สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ"

Transcription

1 1 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ

2 ก ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ จ ดท าสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2555 โดยม ว ตถ ประสงค ในการรวบรวมข อม ลและประเม นผลการด าเน นงานโครงการต าง ๆ ตามแผนงานท วางไว ผลการประเม นและว เคราะห ข อม ลบ งช ถ งการด าเน นโครงการว าบรรล ว ตถ ประสงค ตามท ก าหนดไว ประสบผลส าเร จมากน อยเพ ยงใด โดยการเช อมโยงข อม ลเข าก บป ญหา อ ปสรรค จ ดบกพร องว าม ความส มพ นธ เช งเหต และผลต อก นหร อไม ท งน เพ อประโยชน ในการบร หารงาน การต ดส นใจอย างม เหต ผล การควบค ม การจ ดสรรทร พยากรให ม ประส ทธ ภาพ ซ งจะน าไปส การเปล ยนแปลงและพ ฒนา งานในเช งสร างสรรค และสอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาด านอาช วศ กษา ในการปฏ บ ต งานคร ง ต อไป ข อม ลท ปรากฏ รวบรวมจากแหล งต าง ๆ ค อ ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายแผนงานและความ ร วมม อ ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน น กศ กษา ฝ ายว ชาการ งานวางแผนและงบประมาณ ขอขอบค ณ ในความร วมม อของฝ ายบร หาร ห วหน าแผนกห วหน างานและบ คลากรท เก ยวข อง หว งว ารายงานฉบ บ น จะเป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งานภายในสถานศ กษาและผ ท สนใจต อไป งานแผนงานและงบประมาณ ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท

3 ข สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ นโยบายด านการศ กษาของนายกร ฐมนตร ป นโยบายร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ธาดาด ารงค เวช นโยบาย 5 ประการ นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ นโยบายการบร การจ ดการอาช วศ กษา 4 ม ต ว ส ยท ศน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา พ นธก จส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ว ส ยท ศน ว ทยาล ย พ นธก จว ทยาล ย ปร ชญาว ทยาล ย อ ตล กษณ ว ทยาล ย เอกล กษณ ประว ต ว ทยาล ย การจ ดการศ กษาในว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท อ ตราก าล ง ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ประจ าป งบประมาณ 2555 สร ปงบหน ารายจ ายจ าแนกตามผลผล ต/โครงการ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปรายจ าย - รายร บงานฟาร มประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 สร ปการใช งบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามงาน/โครงการ ภาคผนวก สร ปงาน/โครงการ ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท - รายจ ายข นพ นฐาน - ฝ ายบร หารทร พยากร - ฝ ายแผนงานและความร วมม อ - ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยนน กศ กษา - ฝ ายว ชาการ ประมวลภาพก จกรรมประจ าป งบประมาณ 2555 ก ข

4 1 นโยบายด านการศ กษา ของ นายกร ฐมนตร ป แท บเล ต ส าหร บน กเร ยน ป.1 และ ม.1 ท กคน เป นคอมพ วเตอร ช วยในการสอนและการส บค น องค ความร 2. เร ยนจบ ม.6 ท กคนภายใน 8 เด อน เร ยนในเวลา-นอกเวลา เพ อก าวท นโลก 3. กองท นต งต วได เป นเง นท นข นต น ส าหร บผ จบปร ญญาตร แล ว พร อมเป นเจ าของธ รก จในอนาคต 4. 1 อ าเภอ 1 ท น เพ อเป ดโอกาสให เด กเก งในท กอ าเภอ ไปเร ยนต อในต างประเทศท พ ฒนาแล ว เน นการสอบแข งข นให เด กเก งให ม โอกาส เช นเด ยวก บเด กยากจน 5. พ ดภาษาอ งกฤษ ภาษาจ นและภาษาอาเซ ยนพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยนเป าหมาย 80% ของน กเร ยนท วประเทศ ส อสารภาษาได ด พร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ในป พ.ศ ปร บเล อนว ทยฐานะ โยกย ายคร ด วยความเป นธรรม เน นการสอบแข งข น ว ดความสามารถด วย ตนเอง ลดการค ดเล อกโดยใช ด ลพ น จ 7. เร ยนด อย างม ค ณภาพ ต งแต อน บาลจนจบ ม.6 ฟร ค าเล าเร ยน ค าเคร องแบบ ค าอ ปกรณ การ เร ยน ค าหน งส อเร ยน และค าก จกรรม 8. กระทรวงศ กษาธ การใสสะอาด สร างความโปร งใสในการบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ ให ปราศจากท จร ตและคอร ปช น 9. อ จฉร ยะสร างได ส งเสร มให เด กเก ง เด กฉลาดท คน เตร ยมความพร อมเป นผ น าประเทศในท กสาขา 10. สร างพล งคร แก ไขป ญหาหน ส นคร ลดรายจ ายเพ มรายได สร างโอกาสในการพ ฒนาความร ความสามารถ(นายกร ฐมนตร ได ฝากประเด นให ตระหน กถ งจ ตว ญญาณ ท กษะ และความร การเร ยนร ของคร ) 11. เล กหล กส ตรท องจ า ให จ ดการเร ยนร ด านความเข าใจ ใช ป ญญาและให น กเร ยนได ม จ นตนาการ อย างไม ม ท ส นส ด 12. Internet ต าบล และหม บ าน เพ อให ผ เร ยนได ค นหาความถน ดของตนเอง เร ยนร ได ท กท ท กเวลา 13. ค ปองสร างเสร มอ จฉร ยะ จ ดให ม ค ปองแลกหน งส อ ให โอกาสเด กและเยาวชนเล อกหน งส อตาม ความพอใจ 14. สร างผ น าแห งอาเซ ยน (Becoming ASEAN Leader Scholarship) ให ท นปร ญญาโทแก น กศ กษาอาเซ ยนมาเร ยนในไทย เพ อเตร ยมความพร อมเป นผ น าแห งอนาคตในภ ม ภาคอาเซ ยน 15. ท นการศ กษาเพ ออนาคต (กรอ.) ให ท นการศ กษาแก น กเร ยนน กศ กษา ท กระด บ ท กสาขา เพ อให ม โอกาสเร ยนต อ เพ มพ นความร และความก าวหน าในอนาคต 16. คร ม ออาช พ ให ท กสาขาว ชาเข ามาเป นคร โดยเฉพาะในสาขาว ชาท เป นความต องการของ ประเทศให เร ยนจบแล วม งานท า ม นคงในช ว ต 17. โรงเร ยนร วมพ ฒนา รวมพล งคร น กเร ยน ท กต าบลเพ อความแข งแกร งทางว ชาการ จ ดระบบ โรงเร ยนขนาดเล ก จ ดระบบการสน บสน นความปลอดภ ยในโรงเร ยน 18. การศ กษาช วยด บไฟใต ส งเสร มการเร ยนการสอน ภาษาไทย/ศาสนา ให ความส าค ญก บป ญหา ยาเสพต ด เด กไร ส ญชาต เน นการม ส วนร วมของช มชน และผ น าองค กรในระด บพ นท

5 19. เท ยบโอนประสบการณ สายอาช พจบ ปวช. ได ใน 8 เด อนเท ยบโอนหล กส ตรการเร ยน/อาช พเพ อ ความก าว 20. Fix-it Center ศ นย ซ อมสร างประจ าช มชน เพ อฝ กฝนท กษะอาช พให น กเร ยนอาช วศ กษาและ ให บร การประชาชน 21. พ ฒนาศ นย ฝ กอาช พในสถานศ กษาเพ อพ ฒนาช มชน โดยการจ ดการศ กษาแบบทว ภาค เพ มพ น ประสบการณ อาช พให น กเร ยนอาช วศ กษา 22. จ ดต งสถาบ นอาช วศ กษาเพ อความเป นเล ศในการเร ยนสายอาช พ จ ดให ม ปร ญญาตร สาย ปฏ บ ต การ เต มเต มความร ค ความเช ยวชาญในอาช พหน าในอาช พ 2

6 3 นโยบายร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ธาดาด ารงค เวช 1. ย ดน กเร ยนเป นศ นย กลาง ด แลล กหลานประชาชนเหม อนล กหลานของเราจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ ส าหร บเยาวชนท งภาคเม องและชนบทป นน กศ กษาไทยให เป นม ออาช พ เต บโตเป นพลเม องโลกท ท นสม ย 2. ปฏ ร ปการศ กษารอบใหม : Transparency and Accountability การบร หารงานบ คคลท โปร งใส ร วมร บผ ดชอบต อค ณภาพการศ กษาของล กหลานไทย 3. ปร บเล อนว ทยฐานะ โยกย ายคร ด วยความเป นธรรม สอบแข งข น ว ดความสามารถด วยตนเองไร เส นสายฝากฝ ง 4. สอบ O-NET ป.6 ม.๓ ม.6 ทดสอบผลส มฤทธ ทางการศ กษาว ดผลแต ละช วงช นประก นค ณภาพ การศ กษา น าผลไปใช เพ อศ กษาต อเช อมโยงการปฏ บ ต งานของคร ผ สอน เพ อเล อนว ทยฐานะ 5. กระทรวงศ กษาธ การไทยใสสะอาดสร างความโปร งใสในการบร หารกระทรวงศ กษาธ การให ปราศจากท จร ตคอร ปช น 6. ปฏ บ ต ธรรม น าการศ กษา แก ป ญหายาเสพต ด ขจ ดท จร ตคอร ปช น 7. แท ปเล ตพ ซ เพ อการศ กษาส าหร บน กเร ยน ป.1 และ ม.1 ท กคนเต มภ ม ป ญญาด วยเทคโนโลย ม ความร ได อย างไร ข ดจ าก ด 8. เร ยน ม.6 จบ ได ใน 8 เด อนเร ยนในเวลา และนอกเวลา เพ อก าวท นโลก และท นล กหลาน 9. กองท นต งต วได เง นท นข นต น ส าหร บน กศ กษา พร อมเป นเจ าของธ รก จในอนาคต อ าเภอ 1 ท นท นการศ กษาสานฝ นให เด กเก งท กอ าเภอ เร ยนต อต างประเทศ 11. ส อสารภาษาอ งกฤษได พร อมเข าส ประชาคม ASEAN 80% ของน กเร ยนท งประเทศพ ด ภาษาอ งกฤษได พร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ในป เร ยนด อย างม ค ณภาพ ต งแต อน บาลจนจบ ม.6 ร ฐบาลจ ดสรรงบประมาณสน บสน นค าใช จ ายใน การศ กษา ฟร ค าเล าเร ยน ฟร ค าเคร องแบบ ฟร ค าอ ปกรณ การเร ยน ฟร ค าหน งส อเร ยน ฟร ค าก จกรรม 13. สร างผ น าอาเซ ยน ASEAN Leaders Scholarship เพ มท นการศ กษาแก น กศ กษาอาเซ ยนเพ อ เตร ยมพร อมเป นผ น าในภ ม ภาค 14. ท นการศ กษาเพ ออนาคต (กรอ.) Income Contingency Loan โอกาสเข าถ งแหล งท น เร ยนก อน ผ อนท หล ง ส งค นเม อม รายได 15. คร ม ออาช พฝ นอยากเป นคร ได เป นคร จบแล วม งานท า ม นคงในช ว ตร วมสร างล กหลานไทยให เฉล ยวฉลาด

7 16. ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน Fix-it Center ศ นย บร การซ อมสร าง 20,000 แห งท วประเทศฝ กฝน ช างฝ ม อ ให บร การประชาชน 17. การศ กษาด บไฟใต จ ดการศ กษาในจ งหว ดชายแดนใต โดยการม ส วนร วมของช มชน ประชาชนและ ผ น าในพ นท 18. ศ นย ฝ กอาช พช มชน OTOP Mini MBA ฝ กอาช พ เพ มพ นท กษะ ค ดเป น ผล ตเป น ส งออก ต างประเทศเพ มรายได แก ครอบคร ว 19. เป นศ นย กลางการศ กษานานาชาต สร างการศ กษาให แข งแกร ง เพ อแข งข นในประชาคม ASEAN 20. อ จฉร ยะสร างได ส งเสร มให เด กเก ง เด กฉลาด พร อมเป นผ น าประเทศในท กสาขา 21. สร างพล งคร แก ป ญหาหน ส น ลดรายจ าย เพ มรายได สร างโอกาส 22. สร างหล กส ตรค ดเป น ท าเป น ลดหล กส ตรท องจ า ร ด วยความเข าใจ ใช ป ญญาจ นตนาการอย างไม ส นส ด 23. Internet ต าบล และหม บ านค นหาความถน ดตนเอง เร ยนร ท กท ท กเวลา 24. ค ปองสร างเสร มอ จฉร ยะค ปองแลกหน งส อ ให โอกาสเยาวชน เล อกหน งส อตามความพอใจ 25. เท ยบโอนประสบการณ สายอาช พ จบ ปวช.ได ใน 8 เด อนหล กส ตรเท ยบโอนเร ยนเข มระยะส น เท ยบโอนความร ท กษะประสบการณ สายอาช พ 26. โรงเร ยนร วมพ ฒนารวมพล งคร น กเร ยน เพ อความแข งแกร งทางว ชาการพร อมส อการสอน สม ยใหม ยานพาหนะร บส ง 27. ศ นย อบรมอาช วศ กษาพ ฒนาอาช พให น กเร ยน น กศ กษา ประชาชนเร ยนร ประสบการณ ก อนไป ประกอบอาช พ 28. ต งสถาบ นอาช วศ กษาเพ อความเป นเล ศในการเร ยนสายอาช พปร ญญาตร สายปฏ บ ต การ เต มเต ม ความร ค ความเช ยวชาญในอาช พ 29. โรงเร ยนในโรงงาน โรงงานในโรงเร ยน 4

8 5 นโยบาย 5 ประการ ของกระทรวงศ กษาธ การในการด าเน นงานตามปฏ ญญาอาเซ ยนด านการศ กษา นโยบายท 1 การเผยแพร ความร ข อม ลข าวสารและเจตคต ท ด เก ยวก บอาเซ ยน เพ อสร าง ความตระหน กและเตร ยมความพร อมของคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา น กเร ยน น กศ กษา และประชาชน เพ อก าวส ประชาคมอาเซ ยน ภายในป 2558 นโยบายท 2 การพ ฒนาศ กยภาพของน กเร ยน น กศ กษา และประชาชนให ม ท กษะท เหมาะสมเพ อเตร ยมความพร อมในการก าวส ประชาคมอาเซ ยน เช น ความร ภาษาอ งกฤษ ภาษาเพ อน บ าน เทคโนโลย สารสนเทศ ท กษะและความช านาญการท สอดคล องก บการปร บต วและเปล ยนแปลง ทางอ ตสาหกรรมและการเพ มโอกาสในการหางานท าของประชาชนรวมท งการพ จารณาแผนผล ต ก าล งคน นโยบายท 3 การพ ฒนามาตรฐานการศ กษา เพ อส งเสร มการหม นเว ยนของน กศ กษา คร และอาจารย ในอาเซ ยน รวมท งเพ อให ม การยอมร บในค ณสมบ ต ทางว ชาการร วมก นในอาเซ ยน การ ส งเสร มความร วมม อระหว างสถาบ นการศ กษาต าง ๆ และการแลกเปล ยนเยาวชน การพ ฒนาระบบ การศ กษาทางไกลซ งช วยสน บสน นการศ กษาตลอดช ว ต การส งเสร มและปร บปร งการศ กษาด าน อาช วศ กษาและการฝ กอบรมทางอาช พท งในข นต นและข นต อเน อง ตลอดจนส งเสร มและเพ มพ น ความร วมม อระหว างสถาบ นการศ กษาของประเทศสมาช กของอาเซ ยน นโยบายท 4 การเตร ยมความพร อมเพ อเป ดเสร การศ กษาในอาเซ ยน เพ อรองร บการก าวส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ประกอบด วย การจ ดท าความตกลงยอมร บร วมด านการศ กษา การ พ ฒนาความสามารถ ประสบการณ ในสาขาว ชาช พส าค ญต าง ๆ เพ อรองร บการเป ดเสร การศ กษา ควบค ก บการเป ดเสร ด านการเคล อนย ายแรงงาน นโยบายท 5 การพ ฒนาเยาวชน เพ อเป นทร พยากรส าค ญในการก าวส ประชาคมอาเซ ยน

9 6 นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ 1. จ ดการศ กษาท ม ค ณภาพส าหร บเยาวชน ค าว า เยาวชน ค อเด กต งแต อน บาลจนถ ง ม ธยมศ กษาป ท 6 เยาวชนต องได ร บโอกาสทางการศ กษาเท าเท ยมก นท กแห งไม ว าในเม องหร อชนบท ไม ว าจะเป นร ฐหร อเอกชน การประกอบอาช พเม อจบช นม ธยมศ กษาป ท 6 ต องเป นแรงงานท ม ค ณภาพ ร ฐบาลประก นรายได 300 บาทต อคนต อว น 2. ป นน กศ กษาไทยให เป นม ออาช พ ค าว า น กศ กษา ค อ อ ดมศ กษา อาช วศ กษา หร อ ส งกว า ม ธยมศ กษาป ท 6ข นไป น กศ กษาจบแล วต องเป นม ออาช พ พร อมก บร ฐบาลประก นรายได ปร ญญาตร 15,000 บาท ต อเด อน โดยก าหนดเป าหมายให น กเร ยนและน กศ กษา เต บโตเป นพลเม องโลกท ท นสม ย ม ท กษะหลากหลาย ม ความสามารถในการแข งข นในตลาดโลกได และอย ร วมก นเป นส งคมท วางอย บนฐานความร การขยายโอกาสทางการศ กษา 4 ด าน 1. โอกาสในการเข าถ งทร พยากร ส งอ านวยความสะดวก เพ อสามารถได ร บการศ กษาอย างเท า เท ยม เน องจากความเป นเล ศม กอย ในเม อง แต น กเร ยนส วนใหญ อย ในชนบทและม ฐานะยากจน ร ฐบาลจ งม โครงการ เช น - โครงการ One Tablet per Child เด กไทยฉลาดต องม Tablet PC ถ อไปโรงเร ยนจะ ด าเน นการแจก Tablet PC ให เด กช นม ธยมศ กษาป ท 1 ไปโรงเร ยน ให ม ส ญญาณวายฟาย(Wi-Fi)ฟร ในท สาธารณะ - สร างห องการเร ยนร ในพ นท ต างๆโดยม คร มาเป ดสอนพ เศษ(โดยให ร ฐจ ายค าจ างให ) แก น กเร ยนประถมศ กษา โดยต ดต งซอฟแวร การศ กษาและ e-book ซ งจะมาแทนหน งส อเร ยนตามปกต ท าให เก ด e-learning เพ อสร าง Knowledge-based Society - โครงการ e-education พ ฒนาโปรแกรมและเน อหาท จะพล กโฉมโรงเร ยนให เป นศ นย การ เร ยนร ตลอดช ว ตและส งเสร มการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพส งโดยใช ระบบการศ กษาท ตรงก บความ ต องการอย างแท จร ง - โครงการโรงเร ยนประถมศ กษาและม ธยมศ กษาในฝ นส อ ดมศ กษาช นยอดให ม คณะกรรมการโรงเร ยน(School Board)ท สามารถจ ดจ างค ณคร ใหญ และคร ท ม ความสามารถเป นเล ศ สามารถอ านวยความสะดวกแก น กเร ยน เช น หอพ ก รถโรงเร ยน จ กรยาน ฯลฯ - โครงการพล งคร พ ฒนาศ กยภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา แก ไขป ญหาหน ส นคร โดย ลดรายจ าย เพ มรายได ขยายโอกาส ด วยการอบรมค ณธรรม ท าบ ญช คร วเร อนปร บโครงสร างหน น า หน นอกระบบมาเป นหน ในระบบ และเพ มรายได พ เศษให เพ ยงพอและขยายโอกาสใหม ๆ - โครงการการศ กษานานาชาต - หน งโรงเร ยนหน งพยาบาลเพ อด แลเด กๆและสามารถสอนหน งส อได ด วย

10 - โรงเร ยนต วอย างในท กอ าเภอพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยนให เป นเล ศ โดยใช การ ต ดต อส อสารด วยว ทยาการท ท นสม ย 2. โอการในการเข าถ งแหล งท น น กเร ยนสามารถเข าเร ยนได โดยท ผ ปกครองและน กเร ยนไม ต อง ม ความก งวลในเร องท นการศ กษา ร ฐบาลจ งม โครงการ เช น - Smart Card เพ อการศ กษาข นพ นฐาน - โครงการเร ยนก อนผ อนท หล ง ส งค นเม อม รายได (Income Contingency Loan Program) - ท นการศ กษาสานฝ นน กเร ยนไทยไปเร ยนต างประเทศ(โครงการหน งอ าเภอ หน งท น) - กองท นต งต วได ประชาชนชาวไทยจะต องต งต วได อย างม ศ กด ศร คนอยากต งต วม กไม ว าจะ ต งต วอย างไร แต คนท จะต งต วม กไม ม ทร พย ส นต ดต ว การท จะท าให ต งต วได ก ค อ ต งกองท นใน มหาว ทยาล ยท งร ฐและเอกชน ต งกรรมการมาควบค มประกอบด วยอาจารย ศ ษย เก าท ประสบ ความส าเร จในช ว ต ต วแทนภาคร ฐ และเอกชน เราใช แนวค ดน เพราะท มหาว ทยาล ย ประกอบด วย น กศ กษาท ก าล งจะจบ องค ความร อย ในมหาว ทยาล ยท งหมดการเป นน กธ รก จท ม ฐานความร ได เปร ยบ กว า จ งสร างผ ประกอบการได มากกว า 3. โอกาสในการเพ มพ นและฝ กฝนท กษะ น กเร ยนท กคนสามารถเต บโตได ในโลกท เป นจร งการ เร ยนร บนการท าก จกรรม(Activity-Based Learning) - ส งเสร มอาช วศ กษา ให ม ความส าค ญมากข น ม ความร ทางปฏ บ ต อย างแท จร งเป นม ออาช พ - ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน(Fix It Center) ต งเป าหมายให ม เพ ยงพอ เพ อให บร การท กช มชน เป นโครงการท ใช ประโยชน จากท กษะของน กเร ยนอาช วศ กษาเพ อให บร การซ อมราคาประหย ดแก ประชาชนในช มชน - โครงการอ จฉร ยะสร างได ให น กเร ยนค นหาความถน ดของตนเอง ในท กๆสาขา - โครงการ 1 ดนตร 1 ก ฬา 2 ภาษา สน บสน นให เยาวชนได ม ความสามารถท จะเข าร วม แข งข น เพ อความเป นเล ศท งระด บชาต และระด บนานาชาต ว ชาภาษาอ งกฤษ ภาษาจ น ต องอย ใน บรรยากาศของเจ าของภาษาให มากท ส ด ว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร จะต องสร างพ นฐานให แข งแกร ง - ปร บปร งหล กส ร เล กการท องจ า ใช การเร ยนร เน อหาว ชาท เด กสามารถเร ยนร ได เหม อนก น เช น ผ าน Video Link รวมถ งม การว ดผลท ม มาตรฐานท นสม ย - คนไทยท อาย 25 ป ข นไปสามารถเท ยบประสบการณ จบช นม ธยมศ กษาป ท 6 ได สามารถ เร ยนในเวลาและนอกเวลาเพ อให ท นโลกและท นล กหลาน - สถาบ นการศ กษาราชภ ฎและอาช วศ กษา ค นหาต วเองให ร ว าเก งด านไหน ส งเสร ม อาช วศ กษา ให ม ความส าค ญมากข น ม ความร ทางปฏ บ ต อย างแม จร ง เป นม ออาช พจากน นเป ดให ประชาชนไปพ ฒนาเพ มเต มท กษะด านต างๆตามท ต องการตามความถน ดเร ยนก อนผ อนท หล ง หล งจากท างานแล วค อยผ อนใช - จ ดศ นย ฝ กอบรมจะจ ดศ นย ฝ กมรอาช วศ กษา ให ประชาชนเข าไปเร ยนร เร องท สนใจพ ฒนา ท กษะให คนไทยเป นผ ช านาญในสาขาต างๆใช ระบบเร ยนก อน ผ อนท หล ง 4. โอกาสในการเร ยนร ตลอดช ว ต ส งเสร มการศ กษานอกระบบ(โดยใช ห องสม ด พ พ ธภ ณฑ แกลเลอร ศ นย ว ฒนธรรมต างๆ) 7

11 8 - โครงการ Internet ต าบล และ Internet หม บ าน(ศ นย การเร ยนร ช มชน)เพ อเป ดโอกาสให ประชาชนค นหาความถน ดของตนเอง เร ยนร ได ท กท ท กเวลา เพ อการต อยอดในส งท ต องการท า และ ส าหร บผ ท ต องการเปล ยนว ชาช พ - สถานท รวมกล มอย างสร างสรรค แก เด กว ยเร ยน โดยม คอมพ วเตอร ให ใช ม วายฟาย (Wi-Fi) ให ม คร ท จะสอนการบ าน นโยบายการบร การจ ดการอาช วศ กษา 4 ม ต ม ต ท 1 การสร างโอกาสทางการศ กษา 1.1 พ ฒนาศ นย อบรมอาช วศ กษา 1.2 เท ยบโอนประสบการณ สายอาช พ จบ ปวช. ได ใน 8เด อน 1.3 จ ดต งสถาบ นการอาช วศ กษา 1.4 จ ดต งและขยายศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน Fix It Center 1.5 ศ นย ฝ กอาช พช มชน สน บสน น OTOP 1.6 ขยายให ม ผ เร ยนอาช วศ กษาเพ มข น 1.7 ลดการออกกลางค น 1.8 ขยายโอกาสในการศ กษาด านอาช วศ กษาถ งระด บปร ญญาตร สายปฏ บ ต การ 1.9 สอนว ชาช พเพ อคนพ การในสถานศ กษา 1.10 สน บสน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาต งแต อน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน 1.11 จ ดอาช วศ กษาและพ ฒนาอาช พ สร างงาน สร างรายได จ งหว ดชายแดนภายใต เร ยนฟร ม งานท า ม รายได ระหว างเร ยน ม ต ท 2 การพ ฒนาค ณภาพ ด านค ณภาพผ เร ยน 2.1 เร งยกระด บ ค ณภาพผ เร ยนให พร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2.2 ปฏ ร ปกระบวนการเร ยนร โดยย ดผ เร ยนเป นศ นย กลาง 2.3 ปร บปร งหล กส ตรอาช วศ กษาท กระด บ 2.4 ยกระด บค ณภาพผ เร ยน โดยอ งผลการประเม นระด บชาต (V-Net)และการประเม น มาตรฐานว ชาช พ 2.5 พ ฒนาแนวทางการประเม นผ เร ยนตามสภาพจร ง 2.6 ร วมม อก บภาคเอกชนในการเร ยนการสอนและฝ กงานในสถานประกอบการ 2.7 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนด วยก จกรรมองค การว ชาช พ การบร การส งคม จ ตอาสาและก ฬา ด านค ณภาพสถานศ กษา 2.8 พ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายใน 2.9 ยกระด บมาตรฐานสถานศ กษาโดยอ งผลการประเม นของ สมศ.

12 9 ด านค ณภาพการเร ยนการสอน 2.10 ว จ ยปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาระบบการเร ยนร ส การเป นผ ประกอบการ 2.11 ส งเสร มการพ ฒนานว ตกรรมของผ เร ยน และผ สอน 2.12 ส งเสร มนว ตกรรม การจ ดการอาช วศ กษา - โรงเร ยนเทคโนโลย ฐานว ทยาศาสตร (Project Based Learning และการ ประด ษฐ ค ดค น) - ว ทยาล ยเทคน คมาบตาพ ด (Constructionism) - ว ทยาล ยการท องเท ยวถลาง 2.13 จ ดการเร ยนการสอน English Program และ Mini English Program ด าน อาช วศ กษา 2.14 น าระบบ ICT มาใช เพ อการเร ยนการสอน ด านค ณภาพคร 2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะคร อาช วศ กษา 2.16 พ ฒนาคร โดยใช เคร อข าย/สมาคมว ชาช พ 2.17 พ ฒนาระบบน เทศภายใน 2.18 เร งยกระด บว ทยฐานะ ปร บการเร ยน เปล ยนการสอน ปฏ ร ปการสอบ ให ท นก บย คสม ยอย างม ค ณภาพ ม ต ท 3 การสร างประส ทธ ภาพในด านการบร หารจ ดการ 3.1 พ ฒนาระบบฐานข อม ล สน บสน นการวางแผนและการพ ฒนาค ณภาพ 3.2 น าระบบ ICT มาใช เพ อการบร หารจ ดการ 3.3 บร การงานบ คคลโดยใช หล กธรรมาภ บาล -ด แลและแก ป ญหาคร จ างสอนและใบประกอบว ชาช พ -สร างขว ญ ก าล งใจ และจ ตส าน กในความเป นเจ าขององค กร 3.4 ป องก นและแก ป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา 3.5 จ ดสรรงบประมาณ/ทร พยากรอย างเหมาะสม -คร ภ ณฑ มาตรฐานข นพ นฐาน -สถานศ กษาขนาดเล ก 3.6 กระจายอ านาจการบร หารงบประมาณ การบร หารจ ดการเป นท ยอมร บ เช อม น ม เอกภาพ ใช เทคโนโลย สน บสน น ม ต ท 4 ความร วมม อในการจ ดการอาช วศ กษา 4.1 เพ มการจ ดอาช วศ กษาระบบทว ภาค ท กระด บท งในและต างประเทศ 4.2 จ ดต งกองท นอาช วศ กษา 4.3 ขยายความร วมม อก บภาคร ฐและเอกชนในร ปแบบต างๆ 4.4 ส งน กศ กษาฝ กงานในต างประเทศ 4.5 ร วมก บประเทศในอาเซ ยน พ ฒนาค ณภาพการอาช วศ กษา เพ มท กษะว ชาช พ ด วยความร วมม อในและต างประเทศ

13 10 ว ส ยท ศน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เป นผ น าในการจ ดการศ กษาสายอาช พ เพ อเป นพล ง ข บเคล อนเศรษฐก จและส งคม เพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศและภ ม ภาค พ นธก จ ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา 1. จ ดส งเสร มและพ ฒนาการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพและได มาตรฐาน 2. ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานก าล งคนสายอาช พเข าส สากล 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาสายอาช พอย างท วถ ง ต อเน อง เสมอภาค และเป นธรรม 4. เป นแกนกลางในการจ ดการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พ ระด บฝ ม อ เทคน ค และเทคโนโลย ของประเทศ 5. สร างเคร อข ายความร วมม อให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการพ ฒนาการจ ดการอาช วศ กษา และการฝ กอบรมว ชาช พ 6. ว จ ย สร างนว ตกรรม จ ดการองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พและค ณภาพช ว ตของประชาชน 7. ส งเสร ม/พ ฒนา คร และบ คลากรอาช วศ กษาเพ อความเป นเล ศ ม นคง และก าวหน าในว ชาช พ

14 11 ว ส ยท ศน ว ทยาล ย เป นผ น าการศ กษาเกษตรและเทคโนโลย ในช มชน พ นธก จว ทยาล ย 1. จ ดการศ กษาให ม ความท นสม ย ย ดหย น สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงาน สถาน ประกอบการ และการประกอบอาช พอ สระ เพ อการด ารงช ว ตตามสภาพเศรษฐก จ ส งคม ท องถ น ว ฒนธรรมเทคโนโลย และส งแวดล อม ม งเน นการปฏ บ ต งานจร งตามความพร อม และศ กยภาพของสถานศ กษา 2. จ ดการศ กษาโดยประสานความร วมม อก บสถานศ กษาท อย ภายในจ งหว ดน น ท งในด านการจ ดการ ว ชาการ การใช บ คลากรและทร พยากรร วมก น 3. จ ดการศ กษาโดยการระดมทร พยากรด านการเง น ทร พย ส นและบ คลากรท งจากร ฐองค กรเอกชน องค ว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ สถาบ นส งคมอ น รวมท งความร วมม อในการจ ด ก จกรรม และการจ ดหาท นเพ อพ ฒนาการอาช วศ กษา 4. จ ดการศ กษาให ผ เร ยนเป นม สมรรถนะทางว ชาช พ สามารถประกอบอาช พเป นพลเม องด ของส งคม ม ความสามารถในการค ด เร ยนร วางแผนและพ ฒนาตนเอง 5. เป นศ นย การเร ยนร ด วยตนเอง และการให บร การว ชาช พแก ช มชนและท องถ น 6. ว จ ย เพ อพ ฒนาองค ความร เทคโนโลย และนว ตกรรม 7. ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ส งเสร มการก ฬา พลานาม ยและอน ร กษ ส งแวดล อม 8. ส งเสร มการจ ดการศ กษาเช งธ รก จ การร บงานการค า และการร บจ ดท า ร บบร การ ร บจ างผล ตเพ อจ าหน ายท สอดคล องก บการเร ยนการสอน

15 12 ปร ชญาว ทยาล ย การเกษตรก าวไกล ปร บใช เทคโนโลย ตามว ถ ภ ม ป ญญา พ ฒนาส งแวดล อม อ ตล กษณ ว ทยาล ย จ ดสวนสวย (Nice Landscaping) เอกล กษณ ท กษะเย ยม ประว ต ว ทยาล ย ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท จ ดต งข นเม อว นท 1 มกราคม 2522 เพ อสนอง นโยบายร ฐบาลในป เกษตรกร โดยจ งหว ดช ยนาทได มอบท ด นสาธารณประโยชน ในเขตหม บ าน ดอนแตง ต าบลหางน าสาคร อ าเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท จ านวน 2 แปลง เลขท โฉนด และ เป นท ต งสถานศ กษาเม อว นท 18 ม ถ นายน 2522 โดยใช ช อว า "ว ทยาล ยเกษตรกรรม ช ยนาท" ได เป ดร บน กเร ยนแผนกว ชาเกษตรกรรม ต งแต ป การศ กษา 2524 ในหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2524 ต อมาเม อว นท 26 ก นยายน 2539 ได เปล ยนช อจากว ทยาล ยเกษตรกรรมช ยนาท เป น "ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท" โดยม รายนามผ อ านวยการ ด งน 1. นายจ านง โกส ว นทร ป การศ กษา นายประสาทศ กด เกษตรพ นธ ป การศ กษา นายอ ดมเดช คณะบ รณ ป การศ กษา นายกลธ ขย นการนาว ป การศ กษา นายสมควร ผ งผาย ป การศ กษา นายนพร ตน จ าลองพ นธ ป การศ กษา นายประย ร โพธ งาม ป การศ กษา นายวรศ ลป ส ร ยะ ป การศ กษา นายสมควร ผ งผาย ป การศ กษา

16 นายทรงช ย ร มโพธ ป การศ กษา นายประเวศ วรางค ก ร ป การศ กษา นายว นช ย จาร พงศ ป การศ กษา นายธว ชช ย พ นธ น ก ล ป การศ กษา ป จจ บ น สภาพพ นท โดยท วไปเป นท ดอน สภาพด นเป นด นทราย แต ม การระบายน าไม ด ความอ ดม สมบ รณ ต า ม แหล งน าธรรมชาต จากบ งหางแขยงทางด านท ศเหน อประมาณ 1 กม. และ คลอง อน ศาสน นท ทางด านท ศตะว นออก ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ม เน อท ท งหมด 1,204 ไร 3 งาน 67 ตารางวา ต งอย เลขท 134 หม ท 3 ต าบลหางน าสาคร อ าเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท โทรศ พท โทรสาร website : อย ห างกร งเทพมหานคร ประมาณ 191 ก โลเมตร ห างจากจ งหว ดช ยนาทประมาณ 18 ก โลเมตร ท ศเหน อ ต ดต อ หม บ านหางแขยง ว ดและโรงเร ยนหางแขยง ท ศใต ต ดต อ หม บ านดอนแตง ว ดและโรงเร ยนดอนแตง ท ศตะว นออก ต ดต อ โรงเร ยนช มชนหางน าสาคร สถาน ต ารวจภ ธรหางน าสาคร โรงพยาบาลมโนรมย ศ นย ผล ตเมล ดพ นธ ข าวช ยนาท ท ศตะว นตก ต ดต อ ว ดป าส ก จากช มชนโดยรอบว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ม พ นท ส วนใหญ เป นท ราบล ม แม น า ม คลองอน ศาสน นท ไหลผ าน ด งน นประชากรส วนใหญ ประมาณร อยละ 50 ประกอบอาช พ ทางการเกษตรกรรม รองลงมาได แก ด านพาณ ชย ประมาณ ร อยละ 6 ด านอ ตสาหกรรมและ ห ตถกรรมประมาณร อยละ 3 ม การท าสวนและเล ยงส ตว บ าง เก อบท งหมดน บถ อศาสนาพ ทธ การ ปกครองท องถ นอย ในเขตเทศบาลต าบลหางน าสาคร

17 14 การจ ดการศ กษาในว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท จ านวนน กเร ยนน กศ กษา ป การศ กษา 2555 ประเภทว ชา/สาขาว ชา ปวช. ปวส. รวม ป ท 1 ป ท 2 ป ท 3 รวม ป ท 1 ป ท 2 รวม ในระบบ ระด บ ปวช. ประเภทว ชาเกษตรกรรม - สาขาว ชาเกษตรศาสตร ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม - สาขาว ชาพณ ชยการ รวม ระด บ ปวส. ประเภทว ชาเกษตรกรรม - สาขาว ชาพ ชศาสตร - สาขาว ชาส ตวศาสตร - สาขาว ชาเกษตรศาสตร - สาขาว ชาเกษตรอ ตสาหกรรม - สาขาว ชาส ตวศาสตร รวม นอกระบบ - หล กส ตร อศ.กช. - หล กส ตรฝ กอบรมเกษตรระยะส น - บร การช มชน - ฝ กอบรม 108 อาช พ ,500 - รวม ,111 รวมท งส น ,573 แหล งข อม ล : งานทะเบ ยน ณ ว นท 30 ก นยายน 2555

18 15 อ ตราก าล ง ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ประจ าป งบประมาณ 2555 ประเภทอ ตราก าล ง จ านวน ร อยละ ผ บร หาร ข าราชการคร คร ผ ช วย ข าราชการพลเร อน พน กงานราชการคร ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราวหน าท ท วไป คร จ างสอน (ล กจ างช วคราว) คร พ เล ยง รวมท งส น แหล งข อม ล : งานบ คลากร ณ ว นท 30 ก นยายน 2555

19 16 สร ปงบหน ารายจ ายจ าแนกตามผลผล ต/โครงการ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ท ผลผล ต/โครงการ จ านวนเง น 1 แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา 27,652, ผลผล ตท 1 ผ ส าเร จการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) (26,151,947.68) ผลผล ตท 2 ผ ส าเร จการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) (692,426.94) ผลผล ตท 3 ผ ร บบร การฝ กอบรมและพ ฒนาว ชาช พระยะส น (808,511.16) 2 สน บสน นด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว จ ยและนว ตกรรม 319, ผลผล ตท 5 ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย (319,935.56) 3 แผนงานเพ มประส ทธ ภาพการซ อมสร างอ ปกรณ ประกอบอาช พช มชน 560, โครงการท 2 โครงการขยายบทบาทศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน (560,014.67) 4 แผนงานเสร มสร างรายได พ ฒนาค ณภาพช ว ตและความม นคงทาง 6,936, ส งคม โครงการท 5 โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย (6,936,502.81) 15 ป 5 นอกงบประมาณ 840, รวมท งส น 36,309,348.80

20 17 งานฟาร มและโรงงาน สร ปรายจ าย - รายร บงานฟาร มประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายจ าย ป 54 รายร บ ป 54 รายจ าย ป 55 รายร บ ป 55 + หร อ - ป งานฟาร มพ ชศาสตร - การผล ตไม ดอกไม ระด บ 21, , , , , การผล ตเห ด 157, , , , , การผล ตพ ชผ ก 10, , , , , การผล ตไม ผล - 4, , , การผล ตปาล มน าม น 64, , , การผล ตม นส าปะหล ง 56, , , , , การผล ตอ อย 238, , , , , การผล ตข าว 210, , , , , ทฤษฏ ใหม - 1, การผล ตไผ - 28, การผล ตป ยอ นทร ย 33, , จ ดภ ม ท ศน และไม กลางแจ ง , , การผล ตมะกร ดและมะนาว ฯ การผล ตทานตะว น 1, รวม 793, , , , , งานฟาร มส ตวศาสตร - การผล ตส ตว น า 30, , , , , การผล ตส ตว ป ก 650, ,389, , , , งานโคเน อ 4, , , , , งานกระบ อ - 146, งานพ ชอาหารส ตว การผล ตส กร 539, , , , , ฟางอ ดฟ อน รวม 1,225, ,095, , ,025, , โครงการอ ตสาหกรรมเกษตร - การผล ตน าด ม , , โรงส 22, , , , รวม 22, , , , รวมท งส น 2,041, ,611, ,585, ,990, ,858.62

21 18 สร ปการใช งบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามงาน/โครงการ ท แผนงาน/โครงการ แหล งค าใช จ าย เง นงบประมาณ เง นอ ดหน น รายได เง นนอกฯ รวม 1 งบบ คลากร 1.1 เง นค าตอบแทนพน กงานราชการ 23,943, ,943, เง นค าจ างช วคราว - 1,100, ,100, รวม 23,943, ,100, ,044, งบด าเน นงาน 2.1 ค าตอบแทน ค าท าการนอกเวลา 42, , ค าตอบแทนพ เศษเง นเด อนเต มข น 177, , ค าใช สอย ค าสมทบเง นประก นส งคม 14, , ค าสาธารณ ปโภค 937, , , ,197, ค าเบ ยเล ยงท พ กเด นทางไปราชการ 230, , ค าซ อมแซมยานพาหนะ 53, , ,872, , ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ ค าว สด ค าน าม นเช อเพล งและหล อล น 447, , , , รวม 1,903, , , ,625, ค าใช จ ายตามแผนงานของฝ าย 3.1 ฝ ายบร หารทร พยากร งานบร หารงานท วไป 87, , , , งานบ คลากร งานการเง น 2, , , งานการบ ญช 21, , งานพ สด 8, , งานอาคารสถานท 275, , , , งานทะเบ ยน 7, , งานประชาส มพ นธ 48, , , โครงการพ ฒนาบ คลากร โครงการจ ดเตร ยมงาน อกท.ภาคกลาง โครงการจ ดต งภ ม ท ศน ภายในสถานศ กษา 3, , รวม 454, , , ,670.08

22 19 สร ปการใช งบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามงาน/โครงการ (ต อ) ท แผนงาน/โครงการ แหล งค าใช จ าย เง นงบประมาณ เง นอ ดหน น รายได เง นนอกฯ รวม 3.2 ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานวางแผนและงบประมาณ 2, , , งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ 4, , , งานความร วมม อ 1, , งานว จ ย พ ฒนา นว ตกรรมและส งประด ษฐ 7, , งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 10, , , งานส งเสร มผล ตผลการค าและประกอบธ รก จ - - 3, , โครงการส งประด ษฐ คนร นใหม และโครงการ 319, , เสร มสร างนว ตกรรมและพ ฒนา เทคโนโลย ส งประด ษฐ (การเพาะเล ยงเน อเย อไผ ) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การใช ระบบ ฐานข อม ลศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา โครงการต ดตามและประเม นผลฝ ายแผนฯ 2, , งานฟาร มและโรงงาน งานฟาร มพ ชศาสตร - การผล ตไม ดอกไม ประด บ 25, , , การผล ตเห ด 30, , , , การผล ตพ ชผ ก 9, , , การผล ตไม ผล - 1, , การผล ตปาล มน าม น 11, , , การผล ตม นส าปะหล ง 14, , การผล ตอ อย 248, , , , การผล ตข าว 6, , , , ทฤษฏ ใหม การผล ตไผ การผล ตป ยอ นทร ย การผล ตไม ประด บกลางแจ งและร บจ าง งานฟาร มส ตวศาสตร - การผล ตส ตว น า 3, , , การผล ตส ตว ป ก 53, , , , งานโคเน อ 59, , , งานกระบ อ การผล ตพ ชอาหารส ตว การผล ตส กร 106, , , ,200.00

23 20 สร ปการใช งบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามงาน/โครงการ (ต อ) ท แผนงาน/โครงการ แหล งค าใช จ าย เง นงบประมาณ เง นอ ดหน น รายได เง นนอกฯ โครงการอ ตสาหกรรมเกษตร - โรงส ข าว การผล ตน าด ม งานบร การเคร องม อท นแรงฟาร มและ 48, , , ซ อมบ าร ง รวม 967, , , ,015, ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยนน กศ กษา งานก จกรรมน กเร ยนน กศ กษา 300, , , , และก จกรรม อกท งานคร ท ปร กษา งานปกครอง งานแนะแนวอาช พและการจ ดหางาน งานสว สด การน กเร ยนน กศ กษา - งานสว สด การหอพ ก 38, , , , งานสว สด การอาหาร - 1,282, ,282, งานสว สด การพยาบาล 4, , งานฝ กอบรมและบร การช มชน 87, , โครงการค ณธรรมน าความร 40, , โครงการศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน , , โครงการพ ฒนาและประเม นผลฝ าย ฯ โครงการป จฉ มน เทศ โครงการเย ยมบ านน กเร ยนน กศ กษา โครงการหารายได ระหว างเร ยน 78, , โครงการปร บปร งหอพ กชายและหญ ง (50,000 บาท ใช งบอาคารสถานท ) รวม 548, ,370, , ,540, รวม

24 21 สร ปการใช งบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามงาน/โครงการ (ต อ) ท แผนงาน/โครงการ แหล งค าใช จ าย เง นงบประมาณ เง นอ ดหน น รายได เง นนอกฯ รวม 3.4 ฝ ายว ชาการ แผนกว ชา - สาม ญส มพ นธ 30, , , พ ชศาสตร 8, , , , ส ตวศาสตร บร หารธ รก จ - 5, , , ช างเกษตร 23, , , อ ตสาหกรรมเกษตร 10, , , , งานพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอน 3, , งานว ดผลและประเม นผล - 12, , งานว ทยบร การและห องสม ด - โครงการพ ฒนาศ นย เร ยนร ภาษาอ งกฤษ 4, , โครงการห องสม ด 3 D 39, , , , งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค 20, , , งานส อการเร ยนการสอน 10, , โครงการด าเน นงานเศรษฐก จพอเพ ยง - โครงการช วว ถ เพ อการพ ฒนาอย างย งย น โครงการเกษตรทฤษฎ ใหม (ใช งปม.งานฟาร ม) โครงการอาหารกลางว นแบบย งย น โครงการต ดตามและประเม นผลฝ าย 2, , โครงการศ กษาด งานน กเร ยนใหม (25,000 บาท ใช งบโครงการเร ยนฟร 15 ป ก จกรรม) โครงการฝ กงานน กเร ยนน กศ กษา - 2, , การเร ยนการสอนแบบบ รณาการม งเน นสมรรถนะ ตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการแลกเปล ยนเร ยนร โดยชมรมว ชาช พ ร วมก บภ ม ป ญญาชาวบ าน รวม 155, , , ,165.00

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557

รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 รายงานฉบ บสมบ รณ (Final Report) การศ กษาบ รณาการความร วมม อทางว ชาการด านคนพ การ และการจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต ด านคนพ การ คร งท 6 ประจ าป 2557 เท าเท ยม สร างสรรค ส ส งคมเป นส ขร วมก น (Creative Equality

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information