แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2557 สาน กเทศก จ"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ปร บแผน ณ 23 ก.ย.56

2 คำนำ ส ำน กเทศก จ ม หน ำท ควำมร บผ ดชอบเก ยวก บกำรควบค ม ด แล ตรวจตรำ และบ งค บกำรให เป นไปตำมกฎหมำยท อย ในอำนำจหน ำท ของกร งเทพมหำนคร กฎหมำยอ นท ก ำหนดให เป นหน ำท ของกร งเทพ- มหำนครและข อบ ญญ ต กร งเทพมหำนคร กำรบ งค บคด ในส วนแพ ง รวมท งปฏ บ ต งำนด ำนด แลและให บร กำร และสน บสน นกำรด ำเน นงำนตำมนโยบำยผ บร หำร เพ อให กำรด ำเน นภำรก จของส ำน กเทศก จม กรอบกำร ดำเน นกำร รวมท งเป ำหมำยและต วช ว ดผลสำเร จ สำน กเทศก จ จ งได จ ดทำแผนปฏ บ ต รำชกำรประจ ำป 2557 โดยใช เอกสำรกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำ กร งเทพมหำนคร 12 ป ระยะท 2 (พ.ศ ) แผนปฏ บ ต รำชกำรกร งเทพมหำนครประจ ำป พ.ศ อ ำนำจหน ำท ตำมพระรำชบ ญญ ต บร หำรรำชกำรกร งเทพมหำนคร พ.ศ และ พระรำชบ ญญ ต ก ำหนดแผนและข นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ เป นกรอบในกำรจ ดทำแผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ. 2557

3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ หน า 1. บทสร ปสาหร บผ บร หาร 1 2. บทท 1 สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ 2 3. บทท 2 การข บเคล อนส ความน าอย อย างย งย น 4 4. บทท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนา 5 5. บทท 4 การบร หารจ ดการเพ อให บรรล เป าหมายการพ ฒนา 7 6. ตารางท 1 แสดงความส มพ นธ ของว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ตามภารก จของส าน กเทศก จ 8 7. ตารางท 2 ก ภารก จเช งย ทธศาสตร ของหน วยงานท สน บสน นแผนปฏ บ ต ราชการ กร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ตารางท 2 ข ภารก จประจาท ดาเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนา ตามแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ตารางท 2 ค ภารก จสน บสน นม ต ท 2-4 ตามแนวทางการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจาป ของสาน กงาน ก.ก ตารางท 2 ง ภารก จท ดาเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาตามแผนแม บทการใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของกร งเทพมหานคร ตารางท 3 โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จเช งย ทธศาสตร ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ตารางท 4 โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จประจา ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ตารางท 5 โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จในม ต 2-4 ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ตารางท 6 ข นตอนการปฏ บ ต งานของโครงการ 36

4 บทสร ปสำหร บผ บร หำร สาน กเทศก จ ม หน าท ร บผ ดชอบเก ยวก บการควบค ม ด แล ตรวจตรา และบ งค บการให เป นไปตาม กฎหมายท อย ในอ านาจหน าท ของกร งเทพมหานคร กฎหมายอ นท ก าหนดให เป นหน าท ของกร งเทพมหานคร และข อบ ญญ ต กร งเทพมหานคร การบ งค บคด ในส วนแพ ง รวมท งปฏ บ ต งานด านด แลให บร การและสน บสน น การดาเน นงานตามนโยบายผ บร หาร และเป นหน วยงานท สน บสน นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ตามแผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ส าน กเทศก จ ม จ ดแข งในด านการด แลความปลอดภ ยและการร กษาความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ของเม อง ซ งผ บร หารให ความเช อม นและไว วางใจ พร อมท งสน บสน นงบประมาณในการจ ดซ อว สด อ ปกรณ เช น กล อง CCTV ต ดต งท รถมอเตอร ไซค ส าหร บความคล องต วในการออกตรวจตรา การต ดต งต เข ยว ระว งภ ย (อ จฉร ยะ) ให ก บ 22 ส าน กงานเขต จ านวน 112 ต จ ดท าหน งส อ คนกร งฯ...ร วมใจ ระว งภ ย ให เม อง และค ม ออาสาสม ครพ ท กษ คนเม องแจกประชาชน การร วมก บหน วยงานท ด าเน นการช วยเหล อส งคม ร วมเฝ าระว งภ ยให ก บประชาชนท วไป ในป งบประมาณ พ.ศ สาน กเทศก จร วมบ รณาการก บฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต ก าหนดการออกตรวจตราพ นท 3 ส วน ด งน ด านพ นท เส ยงภ ย ด านท งจ บ-ปร บ และด าน จ ดระเบ ยบหาบเร -แผงลอย (พ นท กวดข นพ เศษ) สามารถด าเน นการได ตามเป าหมายท ก าหนด ประชาชน ม ความพ งพอใจในระด บมากต อการปฏ บ ต งานท ง 3 ด าน ในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ. ๒๕๕7 น ส าน กเทศก จได ก าหนดให ม การด าเน นการตาม แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) แผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานคร ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕7 นโยบายการพ ฒนาของผ ว าราชการกร งเทพมหานคร และงานประจ า โดยครอบคล ม ภารก จของส าน กเทศก จรวม ๓ ย ทธศาสตร ด งน ย ทธศาสตร ท ๑ พ ฒนาโครงสร างพ นฐานแบบบ รณาการ เพ อม งส การเป นศ นย กลางภ ม ภาค ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ต ท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม และย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการ บร หารมหานคร ซ งประกอบด วยต วช ว ด จ านวน ๒0 ต วช ว ด โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นต วช ว ด จ านวน ๔๑ โครงการ/ก จกรรม เป นต วช ว ดงานเช งย ทธศาสตร จ านวน 6 ต วช ว ด โครงการ/ก จกรรมสน บสน นต วช ว ด จานวน ๕ โครงการ/ก จกรรม และต วช ว ดงานประจา จานวน 14 ต วช ว ด โครงการ/ก จกรรมสน บสน นต วช ว ด จานวน 25 โครงการ/ก จกรรม โดยเป นโครงการท ใช งบประมาณประจ าป พ.ศ. ๒๕๕7 จ านวน 11 โครงการ รวมเป นเง นท งส น ๑17,766,9๐๐ บาท และไม ใช งบประมาณจานวน 19 โครงการ 1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

5 ๒ บทท 1 สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ สภาพท วไป โครงสร างสาน กเทศก จ แบ งเป น 6 ส วนราชการ ด งน 1. กล มงานผ ตรวจการเทศก จ กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 3 คน ร บผ ดชอบ เก ยวก บการก าก บต ดตาม ตรวจสอบพฤต กรรมการปฏ บ ต งานของข าราชการและล กจ าง ส งก ด ส าน กเทศก จ และฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต รวมถ งการส บสวน สอบสวน แสวงหาข อเท จจร งในเร องท ได ร บการร องเร ยน เก ยวก บท จร ตหร อประพฤต ม ชอบ 2. ส าน กงานเลขาน การ กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 47 คน ว าง 3 คน ร บผ ดชอบ เก ยวก บงานสารบรรณและธ รการท วไป งานช วยอ านวยการและเลขาน การ การบร หารงานบ คคล งานการคล ง การเง นและบ ญช การงบประมาณ การจ ดซ อจ ดจ าง งานการประช ม งานประชาส มพ นธ งานส อสาร การด แล สถานท ยานพาหนะ เคร องว ทย คมนาคม และงานอ นท ไม ได อย ในความร บผ ดชอบของกองใดโดยเฉพาะ 3. กองนโยบายและแผนงาน กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 21 คน ว าง 1 คน ร บผ ดชอบเก ยวก บการว เคราะห นโยบายและแผนท เก ยวข องก บงานเทศก จ ปฏ บ ต หน าท หน วยงานกลางในการ จ ดท าแผนย ทธศาสตร ประสานการด าเน นงานจ ดท าแผนปฏ บ ต การให สอดคล องก บนโยบายและแผนพ ฒนา กร งเทพมหานคร เพ อให ส วนราชการถ อปฏ บ ต ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ตามแผนในเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เป นศ นย รวมข อม ลสารสนเทศเก ยวก บงานเทศก จ จ ดท าหล กส ตรเพ อด าเน นการส มมนาและ ฝ กอบรมผ ปฏ บ ต งานเทศก จ งานน ต กรรมและส ญญาของส าน ก การว น จฉ ยป ญหาข อกฎหมาย รวบรวมร าง แก ไข ปร บปร งกฎหมาย ข อบ ญญ ต ข อบ งค บ ระเบ ยบ ประกาศ การตรวจสอบและสร ปสานวนคด ความผ ดตาม กฎหมายด านเทศก จ การจ ดประช ม และด าเน นการตามมต คณะกรรมการเปร ยบเท ยบคด ตามพระราชบ ญญ ต ควบค มอาคารฯ พระราชบ ญญ ต การสาธารณส ขฯ 4. กองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 1 กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 26 คน ว าง 4 คน ร บผ ดชอบเก ยวก บการตรวจตรา ส บสวน จ บก ม ด าเน นคด และบ งค บการให เป นไปตามข อบ ญญ ต กร งเทพมหานครและกฎหมายอ นท อย ในอานาจหน าท ของกร งเทพมหานคร รวมถ งการด าเน นการในส วนท เก น อ านาจหน าท ของส าน กงานเขต หร อกรณ ท จะเป นภ ยร ายแรงต อกล มคนส วนใหญ หร อด าเน นการในส วน ท ต อเน องก บอ านาจหน าท ของส าน กงานเขต การกระท าผ ดท ต อเน องระหว างพ นท เขตหร อหลายพ นท เขต การตรวจสอบก าก บด แล สน บสน นการปฏ บ ต งานและต ดตามประเม นผลการบ งค บการตามกฎหมายของ ฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต การตรวจพ นท เร องร องเร ยน การรายงานประจ าว น การตรวจและท ารายงาน ตามโครงการเฉพาะก จท เก ยวก บงานด านเทศก จ การตรวจและบ งค บคด เก ยวก บอาคาร งานช วยเหล อ ประชาชนในกรณ และโอกาสต าง ๆ งานมวลชนส มพ นธ งานให บร การเพ อความปลอดภ ยและความเป น ระเบ ยบเร ยบร อยของบ านเม อง และสน บสน นการด าเน นงานตามนโยบายของผ บร หาร โดยร บผ ดชอบ 19 ส าน กงานเขต ด งน ส าน กงานเขตพระนคร ส าน กงานเขตป อมปราบศ ตร พ าย ส าน กงานเขตส มพ นธวงศ ส าน กงานเขตด ส ต ส าน กงานเขตปท มว น ส าน กงานเขตสาทร ส าน กงานเขตว ฒนา ส าน กงานเขตบางร ก ส าน กงานเขตพญาไท ส าน กงานเขตด นแดง ส าน กงานเขตห วยขวาง ส าน กงานเขตราชเทว ส าน กงานเขต ว งทองหลาง ส าน กงานเขตพระโขนง ส าน กงานเขตคลองเตย ส าน กงานเขตบางคอแหลม ส าน กงานเขต บางนา สาน กงานเขตยานนาวา และสาน กงานเขตสวนหลวง แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

6 ๓ 5. กองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 2 กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 25 คน ว าง 3 คน ร บผ ดชอบเช นเด ยวก นก บกองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 1 โดยร บผ ดชอบ 16 ส าน กงานเขต ด งน ส าน กงานเขตบางเขน ส าน กงานเขตหล กส ส าน กงานเขตดอนเม อง ส าน กงานเขตสายไหม ส าน กงานเขต ลาดพร าว ส าน กงานเขตม นบ ร ส าน กงานเขตหนองจอก ส าน กงานเขตลาดกระบ ง ส าน กงานเขตบางกะป สาน กงานเขตบ งก ม สาน กงานเขตค นนายาว สาน กงานเขตสะพานส ง ส าน กงานเขตคลองสามวา ส าน กงาน เขตประเวศ สาน กงานเขตจต จ กร และสาน กงานเขตบางซ อ 6. กองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 3 กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 26 คน ว าง - คน ร บผ ดชอบเช นเด ยวก นก บกองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 1 โดยร บผ ดชอบสาน กเทศก จ และ 15 ส าน กงานเขต ด งน ส าน กงานเขตธนบ ร ส าน กงานเขตบางแค ส าน กงานเขตบางบอน ส าน กงานเขตราษฎร บ รณะ ส าน กงานเขตหนองแขม ส าน กงานเขตคลองสาน ส าน กงานเขตบางกอกน อย ส าน กงานเขตบางพล ด ส าน กงานเขตท งคร ส าน กงานเขตภาษ เจร ญ ส าน กงานเขตบางข นเท ยน ส าน กงานเขตบางกอกใหญ สาน กงานเขตจอมทอง สาน กงานเขตทว ว ฒนา และสาน กงานเขตตล งช น การว เคราะห ประเม นสถานการณ กร งเทพมหานคร เป นศ นย กลางทางเศรษฐก จ ม ประชาชนอพยพถ นฐานเข ามาอาศ ยและประกอบ อาช พเป นจ านวนมาก ป ญหาท ตามมาค อ ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชน ส าน กเทศก จ เป นหน วยงานในส งก ดกร งเทพมหานคร ท ม ภารก จหน าท ในการด แลความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ของประชาชนโดยตรง หร อสน บสน นก าล งพลเข าช วยเหล อประชาชนตามท หน วยงานต างๆ ร องขอ อ กท ง ย งม ภารก จในการจ ดระเบ ยบหาบเร -แผงลอย เพ อให กร งเทพมหานครเป นมหานครน าอย อย างย งย น ซ งกรอบอ านาจหน าท ของส าน กเทศก จก าหนดให ม หน าท ความร บผ ดชอบในการควบค ม ด แล ตรวจตรา และ บ งค บการให เป นไปตามกฎหมายท อย ในอ านาจหน าท ของกร งเทพมหานครของฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต แต ม จ ดอ อนค อ โครงสร างขององค กรท เจ าหน าท เทศก จ ส าน กงานเขต ม ได อย ในการบ งค บบ ญชา ของผ อ านวยการส าน กเทศก จ ส งผลต อประส ทธ ภาพและผลส มฤทธ ของการด าเน นงานตามแผนบร หาร ราชการของกร งเทพมหานคร และนโยบายของกร งเทพมหานครรวมท งการแก ไขป ญหาไม สามารถด าเน นการ ให ล ล วงได อย างรวดเร ว แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

7 บทท 2 การข บเคล อนส ความน าอย อย างย งย น ส าน กเทศก จ เป นหน วยงานท สน บสน นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานคร แห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ เป นย ทธศาสตร ท ม งตอบสนองว ส ยท ศน แห งการเป นเม องท ม การพ ฒนา อย างย งย น ในการเป นเม องแห งเอกล กษณ ทางว ฒนธรรม และการเป นเม องท ม ว ถ ช ว ตพอเพ ยง และว ส ยท ศน แห งการเป นช มชนน าอย ว ส ยท ศน เป นองค กรช นน าในการบ งค บใช กฎหมายและม งม นจ ดระเบ ยบเม องเพ อให กร งเทพมหานคร เป นมหานครน าอย อย างย งย น พ นธก จ 1. ควบค มและบ งค บการตามกฎหมายเพ อความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของเม อง บาทว ถ และท สาธารณะท วไปม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 2. ตรวจตรา เฝ าระว ง และลดภาวะความเส ยงในการเก ดอาชญากรรม เพ อให ประชาชน ม ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 3. สน บสน นการดาเน นงานด านการจราจรให ม ความคล องต วและม ความปลอดภ ย 4. เสร มสร างศ กยภาพเจ าหน าท เทศก จให พร อมต อการพ ฒนางาน ว ตถ ประสงค 1. เพ อให กร งเทพมหานครม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 2. เสร มสร างให กร งเทพมหานครเป นส งคมท ม ความปลอดภ ย ม ค ณภาพช ว ตท ด 3. เพ อพ ฒนาบร การของสาน กเทศก จให ด เล ศเพ อส งมอบให แก ประชาชน เป าหมายหล ก 1. ประชาชนท ส ญจรบร เวณทางเข า-ออก และโรงเร ยนใกล เค ยงส าน กเทศก จม ความสะดวก ด านการจราจรมากข น 2. ประชาชนในกร งเทพมหานครม ความพ งพอใจต อการให บร การด านความปลอดภ ยและ ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของเจ าหน าท เทศก จ 3. ระด บความสาเร จในการพ ฒนาความร ม มากข น ๔ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

8 บทท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนา ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาโครงสร างพ นฐานแบบบ รณาการเพ อม งส การเป นศ นย กลางภ ม ภาค 1.1 สถานการณ และการประเม น ส าน กเทศก จ ต งอย ร มแม น าเจ าพระยา ใกล สถานท ส าค ญทางศาสนาท พ ทธศาสน กชน ให ความเส อมใสศร ทธา และเป นสถานท ท น ยมเป นแหล งท องเท ยวในการไหว พระ เช น ว ดก ลยาณม ตร ว ดประย รวงศาวาส ซ งเส นทางจราจรน นค อนข างไม สะดวก ด งน น ส าน กเทศก จจ งได จ ดเจ าหน าท เทศก จ คอยอานวยความสะดวกด านการจราจร บร เวณทางเข า-ออกของส าน กเทศก จ บร เวณหน าว ดประย รวงศาวาส และโรงเร ยนว ดประย รวงศาวาส 1.2 พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมายและต วช ว ด พ นธก จ : การจราจรบร เวณโดยรอบสาน กเทศก จม ความคล องต ว ว ตถ ประสงค : เพ ออ านวยความสะดวกด านการจราจรให ม ความคล องต วและเพ มความ ปลอดภ ย เป าหมาย : น กเร ยน ผ ปกครอง และประชาชนได ร บความสะดวกด านการจราจรและ ความปลอดภ ย 1.3 แนวทางการพ ฒนา พ ฒนาระบบการจราจรให ม ความคล องต ว โดยการจ ดเจ าหน าท เทศก จอ านวยความสะดวก ด านการจราจรบร เวณหน าโรงเร ยน หน าแหล งท องเท ยว เป นต น ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และ ม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม 4.1 สถานการณ และการประเม น จากสถานการณ มหาอ ทกภ ยในป 2554 เป นเหต ให โรงงานท ถ กน าท วมปล อยลอยแพพน กงาน เป นจานวนมาก จ งม ประชาชนท ไม ม อาช พ ขาดรายได ให ครอบคร ว อาจเป นเหต ให เก ดอาชญากรรมได มากข น ส าน กเทศก จ ซ งเป นหน วยงานสน บสน นย ทธศาสตร น โดยตรง และม หน าท เฝ าระว ง ตรวจตรา พ นท เส ยงต อ การเก ดอาชญากรรม จ ดเจ าหน าท ออกตรวจตรา เฝ าระว งอย างสม าเสมอ เพ อลดภาวะความเส ยงต อการเก ด อาชญากรรม 4.2 พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมายและต วช ว ด พ นธก จ : 1. ลดภาวะความเส ยงต อการเก ดอาชญากรรม 2. กร งเทพมหานครม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ว ตถ ประสงค : 1. สร างความอ นใจให ก บประชาชน 2. ประชาชนม ความสะดวกในการใช ทางเท าส ญจร 3. กร งเทพมหานครม ความสะอาดและความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ๕ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

9 เป าหมาย 1. ประชาชนม ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 2. ประชาชนม ความสะดวกในการใช ทางเท า 3. พ นท กร งเทพมหานครม ความสะอาดและความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 4.3 แนวทางการพ ฒนา พ ฒนาระบบความปลอดภ ยและความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของเม อง โดยการจ ดเจ าหน าท เทศก จ เฝ าระว ง ตรวจตรา พ นท เส ยงต อการเก ดอาชญากรรมและจ ดกวดข นพ เศษ ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร 5.1 สถานการณ และการประเม น ในช วงป 2556 และ 2557 กร งเทพมหานครม การแต งต งโยกย ายในหลายสายงาน ซ งสายงาน เทศก จก ม การแต งต งโยกย ายอย เป นจ านวนมาก ส าน กเทศก จเล งเห นแล วว า เพ อให ข าราชการและล กจ าง ในสายงานเทศก จม ความร และความช านาญในสายงาน จ งม งพ ฒนาโดยม การของบประมาณเพ อเพ มศ กยภาพ ของบ คลากร เพ อมอบบร การท เป นเล ศแก ประชาชน 5.2 พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมายและต วช ว ด พ นธก จ : 1. เสร มศ กยภาพกลไกการนาแผนปฏ บ ต ราชการไปส การปฏ บ ต 2. ส งเสร มบ คลากรในสายงานให ม ความพร อมท งศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจ เพ อร วมพ ฒนามหานครให น าอย อย างย งย น ว ตถ ประสงค : 1. ให บร การด านต างๆ อย างท วถ ง 2. ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรในสายงานให ม ความพร อมด านศ กยภาพมากข น เป าหมาย 1. แผนปฏ บ ต ราชการสามารถไปส การปฏ บ ต อย างจร งจ ง 2. งบประมาณของสาน กเทศก จสามารถดาเน นการได ท นกาหนด 5.3 แนวทางการพ ฒนา เพ มประส ทธ ภาพการพ ฒนาทร พยากรบ คคลในสายงานเทศก จ เพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการตามหล กธรรมาภ บาลเพ มประส ทธ ภาพระบบบร หารย ทธศาสตร และการใช จ ายงบประมาณ โดยจ ด การฝ กอบรมให ความร เพ มพ นท กษะและประสบการณ ๖ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

10 บทท 4 การบร หารจ ดการเพ อให บรรล เป าหมายการพ ฒนา การจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ เพ อให ผ บร หารใช ผล กด นผ ใต บ งค บบ ญชา ปฏ บ ต หน าท ให บรรล ผลส าเร จตามเป าหมายท ก าหนดไว ซ งแสดงให เป นผลส มฤทธ ของแผนฯ เก ดจากการ ปฏ บ ต งานประสานก นของท กส วนราชการ ตลอดจนม การต ดตามและประเม นผลส มฤทธ อย างต อเน อง แนวทางการบร หารจ ดการแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ส การปฏ บ ต 1. จ ดทาคาส งแต งต งคณะทางานข บเคล อนแผนปฏ บ ต ราชการ 2. ประช มกาหนดต วช ว ดตามภารก จลงในแผนปฏ บ ต ราชการ 3. แจ งท กส วนราชการทราบและดาเน นการตามแผนท ส วนราชการร บผ ดชอบ 4. ต ดตามผลการดาเน นการและรายงานผลให ผ บร หารทราบเป นรายไตรมาส ๗ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

11 ตารางท 1 ผ งแสดงความส มพ นธ ของว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ตามภารก จของส าน กเทศก จ ว ส ยท ศน ของหน วยงาน : เป นองค กรช นนาในการบ งค บใช กฎหมายและม งม นจ ดระเบ ยบเม องเพ อให กร งเทพมหานครเป นมหานครน าอย อย างย งย น 1.1 ภารก จเช งย ทธศาสตร (ม ต ท 1) ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนา กร งเทพมหานคร ให เป นมหานคร แห งค ณภาพช ว ต ท ด และม เอกล กษณ ทาง ว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาความปลอดภ ย และความเป นระเบ ยบ เร ยบร อยของเม อง กลย ทธ 1. เฝ าระว งและลดพ นท เส ยงต อการเก ดอาชญากรรม 2. ควบค มความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการเพ อ เป นต นแบบด าน การบร หาร มหานคร 1. เพ มประส ทธ ภาพการดาเน นงานด าน เทคโนโลย สารสนเทศสาหร บการบร หารและ พ ฒนามหานคร 1. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารใน การปฏ บ ต ราชการ 2. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อม งส องค กรช น เล ศด านการบร การฯ (Best Service Organization) ด วยบร การอ เล กทรอน กส แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๘

12 1.2 ภารก จประจา (ม ต ท 1) ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาโครงสร าง พ นฐานแบบบ รณาการเพ อม งส การเป นศ นย กลางภ ม ภาค 1. พ ฒนาระบบจราจรให ม ความคล องต ว และม ระบบขนส งสาธารณะท หลากหลาย 1. การอานวยความสะดวกการจราจรของ เทศก จอาสาจราจร ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนา กร งเทพมหานครให เป นมหานคร แห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม 1. พ ฒนาความปลอดภ ย และความเป น ระเบ ยบเร ยบร อยของเม อง 1. การด แลความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบ ด านการบร หารมหานคร 1. ส งมอบบร การท ด ท ส ดแก ประชาชน 1. พ ฒนาค ณภาพการปฏ บ ต ราชการ 2. พ ฒนาระบบการใช บร การ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๙

13 1.2 ภารก จประจา (ม ต ท 2-4) ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ 1. ส งมอบบร การท ด ท ส ดแก ประชาชน 1. พ ฒนาค ณภาพการปฏ บ ต ราชการ 2. พ ฒนาระบบการใช บร การ ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบ ด านการบร หารมหานคร 2. เสร มสร างให บ คลากรของ กร งเทพมหานครม ความพร อมท งด าน ศ กภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจ เพ อร วมพ ฒนามหานครให น าอย ย งย น 3. บร หารจ ดการการเง นการคล งของ กร งเทพมหานครในภาพรวมด วยการบร หาร การจ ดเก บรายได การงบประมาณของ กร งเทพมหานครอย างม ประส ทธ ภาพ 1. พ ฒนาท ศนคต และจ ตสาน กท ด แก บ คลากรในเร องค ณธรรม จร ยธรรม 1. พ ฒนาการเบ กจ ายเง นตามงบประมาณ ประจาป ให รวดเร วเป นไปตามแผนปฏ บ ต การเบ กจ าย 2. พ ฒนาการจ ดทางบการเง นของ กร งเทพมหานคร แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๐

14 ตารางท 2 ก. ภารก จเช งย ทธศาสตร ของหน วยงานท สน บสน นแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 1. พ ฒนาความ 1. เฝ าระว งและลดพ นท เส ยงต อการ 1. ร อยละของประชาชนม ความ 1. พ นท เส ยง หมายถ ง อาคารร าง ปลอดภ ยและ เก ดอาชญากรรม พ งพอใจในระด บมากต อการออกตรวจ สะพานลอยคนเด มข าม ซอยเปล ยว ความเป นระเบ ยบ พ นท เส ยงต อการเก ดอาชญากรรม หร อบร เวณอ นใดท ส มเส ยงต อ เร ยบร อยของเม อง (ผลล พธ ) การเก ดอาชญากรรมตาม ท สาน กงานเขตกาหนด 2. ประชาชน หมายถ ง ผ ท อาศ ย หร อส ญจรในบร เวณพ นท เส ยง 3. ความพ งพอใจ หมายถ ง ประชาชนม ความพ งพอใจในระด บ มากต อการออกตรวจพ นท การเก ด อาชญากรรมของเจ าหน าท เทศก จ โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการความปลอดภ ย ในช ว ตและทร พย ส นของ ประชาชน ผ ร บผ ดชอบ กตพ. 1 3 เจ าภาพหล ก กตพ.3 ค าเป าหมาย ร อยละ 80 ว ธ คานวณ = X x 100 N X ค อ จานวนประชากรท ม ความพ งพอใจในระด บมาก N ค อ จานวนประชากรกล มต วอย าง (ไม น อยกว า 100 คน) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๑

15 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 2. ควบค มความเป นระเบ ยบ เร ยบร อย 2. ร อยละของประชาชนม ความ พ งพอใจในระด บมากต อการออก ตรวจจ ดกวดข นท งจ บ-ปร บของ สาน กงานเขต (ผลล พธ ) 1. จ ดกวดข นท งจ บ-ปร บ หมายถ ง สถานท ท สาน กงานเขตกาหนด ซ งต องม เจ าหน าท เทศก จประจา อย ท จ ด พร อมอ ปกรณ ประชาส มพ นธ (ตามหน งส อท กท 1403/3091 ลงว นท 2 ต ลาคม 2552 เร องมาตรการท งจ บ-ปร บ) 2. ประชาชน หมายถ ง ผ ท อาศ ย หร อส ญจรบร เวณจ ดกวดข น ท งจ บ-ปร บ 3. ความพ งพอใจ หมายถ ง ประชาชนม ความพ งพอใจในระด บ มากต อการตรวจจ ดกวดข น ท งจ บ-ปร บของเจ าหน าท ค าเป าหมาย ร อยละ 80 ว ธ คานวณ = X x 100 N X ค อ จานวนประชากรท ม ความพ งพอใจในระด บมาก N ค อ จานวนประชากรกล มต วอย าง (ไม น อยกว า 100 คน) โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 2. โครงการตรวจจ ดกวดข น ท งจ บ-ปร บผ ท งขยะม ลฝอย ในพ นท สาธารณะ ผ ร บผ ดชอบ กตพ. 1 3 เจ าภาพหล ก กตพ. 2 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๒

16 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 3. ร อยละของประชาชนท ใช ทางเท า 1. จ ดกวดข นพ เศษ หมายถ ง บร เวณจ ดกวดข นพ เศษม ความพ ง จ ดท ห ามฝ าฝ นต งวางจาหน ายส นค า พอใจในระด บมากต อการตรวจจ ด โดยเด ดขาด จานวน 5 บร เวณ ค อ กวดข นพ เศษ 1. ผ วจราจร (ผลล พธ ) 2. ป ายรถโดยสารประจาทาง 3. สะพานลอยหร อทางข นลง รถไฟฟ า 4. ทางข นลงทางม าลาย 5. โดยรอบต โทรศ พท สาธารณะ ให น บบร เวณเร มต น-ส นส ด เท าก บ 1 จ ด 2. ความพ งพอใจ หมายถ ง ประชาชนท ใช ทางเท าบร เวณ จ ดกวดข นพ เศษม ความพ งพอใจ ในระด บมากต อการตรวจ จ ดกวดข นพ เศษของเจ าหน าท เทศก จ ค าเป าหมาย ร อยละ 80 ว ธ คานวณ = X x 100 N X ค อ จานวนประชากรท ม ความพ งพอใจในระด บมาก N ค อ จานวนประชากรกล มต วอย าง (ไม น อยกว า 100 คน) โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 3. โครงการจ ดระเบ ยบ หาบเร -แผงลอย ผ ร บผ ดชอบ กตพ. 1 3 เจ าภาพหล ก กตพ. 1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๓

17 ตารางท 2 ก. ภารก จเช งย ทธศาสตร ของหน วยงานท สน บสน นแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 1. เพ มประส ทธ ภาพ 1. พ ฒนาระบบเทคโนโลย - 4. หน วยงานม รายงานการศ กษา/ คาน ยาม การดาเน นงานด าน สารสนเทศและการส อสารใน ว เคราะห การนาเทคโนโลย - ท กหน วยงานม การศ กษา/ว เคราะห การนา เทคโนโลย สารสนเทศ การปฏ บ ต ราชการ สารสนเทศไปใช ในกระบวนการ เทคโนโลย สารสนเทศไปใช ในการปร บปร ง สาหร บการบร หารและ ทางานตามภารก จหล ก (Core กระบวนการทางานตามภารก จหล ก (Core พ ฒนามหานคร Business) ของหน วยงาน Business) ของหน วยงาน เพ มข นอ ก 1 กระบวนการ โดยไม ดาเน นการซ าจากป ท ผ าน มา ค าเป าหมาย/ผลส มฤทธ 1 ฉบ บ ว ธ การคานวณ - ม คาส งการแต งต งคณะทางานของหน วยงาน โดยม ผ แทนจากท กกองในสาน ก/ท กฝ ายหร อ กล มงานในส งก ดสาน กปล ดกร งเทพมหานคร เข าร วม (1 คะแนน) - รายงานผลการศ กษา/ว เคราะห ฯ ท ได ร บการ พ จารณาจาก CIO ประจาสาน กและได ร บ ความเห นชอบจากห วหน าหน วยงาน ยกเว น สผว.และส วนราชการในส งก ด สนป.เพ ยง ได ร บความเห นชอบจากห วหน าหน วยงาน เท าน น (1 คะแนน) - การพ จารณาจากคณะกรรมการซ งต งข นโดย สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล (2 คะแนน) โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 4. ก จกรรมการนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ใน กระบวนการทางาน ตามภารก จหล กของหน วยงาน ผ ร บผ ดชอบ กน. แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๔

18 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 5. ผลคะแนนประเม นการนา Core คาน ยาม Business ของหน วยงานป หน วยงาน หมายถ ง หน วยงานระด บสาน ก/ ไปส ปฏ บ ต สาน กงานและกองในส งก ดสาน กปล ด กร งเทพมหานคร 2. Core Business หมายถ ง ภารก จหล กของ หน วยงานท เสนอไว ในรายงานการศ กษา/ ว เคราะห การนาเทคโนโลย สารสนเทศไปใช ใน กระบวนการทางานตามภารก จหล ก ป 2556 โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ (ซ าก บก จกรรมในข อ 4) ค าเป าหมาย/ผลส มฤทธ 70 คะแนน ว ธ คานวณ 1. หน วยงานส งปฏ ท นการปฏ บ ต งานท ระบ ข นตอนและระยะเวลาดาเน นงานให สยป. ภายในเด อนมกราคม 2557 (30 คะแนน) 2. สยป. ต ดตามผลการปฏ บ ต งาน ตามเกณฑ ท หน วยงานระบ ในข อ 1 (60 คะแนน) 3. ประเม นผลล พธ (10 คะแนน) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๕

19 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 2. พ ฒนาระบบเทคโนโลย 6. ผลคะแนนการปร บปร งข อม ลใน คาน ยาม สารสนเทศเพ อม งส องค กรช น เว บไซต ของหน วยงาน ตามเกณฑ 1. หน วยงาน หมายถ ง หน วยงานส งก ด เล ศด านการบร การ(Best ประเม นผลท ก าหนด กร งเทพมหานคร ระด บสาน ก สาน กงาน Service Organization) ด วย คณะกรรมการข าราชการกร งเทพมหานคร บร การอ เล กทรอน กส สาน กงานเลขาผ ว าราชการกร งเทพมหานคร สาน กงานเลขาน การสภากร งเทพมหานคร ส วนราชการในส งก ดสาน กปล ด กร งเทพมหานคร และสาน กงานเขต รวม 77 หน วยงาน 2. เว บไซต หมายถ ง เว บไซต ของ กร งเทพมหานคร ( หร อเว บไซต ท หน วยงานจ ดทาข นและ link มาย งเว บไซต ของกร งเทพมหานคร 3. ข อม ลบนเว บไซต หมายถ ง ข อม ล ข าวสารของหน วยงานท ให บร การบนเว บไซต ประกอบด วย 3.1 ปฏ ท นก จกรรม หมายถ ง แผนงาน/โครงการท หน วยงานจะดาเน นการใน แต ละเด อนล วงหน า โดยต องม การลงปฏ ท น ก จกรรมท หน วยงานจะดาเน นการเป นราย เด อน โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 5. ก จกรรมการเผยแพร ข อม ล ข าวสารในเว บไซต สาน ก เทศก จ ผ ร บผ ดชอบ กน. แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๖

20 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก โดยหน วยงานจะต องเผยแพร ล วงหน าอย าง น อย 1 เด อน เช น ก จกรรม ท จะดาเน นการ เด อนก มภาพ นธ ต องม การลงปฏ ท นก จกรรม ในเด อนมกราคมให แล วเสร จ 3.2 ข อม ลเก ยวก บองค กร ประกอบด วย ประว ต ความเป นมา (ถ าม ) ภารก จหน าท ของหน วยงาน โครงสร าง/ผ บร หาร แผนปฏ บ ต ราชการ สถ ต ท เก ยวข อง ข อม ลทางกายภาพ (กรณ สาน กงานเขต ต องม ข อม ล ท ต งหน วยงาน ท ต งโรงเร ยน ว ดหร อสถานท ส าค ญทาง ศาสนา โรงพยาบาล สถาน ตารวจ สถาน ด บเพล ง ถนน ตรอกซอย คลองแม น าใน ความร บผ ดชอบ ช อช มชน ฯลฯ ) 3.3 ข าวสาร ประกาศ (ได แก ประกาศ ของกร งเทพมหานครท สาค ญต อหน วยงาน ประกาศของหน วยงานและประกาศร บ สม ครงาน) โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๗

21 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก ข าว ประชาส มพ นธ ก จกรรม ประกวดราคา/สอบราคา ประม ลด วยระบบ อ เล กทรอน กส ภาพก จกรรม ซ งหน วยงาน ได ดาเน นการแล วหล งจากประชาส มพ นธ และภาพก จกรรมซ งได ด าเน นการโดย เร งด วนเพ อท นต อสถานการณ ท งน ให หน วยงานลงว นท เผยแพร ข อม ลด วย 3.4 การให บร การ หมายถ ง ข อม ล การให บร การของหน วยงานตามอานาจ หน าท รวมท งข อม ลท เก ยวข องเพ ออานวย ความสะดวกแก ผ ร บบร การ ม ห วข อด งน การให บร การของหน วยงาน ซ งอาจแยกห วข องานตามภารก จของกอง หร อฝ ายตามโครงสร างของหน วยงาน แบบฟอร มการให บร การท สามารถ Download ได 3.5 ต ดต อก บเรา หน วยงานต อง แสดงข อม ลท อย พร อมรห สไปรษณ ย หมายเลขโทรศ พท ของหน วยงานและส วน ราชการในส งก ด และท อย ของจดหมาย อ เล กทรอน กส ( ) และแผนท แสดง สถานท ต งของหน วยงาน โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๘

22 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก เกณฑ การประเม นผล ม แนวทางการประเม นตาม ระยะเวลาโดยม คะแนนแต ละห วข อ ด งน 1. ปฏ ท นก จกรรม 12 คะแนน (12 คร ง/ป ) แบ งการประเม นเป น เด อนละ 1 คะแนน โดยหน วยงานต องม การลง ปฏ ท นก จกรรมท หน วยงานจะดาเน นการ เป นรายเด อนโดยหน วยงานจะต องเผยแพร ล วงหน าอย างน อย 1 เด อน เช น ก จกรรมท จะดาเน นการเด อนก มภาพ นธ ต องม การลง ปฏ ท นก จกรรมให แล วเสร จ ในเด อน มกราคม หากดาเน นการล าช ากว ากาหนดใน เด อนใด จะไม ได ร บคะแนนในเด อนน นๆ 2. เก ยวก บองค กร 20 คะแนน แบ งการประเม นออกเป น 2.1 การลงข อม ลท เก ยวข องก บ องค กร (4 คะแนน) (งดประเม นห วข อ ประว ต ความเป นมา) หน วยงานต องลงข อม ล ให แล วเสร จ ภายในเด อนธ นวาคม 2556 และตรวจประเม นต นเด อนมกราคม 2557 หากลงข อม ล ไม ครบถ วนจะไม ได ร บคะแนน ในส วนน โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๙

23 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 2.2 การปร บปร งข อม ลผ บร หาร หน วยงาน และสถ ต ท เก ยวข อง 16 คะแนน ตรวจประเม น 3 เด อน/คร ง รวม 4 คร ง (4 คะแนน/คร ง) โดยต องลงข อม ลท เก ยวข อง ให แล วเสร จภายในรอบน นๆ เช น รอบท 1 ต งแต ต ลาคม ธ นวาคม 2556 หน วยงาน ต องปร บปร งข อม ลภายในเด อนธ นวาคม 2556 และ ตรวจประเม นต นเด อน มกราคม ข าวสาร 48 คะแนน ตรวจการ ปร บปร งข อม ลข าวสารของหน วยงานเด อน ละ 1 คร งหน วยงานต องปร บปร งข อม ล ข าวสารของหน วยงานภายในว นท 25 ของ เด อนน นๆ (คร งละ 4 คะแนน) โดยม เกณฑ การประเม นแต ละเด อน ด งน 3.1 ปร บปร ง 1 คร ง ได 1 คะแนน 3.2 ปร บปร ง 2 คร ง ได 2 คะแนน 3.3 ปร บปร ง 3 คร ง ได 3 คะแนน 3.4 ปร บปร ง 4 คร ง ข นไป ได 4 คะแนน โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๒๐

24 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 4. การให บร การ 16 คะแนน หน วยงาน ต องลงข อม ลให แล วเสร จ และม แบบฟอร มให สามารถดาวน โหลดได อย าง น อย 2 แบบฟอร ม ภายในเด อนธ นวาคม 2556 และตรวจประเม นต นเด อนมกราคม 2557 หากลงข อม ลไม ครบถ วนจะไม ได ร บ คะแนนในส วนน 5. ต ดต อเรา 4 คะแนน หน วยงาน ต องลงข อม ลให แล วเสร จ ภายในเด อน ธ นวาคม 2556 และตรวจประเม นต นเด อน มกราคม 2557 หากลงข อม ลไม ครบถ วน จะไม ได ร บคะแนนในส วนน ว ธ คานวณ นาคะแนนท ได ร บจากการ ประเม นผล เท ยบก บเกณฑ คะแนนตามช วง ท กาหนด ด งน 1. ต งแต 80 คะแนนข นไป เท าก บ 10 คะแนน 2. ต งแต คะแนน เท าก บ 9 คะแนน 3. ต งแต คะแนน เท าก บ 8 คะแนน โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๒๑

25 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 4. ต งแต คะแนน เท าก บ 7 คะแนน 5. ต งแต คะแนน เท าก บ 6 คะแนน 6. ต ากว า 60 คะแนนลงมาเท าก บ 5 คะแนน โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๒๒

26 ตารางท 2 ข. ภารก จประจ าท ดาเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาตามแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาโครงการพ นฐานแบบบ รณาการเพ อม งส การเป นศ นย กลางภ ม ภาค ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 1. พ ฒนาระบบ 1. การอานวยความสะดวกการจราจร 1. ร อยละของประชาชนม ความ สาน กเทศก จจ ดเจ าหน าท เทศก จ การจราจรให ม ของเทศก จอาสาจราจร พ งพอใจในระด บมากต อการอ านวย ปฏ บ ต งานด แลความปลอดภ ย ความคล องต ว ความสะดวกด านการจราจรของ และอานวยความสะดวกด าน และม ระบบขนส ง เจ าหน าท เทศก จ การจราจรในช วงเวลาเร งด วน สาธารณะท หลากหลาย (ผลล พธ ) บร เวณทางเข า-ออก สาน กเทศก จ และโรงเร ยนใกล เค ยงสาน กเทศก จ ค าเป าหมาย ร อยละ 80 ว ธ คานวณ = X x 100 N X ค อ จานวนประชากรท ม ความพ งพอใจในระด บมาก N ค อ จานวนประชากรกล มต วอย าง (ไม น อยกว า 100 คน) โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 6. โครงการเทศก จอาสาพา น องข ามถนน/อาสาจราจร ผ ร บผ ดชอบ กตพ. 1 3 เจ าภาพหล ก กตพ. 3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๒๓

27 ตารางท 2 ข. ภารก จประจ าท ดาเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาตามแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 1. พ ฒนาความ 1. การด แลความเป นระเบ ยบ 2. จานวนคร งในการออกตรวจสอบ การออกตรวจอาคาร ปลอดภ ยและความเป น เร ยบร อย พ นท จอดรถของห างสรรพส นค าท ใช ห างสรรพส นค า ซ งตาม พ.ร.บ. ระเบ ยบเร ยบร อยของ เพ อการอ น ควบค มอาคารกาหนดให ต องม พ นท เม อง (ผลผล ต) เพ อเป นท จอดรถ ท กล บรถ และ ทางเข าออกของรถ ค าเป าหมาย 150 คร ง/ป โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 7. แผนการตรวจอาคาร ห างสรรพส นค าตาม พ.ร.บ. ควบค มอาคาร กรณ นาท จอด รถและทางเข า-ออกไปใช ประโยชน เพ อการอ น ผ ร บผ ดชอบ กตพ. 1 3 เจ าภาพหล ก กตพ. 2 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๒๔

28 ตารางท 2 ข. ภารก จประจ าท ดาเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาตามแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 1. ส งมอบบร การท ด ท ส ดแก ประชาชน 1. พ ฒนาค ณภาพการปฏ บ ต ราชการ 3. ร อยละของเร องร องเร ยน ท จร ตประพทต ม ชอบของ เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานเทศก จ ได ร บการตรวจสอบ (ผลผล ต) 2. พ ฒนาระบบการให บร การ 4. จานวนคร งของการออก ปฏ บ ต หน าท ของสายตรวจ รถพล งงานไฟฟ า 2 ล อ (ผลผล ต) ข อร องเร ยน หมายถ ง ข อร องเร ยนเก ยวก บ 1. การท จร ตของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน เทศก จ 2. พทต กรรมการปฏ บ ต งานเฉพาะของ ข าราชการ ล กจ างของสาน กเทศก จ และ ฝ ายเทศก จ สาน กงานเขต ค าเป าหมาย ร อยละ 85 ว ธ การคานวณ จานวนเร องท ได ร บการตรวจสอบ x 100 จานวนเร องท งหมด การออกปฏ บ ต หน าท ของสายตรวจ Seg way หมายถ ง การจ ดเจ าหน าท ปฏ บ ต งาน ด านการด แลความปลอดภ ยและให บร การ คาแนะน า ช วยเหล อเบ องต นแก น กท องเท ยวบร เวณแหล งท องเท ยว โดยการ ตรวจของช ดสายตรวจรถพล งงานไฟฟ า 2 ล อ (Seg way) จานวน 1 ค น ต อ 1 ว น ค ดเป น 1 คร ง ค าเป าหมาย 150 คร ง/ป โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 8. แผนการตรวจสอบเร อง ร องเร ยนท จร ตประพทต ม ชอบ ของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน เทศก จ ผ ร บผ ดชอบ กล มงาน- ผ ตรวจการเทศก จ 9. โครงการสายตรวจเทศก จ ห วงใย ใส ใจน กท องเท ยว (สายตรวจ Seg way) ผ ร บผ ดชอบ กตพ.1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๒๕

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน)

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) 334 โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) ๑. หล กการและเหต ผล ด วยอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน เป นอาคารสาน กงานท ก อสร างมานานกว า ๒๐ ป สภาพอาคารม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558

แผนการกาก บด แลก จการท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 แผนการกาก บท ด (Corporate Governance) บร ษ ท อสมท จ าก ด (มหาชน) ประจ าป 2556-2558 1. หล กการและเหต ผล การกาก บท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไกการบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช อมโยงความส มพ นธ ระหว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖ แบบ คจ-๓.๒ รายงานตามแผนปฏ บ ต การเสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และว น ย ประจาป งบประมาณ ๒๕ ของหน วยงาน ศ นย ท ๑๑ นครศรธรรมราช คร งท ๑ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ เม.ย. ) คร งท ๒ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ ม.ย. )

More information

การวางแผนการประชาส มพ นธ (ต อ)

การวางแผนการประชาส มพ นธ (ต อ) การวางแผนการประชาส มพ นธ (ต อ) แผนการประชาส มพ นธ ความหมาย ประเภท กระบวนการ องค ประกอบ กล มเป าหมาย : ล กษณะทางประชากร/ องค กร ขอบข าย : PR/ตลาด/ภาพล กษณ ภาวะว กฤต/ประเด น/ ส อมวลชน, ล กค า, ช มขนส มพ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

1. ว ส ยท ศน คนพ การในกร งเทพมหานครเข าถ งส ทธ และใช ประโยชน ได อย างเท าเท ยม ท วถ ง เป นธรรมและม ค ณภาพช ว ตท ด อย างย งย น น าไปส ส งคมอย เย นเป นส ข ร วมก น 2. พ นธก จ 2.1 ส งเสร มคนพ การให เข าถ งส

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information