สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ"

Transcription

1 1 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ

2 ก ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ จ ดท าสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2555 โดยม ว ตถ ประสงค ในการรวบรวมข อม ลและประเม นผลการด าเน นงานโครงการต าง ๆ ตามแผนงานท วางไว ผลการประเม นและว เคราะห ข อม ลบ งช ถ งการด าเน นโครงการว าบรรล ว ตถ ประสงค ตามท ก าหนดไว ประสบผลส าเร จมากน อยเพ ยงใด โดยการเช อมโยงข อม ลเข าก บป ญหา อ ปสรรค จ ดบกพร องว าม ความส มพ นธ เช งเหต และผลต อก นหร อไม ท งน เพ อประโยชน ในการบร หารงาน การต ดส นใจอย างม เหต ผล การควบค ม การจ ดสรรทร พยากรให ม ประส ทธ ภาพ ซ งจะน าไปส การเปล ยนแปลงและพ ฒนา งานในเช งสร างสรรค และสอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาด านอาช วศ กษา ในการปฏ บ ต งานคร ง ต อไป ข อม ลท ปรากฏ รวบรวมจากแหล งต าง ๆ ค อ ฝ ายบร หารทร พยากร ฝ ายแผนงานและความ ร วมม อ ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยน น กศ กษา ฝ ายว ชาการ งานวางแผนและงบประมาณ ขอขอบค ณ ในความร วมม อของฝ ายบร หาร ห วหน าแผนกห วหน างานและบ คลากรท เก ยวข อง หว งว ารายงานฉบ บ น จะเป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งานภายในสถานศ กษาและผ ท สนใจต อไป งานแผนงานและงบประมาณ ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท

3 ข สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ นโยบายด านการศ กษาของนายกร ฐมนตร ป นโยบายร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ธาดาด ารงค เวช นโยบาย 5 ประการ นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ นโยบายการบร การจ ดการอาช วศ กษา 4 ม ต ว ส ยท ศน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา พ นธก จส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ว ส ยท ศน ว ทยาล ย พ นธก จว ทยาล ย ปร ชญาว ทยาล ย อ ตล กษณ ว ทยาล ย เอกล กษณ ประว ต ว ทยาล ย การจ ดการศ กษาในว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท อ ตราก าล ง ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ประจ าป งบประมาณ 2555 สร ปงบหน ารายจ ายจ าแนกตามผลผล ต/โครงการ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท สร ปรายจ าย - รายร บงานฟาร มประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 สร ปการใช งบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามงาน/โครงการ ภาคผนวก สร ปงาน/โครงการ ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท - รายจ ายข นพ นฐาน - ฝ ายบร หารทร พยากร - ฝ ายแผนงานและความร วมม อ - ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยนน กศ กษา - ฝ ายว ชาการ ประมวลภาพก จกรรมประจ าป งบประมาณ 2555 ก ข

4 1 นโยบายด านการศ กษา ของ นายกร ฐมนตร ป แท บเล ต ส าหร บน กเร ยน ป.1 และ ม.1 ท กคน เป นคอมพ วเตอร ช วยในการสอนและการส บค น องค ความร 2. เร ยนจบ ม.6 ท กคนภายใน 8 เด อน เร ยนในเวลา-นอกเวลา เพ อก าวท นโลก 3. กองท นต งต วได เป นเง นท นข นต น ส าหร บผ จบปร ญญาตร แล ว พร อมเป นเจ าของธ รก จในอนาคต 4. 1 อ าเภอ 1 ท น เพ อเป ดโอกาสให เด กเก งในท กอ าเภอ ไปเร ยนต อในต างประเทศท พ ฒนาแล ว เน นการสอบแข งข นให เด กเก งให ม โอกาส เช นเด ยวก บเด กยากจน 5. พ ดภาษาอ งกฤษ ภาษาจ นและภาษาอาเซ ยนพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยนเป าหมาย 80% ของน กเร ยนท วประเทศ ส อสารภาษาได ด พร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ในป พ.ศ ปร บเล อนว ทยฐานะ โยกย ายคร ด วยความเป นธรรม เน นการสอบแข งข น ว ดความสามารถด วย ตนเอง ลดการค ดเล อกโดยใช ด ลพ น จ 7. เร ยนด อย างม ค ณภาพ ต งแต อน บาลจนจบ ม.6 ฟร ค าเล าเร ยน ค าเคร องแบบ ค าอ ปกรณ การ เร ยน ค าหน งส อเร ยน และค าก จกรรม 8. กระทรวงศ กษาธ การใสสะอาด สร างความโปร งใสในการบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ ให ปราศจากท จร ตและคอร ปช น 9. อ จฉร ยะสร างได ส งเสร มให เด กเก ง เด กฉลาดท คน เตร ยมความพร อมเป นผ น าประเทศในท กสาขา 10. สร างพล งคร แก ไขป ญหาหน ส นคร ลดรายจ ายเพ มรายได สร างโอกาสในการพ ฒนาความร ความสามารถ(นายกร ฐมนตร ได ฝากประเด นให ตระหน กถ งจ ตว ญญาณ ท กษะ และความร การเร ยนร ของคร ) 11. เล กหล กส ตรท องจ า ให จ ดการเร ยนร ด านความเข าใจ ใช ป ญญาและให น กเร ยนได ม จ นตนาการ อย างไม ม ท ส นส ด 12. Internet ต าบล และหม บ าน เพ อให ผ เร ยนได ค นหาความถน ดของตนเอง เร ยนร ได ท กท ท กเวลา 13. ค ปองสร างเสร มอ จฉร ยะ จ ดให ม ค ปองแลกหน งส อ ให โอกาสเด กและเยาวชนเล อกหน งส อตาม ความพอใจ 14. สร างผ น าแห งอาเซ ยน (Becoming ASEAN Leader Scholarship) ให ท นปร ญญาโทแก น กศ กษาอาเซ ยนมาเร ยนในไทย เพ อเตร ยมความพร อมเป นผ น าแห งอนาคตในภ ม ภาคอาเซ ยน 15. ท นการศ กษาเพ ออนาคต (กรอ.) ให ท นการศ กษาแก น กเร ยนน กศ กษา ท กระด บ ท กสาขา เพ อให ม โอกาสเร ยนต อ เพ มพ นความร และความก าวหน าในอนาคต 16. คร ม ออาช พ ให ท กสาขาว ชาเข ามาเป นคร โดยเฉพาะในสาขาว ชาท เป นความต องการของ ประเทศให เร ยนจบแล วม งานท า ม นคงในช ว ต 17. โรงเร ยนร วมพ ฒนา รวมพล งคร น กเร ยน ท กต าบลเพ อความแข งแกร งทางว ชาการ จ ดระบบ โรงเร ยนขนาดเล ก จ ดระบบการสน บสน นความปลอดภ ยในโรงเร ยน 18. การศ กษาช วยด บไฟใต ส งเสร มการเร ยนการสอน ภาษาไทย/ศาสนา ให ความส าค ญก บป ญหา ยาเสพต ด เด กไร ส ญชาต เน นการม ส วนร วมของช มชน และผ น าองค กรในระด บพ นท

5 19. เท ยบโอนประสบการณ สายอาช พจบ ปวช. ได ใน 8 เด อนเท ยบโอนหล กส ตรการเร ยน/อาช พเพ อ ความก าว 20. Fix-it Center ศ นย ซ อมสร างประจ าช มชน เพ อฝ กฝนท กษะอาช พให น กเร ยนอาช วศ กษาและ ให บร การประชาชน 21. พ ฒนาศ นย ฝ กอาช พในสถานศ กษาเพ อพ ฒนาช มชน โดยการจ ดการศ กษาแบบทว ภาค เพ มพ น ประสบการณ อาช พให น กเร ยนอาช วศ กษา 22. จ ดต งสถาบ นอาช วศ กษาเพ อความเป นเล ศในการเร ยนสายอาช พ จ ดให ม ปร ญญาตร สาย ปฏ บ ต การ เต มเต มความร ค ความเช ยวชาญในอาช พหน าในอาช พ 2

6 3 นโยบายร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ธาดาด ารงค เวช 1. ย ดน กเร ยนเป นศ นย กลาง ด แลล กหลานประชาชนเหม อนล กหลานของเราจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพ ส าหร บเยาวชนท งภาคเม องและชนบทป นน กศ กษาไทยให เป นม ออาช พ เต บโตเป นพลเม องโลกท ท นสม ย 2. ปฏ ร ปการศ กษารอบใหม : Transparency and Accountability การบร หารงานบ คคลท โปร งใส ร วมร บผ ดชอบต อค ณภาพการศ กษาของล กหลานไทย 3. ปร บเล อนว ทยฐานะ โยกย ายคร ด วยความเป นธรรม สอบแข งข น ว ดความสามารถด วยตนเองไร เส นสายฝากฝ ง 4. สอบ O-NET ป.6 ม.๓ ม.6 ทดสอบผลส มฤทธ ทางการศ กษาว ดผลแต ละช วงช นประก นค ณภาพ การศ กษา น าผลไปใช เพ อศ กษาต อเช อมโยงการปฏ บ ต งานของคร ผ สอน เพ อเล อนว ทยฐานะ 5. กระทรวงศ กษาธ การไทยใสสะอาดสร างความโปร งใสในการบร หารกระทรวงศ กษาธ การให ปราศจากท จร ตคอร ปช น 6. ปฏ บ ต ธรรม น าการศ กษา แก ป ญหายาเสพต ด ขจ ดท จร ตคอร ปช น 7. แท ปเล ตพ ซ เพ อการศ กษาส าหร บน กเร ยน ป.1 และ ม.1 ท กคนเต มภ ม ป ญญาด วยเทคโนโลย ม ความร ได อย างไร ข ดจ าก ด 8. เร ยน ม.6 จบ ได ใน 8 เด อนเร ยนในเวลา และนอกเวลา เพ อก าวท นโลก และท นล กหลาน 9. กองท นต งต วได เง นท นข นต น ส าหร บน กศ กษา พร อมเป นเจ าของธ รก จในอนาคต อ าเภอ 1 ท นท นการศ กษาสานฝ นให เด กเก งท กอ าเภอ เร ยนต อต างประเทศ 11. ส อสารภาษาอ งกฤษได พร อมเข าส ประชาคม ASEAN 80% ของน กเร ยนท งประเทศพ ด ภาษาอ งกฤษได พร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ในป เร ยนด อย างม ค ณภาพ ต งแต อน บาลจนจบ ม.6 ร ฐบาลจ ดสรรงบประมาณสน บสน นค าใช จ ายใน การศ กษา ฟร ค าเล าเร ยน ฟร ค าเคร องแบบ ฟร ค าอ ปกรณ การเร ยน ฟร ค าหน งส อเร ยน ฟร ค าก จกรรม 13. สร างผ น าอาเซ ยน ASEAN Leaders Scholarship เพ มท นการศ กษาแก น กศ กษาอาเซ ยนเพ อ เตร ยมพร อมเป นผ น าในภ ม ภาค 14. ท นการศ กษาเพ ออนาคต (กรอ.) Income Contingency Loan โอกาสเข าถ งแหล งท น เร ยนก อน ผ อนท หล ง ส งค นเม อม รายได 15. คร ม ออาช พฝ นอยากเป นคร ได เป นคร จบแล วม งานท า ม นคงในช ว ตร วมสร างล กหลานไทยให เฉล ยวฉลาด

7 16. ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน Fix-it Center ศ นย บร การซ อมสร าง 20,000 แห งท วประเทศฝ กฝน ช างฝ ม อ ให บร การประชาชน 17. การศ กษาด บไฟใต จ ดการศ กษาในจ งหว ดชายแดนใต โดยการม ส วนร วมของช มชน ประชาชนและ ผ น าในพ นท 18. ศ นย ฝ กอาช พช มชน OTOP Mini MBA ฝ กอาช พ เพ มพ นท กษะ ค ดเป น ผล ตเป น ส งออก ต างประเทศเพ มรายได แก ครอบคร ว 19. เป นศ นย กลางการศ กษานานาชาต สร างการศ กษาให แข งแกร ง เพ อแข งข นในประชาคม ASEAN 20. อ จฉร ยะสร างได ส งเสร มให เด กเก ง เด กฉลาด พร อมเป นผ น าประเทศในท กสาขา 21. สร างพล งคร แก ป ญหาหน ส น ลดรายจ าย เพ มรายได สร างโอกาส 22. สร างหล กส ตรค ดเป น ท าเป น ลดหล กส ตรท องจ า ร ด วยความเข าใจ ใช ป ญญาจ นตนาการอย างไม ส นส ด 23. Internet ต าบล และหม บ านค นหาความถน ดตนเอง เร ยนร ท กท ท กเวลา 24. ค ปองสร างเสร มอ จฉร ยะค ปองแลกหน งส อ ให โอกาสเยาวชน เล อกหน งส อตามความพอใจ 25. เท ยบโอนประสบการณ สายอาช พ จบ ปวช.ได ใน 8 เด อนหล กส ตรเท ยบโอนเร ยนเข มระยะส น เท ยบโอนความร ท กษะประสบการณ สายอาช พ 26. โรงเร ยนร วมพ ฒนารวมพล งคร น กเร ยน เพ อความแข งแกร งทางว ชาการพร อมส อการสอน สม ยใหม ยานพาหนะร บส ง 27. ศ นย อบรมอาช วศ กษาพ ฒนาอาช พให น กเร ยน น กศ กษา ประชาชนเร ยนร ประสบการณ ก อนไป ประกอบอาช พ 28. ต งสถาบ นอาช วศ กษาเพ อความเป นเล ศในการเร ยนสายอาช พปร ญญาตร สายปฏ บ ต การ เต มเต ม ความร ค ความเช ยวชาญในอาช พ 29. โรงเร ยนในโรงงาน โรงงานในโรงเร ยน 4

8 5 นโยบาย 5 ประการ ของกระทรวงศ กษาธ การในการด าเน นงานตามปฏ ญญาอาเซ ยนด านการศ กษา นโยบายท 1 การเผยแพร ความร ข อม ลข าวสารและเจตคต ท ด เก ยวก บอาเซ ยน เพ อสร าง ความตระหน กและเตร ยมความพร อมของคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา น กเร ยน น กศ กษา และประชาชน เพ อก าวส ประชาคมอาเซ ยน ภายในป 2558 นโยบายท 2 การพ ฒนาศ กยภาพของน กเร ยน น กศ กษา และประชาชนให ม ท กษะท เหมาะสมเพ อเตร ยมความพร อมในการก าวส ประชาคมอาเซ ยน เช น ความร ภาษาอ งกฤษ ภาษาเพ อน บ าน เทคโนโลย สารสนเทศ ท กษะและความช านาญการท สอดคล องก บการปร บต วและเปล ยนแปลง ทางอ ตสาหกรรมและการเพ มโอกาสในการหางานท าของประชาชนรวมท งการพ จารณาแผนผล ต ก าล งคน นโยบายท 3 การพ ฒนามาตรฐานการศ กษา เพ อส งเสร มการหม นเว ยนของน กศ กษา คร และอาจารย ในอาเซ ยน รวมท งเพ อให ม การยอมร บในค ณสมบ ต ทางว ชาการร วมก นในอาเซ ยน การ ส งเสร มความร วมม อระหว างสถาบ นการศ กษาต าง ๆ และการแลกเปล ยนเยาวชน การพ ฒนาระบบ การศ กษาทางไกลซ งช วยสน บสน นการศ กษาตลอดช ว ต การส งเสร มและปร บปร งการศ กษาด าน อาช วศ กษาและการฝ กอบรมทางอาช พท งในข นต นและข นต อเน อง ตลอดจนส งเสร มและเพ มพ น ความร วมม อระหว างสถาบ นการศ กษาของประเทศสมาช กของอาเซ ยน นโยบายท 4 การเตร ยมความพร อมเพ อเป ดเสร การศ กษาในอาเซ ยน เพ อรองร บการก าวส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ประกอบด วย การจ ดท าความตกลงยอมร บร วมด านการศ กษา การ พ ฒนาความสามารถ ประสบการณ ในสาขาว ชาช พส าค ญต าง ๆ เพ อรองร บการเป ดเสร การศ กษา ควบค ก บการเป ดเสร ด านการเคล อนย ายแรงงาน นโยบายท 5 การพ ฒนาเยาวชน เพ อเป นทร พยากรส าค ญในการก าวส ประชาคมอาเซ ยน

9 6 นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ 1. จ ดการศ กษาท ม ค ณภาพส าหร บเยาวชน ค าว า เยาวชน ค อเด กต งแต อน บาลจนถ ง ม ธยมศ กษาป ท 6 เยาวชนต องได ร บโอกาสทางการศ กษาเท าเท ยมก นท กแห งไม ว าในเม องหร อชนบท ไม ว าจะเป นร ฐหร อเอกชน การประกอบอาช พเม อจบช นม ธยมศ กษาป ท 6 ต องเป นแรงงานท ม ค ณภาพ ร ฐบาลประก นรายได 300 บาทต อคนต อว น 2. ป นน กศ กษาไทยให เป นม ออาช พ ค าว า น กศ กษา ค อ อ ดมศ กษา อาช วศ กษา หร อ ส งกว า ม ธยมศ กษาป ท 6ข นไป น กศ กษาจบแล วต องเป นม ออาช พ พร อมก บร ฐบาลประก นรายได ปร ญญาตร 15,000 บาท ต อเด อน โดยก าหนดเป าหมายให น กเร ยนและน กศ กษา เต บโตเป นพลเม องโลกท ท นสม ย ม ท กษะหลากหลาย ม ความสามารถในการแข งข นในตลาดโลกได และอย ร วมก นเป นส งคมท วางอย บนฐานความร การขยายโอกาสทางการศ กษา 4 ด าน 1. โอกาสในการเข าถ งทร พยากร ส งอ านวยความสะดวก เพ อสามารถได ร บการศ กษาอย างเท า เท ยม เน องจากความเป นเล ศม กอย ในเม อง แต น กเร ยนส วนใหญ อย ในชนบทและม ฐานะยากจน ร ฐบาลจ งม โครงการ เช น - โครงการ One Tablet per Child เด กไทยฉลาดต องม Tablet PC ถ อไปโรงเร ยนจะ ด าเน นการแจก Tablet PC ให เด กช นม ธยมศ กษาป ท 1 ไปโรงเร ยน ให ม ส ญญาณวายฟาย(Wi-Fi)ฟร ในท สาธารณะ - สร างห องการเร ยนร ในพ นท ต างๆโดยม คร มาเป ดสอนพ เศษ(โดยให ร ฐจ ายค าจ างให ) แก น กเร ยนประถมศ กษา โดยต ดต งซอฟแวร การศ กษาและ e-book ซ งจะมาแทนหน งส อเร ยนตามปกต ท าให เก ด e-learning เพ อสร าง Knowledge-based Society - โครงการ e-education พ ฒนาโปรแกรมและเน อหาท จะพล กโฉมโรงเร ยนให เป นศ นย การ เร ยนร ตลอดช ว ตและส งเสร มการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพส งโดยใช ระบบการศ กษาท ตรงก บความ ต องการอย างแท จร ง - โครงการโรงเร ยนประถมศ กษาและม ธยมศ กษาในฝ นส อ ดมศ กษาช นยอดให ม คณะกรรมการโรงเร ยน(School Board)ท สามารถจ ดจ างค ณคร ใหญ และคร ท ม ความสามารถเป นเล ศ สามารถอ านวยความสะดวกแก น กเร ยน เช น หอพ ก รถโรงเร ยน จ กรยาน ฯลฯ - โครงการพล งคร พ ฒนาศ กยภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา แก ไขป ญหาหน ส นคร โดย ลดรายจ าย เพ มรายได ขยายโอกาส ด วยการอบรมค ณธรรม ท าบ ญช คร วเร อนปร บโครงสร างหน น า หน นอกระบบมาเป นหน ในระบบ และเพ มรายได พ เศษให เพ ยงพอและขยายโอกาสใหม ๆ - โครงการการศ กษานานาชาต - หน งโรงเร ยนหน งพยาบาลเพ อด แลเด กๆและสามารถสอนหน งส อได ด วย

10 - โรงเร ยนต วอย างในท กอ าเภอพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยนให เป นเล ศ โดยใช การ ต ดต อส อสารด วยว ทยาการท ท นสม ย 2. โอการในการเข าถ งแหล งท น น กเร ยนสามารถเข าเร ยนได โดยท ผ ปกครองและน กเร ยนไม ต อง ม ความก งวลในเร องท นการศ กษา ร ฐบาลจ งม โครงการ เช น - Smart Card เพ อการศ กษาข นพ นฐาน - โครงการเร ยนก อนผ อนท หล ง ส งค นเม อม รายได (Income Contingency Loan Program) - ท นการศ กษาสานฝ นน กเร ยนไทยไปเร ยนต างประเทศ(โครงการหน งอ าเภอ หน งท น) - กองท นต งต วได ประชาชนชาวไทยจะต องต งต วได อย างม ศ กด ศร คนอยากต งต วม กไม ว าจะ ต งต วอย างไร แต คนท จะต งต วม กไม ม ทร พย ส นต ดต ว การท จะท าให ต งต วได ก ค อ ต งกองท นใน มหาว ทยาล ยท งร ฐและเอกชน ต งกรรมการมาควบค มประกอบด วยอาจารย ศ ษย เก าท ประสบ ความส าเร จในช ว ต ต วแทนภาคร ฐ และเอกชน เราใช แนวค ดน เพราะท มหาว ทยาล ย ประกอบด วย น กศ กษาท ก าล งจะจบ องค ความร อย ในมหาว ทยาล ยท งหมดการเป นน กธ รก จท ม ฐานความร ได เปร ยบ กว า จ งสร างผ ประกอบการได มากกว า 3. โอกาสในการเพ มพ นและฝ กฝนท กษะ น กเร ยนท กคนสามารถเต บโตได ในโลกท เป นจร งการ เร ยนร บนการท าก จกรรม(Activity-Based Learning) - ส งเสร มอาช วศ กษา ให ม ความส าค ญมากข น ม ความร ทางปฏ บ ต อย างแท จร งเป นม ออาช พ - ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน(Fix It Center) ต งเป าหมายให ม เพ ยงพอ เพ อให บร การท กช มชน เป นโครงการท ใช ประโยชน จากท กษะของน กเร ยนอาช วศ กษาเพ อให บร การซ อมราคาประหย ดแก ประชาชนในช มชน - โครงการอ จฉร ยะสร างได ให น กเร ยนค นหาความถน ดของตนเอง ในท กๆสาขา - โครงการ 1 ดนตร 1 ก ฬา 2 ภาษา สน บสน นให เยาวชนได ม ความสามารถท จะเข าร วม แข งข น เพ อความเป นเล ศท งระด บชาต และระด บนานาชาต ว ชาภาษาอ งกฤษ ภาษาจ น ต องอย ใน บรรยากาศของเจ าของภาษาให มากท ส ด ว ชาคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร จะต องสร างพ นฐานให แข งแกร ง - ปร บปร งหล กส ร เล กการท องจ า ใช การเร ยนร เน อหาว ชาท เด กสามารถเร ยนร ได เหม อนก น เช น ผ าน Video Link รวมถ งม การว ดผลท ม มาตรฐานท นสม ย - คนไทยท อาย 25 ป ข นไปสามารถเท ยบประสบการณ จบช นม ธยมศ กษาป ท 6 ได สามารถ เร ยนในเวลาและนอกเวลาเพ อให ท นโลกและท นล กหลาน - สถาบ นการศ กษาราชภ ฎและอาช วศ กษา ค นหาต วเองให ร ว าเก งด านไหน ส งเสร ม อาช วศ กษา ให ม ความส าค ญมากข น ม ความร ทางปฏ บ ต อย างแม จร ง เป นม ออาช พจากน นเป ดให ประชาชนไปพ ฒนาเพ มเต มท กษะด านต างๆตามท ต องการตามความถน ดเร ยนก อนผ อนท หล ง หล งจากท างานแล วค อยผ อนใช - จ ดศ นย ฝ กอบรมจะจ ดศ นย ฝ กมรอาช วศ กษา ให ประชาชนเข าไปเร ยนร เร องท สนใจพ ฒนา ท กษะให คนไทยเป นผ ช านาญในสาขาต างๆใช ระบบเร ยนก อน ผ อนท หล ง 4. โอกาสในการเร ยนร ตลอดช ว ต ส งเสร มการศ กษานอกระบบ(โดยใช ห องสม ด พ พ ธภ ณฑ แกลเลอร ศ นย ว ฒนธรรมต างๆ) 7

11 8 - โครงการ Internet ต าบล และ Internet หม บ าน(ศ นย การเร ยนร ช มชน)เพ อเป ดโอกาสให ประชาชนค นหาความถน ดของตนเอง เร ยนร ได ท กท ท กเวลา เพ อการต อยอดในส งท ต องการท า และ ส าหร บผ ท ต องการเปล ยนว ชาช พ - สถานท รวมกล มอย างสร างสรรค แก เด กว ยเร ยน โดยม คอมพ วเตอร ให ใช ม วายฟาย (Wi-Fi) ให ม คร ท จะสอนการบ าน นโยบายการบร การจ ดการอาช วศ กษา 4 ม ต ม ต ท 1 การสร างโอกาสทางการศ กษา 1.1 พ ฒนาศ นย อบรมอาช วศ กษา 1.2 เท ยบโอนประสบการณ สายอาช พ จบ ปวช. ได ใน 8เด อน 1.3 จ ดต งสถาบ นการอาช วศ กษา 1.4 จ ดต งและขยายศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน Fix It Center 1.5 ศ นย ฝ กอาช พช มชน สน บสน น OTOP 1.6 ขยายให ม ผ เร ยนอาช วศ กษาเพ มข น 1.7 ลดการออกกลางค น 1.8 ขยายโอกาสในการศ กษาด านอาช วศ กษาถ งระด บปร ญญาตร สายปฏ บ ต การ 1.9 สอนว ชาช พเพ อคนพ การในสถานศ กษา 1.10 สน บสน นค าใช จ ายในการจ ดการศ กษาต งแต อน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน 1.11 จ ดอาช วศ กษาและพ ฒนาอาช พ สร างงาน สร างรายได จ งหว ดชายแดนภายใต เร ยนฟร ม งานท า ม รายได ระหว างเร ยน ม ต ท 2 การพ ฒนาค ณภาพ ด านค ณภาพผ เร ยน 2.1 เร งยกระด บ ค ณภาพผ เร ยนให พร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2.2 ปฏ ร ปกระบวนการเร ยนร โดยย ดผ เร ยนเป นศ นย กลาง 2.3 ปร บปร งหล กส ตรอาช วศ กษาท กระด บ 2.4 ยกระด บค ณภาพผ เร ยน โดยอ งผลการประเม นระด บชาต (V-Net)และการประเม น มาตรฐานว ชาช พ 2.5 พ ฒนาแนวทางการประเม นผ เร ยนตามสภาพจร ง 2.6 ร วมม อก บภาคเอกชนในการเร ยนการสอนและฝ กงานในสถานประกอบการ 2.7 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนด วยก จกรรมองค การว ชาช พ การบร การส งคม จ ตอาสาและก ฬา ด านค ณภาพสถานศ กษา 2.8 พ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายใน 2.9 ยกระด บมาตรฐานสถานศ กษาโดยอ งผลการประเม นของ สมศ.

12 9 ด านค ณภาพการเร ยนการสอน 2.10 ว จ ยปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาระบบการเร ยนร ส การเป นผ ประกอบการ 2.11 ส งเสร มการพ ฒนานว ตกรรมของผ เร ยน และผ สอน 2.12 ส งเสร มนว ตกรรม การจ ดการอาช วศ กษา - โรงเร ยนเทคโนโลย ฐานว ทยาศาสตร (Project Based Learning และการ ประด ษฐ ค ดค น) - ว ทยาล ยเทคน คมาบตาพ ด (Constructionism) - ว ทยาล ยการท องเท ยวถลาง 2.13 จ ดการเร ยนการสอน English Program และ Mini English Program ด าน อาช วศ กษา 2.14 น าระบบ ICT มาใช เพ อการเร ยนการสอน ด านค ณภาพคร 2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะคร อาช วศ กษา 2.16 พ ฒนาคร โดยใช เคร อข าย/สมาคมว ชาช พ 2.17 พ ฒนาระบบน เทศภายใน 2.18 เร งยกระด บว ทยฐานะ ปร บการเร ยน เปล ยนการสอน ปฏ ร ปการสอบ ให ท นก บย คสม ยอย างม ค ณภาพ ม ต ท 3 การสร างประส ทธ ภาพในด านการบร หารจ ดการ 3.1 พ ฒนาระบบฐานข อม ล สน บสน นการวางแผนและการพ ฒนาค ณภาพ 3.2 น าระบบ ICT มาใช เพ อการบร หารจ ดการ 3.3 บร การงานบ คคลโดยใช หล กธรรมาภ บาล -ด แลและแก ป ญหาคร จ างสอนและใบประกอบว ชาช พ -สร างขว ญ ก าล งใจ และจ ตส าน กในความเป นเจ าขององค กร 3.4 ป องก นและแก ป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา 3.5 จ ดสรรงบประมาณ/ทร พยากรอย างเหมาะสม -คร ภ ณฑ มาตรฐานข นพ นฐาน -สถานศ กษาขนาดเล ก 3.6 กระจายอ านาจการบร หารงบประมาณ การบร หารจ ดการเป นท ยอมร บ เช อม น ม เอกภาพ ใช เทคโนโลย สน บสน น ม ต ท 4 ความร วมม อในการจ ดการอาช วศ กษา 4.1 เพ มการจ ดอาช วศ กษาระบบทว ภาค ท กระด บท งในและต างประเทศ 4.2 จ ดต งกองท นอาช วศ กษา 4.3 ขยายความร วมม อก บภาคร ฐและเอกชนในร ปแบบต างๆ 4.4 ส งน กศ กษาฝ กงานในต างประเทศ 4.5 ร วมก บประเทศในอาเซ ยน พ ฒนาค ณภาพการอาช วศ กษา เพ มท กษะว ชาช พ ด วยความร วมม อในและต างประเทศ

13 10 ว ส ยท ศน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เป นผ น าในการจ ดการศ กษาสายอาช พ เพ อเป นพล ง ข บเคล อนเศรษฐก จและส งคม เพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศและภ ม ภาค พ นธก จ ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา 1. จ ดส งเสร มและพ ฒนาการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พให ม ค ณภาพและได มาตรฐาน 2. ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานก าล งคนสายอาช พเข าส สากล 3. ขยายโอกาสทางการศ กษาสายอาช พอย างท วถ ง ต อเน อง เสมอภาค และเป นธรรม 4. เป นแกนกลางในการจ ดการอาช วศ กษาและฝ กอบรมว ชาช พ ระด บฝ ม อ เทคน ค และเทคโนโลย ของประเทศ 5. สร างเคร อข ายความร วมม อให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการพ ฒนาการจ ดการอาช วศ กษา และการฝ กอบรมว ชาช พ 6. ว จ ย สร างนว ตกรรม จ ดการองค ความร เพ อการพ ฒนาอาช พและค ณภาพช ว ตของประชาชน 7. ส งเสร ม/พ ฒนา คร และบ คลากรอาช วศ กษาเพ อความเป นเล ศ ม นคง และก าวหน าในว ชาช พ

14 11 ว ส ยท ศน ว ทยาล ย เป นผ น าการศ กษาเกษตรและเทคโนโลย ในช มชน พ นธก จว ทยาล ย 1. จ ดการศ กษาให ม ความท นสม ย ย ดหย น สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงาน สถาน ประกอบการ และการประกอบอาช พอ สระ เพ อการด ารงช ว ตตามสภาพเศรษฐก จ ส งคม ท องถ น ว ฒนธรรมเทคโนโลย และส งแวดล อม ม งเน นการปฏ บ ต งานจร งตามความพร อม และศ กยภาพของสถานศ กษา 2. จ ดการศ กษาโดยประสานความร วมม อก บสถานศ กษาท อย ภายในจ งหว ดน น ท งในด านการจ ดการ ว ชาการ การใช บ คลากรและทร พยากรร วมก น 3. จ ดการศ กษาโดยการระดมทร พยากรด านการเง น ทร พย ส นและบ คลากรท งจากร ฐองค กรเอกชน องค ว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ สถาบ นส งคมอ น รวมท งความร วมม อในการจ ด ก จกรรม และการจ ดหาท นเพ อพ ฒนาการอาช วศ กษา 4. จ ดการศ กษาให ผ เร ยนเป นม สมรรถนะทางว ชาช พ สามารถประกอบอาช พเป นพลเม องด ของส งคม ม ความสามารถในการค ด เร ยนร วางแผนและพ ฒนาตนเอง 5. เป นศ นย การเร ยนร ด วยตนเอง และการให บร การว ชาช พแก ช มชนและท องถ น 6. ว จ ย เพ อพ ฒนาองค ความร เทคโนโลย และนว ตกรรม 7. ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ส งเสร มการก ฬา พลานาม ยและอน ร กษ ส งแวดล อม 8. ส งเสร มการจ ดการศ กษาเช งธ รก จ การร บงานการค า และการร บจ ดท า ร บบร การ ร บจ างผล ตเพ อจ าหน ายท สอดคล องก บการเร ยนการสอน

15 12 ปร ชญาว ทยาล ย การเกษตรก าวไกล ปร บใช เทคโนโลย ตามว ถ ภ ม ป ญญา พ ฒนาส งแวดล อม อ ตล กษณ ว ทยาล ย จ ดสวนสวย (Nice Landscaping) เอกล กษณ ท กษะเย ยม ประว ต ว ทยาล ย ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท จ ดต งข นเม อว นท 1 มกราคม 2522 เพ อสนอง นโยบายร ฐบาลในป เกษตรกร โดยจ งหว ดช ยนาทได มอบท ด นสาธารณประโยชน ในเขตหม บ าน ดอนแตง ต าบลหางน าสาคร อ าเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท จ านวน 2 แปลง เลขท โฉนด และ เป นท ต งสถานศ กษาเม อว นท 18 ม ถ นายน 2522 โดยใช ช อว า "ว ทยาล ยเกษตรกรรม ช ยนาท" ได เป ดร บน กเร ยนแผนกว ชาเกษตรกรรม ต งแต ป การศ กษา 2524 ในหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2524 ต อมาเม อว นท 26 ก นยายน 2539 ได เปล ยนช อจากว ทยาล ยเกษตรกรรมช ยนาท เป น "ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท" โดยม รายนามผ อ านวยการ ด งน 1. นายจ านง โกส ว นทร ป การศ กษา นายประสาทศ กด เกษตรพ นธ ป การศ กษา นายอ ดมเดช คณะบ รณ ป การศ กษา นายกลธ ขย นการนาว ป การศ กษา นายสมควร ผ งผาย ป การศ กษา นายนพร ตน จ าลองพ นธ ป การศ กษา นายประย ร โพธ งาม ป การศ กษา นายวรศ ลป ส ร ยะ ป การศ กษา นายสมควร ผ งผาย ป การศ กษา

16 นายทรงช ย ร มโพธ ป การศ กษา นายประเวศ วรางค ก ร ป การศ กษา นายว นช ย จาร พงศ ป การศ กษา นายธว ชช ย พ นธ น ก ล ป การศ กษา ป จจ บ น สภาพพ นท โดยท วไปเป นท ดอน สภาพด นเป นด นทราย แต ม การระบายน าไม ด ความอ ดม สมบ รณ ต า ม แหล งน าธรรมชาต จากบ งหางแขยงทางด านท ศเหน อประมาณ 1 กม. และ คลอง อน ศาสน นท ทางด านท ศตะว นออก ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ม เน อท ท งหมด 1,204 ไร 3 งาน 67 ตารางวา ต งอย เลขท 134 หม ท 3 ต าบลหางน าสาคร อ าเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท โทรศ พท โทรสาร website : อย ห างกร งเทพมหานคร ประมาณ 191 ก โลเมตร ห างจากจ งหว ดช ยนาทประมาณ 18 ก โลเมตร ท ศเหน อ ต ดต อ หม บ านหางแขยง ว ดและโรงเร ยนหางแขยง ท ศใต ต ดต อ หม บ านดอนแตง ว ดและโรงเร ยนดอนแตง ท ศตะว นออก ต ดต อ โรงเร ยนช มชนหางน าสาคร สถาน ต ารวจภ ธรหางน าสาคร โรงพยาบาลมโนรมย ศ นย ผล ตเมล ดพ นธ ข าวช ยนาท ท ศตะว นตก ต ดต อ ว ดป าส ก จากช มชนโดยรอบว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ม พ นท ส วนใหญ เป นท ราบล ม แม น า ม คลองอน ศาสน นท ไหลผ าน ด งน นประชากรส วนใหญ ประมาณร อยละ 50 ประกอบอาช พ ทางการเกษตรกรรม รองลงมาได แก ด านพาณ ชย ประมาณ ร อยละ 6 ด านอ ตสาหกรรมและ ห ตถกรรมประมาณร อยละ 3 ม การท าสวนและเล ยงส ตว บ าง เก อบท งหมดน บถ อศาสนาพ ทธ การ ปกครองท องถ นอย ในเขตเทศบาลต าบลหางน าสาคร

17 14 การจ ดการศ กษาในว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท จ านวนน กเร ยนน กศ กษา ป การศ กษา 2555 ประเภทว ชา/สาขาว ชา ปวช. ปวส. รวม ป ท 1 ป ท 2 ป ท 3 รวม ป ท 1 ป ท 2 รวม ในระบบ ระด บ ปวช. ประเภทว ชาเกษตรกรรม - สาขาว ชาเกษตรศาสตร ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม - สาขาว ชาพณ ชยการ รวม ระด บ ปวส. ประเภทว ชาเกษตรกรรม - สาขาว ชาพ ชศาสตร - สาขาว ชาส ตวศาสตร - สาขาว ชาเกษตรศาสตร - สาขาว ชาเกษตรอ ตสาหกรรม - สาขาว ชาส ตวศาสตร รวม นอกระบบ - หล กส ตร อศ.กช. - หล กส ตรฝ กอบรมเกษตรระยะส น - บร การช มชน - ฝ กอบรม 108 อาช พ ,500 - รวม ,111 รวมท งส น ,573 แหล งข อม ล : งานทะเบ ยน ณ ว นท 30 ก นยายน 2555

18 15 อ ตราก าล ง ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ประจ าป งบประมาณ 2555 ประเภทอ ตราก าล ง จ านวน ร อยละ ผ บร หาร ข าราชการคร คร ผ ช วย ข าราชการพลเร อน พน กงานราชการคร ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราวหน าท ท วไป คร จ างสอน (ล กจ างช วคราว) คร พ เล ยง รวมท งส น แหล งข อม ล : งานบ คลากร ณ ว นท 30 ก นยายน 2555

19 16 สร ปงบหน ารายจ ายจ าแนกตามผลผล ต/โครงการ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยนาท ท ผลผล ต/โครงการ จ านวนเง น 1 แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา 27,652, ผลผล ตท 1 ผ ส าเร จการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) (26,151,947.68) ผลผล ตท 2 ผ ส าเร จการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) (692,426.94) ผลผล ตท 3 ผ ร บบร การฝ กอบรมและพ ฒนาว ชาช พระยะส น (808,511.16) 2 สน บสน นด านว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว จ ยและนว ตกรรม 319, ผลผล ตท 5 ผลงานว จ ยเพ อถ ายทอดเทคโนโลย (319,935.56) 3 แผนงานเพ มประส ทธ ภาพการซ อมสร างอ ปกรณ ประกอบอาช พช มชน 560, โครงการท 2 โครงการขยายบทบาทศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน (560,014.67) 4 แผนงานเสร มสร างรายได พ ฒนาค ณภาพช ว ตและความม นคงทาง 6,936, ส งคม โครงการท 5 โครงการสน บสน นการจ ดการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ าย (6,936,502.81) 15 ป 5 นอกงบประมาณ 840, รวมท งส น 36,309,348.80

20 17 งานฟาร มและโรงงาน สร ปรายจ าย - รายร บงานฟาร มประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายจ าย ป 54 รายร บ ป 54 รายจ าย ป 55 รายร บ ป 55 + หร อ - ป งานฟาร มพ ชศาสตร - การผล ตไม ดอกไม ระด บ 21, , , , , การผล ตเห ด 157, , , , , การผล ตพ ชผ ก 10, , , , , การผล ตไม ผล - 4, , , การผล ตปาล มน าม น 64, , , การผล ตม นส าปะหล ง 56, , , , , การผล ตอ อย 238, , , , , การผล ตข าว 210, , , , , ทฤษฏ ใหม - 1, การผล ตไผ - 28, การผล ตป ยอ นทร ย 33, , จ ดภ ม ท ศน และไม กลางแจ ง , , การผล ตมะกร ดและมะนาว ฯ การผล ตทานตะว น 1, รวม 793, , , , , งานฟาร มส ตวศาสตร - การผล ตส ตว น า 30, , , , , การผล ตส ตว ป ก 650, ,389, , , , งานโคเน อ 4, , , , , งานกระบ อ - 146, งานพ ชอาหารส ตว การผล ตส กร 539, , , , , ฟางอ ดฟ อน รวม 1,225, ,095, , ,025, , โครงการอ ตสาหกรรมเกษตร - การผล ตน าด ม , , โรงส 22, , , , รวม 22, , , , รวมท งส น 2,041, ,611, ,585, ,990, ,858.62

21 18 สร ปการใช งบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามงาน/โครงการ ท แผนงาน/โครงการ แหล งค าใช จ าย เง นงบประมาณ เง นอ ดหน น รายได เง นนอกฯ รวม 1 งบบ คลากร 1.1 เง นค าตอบแทนพน กงานราชการ 23,943, ,943, เง นค าจ างช วคราว - 1,100, ,100, รวม 23,943, ,100, ,044, งบด าเน นงาน 2.1 ค าตอบแทน ค าท าการนอกเวลา 42, , ค าตอบแทนพ เศษเง นเด อนเต มข น 177, , ค าใช สอย ค าสมทบเง นประก นส งคม 14, , ค าสาธารณ ปโภค 937, , , ,197, ค าเบ ยเล ยงท พ กเด นทางไปราชการ 230, , ค าซ อมแซมยานพาหนะ 53, , ,872, , ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ ค าว สด ค าน าม นเช อเพล งและหล อล น 447, , , , รวม 1,903, , , ,625, ค าใช จ ายตามแผนงานของฝ าย 3.1 ฝ ายบร หารทร พยากร งานบร หารงานท วไป 87, , , , งานบ คลากร งานการเง น 2, , , งานการบ ญช 21, , งานพ สด 8, , งานอาคารสถานท 275, , , , งานทะเบ ยน 7, , งานประชาส มพ นธ 48, , , โครงการพ ฒนาบ คลากร โครงการจ ดเตร ยมงาน อกท.ภาคกลาง โครงการจ ดต งภ ม ท ศน ภายในสถานศ กษา 3, , รวม 454, , , ,670.08

22 19 สร ปการใช งบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามงาน/โครงการ (ต อ) ท แผนงาน/โครงการ แหล งค าใช จ าย เง นงบประมาณ เง นอ ดหน น รายได เง นนอกฯ รวม 3.2 ฝ ายแผนงานและความร วมม อ งานวางแผนและงบประมาณ 2, , , งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ 4, , , งานความร วมม อ 1, , งานว จ ย พ ฒนา นว ตกรรมและส งประด ษฐ 7, , งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 10, , , งานส งเสร มผล ตผลการค าและประกอบธ รก จ - - 3, , โครงการส งประด ษฐ คนร นใหม และโครงการ 319, , เสร มสร างนว ตกรรมและพ ฒนา เทคโนโลย ส งประด ษฐ (การเพาะเล ยงเน อเย อไผ ) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การใช ระบบ ฐานข อม ลศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา โครงการต ดตามและประเม นผลฝ ายแผนฯ 2, , งานฟาร มและโรงงาน งานฟาร มพ ชศาสตร - การผล ตไม ดอกไม ประด บ 25, , , การผล ตเห ด 30, , , , การผล ตพ ชผ ก 9, , , การผล ตไม ผล - 1, , การผล ตปาล มน าม น 11, , , การผล ตม นส าปะหล ง 14, , การผล ตอ อย 248, , , , การผล ตข าว 6, , , , ทฤษฏ ใหม การผล ตไผ การผล ตป ยอ นทร ย การผล ตไม ประด บกลางแจ งและร บจ าง งานฟาร มส ตวศาสตร - การผล ตส ตว น า 3, , , การผล ตส ตว ป ก 53, , , , งานโคเน อ 59, , , งานกระบ อ การผล ตพ ชอาหารส ตว การผล ตส กร 106, , , ,200.00

23 20 สร ปการใช งบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามงาน/โครงการ (ต อ) ท แผนงาน/โครงการ แหล งค าใช จ าย เง นงบประมาณ เง นอ ดหน น รายได เง นนอกฯ โครงการอ ตสาหกรรมเกษตร - โรงส ข าว การผล ตน าด ม งานบร การเคร องม อท นแรงฟาร มและ 48, , , ซ อมบ าร ง รวม 967, , , ,015, ฝ ายพ ฒนาก จการน กเร ยนน กศ กษา งานก จกรรมน กเร ยนน กศ กษา 300, , , , และก จกรรม อกท งานคร ท ปร กษา งานปกครอง งานแนะแนวอาช พและการจ ดหางาน งานสว สด การน กเร ยนน กศ กษา - งานสว สด การหอพ ก 38, , , , งานสว สด การอาหาร - 1,282, ,282, งานสว สด การพยาบาล 4, , งานฝ กอบรมและบร การช มชน 87, , โครงการค ณธรรมน าความร 40, , โครงการศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน , , โครงการพ ฒนาและประเม นผลฝ าย ฯ โครงการป จฉ มน เทศ โครงการเย ยมบ านน กเร ยนน กศ กษา โครงการหารายได ระหว างเร ยน 78, , โครงการปร บปร งหอพ กชายและหญ ง (50,000 บาท ใช งบอาคารสถานท ) รวม 548, ,370, , ,540, รวม

24 21 สร ปการใช งบประมาณประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ าแนกตามงาน/โครงการ (ต อ) ท แผนงาน/โครงการ แหล งค าใช จ าย เง นงบประมาณ เง นอ ดหน น รายได เง นนอกฯ รวม 3.4 ฝ ายว ชาการ แผนกว ชา - สาม ญส มพ นธ 30, , , พ ชศาสตร 8, , , , ส ตวศาสตร บร หารธ รก จ - 5, , , ช างเกษตร 23, , , อ ตสาหกรรมเกษตร 10, , , , งานพ ฒนาหล กส ตรการเร ยนการสอน 3, , งานว ดผลและประเม นผล - 12, , งานว ทยบร การและห องสม ด - โครงการพ ฒนาศ นย เร ยนร ภาษาอ งกฤษ 4, , โครงการห องสม ด 3 D 39, , , , งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค 20, , , งานส อการเร ยนการสอน 10, , โครงการด าเน นงานเศรษฐก จพอเพ ยง - โครงการช วว ถ เพ อการพ ฒนาอย างย งย น โครงการเกษตรทฤษฎ ใหม (ใช งปม.งานฟาร ม) โครงการอาหารกลางว นแบบย งย น โครงการต ดตามและประเม นผลฝ าย 2, , โครงการศ กษาด งานน กเร ยนใหม (25,000 บาท ใช งบโครงการเร ยนฟร 15 ป ก จกรรม) โครงการฝ กงานน กเร ยนน กศ กษา - 2, , การเร ยนการสอนแบบบ รณาการม งเน นสมรรถนะ ตามหล กเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการแลกเปล ยนเร ยนร โดยชมรมว ชาช พ ร วมก บภ ม ป ญญาชาวบ าน รวม 155, , , ,165.00

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information