แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2557 สาน กเทศก จ"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ปร บแผน ณ 23 ก.ย.56

2 คำนำ ส ำน กเทศก จ ม หน ำท ควำมร บผ ดชอบเก ยวก บกำรควบค ม ด แล ตรวจตรำ และบ งค บกำรให เป นไปตำมกฎหมำยท อย ในอำนำจหน ำท ของกร งเทพมหำนคร กฎหมำยอ นท ก ำหนดให เป นหน ำท ของกร งเทพ- มหำนครและข อบ ญญ ต กร งเทพมหำนคร กำรบ งค บคด ในส วนแพ ง รวมท งปฏ บ ต งำนด ำนด แลและให บร กำร และสน บสน นกำรด ำเน นงำนตำมนโยบำยผ บร หำร เพ อให กำรด ำเน นภำรก จของส ำน กเทศก จม กรอบกำร ดำเน นกำร รวมท งเป ำหมำยและต วช ว ดผลสำเร จ สำน กเทศก จ จ งได จ ดทำแผนปฏ บ ต รำชกำรประจ ำป 2557 โดยใช เอกสำรกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำ กร งเทพมหำนคร 12 ป ระยะท 2 (พ.ศ ) แผนปฏ บ ต รำชกำรกร งเทพมหำนครประจ ำป พ.ศ อ ำนำจหน ำท ตำมพระรำชบ ญญ ต บร หำรรำชกำรกร งเทพมหำนคร พ.ศ และ พระรำชบ ญญ ต ก ำหนดแผนและข นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ เป นกรอบในกำรจ ดทำแผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป พ.ศ. 2557

3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ หน า 1. บทสร ปสาหร บผ บร หาร 1 2. บทท 1 สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ 2 3. บทท 2 การข บเคล อนส ความน าอย อย างย งย น 4 4. บทท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนา 5 5. บทท 4 การบร หารจ ดการเพ อให บรรล เป าหมายการพ ฒนา 7 6. ตารางท 1 แสดงความส มพ นธ ของว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ตามภารก จของส าน กเทศก จ 8 7. ตารางท 2 ก ภารก จเช งย ทธศาสตร ของหน วยงานท สน บสน นแผนปฏ บ ต ราชการ กร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ตารางท 2 ข ภารก จประจาท ดาเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนา ตามแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ตารางท 2 ค ภารก จสน บสน นม ต ท 2-4 ตามแนวทางการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ประจาป ของสาน กงาน ก.ก ตารางท 2 ง ภารก จท ดาเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาตามแผนแม บทการใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงของกร งเทพมหานคร ตารางท 3 โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จเช งย ทธศาสตร ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ตารางท 4 โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จประจา ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ตารางท 5 โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นภารก จในม ต 2-4 ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ตารางท 6 ข นตอนการปฏ บ ต งานของโครงการ 36

4 บทสร ปสำหร บผ บร หำร สาน กเทศก จ ม หน าท ร บผ ดชอบเก ยวก บการควบค ม ด แล ตรวจตรา และบ งค บการให เป นไปตาม กฎหมายท อย ในอ านาจหน าท ของกร งเทพมหานคร กฎหมายอ นท ก าหนดให เป นหน าท ของกร งเทพมหานคร และข อบ ญญ ต กร งเทพมหานคร การบ งค บคด ในส วนแพ ง รวมท งปฏ บ ต งานด านด แลให บร การและสน บสน น การดาเน นงานตามนโยบายผ บร หาร และเป นหน วยงานท สน บสน นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ตามแผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ส าน กเทศก จ ม จ ดแข งในด านการด แลความปลอดภ ยและการร กษาความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ของเม อง ซ งผ บร หารให ความเช อม นและไว วางใจ พร อมท งสน บสน นงบประมาณในการจ ดซ อว สด อ ปกรณ เช น กล อง CCTV ต ดต งท รถมอเตอร ไซค ส าหร บความคล องต วในการออกตรวจตรา การต ดต งต เข ยว ระว งภ ย (อ จฉร ยะ) ให ก บ 22 ส าน กงานเขต จ านวน 112 ต จ ดท าหน งส อ คนกร งฯ...ร วมใจ ระว งภ ย ให เม อง และค ม ออาสาสม ครพ ท กษ คนเม องแจกประชาชน การร วมก บหน วยงานท ด าเน นการช วยเหล อส งคม ร วมเฝ าระว งภ ยให ก บประชาชนท วไป ในป งบประมาณ พ.ศ สาน กเทศก จร วมบ รณาการก บฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต ก าหนดการออกตรวจตราพ นท 3 ส วน ด งน ด านพ นท เส ยงภ ย ด านท งจ บ-ปร บ และด าน จ ดระเบ ยบหาบเร -แผงลอย (พ นท กวดข นพ เศษ) สามารถด าเน นการได ตามเป าหมายท ก าหนด ประชาชน ม ความพ งพอใจในระด บมากต อการปฏ บ ต งานท ง 3 ด าน ในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ. ๒๕๕7 น ส าน กเทศก จได ก าหนดให ม การด าเน นการตาม แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) แผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานคร ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕7 นโยบายการพ ฒนาของผ ว าราชการกร งเทพมหานคร และงานประจ า โดยครอบคล ม ภารก จของส าน กเทศก จรวม ๓ ย ทธศาสตร ด งน ย ทธศาสตร ท ๑ พ ฒนาโครงสร างพ นฐานแบบบ รณาการ เพ อม งส การเป นศ นย กลางภ ม ภาค ย ทธศาสตร ท ๔ พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ต ท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม และย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการ บร หารมหานคร ซ งประกอบด วยต วช ว ด จ านวน ๒0 ต วช ว ด โครงการ/ก จกรรมท สน บสน นต วช ว ด จ านวน ๔๑ โครงการ/ก จกรรม เป นต วช ว ดงานเช งย ทธศาสตร จ านวน 6 ต วช ว ด โครงการ/ก จกรรมสน บสน นต วช ว ด จานวน ๕ โครงการ/ก จกรรม และต วช ว ดงานประจา จานวน 14 ต วช ว ด โครงการ/ก จกรรมสน บสน นต วช ว ด จานวน 25 โครงการ/ก จกรรม โดยเป นโครงการท ใช งบประมาณประจ าป พ.ศ. ๒๕๕7 จ านวน 11 โครงการ รวมเป นเง นท งส น ๑17,766,9๐๐ บาท และไม ใช งบประมาณจานวน 19 โครงการ 1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

5 ๒ บทท 1 สภาพท วไป การว เคราะห ประเม นสถานการณ สภาพท วไป โครงสร างสาน กเทศก จ แบ งเป น 6 ส วนราชการ ด งน 1. กล มงานผ ตรวจการเทศก จ กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 3 คน ร บผ ดชอบ เก ยวก บการก าก บต ดตาม ตรวจสอบพฤต กรรมการปฏ บ ต งานของข าราชการและล กจ าง ส งก ด ส าน กเทศก จ และฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต รวมถ งการส บสวน สอบสวน แสวงหาข อเท จจร งในเร องท ได ร บการร องเร ยน เก ยวก บท จร ตหร อประพฤต ม ชอบ 2. ส าน กงานเลขาน การ กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 47 คน ว าง 3 คน ร บผ ดชอบ เก ยวก บงานสารบรรณและธ รการท วไป งานช วยอ านวยการและเลขาน การ การบร หารงานบ คคล งานการคล ง การเง นและบ ญช การงบประมาณ การจ ดซ อจ ดจ าง งานการประช ม งานประชาส มพ นธ งานส อสาร การด แล สถานท ยานพาหนะ เคร องว ทย คมนาคม และงานอ นท ไม ได อย ในความร บผ ดชอบของกองใดโดยเฉพาะ 3. กองนโยบายและแผนงาน กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 21 คน ว าง 1 คน ร บผ ดชอบเก ยวก บการว เคราะห นโยบายและแผนท เก ยวข องก บงานเทศก จ ปฏ บ ต หน าท หน วยงานกลางในการ จ ดท าแผนย ทธศาสตร ประสานการด าเน นงานจ ดท าแผนปฏ บ ต การให สอดคล องก บนโยบายและแผนพ ฒนา กร งเทพมหานคร เพ อให ส วนราชการถ อปฏ บ ต ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต ตามแผนในเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เป นศ นย รวมข อม ลสารสนเทศเก ยวก บงานเทศก จ จ ดท าหล กส ตรเพ อด าเน นการส มมนาและ ฝ กอบรมผ ปฏ บ ต งานเทศก จ งานน ต กรรมและส ญญาของส าน ก การว น จฉ ยป ญหาข อกฎหมาย รวบรวมร าง แก ไข ปร บปร งกฎหมาย ข อบ ญญ ต ข อบ งค บ ระเบ ยบ ประกาศ การตรวจสอบและสร ปสานวนคด ความผ ดตาม กฎหมายด านเทศก จ การจ ดประช ม และด าเน นการตามมต คณะกรรมการเปร ยบเท ยบคด ตามพระราชบ ญญ ต ควบค มอาคารฯ พระราชบ ญญ ต การสาธารณส ขฯ 4. กองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 1 กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 26 คน ว าง 4 คน ร บผ ดชอบเก ยวก บการตรวจตรา ส บสวน จ บก ม ด าเน นคด และบ งค บการให เป นไปตามข อบ ญญ ต กร งเทพมหานครและกฎหมายอ นท อย ในอานาจหน าท ของกร งเทพมหานคร รวมถ งการด าเน นการในส วนท เก น อ านาจหน าท ของส าน กงานเขต หร อกรณ ท จะเป นภ ยร ายแรงต อกล มคนส วนใหญ หร อด าเน นการในส วน ท ต อเน องก บอ านาจหน าท ของส าน กงานเขต การกระท าผ ดท ต อเน องระหว างพ นท เขตหร อหลายพ นท เขต การตรวจสอบก าก บด แล สน บสน นการปฏ บ ต งานและต ดตามประเม นผลการบ งค บการตามกฎหมายของ ฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต การตรวจพ นท เร องร องเร ยน การรายงานประจ าว น การตรวจและท ารายงาน ตามโครงการเฉพาะก จท เก ยวก บงานด านเทศก จ การตรวจและบ งค บคด เก ยวก บอาคาร งานช วยเหล อ ประชาชนในกรณ และโอกาสต าง ๆ งานมวลชนส มพ นธ งานให บร การเพ อความปลอดภ ยและความเป น ระเบ ยบเร ยบร อยของบ านเม อง และสน บสน นการด าเน นงานตามนโยบายของผ บร หาร โดยร บผ ดชอบ 19 ส าน กงานเขต ด งน ส าน กงานเขตพระนคร ส าน กงานเขตป อมปราบศ ตร พ าย ส าน กงานเขตส มพ นธวงศ ส าน กงานเขตด ส ต ส าน กงานเขตปท มว น ส าน กงานเขตสาทร ส าน กงานเขตว ฒนา ส าน กงานเขตบางร ก ส าน กงานเขตพญาไท ส าน กงานเขตด นแดง ส าน กงานเขตห วยขวาง ส าน กงานเขตราชเทว ส าน กงานเขต ว งทองหลาง ส าน กงานเขตพระโขนง ส าน กงานเขตคลองเตย ส าน กงานเขตบางคอแหลม ส าน กงานเขต บางนา สาน กงานเขตยานนาวา และสาน กงานเขตสวนหลวง แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

6 ๓ 5. กองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 2 กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 25 คน ว าง 3 คน ร บผ ดชอบเช นเด ยวก นก บกองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 1 โดยร บผ ดชอบ 16 ส าน กงานเขต ด งน ส าน กงานเขตบางเขน ส าน กงานเขตหล กส ส าน กงานเขตดอนเม อง ส าน กงานเขตสายไหม ส าน กงานเขต ลาดพร าว ส าน กงานเขตม นบ ร ส าน กงานเขตหนองจอก ส าน กงานเขตลาดกระบ ง ส าน กงานเขตบางกะป สาน กงานเขตบ งก ม สาน กงานเขตค นนายาว สาน กงานเขตสะพานส ง ส าน กงานเขตคลองสามวา ส าน กงาน เขตประเวศ สาน กงานเขตจต จ กร และสาน กงานเขตบางซ อ 6. กองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 3 กรอบอ ตราก าล งข าราชการ จ านวน 26 คน ว าง - คน ร บผ ดชอบเช นเด ยวก นก บกองตรวจและปฏ บ ต การพ นท 1 โดยร บผ ดชอบสาน กเทศก จ และ 15 ส าน กงานเขต ด งน ส าน กงานเขตธนบ ร ส าน กงานเขตบางแค ส าน กงานเขตบางบอน ส าน กงานเขตราษฎร บ รณะ ส าน กงานเขตหนองแขม ส าน กงานเขตคลองสาน ส าน กงานเขตบางกอกน อย ส าน กงานเขตบางพล ด ส าน กงานเขตท งคร ส าน กงานเขตภาษ เจร ญ ส าน กงานเขตบางข นเท ยน ส าน กงานเขตบางกอกใหญ สาน กงานเขตจอมทอง สาน กงานเขตทว ว ฒนา และสาน กงานเขตตล งช น การว เคราะห ประเม นสถานการณ กร งเทพมหานคร เป นศ นย กลางทางเศรษฐก จ ม ประชาชนอพยพถ นฐานเข ามาอาศ ยและประกอบ อาช พเป นจ านวนมาก ป ญหาท ตามมาค อ ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชน ส าน กเทศก จ เป นหน วยงานในส งก ดกร งเทพมหานคร ท ม ภารก จหน าท ในการด แลความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ของประชาชนโดยตรง หร อสน บสน นก าล งพลเข าช วยเหล อประชาชนตามท หน วยงานต างๆ ร องขอ อ กท ง ย งม ภารก จในการจ ดระเบ ยบหาบเร -แผงลอย เพ อให กร งเทพมหานครเป นมหานครน าอย อย างย งย น ซ งกรอบอ านาจหน าท ของส าน กเทศก จก าหนดให ม หน าท ความร บผ ดชอบในการควบค ม ด แล ตรวจตรา และ บ งค บการให เป นไปตามกฎหมายท อย ในอ านาจหน าท ของกร งเทพมหานครของฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต แต ม จ ดอ อนค อ โครงสร างขององค กรท เจ าหน าท เทศก จ ส าน กงานเขต ม ได อย ในการบ งค บบ ญชา ของผ อ านวยการส าน กเทศก จ ส งผลต อประส ทธ ภาพและผลส มฤทธ ของการด าเน นงานตามแผนบร หาร ราชการของกร งเทพมหานคร และนโยบายของกร งเทพมหานครรวมท งการแก ไขป ญหาไม สามารถด าเน นการ ให ล ล วงได อย างรวดเร ว แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

7 บทท 2 การข บเคล อนส ความน าอย อย างย งย น ส าน กเทศก จ เป นหน วยงานท สน บสน นย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานคร แห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ เป นย ทธศาสตร ท ม งตอบสนองว ส ยท ศน แห งการเป นเม องท ม การพ ฒนา อย างย งย น ในการเป นเม องแห งเอกล กษณ ทางว ฒนธรรม และการเป นเม องท ม ว ถ ช ว ตพอเพ ยง และว ส ยท ศน แห งการเป นช มชนน าอย ว ส ยท ศน เป นองค กรช นน าในการบ งค บใช กฎหมายและม งม นจ ดระเบ ยบเม องเพ อให กร งเทพมหานคร เป นมหานครน าอย อย างย งย น พ นธก จ 1. ควบค มและบ งค บการตามกฎหมายเพ อความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของเม อง บาทว ถ และท สาธารณะท วไปม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 2. ตรวจตรา เฝ าระว ง และลดภาวะความเส ยงในการเก ดอาชญากรรม เพ อให ประชาชน ม ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 3. สน บสน นการดาเน นงานด านการจราจรให ม ความคล องต วและม ความปลอดภ ย 4. เสร มสร างศ กยภาพเจ าหน าท เทศก จให พร อมต อการพ ฒนางาน ว ตถ ประสงค 1. เพ อให กร งเทพมหานครม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 2. เสร มสร างให กร งเทพมหานครเป นส งคมท ม ความปลอดภ ย ม ค ณภาพช ว ตท ด 3. เพ อพ ฒนาบร การของสาน กเทศก จให ด เล ศเพ อส งมอบให แก ประชาชน เป าหมายหล ก 1. ประชาชนท ส ญจรบร เวณทางเข า-ออก และโรงเร ยนใกล เค ยงส าน กเทศก จม ความสะดวก ด านการจราจรมากข น 2. ประชาชนในกร งเทพมหานครม ความพ งพอใจต อการให บร การด านความปลอดภ ยและ ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของเจ าหน าท เทศก จ 3. ระด บความสาเร จในการพ ฒนาความร ม มากข น ๔ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

8 บทท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนา ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาโครงสร างพ นฐานแบบบ รณาการเพ อม งส การเป นศ นย กลางภ ม ภาค 1.1 สถานการณ และการประเม น ส าน กเทศก จ ต งอย ร มแม น าเจ าพระยา ใกล สถานท ส าค ญทางศาสนาท พ ทธศาสน กชน ให ความเส อมใสศร ทธา และเป นสถานท ท น ยมเป นแหล งท องเท ยวในการไหว พระ เช น ว ดก ลยาณม ตร ว ดประย รวงศาวาส ซ งเส นทางจราจรน นค อนข างไม สะดวก ด งน น ส าน กเทศก จจ งได จ ดเจ าหน าท เทศก จ คอยอานวยความสะดวกด านการจราจร บร เวณทางเข า-ออกของส าน กเทศก จ บร เวณหน าว ดประย รวงศาวาส และโรงเร ยนว ดประย รวงศาวาส 1.2 พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมายและต วช ว ด พ นธก จ : การจราจรบร เวณโดยรอบสาน กเทศก จม ความคล องต ว ว ตถ ประสงค : เพ ออ านวยความสะดวกด านการจราจรให ม ความคล องต วและเพ มความ ปลอดภ ย เป าหมาย : น กเร ยน ผ ปกครอง และประชาชนได ร บความสะดวกด านการจราจรและ ความปลอดภ ย 1.3 แนวทางการพ ฒนา พ ฒนาระบบการจราจรให ม ความคล องต ว โดยการจ ดเจ าหน าท เทศก จอ านวยความสะดวก ด านการจราจรบร เวณหน าโรงเร ยน หน าแหล งท องเท ยว เป นต น ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และ ม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม 4.1 สถานการณ และการประเม น จากสถานการณ มหาอ ทกภ ยในป 2554 เป นเหต ให โรงงานท ถ กน าท วมปล อยลอยแพพน กงาน เป นจานวนมาก จ งม ประชาชนท ไม ม อาช พ ขาดรายได ให ครอบคร ว อาจเป นเหต ให เก ดอาชญากรรมได มากข น ส าน กเทศก จ ซ งเป นหน วยงานสน บสน นย ทธศาสตร น โดยตรง และม หน าท เฝ าระว ง ตรวจตรา พ นท เส ยงต อ การเก ดอาชญากรรม จ ดเจ าหน าท ออกตรวจตรา เฝ าระว งอย างสม าเสมอ เพ อลดภาวะความเส ยงต อการเก ด อาชญากรรม 4.2 พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมายและต วช ว ด พ นธก จ : 1. ลดภาวะความเส ยงต อการเก ดอาชญากรรม 2. กร งเทพมหานครม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ว ตถ ประสงค : 1. สร างความอ นใจให ก บประชาชน 2. ประชาชนม ความสะดวกในการใช ทางเท าส ญจร 3. กร งเทพมหานครม ความสะอาดและความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ๕ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

9 เป าหมาย 1. ประชาชนม ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 2. ประชาชนม ความสะดวกในการใช ทางเท า 3. พ นท กร งเทพมหานครม ความสะอาดและความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 4.3 แนวทางการพ ฒนา พ ฒนาระบบความปลอดภ ยและความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของเม อง โดยการจ ดเจ าหน าท เทศก จ เฝ าระว ง ตรวจตรา พ นท เส ยงต อการเก ดอาชญากรรมและจ ดกวดข นพ เศษ ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร 5.1 สถานการณ และการประเม น ในช วงป 2556 และ 2557 กร งเทพมหานครม การแต งต งโยกย ายในหลายสายงาน ซ งสายงาน เทศก จก ม การแต งต งโยกย ายอย เป นจ านวนมาก ส าน กเทศก จเล งเห นแล วว า เพ อให ข าราชการและล กจ าง ในสายงานเทศก จม ความร และความช านาญในสายงาน จ งม งพ ฒนาโดยม การของบประมาณเพ อเพ มศ กยภาพ ของบ คลากร เพ อมอบบร การท เป นเล ศแก ประชาชน 5.2 พ นธก จ ว ตถ ประสงค เป าหมายและต วช ว ด พ นธก จ : 1. เสร มศ กยภาพกลไกการนาแผนปฏ บ ต ราชการไปส การปฏ บ ต 2. ส งเสร มบ คลากรในสายงานให ม ความพร อมท งศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจ เพ อร วมพ ฒนามหานครให น าอย อย างย งย น ว ตถ ประสงค : 1. ให บร การด านต างๆ อย างท วถ ง 2. ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรในสายงานให ม ความพร อมด านศ กยภาพมากข น เป าหมาย 1. แผนปฏ บ ต ราชการสามารถไปส การปฏ บ ต อย างจร งจ ง 2. งบประมาณของสาน กเทศก จสามารถดาเน นการได ท นกาหนด 5.3 แนวทางการพ ฒนา เพ มประส ทธ ภาพการพ ฒนาทร พยากรบ คคลในสายงานเทศก จ เพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการตามหล กธรรมาภ บาลเพ มประส ทธ ภาพระบบบร หารย ทธศาสตร และการใช จ ายงบประมาณ โดยจ ด การฝ กอบรมให ความร เพ มพ นท กษะและประสบการณ ๖ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

10 บทท 4 การบร หารจ ดการเพ อให บรรล เป าหมายการพ ฒนา การจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ เพ อให ผ บร หารใช ผล กด นผ ใต บ งค บบ ญชา ปฏ บ ต หน าท ให บรรล ผลส าเร จตามเป าหมายท ก าหนดไว ซ งแสดงให เป นผลส มฤทธ ของแผนฯ เก ดจากการ ปฏ บ ต งานประสานก นของท กส วนราชการ ตลอดจนม การต ดตามและประเม นผลส มฤทธ อย างต อเน อง แนวทางการบร หารจ ดการแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ ส การปฏ บ ต 1. จ ดทาคาส งแต งต งคณะทางานข บเคล อนแผนปฏ บ ต ราชการ 2. ประช มกาหนดต วช ว ดตามภารก จลงในแผนปฏ บ ต ราชการ 3. แจ งท กส วนราชการทราบและดาเน นการตามแผนท ส วนราชการร บผ ดชอบ 4. ต ดตามผลการดาเน นการและรายงานผลให ผ บร หารทราบเป นรายไตรมาส ๗ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ

11 ตารางท 1 ผ งแสดงความส มพ นธ ของว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ตามภารก จของส าน กเทศก จ ว ส ยท ศน ของหน วยงาน : เป นองค กรช นนาในการบ งค บใช กฎหมายและม งม นจ ดระเบ ยบเม องเพ อให กร งเทพมหานครเป นมหานครน าอย อย างย งย น 1.1 ภารก จเช งย ทธศาสตร (ม ต ท 1) ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนา กร งเทพมหานคร ให เป นมหานคร แห งค ณภาพช ว ต ท ด และม เอกล กษณ ทาง ว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาความปลอดภ ย และความเป นระเบ ยบ เร ยบร อยของเม อง กลย ทธ 1. เฝ าระว งและลดพ นท เส ยงต อการเก ดอาชญากรรม 2. ควบค มความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการเพ อ เป นต นแบบด าน การบร หาร มหานคร 1. เพ มประส ทธ ภาพการดาเน นงานด าน เทคโนโลย สารสนเทศสาหร บการบร หารและ พ ฒนามหานคร 1. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารใน การปฏ บ ต ราชการ 2. พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อม งส องค กรช น เล ศด านการบร การฯ (Best Service Organization) ด วยบร การอ เล กทรอน กส แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๘

12 1.2 ภารก จประจา (ม ต ท 1) ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาโครงสร าง พ นฐานแบบบ รณาการเพ อม งส การเป นศ นย กลางภ ม ภาค 1. พ ฒนาระบบจราจรให ม ความคล องต ว และม ระบบขนส งสาธารณะท หลากหลาย 1. การอานวยความสะดวกการจราจรของ เทศก จอาสาจราจร ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนา กร งเทพมหานครให เป นมหานคร แห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม 1. พ ฒนาความปลอดภ ย และความเป น ระเบ ยบเร ยบร อยของเม อง 1. การด แลความเป นระเบ ยบเร ยบร อย ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบ ด านการบร หารมหานคร 1. ส งมอบบร การท ด ท ส ดแก ประชาชน 1. พ ฒนาค ณภาพการปฏ บ ต ราชการ 2. พ ฒนาระบบการใช บร การ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๙

13 1.2 ภารก จประจา (ม ต ท 2-4) ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ 1. ส งมอบบร การท ด ท ส ดแก ประชาชน 1. พ ฒนาค ณภาพการปฏ บ ต ราชการ 2. พ ฒนาระบบการใช บร การ ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบ ด านการบร หารมหานคร 2. เสร มสร างให บ คลากรของ กร งเทพมหานครม ความพร อมท งด าน ศ กภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจ เพ อร วมพ ฒนามหานครให น าอย ย งย น 3. บร หารจ ดการการเง นการคล งของ กร งเทพมหานครในภาพรวมด วยการบร หาร การจ ดเก บรายได การงบประมาณของ กร งเทพมหานครอย างม ประส ทธ ภาพ 1. พ ฒนาท ศนคต และจ ตสาน กท ด แก บ คลากรในเร องค ณธรรม จร ยธรรม 1. พ ฒนาการเบ กจ ายเง นตามงบประมาณ ประจาป ให รวดเร วเป นไปตามแผนปฏ บ ต การเบ กจ าย 2. พ ฒนาการจ ดทางบการเง นของ กร งเทพมหานคร แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๐

14 ตารางท 2 ก. ภารก จเช งย ทธศาสตร ของหน วยงานท สน บสน นแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 1. พ ฒนาความ 1. เฝ าระว งและลดพ นท เส ยงต อการ 1. ร อยละของประชาชนม ความ 1. พ นท เส ยง หมายถ ง อาคารร าง ปลอดภ ยและ เก ดอาชญากรรม พ งพอใจในระด บมากต อการออกตรวจ สะพานลอยคนเด มข าม ซอยเปล ยว ความเป นระเบ ยบ พ นท เส ยงต อการเก ดอาชญากรรม หร อบร เวณอ นใดท ส มเส ยงต อ เร ยบร อยของเม อง (ผลล พธ ) การเก ดอาชญากรรมตาม ท สาน กงานเขตกาหนด 2. ประชาชน หมายถ ง ผ ท อาศ ย หร อส ญจรในบร เวณพ นท เส ยง 3. ความพ งพอใจ หมายถ ง ประชาชนม ความพ งพอใจในระด บ มากต อการออกตรวจพ นท การเก ด อาชญากรรมของเจ าหน าท เทศก จ โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการความปลอดภ ย ในช ว ตและทร พย ส นของ ประชาชน ผ ร บผ ดชอบ กตพ. 1 3 เจ าภาพหล ก กตพ.3 ค าเป าหมาย ร อยละ 80 ว ธ คานวณ = X x 100 N X ค อ จานวนประชากรท ม ความพ งพอใจในระด บมาก N ค อ จานวนประชากรกล มต วอย าง (ไม น อยกว า 100 คน) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๑

15 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 2. ควบค มความเป นระเบ ยบ เร ยบร อย 2. ร อยละของประชาชนม ความ พ งพอใจในระด บมากต อการออก ตรวจจ ดกวดข นท งจ บ-ปร บของ สาน กงานเขต (ผลล พธ ) 1. จ ดกวดข นท งจ บ-ปร บ หมายถ ง สถานท ท สาน กงานเขตกาหนด ซ งต องม เจ าหน าท เทศก จประจา อย ท จ ด พร อมอ ปกรณ ประชาส มพ นธ (ตามหน งส อท กท 1403/3091 ลงว นท 2 ต ลาคม 2552 เร องมาตรการท งจ บ-ปร บ) 2. ประชาชน หมายถ ง ผ ท อาศ ย หร อส ญจรบร เวณจ ดกวดข น ท งจ บ-ปร บ 3. ความพ งพอใจ หมายถ ง ประชาชนม ความพ งพอใจในระด บ มากต อการตรวจจ ดกวดข น ท งจ บ-ปร บของเจ าหน าท ค าเป าหมาย ร อยละ 80 ว ธ คานวณ = X x 100 N X ค อ จานวนประชากรท ม ความพ งพอใจในระด บมาก N ค อ จานวนประชากรกล มต วอย าง (ไม น อยกว า 100 คน) โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 2. โครงการตรวจจ ดกวดข น ท งจ บ-ปร บผ ท งขยะม ลฝอย ในพ นท สาธารณะ ผ ร บผ ดชอบ กตพ. 1 3 เจ าภาพหล ก กตพ. 2 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๒

16 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 3. ร อยละของประชาชนท ใช ทางเท า 1. จ ดกวดข นพ เศษ หมายถ ง บร เวณจ ดกวดข นพ เศษม ความพ ง จ ดท ห ามฝ าฝ นต งวางจาหน ายส นค า พอใจในระด บมากต อการตรวจจ ด โดยเด ดขาด จานวน 5 บร เวณ ค อ กวดข นพ เศษ 1. ผ วจราจร (ผลล พธ ) 2. ป ายรถโดยสารประจาทาง 3. สะพานลอยหร อทางข นลง รถไฟฟ า 4. ทางข นลงทางม าลาย 5. โดยรอบต โทรศ พท สาธารณะ ให น บบร เวณเร มต น-ส นส ด เท าก บ 1 จ ด 2. ความพ งพอใจ หมายถ ง ประชาชนท ใช ทางเท าบร เวณ จ ดกวดข นพ เศษม ความพ งพอใจ ในระด บมากต อการตรวจ จ ดกวดข นพ เศษของเจ าหน าท เทศก จ ค าเป าหมาย ร อยละ 80 ว ธ คานวณ = X x 100 N X ค อ จานวนประชากรท ม ความพ งพอใจในระด บมาก N ค อ จานวนประชากรกล มต วอย าง (ไม น อยกว า 100 คน) โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 3. โครงการจ ดระเบ ยบ หาบเร -แผงลอย ผ ร บผ ดชอบ กตพ. 1 3 เจ าภาพหล ก กตพ. 1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๓

17 ตารางท 2 ก. ภารก จเช งย ทธศาสตร ของหน วยงานท สน บสน นแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 1. เพ มประส ทธ ภาพ 1. พ ฒนาระบบเทคโนโลย - 4. หน วยงานม รายงานการศ กษา/ คาน ยาม การดาเน นงานด าน สารสนเทศและการส อสารใน ว เคราะห การนาเทคโนโลย - ท กหน วยงานม การศ กษา/ว เคราะห การนา เทคโนโลย สารสนเทศ การปฏ บ ต ราชการ สารสนเทศไปใช ในกระบวนการ เทคโนโลย สารสนเทศไปใช ในการปร บปร ง สาหร บการบร หารและ ทางานตามภารก จหล ก (Core กระบวนการทางานตามภารก จหล ก (Core พ ฒนามหานคร Business) ของหน วยงาน Business) ของหน วยงาน เพ มข นอ ก 1 กระบวนการ โดยไม ดาเน นการซ าจากป ท ผ าน มา ค าเป าหมาย/ผลส มฤทธ 1 ฉบ บ ว ธ การคานวณ - ม คาส งการแต งต งคณะทางานของหน วยงาน โดยม ผ แทนจากท กกองในสาน ก/ท กฝ ายหร อ กล มงานในส งก ดสาน กปล ดกร งเทพมหานคร เข าร วม (1 คะแนน) - รายงานผลการศ กษา/ว เคราะห ฯ ท ได ร บการ พ จารณาจาก CIO ประจาสาน กและได ร บ ความเห นชอบจากห วหน าหน วยงาน ยกเว น สผว.และส วนราชการในส งก ด สนป.เพ ยง ได ร บความเห นชอบจากห วหน าหน วยงาน เท าน น (1 คะแนน) - การพ จารณาจากคณะกรรมการซ งต งข นโดย สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล (2 คะแนน) โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 4. ก จกรรมการนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ใน กระบวนการทางาน ตามภารก จหล กของหน วยงาน ผ ร บผ ดชอบ กน. แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๔

18 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 5. ผลคะแนนประเม นการนา Core คาน ยาม Business ของหน วยงานป หน วยงาน หมายถ ง หน วยงานระด บสาน ก/ ไปส ปฏ บ ต สาน กงานและกองในส งก ดสาน กปล ด กร งเทพมหานคร 2. Core Business หมายถ ง ภารก จหล กของ หน วยงานท เสนอไว ในรายงานการศ กษา/ ว เคราะห การนาเทคโนโลย สารสนเทศไปใช ใน กระบวนการทางานตามภารก จหล ก ป 2556 โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ (ซ าก บก จกรรมในข อ 4) ค าเป าหมาย/ผลส มฤทธ 70 คะแนน ว ธ คานวณ 1. หน วยงานส งปฏ ท นการปฏ บ ต งานท ระบ ข นตอนและระยะเวลาดาเน นงานให สยป. ภายในเด อนมกราคม 2557 (30 คะแนน) 2. สยป. ต ดตามผลการปฏ บ ต งาน ตามเกณฑ ท หน วยงานระบ ในข อ 1 (60 คะแนน) 3. ประเม นผลล พธ (10 คะแนน) แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๕

19 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 2. พ ฒนาระบบเทคโนโลย 6. ผลคะแนนการปร บปร งข อม ลใน คาน ยาม สารสนเทศเพ อม งส องค กรช น เว บไซต ของหน วยงาน ตามเกณฑ 1. หน วยงาน หมายถ ง หน วยงานส งก ด เล ศด านการบร การ(Best ประเม นผลท ก าหนด กร งเทพมหานคร ระด บสาน ก สาน กงาน Service Organization) ด วย คณะกรรมการข าราชการกร งเทพมหานคร บร การอ เล กทรอน กส สาน กงานเลขาผ ว าราชการกร งเทพมหานคร สาน กงานเลขาน การสภากร งเทพมหานคร ส วนราชการในส งก ดสาน กปล ด กร งเทพมหานคร และสาน กงานเขต รวม 77 หน วยงาน 2. เว บไซต หมายถ ง เว บไซต ของ กร งเทพมหานคร (www.bangkok.go.th) หร อเว บไซต ท หน วยงานจ ดทาข นและ link มาย งเว บไซต ของกร งเทพมหานคร 3. ข อม ลบนเว บไซต หมายถ ง ข อม ล ข าวสารของหน วยงานท ให บร การบนเว บไซต ประกอบด วย 3.1 ปฏ ท นก จกรรม หมายถ ง แผนงาน/โครงการท หน วยงานจะดาเน นการใน แต ละเด อนล วงหน า โดยต องม การลงปฏ ท น ก จกรรมท หน วยงานจะดาเน นการเป นราย เด อน โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 5. ก จกรรมการเผยแพร ข อม ล ข าวสารในเว บไซต สาน ก เทศก จ ผ ร บผ ดชอบ กน. แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๖

20 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก โดยหน วยงานจะต องเผยแพร ล วงหน าอย าง น อย 1 เด อน เช น ก จกรรม ท จะดาเน นการ เด อนก มภาพ นธ ต องม การลงปฏ ท นก จกรรม ในเด อนมกราคมให แล วเสร จ 3.2 ข อม ลเก ยวก บองค กร ประกอบด วย ประว ต ความเป นมา (ถ าม ) ภารก จหน าท ของหน วยงาน โครงสร าง/ผ บร หาร แผนปฏ บ ต ราชการ สถ ต ท เก ยวข อง ข อม ลทางกายภาพ (กรณ สาน กงานเขต ต องม ข อม ล ท ต งหน วยงาน ท ต งโรงเร ยน ว ดหร อสถานท ส าค ญทาง ศาสนา โรงพยาบาล สถาน ตารวจ สถาน ด บเพล ง ถนน ตรอกซอย คลองแม น าใน ความร บผ ดชอบ ช อช มชน ฯลฯ ) 3.3 ข าวสาร ประกาศ (ได แก ประกาศ ของกร งเทพมหานครท สาค ญต อหน วยงาน ประกาศของหน วยงานและประกาศร บ สม ครงาน) โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๗

21 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก ข าว ประชาส มพ นธ ก จกรรม ประกวดราคา/สอบราคา ประม ลด วยระบบ อ เล กทรอน กส ภาพก จกรรม ซ งหน วยงาน ได ดาเน นการแล วหล งจากประชาส มพ นธ และภาพก จกรรมซ งได ด าเน นการโดย เร งด วนเพ อท นต อสถานการณ ท งน ให หน วยงานลงว นท เผยแพร ข อม ลด วย 3.4 การให บร การ หมายถ ง ข อม ล การให บร การของหน วยงานตามอานาจ หน าท รวมท งข อม ลท เก ยวข องเพ ออานวย ความสะดวกแก ผ ร บบร การ ม ห วข อด งน การให บร การของหน วยงาน ซ งอาจแยกห วข องานตามภารก จของกอง หร อฝ ายตามโครงสร างของหน วยงาน แบบฟอร มการให บร การท สามารถ Download ได 3.5 ต ดต อก บเรา หน วยงานต อง แสดงข อม ลท อย พร อมรห สไปรษณ ย หมายเลขโทรศ พท ของหน วยงานและส วน ราชการในส งก ด และท อย ของจดหมาย อ เล กทรอน กส ( ) และแผนท แสดง สถานท ต งของหน วยงาน โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๘

22 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก เกณฑ การประเม นผล ม แนวทางการประเม นตาม ระยะเวลาโดยม คะแนนแต ละห วข อ ด งน 1. ปฏ ท นก จกรรม 12 คะแนน (12 คร ง/ป ) แบ งการประเม นเป น เด อนละ 1 คะแนน โดยหน วยงานต องม การลง ปฏ ท นก จกรรมท หน วยงานจะดาเน นการ เป นรายเด อนโดยหน วยงานจะต องเผยแพร ล วงหน าอย างน อย 1 เด อน เช น ก จกรรมท จะดาเน นการเด อนก มภาพ นธ ต องม การลง ปฏ ท นก จกรรมให แล วเสร จ ในเด อน มกราคม หากดาเน นการล าช ากว ากาหนดใน เด อนใด จะไม ได ร บคะแนนในเด อนน นๆ 2. เก ยวก บองค กร 20 คะแนน แบ งการประเม นออกเป น 2.1 การลงข อม ลท เก ยวข องก บ องค กร (4 คะแนน) (งดประเม นห วข อ ประว ต ความเป นมา) หน วยงานต องลงข อม ล ให แล วเสร จ ภายในเด อนธ นวาคม 2556 และตรวจประเม นต นเด อนมกราคม 2557 หากลงข อม ล ไม ครบถ วนจะไม ได ร บคะแนน ในส วนน โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๑๙

23 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 2.2 การปร บปร งข อม ลผ บร หาร หน วยงาน และสถ ต ท เก ยวข อง 16 คะแนน ตรวจประเม น 3 เด อน/คร ง รวม 4 คร ง (4 คะแนน/คร ง) โดยต องลงข อม ลท เก ยวข อง ให แล วเสร จภายในรอบน นๆ เช น รอบท 1 ต งแต ต ลาคม ธ นวาคม 2556 หน วยงาน ต องปร บปร งข อม ลภายในเด อนธ นวาคม 2556 และ ตรวจประเม นต นเด อน มกราคม ข าวสาร 48 คะแนน ตรวจการ ปร บปร งข อม ลข าวสารของหน วยงานเด อน ละ 1 คร งหน วยงานต องปร บปร งข อม ล ข าวสารของหน วยงานภายในว นท 25 ของ เด อนน นๆ (คร งละ 4 คะแนน) โดยม เกณฑ การประเม นแต ละเด อน ด งน 3.1 ปร บปร ง 1 คร ง ได 1 คะแนน 3.2 ปร บปร ง 2 คร ง ได 2 คะแนน 3.3 ปร บปร ง 3 คร ง ได 3 คะแนน 3.4 ปร บปร ง 4 คร ง ข นไป ได 4 คะแนน โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๒๐

24 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 4. การให บร การ 16 คะแนน หน วยงาน ต องลงข อม ลให แล วเสร จ และม แบบฟอร มให สามารถดาวน โหลดได อย าง น อย 2 แบบฟอร ม ภายในเด อนธ นวาคม 2556 และตรวจประเม นต นเด อนมกราคม 2557 หากลงข อม ลไม ครบถ วนจะไม ได ร บ คะแนนในส วนน 5. ต ดต อเรา 4 คะแนน หน วยงาน ต องลงข อม ลให แล วเสร จ ภายในเด อน ธ นวาคม 2556 และตรวจประเม นต นเด อน มกราคม 2557 หากลงข อม ลไม ครบถ วน จะไม ได ร บคะแนนในส วนน ว ธ คานวณ นาคะแนนท ได ร บจากการ ประเม นผล เท ยบก บเกณฑ คะแนนตามช วง ท กาหนด ด งน 1. ต งแต 80 คะแนนข นไป เท าก บ 10 คะแนน 2. ต งแต คะแนน เท าก บ 9 คะแนน 3. ต งแต คะแนน เท าก บ 8 คะแนน โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๒๑

25 ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 4. ต งแต คะแนน เท าก บ 7 คะแนน 5. ต งแต คะแนน เท าก บ 6 คะแนน 6. ต ากว า 60 คะแนนลงมาเท าก บ 5 คะแนน โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๒๒

26 ตารางท 2 ข. ภารก จประจ าท ดาเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาตามแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาโครงการพ นฐานแบบบ รณาการเพ อม งส การเป นศ นย กลางภ ม ภาค ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 1. พ ฒนาระบบ 1. การอานวยความสะดวกการจราจร 1. ร อยละของประชาชนม ความ สาน กเทศก จจ ดเจ าหน าท เทศก จ การจราจรให ม ของเทศก จอาสาจราจร พ งพอใจในระด บมากต อการอ านวย ปฏ บ ต งานด แลความปลอดภ ย ความคล องต ว ความสะดวกด านการจราจรของ และอานวยความสะดวกด าน และม ระบบขนส ง เจ าหน าท เทศก จ การจราจรในช วงเวลาเร งด วน สาธารณะท หลากหลาย (ผลล พธ ) บร เวณทางเข า-ออก สาน กเทศก จ และโรงเร ยนใกล เค ยงสาน กเทศก จ ค าเป าหมาย ร อยละ 80 ว ธ คานวณ = X x 100 N X ค อ จานวนประชากรท ม ความพ งพอใจในระด บมาก N ค อ จานวนประชากรกล มต วอย าง (ไม น อยกว า 100 คน) โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 6. โครงการเทศก จอาสาพา น องข ามถนน/อาสาจราจร ผ ร บผ ดชอบ กตพ. 1 3 เจ าภาพหล ก กตพ. 3 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๒๓

27 ตารางท 2 ข. ภารก จประจ าท ดาเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาตามแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนากร งเทพมหานครให เป นมหานครแห งค ณภาพช ว ตท ด และม เอกล กษณ ทางว ฒนธรรม ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 1. พ ฒนาความ 1. การด แลความเป นระเบ ยบ 2. จานวนคร งในการออกตรวจสอบ การออกตรวจอาคาร ปลอดภ ยและความเป น เร ยบร อย พ นท จอดรถของห างสรรพส นค าท ใช ห างสรรพส นค า ซ งตาม พ.ร.บ. ระเบ ยบเร ยบร อยของ เพ อการอ น ควบค มอาคารกาหนดให ต องม พ นท เม อง (ผลผล ต) เพ อเป นท จอดรถ ท กล บรถ และ ทางเข าออกของรถ ค าเป าหมาย 150 คร ง/ป โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 7. แผนการตรวจอาคาร ห างสรรพส นค าตาม พ.ร.บ. ควบค มอาคาร กรณ นาท จอด รถและทางเข า-ออกไปใช ประโยชน เพ อการอ น ผ ร บผ ดชอบ กตพ. 1 3 เจ าภาพหล ก กตพ. 2 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๒๔

28 ตารางท 2 ข. ภารก จประจ าท ดาเน นการเพ อสน บสน นย ทธศาสตร การพ ฒนาตามแผนปฏ บ ต ราชการกร งเทพมหานครประจาป พ.ศ ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ หล ก ต วช ว ดกลย ทธ หล ก น ยาม/คาอธ บายผลส มททธ ของต วช ว ดกลย ทธ หล ก 1. ส งมอบบร การท ด ท ส ดแก ประชาชน 1. พ ฒนาค ณภาพการปฏ บ ต ราชการ 3. ร อยละของเร องร องเร ยน ท จร ตประพทต ม ชอบของ เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานเทศก จ ได ร บการตรวจสอบ (ผลผล ต) 2. พ ฒนาระบบการให บร การ 4. จานวนคร งของการออก ปฏ บ ต หน าท ของสายตรวจ รถพล งงานไฟฟ า 2 ล อ (ผลผล ต) ข อร องเร ยน หมายถ ง ข อร องเร ยนเก ยวก บ 1. การท จร ตของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน เทศก จ 2. พทต กรรมการปฏ บ ต งานเฉพาะของ ข าราชการ ล กจ างของสาน กเทศก จ และ ฝ ายเทศก จ สาน กงานเขต ค าเป าหมาย ร อยละ 85 ว ธ การคานวณ จานวนเร องท ได ร บการตรวจสอบ x 100 จานวนเร องท งหมด การออกปฏ บ ต หน าท ของสายตรวจ Seg way หมายถ ง การจ ดเจ าหน าท ปฏ บ ต งาน ด านการด แลความปลอดภ ยและให บร การ คาแนะน า ช วยเหล อเบ องต นแก น กท องเท ยวบร เวณแหล งท องเท ยว โดยการ ตรวจของช ดสายตรวจรถพล งงานไฟฟ า 2 ล อ (Seg way) จานวน 1 ค น ต อ 1 ว น ค ดเป น 1 คร ง ค าเป าหมาย 150 คร ง/ป โครงการ/ผ ร บผ ดชอบ 8. แผนการตรวจสอบเร อง ร องเร ยนท จร ตประพทต ม ชอบ ของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน เทศก จ ผ ร บผ ดชอบ กล มงาน- ผ ตรวจการเทศก จ 9. โครงการสายตรวจเทศก จ ห วงใย ใส ใจน กท องเท ยว (สายตรวจ Seg way) ผ ร บผ ดชอบ กตพ.1 แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ สาน กเทศก จ ๒๕

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information