Microsoft PowerPoint 2010

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft PowerPoint 2010"

Transcription

1 Microsoft PowerPoint 2010

2 โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บ การน าเสนอข อม ลหร อส อการสอนท ม ประส ทธ ภาพและได ร บความน ยม ก นท วโลก รวมไปถ งม ความสะดวกในการใช งานด วยส ญล กษณ ของ เคร องม อท ส อเข าใจง ายและเพ มข ดความสามารถทางด านกราฟ กและ ล กเล นต างๆ ท าให การน าเสนอข อม ลหร อส อการสอนม ความน าสนใจ มากย งข น

3 หล กการออกแบบการน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint การเตร ยมการก อนการออกแบบการน าเสนองานด วย MS PowerPoint น น เป นพ นฐานส าค ญ ท จะช วยสร างความเข าใจในเน อหา ท จะนาเสนอได อย างช ดเจน ถ กต อง และด งด ดความสนใจของผ เร ยน โดยม องค ประกอบท ต องค าน งถ งอย หลายประการ เช น ต วอ กษร ส และ พ นหล ง เส ยง การจ ดวาง ภาพประกอบ เป นต น

4 หล กการออกแบบการน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint (ต อ) ต วอ กษร ชน ดของต วอ กษร ไม ควรใส ชน ดของต วอ กษรหลายประเภทในหน าสไตล เด ยวก น ไม ควรใช ต วอ กษรท อ านยาก เช น ต วอ กษรชน ดไม ม ห ว หร อม หางย นยาว ล กษณะของต วอ กษร การเล อกใช ล กษณะต วอ กษรแบบหนา จะช วยให อ านได ง าย ขนาดของต วอ กษร ควรใช ขนาดต วอ กษรต งแต ข นไป ในหน งหน าสไลด สามารถม ข อความได ประมาณ 5-7 บรรท ด การจ ดวางช องไฟของต วอ กษร ไม ควรบ บอ ดหร อกระจายข อความให ม ช องไฟระหว างต วอ กษรมากเก นไป

5 หล กการออกแบบการน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint (ต อ) ส ต วอ กษรและส พ นหล ง ต วอ กษรส เข ม ควรใช พ นหล งส อ อน หร อ ต วอ กษรส อ อน ควรใช พ นหล งส เข ม ไม ควรใช ส พ นหล งท ฉ ดฉาด หร อลวดลายเยอะเก นไป เพราะจะท าให อ านยาก อารมณ ของส ควรพ จารณาเล อกใช ส ให เข าก บเน อหาท จะน าเสนอ

6 หล กการออกแบบการน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint (ต อ) เส ยง เป นส วนหน งในส อท ผ สอนสามารถนามาเพ อเพ มศ กยภาพในการเร ยนร ให ก บผ เร ยน เส ยงเพลง (Music) เส ยงบรรยาย (Narration) เส ยงพ เศษ (Sound effect) การจ ดวาง การจ ดวางห วเร องหล กและห วเร องย อย

7 หล กการออกแบบการน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint (ต อ) ความสมด ลและการบอกท ศทาง

8 หล กการออกแบบการน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint (ต อ) ภาพถ าย/ภาพการ ต น ควรใช ภาพประกอบท สามารถส อความหมายได ตรงก บค าพ ดของผ สอนท ต องการส อให ผ เร ยนเข าใจ ไม ควรใช ภาพตกแต งมากเก นไปเพราะจะทาให ผ เร ยนไม สนใจเน อหา ภาพแอน เมช น/ภาพว ด โอ การน าเสนอภาพแอน เมช นหร อภาพว ด โอ ควรกระช บและเข าใจง าย ต องม ค ณภาพของภาพและเส ยง เช น ฟ งช ด ภาพช ด ไม กระต ก ฯลฯ

9 ส วนประกอบของโปรแกรม

10 ส วนประกอบของโปรแกรม (ต อ) 1. แฟ ม (File) ค าส งต างๆ ท ใช งานในโปรแกรม เช น สร าง (New), บ นท ก (Save) ฯลฯ 2. แถบเคร องม อด วน (Quick Access) แสดงค าส งท ใช งานบ อยๆ 3. แถบช อเร อง (Title bar) แสดงช อโปรแกรม และรายช อไฟล ท ได เป ดใช งานอย 4. ป มควบค ม Windows ใช ควบค มการ เป ด-ป ด และขยายหน าต างโปรแกรมท ได เป ดข นมา 5. ร บบอน (Ribbon) แถบเคร องม อการใช งาน 6. Slide and outline แสดงแบบจ าลองของภาพน งท งหมดท ม อย ในสไลด โชว

11 ส วนประกอบของโปรแกรม (ต อ) 7. Slide Pane แสดงรายละเอ ยดของสไลด โชว 8. Note Pane ใส ข อความอธ บายเพ มเต มลงไปในสไลด โชว 9. Status Bar แสดงรายละเอ ยดของสไลด โชว ท เป ดข นมาใช งาน 10. แถบม มมอง ส าหร บการแสดงผลสไลด ในม มมองต างๆ 11. Zoom Tool ส าหร บย อ/ขยาย พ นท การท างาน 12. ป มปร บสไลด จ ดพ นท การท างานให พอด ก บหน าต างป จจ บ น

12 แถบเคร องม อการใช งาน (Ribbon) 1. แถบเมน File

13 แถบเคร องม อการใช งาน (Ribbon) (ต อ) 2. แถบเมน Home 3. แถบเมน Insert

14 แถบเคร องม อการใช งาน (Ribbon) (ต อ) 4. แถบเมน Design 5. แถบเมน Transitions

15 แถบเคร องม อการใช งาน (Ribbon) (ต อ) 6. แถบเมน Animation 7. แถบเมน Slide Show

16 แถบเคร องม อการใช งาน (Ribbon) (ต อ) 8. แถบเมน Review 9. แถบเมน View

17 แถบเคร องม อการใช งาน (Ribbon) (ต อ) 10. แถบเมน Format (กรณ เป นต วอ กษร) 11. แถบเมน Format (กรณ เป นร ปภาพ) 12. แถบเมน Acrobat

18 แถบเคร องม อการใช งาน (Ribbon) (ต อ) 13. แถบเมน Format (กรณ เป นต วอ กษร) Version แถบเมน Format (กรณ เป นร ปภาพ) Version 2007 Credits :

19 สร างงานน าเสนอโดยใช แม แบบ เทมเพลต (Template) เป นแม แบบท ม องค ประกอบทางศ ลป และ ต วอย างเค าโครงเน อหามาให เหมาะส าหร บผ ท ไม ถน ดการออกแบบ หร อต องการสร างงานพร เซนเตช นอย าง รวดเร ว โดยให เราคล กเล อกท Sample template (ต วอย างแม แบบ)

20 การแสดงงานพร เซนเตช น หล งจากท ได สร างงานน าเสนอแล ว ก สามารถเป ดด ผลล พธ ท ได โดยคล กเมาส ท ป ม (Slide Show) หร อกดป ม <F5> ซ งสไลด ท เราสร างข นจะ ถ กแสดงแบบเต มหน าจอ และสามารถออกจากการชมได โดยกดป ม <ESC>

21 การบ นท กงานน าเสนอ ว ธ การบ นท กงานน าเสนอใหม 1. คล กท เมน File และคล กท Save 2. เล อกสถานท จ ดเก บไฟล 3. ก าหนดช อไฟล งานน าเสนอท จะบ นท กในช อง File name 4. คล กท ป ม Save

22 การบ นท กงานน าเสนอ (ต อ) สามารถใส ช อของท านลงในช อง Authors เพ อแสดงความเป นเจ าของ/ผ จ ดท า PowerPoint ได

23 การสร างเค าโครงภาพน ง (Layout) เราสามารถเล อกโครงสร างภาพน งได ตามน New slide : สร างภาพน งว างๆ ใหม Duplicate : สร างภาพน งซ าก บอ นท เล อก Delete Slide : ลบสไลด Format Background : เปล ยนส พ นหล งและร ปพ นหล ง

24 การปร บระยะห างให ก บข อความ

25 ร ปแบบของการตกแต งหน าสไลด Theme (ช ดร ปแบบ) : เป นร ปแบบของส แบบอ กษร และร ปภาพ ท ใช ในการตกแต งหน าตาของสไลด ให ม ความสวยงาม Theme Colors (ส ของช ดร ปแบบ) เป นร ปแบบของส ท น ามาใช ตกแต งสไลด แต ละส วนเช น ส ของพ นหล ง ข อความ ร ปทรง และลวดลาย Theme Font (แบบอ กษรของช ดร ปแบบ) เป นร ปแบบต วอ กษรท ใช ก าหนดให ต วอ กษรท งหมดในสไลน ได แก ห วเร องและเน อความ ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ Theme Effect (ล กษณะพ เศษของช ดร ปแบบ) เป นช ดเอฟเฟ กต ท ใช ตกแต ง ล กษณะของร ปร างท เราสร างข น ได แก เส นขอบ และเอฟเฟ กต Background Styles (ล กษณะพ นหล ง) เป นการตกแต งพ นหล งสไลด ท พ เศษ ออกไป ได แก ร ปแบบพ นหล งท โปรแกรมม มาให การใส ส การใส ลวดลาย และร ปภาพพ น หล ง

26 การปร บแต งพ นหล ง

27 ใส ข อความส วนห วและส วนท ายของสไลด

28 เคร องม อส าหร บจ ดการร ปภาพ

29 การปร บความคมช ดและความสว างของภาพ

30 การซ อนว ตถ

31 การตกแต งร ปร าง

32 ไฟล เส ยงท สามารถแทรกลงไปได

33 ต วเล อกการก าหนดการเคล อนไหวให ว ตถ

34 การเล อกการน าเสนอ

35 การเช อมโยงสไลด ด วยป มปฏ บ ต การ (Action Button)

36 ตอบข อสงส ย Q/A

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 9. เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 9 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอผลงาน (Powerpoint) ส ปดาห ท 13 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2. แนวทางการท าสไลด และน าเสนองานพร เซนเตช น 3. การสร

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอ Microsoft Power Point 2007 การน าเสนอในอด ต

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอ Microsoft Power Point 2007 การน าเสนอในอด ต ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมน าเสนอ Microsoft Power Point 2007 การน าเสนอในอด ต ในอด ตย คก อนหน าเทคโนโลย คอมพ วเตอร จะม ความเจร ญก าวหน า การนาเสนอม กจะใช อ ปกรณ นาเสนอ ด งต อไปน 1. เคร องฉายสไลด

More information

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 ค ม อ Microsoft PowerPoint 2010 โดย ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13 ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft

More information

เอกสารประกอบการเร ยน. เร อง การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6

เอกสารประกอบการเร ยน. เร อง การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 เอกสารประกอบการเร ยน เร อง การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 นายธ ชญ น นท ธร ร ตนโชต ปภาพร ตาแหน ง คร ว ทยฐานะชานาญการ โรงเร ยนบ านแม ตาวแพะ

More information

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation)

เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) 1 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เบ องต น และ การสร างงานน าเสนอ (Presentation) งานพร เซนเตช นก บ PowerPoint PowerPoint เป นหน งโปรแกรมสาหร บสร างงานพร เซนเตช นท ได ร บความน ยม โดยจะช

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ

การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คร อ มาพร บร ร กษ 1. ป ม แฟ ม (File) = เป นส วนท ใช เก บคาส งต าง ๆ ท ใช งานในโปรแกรม เช น คาส ง สร าง (New), บ นท ก (Save) เป นต น 2. แถบเคร องม อด วน (Quick Access) = เป นแถบท ใช แสดงคาส งท ใช งาน บ อย ๆ ข นมาให เราสามารถเร

More information

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน

คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน 1 คาช แจง การใช เอกสารประกอบการเร ยน คาช แจงส าหร บคร 1. เอกสารประกอบการเร ยนเล มน ใช ประกอบการเร ยน รายว ชา ง20205 งานนาเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2010) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 2. ให น กเร ยนใช เอกสารประกอบการเร

More information

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint เอกสารประกอบการสอน การสร างส อการเร ยนการสอน ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดย ไชยยงค กงศร ฝ ายว ชาการ คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ม นาคม 2550 1 MS. PowerPoint ความสามารถโปรแกรม Microsoft PowerPoint

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค อ โปรแกรมท ช วยงานน าเสนองาน (Present) ให สวยงามด วยร ปแบบท ท นสม ย และง ายต อ การใช

More information

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

จ ดประสงค เช งพฤต กรรม สาระสาค ญ Microsoft PowerPoint 2010 เป นโปรแกรมหน งในตระก ล Microsoft Office 2010 เหมาะส าหร บสร างงานน าเสนอข อม ล ซ งถ กน าไปใช อย างกว างขวางท งทางด านธ รก จ การประช ม ส มมนาหร อทางด านการศ กษา เพราะม

More information

เอกสารประกอบการเร ยน. เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 นางสาวสว ยา ส รมณ โรงเร ยนวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม

เอกสารประกอบการเร ยน. เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 นางสาวสว ยา ส รมณ โรงเร ยนวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม ~ 0 ~ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 007 โดย นางสาวสว ยา ส รมณ โรงเร ยนวาป ปท ม จ งหว ดมหาสารคาม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษามหาสารคาม เขต ~ ~ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง โปรแกรม

More information

พ นฐานการสร างงานด วย Microsoft Office PowerPoint 2007. การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007

พ นฐานการสร างงานด วย Microsoft Office PowerPoint 2007. การเร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office PowerPoint 2007 โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เป นโปรแกรมท น ยมใช ในเร องของการนาเสนอ ข อม ล (Presentation) ไม ว าจะเป นเร องของส อการเร ยนการสอน การนาเสนอข อม ลผล ตภ ณฑ ใหม

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง

More information

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น

บทท 1. โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level เอกสารประกอบการอบรม ความร เบ อต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007... 1 1. องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม... 1 2. การเร ยกใช โปรแกรม

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บน าเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

แผนบร หารการสอนประจ าบทท 10 โปรแกรมน าเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2003)

แผนบร หารการสอนประจ าบทท 10 โปรแกรมน าเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2003) แผนบร หารการสอนประจ าบทท 10 โปรแกรมน าเสนอข อม ล (Microsoft PowerPoint 2003) ห วข อเน อหา บทน า ว ธ เข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint การสร างงาน Presentation

More information

เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 1

เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 1 เล มท 1 ร จ กโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 1 1. ศ กษาจ ดประสงค การเร ยนร เพ อให ทราบว าหล งจากศ กษาเอกสาร ประกอบการเร ยนแล ว น กเร ยนสามารถเร ยนร อะไรบ าง 2. ทาแบบทดสอบก อนเร ยนจานวน 10 ข อ ลงในกระดาษคาตอบ

More information

ใบความร ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ผ ส อน นายว ฒ ชย คำาม สว าง ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย อ บลราชธาน

ใบความร ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ผ ส อน นายว ฒ ชย คำาม สว าง ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย อ บลราชธาน 61 ใบความร หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมนำาเสนอข อม ล ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 ผ ส อน นายว ฒ ชย คำาม สว าง ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2554 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย อ บลราชธาน 62 หน วยท

More information

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010

บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 บทท 1 Microsoft Office Word PowerPoint 2007 2010 โปรแกรมน ใช สาหร บนาเสนอ (Present) ผลงานประเภทข อความ ต วเลข ตาราง กราฟ ร ปภาพ ไดอะแกรม ฯลฯ และใส Effect ต างๆ เพ อให ผลงานด น าสนใจมากข น การเร มใช งานโปรแกรม

More information

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดท าสไลด เพ อน าไปเสนอหร อฉายในท ประช ม โดยสามารถใส ภาพ เส ยง ตลอดจนภาพเคล อนไหวในล กษณะว ด โอลงในสไลด และย งอาจบ นท กค าบรรยาย ประกอบส าหร บสไลด แต ละแผ น

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information