แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ค าน า การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2558 ของโรงเร ยนว ดบางล าภ จ ดท าข นเพ อเป นกรอบและ แนวทางในการด าเน นงานตามภารก จการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนใน 2 ระด บ ค อ ระด บก อนประถมศ กษา และ ระด บประถมศ กษา ให เป นไปตามเป าหมาย ท งในเช งค ณภาพ และ ปร มาณโดยค าน งถ งความสอดคล อง ก บนโยบาย ของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน นโยบายของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เพชรบ ร เขต 1 เป าประสงค ของแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน พ.ศ และเหมาะสมก บ สภาพท องถ นในเขตบร การของโรงเร ยน โดยได ให ท กฝ ายเข ามาม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การน ข นมา ทางโรงเร ยนว ดบางล าภ หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2558 น จะเป นแนว ทางการด าเน นงานตามภารก จการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ให บรรล ผลได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งจะส งผลด โดยตรงแก น กเร ยนของโรงเร ยนว ดบางล าภ ท กคนต อไป โรงเร ยนว ดบางล าภ 18 พฤษภาคม 2558

3 สารบ ญ หน า ค าน า 1. ข อม ลท วไป สารสนเทศส าค ญ สภาพป จจ บ นป ญหา ว ส ยท ศน /พ นธก จ/เป าประสงค /กลย ทธ สร ปผลงบประมาณท ได ร บประจ าป การศ กษา สร ปผลการจ ดสรรงบประมาณแยกตามหมวดรายจ ายป การศ กษา สร ปรายช อโครงการประจ าป สร ปกลย ทธ /โครงการ/งบประมาณ/ผ ร บผ ดชอบ รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต การประจ าป ตามกลย ทธ แนวทางในการบร หารแผน แนวทางในการบร หารงบประมาณ 75 ภาคผนวก คณะผ จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2558 ************************* 1. ข อม ลท วไป

4 1.1 ประว ต ความเป นมาของโรงเร ยนว ดบางล าภ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต งข นเม อ พ.ศ.๒๔๘๔ โดยอาศ ยศาลาของว ดเป นท เร ยน ม นายณรงค แก วเนตร เป นคร ใหญ คน แรก จนกระท ง พ.ศ. ๒๕๐๘ เจ าอาวาสว ดบางล าภ พร อมผ ปกครองน กเร ยนใช ร วมก นจ ดหาเง นสมทบก บงบประมาณ ของทางราชการ สร างอาคารเร ยน แบบ ป.๑ ข. ข น ๑หล ง ต อมาเม อ พ.ศ. ๒๕๑๙ พระคร โสภ ตว ชรก จเจ าอาวาสว ด บางล าภ เห นว าอาคารเร ยนต งอย ในสถานท ไม เหมาะสมจ งได จ ดซ อท ด น ซ งต งอย ตรงข ามก บว ดโดยม แม น าเพชรบ ร ก นเป นท หม ท ๔ ต าบลบางครก จ านวน ๔ไร พร อมร อย ายอาคารเร ยนและของบประมาณสร างอาคารเร ยน แบบ ๐๑๗ ข น ๑ หล ง ม ๘ ห องเร ยน เป ดท าการสอนต งแต ช นอน บาลป ท ๑ ถ งช นประถมศ กษาป ท ๖ ป จจ บ นส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โดยม ผ บร หารโรงเร ยน จนถ งป จจ บ น รวม ๘ ท าน ด งน ๑. นายณรงค แก วเนตร ต งแต พ.ศ.๒๔๘๔ ถ ง พ.ศ.๒๕๐๑ ๒. นายบ ญปล ก ฤาช ย ต งแต พ.ศ.๒๕๐๑ ถ ง พ.ศ.๒๕๑๒ ๓. นายอ ดม แก วเนตร ต งแต พ.ศ.๒๕๑๒ ถ ง พ.ศ.๒๕๑๓ ๔. นายพงษ ศ กด จ นทมาลา ต งแต พ.ศ.๒๕๑๓ ถ ง พ.ศ.๒๕๒๐ ๕. นายสมน ก บ วงาม ต งแต พ.ศ.๒๕๒๐ ถ ง พ.ศ.๒๕๒๗ ๖. นายชลอ ม งค ง ต งแต พ.ศ.๒๕๒๗ ถ ง พ.ศ.๒๕๓๓ ๗. นายการ ณ ล มเจร ญ ต งแต พ.ศ.๒๕๓๓ ถ ง พ.ศ.๒๕๔๕ ๘. นายตร ศ ล พงษ พ นธ ต งแต พ.ศ.๒๕๔๕ ถ ง ป จจ บ น ต อมาในว นพฤห สบด ท ๒๑ พฤศจ กายน พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเร ยนประสบเหต อ คค ภ ย ท าให อาคารเร ยน แบบ ๐๑๗ เส ยหายท งหล ง ทางโรงเร ยนจ งต องไปขออาศ ยอาคารศร ช ยยงพาน ช ของว ดบางล าภ เป น สถานท ท าการเร ยนการสอนช วคราว ต งแต ว นจ นทร ท 25 พฤศจ กายน พ.ศ.๒๕๕๖ จนถ งว นศ กร ท ๖ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทางท านพระคร โสภ ตว ชรก จ เจ าอาวาสว ดบางล าภ เจ าคณะอ าเภอบ านแหลม ร วมก บศ ษยาน ศ ษย ช มชน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานคณะศ ษย เก าของโรงเร ยน ผ บร หารโรงเร ยน คณะคร ผ ปกครองน กเร ยน หน วยงานของร ฐและเอกชน บร ษ ท ห างร าน และประชาชนท วไป ได ร วมก นระดมและบร จาคเง นท นเพ อปร บปร ง โรงเร ยนข นมาใหม ท งระบบ ได แก การสร างอาคารเร ยน(อาคารโสภ ต ไพฑ รย ) ซ งใช เง นในการก อสร าง ประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท(ห าล านสองแสนบาท) รวมท ง อาคารประกอบอ นๆ แหล งเร ยนร สาธารณ ปโภคต างๆ และคร ภ ณฑ ท จ าเป นต างๆ รวมเป นเง นในการด าเน นการท งส น ประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล านบาท) และทางโรงเร ยนได ย ายกล บมาท าการเร ยนการสอนท อาคารเร ยนหล งใหม และโรงเร ยนต งแต ว นจ นทร ท ๙ ม นาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป นต น มา โดยได ประกอบพ ธ เป ดอาคารเร ยน(อาคารโสภ ต ไพฑ รย ) เม อว นท ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยนายมณเฑ ยร ทองน ตย ผ ว าราชการจ งหว ดเพชรบ ร ให เก ยรต เป นประธานในพ ธ เป ดอาคารเร ยน(อาคารโสภ ต ไพฑ รย ) ด งกล าว 1.2 สภาพท วไปของโรงเร ยน

5 ท ต ง ป จจ บ นโรงเร ยนว ดบางล าภ ต งอย ฝ งตะว นตกของแม น าเพชรบ ร ต งอย หม ท 4 ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม จ งหว ดเพชรบ ร ม เน อท 4 ไร ปร ชญาโรงเร ยน ท กคนสามารถเร ยนร ได ค าขว ญโรงเร ยน ความร ด ค ณธรรมเด น เน นหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ส ประจ าโรงเร ยน ชมพ -ขาว คต ธรรม ส ขา ส งฆ สสะ สาม คค ความสาม คค จะน ามาซ งความส าเร จและความส ข อ กษรย อของโรงเร ยน ว.บ.ภ. 1.3 ล กษณะภ ม ส งคมของโรงเร ยน ช มชนโดยรอบเป นชาวไทยราม ญ ม บ านเร อนต งอย ร มฝ งแม น าเพชรบ ร ท งสอง ฝ งของแม น าเพชรบ ร 1.4 เขตบร การของโรงเร ยน เขตบร การของโรงเร ยน ค อ หม ท 3 ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม จ งหว ดเพชรบ ร 1.5 ประชากรเขตบร การของโรงเร ยน ประชากรนเขตบร การของโรงเร ยน ค อ หม ท 3 บ านบางล าภ ม จ านวนคร วเร อน ท งส น 135 คร วเร อน จ านวนประชากรท งส น 477 คน เป นชาย จ านวน 243 คน เป นหญ ง จ านวน 234 คน 1.6 สภาพเศรษฐก จของโรงเร ยน ประชาชนส วนใหญ ม อาช พร บจ าง และ ค าขาย ม ความเป นอย แบบชนบท ฐานะค อนข างยากจน ม รายได ไม ค อยแน นอน 1.7 สภาพส งคม ศาสนา ขนบธรรมเน ยมประเพณ ของโรงเร ยน

6 ประชาชนส วนใหญ ม เช อสายมอญ ส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ม ประเพณ และว ฒนธรรมท เป น เอกล กษณ ของตนเอง ค อ ประเพณ และว ฒนธรรมมอญ ได แก ประเพณ สงกรานต การแต งกาย ภาษา อาหาร และ การละเล น เช น การเล นสะบ า เป นต น

7 1.8 โครงสร างการบร หารโรงเร ยน โครงสร างการบร หารโรงเร ยน นายตร ศ ล พงษ พ นธ ผ อ านวยการโรงเร ยน งานบร หารท วไป นางละเม ยด ไทยแท (ห วหน า) นายช ยว ฒน ปานฉ า นางสาวร กษ ณา วช รภ ษ ต -งานทะเบ ยนน กเร ยน กล มงานว ชาการ นางก ญญาร ตน พ ลพ พ ฒน (ห วหน า) นางสาวโสภา เท ยวหาทร พย กล มงานบ คลากร นายตร ศ ล พงษ พ นธ (ห วหน า) นางป ทมา เผ าส าราญ กล มงานงบประมาณ นางป ทมา เผ าส าราญ (ห วหน า) นางก ญญาร ตน พ ลพ พ ฒน -การพ ฒนาและการใช -ทะเบ ยนประว ต -การเง น หล กส ตร -การร บน กเร ยน -การจ ดก จกรรมการเร ยน -การย ายเข า-ย ายออก -พ สด คร ภ ณฑ การ -การย ายเข า-ย ายออก สอน -การพ จารณาความด ความชอบ -ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน -ส อเทคโนโลย และ และการเล อนข นเง นเด อน -ท นการศ กษา นว ตกรรม -อาหารกลางว น -สว สด การน กเร ยน เพ อการศ กษา -ขอพระราชทานเคร องราชฯ -อาหารเสร มนม -อนาม ยน กเร ยน -รถร บ-ส ง -การว ดผลและประเม นผล -ระเบ ยบ,ว น ย,จรรยาบรรณ -ธ รการ-สารบรรณ น กเร ยน -ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน -การน เทศ ต ดตาม -อาคารสถานท -เคร องเข ยน, -การโอนผลการเร ยน -การพ ฒนาบ คลากร แบบเร ยน, -ความส มพ นธ ช มชน -การออกหล กฐานการจบ -การลา เคร องแบบ, -การจ ดบร การของ หล กส ตร -สว สด การ โรงเร ยน -ห องสม ด -การประชาส มพ นธ -แนะแนว น กเร ยน

8 2. สารสนเทศส าค ญ 2.1 ด านปร มาณ จ านวนคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวนบ คลากร ข อม ล ประเภท ชาย หญ ง รวม 1.ผ บร หารสถานศ กษา ข าราชการคร สายผ สอน 2.1 คร คศ คร คศ คร คศ คร คศ. 4 3.คร จ างสอน น กการภารโรง พ เล ยงเด กพ การ พ เล ยงเด กอน บาล รวม อาคารสถานท ประเภทอาคาร ท รายการ จ านวน ท มา อาคารเร ยน 1 สร างเอง 1 หล ง 8 ห องเร ยน สร างเอง 2 สร างเอง 1 หล ง 2 ห องเร ยน สร างเอง อาคารประกอบ 1 อาคารเอนกประสงค แบบสร างเอง 1 หล ง เง นบร จาค 2 ห องส วม แบบ 601/26 1 หล ง 4 ท งบประมาณ 3 โรงจอดรถ 1 หล ง สร างเอง 4 สหกรณ 1 หล ง สร างเอง 5 ศาลาพ กผ อน 1 หล ง สร างเอง สนามเด กเล น 1 สนามเด กเล น 1 สนาม สร างเอง และสนามก ฬา 2 สนามก ฬาเอนกประสงค 1 สนาม สร างเอง

9 2.1.3 ด าน ส อ และเทคโนโลย ทางการศ กษาของโรงเร ยน 1. คอมพ วเตอร โน ตบ ค จ านวน 1 เคร อง 2. คอมพ วเตอร แบบต งโต ะ จ านวน 14 เคร อง 3. ส อทางไกลผ านดาวเท ยม จ านวน 8 ช ด 4. เคร องฉายโปรเจคเตอร พร อมจอร บภาพ จ านวน 1 ช ด จ านวนน กเร ยนและห องเร ยน ช น จ านวนห องเร ยน จ านวนน กเร ยน ชาย หญ ง รวม อน บาล อน บาล รวมระด บก อนประถมศ กษา ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท รวมระด บประถมศ กษา รวม 2 ระด บ หมายเหต ข อม ล ณ ว นท 16 พฤษภาคม พ. ศ. 2558

10 2.2 ด านค ณภาพ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนระด บโรงเร ยน ป การศ กษา 2556 และ2557 ท ช น/รายว ชา เป าหมายของ ร.ร. (คะแนนเฉล ย) ป การศ กษา 2556 (คะแนนเฉล ย) ป การศ กษา 2557 (คะแนนเฉล ย) พ ฒนาการ ± ช น ป.3 1. รายว ชาภาษาไทย รายว ชาคณ ตศาสตร รายว ชาว ทยาศาสตร รายว ชาส งคมศ กษาฯ รายว ชาประว ต ศาสตร รายว ชาส ขศ กษาและพลศ กษา รายว ชาศ ลปะ รายว ชาการงานอาช พ รายว ชาภาษาต างประเทศ(ภาษาอ งกฤษ) รวมเฉล ย ช น ป.6 1. รายว ชาภาษาไทย รายว ชาคณ ตศาสตร รายว ชาว ทยาศาสตร รายว ชาส งคมศ กษาฯ รายว ชาประว ต ศาสตร รายว ชาส ขศ กษาและพลศ กษา รายว ชาศ ลปะ รายว ชาการงานอาช พ รายว ชาภาษาต างประเทศ(ภาษาอ งกฤษ) รวมเฉล ย จากตาราง ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บโรงเร ยน ช น ป.3 และ ป.6 เปร ยบเท ยบ ป การศ กษา ก บ ป การศ กษา 2557 พบว าช นประถมศ กษาป ท 3 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ 2.98 เม อพ จารณารายกล มสาระ พบว า กล มสาระว ชาภาษาต างประเทศม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข นร อยละ 2.86 ส วนกล มสาระการเร ยนร ต าง ๆ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลง ตามล าด บ ด งน

11 1.กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ประว ต ศาสตร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพละศ กษา ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ 0.47 ช นประถมศ กษาป ท 6 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนในภาพรวมลดลงท กกล มสาระ โดยม ผลคะแนนเฉล ยลดลง ร อยละ เม อพ จารณารายกล มสาระ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงตามล าด บ ด งน 1.กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ประว ต ศาสตร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพละศ กษา ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ การว เคราะห ผลการประเม นค ณภาพน กเร ยน ประจ าป การศ กษา ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ( O-NET ) ป การศ กษา บางล าภ ปรากฏผลด งน โรงเร ยนว ด

12 ตารางแสดงผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ป การศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2556 ป การศ กษา 2557 ผลต าง ป 2556 รายว ชา จ านวนผ คะแนน จ านวนผ และป 2557 คะแนนเฉล ย S.D. S.D. เข าสอบ เฉล ย เข าสอบ (ค าเฉล ย) ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พฯ เฉล ยรวม จากตารางสร ปได ว า ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ( O-NET ) ป การศ กษา โรงเร ยนว ดบางล าภ พบว า ในภาพรวมของผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ( O-NET ) ประจ าป การศ กษา 2557 ต ากว า ป การศ กษา 2556 ค ดเป นร อยละ โดยม กล มสาระส งคมศ กษาม ผลการทดสอบ เพ มข น ค ดเป นร อยละ 2.51 และกล มสาระ ส ขศ กษาและพลศ กษา ม ผลการทดสอบลดลงมากท ส ด ค อ ค ดเป นร อยละ 27.71

13 ตารางเปร ยบเท ยบผลการทดสอบทางการศ กษาระด บข นพ นฐาน (O-NET) ป การศ กษา ช น ประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนว ดบางล าภ ก บคะแนนระด บเขตพ นท ระด บจ งหว ด ระด บ สพฐ. และระด บประเทศ ป การศ กษา 2556 รายว ชา คะแนนเฉล ย ระด บโรงเร ยน คะแนนเฉล ย ระด บเขตพ นท คะแนนเฉล ย ระด บจ งหว ด คะแนนเฉล ย ระด บ สพฐ. คะแนนเฉล ย ระด บประเทศ ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ การงานอาช พฯ หมายเหต จากตารางสร ปได ว า ผลการทดสอบ ทางการศ กษาระด บข นพ นฐาน (O-NET) ป การศ กษา ช น ประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนว ดบางล าภ ก บคะแนนระด บเขตพ นท ระด บจ งหว ด ระด บ สพฐ. และระด บประเทศ พบว า ในภาพรวมม คะแนน เฉล ยส งกว าระด บ ระด บจ งหว ด และระด บ สพฐ. ในท กกล มสาระการเร ยนร ยกเว น กล ม สาระภาษาต างประเทศ(ภาษาอ งกฤษ)ท โรงเร ยนม คะแนนเฉล ยต ากว า ระด บประเทศ ส าหร บในระด บ เขตพ นท การศ กษาโรงเร ยนม คะแนนเฉล ยส งกว า จ านวน 3 กล มสาระการเร ยนร ค อ การงานอาช พฯ ศ ลปะ และส ขศ กษาฯ ตามล าด บ และม คะแนนเฉล ยต ากว า จ านวน 5 กล มสาระการเร ยนร

14 ป การศ กษา 2557 รายว ชา คะแนนเฉล ย ระด บโรงเร ยน คะแนนเฉล ย ระด บเขตพ นท คะแนนเฉล ย ระด บจ งหว ด คะแนนเฉล ย ระด บ สพฐ. คะแนนเฉล ย ระด บประเทศ ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ การงานอาช พฯ หมายเหต จากตารางสร ปได ว า ผลการทดสอบ ทางการศ กษาระด บข นพ นฐาน (O-NET) ป การศ กษา ช น ประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนว ดบางล าภ ก บคะแนนระด บเขตพ นท ระด บจ งหว ด ระด บ สพฐ. และระด บประเทศ พบว า ในภาพรวมม ผลคะแนนเฉล ยต ากว าระด บเขตพ นท ระด บจ งหว ด ระด บ สพฐ. และระด บประเทศในท กกล ม สาระ โดยเร ยงล าด บด งน กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษาม คะแนนเฉล ยร อยละ 41.71, กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย และกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พม คะแนนเฉล ยร อยละ 38.86, กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาม คะแนนเฉล ยร อย ละ 38.29, กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะม คะแนนเฉล ยร อยละ 32.86, กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม คะแนนเฉล ยร อย ละ 30.71, กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละ และกล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษม คะแนนเฉล ยร อยละ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 (NT) ป การศ กษา โรงเร ยนว ดบางล าภ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 (NT) ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนว ดบางล าภ ป การศ กษา 2556 การทดสอบภาคต าง ๆ ภาคความร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย ผลการทดสอบระด บชาต NT ความสามารถด านภาษา ด านค านวณ ด านเหต ผล รวมเฉล ย

15 จากตารางสร ปได ว า จากตารางผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 พบว า ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคความร ป การศ กษา 2556 ได คะแนนรวมเฉล ย ร อยละ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ค อ รองลงมาค อ กล มสาระการ เร ยนร ภาษาไทย ม คะแนนเฉล ยร อยละ ค อ และกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละต าส ด ค อ การทดสอบระด บชาต ได คะแนนรวมร อยละเฉล ย ความสามารถด านภาษา ม คะแนนเฉล ยร อยละ ส งส ด ค อ รองลงมาค อ ความสามารถด านเหต ผล ม คะแนนเฉล ยร อยละ และความสามารถ ด านการค ด ค านวณม คะแนนเฉล ยร อยละต าส ด ค อ ตามล าด บ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 (NT) ป การศ กษา 2557 โรงเร ยนว ดบางล าภ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 (NT) ป การศ กษา 2557 โรงเร ยนว ดบางล าภ ป การศ กษา 2557 การทดสอบภาคต าง ๆ ภาคความร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย ผลการทดสอบระด บชาต NT ความสามารถด านภาษา ด านเหต ผล การค ดค านวณ รวมเฉล ย จากตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 สร ปได ว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3ภาคความร ท ง 3 ว ชา ได คะแนนรวมเฉล ยร อยละ โดยกล ม สาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม คะแนนเฉล ยส งส ดค อ คะแนนเฉล ยร อยละ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยและกล ม สาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม คะแนนเฉล ยเท าก นค อ ผลการทดสอบระด บชาต NT ช นประถมศ กษาป ท 3 ม ผลคะแนนเฉล ยรวมร อยละ65.08 โดย ความสามารถด านเหต ผลม คะแนนเฉล ยส งส ด ค อคะแนนเฉล ยร อยละ รองลงมาค อความสามารถด านภาษา คะแนนเฉล ยร อยละ และความสามารถด านการค ดค านวณม คะแนนเฉล ยต าส ด ค อม คะแนนเฉล ยร อยละ ตามล าด บ หมายเหต ต งแต ป การศ กษา 2555 เป นต นมา ไม ม การทดสอบภาคปฏ บ ต ค อ ด านการเข ยน ด านการอ านออกเส ยง และ ด านการค ดค านวณ แต เป นการทดสอบระด บชาต NT 3 ด าน ค อ ด านภาษา ด านเหต ผล ด านค านวณ

16 ตารางเปร ยบเท ยบ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 ของโรงเร ยน ก บระด บเขตพ นท ป การศ กษา ระด บเขตพ นท การศ กษา การทดสอบภาคต าง ๆ ภาคความร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย การทดสอบระด บชาต (NT) ด านภาษา ด านค านวณ ด านเหต ผล รวมเฉล ย ภาคความร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย ภาคปฏ บ ต ด านความสามารถ (สพฐ.ล กษณะ NT) ความสามารถด าน ความสามารถด าน ความสามารถด าน ภาษา ค านวณ เหต ผล รวมเฉล ย จากตารางสร ปได ว า ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ของโรงเร ยน ว ดบางล าภ ก บระด บเขตพ นท การศ กษา พบว า ผลการทดสอบภาคความร ใน ภาพรวมของคะแนนรวมเฉล ยร อยละ ส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษา เม อพ จารณารายกล มสาระการเร ยนร พบว า ม คะแนนเฉล ยร อยละ ส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษา 2 กล มสาระการเร ยนร ค อกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย และ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ส วนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละต ากว าเขตพ นท การศ กษา และในด านความสามารถ ท งในภาพรวม และในรายความสามารถ โรงเร ยนม คะแนนเฉล ยร อยละส งกว า ระด บเขต พ นท การศ กษา

17 ป การศ กษา ระด บเขตพ นท การศ กษา การทดสอบภาคต าง ๆ ภาคความร (LAS) ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย ด านความสามารถ (สพฐ.ล กษณะ NT) ความสามารถด านภาษา ความสามารถด านค านวณ ความสามารถด านเหต ผล รวมเฉล ย ภาคความร (LAS) ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย ด านความสามารถ (สพฐ.ล กษณะ NT) ความสามารถด านภาษา ความสามารถด านค านวณ ความสามารถด านเหต ผล รวมเฉล ย จากตารางสร ปได ว า ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 ของโรงเร ยนว ดบางล าภ ภาคความร (LAS) ก บระด บเขตพ นท การศ กษา พบว า ผลการทดสอบภาค ความร ม คะแนนเฉล ยรวมส งกว าระด บเขตพ นท ร อยละ เม อพ จารณารายกล มสาระการเร ยนร พบว าท ง 3 กล ม สาระการเร ยนร ม คะแนนเฉล ยส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษา ด งน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยม คะแนนเฉล ยส ง กว าระด บเขตพ นท การศ กษา กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม คะแนนเฉล ยส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม คะแนนเฉล ยส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษา ผลการทดสอบด านความสามารถ( NT) ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 โรงเร ยน ว ดบางล าพ ก บระด บเขตพ นท การศ กษา พบว า คะแนนเฉล ยของผลการประเม นความสามารถท ง 3 ด าน ส งกว าระด บ เขตพ นท การศ กษาร อยละ เม อพ จารณารายความสามารถพบว า ความสามารถด านภาษาส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษาร อยละ 7.32 ความสามารถด านค านวณส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษาร อยละ 8.88 และความสามารถด าน เหต ผลส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษาร อยละ

18 2.3 ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน (LAS) ป การศ กษา โรงเร ยนว ดบางล าภ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน (LAS) ระด บช นประถมศ กษา ป ท 2 ป การศ กษา ป การศ กษา 2556 จ านวน ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมท กว ชา น กเร ยน คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ ป การศ กษา 2557 จ านวน ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมท กว ชา น กเร ยน คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ จากตารางสร ปได ว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน(LAS) ระด บช นประถมศ กษาป ท 2 ป การศ กษา พบว า ในภาพรวมม คะแนนเฉล ยส งข นท กกล มสาระ โดยม ผลคะแนนเฉล ยรวมร อยละ เม อ พ จารณาเป นรายกล มสาระการเร ยนร พบว า กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยม ผลคะแนนเฉล ยส งส ดค อคะแนนเฉล ย ร อยละ รองลงมาค อกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ และกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ ตามล าด บ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน (LAS) ระด บช นประถมศ กษา ป ท 5 ป การศ กษา ป การศ กษา 2556 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ รวมท กว ชา จ านวน น กเร ยน คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อย ละ คะแนนเฉล ยร อย ละ คะแนนเฉล ยร อยละ ป การศ กษา 2557 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ รวมท กว ชา จ านวน น กเร ยน คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อย ละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ

19 จากตารางสร ปได ว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน (LAS) ระด บช นประถมศ กษาป ท 5 ป การศ กษา พบว าในภาพรวมม คะแนนเฉล ยส งข น ค อ ม ผลคะแนนเฉล ยรวมร อยละ เม อพ จารณาเป นรายกล ม สาระการเร ยนร พบว า ม 4 กล มสาระการเร ยนร ท ม ผลคะแนนส งข น เร ยงตามล าด บด งน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ 59.69, กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษาม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ และกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ นอกจากน กล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษม ผลคะแนนเฉล ยต าลงจากป 2556 ค อ ม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ ซ ง ต าลงกว าเด มร อยละ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน (LAS) ระด บช นประถมศ กษา ป ท 4 ป การศ กษา 2557 ป การศ กษา 2557 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ รวมท กว ชา จ านวน น กเร ยน คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อย ละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ จากตาราง แสดงผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยน (LAS) ของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2557 สร ปว าผลคะแนนเฉล ยรวมท กว ชาร อยละ เม อพ จารณาเป นรายกล มสาระการเร ยนร พบว า กล ม สาระการเร ยนร ส งคมศ กษาม คะแนนเฉล ยส งส ด ค อ คะแนนเฉล ยร อยละ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยม คะแนนเฉล ยร อยละ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษาม คะแนนเฉล ยร อยละ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละ และกล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษม คะแนนเฉล ยต าส ด ค อ ม คะแนนเฉล ย ร อยละ 23.33

20 2.3 ด านประส ทธ ภาพ ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของส าน กงานการประเม นมาตรฐานการศ กษาแห งชาต (สมศ.)รอบ 3 ตารางสร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกจ าแนกตามกล มต วบ งช การศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาปฐมว ย (2 5 ป ) ประเภทโรงเร ยน การศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาปฐมว ย น าหน ก คะแนน คะแนน ท ได ระด บ ค ณภาพ กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกายสมว ย ด มาก ต วบ งช ท 2 เด กม พ ฒนาการด านอารมณ และจ ตใจ ด ต วบ งช ท 3 เด กม พ ฒนาการด านส งคมสมว ย ด ต วบ งช ท 4 เด กม พ ฒนาการด านสต ป ญญาสมว ย ด ต วบ งช ท 5 เด กม ความพร อมศ กษาต อในข นต อไป ด มาก ต วบ งช ท 6 ประส ทธ ผลการจ ดประสบการณ การเร ยนร ท เน นเด กเป น ด ส าค ญ ต วบ งช ท 7 ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการและพ ฒนาสถานศ กษา ด ต วบ งช ท 8 ประส ทธ ผลของระบบการประก นค ณภาพภายใน ด มาก กล มต วบ งช อ ตล กษณ ต วบ งช ท 9 ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน/ว ส ยท ศน พ นธ ด มาก ก จและว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษา ต วบ งช ท 10 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป น ด มาก เอกล กษณ ของสถานศ กษา กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 11 ผลการด าเน นโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของ ด สถานศ กษา ต วบ งช ท 12 ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อยกระด บมาตรฐาน ด ร กษามาตรฐาน และพ ฒนาส ความเป นเล ศท สอดคล องก บแนว ทางการ ปฏ ร ปการศ กษา คะแนนรวม ด สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกระด บการศ กษาปฐมว ย (2 5 ป ) ประเภทโรงเร ยน ผลรวมคะแนนประเม นสถานศ กษา คะแนน ม ค ณภาพระด บด

21 การร บรองมาตรฐานสถานศ กษาประเภทโรงเร ยน ผลคะแนนรวมท กต วบ งช ต งแต 80 คะแนนข นไป ใช ไม ใช ม ต วบ งช ท ได ระด บด ข นไป 10 ต วบ งช จาก 12 ต วบ งช ใช ไม ใช ไม ม ต วบ งช ใดในระด บค ณภาพต องปร บปร งหร อต องปร บปร งเร งด วน ใช ไม ใช ในภาพรวมสถานศ กษาจ ดการศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาปฐมว ย (2 5 ป ) สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา ไม สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา จากตารางสร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ระด บ การศ กษาปฐมว ย ของโรงเร ยน พบว า ใน ภาพรวมม ระด บค ณภาพ ด เม อพ จารณารายละเอ ยด พบว า กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท ม ผลการประเม นค ณภาพในระด บด มาก ค อ ต วบ งช ท 1 เด กม พ ฒนาการด าน ร างกายสมว ย ต วบ งช ท 5 เด กม ความพร อมศ กษาต อในข นต อไปและต วบ งช ท 8 ประส ทธ ผลของระบบการประก น ค ณภาพภายใน และต วบ งช ท ม ผลการประเม นค ณภาพในระด บด ค อ ต วบ งช ท 2 เด กม พ ฒนาการด านอารมณ และ จ ตใจ ต วบ งช ท 3 เด กม พ ฒนาการด านส งคมสมว ย ต วบ งช ท 4 เด กม พ ฒนาการด านสต ป ญญาสมว ย ต วบ งช ท ๖ ประส ทธ ผลการจ ดประสบการณ การเร ยนร ท เน นเด กเป นส าค ญ และต วบ งช ท 7 ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการ และพ ฒนาสถานศ กษา กล มต วบ งช อ ตล กษณ ม ผลการประเม นค ณภาพอย ในระด บด มาก ท ง 2 ต วบ งช ค อ ต วบ งช ท 9 ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน/ว ส ยท ศน พ นธก จ และ ว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษาและ ต วบ งช ท 10 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ม ผลการประเม นค ณภาพอย ในระด บด ท ง 2 ต วบ งช ค อ ต วบ งช ท 11 ผลการ ด าเน นโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของสถานศ กษา และต วบ งช ท 12 ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อ ยกระด บมาตรฐาน ร กษามาตรฐาน และพ ฒนาส ความเป นเล ศท สอดคล องก บแนว ทางการ ปฏ ร ปการศ กษา สร ปแนวทางในการพ ฒนาจากผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ระด บ การศ กษาปฐมว ยของโรงเร ยน ค อ 1) จ ดท าโครงการ/ก จกรรม ท ส งผลให เก ดการพ ฒนาค ณภาพในท กมาตรฐานและกล มต วบ งช 2) ด าเน นการตามระบบประก นค ณภาพภายในอย างเป นระบบ

22 ตารางสร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกล มต วบ งช ระด บการศ กษาข นพ นฐาน : ประถมศ กษา และ/หร อ ม ธยมศ กษา การศ กษาข นพ นฐาน น าหน ก คะแนน ระด บ ประถมศ กษา และ/หร อ ม ธยมศ กษา คะแนน ท ได ค ณภาพ กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท 1 ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ด มาก ต วบ งช ท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมละค าน ยมท พ งประสงค ด มาก ต วบ งช ท 3 ผ เร ยนม ความใฝ ร และเร ยนร อย างต อเน อง ด ต วบ งช ท 4 ผ เร ยนค ดเป น ท าเป น ด ต วบ งช ท 5 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน พอใช ต วบ งช ท 6 ประส ทธ ผลของการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น ด ส าค ญ ต วบ งช ท 7 ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการและการพ ฒนา ด มาก สถานศ กษา ต วบ งช ท 8 พ ฒนาการของการประก นค ณภาพภายในโดยสถานศ กษา ด มาก และต นส งก ด กล มต วบ งช อ ตล กษณ ต วบ งช ท 9 ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน/ว ส ยท ศน พ นธ ด มาก ก จ และ ว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษา ต วบ งช ท 10 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป น ด มาก เอกล กษณ ของสถานศ กษา กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 11 ผลการด าเน นโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของ ด สถานศ กษา ต วบ งช ท 12 ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อยกระด บมาตรฐาน ด ร กษามาตรฐาน และพ ฒนาส ความเป นเล ศท สอดคล องก บแนวทางการ ปฏ ร ปการศ กษา คะแนนรวม ด สถานศ กษาม ผลคะแนนรวมท กต วบ งช ต งแต 80 คะแนนข นไป ใช ไม ใช สถานศ กษาม ต วบ งช ท ได ระด บด ข นไป 10 ต วบ งช จาก 12 ต วบ งช ใช ไม ใช สถานศ กษาไม ม ต วบ งช ใดในระด บค ณภาพต องปร บปร งหร อต องปร บปร งเร งด วน ใช

23 ไม ใช สร ปผลการจ ดการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษาในภาพรวม สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา ไม สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา จากตารางสร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ระด บการศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยน พบว า ใน ภาพรวมม ระด บค ณภาพ ด เม อพ จารณารายละเอ ยด พบว า กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท ม ผลการประเม นค ณภาพในระด บด มาก ค อ ต วบ งช ท 1 ผ เร ยนม ส ขภาพกายและ ส ขภาพจ ตท ด ต วบ งช ท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมละค าน ยมท พ งประสงค ต วบ งช ท 7 ประส ทธ ภาพของการ บร หารจ ดการและการพ ฒนา และต วบ งช ท 8 พ ฒนาการของการประก นค ณภาพภายในโดยสถานศ กษา และต นส งก ด รองลงมาม ผลการประเม นค ณภาพในระด บด ค อ ต วบ งช ท 3 ผ เร ยนม ความใฝ ร และเร ยนร อย างต อเน อง ต วบ งช ท 4 ผ เร ยนค ดเป น ท าเป น และต วบ งช ท 6 ประส ทธ ผลของการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ และ ต าส ดม ผลการประเม นค ณภาพในระด บพอใช ค อ ต วบ งช ท 5 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน กล มต วบ งช อ ตล กษณ ม ผลการประเม นค ณภาพอย ในระด บด มาก ท ง 2 ต วบ งช ค อ ต วบ งช ท 9 ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน/ว ส ยท ศน พ นธก จ และ ว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษาและต วบ งช ท 8 พ ฒนาการ ของการประก นค ณภาพภายในโดยสถานศ กษา และต นส งก ด และต วบ งช ท 10 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ม ผลการประเม นค ณภาพอย ในระด บด ท ง 2 ต วบ งช ค อ ต วบ งช ท 11 ผลการ ด าเน นโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของสถานศ กษา และต วบ งช ท 12 ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อ ยกระด บมาตรฐาน ร กษามาตรฐาน และพ ฒนาส ความเป นเล ศท สอดคล องก บแนว ทางการ ปฏ ร ปการศ กษา สร ปแนวทางในการพ ฒนาจากผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ระด บ การศ กษาปฐมว ยของโรงเร ยน ค อ 1. จ ดท าโครงการ/ก จกรรม ท ส งผลให เก ดการพ ฒนาค ณภาพในท กมาตรฐานและกล มต วบ งช 2. พ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในให เข มแข ง 3. สภาพป จจ บ นป ญหา (ให ระบ ป ญหาด านปร มาณค ณภาพและประส ทธ ภาพ ฯลฯ) 3.1 ป ญหาด านปร มาณ ด านบ คลากร โรงเร ยนม ท งส น 6 คน (รวมผ บร หารโรงเร ยน) ด งน นจ งไม สามารถจ ดช นเร ยนให คร ครบช นเร ยนได คร สอนไม ตรงสาขาว ชาท ตนเองถน ดหร อจบการศ กษามา สาขาว ชาท ขาด แคลน ได แก ปฐมว ย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาไทย นาฏศ ลป ศ ลปะ คอมพ วเตอร ด านอาคารสถานท โรงเร ยนย งขาดห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องปฏ บ ต การทางว ทยาศาสตร ห องดนตร และนาฏศ ลป และห องโสตท ศนศ กษา

24 3.2 ป ญหาด านค ณภาพ ผลการทดสอบค ณภาพการศ กษาของน กเร ยนระด บชาต ของช นประถมศ กษาป ท 3(NT) และของช นปะถมศ กษาป ท 6 (O-NET) ในกล มสาระการเร ยนร ท ส าค ญย งต ากว าเป าหมายท ทางโรงเร ยนก าหนด กล าวค อ ในช นปะถมศ กษาป ท 6 กล มสาระภาษาไทย ต ากว าเป าหมายอย ท 5.28 ส วนในช นประถมศ กษาป ท 3 ต ากว า เป าหมายท ง 3 กล มสาระการเร ยนร ค อ ภาษาไทย ต ากว าเป าหมาย 1.71 คณ ตศาสตร ต ากว าเป าหมาย 8.92 และ ว ทยาศาสตร ต ากว าเป าหมาย ตามล าด บ 4.ว ส ยท ศน /พ นธก จ/เป าประสงค /กลย ทธ 4.1 ว ส ยท ศน โรงเร ยนว ดบางล าภ เป นสถานศ กษาแห งการเร ยนร ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง พร อมส ประชาคมอาเซ ยน ภายใน ป ๒๕๕๘ 4.2 พ นธก จ 1. จ ดท าและพ ฒนามาตรฐานของสถานศ กษา 2. พ ฒนาหล กส ตรและการสอนของโรงเร ยนเพ อเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 3. พ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในส โรงเร ยนมาตรฐานพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 4. สร างเคร อข ายร วมพ ฒนาและส งเสร มศ กยภาพผ เร ยนของโรงเร ยนพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 5. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส มาตรฐาน 6. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนให เป นคนด คนเก ง ม ความส ข ม ท กษะในการด าเน นช ว ตตามหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง พร อมเป นพลเม องของประชาคมอาเซ ยนและความเป นพลโลก 7. พ ฒนาอาคารสถานท ให ม ความร มร นสวยงาม น าอย น าเร ยน ม ความปลอดภ ย เอ อต อการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอน เป นแหล งเร ยนร ตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และความเป น ประชาคมอาเซ ยน 8. จ ดให ม ว สด อ ปกรณ ส อการเร ยนการสอนเทคโนโลย และแหล งเร ยนร ท เอ อต อการจ ดการ เร ยนการสอนตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และความเป นประชาคมอาเซ ยน 9. ส งเสร มให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน 4.3 เป าประสงค 1. โรงเร ยนม มาตรฐานส าหร บการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 2. โรงเร ยนม หล กส ตรและการสอนท สนองต อการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 3. พ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในส โรงเร ยนมาตรฐานพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 4. โรงเร ยนม เคร อข ายร วมพ ฒนาและส งเสร มศ กยภาพผ เร ยนของโรงเร ยนพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 5. คร และบ คลากรทางการศ กษาปฏ บ ต งานได อย างม ค ณภาพ 6. คร สามารถจ ดการเร ยนร ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงได อย างม ค ณภาพ

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ

ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ โครงการ ประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การพ ฒนาสาระและการใช หล กส ตรสถานศ กษา แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท กลย ทธ สพป. ท 2 ยกระด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ

การประเม นผล ต วช ว ดความส าเร จ ว ธ การว ด เคร องม อ ช อโครงการ.... แผนงาน.... ล กษณะโครงการ.... ผ ร บผ ดชอบ.... ระยะเวลาด าเน นการ.... สอดคล องก บมาตรฐาน..... หล กการและเหต ผล.............................. ด านปร มาณ.......... ด านค ณภาพ............ ข นตอนด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ

แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ แผนบร หารจ ดการ โรงเร ยนเร ยนรวมร วมพ ฒนา ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนบ านด านช าง โรงเร ยนบ านว งขอน โรงเร ยนบ านดงหลง ต าบลท ายดง อ าเภอว งโป ง จ งหว ดเพชรบ รณ สภาพความเป นมาของป ญหา แผนบร หารจ ดการโรงเร

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS)

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 23-35 ส.ค. 2555 ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ว นอาท ตย ท 5 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ตลาดชายแดนแม สาย-ท าข เหล ก อ. แม สาย จ. เช ยงราย และสวนต งและโคม จ. เช

More information