การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน

Size: px
Start display at page:

Download "การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน"

Transcription

1 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 1 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การเข าส โปรแกรม Microsoft Word การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน โดย นาวาอากาศเอก อน ตตร จ ตต น นทน ผ อ านวยการ กองว ทยาการ กรมแพทย ทหารอากาศ 3.คล ก Microsoft office 4.คล ก Microsoft Word 2.คล ก All Programs 1.คล ก Start เข าส โปรแกรม Word หน าต างการท างานหล กของ Word (Minimize) ป มย อว นโดว ให เหล อเพ ยงช อบนทาสก บาร (Maximize) เพ อขยายว นโดว ให เต มจอภาพ (Restore) ป มกล บขนาดว นโดว เมน บาร และแถบเคร องม อหล ก เพ อ เล อกท างานก บเอกสาร คล กเพ อเร มสร างเอกสารใหม คล กเพ อสร างเอกสารใหม จากต นแบบ

2 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 2 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การสร างเอกสารใหม 1.เล อกเมน แฟ ม>สร าง หร อคล ก 2.บานหน าต าง เอกสารใหม ส าหร บเล อกสร างเอกสารใหม การบ นท กเอกสารท สร าง สร างเอกสารเปล า สร างไฟล เอกสารเว บเพจ สร างเอกสารพร อมส งอ เมล สร างเอกสารจากไฟล เด มท ม อย 1.เล อกค าส ง แฟ ม > บ นท ก หร อคล ก หร อกด < Ctrl + S > 2.ระบ ต าแหน งเก บข อม ล สร างเอกสารในร ป จดหมายและแฟกซ เอกสารท แนบไปก บอ เมล เมโมเอกสาร รายงาน ส อส งพ มพ แบบต างๆ 4.คล กเมาส การบ นท กเอกสารเป นช อใหม 3. ต งช อและชน ดให ก บไฟล ท ต องการบ นท ก 1.เล อกค าส ง แฟ ม > บ นท กเป น 2.เม อหน าต างของการบ นท กเป นปรากฏข น ให เปล ยนช อแฟ มเป นช อ ท ต องการและท าข นตอนเช นเด ยวก บการบ นท กเอกสารท สร าง

3 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 3 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การเป ดเอกสารท บ นท กไว กล บมาใช งาน 1.เล อกค าส ง แฟ ม > เป ด หร อคล ก หร อกด <Ctrl+O> 2.ระบ ต าแหน งท เก บเอกสาร 3.คล กเมาส เล อกไฟล การป ดเอกสาร 1.เล อกค าส ง แฟ ม > ป ด หร อ คล ก บร เวณม มขวาม อ 4. คล กเมาส หร อกด enter 2.เล อกค าส งส าหร บจ ดการก บไฟล ในกรณ ท ย งไม ม การบ นท กเอกสาร - ใช ถ าต องการบ นท กเอกสาร - ไม ใช ถ าไม ต องการบ นท กเอกสาร - ยกเล ก เพ อยกเล กค าส งป ดเอกสาร การออกจากโปรแกรม เล อกค าส ง แฟ ม > จบการท างาน หร อคล ก ท อย ด านขวาบนส ดของหน าต าง การใช ม มมองต างๆใน Word 1.เล อกค าส ง ม มมอง แล วเล อกม มมองท ต องการ หร อคล กแถบเคร องม อ ท ม มล างซ ายของหน าต าง - ม มมองปกต (Normal View) ม มมองพ นฐานส าหร บสร าง แก ไข และปร บแต งข อความ - ม มมองเค าโครงเว บ (Web Layout View) เหมาะส าหร บการอ าน เอกสารในเว บ - ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ (Print Layout View) ม มมองท แสดงผลล พธ เหม อนก บเอกสารท พ มพ ออกจากเคร องพ มพ จร งๆ - ม มมองเค าโครงการอ าน - แสดงเอกสารในล กษณะของหน าหน งส อ - ม มมองเค าร าง (Outline View) แสดงเฉพาะข อความในเอกสารเท าน น

4 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 4 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การป อนข อความลงบนเอกสาร เราจะก าหนดจ ดเร มต นของการป อนข อความได โดยเล อนป มบนค ย บอร ด หร อใช เมาส คล กลงบนเอกสารเพ อก าหนด ต าแหน ง ซ งจะม ส ญล กษณ กระพร บ อย ส ญล กษณ ต วช เมาส เม อเราน าต วช เมาส ไปวางตามบร เวณต างๆ ร ปร างต วช เมาส จะเปล ยนแปลงไปด งน ต วช เมาส อย ในพ นท เอกสาร ต วช เมาส อย บร เวณแถบเคร องม อ ซ งอย นอกพ นท เอกสาร ต วช เมาส อย บร เวณพ นท ท ว างด านซ ายของเอกสาร (Selection bar) ต วช เมาส อย บร เวณย อหน าของบรรท ด ต วช เมาส อย บร เวณขอบด านซ ายของบรรท ด ต วช เมาส อย บร เวณก งกลางบรรท ด ต วช เมาส อย บร เวณขอบด านขวาของบรรท ด การเล อกต วอ กษรหร อข อความ - การใช เมาส เล อกข อความ 1.คล กท ต าแหน งเร มต น 2.ลากเมาส ให เก ดแถบส ด าท บข อความ แล วปล อยเมาส - การเล อกเฉพาะค า ให ด บเบ ลคล กท ค าท ต องการเล อก จะเก ดแถบส ด าท บค าน น - การเล อกท งบรรท ด 1.เล อนเมาส ไปทางด านซ ายของหน ากระดาษ 2.คล กเมาส ให ตรงก บบรรท ดท ต องการเล อก - การเล อกท งย อหน า 1.เล อนเมาส ไปบร เวณด านซ ายของย อหน าท ต องการ 2.ด บเบ ลคล กเพ อเล อกย อหน าน นๆ - การเล อกข อความท งหมดในเอกสาร 1.เล อกค าส ง แก ไข > เล อกท งหมด หร อกด <Ctrl+A> 2.จะเก ดแถบส ด าท บข อความท งหมดในเอกสาร - การยกเล กการเล อกข อความ หากต องการยกเล กข อความท ได เล อกไว ท าได โดยคล กเมาส ท ต าแหน งใดๆของ เอกสารท ไม ม แถบส ด าอย

5 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 5 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การค ดลอกข อความ 1.ใช เมาส เล อกข อความ 2.คล กเมาส ป มขวา แล วเล อกค าส งค ดลอก หร อคล กเมน แก ไข>ค ดลอก หร อคล ก หร อ กด< Ctrl+C > 3.ไปย งต าแหน งท ต องการวางข อความ 4. คล กเมาส ป มขวา แล วเล อกค าส งวาง หร อคล ก เมน แก ไข>วาง หร อคล ก หร อกด<Ctrl+V> การย ายข อความ 1.ใช เมาส เล อกข อความ 2.คล กเมาส ป มขวา แล วเล อก ค าส งต ด หร อคล กเมน แก ไข>ต ด หร อคล ก หร อกด<Ctrl+X> 3.ไปย งต าแหน งท ต องการย ายข อความไป 4. คล กเมาส ป มขวา แล วเล อกค าส งวาง หร อคล กเมน แก ไข>วาง หร อคล ก หร อกด<Ctrl+V> หากต องการย ายข อความไปต าแหน งท อย ใกล เค ยงก น ท าได โดยการใช เมาส เล อกข อความน น แล วลากเมาส ไป ต าแหน งท ต องการย าย เม อปล อยเมาส ข อความท เล อกจะย ายมาอย ต าแหน งใหม ในท นท การยกเล กการใช ค าส งคร งท ผ านมา 1.คล กเมาส ท (Undo) หร อคล กเมน แก ไข> เล กท า หร อกด <Ctrl+Z> 2.เล อกจ านวนค าส งท ต องการย อนกล บ ถ าหากไม ต องการยกเล กค าส งน น ภายหล งจากใช ค าส งUndoไปแล ว ให ใช ค าส งRedo (ท าซ า) โดยคล ก หร อ คล กเมน แก ไข>ท าซ า หร อกด<Ctrl+Y>

6 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 6 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การค นหาข อความ 1.เล อกค าส ง แก ไข > ค นหา หร อกด <Ctrl+F> 2.กรอกค า/ข อความท ต องการค นหา 3.คล กเมาส 4.หากม ค าท ค นหาอย ในเอกสาร จะปรากฏแถบแรเงาท บค าน นๆอย การแทนท ข อความ 1.เล อกค าส ง แก ไข > แทนท หร อกด <Ctrl+H> 2.กรอกค าท ต องการค นหา 3.กรอกค าท จะมาแทนท ซ งจะปรากฏแถบแรเงาท บข อความท ต องการแทนท 4.เล อกร ปแบบการแทนท โดยอาจแทนท ข อความท พบ แล วค นหาค าต อไป หร ออาจแทนท ท งหมด การจ ดข อความให อย ก งกลาง ช ดซ าย หร อช ดขวา 1.คล กเมาส เล อกย อหน าท ต องการจ ด 2.คล กเมาส เล อกการวางข อความ วางข อความให ช ดขอบซ าย/ขวา โดยให ระยะห างระหว างแต ละต วอ กษรเท าๆก น ก าหนดระยะห างระหว างบรรท ด วางข อความให ช ดซ าย วางข อความให อย ตรงกลาง วางข อความให ช ดขวา วางข อความให เต มบรรท ด

7 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 7 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การปร บแต งหน ากระดาษ 1.คล กเมน แฟ ม> ต งค าหน ากระดาษ 2.เข าส การต งค าหน ากระดาษ ระบ ระยะขอบ ต งแนวการวางของกระดาษ แนวต ง/แนวนอน การต งก นหน าและก นหล ง 1.คล กเล อกย อหน าท ต องการ 2.ก าหนดระยะย อหน า/ก นหน า/ก นหล ง คล กเมาส แล วลากเพ อต งระยะของย อหน า คล กเมาส แล วลากเพ อต งระยะก นหล ง คล กเมาส แล วลากเพ อต งระยะก นหน า การก าหนดต าแหน งแท บหย ด 1.คล กเมาส ท ป ม บร เวณด านซ ายของไม บรรท ด จนเป นส ญล กษณ แท บท ต องการใช Left Tab จ ดข อความช ดซ ายของแท บ ม กจะใช ก บข อความโดยท วไป Right Tab จ ดข อความช ดขวาของแท บ ม กจะใช ก บข อม ลท เป นต วเลข Center Tab จ ดข อความให อย ก งกลางของแท บ Decimal Tab จ ดต วเลขให จ ดทศน ยมอย ตรงต าแหน งของแท บหย ด Bar Tab การใส เส นแนวต ง 2.คล กเมาส ท ไม บรรท ดตรงจ ดท ต องการก าหนดแท บ การแบ งข อความในเอกสารเป นหลายคอล มน 1.คล กเมน ร ปแบบ>คอล มน หร อคล ก 2.ลากเมาส ก าหนดจ านวนคอล มน ท ต องการ

8 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 8 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การปร บแต งต วอ กษรในเอกสาร 1.ใช เมาส เล อกข อความ 2.คล ก หร อคล กเมน ร ปแบบ > แบบอ กษร 3.เล อกร ปแบบอ กษร 4.คล กเมาส ท และเล อกขนาดต วอ กษรท ต องการ 5.คล กเมาส เล อกปร บล กษณะของข อความ ต วหนา (Bold) ต วเอ ยง (Italic) ข ดเส นใต (Underline) การก าหนดล กษณะพ เศษให ต วอ กษร 1.ใช เมาส เล อกข อความ 2.เล อกค าส ง ร ปแบบ > แบบอ กษร หร อคล กเมาส ป มขวา แล วเล อกแบบอ กษร 3.คล กเมาส เล อกก าหนดร ปแบบ ข ดท บ / ข ดท บค / ต วยก / ต วห อย / เงา / เค าร าง / น นข น / รอย จาร ก / ต วพ มพ ใหญ ขนาดเล ก / ต วพ มพ ใหญ ท งหมด / ซ อน 4.คล ก หร อกด enter การตกแต งข อความด วยส ก าหนดส ให ก บต วอ กษร 1.เล อกข อความท ต องการก าหนดส 2.คล ก 3.เล อกส ท ต องการ ก าหนดให ก บข อความ การเน นส วนส าค ญด วยการไฮไลท ต วอ กษร 1.คล ก 3.ลากเมาส ท บข อความท ต องการเน น 2.เล อกส ไฮไลท ท ต องการ

9 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 9 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การต กรอบเอกสาร 1. คล กเมน ร ปแบบ > เส นขอบและแรเงา 2.เล อกไปท เส นขอบหน ากระดาษ 3.คล กเมาส เล อก ร ปแบบ 4.เล อกล กษณะเส น 5.เล อกส ความกว าง และ ลวดลาย 6.คล ก การแสดงBullet หร อเลขล าด บหน าข อความ 1.ใช เมาส เล อกข อความท ต องการ 2.คล ก จะปรากฎเลขล าด บ หร อคล ก จะปรากฏส ญล กษณ Bullet 3.หากต องการเปล ยนร ปแบบส ญล กษณ หร อเลขล าด บให คล กเมน ร ปแบบ> ส ญล กษณ แสดงห วข อย อยและล าด บเลข การสร างเอกสารใหม จากเทมเพลต 1.เล อกค าส ง แฟ ม > สร าง 4.เล อกประเภทของส ญล กษณ ท ใช 5.เล อกร ปแบบส ญล กษณ ท ต องการ 6.คล ก 2.คล กเมาส เล อก บนคอมพ วเตอร ของฉ น 3.เล อกประเภทเอกสาร 4.คล กเล อกเทมเพลตท ต องการ 5.คล กเมาส

10 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 10 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การสร างเทมเพลตไว ใช งานเอง 1.เป ดหร อสร างเอกสารท ต องการสร างเป นเทมเพลต แล วบ นท กเป น โดยหน าต างบ นท กเป นท ช อง บ นท กใน: ให ก าหนด ต าแหน งส าหร บบ นท กเทมเพลตโดยให เล อกโฟลเดอร ห วข อให ตรงก บเทมเพลตท เราสร าง 2.เล อกชน ดของไฟล ท จ ดเก บในช อง เก บเป นชน ด: เป น Document Template 3.คล กบ นท ก หร อกด enter 4.เทมเพลตท เราสร างจะอย ใน แม แบบ และเราสามารถ น ามาใช ในเอกสารท เราต องการได การวาดร ปลงในเอกสาร ร ปวาด ร ปร างอ ตโนม ต ส เหล ยม วงร ส เต ม ส เส น ขนาดเส น เงา 3ม ต เส น ล กศร ล กษณะเส น ล กษณะล กศร 1.คล กเมาส เล อกเคร องม อวาดร ป จะปรากฏ ข นมา 2.คล กเมาส เพ อก าหนดจ ดเร มต น ของการวาด แล วลากเมาส เพ อ ก าหนดขนาดของร ป 3.ปล อยเมาส เม อได ร ปท ต องการ 4.เล อกปร บแต งส เส นขอบ ส เต ม เงา และ3ม ต ตามต องการ การวาดร ปร างอ ตโนม ต 1.คล กเมน แทรก > ร ปภาพ > ร ปร างอ ตโนม ต 2.แถบเคร องม อร ปร างอ ตโนม ต จะปรากฏ เส นแบบต างๆ ล กศรแบบบล อก ค าบรรยายภาพ ต วเช อมต อ แผนผ งล าด บงาน ร ปร างเพ มเต ม ร ปทรงพ นฐาน ดาวและป ายประกาศ

11 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 11 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การแทรกร ปภาพ หร อ Clip Art ลงในเอกสาร 1.คล กเมน แทรก > ร ปภาพ > ภาพต ดปะ / จากแฟ ม หร ออาจคล ก ( แทรกภาพต ดปะ) / (แทรกร ปภาพ)จากแถบ เคร องม อวาดร ป 2.เล อกภาพต ดปะจากClip Art หร อ เล อกภาพท เราต องการ จากแฟ มท ม อย โดยการด บเบ ลคล กท ภาพน นๆ หร อกด การย ายร ป 1.คล กท ร ปภาพ 2.ลากเมาส ไปต าแหน งท ต องการ การปร บขนาดร ป 1.คล กท ร ปภาพ 2.เล อกท ม มขอบภาพ 3.ลากเมาส จนได ขนาดท ต องการ จ งปล อยเมาส การก าหนดร ปแบบการวางภาพ 1.คล กขวาบนร ปท ต องการก าหนดการวาง 2.เล อกค าส ง จ ดแบบร ปภาพ 3.ไปท แท บ เค าโครง แนวเด ยวก บข อความ จ ต ร ส:ให ข อความล อมรอบภาพในร ปแบบส เหล ยม ล อมรอบ: ให ข อความล อมรอบภาพตามโครงร ป ของภาพน น ข างหล งข อความ: ให ภาพถ กวางไว หล งข อความ ข างหน าข อความ: ให ภาพถ กวางไว หน าข อความ การเร มต นสร างตาราง 5.คล ก 1.คล กเมาส ท 2.ลากเมาส เล อกจ านวนช องตาราง 3.คล กเมาส เม อได จ านวนช องตารางท ต องการ หร อ 1.เล อกเมน ตาราง > แทรก > ตาราง 2.ก าหนดจ านวนช องตารางจากหน าต าง 4. เล อก ร ปแบบการ ต ดข อความ รอบร ป

12 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 12 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การสร างตารางด วยการวาด 1.เล อกค าส ง ม มมอง > แถบเคร องม อ > ตารางและเส นขอบ หร อคล ก 2.แถบเคร องม อตารางและเส นขอบจะปรากฏข น วาดตาราง ยางลบ ล กษณะเส น น าหน กเส น ส เส นขอบ เส นขอบนอก ส แรเงา แทรกตาราง การเพ มแถวและคอล มน การเพ มแถว 1.คล กเมาส เล อกแถว 2.คล กขวาแล วเล อกแทรกแถว หร อคล ก 3.หากต องการลบแถวให คล กขวาแล วเล อก ลบแถว การเพ มคอล มน 1.คล กเมาส เล อกคอล มน 2.คล กขวาแล วเล อกแทรกคอล มน หร อคล ก 3.หากต องการลบคอล มน ให คล กขวาแล วเล อก ลบคอล มน การเพ มและลบเซลล ในตาราง 1.คล กเมาส เล อกเซลล 2.เล อกค าส ง ตาราง > แทรก > เซลล 3.เล อกร ปแบบการแทรกเซลล 4.คล ก การปร บขนาดของตาราง ท าได โดยลากเมาส ในแนวซ าย/ขวา เพ อเพ ม/ลดความกว างของคอล มน หร อลากเมาส ในแนวข น/ลง เพ อเพ ม/ลดความส งของแถว การปร บการจ ดวางข อม ลในตาราง ปร บให ช ดด านบน/กลาง/ล าง/ซ าย/ขวา 1.เล อกเซลล และคล ก ท อย บนแถบเคร องม อ 2.เล อกร ปแบบการจ ดวางท ต องการ การจ ดแนวการวางของข อความในตาราง 1.เล อกเซลล และคล ก ท อย บนแถบเคร องม อ 2.การกด แต ละคร งจะท าให แนวการวางของข อความเปล ยนไป ซ งเปล ยนได ท งหมด 4 แนว การใส ส ส นลงในตาราง 1.ลากเมาส เล อกช องตารางท ต องการ 2.คล ก ถ าต องการเต มส ให เซลล น น / คล ก ถ าต องการเปล ยนส เส นขอบ

13 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 13 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การปร บแต งเส นขอบตาราง 1.คล กเมาส เล อกเซลล ท ต องการ 2.คล ก 3.เล อกร ปแบบท ต องการ การผสานเซลล และการแยกเซลล การผสานเซลล 1.เล อกกล มเซลล ท ต องการผสาน 2.คล กขวา แล วเล อกผสานเซลล หร อคล ก การแยกเซลล 1.เล อกเซลล ท ต องการแยก 2.คล กขวา แล วเล อกแยกเซลล หร อคล ก 3.ก าหนดจ านวนคอล มน และแถวท ต องการแยก 4.คล ก การค ดลอกและการย ายข อม ลในตาราง 1.เล อกช องตาราง 2.ลากเมาส ไปย งต าแหน งท ต องการ 3.หากต องการค ดลอกข อม ล ในระหว างการลากเมาส ให กด <Ctrl> ค างไว ด วย การค านวณค าในตาราง การหาผลรวม 1.คล กเมาส เล อกช องท ใช ส าหร บหาค าผลรวม 2.คล ก การค านวณอ นๆ 1.คล กเมาส เล อกเซลล ท ต องการใชแสดงผลการค านวณ 2.เล อกเมน ตาราง > ส ตร 3.พ มพ ส ตรท ต องการใช หร อเล อกส ตรท ต องการจากช องวางฟ งก ช น การเร ยงล าด บข อม ลในตาราง 1.คล กเมาส เล อกคอล มน 2.เล อกค าส ง ตาราง > เร ยงล าด บ 3.เล อกการจ ดเร ยงข อม ลตามต วอ กษร 4.เล อกเพ อจ ดเร ยงจากน อยไปมาก/มากไปน อย

14 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 14 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การใส ข อความห วกระดาษและท ายกระดาษ 1.เล อกค าส ง ม มมอง > ห วกระดาษและท ายกระดาษ 2.ขอบเขตของห วกระดาษและท ายกระดาษจะปรากฏข น สามารถใส ภาพ และข อความต างๆลงไปได 3.สามารถปร บแต งห วกระดาษและท ายกระดาษได จากแถบ เคร องม อ 4.คล กป ดเพ อกล บไปย งหน าเอกสารปกต การใส ล าด บเลขหน า 1.เล อกค าส ง แทรก > หมายเลขหน า 2.ก าหนดต าแหน งการวางหมายเลขหน า 3.ก าหนดแนวการวาง 4.เล อกร ปแบบการแสดง 5.คล ก การใส เช งอรรถ (Footnote) 1.เล อกข อความท จะอ างอ งเช งอรรถ 2.เล อกค าส ง แทรก > อ างอ ง > เช งอรรถ การก าหนด และยกเล กการแบ งส วน 1.คล กเมาส เปล ยนม มมองเป นม มมองปกต 2.คล กเมาส บรรท ดท ต องการแบ งส วน 3.เล อกค าส ง แทรก > ต วแบ ง คล กเล อกต วแบ งท ต องการ แล วคล ก การใส ส ญล กษณ พ เศษอ นๆ เล อกค าส ง แทรก > ส ญล กษณ การสร างจดหมายเว ยน 1.สร างเน อความในจดหมาย โดยจ ดท า ข อความท เหม อนก นในแต ละฉบ บ โดย เว นท ว างส าหร บใส ช อท อย หร อข อม ล อ นๆท จ าเป นของผ ร บ ซ งแตกต างก นไป ในแต ละบ คคล 2.เล อกค าส ง เคร องม อ > จดหมายและเมล > จดหมายเว ยน 3.คล กเมาส ไปย งข นตอนถ ดไป

15 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 15 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน 4.คล กเมาส เล อกใช เอกสารป จจ บ น 5.เล อกข นตอนถ ดไป: การเล อกผ ร บ 6.คล กเล อกพ มพ รายการใหม เพ อสร างตารางข อม ลใหม 7.คล กเล อกสร าง 8.กรอกข อม ลของผ ร บจดหมายท ต องการ 9.คล กเมาส เพ อกรอกช อใหม 10.คล ก 11.หน าต างส าหร บบ นท กจะปรากฏ ให ต งช อไฟล ส าหร บเก บ ฐานข อม ล แล วกดบ นท ก 12.เล อกรายช อท ต องการส งถ ง แล วคล ก ตกลง 13.หากเราต องการเพ มรายช อข อม ลในคร งถ ดไป หร อแก ไขข อม ล บางส วน เล อกแก ไขรายการผ ร บ แล วแก ไขข อม ลท ต องการแก ไข การก าหนดต าแหน งท จะใส ข อม ลในจดหมาย 1.คล กเมาส เข าส การแทรกข อม ลใน จดหมาย โดยคล ก ถ ดไป: โปรดเข ยน จดหมายของค ณ 2.คล กเล อกต าแหน งท ต องการแทรก 3.เล อก รายการเพ มเต ม แล วเล อกห ว ข อม ลท ต องการแทรกในจดหมาย แล ว เล อก แทรก 4.ด ต วอย างการแทรก โดยเล อก ถ ดไป: แสดงต วอย างจดหมายของค ณ

16 การใช Microsoft Word 2003 ข นพ นฐาน 16 โดย น.อ.อน ตตร จ ตต น นทน การใส ข อม ลของผ ร บลงในจดหมาย 1.เม อผลล พธ ท ได ถ กต อง ให คล ก ถ ดไป:การผสานเสร จสมบ รณ 2.ในข นตอนน เราสามารถเล อกร ปแบบการผนวกข อม ลโดย การพ มพ : ให ส งพ มพ ผลล พธ ออกทางเคร องพ มพ ท นท แก ไขแต ละจดหมาย : ให เก บผลล พธ จากการผนวกข อม ลผ ร บก บเอกสารหล กเป น เอกสารฉบ บใหม ต วอย าง การเล อกแก ไขแต ละจดหมาย ท งหมด : ให ด งข อม ลจากตารางฐานข อม ลมาท งหมด ระเบ ยนป จจ บ น : ให ด งข อม ลจากเรคคอร ดป จจ บ น จาก-ถ ง : ก าหนดช วงของการด งข อม ล การพ มพ ซองจดหมาย 1.สร างเอกสารใหม ข นมา 2.เล อกค าส ง เคร องม อ > จดหมายและเมล > ซองจดหมายและป ายผน ก 3.กรอกช อ/ท อย ของผ ร บและผ ส ง 4.คล ก 5.เล อกขนาดของซองจดหมาย 6.ก าหนดร ปแบบและการวางข อความ 7.คล กเล อก ต วเล อกการพ มพ 8.เล อกว ธ ป อนซองจดหมาย ขอขอบค ณ น องแมงปอท ช วยพ อท าต นฉบ บจนเสร จสมบ รณ

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง

1. เร มต นการสร างสไลด การสร างงานน าเสนอด วยการน าเข าเค าร าง Microsoft PowerPoint เป นโปรแกรมท ช วยในการจ ดท าสไลด เพ อน าไปเสนอหร อฉายในท ประช ม โดยสามารถใส ภาพ เส ยง ตลอดจนภาพเคล อนไหวในล กษณะว ด โอลงในสไลด และย งอาจบ นท กค าบรรยาย ประกอบส าหร บสไลด แต ละแผ น

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i an เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 (Intermediate Level) หน าท i สารบ ญ ความร เบ องต นเก ยวก บ

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น

จ ดทำโดย นำงนภำภรณ สำผ ว แผนกว ชาเทคโนโลย พ นฐาน ว ทยาล ยเทคน คขอนแก น เอกสารประกอบการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ(ปวช.) พ ทธศ กราช 2545 ปร บปร ง พ.ศ. 2546 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 จ ดทำโดย นำงนภำภรณ

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น เอกสารประกอบการอบรม ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น โดย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร www.equitable-society.com

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล อ ทยานว ทยาศาสตร พระจอมเกล า ณ หว ากอ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส าน กบร การงานการศ กษานอกโรงเร ยน ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information