การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

Size: px
Start display at page:

Download "การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007"

Transcription

1 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย างเหมาะสม การสร างจดหมายเว ยน จดหมายเว ยน ค อ การทาเอกสารหลายฉบ บท ม เน อความเหม อนก น เอกสารแต ละฉบ บ แตกต างเฉพาะบางส วนของจดหมายเท าน น ต วอย างจดหมายประเภทน ได แก หน งส อเช ญประช ม หร อ เก ยรต บ ตรเอกสารน จะม ข อความเหม อนก นท กฉบ บ แต ละฉบ บจะแตกต างก นเฉพาะช อและท อย เท าน น องค ประกอบของจดหมายเว ยน 1. เอกสารหล ก (Main Document) ค อ เอกสารท จะเร มต นเป นเอกสารแบบฟอร มข อความ ของจดหมายท ได กาหนดให ม ข อความ ขนาด ร ปร าง ท เหม อนก น เพ อใช เป นต นแบบของการพ มพ จานวนมาก 2. แหล งข อม ล (Data Source) ค อ ข อม ลรายช อและท อย ผ ร บ ซ งส วนใหญ จะเก บอย ใน ร ปแบบตาราง หล กการสร างจดหมายเว ยน การสร างจดหมายเว ยน จะต องสร างไฟล เอกสาร 2 ไฟล ด วยก น ด งน 1. แฟ มจดหมายหร อแฟ มเอกสารหล ก ค อ เน อความของเอกสารท พ มพ ไว ใน Microsoft word 2. แฟ มข อม ลท ต องการผสานเข าก บแฟ มเอกสารหล ก การจ ดเก บข อม ลต องจ ดเก บในร ปแบบของ ตาราง Excel หร ออาจจ ดเก บในร ปแบบฐานข อม ลท สร างจากโปรแกรม Microsoft Access เช น ให พ มพ ข อม ลเก บไว เป นไฟล ก อน โดยใช MS Excel 2007 ด งร ปท 1 แล ว Save เก บไว สมมต ว าต ง ช อไฟล น ว า Data.xls (ข อม ลน เก บอย ใน Sheet1 ของไฟล Data.xls) ร ปท 1 แฟ มข อม ลท ต องการผสานเข าก บเอกสารหล ก

2 3. พ มพ จดหมายท จะทาจดหมายเว ยน ให พ มพ เฉพาะส วนท เหม อนก นท กฉบ บ ส วนท เปล ยนไป อย างเช น ช อ ให เว นเอาไว ด งต วอย างร ปท 2 เม อพ มพ เสร จแล วให Save เก บไว สมมต ว า ต งช อไฟล ว า mail.doc ร ปท 2 ต วอย างเอกสารหล กท จะทาจดหมายเว ยน ข นตอนการสร างจดหมายเว ยน 1. เล อกเมน การส งจดหมาย แล วเล อกเมน ย อย เร มจดหมายเว ยน แล วเล อกคาส ง เล อกผ ร บ ด งร ปท 3 ร ปท 3 เมน สาหร บการสร างจดหมายเว ยน

3 2. เม อเล อกเมน เล อกผ ร บ แล วให เล อกเมน ย อ ใช รายช อท ม อย ด งร ปท 4 จะปรากฏ หน าต าง Select Data Source น นค อ ให เราไปเล อกไฟล ผ ร บ ในท น ค อไฟล MS Excel 2007 ของเรา ท ช อว า Data.xls น นเอง แล วคล กป ม Open ด งร ปท 4 เม อเล อกแล วจะปรากฏหน าต างให เราเล อก ผ ร บตามท ได บ นท กไว ด ง ร ปท 5 ร ปท 4 เล อกผ ร บจดหมายเว ยนจากไฟล ท สร างไว ร ปท 5 เล อกไฟล ผ ร บท สร างไว

4 3. 4. จะปรากฏหน าต าง เล อกตาราง เน องจากข อม ลของเราเก บอย บน Sheet1 ของไฟล Data.xls ด งน นในหน าต างน ให เล อก Sheet1$ แล วคล กป ม ตกลง ด งร ปท 6 ร ปท 6 เล อก Sheet ท จ ดเก บข อม ลไว 4. เราสามารถเล อกผ ร บได ว าต องการหร อไม ต องการให ส งถ งใครบ าง โดยเล อกเมน แก ไขผ ร บ จะ เห นได ว า MS Word มองเห นข อม ลท เราเล อกมาจากไฟล Excel ซ งในข นตอนน ท หน าต างน ถ า ต องการส ง ให เล อกเช คบ อกซ ด านหน า เม อเสร จแล วให คล กป ม ตกลง ด งร ปท 7 ร ปท 7 เล อกผ ร บว าต องการหร อไม ต องการส งถ งใคร

5 5. เม อเล อกข อม ลเร ยบร อยแล วให เล อกบร เวณท ต องการวางข อม ลผ ร บเพ อท จะใช สาหร บ แสดงข อม ลท กาหนดไว โดยเล อกเมน แทรกข อม ลผสาน จะปรากฏข อม ลท เราบ นท กไว ในไพล ข อม ล Data.xls ด งแสดง ด งร ปท 8 ร ปท 8 การแทรกข อม ผสาน 5. การเล อกฟ ลด ช อ และ ตาแหน ง ด งกล าว จะทาให ข อความในจดหมายเปล ยนไป ด งร ปท 9 ร ปท 9 เล อกฟ ลด ท ต องการแสดงในจดหมาย

6 6.เม อเราต องการแสดงรายละเอ ยดของข อม ลให เราเล อกเมน แสดงต วอย างผลล พธ เม อ เล อกแล วจะปรากฏข อม ลและในเมน น จะแสดงจานวนข อม ลท เราม ท งหมดเราสามารถคล กป ม ล กศรเพ อด ข อม ลได ด ง ร ปท 10 ร ปท 10 ต วอย างผลล พธ จากการผสานข อม ล 7.เม อเสร จส นแล วต องการท จะพ มพ จดหมายให คล กท เมน เสร จส นและผสาน แล วให เล อกเมน ย อย พ มพ เอกสาร ด งร ปท 11 ร ปท 11 ส งพ มพ จดหมายเว ยน

7 8.เม อเล อกแล วจะปรากฏหน าต างผสานไปย งเคร องพ มพ โดยจะม ห วข อให เล อกระเบ ยน การพ มพ ท งหมด,ระเบ ยนป จจ บ น,แล วก ให เล อกช วงท ต องการจะพ มพ เม อเล อกแล วให คล กป ม ตกลง ด งร ปท 12 ร ปท 12 การผสานข อม ลไปย งเคร องพ มพ 9.จะปรากฏหน าต างการพ มพ โดยท วไปเม อเราส งพ มพ ใน Word 2007 ให คล กป ม ตกลง ด งร ปท 13 ร ปท 13 หน าต างการส งพ มพ เอกสาร

8 แบบฝ กห ดการสร างจดหมายเว ยน ให น ส ตออกแบบเก ยรต บ ตรของมหาว ทยาล ยบ รพา ในงานว นสถาปนามหาว ทยาล ย เพ อมอบให แก น ส ตท วประเทศท ได ร บรางว ลจากการประกวด โดยประย กต การสร างจดหมายเว ยน มาใช ในการทาเก ยรต บ ตร ผลการแข งข นจากการประกวด ม ด งต อไปน - การประกวดเข ยนเร ยงความ รางว ลท 1 นางสาวสมใจ จ ตใจด ม.เกษตรศาสตร รางว ลท 2 นางสาวบ ตรด สมช อ ม.บ รพา ว ทยาเขตบางแสน รางว ลท 3 นายสมพร ปากด ม.ธรรมศาสตร - การประกวดร องเพลงล กท ง รางว ลท 1 นางสาวกมลว น ใจด ม.พาย พ รางว ลท 2 นางสาวร กด ใสซ อ ม.ขอนแก น รางว ลท 3 นายสมชาย สมองด ม.บ รพา - การประกวดมารยาท รางว ลท 1 นายสมศ กด รอดท กทาง ม.เทคโนโลย ส รนาร รางว ลท 2 นางสาวเร ยบร อย มารยาทด ม.บ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร รางว ลท 3 นางสาวอรท ย จงใจทา ม.กร งเทพ

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554

เอกสารประกอบการอบรม. Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา. User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word 2007 Advance งานบร การและฝ กอบรม ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา User [พ มพ ช อบร ษ ท] 7/0/2554 สารบ ญ เทคน คการจ ดท าเอกสารอย างม ออาช พ ด วย Microsoft

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007

ใบความร ท 3 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น. เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 ใบความร ท 3 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง เป ดโปรแกรม Microsoft office Access 2007 หน วยการเร ยนร เป ดปมชมฐานข อม ล เร มต นใช งาน Microsoft Office Enterprise 2007 หล งจากทาการต

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 -

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 - ปฏ บ ต การท 4 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word : 1) ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถสร างเอกสารอย างง ายได

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค

บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค บทท 1 ความร เบ องต นส าหร บโปรแกรม Ms Excel ว ตถ ประสงค ในบทน ค ณจะได ศ กษาถ ง หน าท และความสามารถของโปรแกรม ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม การเร มต นการใช งานโปรแกรม การท างานก บไฟล ข อม ล Introduction to

More information

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา

ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา ประโยชน ของโปรแกรมประมวลคา ใบความร เร อง เร มต นการใช งานโปรแกรมประมวลคา (Word Processing Software) ซอฟต แวร ประมวลคา (Word Processing Software) เป นซอฟต แวร ประย กต ใช สาหร บสร างและ จ ดการก บเอกสารในร ปแบบต างๆ เช น จดหมาย บ นท

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการข อม ล ส าหร บผ ใช งาน ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยบ รพา 1 สารบ ญ แนะน า SharePoint... 2 ประโยชน ของ Microsoft SharePoint... 2 ต วอย าง แถบ Ribbon... 4 ความต องการของเคร องคอมพ

More information

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Microsoft Office 365 อ พเดตอย เสมออ กด วย เช นเด ยวก บการอ พเดตฟ เจอร ต างๆ โดยอ ตโนม ต ไม ว าท ใด Office ก พร อมให ค ณใช เม อต องการ Office 365 ค อ Office แบบเด ยวก นก บท เราค นเคยและใช งานอย ท กว น และเน

More information

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร

เมน จ ดการบทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร เมน จ ดการบทเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ใช สาหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint,

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail

ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ว ธ การใช E-mail จากเว บไซต Gmail ข นตอนการสม คร และเข าใช Gmail 1. ทาการเข าเว บไซต ของ Gmail โดยพ มพ www.gmail.com ท Address Bar ของโปรแกรม Browser (ในท น ค อ Internet Explorer) 2. ทาการสม ครใช งาน Gmail

More information

การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 การสร างงานนาเสนอด วย โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 เป นโปรแกรมท ช วยในการ จ ดทาสไลด เพ อนาไปเสนอหร อฉายให บ คคลท วไปได ด ในป จจ บ นโปรแกรม PowerPoint

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วยโปรแกรม word + excel 2013

การสร างจดหมายเว ยนด วยโปรแกรม word + excel 2013 การสร างจดหมายเว ยนด วยโปรแกรม word + excel 2013 โจทย ของว นน ค อ อยากให จ ดทาใบประกาศ มอบเก ยรต บ ตร จานวนเยอะ ๆ ให แก ผ เข าร วมงาน หร อเข าร วมก จกรรม ซ งล กษณะของข อม ลท จะนามาจ ดทา กล าวค อ รายช อของผ

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

ค ม อการใช โปรแกรม ศ นย ส ขภาพจ ต ฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต สน บสน น โดย ศ นย ส ขภาพจ ตท ๔ กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข

ค ม อการใช โปรแกรม ศ นย ส ขภาพจ ต ฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต สน บสน น โดย ศ นย ส ขภาพจ ตท ๔ กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข สน บสน น โดย ศ นย ส ขภาพจ ตท ๔ กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข ค ม อการใช โปรแกรมฐานข อม ลงานส ขภาพจ ตศ นย ส ขภาพจ ตท 4 ค ม อการใช โปรแกรม ฐานข อม ลงานส ขภาพจ ต ศ นย ส ขภาพจ ต ๔ ข นตอนการต ดต งโปรแกรมฐานข

More information

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access

หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access หน วยการเร ยนร ท 4 เร อง การใช โปรแกรม Microsoft Access ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Access โปรแกรม Microsoft Access เป นโปรแกรมในตระก ล DBMS ต วหน ง ซ งโปรแกรม เหล าน จะม ความสามารถค อ กาหนดน

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร

บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร ไมโครซอฟเว ร ด เป นโปรแกรมท น ยมแพร หลายอย างมากในส าน กงาน เพราะเป น โปรแกรมท สามารถใช งานง าย และม ประส ทธ ภาพส ง และสามารถเร ยนร ได ง าย ทางบร ษ ท ไมโครซอฟต ได พ ฒนาโปรแกรมช

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

ใบความร เร อง สม ดงาน

ใบความร เร อง สม ดงาน ใบความร 6 เร อง สม ดงาน (Workbook) Microsoft Office Excel 2007 ----------------------------------------------- Microsoft Office Excel 2007 เป นโปรแกรมประเภทตารางทางาน หร อ สเปรดช ด (Spread Sheet) ม ล กษณะเป

More information

บทท 21 : โปรแกรม Microsoft access

บทท 21 : โปรแกรม Microsoft access บทท 21 : โปรแกรม Microsoft access บทท 21 โปรแกรม Microsoft Access โปรแกรมฐานข อม ลท ผ เข ยนเคยส มผ สมากท ส ด ค อ Microsoft Access เพราะเป นภาษาท ง าย ม การน าไปใช อย างแพร หลาย เน องจากม ใน Microsoft office

More information