Aphirak Thitinaruemit [Electronics Technology] Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University

Size: px
Start display at page:

Download "Aphirak Thitinaruemit [Electronics Technology] Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University"

Transcription

1 Aphirak Thitinaruemit [Electronics Technology] Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University

2 Word 2010 เป นโปรแกรมส าหร บสร างและจ ดการเอกสารท ก ร ปแบบ ไม ว าจะเป นรายงาน จดหมาย ใบปะหน าแฟกซ แบบฟอร ม ต างๆ ไปจนถ งการจ ดท าค ม อและหน งส อ โดยม ระบบอ ตโนม ต ท ช วย ในการจ ดท าเอกสาร เช น การตรวจค าสะกด การตรวจสอบไวยากรณ การใช ข อความอ ตโนม ต เป นต น

3 Quick Access Toolbar (แถบเคร องม อด วน) แถบเคร องม อท รวบรวมค าส งท ใช งานเป นประจ าเพ อให เร ยกใช ได ง าย แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบแสดงช อไฟล ท เป ดอย Ribbon แถบรวมค าส งท งหมดท ต ดต อก บผ ใช โดยแบ งเป นแท บและกล ม ค าส งให เล อกใช ได ท นท Status bar (แถบสถานะ) แสดงสถานะการท างานในขณะน น View เป นส วนท ใช เปล ยนม มมอง การแสดงข อความใน Word

4 Word 2010 การป องก นหร อต งรห สผ านท าได โดยใช ค าส ง [2010] File >>> Info >>> Protect Document [2007] Office button >>> Prepare >>> Encrypt Document Word 2007

5 Close file [ป ดเอกสาร แต ไม ป ดโปรแกรม] [2010] File >>> Close [Ctrl+W] [2007] Office button >>> Close Word 2010 [2010] File >>> New [Ctrl+N] [2007] Office button >>> New Open file [เป ดเอกสาร] [2010] File >>> Open [Ctrl+O] [2007] Office button >>> Open Word 2007

6 Outline [ม มมองเค าโครงร าง] เป นม มมองท แสดงเฉพาะข อความในเอกสารเท าน น โดย แสดงเป นโครงสร างของเอกสารว าประกอบด วยอะไรบ าง Web Layout [ม มมองเค าโครงเว บ] ในม มมองน จะสามารถอ านและค นหาห วข อในเอกสารได ง าย ซ งจะคล ายม มมอง Page Layout View Full Screen Reading [ม มมองการอ านแบบเต มหน าจอ] ผ ใช งานสามารถอ านข อม ลภายในเอกสารคล ายก บหน า หน งส อ โดยม การแบ งเป น 2 หน าและจ ดเอกสารอ ตโนม ต Print Layout [ม มมองเค าโครงเหม อนพ มพ ] ม มมองท แสดงผลล พธ เหม อนเอกสารท พ มพ ออกจาก เคร องพ มพ จร งๆ

7 File >>> Save As >>> Word [*.doc] Office Button >>> Save As >>> Word [*.doc]

8 ถ าต องการทราบว าม การกดค ย <Tab> หร อกดค ย <Enter> ข น ย อหน าใหม ท ใดบ าง ให คล กเมาส ท ป ม ท แท บ Home ในกล ม เคร องม อ Paragraph จะแสดงรายละเอ ยดเหล าน ให เห น ใช ส ญล กษณ แทนการ กดค ย <Tab> เคาะย อหน า แทนการกดค ย <Enter> ข นย อหน าใหม และ... แทนการเว นวรรคใน ข อความ

9 เม อเราพ มพ ค าผ ด หร อต องการลบข อความท เราป อนลงบน เอกสาร ก ให กดค ย <Del> เพ อลบต วอ กษรท อย ด ายขวา หร อกดค ย <Bksp> เพ อลบต วอ กษรท อย ทางซ าย

10 ใน Office 2010 เม อเราคล กขวาเพ อวางข อความน น จะปรากฏ ค าส ง Paste Options ท ม ป มต วเล อกในการวางข อความเพ มเต มให เรา เล อกใช ได ท นท ด งน

11 หากเราพ มพ ค าใดค าหน งผ ดมาตลอดท งเอกสาร เช น พ มพ ค าว า "แพร " แทนท ด วย "น าน" ซ งเป นค าท ถ กต อง กรอกข อความท ต องการค นหา กรอกข อความใหม ท จะมาแทนท คล กเมาส เพ อแทนท ข อความ หร อคล ก Replace All (แทนท ท งหมด) เพ อแทนท ท กค าในเอกสาร

12 กรอกข อความท ต องการค นหา กรอกข อความใหม ท จะมาแทนท

13

14 ในกล มเคร องม อ Paragraph เราสามารถเล อกร ปแบบจ ดวาง ข อความ ได ด งน

15 การแบ งข อความในเอกสารออกเป นหลายคอล มน เพ อการจ ดวาง เอกสารท เหมาะสมก บล กษณะงานน นๆ เช น การเข ยนบทความว ชาการ หน งส อพ มพ หร อน ตยสารท วไป เป นต น การแบ งคอล มน ท งเอกสาร

16

17 เพ อป องก นการค ดลอกเอกสารน หร อต องการเพ มให ร ว าเจ าของเอกสารเป นใคร

18 เป นการเปล ยนส พ นหล งของหน ากระดาษ

19 ใส เพ อให ม กรอบล อมรอบเอกสาร เพ อให ม ความโดดเด น และเน นข อความภายในหน ากระดาษให ด น าสนใจมากข น

20 ถ าเราพ มพ ข อความท ม การใช ห วข อ และล าด บรายการ เราควรท จะใช เลขล าด บหร อเคร องหมาย (Bullet) หน าแต ละห วข อ

21

22

23 แทรกคล ปอาร ต (Clip Art) ลงในเอกสาร คล ปอาร ตหร อภาพ เป นภาพส าเร จร ปในร ปแบบการ ต น ซ งม กจะถ กน ามาใช ประกอบเอกสาร ด วยขนาดท เล กและม ให เล อกใช มากมาย

24 แทรกภาพจากไฟล (Picture) นอกจากภาพคล ปอาร ตแล ว หากต องการใช ไฟล ชน ดอ นๆ ท ได เตร ยมไว เช น ไฟล ภาพ *.JPG, *.BMP, *.TIFF ก สามารถแทรกเข าไปได

25 การแทรกภาพจาก Screenshot ใน word 2010 สามารถเล อกจ บภาพหน าต างท เป ดอย บนหน าจอ หร อ เร ยกว า Screenshot เช นเด ยวก บโปรแกรม Snipping tool บน Windows 7

26 การจ ดการร ปภาพ [ปร บความเข ม ความจาง และส ของภาพ]

27 การจ ดการร ปภาพ [ปร บความเข ม ความจาง และส ของภาพ] cont. Color Saturation เพ ม/ลดความเข มของส Color Tone เล อกโทนส Recolor เทส ซ า

28 ก าหนดร ปแบบการวางภาพ ภาพท วางในคร งแรกจะแทรกอย ระหว างบรรท ดในเอกสารน นๆ แต หากเราต องการวางภาพในแบบอ นๆ เช น ให ข อความอย ล อม เป นต น

29 ก าหนดร ปแบบการวางภาพ ว ธ การต ดข อความรอบร ป (Text Wrapping)

30 การเพ ม WordArt ลงในเอกสาร และการปร บแต ง เราสามารถเพ ม อ กษรศ ลป หร อ WordArt ท เป นร ปแบบต วอ กษร ซ งถ กออกแบบให ม ความสวยงามลงในเอกสาร

31 ปร บแต งร ปร าง WordArt หากร ปร างของ WordArt ท เราเล อกไม ถ กใจ เช น อยากให เอ ยงซ าย ให ม ความโค งมน เราสามารถท าได ตามน

32 ปร บต าแหน งการวาง WordArt สามารถปร บต าแหน งการวาง WordArt ซ งปกต ม กถ กวางในแนวนอน (Horizontal) ให อย ในแนวอ นๆ ท เหมาะสมก บภาพรวมของเอกสาร ท าได โดย การใช Text Direction

33 เร มต นการสร างตารางอย างง าย

34 การสร างตารางแบบเร มต นสามารถสร างได เพ ยง 10X8 ช องเท าน น หากต องการมากกว าน นให คล กป ม Table >>> Insert Table

35 ค ย ล ดท ใช ก บตารางใน Word 2010

36 เพ มแถวและคอล มน ในตาราง

37 เพ มแถวและคอล มน ในตาราง (Cont.)

38 เพ มแถวและคอล มน ในตาราง (Cont.)

39 เพ มเซลล ว างในตาราง

40 ลบแถว / คอล มน และเซลล ในตาราง Delete Table ลบตารางข อม ลท งหมด Delete Colume ลบคอล มน ของเซลล ท เล อกอย Delete Row ลบแถวของเซลล ท เล อกอย Delete Cell ลบเซลล ท เล อกอย โดยจะม ต วเล อกเพ มเต มด งน

41

42 การใส ห วกระดาษ / ท ายกระดาษ/ ใส เลขหน า ม ข นตอนด งน ๑. เป ดโปรแกรม Microsoft Word ๒. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page Layout) ๓. คล กเล อก ขนาด (Size) แล วเล อกขนาดกระดาษตามท เราต องการ

43 ๒ ๓

44 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page Layout) 2. คล กป ม ขนาด (Size) > ขนาดกระดาษเพ มเต ม 3. ท แท บ กระดาษ เราสามารถก าหนด ความกว าง และ ความส งได ตามต องการ

45 1 2 3

46 สามารถก าหนดขนาดเอง ได ตามท เราต องการ

47

48

49

50

51

52

53 1

54 เล อกบร เวณของเลขหน าท ต องการแทรก

55

56

57 เลขหน าเม อเล อกแล ว

58

59 1 2

60

61

62 1 2

63

64

65 1 2 3

66 This point forward

67

68

69

70

71 1. เล อกข อความท ต องการ 2. คล กป ม ระยะห างบรรท ดและย อหน า (Line and paragraph spacing) แล วเล อก ต วเล อก ระยะห างบรรท ด...

72 1 2

73

74 ๑. เน นข อความท ต องการใส Bullet ๒. แล วคล กต าแหน งของ Bullet ๓. แล วคล กต าแหน ง ของค าว า Define New Bullet

75 ๒ ๑

76 ๒ ๓

77 ๔ ๔. จะปรากฏค าส งเพ อ เล อก Bullet แล ว คล กท Symbol

78

79

80

81 ๑. สร างงานใหม คล กแท ป Mallings ๒. คล ก Start Mail Merge >> Letter

82 ๑ ๒ ๒

83 ๓ ๓ ๓. จะปรากฏกรอบ ข อความข นมาให คล กเล อกขนาด ซอง แบบ ต วหน งส อท จะ พ มพ ลงบนซอง

84 ๔ ๕ ๔. คล กแท ป ต วเล อกการพ มพ ๕. เล อก ล กษณะการ พ มพ เพ อเล อกการใส ซองจดหมายลงใน เคร องพ มพ ๖ ๖. เสร จแล ว คล ก ตกลง

85

86 ถาม / ตอบ

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 น เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน

More information

การใช โปรแกรม Microsoft Word 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

การใช โปรแกรม Microsoft Word 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรมน ใช สาหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงาน หน งส อพ มพ ) ได ด วย เป นโปรแกรมท ใช ส ำหร บพ มพ เอกสำร

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level เอกสารประกอบการอบรม ความร เบ อต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007... 1 1. องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม... 1 2. การเร ยกใช โปรแกรม

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น

เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น เอกสารประกอบ MS.WORD เบ องต น 2 บทท 1 การใช งานเบ องต น การเร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เน อหาท เร ยนร เก ยวก บ คะแนน ดาวน โหลดเอกสาร. Microsoft Word 2007 1 intro 8/3/2010 เร ยบเร ยงโดย อ.ดร.ช ร เตชว ฒ และอ.

เน อหาท เร ยนร เก ยวก บ คะแนน ดาวน โหลดเอกสาร. Microsoft Word 2007 1 intro 8/3/2010 เร ยบเร ยงโดย อ.ดร.ช ร เตชว ฒ และอ. ภาควชาวทยาการคอมพวเตอร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะวทยาศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาวทยาลยเชยงใหม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม คะแนน คะแนนแบ งเป น 3 ส วน กลางภาค 40 ปลายภาค 40 คะแนนการบ าน 20 รวม 100 คะแนนการบ าน 20

More information

ห ามจ ดจ าหน าย. ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ประกอบไปด วยส วนต างๆ ด งร ปท 1

ห ามจ ดจ าหน าย. ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ประกอบไปด วยส วนต างๆ ด งร ปท 1 1. การเร มต นใช งานโปรแกรม เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 1. คล กป ม Start บนแถบ Task bar 2. เล อก All Programs -> Microsoft Office 3. เล อก Microsoft Office Word 2010 จะเป ดให ใช งานได ท นท ส

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

รวมเซล และแยกเซล รวมเซลด วยป ม. รวมเซลด วยค าส ง Merge Cells. 1) คล กป ม Draw Table (วาดตาราง) บนแถบเคร องม อ

รวมเซล และแยกเซล รวมเซลด วยป ม. รวมเซลด วยค าส ง Merge Cells. 1) คล กป ม Draw Table (วาดตาราง) บนแถบเคร องม อ รวมเซล และแยกเซล ตาราง ม เคร องม อส าหร บการสร างตารางโดยเฉพาะ ค อ ตารางและเส นขอบ เคร องม อท กชน ดท แสดงบนหน าจอ เม อน า ต วช เมาส ช ท เคร องม อต วใด จะม ช อเคร องม อต วน น ๆ ปรากฏ Eraser (ยางลบ) รวมเซลด

More information

แนะน าโปรแกรม Microsoft Word

แนะน าโปรแกรม Microsoft Word แนะน าโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Word 2000 หร อเร ยกส นๆ ว า Word 2000 โปรแกรมส าหร บงานประมวลผล ค าระบบภาษาไทย - ภาษาอ งกฤษ ท ท างานบนว นโดวส 95/98/2000 ผล ตภ ณฑ บร ษ ท ไมโครซอฟต โดยม ความสามารถต

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น เอกสารประกอบการอบรม ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น โดย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร www.equitable-society.com

More information

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร

บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร บทท 4 การใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการเร ยนร แนะน าระบบปฏ บ ต การ Windows XP Windows XP เป นระบบปฏ บ ต การของบร ษ ทไมโครซอฟต หน าจอ Windows XP เม อเราเข าส Windows XP เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าจอด งร ป

More information

ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007

ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007 1 ค ม อการใชงาน โปรแกรม Microsoft Word2007 โดย องค"การบร หารสวนต าบลนรส งห" 2 หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช #นอ #นๆ เน #องจากม แถบเคร #องม อเพ #มข -นท า ให

More information

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร. Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ โครงการอบรมคอมพ วเตอร เบ องต นส าหร บ น กศ กษาคณะน เทศศาสตร Microsoft PowerPoint XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ สารบ ญ หน า 1. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 1 2. ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร เน อหาสาระ 1. ความหมายของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 3. ประโยชน ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 4. ค ณสมบ ต ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 5. ส วนประกอบของโปรแกรมเพ

More information

บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร

บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร ไมโครซอฟเว ร ด เป นโปรแกรมท น ยมแพร หลายอย างมากในส าน กงาน เพราะเป น โปรแกรมท สามารถใช งานง าย และม ประส ทธ ภาพส ง และสามารถเร ยนร ได ง าย ทางบร ษ ท ไมโครซอฟต ได พ ฒนาโปรแกรมช

More information

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT WORD 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 ค ณประโยชน ของ ช วยให เราสามารถสร างและใช เอกสารท ม ร ปล กษณ แบบม ออาช พร วมก บผ อ น โดยการใช ช ดเคร องม อเข ยนข อม ลและ อ นเทอร เฟซท

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft โดย นางสาวร ตนา ผเด จพล อ ทยานว ทยาศาสตร พระจอมเกล า ณ หว ากอ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส าน กบร การงานการศ กษานอกโรงเร ยน ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต

เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต เอกสารประกอบการสอน ว ชา คอมพ วเตอร ส าหร บน กศ กษาบ ณฑ ต Microsoft Office Word 2007 การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 ม ข นตอนด งน 1. คล กป มStart>All Program>Microsoft Office>Microsoft Office

More information