บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล"

Transcription

1 ค าน า ตามแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการกรมโรงงานอ ตสาหกรรม ป งบประมาณ พ.ศ ท เน นการน าหล กสมรรถนะมาประกอบการพ จารณาในการบร หารทร พยากรบ คคล และเพ อให ข าราชการกรมโรงงานอ ตสาหกรรมม พ นฐานสมรรถนะตามท ก าหนด ม การวางแผนการพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บย ทธศาสตร ด งกล าว ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลจ งจ ดท าค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนา บ คลากรรายบ คคลข น เพ อเป นกรอบแนวทางให แก ผ บ งค บบ ญชาหร อห วหน างานได น าไปด าเน นการเพ อพ ฒนา บ คลากรให ม ความร ท กษะและพฤต กรรมท พ งประสงค ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลเล มน ประกอบด วย การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ความหมาย ความส าค ญ ประโยชน ของการพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร รายบ คคล ข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล ล กษณะเฉพาะของเคร องม อการพ ฒนาบ คลากร แบบประเม นสมรรถนะของข าราชการกรมโรงงานอ ตสาหกรรม (แบบ IDP 1) แผนพ ฒนารายบ คคล (แบบ IDP 2) และแบบสร ปรายงานข าราชการในแต ละประเภท/ระด บต าแหน งท ได ร บการพ ฒนาตามแผนพ ฒนารายบ คคล (แบบ IDP 3) ท งน ค ม อด งกล าวม จ ดม งหมายเพ อก าหนดแนวทางการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล ให ม ร ปแบบท ช ดเจนเป นมาตรฐานเด ยวก น โดยม งเน นการพ ฒนาบ คลากรด วยเคร องม อการพ ฒนาท หลากหลาย ร ปแบบท สามารถน าไปใช ได จร งท งการฝ กอบรมในห องเร ยนและนอกห องเร ยน (Training and Non Training) อาท เช น การสอนงาน (Coaching) การเป นพ เล ยง (Mentoring) การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เป นต น ซ งศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ได จ ดท าเอกสารเผยแพร ค ม อ Training and Non Training เว ยนท กหน วยงานแล วเม อว นท 6 ม นาคม 2556 ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม หว งเป นอย างย งว า ค ม อการ จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล หร อ Individual Development Plan : IDP ท จ ดท าข นน จะเสร มสร างให ข าราชการของกรมโรงงานอ ตสาหกรรมม ความร ความเข าใจในแนวทางและว ธ การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร รายบ คคลด งกล าว อ นจะเป นการผล กด นให บ คลากรของกรมโรงงานอ ตสาหกรรมสามารถพ ฒนาตนเองไปส เป าหมายตามกลย ทธ ขององค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ คณะผ จ ดท า นายภ ปาณ สม ผด งอรรถ นางร ตนา สาธ ตะกร นางสาวภาว ดา อมรประเวศ ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม 20 ม นาคม 2556

2 สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า 1 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการกรมโรงงานอ ตสาหกรรม 1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล 1 การก าหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป นส าหร บ 2 ต าแหน งประเภทท วไป ว ชาการ และอ านวยการ ในกรมโรงงานอ ตสาหกรรม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 2 บทท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล ( Individual Plan Development: IDP ) 5 ความหมาย 5 ความส าค ญ 5 ประโยชน 6 บทท 3 8 การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล 8 ข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล 8 ล กษณะเฉพาะของเคร องม อการพ ฒนาบ คลากร 12 ภาคผนวก - แบบประเม นสมรรถนะของข าราชการกรมโรงงานอ ตสาหกรรม (แบบ IDP 1) ก - แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (แบบ IDP 2) ข - แบบสร ปรายงานข าราชการในแต ละประเภท/ระด บต าแหน งท ได ร บการพ ฒนา ค ตามแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (แบบ IDP 3) - รายการและค าอธ บายรายละเอ ยดสมรรถนะ ง - แบบฟอร ม 1 (แบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ) จ - แบบฟอร ม 3 (แบบประเม นพฤต กรรมการปฏ บ ต ราชการหร อสมรรถนะ) ฉ - ส าเนาหน งส อแจ งมต อ.ก.พ.กระทรวงอ ตสาหกรรม ช

3 1 บทท 1 บทน า หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ ประกาศและม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 26 มกราคม 2551 ได ปร บเปล ยนบทบาท แนวทาง และว ธ การปฏ บ ต ราชการเพ อให ท นต อการเปล ยนแปลงต าง ๆ ท เก ดข นอย างรวดเร ว โดยม เจตนารมณ ท จะเปล ยนแปลงข าราชการให เป นผ ร รอบร ล ก และเป นแรงผล กด นท ส าค ญ ต อความส าเร จขององค กรสามารถเป นกลไกหล กในการข บเคล อนภารก จของประเทศ โดยม งเน นท ประชาชนและ ส มฤทธ ผล ข าราชการต องม การปร บเปล ยนบทบาท ว ธ ค ด และว ธ ปฏ บ ต งาน 1. แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการกรมโรงงานอ ตสาหกรรม เพ อเป นการเตร ยมความพร อมและพ ฒนาศ กยภาพข าราชการกรมโรงงานอ ตสาหกรรมให สอดคล อง และเป นไปในท ศทางเด ยวก บย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการพลเร อน และเพ อเป นการสน บสน นว ส ยท ศน ของ กรมโรงงานอ ตสาหกรรมในการเป นองค กรช นน าด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม จ งจ ดท าแผนย ทธศาสตร การ พ ฒนาข าราชการกรมโรงงานอ ตสาหกรรม ป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช เป นกรอบและท ศทางใน การพ ฒนาข าราชการกรมโรงงานอ ตสาหกรรมให สอดคล องก บย ทธศาสตร กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ซ งอธ บด กรมโรงงานอ ตสาหกรรมได เห นชอบและอน ม ต ใช แผนด งกล าวรวมท งแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ เม อว นท 6 ม นาคม 2556 โดยศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ได แจ งเว ยนให หน วยงานใน ส งก ดกรมโรงงานอ ตสาหกรรมแล ว เม อว นท 11 ม นาคม 2556 ท งน ตามย ทธศาสตร ท 1 ของแผนด งกล าว ก าหนดเป าหมายการพ ฒนาค ณภาพข าราชการในการปฏ บ ต งานบนพ นฐานของสมรรถนะ เพ อยกระด บและสร าง ความโดดเด นในการด าเน นการตามภารก จหล ก การบร การและม งร บผ ดชอบต อส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม 2. แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล อธ บด กรมโรงงานอ ตสาหกรรมได ให ความเห นชอบและอน ม ต แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมโรงงานอ ตสาหกรรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ และแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ เม อว นท 4 พฤษภาคม 2555 และให ความเห นชอบอน ม ต แผนปฏ บ ต การป 2556 เม อว นท 30 มกราคม 2556

4 ท งน ตามม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคลตามแผน HR Scorecard ข างต น ได ก าหนดให ม แผนพ ฒนารายบ คคล (IDP) ตามผลการประเม นสมรรถนะข าราชการและก าหนดต วช ว ดระด บ ความส าเร จในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล IDP ของหน วยงานต าง ๆ 3. การก าหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป นส าหร บต าแหน งประเภทท วไป ว ชาการ และอ านวยการ ในกรมโรงงานอ ตสาหกรรม ตามน ยหน งส อส าน กงาน ก.พ. ท นร 1008/ว27 ลงว นท 29 ก นยายน 2552 เร อง มาตรฐาน และแนวทางการก าหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป นส าหร บต าแหน งข าราชการพลเร อน สาม ญ ก าหนดให ส วนราชการด าเน นการก าหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป นส าหร บ ต าแหน งเสร จแล ว ให เสนอ อ.ก.พ.กรม เพ อพ จารณาเห นชอบ แล วรายงานให อ.ก.พ.กระทรวง และ ก.พ.ทราบ ด วย คณะท างานพ จารณาก าหนดความร ความสามารถ ท กษะและสมรรถนะท จ าเป นส าหร บต าแหน ง ข าราชการพลเร อนสาม ญในกรมโรงงานอ ตสาหกรรม ได ม การประช ม คร งท 2/2554 เม อว นท 23 ม นาคม 2554 เพ อพ จารณาก าหนดพฤต กรรมบ งช หร อต วอย างพฤต กรรมความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะ เฉพาะตามล กษณะงานท ปฏ บ ต ของท กต าแหน งในกรมโรงงานอ ตสาหกรรมตามมาตรฐานท ก.พ.ก าหนด อ.ก.พ.กรมโรงงานอ ตสาหกรรมในคราวประช ม เม อว นท 29 เมษายน 2554 ม มต เห นชอบการ ก าหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะเฉพาะตามล กษณะงานท ปฏ บ ต ของท กต าแหน งในกรมโรงงาน อ ตสาหกรรม ท งน อ.ก.พ.กระทรวงอ ตสาหกรรมในคราวประช ม เม อว นท 8 ส งหาคม 2554 ได ม มต ร บทราบ ตามท กรมโรงงานอ ตสาหกรรมเสนอ (ภาคผนวก ช) ซ งศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลได ม หน งส อท อก 0317/244 ลงว นท 28 กรกฎาคม 2554 แจ งเว ยนท กหน วยงานทราบพร อมแผ น CD แล ว (ภาคผนวก ง) ค ณภาพ เพ อให การบร หารทร พยากรบ คคลเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและให ข าราชการปฏ บ ต งานอย างม 4. การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ (Performance Appraisal) การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ เป นการประเม นความส าเร จของงานอ นเป นผลมาจากการ ปฏ บ ต งานของผ ปฏ บ ต งานตลอดรอบการประเม นป ละ 2 คร ง ด วยหล กเกณฑ ว ธ การท ก.พ. และกรมโรงงาน อ ตสาหกรรมก าหนด โดยเปร ยบเท ยบผลงานก บเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนการปฏ บ ต ราชการตามเกณฑ มาตรฐานผลงานท ผ บ งค บบ ญชาและผ ปฏ บ ต งานก าหนดร วมก นไว ต งแต ต นรอบการประเม น โดยหน งส อส าน กงาน ก.พ. ท นร 1012/ว20 ลงว นท 3 ก นยายน 2552 เร อง หล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของข าราชการพลเร อนสาม ญ ก าหนดแบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการไว 5 ส วน ท งน ตามแบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ แบบฟอร มท 1 ส วนท 3 ก าหนดให ผ ประเม น และผ ร บการประเม นร วมก นจ ดท าแผนพ ฒนาผลการปฏ บ ต ราชการรายบ คคล (IDP) (ภาคผนวก จ) 2

5 ว ตถ ประสงค รายบ คคล 1. เพ อให บ คลากรของกรมโรงงานอ ตสาหกรรมเข าใจถ งกระบวนการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 3 2. เพ อก าหนดแนวทางการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลให ม ร ปแบบท ช ดเจน และเป น มาตรฐานเด ยวก น ขอบเขตการด าเน นการ 3. เพ อผล กด นให บ คลากรพ ฒนาตนไปส เป าหมายตามกลย ทธ ขององค กรได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. เพ อส งเสร มว ฒนธรรมในการพ ฒนาตนเองให แก บ คลากรของกรมโรงงานอ ตสาหกรรม 1. ค ม อเล มน ใช เป นแนวทางในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลส าหร บข าราชการกรม โรงงานอ ตสาหกรรม ซ งจะครอบคล มต งแต ข าราชการประเภทอ านวยการ (ระด บต น ระด บส ง) ประเภทว ชาการ (ระด บปฏ บ ต การ ระด บช านาญการ ระด บช านาญการพ เศษ และระด บเช ยวชาญ) ประเภทท วไป (ระด บปฏ บ ต งาน ระด บช านาญงาน และระด บอาว โส) 2. ให หน วยงานภายในกรมจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลให สอดคล องก บการประเม น สมรรถนะตามแบบ IDP 1 แบบ IDP 2 และ แบบ IDP 3 ส งพร อมแบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการป ละ 2 คร ง ตามรอบการประเม น เพ อส งให ศ นย บร หารและพ ฒนาบ คลากรด าเน นการต อไป

6 4 แผนภาพสร ปภาพรวมของระบบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ องค ประกอบผลส มฤทธ ของงาน - ต วช ว ด ค าเป าหมาย 70 % องค ประกอบพฤต กรรม - สมรรถนะ 30 % องค ประกอบอ น (ถ าม ) ประเม น ประเม น ประเม น คะแนนประเม นผลส มฤทธ ของงาน คะแนนประเม นสมรรถนะ คะแนนประเม นป จจ ยอ น ๆ คะแนนการประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ พ จารณาความด ความชอบ แจ งผลและปร กษาหาร อร วมก น เพ อปร บปร ง พ ฒนา น ามาจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล 4 (IDP)

7 5 บทท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan : IDP) 1. ความหมาย แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถ ง กรอบหร อ แนวทางท จะช วยให บ คลากรในหน วยงานสามารถปฏ บ ต งานได บรรล ตามเป าหมายในสายอาช พของตน โดยม ว ตถ ประสงค หล กในการพ ฒนาจ ดอ อน (Weakness) และเสร มจ ดแข ง (Strength) ของบ คลากรในหน วยงานและ เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บผ บ งค บบ ญชาก าหนดความจ าเป นในการพ ฒนาผ ปฏ บ ต งานเพ อความส าเร จ ของงาน และหน วยงาน โดยระบ เป าหมายและว ธ การในการพ ฒนาตนเองท สอดคล องก บย ทธศาสตร ขององค กร และใช ในการพ ฒนาสมรรถนะของบ คคล ให ม สมรรถนะเหมาะสมก บการปฏ บ ต งานในต าแหน ง ตามแนวทาง ความก าวหน าในสายงาน แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล หร อเร ยกส น ๆ ในค ม อเล มน ว า IDP จ งเป นแผนส าหร บการพ ฒนา บ คลากรเพ อเตร ยมความพร อมให ม ค ณสมบ ต ความร ความสามารถ และศ กยภาพในการท างานส าหร บต าแหน ง ท ส งข นต อไปในอนาคตเพ อรองร บแผนการส บทอดต าแหน ง (Succession Plan) หร อรองร บตามเส นทาง ความก าวหน าในสายอาช พ (Career Path) ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรมก าหนดข น รวมท งเพ อประโยชน ในการ สรรหาบรรจ แต งต ง ด งน น เม อได ม การด าเน นก จกรรมตามกรอบ IDP อย างเป นระบบบนเกณฑ ข นพ นฐานของระด บ ความร ความสามารถ หร อส งท ผ บ งค บบ ญชาคาดหว ง ม การพ ดค ยส อสารแบบสองทาง เป นข อผ กพ นหร อข อตกลง ในการเร ยนร ร วมก น IDP ก จะเป นเคร องม อส าค ญในการเช อมโยงความต องการของบ คลากรให ตอบร บหร อ ตอบสนองต อความต องการในระด บหน วยงาน และส งผลให บรรล เป าหมายการด าเน นงานของกรมโรงงาน อ ตสาหกรรมได 2. ความส าค ญ โดยข าราชการท กรายควรต องม การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล (Individual Development Plan : IDP) เพ อให ทราบจ ดแข ง (Strength) และจ ดท ต องพ ฒนา (Areas of Development) และม การพ ฒนาท กษะ ท จ าเป นในแต ละระด บช นงาน และเพ อให การพ ฒนาเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพส งส ด จ าเป นต องม การน าผลการ ว เคราะห ท กษะและสมรรถนะในแต ละรอบการประเม นมาพ จารณาประกอบ โดยผลการว เคราะห ท าให ผ บ งค บบ ญชาทราบว าข าราชการแต ละรายท อย ใต การก าก บด แลม ความจ าเป นต องพ ฒนาในเร องใดบ าง

8 และสามารถก าหนดแผนพ ฒนารายบ คคลได อย างถ กต องตามจ ดแข ง (Strength) และจ ดท ต องพ ฒนา (Areas of Development) โดยการจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคลท ด ผ บ งค บบ ญชาและผ ใต บ งค บบ ญชาจะต องร วมก นจ ดท า เพ อให ม ความเข าใจท ถ กต องและตรงก นในว ตถ ประสงค ของการพ ฒนาและสามารถจ ดล าด บความส าค ญของ แผนพ ฒนารายบ คคลได ตามเป าหมายท งในระยะส น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถ งสามารถน าไปปฏ บ ต ได จร ง ภายในระยะเวลาท ก าหนดไว แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล จ งเป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถ ท กษะและพฤต กรรมการปฏ บ ต งานท น าไปส การพ ฒนาผลงานท ม ประส ทธ ภาพ 3. ประโยชน ประโยชน ของแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แบ งเป น 3 ระด บ ได แก ระด บรายบ คคล ระด บ หน วยงาน (ส าน ก/กอง/ศ นย ) และระด บกรม ด งน 3.1 ระด บรายบ คคล - แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลช วยปร บปร ง (To Improve) ความสามารถเด มท ม อย และ ปร บปร งผลงานท บ คคลร บผ ดชอบให ม ประส ทธ ภาพมากข น - แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลช วยให เก ดการพ ฒนา (To Develop) อย างต อเน อง ซ งรวมไปถ ง การพ ฒนาความสามารถเด มท ม อย ให ด ย งข น เพ มศ กยภาพการท างานของบ คลากรให ม ความสามารถท จะ ร บผ ดชอบงานท ส งข น - แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลช วยให บ คลากรม ความพร อม (To Prepare) ในการท างานใน ต าแหน งท ส งข น 3.2 ระด บหน วยงาน (ส าน ก/กอง/ศ นย ) - การทดแทนงาน (Work Replacement) บ คลากรเก ดท กษะในการท างานหลายด าน (Multi Skills) ท าให สามารถท างานทดแทนก นได ในกรณ ท เจ าของงานเด มไม อย หร อโอนย ายไปท อ น - ผลงานของหน วยงาน (Department Performance) การท บ คลากรม การเร ยนร และพ ฒนา ความสามารถอย างต อเน อง ท าให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได ด ข น ท าให ผลงานของหน วยงานระด บส าน ก/กอง/ ศ นย ก ด ข นตามไปด วย 6

9 - ค ณภาพช ว ตการท างาน (Quality of Work Life) ห วหน างานท ม ล กน องท างานด ม ความสามารถ ท าให ม การวางแผนบร หารจ ดการการท างานได ด ซ งถ อเป นการร กษาสมด ลในการท างานก บช ว ตส วนต ว ส งผลให ม ค ณภาพช ว ตท ด ด วย หมายความว าหากห วหน างานสามารถจ ดการงานท ท าได เป นอย างด จะท าให ม เวลามาก พอท จะไปจ ดการก บช ว ตส วนต วได 3.3 ระด บกรม - ผลงานท เก ดจากความร วมม อของท กหน วยในกรมโรงงานอ ตสาหกรรม (Corporate Performance) ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล ท าให บ คลากรม การพ ฒนาศ กยภาพอย างต อเน อง ส งผลด ให การด าเน นงานของหน วยงานเป นไปตามเป าหมายส มฤทธ ผล ซ งส งผลต อความส าเร จของกรมโรงงาน อ ตสาหกรรมโดยรวมด วยเช นก น - การสร างภาพล กษณ ท ด ให ก บกรมโรงงานอ ตสาหกรรม (Corporate Branding) บ คลากรท ม ความสามารถม ส วนช วยสร างภาพล กษณ ท ด ของกรมโรงงานอ ตสาหกรรมด านการพ ฒนาบ คลากรภายในต อ บ คคลภายนอก นอกจากน ย งม ส วนช วยให บ คลากรภายในม ท ศนคต ท ด ต อกรมโรงงานอ ตสาหกรรม ม ความร กและ ผ กพ นก บกรมโรงงานอ ตสาหกรรมด วย - ความได เปร ยบในการแข งข น (Competitive Advantage) การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง ท าให บ คลากรม ผลการปฏ บ ต งานท ด ส งผลต อความส าเร จของกรมโรงงานอ ตสาหกรรมซ งท าให เก ดความได เปร ยบ ในการแข งข นก บหน วยงานภายนอก 7

10 8 บทท 3 การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan : IDP) เป นแผนพ ฒนา ความสามารถในการท างานของบ คลากรภายใต ความคาดหว งขององค กรจากจ ดท เป นอย ไปส จ ดท ต องการ โดยพ ฒนา ข ดความสามารถของตนเองให ม ความร ความสามารถ และท กษะท พ งประสงค ให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยจะเน นการสร างจ ดแข ง (Strength) และก าจ ดจ ดอ อน (Weakness) ของบ คคล ซ งจะต องเป นความ ร วมม อระหว างผ บ งค บบ ญชาก บผ ใต บ งค บบ ญชา ท จะต องด าเน นการร วมก นอย างใกล ช ดด วยส มพ นธภาพท ด ต อก น ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลถ อว าผ บ งค บบ ญชาม บทบาทส าค ญมาก เพราะต องร วม พ จารณาการประเม นตนเองของผ ใต บ งค บบ ญชาเพ อให ทราบจ ดอ อน (Weakness) จ ดแข ง (Strength) หร อส งท ต อง พ ฒนา (Areas of Development) และต องให ค าปร กษาแก ผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อร วมก าหนดประเด นท ควรพ ฒนา (Areas of Development) อ กท งต องให ค าแนะน าเก ยวก บว ธ การท ใช ในการพ ฒนาผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อให เหมาะสม ก บล กษณะงานของแต ละบ คคลและหน วยงานให มากท ส ด ตลอดจนต องต ดตามทบทวนแผนพ ฒนารายบ คคลร วมก บ ผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อตรวจสอบความสามารถ และผลส มฤทธ ของงานเป นระยะ ๆ จะเห นได ว าในการจ ดท า แผนพ ฒนารายบ คคลจะเน นการส อสารแบบสองทางระหว างผ บ งค บบ ญชาก บผ ใต บ งค บบ ญชา ซ งจะต องด าเน นการ ร วมก นอย างใกล ช ดและต อเน อง การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลจ งจะด าเน นไปได ด วยด และส งผลให การ ด าเน นงานของกรมโรงงานอ ตสาหกรรมประสบผลส าเร จตามท ก าหนดไว ข นตอนในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล ด งต อไปน 1. กรอกข อม ลและก าหนดค าคะแนนท คาดหว ง ในรอบการประเม นผ ร บการประเม นกรอกข อม ลสมรรถนะของตนเองตามต าแหน งและหน วยงานท ส งก ดจากรายการและค าอธ บายรายละเอ ยดสมรรถนะ (ภาคผนวก ง) ลงไปในแบบ IDP 1 ท งน ให ก าหนดค าคะแนน โดย 1.1 ใช ค าคะแนนตามท ส าน กงาน ก.พ. และกรมโรงงานอ ตสาหกรรมก าหนด ตามแบบรายการ และค าอธ บายรายละเอ ยดสมรรถนะ (ภาคผนวก ง) หร อ 1.2 ผ ร บการประเม นและผ ประเม น ท าข อตกลงร วมก นใช ค ามาตรฐานท ส งกว า (ต งค าเป าหมาย ท ท าทาย) (Challenging Goal) เล อกอย างใดอย างหน งตามข อ 1.1 หร อ 1.2 แล วกรอกค าคะแนนด งกล าวในแบบ IDP 1 ระด บ สมรรถนะท คาดหว ง (ก)

11 9 2. ประเม นตนเอง (Self Assessment) ผ ขอร บการประเม นพ จารณาและว เคราะห ตนเองตามพฤต กรรมในรอบการประเม น แล ว ก าหนดค าคะแนนระด บสมรรถนะท เห นว าตนเองสมควรได ร บ ลงในแบบ IDP 1 ระด บสมรรถนะประเม นตนเอง (ข) 3. ผ บ งค บบ ญชาประเม น ผ บ งค บบ ญชาผ ท าการประเม น พ จารณาและว เคราะห พฤต กรรมในรอบการประเม นของ ผ ใต บ งค บบ ญชาท ขอร บการประเม น แล วก าหนดเป นค าคะแนนตามระด บในแบบ IDP 1 ระด บประเม นสมรรถนะ ประเม นโดยผ บ งค บบ ญชา (ค) 4. ปร กษาผ บ งค บบ ญชา ผ ขอร บการประเม นน าค าคะแนนระด บสมรรถนะท คาดหว ง (ก) เปร ยบเท ยบก บค าคะแนนท ประเม นโดยผ บ งค บบ ญชา (ค) 4.1 หากคะแนนท ผ บ งค บบ ญชาให มากกว าค าสมรรถนะท คาดหว ง ถ อเป นจ ดแข ง (Strength) ค อ ม สมรรถนะโดดเด นในเร องน น ๆ 4.2 หากคะแนนท ผ บ งค บบ ญชาให น อยกว าค าสมรรถนะท คาดหว งถ อว าม ผลต าง (GAP) ท เป น จ ดอ อน (Weakness) ซ งเป นโอกาสในการพ ฒนา (Areas of Development) ด งน นผ บ งค บบ ญชาซ งเป นผ ประเม นและผ ขอร บการประเม นควรหาร อร วมก นเพ อน าประเด นท ม GAP จ ดอ อนส ง ๆ มาพ ฒนาก อนตามความจ าเป นเร งด วนของงาน แล วค อยพ ฒนาสมรรถนะอ น ๆ ให ด ย งข น ตามช วงระยะเวลาท ต องการพ ฒนา หร อผ บ งค บบ ญชาช แนะตามความเหมาะสม 5. เล อกเคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ผ บ งค บบ ญชาซ งเป นผ ประเม นและผ ขอร บการประเม นเล อกเคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ตาม ความจ าเป นและเหมาะสม ท ม ให เล อกท งในร ปแบบ Training & Non-Training เช น การเป นพ เล ยง (Mentoring) การสอนงานในขณะท างาน (On the Job Training : OJT) เป นต น (กรอกในแบบ IDP 2) (ภาคผนวก ข) 6. จ ดท าแผนพ ฒนาตนเอง ผ ร บการประเม นและผ ประเม นร วมก นก าหนดความร ท กษะ สมรรถนะท ต องได ร บการพ ฒนา ตามล าด บ ว ธ การพ ฒนา ช วงเวลาท ต องการพ ฒนา ผลการพ ฒนา ผ ด าเน นการพ ฒนา และระยะเวลาในการพ ฒนา ผ ร บการประเม นและผ ประเม นต องลงนามร วมก นในแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล ซ งผ บ งค บบ ญชาควรม การ ทบทวนแนวทางการพ ฒนาและให ค าปร กษาแก ผ ร บการประเม นอย างต อเน อง โดยม งเน นการพ ฒนาด วยเคร องม อ อย างอ นท ไม ใช การฝ กอบรมในห องเร ยน (Non Classroom Training) ก อนในเบ องต น เพ อพ ฒนาความสามารถ ของผ ร บการประเม น ซ งเป นต วข บเคล อนให เก ดการเปล ยนแปลงพฤต กรรม

12 7. ต ดตามและทบทวน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลน น ให จ ดท าป ละ 2 คร ง ตามรอบการประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการ และควรทบทวนแผนพ ฒนาตนเองท ก าหนดข น โดยพ ดค ยก บผ บ งค บบ ญชาเป นระยะ ๆ อย างน อยท ก 3 เด อน เพ อเป นการตรวจสอบความก าวหน าและน าไปส การปร บแผนฯ 8. รายงานผล เม อด าเน นก จกรรมพ ฒนาตามแผนแล ว ให ส งส าเนาแบบ IDP 1 2 และ 3 ให ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป ละ 2 คร ง โดยจ ดท าเป นไฟล Excel บ นท กลงใน Handy Drive ท ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลจ ดส งให พร อมก บแบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ค อ รอบการประเม นผลฯ คร งท 1 (1 ต.ค. 31 ม.ค. ของป ถ ดไป) รอบการประเม นผลฯ คร งท 2 (1 เม.ย. 30 ก.ย.) ซ งศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลจะรวบรวมผลการพ ฒนาของหน วยงานต าง ๆ มาจ ดท าในภาพรวมของ กรมโรงงานอ ตสาหกรรม เพ อท าแผนป ด GAP ต อไป 10

13 ข นตอนท 1 กรอกข อม ลและก าหนดค าคะแนนท คาดหว ง (แบบ IDP 1) แผนภาพ : แสดงข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (IDP) 1. กรอกข อม ลสมรรถนะและก าหนดค าคะแนนท คาดหว ง ผ ร บการประเม นกรอกข อม ลสมรรถนะของตนเองตามต าแหน งและหน วยงานท ส งก ด จากรายการและค าอธ บายรายละเอ ยดสมรรถนะ (ภาคผนวก ง) ลงไปในแบบ IDP 1 ท งน ให ก าหนดค าคะแนนโดย 1.1 ใช ค าคะแนนตามท ส าน กงาน ก.พ. และกรมโรงงานอ ตสาหกรรมก าหนด ตามแบบรายการ และค าอธ บายรายละเอ ยดสมรรถนะ (ภาคผนวก ง) หร อ 1.2 ผ ร บการประเม นและผ ประเม น ท าข อตกลงร วมก นใช ค ามาตรฐานท ส งกว า (ต งค าเป าหมายท ท าทาย) (Challenging Goal) เล อกอย างใดอย างหน งตามข อ 1.1 หร อ 1.2 แล วกรอกค าคะแนนด งกล าวในแบบ IDP 1 ระด บสมรรถนะท คาดหว ง (ก) ข นตอนท 2 ประเม นตนเอง (แบบ IDP 1 (ข)) ข นตอนท 3 ผ บ งค บบ ญชาประเม น (แบบ IDP 1 (ค)) 2. ผ ขอร บการประเม นพ จารณาและว เคราะห ตนเองตามพฤต กรรมในรอบการประเม น แล ว ก าหนดค าคะแนนระด บสมรรถนะท เห นว าตนเองสมควรได ร บ ลงในแบบ IDP 1 ระด บสมรรถนะ ประเม นตนเอง (ข) 3. ผ บ งค บบ ญชาท าการประเม น พ จารณาและว เคราะห พฤต กรรมในรอบการประเม นของ ผ ใต บ งค บบ ญชาท ขอร บการประเม น แล วก าหนดเป นค าคะแนนตามระด บในแบบ IDP 1 ระด บ ประเม นสมรรถนะประเม นโดยผ บ งค บบ ญชา (ค) ข นตอนท 4 ปร กษาผ บ งค บบ ญชา (แบบ IDP 1 (ก-ค)) ข นตอนท 5 เล อกเคร องม อในการพ ฒนา (แบบ IDP 2) 4. ผ ขอร บการประเม นน าค าคะแนนสมรรถนะท คาดหว งเปร ยบเท ยบก บค าคะแนนท ประเม น โดยผ บ งค บบ ญชา เปร ยบเท ยบแล วหากผ บ งค บบ ญชาให คะแนนน อยกว าถ อว าม ผลต าง (GAP) ท เป นจ ดอ อน (Weakness) ตรงน เป นโอกาสในการพ ฒนา (Areas of Development) ผ ร บการประเม นต องน า ผลการประเม นมาพ ดค ยก บผ บ งค บบ ญชาโดยตรงเพ อหาความจ าเป นในการพ ฒนาสมรรถนะของ ตน 5. ผ บ งค บบ ญชาซ งเป นผ ประเม นและผ ขอร บการประเม นเล อกเคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ตามความจ าเป นและเหมาะสม ม ให เล อกท งในร ปแบบ Training & Non-Training (กรอกในแบบ IDP 2) (แนะน าให ใช ร ปแบบ Non-Training ซ งด าเน นการได เลย) ข นตอนท 6 จ ดท าแผนพ ฒนาตนเอง (แบบ IDP 2) 6. ก าหนดความร ท กษะ สมรรถนะท ต องได ร บการพ ฒนาตามล าด บ ว ธ การพ ฒนา ช วงเวลาท ต องการพ ฒนา ผลการพ ฒนา ผ ด าเน นการพ ฒนา และระยะเวลาในการพ ฒนา และลงช อร วมก น ระหว างผ ร บการประเม น และผ ประเม น ข นตอนท 7 ต ดตามและทบทวน (แบบ IDP 1+2) ข นตอนท 8 รายงานผล (แบบ IDP 3) 7. ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลน น ให จ ดท าป ละ 2 คร ง ตามรอบการประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ และควรทบทวนแผนพ ฒนาตนเองท ก าหนดข น โดยพ ดค ยก บผ บ งค บบ ญชาเป น ระยะ ๆ อย างน อยท ก 3 เด อน เพ อเป นการตรวจสอบความก าวหน าและน าไปส การปร บแผนฯ 8. เม อด าเน นก จกรรมพ ฒนาตามแผนแล ว ให ส งส าเนาแบบ IDP 1 2 และ 3 ให ศ นย บร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป ละ 2 คร ง และจ ดท าเป นไฟล Excel บ นท กลงใน Handy Drive ท ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลจ ดส งให พร อมก บแบบสร ปการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคลรวบรวมผลการพ ฒนาของหน วยงานต าง ๆ มาจ ดท า ในภาพรวมของกรมโรงงานอ ตสาหกรรม เพ อท าแผนป ด GAP ต อไป

14 ล กษณะเฉพาะของเคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ๑. การฝ กอบรม (Training) เน นการเร ยนร จากผ เร ยนหลากหลาย กล มงาน/ต าแหน งงาน โดยให กล มพ ฒนาทร พยากรบ คคลท าหน าท ดาเน นการจ ดอบรมให หร อหน วยงานด าเน นการจ ดอบรมเอง หร อส งบ คลากรไป ฝ กกอบรมก บหน วยงานภายนอกท เหมาะสม ว ธ น ควรพ จารณาความจ าเป นอย างเหมาะสม การส งบ คลากรไป ฝ กอบรมควรเป นเร องท ไม สามารถพ ฒนาบ คลากรด วยว ธ การสอนงาน หร อฝ กปฏ บ ต ในขณะท างานได เอง ๒. การสอนงาน (Coaching) เน นอธ บายรายละเอ ยดของงาน ไม จ าเป นจะต องอย ในท ปฏ บ ต งาน เท าน น อาจจะเป นการสอนนอกพ นท ปฏ บ ต งานประจ าโดยส วนใหญ ห วหน างานโดยตรงจะท าหน าท สอนงานให ก บ บ คลากร ๓. การสอนงานในขณะท างาน (On the Job Training : OJT) เน นการฝ กในการปฏ บ ต งานจร ง โดยม ผ สอนท เป นห วหน างานหร อบ คคลท ได ร บมอบหมายให ท าหน าท จะต องต ดตามเพ ออธ บายและช แนะ ซ งเคร องม อน จะเก ดประโยชน ได ถ าใช ค ก บการสอนงาน ๔. การสอนงานโดยพ เล ยง) (Mentoring เน นพ ฒนาเร องจ ตใจ การปร บต ว การท างานร วมก บ ผ อ นภายในองค กร บางแห งเร ยก Buddy Program ซ งบ คลากรจะม พ เล ยงท ได ร บค ดเล อกให ด แลเอาใจใส และพ ดค ย ก บบ คลากรอย างเป นทางการหร อไม เป นทางการก ได ๕. การเพ มค ณค าในงาน (Job Enrichment) เน นการมอบหมายงานท ยาก หร อท าทายมากข น ต องใช ความค ดร เร ม การค ดเช งว เคราะห การวางแผนงานมากกว าเด ม เน องจากเป นงานท แตกต างจากงานเด มท เคย ปฏ บ ต ๖. การเพ มปร มาณงาน (Job Enlargement) เน นการมอบหมายงานท มากข น เป นงานท ม ข นตอนงานคล ายก บงานเด มท เคยปฏ บ ต หร ออาจจะเป นงานท แตกต างจากเด มท เคยปฏ บ ต แต งานท ได ร บมอบหมาย จะไม ยากหร อไม ต องใช ความค ดเช งว เคราะห มากน ก ๗. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เป นร ปแบบการพ ฒนาความสามารถท ท าได ในล กษณะรายบ คคลหร อกล มบ คคล ห วหน างานจะต องก าหนดช วงเวลาท ช ดเจนในการบร หารโครงการท ก าหนดข น ให ประสบผลส าเร จ โดยม การต ดตามตรวจสอบ และประเม นผลความส าเร จของโครงการเป นระยะ ๆ ๘. การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) เน นให บ คลากรเว ยนงานจากงานหน งไปย งอ กงานหน งเพ อ เร ยนงานน น ตามระยะเวลาท ก าหนด โดยส วนใหญ ม กใช เป นเคร องม อในการพ ฒนาความสามารถของบ คลากรให ม ความร หลากหลาย ๙. การให ค าปร กษาแนะน า (Consulting) เน นการให ค าปร กษาแนะน าเม อบ คลากรม ป ญหา ท เก ดข นจากงานท ร บผ ดชอบ ห วหน างานจะต องท าหน าท ให แนวทาง เคล ดล บ และว ธ การเพ อให บ คลากรสามารถ แก ไขป ญหาท เก ดข นน นได 12

15 ๑๐. การต ดตาม/ส งเกต (Job Shadowing) เน นการเร ยนร งานจากการเล ยนแบบ และการ ต ดตามห วหน างานหร อผ ร ในงานน นๆ เป นเคร องม อท ไม ต องใช เวลามากน กในการพ ฒนาความสามารถของบ คลากร เน องจากบ คลากรจะต องท าหน าท ส งเกตต ดตามพฤต กรรมของห วหน างาน ๑๑. การท าก จกรรม (Activity) เน นการมอบหมายก จกรรมระยะส น ไม ต องม ระยะเวลาหร อ ข นตอนการด าเน นงานมากน ก ความส าเร จของเคร องม อด งกล าวน ต องอาศ ยความร วมม อจากบ คลากรในการ ร บผ ดชอบก จกรรมให บรรล เป าหมายท ก าหนด ๑๒. การเร ยนร ด วยตนเอง (Self Study) เน นการฝ กฝนปฏ บ ต ด วยตนเองจากแหล ง/ช องทางการ เร ยนร ต างๆ เช น อ าน หน งส อ หร อศ กษาระบบงานจาก Work Instruction หร อค นคว าข อม ลผ าน ทาง Internet หร อเร ยนร จาก e-learning หร อสอบถามผ ร เป นต น 13. การแสดงบทบาทสมมต (Role Playing) เป นเทคน คท น าเร องท เป นกรณ ต วอย างมาเสนอใน ร ปแบบการแสดงบทบาท ให ผ ร บการสอนได เห นภาพช ดเจน ได ส มผ สประสบการณ และความร ส กท แท จร งเก ยวก บ ป ญหาท เป นกรณ ต วอย าง 14. การศ กษา (Education) เป นว ธ การพ ฒนาทร พยากรบ คคลโดยตรง เพราะการให การศ กษา เป นการเพ มพ นความร ท กษะ ท ศนคต ตลอดจนเสร มสร างความสามารถในการปร บต วในท ก ๆ ด านให ก บบ คลากร โดยม งเน นเก ยวก บงานของบ คลากรในอนาคต ๑5. การเป นว ทยากรภายใน (Internal Trainer) เน นการสร างบ คลากรท ม ความสามารถในการ ถ ายทอด ร กการสอน และม ความร ในเร องท จะสอน โดยมอบหมายให บ คคลเหล าน เป นว ทยากรภายในองค กรท า หน าท จ ดอบรมให บ คลากรในหน วยงานต างๆ ๑6. การด งานนอกสถานท (Site Visit) เน นการด ระบบและข นตอนงานจากองค กรท เป นต วอย าง (Best Practice) ในเร องท ต องการด งาน เพ อให บ คลากรเห นแนวค ดและหล กปฏ บ ต ท ประสบความส าเร จ อ นน าไปส การปร บใช ในองค กรต อไป ๑7. การให ข อม ลป อนกล บ (Feedback) เน นการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นและแจ งผลหร อให ข อม ลป อนกล บแก บ คลากรเพ อให บ คลากรปร บปร งพ ฒนาประส ทธ ภาพและความสามารถในการท างาน ๑8. การฝ กงานก บผ เช ยวชาญ (Counterpart) เน นการฝ กปฏ บ ต จร งก บผ เช ยวชาญท ม ประสบการณ ในเร องน น เป นการฝ กอบรมภายนอกสถานท หร อการเช ญผ เช ยวชาญให เข ามาฝ กงานก บบ คลากร ๑9. การเปร ยบเท ยบก บค แข ง/ค เปร ยบเท ยบ (Benchmarking) เน นการน าต วอย างของข นตอน หร อระบบงานจากองค กรอ นท เป นต วอย าง (Best Practice) มาว เคราะห เปร ยบเท ยบก บข นตอนหร อระบบงาน ป จจ บ น เพ อกระต นจ งใจบ คลากรให เห นถ งสถานะของหน วยงานเท ยบก บองค การท เป น Best Practice 20. การประช ม/ส มมนา (Meeting/Seminar) เน นการพ ดค ยระดมความค ดเห นของท มงานให เก ดการแลกเปล ยนม มมองท หลากหลาย ผ น าการประช ม/ส มมนาจ งม บทบาทส าค ญมากในการกระต น จ งใจให ผ เข าร วมประช ม/ส มมนาน าเสนอความค ดเห นร วมก น 13

16 21. การให ท นการศ กษา (Scholarship) เน นการให ท นการศ กษาเพ อให ผ เร ยนม ความร ประสบการณ มากข นจากอาจารย ผ สอน รวมถ งการสร างเคร อข ายก บผ เร ยนด วยก น ซ งบ คคลท ได ร บท นจะต องใช เวลา การท างานหร อเวลาส วนต วในการขอร บท นจากองค กร 14

17 ภาคผนวก ก

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล

การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล (Individual Development Plan) ส าหร บบ คลากรส าน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว นท 23 พฤษภาคม 2557 ก าหนดการ เวลา 08.30 09.00 ลงทะเบ ยน รายละเอ ยด 08.45 09.00 เป ดโครงการอบรม

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information