเหต ผล จะเน นและสนใจเฉพาะภายในระบบเท าน น ในระบบป ดถ อว าองค การ ย อมไม ม ส วนเก ยวข องก บสภาพแวดล อมภายนอก 2. ระบบเป ด (Opened-loop System) ล กษณะของระบบเป ด แสดงความส มพ นธ แบบ สองทาง ม ข อม ลย อนกล บเพ อแก ไขข อผ ดพลาด ระบบเป ดย อมถ อว าองค การม ได อย โดดเด ยวโดย ล าพ ง แต องค การม อ ทธ พลต อสภาพแวดล อมภายนอก และในขณะเด ยวก นก ได ร บอ ทธ พลจาก สภาพแวดล อมภายนอกด วย การบร หารต องค าน งว าองค การเป นส วนหน งในระบบเป ด การบร หารงานต องศ กษาและ ว เคราะห ป จจ ยต าง ๆ อย างรอบด าน ท งป จจ ยภายในระบบองค การเองและป จจ ยสภาพแวดล อม ภายนอกขององค การ และน าข อม ลเหล าน ไปใช ประกอบในการต ดส นใจได อย างชาญฉลาด ระบบการบร หาร ระบบการบร หาร ประกอบด วยส วนท ส าค ญ 3 ส วน ค อ ป จจ ยน าเข า (input) กระบวนการ (process) และผลผล ต (output) ป จจ ยน าเข า (Input) หร อทร พยากรการบร หาร เป นทร พยากรท จ ดเตร ยมไว ส าหร บการด าเน นงาน ได แก คนหร อทร พยากรมน ษย เง น/งบประมาณ ว สด อ ปกรณ เทคน ค ว ธ การบร หาร และเวลา กระบวนการหร อกระบวนการบร หาร (Process of Management) เป นการ บร หารจ ดการให งานด าเน นไปได จนบรรล ว ตถ ประสงค กระบวนการบร หาร (process Management) ประกอบด วย การวางแผน (Planning) of การจ ดองค การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบค ม (Controlling) การใช ทร พยากรเพ อให การปฏ บ ต งานบรรล เป าหมาย ผลผล ต (Output) เป นผลผล ตหร อบร การท ให แก ประชาชน ซ งสามารถน ามา เป นข อม ลในการประเม นผลการด าเน นงานได โดยเปร ยบเท ยบก บว ตถ ประสงค และเป าหมายท ได ก าหนดไว

21 14 สภาพแวดล อมทางการเม อง ว ฒนธรรม สภาพแวดล อมทางส งคม ป จจ ยนำเข ำ คน นำเข ำ เง น ว สด อ ปกรณ เทคน คว ธ กำรบร หำร เวลำ กระบวนกำรบร หำร กำรวำงแผน กำรจ ดองค กำร กำรนำ กำรควบค ม ข อม ลป อนกล บ ผลผล ต ส นค ำ/บร กำร สภำพแวดล อมทำงเศรษฐก จ สภำพแวดล อมทำงเทคโนโลย สภำพแวดล อมทำงกำรศ กษำ ภาพท 1.1 ความส มพ นธ ขององค ประกอบเช งระบบ ส วนประกอบท ง 3 ส วนน รวมก นเป นระบบด งในภาพ 1.1 แต ละส วนจะสอดคล องส มพ นธ ก น กล าวค อ เม อม การเตร ยมป จจ ยน าเข าหร อทร พยากรการบร หารแล ว ก ต องม การบร หาร จ ดการเพ อใช ทร พยากรในการด าเน นงานจนบรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ซ งก ค อผลผล ตน นเอง และต วผลผล ตจะเป นข อม ลป อนกล บท สะท อนไปย งป จจ ยน าเข าว าม ความเหมะสมหร อไม กระบวนการบร หารม ประส ทธ ภาพหร อไม และแต ละส วนจะต องพ ฒนา ปร บปร ง หร อ เปล ยนแปลงอย างไร กรอบส เหล ยมเส นค ในภาพเป นระบบย อยระบบหน ง ซ งระบบย อยน จะอย ภายใต ระบบใหญ หร อภายใต สภาพแวดล อมต างๆ ได แก สภาพแวดล อมทางการเม อง เศรษฐก จ เทคโนโลย ส งคมว ฒนธรรม ความต องการของผ บร โภค เป นต น ระบบย อยและระบบใหญ น จะ ส งผลถ งซ งก นและก น อาท ป จจ ยน าเข าและกระบวนการบร หารเป นส งท ได จากสภาพแวดล อม หร อป จจ ยภายนอก และผลผล ตก จะส งไปให ก บสภาพแวดล อมภายนอก กระบวนการบร หาร ในการด าเน นงานขององค การท งในระด บการบร หาร บ คคลหร อท มงาน ล วนม ส วน เก ยวข องก บภารก จการบร หาร (Functions of Management) หร อกระบวนการบร หาร (Process of Management ) โดยกระบวนการบร หารประกอบด วย การวางแผน (Planning)

22 15 การจ ดองค การ(Organizing) การน า (Leading) การเก ยวข องก บกระบวนการบร หารของบ คคล ต าง ๆ น น จะมากน อยแตกต างก นออกไป อาท ผ บร หารระด บส งม ความเก ยวข องอย างมากก บ การวางแผนงานขององค การและการน า ห วหน างาจะเก ยวข องก บการควบค มด แลกระบวนการ ผล ต กำรวำงแผน (Planning) กำรควบค ม (Controlling) กระบวนการบร หาร (The Management Process) กำรจ ดองค กำร (Organizing) กำรนำ (Leading) ภาพท 1.2 กระบวนการบร หาร 4 ประการ (Process of Management) การวางแผน (Planning) การวางแผนท าหน าท ทางการบร หาร ค อ เป นการต ดส นใจอย างเป นระบบในการก าหนด เป าหมาย และก จกรรมท บ คคล กล ม หน วยปฏ บ ต งาน หร อภาพรวมขององค การท ต องการให เป นในอนาคต การวางแผนเป นการระบ เป าหมายท เป นไปได และการต ดส นใจเล อกกลย ทธ หร อ แนวทางการปฏ บ ต ท จ าเป นและเหมาะสม เพ อให บรรล เป าหมายท ก าหนดไว ก จกรรมการวางแผน ประกอบด วยการว เคราะห สถานการณ การคาดการณ อนาคต การก าหนดว ตถ ประสงค การ ต ดส นใจเล อกประเภทของก จกรรมท องค การต องการแข งข น เล อกความร วมม อและย ทธศาสตร ทางธ รก จและก าหนดทร พยากรท จ าเป นท ท าให สามารถด าเน นงานได บรรล เป าหมายขององค การ การจ ดองค การ (Organizing) การจ ดองค การท าหน าท ทางการบร หาร ค อ ท าการรวบรวมและประสานบ คคล การเง น การงบประมาณ ว สด อ ปกรณ สารสนเทศ และทร พยากรอ น ๆ ท จ าเป นในการด าเน นงานเพ อให บรรล เป าหมายท ก าหนดไว ก จกรรมการจ ดองค การประกอบด วยการด งด ดบ คคลเข าอย ก บ

23 16 องค การ การก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบ การจ ดกล มงานในแต ละหน วย การควบค มและ จ ดสรรทร พยากร สารสนเทศและสร างเง อนไขท ท าให บ คคลและทร พยากรต าง ๆ สามารถ ผสมผสานเข าด วยก นเพ อท างานให เก ดผลส าเร จส งส ด การนา (Leading) การน าท าหน าท ทางการบร หาร ค อ เป นความพยายามของผ บร หารท จะกระต นการ ปฏ บ ต งานของบ คคลให ส งข น การน าเป นการกระต นบ คคลให ปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพมาก ย งข น การน าเป นการส งการ การจ งใจ และการส อสารก บบ คคลต าง ๆ ในองค การ การน าจะ เก ยวข องก บการต ดต อส มพ นธ ก นอย างใกล ช นท กว น ช วยช แนะและดลบ นดาลใจบ คคลให ท างาน จนบรรล เป าหมายของกล มและองค การ การน าเก ดข นในท มงาน ในแผนก และในฝ ายต าง ๆ โดยเฉพาะในองค การขนาดใหญ การควบค ม (Controlling) การควบค มท าหน าท ทางการบร หาร ค อ ท าการต ดตามความก าวหน าและเปล ยนแปลง ส งท จ าเป น การวางแผน การจ ดองค การ และการน าไม ได เป นหล กประก นว าการด าเน นงานของ องค การจะประสบผลส าเร จ ภารก จส ดท ายของการบร หาร ค อ การควบค ม ซ งเป นการต ดตาม ความก าวหน า (Monitors Progress) และด าเน นการเปล ยนแปลงท จ าเป น การต ดตามเป นม ต ท ส าค ญของการควบค ม หากน าแนวค ดการควบค มค ณภาพ W. Edward Deming ด วยวงจรเดมม ง(Deming Circle : PDCA) มาประย กต ใช ในการอธ บายและท าความเข าใจกระบวนการด าเน นงานของ องค การ สามารถสร ปได ว ากระบวนการบร หาร จะประกอบด วย P ค อ Plan หมายถ ง การวางแผน โดยเล อกป ญหาและต งเป าหมายร วมก น ท งผ บร หารและผ ปฏ บ ต งาน D ค อ Do หมายถ ง การน าแผนหร อว ธ การแก ไขป ญหาท ได ก าหนดไว ร วมก นไปใช ในการแก ไขป ญหาร วมก น เป นการน าแผนแก ไขป ญหาไปส การ ปฏ บ ต C ค อ Check หมายถ ง การเปร ยบเท ยบผลการด าเน นงานก บเป าหมายท ก าหนดไว โดยน าข อม ลก อนการด าเน นงานและหล งการด าเน นงานมา เปร ยบเท ยบก น

24 17 A ค อ Action หมายถ ง การน าว ธ การแก ไขป ญหาท ได ผลหร อประสบส าเร จ มาก าหนดเป นมาตรฐานเพ อถ อปฏ บ ต ต อไป แต ถ าไม ได ผลก น าไปพ จารณา วางแผนปร บปร งให เหมาะสมย งข น กล าวโดยสร ป กระบวนการบร หารตามวงจรเดมม ง ประกอบด วย การวางแผน การน า แผนไปปฏ บ ต ตรวจสอบ และแก ไข เป นกระบวนการปร บปร งค ณภาพงานอย างต อเน อง วางแผน แก ไข ปฏ บ ต ตรวจสอบ ภาพท 1.3 กระบวนการบร หารแนวค ดของวงจรเดมม ง หล กการท สาค ญของการบร หาร หล กการท ส าค ญของการบร หาร ควรประกอบด วย 8 ประการ ด งน 1. ประส ทธ ภาพ (Efficiency) 2. ประส ทธ ผล (Effectiveness) 3. การประหย ด (Economy) 4. ความเป นธรรม (Equity) 5. การครอบคล ม (Coverage) 6. ความซ อส ตย และม เก ยรต (Honest and Honor) 7. ความร บผ ดชอบ (Accountability) 8. การม ส วนร วม (Participation)

25 18 ความหมายของผ บร หาร ผ บร หาร (Manager) หมายถ ง บ คคลท สน บสน นหร อร บผ ดชอบการท างานของคนอ น ๆ หร อหมายถ ง บ คคลท ม หน าร บผ ดชอบอย างเป นทางการต อการสน บสน นความพยายามในการ ท างานของคนอ น จากแนวค ดน ช ให เห นว าผ บร หารเป นบ คคลท คอยช วยเหล อบ คคลอ นให ท าใน ส งท ส าเร จในเวลาท ก าหนดอย างม ค ณภาพมากข น และบ คคลม ความพ งพอใจผลส าเร จน เก ดจาก การท ผ บร หารใช แนวค ดการบร หารแบบใหม ค อ การช วยเหล อ (Helping) และการสน บสน น (Supporting) มากกว าท จะใช แนวค ดการบร หารแบบด งเด มท เน นการส งการ (Directing) และการ ควบค ม (Controlling) ย งไปกว าน น คาว าบร หารในองค การสม ยใหม จะถ กก าหนดบทบาทให เป นผ ประสาน (Coordinator) ผ สอน (Coach) หร อ ผ น าท ม (Team leader) ระด บของผ บร หาร การบร หารในองค การโดยเฉพาะองค การขนาดใหญ จะม ผ บร หารหลายระด บ ซ งอาจ จ าแนกออกเป น 3 ระด บด วยก น ค อ ผ บร หารระด บส งหร อผ บร หารกลย ทธ (Top-Level Managers หร อ Strategic Managers) ผ บร หารระด บกลางหร อผ บร หารย ทธว ธ (Middle-Level Managers หร อ Tactical Managers) ผ บร หารระด บต นหร อระด บปฏ บ ต การ (Frontline Managers หร อ Operational Manager) ผ บร หารระด บส ง Top-Level Managers ผ บร หารระด บส ง เป นผ บร หารระด บอาว โสององค การและ ร บผ ดชอบภาพโดยรวมองการบร หารองค การ ผ บร หารององค การ ผ บร หารระด บส งหร ออาจ หมายถ งผ บร หารกลย ทธ (Strategic Managers) ท มองภาพองค การในระยะยาว ม งความ เจร ญเต บโต และประส ทธ ผลโดยรวมององค การ ผ บร หารระด บส งไม ได ร บผ ดชอบเฉพาะการบร หารองค การเท าน น แต จะร บผ ดชอบในการ ต ดต อส มพ นธ ก บองค การอ นและสภาพแวดล อมภายนอกองค การ(External Environment) การ ต ดต อส มพ นธ น บ อยคร งท าให ผ บร หารสามารถยายงานองบ คคลและองค การได

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ

การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ 063 การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ การจ ดการศ กษาเป น หน าท ของร ฐ ท จะต องปฏ บ ต ตามร ฐธรรมน ญ และตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต, และ ร ฐ ในท น หมายถ งกระทรวงศ กษาธ การเป

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information