การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน"

Transcription

1 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 1 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การเข าส โปรแกรม Microsoft Word การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน โดย นาวาอากาศเอก อน ตตร จ ตต น นทน ผ อ านวยการ กองว ทยาการ กรมแพทย ทหารอากาศ 3.คล ก Microsoft office 4.คล ก Microsoft Word 2.คล ก All Programs 1.คล ก Start เข าส โปรแกรม Word หน าต างการท างานหล กของ Word (Minimize) ป มย อว นโดว ให เหล อเพ ยงช อบนทาสก บาร (Maximize) เพ อขยายว นโดว ให เต มจอภาพ (Restore) ป มกล บขนาดว นโดว เมน บาร และแถบเคร องม อหล ก เพ อ เล อกท างานก บเอกสาร คล กเพ อเร มสร างเอกสารใหม คล กเพ อสร างเอกสารใหม จากต นแบบ

2 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 2 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การสร างเอกสารใหม 1.เล อกเมน แฟ ม>สร าง หร อคล ก 2.บานหน าต าง เอกสารใหม ส าหร บเล อกสร างเอกสารใหม การบ นท กเอกสารท สร าง สร างเอกสารเปล า สร างไฟล เอกสารเว บเพจ สร างเอกสารพร อมส งอ เมล สร างเอกสารจากไฟล เด มท ม อย 1.เล อกค าส ง แฟ ม > บ นท ก หร อคล ก หร อกด < Ctrl + S > 2.ระบ ต าแหน งเก บข อม ล สร างเอกสารในร ป จดหมายและแฟกซ เอกสารท แนบไปก บอ เมล เมโมเอกสาร รายงาน ส อส งพ มพ แบบต างๆ 4.คล กเมาส การบ นท กเอกสารเป นช อใหม 3. ต งช อและชน ดให ก บไฟล ท ต องการบ นท ก 1.เล อกค าส ง แฟ ม > บ นท กเป น 2.เม อหน าต างของการบ นท กเป นปรากฏข น ให เปล ยนช อแฟ มเป นช อ ท ต องการและท าข นตอนเช นเด ยวก บการบ นท กเอกสารท สร าง

3 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 3 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การเป ดเอกสารท บ นท กไว กล บมาใช งาน 1.เล อกค าส ง แฟ ม > เป ด หร อคล ก หร อกด <Ctrl+O> 2.ระบ ต าแหน งท เก บเอกสาร 3.คล กเมาส เล อกไฟล การป ดเอกสาร 1.เล อกค าส ง แฟ ม > ป ด หร อ คล ก บร เวณม มขวาม อ 4. คล กเมาส หร อกด enter 2.เล อกค าส งส าหร บจ ดการก บไฟล ในกรณ ท ย งไม ม การบ นท กเอกสาร - ใช ถ าต องการบ นท กเอกสาร - ไม ใช ถ าไม ต องการบ นท กเอกสาร - ยกเล ก เพ อยกเล กค าส งป ดเอกสาร การออกจากโปรแกรม เล อกค าส ง แฟ ม > จบการท างาน หร อคล ก ท อย ด านขวาบนส ดของหน าต าง การใช ม มมองต างๆใน Word 1.เล อกค าส ง ม มมอง แล วเล อกม มมองท ต องการ หร อคล กแถบเคร องม อ ท ม มล างซ ายของหน าต าง - ม มมองปกต (Normal View) ม มมองพ นฐานส าหร บสร าง แก ไข และปร บแต งข อความ - ม มมองเค าโครงเว บ (Web Layout View) เหมาะส าหร บการอ าน เอกสารในเว บ - ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ (Print Layout View) ม มมองท แสดงผลล พธ เหม อนก บเอกสารท พ มพ ออกจากเคร องพ มพ จร งๆ - ม มมองเค าโครงการอ าน - แสดงเอกสารในล กษณะของหน าหน งส อ - ม มมองเค าร าง (Outline View) แสดงเฉพาะข อความในเอกสารเท าน น

4 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 4 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การป อนข อความลงบนเอกสาร เราจะก าหนดจ ดเร มต นของการป อนข อความได โดยเล อนป มบนค ย บอร ด หร อใช เมาส คล กลงบนเอกสารเพ อก าหนด ต าแหน ง ซ งจะม ส ญล กษณ กระพร บ อย ส ญล กษณ ต วช เมาส เม อเราน าต วช เมาส ไปวางตามบร เวณต างๆ ร ปร างต วช เมาส จะเปล ยนแปลงไปด งน ต วช เมาส อย ในพ นท เอกสาร ต วช เมาส อย บร เวณแถบเคร องม อ ซ งอย นอกพ นท เอกสาร ต วช เมาส อย บร เวณพ นท ท ว างด านซ ายของเอกสาร (Selection bar) ต วช เมาส อย บร เวณย อหน าของบรรท ด ต วช เมาส อย บร เวณขอบด านซ ายของบรรท ด ต วช เมาส อย บร เวณก งกลางบรรท ด ต วช เมาส อย บร เวณขอบด านขวาของบรรท ด การเล อกต วอ กษรหร อข อความ - การใช เมาส เล อกข อความ 1.คล กท ต าแหน งเร มต น 2.ลากเมาส ให เก ดแถบส ด าท บข อความ แล วปล อยเมาส - การเล อกเฉพาะค า ให ด บเบ ลคล กท ค าท ต องการเล อก จะเก ดแถบส ด าท บค าน น - การเล อกท งบรรท ด 1.เล อนเมาส ไปทางด านซ ายของหน ากระดาษ 2.คล กเมาส ให ตรงก บบรรท ดท ต องการเล อก - การเล อกท งย อหน า 1.เล อนเมาส ไปบร เวณด านซ ายของย อหน าท ต องการ 2.ด บเบ ลคล กเพ อเล อกย อหน าน นๆ - การเล อกข อความท งหมดในเอกสาร 1.เล อกค าส ง แก ไข > เล อกท งหมด หร อกด <Ctrl+A> 2.จะเก ดแถบส ด าท บข อความท งหมดในเอกสาร - การยกเล กการเล อกข อความ หากต องการยกเล กข อความท ได เล อกไว ท าได โดยคล กเมาส ท ต าแหน งใดๆของ เอกสารท ไม ม แถบส ด าอย

5 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 5 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การค ดลอกข อความ 1.ใช เมาส เล อกข อความ 2.คล กเมาส ป มขวา แล วเล อกค าส งค ดลอก หร อคล กเมน แก ไข>ค ดลอก หร อคล ก หร อ กด< Ctrl+C > 3.ไปย งต าแหน งท ต องการวางข อความ 4. คล กเมาส ป มขวา แล วเล อกค าส งวาง หร อคล ก เมน แก ไข>วาง หร อคล ก หร อกด<Ctrl+V> การย ายข อความ 1.ใช เมาส เล อกข อความ 2.คล กเมาส ป มขวา แล วเล อก ค าส งต ด หร อคล กเมน แก ไข>ต ด หร อคล ก หร อกด<Ctrl+X> 3.ไปย งต าแหน งท ต องการย ายข อความไป 4. คล กเมาส ป มขวา แล วเล อกค าส งวาง หร อคล กเมน แก ไข>วาง หร อคล ก หร อกด<Ctrl+V> หากต องการย ายข อความไปต าแหน งท อย ใกล เค ยงก น ท าได โดยการใช เมาส เล อกข อความน น แล วลากเมาส ไป ต าแหน งท ต องการย าย เม อปล อยเมาส ข อความท เล อกจะย ายมาอย ต าแหน งใหม ในท นท การยกเล กการใช ค าส งคร งท ผ านมา 1.คล กเมาส ท (Undo) หร อคล กเมน แก ไข> เล กท า หร อกด <Ctrl+Z> 2.เล อกจ านวนค าส งท ต องการย อนกล บ ถ าหากไม ต องการยกเล กค าส งน น ภายหล งจากใช ค าส งUndoไปแล ว ให ใช ค าส งRedo (ท าซ า) โดยคล ก หร อ คล กเมน แก ไข>ท าซ า หร อกด<Ctrl+Y>

6 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 6 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การค นหาข อความ 1.เล อกค าส ง แก ไข > ค นหา หร อกด <Ctrl+F> 2.กรอกค า/ข อความท ต องการค นหา 3.คล กเมาส 4.หากม ค าท ค นหาอย ในเอกสาร จะปรากฏแถบแรเงาท บค าน นๆอย การแทนท ข อความ 1.เล อกค าส ง แก ไข > แทนท หร อกด <Ctrl+H> 2.กรอกค าท ต องการค นหา 3.กรอกค าท จะมาแทนท ซ งจะปรากฏแถบแรเงาท บข อความท ต องการแทนท 4.เล อกร ปแบบการแทนท โดยอาจแทนท ข อความท พบ แล วค นหาค าต อไป หร ออาจแทนท ท งหมด การจ ดข อความให อย ก งกลาง ช ดซ าย หร อช ดขวา 1.คล กเมาส เล อกย อหน าท ต องการจ ด 2.คล กเมาส เล อกการวางข อความ วางข อความให ช ดขอบซ าย/ขวา โดยให ระยะห างระหว างแต ละต วอ กษรเท าๆก น ก าหนดระยะห างระหว างบรรท ด วางข อความให ช ดซ าย วางข อความให อย ตรงกลาง วางข อความให ช ดขวา วางข อความให เต มบรรท ด

7 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 7 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การปร บแต งหน ากระดาษ 1.คล กเมน แฟ ม> ต งค าหน ากระดาษ 2.เข าส การต งค าหน ากระดาษ ระบ ระยะขอบ ต งแนวการวางของกระดาษ แนวต ง/แนวนอน การต งก นหน าและก นหล ง 1.คล กเล อกย อหน าท ต องการ 2.ก าหนดระยะย อหน า/ก นหน า/ก นหล ง คล กเมาส แล วลากเพ อต งระยะของย อหน า คล กเมาส แล วลากเพ อต งระยะก นหล ง คล กเมาส แล วลากเพ อต งระยะก นหน า การก าหนดต าแหน งแท บหย ด 1.คล กเมาส ท ป ม บร เวณด านซ ายของไม บรรท ด จนเป นส ญล กษณ แท บท ต องการใช Left Tab จ ดข อความช ดซ ายของแท บ ม กจะใช ก บข อความโดยท วไป Right Tab จ ดข อความช ดขวาของแท บ ม กจะใช ก บข อม ลท เป นต วเลข Center Tab จ ดข อความให อย ก งกลางของแท บ Decimal Tab จ ดต วเลขให จ ดทศน ยมอย ตรงต าแหน งของแท บหย ด Bar Tab การใส เส นแนวต ง 2.คล กเมาส ท ไม บรรท ดตรงจ ดท ต องการก าหนดแท บ การแบ งข อความในเอกสารเป นหลายคอล มน 1.คล กเมน ร ปแบบ>คอล มน หร อคล ก 2.ลากเมาส ก าหนดจ านวนคอล มน ท ต องการ

8 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 8 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การปร บแต งต วอ กษรในเอกสาร 1.ใช เมาส เล อกข อความ 2.คล ก หร อคล กเมน ร ปแบบ > แบบอ กษร 3.เล อกร ปแบบอ กษร 4.คล กเมาส ท และเล อกขนาดต วอ กษรท ต องการ 5.คล กเมาส เล อกปร บล กษณะของข อความ ต วหนา (Bold) ต วเอ ยง (Italic) ข ดเส นใต (Underline) การก าหนดล กษณะพ เศษให ต วอ กษร 1.ใช เมาส เล อกข อความ 2.เล อกค าส ง ร ปแบบ > แบบอ กษร หร อคล กเมาส ป มขวา แล วเล อกแบบอ กษร 3.คล กเมาส เล อกก าหนดร ปแบบ ข ดท บ / ข ดท บค / ต วยก / ต วห อย / เงา / เค าร าง / น นข น / รอย จาร ก / ต วพ มพ ใหญ ขนาดเล ก / ต วพ มพ ใหญ ท งหมด / ซ อน 4.คล ก หร อกด enter การตกแต งข อความด วยส ก าหนดส ให ก บต วอ กษร 1.เล อกข อความท ต องการก าหนดส 2.คล ก 3.เล อกส ท ต องการ ก าหนดให ก บข อความ การเน นส วนส าค ญด วยการไฮไลท ต วอ กษร 1.คล ก 3.ลากเมาส ท บข อความท ต องการเน น 2.เล อกส ไฮไลท ท ต องการ

9 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 9 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การต กรอบเอกสาร 1. คล กเมน ร ปแบบ > เส นขอบและแรเงา 2.เล อกไปท เส นขอบหน ากระดาษ 3.คล กเมาส เล อก ร ปแบบ 4.เล อกล กษณะเส น 5.เล อกส ความกว าง และ ลวดลาย 6.คล ก การแสดงBullet หร อเลขล าด บหน าข อความ 1.ใช เมาส เล อกข อความท ต องการ 2.คล ก จะปรากฎเลขล าด บ หร อคล ก จะปรากฏส ญล กษณ Bullet 3.หากต องการเปล ยนร ปแบบส ญล กษณ หร อเลขล าด บให คล กเมน ร ปแบบ> ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข การสร างเอกสารใหม จากเทมเพลต 1.เล อกค าส ง แฟ ม > สร าง 4.เล อกประเภทของส ญล กษณ ท ใช 5.เล อกร ปแบบส ญล กษณ ท ต องการ 6.คล ก 2.คล กเมาส เล อก บนคอมพ วเตอร ของฉ น 3.เล อกประเภทเอกสาร 4.คล กเล อกเทมเพลตท ต องการ 5.คล กเมาส

10 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 10 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การสร างเทมเพลตไว ใช งานเอง 1.เป ดหร อสร างเอกสารท ต องการสร างเป นเทมเพลต แล วบ นท กเป น โดยหน าต างบ นท กเป นท ช อง บ นท กใน: ให ก าหนด ต าแหน งส าหร บบ นท กเทมเพลตโดยให เล อกโฟลเดอร ห วข อให ตรงก บเทมเพลตท เราสร าง 2.เล อกชน ดของไฟล ท จ ดเก บในช อง เก บเป นชน ด: เป น Document Template 3.คล กบ นท ก หร อกด enter 4.เทมเพลตท เราสร างจะอย ใน แม แบบ และเราสามารถ น ามาใช ในเอกสารท เราต องการได การวาดร ปลงในเอกสาร ร ปวาด ร ปร างอ ตโนม ต ส เหล ยม วงร ส เต ม ส เส น ขนาดเส น เงา 3ม ต เส น ล กศร ล กษณะเส น ล กษณะล กศร 1.คล กเมาส เล อกเคร องม อวาดร ป จะปรากฏ ข นมา 2.คล กเมาส เพ อก าหนดจ ดเร มต น ของการวาด แล วลากเมาส เพ อ ก าหนดขนาดของร ป 3.ปล อยเมาส เม อได ร ปท ต องการ 4.เล อกปร บแต งส เส นขอบ ส เต ม เงา และ3ม ต ตามต องการ การวาดร ปร างอ ตโนม ต 1.คล กเมน แทรก > ร ปภาพ > ร ปร างอ ตโนม ต 2.แถบเคร องม อร ปร างอ ตโนม ต จะปรากฏ เส นแบบต างๆ ล กศรแบบบล อก ค าบรรยายภาพ ต วเช อมต อ แผนผ งล าด บงาน ร ปร างเพ มเต ม ร ปทรงพ นฐาน ดาวและป ายประกาศ

11 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 11 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การแทรกร ปภาพ หร อ Clip Art ลงในเอกสาร 1.คล กเมน แทรก > ร ปภาพ > ภาพต ดปะ / จากแฟ ม หร ออาจคล ก ( แทรกภาพต ดปะ) / (แทรกร ปภาพ)จากแถบ เคร องม อวาดร ป 2.เล อกภาพต ดปะจากClip Art หร อ เล อกภาพท เราต องการ จากแฟ มท ม อย โดยการด บเบ ลคล กท ภาพน นๆ หร อกด การย ายร ป 1.คล กท ร ปภาพ 2.ลากเมาส ไปต าแหน งท ต องการ การปร บขนาดร ป 1.คล กท ร ปภาพ 2.เล อกท ม มขอบภาพ 3.ลากเมาส จนได ขนาดท ต องการ จ งปล อยเมาส การก าหนดร ปแบบการวางภาพ 1.คล กขวาบนร ปท ต องการก าหนดการวาง 2.เล อกค าส ง จ ดแบบร ปภาพ 3.ไปท แท บ เค าโครง แนวเด ยวก บข อความ จ ต ร ส:ให ข อความล อมรอบภาพในร ปแบบส เหล ยม ล อมรอบ: ให ข อความล อมรอบภาพตามโครงร ป ของภาพน น ข างหล งข อความ: ให ภาพถ กวางไว หล งข อความ ข างหน าข อความ: ให ภาพถ กวางไว หน าข อความ การเร มต นสร างตาราง 5.คล ก 1.คล กเมาส ท 2.ลากเมาส เล อกจ านวนช องตาราง 3.คล กเมาส เม อได จ านวนช องตารางท ต องการ หร อ 1.เล อกเมน ตาราง > แทรก > ตาราง 2.ก าหนดจ านวนช องตารางจากหน าต าง 4. เล อก ร ปแบบการ ต ดข อความ รอบร ป

12 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 12 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การสร างตารางด วยการวาด 1.เล อกค าส ง ม มมอง > แถบเคร องม อ > ตารางและเส นขอบ หร อคล ก 2.แถบเคร องม อตารางและเส นขอบจะปรากฏข น วาดตาราง ยางลบ ล กษณะเส น น าหน กเส น ส เส นขอบ เส นขอบนอก ส แรเงา แทรกตาราง การเพ มแถวและคอล มน การเพ มแถว 1.คล กเมาส เล อกแถว 2.คล กขวาแล วเล อกแทรกแถว หร อคล ก 3.หากต องการลบแถวให คล กขวาแล วเล อก ลบแถว การเพ มคอล มน 1.คล กเมาส เล อกคอล มน 2.คล กขวาแล วเล อกแทรกคอล มน หร อคล ก 3.หากต องการลบคอล มน ให คล กขวาแล วเล อก ลบคอล มน การเพ มและลบเซลล ในตาราง 1.คล กเมาส เล อกเซลล 2.เล อกค าส ง ตาราง > แทรก > เซลล 3.เล อกร ปแบบการแทรกเซลล 4.คล ก การปร บขนาดของตาราง ท าได โดยลากเมาส ในแนวซ าย/ขวา เพ อเพ ม/ลดความกว างของคอล มน หร อลากเมาส ในแนวข น/ลง เพ อเพ ม/ลดความส งของแถว การปร บการจ ดวางข อม ลในตาราง ปร บให ช ดด านบน/กลาง/ล าง/ซ าย/ขวา 1.เล อกเซลล และคล ก ท อย บนแถบเคร องม อ 2.เล อกร ปแบบการจ ดวางท ต องการ การจ ดแนวการวางของข อความในตาราง 1.เล อกเซลล และคล ก ท อย บนแถบเคร องม อ 2.การกด แต ละคร งจะท าให แนวการวางของข อความเปล ยนไป ซ งเปล ยนได ท งหมด 4 แนว การใส ส ส นลงในตาราง 1.ลากเมาส เล อกช องตารางท ต องการ 2.คล ก ถ าต องการเต มส ให เซลล น น / คล ก ถ าต องการเปล ยนส เส นขอบ

13 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 13 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การปร บแต งเส นขอบตาราง 1.คล กเมาส เล อกเซลล ท ต องการ 2.คล ก 3.เล อกร ปแบบท ต องการ การผสานเซลล และการแยกเซลล การผสานเซลล 1.เล อกกล มเซลล ท ต องการผสาน 2.คล กขวา แล วเล อกผสานเซลล หร อคล ก การแยกเซลล 1.เล อกเซลล ท ต องการแยก 2.คล กขวา แล วเล อกแยกเซลล หร อคล ก 3.ก าหนดจ านวนคอล มน และแถวท ต องการแยก 4.คล ก การค ดลอกและการย ายข อม ลในตาราง 1.เล อกช องตาราง 2.ลากเมาส ไปย งต าแหน งท ต องการ 3.หากต องการค ดลอกข อม ล ในระหว างการลากเมาส ให กด <Ctrl> ค างไว ด วย การค านวณค าในตาราง การหาผลรวม 1.คล กเมาส เล อกช องท ใช ส าหร บหาค าผลรวม 2.คล ก การค านวณอ นๆ 1.คล กเมาส เล อกเซลล ท ต องการใชแสดงผลการค านวณ 2.เล อกเมน ตาราง > ส ตร 3.พ มพ ส ตรท ต องการใช หร อเล อกส ตรท ต องการจากช องวางฟ งก ช น การเร ยงล าด บข อม ลในตาราง 1.คล กเมาส เล อกคอล มน 2.เล อกค าส ง ตาราง > เร ยงล าด บ 3.เล อกการจ ดเร ยงข อม ลตามต วอ กษร 4.เล อกเพ อจ ดเร ยงจากน อยไปมาก/มากไปน อย

14 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 14 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การใส ข อความห วกระดาษและท ายกระดาษ 1.เล อกค าส ง ม มมอง > ห วกระดาษและท ายกระดาษ 2.ขอบเขตของห วกระดาษและท ายกระดาษจะปรากฏข น สามารถใส ภาพ และข อความต างๆลงไปได 3.สามารถปร บแต งห วกระดาษและท ายกระดาษได จากแถบ เคร องม อ 4.คล กป ดเพ อกล บไปย งหน าเอกสารปกต การใส ล าด บเลขหน า 1.เล อกค าส ง แทรก > หมายเลขหน า 2.ก าหนดต าแหน งการวางหมายเลขหน า 3.ก าหนดแนวการวาง 4.เล อกร ปแบบการแสดง 5.คล ก การใส เช งอรรถ (Footnote) 1.เล อกข อความท จะอ างอ งเช งอรรถ 2.เล อกค าส ง แทรก > อ างอ ง > เช งอรรถ การก าหนด และยกเล กการแบ งส วน 1.คล กเมาส เปล ยนม มมองเป นม มมองปกต 2.คล กเมาส บรรท ดท ต องการแบ งส วน 3.เล อกค าส ง แทรก > ต วแบ ง คล กเล อกต วแบ งท ต องการ แล วคล ก การใส ส ญล กษณ พ เศษอ นๆ เล อกค าส ง แทรก > ส ญล กษณ การสร างจดหมายเว ยน 1.สร างเน อความในจดหมาย โดยจ ดท า ข อความท เหม อนก นในแต ละฉบ บ โดย เว นท ว างส าหร บใส ช อท อย หร อข อม ล อ นๆท จ าเป นของผ ร บ ซ งแตกต างก นไป ในแต ละบ คคล 2.เล อกค าส ง เคร องม อ > จดหมายและเมล > จดหมายเว ยน 3.คล กเมาส ไปย งข นตอนถ ดไป

15 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 15 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน 4.คล กเมาส เล อกใช เอกสารป จจ บ น 5.เล อกข นตอนถ ดไป: การเล อกผ ร บ 6.คล กเล อกพ มพ รายการใหม เพ อสร างตารางข อม ลใหม 7.คล กเล อกสร าง 8.กรอกข อม ลของผ ร บจดหมายท ต องการ 9.คล กเมาส เพ อกรอกช อใหม 10.คล ก 11.หน าต างส าหร บบ นท กจะปรากฏ ให ต งช อไฟล ส าหร บเก บ ฐานข อม ล แล วกดบ นท ก 12.เล อกรายช อท ต องการส งถ ง แล วคล ก ตกลง 13.หากเราต องการเพ มรายช อข อม ลในคร งถ ดไป หร อแก ไขข อม ล บางส วน เล อกแก ไขรายการผ ร บ แล วแก ไขข อม ลท ต องการแก ไข การก าหนดต าแหน งท จะใส ข อม ลในจดหมาย 1.คล กเมาส เข าส การแทรกข อม ลใน จดหมาย โดยคล ก ถ ดไป: โปรดเข ยน จดหมายของค ณ 2.คล กเล อกต าแหน งท ต องการแทรก 3.เล อก รายการเพ มเต ม แล วเล อกห ว ข อม ลท ต องการแทรกในจดหมาย แล ว เล อก แทรก 4.ด ต วอย างการแทรก โดยเล อก ถ ดไป: แสดงต วอย างจดหมายของค ณ

16 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 16 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การใส ข อม ลของผ ร บลงในจดหมาย 1.เม อผลล พธ ท ได ถ กต อง ให คล ก ถ ดไป:การผสานเสร จสมบ รณ 2.ในข นตอนน เราสามารถเล อกร ปแบบการผนวกข อม ลโดย การพ มพ : ให ส งพ มพ ผลล พธ ออกทางเคร องพ มพ ท นท แก ไขแต ละจดหมาย : ให เก บผลล พธ จากการผนวกข อม ลผ ร บก บเอกสารหล กเป น เอกสารฉบ บใหม ต วอย าง การเล อกแก ไขแต ละจดหมาย ท งหมด : ให ด งข อม ลจากตารางฐานข อม ลมาท งหมด ระเบ ยนป จจ บ น : ให ด งข อม ลจากเรคคอร ดป จจ บ น จาก-ถ ง : ก าหนดช วงของการด งข อม ล การพ มพ ซองจดหมาย 1.สร างเอกสารใหม ข นมา 2.เล อกค าส ง เคร องม อ > จดหมายและเมล > ซองจดหมายและป ายผน ก 3.กรอกช อ/ท อย ของผ ร บและผ ส ง 4.คล ก 5.เล อกขนาดของซองจดหมาย 6.ก าหนดร ปแบบและการวางข อความ 7.คล กเล อก ต วเล อกการพ มพ 8.เล อกว ธ ป อนซองจดหมาย ขอขอบค ณ น องแมงปอท ช วยพ อท าต นฉบ บจนเสร จสมบ รณ

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล

ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล 88 การเป ดแฟ มข อม ล ใบความร หน วยท 10 โปรแกรมประมวลผลค าก บการจ ดการแฟ มข อม ล การเป ดแฟ มข อม ล ค อ การเป ดข อม ลท เคยพ มพ ไว อาจจะเป ดจากแผ นด สก หร อไดร ฟของงานท เคย ท าการบ นท กไว ในการเป ดแฟ มข อม

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม MS-Office 2007 ข นตอนท 1 การจ ดการเก ยวก บหน าเอกสาร... 1 1.1 การเพ มหน าเอกสารใหม... 1 1.2 การเพ มลดเอกสารท งหมด... 2 ข นตอนท 2 การก าหนดล กษณะต วอ กษร... 3 2.1 การสร างล กษณะใหม

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น

การก าหนดต าแหน งข อความสามารถจ ดวางข อความในเอกสารว าจะให ช ดด านใดในเอกสารก ได ซ งการจ ดข อความจะม ผล ต อข อความในย อหน าน น ระหว างการพ มพ เอกสาร ถ าน กเร ยนม ความต องการท จ ดจ ดเอกสารให อย ในร ปแบบท ต องการ โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดม ส ญร ปและค าส งมากมายท จะอ านวยความสะดวกในเร องด งกล าว เช น การจ ดข อความให อย ช ดซ าย ช ดขวา

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ฟอนต และการตกแต งเอกสาร

ฟอนต และการตกแต งเอกสาร ฟอนต และการตกแต งเอกสาร เน อหาเก ยวก บการจ ดร ปแบบของต วอ กษรและเอกสารเพ อให งานพ มพ ท ม ความเป นระเบ ยบและสวยงามตามความต องการ รวมถ งการพ มพ เอกสารท เป นสมการ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศประจาศาลฎ กา [Version

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน (สมรรถนะท การใช คอมพ วเตอร พ นฐานส าหร บส าน กงาน) ( 30 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร เก ยวก บโปรแกรมพ นฐานเบ องต นท ใช ส าหร บส าน กงาน ประกอบด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ

ใบความร การใส ข อความลงในเว บเพจ ใบความร หน วยการเร ยนร ท 5 การใส ข อความลงในเว บเพจ การใส ข อความลงในเว บเพจ ว ธ ใส ข อควมลงในเว บเพจสามารถทาได เหม อนก บโปรแกรมประเภท Microsoft Word ซ งเราสามารถ พ มพ ข อความท จ องการลงในพ นท สร างงานท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

Microsoft Office Word

Microsoft Office Word Microsoft Office Word 2 Ctrl + O, Ctrl + F12, Alt + Ctrl + เป ดเอกสารหร อแม แบบท ม อย F12 3 Ctrl + S, Shift + F12, Alt + Shift + บ นท กเอกสารหร อแม แบบท ใช งานอย F12 4 F12 บ นท กส าเนาเอกสารแฟ มแยกต างหาก

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน

ล กษณะพ เศษของเอ กเซล ม ด งน การเป ด-ป ดเอ กเซล 1. เป ดคอมพ วเตอร และเข าส โปรแกรม Windows 2. คล กป ม Start แล วเล อนเมาส ไปท ค าส ง Program เล อกโปรแกรม Microsoft Excel 3. เม อเป ดโปรแกรม Excel แล ว จะพบหน าต างของ Excel ซ งม ส วนประกอบต

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

Aphirak Thitinaruemit [Electronics Technology] Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University

Aphirak Thitinaruemit [Electronics Technology] Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University Aphirak Thitinaruemit [Electronics Technology] Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University Word 2010 เป นโปรแกรมส าหร บสร างและจ ดการเอกสารท ก ร ปแบบ ไม ว าจะเป นรายงาน จดหมาย ใบปะหน

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 1 การใช โปรแกรม Microsoft Word สาระส าค ญ โปรแกรมเว ร ดโปรเซสช ง (Word Processing) หร อโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด ค อโปรแกรม ท ใช เคร องคอมพ วเตอร ท าหน าท ในการประมวลผลค า การจ ดการค า ข อความ เอกสารให

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า 1. ก อนจะม การน าเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานส าน กงาน อ ปกรณ ในข อใดได ร บความ น ยมในการน ามาใช ในการจ ดท าเอกสาร

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า 1. ก อนจะม การน าเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานส าน กงาน อ ปกรณ ในข อใดได ร บความ น ยมในการน ามาใช ในการจ ดท าเอกสาร 220-00 การใช โปรแกรมประมวลผลค า. ก อนจะม การน าเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานส าน กงาน อ ปกรณ ในข อใดได ร บความ น ยมในการน ามาใช ในการจ ดท าเอกสาร. เคร องถ ายเอกสาร 2. เคร องพ มพ ด ด 3. เคร องโทรสาร 4. เคร

More information

การใช งานเคร องม อ JCE Editor

การใช งานเคร องม อ JCE Editor การใช งานเคร องม อ JCE Editor การท างานของป มเคร องม อต างๆ จะเหม อนก บการใช งานเคร องม อใน Microsoft word เวลาใช งาน สามารถเอาเมาส ไปช ท Icon เคร องม อน นๆ ด ได ว า Icon แต ละต วม ความหมายและใช ท าอะไร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

คร ส ดาจ ต มณ โชต ว ทยาล ยเทคน คจ นทบ ร

คร ส ดาจ ต มณ โชต ว ทยาล ยเทคน คจ นทบ ร 1 จดหมายเว ยน ในการสร างเอกสารท ม เน อหาโดยส วนใหญ เหม อนก น เช นหน งส อเช ญประช ม จดหมาย ประชาส มพ นธ ใบประกาศน ยบ ตร เป นต น โดยจะม ส วนท แตกต างเฉพาะบางส วน เช น ช อผ ร บ ช อ บร ษ ท ท อย ผ ร บ เป นต

More information

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007

เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 เร ยนร เจาะล ก ค ณล กษณะใหม ของการใช งานโปรแกรม MS Excel 2007 ระยะเวลาการอบรม 12 ช.ม. เวลาเร ยน 9:00-16:00 เวลารวม 2 ว น ว ตถ ประสงค ของการอบรม หล กส ตรน เป นการสอนให ร ถ งฟ งก ช นใหม ใน Excel 2007 พร

More information

การเร มต นใช งานโปรแกรม

การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได ด วย การเร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1

ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 กระดาษค านวณ - Spreadsheet กระดาษ ค านวณ โปรแกรมกระดาษค านวณ หร อ Spreadsheet เป นโปรแกรมช

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software)

ใบความร. เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) ใบความร เร อง การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) (Word Processing Software) การแทรกอ กษรศ ลป (WordArt) WordArt เป นองค ประกอบอ กส วนของโปรแกรม Word ท นามาใช ตกแต งเอกสาร โดยสามารถ ตกแต งให โค ง เป นร ปคร งวงกลม,

More information

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดท าสไลด เพ อน าไปเสนอหร อฉายในท ประช ม โดยสามารถใส ภาพ เส ยง ตลอดจนภาพเคล อนไหวในล กษณะว ด โอลงในสไลด และย งอาจบ นท กค าบรรยาย ประกอบส าหร บสไลด แต ละแผ น

More information

หน วยท 4 เร อง การจ ดเอกสาร และตกแต งเอกสาร ส ปดาห ท 6-7 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 4 เร อง การจ ดเอกสาร และตกแต งเอกสาร ส ปดาห ท 6-7 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร 107 หน วยท 4 เร อง การจ ดเอกสาร และตกแต งเอกสาร ส ปดาห ท 6-7 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. การก าหนดค าต าง ๆ ให ก บต วอ กษร 2. การจ ดการเก ยวก บย อหน า (Paragraph) 3. การก าหนดแท ป (Tab) ในร ปแบบต

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา 3 สารบ ญ หน า ค าน า บทน า 1 เบ องต นก บ Microsoft Excel 2003 2 ความหมาย 2 การเข าส โปรแกรม Microsoft

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

Microsoft Word การเร ยกใช ไมโครซอฟท เว ร ด. 1. คล กท ป ม Start บนแถบงานว นโดวส 2. ช ไปท Program 3. เล อก Microsoft Word

Microsoft Word การเร ยกใช ไมโครซอฟท เว ร ด. 1. คล กท ป ม Start บนแถบงานว นโดวส 2. ช ไปท Program 3. เล อก Microsoft Word 1 Microsoft Word Microsoft Word เป นโปรแกรมทางด านการจ ดพ มพ เอกสารท ม ความสามารถส ง ใช งาน ได ง าย ผ ใช สามารถใชไมโครซอฟท เว ร ดในการสร างสรรค ส งพ มพ ต าง ๆ ไม ว าจะเป นเอกสารท เป นข อความธรรมดา เอกสารท

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2003

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2003 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรด านไอท ป 2550 หน า 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2003 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Word 2003 แถบเมน (Menu Bar) แถบแสดงช อเร อง (Title) แถบเคร

More information

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 (Level: Customized) Duration: >>> จ านวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม 09:00 16:00 น. Page 1 of 5 Course Description:

More information

บ ญช คร วเร อน บ นท กรายร บราย จ ายของครอบคร ว

บ ญช คร วเร อน บ นท กรายร บราย จ ายของครอบคร ว บ ญช คร วเร อน บ นท กรายร บราย จ ายของครอบคร ว เร ยนร ว ธ การใช งานโปรแกรม Excel ในการจ ดการระบบการเง นใน ครอบคร ว จ ดท าบ ญช รายร บ-รายจ ายของครอบคร ว ร จ กว ธ การใช งานส ตรการค านวนและฟ งก ช นต างๆของ

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป...

การใช โปรแกรมส าเร จร ป... Microsoft Office 2007 เป ดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Title Bar 1. เป นแถบท ท าให ร ว า เอกสารของ Microsoft Office 2007 จะเร มต นด วยเอกสารท ข นต นด วย Document 2. 3. Office Button : จะม เมน ย อยให เล

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information