แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล"

Transcription

1 1 แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล เน องจากสถานการณ ท ไม แน นอนย อมส งผลกระทบต อการดาเน นงานของสถานศ กษา ซ งอาจจะ ทาให สถานศ กษาไม สามารถด าเน นงานบรรล ตามว ตถ ประสงค ละเป าหมายได การบร หารความเส ยงเป น ว ธ การสาค ญท จะช วยให กาก บด แลก จการเป นไปด วยด โดยจะ ช วยให การบร หารงานม ความเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ ลดการส ญเส ยและโอกาสท ทาให เก ดความเส ยหายแก สถานศ กษา ความเส ยงท อาจเก ดข นแก ว ทยาล ยฯในด านต างๆเช น ความเส ยงด านความปลอดภ ยของผ เร ยน คร และบ คลากรภายในสถานศ กษา ความเส ยงด านการทะเลาะว วาท ความเส ยงด านส งเสพต ด ความ เส ยงด านส งคม เช นการต งครรภ ก อนว ยอ นควร ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ความเส ยงด าน อ บ ต เหต จากการจราจร ความเส ยงจากอ คค ภ ย ความเส ยงจากการใช อ ปกรณ ไฟฟ าและเคร องม อต างๆ เป น ต น การบร หารความเส ยง (Risk Management) หมายถ ง การกาหนดแผนเพ อให ผ บร หารและ ผ ปฏ บ ต งานท กฝ าย ได ม แนวทางการบร หารความเส ยงในระด บองค กรท ช ดเจน และสามารถนาไป ประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยงในท กส วนงาน โดยม ข นตอนในการบร หารความเส ยงด งน 1. การระบ ความเส ยงหร อป จจ ยเส ยง 2. การว เคราะห ความเส ยง 3. การกาหนดมาตรการจ ดการความเส ยง 4. การต ดตาม รายงาน และประเม นผลการดาเน นการ 5. การทบทวนการบร หารความเส ยง

2 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง 1. เพ อให ฝ ายบร หารฝ ายปฏ บ ต การ เข าใจหล กการ และกระบวนการบร หารความเส ยงของ ว ทยาล ยฯ 2. เพ อให ผ ปฏ บ ต งานได ร บทราบข นตอน และกระบวนการในการวางแผนบร หารความเส ยง 3. เพ อให ม การปฏ บ ต ตามกระบวนการบร หารความเส ยงอย างเป นระบบ และต อเน อง 4. เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารความเส ยงในหน วยงานท กระด บของว ทยาล ยฯ 5. เพ อเป นเคร องม อในการส อสารและสร างความเข าใจ ตลอดจนเช อมโยงการบร หารความ เส ยงก บกลย ทธ ของว ทยาล ยฯ 6. เพ อลดโอกาสและผลกระทบของความเส ยงท จะเก ดข นก บว ทยาล ยฯ นโยบายการบร หารความเส ยง เพ อให ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ ม ระบบในการบร หารความเส ยงโดยการบร หารป จจ ย และควบค มก จการ รวมท งกระบวนการดาเน นงานต างๆ ลดม ลเหต ของแต ละโอกาสท จะเก ดความเส ยหาย ให ระด บความเส ยง และขนาดของความเส ยหายท จะเก ดข นในอนาคต จ งกาหนดนโยบายการบร หารความ เส ยง ด งน 1. ให ม การค นหาและระบ ความเส ยงด าน ความปลอดภ ยในสถานศ กษา ด านการทะเลาะว วาท ด านส งเสพ ต ด ความเส ยงด านส งคม ด านการพน นและการม วส ม 2. ให ม การต ดตาประเม นผลการบร หารความเส ยงท ม การทบทวน และปร บปร งอย างสม าเสมอ 4. ให ม การนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อการจ ดการท ด 5. ให การบร หารความเส ยงเป นส วนหน งของการดาเน นงานประจาว น เป าหมาย 1. ผ บร หารและบ คลากร ม ความร ความเข าใจเร องการบร หารความเส ยง เพ อนาไปใช ในการ ดาเน นงานตามย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต งาน 4 ป พ.ศ ให บรรล ตามว ตถ ประสงค และ เป าหมายท ก าหนดไว 2. ผ บร หารและบ คลากร สามารถระบ ความเส ยง ว เคราะห ความเส ยง ประเม นความเส ยง และ จ ดการความเส ยงให อย ในระด บท ยอมร บได 3. สามารถนาแผนบร หารความเส ยงไปใช ในการบร หารงานท ร บผ ดชอบ 4. เพ อพ ฒนาความสามารถของบ คลากรและกระบวนการดาเน นงานภายในองค กรอย าง ต อเน อง

3 3 ประโยชน ของการบร หารความเส ยง การดาเน นการบร หารความเส ยงจะช วยผ บร หารม ข อม ลท ใช ในการต ดส นใจได ด ย งข น และทาให องค กรสามารถจ ดการก บป ญหาอ ปสรรคและอย รอดได ในสถานการณ ท ไม คาดค ดหร อสถานการณ ท อาจท า ให องค กรเก ดความเส ยหาย ประโยชน ท คาดหว งว าจะได ร บจากการดาเน นการบร หารความเส ยง ม ด งน 1. การบร หารความเส ยงจะช วยให คณะทางานว เคราะห และจ ดทาแผนบร หารความเส ยงของ ว ทยาล ยฯและผ บร หารท กระด บตระหน กถ งความเส ยงท สาค ญ และสามารถทาหน าท ในการกาก บด แล องค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลมากย งข น 2. สร างฐานข อม ลความร ท ม ประโยชน ต อการบร หารและการปฏ บ ต งานในองค กร การบร หารความ เส ยงจะเป นแหล งข อม ลสาหร บผ บร หารในการต ดส นใจด านต างๆ 3. ช วยสะท อนให เห นภาพรวมของความเส ยงต างๆ ท สาค ญได ท งหมด การบร หารความเส ยงจะทา ให บ คลากรภายในองค กรม ความเข าใจถ งเป าหมายและภารก จหล กขององค กร 4. ช วยให ผ บร หารสามารถม นใจได ว าความเส ยงได ร บการจ ดการอย างเหมาะสมและท นเวลา 5. ช วยให การพ ฒนาองค กรเป นไปในท ศทางเด ยวก น ข นตอนการบร หารความเส ยง 1. แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง 2. กาหนดว ตถ ประสงค ของการบร หารความเส ยง 3. ประเม นความเส ยง 4. วางแผนจ ดการความเส ยง 5. ด าเน นงานตามแผน 6. รายงานผลการดาเน นงาน 7. สร ปประเม นผล

4 4 การดาเน นงานตามข นตอนการบร หารความเส ยง 1. ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บได ม คาส งแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยงด งน 1.1 อาจารย ศ ร ช ย ค ร เสถ ยร ผ อานวยการฯ 1.2 อาจารย ยศ น ยประย ร รองผ อานวยการฝ ายพ ฒนา 1.3 อาจารย เท ยน น ยประย ร รองผ อานวยการฝ ายค ณภาพ 1.4 อาจารย ป ยาน ช เส อส นวล รองผ อานวยการฝ ายบร หาร 1.5 อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ 1.6 อาจารย บ งอร พยนต ผ ช วยผ อานวยการฝ ายก จการน กเร ยน น กศ กษา 1.7 อาจารย วาสนา จ นแก ว ผ ช วยผ อานวยการฝ ายสารสนเทศ 2. กาหนดว ตถ ประสงค ของการบร หารความเส ยง คณะกรรมการบร หารความเส ยงได ประช มร วมก น เพ อก าหนดว ตถ ประสงค ของการ บร หารความเส ยงท สาค ญโดยสร ปได ด งน 2.1 เพ อให ต วแทนคร บ คลากร และต วแทนน กเร ยน น กศ กษาม ส วนร วมในการค นหาและระบ ถ ง ความเส ยงด านความปลอดภ ยในสถานศ กษา และกาหนดมาตรการในการป องก นและ ควบค มความเส ยงด านความปลอดภ ย อย างเป นระบบและต อเน อง 2.2 เพ อให ต วแทนคร บ คลากร และต วแทนน กเร ยน น กศ กษาม ส วนร วมในการค นหาและระบ ถ ง ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทท งในและนอกสถานศ กษา ม การกาหนดมาตรการในการ ป องก นและควบค มความเส ยงด านการทะเลาะว วาท อย างเป นระบบและต อเน อง 2.3 เพ อให ต วแทนคร บ คลากร และต วแทนน กเร ยน น กศ กษาม ส วนร วมในการค นหาและระบ ถ ง ความเส ยงด านส งเสพต ด ม การกาหนดมาตรการในการป องก นและควบค มความเส ยงด านส ง เสพต ด อย างเป นระบบและต อเน อง 2.4 เพ อให ต วแทนคร บ คลากร และต วแทนน กเร ยน น กศ กษาม ส วนร วมในการค นหาและระบ ถ ง ความเส ยงด านส งคม ม การก าหนดมาตรการในการป องก นและควบค มความเส ยงด านส งคม อย างเป นระบบและต อเน อง 2.5 เพ อให ต วแทนคร บ คลากร และต วแทนน กเร ยน น กศ กษาม ส วนร วมในการค นหาและระบ ถ ง ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ม การกาหนดมาตรการในการป องก นและควบค ม ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม อย างเป นระบบและต อเน อง

5 5 3. ประเม นความเส ยง หมายถ ง กระบวนการระบ ความเส ยง การว เคราะห ความเส ยง และจ ดลาด บความเส ยง โดยการประเม นจากโอกาสท จะเก ด และผลกระทบท จะเก ดข นจากการประเม นความเส ยงด าน ต างๆของคณะกรรมการบร หารความเส ยงสามารถสร ปเป นประเด นได ด งน 3.1 ความเส ยงด านความปลอดภ ยในสถานศ กษา ประกอบด วย ความเส ยงด านอ คค ภ ย ความเส ยงด านอ บ ต เหต จากการจราจร ความเส ยงจากการใช อ ปกรณ ไฟฟ า 3.2 ความเส ยงด านการทะเลาะว วาท ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทภายในสถานศ กษา ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทภายนอกสถานศ กษา 3.3 ความเส ยงด านส งเสพต ด แบ งออกเป น ความเส ยงด านส งเสพต ดชน ดอ อนๆ เช น บ หร ส รา สารระเหย เป นต น ความเส ยงด านส งเสพต ดชน ดร ายแรง เช น ก ญชา ยาบ า ยาไอซ เฮโรอ น ผงขาว ฯลฯเป นต น 3.4 ความเส ยงทางด านส งคม จากการประเม นโอกาสท จะเก ดในสถานศ กษาจากมากไปหาน อยม ด งน ความเส ยงด านช สาว และการต งครรภ ในว ยเร ยน ความเส ยงด านการเท ยวกลางค น และการเท ยวในสถานท ไม เหมาะสมก บว ยเร ยนของ น กเร ยน น กศ กษา ความเส ยงด านป ญหาครอบคร วและผ ปกครองของน กเร ยน น กศ กษา ความเส ยงด านค าใช จ ายและการเง นของน กเร ยน น กศ กษา 3.5 ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม แบ งออกเป น ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ภายในสถานศ กษา ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ภายนอกสถานศ กษา ความเส ยงด านการเล นการพน นทางอ นเตอร เน ต ความเส ยงการเล นเกมและม วส มในร านเกม

6 6 4. วางแผนจ ดการความเส ยง โดยสร างมาตรการควบค มความเส ยง ด งน 4.1 การยอมร บความเส ยง ยอมร บความเส ยงเน องจาก ความเส ยงน นสามารถยอมร บได และม ค าใช จ ายในการจ ดการ/ ควบค มด แลส งกว าผลประโยชน 4.2 การลดหร อควบค มความเส ยง ลดโอกาสท จะเก ดความเส ยงหร อลดความร นแรงของผลกระทบท จะเก ดข น เพ อให ความ เส ยงอย ในระด บท ยอมร บได 4.3 การโอนหร อกระจายความเส ยง การโอนความเส ยงให บ คคลท สามร บผ ดชอบ เช น การทาประก นภ ย การจ างบร การหร อให บ คคลภายนอกดาเน นการแทน 4.4 การหย ดหร อหล กเล ยงความเส ยง เป นการย ต ไม ให ความเส ยงเก ดข น หร อหล กเล ยงความเส ยงโดยหย ด หร อเปล ยนร ปแบบ การทาก จกรรมท ก อให เก ดความเส ยง

7 7 ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ แผนการจ ดการความเส ยง ป การศ กษา ความเส ยงด านความปลอดภ ยในสถานศ กษา ประเด นความเส ยง โอกาสในการเก ด การจ ดการความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1.1 ความเส ยงด านอ คค ภ ย น อย ซ กซ อมว ธ การใช งานอ ปกรณ ด บเพล ง ตรวจสอบสภาพอ ปกรณ ด บเพล ง อย างสม าเสมอ รองผ อานวยการฝ าย พ ฒนา 5, บาท 1.2 ความเส ยงด านอ บ ต เหต จากการจราจร ปานกลาง จ ดอาจารย เวรประจาหน าว ทยาล ยฯ คอยตรวจการใช รถยนต รถจ กรยานยนต เข าออกว ทยาล ยฯ จ ดโครงการอบรมการจราจร การใช รถ ใช ถนนและกฎหมายการจราจรแก น กเร ยน น กศ กษา ให ม การประก นอ บ ต เหต แก น กเร ยน และบ คลากรท กคน 1.3 ความเส ยงจากการใช อ ปกรณ ไฟฟ า ปานกลาง ตรวจสอบสภาพเคร องใช ไฟฟ าและ อ ปกรณ ในห องปฏ บ ต การอย เสมอ ม ป ายเต อนความปลอดภ ยและ ว ธ การใช งานอ ปกรณ ไฟฟ าท ถ กต อง รองผ อานวยการฝ าย บร หาร รองผ อานวยการฝ าย ค ณภาพ และ อาจารย ประจา ห องปฏ บ ต การ 125, บาท 5, บาท

8 8 2. ความเส ยงด านการทะเลาะว วาท ประเด นความเส ยง โอกาสในการเก ด การจ ดการความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ มาก จ ดก จกรรม Home Roomอาจารย ท ฝ ายบร หารและ ปร กษาคอยต ดตามด อย างใกล ช ด คณาจารย ท กท าน จ ดโครงการสานส มพ นธ น กเร ยน ระหว างร นพ ร นน อง ให ม ความ สาม คค กลมเกล ยวก น จ ดโครงการว นว ชาการสร างความ สาม คค ร วมใจก นทางาน 20, จ ดโครงการแข งข นก ฬาส ภายใน ว ทยาล ยฯสร างความสาม คค ม น าใจ 16, น กก ฬา 2.1 ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทภายใน สถานศ กษา 2.2 ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทภายนอก สถานศ กษา ปานกลาง ประสานงานและร วมม อก บอาจารย ในสถาบ นอ นท อย ใกล เค ยงเพ อระง บ เหต ท อาจก อให เก ดความบาดหมาง ระหว างน กเร ยนต างสถาบ น ส งเสร มให ม การเร ยนการสอนว ชา ศ ลธรรม และให สอบน กธรรมเพ อ กล อมเกลาจ ตใจ ม ระบบห กคะแนนความประพฤต และให คะแนนความด เพ อส งเสร ม ความประพฤต ท ด ม ระเบ ยบว น ย ผ ช วยผ อานวยการ ฝ ายก จการน กเร ยน น กศ กษา และ อาจารย ท ปร กษาท ก ท าน 30,000.00

9 9 3. ความเส ยงด านส งเสพต ด ประเด นความเส ยง โอกาสในการเก ด การจ ดการความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 3.1 ความเส ยงด านส งเสพต ดชน ดอ อนๆ ปานกลาง รณรงค ให น กเร ยนตระหน กถ งโทษ ภ ยของบ หร และของม นเมา ต ดป ายและร ปท แสดงถ งอ นตราย ของโรคท เก ดจากการส บบ หร ส งเสร มการเล นก ฬาเพ อส ขภาพ รองผ อานวยการฯฝ าย บร หาร ผ ช วยฯฝ ายก จการ อาจารย ท ปร กษาท กท าน ของน กเร ยน น กศ กษา 3.2 ความเส ยงด านส งเสพต ดชน ดร ายแรง น อย ม การตรวจสารเสพต ดน กเร ยน น กศ กษาท กคน โดยความร วมม อ ก บเทศบาลตาบลนาจอมเท ยน ต ดตาม บาบ ดน กเร ยน น กศ กษา ในกล มเส ยงโดยร วมม อก บ ผ ปกครอง ของน กเร ยน ส งเสร มการก ฬา จ ดก จกรรมก ฬา ส การแข งข นท กษะว ชาช พและ ให รางว ลในการแข งข น ผ ข วยผ อานวยการฝ าย ก จการน กเร ยนน กศ กษา ผ ช วยฯฝ ายก จการ ผ ช วยฯฝ ายว ชาการ 5, ,000.00

10 10 4. ความเส ยงทางด านส งคม ประเด นความเส ยง โอกาสในการเก ด การจ ดการความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 4.1 ความเส ยงด านช สาว และการต งครรภ ใน ว ยเร ยน มาก จ ดก จกรรมโครงการต างๆเพ อส ง ส งเสร มว ฒนธรรม ค ณธรรม จร ยธรรมท ด งามของไทย กาหนดบทบาทหน าท ของคร ท ปร กษาให ต ดตามด แลน กเร ยน น กศ กษาอย างใกล ช ด ผ ช วยฯฝ ายก จการ รองผ อานวยการฝ าย บร หาร 4.2.ความเส ยงด านการเท ยวกลางค น และ การเท ยวในสถานท ไม เหมาะสมก บว ยเร ยน ของน กเร ยน น กศ กษา 4.3 ความเส ยงด านป ญหาครอบคร วและ ผ ปกครองของน กเร ยน น กศ กษา 4.4 ความเส ยงด านค าใช จ ายและการเง นของ น กเร ยน น กศ กษา มาก จ ดโครงงานและชมรมต างๆเพ อให น กเร ยน น กศ กษาใช เวลาว างให เก ดประโยชน อาจารย ท ปร กษา ต ดตามและ ตรวจสอบก บผ ปกครองน กเร ยน กรณ น กเร ยนขาดเร ยนบ อยๆเป น ต น ปานกลาง อาจารย ท ปร กษาให ความใกล ช ด ก บน กเร ยน สามารถพ ดค ยป ญหา ต างๆก บน กเร ยนได ปานกลาง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายแนะแนว พ จารณาท าเร องก เง นจาก ก.ย.ศ. แก น กเร ยนน กศ กษา ท ผ ปกครอง ม รายได ต า ผ ช วยฯฝ ายก จการ อาจารย ท ปร กษาท กท าน อาจารย ท ปร กษาท กท าน ผ ช วยผ อานวยการฝ าย แนะแนว

11 11 5. ความเส ยงด านการพน นและม วส ม ประเด นความเส ยง โอกาสในการเก ด การจ ดการความเส ยง ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 5.1 ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ภายในสถานศ กษา น อย อาจารย เวรประจาว น คอยตรวจ ตราห องเร ยนและบร เวณท พ กผ อนม มต างในบร เวณโรงเร ยน อาจารย ท กท าน 5.2 ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ภายนอกสถานศ กษา 5.3 ความเส ยงด านการเล นการพน นทาง อ นเตอร เน ต ปานกลาง จ ดโครงการอบรมท ท าให น กเร ยน เห นค ณค าของการใช เง นอย าง ประหย ดและพอเพ ยง โครงการส งเสร มศ ลธรรม และการ ทาความด ของน กเร ยนน กศ กษา ปานกลาง ควบค มการใช งานอ นเตอร เน ตใน โรงเร ยน ม ระบบล อคอ นโดยรห ส น กศ กษา ทาให ตรวจสอบการใช งานได ง ายข น ผ ช วยฯฝ ายก จการ ผ ช วยผ อานวยการฝ าย ก จการ รองผ อานวยการฝ าย ค ณภาพ และอาจารย สาขาคอมพ วเตอร 1, , ความเส ยงการเล นเกมและม วส มในร าน เกม ปานกลาง จ ดโครงการ ชมรมท ส งเสร มการใช เวลาว างให เป นประโยชน และ สร างสรรค จ ดอบรมด านศ ลธรรมและ จร ยธรรมโดยให เป นส วนหน งของ การเร ยนการสอน อาจารย ท กท าน ผ ช วยฝ ายว ชาการ

12 12 รายงานการประเม นผล การปฏ บ ต งานตามแผนบร หารความเส ยง ประจาป การศ กษา 2555 ประเด นความเส ยง การดาเน นการตามแผน ผลการตรวจประเม น ข อเสนอแนะ 1.ความเส ยงด านความ ปลอดภ ยในสถานศ กษา 1.1ความเส ยงด านอ คค ภ ย ต ดต งเคร องด บเพล งเพ มเต ม ตามอาคารเร ยนท กอาคาร เร ยน จ ดก จกรรมซ อมด บเพล งด วย อ ปกรณ จร ง ม เคร องด บเพล งเพ ยงพอ ท กอาคาร อาจารย และน กเร ยนม ความเข าใจในการใช อ ปกรณ ด บเพล ง ควรม การตรวจสอบ อ ปกรณ ให พร อมใช งานเป นประจา 1.2ความเส ยงด าน อ บ ต เหต จากการจราจร 1.3ความเส ยงจากการใช อ ปกรณ ไฟฟ า 2.ความเส ยงด านการ ทะเลาะว วาท 2.1ความเส ยงด านการ ทะเลาะ ว วาทภายในสถานศ กษา 2.2ความเส ยงด านการ ทะเลาะว วาทภายนอก สถานศ กษา ม อาจารย เวรตรวจการใช รถจ กรยานยนต เข าออก ว ทยาล ยฯท กว น เคร องใช ไฟฟ าได ร บการ ปร บเปล ยนซ อมแซมจนใช ได ด จ ดก จกรรมHome Room อย างสม าเสมอ จ ดก จกรรมสานส มพ นธ ร นพ ร นน องอย างสร างสรรค ม การประสานงานระหว าง อาจารย ฝ ายปกครองของ สถานศ กษาใกล เค ยงเป น อย างด การใช รถจ กรยานยนต เข า ออกว ทยาล ยฯม ระเบ ยบ มากข น เคร องใช ไฟฟ าสามารถใช งานได ด และปลอดภ ย การทะเลาะว วาทใน ว ทยาล ยฯม น อย ร นพ ร นน องม ความ ร วมม อก นทางานก จกรรม เป นอย างด ไม ม การทะเลาะว วาทของ น กเร ยน น กศ กษาต าง สถาบ นภายนอก สถานศ กษา

13 13 ประเด นความเส ยง การดาเน นการตามแผน ผลการตรวจประเม น ข อเสนอแนะ 3.ความเส ยงด านส งเสพ ต ด 3.1 ความเส ยงด านส งเสพ ต ดชน ดอ อนๆ ต ดป ายรณรงค การไม ส บบ หร ต ดแบนเนอร เคร อข ายคร น ก รณรงค เพ อการไม ส บบ หร ใน เว บไซท ของว ทยาล ยฯ (http://www.smokefrees chool.net ) ม ต ดป ายรณรงค สถานศ กษาเป นเขต ปลอดบ หร ตามกฎหมาย ม แบนเนอร เช อมโยงเว บ ไซท เคร อข ายคร น ก รณรงค เพ อการไม ส บบ หร ควรต ดป ายรณรงค ให เห นโทษภ ยของ การส บบ หร ให มาก ข น 3.2 ความเส ยงด านส งเสพ ต ดชน ดร ายแรง 4.ความเส ยงทางด าน ส งคม 4.1 ความเส ยงด านช สาว และการต งครรภ ในว ย เร ยน ตรวจสารเสพต ดในน กเร ยน น กศ กษาโดยไม แจ งล วงหน า จ ดก จกรรมการแข งข นก ฬาส ประจาป การศ กษา2555 ก จกรรมโครงการต างๆเพ อ ส งส งเสร มว ฒนธรรม ค ณธรรม จร ยธรรมท ด งาม ของไทย ไม พบสารเสพต ดใน น กเร ยน น กศ กษา น กเร ยน น กศ กษาสนใจ เข าร วมก จกรรมสามารถ ด งความสนใจของ น กเร ยนส การก ฬา การประเม นผ เร ยนท ม ค ณธรรม จร ยธรรม อย ในระด บ ด ควรม การตรวจท ก ภาคการศ กษา คร ท ปร กษาให ต ดตามด แล น กเร ยน น กศ กษาอย าง ใกล ช ด พร อมราบงาน ปร กษาผ ปกครอง น กเร ยน จานวนคร งท ว ทยาล ยฯ จ ดให น กเร ยนน กศ กษา พบคร ท ปร กษาในป การ ศ กษา2555 อย ในระด บ ด 4.2.ความเส ยงด านการ เท ยวกลางค น และการ เท ยวในสถานท ไม เหมาะสมก บว ยเร ยนของ น กเร ยน น กศ กษา จ ดโครงงานและชมรมต างๆ เพ อให น กเร ยน น กศ กษาใช เวลาว างให เก ดประโยชน ม การจ ดก จกรรมท ส งเสร มด านว ชาการ ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งามในว ชาช พ อย ในระด บด

14 14 ประเด นความเส ยง การดาเน นการตามแผน ผลการตรวจประเม น ข อเสนอแนะ 4.3 ความเส ยงด านป ญหา ครอบคร วและผ ปกครอง ของน กเร ยน น กศ กษา 4.4 ความเส ยงด าน ค าใช จ ายและการเง นของ น กเร ยน น กศ กษา อาจารย ท ปร กษาให ความ ใกล ช ดก บน กเร ยน ม การพบ และให คาแนะนาแก น กเร ยน มอบท นเร ยนฟร แก น กเร ยน น กศ กษาท ขาดแคลนท น ทร พย 5. ความเส ยงด านการ พน นและม วส ม 5.1 ความเส ยงด านการ พน นและการม วส ม ภายในสถานศ กษา 5.2 ความเส ยงด านการ พน นและการม วส ม ภายนอกสถานศ กษา 5.3 ความเส ยงด านการ เล นการพน นทาง อ นเตอร เน ต 5.4 ความเส ยงการเล นเกม และม วส มในร านเกม พ จารณาให น กเร ยน น กศ กษาท ขาดแคลนเข า โครงการเง นก ของ ก.ย.ศ. จ ดอาจารย เวรร วมก บ อาจารย ฝ ายปกครองคอย ตรวจตราเป นประจา จ ดโครงการส งเสร มการออม เง นและร ค ณค าของการใช จ ายเง นอย างพอเพ ยง ควบค มการใช งานอ นเตอร เน ตอย างเหมาะสมใน สถานศ กษา จ ดโครงการ ชมรมท ส งเสร ม การใช เวลาว างให เป น ประโยชน และสร างสรรค จ ดอบรมด านศ ลธรรมและ จร ยธรรมโดยให เป นส วนหน ง ของการเร ยนการสอน จานวนคร งท อาจารย จ ด ก จกรรมพบปะให คาปร กษาอย ในเกณฑ ด ม การมอบท นการเร ยนฟร ตลอดหล กส ตรแก น กเร ยนท ขาดแคนท น ทร พย เป นประจาท กป ม อาจารย แนะแนวทา หน าท พ จารณาช วยเหล อ น กเร ยน ทาเร องก เง น จาก ก.ย.ศ สาขาว ชา/สาขางานท ม การจ ดก จกรรมท ส งเสร ม ด านว ชาการ ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งาม ในว ชาช พ รวมท งด าน บ คล กภาพและมน ษย ส มพ นธ ครบท ง 3 ด าน จานวน 6 สาขาว ชา ระด บความพ งพอใจของ สถานประกอบการท ม ต อ ค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณใน ว ชาช พของผ สาเร จ การศ กษาในป การศ กษา 2555 อย ในระด บ ด

15 15 1.ความเส ยงด านความปลอดภ ยในสถานศ กษา สร ปประเม นผล แผนการจ ดการความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ ป การศ กษา ความเส ยงด านอ คค ภ ย ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ ม การต ดต งเคร องด บเพล งเพ ยงพอท กอาคาร อาจารย และน กเร ยน ม ความเข าใจในการใช อ ปกรณ ด บเพล ง ม การซ อมการใช งานเคร องด บเพล งท กป การศ กษา 1.2 ความเส ยงด านอ บ ต เหต จากการจราจร ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บม การจ ดอบรมการใช รถและกฎจราจร 1.3ความเส ยงจากการใช อ ปกรณ ไฟฟ า เคร องใช ไฟฟ าได ร บการ ปร บเปล ยนซ อมแซมจนใช ได ด ม ป ายเต อนด านความปลดภ ยต างๆ 2.ความเส ยงด านการทะเลาะว วาท 2.1ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทภายในสถานศ กษา การทะเลาะว วาทในว ทยาล ยฯม น อย ร นพ ร นน องม ความร วมม อก นทางานก จกรรมเป นอย างด 2.2 ความเส ยงด านการทะเลาะว วาทภายนอกสถานศ กษา ไม ม การทะเลาะว วาทของน กเร ยน น กศ กษาต างสถาบ นภายนอกสถานศ กษา 3.ความเส ยงด านส งเสพต ด 3.1 ความเส ยงด านส งเสพต ดชน ดอ อนๆ ม ต ดป ายรณรงค สถานศ กษาเป นเขตปลอดบ หร ตามกฎหมาย ม แบนเนอร เช อมโยงเว บไซท เคร อข ายคร น กรณรงค เพ อการไม ส บบ หร

16 ความเส ยงด านส งเสพต ดชน ดร ายแรง ไม พบสารเสพต ดในน กเร ยน น กศ กษา ม การจ ดก จกรรมการก ฬา น กเร ยน น กศ กษาสนใจเข า ร วมก จกรรมสามารถด งความสนใจของน กเร ยนส การก ฬา 4.ความเส ยงทางด านส งคม 4.1 ความเส ยงด านช สาว และการต งครรภ ในว ยเร ยน ม การจ ดก จกรรมท ส งเสร มด านว ชาการ ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งามในว ชาช พ อย ในระด บด 4.2 ความเส ยงด านป ญหาครอบคร วและผ ปกครองของน กเร ยน น กศ กษา จานวนคร งท อาจารย จ ดก จกรรมพบปะให คาปร กษาอย ในเกณฑ ด 4.3 ความเส ยงด านค าใช จ ายและการเง นของน กเร ยน น กศ กษา ม การมอบท นการเร ยนฟร ตลอดหล กส ตรแก น กเร ยนท ขาดแคนท นทร พย เป นประจาท กป นอกจากน ย งม อาจารย แนะแนวทาหน าท พ จารณาช วยเหล อน กเร ยน ทาเร องก เง นจาก ก.ย.ศ 5.ความเส ยงด านการพน นและม วส ม 5.1 ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ภายในสถานศ กษา สาขาว ชา/สาขางานท ม การจ ดก จกรรมท ส งเสร มด านว ชาการ ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งามในว ชาช พ รวมท งด าน บ คล กภาพและมน ษยส มพ นธ ครบท ง 3 ด าน จานวน 6 สาขาว ชา 5.2 ความเส ยงด านการพน นและการม วส ม ภายนอกสถานศ กษา ม โครงการส งเสร มการออมเง นและร ค ณค าของการใช จ ายเง นอย างพอเพ ยง 5.3 ความเส ยงด านการเล นการพน นทางอ นเตอร เน ต ม ระบบควบค มการใช งานอ นเตอร เน ตอย างเหมาะสมในสถานศ กษา

17 ความเส ยงการเล นเกมและม วส มในร านเกม ม โครงการ ชมรมท ส งเสร มการใช เวลาว างให เป นประโยชน และสร างสรรค ม การอบรมด าน ศ ลธรรมและจร ยธรรมโดยให เป นส วนหน งของการเร ยนการสอน ระด บความพ งพอใจของสถาน ประกอบการท ม ต อค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณในว ชาช พของ ผ สาเร จการศ กษาในป การศ กษา 2555 อย ในระด บ ด

18 18 ภาคผนวก คาส ง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ ท คส. 07 / ปกศ. 2555

19 19 เร อง แต งต งคณะกรรมการดาเน นการ จ ดทาแผนบร หารความเส ยง ประจาป การศ กษา 2555 ตามท ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ ได จ ดทาแผนพ ฒนาการศ กษาของว ทยาล ยฯป การศ กษา แล ว น น การบร หารความเส ยงเป นป จจ ยหน งท จะส งผลให การพ ฒนาการศ กษาสาเร จราบร นไปด วยด จ งได จ ดทาแผนบร หารความ เส ยงข น โดยแต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผนบร หารความเส ยงเพ อให การดาเน นงานจ ดการบร หารความเส ยงเป นไปด วยความ เร ยบร อยในป การศ กษา 2555 จ งขอแต งต งคณะกรรมการดาเน นการ จ ดทาแผนบร หารความเส ยง ประจาป การศ กษา 2555 ประกอบด วย 1. นาย ยศ น ยประย ร ผ ลงนามแทนผ ร บใบอน ญาต ประธานกรรมการ 2. นางสาวป ยาน ช เส อส นวล รองผ อานวยการฝ ายบร หาร กรรมการ 3. นายเท ยน น ยประย ร รองผ อานวยการฝ ายค ณภาพ กรรมการ 4. นางปราณ น ยประย ร ผช.ผอ.ฝ ายธ รการและการเง น กรรมการ 5. นางกาญจนา ประสานย ทธ ผช.ผอ.ฝ ายว ชาการ กรรมการ 6. นางสาวบ งอร พยนต ผช.ผอ.ฝ ายก จการ นร.นศ. กรรมการ 7. นางสาวจ รน นท อย สบาย ผช.ผอ.ฝ ายบร การและแนะแนว กรรมการ 8. นางสาววาสนา จ นแก ว ผช.ผอ.ฝ ายสารสนเทศ กรรมการ 9. นางอรพ นท น ยประย ร ผช.ผอ.ฝ ายทะเบ ยน กรรมการ 10. นายศ ร ช ย ค ร เสถ ยร ผ อานวยการโรงเร ยน กรรมการและเลขาน การ (นาย ยศ น ยประย ร) ผ ลงนามแทนผ ร บใบอน ญาต โรงเร ยน เทคน คพณ ชยการส ตห บ

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.ข อม ลท วไป ช อโรงเร ยน...บ านว งใหม...ท ต ง...หม ๑...ต าบล...ว งใหม... อาเภอ...ว งสมบ รณ...ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสระแก ว เขต ๑ โทรศ พท...๐๓๗-๕๑๗๒๓๗...โทรสาร...

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information