แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล"

Transcription

1 1 แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล เน องจากสถานการณ ท ไม แน นอนย อมส งผลกระทบต อการดาเน นงานของสถานศ กษา ซ งอาจจะ ทาให สถานศ กษาไม สามารถด าเน นงานบรรล ตามว ตถ ประสงค ละเป าหมายได การบร หารความเส ยงเป น ว ธ การสาค ญท จะช วยให กาก บด แลก จการเป นไปด วยด โดยจะ ช วยให การบร หารงานม ความเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ ลดการส ญเส ยและโอกาสท ทาให เก ดความเส ยหายแก สถานศ กษา ความเส ยงท อาจเก ดข นแก ว ทยาล ยฯในด านต างๆเช น ความเส ยงด านความปลอดภ ยของผ เร ยน คร และบ คลากรภายในสถานศ กษา ความเส ยงด านการทะเลาะว วาท ความเส ยงด านส งเสพต ด ความ เส ยงด านส งคม เช นการต งครรภ ก อนว ยอ นควร ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ความเส ยงด าน อ บ ต เหต จากการจราจร ความเส ยงจากอ คค ภ ย ความเส ยงจากการใช อ ปกรณ ไฟฟ าและเคร องม อต างๆ เป น ต น การบร หารความเส ยง (Risk Management) หมายถ ง การกาหนดแผนเพ อให ผ บร หารและ ผ ปฏ บ ต งานท กฝ าย ได ม แนวทางการบร หารความเส ยงในระด บองค กรท ช ดเจน และสามารถนาไป ประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยงในท กส วนงาน โดยม ข นตอนในการบร หารความเส ยงด งน 1. การระบ ความเส ยงหร อป จจ ยเส ยง 2. การว เคราะห ความเส ยง 3. การกาหนดมาตรการจ ดการความเส ยง 4. การต ดตาม รายงาน และประเม นผลการดาเน นการ 5. การทบทวนการบร หารความเส ยง

2 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง 1. เพ อให ฝ ายบร หารฝ ายปฏ บ ต การ เข าใจหล กการ และกระบวนการบร หารความเส ยงของ ว ทยาล ยฯ 2. เพ อให ผ ปฏ บ ต งานได ร บทราบข นตอน และกระบวนการในการวางแผนบร หารความเส ยง 3. เพ อให ม การปฏ บ ต ตามกระบวนการบร หารความเส ยงอย างเป นระบบ และต อเน อง 4. เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารความเส ยงในหน วยงานท กระด บของว ทยาล ยฯ 5. เพ อเป นเคร องม อในการส อสารและสร างความเข าใจ ตลอดจนเช อมโยงการบร หารความ เส ยงก บกลย ทธ ของว ทยาล ยฯ 6. เพ อลดโอกาสและผลกระทบของความเส ยงท จะเก ดข นก บว ทยาล ยฯ นโยบายการบร หารความเส ยง เพ อให ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ ม ระบบในการบร หารความเส ยงโดยการบร หารป จจ ย และควบค มก จการ รวมท งกระบวนการดาเน นงานต างๆ ลดม ลเหต ของแต ละโอกาสท จะเก ดความเส ยหาย ให ระด บความเส ยง และขนาดของความเส ยหายท จะเก ดข นในอนาคต จ งกาหนดนโยบายการบร หารความ เส ยง ด งน 1. ให ม การค นหาและระบ ความเส ยงด าน ความปลอดภ ยในสถานศ กษา ด านการทะเลาะว วาท ด านส งเสพ ต ด ความเส ยงด านส งคม ด านการพน นและการม วส ม 2. ให ม การต ดตาประเม นผลการบร หารความเส ยงท ม การทบทวน และปร บปร งอย างสม าเสมอ 4. ให ม การนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อการจ ดการท ด 5. ให การบร หารความเส ยงเป นส วนหน งของการดาเน นงานประจาว น เป าหมาย 1. ผ บร หารและบ คลากร ม ความร ความเข าใจเร องการบร หารความเส ยง เพ อนาไปใช ในการ ดาเน นงานตามย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต งาน 4 ป พ.ศ ให บรรล ตามว ตถ ประสงค และ เป าหมายท ก าหนดไว 2. ผ บร หารและบ คลากร สามารถระบ ความเส ยง ว เคราะห ความเส ยง ประเม นความเส ยง และ จ ดการความเส ยงให อย ในระด บท ยอมร บได 3. สามารถนาแผนบร หารความเส ยงไปใช ในการบร หารงานท ร บผ ดชอบ 4. เพ อพ ฒนาความสามารถของบ คลากรและกระบวนการดาเน นงานภายในองค กรอย าง ต อเน อง

3 3 ประโยชน ของการบร หารความเส ยง การดาเน นการบร หารความเส ยงจะช วยผ บร หารม ข อม ลท ใช ในการต ดส นใจได ด ย งข น และทาให องค กรสามารถจ ดการก บป ญหาอ ปสรรคและอย รอดได ในสถานการณ ท ไม คาดค ดหร อสถานการณ ท อาจท า ให องค กรเก ดความเส ยหาย ประโยชน ท คาดหว งว าจะได ร บจากการดาเน นการบร หารความเส ยง ม ด งน 1. การบร หารความเส ยงจะช วยให คณะทางานว เคราะห และจ ดทาแผนบร หารความเส ยงของ ว ทยาล ยฯและผ บร หารท กระด บตระหน กถ งความเส ยงท สาค ญ และสามารถทาหน าท ในการกาก บด แล องค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลมากย งข น 2. สร างฐานข อม ลความร ท ม ประโยชน ต อการบร หารและการปฏ บ ต งานในองค กร การบร หารความ เส ยงจะเป นแหล งข อม ลสาหร บผ บร หารในการต ดส นใจด านต างๆ 3. ช วยสะท อนให เห นภาพรวมของความเส ยงต างๆ ท สาค ญได ท งหมด การบร หารความเส ยงจะทา ให บ คลากรภายในองค กรม ความเข าใจถ งเป าหมายและภารก จหล กขององค กร 4. ช วยให ผ บร หารสามารถม นใจได ว าความเส ยงได ร บการจ ดการอย างเหมาะสมและท นเวลา 5. ช วยให การพ ฒนาองค กรเป นไปในท ศทางเด ยวก น ข นตอนการบร หารความเส ยง 1. แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง 2. กาหนดว ตถ ประสงค ของการบร หารความเส ยง 3. ประเม นความเส ยง 4. วางแผนจ ดการความเส ยง 5. ด าเน นงานตามแผน 6. รายงานผลการดาเน นงาน 7. สร ปประเม นผล

4 4 การดาเน นงานตามข นตอนการบร หารความเส ยง 1. ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บได ม คาส งแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยงด งน 1.1 อาจารย ศ ร ช ย ค ร เสถ ยร ผ อานวยการฯ 1.2 อาจารย ยศ น ยประย ร รองผ อานวยการฝ ายพ ฒนา 1.3 อาจารย เท ยน น ยประย ร รองผ อานวยการฝ ายค ณภาพ 1.4 อาจารย ป ยาน ช เส อส นวล รองผ อานวยการฝ ายบร หาร 1.5 อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ 1.6 อาจารย บ งอร พยนต ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน กเร ยน น กศ กษา 1.7 อาจารย วาสนา จ นแก ว ผ ช วยผ อานวยการฝ ายสารสนเทศ 2. กาหนดว ตถ ประสงค ของการบร หารความเส ยง คณะกรรมการบร หารความเส ยงได ประช มร วมก น เพ อก าหนดว ตถ ประสงค ของการ บร หารความเส ยงท สาค ญโดยสร ปได ด งน 2.1 เพ อให ต วแทนคร บ คลากร และต วแทนน กเร ยน น กศ กษาม ส วนร วมในการค นหาและระบ ถ ง ความเส ยงด านความปลอดภ ยในสถานศ กษา และกาหนดมาตรการในการป องก นและ ควบค มความเส ยงด านความปลอดภ ย อย างเป นระบบและต อเน อง 2.2 เพ อให ต วแทนคร บ คลากร และต วแทนน กเร ยน น กศ กษาม ส วนร วมในการค นหาและระบ ถ ง ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทท งในและนอกสถานศ กษา ม การกาหนดมาตรการในการ ป องก นและควบค มความเส ยงด านการทะเลาะว วาท อย างเป นระบบและต อเน อง 2.3 เพ อให ต วแทนคร บ คลากร และต วแทนน กเร ยน น กศ กษาม ส วนร วมในการค นหาและระบ ถ ง ความเส ยงด านส งเสพต ด ม การกาหนดมาตรการในการป องก นและควบค มความเส ยงด านส ง เสพต ด อย างเป นระบบและต อเน อง 2.4 เพ อให ต วแทนคร บ คลากร และต วแทนน กเร ยน น กศ กษาม ส วนร วมในการค นหาและระบ ถ ง ความเส ยงด านส งคม ม การก าหนดมาตรการในการป องก นและควบค มความเส ยงด านส งคม อย างเป นระบบและต อเน อง 2.5 เพ อให ต วแทนคร บ คลากร และต วแทนน กเร ยน น กศ กษาม ส วนร วมในการค นหาและระบ ถ ง ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ม การกาหนดมาตรการในการป องก นและควบค ม ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม อย างเป นระบบและต อเน อง

5 5 3. ประเม นความเส ยง หมายถ ง กระบวนการระบ ความเส ยง การว เคราะห ความเส ยง และจ ดลาด บความเส ยง โดยการประเม นจากโอกาสท จะเก ด และผลกระทบท จะเก ดข นจากการประเม นความเส ยงด าน ต างๆของคณะกรรมการบร หารความเส ยงสามารถสร ปเป นประเด นได ด งน 3.1 ความเส ยงด านความปลอดภ ยในสถานศ กษา ประกอบด วย ความเส ยงด านอ คค ภ ย ความเส ยงด านอ บ ต เหต จากการจราจร ความเส ยงจากการใช อ ปกรณ ไฟฟ า 3.2 ความเส ยงด านการทะเลาะว วาท ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทภายในสถานศ กษา ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทภายนอกสถานศ กษา 3.3 ความเส ยงด านส งเสพต ด แบ งออกเป น ความเส ยงด านส งเสพต ดชน ดอ อนๆ เช น บ หร ส รา สารระเหย เป นต น ความเส ยงด านส งเสพต ดชน ดร ายแรง เช น ก ญชา ยาบ า ยาไอซ เฮโรอ น ผงขาว ฯลฯเป นต น 3.4 ความเส ยงทางด านส งคม จากการประเม นโอกาสท จะเก ดในสถานศ กษาจากมากไปหาน อยม ด งน ความเส ยงด านช สาว และการต งครรภ ในว ยเร ยน ความเส ยงด านการเท ยวกลางค น และการเท ยวในสถานท ไม เหมาะสมก บว ยเร ยนของ น กเร ยน น กศ กษา ความเส ยงด านป ญหาครอบคร วและผ ปกครองของน กเร ยน น กศ กษา ความเส ยงด านค าใช จ ายและการเง นของน กเร ยน น กศ กษา 3.5 ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม แบ งออกเป น ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ภายในสถานศ กษา ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ภายนอกสถานศ กษา ความเส ยงด านการเล นการพน นทางอ นเตอร เน ต ความเส ยงการเล นเกมและม วส มในร านเกม

6 6 4. วางแผนจ ดการความเส ยง โดยสร างมาตรการควบค มความเส ยง ด งน 4.1 การยอมร บความเส ยง ยอมร บความเส ยงเน องจาก ความเส ยงน นสามารถยอมร บได และม ค าใช จ ายในการจ ดการ/ ควบค มด แลส งกว าผลประโยชน 4.2 การลดหร อควบค มความเส ยง ลดโอกาสท จะเก ดความเส ยงหร อลดความร นแรงของผลกระทบท จะเก ดข น เพ อให ความ เส ยงอย ในระด บท ยอมร บได 4.3 การโอนหร อกระจายความเส ยง การโอนความเส ยงให บ คคลท สามร บผ ดชอบ เช น การทาประก นภ ย การจ างบร การหร อให บ คคลภายนอกดาเน นการแทน 4.4 การหย ดหร อหล กเล ยงความเส ยง เป นการย ต ไม ให ความเส ยงเก ดข น หร อหล กเล ยงความเส ยงโดยหย ด หร อเปล ยนร ปแบบ การทาก จกรรมท ก อให เก ดความเส ยง

7 7 ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ แผนการจ ดการความเส ยง ป การศ กษา ความเส ยงด านความปลอดภ ยในสถานศ กษา ประเด นความเส ยง โอกาสในการเก ด การจ ดการความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1.1 ความเส ยงด านอ คค ภ ย น อย ซ กซ อมว ธ การใช งานอ ปกรณ ด บเพล ง ตรวจสอบสภาพอ ปกรณ ด บเพล ง อย างสม าเสมอ รองผ อานวยการฝ าย พ ฒนา 5, บาท 1.2 ความเส ยงด านอ บ ต เหต จากการจราจร ปานกลาง จ ดอาจารย เวรประจาหน าว ทยาล ยฯ คอยตรวจการใช รถยนต รถจ กรยานยนต เข าออกว ทยาล ยฯ จ ดโครงการอบรมการจราจร การใช รถ ใช ถนนและกฎหมายการจราจรแก น กเร ยน น กศ กษา ให ม การประก นอ บ ต เหต แก น กเร ยน และบ คลากรท กคน 1.3 ความเส ยงจากการใช อ ปกรณ ไฟฟ า ปานกลาง ตรวจสอบสภาพเคร องใช ไฟฟ าและ อ ปกรณ ในห องปฏ บ ต การอย เสมอ ม ป ายเต อนความปลอดภ ยและ ว ธ การใช งานอ ปกรณ ไฟฟ าท ถ กต อง รองผ อานวยการฝ าย บร หาร รองผ อานวยการฝ าย ค ณภาพ และ อาจารย ประจา ห องปฏ บ ต การ 125, บาท 5, บาท

8 8 2. ความเส ยงด านการทะเลาะว วาท ประเด นความเส ยง โอกาสในการเก ด การจ ดการความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ มาก จ ดก จกรรม Home Roomอาจารย ท ฝ ายบร หารและ ปร กษาคอยต ดตามด อย างใกล ช ด คณาจารย ท กท าน จ ดโครงการสานส มพ นธ น กเร ยน ระหว างร นพ ร นน อง ให ม ความ สาม คค กลมเกล ยวก น จ ดโครงการว นว ชาการสร างความ สาม คค ร วมใจก นทางาน 20, จ ดโครงการแข งข นก ฬาส ภายใน ว ทยาล ยฯสร างความสาม คค ม น าใจ 16, น กก ฬา 2.1 ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทภายใน สถานศ กษา 2.2 ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทภายนอก สถานศ กษา ปานกลาง ประสานงานและร วมม อก บอาจารย ในสถาบ นอ นท อย ใกล เค ยงเพ อระง บ เหต ท อาจก อให เก ดความบาดหมาง ระหว างน กเร ยนต างสถาบ น ส งเสร มให ม การเร ยนการสอนว ชา ศ ลธรรม และให สอบน กธรรมเพ อ กล อมเกลาจ ตใจ ม ระบบห กคะแนนความประพฤต และให คะแนนความด เพ อส งเสร ม ความประพฤต ท ด ม ระเบ ยบว น ย ผ ช วยผ อานวยการ ฝ ายก จการน กเร ยน น กศ กษา และ อาจารย ท ปร กษาท ก ท าน 30,000.00

9 9 3. ความเส ยงด านส งเสพต ด ประเด นความเส ยง โอกาสในการเก ด การจ ดการความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 3.1 ความเส ยงด านส งเสพต ดชน ดอ อนๆ ปานกลาง รณรงค ให น กเร ยนตระหน กถ งโทษ ภ ยของบ หร และของม นเมา ต ดป ายและร ปท แสดงถ งอ นตราย ของโรคท เก ดจากการส บบ หร ส งเสร มการเล นก ฬาเพ อส ขภาพ รองผ อานวยการฯฝ าย บร หาร ผ ช วยฯฝ ายก จการ อาจารย ท ปร กษาท กท าน ของน กเร ยน น กศ กษา 3.2 ความเส ยงด านส งเสพต ดชน ดร ายแรง น อย ม การตรวจสารเสพต ดน กเร ยน น กศ กษาท กคน โดยความร วมม อ ก บเทศบาลตาบลนาจอมเท ยน ต ดตาม บาบ ดน กเร ยน น กศ กษา ในกล มเส ยงโดยร วมม อก บ ผ ปกครอง ของน กเร ยน ส งเสร มการก ฬา จ ดก จกรรมก ฬา ส การแข งข นท กษะว ชาช พและ ให รางว ลในการแข งข น ผ ข วยผ อานวยการฝ าย ก จการน กเร ยนน กศ กษา ผ ช วยฯฝ ายก จการ ผ ช วยฯฝ ายว ชาการ 5, ,000.00

10 10 4. ความเส ยงทางด านส งคม ประเด นความเส ยง โอกาสในการเก ด การจ ดการความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 4.1 ความเส ยงด านช สาว และการต งครรภ ใน ว ยเร ยน มาก จ ดก จกรรมโครงการต างๆเพ อส ง ส งเสร มว ฒนธรรม ค ณธรรม จร ยธรรมท ด งามของไทย กาหนดบทบาทหน าท ของคร ท ปร กษาให ต ดตามด แลน กเร ยน น กศ กษาอย างใกล ช ด ผ ช วยฯฝ ายก จการ รองผ อานวยการฝ าย บร หาร 4.2.ความเส ยงด านการเท ยวกลางค น และ การเท ยวในสถานท ไม เหมาะสมก บว ยเร ยน ของน กเร ยน น กศ กษา 4.3 ความเส ยงด านป ญหาครอบคร วและ ผ ปกครองของน กเร ยน น กศ กษา 4.4 ความเส ยงด านค าใช จ ายและการเง นของ น กเร ยน น กศ กษา มาก จ ดโครงงานและชมรมต างๆเพ อให น กเร ยน น กศ กษาใช เวลาว างให เก ดประโยชน อาจารย ท ปร กษา ต ดตามและ ตรวจสอบก บผ ปกครองน กเร ยน กรณ น กเร ยนขาดเร ยนบ อยๆเป น ต น ปานกลาง อาจารย ท ปร กษาให ความใกล ช ด ก บน กเร ยน สามารถพ ดค ยป ญหา ต างๆก บน กเร ยนได ปานกลาง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายแนะแนว พ จารณาท าเร องก เง นจาก ก.ย.ศ. แก น กเร ยนน กศ กษา ท ผ ปกครอง ม รายได ต า ผ ช วยฯฝ ายก จการ อาจารย ท ปร กษาท กท าน อาจารย ท ปร กษาท กท าน ผ ช วยผ อานวยการฝ าย แนะแนว

11 11 5. ความเส ยงด านการพน นและม วส ม ประเด นความเส ยง โอกาสในการเก ด การจ ดการความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 5.1 ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ภายในสถานศ กษา น อย อาจารย เวรประจาว น คอยตรวจ ตราห องเร ยนและบร เวณท พ กผ อนม มต างในบร เวณโรงเร ยน อาจารย ท กท าน 5.2 ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ภายนอกสถานศ กษา 5.3 ความเส ยงด านการเล นการพน นทาง อ นเตอร เน ต ปานกลาง จ ดโครงการอบรมท ท าให น กเร ยน เห นค ณค าของการใช เง นอย าง ประหย ดและพอเพ ยง โครงการส งเสร มศ ลธรรม และการ ทาความด ของน กเร ยนน กศ กษา ปานกลาง ควบค มการใช งานอ นเตอร เน ตใน โรงเร ยน ม ระบบล อคอ นโดยรห ส น กศ กษา ทาให ตรวจสอบการใช งานได ง ายข น ผ ช วยฯฝ ายก จการ ผ ช วยผ อานวยการฝ าย ก จการ รองผ อานวยการฝ าย ค ณภาพ และอาจารย สาขาคอมพ วเตอร 1, , ความเส ยงการเล นเกมและม วส มในร าน เกม ปานกลาง จ ดโครงการ ชมรมท ส งเสร มการใช เวลาว างให เป นประโยชน และ สร างสรรค จ ดอบรมด านศ ลธรรมและ จร ยธรรมโดยให เป นส วนหน งของ การเร ยนการสอน อาจารย ท กท าน ผ ช วยฝ ายว ชาการ

12 12 รายงานการประเม นผล การปฏ บ ต งานตามแผนบร หารความเส ยง ประจาป การศ กษา 2555 ประเด นความเส ยง การดาเน นการตามแผน ผลการตรวจประเม น ข อเสนอแนะ 1.ความเส ยงด านความ ปลอดภ ยในสถานศ กษา 1.1ความเส ยงด านอ คค ภ ย ต ดต งเคร องด บเพล งเพ มเต ม ตามอาคารเร ยนท กอาคาร เร ยน จ ดก จกรรมซ อมด บเพล งด วย อ ปกรณ จร ง ม เคร องด บเพล งเพ ยงพอ ท กอาคาร อาจารย และน กเร ยนม ความเข าใจในการใช อ ปกรณ ด บเพล ง ควรม การตรวจสอบ อ ปกรณ ให พร อมใช งานเป นประจา 1.2ความเส ยงด าน อ บ ต เหต จากการจราจร 1.3ความเส ยงจากการใช อ ปกรณ ไฟฟ า 2.ความเส ยงด านการ ทะเลาะว วาท 2.1ความเส ยงด านการ ทะเลาะ ว วาทภายในสถานศ กษา 2.2ความเส ยงด านการ ทะเลาะว วาทภายนอก สถานศ กษา ม อาจารย เวรตรวจการใช รถจ กรยานยนต เข าออก ว ทยาล ยฯท กว น เคร องใช ไฟฟ าได ร บการ ปร บเปล ยนซ อมแซมจนใช ได ด จ ดก จกรรมHome Room อย างสม าเสมอ จ ดก จกรรมสานส มพ นธ ร นพ ร นน องอย างสร างสรรค ม การประสานงานระหว าง อาจารย ฝ ายปกครองของ สถานศ กษาใกล เค ยงเป น อย างด การใช รถจ กรยานยนต เข า ออกว ทยาล ยฯม ระเบ ยบ มากข น เคร องใช ไฟฟ าสามารถใช งานได ด และปลอดภ ย การทะเลาะว วาทใน ว ทยาล ยฯม น อย ร นพ ร นน องม ความ ร วมม อก นทางานก จกรรม เป นอย างด ไม ม การทะเลาะว วาทของ น กเร ยน น กศ กษาต าง สถาบ นภายนอก สถานศ กษา

13 13 ประเด นความเส ยง การดาเน นการตามแผน ผลการตรวจประเม น ข อเสนอแนะ 3.ความเส ยงด านส งเสพ ต ด 3.1 ความเส ยงด านส งเสพ ต ดชน ดอ อนๆ ต ดป ายรณรงค การไม ส บบ หร ต ดแบนเนอร เคร อข ายคร น ก รณรงค เพ อการไม ส บบ หร ใน เว บไซท ของว ทยาล ยฯ ( chool.net ) ม ต ดป ายรณรงค สถานศ กษาเป นเขต ปลอดบ หร ตามกฎหมาย ม แบนเนอร เช อมโยงเว บ ไซท เคร อข ายคร น ก รณรงค เพ อการไม ส บบ หร ควรต ดป ายรณรงค ให เห นโทษภ ยของ การส บบ หร ให มาก ข น 3.2 ความเส ยงด านส งเสพ ต ดชน ดร ายแรง 4.ความเส ยงทางด าน ส งคม 4.1 ความเส ยงด านช สาว และการต งครรภ ในว ย เร ยน ตรวจสารเสพต ดในน กเร ยน น กศ กษาโดยไม แจ งล วงหน า จ ดก จกรรมการแข งข นก ฬาส ประจาป การศ กษา2555 ก จกรรมโครงการต างๆเพ อ ส งส งเสร มว ฒนธรรม ค ณธรรม จร ยธรรมท ด งาม ของไทย ไม พบสารเสพต ดใน น กเร ยน น กศ กษา น กเร ยน น กศ กษาสนใจ เข าร วมก จกรรมสามารถ ด งความสนใจของ น กเร ยนส การก ฬา การประเม นผ เร ยนท ม ค ณธรรม จร ยธรรม อย ในระด บ ด ควรม การตรวจท ก ภาคการศ กษา คร ท ปร กษาให ต ดตามด แล น กเร ยน น กศ กษาอย าง ใกล ช ด พร อมราบงาน ปร กษาผ ปกครอง น กเร ยน จานวนคร งท ว ทยาล ยฯ จ ดให น กเร ยนน กศ กษา พบคร ท ปร กษาในป การ ศ กษา2555 อย ในระด บ ด 4.2.ความเส ยงด านการ เท ยวกลางค น และการ เท ยวในสถานท ไม เหมาะสมก บว ยเร ยนของ น กเร ยน น กศ กษา จ ดโครงงานและชมรมต างๆ เพ อให น กเร ยน น กศ กษาใช เวลาว างให เก ดประโยชน ม การจ ดก จกรรมท ส งเสร มด านว ชาการ ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งามในว ชาช พ อย ในระด บด

14 14 ประเด นความเส ยง การดาเน นการตามแผน ผลการตรวจประเม น ข อเสนอแนะ 4.3 ความเส ยงด านป ญหา ครอบคร วและผ ปกครอง ของน กเร ยน น กศ กษา 4.4 ความเส ยงด าน ค าใช จ ายและการเง นของ น กเร ยน น กศ กษา อาจารย ท ปร กษาให ความ ใกล ช ดก บน กเร ยน ม การพบ และให คาแนะนาแก น กเร ยน มอบท นเร ยนฟร แก น กเร ยน น กศ กษาท ขาดแคลนท น ทร พย 5. ความเส ยงด านการ พน นและม วส ม 5.1 ความเส ยงด านการ พน นและการม วส ม ภายในสถานศ กษา 5.2 ความเส ยงด านการ พน นและการม วส ม ภายนอกสถานศ กษา 5.3 ความเส ยงด านการ เล นการพน นทาง อ นเตอร เน ต 5.4 ความเส ยงการเล นเกม และม วส มในร านเกม พ จารณาให น กเร ยน น กศ กษาท ขาดแคลนเข า โครงการเง นก ของ ก.ย.ศ. จ ดอาจารย เวรร วมก บ อาจารย ฝ ายปกครองคอย ตรวจตราเป นประจา จ ดโครงการส งเสร มการออม เง นและร ค ณค าของการใช จ ายเง นอย างพอเพ ยง ควบค มการใช งานอ นเตอร เน ตอย างเหมาะสมใน สถานศ กษา จ ดโครงการ ชมรมท ส งเสร ม การใช เวลาว างให เป น ประโยชน และสร างสรรค จ ดอบรมด านศ ลธรรมและ จร ยธรรมโดยให เป นส วนหน ง ของการเร ยนการสอน จานวนคร งท อาจารย จ ด ก จกรรมพบปะให คาปร กษาอย ในเกณฑ ด ม การมอบท นการเร ยนฟร ตลอดหล กส ตรแก น กเร ยนท ขาดแคนท น ทร พย เป นประจาท กป ม อาจารย แนะแนวทา หน าท พ จารณาช วยเหล อ น กเร ยน ทาเร องก เง น จาก ก.ย.ศ สาขาว ชา/สาขางานท ม การจ ดก จกรรมท ส งเสร ม ด านว ชาการ ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งาม ในว ชาช พ รวมท งด าน บ คล กภาพและมน ษย ส มพ นธ ครบท ง 3 ด าน จานวน 6 สาขาว ชา ระด บความพ งพอใจของ สถานประกอบการท ม ต อ ค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณใน ว ชาช พของผ สาเร จ การศ กษาในป การศ กษา 2555 อย ในระด บ ด

15 15 1.ความเส ยงด านความปลอดภ ยในสถานศ กษา สร ปประเม นผล แผนการจ ดการความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ ป การศ กษา ความเส ยงด านอ คค ภ ย ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ ม การต ดต งเคร องด บเพล งเพ ยงพอท กอาคาร อาจารย และน กเร ยน ม ความเข าใจในการใช อ ปกรณ ด บเพล ง ม การซ อมการใช งานเคร องด บเพล งท กป การศ กษา 1.2 ความเส ยงด านอ บ ต เหต จากการจราจร ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บม การจ ดอบรมการใช รถและกฎจราจร 1.3ความเส ยงจากการใช อ ปกรณ ไฟฟ า เคร องใช ไฟฟ าได ร บการ ปร บเปล ยนซ อมแซมจนใช ได ด ม ป ายเต อนด านความปลดภ ยต างๆ 2.ความเส ยงด านการทะเลาะว วาท 2.1ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทภายในสถานศ กษา การทะเลาะว วาทในว ทยาล ยฯม น อย ร นพ ร นน องม ความร วมม อก นทางานก จกรรมเป นอย างด 2.2 ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทภายนอกสถานศ กษา ไม ม การทะเลาะว วาทของน กเร ยน น กศ กษาต างสถาบ นภายนอกสถานศ กษา 3.ความเส ยงด านส งเสพต ด 3.1 ความเส ยงด านส งเสพต ดชน ดอ อนๆ ม ต ดป ายรณรงค สถานศ กษาเป นเขตปลอดบ หร ตามกฎหมาย ม แบนเนอร เช อมโยงเว บไซท เคร อข ายคร น กรณรงค เพ อการไม ส บบ หร

16 ความเส ยงด านส งเสพต ดชน ดร ายแรง ไม พบสารเสพต ดในน กเร ยน น กศ กษา ม การจ ดก จกรรมการก ฬา น กเร ยน น กศ กษาสนใจเข า ร วมก จกรรมสามารถด งความสนใจของน กเร ยนส การก ฬา 4.ความเส ยงทางด านส งคม 4.1 ความเส ยงด านช สาว และการต งครรภ ในว ยเร ยน ม การจ ดก จกรรมท ส งเสร มด านว ชาการ ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งามในว ชาช พ อย ในระด บด 4.2 ความเส ยงด านป ญหาครอบคร วและผ ปกครองของน กเร ยน น กศ กษา จานวนคร งท อาจารย จ ดก จกรรมพบปะให คาปร กษาอย ในเกณฑ ด 4.3 ความเส ยงด านค าใช จ ายและการเง นของน กเร ยน น กศ กษา ม การมอบท นการเร ยนฟร ตลอดหล กส ตรแก น กเร ยนท ขาดแคนท นทร พย เป นประจาท กป นอกจากน ย งม อาจารย แนะแนวทาหน าท พ จารณาช วยเหล อน กเร ยน ทาเร องก เง นจาก ก.ย.ศ 5.ความเส ยงด านการพน นและม วส ม 5.1 ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ภายในสถานศ กษา สาขาว ชา/สาขางานท ม การจ ดก จกรรมท ส งเสร มด านว ชาการ ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งามในว ชาช พ รวมท งด าน บ คล กภาพและมน ษยส มพ นธ ครบท ง 3 ด าน จานวน 6 สาขาว ชา 5.2 ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ภายนอกสถานศ กษา ม โครงการส งเสร มการออมเง นและร ค ณค าของการใช จ ายเง นอย างพอเพ ยง 5.3 ความเส ยงด านการเล นการพน นทางอ นเตอร เน ต ม ระบบควบค มการใช งานอ นเตอร เน ตอย างเหมาะสมในสถานศ กษา

17 ความเส ยงการเล นเกมและม วส มในร านเกม ม โครงการ ชมรมท ส งเสร มการใช เวลาว างให เป นประโยชน และสร างสรรค ม การอบรมด าน ศ ลธรรมและจร ยธรรมโดยให เป นส วนหน งของการเร ยนการสอน ระด บความพ งพอใจของสถาน ประกอบการท ม ต อค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณในว ชาช พของ ผ สาเร จการศ กษาในป การศ กษา 2555 อย ในระด บ ด

18 18 ภาคผนวก คาส ง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ ท คส. 07 / ปกศ. 2555

19 19 เร อง แต งต งคณะกรรมการดาเน นการ จ ดทาแผนบร หารความเส ยง ประจาป การศ กษา 2555 ตามท ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ ได จ ดทาแผนพ ฒนาการศ กษาของว ทยาล ยฯป การศ กษา แล ว น น การบร หารความเส ยงเป นป จจ ยหน งท จะส งผลให การพ ฒนาการศ กษาสาเร จราบร นไปด วยด จ งได จ ดทาแผนบร หารความ เส ยงข น โดยแต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผนบร หารความเส ยงเพ อให การดาเน นงานจ ดการบร หารความเส ยงเป นไปด วยความ เร ยบร อยในป การศ กษา 2555 จ งขอแต งต งคณะกรรมการดาเน นการ จ ดทาแผนบร หารความเส ยง ประจาป การศ กษา 2555 ประกอบด วย 1. นาย ยศ น ยประย ร ผ ลงนามแทนผ ร บใบอน ญาต ประธานกรรมการ 2. นางสาวป ยาน ช เส อส นวล รองผ อานวยการฝ ายบร หาร กรรมการ 3. นายเท ยน น ยประย ร รองผ อานวยการฝ ายค ณภาพ กรรมการ 4. นางปราณ น ยประย ร ผช.ผอ.ฝ ายธ รการและการเง น กรรมการ 5. นางกาญจนา ประสานย ทธ ผช.ผอ.ฝ ายว ชาการ กรรมการ 6. นางสาวบ งอร พยนต ผช.ผอ.ฝ ายก จการ นร.นศ. กรรมการ 7. นางสาวจ รน นท อย สบาย ผช.ผอ.ฝ ายบร การและแนะแนว กรรมการ 8. นางสาววาสนา จ นแก ว ผช.ผอ.ฝ ายสารสนเทศ กรรมการ 9. นางอรพ นท น ยประย ร ผช.ผอ.ฝ ายทะเบ ยน กรรมการ 10. นายศ ร ช ย ค ร เสถ ยร ผ อานวยการโรงเร ยน กรรมการและเลขาน การ (นาย ยศ น ยประย ร) ผ ลงนามแทนผ ร บใบอน ญาต โรงเร ยน เทคน คพณ ชยการส ตห บ

แผนการบร หารความเส ยง ว ทยาล ยอาช วศ กษาพรเจร ญ

แผนการบร หารความเส ยง ว ทยาล ยอาช วศ กษาพรเจร ญ แผนการบร หารความเส ยง ว ทยาล ยอาช วศ กษาพรเจร ญ หล กการและเหต ผล เน องจากสถานการณ ท ไม แน นอนย อมส งผลกระทบต อการด าเน นงานของ ซ งอาจท าให ไม สามารถด าเน นงานบรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายได การบร หารความเส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานป องก นยาเสพต ด

รายงานผลการปฏ บ ต งานป องก นยาเสพต ด รายงานผลการปฏ บ ต งานป องก นยาเสพต ด โครงการห องเร ยนส ขาวต านยาเสพต ด เท ดไท องค ราช น โรงเร ยนบ านเขาพระ ป การศ กษา 2554 ๑. หล กการและเหต ผล น กเร ยนเป นทร พยากรท ม ค ณค าย งของประเทศ ซ งจะเจร ญเต บโตเป

More information