พ นฐานการสร างงานด วย Microsoft Office PowerPoint การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "พ นฐานการสร างงานด วย Microsoft Office PowerPoint 2007. การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007"

Transcription

1 Microsoft Office PowerPoint 2007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เป นโปรแกรมท น ยมใช ในเร องของการนาเสนอ ข อม ล (Presentation) ไม ว าจะเป นเร องของส อการเร ยนการสอน การนาเสนอข อม ลผล ตภ ณฑ ใหม ๆ การ จ ดทาเอกสารประกอบการประช ม การนาเสนอด วย Microsoft Office PowerPoint 2007 สามารถสร างส อ สไลด ได ท งข อความ กราฟ ตาราง ภาพเคล อนไหว ไดอะแกรม เส ยง ผ านจอคอมพ วเตอร พร อมท งการ นาเสนอโดยเทคน คพ เศษในการแสดงข อความ ช วยในการนาเสนอผลงานต อบ คคลจานวนมาก ไฟล จาก โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 อาจจะประกอบด วยสไลด ต งแต หน งสไลด จนถ งร อยๆ สไลด พ นฐานการสร างงานด วย Microsoft Office PowerPoint ต วหน งส อม ขนาดใหญ อ านเข าใจง าย - ข อความกระช บและใช ภาษาเข าใจง าย - พ นหล งส ไม ฉ ดฉาด - สไลด ท กแผ นควรม พ นหล งท เหม อนก น - ใส ร ปภาพพอสมควร การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint คล กป ม Start 2. คล กเล อก Programs หร อ All Programs 3. คล กเล อก Microsoft Office 4. คล กเล อก Microsoft Office PowerPoint

2 5. เข าส โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 จะแสดงด งร ป เอกสารประกอบการสอนว ชาสาน กงานอ เล กทรอน กส (IT206) ส วนประกอบของโปรแกรม 1. แถบช อเร อง (Title Bar) เป นส วนบนของหน าต างซ งใช ในการแสดงช อของโปรแกรมและช องาน นาเสนอ 2. แถบเคร องม อด วน (Quick Access toolbar) เป นแถบเคร องม อท รวมป มคาส งท ต องใช บ อยๆโดย เราสามารถปร บแต งได ตามต องการ 3. ป ม Office (Office Button) เป นส วนท ใช ในการเร ยกใช คาส งพ นฐานท จาเป นต องใช ในการทางาน เช น การเป ดไฟล การบ นท กไฟล เป นต น หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 2

3 4. แถบภาพน ง/เค าร าง (Slide/Layout) เป นส วนท แสดงภาพน งขนาดย อ (Slide )หร อแสดงเค าร างของ เน อความ(Outline) ในภาพน งท งหมดของงานนาเสนอช ดน 5. แถบสถานะ (Status bar) เป นส วนท แสดงการใช งานนาเสนอขณะน น 6. ร บบอน (Ribbon) เป นส วนท แสดงคาส งท งหมดของโปรแกรม โดยจ ดแบ งเป นหมวดหม เร ยกว า แท บ (Tab) และในแต ละแท บจะแบ งออกเป นกล มๆ โดยคาส งในแต ละกล มจะแสดงในร ปของ ร ปภาพ เร ยกว าไอคอน (Icon) 7. พ นท สร างภาพน ง เป นพ นท ท ใช แสดงภาพน งท เราสร างหร อเร ยกใช 8. ป มเล อกม มมอง เป นส วนท ใช ในการเปล ยนม มมองในการทางานก บงานนาเสนอน น หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 3

4 การสร างงานพร เซนเตช น (Presentation) 1. คล กท ป ม Office แล วเล อก New (สร าง) 2. เล อกล กษณะของงาน นาเสนอท ต องการจะ สร าง 3. คล กท ป ม Create (สร าง) สร างงานนาเสนอเปล า (Blank presentation) จากกรอบ New Presentation (งานนาเสนอใหม ) ในส วนของ Templates (แม แบบ) เล อก Blank and recent (ว างและล าส ด) แล วเล อก Blank presentation (งานนาเสนอเปล า) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 4

5 จะปรากฏงานนาเสนอใหม ให เราเร มพ มพ ได โดยใช ช อว า Presentation (งานนาเสนอ) ตามด วยลาด บ ท ของงานนาเสนอน น เช น Presentation2 หร อ งานนาเสนอ2 สร างงานนาเสนอใหม จากแม แบบ เป นการสร างงานนาเสนอใหม โดยใช แบบสาเร จท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให 1. จากกรอบ New Presentation (งานนาเสนอใหม ) เล อก Installed Templates (แม แบบ ต ดต ง) จากส วนของ Templates (แม แบบ) 2. เล อกแม แบบท ต องการ 3. คล กท ป ม Create (สร าง) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 5

6 สร างงานนาเสนอใหม จากธ ม (Theme) เป นการสร างงานนาเสนอใหม โดยใช ธ มท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให 1. จากกรอบ New Presentation (งาน นาเสนอใหม ) เล อก Installed Theme (ช ด ร ปแบบท ต ดต ง) จาก ส วนของ Templates (แม แบบ) 2. เล อกธ มท ต องการ 3. คล กท ป ม Create (สร าง) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 6

7 สร างงานนาเสนอใหม จากงานนาเสนอท ม อย เด ม เป นการนาเน อความในงานน าเสนอท ถ กสร างไว แล วเป นงานนาเสนอใหม 1. จากกรอบ New Presentation (งานนาเสนอใหม ) เล อก From existing presentation (สร างจากท ม อย แล ว) จากส วนของ Templates (แม แบบ) เอกสารประกอบการสอนว ชาสาน กงานอ เล กทรอน กส (IT206) 2. เล อกช อไฟล งานนาเสนอท ต องการจะนามาสร างเป นงานนาเสนอใหม 3. คล กท ป ม Create (สร าง) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 7

8 การบ นท กงานท นาเสนอ เม อเราเสร จส นการสร างงานนาเสนอในคร งหน งๆ และต องการบ นท กงานนาเสนอน นไว เพ อนามาใช ภายหล ง โดยม ข นตอนด งน 1. คล กท ป ม Office แล วเล อก Save (บ นท ก) หร อ Save as (บ นท กเป น) หร อคล กท ไอคอน บนแถบเคร องม อด วน (Quick Access toolbar) 2. ในกรณ การ Save as (บ นท กเป น) จะต องเล อกร ปแบบของไฟล ท จะบ นท ก บ นท กเป นไฟล งานนาเสนอ PowerPoint 2007 บ นท กเป นไฟล งานนาเสนอ ท ใช ก บ PowerPoint Show บ นท กเป นไฟล ท ใช ได ก บ PowerPoint หาโปรแกรมเสร มสาหร บบ นท กไฟล ร ปแบบอ น บ นท กเป นไฟล ร ปแบบอ น (ไปเล อกเอง) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 8

9 3. เล อกไดร ฟและโฟลเดอร ท ต องการจะเก บไฟล น นจากส วนของ Save in (บ นท กใน) 4. หากเป นการบ นท กคร งแรก เราสามารถต งช อไฟล ได โดยพ มพ ช อไฟล ลงในส วนของ ช อแฟ ม (File name) โดยช อไฟล จะยาวได ถ ง 255 ต ว แต ห ามม เคร องหมายด งน? (Question mark) (Quotation mark) / (Slash หร อ Virgule) \ (Backslash) < (Less than sign) > (Greater than sign) * (Asterisk) : (Colon) 5. เล อกป ม Save (บ นท ก) ไฟล ท ได จะเป นไฟล งานนาเสนอ ซ งม ชน ดเป น.pptx เม อม การแก ไขงานนาเสนอใดๆ ท เคยบ นท กไว แล ว ให คล กท ไอคอน บนแถบเคร องม อด วน (Quick Access toolbar) เพ อทาการบ นท กท บไปในไฟล เด มได เลย การเป ดไฟล งานนาเสนอท บ นท กไว 1. คล กท ป ม Office แล วเล อก Open (เป ด) 2. หากไฟล ท ต องการไม ได อย ใน ไดร ฟหร อโฟลเดอร ขณะน น ให เล อกไดร ฟหร อโฟลเดอร ใหม ใน ส วนของ Look in (มองหาใน) แล วเล อกช อไฟล ท ต องการจาก ส วนแสดงรายช อ 3. เราสามารถกาหนดให โปรแกรมแสดงรายช อไฟล เฉพาะบางชน ดท เราต องการได โดยเล อกชน ดของ ไฟล จากส วนของ File of type (ชน ดแฟ ม) 4. เล อกป ม Open (เป ด) ในกรณ ท เล อกไฟล นาเสนอท เคยเร ยกใช แล วเม อไม นานมาน และย งคงม ในบ นท กของโปรแกรม โปรแกรมจะนาเช อไฟล น นมาไว ในส วนของ Recent Documents (เอกสารล าส ด) เม อคล กท ป ม Office เพ อให เราสามารถเร ยกใช ได อย างรวดเร วข น หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 9

10 การป ดไฟล งานนาเสนอ 1. คล กท ป ม Office แล วเล อก Close (ป ด) หร อ คล กท ป ม Close (ป ด)ของหน าต างงาน นาเสนอน น 2. หากไฟล น นย งไม ได บ นท กการเปล ยนแปลงคร งล าส ดไว จะปรากฏ เล อกป ม Yes (ใช ) เพ อบ นท ก เล อกป ม No (ไม ใช ) เพ อไม บ นท ก การลบไฟล งานนาเสนอ 1. คล กท ป ม Office แล วเล อก Open (เป ด) 2. เล อกไฟล ท ต องการจะลบ ในส วนของรายช อไฟล 3. คล กขวาท ช อไฟล น น แล วเล อก Delete (ลบ) เล อกป ม Yes (ใช ) เพ อย นย นการลบ เล อกป ม No (ไม ใช ) เพ อไม ต องการลบ หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 10

11 การเร มสร างภาพน งใหม 1. ลองสร างไฟล นาเสนอเปล าข นใหม จะ ปรากฏภาพน งเร มต นให 1 ภาพ 2. ท แท บ Home (หน าแรก) ในกล ม Slide (ภาพน ง) คล กไอคอน (สร างภาพน ง) แล วเล อกแบบของภาพน ง การเปล ยนแบบภาพน ง 1. ไปย งภาพน งท จะเปล ยนแบบ 3. ท แท บ Home (หน าแรก) ในกล ม Slide (ภาพน ง) คล กไอคอน (เค าโครง) แล วเล อกแบบของภาพน ง หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 11

12 การตกแต งภาพน ง การจ ดร ปแบบข อความอย างรวดเร วด วย Quick Style Quick Style เป นล กษณะของข อความท โปรแกรมได จ ดเตร ยมไว ให เพ อให เรานาไปจ ดร ปแบบส วนต างๆ ของข อความในภาพน งของเราได อย างรวดเร ว 1. เล อกข อความท จะจ ดร ปแบบด วย Quick Style 2. ท แท บ Home (หน าแรก) ในกล ม Drawing (ร ปวาด) คล กท ไอคอน (ล กษณะ ด วน) แล วเล อกแบบท ต องการ นอกจากน เราสามารถปร บแต งล กษณะท เล อกไว ได อ กจากไอคอน Shape Fill (เต มส ร ปร าง), Shape Outline (เส นกรอบร ปร าง) และ Shape Effects (ล กษณะพ เศษร ปร าง) ท ข างไอคอน Quick Style (ล กษณะด วน) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 12

13 การตกแต งพ นหล งของภาพน ง ท แท บ Design (ออกแบบ) ในกล ม Background (พ นหล ง) คล กท ไอคอน (ล กษณะพ นหล ง) แล วเล อกแบบท ต องการ หากไม ถ กใจ ให เล อกคาส ง Format Background (จ ดร ปแบบพ นหล ง) เพ อเล อกแบบล กษณะอ นๆ นอกเหน อจากท กาหนดไว หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 13

14 การใส ภาพไฟล ร ปภาพลงในภาพน ง การนาภาพต ดปะ (Clip Art) มาใช ภาพต ดปะ (Clip Art) เป นกล มของร ปภาพท ไมโครซอฟท ออฟฟ ศจ ดเตร ยมไว ให 1. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Illustrations (ภาพประกอบ) คล กไอคอน (ภาพต ดปะ) จะปรากฏบานหน าต าง Clip Art (ภาพต ดปะ) 2. ในช อง Search for (มองหา) ให ใส คาท ต องการค นหากล มของภาพ เช น ถ า ต องการภาพเก ยวก บสาน กงาน ให พ มพ คาว า Office เป นต น นอกจากน เราย งสามาถกาหนดแหล งท จะค นหาได ในส วนของ Search in (ค นหาใน) และเล อกชน ดของไฟล ได ในส วนของ Results should be (ผลล พธ ควรเป น) 3. คล กท ร ปภาพท ต องการ ภาพน นจะ ถ ก นามาใส ในภาพน งท นท พร อมท ง แสดง Picture tools (เคร องม อ ร ปภาพ) ในร บบอน เพ อให เราใช ใน การปร บแต งภาพน น การนาร ปภาพจากไฟล ร ปภาพมาใช 1. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Illustrations (ภาพประกอบ) คล กไอคอน (ร ปภาพ) 2. เล อกไดร ฟ, โฟลเดอร และ เล อกไฟล ร ปภาพท ต องการ 3. เล อก Insert (แทรก) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 14

15 การปร บแต งภาพ 1. เล อกภาพท ต องการปร บแต ง แล วเล อกแท บ Format (ร ปแบบ) ของ Picture Tools (เคร องม อ ร ปภาพ) คล กเล อกไอคอนในกล ม Adjust (ปร บ) 2. หากต องการปร บแต งล กษณะภาพให คล กเล อกไอคอนกล ม Picture Styles (ล กษณะภาพ) การวาดร ปข นเอง 1. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Illustrations (ภาพประกอบ) คล กไอคอน (ร ปร าง) แล วเล อกร ปทรงท ต องการ 2. ในร ปภาพบางกล ม เช นวงกลม ส เหล ยม น น เราสามารถใส ข อความลงไปในร ปภาพได โดยท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Text (กล องข อความ) 3. ลากกล องส เหล ยม เพ อเป นขอบเขตของข อความ ท จะพ มพ ลงไป ในภาพน งท ต องการ 4. พ มพ ข อความท ต องการ หากม มากกว า 1 บรรท ดให คล ก Enter หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 15

16 การสร างอ ลบ มร ป 1. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Illustrations (ภาพประกอบ) คล กไอคอน (อ ลบ มร ป) แล วเล อก New Photo Album (สร างอ ลบ มร ป) 2. หากต องการนาภาพท เก บไว ในฮาร ดด สก มาใช ให เล อกป ม File/Disk (แฟ ม/ด สก ) (หากเป นภาพท ต องสแกนหร อโอนย ายเข ามาไว ในฮาร ดด สก ก อน) 3. เล อกภาพท ต องการแล วเล อกป ม Insert (แทรก) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 16

17 การจ ดภาพในอ ลบ ม เราจะใช ป มต างๆในการจ ดภาพในอ ลบ มด งน เล อกภาพ เปล ยนลาด บภาพ การจ ดเค าโครงอ ลบ ม 1. ในส วนของ Picture Layout (เค าโครงร ปภาพ) เล อกว าจะวาง ภาพหน าละก หน า 2. ในส วนของ Frame shape (ร ปร าง กรอบ) เล อกล กษณะของกรอบร ป (ด ต วอย างประกอบขณะเล อก) 3. หากต องการใช แม แบบร วมด วย ให คล กป ม Browse (เร ยกด ) ใน ส วนของ Theme (ช ดร ปแบบ) เอาภาพท เล อกออก หม นภาพ ปร บความคมช ด 4. เล อกช ดร ปแบบท ต องการ แล วคล กท ป ม Select (เล อก) 5. เม อเร ยบร อยแล ว ให เล อกป ม Create (สร าง) แล วทาการ บ นท ก เร มฉายได ท นท หากแก ไขเล อก Edit Photo Album ปร บความสว าง หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 17

18 การสร างกราฟฟ คแบบ Smart Art Smart Art เป นการสร างร ปภาพกราฟฟ คเพ อใช แสดงแทนข อความหร อเพ อถ ายทอดส งท เราค ดออกใน ร ปแบบท ผ อ นสามารถเข าใจง าย แทนการส อสารด วยข อความธรรมดา เช นไดอะแรมในร ปแบบต างๆ ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Illustrations (ภาพประกอบ) คล กไอคอน แล วเล อกแบบท ต องการ แล วเล อก OK (ตกลง) การสร างอ กษรศ ลป (Work Art) 1. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Text (กล องข อความ) คล กท ไอคอน (อ กษรศ ลป ) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 18

19 การสร างตาราง 1. เล อกภาพน งใหม โดยเล อกโครง ภาพน งท ม Content (เน อหา) แล ว พ มพ ส วนของห วเร อง 2. คล กเล อก บนภาพน งเพ อสร าง ตาราง 3. ในส วนของ Number of columns (จานวนคอล มน ) ใส จานวนคอล มน ท ต องการ 4. ในส วนของ Number of rows (จานวนแถว) ใส จานวนแถวท ต องการ 5. เล อก OK (ตกลง) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 19

20 การสร างแผนภ ม 1. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Illustrations (ภาพประกอบ) คล กไอคอน (แผนภ ม ) หร อ เล อก ภาพน งใหม โดยเล อกโครงภาพน งท ม Content (เน อหา) แล วคล ก บนภาพน ง 2. เม อเล อกแผนภ ม ท ต องการด านล างแล ว โปรแกรมจะทาการเช อมโยงไปย งเอ กเซล เพ อให เราป อน ข อม ลท จะนามาสร างแผนภ ม การสร างอ ลบ ม หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 20

21 การใส เส ยงลงในภาพน ง 1. ไปย งภาพน งท ต องการ ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Media Clips (ม เด ยคล ป) คล กท ส วนห วล กศร ของไอคอน (เส ยง) แล วเล อก เล อกจากไฟล เส ยง เล อกจากคล ปอาร ต บ นท กเส ย ง เล นจากแผ นซ ด 2. หากเล อก Sound from Clip Organizer (เส ยงจาก Clip Organizer) เราสามารถขอฟ งต วอย างของ เส ยงคล ปอาร ตได โดยช ไปท คล ปเส ยงน น คล กท ป มห วล กศรลงท อย ด านข าง แล วเล อกคาส ง Preview / Properties (แสดงต วอย างค ณสมบ ต ) หร อเล อกคาส ง Insert (แทรก) เพ อใส คล ปเส ยงน น เลยจะแสดงร ปใน ภาพน ง 3. หากเล อก Sound from File (เส ยงจากไฟล ) เม อเล อกไฟล เส ยงท ต องการแล วให เล อกว ธ เล น เล อก Automatically (อ ตโนม ต ) เพ อให เล นเองเม อเร มฉายจะแสดงร ปใน ภาพน ง เล อก When Clicked (เม อคล ก) ต องคล กเพ อให เร มฉายจะแสดงร ปใน ภาพน ง 4. หากเล อก Play CD Audio Track (เล น CD) ให ใส แผ น CD เพลง แล วเล อกเพลงท ต องการได จะ แสดงด วยร ป 5. หากเล อก Record Sound (บ นท กเส ยง) จะต องม ไมโครโฟนต อเข าก บเคร องของเราด วย หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 21

22 การใส ภาพยนต ลงในภาพน ง 1. ไปย งภาพน งท ต องการ ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Media Clips (ม เด ยคล ป) คล กท ส วนห วล กศร ของไอคอน (ภาพยนต ) แล วเล อก 2. เล อกไฟล หร อคล ปท ต องการ เล อก Automatically (อ ตโนม ต ) เพ อให เล นเองเม อเร มฉาย เล อก When Clicked (เม อคล ก) ต องคล กเพ อให เร มฉาย หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 22

23 การเช อมโยงภาพน ง 1. เล อกข อความ หร อ ร ปภาพท ใช เป นจ ดเช อมโยง 2. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Links (การเช อมโยง) คล กท ไอคอน (การเช อมโยง หลายม ต ) จะปรากฏหน าต างให เล อกการเช อมโยงด งน เช อมโยงไปย งเอกสาร อ นๆ โดยการคล กท กล องน แล วกาหนดช อ เอกสารในกล องตรง กลาง แล ว OK เช อมโยงไปย งเอกสาร ฉบ บเด ยวก น โดย ต องการเช อมโยงไปย ง ภาพน งอ นๆ โดยคล กท กล องน แล วกาหนด ลาด บภาพน งในกล อง ตรงกลาง แล ว OK เช อมโยงไปย ง Address โดยการคล กท กล องน จะปรากฏหน าต างให ใส Address แล ว OK เช อมโยงไปเว ปไซด โดยพ มพ ช อเว ป ไซด หร อ URL แล ว OK หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 23

24 การนาเสนอภาพน ง การจ ดเตร ยมภาพน งก อนฉาย การจ ดลาด บภาพ 1. ท แท บ View (ม มมอง) ในกล ม Presentation Views (ม มมองการนาเสนอ) คล กไอคอน (จ ดเร ยงลาด บภาพน ง) หร อคล กท ป มม มมองลาด บภาพน ง บนแถบสถานะ 2. เราสามารถลากภาพน งเพ อเปล ยนลาด บได ลาด บภาพ หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 24

25 การจ ดทาบทสาหร บผ บรรยาย การส วนของบ นท กย อ 1. ท แท บ View (ม มมอง) ในกล ม Presentation Views (ม มมองการนาเสนอ) คล กไอคอน (หน าบ นท กย อ) หร อคล กในส วนของบ นท กย อในม มมองปกต 2. คล กท ส วนพ มพ บ นท กย อ แล วพ มพ คาบรรยายตามต องการ 3. สามารถปร บแต งพ นในส วนของบ นท กย อได โดยไปท แท บ Design (ออกแบบ) ในกล ม Background (พ นหล ง) คล กท ไอคอน (ล กษณะพ นหล ง) แล วเล อกแบบพ น ของบ นท กย อ หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 25

26 เร มฉายภาพน ง 1. ท แท บ Slide Show (การนาเสนอภาพน ง) ในกล ม Set Up (ต งค า) คล กท ไอคอน (ต งค า การนาเสนอภาพน ง) ฉายท กภาพ ฉายเฉพาะบางช วง เล อกเทคน กการนาเสนอ เล อกส ปากกา เข ยนขณะบรรยาย เล อกว ธ การ เปล ยนไปภาพ ถ ดไป 2. ท แท บ Slide Show (การนาเสนอภาพน ง) ในกล ม Start Slide Show (เร มการนาเสนอภาพน ง) คล ก ท ไอคอนเพ อเร มฉาย โปรแกรมจะเร มฉายตามค าท เราได ต งไว จากห วข อท แล ว หร อท แท บ View (ม มมอง) ใน กล ม Presentation View (ม มมองการนาเสนอ) คล กท ไอคอน (การนาเสนอภาพน ง) หร อ คล กท ป ม เร มฉายต งแต ภาพน งแรก เร มฉายจากภาพน งขณะน น การนาเสนอภาพน ง บนแถบสถานะ โปรแกรมจะเร มฉายจากภาพท เราอย ในขณะน น 3. เม อเร มฉายภาพแรกตามท เรากาหนด ให คล กเมาส หร อกดป ม Enter หร อ คานวรรค เพ อด ภาพ ถ ดไป หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 26

27 การใส เทคน คการแสดงผลให ก บองค ประกอบในภาพน ง เอกสารประกอบการสอนว ชาสาน กงานอ เล กทรอน กส (IT206) 1. ในม มมองปกต (Normal View) เล อกภาพน งท ต องการ 2. คล กท องค ประกอบ เช น ข อความหร อร ปภาพท จะใส เทคน ค 3. ท แท บ Animation (ภาพเคล อนไหว) ในกล ม Animation (ภาพเคล อนไหว) คล กเล อกเทคน คใน ส วนของ Animate (แบบเคล อนไหว) 4. หากไม ถ กใจ ให คล กเล อก Custom Animation (การเคล อน ไหวแบบกาหนดเอง) เพ อไปเล อกเพ มเต มได อ ก หร อ คล กท (ภาพเคล อนไหวแบบกาหนดเอง) ในกล ม Animation (ภาพเคล อนไหว) ของแท บ Animation (ภาพเคล อนไหว) จะปรกฏหน าต าง Custom Animation (การเคล อนไหวแบบกาหนดเอง) 5. คล กท ป ม (เพ มล กษณะพ เศษ) แล วเล อกล กษณะพ เศษตามต องการ หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 27

28 การต งค าล กษณะพ เศษท กาหนดไว ท บานหน าต างงาน Custom Animation (การเคล อนไหวแบบกาหนดเอง) ทาการต งค าในส วนต างๆได ด งร ป เร มแสดงเม อคล ก เร มแสดงพร อมก บองค ประกอบ ก อนหน า เร มแสดงหล งจากองค ประกอบก อนหน าแสดงเสร จ ต งค าการแสดง ต งเวลาแสดง ถอนออก หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 28

29 เอกสารอ างอ ง 1. ก ล สรา ใคร ครวญ, Trip & Trick Word Excel PowerPoint, ไอด ซ อ นโฟ ด สทร บ วเตอร เซ นเตอร จาก ด : กร งเทพฯ, พ นจ นทร ธนว ฒนเสถ ยร และอ มร นทร เพ ชรก ล, Microsoft Office 2007 ฉบ บสมบ รณ, ซ คเซสม เด ย จาก ด : กร งเทพฯ, ภาษ ต เคร องเน ยม ก ล สรา ใคร ครวญ ประภาพร ช างไม, เร ยนไว ใช เป นเร ว Microsoft Office 2007, ไอด ซ อ นโฟ ด สทร บ วเตอร เซ นเตอร จาก ด : กร งเทพฯ, ภ ทท รา เหล องว ลาศ,Windows XP Office 2003,ซ เอ ดย เคช น จาก ด (มหาชน): กร งเทพฯ, ส ทธ ช ย ประสานวงศ, Microsoft Office PowerPoint 2007, Soft Press : กร งเทพฯ, 2550 หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 29

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ 1. ป ม แฟ ม (File) = เป นส วนท ใช เก บคาส งต าง ๆ ท ใช งานในโปรแกรม เช น คาส ง สร าง (New), บ นท ก (Save) เป นต น 2. แถบเคร องม อด วน (Quick Access) = เป นแถบท ใช แสดงคาส งท ใช งาน บ อย ๆ ข นมาให เราสามารถเร

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

ข อสอบกลางภาคเร ยนท 1/2553 ว ชา คอมพ วเตอร ประย กต 1 (ง 2120) ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 (ม. 1/1) โรงเร ยนวาป ปท ม อ.วาป ปท ม จ.

ข อสอบกลางภาคเร ยนท 1/2553 ว ชา คอมพ วเตอร ประย กต 1 (ง 2120) ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 (ม. 1/1) โรงเร ยนวาป ปท ม อ.วาป ปท ม จ. 1 ข อสอบกลางภาคเร ยนท 1/2553 ว ชา คอมพ วเตอร ประย กต 1 (ง 2120) ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 (ม. 1/1) โรงเร ยนวาป ปท ม อ.วาป ปท ม จ.มหาสารคาม คาส ง ให น กเร ยนเล อกกากบาท (X) คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 00 จ ดประสงค การเร ยนร.. ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 00... บอกความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได... บอกประโยชน ของโปรแกรม Microsoft Power

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค อ โปรแกรมท ช วยงานน าเสนองาน (Present) ให สวยงามด วยร ปแบบท ท นสม ย และง ายต อ การใช

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 ค ม อ Microsoft PowerPoint 2010 โดย ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13 ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

1 2 3 4 5 คนเก งม มาก คนหายากค อคนด 6 7 ให น กเร ยนตอบค าถามต อไปน โดยเล อกค าตอบท ถ กท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว ข อ 1 การออกแบบสไลด โดยใช โครงร างส ควรค าน งถ งส งใด ก ความม งหว งของผ ชม ข ความชอบของผ ออกแบบ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การใส เส ยงในสไลด โดย...คร อารยา โพธ พ นธ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร

การใส เส ยงในสไลด โดย...คร อารยา โพธ พ นธ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร โดย...คร อารยา โพธ พ นธ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ ว ทยาล ยเทคน คราชบ ร การนาเสนอข อม ลต าง ๆ ไม ว าจะเป นข อม ลด านธ รก จ การเม อง เศรษฐก จ ส งคม หร อด านการศ กษา น น ในป จจ บ นก ม กจะน ยมใช โปรแกรมคอมพ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate

การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate การสร างบทเร ยน e-learning ด วย Captivate สว สด ป ใหม 2555 ค ะ เม อป ท แล ว เราได พ ดถ ง ถ งเวลาของ e-learning แล วหร อย ง บางหน วยงานหร อบางท านอาจม ข อสร ปหร อม ค าตอบแล ว ส าหร บฉบ บน จะกล าวถ งการสร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง 34 ม มมองของงานนาเสนอ ส าหร บโปรแกรม PowerPoint 2007 น นผ เร ยนสามารถเล อกด งานนาเสนอในม มมอง ต าง ๆ ได หลากหลายเพ อให เหมาะก บการทางานในแต ละด าน ซ งม มมองสาหร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน

การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน การเช อมโยงระหว างเว บบล อกก บข อม ลบน Server กรมการพ ฒนาช มชน โดย ผด งศ กย ข นเจร ญ ห วหน ากล มงานสารสนเทศการพ ฒนาช มชน กรมการพ ฒนาช มชน ได จ ดสรรพ นท บน Server ของกรมฯ ให แก ส าน กงานพ ฒนาช มชนจ งหว

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan

The Ultimate Goal for Students. Vista Pro. FlipAlbum. By : Dr.Kittkhan Patipan The Ultimate Goal for Students Vista Pro FlipAlbum By : Dr.Kittkhan Patipan กาหนดการอบรมการผล ตส อเช งสร างสรรค 9 ส งหาคม 2557 - หล กการออกแบบส อสร างสรรค - หล กการกราฟ กและการใช งานโปรแกรมกราฟ กเบ องต

More information

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 (Level: Customized) Duration: >>> จ านวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม 09:00 16:00 น. Page 1 of 5 Course Description:

More information

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บ การน าเสนอข อม ลหร อส อการสอนท ม ประส ทธ ภาพและได ร บความน ยม ก นท วโลก รวมไปถ งม ความสะดวกในการใช งานด วยส ญล กษณ ของ เคร

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office PowerPoint 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office PowerPoint 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา สารบ ญ การสร างและตกแต งร ปภาพให เป นอ ลบ ม 2 การแก ไขอ ลบ มภาพท สร างไว 3 การสร างสไลด

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ การน า Dropbox มาใช ในการท างาน ส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ Dropbox ค ออะไร? Dropbox เป นเว บแอพล เคช นท ให บร การฝากข อม ล แบบออนไลน ซ งผ ใช งานสามารถจ ดเก บและแบ งป นข อม ล ร วมก บคนในองค กร ให เข

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท 1 ทาความร จ กเบ องต นก บ. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เน อหา เข าส เน อหา. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007

บทท 1 ทาความร จ กเบ องต นก บ. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เน อหา เข าส เน อหา. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 บทท โปรแกรม Microsoft PowerPoint 007 เน อหา. ส วนประกอบและหน าท ของส วนประกอบแต ละส วน ในหน าต างโปรแกรม. การใช ม มมองการทางานของโปรแกรม เข าส เน อหา โปรแกรม Microsoft PowerPoint 007 เป นโปรแกรมหน งท อย

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557

นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557 คำนำ ค ม อการสร างคล ปนาเสนอเพ องานสาน กงาน เป นเอกสารใช ประกอบการบรรยายและการลงส การ ปฏ บ ต ให ก บน กศ กษาระด บ ปวส. 2 ของว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงใหม ในรายว ชาส มมนางานเช งปฏ บ ต งาน ว ชาช พการจ ดการสาน

More information

การสร างเว บไซต ด วย Google Sites

การสร างเว บไซต ด วย Google Sites การสร างเว บไซต ด วย Google Sites Google Sites ค อโปรแกรมของ Google ท ให บร การสร างเว บไซต ฟร สามารถสร างเว บไซต ได ง าย ปร บแต งร ปล กษณ ได อย างอ สระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของข อม ลไว ในท เด ยว

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล

ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1 ล าด บการสร างไฟล ประมวลผล 1. การเตร ยมข อม ลก อนสร างไฟล 1.1. เป ดโปรแกรม Web Browser แล วไปท http://ectnet.ect.go.th เพ อดาว นโหลดไฟล โปรแกรม excel 2 1.2. ไปท http://ectnet2.ect.go.th/applyelectorate54/login.asp

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 -

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 - ปฏ บ ต การท 4 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word : 1) ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถสร างเอกสารอย างง ายได

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin)

ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) หน า 1 ข นตอนการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP Professional โดยใช โปรแกรมจ าลอง (VMware Workstratitioin) ---------------------- ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามข นตอนต างๆ ด งต อไปน (ส งท กล าวต อไปน ค

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

ภาคผนวก ค ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต

ภาคผนวก ค ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต ภาคผนวก ค ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการใช งานโปรแกรมประย กต โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลการพ ฒนาช มชนและท องถ น เพ อการบร หาร พ นท ศ กษาภาคกลาง สารบ

More information