นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557

Size: px
Start display at page:

Download "นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557"

Transcription

1

2 คำนำ ค ม อการสร างคล ปนาเสนอเพ องานสาน กงาน เป นเอกสารใช ประกอบการบรรยายและการลงส การ ปฏ บ ต ให ก บน กศ กษาระด บ ปวส. 2 ของว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงใหม ในรายว ชาส มมนางานเช งปฏ บ ต งาน ว ชาช พการจ ดการสาน กงาน จ ดประสงค เพ อให น กศ กษาสร างคล ปในร ปแบบต าง ๆ โดยใช โปรแกรมซ งเป นท น ยมในท องตลาดและน กศ กษาส วนใหญ ใช งานเบ องต นเป น แล วให เพ มรายละเอ ยดบางห วข อหร อคาส งใน โปรแกรมท ม อย แต ไม ได ใช ให เก ดประโยชน ซ งจะช วยให การผล ตผลงานของน กศ กษาได ง ายและรวดเร วย งข น การใช เอกสารน จะควบค ก บโปรแกรมของ Microsoft Office Powerpoint เวอร ช น 2013 ภาษาไทย เร ยบเร ยงจากประสบการณ เข าร บการอบรมจากว ทยากรของ Microsoft Office ห วข อเร อง Powerpoint Dynamic Presentation and Multipoint เอกสารค ม อประกอบการบรรยาย และ ประสบการณ จากการลงส การปฏ บ ต สร างส อการเร ยนการสอนและคล ปนาเสนอด วยตนเอง กาหนดห วข อต งแต การสร างเค าโครงร ปภาพแบบต าง ๆ ท ม อย แต เล อกใช งานก นน อยมาก การสร าง คล ปด วยคาส งง าย ๆ โดยไม ต องปร บแต งร ปภาพให ย งยาก การทาคล ปนาเสนองาน การทาอ บ คเพ อนาไปปร บ ใช ในงานสาน กงาน การทาค ม อ การประชาส มพ นธ ในหน วยงานในร ปแบบใหม ๆ เอกสารฉบ บน ผ เข ยนได ทดลองใช เอกสารก บน กศ กษาการจ ดการสาน กงาน แล วม การปร บปร งแก ไขเพ อเผยแพร ให ก บผ สนใจต อไป เอกสารค ม อฯ ฉบ บน จะเก ดประโยชน ส งส ดต อเม อได ลงส การปฏ บ ต และเก ดผลผล ตได จร ง จ ง ขอขอบค ณคณะคร และน กศ กษาการจ ดการสาน กงาน ของว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงใหม และผ เก ยวข องท ท า ให ค ม อฯ ฉบ บน ได ใช งานจร ง นางสาวพ มพร ศะร จ นทร มกราคม 2557

3 สำรบ ญ การสร างเค าโครงร ปภาพ... 1 การทาต วอ กษรเป นลวดลาย... 4 การทาให กรอบเป นลวดลาย... 6 การต ดแต งภาพ (1)... 7 การต ดแต งภาพ (2)... 8 การสร างคล ปด วย Photo Album... 9 การเปล ยนภาพของแต ละสไลด การเปล ยนสไลด อ ตโนม ต การใส เส ยง การต ดต อ ปร บเส ยง การบ นท กไฟล สาหร บทาคล ป การทา E-book... การทาร องหน งส อ การทาส พ นหน งส อ การเพ มหน า E-book การกาหนดให แต ละหน าพล กเป ดแบบ E-book การทาส นหน งส อแบบกระด กง... 28

4 1 การสร างเค าโครงร ปภาพ 1. ตรงแถบเคร องม อเล อก แทรก 2. เล อกคาส ง ร ปภาพ 3. เล อกร ปภาพตามจานวนท ต องการ (ต วอย าง 5 ร ป) 4. เม อคล กแทรก จะได ร ปภาพด งต วอย าง 5. แถบเคร องม อจะปรากฏด งต วอย าง ให ส งเกตตรงจ ดท 1 จะแอคท ฟ เคร องม อร ปภาพ (หมายเลข 1) นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 1

5 2 6. ให คล กตรง เค าโครงร ปภาพ (หมายเลข 2) 3 7. เล อกร ปแบบเค าโครงร ปภาพ (ตามหมายเลข 3) แล วเต มข อความก จะได งานเช นด งต วอย าง 8. หากต องการปร บเปล ยนส ให คล กท เปล ยน (ตามหมายเลข 4) 4 หมายเหต : หากแถบเคร องม อหาย ให คล กตรงกรอบ (ตามหมายเลข 5) แถบเคร องม อก จะกล บค นมาอ กคร ง นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 2

6 3 ต วอย างเค าโครงร ปแบบอ น ๆ 2014 นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 3

7 4 การทาต วอ กษรเป นลวดลาย 1. ตรงแถบเคร องม อเล อก แทรก 2. เล อกคาส ง อ กษรศ ลป (ตามหมายเลข 1) 1 3. พ มพ ข อความในกรอบ ใส ข อความของค ณท น (ตามหมายเลข 2) การเต มลวดลาย ให ส งเกตแถบแอคท ฟจะอย ท ร ปแบบ (ตามหมายเลข 3) สาหร บคาส ง ส เต มข อความ (ตาม หมายเลข 4) ไม ใช คาส ง เต มส ร ปร าง จากน นให คล กคาส ง ร ปภาพ.. (ตามหมายเลข 5) นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 4

8 5 5. เล อกภาพตามท ต องการ ก จะได ต วอ กษรม ลวดลาย 6 หมายเหต : *หากต องการขนาดต วอ กษรใหญ ก ไปท แถบเคร องม อเล อก หน าแรก เล อกขนาดต วอ กษรหร อร ปแบบอ กษร ตามต องการ และหากต องการเก บบ นท กเป นร ปภาพข อความไว ก คล กให กรอบภาพเป นเส นตรง (ตามหมายเลข 6) คล กขวา จะข นแถบข อความ ให ใช คาส ง บ นท กเป นร ปภาพ... (ตามหมายเลข 7) นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 5

9 6 การทาให กรอบเป นลวดลาย 1. เป นการทาต อเน องจากต วอ กษรเป นลวดลาย คล กกรอบให เป นเส นตรง (ตามหมายเลข 1) 2. ตรงแถบ...เคร องม อการวาด ให คล กคาส ง เต มส ร ปร าง (ตามหมายเลข 2) แล วคล กคาส ง ร ปภาพ... (ตามหมายเลข 3) เล อกร ปภาพท ต องการ นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 6

10 7 การต ด แต งภาพ (1) 1. ตรงแถบเคร องม อเล อก แทรก 2. เล อกคาส ง ร ปภาพ 3. เล อกร ปภาพตามท ต องการ 4. ต ดร ปภาพ ให ส งเกต แถมเคร องม อร ปภาพ (ตามหมายเลข 1) ให ใช คาส ง ครอบต ด (ตามหมายเลข 2 ) ต ดภาพส วนท ไม ต องการท ง นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 7

11 8 การต ด แต งภาพ (2) 1. ตรงแถบเคร องม อเล อก แทรก 2. เล อกคาส ง ร ปภาพ 3. เล อกร ปภาพตามท ต องการ 4. ต ดร ปภาพ ให ส งเกต แถมเคร องม อร ปภาพ (ตามหมายเลข 1) ให ใช คาส งเล อกกรอบแต งภาพแบบต าง ๆ เล อกตามหมายเลข 2 เม อปร บแต งกรอบเล อกส ก จะได ภาพด งร ปด านล าง 2014 นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 8

12 9 เอกสารฉบ บน เป นเพ ยง บางส วนของเอกสารท งหมด หากท านผ ชมสนใจฉบ บ สมบ รณ สามารถแจ งความ จานงได ท เฟชบ คในกล ม หร อ comment ฝากไว ท เว บไซต หร อส งอ เมลมาย งผ จ ดทา 2014 นางสาวพ มพร ศะร จ นทร บทความเลขาน การ หน า 9

13

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการน าเสนอผลงาน เวอร ช น 2013 ซ ง เป นเวอร

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 ค ม อ Microsoft PowerPoint 2010 โดย ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13 ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft

More information

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น

เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เร ยนร ว ธ การใช งานโปรแกรม Word ท าตาราง จ ดแต งข อความ เพ อท าประว ต ส วนต วในการสม ครงาน เป นเก าแรกแห งความส าเร จ กร ณาเล อกรายช อหล กส ตรท อย ด านซ ายเพ อเร มเร

More information

เอกสารประกอบการอบรม การใช โปรแกรม Flip Album Pro 6.0 โดย

เอกสารประกอบการอบรม การใช โปรแกรม Flip Album Pro 6.0 โดย เอกสารประกอบการอบรม การใช โปรแกรม Flip Album Pro 6.0 โดย คร ชลอ การทว ต าแหน ง คร ว ทยฐานะ คร เช ยวชาญ ว ทยาล ยเทคน คพระนครศร อย ธยา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ปร บปร ง 25 / 05

More information

ค ม อและแนนทางการเตร ยมส อส าหร บการเร ยนการสอน โครงการหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต )

ค ม อและแนนทางการเตร ยมส อส าหร บการเร ยนการสอน โครงการหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) ค ม อและแนวทางการเตร ยมส อส าหร บการเร ยนการสอน โครงการหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) ความส าค ญของการน าเสนอท ม ประส ทธ ภาพ ก อนท จะกล าวถ งหล กการออกแบบและการใช เพาเวอร พอยท ท ด น น อยากจะยกต

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

ระยะเวลาในการฝ กอบรม ระหว างว นท 27 28 พฤศจ กายน 2557 ณ ห องประช ม 1 ช น 3 สาน กงานว ทยทร พยากร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย

ระยะเวลาในการฝ กอบรม ระหว างว นท 27 28 พฤศจ กายน 2557 ณ ห องประช ม 1 ช น 3 สาน กงานว ทยทร พยากร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย สร ปผล โครงการฝ กอบรมการผล ตส อใหม ในการสร างบทเร ยน สาหร บการใช งานบน ipad ระหว างว นท ณ ห องประช ม 1 ช น 3 สาน กงานว ทยทร พยากร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได เข ามาม บทบาทต อช ว ตประจาว

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดท าสไลด เพ อน าไปเสนอหร อฉายในท ประช ม โดยสามารถใส ภาพ เส ยง ตลอดจนภาพเคล อนไหวในล กษณะว ด โอลงในสไลด และย งอาจบ นท กค าบรรยาย ประกอบส าหร บสไลด แต ละแผ น

More information

เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น

เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เร ยนร ว ธ การใช งานโปรแกรม Word ท าตาราง จ ดแต งข อความ เพ อท าประว ต ส วนต วในการสม ครงาน เป นเก าแรกแห งความส าเร จ กร ณาเล อกรายช อหล กส ตรท อย ด านซ ายเพ อเร มเร

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

จ านวนหน วยก ต 2 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร)

จ านวนหน วยก ต 2 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร) โครง ว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา อาหารและโภชนาการ ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม ภาคเร ยน 2 ป การศ กษา 2557 ระหว างว น 13 ต ลาคม 2557 ถ ง 13 ก มภาพ นธ 2558 ว ทยาล ยอาช วศ

More information

การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 เป นโปรแกรมท ช วยในการ จ ดทาสไลด เพ อนาไปเสนอหร อฉายให บ คคลท วไปได ด ในป จจ บ นโปรแกรม PowerPoint

More information

การสร างแบบทดสอบบนเว บ ด วยโปรแกรม Webquest

การสร างแบบทดสอบบนเว บ ด วยโปรแกรม Webquest หน า 1 การสร างแบบทดสอบบนเว บ ด วย เค าโครงเน อหา จ ดประสงค การเข าส การต งค าแบบทดสอบ การพ มพ แบบทดสอบ การบ นท กแบบทดสอบ การแก ไขแบบทดสอบด วยโปรแกรม Microsoft Word เม อศ กษาหน วยท 1 เร องแนะน าโปรแกรม

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office PowerPoint 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office PowerPoint 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา สารบ ญ การสร างและตกแต งร ปภาพให เป นอ ลบ ม 2 การแก ไขอ ลบ มภาพท สร างไว 3 การสร างสไลด

More information

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม สาระสาค ญ Microsoft PowerPoint 2010 เป นโปรแกรมหน งในตระก ล Microsoft Office 2010 เหมาะส าหร บสร างงานน าเสนอข อม ล ซ งถ กน าไปใช อย างกว างขวางท งทางด านธ รก จ การประช ม ส มมนาหร อทางด านการศ กษา เพราะม

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information