พ นฐานการสร างงานด วย Microsoft Office PowerPoint การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

Size: px
Start display at page:

Download "พ นฐานการสร างงานด วย Microsoft Office PowerPoint 2007. การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007"

Transcription

1 Microsoft Office PowerPoint 2007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เป นโปรแกรมท น ยมใช ในเร องของการนาเสนอ ข อม ล (Presentation) ไม ว าจะเป นเร องของส อการเร ยนการสอน การนาเสนอข อม ลผล ตภ ณฑ ใหม ๆ การ จ ดทาเอกสารประกอบการประช ม การนาเสนอด วย Microsoft Office PowerPoint 2007 สามารถสร างส อ สไลด ได ท งข อความ กราฟ ตาราง ภาพเคล อนไหว ไดอะแกรม เส ยง ผ านจอคอมพ วเตอร พร อมท งการ นาเสนอโดยเทคน คพ เศษในการแสดงข อความ ช วยในการนาเสนอผลงานต อบ คคลจานวนมาก ไฟล จาก โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 อาจจะประกอบด วยสไลด ต งแต หน งสไลด จนถ งร อยๆ สไลด พ นฐานการสร างงานด วย Microsoft Office PowerPoint ต วหน งส อม ขนาดใหญ อ านเข าใจง าย - ข อความกระช บและใช ภาษาเข าใจง าย - พ นหล งส ไม ฉ ดฉาด - สไลด ท กแผ นควรม พ นหล งท เหม อนก น - ใส ร ปภาพพอสมควร การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint คล กป ม Start 2. คล กเล อก Programs หร อ All Programs 3. คล กเล อก Microsoft Office 4. คล กเล อก Microsoft Office PowerPoint

2 5. เข าส โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 จะแสดงด งร ป เอกสารประกอบการสอนว ชาสาน กงานอ เล กทรอน กส (IT206) ส วนประกอบของโปรแกรม 1. แถบช อเร อง (Title Bar) เป นส วนบนของหน าต างซ งใช ในการแสดงช อของโปรแกรมและช องาน นาเสนอ 2. แถบเคร องม อด วน (Quick Access toolbar) เป นแถบเคร องม อท รวมป มคาส งท ต องใช บ อยๆโดย เราสามารถปร บแต งได ตามต องการ 3. ป ม Office (Office Button) เป นส วนท ใช ในการเร ยกใช คาส งพ นฐานท จาเป นต องใช ในการทางาน เช น การเป ดไฟล การบ นท กไฟล เป นต น หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 2

3 4. แถบภาพน ง/เค าร าง (Slide/Layout) เป นส วนท แสดงภาพน งขนาดย อ (Slide )หร อแสดงเค าร างของ เน อความ(Outline) ในภาพน งท งหมดของงานนาเสนอช ดน 5. แถบสถานะ (Status bar) เป นส วนท แสดงการใช งานนาเสนอขณะน น 6. ร บบอน (Ribbon) เป นส วนท แสดงคาส งท งหมดของโปรแกรม โดยจ ดแบ งเป นหมวดหม เร ยกว า แท บ (Tab) และในแต ละแท บจะแบ งออกเป นกล มๆ โดยคาส งในแต ละกล มจะแสดงในร ปของ ร ปภาพ เร ยกว าไอคอน (Icon) 7. พ นท สร างภาพน ง เป นพ นท ท ใช แสดงภาพน งท เราสร างหร อเร ยกใช 8. ป มเล อกม มมอง เป นส วนท ใช ในการเปล ยนม มมองในการทางานก บงานนาเสนอน น หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 3

4 การสร างงานพร เซนเตช น (Presentation) 1. คล กท ป ม Office แล วเล อก New (สร าง) 2. เล อกล กษณะของงาน นาเสนอท ต องการจะ สร าง 3. คล กท ป ม Create (สร าง) สร างงานนาเสนอเปล า (Blank presentation) จากกรอบ New Presentation (งานนาเสนอใหม ) ในส วนของ Templates (แม แบบ) เล อก Blank and recent (ว างและล าส ด) แล วเล อก Blank presentation (งานนาเสนอเปล า) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 4

5 จะปรากฏงานนาเสนอใหม ให เราเร มพ มพ ได โดยใช ช อว า Presentation (งานนาเสนอ) ตามด วยลาด บ ท ของงานนาเสนอน น เช น Presentation2 หร อ งานนาเสนอ2 สร างงานนาเสนอใหม จากแม แบบ เป นการสร างงานนาเสนอใหม โดยใช แบบสาเร จท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให 1. จากกรอบ New Presentation (งานนาเสนอใหม ) เล อก Installed Templates (แม แบบ ต ดต ง) จากส วนของ Templates (แม แบบ) 2. เล อกแม แบบท ต องการ 3. คล กท ป ม Create (สร าง) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 5

6 สร างงานนาเสนอใหม จากธ ม (Theme) เป นการสร างงานนาเสนอใหม โดยใช ธ มท โปรแกรมจ ดเตร ยมไว ให 1. จากกรอบ New Presentation (งาน นาเสนอใหม ) เล อก Installed Theme (ช ด ร ปแบบท ต ดต ง) จาก ส วนของ Templates (แม แบบ) 2. เล อกธ มท ต องการ 3. คล กท ป ม Create (สร าง) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 6

7 สร างงานนาเสนอใหม จากงานนาเสนอท ม อย เด ม เป นการนาเน อความในงานน าเสนอท ถ กสร างไว แล วเป นงานนาเสนอใหม 1. จากกรอบ New Presentation (งานนาเสนอใหม ) เล อก From existing presentation (สร างจากท ม อย แล ว) จากส วนของ Templates (แม แบบ) เอกสารประกอบการสอนว ชาสาน กงานอ เล กทรอน กส (IT206) 2. เล อกช อไฟล งานนาเสนอท ต องการจะนามาสร างเป นงานนาเสนอใหม 3. คล กท ป ม Create (สร าง) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 7

8 การบ นท กงานท นาเสนอ เม อเราเสร จส นการสร างงานนาเสนอในคร งหน งๆ และต องการบ นท กงานนาเสนอน นไว เพ อนามาใช ภายหล ง โดยม ข นตอนด งน 1. คล กท ป ม Office แล วเล อก Save (บ นท ก) หร อ Save as (บ นท กเป น) หร อคล กท ไอคอน บนแถบเคร องม อด วน (Quick Access toolbar) 2. ในกรณ การ Save as (บ นท กเป น) จะต องเล อกร ปแบบของไฟล ท จะบ นท ก บ นท กเป นไฟล งานนาเสนอ PowerPoint 2007 บ นท กเป นไฟล งานนาเสนอ ท ใช ก บ PowerPoint Show บ นท กเป นไฟล ท ใช ได ก บ PowerPoint หาโปรแกรมเสร มสาหร บบ นท กไฟล ร ปแบบอ น บ นท กเป นไฟล ร ปแบบอ น (ไปเล อกเอง) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 8

9 3. เล อกไดร ฟและโฟลเดอร ท ต องการจะเก บไฟล น นจากส วนของ Save in (บ นท กใน) 4. หากเป นการบ นท กคร งแรก เราสามารถต งช อไฟล ได โดยพ มพ ช อไฟล ลงในส วนของ ช อแฟ ม (File name) โดยช อไฟล จะยาวได ถ ง 255 ต ว แต ห ามม เคร องหมายด งน? (Question mark) (Quotation mark) / (Slash หร อ Virgule) \ (Backslash) < (Less than sign) > (Greater than sign) * (Asterisk) : (Colon) 5. เล อกป ม Save (บ นท ก) ไฟล ท ได จะเป นไฟล งานนาเสนอ ซ งม ชน ดเป น.pptx เม อม การแก ไขงานนาเสนอใดๆ ท เคยบ นท กไว แล ว ให คล กท ไอคอน บนแถบเคร องม อด วน (Quick Access toolbar) เพ อทาการบ นท กท บไปในไฟล เด มได เลย การเป ดไฟล งานนาเสนอท บ นท กไว 1. คล กท ป ม Office แล วเล อก Open (เป ด) 2. หากไฟล ท ต องการไม ได อย ใน ไดร ฟหร อโฟลเดอร ขณะน น ให เล อกไดร ฟหร อโฟลเดอร ใหม ใน ส วนของ Look in (มองหาใน) แล วเล อกช อไฟล ท ต องการจาก ส วนแสดงรายช อ 3. เราสามารถกาหนดให โปรแกรมแสดงรายช อไฟล เฉพาะบางชน ดท เราต องการได โดยเล อกชน ดของ ไฟล จากส วนของ File of type (ชน ดแฟ ม) 4. เล อกป ม Open (เป ด) ในกรณ ท เล อกไฟล นาเสนอท เคยเร ยกใช แล วเม อไม นานมาน และย งคงม ในบ นท กของโปรแกรม โปรแกรมจะนาเช อไฟล น นมาไว ในส วนของ Recent Documents (เอกสารล าส ด) เม อคล กท ป ม Office เพ อให เราสามารถเร ยกใช ได อย างรวดเร วข น หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 9

10 การป ดไฟล งานนาเสนอ 1. คล กท ป ม Office แล วเล อก Close (ป ด) หร อ คล กท ป ม Close (ป ด)ของหน าต างงาน นาเสนอน น 2. หากไฟล น นย งไม ได บ นท กการเปล ยนแปลงคร งล าส ดไว จะปรากฏ เล อกป ม Yes (ใช ) เพ อบ นท ก เล อกป ม No (ไม ใช ) เพ อไม บ นท ก การลบไฟล งานนาเสนอ 1. คล กท ป ม Office แล วเล อก Open (เป ด) 2. เล อกไฟล ท ต องการจะลบ ในส วนของรายช อไฟล 3. คล กขวาท ช อไฟล น น แล วเล อก Delete (ลบ) เล อกป ม Yes (ใช ) เพ อย นย นการลบ เล อกป ม No (ไม ใช ) เพ อไม ต องการลบ หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 10

11 การเร มสร างภาพน งใหม 1. ลองสร างไฟล นาเสนอเปล าข นใหม จะ ปรากฏภาพน งเร มต นให 1 ภาพ 2. ท แท บ Home (หน าแรก) ในกล ม Slide (ภาพน ง) คล กไอคอน (สร างภาพน ง) แล วเล อกแบบของภาพน ง การเปล ยนแบบภาพน ง 1. ไปย งภาพน งท จะเปล ยนแบบ 3. ท แท บ Home (หน าแรก) ในกล ม Slide (ภาพน ง) คล กไอคอน (เค าโครง) แล วเล อกแบบของภาพน ง หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 11

12 การตกแต งภาพน ง การจ ดร ปแบบข อความอย างรวดเร วด วย Quick Style Quick Style เป นล กษณะของข อความท โปรแกรมได จ ดเตร ยมไว ให เพ อให เรานาไปจ ดร ปแบบส วนต างๆ ของข อความในภาพน งของเราได อย างรวดเร ว 1. เล อกข อความท จะจ ดร ปแบบด วย Quick Style 2. ท แท บ Home (หน าแรก) ในกล ม Drawing (ร ปวาด) คล กท ไอคอน (ล กษณะ ด วน) แล วเล อกแบบท ต องการ นอกจากน เราสามารถปร บแต งล กษณะท เล อกไว ได อ กจากไอคอน Shape Fill (เต มส ร ปร าง), Shape Outline (เส นกรอบร ปร าง) และ Shape Effects (ล กษณะพ เศษร ปร าง) ท ข างไอคอน Quick Style (ล กษณะด วน) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 12

13 การตกแต งพ นหล งของภาพน ง ท แท บ Design (ออกแบบ) ในกล ม Background (พ นหล ง) คล กท ไอคอน (ล กษณะพ นหล ง) แล วเล อกแบบท ต องการ หากไม ถ กใจ ให เล อกคาส ง Format Background (จ ดร ปแบบพ นหล ง) เพ อเล อกแบบล กษณะอ นๆ นอกเหน อจากท กาหนดไว หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 13

14 การใส ภาพไฟล ร ปภาพลงในภาพน ง การนาภาพต ดปะ (Clip Art) มาใช ภาพต ดปะ (Clip Art) เป นกล มของร ปภาพท ไมโครซอฟท ออฟฟ ศจ ดเตร ยมไว ให 1. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Illustrations (ภาพประกอบ) คล กไอคอน (ภาพต ดปะ) จะปรากฏบานหน าต าง Clip Art (ภาพต ดปะ) 2. ในช อง Search for (มองหา) ให ใส คาท ต องการค นหากล มของภาพ เช น ถ า ต องการภาพเก ยวก บสาน กงาน ให พ มพ คาว า Office เป นต น นอกจากน เราย งสามาถกาหนดแหล งท จะค นหาได ในส วนของ Search in (ค นหาใน) และเล อกชน ดของไฟล ได ในส วนของ Results should be (ผลล พธ ควรเป น) 3. คล กท ร ปภาพท ต องการ ภาพน นจะ ถ ก นามาใส ในภาพน งท นท พร อมท ง แสดง Picture tools (เคร องม อ ร ปภาพ) ในร บบอน เพ อให เราใช ใน การปร บแต งภาพน น การนาร ปภาพจากไฟล ร ปภาพมาใช 1. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Illustrations (ภาพประกอบ) คล กไอคอน (ร ปภาพ) 2. เล อกไดร ฟ, โฟลเดอร และ เล อกไฟล ร ปภาพท ต องการ 3. เล อก Insert (แทรก) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 14

15 การปร บแต งภาพ 1. เล อกภาพท ต องการปร บแต ง แล วเล อกแท บ Format (ร ปแบบ) ของ Picture Tools (เคร องม อ ร ปภาพ) คล กเล อกไอคอนในกล ม Adjust (ปร บ) 2. หากต องการปร บแต งล กษณะภาพให คล กเล อกไอคอนกล ม Picture Styles (ล กษณะภาพ) การวาดร ปข นเอง 1. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Illustrations (ภาพประกอบ) คล กไอคอน (ร ปร าง) แล วเล อกร ปทรงท ต องการ 2. ในร ปภาพบางกล ม เช นวงกลม ส เหล ยม น น เราสามารถใส ข อความลงไปในร ปภาพได โดยท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Text (กล องข อความ) 3. ลากกล องส เหล ยม เพ อเป นขอบเขตของข อความ ท จะพ มพ ลงไป ในภาพน งท ต องการ 4. พ มพ ข อความท ต องการ หากม มากกว า 1 บรรท ดให คล ก Enter หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 15

16 การสร างอ ลบ มร ป 1. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Illustrations (ภาพประกอบ) คล กไอคอน (อ ลบ มร ป) แล วเล อก New Photo Album (สร างอ ลบ มร ป) 2. หากต องการนาภาพท เก บไว ในฮาร ดด สก มาใช ให เล อกป ม File/Disk (แฟ ม/ด สก ) (หากเป นภาพท ต องสแกนหร อโอนย ายเข ามาไว ในฮาร ดด สก ก อน) 3. เล อกภาพท ต องการแล วเล อกป ม Insert (แทรก) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 16

17 การจ ดภาพในอ ลบ ม เราจะใช ป มต างๆในการจ ดภาพในอ ลบ มด งน เล อกภาพ เปล ยนลาด บภาพ การจ ดเค าโครงอ ลบ ม 1. ในส วนของ Picture Layout (เค าโครงร ปภาพ) เล อกว าจะวาง ภาพหน าละก หน า 2. ในส วนของ Frame shape (ร ปร าง กรอบ) เล อกล กษณะของกรอบร ป (ด ต วอย างประกอบขณะเล อก) 3. หากต องการใช แม แบบร วมด วย ให คล กป ม Browse (เร ยกด ) ใน ส วนของ Theme (ช ดร ปแบบ) เอาภาพท เล อกออก หม นภาพ ปร บความคมช ด 4. เล อกช ดร ปแบบท ต องการ แล วคล กท ป ม Select (เล อก) 5. เม อเร ยบร อยแล ว ให เล อกป ม Create (สร าง) แล วทาการ บ นท ก เร มฉายได ท นท หากแก ไขเล อก Edit Photo Album ปร บความสว าง หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 17

18 การสร างกราฟฟ คแบบ Smart Art Smart Art เป นการสร างร ปภาพกราฟฟ คเพ อใช แสดงแทนข อความหร อเพ อถ ายทอดส งท เราค ดออกใน ร ปแบบท ผ อ นสามารถเข าใจง าย แทนการส อสารด วยข อความธรรมดา เช นไดอะแรมในร ปแบบต างๆ ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Illustrations (ภาพประกอบ) คล กไอคอน แล วเล อกแบบท ต องการ แล วเล อก OK (ตกลง) การสร างอ กษรศ ลป (Work Art) 1. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Text (กล องข อความ) คล กท ไอคอน (อ กษรศ ลป ) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 18

19 การสร างตาราง 1. เล อกภาพน งใหม โดยเล อกโครง ภาพน งท ม Content (เน อหา) แล ว พ มพ ส วนของห วเร อง 2. คล กเล อก บนภาพน งเพ อสร าง ตาราง 3. ในส วนของ Number of columns (จานวนคอล มน ) ใส จานวนคอล มน ท ต องการ 4. ในส วนของ Number of rows (จานวนแถว) ใส จานวนแถวท ต องการ 5. เล อก OK (ตกลง) หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 19

20 การสร างแผนภ ม 1. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Illustrations (ภาพประกอบ) คล กไอคอน (แผนภ ม ) หร อ เล อก ภาพน งใหม โดยเล อกโครงภาพน งท ม Content (เน อหา) แล วคล ก บนภาพน ง 2. เม อเล อกแผนภ ม ท ต องการด านล างแล ว โปรแกรมจะทาการเช อมโยงไปย งเอ กเซล เพ อให เราป อน ข อม ลท จะนามาสร างแผนภ ม การสร างอ ลบ ม หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 20

21 การใส เส ยงลงในภาพน ง 1. ไปย งภาพน งท ต องการ ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Media Clips (ม เด ยคล ป) คล กท ส วนห วล กศร ของไอคอน (เส ยง) แล วเล อก เล อกจากไฟล เส ยง เล อกจากคล ปอาร ต บ นท กเส ย ง เล นจากแผ นซ ด 2. หากเล อก Sound from Clip Organizer (เส ยงจาก Clip Organizer) เราสามารถขอฟ งต วอย างของ เส ยงคล ปอาร ตได โดยช ไปท คล ปเส ยงน น คล กท ป มห วล กศรลงท อย ด านข าง แล วเล อกคาส ง Preview / Properties (แสดงต วอย างค ณสมบ ต ) หร อเล อกคาส ง Insert (แทรก) เพ อใส คล ปเส ยงน น เลยจะแสดงร ปใน ภาพน ง 3. หากเล อก Sound from File (เส ยงจากไฟล ) เม อเล อกไฟล เส ยงท ต องการแล วให เล อกว ธ เล น เล อก Automatically (อ ตโนม ต ) เพ อให เล นเองเม อเร มฉายจะแสดงร ปใน ภาพน ง เล อก When Clicked (เม อคล ก) ต องคล กเพ อให เร มฉายจะแสดงร ปใน ภาพน ง 4. หากเล อก Play CD Audio Track (เล น CD) ให ใส แผ น CD เพลง แล วเล อกเพลงท ต องการได จะ แสดงด วยร ป 5. หากเล อก Record Sound (บ นท กเส ยง) จะต องม ไมโครโฟนต อเข าก บเคร องของเราด วย หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 21

22 การใส ภาพยนต ลงในภาพน ง 1. ไปย งภาพน งท ต องการ ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Media Clips (ม เด ยคล ป) คล กท ส วนห วล กศร ของไอคอน (ภาพยนต ) แล วเล อก 2. เล อกไฟล หร อคล ปท ต องการ เล อก Automatically (อ ตโนม ต ) เพ อให เล นเองเม อเร มฉาย เล อก When Clicked (เม อคล ก) ต องคล กเพ อให เร มฉาย หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 22

23 การเช อมโยงภาพน ง 1. เล อกข อความ หร อ ร ปภาพท ใช เป นจ ดเช อมโยง 2. ท แท บ Insert (แทรก) ในกล ม Links (การเช อมโยง) คล กท ไอคอน (การเช อมโยง หลายม ต ) จะปรากฏหน าต างให เล อกการเช อมโยงด งน เช อมโยงไปย งเอกสาร อ นๆ โดยการคล กท กล องน แล วกาหนดช อ เอกสารในกล องตรง กลาง แล ว OK เช อมโยงไปย งเอกสาร ฉบ บเด ยวก น โดย ต องการเช อมโยงไปย ง ภาพน งอ นๆ โดยคล กท กล องน แล วกาหนด ลาด บภาพน งในกล อง ตรงกลาง แล ว OK เช อมโยงไปย ง Address โดยการคล กท กล องน จะปรากฏหน าต างให ใส Address แล ว OK เช อมโยงไปเว ปไซด โดยพ มพ ช อเว ป ไซด หร อ URL แล ว OK หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 23

24 การนาเสนอภาพน ง การจ ดเตร ยมภาพน งก อนฉาย การจ ดลาด บภาพ 1. ท แท บ View (ม มมอง) ในกล ม Presentation Views (ม มมองการนาเสนอ) คล กไอคอน (จ ดเร ยงลาด บภาพน ง) หร อคล กท ป มม มมองลาด บภาพน ง บนแถบสถานะ 2. เราสามารถลากภาพน งเพ อเปล ยนลาด บได ลาด บภาพ หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 24

25 การจ ดทาบทสาหร บผ บรรยาย การส วนของบ นท กย อ 1. ท แท บ View (ม มมอง) ในกล ม Presentation Views (ม มมองการนาเสนอ) คล กไอคอน (หน าบ นท กย อ) หร อคล กในส วนของบ นท กย อในม มมองปกต 2. คล กท ส วนพ มพ บ นท กย อ แล วพ มพ คาบรรยายตามต องการ 3. สามารถปร บแต งพ นในส วนของบ นท กย อได โดยไปท แท บ Design (ออกแบบ) ในกล ม Background (พ นหล ง) คล กท ไอคอน (ล กษณะพ นหล ง) แล วเล อกแบบพ น ของบ นท กย อ หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 25

26 เร มฉายภาพน ง 1. ท แท บ Slide Show (การนาเสนอภาพน ง) ในกล ม Set Up (ต งค า) คล กท ไอคอน (ต งค า การนาเสนอภาพน ง) ฉายท กภาพ ฉายเฉพาะบางช วง เล อกเทคน กการนาเสนอ เล อกส ปากกา เข ยนขณะบรรยาย เล อกว ธ การ เปล ยนไปภาพ ถ ดไป 2. ท แท บ Slide Show (การนาเสนอภาพน ง) ในกล ม Start Slide Show (เร มการนาเสนอภาพน ง) คล ก ท ไอคอนเพ อเร มฉาย โปรแกรมจะเร มฉายตามค าท เราได ต งไว จากห วข อท แล ว หร อท แท บ View (ม มมอง) ใน กล ม Presentation View (ม มมองการนาเสนอ) คล กท ไอคอน (การนาเสนอภาพน ง) หร อ คล กท ป ม เร มฉายต งแต ภาพน งแรก เร มฉายจากภาพน งขณะน น การนาเสนอภาพน ง บนแถบสถานะ โปรแกรมจะเร มฉายจากภาพท เราอย ในขณะน น 3. เม อเร มฉายภาพแรกตามท เรากาหนด ให คล กเมาส หร อกดป ม Enter หร อ คานวรรค เพ อด ภาพ ถ ดไป หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 26

27 การใส เทคน คการแสดงผลให ก บองค ประกอบในภาพน ง เอกสารประกอบการสอนว ชาสาน กงานอ เล กทรอน กส (IT206) 1. ในม มมองปกต (Normal View) เล อกภาพน งท ต องการ 2. คล กท องค ประกอบ เช น ข อความหร อร ปภาพท จะใส เทคน ค 3. ท แท บ Animation (ภาพเคล อนไหว) ในกล ม Animation (ภาพเคล อนไหว) คล กเล อกเทคน คใน ส วนของ Animate (แบบเคล อนไหว) 4. หากไม ถ กใจ ให คล กเล อก Custom Animation (การเคล อน ไหวแบบกาหนดเอง) เพ อไปเล อกเพ มเต มได อ ก หร อ คล กท (ภาพเคล อนไหวแบบกาหนดเอง) ในกล ม Animation (ภาพเคล อนไหว) ของแท บ Animation (ภาพเคล อนไหว) จะปรกฏหน าต าง Custom Animation (การเคล อนไหวแบบกาหนดเอง) 5. คล กท ป ม (เพ มล กษณะพ เศษ) แล วเล อกล กษณะพ เศษตามต องการ หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 27

28 การต งค าล กษณะพ เศษท กาหนดไว ท บานหน าต างงาน Custom Animation (การเคล อนไหวแบบกาหนดเอง) ทาการต งค าในส วนต างๆได ด งร ป เร มแสดงเม อคล ก เร มแสดงพร อมก บองค ประกอบ ก อนหน า เร มแสดงหล งจากองค ประกอบก อนหน าแสดงเสร จ ต งค าการแสดง ต งเวลาแสดง ถอนออก หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 28

29 เอกสารอ างอ ง 1. ก ล สรา ใคร ครวญ, Trip & Trick Word Excel PowerPoint, ไอด ซ อ นโฟ ด สทร บ วเตอร เซ นเตอร จาก ด : กร งเทพฯ, พ นจ นทร ธนว ฒนเสถ ยร และอ มร นทร เพ ชรก ล, Microsoft Office 2007 ฉบ บสมบ รณ, ซ คเซสม เด ย จาก ด : กร งเทพฯ, ภาษ ต เคร องเน ยม ก ล สรา ใคร ครวญ ประภาพร ช างไม, เร ยนไว ใช เป นเร ว Microsoft Office 2007, ไอด ซ อ นโฟ ด สทร บ วเตอร เซ นเตอร จาก ด : กร งเทพฯ, ภ ทท รา เหล องว ลาศ,Windows XP Office 2003,ซ เอ ดย เคช น จาก ด (มหาชน): กร งเทพฯ, ส ทธ ช ย ประสานวงศ, Microsoft Office PowerPoint 2007, Soft Press : กร งเทพฯ, 2550 หมวดคอมพ วเตอร พ นฐาน คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 29

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level เอกสารประกอบการอบรม ความร เบ อต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007... 1 1. องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม... 1 2. การเร ยกใช โปรแกรม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน 1 คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน คาช แจงส าหร บคร 1. เอกสารประกอบการเร ยนเล มน ใช ประกอบการเร ยน รายว ชา ง20205 งานนาเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2010) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 2. ให น กเร ยนใช เอกสารประกอบการเร

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

เอกสารประกอบการเร ยน. เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 นางสาวสว ยา ส รมณ โรงเร ยนวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม

เอกสารประกอบการเร ยน. เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 นางสาวสว ยา ส รมณ โรงเร ยนวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม ~ 0 ~ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โดย นางสาวสว ยา ส รมณ โรงเร ยนวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษามหาสารคาม เขต ~ ~ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง โปรแกรม

More information

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค อ โปรแกรมท ช วยงานน าเสนองาน (Present) ให สวยงามด วยร ปแบบท ท นสม ย และง ายต อ การใช

More information

สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010

สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT POWERPOINT 2010 เร มใช โปรแกรม คล กท ป ม Start All Programs คล ก Microsoft Office จากน นจะปรากฏหน าจอแรกซ งถ อเป นหน าจอหล กของโปรแกรม Microsoft

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

4. ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. โปรแกรมสาเร จร ปในการน าเสนอ 3. เคร องฉายภาพน ง (Projector)

4. ส อการเร ยนการสอน 1. เอกสารประกอบการสอน 2. โปรแกรมสาเร จร ปในการน าเสนอ 3. เคร องฉายภาพน ง (Projector) แผนบร หารการสอนประจาบทท 9 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1. ส วนประกอบของโปรแกรม 2. การเพ มสไลด ใหม 3. การเล อกร ปแบบสไลด (Theme) 4. การเปล ยนเค าโครงสไลด (Layout) 5. การใส เน อหาประเภทข อความ 6. การตกแต งข อความ

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ

More information

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร

[การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ รศ กด จ นทะศร [การนาเสนองานด วย POWERPOINT อย างม ประส ทธ ภาพ] ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร การนาเสนองานด วย PowerPoint อย างม ประส ทธ ภาพ คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint)

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ สารบ ญ หน า 1. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 1 2. ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

More information

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน 1 คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน คาช แจงส าหร บคร 1. เอกสารประกอบการเร ยนเล มน ใช ประกอบการเร ยน รายว ชา ง20205 งานนาเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2010) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 2. ให น กเร ยนใช เอกสารประกอบการเร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นย บร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ ส อน าเสนอผลงาน... 1 ค ณค าของส อน าเสนอ... 1 เทคน คการออกแบบส อน

More information

PowerPoint 2007 สารบ ญ

PowerPoint 2007 สารบ ญ คณะว ทยาศาสตร POWERPOINT 2007 ii สารบ ญ ท าความร จ ก PowerPoint 2007... 1 Microsoft PowerPoint ค ออะไร... 1 หล กการท างานของ PowerPoint... 1 สร ปความสามารถพ นฐานของ PowerPoint 2007... 2 เร องท ต องร ของม

More information