แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

2 ค าน า การจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2558 ของโรงเร ยนว ดบางล าภ จ ดท าข นเพ อเป นกรอบและ แนวทางในการด าเน นงานตามภารก จการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนใน 2 ระด บ ค อ ระด บก อนประถมศ กษา และ ระด บประถมศ กษา ให เป นไปตามเป าหมาย ท งในเช งค ณภาพ และ ปร มาณโดยค าน งถ งความสอดคล อง ก บนโยบาย ของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน นโยบายของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เพชรบ ร เขต 1 เป าประสงค ของแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยน พ.ศ และเหมาะสมก บ สภาพท องถ นในเขตบร การของโรงเร ยน โดยได ให ท กฝ ายเข ามาม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การน ข นมา ทางโรงเร ยนว ดบางล าภ หว งเป นอย างย งว าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2558 น จะเป นแนว ทางการด าเน นงานตามภารก จการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ให บรรล ผลได อย างม ประส ทธ ภาพ ซ งจะส งผลด โดยตรงแก น กเร ยนของโรงเร ยนว ดบางล าภ ท กคนต อไป โรงเร ยนว ดบางล าภ 18 พฤษภาคม 2558

3 สารบ ญ หน า ค าน า 1. ข อม ลท วไป สารสนเทศส าค ญ สภาพป จจ บ นป ญหา ว ส ยท ศน /พ นธก จ/เป าประสงค /กลย ทธ สร ปผลงบประมาณท ได ร บประจ าป การศ กษา สร ปผลการจ ดสรรงบประมาณแยกตามหมวดรายจ ายป การศ กษา สร ปรายช อโครงการประจ าป สร ปกลย ทธ /โครงการ/งบประมาณ/ผ ร บผ ดชอบ รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต การประจ าป ตามกลย ทธ แนวทางในการบร หารแผน แนวทางในการบร หารงบประมาณ 75 ภาคผนวก คณะผ จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา 2558 ************************* 1. ข อม ลท วไป

4 1.1 ประว ต ความเป นมาของโรงเร ยนว ดบางล าภ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต งข นเม อ พ.ศ.๒๔๘๔ โดยอาศ ยศาลาของว ดเป นท เร ยน ม นายณรงค แก วเนตร เป นคร ใหญ คน แรก จนกระท ง พ.ศ. ๒๕๐๘ เจ าอาวาสว ดบางล าภ พร อมผ ปกครองน กเร ยนใช ร วมก นจ ดหาเง นสมทบก บงบประมาณ ของทางราชการ สร างอาคารเร ยน แบบ ป.๑ ข. ข น ๑หล ง ต อมาเม อ พ.ศ. ๒๕๑๙ พระคร โสภ ตว ชรก จเจ าอาวาสว ด บางล าภ เห นว าอาคารเร ยนต งอย ในสถานท ไม เหมาะสมจ งได จ ดซ อท ด น ซ งต งอย ตรงข ามก บว ดโดยม แม น าเพชรบ ร ก นเป นท หม ท ๔ ต าบลบางครก จ านวน ๔ไร พร อมร อย ายอาคารเร ยนและของบประมาณสร างอาคารเร ยน แบบ ๐๑๗ ข น ๑ หล ง ม ๘ ห องเร ยน เป ดท าการสอนต งแต ช นอน บาลป ท ๑ ถ งช นประถมศ กษาป ท ๖ ป จจ บ นส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โดยม ผ บร หารโรงเร ยน จนถ งป จจ บ น รวม ๘ ท าน ด งน ๑. นายณรงค แก วเนตร ต งแต พ.ศ.๒๔๘๔ ถ ง พ.ศ.๒๕๐๑ ๒. นายบ ญปล ก ฤาช ย ต งแต พ.ศ.๒๕๐๑ ถ ง พ.ศ.๒๕๑๒ ๓. นายอ ดม แก วเนตร ต งแต พ.ศ.๒๕๑๒ ถ ง พ.ศ.๒๕๑๓ ๔. นายพงษ ศ กด จ นทมาลา ต งแต พ.ศ.๒๕๑๓ ถ ง พ.ศ.๒๕๒๐ ๕. นายสมน ก บ วงาม ต งแต พ.ศ.๒๕๒๐ ถ ง พ.ศ.๒๕๒๗ ๖. นายชลอ ม งค ง ต งแต พ.ศ.๒๕๒๗ ถ ง พ.ศ.๒๕๓๓ ๗. นายการ ณ ล มเจร ญ ต งแต พ.ศ.๒๕๓๓ ถ ง พ.ศ.๒๕๔๕ ๘. นายตร ศ ล พงษ พ นธ ต งแต พ.ศ.๒๕๔๕ ถ ง ป จจ บ น ต อมาในว นพฤห สบด ท ๒๑ พฤศจ กายน พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเร ยนประสบเหต อ คค ภ ย ท าให อาคารเร ยน แบบ ๐๑๗ เส ยหายท งหล ง ทางโรงเร ยนจ งต องไปขออาศ ยอาคารศร ช ยยงพาน ช ของว ดบางล าภ เป น สถานท ท าการเร ยนการสอนช วคราว ต งแต ว นจ นทร ท 25 พฤศจ กายน พ.ศ.๒๕๕๖ จนถ งว นศ กร ท ๖ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทางท านพระคร โสภ ตว ชรก จ เจ าอาวาสว ดบางล าภ เจ าคณะอ าเภอบ านแหลม ร วมก บศ ษยาน ศ ษย ช มชน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานคณะศ ษย เก าของโรงเร ยน ผ บร หารโรงเร ยน คณะคร ผ ปกครองน กเร ยน หน วยงานของร ฐและเอกชน บร ษ ท ห างร าน และประชาชนท วไป ได ร วมก นระดมและบร จาคเง นท นเพ อปร บปร ง โรงเร ยนข นมาใหม ท งระบบ ได แก การสร างอาคารเร ยน(อาคารโสภ ต ไพฑ รย ) ซ งใช เง นในการก อสร าง ประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท(ห าล านสองแสนบาท) รวมท ง อาคารประกอบอ นๆ แหล งเร ยนร สาธารณ ปโภคต างๆ และคร ภ ณฑ ท จ าเป นต างๆ รวมเป นเง นในการด าเน นการท งส น ประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล านบาท) และทางโรงเร ยนได ย ายกล บมาท าการเร ยนการสอนท อาคารเร ยนหล งใหม และโรงเร ยนต งแต ว นจ นทร ท ๙ ม นาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป นต น มา โดยได ประกอบพ ธ เป ดอาคารเร ยน(อาคารโสภ ต ไพฑ รย ) เม อว นท ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยนายมณเฑ ยร ทองน ตย ผ ว าราชการจ งหว ดเพชรบ ร ให เก ยรต เป นประธานในพ ธ เป ดอาคารเร ยน(อาคารโสภ ต ไพฑ รย ) ด งกล าว 1.2 สภาพท วไปของโรงเร ยน

5 ท ต ง ป จจ บ นโรงเร ยนว ดบางล าภ ต งอย ฝ งตะว นตกของแม น าเพชรบ ร ต งอย หม ท 4 ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม จ งหว ดเพชรบ ร ม เน อท 4 ไร ปร ชญาโรงเร ยน ท กคนสามารถเร ยนร ได ค าขว ญโรงเร ยน ความร ด ค ณธรรมเด น เน นหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ส ประจ าโรงเร ยน ชมพ -ขาว คต ธรรม ส ขา ส งฆ สสะ สาม คค ความสาม คค จะน ามาซ งความส าเร จและความส ข อ กษรย อของโรงเร ยน ว.บ.ภ. 1.3 ล กษณะภ ม ส งคมของโรงเร ยน ช มชนโดยรอบเป นชาวไทยราม ญ ม บ านเร อนต งอย ร มฝ งแม น าเพชรบ ร ท งสอง ฝ งของแม น าเพชรบ ร 1.4 เขตบร การของโรงเร ยน เขตบร การของโรงเร ยน ค อ หม ท 3 ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม จ งหว ดเพชรบ ร 1.5 ประชากรเขตบร การของโรงเร ยน ประชากรนเขตบร การของโรงเร ยน ค อ หม ท 3 บ านบางล าภ ม จ านวนคร วเร อน ท งส น 135 คร วเร อน จ านวนประชากรท งส น 477 คน เป นชาย จ านวน 243 คน เป นหญ ง จ านวน 234 คน 1.6 สภาพเศรษฐก จของโรงเร ยน ประชาชนส วนใหญ ม อาช พร บจ าง และ ค าขาย ม ความเป นอย แบบชนบท ฐานะค อนข างยากจน ม รายได ไม ค อยแน นอน 1.7 สภาพส งคม ศาสนา ขนบธรรมเน ยมประเพณ ของโรงเร ยน

6 ประชาชนส วนใหญ ม เช อสายมอญ ส วนใหญ น บถ อศาสนาพ ทธ ม ประเพณ และว ฒนธรรมท เป น เอกล กษณ ของตนเอง ค อ ประเพณ และว ฒนธรรมมอญ ได แก ประเพณ สงกรานต การแต งกาย ภาษา อาหาร และ การละเล น เช น การเล นสะบ า เป นต น

7 1.8 โครงสร างการบร หารโรงเร ยน โครงสร างการบร หารโรงเร ยน นายตร ศ ล พงษ พ นธ ผ อ านวยการโรงเร ยน งานบร หารท วไป นางละเม ยด ไทยแท (ห วหน า) นายช ยว ฒน ปานฉ า นางสาวร กษ ณา วช รภ ษ ต -งานทะเบ ยนน กเร ยน กล มงานว ชาการ นางก ญญาร ตน พ ลพ พ ฒน (ห วหน า) นางสาวโสภา เท ยวหาทร พย กล มงานบ คลากร นายตร ศ ล พงษ พ นธ (ห วหน า) นางป ทมา เผ าส าราญ กล มงานงบประมาณ นางป ทมา เผ าส าราญ (ห วหน า) นางก ญญาร ตน พ ลพ พ ฒน -การพ ฒนาและการใช -ทะเบ ยนประว ต -การเง น หล กส ตร -การร บน กเร ยน -การจ ดก จกรรมการเร ยน -การย ายเข า-ย ายออก -พ สด คร ภ ณฑ การ -การย ายเข า-ย ายออก สอน -การพ จารณาความด ความชอบ -ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน -ส อเทคโนโลย และ และการเล อนข นเง นเด อน -ท นการศ กษา นว ตกรรม -อาหารกลางว น -สว สด การน กเร ยน เพ อการศ กษา -ขอพระราชทานเคร องราชฯ -อาหารเสร มนม -อนาม ยน กเร ยน -รถร บ-ส ง -การว ดผลและประเม นผล -ระเบ ยบ,ว น ย,จรรยาบรรณ -ธ รการ-สารบรรณ น กเร ยน -ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน -การน เทศ ต ดตาม -อาคารสถานท -เคร องเข ยน, -การโอนผลการเร ยน -การพ ฒนาบ คลากร แบบเร ยน, -ความส มพ นธ ช มชน -การออกหล กฐานการจบ -การลา เคร องแบบ, -การจ ดบร การของ หล กส ตร -สว สด การ โรงเร ยน -ห องสม ด -การประชาส มพ นธ -แนะแนว น กเร ยน

8 2. สารสนเทศส าค ญ 2.1 ด านปร มาณ จ านวนคร และบ คลากรทางการศ กษา จ านวนบ คลากร ข อม ล ประเภท ชาย หญ ง รวม 1.ผ บร หารสถานศ กษา ข าราชการคร สายผ สอน 2.1 คร คศ คร คศ คร คศ คร คศ. 4 3.คร จ างสอน น กการภารโรง พ เล ยงเด กพ การ พ เล ยงเด กอน บาล รวม อาคารสถานท ประเภทอาคาร ท รายการ จ านวน ท มา อาคารเร ยน 1 สร างเอง 1 หล ง 8 ห องเร ยน สร างเอง 2 สร างเอง 1 หล ง 2 ห องเร ยน สร างเอง อาคารประกอบ 1 อาคารเอนกประสงค แบบสร างเอง 1 หล ง เง นบร จาค 2 ห องส วม แบบ 601/26 1 หล ง 4 ท งบประมาณ 3 โรงจอดรถ 1 หล ง สร างเอง 4 สหกรณ 1 หล ง สร างเอง 5 ศาลาพ กผ อน 1 หล ง สร างเอง สนามเด กเล น 1 สนามเด กเล น 1 สนาม สร างเอง และสนามก ฬา 2 สนามก ฬาเอนกประสงค 1 สนาม สร างเอง

9 2.1.3 ด าน ส อ และเทคโนโลย ทางการศ กษาของโรงเร ยน 1. คอมพ วเตอร โน ตบ ค จ านวน 1 เคร อง 2. คอมพ วเตอร แบบต งโต ะ จ านวน 14 เคร อง 3. ส อทางไกลผ านดาวเท ยม จ านวน 8 ช ด 4. เคร องฉายโปรเจคเตอร พร อมจอร บภาพ จ านวน 1 ช ด จ านวนน กเร ยนและห องเร ยน ช น จ านวนห องเร ยน จ านวนน กเร ยน ชาย หญ ง รวม อน บาล อน บาล รวมระด บก อนประถมศ กษา ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท รวมระด บประถมศ กษา รวม 2 ระด บ หมายเหต ข อม ล ณ ว นท 16 พฤษภาคม พ. ศ. 2558

10 2.2 ด านค ณภาพ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนระด บโรงเร ยน ป การศ กษา 2556 และ2557 ท ช น/รายว ชา เป าหมายของ ร.ร. (คะแนนเฉล ย) ป การศ กษา 2556 (คะแนนเฉล ย) ป การศ กษา 2557 (คะแนนเฉล ย) พ ฒนาการ ± ช น ป.3 1. รายว ชาภาษาไทย รายว ชาคณ ตศาสตร รายว ชาว ทยาศาสตร รายว ชาส งคมศ กษาฯ รายว ชาประว ต ศาสตร รายว ชาส ขศ กษาและพลศ กษา รายว ชาศ ลปะ รายว ชาการงานอาช พ รายว ชาภาษาต างประเทศ(ภาษาอ งกฤษ) รวมเฉล ย ช น ป.6 1. รายว ชาภาษาไทย รายว ชาคณ ตศาสตร รายว ชาว ทยาศาสตร รายว ชาส งคมศ กษาฯ รายว ชาประว ต ศาสตร รายว ชาส ขศ กษาและพลศ กษา รายว ชาศ ลปะ รายว ชาการงานอาช พ รายว ชาภาษาต างประเทศ(ภาษาอ งกฤษ) รวมเฉล ย จากตาราง ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ระด บโรงเร ยน ช น ป.3 และ ป.6 เปร ยบเท ยบ ป การศ กษา ก บ ป การศ กษา 2557 พบว าช นประถมศ กษาป ท 3 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ 2.98 เม อพ จารณารายกล มสาระ พบว า กล มสาระว ชาภาษาต างประเทศม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข นร อยละ 2.86 ส วนกล มสาระการเร ยนร ต าง ๆ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลง ตามล าด บ ด งน

11 1.กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ประว ต ศาสตร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพละศ กษา ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ 0.47 ช นประถมศ กษาป ท 6 ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนในภาพรวมลดลงท กกล มสาระ โดยม ผลคะแนนเฉล ยลดลง ร อยละ เม อพ จารณารายกล มสาระ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงตามล าด บ ด งน 1.กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ประว ต ศาสตร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพละศ กษา ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนลดลงร อยละ การว เคราะห ผลการประเม นค ณภาพน กเร ยน ประจ าป การศ กษา ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ( O-NET ) ป การศ กษา บางล าภ ปรากฏผลด งน โรงเร ยนว ด

12 ตารางแสดงผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ป การศ กษา ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2556 ป การศ กษา 2557 ผลต าง ป 2556 รายว ชา จ านวนผ คะแนน จ านวนผ และป 2557 คะแนนเฉล ย S.D. S.D. เข าสอบ เฉล ย เข าสอบ (ค าเฉล ย) ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พฯ เฉล ยรวม จากตารางสร ปได ว า ผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ( O-NET ) ป การศ กษา โรงเร ยนว ดบางล าภ พบว า ในภาพรวมของผลการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน ( O-NET ) ประจ าป การศ กษา 2557 ต ากว า ป การศ กษา 2556 ค ดเป นร อยละ โดยม กล มสาระส งคมศ กษาม ผลการทดสอบ เพ มข น ค ดเป นร อยละ 2.51 และกล มสาระ ส ขศ กษาและพลศ กษา ม ผลการทดสอบลดลงมากท ส ด ค อ ค ดเป นร อยละ 27.71

13 ตารางเปร ยบเท ยบผลการทดสอบทางการศ กษาระด บข นพ นฐาน (O-NET) ป การศ กษา ช น ประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนว ดบางล าภ ก บคะแนนระด บเขตพ นท ระด บจ งหว ด ระด บ สพฐ. และระด บประเทศ ป การศ กษา 2556 รายว ชา คะแนนเฉล ย ระด บโรงเร ยน คะแนนเฉล ย ระด บเขตพ นท คะแนนเฉล ย ระด บจ งหว ด คะแนนเฉล ย ระด บ สพฐ. คะแนนเฉล ย ระด บประเทศ ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ การงานอาช พฯ หมายเหต จากตารางสร ปได ว า ผลการทดสอบ ทางการศ กษาระด บข นพ นฐาน (O-NET) ป การศ กษา ช น ประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนว ดบางล าภ ก บคะแนนระด บเขตพ นท ระด บจ งหว ด ระด บ สพฐ. และระด บประเทศ พบว า ในภาพรวมม คะแนน เฉล ยส งกว าระด บ ระด บจ งหว ด และระด บ สพฐ. ในท กกล มสาระการเร ยนร ยกเว น กล ม สาระภาษาต างประเทศ(ภาษาอ งกฤษ)ท โรงเร ยนม คะแนนเฉล ยต ากว า ระด บประเทศ ส าหร บในระด บ เขตพ นท การศ กษาโรงเร ยนม คะแนนเฉล ยส งกว า จ านวน 3 กล มสาระการเร ยนร ค อ การงานอาช พฯ ศ ลปะ และส ขศ กษาฯ ตามล าด บ และม คะแนนเฉล ยต ากว า จ านวน 5 กล มสาระการเร ยนร

14 ป การศ กษา 2557 รายว ชา คะแนนเฉล ย ระด บโรงเร ยน คะแนนเฉล ย ระด บเขตพ นท คะแนนเฉล ย ระด บจ งหว ด คะแนนเฉล ย ระด บ สพฐ. คะแนนเฉล ย ระด บประเทศ ภาษาไทย ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ขศ กษาฯ ศ ลปะ การงานอาช พฯ หมายเหต จากตารางสร ปได ว า ผลการทดสอบ ทางการศ กษาระด บข นพ นฐาน (O-NET) ป การศ กษา ช น ประถมศ กษาป ท 6 โรงเร ยนว ดบางล าภ ก บคะแนนระด บเขตพ นท ระด บจ งหว ด ระด บ สพฐ. และระด บประเทศ พบว า ในภาพรวมม ผลคะแนนเฉล ยต ากว าระด บเขตพ นท ระด บจ งหว ด ระด บ สพฐ. และระด บประเทศในท กกล ม สาระ โดยเร ยงล าด บด งน กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษาม คะแนนเฉล ยร อยละ 41.71, กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย และกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พม คะแนนเฉล ยร อยละ 38.86, กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาม คะแนนเฉล ยร อย ละ 38.29, กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะม คะแนนเฉล ยร อยละ 32.86, กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม คะแนนเฉล ยร อย ละ 30.71, กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละ และกล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษม คะแนนเฉล ยร อยละ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 (NT) ป การศ กษา โรงเร ยนว ดบางล าภ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 (NT) ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนว ดบางล าภ ป การศ กษา 2556 การทดสอบภาคต าง ๆ ภาคความร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย ผลการทดสอบระด บชาต NT ความสามารถด านภาษา ด านค านวณ ด านเหต ผล รวมเฉล ย

15 จากตารางสร ปได ว า จากตารางผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 พบว า ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ภาคความร ป การศ กษา 2556 ได คะแนนรวมเฉล ย ร อยละ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละส งส ด ค อ รองลงมาค อ กล มสาระการ เร ยนร ภาษาไทย ม คะแนนเฉล ยร อยละ ค อ และกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละต าส ด ค อ การทดสอบระด บชาต ได คะแนนรวมร อยละเฉล ย ความสามารถด านภาษา ม คะแนนเฉล ยร อยละ ส งส ด ค อ รองลงมาค อ ความสามารถด านเหต ผล ม คะแนนเฉล ยร อยละ และความสามารถ ด านการค ด ค านวณม คะแนนเฉล ยร อยละต าส ด ค อ ตามล าด บ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 (NT) ป การศ กษา 2557 โรงเร ยนว ดบางล าภ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 (NT) ป การศ กษา 2557 โรงเร ยนว ดบางล าภ ป การศ กษา 2557 การทดสอบภาคต าง ๆ ภาคความร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย ผลการทดสอบระด บชาต NT ความสามารถด านภาษา ด านเหต ผล การค ดค านวณ รวมเฉล ย จากตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 สร ปได ว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3ภาคความร ท ง 3 ว ชา ได คะแนนรวมเฉล ยร อยละ โดยกล ม สาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม คะแนนเฉล ยส งส ดค อ คะแนนเฉล ยร อยละ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยและกล ม สาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม คะแนนเฉล ยเท าก นค อ ผลการทดสอบระด บชาต NT ช นประถมศ กษาป ท 3 ม ผลคะแนนเฉล ยรวมร อยละ65.08 โดย ความสามารถด านเหต ผลม คะแนนเฉล ยส งส ด ค อคะแนนเฉล ยร อยละ รองลงมาค อความสามารถด านภาษา คะแนนเฉล ยร อยละ และความสามารถด านการค ดค านวณม คะแนนเฉล ยต าส ด ค อม คะแนนเฉล ยร อยละ ตามล าด บ หมายเหต ต งแต ป การศ กษา 2555 เป นต นมา ไม ม การทดสอบภาคปฏ บ ต ค อ ด านการเข ยน ด านการอ านออกเส ยง และ ด านการค ดค านวณ แต เป นการทดสอบระด บชาต NT 3 ด าน ค อ ด านภาษา ด านเหต ผล ด านค านวณ

16 ตารางเปร ยบเท ยบ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 ของโรงเร ยน ก บระด บเขตพ นท ป การศ กษา ระด บเขตพ นท การศ กษา การทดสอบภาคต าง ๆ ภาคความร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย การทดสอบระด บชาต (NT) ด านภาษา ด านค านวณ ด านเหต ผล รวมเฉล ย ภาคความร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย ภาคปฏ บ ต ด านความสามารถ (สพฐ.ล กษณะ NT) ความสามารถด าน ความสามารถด าน ความสามารถด าน ภาษา ค านวณ เหต ผล รวมเฉล ย จากตารางสร ปได ว า ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ของโรงเร ยน ว ดบางล าภ ก บระด บเขตพ นท การศ กษา พบว า ผลการทดสอบภาคความร ใน ภาพรวมของคะแนนรวมเฉล ยร อยละ ส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษา เม อพ จารณารายกล มสาระการเร ยนร พบว า ม คะแนนเฉล ยร อยละ ส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษา 2 กล มสาระการเร ยนร ค อกล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย และ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ส วนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละต ากว าเขตพ นท การศ กษา และในด านความสามารถ ท งในภาพรวม และในรายความสามารถ โรงเร ยนม คะแนนเฉล ยร อยละส งกว า ระด บเขต พ นท การศ กษา

17 ป การศ กษา ระด บเขตพ นท การศ กษา การทดสอบภาคต าง ๆ ภาคความร (LAS) ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย ด านความสามารถ (สพฐ.ล กษณะ NT) ความสามารถด านภาษา ความสามารถด านค านวณ ความสามารถด านเหต ผล รวมเฉล ย ภาคความร (LAS) ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมเฉล ย ด านความสามารถ (สพฐ.ล กษณะ NT) ความสามารถด านภาษา ความสามารถด านค านวณ ความสามารถด านเหต ผล รวมเฉล ย จากตารางสร ปได ว า ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 ของโรงเร ยนว ดบางล าภ ภาคความร (LAS) ก บระด บเขตพ นท การศ กษา พบว า ผลการทดสอบภาค ความร ม คะแนนเฉล ยรวมส งกว าระด บเขตพ นท ร อยละ เม อพ จารณารายกล มสาระการเร ยนร พบว าท ง 3 กล ม สาระการเร ยนร ม คะแนนเฉล ยส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษา ด งน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยม คะแนนเฉล ยส ง กว าระด บเขตพ นท การศ กษา กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม คะแนนเฉล ยส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม คะแนนเฉล ยส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษา ผลการทดสอบด านความสามารถ( NT) ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 โรงเร ยน ว ดบางล าพ ก บระด บเขตพ นท การศ กษา พบว า คะแนนเฉล ยของผลการประเม นความสามารถท ง 3 ด าน ส งกว าระด บ เขตพ นท การศ กษาร อยละ เม อพ จารณารายความสามารถพบว า ความสามารถด านภาษาส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษาร อยละ 7.32 ความสามารถด านค านวณส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษาร อยละ 8.88 และความสามารถด าน เหต ผลส งกว าระด บเขตพ นท การศ กษาร อยละ

18 2.3 ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน (LAS) ป การศ กษา โรงเร ยนว ดบางล าภ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน (LAS) ระด บช นประถมศ กษา ป ท 2 ป การศ กษา ป การศ กษา 2556 จ านวน ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมท กว ชา น กเร ยน คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ ป การศ กษา 2557 จ านวน ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร รวมท กว ชา น กเร ยน คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ จากตารางสร ปได ว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน(LAS) ระด บช นประถมศ กษาป ท 2 ป การศ กษา พบว า ในภาพรวมม คะแนนเฉล ยส งข นท กกล มสาระ โดยม ผลคะแนนเฉล ยรวมร อยละ เม อ พ จารณาเป นรายกล มสาระการเร ยนร พบว า กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยม ผลคะแนนเฉล ยส งส ดค อคะแนนเฉล ย ร อยละ รองลงมาค อกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ และกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ ตามล าด บ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน (LAS) ระด บช นประถมศ กษา ป ท 5 ป การศ กษา ป การศ กษา 2556 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ รวมท กว ชา จ านวน น กเร ยน คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อย ละ คะแนนเฉล ยร อย ละ คะแนนเฉล ยร อยละ ป การศ กษา 2557 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ รวมท กว ชา จ านวน น กเร ยน คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อย ละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ

19 จากตารางสร ปได ว าผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน (LAS) ระด บช นประถมศ กษาป ท 5 ป การศ กษา พบว าในภาพรวมม คะแนนเฉล ยส งข น ค อ ม ผลคะแนนเฉล ยรวมร อยละ เม อพ จารณาเป นรายกล ม สาระการเร ยนร พบว า ม 4 กล มสาระการเร ยนร ท ม ผลคะแนนส งข น เร ยงตามล าด บด งน กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ 59.69, กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษาม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ และกล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ นอกจากน กล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษม ผลคะแนนเฉล ยต าลงจากป 2556 ค อ ม ผลคะแนนเฉล ยร อยละ ซ ง ต าลงกว าเด มร อยละ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยน (LAS) ระด บช นประถมศ กษา ป ท 4 ป การศ กษา 2557 ป การศ กษา 2557 ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ รวมท กว ชา จ านวน น กเร ยน คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อย ละ คะแนนเฉล ยร อยละ คะแนนเฉล ยร อยละ จากตาราง แสดงผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยน (LAS) ของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2557 สร ปว าผลคะแนนเฉล ยรวมท กว ชาร อยละ เม อพ จารณาเป นรายกล มสาระการเร ยนร พบว า กล ม สาระการเร ยนร ส งคมศ กษาม คะแนนเฉล ยส งส ด ค อ คะแนนเฉล ยร อยละ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทยม คะแนนเฉล ยร อยละ กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษาม คะแนนเฉล ยร อยละ กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ม คะแนนเฉล ยร อยละ และกล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษม คะแนนเฉล ยต าส ด ค อ ม คะแนนเฉล ย ร อยละ 23.33

20 2.3 ด านประส ทธ ภาพ ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของส าน กงานการประเม นมาตรฐานการศ กษาแห งชาต (สมศ.)รอบ 3 ตารางสร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกจ าแนกตามกล มต วบ งช การศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาปฐมว ย (2 5 ป ) ประเภทโรงเร ยน การศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาปฐมว ย น าหน ก คะแนน คะแนน ท ได ระด บ ค ณภาพ กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกายสมว ย ด มาก ต วบ งช ท 2 เด กม พ ฒนาการด านอารมณ และจ ตใจ ด ต วบ งช ท 3 เด กม พ ฒนาการด านส งคมสมว ย ด ต วบ งช ท 4 เด กม พ ฒนาการด านสต ป ญญาสมว ย ด ต วบ งช ท 5 เด กม ความพร อมศ กษาต อในข นต อไป ด มาก ต วบ งช ท 6 ประส ทธ ผลการจ ดประสบการณ การเร ยนร ท เน นเด กเป น ด ส าค ญ ต วบ งช ท 7 ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการและพ ฒนาสถานศ กษา ด ต วบ งช ท 8 ประส ทธ ผลของระบบการประก นค ณภาพภายใน ด มาก กล มต วบ งช อ ตล กษณ ต วบ งช ท 9 ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน/ว ส ยท ศน พ นธ ด มาก ก จและว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษา ต วบ งช ท 10 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป น ด มาก เอกล กษณ ของสถานศ กษา กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 11 ผลการด าเน นโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของ ด สถานศ กษา ต วบ งช ท 12 ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อยกระด บมาตรฐาน ด ร กษามาตรฐาน และพ ฒนาส ความเป นเล ศท สอดคล องก บแนว ทางการ ปฏ ร ปการศ กษา คะแนนรวม ด สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกระด บการศ กษาปฐมว ย (2 5 ป ) ประเภทโรงเร ยน ผลรวมคะแนนประเม นสถานศ กษา คะแนน ม ค ณภาพระด บด

21 การร บรองมาตรฐานสถานศ กษาประเภทโรงเร ยน ผลคะแนนรวมท กต วบ งช ต งแต 80 คะแนนข นไป ใช ไม ใช ม ต วบ งช ท ได ระด บด ข นไป 10 ต วบ งช จาก 12 ต วบ งช ใช ไม ใช ไม ม ต วบ งช ใดในระด บค ณภาพต องปร บปร งหร อต องปร บปร งเร งด วน ใช ไม ใช ในภาพรวมสถานศ กษาจ ดการศ กษาข นพ นฐาน : ระด บการศ กษาปฐมว ย (2 5 ป ) สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา ไม สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา จากตารางสร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ระด บ การศ กษาปฐมว ย ของโรงเร ยน พบว า ใน ภาพรวมม ระด บค ณภาพ ด เม อพ จารณารายละเอ ยด พบว า กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท ม ผลการประเม นค ณภาพในระด บด มาก ค อ ต วบ งช ท 1 เด กม พ ฒนาการด าน ร างกายสมว ย ต วบ งช ท 5 เด กม ความพร อมศ กษาต อในข นต อไปและต วบ งช ท 8 ประส ทธ ผลของระบบการประก น ค ณภาพภายใน และต วบ งช ท ม ผลการประเม นค ณภาพในระด บด ค อ ต วบ งช ท 2 เด กม พ ฒนาการด านอารมณ และ จ ตใจ ต วบ งช ท 3 เด กม พ ฒนาการด านส งคมสมว ย ต วบ งช ท 4 เด กม พ ฒนาการด านสต ป ญญาสมว ย ต วบ งช ท ๖ ประส ทธ ผลการจ ดประสบการณ การเร ยนร ท เน นเด กเป นส าค ญ และต วบ งช ท 7 ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการ และพ ฒนาสถานศ กษา กล มต วบ งช อ ตล กษณ ม ผลการประเม นค ณภาพอย ในระด บด มาก ท ง 2 ต วบ งช ค อ ต วบ งช ท 9 ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน/ว ส ยท ศน พ นธก จ และ ว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษาและ ต วบ งช ท 10 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ม ผลการประเม นค ณภาพอย ในระด บด ท ง 2 ต วบ งช ค อ ต วบ งช ท 11 ผลการ ด าเน นโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของสถานศ กษา และต วบ งช ท 12 ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อ ยกระด บมาตรฐาน ร กษามาตรฐาน และพ ฒนาส ความเป นเล ศท สอดคล องก บแนว ทางการ ปฏ ร ปการศ กษา สร ปแนวทางในการพ ฒนาจากผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ระด บ การศ กษาปฐมว ยของโรงเร ยน ค อ 1) จ ดท าโครงการ/ก จกรรม ท ส งผลให เก ดการพ ฒนาค ณภาพในท กมาตรฐานและกล มต วบ งช 2) ด าเน นการตามระบบประก นค ณภาพภายในอย างเป นระบบ

22 ตารางสร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกล มต วบ งช ระด บการศ กษาข นพ นฐาน : ประถมศ กษา และ/หร อ ม ธยมศ กษา การศ กษาข นพ นฐาน น าหน ก คะแนน ระด บ ประถมศ กษา และ/หร อ ม ธยมศ กษา คะแนน ท ได ค ณภาพ กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท 1 ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด ด มาก ต วบ งช ท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมละค าน ยมท พ งประสงค ด มาก ต วบ งช ท 3 ผ เร ยนม ความใฝ ร และเร ยนร อย างต อเน อง ด ต วบ งช ท 4 ผ เร ยนค ดเป น ท าเป น ด ต วบ งช ท 5 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน พอใช ต วบ งช ท 6 ประส ทธ ผลของการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น ด ส าค ญ ต วบ งช ท 7 ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการและการพ ฒนา ด มาก สถานศ กษา ต วบ งช ท 8 พ ฒนาการของการประก นค ณภาพภายในโดยสถานศ กษา ด มาก และต นส งก ด กล มต วบ งช อ ตล กษณ ต วบ งช ท 9 ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน/ว ส ยท ศน พ นธ ด มาก ก จ และ ว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษา ต วบ งช ท 10 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป น ด มาก เอกล กษณ ของสถานศ กษา กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ต วบ งช ท 11 ผลการด าเน นโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของ ด สถานศ กษา ต วบ งช ท 12 ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อยกระด บมาตรฐาน ด ร กษามาตรฐาน และพ ฒนาส ความเป นเล ศท สอดคล องก บแนวทางการ ปฏ ร ปการศ กษา คะแนนรวม ด สถานศ กษาม ผลคะแนนรวมท กต วบ งช ต งแต 80 คะแนนข นไป ใช ไม ใช สถานศ กษาม ต วบ งช ท ได ระด บด ข นไป 10 ต วบ งช จาก 12 ต วบ งช ใช ไม ใช สถานศ กษาไม ม ต วบ งช ใดในระด บค ณภาพต องปร บปร งหร อต องปร บปร งเร งด วน ใช

23 ไม ใช สร ปผลการจ ดการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษาในภาพรวม สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา ไม สมควรร บรองมาตรฐานการศ กษา จากตารางสร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ระด บการศ กษาข นพ นฐานของโรงเร ยน พบว า ใน ภาพรวมม ระด บค ณภาพ ด เม อพ จารณารายละเอ ยด พบว า กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช ท ม ผลการประเม นค ณภาพในระด บด มาก ค อ ต วบ งช ท 1 ผ เร ยนม ส ขภาพกายและ ส ขภาพจ ตท ด ต วบ งช ท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมละค าน ยมท พ งประสงค ต วบ งช ท 7 ประส ทธ ภาพของการ บร หารจ ดการและการพ ฒนา และต วบ งช ท 8 พ ฒนาการของการประก นค ณภาพภายในโดยสถานศ กษา และต นส งก ด รองลงมาม ผลการประเม นค ณภาพในระด บด ค อ ต วบ งช ท 3 ผ เร ยนม ความใฝ ร และเร ยนร อย างต อเน อง ต วบ งช ท 4 ผ เร ยนค ดเป น ท าเป น และต วบ งช ท 6 ประส ทธ ผลของการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ และ ต าส ดม ผลการประเม นค ณภาพในระด บพอใช ค อ ต วบ งช ท 5 ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน กล มต วบ งช อ ตล กษณ ม ผลการประเม นค ณภาพอย ในระด บด มาก ท ง 2 ต วบ งช ค อ ต วบ งช ท 9 ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน/ว ส ยท ศน พ นธก จ และ ว ตถ ประสงค ของการจ ดต งสถานศ กษาและต วบ งช ท 8 พ ฒนาการ ของการประก นค ณภาพภายในโดยสถานศ กษา และต นส งก ด และต วบ งช ท 10 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา กล มต วบ งช มาตรการส งเสร ม ม ผลการประเม นค ณภาพอย ในระด บด ท ง 2 ต วบ งช ค อ ต วบ งช ท 11 ผลการ ด าเน นโครงการพ เศษเพ อส งเสร มบทบาทของสถานศ กษา และต วบ งช ท 12 ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อ ยกระด บมาตรฐาน ร กษามาตรฐาน และพ ฒนาส ความเป นเล ศท สอดคล องก บแนว ทางการ ปฏ ร ปการศ กษา สร ปแนวทางในการพ ฒนาจากผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ระด บ การศ กษาปฐมว ยของโรงเร ยน ค อ 1. จ ดท าโครงการ/ก จกรรม ท ส งผลให เก ดการพ ฒนาค ณภาพในท กมาตรฐานและกล มต วบ งช 2. พ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในให เข มแข ง 3. สภาพป จจ บ นป ญหา (ให ระบ ป ญหาด านปร มาณค ณภาพและประส ทธ ภาพ ฯลฯ) 3.1 ป ญหาด านปร มาณ ด านบ คลากร โรงเร ยนม ท งส น 6 คน (รวมผ บร หารโรงเร ยน) ด งน นจ งไม สามารถจ ดช นเร ยนให คร ครบช นเร ยนได คร สอนไม ตรงสาขาว ชาท ตนเองถน ดหร อจบการศ กษามา สาขาว ชาท ขาด แคลน ได แก ปฐมว ย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาไทย นาฏศ ลป ศ ลปะ คอมพ วเตอร ด านอาคารสถานท โรงเร ยนย งขาดห องปฏ บ ต การทางภาษา ห องปฏ บ ต การทางว ทยาศาสตร ห องดนตร และนาฏศ ลป และห องโสตท ศนศ กษา

24 3.2 ป ญหาด านค ณภาพ ผลการทดสอบค ณภาพการศ กษาของน กเร ยนระด บชาต ของช นประถมศ กษาป ท 3(NT) และของช นปะถมศ กษาป ท 6 (O-NET) ในกล มสาระการเร ยนร ท ส าค ญย งต ากว าเป าหมายท ทางโรงเร ยนก าหนด กล าวค อ ในช นปะถมศ กษาป ท 6 กล มสาระภาษาไทย ต ากว าเป าหมายอย ท 5.28 ส วนในช นประถมศ กษาป ท 3 ต ากว า เป าหมายท ง 3 กล มสาระการเร ยนร ค อ ภาษาไทย ต ากว าเป าหมาย 1.71 คณ ตศาสตร ต ากว าเป าหมาย 8.92 และ ว ทยาศาสตร ต ากว าเป าหมาย ตามล าด บ 4.ว ส ยท ศน /พ นธก จ/เป าประสงค /กลย ทธ 4.1 ว ส ยท ศน โรงเร ยนว ดบางล าภ เป นสถานศ กษาแห งการเร ยนร ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง พร อมส ประชาคมอาเซ ยน ภายใน ป ๒๕๕๘ 4.2 พ นธก จ 1. จ ดท าและพ ฒนามาตรฐานของสถานศ กษา 2. พ ฒนาหล กส ตรและการสอนของโรงเร ยนเพ อเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 3. พ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในส โรงเร ยนมาตรฐานพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 4. สร างเคร อข ายร วมพ ฒนาและส งเสร มศ กยภาพผ เร ยนของโรงเร ยนพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 5. พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาส มาตรฐาน 6. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนให เป นคนด คนเก ง ม ความส ข ม ท กษะในการด าเน นช ว ตตามหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง พร อมเป นพลเม องของประชาคมอาเซ ยนและความเป นพลโลก 7. พ ฒนาอาคารสถานท ให ม ความร มร นสวยงาม น าอย น าเร ยน ม ความปลอดภ ย เอ อต อการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอน เป นแหล งเร ยนร ตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และความเป น ประชาคมอาเซ ยน 8. จ ดให ม ว สด อ ปกรณ ส อการเร ยนการสอนเทคโนโลย และแหล งเร ยนร ท เอ อต อการจ ดการ เร ยนการสอนตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง และความเป นประชาคมอาเซ ยน 9. ส งเสร มให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน 4.3 เป าประสงค 1. โรงเร ยนม มาตรฐานส าหร บการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 2. โรงเร ยนม หล กส ตรและการสอนท สนองต อการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 3. พ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในส โรงเร ยนมาตรฐานพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 4. โรงเร ยนม เคร อข ายร วมพ ฒนาและส งเสร มศ กยภาพผ เร ยนของโรงเร ยนพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 5. คร และบ คลากรทางการศ กษาปฏ บ ต งานได อย างม ค ณภาพ 6. คร สามารถจ ดการเร ยนร ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงได อย างม ค ณภาพ

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information